iklnek 3

Komentáře

Transkript

iklnek 3
Obecnd z,6v aznh whki5ka
ii. u2016.
o stanoveni syst6mu shromaZdovfnf, sbiru, pi'epraly, tiidinf, vyuLivini
a odstraiovfni komunrilnfch odpadri a naklddfni se stavebnfm odpadem na fzemi obce
chySt'
Zastupitelstvo obce Chy5t'se na sv6m zaseddni dne 11.5.2016 usnesenim d.312016 usneslo
vydat na zitkladd $ 17 odst. 2 zilkona (,. 18512001 Sb., o odpadech a o zmdnd ndkterych
dalSich zdkon.8-, ve zndni pozddj5ich piedpisri, a v souladu s $ 10 pism. d) a $ 84 odst. 2 pism.
h) zitkona d.I2812000 Sb., o obcich (obecnf ziizeni), ve zndni pozddj5ich piedpisri, tuto
obecnd z|vaznou vyhl65ku (d61e jen ,,vyhl65ka"):
Ckinek 1
Uvodni ustanoveni
Tato vyhl65ka stanovuje syst6m shromaZd'ov6ni, sbdru, piepravy, tifddni, vyuLivdni
a
odstraiov6ni komun6lnich odpadir vznrkajicich na uzerni obce ChliSt', vdetnd nakl6ddni
se
stavebnim odpadem'.
Cl.5,nek2
Tifddni kornunflniho odpadu
(1)
Komun6lni odpad se tiidi na sloZky:
a) Biologick6 odpady rostlinndho privodu,
b) Papir,
c) Plasty vdetnd PET lahvi,
d) Sklo,
e) Kovy,
f)
Nebezpedn6 odpady,
g) Objemny odpad,
h) Smdsny komunrilni odpad.
(2)
Smdsnlim komunrilnfm odpadem se rozumi zbyly komun6lni odpad po stanoven6m
vytifddnf podle odstavce 1 pism. a) aZ g.
iklnek
3
ShromaZd'ovini tiiddn6ho odpadu
(1) Tiiddny
komun6lni odpad
a velkoobj emovych kontejneru.
t
Vyhlasku d. 93120t6 Sb., o Katalogu odpadri.
je
shromaZd'ovdn
do
zvl65tnich sb6rnfch
n6dob
(2) Kovy a biologicky odpad rostlinndho
privodu lze odkl6dat do velkoobjemovych
kontejnerfi umistdn;;ich v obci Ch)i5t', na pozemku p.p.d.
(3)
32IlI.
Tiiddn6 sloZky - papir, plasty vdetnd PET lahvi a sklo se shromaZduii do barevnd
odli5enych zvlSStnich sbdrnych n6dob
a) papir, barva modrii,
b) plasty, PET lahve, barva 2hrt6,
c) sklo, bawazelen6.
:
(4)
ZvIilStni sbdrn6 n6doby jsou umistdny v obci ChliSt', u mistniho obchodu s potravinami.
(5)
Do zvlS5tnich sbdrnych n6dob a velkoobjemovych kontejnert .je zakhzino ukl6dat jin6
sloZky komuniilnfch odpadri, neZ pro kter6 jsou urdeny.
Cl[nek 4
Sb6r a svoz nebezpeinfch sloZek komunflnfho odpadu
(1)
Sbdr a svoz nebezpednych sloZek komundlniho odpadu2 je zajritoviin minimdlnd
dvakrdt rodnd jejich odebir6nim na piedem vyhld5enych piechodnych stanovi5tich
piimo do zvl65tnich sbdrnych n6dob k tomuto sbdru urdenych. Informace o sbdru jsou
zveiejiov6ny na riiedni desce obecniho riiadu, v mistnim rozhlase zr na internetovfch
str6nkdch obce.
(2)
ShromaZd'ov6ni nebezpednych sloZek komun6ln{ho odpadu podl6h6 poZadavkrim
stanovenym v dl. 3 odst. 5 t6to vyhli5ky.
dHnet< s
SbEr a svoz objemn6ho odpadu
(1)
odpad, ktery vzhledem ke svym rozmdrfim nemfiZe byt
umistdn do sbdmych n6dob (napi. koberce, matrace, n6bytek ... ).
(2)
Sbdr a svoz objemn6ho odpadu je zaji5t'ov6n jednou rodnd jeho odebirfnim na piedem
vyhlS5enych piechodnych stanovi5tich piimo do z'',zl65tnich sbdrnych n6dob k tomuto
ridelu urdenych. Informace o sbdru jsou zveiejriov6ny na riiedni desce obecniho uiadu,
v mfstnim rozhlase a na intemetovych str6nkrich obce.
(3)
ShromaZd'ovrini objemndho odpadu podl6hri poZadavkrim stanovenfm
t6to vyhli5ky.
Objemnlf odpad
je takovy
Cldnek
v dl. 3 odst.
5
6
ShromaZd'ovfnf smdsn6ho komunr{lniho odpadu
(1)
'
Smdsny odpad se shromaLtuje do sbdmych nridob. Pro ridely tdto ryhl65ky jsou
sbdrnymi n6dobami typizovane sbdrnd n6doby - popelnice, urdend ke shromai.t6vani
vrhlusku d. g3l20r6sb, o Katalogu odpadt
smdsn6ho komun6lniho odpadu a odpadkov6 ko5e, kterd jsou umistdny na veiejnych
prostranstvich v obci, slouZici pro odkkidrlni drobndho smdsn6ho komun6lniho odpadu.
(2)
Stanovi5td sbdrnych n6dob je misto, kde jsou sbdm6 n6doby trvale nebo piechodn6
umistdny za ridelem odstrandni smdsn6ho odpadu opr6vndnou osobou. Stanovi5t6
sbdmfch n6dob jsou individu6lni nebo spolednii pro vfce uZivatehi.
itdnek 7
fnformace o naklfdfni se stavebnim odpadem
(1)
Stavebni odpad
komuniilnfm.
(2)
(3)
Stavebni odpad lze pouLit,piedat di odstranit povze zdkonemstanovenym zprisobem.
je
stavebnf
a demolidni
Pro odloZeni stavebniho odpadu
a odvezen zauplatu.
je
odpad. Stavebni odpad neni odpadem
moLne objednat kontejner, ktery bude piistaven
ilfnek
8
Zru5ovacf ustanovenf
Zruiuje se obecnd zf:azn| vyhl65ka (,. Il20I5, o stanovenf systdmu shromaZd'ovdni,
sbdru, piepravy, tiiddni, vyuLivtni a odstrariov6nf komun6lnich odpadri a nakldd6 se
stavebnim odpadem nauzemi obce chfst', ze dne 18. listopadu2}rl.
ildnek
9
Uiinnost
Tato vyhl65ka nabyv6 ridinnosti patnhctymdnem n6r;ledujicfm po dni vyhl6seni.
Pavlina Salvov6
mistostarostka
Miroslav
Vyvd5eno na riiedni desce dne: I2.5.2016
Sejmuto zuiedni desky
dne:
27.5.2016
zveiejndni vyhl65ky bylo shodnd provedeno na elektronick6 uiednf desce.

Podobné dokumenty