aBStraKta - česká společnost pro sexuální medicínu

Komentáře

Transkript

aBStraKta - česká společnost pro sexuální medicínu
Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu:
XVIII. andrologické sympozium
a I. feminologické sympozium
Central European Collaboration on Sexual Medicine – CECSM Meeting
31. května – 1. června 2013
Městské divadlo Český Krumlov
Krčma U dwau Maryí
NOVÁ INDIKACE
Cialis 5 mg denně je jediný lék
schvválený k lléčbě ED
a LLUTS-BPH1
2 problémy 1 řešení
První lék k léčbě ED a LUTS-BPH v jedné tabletě1,2,3
9 Prověřená účinnost
9 Bezpečnost
9 Minimální nežádoucí
účinky
9 Jistota, že pacienti
mohou mít sex kdykoli
přijde ta správná chvíle
2v19
CZCLS00238
Zkrácená informace o přípravku Cialis: Název přípravku: CIALIS 5 mg, potahované tablety k perorálnímu podání. Léčivá látka:
Tadalafil 5 mg v tabletě Indikace: Léčba erektilní dysfunkce. K dosažení účinku tadalafilu pro léčbu erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální
dráždění. Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů. CIALIS není indikován k užití u žen. Dávkování
a způsob podání: Erektilní dysfunkce u dospělých mužů - Obvyklá doporučená dávka je 10 mg nejpozději 30 minut před předpokládanou
sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Pokud dávka 10 mg tadalafilu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg.
Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně. U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku CIALIS (tj. alespoň dvakrát týdně),
může být vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku CIALIS jednou denně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg
jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Vhodnost kontinuálního
podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat. Benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů - Doporučená dávka je 5 mg
užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle. U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro
erektilní dysfunkci je doporučená dávka také 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících při léčbě benigní
hyperplazie prostaty dávku tadalafilu 5 mg by se měla zvážit jiná léčba, protože účinnost tadalafilu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty
nebyla prokázána. U starších pacientů a u pacientů s lehkou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku.
Podávání tadalafilu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i benigní hyperplazie prostaty, není doporučeno
u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. Podávání přípravku CIALIS jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu
benigní hyperplazie prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku
individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na tadalafil nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné použití s organickými nitráty v jakékoli formě. U pacientů
s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná. Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod u pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním. Infarkt myokardu v uplynulých 90ti dnech nebo nestabilní angina pectoris, anginózní bolesti
v průběhu pohlavního styku, srdeční selhání (NYHA 2 a závažnější) běhemposledních 6ti měsíců, neléčené poruchy rytmu, hypotenze
(<90/50 mm Hg) nebo neléčená hypertenze, cévní mozková příhoda v uplynulých 6ti měsících, ztráta zraku na jednom oku z důvodu
NAION. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Diagnóza erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na
základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné skryté příčiny dysfunkce před zahájením farmakologické léčby. Před zahájením
léčby erektilní dysfunkce by měl být posouzen kardiovaskulární stav pacienta. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem
by měl být vyšetřením vyloučen karcinom prostaty a podrobně zhodnocen kardiovaskulární stav. Interakce: U pacientů užívajících současně
antihypertenziva může tadalafil vyvolat snížení krevního tlaku. Na začátku léčby tadalafilem jednou denně je zapotřebí zvážit případnou úpravu
dávky antihypertenzívní terapie. U pacientů užívajících alfa1blokátory může současné podání přípravku CIALIS vést u některých pacientů
k symptomatické hypotenzi. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba
priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence. Přípravek CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů
s anatomickými deformacemi penisu nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou predisponovat ke vzniku pripapismu. Opatrnosti
je třeba při předepisování přípravku CIALIS pacientům užívajícím ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol, erytromycin, klaritromycin
a grapefruitovou šťávu, neboť v kombinaci s těmito léky a látkami byla pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu. Bezpečnost
a účinnost kombinace přípravku CIALIS s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti
by měli být informováni, aby přípravek CIALIS v těchto kombinacích neužívali. Přípravek CIALIS obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými
poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappův nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukózygalaktózy by neměli tento přípravek
užívat. Současné podání doxazosinu a tadalafilu se nedoporučuje. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alfa blokátorem je
zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba by měla být zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně. Pacienti
by měli znát svoji reakci na přípravek CIALIS dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Těhotenství a kojení: CIALIS
není indikován k použití u žen. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS byly bolest
hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Ve srovnání
s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie.
Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena s výskytem nežádoucích účinků. Doba použitelnosti, skladování: 3 roky. Uchovávejte
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Uchovávejte při teplotě do 25°C. Balení: Blistr v papírové skládačce obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V.,Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten,
Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/02/237/007-008 Datum revize textu: 24.10.2012. Před předepsáním přípravku si
pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách VPOIS spol. Lilly:
https://www.lilly.cz/info/default-page/vpois nebo se obraťte na zastoupení ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 12/394,
18600 Praha 8, tel. 234 664 111, fax: 234 664 891. Lék je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků
zdravotního pojištění. Tato zkrácená verze SPC je platná ke dni 26.11.2012.
Literatura: 1. SPC Cialis 5mg 2012. 2. Donatucci CF, et al. Effi cacy and safety of tadalafi l once daily: considerations
for the practical application of a daily dosing option. CMRO 2008; 24(12): 3383-3392. 3. Wrishko R et al. Safety, effi
cacy and pharmacokinetic overview of low-dose daily administration of tadalafi l. J Sex Med 2009; 6:2039–2048.
Program sympatibula ČSSM 2013
Pátek 31. května 2013
Registrace: od 9.00
Andrologický blok 1: 9.30–12.40 Městské divadlo Český Krumlov
Moderuje Vladimír Kubíček
1. Pavel Pafko: Gender a chirurgie
10.30 Firemní sympozium Pfizer: „Stále na vrcholu“
Ondřej Trojan: Viagra – 15 let historie
V rámci sympozia proběhne křest knihy:
Taťána Šrámková: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba. Grada 2013. Přestávka: 11.00–11.20
2. Ondřej Trojan, Libor Zámečník: Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce – první zkušenosti
3. I gor Motíl, Martin Drábek, Taťána Šrámková: Terapie ED přístrojem Renova
s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) – první zkušenosti
4. Marek Broul: Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii
5. Libor Zámečník: Kurvatury penisu a jejich řešení Přestávka na oběd 12.40–14.00
13.00 Výroční shromáždění – valná hromada ČSSM v restauraci penzionu Barbakán
14.00 Firemní
sympozium Berlin-Chemie Menarini: Léčba předčasné ejakulace:
prodloužená radost z intimních chvil – Městské divadlo Český Krumlov
Petr Weiss: Rychlejší prohrává
Karel Kočí: Praktický průvodce předčasnou ejakulací
Libor Zámečník: Dapoxetin z pohledu klinických studií Anglicky mluvený blok: 15.00–18.00 Městské divadlo Český Krumlov
Central European Collaboration on Sexual Medicine – CECSM
Moderuje Petr Weiss
6. Martin Hrivňák: Erectile dysfunction – from guidelines to practice 7. Z
urab Marshania: Debutant form of lifelong delayed ejaculation in men with retarded psychosexual development: case study
8. Dejan Bratus: Sexual behaviour of Slovenian couples
9. Michal Lew-Starowicz: Problematic hypersexuality – critical view on the „sexual addiction“
Přestávka: 16.20 –16.40
10. Ferenc Fekete: Sexual medicine in Hungary – the past and present; What is new in penile implants?
11. Michal Pohanka, Jaroslav Zvěřina: Worsening of male fertility – myth, or reality?
12. Danica Caisová: Retarded ejaculation as a sign of paraphilia
13. Juraj Fillo: Erectile dysfunction and testosterone level in men after forty years with abdominal obesity
Feminologický blok 1: 15.00–18.00 Krčma „U dwau Maryí“
Moderuje Vladimír Kubíček
14. Zlatko Pastor: Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a současnost 15. Zlatko Pastor: Novinky v ženské sexuální anatomii
16. Stanislav Kratochvíl: Ženské sexuální dysfunkce, osobnost a láska Přestávka: 16.25 –16.40
17. Dita Pichlerová: Ženská pohlavní mutilace – kultura, náboženství, mýty a obavy
18. Laura Janáčková: Masturbace
19. Anna Marešová: Estetická erotika
20. Vanda Lukáčová: Ukradnutá ženskosť – sexualita onkologicky chorých žien Večerní společenský program: od 19.00
strana 3
Program sympatibula ČSSM 2013
Sobota 1. června 2013
Registrace: od 8.30
Andrologický blok 2: 9.00–11.35 Městské divadlo Český Krumlov
Moderují Adéla Kubičková, Taťána Šrámková
21. František Koukolík: Freud 2012
22. Kateřina Semrádová: Výživa a fyzická aktivita rodu Homo, dispozice ke vzniku cévního postižení
23. Štěpán Svačina: Výživa a fyzická aktivita současného člověka – dispozice ke vzniku cévního postižení 24. Taťána Šrámková: Endoteliální-erektilní dysfunkce a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění
50 českých mužů s ED
25. Matúš Chocholatý: Venogenní erektilní dysfunkce 11.05 Firemní sympozium Eli Lilly
Jiří Heráček: Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS!
Varia: 9.00–11.00 Krčma „U dwau Maryí“
Moderuje Petr Weiss
26. Matúš Chocholatý: Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním 27. Alexandra Hrouzková: Sexualita uživatelů marihuany očima partnerek
28. Petr Weiss: Mýty v sexu II
29. Michal Chovanec: Sleepsex
30. D
ana Nováková, Petr Vlček: Mikrokarcinomy štítné žlázy. Podíl endogenních a exogenních hormonů
na etiologii nádorů štítné žlázy a dalších maligních onemocnění
31. Jana Žáková, Dana Nováková: Imunita pochvy, mikrobiální flóra, probiotické bakterie
Přestávka na oběd 11.35–13.00
Feminologický blok 2: 13.00–15.00 Městské divadlo Český Krumlov
Moderuje Petra Vrzáčková
32. Petra Vrzáčková: FECSM – zkušenosti z prvního ročníku
33. Petra Vrzáčková: Využití erotických pomůcek při posilování pánevního dna
34. Adéla Kubičková: Posílení svalů pánevního dna cvičením pilates
35. David Tomášek: Plastickochirurgické, multidisciplinární řešení poporodních traumat
36. Renata Kavanová: Vliv kombinované hormonální antikoncepce (COC) na ženskou sexuální touhu
37. Petr Weiss: Partnerská a sexuální spokojenost českých žen a mužů středního věku Cvičení pilates: 15.00 – praktikum, zkušebna divadla 1. patro
Moderuje Adéla Kubičková
Přestávka: 15.15–15.30
15.30 Firemní sympozium Promed
Zlatko Pastor: Mluvíme s pacienty o sexu?
Andrologický blok 3: 16.00–18.00 Městské divadlo Český Krumlov
Moderuje Vladimír Kubíček
38. Luboslav Stárka: Co nového víme o testosteronu
39. Hana Konečná: Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet
v asistované reprodukci
40. Karel Řežábek: Vliv nových pravidel úhrady IVF zdravotními pojišťovnami na snížení frekvence
vícečetných gravidit u andrologické sterility
41. Tonko Mardešić: Vliv zákona na incidenci vícečetných těhotenství v ČR
42. Adéla Kubičková: S muži na kus řeči – o prevenci poruch reprodukčního zdraví 43. Vladimír Kubíček: Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR 18.00 Závěr, vyhlášení a odměnění nejlepších prezentací
strana 4
ABSTRAKTA
Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu:
XVIII. andrologické sympozium
a I. feminologické sympozium
Central European Collaboration on Sexual Medicine – CECSM Meeting
31. května – 1. června 2013
Městské divadlo Český Krumlov
Krčma U dwau Maryí
Souhrny
přednášek
Gender a chirurgie
Pavel Pafko
3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Přednáška vychází z dotazníkové akce. Té se účastní jak zaměstnanci chirurgických
oddělení (lékaři i SZP), tak i chirurgičtí pacienti. Otázky byly koncipovány ve spolupráci chirurga a sexuologa. Týkají se genderové odlišnosti v odvaze a rozhodnosti
personálu a některých typických vlastností chirurgů i možných sexuálních vztahů
k pacientovi. Pacienti vyjadřují svůj pohled na zaměstnance chirurgických oddělení
ve vztahu ke genderu.
Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce – první zkušenosti
Ondřej Trojan, Libor Zámečník
TH klinika, s. r. o., Praha
Rázová vlna v léčbě erektilní dysfunkce je novou možností neinvazivní terapie, při
které se obnovuje přirozený mechanismus možnosti erekce – naplnění topořivých
těles krví. V experimentu je prokázán vliv na neoangiogenezi v topořivém tělese,
oproti konvenční terapii rázová vlna nevyžaduje jakákoli jiná farmaka, tato terapie
nepůsobí žádné nežádoucí účinky nebo systematickou zátěž pro jiné orgány a zdravou
tkáň. Ambulantně vedená léčba nevyžaduje použití sedativ či anestetik.
Autoři prezentují první zkušenosti a výsledky léčby s použitím přístroje Medispec
ED1000.
strana 6
Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové
vlny (LSWT) – první zkušenosti
Igor Motíl (1), Martin Drábek (1), Taťána Šrámková (2)
Uro-clinic s. r. o. Brno (1)
Sexuologické oddělení FN Brno (2)
Shock wave therapy (SWT), léčba rázovou vlnou, je nová neinvazivní terapie ED,
která pracuje na principu nízké intenzity rázové vlny. Tato metoda se s úspěchem
roky používá v ortopedii, urologii k extrakorporální litotrypsi a estetické medicíně.
Využívá akustického pulzu, který se šíří formou kmitající vlny. Existují dva druhy
přístrojů: první pracuje na principu fokální aplikace rázové vlny, druhý (Renova)
používá lineární aplikaci rázové vlny spočívající v celoplošném působení nízkoenergetické rázové vlny (LSWT). Mechanismem působení na zlepšení erektilní funkce
je indukce angiogeneze produkcí VEGF (vascular endothelial growth factor), který
reguluje růst endotelu. Výsledkem je zlepšení hemodynamiky penisu. Aplikace je
neinvazivní, bezbolestná, bez nutnosti sedace. Cílovou skupinou jsou proto nemocní
s vaskulární etiologií erektilní dysfunkce. V případě fokální aplikace rázové vlny
je v 56–72 % uváděno významné zlepšení erektilní funkce a dlouhodobý efekt. Na
našem pracovišti využíváme unikátní metody lineární aplikace rázové vlny (LSWT),
u které lze předpokládat ještě lepší výsledky. Do klinického sledování bylo v období
únor – duben 2013 zařazeno celkem 15 nemocných s vaskulární etiologií ED. Před
zahájením léčby jsme provedli klinické, laboratorní (cholesterol celkový, jeho HDL
a LDL frakce, triglyceridy, glykemie, testosteron), dotazníkové vyšetření (IIEF-5)
a explorovali jsme čtyřstupňovou škálu EHS (Erectile Hardness Score). Léčba probíhala ambulantně ve 4 sezeních s týdenním odstupem. Efekt léčby byl sledován za
měsíc po jejím skončení (IIEF-5, EHS), poté bude vyhodnocen za 3, 6 a 12 měsíců.
Jako všechny nové léčebné modality i metoda LSWT vyžaduje ověření dalšími klinickými studiemi. Na základě našich dosavadních zkušeností však již nyní můžeme
konstatovat, že metoda se jeví jako účinná a efektivní u pacientů s vaskulární etiologií erektilní dysfunkce alespoň parciálně reagujících na léčbu PDE5-I, u kterých
umožňuje snížení dávky nebo i úplné vysazení medikace. LSWT představuje další
rozšíření terapeutických možností léčby erektilní dysfunkce, která trápí miliony mužů
na celém světě.
strana 7
Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce
po radikální prostatektomii
Marek Broul, Jan Schraml
Centrum robotické chirurgie KZ, a. s., Ústí nad Labem
Cíl: Vyhodnotit dotazníky IIEF-5 vyplněné pacienty CRCH KZ, a. s., v letech
2008–2012 před biopsií prostaty, před roboticky asistovanou radikální prostatektomií
(dVP) a po dVP v několika časových odstupech.
Metoda: Dotazníkovou metodou (International Index of Erectile Function – IIEF-5)
jsme získali data od pacientů, kteří byli pro podezření na karcinom prostaty indikováni k biopsii prostaty. První vyplnění dotazníku IIEF jsme požadovali od pacientů
v den indikace biopsie prostaty. Dále tito pacienti vyplňovali dotazník před biopsií
prostaty a poté v den přijetí do nemocnice před dVP. Následně pacienty po dVP
i nadále sledujeme a pacienti vyplňují dotazník po 3, 6, 9 a 12 měsících.
Výsledky: Na našem oddělení jsme v letech 2008 až 2012 provedli celkem 2951
biopsií prostat; 894 z nich bylo pozitivních (30,29 %). Od 22. 8. 2008 (1. dVP na
našem pracovišti) do 31. 12. 2012 jsme provedli celkem 779 roboticky asistovaných
radikálních prostatektomií. Vzhledem k věkové různorodosti našeho souboru (nejmladší 43 let a nejstarší 85 let) a výskytu erektilní dysfunkce u starších mužů i v jinak
zdravé populaci jsme v naší práci hodnotili pacienty mladší 65 let.
Závěr: Na našem pracovišti se snažíme dlouhodobě sledovat kvalitu života po dVP.
Jednou z hodnocených komplikací dVP je i erektilní dysfunkce. Vzhledem k většímu
výskytu erektilní dysfunkce u starších mužů i v jinak zdravé populaci omezujeme
sledování ED pouze na pacienty mladší 65 let.
strana 8
Kurvatury penisu a jejich řešení
Libor Zámečník
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze,
TH klinika, s. r. o., Praha
Zakřivení penisu je stav, který může svému nositeli činit několik problémů. Obvykle
je to stav, který (pokud je vrozený) muž zjistí v období raného dospívání a tehdy bývá
hlavně problémem estetickým či psychickým, pokud chlapec svůj penis porovnává
s penisy ostatních. To se samozřejmě stává i v pozdějších letech. S nástupem pohlavního života však bývá problém již závažnější, mnohdy dojde až k nemožnosti koitu
pro anatomické poměry při ohybu penisu. Erektilní funkce však obvykle narušena
nebývá.
Zakřivení penisu může být vrozené – mívá neznámou příčinu a prevalence bývá mezi
4 a 10 % (pokud není přítomna patologie uretry, např. hypospadie). Sama výrazná zakřivení penisu zjištěná již v dětství (zvláště spojená s hypospadií nebo jinou patologií
vývoje uretry) jsou samostatnou kapitolou řešenou dětským urologem.
Neexistuje žádná evidentní příčina vzniku vrozeného zakřivení penisu, jen jedna ze
studií se zaměřila na analýzu ultrastruktury obalů topořivého tělesa s jejich změnami
(1). Získané zakřivení penisu obvykle vzniká na podkladě plastické indurace penisu
(tzv. Peyronieho choroby, ačkoli François Gigot de La Peyronie nebyl prvním, kdo
toto onemocnění popsal).
Epidemiologická data výskytu Peyronieho choroby jsou omezená, ale obvykle se
udává prevalence mezi 0,4–9 %. Etiologie je neznámá, nejcitovanější hypotézou je
však poškození obalů topořivých těles (tunica albuginea), a to i opakovanými mikrovaskulárními traumaty. Celý proces vzniku fibrózy začíná akutní zánětlivou reakcí,
charakterizovanou zvýšenou proliferací fibroblasty, z nichž se některé mění na myofibroblasty s výrazným ukládáním kolagenu, perzistencí fibrinových a elastinových
fragmentů. Pokračující zánětlivá reakce vede k remodelaci pojivové tkáně a vzniku
fibrotických plaků, ty mohou způsobovat ohyb penisu (jakýmkoli směrem a pod
různými úhly), někdy až znemožňující zavedení penisu do pochvy.
Nejčastějšími komorbiditami a rizikovými faktory spojovanými s plastickou indurací
penisu jsou: diabetes mellitus, hypertenze, abnormity lipidového spektra séra, ischemická choroba srdeční, poruchy erekce, kouření a užívání alkoholu. Dupuytrenova
kontraktura je nálezem u 9–39 % pacientů s plastickou indurací penisu, ale jen 4 %
pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou udávají také nějaký ohyb penisu. Mladší
muži (běloši) mívají vyšší riziko vzniku plastické indurace penisu po radikální operaci
strana 9
v malé pánvi (např. radikální prostatektomie). V přirozeném průběhu onemocnění
dochází ke zhoršení u 30–50 % pacientů a ke stabilizaci u 47–67 % postižených.
Spontánní vymizení je popisováno jen u 3–13 % pacientů, bolest zpravidla během
prvních 12 měsíců nemoci ustupuje až u 90 % mužů.
Diagnózu obvykle není těžké stanovit na podkladě fyzikálního vyšetření, zobrazení
kurvatury (fotografie, vyšetření penisu v erekci, moderní metody samovyšetření). Měření velikosti plaku pomocí ultrazvuku nebývá přesné a není obvykle doporučováno,
další metodou k vyšetření postižení je magnetická rezonance penisu. Před event.
operačním výkonem je vhodné dopplerovské vyšetření cévních poměrů penisu.
Léčbu lze rozdělit na neoperační (medikamentózní perorální, topická – včetně injekcí, iontoforézy a rázové vlny) a operační (mnoho rozdílných metod s možností
zkrácení či prodloužení obalů topořivých těles, s možností štěpu atd.).
Autor ve sdělení uvede doporučovaný algoritmus pro diagnostiku a léčbu a také
vlastní klinické zkušenosti s léčbou kurvatury penisu u 70 pacientů (léčba vrozených
kurvatur penisu, sekundárních zakřivení při m. Peyronie).
Darewicz B, Kudelski J, Szynaka B et al.: Ultrastructure of the tunica albuginea in
congenital penile curvature. J Urol 2001 Nov; 166(5): 1766–1768.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11586220.
Erectile dysfunction – from guidelines to practice
Martin Hrivňák
Andrologická a urologická ambulancia Košice – Sídlisko Ťahanovce
Background: Erectile dysfunction is the persistent inability to attain and maintain an
erection sufficient to permit satisfactory sexual performance. Aim: The etiology of ED
is organic(73 %), or psychogenic (9 %) or combined(18 %). More then 63 % of men
and women with sexual dysfunction do not consult a physician. Physician MUST
ask patient about ED. Diagnosis takes 30–40 min. Differential diagnosis between
organic, psychogenic and hormonal ED is not complicated. PDE5-Is therapy is a first
line treatment. PDE5-Is may by used on-demand or daily. Intracavernous injection
is second-line therapy. Penile implant is third-line therapy. Conclusions: ED affects
about 5–20 % of men. The most frequent causes of ED are organic . Diagnosis is not
complicated. PDE5-Is therapy is effective. Inadequate prescription and poor patient
education are the main causes of lack of response to PDE5-Is.
strana 10
Debutant form of lifelong delayed ejaculation in men with
retarded psychosexual development: case study
Zurab Marshania
The President of the Georgian Society for Sexual Medicine
V. Iverieli Endocrinology, Metabology and Dietology Center ENMEDIC
Department of Sexology
According to the classical psychological view, lifelong delayed ejaculation is attributed to retarded psychosexual development and relationship difficulties. It is generally
believed that lifelong retarded ejaculation is difficult to treat. Various treatments have
been used to treat men with delayed ejaculation including a range of psychotherapeutic techniques as well as sex therapy of Kaplan’s method. This case report describes
that some patients are actually cured after treatment. Condition of success in the
process of treatment of above mentioned patients is qualified treatment by sexologist
as well as the being of friendly sexual partner for men with debutant form of lifelong
delayed ejaculation attributed to retarded psychosexual development.
Sexual behaviour of Slovenian couples
Dejan Bratus
University Clinical Center Maribor
Sexual health is an important part of overall wellbeing and any disturbances that
prevent a couple to engage in a normal sexual activity have great influences on couple’s quality of life. However, normality in sexual behaviour is hard to define and the
perception of one’s sexuality is highly individual.
A global internet survey was done in 14 countries worldwide to establish if there
are any international differences in sexual behavior due to the various cultural backgrounds. Slovenia was one of the countries where this survey was conducted and the
data obtained was used to establish the basic patterns in sexual behavior of Slovenian
couples. The survey took about 10 minutes and it included men and women in the
age group above 33 years. 1006 individuals participated of whom 60 % were males
and 40 % females. 43 % of them were in the age group between 34 and 45, 46 %
between 46 and 60 and 11 % were older than 60 years. The survey included questions
about basic sexual behavior and also about troubles that individuals encounter when
seeking the information and help in dealing with sexual health, especially regarding
the erectile dysfunction.
strana 11
Slovenian couples proved to be very near the global average regarding the frequency
of sexual activity with no preference in timing, spontaneity being the most important
issue. A large proportion of Slovenians suspect that their partners are using excuses to
avoid sexual activity and about the same proportion admit that they have indeed done
so in the past. Slovenians don’t like to discuss their sexual problems with their doctors
and prefer to look for the information on the internet but some differences between
the age groups exist in that matter. Luckily, they don’t use the internet extensively
for obtaining the oral treatment for erectile dysfunction though the percentage that
has used such treatment is relatively low. The main reason for the internet preference
is a feeling of shame while talking about their sexuality.
The sexual behavior of Slovenian couples is well within the global average yet some
differences exist in some aspects that are probably linked to the personal preferences
rather than specific cultural or national characteristics.
LITERATURE:
1. Shabsigh R, Perelman MA, Laumann EO, Lockhart DC: Drivers and barriers to seeking treatment for erectile dysfunction: a comparison of six countries.
BJU Int 2004; 94(7): 1055–1065.
2. Global erectile dysfunction survey. Report for Slovenia. SKIM Healthcare April
2012, by permission from Eli Lilly farmacevtska družba, d. o. o., Slovenia
Problematic hypersexuality
– critical view on the „sexual addiction“
Michal Lew-Starowicz
III Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Lew-Starowicz Therapy Centre, Warsaw, Poland
The author discuss contemporary conceptual perspectives of problematic hypersexuality (PH). „Sexual addiction” is the most widespread term used in mass-media,
commonly also in the scientific literature. It is an oversimplification as addictive
mechanism does not explain the various implications of lack of control over sexual
behavior. PH is a vital health and social problem estimated between 3 and 6 % of
the general population. The out of control sexual behavior is usually manifested
by autoerotic activity, use of pornography, protracted promiscuity, telephone- and
cybersex. There are different concepts of PH that rely on addiction model, sexual
strana 12
compulsivity, impulsivity and desire disorders. Preference of particular concept has
a strong impact on therapeutic approach. The extension of concepts and remaining
controversies over PH resulted in proposals prepared for DSM-V. Recently, the
majority of therapeutic settings are still based on addictive models. It is particularly
important to understand the goal of the therapy correctly. Contrary to addiction
treatment, it is not a full abstinence but rather establishing control over one’s sexual
behavior and developing satisfactory relationships. In order to accurately assess and
treat PH, cognitive, behavioral and emotional indicators as well as personal distress
should be considered.
Sexual medicine in Hungary – the past and present
Ferenc Fekete
Budapest, Hungary
Short history of the treatment of the sexual problems in Hungary will be presented
with many pictures.
Main events and achievements during the last for years of the first independent sexual
medicine society discussed.
We believe that multidisciplinary approach, collaboration of the different fields are
the key of the development in the future. The intensification of the education and the
international collaboration are also very important in the field of sexual medicine.
What is new in penile implants?
Ferenc Fekete
Budapest, Hungary
History of the penile implant surgery and the present situation in Hungary will be
presented.
During the last few years significant technical developments of the penile implants
improved the complication rates and satisfaction of the patients. The new developments in this field will be discussed.
The spread of the radical prostate operations and increase of the age of the population increased the importance of this operations, but from the other hand the sociostrana 13
financial crisis and lack of information are against he development of this field in
this region of Europe.
Improvement of the collaboration between the professionals and delivery of the
appropriate information to the patients are necessary for the development of the
surgical treatment of ED.
The speaker will present more than twenty years of personal experience with this
operations.
Zhoršování plodnosti mužů: mýtus, nebo realita?
Michal Pohanka, Jaroslav Zvěřina
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Autoři ze Sexuologického ústavu předkládají soubor mužů vyšetřovaných pro neplodnost manželství v letech 1954–2012, který je v rozporu s tvrzením o „sekulárních
trendech“ plodnosti mužů. Toto tvrzení patří k postmoderním katastrofickým vizím,
podobně jako takzvané „globální oteplování“. Na souhrnu přehledu spermiogramů
Sexuologického ústavu ukazujeme, že žádné dramatické zhoršování spermiologických
nálezů se nekoná.
Pokud někteří autoři argumentují klesajícími požadavky na „ještě normální“ sper­
miologické parametry, jak je definují manuály WHO, je třeba přihlédnout k metodě,
kterou jsou tyto „normy“ definovány. Minimální normativy jsou odvozeny od sper­
miogramů „plodných mužů“ (tedy mužů, kterým se nedávno narodilo dítě) nebo od
longitudinálních studií pravděpodobnosti otcovství v letech, které následovaly po
jednom vyšetření spermiogramu. Naše aktuální zkušenosti ukazují, že mladí zdraví
muži mají stejně tak dnes jako před lety většinou velmi dobré spermiogramy.
Většina dnešních podprůměrných spermiologických parametrů u mužů z neplodných manželství je docela dobře vysvětlitelná jejich průměrným věkem, který je dnes
o zhruba 10 roků vyšší, než tomu bylo před dvaceti lety.
strana 14
Retarder ejaculation as a sign of paraphilia
Danica Caisová
Ambulancia FAIRA
Retarded (delayed) ejaculation is less frequent than premature ejaculation. It can be
a permanent life-long condition or it can be acquired during one’s life. The reasons for
retarded ejaculation can be psychogenic, a result of congenital defects and anatomical factors, neurogenic, a result of infectious diseases of the endocrine system, or as
a reaction to certain drugs or medications. Any combination of a psychic or somatic
disease, surgery or effects of medication, which influences the central or peripheral
ejaculation control can result in a retarded ejaculation, anejaculation or anorgasmia
in men. Despite this fact, most men who suffer from retarded ejaculation do not have
a somatic etiology. The statement that the reason lies in the man‘s psychic requires
thorough examination of the psychosexual anamnesis. We present a case of a male
patient with retarded ejaculation, which we believe might be a result of an unnoticed
and non-treated paraphilia.
Erectile dysfunction and testosterone level in men after
forty years with abdominal obesity
Juraj Fillo (1), Michaela Levčíková (2)
Comenius University, Urology, Bratislava, Slovakia, (1)
Comenius University, General Medicine, Bratislava. (2)
The aim of study: appropriate treatment of patients with erectile dysfunction (ED).
Introduction & objectives
Male sex hormones play an important role in ED and variety of testosterone deficiency
symptoms. The number of men with abdominal obesity (AO) is continuously growing.
Testosterone deficiency syndrome (TDS) significantly decrease quality of life and his
occurrence is 38,7 % of men over 45 yr. Obesity appears to be a driving factor since
adipose cells secrete leptin, which results in a decrease in testosterone level.
strana 15
Material and methods
We examined from 2/2006 up to now 206 men from 42 years to 78 years. AO (waist
circumference over 94cm) has 192 men and 14 men as control group without AO.
Every patient had complete urological examination with hormonal evaluation. To
assess subjective symptoms related TDS were utilized the Aging Males’ Symptoms
Scale, to evaluate ED we used Sexual Health Questionnaire IIEF 5.
Results
From our group 206 patients we found some degree of ED in 73,3 % (151/206) pts. TST
levels below 14 nmol/l had 134/206 pts. (65 %) and below 9 nmol/l 62/206 pts. (30 %).
We found association with AO and TST levels -Table 1. Number of patients with
low TST levels increases with increasing waist circumference. Low levels of TST
were found in all ages groups.
Table 1. Influence of AO on TST levels
Waist
ircumference
below 94cm
Grade I
94–101 cm
Grade II
102–109 cm
Grade III
110–119 cm
Grade IV
120+
TST level
0–9 nmol/l
3 (8,3%)
11 (23,4 %)
14 (22,6 %)
20 (34,4 %)
16 (57,1 %)
62 pts.
(100 %)
9–14
3 (25,0%)
18 (38,3 %)
26 (41,9 %)
19 (34,5 %)
8 (28,6 %)
74
14+
8 (66,7%)
18 (38,3 %)
22 (35,5 %)
16 (29,1 %)
4 (14,3 %)
68
Total
14 pts.
47
62
55
28
206 pts.
Total
Conclusion
Patients over 40 years of age with AO and ED should also be examined for TDS and
metabolic syndrome. In this group of patients we found TST levels below 14 nmol/l
in 134/206 pts. (65 %) and below 9 nmol/l 62/206 pts. (30 %). It is important not
treat only ED, with appropriate treatment we can improve the quality of life of the
affected men.
strana 16
Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí,
historie a současnost
Zlatko Pastor
GONA, s. r. o.
Ve světovém písemnictví existují tři hlavní systémy, podle kterých dělíme ženské sexuální
dysfunkce (FSD). Vzhledem k novým pohledům na jejich etiopatogenezi, terminologickým úpravám a výsledkům jednání různých odborných skupin se kategorizace FSD
dynamicky mění a jednotlivé klasifikace nejsou mezi sebou zcela kompatibilní. V České
republice je pro diagnostiku sexuálních poruch závazná desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 z roku 1992, která dělí poruchy do sedmi hlavních kategorií:
nízká sexuální touha, sexuální averze, selhání genitální reakce, poruchy orgasmu, neorganický vaginismus, neorganická dyspareunie a nadměrná sexuální touha. V anglosaské
oblasti se používá čtvrtá revize klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí Americké
psychiatrické společnosti (DSM-IV-TR – Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) z roku 1994, která rozlišuje sníženou sexuální touhu, sexuální averzi, poruchy
ženského vzrušení, poruchy ženského orgasmu, dyspareunii a vaginismus. Pro klinickou
praxi je nejvhodnější a ve světě nejpoužívanější mezinárodní reklasifikace ICSM (3rd
International Consultation on Sexual Medicine) publikovaná v roce 2010. Poprvé byla
vytvořena mezinárodním konsenzem odborníků ICSM (International Consultation on
Sexual Medicine) podporovaným AUAF (American Urological Association Foundation)
v rámci AUA (American Urology Association), která rozděluje FSD na poruchy vrozené (primární) nebo získané (sekundární), selektivní (týkající se např. jednoho partnera,
období nebo části cyklu ženské sexuální reakce) či generalizované (zahrnující všechny
složky sexuálních reakcí), částečné (vyjádřené v určité míře) nebo úplné (projevující se
v plném rozsahu) a podle příčiny na organické, psychogenní, smíšené a neznámé. První
doporučení ICSM týkající se diagnostiky a terapie FSD bylo vydáno v roce 1998 na
mezinárodním kongresu v Bostonu. Druhý diskusní panel ICSM na toto téma se konal
v červnu 2003 v Paříži a poslední úpravy byly provedeny skupinou 186 expertů z 33
zemí v 25 pracovních skupinách a byly publikovány v roce 2010. V roce 2013 se chystá
zveřejnění nového diagnostického a statistického manuálu (DSM-V-TR), který počítá se
zavedením termínu SIAD (Sexual Interest Arousal Disorder) čili sloučením symptomů
nízké sexuální touhy a poruchy vzrušení, což by korespondovalo s termínem frigidita
(kombinovaná porucha touhy a vzrušení), který se používá i v českém písemnictví. Americká psychiatrická asociace uvažuje o vypuštění termínu sexuální averze a zařazení tohoto
problému mezi úzkostné (nesexuální) poruchy. Upřesnění se očekává také u diagnóz vaginismu a dyspareunie, které se mají vymezit především podle frekvence výskytu. Cílem
tohoto sdělení je porovnat různé klasifikační systémy FSD a zdůraznit jejich výhody či
nedostatky zvláště ve vztahu ke klinické praxi.
strana 17
Novinky v ženské sexuální anatomii
Zlatko Pastor
GONA, s. r. o.
Adekvátní anatomické poměry a fyziologické funkce ženského genitálu jsou
základními předpoklady ke spokojenému sexuálnímu životu. Výzkumy ženské
sexuální anatomie a fyziologie byly po léta ovlivňovány sociálně-kulturními
faktory, ke kterým se poslední dobou přidávají i komerční aspekty. Správné
anatomické uspořádání, poloha a funkce pohlavních orgánů umožňují sexuální
styk a reprodukci. Konfigurace ženského těla, pánve, celkový růst, proporcionální
přestavba dělohy i vývoj genitálu končí zhruba v patnácti letech v době
puberty. Psychosexuální dozrávání trvá o několik roků déle. Metody digitálních
technologií, dynamické ultrasonografie (2D a 4D), magnetické izotopové
rezonance (MRI) a další funkční vyšetřovací metody (elektromyografie, fyzikální
a manometrické metody) vnesly do této oblasti nové poznatky. U některých dříve
zcela samostatně a uniformně pojímaných anatomických jednotek (např. klitoris,
vagina) nyní zdůrazňujeme, ze sexuologického hlediska, jejich integrální entitu
v rámci topograficky blízkých orgánů (např. klitoridální komplex chápeme díky
stejnému nebo podobnému cévnímu a nervovému zásobení v jeho topograficko-anatomických a funkčních souvislostech jako konglomerát, který se skládá
z distální části pochvy, klitorisu a uretry). Pro přesné definování sexuálních funkcí
moderní sexuologické učebnice opouštějí tradiční anatomické modely v jejich
„stavebnicových“ schématech a nahrazují je koncepcí „integrovaných systémů“ ve
funkčně provázaném celku. Pohlavní orgány se již nepopisují tradiční deskriptivní
metodou, jak bývá zvykem v učebnicích systematické anatomie, ale zdůrazňují
se hlavně jejich anatomicko-funkční souvislosti. Kromě klitoridálního komplexu
demonstruji sexuální význam distální vaginy čili oblasti, která rozhoduje o kvalitě
somatického sexuálního prožitku. Rekapituluji význam klitorisu jako hlavního
ženského pohlavního orgánu, který slouží ke generování, recepci a transformaci
ženských sexuálních vzruchů. Stupeň sexuálního vzrušení a vaginální orgasmus
jsou ovlivněny šíří uretrovaginálního prostoru, zvláště jeho distálního segmentu.
Zmíněné struktury se uplatňují v rámci vaginokavernózního reflexu, který
modifikuje sexuální uspokojení při koitu. Správné pochopení a interpretace
principů ženské sexuální anatomie v jejích patofyziologických souvislostech vede
k lepšímu porozumění mechanismů ženských sexuálních reakcí.
strana 18
Ženské sexuální dysfunkce, osobnost a láska
Stanislav Kratochvíl
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Vznik a udržování sexuálních dysfunkcí a účinek jejich terapie ovlivňují vedle faktorů
organických faktory psychologické, zejména osobnostní, vztahové a situační.
U osobnosti mají v oblasti sexuality význam zejména sexuální kapacita a sexuální
scénář.
Kapacitou rozumíme sílu pohlavního pudu a zdatnost a výkonnost sexuální funkce.
To se odráží v požadavcích na častost, intenzitu a trvání sexuálních aktivit. Sexuální
scénář chápeme jako preferované způsoby sexuální aktivity. Týkají se např. polarit
něžnosti a ráznosti, unikání a dobývání, dlouhé či krátké předehry, dominance a submise, tendence k zaběhlým zvykům či vyhledávání novot. K sexuálním dysfunkcím
může docházet, když se sexuální kapacita partnerů a jejich požadavky na scénář
hodně liší. Je tomu například ve vztahu výkonného, realisticky zaměřeného muže se
senzitivní romantickou ženou nebo ve vztahu nejistého zranitelného muže a energické vyžadující ženy.
Láska je intenzivní cit, který zahrnuje duševní blízkost, důvěrnost a oddanost. Pro
mnohé ženy je předpokladem spokojeného sexuálního soužití a jeho chybění nebo
nedostatečné prožívání se může uplatňovat u sexuálních dysfunkcí. Na jedné straně
mohou ženě chybět projevy lásky od partnera. Na druhé straně se setkáváme se vztahy,
v nichž sama žena necítí lásku k manželovi. Může jít o manželství uzavřená ženou
z různých důvodů bez lásky i bez chuti na sex nebo o manželství, v němž se původně
prožívaná láska vytratila, a v souvislosti s tím poklesla i dříve přiměřená sexuální
apetence a schopnost dosahovat orgasmus.
Kazuistické ukázky ilustrují možnosti a meze psychoterapie.
strana 19
Ženská pohlavní mutilace
– kultura, náboženství, mýty a obavy
Dita Pichlerová
OB klinika Praha
Loni v prosinci jsem měla možnost účastnit se 15. kongresu ESSM v Amsterdamu
a mimo jiné mne velice zaujala Master Lecture doktorky Jasmine Abdulcadir ze
Švýcarska na téma Female genital mutilation.
V přednášce byla probírána jednak technika ženské obřízky a jednotlivé druhy lišící
se rozsahem zákroku, jednak rozšíření v jednotlivých zemích a kulturách a také vztah
těchto rituálů ke kultuře a náboženství jednotlivých etnik. Jisté je, že ženská obřízka
nemá pro ženy žádné zdravotní přínosy, naopak je spojena s mnoha komplikacemi
a riziky (jinak je tomu u mužů, kdy mohou pozitiva převládat). Infibulace u žen je
podstatně vážnější zákrok s celoživotními, především negativními důsledky.
Druhá stránka pohledu je vztah k historii a tradici tohoto rituálu. My, Evropané,
tento zákrok povětšinou odsuzujeme a považujeme za mrzačení žen, ovšem nahlíženo
optikou afrických etnik je tento zákrok rodinou vyžadován a je například podmínkou možnosti budoucího úspěšného sňatku dívky a začlenění do společnosti obecně.
S ženskou obřízkou je spjata i řada tradic a pověr a v neposlední řadě jde i o estetickou
funkci, která je těmito kulturami vnímána zcela odlišně.
Masturbace
Laura Janáčková
Institut partnerských vztahů
Donedávna byla masturbace považována za mužskou záležitost. Přednáška se zabývá historickým pohledem na masturbaci a vývojem společenského přijetí ženské
masturbace. Na základě studií Institutu partnerských vztahů seznamuje s motivací
českých žen k masturbaci, nastiňuje nejčastější způsoby a zabývá se též fantaziemi,
které provázejí masturbaci žen. V závěru jsou prezentovány některé rozdíly mezi
ženskou a mužskou masturbací.
strana 20
Estetická erotika
Anna Marešová
Studio Anna Marešová designers s.r.o.
Existuje několik oblastí designu, které jsou stále velmi diskutované a může se zdát
až sporné, zda do tohoto pole vůbec patří. Jednou z nich jsou erotické pomůcky.
Po jednoduché úvaze, tvar zde udává funkci, můžeme s klidem říci, že „sexuální
hračky“ do produktového designu jednoznačně patří. Poněkud složitější je to s jejich zprostředkováním uživateli a prezentací, která přímo souvisí s rozporuplným
přijímáním a vnímáním těchto produktů společností. Současná situace ovšem žádné
ideální řešení nenabízí. Na jedné straně se setkáváme s nevkusem, který erotické
pomůcky doprovází od 80. let minulého století a statečně přetrvává a který stále
znamená něco zakázaného. Na straně druhé se erotické pomůcky stávají módní
a luxusní záležitostí, která bude možná za chvíli povinná v případě, že chcete být
společensky „na úrovni“. Je zřejmé, že situace se proměňuje a rozvolňuje, ale otázkou
je, zda se přes trendy a módnost nedostaneme opět na samý začátek, kde erotická
pomůcka znamená odchylku od normy. Cílem by nemělo být ohromit uživatele
extravagantním řešením, ale s nadhledem nalézt střední cestu, která bude snadno
přístupná pro širokou škálu zákazníků a stane se uživatelským estetickým standardem.
Erotické pomůcky úzce souvisí s lidskou sexualitou a ta, ať chceme či ne, dokonale
prostupuje všemi oblastmi lidského bytí. Tak jako každý předmět i erotické pomůcky
mají svou nezvratnou historii a vůbec ne nezajímavou. Jejich vývoj probíhal ruku
v ruce s kulturním a sociálním vývojem společnosti. Je tedy zajímavé sledovat, co
vlastně předcházelo tomuto dnešnímu rozpačitému vnímání erotických pomůcek. Co
vše může takto citlivé a intimní téma ovlivňovat a jakým způsobem může jednání
jedince působit na celé generace lidí.
strana 21
Ukradnutá ženskost – sexualita onkologicky chorých žien
Vanda Lukáčová
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Referát prináša prehľad zo sympózia „Stolen feminity – help cancer survivors at
regaining their own sexuality“ Európskej spoločnosti pre sexuálnu medicínu, v Amsterdame, 2012. Je doplnený o všeobecné i aktuálne informácie k tejto téme, ktoré
na sympóziu neodozneli. Sexualita je podstatnou súčasťou života zdravých ľudí,
patrí k aspektom spolupodieľajúcim sa na jeho kvalite. Stále však panuje neistota
vo vzťahu sexu a závažného ochorenia. Je namieste túto tému otvárať, keďže onkologická problematika sa dotýka priamo alebo nepriamo veľkej časti populácie.
Narušenie sexuality je možné na viacerých úrovniach. Hovoríme o poškodení somatickom, v dôsledku ochorenia a jeho terapie – za príklad možno uviesť poškodenie
konkrétnych orgánov gynekologickej oblasti po liečbe novotvarov, ktoré vznikli
v tomto prostredí. Za primárne somatické, avšak so silným dopadom najmä na psychiku ženy, považujeme výkony narušujúce telovú schému, napríklad alopéciu po podávaní chemoterapie u rôznych malignít alebo odstránenie prsníka kvôli jeho karcinómu.
Okrem toho prechádzajú ženy s malignitou množstvom zmien, nielen v ich
vlastnom živote, ale aj v partnerskej interakcii. Rakovina partnerky prináša zmätok aj do života partnera, či už v rovine nesexuálnej – dochádza k výmene rolí,
muž má väčšiu neistotu a strach z budúcnosti, ale práve aj v oblasti sexuality.
V referáte sa zameriavame na ženské pacientky a prinášame prehľad o tom, akým
spôsobom je možné sa so vzťahom sexuality a rakoviny vyrovnávať, s akými eventuálnymi dopadmi liečby malignít na sexuálny život je nutné počítať a aké sú možnosti
riešenia týchto následkov.
strana 22
Freud 2012
František Koukolík
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice Praha-Krč
SOUHRN
Některé z Freudových pojmových konstruktů mohou mít neurobiologický podklad.
Freudův popis primárních a sekundárních procesů, Id a Ega do jisté míry odpovídá
stavbě a činnosti homeostatického/interoceptivního systému, korových systémů
senzorických a defaultního/implicitního systému. Vědomí může být závislé na
afektivních prožitcích vznikajících na úrovni horního kmene. Freudovo Id může být
vědomé Id.
SUMMARY
Some Freudian constructs may have neurobiological substrates. Freud’s descriptions of the primary and secondary processes, of the Id and Ego are in some degree
consistent with the structure and function of the homeostatic/interoceptive, exteroceptive and default/implicite systems. All of consciousness may be dependent on
evolution of affective experiences arising at upper brain stem level. Freud’s Id may
be a conscious Id.
Výživa a fyzická aktivita rodu Homo,
dispozice ke vzniku cévního postižení
Kateřina Semrádová
Česká společnost archeologická, o. p. s.
Rod Homo se po tzv. starém kontinentě pohybuje už více než dva miliony let. Někdy
před necelými dvěma miliony lety se prokazatelně dostal z Afriky do Evropy a už
zde zůstal. Archeologická data z posledních desetiletí ukazují na trochu jiný obrázek našich předků, než jaký jsme ochotni přijmout pod vlivem Štorchových příběhů
a obrazů Zdeňka Buriana.
strana 23
Ukazují na sofistikovaný svět lovců a sběračů, na promyšlený systém uspořádání
společnosti, dělbu práce, schopnost učení se a předávání zkušeností a v neposlední
řadě na složitý systém vnitřního světa. Paleolitický člověk žil v dokonalé harmonii
s přírodou a přírodním prostředím, které mu poskytovalo vše nezbytné pro život. To
se projevovalo například v pohybu po krajině, propracovaným systémem sídlištních
struktur od krátkodobých loveckých stanic přes místa úlovku či bourání a úpravy
ulovené zvěře až po klasické základní tábory, v nichž jejich komunity žily.
S různými typy sídlišť pak souvisí také otázka výživy. Ta je sice do velké míry limitovaná stavem dochovaného archeologického materiálu (zejména organické části
podléhají velmi rychle postdepozičním procesům), nicméně i tak v poslední době
vykazuje velmi zajímavé výsledky. Jestliže se na archeologickém nalezišti podaří nalézt dochované zbytky paleontologického materiálu, a nesou-li tyto dokonce stopy
po záměrné úpravě (řezné stopy, stopy po vaření, pečení atd.), máme k dispozici data,
s jejichž pomocí lze rekonstruovat tzv. energetický potenciál naleziště.
a základě energetického potenciálu pak můžeme zjistit nejenom to, jakými zvířaty
N
se ta která komunita živila, co lovila, co upřednostňovala, ale také to, jak dlouho zde
lidé mohli žít. To přináší nejedno překvapení.
My, kteří jsme lov a sběr zredukovali na boj o lepší místo u kasy v supermarketu, kam
jsme se ještě ke všemu nejspíš dopravili automobilem, máme o paleolitických lovcích
sběračích představu velmi podobnou večerníčku „O človíčkovi“. Vždyť jak dlouho
mu trvalo jen vykřesat první jiskřičku, ulovit první zvíře a jak často trpěl hlady…
Archeologická data jsou však jiného názoru.
Některé, a to i velmi staré lokality ukazují, že si jejich obyvatelé mohli žít ve spokojeném nadbytku i několik let v řadě. Ukazují, že to, co se v průběhu tisíciletí mění,
není ani tak schopnost něco ulovit, ale preference toho, co lovit. Člověk jako by si
uvědomoval efektivitu této činnosti a směřuje od lovení čehokoli, co proběhne kolem
tábora, k velmi specifickému výběru energeticky výhodné potravy, tak jak tomu bylo
v období vrcholu lovecko-sběračských kultur, před 20–30 tisíci lety – v kultuře lovců
mamutů.
Paleolitický člověk byl podle všeho dobrý a aktivní lovec, který svůj život, na rozdíl
od nás „bývalých zemědělců“ odsouzených k minimálně osmihodinové pracovní době,
rozhodně nemusel trávit svůj běžný den vyčerpávajícím honem za potravou a řešit
složité existenciální problémy. Měl čas nejen na bohatý vnitřní život, ale i na to, čemu
dnes říkáme paleolitické umění.
strana 24
Výživa a fyzická aktivita současného člověka
– dispozice ke vzniku cévního postižení
Štěpán Svačina
3. interní klinika VFN a UK 1. LF, Praha
Hlavní vaskulární riziko v naší populaci přinášejí choroby zahrnované pod pojem
metabolický syndrom (obezita, hypertenze, dyslipidemie metabolického syndromu
a diabetes 2. typu). Patogeneticky se na cévním postižení podílejí např. hormony
tukové tkáně, stres a zvýšená sympatikotonie, spojená často s kouřením, systémový
zánět a inzulinorezistence). Co je primární příčinou této společné kumulace rizik,
je nejasné: Ač nebyly nalezeny žádné významné geny metabolického syndromu, je
rodinný výskyt těchto onemocnění typický. Do značné míry však může jít o dědičnost
životního stylu a dědičnost kuchařky. Diabetes 2. typu přináší přitom několikanásobně vyšší rizika než ostatní složky metabolického syndromu. Dokonce již tzv. prediabetes má kardiovaskulární riziko srovnatelné s diabetem 2. typu. Nejdůležitějším
opatřením ke snížení kardiovaskulárního rizika jak v populaci, tak u pacientů s metabolickým syndromem je prevence diabetu 2. typu. K té patří na prvním místě fyzická
aktivita (snižuje riziko až o 50 %) a omezení diabetogenních potravin, především tzv.
zpracovaného masa (uzenin, paštik, fast-foodu apod.). Riziko diabetu ale nesouvisí
s příjmem cukru. Významným prediktivním faktorem pro vznik diabetu 2. typu jsou
rodinná anamnéza, vzestup hmotnosti v dospělosti, absence pravidelné pohybové
aktivity, přítomnost obezity, zvýšeného obvodu pasu, a zejména výskyt hypertenze.
Riziko lze snížit vhodnou volbou antihypertenziv. Od roku 2000 do roku 2013 byl
již 5x proveden průzkum obezity u nás. Financován byl z preventivních fondů VZP.
Proveden byl na vzorcích kolem 2000 osob agenturou STEM/MARK a odborně
garantován naší klinikou. Prudký nárůst obezity se již zastavil a věk obézních se prodlužuje (výskyt je prakticky stejný od 55 do 75 let). Osoby pravidelně sportující
a rovněž osoby se zdravými stravovacími návyky mají nižší hmotnost a nižší výskyt
komorbidit obezity a metabolického syndromu. Zejména mladší mužská populace
do 35 let ztloustla v posledních letech výrazně více než jejich předchůdci. U žen je
vzestup hmotnosti dříve a dnes srovnatelný. Fyzická aktivita v dětství a dospívání
predikuje nižší výskyt obezity, hypertenze a diabetu 2. typu na celý další život. Daleko
menší vliv má přítomnost obezity v dětství a většina rizikových osob ztloustne až
v dospělosti. V regresní analýze je váha pohybu pro prevenci obezity a jejích komplikací významnější než jednotlivé klasické dietní rizikové faktory (příjem živočišného
tuku, malý příjem zeleniny a ovoce a další). Sumárně jsou dietní faktory významnější.
To odpovídá zprávě WHO z roku 2000, která konstatuje, že téměř polovina lidských
onemocnění má výživu jako dominantní faktor vzniku a třetina jako podstatný faktor
v patogenezi a jen asi 20 % nemocí člověka s výživou nesouvisí. Cévní onemocnění
strana 25
patří pochopitelně do první skupiny spolu s hlavním rizikovým kardiovaskulárním
faktorem v naší populaci – diabetem 2. typu. Vliv fyzické aktivity je jen mírně nižší,
ale významný. Fyzická aktivita je schopna výrazně tlumit systémový zánět a odstranit
tzv. postprandiální zánětlivý stav, který nezdravá strava indukuje.
Endoteliální-erektilní dysfunkce a rizikové faktory
kardiovaskulárních onemocnění 50 českých mužů s ED
Taťána Šrámková (1, 2), Libor Zámečník (2), Kateřina Šrámková (3)
Sexuologické oddělení FN Brno (1)
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (2)
Urologické oddělení FN u svaté Anny, Brno (3)
Endotel hraje rozhodující roli ve vazodilataci a hemodynamických dějích zahrnujících i fyziologii erekce. Nejdůležitějším faktorem uvolňovaným z endotelových
buněk je vazodilatátor oxid dusnatý. Zdravý endotel je nezbytný pro normální
erektilní schopnost. Porucha funkce endotelu je první fází řady kardiovaskulárních
onemocnění, zejména aterosklerózy. Penilní endoteliální dysfunkce vede k ED, která
je indikátorem systémové endoteliální dysfunkce a následné koronární příhody. Endoteliální dysfunkce a ED jdou ruku v ruce a představují tak predikci systémového
kardiovaskulárního onemocnění, její diagnostika je proto důležitá v rámci prevence
u nemocných, kteří nemají žádné symptomy KVO (kardiovaskulární onemocnění).
Do sledování bylo zařazeno 50 mužů ve věku 32–82 let (v průměru 50 let). Měření endoteliální funkce snímáním periferního arteriálního tonu (PAT signál brachiální arterie
digitální pletysmografií) bylo provedeno na ENDO-PAT 2000 ITAMAR. Sledovali jsme
rizikové faktory KVO: BMI, obvod pasu, kouření, hypertenze, DM, cholesterol (celkový,
HDL, LDL), triglyceridy. Statistické vyhodnocení bylo provedeno s použitím softwarového nástroje STATISTICA 10 firmy StatSoft ČR. Patologické hodnoty RHI (reaktivní
hyperemický index, průkaz endoteliální dysfunkce) mělo 32 % nemocných, 32 % rizikové,
36 % normální. 24 % nemocných trpělo diabetem, obézní byla více než polovina nemocných – 60 %, obvod pasu > 102 cm byl nalezen u 74 % souboru. Kuřáků bylo 43 %, dyslipidemie byla zjištěna u 70 % nemocných. U pacientů s endoteliální dysfunkcí bylo statistickými metodami prokázáno signifikantně vyšší procento nemocných s DM (p = 0,04865),
signifikantní byl počet komorbidit 2 a více (p = 0,00368) a statisticky významná závislost
mezi RHI a hladinou triglyceridů (p = 0,04917). Vyšetření funkce cévního endotelu je
vhodným ambulantním nástrojem majícím prediktivní hodnotu. Endoteliální dysfunkce je
na rozdíl od aterosklerózy dobře ovlivnitelná, ať již změnou životosprávy, léčbou závažných
komorbidit či medikamentózní léčbou, kam patří i užití inhibitorů PDE5.
strana 26
Venogenní erektilní dysfunkce
Matúš Chocholatý (1), Pavel Hanek (2), Radek Pádr (3),
Ladislav Jarolím (1), Marcela Čechová (1)
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol (1)
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram (2)
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol (3)
ÚVOD: Pro venogenní erektilní dysfunkci je typická krátce trvající erekce s rychlou
detumescencí nebo pouze přítomnost tumescence. Přibližně 10 % mužů s ED má
nedostatečnou erekci po aplikaci vazoaktivních látek. V diagnostice venogenní ED je
důležitá anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření, dotazníky. Z invazivních metod
je základním vyšetřením ultrazvukové vyšetření s dopplerem po aplikaci vazoaktivní
látky a kavernózografie/CT kavernózografie, příp. kavernózometrie.
DIAGNOSTIKA: Ultrazvukové dopplerovské vyšetření penisu provádíme po aplikaci vazoaktivní látky (alprostadil). Dávka 10 µg by měla navodit úplnou erekci do
10–15 min. Když plná erekce vydrží déle než 30 min, je vaskulogenní impotence
vyloučena. Pro arteriogenní ED je charakteristická hodnota PSV (peak systolic
velocity) v a. cavernosa pod 25 cm/s, a pokud je PSV konstantně vyšší než 35 cm/s,
je vyloučeno významné poškození arteriální cirkulace. Pro venózní nedostatečnost
je typický EDV nad 5 cm/s a RI (resistive index) pod 0,8. Kavernózometrii i kavernózografii provádíme po aplikaci vazoaktivní látky. K zobrazení venózního úniku
z kavernózních těles používáme kavernózografii. Pomocí CT kavernózografie zjistíme
přesnou topografickou lokalizaci venózního úniku. Na našem pracovišti jsme provedli CT kavernózografii u 12 nemocných. Venózní únik přes v. dorsalis penis mělo
81,8 % nemocných, přes aberantní žíly z těla penisu 36,3 % nemocných, přes žíly
z crus penisu 45,5 % nemocných a otevřené cirkumflexní spojky 18,1 % nemocných.
CT kavernózografie nám umožňuje zvolit individuální přístup v terapii nemocných
s venogenní ED.
TERAPIE: I když v posledních letech ztratilo chirurgické řešení předchozí důležitost
v řešení nemocných s venogenní erektilní dysfunkcí, není ji možno přehlédnout a má
jednoznačný význam zejména u nemocných nereagujících adekvátně na vazoaktivní
látky. Základním cílem všech chirurgických metod je zvýšení rezistence venózního
systému. Venogenní erektilní dysfunkci můžeme řešit sklerotizací vena dorsalis penis
profunda, podvázáním vén penisu, podvázáním crus penis, arterializací venózního
řečiště, vakuovou pumpou nebo implantací penilní protézy. Na našem pracovišti
jsme v letech 2005–2011 provedli u nemocných s venogenní ED sklerotizaci hluboké
dorzální žíly penisu 96% etanolem u 20 nemocných a u jednoho nemocného směsí
Histoacrylátu s lipiodolem. Průměrný věk byl 41 let (21–65). V lokální anestezii jsme
strana 27
vypreparovali v. dorsalis penis profunda. Po zavedení kanyly jsme aplikovali 6,5 ml
(2,5–10) 96% etanolu, resp. 0,5 ml Histoacrylátu s lipiodolem. Erektilní funkce byla
ohodnocena IIEF-5 dotazníkem, který nemocní vyplnili před léčbou a dále první,
šestý a dvanáctý měsíc po sklerotizaci. Po měsíci bylo 14 nemocných (67 %) spokojených s erekcí (IIEF-5 se zvýšil z 9,6 na 19,4), po roce bylo spokojeno 10 nemocných
(48 %) a IIEF-5 se zvýšil z 9,7 na 19,4. U 4 nemocných s venózním únikem do plexus
venosus prostaticus jsme provedli retrográdní sklerotizaci s 25% úspěšností.
ZÁVĚR: Inkompetence venookluzivního mechanismu se významnou měrou podílí
na erektilní dysfunkci u mužů. Základem diagnostiky je anamnéza, dopplerovské
vyšetření penisu po aplikaci vazoaktivní látky, CT kavernózografie. Z léčebných modalit se zdá nejvýhodnější sklerotizace v. dorsalis penis profunda a příp. retrográdní
sklerotizace pro svou jednoduchost a bezpečnost.
Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním
Matúš Chocholatý (1), Marcela Čechová (1), Jan Diblík (2), Jiří Kříž (3)
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol (1)
Centrum reprodukční medicíny FN Motol (2)
Spinální jednotka FN Motol (3)
Celosvětově narůstá incidence míšních poranění. Poranění míchy způsobí ztrátu motoriky pod místem poranění, ztrátu citlivosti, poruchy svěračových a sexuálních funkcí.
Během několika vteřin se ze zdravého jedince stává vozíčkář, který se musí adaptovat
na změnu vnímání tělesného schématu. Adaptace je většinou dlouhodobý proces
a vyžaduje psychoterapeutické vedení nemocného. Neřešené sexuální problémy prokazatelně snižují kvalitu života postižených. Sexuální funkce závisí na rozsahu a úrovni
míšního poranění. Frekvence sexuální aktivity bývá obvykle 1x týdně až 1x měsíčně.
Mění se lokalizace erotogenních zón, které jsou nyní lokalizované nad místem ochrnutí (bradavky, ušní lalůčky, šíje, ústa). Při míšní lézi nad T10 má většina nemocných
reflexní erekci. K erekci dochází při oblékání, zavádění cévky, příp. stimulaci genitálu.
Při pokusu o penetraci nebo krátce po imisi erekce často odezní. Psychogenní erekci
má zachováno 25 % nemocných s kompletní a 90 % nemocných s inkompletní míšní
lézí S2 a níže. Erekce je krátkodobá, většinou se jedná pouze o tumescenci. V terapii se
používají inhibitory PDE-5, které jsou účinné přibližně u 80 % nemocných, v případě
neúspěchu lze použít podtlakové pumpy, intrakavernózní injekce, příp. penilní protézu.
Při přítomnosti sekundární psychogenní ED je důležitá psychoterapie. Zachovanou
schopnost ejakulace má 5 % až 30 % nemocných s lézí horního motoneuronu a 20 %
až 70 % nemocných s lézí dolního motoneuronu. Ejakulát u nemocných s míšní lézí
můžeme získat penilní vibrostimulací (PVS), elektroejakulací, TESE (mikroTESE).
strana 28
U některých nemocných dochází ke spontánnímu odchodu ejakulátu při určitých činnostech, např. při stolici, v poloze na kolenou atd. PVS patří mezi metody první volby
u nemocných s míšní lézí nad T10. Na našem pracovišti jsme od 9/2011 do 5/2012
provedli PVS u 11 nemocných. Poranění C páteře mělo 8 nemocných a poranění T9–10
měli 3 nemocní. U každého nemocného jsme PVS provedli nejméně 2x – interval
mezi stimulacemi byl 2 týdny (medián). K PVS jsme použili přístroj FERTICARE
Multicept. Ejakulace jsme dosáhli u 8 (72 %) nemocných a opakovaná stimulace vedla
ke zlepšení kvality ejakulátu. Další metodou k získání ejakulátu je elektroejakulace.
Principem je reflexní ejakulace vyvolaná působením střídavého proudu o napětí do
15 V u paraplegiků a do 5 V u tetraplegiků. Úspěšnost metody je kolem 90 %. Při PVS
i elektroejakulaci je potřeba kontinuální sledování vitálních funkcí a TK z důvodu rizika autonomní dysreflexie u nemocných s míšní lézí nad T6. Při TESE/mikroTESE
odebíráme testikulární tkáň. Největší výhodou je efektivita, která dosahuje až 100 %.
Závěr: Vysoký výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů po poranění míchy poukazuje na
nutnost aktivního přístupu androloga k této problematice, a to nejen pro zlepšení
kvality života pacientů po míšním poranění. Pacienti po poranění míchy vyžadují
celoživotní urologickou dispenzarizaci, nejlépe ve specializovaných centrech.
Sexualita uživatelů marihuany očima partnerek
Alexandra Hrouzková, Petr Weiss
Katedra psychologie FF UK, Praha
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Úvod. Konopné drogy jsou nejužívanějšími ilegálními látkami na světě. Po alkoholu
a tabáku jsou třetí nejoblíbenější skupinou drog nejen v České republice, ale i ve světě.
Naproti tomu dopad dlouhodobého chronického užívání konopných drog na sexuální
chování a sexuální zdraví člověka není stále dostatečně prozkoumán.
Cíle. Součástí výzkumu sexuality uživatelů marihuany, který byl realizován v ČR
v letech 2010–2013, bylo zmapovat, jak o vybraném sexuálním chování a sexuálních
funkcích vypovídají partnerky uživatelů marihuany.
Metoda. Výzkum mezi partnerkami uživatelů marihuany byl kvantitativní povahy,
ke sběru dat bylo použito k tomu účelu sestaveného anonymního dotazníku, který
vyplnilo 204 respondentek.
Výsledky. Bylo zmapováno, jaký vliv na vybrané sexuální funkce a sexuální chování
má užívání marihuany, dále také užívání marihuany v kombinaci s dalšími psychoakstrana 29
tivními látkami, včetně tabáku. Byla zjišťována souvislost délky a frekvence užívání
marihuany na vybrané sexuální funkce a sexuální chování. Byly zmapovány potíže,
které partnerky uživatelů registrují v případě užití marihuany před započetím sexuální aktivity. Vybrané výstupy byly srovnány s výstupy výzkumu sexuálního chování
populace ČR prof. Weisse a doc. Zvěřiny z roku 2008.
Závěr. Výzkum mezi partnerkami uživatelů marihuany poukázal na trendy v sexuálním chování a sexuálních funkcích uživatelů marihuany, které by bylo užitečné
podrobit dalšímu výzkumu.
Klíčová slova: sexuální zdraví – sexuální chování – dotazník sexuálního zdraví IIEF-5
– uživatelé marihuany – konopné drogy
Mýty v sexu II
Petr Weiss
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Autor se zabývá mýty, které se tradují v oblasti lidské sexuality. Zaměřil se na mýty
kolem délky penisu, ženské sexuální vzrušivosti, výmluv používaných při vyhýbání
se sexuálnímu styku, ale i na mýty kolem vztahu pornografie a sexuální delikvence,
užitečnosti publikace seznamu sexuálních delikventů na internetu i na mýty týkající
se mužské sexuální plodnosti.
Sleepsex
Michal Chovanec, Petr Weiss
FF UK Praha, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
V príspevku autor vymedzuje nosné pojmy relevantné k téme a pokúša sa ponúknuť prehľad prevalencie, ako aj pohľad viacerých svetových odborníkov na danú problematiku.
V ďalšej časti sa venuje priestor teoretickým východiskám, diagnostike, diferenciálnej
diagnostike, vyvolávajúcim faktorom a nakoniec aj samotnej liečbe. Pre lepšie a zrozumiteľnejšie pochopenie sú pridané aj kazuistiky, ktoré sú neklamným dôkazom existencie
predmetnej témy a následnej exkulpácie obvinených ľudí trpiacich sexom počas spánku.
Kľúčové slová: sexsomnia – vyvolávajúce faktory – diferenciálna diagnostika – liečba
strana 30
Mikrokarcinomy štítné žlázy. Podíl endogenních
a exogenních hormonů na etiologii nádorů štítné žlázy
a dalších maligních onemocnění
Dana Nováková, Petr Vlček
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
Karcinomy štítné žlázy se vyskytují 3krát až 5krát častěji u žen než u mužů. U žen
představují přibližně 6 % a u mužů 2 % ze všech zhoubných nádorů. V posledních
letech dochází k velkému nárůstu mikrokarcinomů štítné žlázy (karcinomů velikosti
do 2 cm) u žen v reprodukčním věku. Etiologie karcinomu štítné žlázy není dosud vyjasněna. Rozdíly v incidenci nádorů u žen nasvědčují tomu, že etiologie tohoto onemocnění může mít souvislost
s hormonální a reprodukční funkcí. Tento vztah zkoumala řada studií. Studie byly
zaměřeny na zkoumání vlivu věku menarché, počtu těhotenství, věku při prvním
těhotenství, výsledků prvního těhotenství, věku při posledním těhotenství, užívání
hormonální antikoncepce a věku při menopauze ve skupinách žen s nádory štítné
žlázy a u kontrolní skupiny. Zvláštní pozornost je zaměřena na vliv hormonální stimulace v asistované reprodukci.
Naše sdělení referuje o diagnostice a terapii karcinomu štítné žlázy na našem pracovišti. V rámci řešení grantového úkolu, který se věnuje mikrokarcinomům štítné
žlázy, sledujeme u žen v reprodukčním věku vztah mezi záchytem nádorů štítné žlázy
a reprodukcí. Evidujeme pacientky, u nichž byl nádor zachycen v souvislosti s léčbou
sterility a těhotenstvím.
Sdělení také uvádí přehled publikovaných studií k tematice karcinomu štítné žlázy
i ostatních maligních onemocnění, jejich vztahu k léčbě sterility a k těhotenství.
Podporováno grantem IGA MZČR, NT 11455-5/2010.
strana 31
Imunita pochvy, mikrobiální flóra, probiotické bakterie
Jana Žáková, Dana Nováková
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
Významnou roli v prevenci urogenitálních infekcí u žen má normální vaginální
mikrobiální flóra. Pro pochopení etiologie urogenitálních onemocnění je důležité
porozumět, jaké je složení vaginální mikroflóry, za jakých okolností dochází k jejímu
porušení a zda je možné zasahovat do jejího složení.
Mililitr vaginální tekutiny obsahuje v průměru asi 100 milionů mikroorganismů,
z nichž 95 % představuje rod Lactobacillus. Nejčastěji jsou zastoupeny L. crispatus,
L. iners, L. gasseri, L. jensenii, a L. buchneri. U zdravých žen je vaginální mikroflóra dynamicky se měnící ekosystém, který je ovlivněn mnoha známými i dosud
neznámými vlivy. Významnou roli hrají hlavně hladiny hormonů, uplatňují se také
sexuální kontakty, intimní hygiena a dieta. Vliv má i imunologická reaktivita, která
je individuální.
Při fyziologických podmínkách je zachována vhodná rovnováha bakteriální flóry. Při
dostatečné přítomnosti probiotických bakterií nedochází k uplatnění patogenů.
Probiotika, především laktobacily, jsou druhy bakterií, které jsou součástí zdravého urogenitálního ekosystému. Při porušení vaginální mikroflóry se nabízí možnost obnovit
fyziologii pochvy podáváním probiotických preparátů. V posledních letech jsou testovány různé probiotické kmeny a jsou vyvíjeny přípravky pro vaginální i orální použití.
Jde o nový potenciální prostředek pro prevenci i léčbu urogenitálních infekcí.
strana 32
FECSM – zkušenosti z prvního ročníku
Petra Vrzáčková
TH klinika, s. r. o., Praha
FECSM je zkratka nového mezinárodního titulu Fellow of the European Committee
on Sexual Medicine. Titul získává lékař, který splňuje vstupní kritéria a složí kvalifikační
zkoušku z oboru sexuální medicíny v anglickém jazyce. Tato zkouška byla vytvořena komisí předních odborníků z oblasti psychiatrie, urologie, gynekologie a porodnictví – Multidisciplinary Joint Committee (MJCSM) – (European Board of Psychiatry, European
Board of Urology, European Board and College of Obstetrics and Gynecology). Komise
byla v říjnu 2011 uznána Evropskou unií medicínských specialistů (European Union of
Medical Specialists – UEMS). První ročník se konal v prosinci 2012 v Amsterdamu,
organizačně podporovaný Evropskou společností pro sexuální medicínu (ESSM).
Tento příspěvek si klade za cíl seznámit s předzkouškovým „crash“ kurzem, obsahem
zkoušky, modelovými otázkami a výsledky účastníků.
Využití erotických pomůcek při posilování pánevního dna
Petra Vrzáčková
TH klinika, s. r. o., Praha
Sexuální aktivita je pro většinu lidí základní součástí kvalitního života. Svaly pánevního dna hrají důležitou roli při fyziologické odpovědi na sexuální podněty, jejich
správná funkce podporuje kvalitní prožívání vaginální i anální soulože a přispívá
k pozitivním pocitům během vyvrcholení.
V průběhu života může docházet k ochabnutí či poranění svalů pánevního dna,
zejména v důsledku těhotenství a vaginálního porodu. Pacientky trpí nejen následky
descensu dělohy a vaginálních stěn, ale také poruchami kontinence moči a stolice.
V neposlední řadě může být negativně ovlivněno sexuální prožívání, komfort obou
partnerů během soulože a snížené vnímání zavedeného penisu do pochvy.
V současné době je cílem poskytnout pacientkám terapii „ušitou na míru“. Odborníci
mohou nabídnout postupy konzervativní v rámci fyzioterapie pánevního dna i nejnovější chirurgické přístupy.
Cílem toho příspěvku je seznámení s volně dostupnými erotickými pomůckami, které
mohou pacientky v rámci fyzioterapie pánevního dna využít.
strana 33
Posílení svalů pánevního dna cvičením pilates
Adéla Kubičková
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Na počátku 20. století Joseph Hubertus Pilates vymyslel speciální cvičební trénink
pro sportovce, vojáky a policisty, později se věnoval hlavně tanečníkům. Metoda pilates, nazvaná podle svého zakladatele, je dnes široce rozšířená. Za cíl si klade posílení
svalů celého těla, především hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního
dna. Cvičení se zaměřuje na vytvoření vzájemné souhry břišních a zádových svalů, což
je důležité pro správné držení těla. Při zapojení pánevního dna při tomto postavení
je vytvořen základ pro řadu pohybů. Cvičení má zapojovat jednotlivé svaly postupně, důležité je procítění jednotlivých pozic. Cvičební metoda pilates je spojována
především s posilováním pánevního dna a stala se jednou z uznávaných možností
prevence inkontinence. Její využití je však mnohem širší. Podstatou filozofie pilates
je až překvapivé zjištění, že můžeme důmyslně zlepšovat naši tělesnou zdatnost i při
každodenních činnostech, pokud se naučíme o svém těle správně přemýšlet a vnímat ho. Zásadou číslo jedna je naslouchání vlastnímu tělu, kdy cvičící je sám sobě
hlavní autoritou. Kromě stručné přednášky o přínosech a zkušenostech ze cvičení
této metody bude možné se v rámci feminologického sympozia účastnit i praktické
ukázky. Pod vedením fyzioterapeutky Štěpánky Halamové si budete moci sami na
sobě vyzkoušet cvičení zaměřená na posilování pánevního dna.
Plastickochirurgické, multidisciplinární
řešení poporodních traumat
David Tomášek (1), Michal Otčenášek (2)
Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, Praha (1)
Gynekologická klinika Nemocnice Na Bulovce, Praha (2)
Následky komplikací po porodu „per vias naturales“ často ztěžují život ženy poruchami kontinence moci, defekace a dyspareunií. Dojde-li
ke špatnému zhojení hráze, je navíc často značně rozšířen poševní vchod.
Tento stav snižuje hodnotu sexuálního života matky i jejího partnera, a má tedy
celospolečenský význam. Neuspokojený partner si hledá jinou, zdravou partnerku,
často rozbíjí původní rodinu a i tato situace přispívá k vysoké rozvodovosti v naší
populaci. Pozdní řešení poporodních traumat by nemělo být doménou gynekologa.
Měla by to být multidisciplinární záležitost týmu gynekologa, jemuž tento region odborně přísluší, plastického chirurga, který je školen navracet špatně zhojené struktury
strana 34
těla do pokud možno původního stavu šetrným způsobem, a všeobecného chirurga,
specialisty v oboru proktologie. Posledním členem týmu by měl být psycholog, sexuolog,
který by měl svými zkušenostmi přispět v rámci možností ke spokojenějšímu soužití
partnerů. Z těchto důvodů je sdělení uváděno na poli sexuologickém, aby tento spe­
cialista získal přehled o možnostech současné medicíny v problematice řešení poporodních traumat. Je důležitým úkolem pro budoucnost zlepšit informovanost lékařů primární péče i pacientek samotných. První výsledky činnosti v této sféře jsou povzbudivé.
Naším cílem je v rámci této multidisciplinární péče kvalitně ošetřovat ženy jak
v rámci primárního řešení problému, tak i ženy s komplikovaným, obecně obtížně
řešitelným nálezem.
Vliv kombinované hormonální antikoncepce (COC)
na ženskou sexuální touhu
Renata Kavanová
GONA, s. r. o.
Ženská sexualita je modifikována biopsychosociálními faktory. Je výrazně ovlivňována
endogenními, ale i exogenně podávanými pohlavními hormony. Účinek hormonální
antikoncepce na ženskou sexualitu je velmi komplikovaný. Androgeny jsou všeobecně považovány za modulátor ženské sexuální touhy, ale přesný mechanismus jejich
vlivu na ženské pohlavní funkce není doposud jednoznačně objasněn. COC inhibuje
enzym 5-alfa reduktázu, který konvertuje testosteron na dihydrotestosteron, což je
forma, která se váže na buněčné receptory hormonálně senzitivních tkání. Hypotéza,
že COC snižuje sexuální touhu, je založena na předpokladu, že snižuje-li COC biologicky aktivní testosteron, snižuje se tím automaticky i libido. Někteří autoři dokonce
považují COC za modulátor ženské sexuální touhy. Aplikace exogenních estrogenů
je spojená se snížením hladiny biologicky aktivního testosteronu. Je to dáno jednak
sekundárním poklesem tvorby estrogenů v ovariích, jednak zvýšením produkce globulinu vázajícího pohlavní hormony (SHBG) s následným poklesem sérových hladin
volně cirkulujícího testosteronu. Tyto změny jsou reverzibilní a závisí na dávce použitého estrogenu. Některé studie sice dávají pokles volného testosteronu do souvislosti
se snížením sexuální touhy a změnami pohlavního chování, avšak většina studií tuto
premisu nepotvrzuje. Rozdíly mezi dávkami použitého estrogenu a typem progestinu v COC nemají ve většině případů podstatný vliv na sexuální chování. Užívání
kombinované hormonální antikoncepce souvisí s kvalitou sexuálního života. Efekt
COC je komplexní a neexistuje univerzální indikátor, který by determinoval, jak je
sexuální touha u žen s antikoncepcí ovlivněna. Přestože dochází při užívání COC ke
snížení hladiny volného testosteronu, ve většině případů k poklesu libida nedochází.
strana 35
Většina studií uvádí, že antikoncepce s ultranízkými hladinami estrogenů (EE < 20 μg)
snižují sexuální touhu spíše než preparáty s relativně vyšším obsahem estrogenů
(EE > 20 μg). Ukazuje se, že změny volného testosteronu mají vliv na sexuální touhu
pouze v případech, když jeho hodnoty klesnou v určitém hormonálním pásmu pod
specifickou kritickou úroveň u zvláště disponovaných žen. Velké srovnávací studie se
shodují, že zhruba v 15–20 % může užívání kombinované hormonální antikoncepce
ženskou sexuální touhu snižovat, zatímco přibližně v 80 % se libido u uživatelek
COC nemění, nebo se dokonce zvyšuje. Významný (možná nejdůležitější) vliv na
sexuální touhu mají, kromě biologických faktorů, psychosociální a vztahové faktory,
stejně jako kulturní prostředí. Úloha pohlavních hormonů v sexuálním životě ženy je
důležitá, ale je pouze jedním z modulátorů ve složitém biopsychosociálním komplexu
ženského sexuálního chování.
Partnerská a sexuální spokojenost českých žen a mužů
středního věku
Petr Weiss
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Autor prezentuje výsledky reprezentativního výzkumu zaměřeného na zjišťování
sexuální spokojenosti českých žen a mužů středního věku. Uvádí data týkající se
hlavních faktorů určujících sexuální spokojenost (tedy především psychickou pohodu
a otevřenou komunikaci), důležitost délky penisu pro sexuální uspokojení žen, typy
prožívaných orgasmů, nejčastější sexuální dysfunkce, ale i předstírání orgasmu. Data
celkově svědčí o uspokojivé sexuální aktivitě i spokojenosti českých párů.
strana 36
Co nového víme o testosteronu
Luboslav Stárka
Endokrinologický ústav, Praha
Zájem o testosteron v odborné literatuře má vzrůstající tendenci – v roce 2012 vyšlo téměř
3 tisíce článků, které se tohoto tématu týkaly. Převažují příspěvky k otázce asociace změn
v hladinách hormonu s civilizačními onemocněními, zejména o vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním, diabetu 2. typu, metabolickému syndromu nebo k obezitě. Dokladů
o nepříznivém vlivu nízkých hladin testosteronu na prognózu civilizačních onemocnění
je velké množství, ale dosud není rozhodnuto, zda nedostatečné zásobení testosteronem
je významným faktorem vzniku a průběhu těchto nemocí, nebo jen jejich následkem.
V poslední době se také množí doklady o působení testosteronu jako neuroaktivního
steroidu. Jeho účinek v CNS se projevuje na úrovni kognitivních schopností, emocí
i chování. Proto také testosteron významně ovlivňuje sociální vztahy. Přitom není
důležitým faktorem jenom aktuální koncentrace testosteronu v cirkulaci, ale i jeho
zásobení plodu během intrauterinního života. V pozdějším životě mají ti, kteří byli
prenatálně dobře androgeny zásobeni (jak to pak lze demonstrovat na poměru délky
2. a 4. prstu), větší ochotu riskovat, jsou muzikálnější, ale také je mezi nimi více
případů autismu, na druhé straně nízké zásobení snižuje fertilitu u mužů a zvyšuje ji
u žen, vede k větší incidenci leváctví a u žen k incidenci karcinomu prsu. O zásobení
testosteronem v průběhu života rozhodují dědičné faktory asi ze 60 %.
Byly navrženy některé nové typy suplementace testosteronem, např. kombinace testosteronových přípravků s inhibitory steroidní 5alfa-reduktázy (dutasterid).
Blíže byla studována alternativní cesta biosyntézy androgenů, která obchází tvorbu
testosteronu a byla známa u některých australských vačnatců již dříve. Bylo poukázáno na její roli např. u některých případů vrozené adrenální hyperplazie, poruch sexuálního vývoje nebo u karcinomu prostaty refrakterního na androgenní deprivaci.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT 13890-4.
strana 37
Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování
dárcovství gamet v asistované reprodukci
Hana Konečná
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Nově zaváděným principem v asistované reprodukci (ART) je tzv. open identity, tedy
legislativně ukotvené právo dítěte znát identitu dárce, obvykle při dosažení dospělosti dítěte. Princip se odvozuje od genetické interpretace pojmů „rodič“ a „identita“,
vyskytujících se v článcích 7 a 8 Úmluvy o právech dítěte, která je součástí českého
právního systému. Za hlavní důvody pro rušení anonymity jsou považovány: přístup
dítěte ke zdravotní anamnéze původce své DNA, riziko partnerství s geneticky spřízněným partnerem, identita. K dnešnímu dni mají v Evropě povinně neanonymní
dárcovství tyto země: Švédsko, Finsko, Nizozemsko, Velká Británie, Německo, Chorvatsko. Rodiče dětí narozených díky dárcovství gamet mají v zemích s neanonymním
dárcovstvím k dispozici kurzy, písemné materiály i DVD s návody a doporučeními,
kdy a jak sdělit a vysvětlit dítěti fakt dárcovství. V ČR je genetická interpretace rodičovských vztahů odražena už v novém občanském zákoníku (např. zákonná povinnost
informovat dítě o adopci, přístup dítěte ke spisu o adopci po dosažení dospělosti,
možnost dítěte zpochybnit rodičovské vazby), opakovaně se objevuje poslanecký
návrh na zrušení anonymity v dárcovství gamet. Příspěvek bude diskutovat důvody,
pozitiva i negativa tohoto trendu.
strana 38
Vliv nových pravidel úhrady IVF zdravotními
pojišťovnami na snížení frekvence vícečetných
gravidit u andrologické sterility
Karel Řežábek
APOLINÁŘ CAR, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Úvod: Embrya transferovaná po IVF do dělohy se implantují nezávisle – proto zvýšení jejich počtu zvyšuje naději ženy na otěhotnění v daném cyklu, zároveň ale zvyšuje
pravděpodobnost vzniku rizikového vícečetného těhotenství.
Podle zákona 369/2011 Sb. hradí zdravotní pojišťovny v České republice od 1. 4. 2012
každé pacientce do 39 let věku celkem 4 cykly IVF namísto dosavadních tří cyklů, a to
za podmínky, že v prvních dvou cyklech je transferováno nejvýše jedno embryo. Cílem je
snížení počtu transferovaných embryí, a tím snížení rizika vzniku vícečetných gravidit.
Porovnali jsme výsledky cyklů IVF u žen v našem centru před platností a po platnosti
uvedené změny, abychom zjistili, zda cíl zákona se daří v praxi naplnit.
Soubor a metodika: Cykly IVF provedené v APOLINÁŘ CAR – Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, v době od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013,
byly porovnány s cykly ve stejném období o rok dříve – před platností uvedeného
zákona. Období bylo určeno tak, aby se dopady nového zákona již plně projevily.
Výsledky: Ve standardní skupině žen do 35 let, jejichž partneři měli patologický spermiogram, klesl průměrný počet transferovaných embryí (PPTE) v cyklu z 1,57 na 1,28, a zastoupení dvoučetných gravidit se snížilo ze 31 na 15 % (ze všech dosažených gravidit).
Pro porovnání jsme hodnotili i analogickou skupinu žen, jejichž partneři ve stejném
období měli normozoospermii – PPTE klesl z 1,45 na 1,15 a počet dvojčetných
gravidit se snížil ze 21 na 11 %.
Závěr: Ačkoli v našem centru je již dlouhodobě transferováno jen 1 či nejvýše
2 embrya, i u nás nová pravidla úhrady IVF cyklů vedla k dalšímu výraznému snížení
výskytu dvojčetných gravidit po IVF.
strana 39
Vliv zákona na incidenci vícečetných těhotenství v ČR
Tonko Mardešič
Sanatorium Pronatal, Praha
Vícečetná těhotenství představují zvýšené riziko jak pro matku během těhotenství
a porodu, tak i pro novorozence. Tato rizika se promítají i do signifikantně horších
perinatálních výsledků ve skupině žen s vícečetnou graviditou ve srovnání s těhotnými
s jedním plodem. Rozvoj metod asistované reprodukce přinesl dramatický nárůst
dvou- a vícečetných gravidit. Snížení frekvence výskytu těchto těhotenství (při zachování vysoké úspěšnosti) je v současné době jedním z hlavních úkolů asistované
reprodukce. Přenos jediného embrya (eSET – elektivní single embryo transfer) je
jedinou možností, jak se vyhnout dvou- a vícečetnému těhotenství po přenosu embryí
do dělohy po mimotělním oplodnění.
Statistiky v ČR vykazovaly do roku 2011 každoroční nárůst frekvence vícečetných
gravidit se všemi z toho vyplývajícími důsledky (tlak na neonatologické jednotky
intenzivní péče, finančně náročná péče často přesahující neonatální období). Společné úsilí odborníků z oblasti produkční medicíny, perinatologů a neonatologů vedlo
k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (novelizován
zákony 298/2011 a 369/2011), kterou jsou zvýhodněny ty páry, které v prvních dvou
IVF cyklech souhlasí s přenosem jediného embrya (jsou jim z všeobecného pojištění
hrazeny místo tří čtyři cykly IVF). Tato novela vstoupila v platnost 1. 4. 2012.
Cílem sdělení je ukázat dopad změny novely zákona na každodenní praxi a výsledky
asistované reprodukce jak na úrovni velkého IVF centra, tak na úrovni celostátní
perinatální statistiky.
V Sanatoriu Pronatal jsme v roce 2012 provedli 891 přenosů čerstvých embryí
vzniklých z vlastních oocytů, z nich bylo 57 % s přenosem jednoho embrya (eSET)
a 43 % s přenosem dvou embryí (double transfer). Úspěšnost léčby byla 40,4 % klinických těhotenství po přenosu jednoho embrya a 50,7 % po přenosu dvou embryí,
přičemž po přenosu jednoho embrya jsme nezaznamenali žádné vícečetné těhotenství, po přenosu dvou embryí bylo dvoučetné těhotenství diagnostikováno v 26,9 %.
Na celostátní úrovni byl zaznamenán dramatický pokles dvoučetných gravidit, a to
na úroveň roku 2004.
Závěr: Novela zákona motivovala vysoký počet párů k přenosu jediného embrya.
Tento postup nevedl k významnému snížení efektivity IVF a dramaticky snížil incidenci vícečetných těhotenství na celostátní úrovni. Vzhledem k platnosti zákona od
1. 4. 2012 lze očekávat jeho plný dopad teprve v roce 2013.
strana 40
S muži na kus řeči – o prevenci poruch reprodukčního
zdraví
Adéla Kubičková
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Nejedná se o přednášku výhradně lékařsky zaměřenou, ale o pohled zdravotně sociální, který se snaží chápat téma v širších souvislostech. Metody prevence poruch
zdraví jsou těžko uchopitelné a často je jejich úspěšnost postavena na komunikačních
schopnostech profesionála. Při analýze kvalitativních rozhovorů s muži, kteří prošli
diagnostikou a léčbou infertility, bylo zjištěno, že vědomí vlastních reprodukčních
limitů je prožíváno jako vážná životní krize. Poruchy fertility jsou jedním z témat,
která odráží podobu současných rodin a ovlivňují párové soužití. Je to téma medicínské s významným přesahem do psychosociální sféry života jedince. Přestože
klinická praxe poukazuje na vyrovnaný podíl mužů a žen na příčinách neplodnosti,
málokterý muž sám věnuje pozornost prevenci svého zdraví. Muži ani jejich blízcí
nebývají na tyto situace připraveni, neboť jsou to spíše ženy, kterým je v otázkách
rodičovství věnována péče a podpora. Preventivní podporu reprodukčního zdraví si
zaslouží muži a ženy od nejútlejšího věku. Primární roli by měla sehrát rodina ve
spolupráci s lékaři. U dospívajících mají nezastupitelnou roli školy, kdy výchova ke
zdraví je téma průřezové. Dokumentů a projektů, které odkazují na rozmanité přístupy k podpoře prevence, je řada. Zásadní role pedagogů a pomáhajících profesionálů je
v usnadňování komunikace. Společným cílem je motivovat muže k dialogu a posílení
odpovědnosti za ochranu zdraví.
strana 41
Vyšetření neplodného muže podle WHO
versus realita v ČR
Vladimír Kubíček
Centrum andrologické péče Androcare České Budějovice
V roce 2000 byl publikován WHO Manual for the Standardized Investigation and
Diagnosis of the Infertile Male (autoři Rowe PJ, Comhaire FH, Hargreave TB,
Mahmoud AMA). Publikace navazuje na další manuály WHO zabývající se diagnostikou spermatu: WHO Laboratory Manual for the Examination of Human Semen
and Sperm-Cervical Mucus Interaction, 1999, nové vydání 2010, a WHO Manual
for the Standardised Investigation and Diagnosis of the Infertile Couple, 1993. Podle
prvního z uvedených manuálů je mužská reprodukční kapacita deficientní nejméně
u 50 % infertilních párů. WHO manuál pro standardizované vyšetření a diagnózu
infertilního muže, stejně jako nejnovější publikace Male infertility (Parekattil SJ,
Agarwal A, Springer 2012), zdůrazňuje nutnost náležité diagnostiky příčin mužské
infertility, neboť většina příčin mužské neplodnosti je léčitelná či preventabilní. Ve
snaze zjistit příčiny nedostatečné diagnostiky mužské neplodnosti v českých zemích
jsme podrobili analýze odpovědi na 100 dotazů v internetové poradně, kde lékaři
on-line odpovídali na dotazy v rubrice Špatný spermiogram – doporučení. Na 100
dotazů došlo 197 odpovědí. Z toho bylo 25 odpovědí odborně správných, v souladu
s doporučením WHO. V rozporu s doporučením WHO bylo 172 odpovědí lékařů.
Většina odpovědí byla od lékařů z pracovišť asistované reprodukce, dvě odpovědi byly
z pracoviště urologického. V prezentaci jsou uvedeny reálné příklady nesprávného
informování tazatelů.
Příčiny nedostatečné diagnostiky a léčby mužské neplodnosti v ČR:
– koncepce oboru reprodukční medicína, který je orientován hlavně na asistovanou
reprodukci; lékaři neznají či přehlížejí aktuální poznatky v oboru andrologie,
– s naha využít ekonomický potenciál infertilního páru hlavně v oblasti asistované
reprodukce,
– marginalizace andrologie jako specializace v urologii, z toho plynoucí nedostatek
zkušeností s diagnostikou a špatná dostupnost diagnostiky mužské neplodnosti,
– č asově, kvalifikačně, ekonomicky náročná andrologická diagnostika a terapie,
strana 42
– nedostatečná a nesprávná informovanost infertilních mužů a jejich nízká motivace,
kdy přenechávají řešení infertility páru na partnerce i při evidentním mužském
faktoru,
– neaktuální informace, nesprávné informace a dezinformace o možnostech diagnostiky a léčby mužské infertility a o vlivu testikulární nedostatečnosti na celkový
zdravotní stav muže u lékařské veřejnosti (citace: „Kromě toho, že jste neplodný,
jste úplně zdráv“).
Závěr: Diagnostiku a léčbu mužské infertility je nutno v českých zemích vést podle
aktuálních medicínských poznatků. Cílem není jen otěhotnění partnerky, cílem je
řešení zdravotního stavu muže s ohledem na plodnost páru.
strana 43
Děkujeme za podporu
všem vystavovatelům
a partnerům
Generální partner:
Hlavní partneři:
Vystavovatelé:
Největší
vydavatelství
zdravotnických
titulů v ČR
Síla pro muže
Radost pro ženu
sildenafili citras
Osvobození vztahu od problémů s EREKCÍ
Složení: Sildenafilum 50 a 100 mg v 1 potahované tabletě. Farmakoterapeutická skupina: Léky používané při poruchách erekce. Indikace:
Léčba erektilní dysfunkce u mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro
dosažení účinku sildenafilu je nezbytné sexuální dráždění. Kontraindikace: Známá přecitlivělost na sildenafil nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto
přípravku, současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (amylnitrit) nebo nitráty, pacienti se závažnými kardiovaskulárními poruchami
(nestabilní angina pectoris nebo závažné srdeční selhání), ztráta zraku v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION),
dále pak závažná jaterní porucha, hypotenze (TK < 90/50 mm Hg), cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu v nedávné anamnéze a hereditární
degenerativní postižení sítnice (např. retinitis pigmentosa). Nežádoucí účinky: Bolest hlavy, závratě, poruchy vidění, změny barevného vidění, návaly,
zduření nosní sliznice a dyspepsie. Interakce: Inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, erytromycin, cimetidin) snižují clearance sildenafilu, inhibitory
HIV proteázy (ritonavir, saquinavir) výrazně zvyšují cmax a AUC sildenafilu, současné podání sildenafilu a ritonaviru sa nedoporučuje, grapefruitový džus
způsobuje mírné zvýšení plazmatických hladin sildenafilu. Sildenafil je schopen potencovat hypotenzní účinky nitrátů, souběžné podání sildenafilu
s alfa-blokátory může vést k symptomatické hypotenzi. Upozornění: Sildenafil není indikován k použití u žen a není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Nemocní by měli znát svoji reakci na sildenafil dříve, než budou řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Sildenafil je třeba používat opatrně u pacientů
s anatomickou deformací penisu (angulace, kavernózní fibróza nebo Peyroneova choroba) nebo u pacientů s onemocněními, které predisponují k priapismu
(sprkovitá anémie, vícečetný myelom nebo leukémie). Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je 50 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně
1 hodinu před sexuální aktivitou. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální doporučená dávka je 100 mg denně.
Pokud je sildenafil užit současně s jídlem, může dojít ke zpoždění nástupu účinku ve srovnání se stavem na lačno. U pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo
s poruchou jater (např. cirhóza) doporučujeme zahájit léčbu dávkou 25 mg. Balení: 4 potahované tablety po 50 mg, 4 a 8 potahovaných tablet po 100 mg.
Datum poslední revize textu: 1. 8. 2012. S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen
z prostředků zdravotního pojištění. Držitel rozhodnutí o registraci: PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika.
Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika / tel.: +420 241 013 111 / fax: +420 241 013 412
[email protected] / www.promed.cz
013028818
Modrasil 50 mg, Modrasil 100 mg
PŘEDČASNÁ EJAKULACE
PRILIGY® je přínosem pro sexuální
prožitek i partnerský vztah.1
Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Komárkova 16, Praha 4, Tel.: 267 199 333, e-mail: offi[email protected]
PRI-04-2013
Více kontroly, více sebejistoty.
Přípravek bude dostupný na českém trhu od července 2013.
Zkrácená informace o přípravku: Priligy® 30 mg/60 mg potahované tablety Složení: Dapoxetini hydrochloridum odpovídající 30 mg nebo 60 mg dapoxetinum.
Indikace: Léčba předčasné ejakulace (F52.4) u mužů ve věku 18–64 let. Dávkování: 30mg tableta užívaná přibližně 1–3 hodiny před sexuální aktivitou. Při nedostatečné
odpovědi a při absenci prodromálních příznaků ukazujících na synkopu může být dávka zvýšena na 60 mg užitých 1–3 hodiny před sexuální aktivitou. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na složky přípravku. Srdeční selhání (NYHA třídy II - IV); poruchy vedení jako AV blokáda nebo sick sinus syndrom; závažná ischemická choroba srdeční;
závažné onemocnění chlopní; synkopa v anamnéze; mánie nebo těžká deprese v anamnéze; středně těžká nebo těžká porucha funkce jater. Současná léčba a 14 dní
po ukončení léčby: inhibitory monoaminooxidázy, thioridazinem, SSRI, SNRI, tricyklickými antidepresivy nebo jinými přípravky se serotonergním účinkem. Současná léčba
silně účinnými inhibitory CYP3A4. Upozornění: Priligy® nemají užívat muži s erektilní dysfunkcí, kteří užívají inhibitory PDE5. V klinických studiích byla hlášena ortostatická
hypotenze. Pacienty je nutno poučit, že synkopa se může vyskytnout kdykoli během léčby Priligy® buď s výskytem prodromálních příznaků nebo bez nich. Pacienty je třeba
upozornit, aby se vyvarovali situací, včetně řízení nebo obsluhy nebezpečných strojů, při kterých by při výskytu synkopy nebo jejích prodromálních příznaků, jako je závrať
nebo točení hlavy, mohlo dojít ke zranění. Pacienti mají být poučeni, aby neužívali Priligy® současně s “rekreačními” drogami nebo s alkoholem. Priligy® nemá být používána
u pacientů s mánií/hypománií nebo bipolární poruchou (ani v anamnéze). Doporučuje se opatrnost při současném užívání léčivých přípravků ovlivňujících funkci krevních
destiček, dále u pacientů s krvácivými stavy (i v anamnéze). Priligy® není doporučena pro pacienty s těžkou poruchou funkce ledvin. Priligy® má být užívána s opatrností
u pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem. Obsahuje laktózu. Interakce: V souhrnu údajů o přípravku Priligy® jsou popsány interakce s inhibitory monoaminooxidázy,
thioridazinem, přípravky se serotonergním účinkem, přípravky ovlivňující CNS, inhibitory CYP3A4 silně účinnými inhibitory CYP2D6, inhibitory PDE5. Nežádoucí účinky:
Velmi časté: závratě, bolest hlavy; nauzea. Časté: úzkost, agitovanost, neklid, insomnie, abnormální sny, snížení libida; somnolence, porucha pozornosti, tremor, parestezie;
rozmazané vidění; tinitus; zčervenání; kongesce sinů, zívání; průjem, zvracení, zácpa, bolest břicha, bolest v horní části břicha, dyspepsie, flatulence, žaludeční nevolnost,
distenze břicha, sucho v ústech; hyperhidróza; erektilní dysfunkce; únava, podráždění; zvýšení krevního tlaku. Méně časté (synkopa atd.) a vzácné viz plné znění souhrnu
údajů o přípravku. Balení: 3, 6 potahovaných tablet. Držitel registrace: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, Německo. Reg. číslo: 87/ 315/12-C, 87/ 316/12-C.
Datum poslední revize: 6. 3. 2013. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
1
Upraveno podle Buvat J et al. Dapoxetine for the treatment of premature ejaculation: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial in 22
countries. Eur Urol. 2009 Apr;55(4):957-67.

Podobné dokumenty

Vademecum zdraví Zima 2008

Vademecum zdraví Zima 2008 v rodinách s genetickou zátěží pro toto onemocnění. Dalším faktorem je přítomnost více než 50 pigmentových znamének na kůži. Zhruba 30–50 % melanomů vzniká právě na podkladě pigmentového projevu. V...

Více

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Uchovávejte při teplotě do 25°C. Balení: Blistr v papírové skládačce obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. Držitel rozhodn...

Více

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016 zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Zkrácená informace o  přípravku Spedra® 50 mg, 100 mg, 200 mg. Před předepsáním si př...

Více

regulace přístupu single a homosexuálních osob k ART

regulace přístupu single a homosexuálních osob k ART z lidských tkání a buněk, bude tedy nutný souhlas původce (problematice se do hloubky věnujeme v analýze odanonymňování dárcovství gamet). Jeden ze směrů vývoje umožňuje vytvořit vajíčko i spermii ...

Více

Zpravodaj nemocnice srpen 2014

Zpravodaj nemocnice srpen 2014 umožní odstraňovat složitější polypy, které by se jinak musely odstranit operací a ošetřovat cévní malformace, které jsou zdrojem krvácení například u pacientů po ozařování nádorů prostaty. Mezi te...

Více

Akční plán č. 4c K omezení škod působených alkoholem v České

Akční plán č. 4c K omezení škod působených alkoholem v České V ČR je stále stabilizována spotřeba alkoholických nápojů, a to na relativně vysoké úrovni průměrně 10 litrů čistého alkoholu za rok na každého občana v ČR, včetně novorozenců a kojenců (zdroj: ČSÚ...

Více

Sborník abstrakt Book of Abstracts

Sborník abstrakt Book of Abstracts Cíle Tříštivé nitrokloubní zlomeniny distálního radia /C3/ jsou považované za hraniční indikaci k otevření repozici a vnitřní fixaci. Příchodem nových instrumentárií pro fixaci malých fragemntů s ú...

Více

časopis Bulletin 2 barvy.indd - česká společnost pro sexuální medicínu

časopis Bulletin 2 barvy.indd - česká společnost pro sexuální medicínu Nejnižší hodnota je přisuzována retrospektivním studiím a kazuistikám. Každý lékař s dlouhou praxí má však ve své hlavě svoji vlastní „retrospektivní studii“, zkušenosti z léčby všech pacientů, kte...

Více