Pistole Walther P 38

Komentáře

Transkript

Pistole Walther P 38
Pistole Walther P 38
Pistole P.38 byla výborná služební zbra (a stále z stává). Pistole fungovala na principu
krátkého zákluzu hlavn . Uzam ení záv ru zajiš ovala výkyvná závora. Spouš ové ústrojí
bylo dvoj inné. Pistole se dala snadno rozebrat k išt ní a m la velmi ú inné pojistné systémy,
v etn úderníkové pojistky. Tato pistole bylo velmi oblíbená a vyhledávaná vále ná trofej.
Historie
Pistole Walther P 38 m la nahradit pistoli Luger P.08. Když se k moci v roce 1933 dostala
NSDAP, jeden z jejich plán bylo znovuvybudování silné armády. Zavedená pistole Luger
byla nevhodná pro svoji velkou výrobní náro nost, a proto bylo t eba vyvinout pistoli novou,
která by m la moderní prvky (dvoj inná spouš ...) a jednodušší výrobu. Zákázku získala v
roce 1938 firma Walther.
Walther dodal zbra ozna ovanou jako Armee Pistole (AP), ze které se vyvinula pistole
Heeres Pistole (HP) a po n kolika zm nách, které požadovala n mecká armáda, vznikla
kone ná varianta p ijatá do výzbroje pod ozna ením P.38. První kusy z nulté série byly
dodány armád v srpnu 1939. Výroba probíhala nejprve pouze u firmy Carl Walther v ZellaMehlis, v pr b hu války rovn ž od roku 1942 u firmy Mauser-Werke v Oberndorfu nad
Neckarem a potom rovn ž firmou Spreewerke v Hradku nad Nisou.
V roce 1957 se P.38 za ala op t vyráb t pro pot eby bundeswehru, s duralovým rámem pod
ozna ením P1. Výroba probíhala op t u firmy Walther, nyní v novém závod v Ulmu nad
Dunajem. Bundeswehr ji používal až do 90. let.

Podobné dokumenty

Koblenz 2011

Koblenz 2011 Václav Bilický

Více

K 98k Mauser

K 98k Mauser nahrazena. Po válce pokra ovaly v jejím používání d íve okupované evropské zem , na jejichž území z staly zna né po ty t chto pušek, p ípadn i výrobní za ízení pro n . Mezi tyto státy pat ilo i esk...

Více

Luger P08

Luger P08 Luger P.08 je jedna z nejznám jších pistolí sv ta. V Evrop je znám jší pod názvem Parabellum - „Parabella“. Samonabíjející pistole s uzam eným záv rem. K odem ení záv ru dochází po krátkém zákluzu ...

Více

Chemická zařízení a prostory pro výrobu API

Chemická zařízení a prostory pro výrobu API Konstrukce sušícího filtru umožňuje rotaci míchadla v obou směrech ( rozhrabávání koláče, vyhrabávání produktu , v opačném směru uhlazování/stlačování koláče) a dále posun míchadla nahoru a dolů. K...

Více

test Sincity 2.0 Cykloservis 2011

test Sincity 2.0 Cykloservis 2011 katalog kol 2011 KČ 28.990,-

Více

produktový list

produktový list SIV Kladno s.r.o. – zdravotnické pomůcky SIV.cz Hřebečská 2678, 272 01 Kladno, infolinka: 321 003 002, e-mail: [email protected] eshop: www.siv.cz, fax: 321 003 005, IČ: 27076440, DIČ: CZ27076440, IČZ: 2...

Více