Show publication content!

Komentáře

Transkript

Show publication content!
ZBIORY
a ZAHRADNÍKA
Č
I
S
L .
Z A
N
N
O
M .
R .
S
O
1
9
T
.
L .
3
7
VC 2 53/0/1
.
5 . 0 0
ČINNOST
SLEZSKÉ MATICE
OSVĚTY LIDOVÉ
NA TESINSKU
A HLUCINSKU
ZA RO K 1937
VE
N á k l a d e m
a k c i d e n i n í
S l e z s k é
a
S L E Z S K E
Ma t i ce
o b c h o d ní
OS T R AVĚ
o s vě t y
t i s k á r n a
l id o v é
( m a j . P e t r
V
ve
D U B N U
S l e z s k é
P a v l án
K T IS K U U S P O Ř Á D A L
A N T O N ÍN H O Ř ÍN E K
1 9 3 8
O s t r a v é
ml . )
ve
v y t i s k l a
S I. O s t r a v ě ,
» P r e s sa «
B e z r u í o v a
Čestní členové Slezské Matice osvěty lidové
P. P U S E K ANT., čestný děk an a farář ve Slezské O stravě, zakladatel Sl. M. O. L.
H E JR E T JA N , re d ak to r Národní Politiky v Praze.
H O L E Š A L O IS, knilivedoucí n. o. v Orlové, sta ro sta Sl. M. O. L.
t H RU BÝ V É N C E SL A V , bývalý říšský a'zem sk ý poslanec v Opavě, zakladatel Sl. M. O. L.
L A N D S F E L D A NT., ředitel gym nasia n. o. v Českém T ěšíně, zakladatel Sl. M. O. L.
M A L Y PE T R JA N , p řed sed a vlády ČSR v Praze.
t .lU D r. PELC F E R D ., n o tář a dlouholetý zasloužilý sta ro sta SI.M . O .L . ve Slezské O stravě,
f Š IM E Č E K B E D Ř IC H , president krajského soudu v M or. O stravě (na odpočinku).
Diplomy čestného uznání Slezské Matice osvěty lidové
o b d rželi od roku 1920 — 1936:
f D r. BA R O N J O S E F , bývalý m ístopředseda zem ské školní rad y slezské v Opavě,
t B Ě L O H R Á D E K F R A N T ., ředitel Ú střední M atice školské v Praze.
B O U S F R A N T ., vrchní školní rad a min. školství a nár. osvěty v P raze.
B U Z F K K A M IL , od b o ro v ý před n o sta min. školství a nár. osvěty v Praze.
H A E R IN G JA R ., vrchní rad a politické správy, okresní hejtm an ve F ryštátě.
H A JN Á Z D E Ň K A , řídící učitelka v P raze.
HLA D ÍK R U D O L F , p řed n o sta stanice v Břeclaví.
Dr. HOFFM ANN STA N IS L A V , odborový rad a min. školství a nár. osvěty v Praze.
D r. H R E JS A G U ST A V , m inisterský tajem ník min. školství a nár. osvěty v Praze.
HRU BÝ E M A N U E L, se n áto r a sta ro sta Svazu N árodních jed n o t a Matic v Praze.
K E PL J O S E F , odborový p řed n o sta presidia min. školství a nár. osvěty v Praze.
K LA C B O H U SLA V , ředitel m ěstských ú řad ů v Českém Těšíně.
K L IM Á N E K F R A N T ., hlavní pokladník m ěsta Slezské O stravy,
f KLV AŇ A ANT., okresní školní insp ek to r v Orlové.
D r. K R Č M Á Ř K., universitní proíesor a m inistr školství a nár. osvěty m. sl. v Praze.
K U Č E R A O S K A R , rev íd en t Báňské a hutní společnosti n. o. v Karvinné.
f K Ř ÍS T E K JA N , m ajitel realit v Lazích, bývalý staro sta Sl. M. 0 . L.
M ELIC H A R A D O L F , p o k lad n ík B áňské a hutní společnosti n. o. ve Slezské O stravě-Salm a.
Dr. M IC H Á LE K J., vrchní rad a politické správy, okresní hejtm an v Opavě,
f M LČO C H F R A N T ., sekční šéf min. školství a nár. osv ěty v. v. v Praze.
PA V LÁ N P E T R , ředitel okr. nem . pojišťovny v. v., I. nám . sta ro sty Sl. M. O. L. ve Sl. O stravě.
PA V E LE K F E R D IN A N D , vládní rad a, zem ský školní in sp e k to r n. o. v Brně.
J U D r. PA V E LE K JA K U B , vrchní ra d a pol. správy u zem ského ú řadu v Brně.
P A V L ÍČ E K M E T O D Ě J, p řed n o sta poštovního úřadu ve S lezské O stravě.
P E T Ř ÍK K O N S T A N T IN , ředí lei stát. ref. reál, gym nasia v Č eském Těšíně.
PIŽL A L O IS , sekční šéf min. školství a n ár. osvěty v P raze.
5
P O L Á Š E K AD., inspektor státních škol v O pavě.
R O T T E R KA REL, vrchní rada politické správy, zem ský úřad v Brné.
Dr. ŘÍH A KAREL, advokát a sta ro sta v B ohum íně-m ěstě.
SED L A Ř ÍK JA N , majitel velkostatku ve V ratim ově.
Dr. S T A Š E K FRAN T., m inisterský ra d a v presidiu min. rady v P raze.
D r. S TR Á N SK Ý RU D O LF, tajem ník min. školství a národní osvěty v P raze,
f S TY PA T O M Á Š, bývalý ředitel dívčí vyšší školy a starosta Nár. jednoty slezské v P raze,
f Š K Á B A JO S E F , vládní tajem ník m in isterstv a vnitra v Praze,
f Š R Á M E K JO SEF', bývalý zem ský p resid en t slezský v Opavě.
T E S A Ř M E T O D ĚJ, ředitel okresní nem ocenské pojišCovny v Opavě.
T E S A Ř ŠTĚ PÁ N , ředitel měšťanské školy v K arvinné.
V A L E Č E K V ALE NT IN , inspektor státn ích škol v Karvinné.
Dr. V A LO UCH M IROSLAV, sekční šéf min. školství a nár. osvěty v Praze.
V roce 1937 obdrželi d ip lo m y čestnéh o uznán i Sl. M. O . L.:
JA Ř A B Á Č JA N , ředitel státního reáln éh o gym nasia v Orlové.
K U B ÍK FRAN T., vrchní oficiál, D oubrava.
M O JŽ ÍŠ E K JO S E F , ředitel škol v. v., S lezská O strava.
T A L P A KAZIM ÍR, ředitel m ěšťanské školy v. v., Lazy.
Zakládající členové Slezské Matice osvěty lidové
Zakládajícím člénem se stane, kdo zaplatil jednou pro vždy nejm éně Kč 500'— . Členům
zakládajícím vydají se diplomy zakládajícího členství, znějící na složenou částku.
Od svého založení roku 1898 do ro k u 1936 přistoupilo za zakládajícího člena
Sl. M. O. L. celkem 769 osob a korporací.
Od roku 1930 nabyli diplom u z a k lá d a jícíh o člen ství:
i
B A N K A Č E SK O SLO V EN SK Ý C H L E G IÍ v P r a z e ................................................. Kč 500 —
Č E S K O S L O V E N S K Á Z B R O JO V K A , akc. spol. v B r n ě .................................................
500 —
ČERNÝ JA N, president země M oravskoslezské v B r n ě ............................................ .... 1000‘—
D O T LA Č II.O V Á PAVLA, učitelka v. v, v P ř íb r a m i............................................................ 1000 —
t K O Z Á K O V Á -ŠU B R TO V Á B O Ž E N A , chot ředitele plynárny v Kolíně . . . ,, 3000'—
K U P K A VLADIMÍR, velkoobchodník hudebním i nástroji v Mar. H o r á c h ................
500''—
N E K V A SIL V., podnikatelství staveb v P r a z e .................................................................. ....
500'—
D r. P O S P ÍŠ IL VILÉM, guvi nér N árodní b an k y v P r a z e .................................................
500’—
D r. P R E IS JA RO SLA V , vrchní ředitel Ž ivnostenské banky v P r a z e ...........................
500'—
Ř E D ITE LST V Í PO M O CN Ý C H Ú Ř A D Ú zem ského úřadu v B rně . ......................
500'—
f D r. SC H E IN E R JO S E F , advokát a sta ro s ta Čsl. obce sokolské v P raze . . . „
500'—
JU D r. SLÁ D EK VLADIM ÍR, ad v o k át v M or. O stravě , . . ......................................
500'—
SO K O L S K Á ŽU PA M O R A V S K O S L E Z S K Á v M or. O s t r a v ě ......................................
500'—
T E S A Ř Š 1Ě P Á N , ředitel státní m ěšťanské školy v K arvinné . . . . . . . „
9CQ' —
6
I
V roce 1933 přistoupili za z a k lá d a jíc í člen y Sl. M. O . L.:
D r. B E N E Š ED V A R D , president Č eskoslovenské republiky v P r a z e ......................... ......500' —
„B U D O U C N O S T ", Ú střední konsum ní a úsporné družstvo v M or. O stravě . . „ 500'—
M A LY PE TR JA N , bývalý p řed sed a vlády ČSR v P r a z e ............................................... ......500'—
M U D r. M ÍČ E K JA R O S L A V , stát. obvodní a pokladenský lékař v Bystřici n. O. ,, 500'—
„S L A V IA “ , vzájem ně pojišťovací banka, generální zastupitelství v B rně
. . . „ 500'—
S T Ř E D O Č E S K Á S O K O L S K Á Ž U PA JA N A P O D L IP N É H O v P raze
............... .....500'—
Dr. Š Á M A L PŘ E M Y SL , kancléř presidenta republiky v P ra ze . . . . . . . . „ 500'
Ú S T Ř E D N Í S P O L E K Č E S K É H O U Č ITELSTV A ve Slezsku v O rlové
. . . .. 500'—
V roce 1934 přistoupili za z a k lá d a jíc í člen y Sl. M. O . L.:
B L A Ž E J IG N Á C, to v árn a nábytku, P orubá u S v i n o v a ....................................... Kč
500'-—
F E D E R E R O S K A R , gen. ředitel Vítk. horního a hutního těžířstv a v M. O stravě . „ 500'—
H A E R IN G JA R O S L A V , okresní hejtm an ve F ry štá tě ............................................. ..... „ 5 00'—
M U D r. H O R N ÍC H JA N , státní obvodní lékař v H n o j n í k u ...............................................500'—
C H A M R Á D A LBÍN , obchodní dum v O r l o v é ....................................... .....
. „ 500'—
CH R O S T E K LUDVÍK , řídící učitel v. v. ve Slezské O strav ě
................................. „
500'—
Ing. JU R N E Č K A A L F R E D , úř. opr. civ. inženýr staveb a stav itel v M. H orách . „ 500"—
t M U Dr. K RÁ L O TA , zdravotní rad a v R advanicích .
....................................... ........500'—
M Ě S T S K Á S P O Ř IT E L N A ve Slezské O s t r a v ě ......................................................................500'—
Ing. Dr. M O D R E^MIL, centr. řed. dolů Báňské a hutní společnosti v M. O stravě . „ 500'—
O D B O R S L E Z S K É M A T IC E O SV Ě TY LIDOVÉ v P anských Nových D vorech . „ 500 —
O D B O R S L E Z S K É M A TIC E OSV ĚTY LIDOVÉ v K a r v in n é - Š o lc i.......................... .... 500 —
PRV N Í Č E S K Á V Z Á JE M N Á P O JIŠ Ť O V N A v P r a z e ................................................ ....5 0 0 'JU D r. ŘÍH A K A R EL , ad v o k át v B o h u m í n ě ................................................................... ........500'—
JU D r. S M IŘ Á K S V A T O PLU K , advokát ve F rýdku
...................................................... ....500'—
S T E JS K A L A D R Á B EK , stavitelé ve S lezské O stravě
.....................................................500'—
Ing. STILLER F R A N T IŠ E K , horní ředitel dolů Severní dráhy n. o. v M or. O stravě „ 500'—
Š Á F R A T A R U P E R T , obchod železem v Mor. O stravě
.....................................................500 —
f Š IM E Č E K B E D Ř IC H . . . ’ .........................................................................................■„ 500-—
t V A ŠE K A N T O N ÍN , n o tá ř v Klímkovicích . ......................................................................500'—
Ing. Dr. VLA CH JIŘ Í, tajem ník ředitelské konference v M or. O s t r a v ě .........................500'—
Ing. V O R Á LE K K A R EL , n ám ěstek ředitele B áňské a hutní spol. v M. O stravě . „ 500'—
V roce 193S přistoupili za z a k lá d a jíc í čle n y Sl. M. O . L.:
FTLIPEC F R A N T ., zednický a tesařsk ý m istr v Dolních T ošanovicích . . .
Kč 500' —
N e j m e n o v a n ý ................................................................................................................................... .....500'
O D B O R S L E Z S K É M A T IC E O SV Ě TY L ÍD O V É v A l b r e c h t i c í c h .......................... ....500 —
O D B O R S L E Z S K É M A T IC E O SV Ě T Y LIDOVÉ ve S křečoni
....................................500 —
O D B O R S L E Z S K É M A T IC E O SV Ě T Y LIDOVÉ ve S t ř í t ě ž i ..................................... ....500'— ,
O D B O R S L E Z S K É M A T IC E O SV Ě TY L ID O V É v H orním T ě r l i c k u .........................500' O D B O R S L E Z S K É M A T IC E O SV Ě T Y LIDOVÉ v T ř i n c i ........................................... ....500'—
O D B O R S L E Z S K É M A T IC E O SV Ě TY LIDOVÉ v Z á b la tí........................................... ... 500 —
7
V roce 1936 přistoupili z a z a k lá d a jíc í člen y Sl. M. O . L.:
MYŠKA FR A N T IŠE K , sta tk á ř ve V e n d r y n i .............................................................Kč
500' Nakladatelství a vydavatelství „NOVÁ ŠK O L A " v P r a z e ............................................ •<
500Stolová společnost „N E TO PÝ R ", u R udolfů ve S lezské O s t r a v ě ................................ .....500'-
V roce 1937 přistoupili z a z a k lá d a jíc í člen y Sl. M. O . L.:
JU R O Š LUDVIK, architekt a slavitel ve F r ý d k u ..................................................Kč
500K U Č ER A T O M Á Š, stavitel ve Slezské O s t r a v ě ................................................................. 500'RYCHTA RSKÝ JO S E F , berní ředitel v. v. ve S lezské O s tr a v ě ...........................................500'-
Ústřední výbor Slezské Matice osvěty lidové r. 1937
Před sed nictvo :
S t a r o s t a ....................H O L E Š ALO IS, knilivedoucí v. v. v Orlové.
I. nám. starosty . . . PAVLÁN P E T R , ředitel okresní nem. pojišťovny v. v. ve Sl. O stravě.
II. nám. staro sty . . . KLAC B O H U SLA V , ředitel m ěstských úřadu v Českém Těšíně.
I. j e d n a t e l ................ Š TĚ TIN A B E D Ř IC H , ředitel státních m ěšťanských škol v N. Bohum íně.
II. je d n a t e l .................PI.A CH T VÁCLAV, ředitel stát. reálného gym nasia v Ja blunkově.
P o k l a d n í k ................ PAVLÍČEK M E T O D Ě J, před n o sta poštovního ú řad u ve Sl. O stravě.
Č le n ............................. H O Ř ÍN E K ANT., tajem ník Sl. M. O. L. ve S lezské O stravě.
V o len í členové ústředního v ý b o ru :
B E R Á N t'K FR A N T IŠE K , učitel v K outech na Hlučínsku (p. Kravaře).
BERÁ N EK MILOSLAV, ředitel m ěšťanské školy v Petrovicích.
FARNÍK A L FR ED , sta tk á ř v Dolním T érlicku (p. Dolní Bludovice).
H EG ER KA REL, farář v P rostřední Suché,
HUBEŇÁK JO S E F , ředitel m ěšťanské školy v Jablunkově.
JA Ř A B Á Č JA N , ředitel reálného gym nasia, sta ro sta m ěsta Orlové.
KLAC BOHUSLAV, ředitel m ěstských ú řa d ů v Českém Těšíně.
KONEČNÝ JA R O S L A V , odborný učitel v Č eském T ěšíně, okresní školní výbor.
KRA TOCHVÍL JA N , tajem ník ve F ryštátě.
KREM ER JO S E F , řídící učitel, Š těpánkovice-S voboda.
KRU FA A NTO NÍN, řídící učitel m. sl. a sta ro s ta v Karvinné.
MALINA STA N ISLA V, říd ,v'í učitel ve V yšních L hotách u Frýdku.
M ELICHAR ADOLF, pokladník Báňské a hutní společnosti v. v., Sl. O strava-S alm a.
MÍČEK BO H U M ÍR, poštovní úředník ve F rýdku.
NÁDENÍK RU D O LF, řídící učitel v M arkvartovicích (Hlučínsko).
NOVÁK ANDĚLÍN, okresní školní in sp e k to r v Hlučíně.
OPĚLA A U G U ST IN , ředitel m ěšťanské školy v K arvinné-N ew -Y ork.
PAVLAN P E T R , ředitel okresní nem. pojišťovny m. sl. ve Sl. O stravě.
8
»
PA V LÍČ EK M E T O D Ě J, p řednosta poštovního úřadu ve Sl. O stravě.
PE T Á K O V Á A NN A, choť ředitele dolů a předsedkyně ženského odboru Sl. M. O. L.
PIL A Ř FR A N T ., ředitel m ěšťanské školy v Třinci.
P i l HA E V A R IS T , tajem ník republikánské strany v K om orní Lhotce u Českého Těšína.
PLA C H T VÁCLAV, ředitel stát. reál. gym nasia v Ja blunkově.
PR A Ž Á K FR A N T ., řídící učitel v Návsi.*
JU D r. Ř ÍH A , ad v o k át a sta ro sta v Bohum íně-m ěstě.
Ing*. S P R Á T K A J., Iesm istr v T yře (p. Třinec).
SC H M ID A U G U S T IN , ředitel m ěšťanské školy ve F rýdku.
SM ÍR A FE R D IN A N D , řídící učitel v Raškovicích.
V Á V R A P E T R , s ta tk á ř v H radišti (p. Hnojník).
ZA H RA D N ÍK JA R O S L A V , šéfred ak to r M oravskoslezského deníku v Mor. O stravě.
O k re sn í je d n a te lé , člen ové ústřed n íh o v ý b o ru svou funkcí:
A M B R O S T O M Á Š , řídící učitel v Horním T ěrlicku (p. D olní Bludovice).
H R O Z E K A N T O N ÍN , okresní školní inspektor ve F rýdku.
H R U ŠK A K A R E L , ředitel m ěšťanské školy v K ravařích (Hlučínsko).
JI R O U Š E K VÁCLAV, o d b orný učitel v Českém T ěšíně.
M U D r. JU R O Š A L F O N S , obvodní lékař v Raškovicích u F rýdku.
K A R K O Š K A JIN D Ř IC H , o dborný učitel a sta ro sta v P etřvaldě.
KO N EČNÝ JA R ., o d b o rn ý učitel v Bystřici nad Olzou.
KULA E M A N U E L, profesor stát. reálného gym nasia v O rlové.
S O M M E R F R A N T IŠ E K , o dborný učitel v Hlučíně.
SM Y C ZEK K Á R EL , řídící učitel v Jablunkově.
Š T Ě T IN A B E D Ř IC H , ředitel m ěšťanských škol v Novém Bohumíně.
1 E S A Ř Š T Ě P Á N , řed itel m ěšťanské školy v K arvinné.
P o ra d ci:
Pro o tázk y školské . . . .
HŮLKA B O H U M ÍR, insp ek to r státních škol v Č. Těšíně.
M A C H A R A PR A V O SLA V , ředitel zem ské odb. školy pro ženská
povolání v Českém Těšíně.
M EN ŠÍK VLAD., okresní školní inspektor ve Fryštátě.
Pro o tázk y církevní . . . . Ř, k at. Dr. FR A N T . JE D L IČ K A , farář v Novém Bohumíně.
Dr. VÍ i . M O JŽ ÍŠ E K , farář v Horním Térljcku.
E vang. P. JA N E C Z E K , k atech eta v Hnojníku.
P ro otázk y p r á v n í..............Dr. P A R M A D U ŠA N , ad v o k át v Českém Těšíně.
Dr. Š T Ě T IN A K., adv. konc. (u Dr. Š alka, advokáta v M. Ostravě).
P ro o tázk y sp ortovní . . . JU R A R IC H A R D , řídící učitel v L oukách nad Olzou.
P ro o tázk y hosp o d ářsk é . Č ÍŽ EK JA R ., lesní správce ve S tarém M ěstě u F ryštátu.
Pro o tázk y osvětové
a lid o v ý c h o v y ..............' . . S V O B O D A E M A N U E L, řídící učitel ve Skřečoni.
P ro o tázk y sa m o sp ráv y . . K O T R Š F E R D IN A N D , ú střed n í tajem ník m or.-slezských obcí,
m ěst a okresů v Mor. O stravě (radnice).
P ro o tázk y pojišťovací . . SLÍVA JA N , ředitel okresní nem ocensko pojišťovny ve Fryštátě.
9
R eviso ři:
HUVAR R O B ER T, ředitel m ěštanské školy ve S lezské O stravě.
K R O Č K O V Á VLA STA , chof řídícího učitele v H rušově.
KLIM ÁNEK FRA N T., hlavní pokladník m ěsta Slezské O stravy v. v.
P O LA N SK Ý PAVEL, ředitel M ěstské spořitelny ve Slezské O stravě.
Ú střed ní k a n celá ř:
H O Ř ÍN E K ANTON ÍN , tajemník.
S E D L Á Č E K FR A N T IŠE K , účetní.
H U D E C LEO, úředník (do září 1937).
B E R N A T ÍK ZDENĚK, účetní úředník (od října 1937).
H A V ELK O VÁ M ARIE, úřednice.
M O LD Ř ÍK O V Á M A RIE, úřednice.
Š IN D E L O V Á D O B RO SLA V A , úřednice.
S E D L Á Č K O V Á VĚRA, výpom ocná úřednice.
O d bočka ústřední k a n ce lá ře v Č e sk é m T ěšín ě:
JIR O U Š E K VÁCLAV, odborný učitel v Č eském T ěšíně, správce.
C IS O V S K Á BO ŽEN A , úřednice.
ZPĚV Á K JO S E F , úředník.
O d b o čka Slezských M atic v H lu čín ě:
K O C IÁ N PŘ E M Y SL , učitel v Hlučíně, správce.
Z A V A D ILO V Á HELENA, úřednice.
10
Okresní matiční sbory
O blast působnost! Slezské M atice osvěty lidové jest rozdělena na obvody zvané okresy.
V cele okresu stoji okresní sbory. O kresní sbory tvoří: 1. O kresní jednatel. 2. Předsedové a
lednatele o d b o ru . 3. Členové ústředního výboru z okresu. K řízení schůzí okresního sboru
zvo I se p ied sed a a pro zapis zapisovatel. K aždý okresní sb o r je zastoupen v ústředním vý­
boru dvěm a cleny. Do roku 1935 bylo 9 okresních sborů. V zhledem na veliký počet odborů
v n ek tery ch okresích přikročeno bylo k rozdělení těchto o kresů. Rozdělen byl okres jablun­
k ovský n a okres by střičk y a jablunkovský a okres frýdecký na frýdecký a raškovický.
V r. 1936 rozdělen byl okres hlučínský na hluěínský a krav ařsk ý . Po provedené reorganisaci
okresních sboru tv o n nyní oblast působnosti Slezské M atice osvěty lidové 12 okresních sborů
O kresní sb o ry jsou rozděleny ta k to :
1. O k re sn í sbor pro B ohum ínsko:
O kresní jednatel Bedřich Š t ě t i n a , ředitel čes. stát. m ěšťanských škol v N. Bohumíně.
Sdružuje tyto matiční odbory:
1. Bohum ín - m ěsto, 2. Bohumín Nový, 3. Bohum ín N ový - Šunychl, 4. D ětm arovice,
5. L utyně N ěm ecká, 6. L utyné N ěm ecká na Z bytkách, 7. Petrovice, 8. Prstná, 9. Pudlovi
10. R ychvald na hranicích, 11. Skřečoň, 12. V ěřnovice, 13. Vrbice, 1 4.Záblatí, 15.Z ávada.
2. O k re s n í sbor pro F ryštó tsk o :
O k resní jednatel Š těp án T e s a ř , ředitel m ěšťanské školy v Karvinné.
Sdružuje tyto matiční odbory:
1. D arkov, 2. F ry štát, 3. K arvinná-H ohenegger, 4. K arvinná-hranicé, 5. K arvinná-Jindřich,
6. K arvinná-Solca, 7. K arvinná-Sovinec, 8. K arvinná-střed, 9. Louky, 10. M arklovice Dolní,
11. M ěsto S taré, 12. Ráj, 13. S tonava, 14. S uchá Horní.
3. O k re sn í sbor pro O rlo v sk o :
O kresní jednatel Em. K u l a , profesor českého stát. ref. reál. gym nasia v Orlové.
S dr u ž u j e tyto matiční odbory:
1. D ou b rav a, 2. Lazy, 3. L utyně P olská, 4. Orlová, 5. O rlová-Z im ný důl, 6. Petřvald,
7. P etřv ald -N o v á D ědina, 8. P etřvald-P odlesí, 9. P orubá, 10. Rychvald-Podlesí, 11. Rychvalddul Václav, 12. S uchá Dolní, 13. Suchá P rostřední.
4 . O k re sn í sbor če sk o tě šín sk ý A :
O kresní jednatel T oináš A m b r o s , řídící učitel v H orním Těrlicku.
S d r u ž u j e t y t o matiční odbory:
I. A lbrechtice, 2. Bludovice Dolní, 3. D atyně Dolní, 4. Dom aslovice Dolní, 5. DomasloviceVolovec, 6. H radiště, 7. C hotěbuz, 8. M istřovice-K oňakov, 9. M osty, 10. Soběšovice,
I I. Stanislavice, 12. Šum bark, 13. T ěrlicko Horní, 14. T ěrlicko Dolní, 15. Tošanovice Dolní,
16. Zivotíce, 17. Zukov Dolní, 18. Žukov Horní.
11
5. O k re sn í sbor Č esk o těšín sk ý B:
O kresní jednatel Václav J í r o u š e k , o dborný učitel v Českém Těšíně.
Sdr už uj e tyto matiční
odbory:
1. Dobratice, 2. G uty, 3. H nojník, 4. K oňská, 5. K onská-K anada, 6. K onská-Puncov,
7, Kojkovice, 8. Lhotka Kom orní, 9. Li.štná Dolní, 10. Lištna Horní, 11. N ebory, 12. Kopice,
13. Reka, 14. Smilovice, 15. Stři též, 16. Svibice, 17. Č esk ý T ěšín, 18. Třanovice, 19. T řinec,
20. Vélopolí.
6. O k re sn í sbor pro B ystřičko :
O kresní jednatel Jaroslav K o n e č n ý, o dborný učitel v Bystřicí nad Olzou.
Sdružuj e tyto matiční o d b or y :
1. Bystřice n. Olzou, 2. B ystřice-P aseky, 3. H rádek, 4. K arpentná, 5. K ošařiska, 6. Lyžbice,
7. N ýdek, 8. Nýdek-Hluchová, 9. O ldříchovíce, lO .Tyra, 11. V endryně, 12. V endrynč-Zaolzí.
7. O k re sn í sbor pro Ja b lu n k o v sk o :
O kresní jednatel Karel S m y c z e k , řídící učitel v Jablunkově.
S č r u ž u je tyto matiční o d bo r y :
1. Bukovec, 2. Bocanovice, 3. H rčava, 4. Jablunkov, 5. Jablunkov-P ísečná, 6. Lom ná Dolní,
7 . 1.omná Horní, 8, Milíkov, 9. M osty u Ja blunkova, 10. M osty-Š ance, 11. Návsí, 12. Návsí
pod Stožkem , 13. N ávsí-Jasení, 14. Písek.
8. O k re sn í sbor pro Frýd eck o :
Okresní jednatel A ntonín H r o z e k , okresní školní inspektor ve Frýdku.
Sdružuje tyto matiční od bo r y:
1. Bludovice Horní, a) Bludovice P ro stře d n í, 2. D obrá, 3. F rýdek, 4. Janovicp-B ystré,
5. Lískovec, 6. M alenovice, 7. P ržno-L ubno, 8. P anské Nové Dvory, 9. S edlíště, 10. H am ry
Staré, 11. Staré M ěsto u Frýdku, 12. V ojkovice, 13. Žerm aníce.
9. O k re sn í sbor pro R a šk o vick o :
Okresní jednatel MUDr. Alfons J u r o š , státní obvodní lékař v Raškovicích.
Sdr už uj e tyto matiční o d b o r y :
1. M orávka-P ražm a,<2. Raškovice, 3. Skalice, 4. Janovice, 5. L hoty Nižní, 6. Lhoty Vyšní.
10. O k resn í sbor pro obvoc* sle z sk o o stra v sk ý :
Okresní jednatel Jindřich K a r k o š k a , o dborný učitel a sta ro sta v P etřvaldě.
Sdruž uj e tyto matiční o d bo r y :
1. Hrušov, 2 Kunčičky, 3. Kunčice n, O str., 4. M ichálkovice, 5. Muglinov, 6. R advanice,
7. Slezská O strava - střed - mužský, 8. Sl. O strava - střed - ženský, 9. Sl. O strava-S alm a,
10. Sl. O strava-Z árubek, 11. Šenov, 12. Vratim ov.
12
11. O k re sn í sbor pro H lučínsko:
O kresní jed n atel F ran tišek S c m m c r , odborný učitel v Hlučíně.
Sdružuje tyto matiční odbory:
1. A ntošovice, 2. D arkovice, 3. Haf, 4. Hlučin, 5. H oštálkovice, 6. Koblov, 7. Kozmice,
8. Ludgeřovice, 9. M arkvartovice, 10. Petřkovice, 11. Píšt, 12. ŠiUicžovice.
12. O k re sn í sbor pro k ra v a řs k o :
O kresní jednatel Karel H r u š k a , ředitel m ěšťanské školy v K ravařích.
Sdružuje tyto matiční odbory:
1. Bělá, 2. B olatice, 3. B olatice-lleneberky, 4. D arkovičky, 5. Chuchelná, 6. K outy,
7. K ravaře, S. Štěpánkovice, 9. Š těpánkovice-S voboda, 10. Zábřeh.
Činnost okresních sboru je inform ativní, organisační, navrjiová v mezích úkolu Slezské
M atice osv ěty lidové a výkonná v tom sm yslu, že přísluší jim vyřizovali záležitosti ústředního
výboru podle jednacího řád u přikázané a předkládat ústředním u výboru vlastní návrhy.
P řed sed o u okresních jednatelů je A lois H o i e š , sta ro s ta Slezské Matice osvěty lidové.
V r. 1937 konaly se 3 schůze okresních jednatelů. O kresní sbory konaly 22 schůzí.
13
N
á š
ž a l o v
M. V zien tko vá,
zemřela dne 18. února 1937 ve S viadnově u M ístku v požehnaném věku 83 let.
Zasvětila celý svůj život n árodní práci. Když před válkou se jednalo o stavbu české
školy ve Frýdku, nikdo nechtěl M atici odprodali pozem ek. A tu pí V zientková
odprodala svůj domek na B ruzovské ulici a tak um ožnila stavbu české školy
uvnitř m ěsta.
Dr. h. c. R en ata T y ršo v a ,
veliká a vzácná česká žena, choř zakladatele Sokola, zem řela dne 22. února 1937
ve stáří 83 let.
Adolf K říž e k , říd ící učitel,
zemřel dne 15. března 1937 v C huchelné na Hlučínsku ve věku 48 let, rodák
ze Šmolková p. O strou H ůrkou. Byl dlouholetým jednatelem a předsedou odboru
Slezské Matice osvěty lidové v C huchelné. Má velkou zásluhu o postavení krásné
školní budovy v Chuchelné.
Dr. K a rel K ra m á ř,
první předseda čsl. vlády, vynikající český politik, spolutvůrce a budovatel česko­
slovenského státu a Veliký Slovan, zem řel 26. května 1937 ve věku 77 let.
František Pacas
zemřel dne 20. července 1937 v Hlučíně ve věku 72 let. Byl obětavý a nenáročný
spolkový pracovník a dlouholetý člen výboru odboru Sl. M. O. L. v Hlučíně.
Josef Šrám ek ,
první a poslední český p resident zem ě Slezské, veliký příznivec S lezské M atice
osvěty lidové, zemřel 23. července 1937 v M oravské O stravě ve věku 62 let.
Jan Ž e le z n ý ,
ředitel státní měšťanské školy v B ystřici n. Olzou, II. jednatel Ú středního výboru
Slezské Matice osvěty lidové, o k resn í jednatel Slezské M atice osvěty lidové pro
obvod bystřický, zemřel dne 20. září 1937 ve věku 44 let.
G ustav K o ře n ý ,
řídící učitel v K ateřinkách, h o u žev n atý a neúnavný pracovník slezský zem řel
dne 23. října 1937 ve věku 54 let.
V d ě č n á jim pamět!
14
Dr. T. G . M A S A R Y K
p r e s id e n t O s v o b o d i t e l
z e m ř e l d n e 14. z á ř í 1 9 3 7 o 3 '2 9 h o d i n r á n o v L á n e c h . P o h ř b e n b y l
d n e 21. z á ř i 1937 z a o b r o v s k é ú č a s t i c e l é h o n á r o d a n a p r o s t é m
hřbitově lánském.
Národ náš ztratil svého
O s v o b o d i t e l e , Vůdc e a Učitele.
O d e š e l s p o z e m s k é h o ž i v o t a , a l e d u c h j e h o b u d e s t á l e s n á mi .
Z ů s t a n e m e věrni jeho o d k a z u a p ů j d e m e po cest ách, které nám
naznačil.
T ě š í n s k o a H l u č í n s k o se j e ho o d k a z u n e z p r o n e v ě ř í .
Zpráva jednatele o činnosti SI.M .O .L. v r. 1937
Hlučínsko
Situace na Hlučínsku ve srovnání s minulým rokem se znatelně nezm ěnila. Něm ečtí
političtí fanatikové bouří ovzduší hlučínského kraje hlavně při volbách a těch bohudíky
v roce 1937 na Hlučínsku nebylo. P rá c e těchto záškodníku je tím nebezpečnější, že nebojují
otevřeně, ale nejraději v podzem í zpracováváním jednotlivců, kteří otravnou propagandu
šíří stejným způsobem dále. P roti takovým způsobům jsme tak řk a bezm ocní.
Naše snaha vychovali z H lučiňáků stá tn ě uvědom ělé občany bude korunována úspěchem
jen tehdy, když se nám podaří přesvědčiti politické činitele o tom, že hlučínský lid, politicky
a národně málo uvědomělý, není dosud zralý přistoupiti k volebním urnám . Volební výsledky
na Hlučínsku výmluvně dosvědčují n áro d n í a politickou desorientaci m oravského lidu. —
V obci Šillieřovicích při obecních volbách v roce 1923 nebylo odevzdáno ani jediného
něm eckého hlasu (nebyla podána vůbec něm ecká kandid átní listina), v roce 1925 při volbách
do Národního shrom áždění obdrželi Němci již 454 hlasů a o 2 léta později v roce 1927 při
obecních volbách opět ani jediného hlasu pro Němce. ,Iiný typický případ je z O ldřišova.
V roce 1923 neodevzdáno ani jediného hlasu ve prospěch Němců, v roce 1925 je zde již 399
něm eckých hlasů, v roce 1927 jenom 194. — V Pišti při posledních obecních volbách získali
Češi 16 m andátů, Němci 8, kdežto v předcházejícím období byl pom ěr úplně obrácený.
'I'o je výstižný obrázek ch arak teru hlučínského voliče.
Nejbolestnější stránkou H lučínska je o d c h o d v e l k é h o p o č t u o b y v a t e l s t v a
z a z a m ě s t n á n í m d o N ě m e c k a . N ebude lépe, pokud lidu nezajistím e existenci u nás.
Sezónní a ojedinělé zam ěstnání při opevňovacích neb jiných pracích nepom ůže, když n e ­
můžeme dáti lidu práci trvalou.
Přinuceny zákonem chodí nyní v š e c h n y d ě t i d o č e s k é š k o l y , což má na ně
nesporně velký vliv, ale za stávajících okolností zcela naše nejsou. Dom a leckde m usejí
mluviti jen něm ecky, žijí v prostředí, k teré vliv české školy úplně ruší, a po odchodu ze školy
stanou se členy dobře vybavených něm eckých spolků pro m oravské lidi, kde dále a to so u ­
stavně budou odnárodňovány. N aše n ám ah a je tém ěř m arná, protože nem ůžem e ani těm to
m ladým lidem zajistiti práci. A hlučínští ro d áci — abiturienti českých středních a odborných
škol
: jsouce bez zam ěstnání, ujídají ustaraným rodičům těžce vydělaný chléb, zatím
co odrodilí abiturienti něm eckých škol jsou již dávno dobře usazeni. To vše je výborný
m ateriál pro různé ty z d e j š í š t v á č e proti československém u státu, k terý „Hlučínsko
od Německa převzal, ale nedovedl d áti jeho lidu obživu".
Je bolno pom ysliti, že na pospas gerinanisaci je zde vydáno 50.000 členů m oravské
větve československého n ároda, jehož předkové dovedli po 180 let hrdinně bojovali proti
násilnému poněm čení v širém germ ánském moři. Od nejdávnějších dob byl hlučínský kraj
osídlen lidem slovanským , slovanský původ zde nikdo nezapíral, a veškeré obyvatelstvo
se hrdě hlásilo k českému národu. P rusové roku 1742 byli nepříjem ně překvapeni zjištěním
českého čili m oravského obyvatelstva, jak bylo zvykem řík ati lidu na levé stran ě Opavice.
Pruské úřední statistiky o sčítání hlučínského lidu dokazují sp rávnost našeho tvrzení o n á ­
rodnostním rozvrstvení, ba dokonce jejich statistiky uvádějí větší procento M oravců (Čechů),
než statistiky československé.
16
S čítá n í p ru sk é v %
Č e s k o s lo v e n s k á s ta tis tik a v °/0
1910
1921
n á r o d n o s t :
n á r o d n o s t :
1930
n á r o cl n o s t
česká
něm ecká
polská
česká
n ěm ecká
p olská
jiná
cizinci
česká
86’6
11-9
1/5
817
161
0-6
01
1-5
90-1
něm ecká i
74
jiná
cizinci
01
24
H lučínsko b y bylo nejklidnějším krajem Č eskoslovenské republiky, kdyby je nerozleptávali falešní proroci, kdyby nebylo styku o b y v atelstv a se zahraničím , které udržuje v lidu
víru, že přijde den, kdy H lučínsko p řestan e b ýt částí Č eskoslovenska a kdyby veškerém u
obyvatelstvu bylo zabezpečeno trvalé existenční zab ezp ečen í v našem státě. Uvedené okol­
nosti znem ožňuji úplné vnitřní uspokojení a klidný rozvoj k raje v budoucnosti.
P om ěry v několika obcích K ravařska nedají se stále ještě vtěsnati do celkového obrázku
H lučínska, jak tom u bylo a bude povždy. J e zde zvláštní stru k tu ra hospodářská a sociální,
zejm éna zak o řen ěn ý podom ní obchod, který nejzám ožnější obyvatele svým zam ěstnáním
přím o odkazuje n a N ěm ecko, I kdyby přesvědčením nebyli zaujatým i zbožňovateli něm ectví,
jsou nuceni tak se stav ětí a radikálně vystrkovati příslušnost k něm ecké rase. To opět strhuje
m ládež, obchodnictvo a žívnostnictvo, to způsobuje so u d ru žn o st německých spolků, to dává
živiny všem protičeským projevům . Tím si též vysvětlujem e, že zejm éna K ravaře byly vždy
střediskem odboje a pram enem , z něhož vyvěraly agitace, propaganda a organisování odporu
a germ anisace.
Bezzemci v K ravařích, Bolaticích, Štěpánkovicích a K outech byli vždy za Německa
odkázáni na výdělky „ve světě" a jsou na ně odkázáni i dnes. PPoto dodnes se říká sezónním
dělnicím „sv čtark y ", což je důkazem , že bez výdělků v Něm ecku není zde m ožná existence.
To tvoří pak zdejší „světový n ázo r" — t. j. přesvědčení, že i v dnešním Německu je vše nej­
lepší. O bdiv se u ž sice nevystavuje tak hlasitě, pon ěv ad ž tito obdivovatelé Německa byli
zak řiknuti n ěkolika zatčením i zrádců, ale uvnitř a v podzem í je to stale stejné.
Tím je dáno tak é m ěřítko pro posuzování výsledků naší kulturní, národní (politické)
a konsolidační práce. — Z ábřeh, C huchelná, částečně S v o b o d a a Štěpankovice mají pom ěry
snesitelnější, K outy, ač rolnické, mají přece značnou čá st proletariátu, jenž je radikálnější
n ež k rav ařsk ý asi proto, že je stran o u , a bezpečnostní orgány je nemají tak na očích.
M atiční od b o ry p řes všechny překážky mají p řece ještě dom ácí členstvo krom ě Kravař,
kde jsou jen 2 nebo 3 m ístní lidé členy. —- O dbor v Bělé úplně ochabl, kdežto ostatní
se d o b ře uplatňují.
N ěkteré z našich požadavků byly v roce 1937 usku tečn ěn y a to v nás budí dobrý
dojem , že je sn ah a v ycházeti nám vstříc. P ráce m atičních činovníků byla by pochybená,
k d yby n epřinášela tak é viditelných kladných výsledků.
Síť m ateřských škol byla doplněna ta k to : 1. září otevřena m atiční m ateřská škola
v D arkovicích, dne 8, ú nora v D arkovičkách, dne 7, ú n o ra v Kozmicích, 15, dubna v Hlučíně
na D louhovesské ulici, — v Hošťálkovicích státní m a te řsk á škola a v Zábřehu u Hlučína
m atiční m ateřsk á škola.
1.
září byly p o stá tn ě n y veřejné školy ve V řesině a v Darkovicích. Hlučínské školství
stojí vnitřně n a výši, bohužel zevní pom ěry neodpovídají základním technicko-hygienickým
p ožadavkům . Školní budovy budí chatrným stavem šp a tn ý dojem a tu bude m uset státní
17
o T -> s
V '- '
V:•
.
VL \ ; TT O N ? o J . A tf
í
.. J
se sídlem ;v C eském Těšíně
KNI H O V N A
.
správa být k Hlučínsku štědřejší, aby tento nedostatek b y l'o d stran ěn . Nejhůře je um ístěna
obecná a měšťanská škola v B olaticích, nazvaná ve svatováclavském roce 1929 jubilejní
svatováclavskou školou. U lučínská veřejnost radostné přijm e zprávu o rozhodnutí m inister­
stva školství a národní osvěty postavili v jubilejním roce republiky důstojný slánek pro školu
v Bolaticích. — T aké m ěšťanská škola v Ludgeřovicích, v Hlučíně, v T řebovicích, v Pišti
a obecná škola r.a Svobodě, Ludgeřovicích-V rablovci, v M arkvartovících, v D arkovíčkách
a v Zábřehu jsou um ístěny velmi nevhodně a vyžadují rychlejšího stavebního program u.
S uspokojením konstatujem e, že v roce 1937 byla dokončena sta v b a m ěšťanské školy
v Dolním Benešově, kterou prováděl stá t, a stavba měšťanské školy v Hošfálkovicích, kterou
umožnila Ústřední Matice školská v P raze.
Dlouholetý m atiční požadavek, aby se Hlučínu dostalo budovy pro obecnou a m ěšťan­
skou školu chlapeckou byl alespoň částečně splněn tím, že v prosinci byla sta v b a m inister­
stvem veřejných prací vypsána, a m ám e naději, že se stavbou bude započato na jaře r. 1938.
V
říjnu 1937 vytvořila m ladá hlučínská inteligentní generace v o l n é s d r u ž e n í h l u č í n s k é r o d i l é i n t e l i g e n c e . T ím to počinem hodlá m ladá hlučínská inteligence p ro ­
gramově věsti hlučínský lid k lepším zítřkům . V Matici bude míti nejlepší pomocníky.
Národnostní pom ěry na R othschildově velkostatku se změnily v náš prospěch.
Zásluhou matičních činitelů byl zachován časopis „Náš D om ov". Snažím e se o jeho
zvelebení a hospodářskou so b ěstačn o st a nezávislost.
Státní a národní zájmy na H lučínsku vyžaduji si stálé zvýšené pozornosti všech činitelů,
kteří mají zájem na konečném /.konsolidování pom ěrů. J e třeba d ožadovali se zde důklad­
ného provádění zákona na obranu stá tu a žádati d ů razn ě postátnění zdejších pohraničních
lesů již s ohledem na opevňovací stav b y .
P o z e m k o v o u r e f o r m u n a H l u č í n s k u je třeb a dořešiti lak, aby národně a stá tn ě
spolehliví občané, kteří mají v nájm u m enší příděly, dostali konečně půdu do vlastnictví.
0 1 a z k o u z e m ě d ě l s k ý c h d ě l n i c , k teré opět po stovkách odjely za prací
do Německa, nutno se zabývati v d ohodě s hospodářským i činiteli, aby se našlo vhodné
řešení pro um ístění zem ědělských dělnic na statcích u nás.
T aké proti pokusům n ě m e c k ý c h politických činitelů z ř í d i t i n ě m e c k é š k o l y
n a H l u č í n s k u , stavím e se co nejrozhodněji. Pro zřízení něm eckých škol není tu z á ­
konitého podkladu, neboť něm ecké školy měly by zde jen jediný účel a cíl: germ anisaci
m oravských dětí.
Ž ádám e d o p l n ě n í s í t ě m a t e ř s k ý c h š k o l , aby v každé obci na H lučínsku byla
m ateřská škola, k terá je všude n u tn á z toho důvodu, že mnohde mluví se dom a s malými
dětmi jen něm ecky, prý proto, že česky se hlučínsko děti naučí ve škole. Je zde p atrn ý
tentýž zjev jako za pruského režim u, ovšem ve smyslu opačném . T en k rát m oravské m atky
mluvily se svými dětm i morav sky.
P o s t á t n ě n í in z b ý v a j í c i c li v e ř e j n ý c h š k o l h a H l u č í n s k u a to v Bohuslavicích, Bobrovníkách, Lhotce, H něvošicích a Služovicích bylo by š k o l s t v í k o n e č n ě
sjednoceno.
R o d i n n á š k o l a v H l u č í n ě m ěla by značný výchovný a státně uvědom ovací vliv
na dívčí mládež.
Dosud jsou hlučínská děvčata o d kázána v tom sm ěru sam a sobě nebo
vlivu rodiny a příbuzenstva, k teréžto p ro střed í formuje dívčí-m ládež spíše ve smyslu nám
nepříznivém .
Dožadujeme se z ř í z e n í s l á t n í c h a u t o b u s o v ý c h l i n e k na Hlučínsku pro
spoje: Hlučín D arkovičky— Pišť, H lučili — Hať a L udgeřovice— M arkvartoviče — Šilheřovice.
18
Pro spojení Hlučínská s O stravskem je nutno cloporučiti důrazné již ze strategických
důvodů z e 1e k t r i s o v á n í 1o k á l n i t r a t i K r a v a ř e — H l u č i n — P e t ř k o v i c e a
p ř i p o j e n í na O s t r a v u .
V olání m atičních činovníků po zřízení p o 1i c e j n i expositury bylo vyslyšeno a dne
1. ledna 193? zřízen policejní úřad v Hlučíně.
Za nejnutnější op atřen í pro celé H lučínsko se považuje: 1. O patření zednické práce
včas dom a. 2. V ýstavba nejpotřebnějších školních bud o v a rozšíření budovy v Kravařích.
3. V ýstavba okresní ..cesty z D arkoviček do H ati p řes Darkovice, do Vrbky přes Svobodu
a do Š těpánkovic ze Svobody. 4. Lepší vybavení škol učebnicem i (zejména měšťanek) pro
chudé žactvo a do žákovských knihoven. 5. Zvýšiti bezpečnost zřízením telefonů i ve školách,
kde b ý v á středisko českého živlu. 6. Vybudovat* stá tn í byty pro učitelstvo a jiné státní
zam ěstnance. 7, p á t do velkých obcí státní policii, event. i vojenské posádky. 8. Om ezovat
činnost něm eckých spolků v m oravských obcích. 9. P o dporovat české spolky i m ateriálně.
10. P o řá d at zájezdy českých korporací na H lučínsko. 11. N eodm ítat dom ácí hlučínskou vy­
studovanou inteligenci při žádostech o m ísta, n ý b rž vyjiti vstříc v každém případě. Jinak
by nem ělo význam u získávat rodiče, aby dávali d ěti do vyšších českých škol.
Věříme, že čas a povlovný vývoj vyjasní náro d n í pom ěry na Hlučínsku do té míry,
že oby v atelstv o odloží falešnou m asku něm ectví a uk áže se nám v pravé podobě. V m inulosti
drželi se hlučínští M oravci statečně, měli ch rab ré bojovníky za práva národní a jazyková,
m ám e oprávněnou naději, že i budoucnost dá H lučínsku k ád r ušlechtilých národních apoštolů.
Těšínsko
V
roce 1937 nedošlo na T ěšín sk á k žádným vzrušujícím událostem . S jistým vzrušením
přijato bylo pro h lášen í prem iéra vlády CSR Dr. M ilána H o d ž i ze dne 18. února 1937
o ch y stan é dohodě s m enšinam i žijícími na územ í C S R . — Polská m enšina na území čsl.
T ěšín sk á využila tohoto prohlášení k předložení p o žad av k ů , jichž splnění se ve smyslu pro­
hlášení prem iéra vlády dožadovala. P ožadavky polské m enšiny překvapily svou početností
a vyzývavostí. Ve výroční zprávě za rok 1936 jsm e se části hlavních požadavků polské
m enšiny zabývali a uvedli je na pravou míru. T y to požadavky byly ještě doplněny řadou
jiných p ožadavků. Po jednání polského dorozum ívacího výboru s vládou ČSR splněny byly
tyto polské p o žad av k y :
1. P o státn ěn í polského soukrom ého reálného gym nasia v Orlové.
2. P řev zetí polských soukrom ých m ěšťanských škol a zřízení polských újezdních škol
m ěšťanských.
O splnění o statních polských p ožadavků b u d e jednáno.
S tanovisko českého obyvatelstva na územ í českoslov. T ěšínská k požadavkům polské
m enšiny jest tak o v é:
V y t v o ř e n í p ř á t e l s k é d oh o d y s p o l s k o u m e n š in o u bez ú jm y práv
p ř í s l u š n í k u v l á d n o u c í h o n á r o d a č e s k o s l o v e n s k é h o . Z a m í t n u t í všech
polských p ožadavků, které n e o d p o v íd a j í s k ut e č n o s ti a jichž spinění
b y l o b y n a d p r á v i í n a p o š k o d i l o by n á r o d n í a s t á t n í z á j m y na ú z e mí
| čsl. Tě š í n s k a .
K onstatujem e, že polské m enšině na T ěšínsku p o sk y to v án y jsou všechny výhody dané
I občanům československé rep ubliky ústavou a příslušným i zákony. Rozvoj polské menšiny
) ať již po strán ce k u ltu rn í či hospodářské není nijak ztěžován ani om ezován.
19
Věříme, že při jednání s Poláky nebude zapom ínáno na požadavky a potřeby čsl.
obyvatelstva Těšínská, a že rozhodujícím činitelem budou zájmy náro d a a státu.
V h o s p o d á ř s k é m d ě n í nastalo i na Těšínsku určité zlepšení. — Z am ěstnanost
se podstatr zlepšila, není však taková, aby všichni nezam ěstnaní mohli býti účastni ve vý­
dělečném procesu. Bez zam ěstnání zůstává ještě velmi m noho osob, zvláště starších, kteří,
zdá se - nemají nejm enších vyhlídek na umístění, protože prům yslové závody přijímání osob
starších 30 let odm ítají. N aše M atice nem á ovšem m ožností zasahovali do této otázky.
M atiční šk o lství:
N a p o l i š k o l s k é m dodělali jsme se dalších krásných úspěchu. Zápisy do škol při­
nášejí každoročně určitý přírůstek dětí. Je to nesporným důkazem stále ještě neskončeného
přerodu d o m o r o d é h o obyvatelstva T ěšínská, v dřívějších dobách uměle popolšlěného
a poněm čeného.
U znávajíc potřebu o b c h o d n í a k a d e m i e starala se Sl. M. O. L., aby v roce 1937
byla tato škola na T ěšínsku realisována. S m ěrodatné úřady školní uznaly potřebu obchodní
akadem ie pro T ěšínsko a daly Sl. M. O. L. souhlas k jejímu zřízení. — O tázk a um ístění byla
v dohodě vyřešena a projeven plný souhlas s umístěním obchodní akadem ie v Ces. Těšíně.
Obchodní akadem ie byla otevřena dne 1. září 1937. D ůležitost tohoto učiliště projevila se při
zápisu. O přijetí žádalo 240 žadatelů. Přijati byli 104 žáci. Zřízeny byly 2 třídy I. roč.
Neméně význam ným krokem bylo zřízení čgl . r e á l k y v e F r y š t á t ě . I tento ústav
byl v souhlasu s m inisterstvem školství a národní osvěty zřízen Slezskou M atici osvěty
lidové dnem 1. září 1937. Do I. třídy bylo zapsáno 43 žáku.
Stávající r o č n í r o d i n n á š k o l a v O r l o v é byla přem ěněna na d v o u r o č n í a
její vydržování až na další převzal ústřední výbor Slezské M atice osvěty lidové.
V r. 1937 vydržovala M atice krom výše již uvedených škol ještě ty to školy:
1. O dbornou školu pro ženská povolání v Nov. Bohum íně (dvouletá se živnostenskou
pracovnou). Škola je um ístěna ve vlastní účelně zařízené budově.
2. O dbornou školu pro ženská povolání v K arvinné (roční rodinná škola).
3. O dbornou školu pro ženská povolání v K arvinné (dvouletá).
4. O dbornou školu pro ženská povolání v Jablunkově (roční rodinná škola).
5. H udební školu v N. Bohum íně s expositurou ve F ryštátě, Petrovicích a Rychvaldě.
6. H udební školu v Č. Těšíně s expositurou v Bystřici, Jablunkově, H nojníku a Třinci.
Me z i ma t i č n í
hudební
školy dlužno zař adi ti také:
7. H udební školu odboru Slezské M atice osvěty lidové v R advanicích.
8. H udební školu odboru S lezské M atice osvěty lidové v P etřvaldě.
9. H udební školu odboru S lezské M atice osvěty lidové v Orlové.
10. 51 m ateřských škol, z nichž 43 na Těšínsku a 8 na Hlučínsku. — V roce 1937 bylo
zřízeno 5 nových m ateřských .k o l vesm ěs na Hlučínsku, D ne 7. února v Kozmicích, 8. února
v D arkovičkách, 15. dubna v H lučíně na Dlouhovesské ulici, 1. září v D arkovicích a 1. září
v Z ábřehu u Hlučína. — Ze služeb m atičních vystoupily 3 učitelky v důsledku provdání.
15. února p řev zata slátní správou m ateřská škola M osty-Š ance a dne 1. září m ateřsk á škola
v Jab lunkově. 6 učitelek bylo převzato do služeb státních. Nových učitelek přijato 13 vesm ěs
z T ěšínská. Celkový náklad na m ateřské školy v r. 1937 činil: osobní Kč 488.881*10, věcný
Kč 193.671*05, celkem Kč 682.552*15.
20
Sta vb a škol n a Těšínsku a Hlučínsku
V
r. 1937 dokončena byla školní budova pro II. stá tn í obecnou školu v Konské-Kanadě,
jejíž stavbu p rováděla S lezská Matice osvěty lidově. V tém ž roce započala Slezská Matice
osvěty lidové se stavbou školní budovy pro stá tn í obecnou školu ve Stonavě. S tavba bude
v r. 1938 odevzdána svém u účelu. V Jablunkově postavena byla v r. 1937 Ú střední Matici
školskou b udova m ěšfanské školy. S tá t postavil v roce 1937 školní budovy v Bystřici
na P asekách a v M ostech u .lablunkova a začal se stavbou školní budovy v Lyžbicích.
Na Hlučínsku dokončena byla budova m ěšťanské školy v HošCálkovicich, postavena Ú střední
M aticí školskou a státem vypsána byla stavba m ěšťanské školy v Hlučíně. V r. 1938 provede
Slezská M atice osvěty lidové přístavbu m ěšťanské školy v Karvinné a přístavbu obecné školy
v Horním T érlicku. S tá t postaví v tom to roce budovu 11. obecné školy v Oldřichovicich.
Velikým nedostatkem m ístností trpí m ěšťanská škola v Novém Bohumíně a m ěšťanská
škola v Třinci. V Novém Bohum íně přístavbu státní m ěšťanské školy provede m ěsto. Vlastních
m ístnosti nem á m ěšťanská škola v Horní Suché. N aprosto nedostačující a nevhodné m ístnosti
má m ěšťanská škola v N ěm ecké L utyni a v Rychvaldě. N ěkteré obecné školy trpí také velikým
ned o statk em m ístností. J e to o tázk a velmi ožehavá a n utno ji urychleně řešiti, aby soustavným
oddalováním výstav b y vlastní budovy nevznikly nedozírné škody pro budoucnost.
N ejbolestnější kapitolou jsou školy, k te ré již více než 10 let čekají na výstavbu vlastní
budovy. Jso u to v okrese fryštátském obce Háj a K arvinná (kolonie jámy Jindřich), v okrese
jablunkovském Bocanovice, K ošařiska, L o m n á D olní-K am enité, Milíkov, Jablunkov-Písečná,
V endryně-Zaolzí. V okrese českotěšínském : D atyně Dolní, C h o tě b u z — obecná a měšťanská,
Kojkovice, K oňská — obecná, Ropice, Smilovice, Svibice, Těrlicko Dolní, Žukov Dolní aŽ u k o v
Horní. T ak é n a H lučínsku jest nutná v ýstavba celé řad y škol. Matice se snaží ze všech sil,
aby stavební program byl urychleně prováděn. Bohužel v cestě je mnoho překážek a proto
n ezbývá než trpělivě čekat.
Naléhavým požadavkem jest iaké v ýstavba budovy pro reálné gymnasium v Jablunkově
a pro reálku ve F ry štátě. M atice zajistila již pro obě budovy potřebný pozem ek. Neméně
naléhavou jeví se výstav b a b udovy pro obchodní akadem ii v Českém lěšině. O tázka se řeší
s obcí Českým Těšínem a jest naděje, že bude příznivě vyřešena a že již v roce 1938 bude
přik ro čen o k stavbě vlastní budovy.
S tu d en tsk ý d om ov v Ja b lu n k o v ě
Po zřízeni státního reálného gym nasia v Ja b lu n k o v ě projevila se potřeba zřízení S tudent­
ského dom ova pro žáky toh o to ústavu, dojíždějící ze vzdálenějších míst, hlavně ze Slovenska.
O věci jednáno bylo ve schůzi předsednictva dne 13. dubna 1937, v níž bylo usneseno, aby
zřízeni S tu d en tsk éh o dom ova převzala S lezská M atice osvěty lidové. Ú střední výbor Slezské
M atice osvěty lidové usnesení toto schválil ve schůzi dne 13. května 1937. O povoleni znzem
Stu d en tsk éh o dom ova p o žád áno bylo m inisterstvo školství a národní osvěty podáním ze dne
19. k v ětn a 1937. M inisterstvo školství a n árodní osvěty výnosem ze dne 17. srpna 1937 vzalo
zřízení in tern átu Slezské M atice osvěty lidové v Ja b lu n k o v ě na vědomí a zapůjčilo z internátu
při státním čsl. koed. ústav u učitelském ve Spišské Nové Vsí část zařízení a kuchyňského
nářad í. L askavostí ředitelství státních IeSů a sta tk ů ve F rý d k u propůjčena byla pro internát
část budovy čís. 10 v Jab lu n kově (chlapecký internát). P ro dívčí internát pronajala správa
k lášte ra A lžbětínek v Jab lu n k o v ě p otřebné m ístnosti. Správcem S tudentského, dom ova jmeno­
21
ván byl profesor K, Diller. Ú prava m ístností v domě čís. 10 provedena byla Slezskou M aticí
osvěty lidové nákladem Kč 18.270*50. V r. 1937 vyžádalo si zařízení S tudentského dom ova
celkového nákladu v částce Kč 38.374'15.
V r. 1937 bylo ve S tudentském dom ově um ístěno 31 chovanců (20 chlapců a 11 dívek)
Měsíční poplatek za ubytování a stravování chovanců činí Kč 300'—. S tudentský domov
se dobře osvědčuje a má nepopiratelný vliv i na školní prospěch. Z chovanců studuje 7 chlapců
a 3 dívky s vyznam enáním. Krom ě S lezské Matice osvěty lidové pečuje o S tudentský dom ov
■ještě kuratorium , lo to tvoří předsednictvo Slezské Matice osvěty lidové a zástupci spolků a
korporací v Jablunkově.
Lesní kap ie na H rčavě
V roce 1936 vybudovala S lezská M atice osvěty lidově na žádost občanů hrčavských
kostelíček za blahovolné podpory, m inisterstva zem ědělství, veřejných prací a také m inister­
stva .školství a národní osvěty, k teré darovalo kostelíku krásné a d rahocenné mešní nádobí.
Obec Hrčava je m-jmenší obcí okresu jablunkovského. Všichni občané této obce přihlásili se
pří jednání o příslušnost T ěšínská'.pro ČSR. Při sčítáni lidu přihlásili se jednom yslně k n áro d ­
ností csl. V roce 1920 zřídila Slezska M atice osvěty lidové v této obcí českou-školu obecnou.
Obec je přifařena do Ja blunkova, k terý je vzdálen asi 13 km. Poněvadž v době zimní
pro nescluidnost cest a velkou vzdálenost nemohli občané - zbožní katolíci
chodili
na služby Boži do Jablunkova, musili chodili do blízké obce polské, kde ovšem slyšeli jen
polské bohoslužby, polské kázání a m odlitby za Polskou. To ovšem nem ohlo posiíiti jejich
národní sebevědom í. A by b y lo ,to m u to polském u vlivu zabráněno, p o žádána byla Slezská
Matice osvěty lidové o postavení kostelíka na H rčavě. M atice této žádostí vyhověla a zahájila
akci, která měla zdárný výsledek. D nes mají hrčavané svůj kostelík, v něm ž každých 14 dní
konají se jen české bohoslužby.
‘
Kostelík byl vysvěcen na svátek sv. Cyrila, a M etoděje. K aždoročně koná. se v ’te n to '
den na Ilrčavě pouť, k terá je navštívena vždy několika tisíci poutníky z T ěšínská, sousedního,
Slovenska a tak é i. Polská. K rom ě to h o je H rčava vyhledávána turisty a to v zimě i v létě.
Pro veliký počet poutníků a turistů bylo n utno opatřili d o statek pitné vody. M atice uchopila
se i tělo akce a v ro te 1937 v y b u d o v ala v blízkosti kostelíka lesní kapli, k terá slouží jako
sludanka pro poutníky a turisty. N áklad na vybudování této studánky a zachycení pram ene
činil Kč 1-1.9t>|-35.
Těšínský k a le n d á ř
dostoupil již 17. ročníku. V ykonává se zdarem své lidovýchovné poslání. Každým rokem
nalezu větší obliby a proniká do nejširších vrstev lidových. Tiskne se nákladem 10.000 výtisku.
M atiční odbory starají se poctivě o rozšíření kalendáře. 10.000 výtisků jest již jistě slušný
naklad; bylo by si však ph ‘i, aby nák lad byl zdvojnásoben. Na Těšínsku jest více než
10.000 českých rodin. T ěšínský k alen d ář je jediným svépom ocným podnikem m atičním, proto
zaslouží největšího rozšíření.
Svépom ocný fond
v r. 1932 zřízen byl v rám ci orgarnsace Sl. M. O. L. Svépom ocný fond, jehož úkolem je
poskytovat, ,ednorazovou p odporu členům m atičních odboru v takových případech, kdy
22
podpory potřebuji. Roční příspěvek do Svépom ocného fondu činí Kč 1'20 na jednoho čtena.
Za r. 1937 vyplaceno bylo ze Svépom ocného fondu 27 pod p o r v částce Kč 7.000' .O d p o ­
čátku vyplaceno celkem Kč 29.950'—-. členem Svépom ocného fondu je 77 odborů.
Na p o d p o r o v á n í n em a j et n ý c h a n a d a n ý c h žáku st ř e d n í ch škol
spravuje M atice 3 fondy: fond Y ěnceslava Hrubého, fond K. Židka a fond m an/clu Rakových.
V roce 1937 vyplaceno bylo z fondu Vénceslava H rubého 17 podpor v částce Kč 2.OKI -,
z fondu Zídková 1 p o d pory v částce Kč 350 —- a z fondu m anželů Rakových 2 podpory
v částce Ké 100’-—.
O rg a n isa ce
V r. 1937 čítala Slezská Ma.lice osvěty lidové 157 m ístních odboru. Nový o dbor založen
byl 1*1. k v ětn a 1937 ve Starém Městě u I rýd k u .N a H lučínsku povoleno bylo založení nových
odborů v Bohuslayicích, Lhotce, Yřesině a v Závadě, k jichž, ustavení dojde v nejbližší době.
O dbor v Milíkově rozdělil se na dva odbory; v M ilikově a v N ávsí-Jasení, V jubilejním roce
b u d e 'míti Matice celkem 102 odbory.
O k r e s n íc h m atičních sborů,
které pečují o or^anisační ruch v oblasti své působnosti a jsou ve stálém kontaktu s místními
íoatičními odbory jest celkem 12. P ro Těšínsko 10, pro Hlučínsko 2. V čele okresních sboru
jsou o k re s n í jednatelé, kteří svou funkcí jsou řádným i členy úslf. výboru. 1’unkce okresních
jednatelů trvá .3 roky. O kresní jednatele jmenuje, ú stře d n í výbor na návrh okresního sboru.
Cleny o k resn íh o sboru jsou p ředsedové a jednatelé m ístních odboru m atičních, sdružených
v okresním sboru. O kresní sb o r svolává o k re sn í jednatel a to nejm éně 4 k rát do roka.
Schůze okresních jednatelů svolávají se dle potřeby, rovněž nejm éně 4 k rál do roka. P řed ­
sedou okresních jednatelů je sta ro sta Slezské M atice osvěty lidové. V roce 1937 konaly se
3 schůze okresních jednatelů.
S p rá v a spolku
Y čele m atiční organisace je 31 členný ústřední v ý b o r (se starostou), rozšířený o 12 okres­
ních jednatelů. P ředsednictvo tvoří; starosta, 2 nám ěstkové, 2 jednatelé, pokladník a vedoucí
úředník. Ja k o poradci zúčastňují se Schůzí předsednictva tak é správcové odboček ústřední
kanceláře v C. Těšíně a Hlučíně. V r. 1937 konalo předsednictvo 20 schůzí, v nichž vyřídilo
1.000 návrhů a usnesení. Ú střední výbor konal 5 schůzí a projednal 1.045 záležitostí.
Ú střed n í k a n ce lá ř
vyřizuje usnesení ústř. výboru a předsednictva a vešk ero u ostatní korespondenci. Agenda
ústřed n í k an celáře je velmi obsáhlá.
V roce 1937:
bylo přijato dopisu . . . . .
. . . "t 5.831
odesláno dopisů ; . . . . .
. . . 5.201
„
tiskopisů
. . . . .
. . . 7.453
„
M atičního zpravodaje . . . .
10
„
oběžníků na odbory
. . . .
7
„
„
na m ateřské školy
.
3
V yřízeno záležitostí . . . . . . . .
3.428
23
M atiční odbory
vykazují v roce 1937 bohatou a úspěšnou činnost, k terá se jeví v těchto číslicích:
U s p o ř á d á n o bylo o dbor y:
P ř e d n á š e k .......................................................
K u r s ů ..................................................................
Ochotnických divadelních představení . .
Kinem atografíckých představení . . . .
Loutkových her .............................................
Besídek pro m ládež . . . . . . . .
Akademií a k o n c e r t ů .................................
Národních slavností . . . . . . . .
Různých z á b a v ...................... ..... . . .
Celkem
.
.
.
623
28
448
2.504
228
149
120
173
259
4.532
Na m ateřské školy věnovaly odbory Kč 62.539*35
Místním českým školám . . . . „
73.228*90
Jiným š k o l á m ................................. ....
22.854*30
Na vánoční n a d í l k u .......................... . 339.073*80
Na dobročinné ú č e l y ...................... ....
49.526*75
Na národní ú č e l y ...................... ..... „ 40.057*85
Celkem
Kč 587.280*95
Kromě uvedených podniků staraly se odbory o zdárný výsledek zápisu do českých
škol a o všechny důležitější otázky veřejného, národního a kulturního života v m ístech
své působnosti. Z větších podniků, k te ré odbory v roce 1937 provedly, uvádím e postavení
pam átníku pěvci slezských písní P etru Bezručovi ve Slezské O stravě ženským odborem
Slezské Matice osvěty lidové ve Sl. O strav ě; odhalení pam ětní desky básníku C. O stravickém u
(Hůtllerovi) na jeho rodném dom ě ve F rý d k u místním odborem . T ýž vydal tak é knižně soubor
básní Č. O stravického. V elkolepou oslavu n a pam ět 150 letého trvání české školy v Suché
uspořádaly společně odbory v Suché Horní, Dolní a P rostřední. K rásné oslavy u sp o řád án y
byly n a pam ět 300. výročí smrti českého evang. kněze a spisovatele T řanovského, jemuž
byl postaven důstojný pomník v Č. Těšíně. P ráce m atičních odborů je o b ětav á a zasluhuje
plného uznání.
V
r. 1937 prožila naše M atice řad u radostných, ale tak é i bolestných událostí. R adostnou
událostí byl zájezd p. presidenta Dr. Ed. B eneše na O stravsko, k terý se sice n edotýkal přímo
Těšínská, na němž však měla naše M atice velikou účast. Za M atici zúčastnili se uvítání p ana
presidenta před radnicí v Mor. O stravě sta ro sta Holeš, I. nám ěstek P avlán, I. jednatel, ředitel
Bedřich Štětina, pokladník M Pavlíček, přednosta poštovního úřadu a tajem ník A. H ořínek.
Další rad ostnou události bylo zřízení obchodní akadem ie v C. Těšíně a reálk y ve F ry štátě.
Neméně rad ostnou událostí byla v elkolepá oslava 70. narozenin slezského b a rd a P etra Bezruče na O stré Hůrce u Háje a ve všech obcích na Těšínsku.
V skutku nejžalostnější událostí pro celý náš národ bylo úm rtí presidenta O svoboditele
Dr. T. G. M a s a r y k a . D otkla se hluboce celého národa. T ěšínsko zúčastnilo se pohřbu
početnou delegací. Za naši M atici zúčastnili se pohřbu sta ro sta Holeš, pokladník M. Pavlíček
24
a tajem ník H erinek. P am átk a zesnulého presidenta O svoboditele uctěna byla všemi matičními
odbory důstojným způsobem .
Na sklonku roku jednáno bylo o užší styk N árodních jednot a M atic v zemi M oravsko­
slezské. Jed n án í skončeno úspěšně vytvořením společného výboru. S Maticí O pavskou n av á­
záno jednání o reorganisaci Slezského sborníku a účasti Slezské M atice osvěty lidové
ve vydav atelstv u Slezského sborníku. Jed n án í je n a dobré cestě.
V ýznam nou událostí pro naše hraničáře je vydávání hraničářského časopisu: „ T ě š í n s k é
n o v i n y " . První číslo vyšlo počátkem června 1937. Č asopis se vžívá a vykonává s úspěchem
; své obran n é poslání. Je st si jen přáti, aby naši hraničáři pochopili význam tohoto jediného
i českého časopisu na T ěšínsku a starali se o jeho největší rozšíření.
8,
září letošního ro k u dovršuje naše Matice 40 let svého trvání. N ebudem e se o její
práci zm iňovati. K 40, výročí b u de vydána zvláštní publikace, v níž bude 40 letá činnost
M atice p odrobně vylíčena.
28.
října t. r. dovrší ta k é náš m ladý stá t 20 let svého trvání. H raničáři T ěšínská a Hlučínska jsou si plně vědom i, co znam ená pro ně 20 let svobodného a sam ostatného stá tu . Jistě
učiní vše, aby obě jubilea byla n a T ěšínsku a Hlučínsku, v oblasti působnosti Sl. M. O. L,,
důstojn ě a inanífestačně oslavena.
V
r. 1937 p raco v ala naše M atice ruku v ruce se všem i národním i a kulturním i složkam i
na T ěšínsku, ve Slezsku i na O stravsku. Byla ve stálém styku se slezskou odbočkou Národní
rad y čsl. v Opavě, v níž m ěla svého stálého zástupce, i ve stálém styku s ústředím Národní
rad y čsl. v Praze, se Svazem N árodních jednot a M atic, se S okolskou župou těšínskou Ja n a
Č apka, se Sdružením poslanců a senátorů, s K ulturní ra d o u pro širší O stravsko, s M oravsko­
slezskou župou legionářskou, Jubilejní M asarykovou vyšší školou lidovou v Českém Těšíně,
M aticí O pavskou a všemi ostatním i kulturním i a národním i složkam i.
P ovažuji za svou milou povinnost poděkovatí jm énem ústředního výboru Sl. M. O. L.
všem, kdož v práci m atiční spolupom áhali. D ěkuji především našim úřadům státním a zem­
ským , jm enovitě m inisterstvu školství a národní osvěty, u něhož snahy naše nalézají vždy
vřelého porozum ění, děkuji S družení poslanců a se n áto rů našeho volebního kraje, všem
m atičním pracovníkům , učitelstvu, učitelkám m ateřských škol m atičních, všem m atičním za­
m ěstnancům , již konají svědom itě a poctivě svou úm ornou práci, jakož i všem příznivcům,
kteří M atici pom áhali a ji podporovali.
Končím svou jednatelsk o u zprávu slovy presidenta Dr. E dvarda Beneše, pronesenými
nad rakví p resid en ta O svoboditele:
„Volám vás všecky bez výjim ky, od leva do prav a, od poslední vísky až k hlavnímu
m ěstu, od A še až k Jasíně, vás všecky, kteří m yslíte nejvíce na problém y sociální tohoto
státu, a vás, k teří se věnujete nejvíce problém ům národnostním — všecky bez rozdílu volám
vás v d u c h u a v p a m á t c e n a š e h o p r v n í h o p r e s i d e n t a k s p l n ě n í j e h o
o d k a z u a k d o b u d o v á n í j e h o d í l a —] k d o b u d o v á n í n a š í s p r a v e d l i v é ,
pevné, nezdolné, vývojové, humanitní demokracie.
25
Zpráva o činnosti odbočky ústřední kanceláře
Sl. M. 0. L. v Českém Těšíně za rok 1937
Správce odbočky V ác lav J ir ouš ek
Poradní sbor odbočky tv o řili: nám ěstek starosty Boh. Klač, ředitel měst. úřadů
v Č .T ěšíně, Václav Pláclit, ředíte? gym nasia v Jablunkově, okresní jednatelé: Karel Smyczek,
řídící učitel v Jablunkově, Tom áš A m bros, řídící učitel v Horním T érlícku, Jaro slav Konečný,
odborný učitel v Bystřici n. Olzou, a správce odbočky V. Jiroušek, odb. učitel v Ces. Těšíne.
V 7 schůzích projednáno 1% záležitostí týkajících se vnitřního života okresních sborů
českotéšínských A i B, jablunkovského a bystříckého.
Projednáno 98 záležitostí všeobecného rázu státně a kulturně politického.
Připravovány byly iniciativní návrhy pro schůze okresních jednatelů, předsednictva a
ústředního výboru.
Osobních návštěv v odbočce bylo 1.573, telefonních rozhovorů 1.837 a vyřízeno
3.907 dopisů.
Pro kursy a přednášky M asarykovy jubilejní vyšší školy lidové bylo natištěno 29,010
letáčků. Správce odbočky účastnil se 58 m atičních schůzí.
V kanceláři odbočky má své sídlo:
I . s e k c e r e d a k č n í a v y d a v a t e l s k á , kterou tvoří pp. Bohuslav Klac, předseda,
Z, Doložil, K. H ruška, A. Hořínek, Sv. M artínek, P, M achara, A. O pěla, V, Placht, Fr. P ražák,
K, Smyczek, J. Š abata, B. Š tětina, V. V aleček, J. Zahradník.
Sekce připravovala vydání T ěšínského k alendáře a projednala veškeré adm inistrační
a redakční přípravy k vydávání T ěšínských novin.
I I . s e k c e c í r k e v n í : a) pr« o tázk y řím sko-katolické, již tvoří pp. V. Valeček, Karel
Heger, A. Hořínek, Dr. K Jedlička, br. Je řáb e k , Dr. V. M ojžíšek; — b) pro otázky evangelické
a. v., již tvoří pp. Fr. P ražák, J. G eryk, B. Hůlka, P. Janeczek, V. Valeček, Ja r, Z ahradník.
Konalo se 6 schůzí k projednání význam ných otázek náboženských a projednány a
připraveny návrhy pro předsednictvo a ústřední výbor.
I I I . n á r o d o h o s p o d á ř s k á , v níž jsou členy pp. P etr Pavlán, T. A m bros, J. Čížek,
B. Klac, M. Pavlíček, I'.. Pilha, V. Placht, Ing. P rusenovský, K. Smyczek, E. Zídek.
V 5 schůzích projednávány jednotlivé přípravy výkupů nem ovití,stí, záchrany českých
podnikatelů, umístění v práci. V ypracován pracovní program ke zřízení nových kam peliček,
který byl úplně proveden. — Máme dnes v politickém okrese českotěšínském 22 kam peliček
českých a 41 polských.
IV. s e k c e š k o l s k á s předsedou B. Š tětinou, ředitelem měšť, školy v Nov. Bohum íně,
a jednateli V. Jirouškem a Př. i ociánem . M á ty to odbory:
a) pro školy střední pp. V. Placht, Ing. Dr. Kania, J. K ubát.
b) pro školy odborné pp. B, Š tětina, S tan . K ittrich, Št. T esař.
c) pro školy národní pp. Ja r. K onečný, Rud. Nádeník, B. H ůlka, V. Valeček, VI. M enšík,
And. Novák, V. Jiroušek, Př. Kocián.
d) pro školy m ateřské pp. Karel Sm yczek, F rant. Beránek, E. G udrichová, P, Kocián,
El. Nováková.
26
e) pro školy hudební pp. Cimmer, Dr. VI. Richter, Dr. Šm ahel.
O dbory ve svých schůzích připravují a projednávají návrhy pro plenům školské sekce,
jsou pom ocným orgánem předsednictva a znam enají odbornou dělbu práce.
V. s e k c e p r o s p o l u p r á c i pp. V. Pláchl, B. Klac, V. Jiroušek, A. Hořínek.
P ro jed n ala otázky spolupráce v zásadních o tázkách společných všem obranným J e d ­
notám a Maticím a připravovala návrhy pro schůze S vazu Nár. jednot a Matic v Praze.
Hlavním úkolem je snaha po dokonalé souhře se sousedním Slovenskem. — Společná
schůze v Žilíné se zástupci Slovenska usm ěrnila cestu vzájem ného postupu a informací
o všech společných věcech.
V I. s e k c e o r g a n i s a č n í pp. V. Jiroušek, A nt. Hořínek, Bohuslav Klac, Př. Kocián,
R. N ádeník, V. Placht, Fr. Pilař, K. Svoboda, Št. T esař.
Z abývala se úpravou jednacího řádu a jeho přizpůsobení novým stanovám . Projednala
a připravila n áv rh y k oslavám 40 letého trvání Sl. M. O. L. V několika sporných případech
byla povolána k výkladu stanov.
Odbočka Slezských Matic pro Hlučínsko v Hlučíně
Správce Př emys l Ko ci á n, u či t e I v Hlučíně
Rok 1937 je druhým rokem trvání odbočky Slezských M atic v Hlučíně, zřízené pro oblast
celého H lučínská. Do své p ůsobnosti zahrnuje odbočka odbory S lezské M atice osvěty lidové
okresního sboru hlučínského a k ravařského a odbory M atice O pavské okrsku hlučínského.
M atiční odbočka v Hlučíně byla zřízena oběm a Maticemi 1. října 1936 jako pom ocná
kan celář pro vyřizování speciálních záležito sti kulturních, školských a hospodářsko-sociálních
hlučínského k raje a k prohloubení a soustředění m atiční činnosti na Hlučínsku. Své poslání
koná odb o čk a za pom oci p o radního sboru hlučínského, k terý se skládá ze zástupců obou Matic.
P řed sed o u je p. A ndělín Novák, inspektor státních škol v Hlučíně, jednatelem správce odbočky
Přem ysl Kocián, učitel v H lučíně; členové sboru jsou pp. F ran tišek B eránek,učitel v Koutech,
K arel H onsa, ředitel m ěšťanské školy v Dolním Benešově, Rudolf N ádeník, řídící učitel v Markvartovicích, Jo sef K rem er, řídící učitel ve Svobodě, a pp. okresní jednatelé Jindřich L hotský,
řídící učitel v Hněvošícich, K arel H ruška, ředitel m ěšťanské školy v K ravařích, F rantišek
Som m er, o d b o rn ý učitel v Hlučíně.
V
kanceláři odbočky konají se schůze poradního sboru, správy odbočky s okresními
jednateli, v y davatelstva časopisu Náš dom ov, sdružení hlučínské rodilé inteligence a důvěrné
porady. Celkem bylo v roce 1937 konáno v odbočce v Hlučíně 15 různých schůzí a porad,
na nichž byly pro jed n áv án y četné záležitosti H lučínská a stanoven pracovní program, v němž
byly vytýčeny nejnaléhavější p o třeb y a požadavky hlučínského kraje, k teré jsou postupně
uplatň o v án y n a příslušných místech.
Z popudu odbočky bylo v roce 1937 ustaveno volné sdružení hlučínské rodilé inteligence
pro aktivní ú čast při řešení hlučínských problém ů. S p ráv a odbočky je se sdružením v úzké
spolupráci; jeho význam ocení teprve příští doba a přinese časem dobrč ovoce na prospěch
hlučínského kraje i jeho lidu.
27
Odbočka doplňuje sít m atičních odboru na Hlučínsku a v roce 1937 bylo přikročeno
k ustavení přípravných výboru pro založení dalších 4 m atičních odboru v Bohuslavicích,
Lhotce, Vřesině a Závadě.
T aké síf matičních m ateřských škol na Hlučínsku se utěšeně zaplňuje. Nové m ateřské
školy byly zřízeny v roce 1937 v Darkovicích, D arkovičkách, Hošfálkovících (státní), Hlučíně —
D louhovesské ulici, v Kozmicích a v Z ábřehu u Hlučína. P ostupně budou zřizovány další m a­
teřské školy ve všech obcích na H lučínsku, protože m ateřské školství má zde nesporně veliký
význam národně a státně výchovný.
S poradním sborem zasazuje sé vedení odbočky o rychlejší provádění stavebního p ro ­
gram u školského, neboť na Hlučínsku je ještě stále mnoho školních budov v chatrném stavu.
V červnu a v září 1937 připravila odbočka zájezd předsednictva Slezské M atice osvěty lidové
a zájezd p. sekčního šéfa .Jana D vořáka na Hlučínsko za tím účelem , aby se účastníci p ře ­
svědčili osobně o nevhodném um ístění a stavebních nedostatcích školních budov na Hlučínsku.
Byla podniknuta akce pro zřizování lidových škol hospodářských ve větších obcích
hlučínských. Avšak úspěšné řešení je brzděno nedostatkem finančních pro střed k ů obcí a
nesnadným uvolňováním peněz na věcný náklad těchto všeobecně prospěšných škol. I tu
by bylo dosaženo větších úspěchů, kdyby po způsobu státních škol byl p řev zat všechen náklad
1 na tyto školy státem , alespoň na H lučínsku.
V roce 1937 konaly okresní sb o ry obou Matic 5 schůzí (1 v Hlučíně, 2 v K ravařích a
2 v Opavě), na nichž projednán a schválen pracovní program , vypracovaný v odbočce a p ro ­
b rán y četné hlučínské aktuality.
Správce odbočky zúčastňoval se schůzí předsednictva, ústředního výboru a okresních
jednatelů Sl. M. 0 . L., schůzí okresních sborů, valných hrom ad odborů, schůzí okresního osvě­
to v éh o sboru v Hlučíně, sdružení hlučínské inteligence a výborových schůzí hlučínského
odboru, kde zastupoval po část roku jednatele odboru.
O dbory informuje odbočka oběžníky a pravidelným i zprávam i v matičních zpravodajích,
v časopise Náš domov a je v osobním a písemném styku s činovniky odborů, který však
je třeb a ještě prohloubiti.
Za rok 1937 bylo v kanceláří odbočky vyřízeno 2.631 jednacích čísel, z nichž bylo
821 dopisů přijatých a 1.807 odeslaných. P ro okresní osvětový sbor v Hlučíně a pro m atiční
odbory byly v odbočce rozm nožovány oběžníky.
Krajinskému tisku, zvláště N ašem u dom ovu, i tisku pražském u byly d odávány z odbočky
zprávy o matiční činností na H lučínsku a o n ěkterých hlučínských otázkách.
O dbočka napom áhá rozšíření okruhu dopisovatelů a od b ěratelů tý deníku Náš dom ov
a k udržení, zabezpečení a povznesení tohoto časopisu, k terý ve zdejším kraji plní dobře
svůj úkol národně buditelský a stá tn ě uvědom ovací. Za tím účelem byla podniknuta v r. 1937
akce, k terá přispěla ke zlepšení situace N ašeho dom ova.
H lutinském u krajkářství pom áhá odbočka uplatniti se tak, aby* k rajk ářk y našly v tom to
o boru trvalé výdělečné zam ěstnání. Byly učiněny přípravné kroky pro zřízení speciálního
krajkářského obchodu v Hlučíně, k d e by mohly hlučínské k rajk ářk y své výrobky výhodně
zpeněžiti.
S právou odbočky byly provedeny osobní i písem né intervence za 176 m atičních členu
z Hlučínská o um ístění v práci a zn ačn á část jích byla um ístěna. Bohužel snahy odbočky
nesetkávají se na některých m ístech u podnikatelů s takovým porozum ěním a výsledkem ,
jakého bychom si přáli. Umisťování v práci a existenční zabezpečení m atičních členů bude
stále jednou z důležitých starosti odbočky.
28
Na Hlučínsku je ještě m noho problém ů, k teré by bylo třeba řešiti. M atiční odbočka
nestačí však vykonat vše sam a a potřebuje užší spolupráce jak s vedoucími činiteli matičními
z Hlučínská, tak i se všemi hlučínským i matičními odbory. Bude povděčna za každý nám ět a
pomoc, sledující prohloubení její činnosti v příštích letech. J e p ro to na všech matičních činitelích
na H lučínsku i na obou ústředích, aby bylo využito odbočky plně tak, aby přinesla prospěch
členstvu obou Matic a přispěla ke kulturním u, národním u a hospodářském u rozkvětu celého
Hlučínská.
29
ŠKOLSTVÍ
SLEZSKÉ
MATICE
OSVĚTY
LIDOVÉ
Spolková českoslov. reálka S I . M . O . L . v e Fryštátě
Ja ros lav Kubát, ředitel
Z jednání deputace těšínských činitelů v březnu 1937 v P raze o otázkách školských,
hospodářských, politických a sociálních okresu fryštátského a českotěšinského vyplynul také
požadavek zřízení československé reálky, odůvodňovaný tím, že v kraji převážně p rů ­
myslovém není tohoto typu školy, který je vhodnou přípravou jednak pro vyšší prům yslovou
školil v Karvinné, jednak pro techniku a báňskou akadem ii. S lezská M atice osvěty lidové
podala proto žádost o povolení zřízení československé reálky ve F ry štátě poukazujíc k tom u,
že pohraniční obce kolem tohoto m ěsta nem ají v blízkosti žádné střední školy.
Zřízení školy bylo povoleno výnosem m inisterstva školství a národní osvěty ze dne
23. července 1937, č. 87.151/37-11/2. M inisterstvo školství a národní osvěty propůjčilo výnosem
ze dne 18. ledna 1938 čís. 186.286/37-11/2 první třídě právo veřejnosti, jakož i právo vydávali
vysvědčení ve státě platná.
P řípravný výbor za předsednictví p. vrchního rady Ja ro slav a H aeringa, okresního hejt­
mana, a za spolupráce členů, zejm éna p. J a n a Slívy, ředitele okresní nem ocenské pojišťovny
ve F ryštátě, a p. Ja n a K ratochvíla, tajem níka odbočky N árodní rad y československé pro
Slezsko v Opavě, vyhledal vhodné m ístnosti a vykonal předběžné práce.
Kuratorium ško ly
V ydržovatelkou školy jest Slezská M atice osvěty lidové ve S lezské O stravě. Škola
je spravována kuratoriem , k teré tvoří předsednictvo Sl. M. O. L. v čele se starostou Aloisem
Holešem, p. brantišek G oltlieber, staro sta m ěsta F ryštátu, za m ěsto F ryštát, za okresní výbor
p. Jan Slíva, ředitel okresní nem ocenské pojišťovny ve F ryštátě, za okresní ú řad p. vrchní
rada Jaroslav Haering, okresní hejtm an, >a místní odbor Sl. M. O. L. ve F ry štátě p. Ja n
Kratochvíl, tajem ník odbočky Národní rady čs, pro Slezsko v O pavě, a za profesorský sbor
čs. reálky ředitel ústavu stát. prof. Jaro slav K ubát.
Řízením školy byl pověřen státní profesor sl. čs. reál. gym nasia v O rlové Ja r. K ubát.
Dne 30. srpna 1937 se konala první schůze kuratoria, na níž byly projednány hlavně
otázky týkající se nákladu osobního a věcného
Dne 9. prosince 1937 se sešlo kuratorium , aby vyhledalo a zakoupilo vhodný pozem ek
pro školní budovu.
Učitelský sbor
1.
Státní profesor J a r o s l a v K u b á t , správce knihovny žákovské a sbírek pro ze­
měpis a dějepis, vyučuje Čs-, Dza, celkem 9 hodin.
30
2 Statní profesor A l o i s Š e d i v ý , třídní v I. tř. a správce sbírek m atem atických,
přírodopisných a pro kresleni, vyučuje N „ M4. K K,. T Zp celkem 19 ,, h o d u ,
3 V ýpom ocný učitel F. F r a n t i š e k G o t t l i e b e r , katecheta, vyucu,e Nb rk. COllíC' I Výpom odná učitelk a B o ž e n a
M i c h k o v á , odborná učitelka na měšťanské škole,
vyučuje od 1. X. 1937, T d ,. celkem 2 hodiny.
Z m ě n y ve s b o r u :
Ze sboru o d e š la .výpom ocná u č i t e l k a
Helena
S v o b o d o v á , která vyučovala
od 15. IX. 1937 do 30. IX. 1937 T d,, celkem 2 hodiny.
U m ístěn í a z a říz e n í ústavu
šk o la jest u m ístěn , v dom ě č. 3 na nám ěstí. B udova jest m ajetkem městské spořitelny
ve F ry štátě, jejíž výbor vyšel nové škole S porozum ěním vstříc. První patro, k eře Ivon dva
dvoupokojové byty s příslušenstvím , bylo podle m ožnosti přizpůsobeno potřebám školy.
Třída byla um ístěna v největší a nejsvětlejší m ístnosti.
Z ařízení školy jest ovšem dosud neúplné a doplňu,e se podle potřeby. Lav.ce by y
zauújčenv obci ostatní n utné zařízení zakoupila Sl. M. O. I.. Ze sbírek dostacu,. pro tento
školní ro k knihovna žákovská a sbírky m atem atické, postupné se zanzu,, sb.rky zem ěpisně
a dějepisné, přírodopisné a pro kreslení.
K ro n ik a školy
Z á p i s - Zápis a přijím ací zkoušky pro školní ro k 1937/38 byly provedeny 26 Června
1937 a 31 srp n a 1937 v b udově obecné školy ve F ry štátě. 26. června se p n l.la.d o 33 zaku
[2 t chlapců a 12 dívek), 31. srpna 18 žáku (13 chlapců a 5 dívek). Po z ,o u sk a c h bylo p r„ a to
f e ‘ f S ! u HO), , D árková ,2), z D oubravy (1,, z K arvinné g .
z Dolních M arklovic (5), z .P etrovic (2), z P rstně (1), ze S tarého M ěsta (4), z Ka,e (2),
“
" S
u
k
školního
r ok u . -
S to ln í' rok byl zahájen dne 11. září 1937, poněvadž
....in sp ek to r Miroslav Fridrich, v o statních předm ětech vykonali inspekc. dne .11- P r0 ™ e e ^
rada Alois Ždímal, zem ský školní inspektor a referent ustavu.
V ý z n a m n é události a p a m á tn é dni
V yučováni b y l o p řeru šeno 14. září 1937 bolestnou zprávou o úm rtí prvního presidenta
Č eskoslovenské republiky T. G. M asaryka, o jejímž význam u bylo žactvu prom luv
.
31
Dne 17. září 1937 byla u sp o řád án a pietní vzpom ínka na presidenta O svoboditele, v niž
žákům byl vysvětlen jeho život, dílo a význam , přečten výňatek „Na učení“ z díla K. Č apka
„Hovory s T. G. M asarykem " a try zn a uko n čen a státní hym nou.
V
den pohřbu presidenta O svoboditele 21. září 1937 nebylo vyučování. — 1. října 1937
bylo vzpom enuto 70. narozenin slezského pěvce P e tra Bezruče.
Národní svátek 28. říjen byl oslaven školní slavností, k terá se konala dne 27. října 1937
ve třídě s následujícím program em . Po úvodním proslovu o význam u dne přednesli žáci a
žákyně hudební, zpěvní a recítační čísla: sborovou recitaci „Vlaje prapor" od F. S. Procházky,
sólové recitace „Vlaj, p rapore" od V. D ýka, „Naši staří odcházejí" od J. V. Sládka, hudební
čísla od N ováka: „Hudbou k srdci, srdcem k vlasti", „V ypravování m alého hrdiny", „U po­
mínky z dětského plesu", „D ětský ro zm ar", od Schuhm anna „Snění", sborový zpěv „Halí,
dítě" a „Teče voda, teče". L askavostí p a n a ředitele m ěstské spořitelny A dolfa Juzla, který
zapůjčil přijímač, bylo um ožněno vyslechnout slavnostní proslov p. m inistra školství a národní
osvěty Dr. Emila F ranke. O slava zakončena stá tn í hymnou.
Dne 28. října 1937 se zúčastnilo žactvo spolu s ostatním i školam i a občanstvem m ěsta
F ryštátu slavnostního táboru na nám ěstí fryštátském .
Dne 1. prosince 1937 bylo vzpom enuto stá tn íh o svátku Jugoslávie p řednáškou o jejích
osudech za války a jejím sjednocení.
Dne 22. prosince 1937 vzpom enuto živ o ta a díla novináře a spisovatele Dr. J. H erbena.
T ě l e s n á v ý c h o v a . — lě lo c v ik u jest vyučováno norm álně podle předepsaných*
osnov. Žákyně cvičí ve zvláštním oddělení. O svobození od tělocviku pro zdrav o tn í stav n e ­
vyžádal si žádný žák. Jedinou závadou vyučování tělocviku jest, že v budově není vhodné
místnosti, kde by se mohlo cvičit, a n utno docházeti do tělocvičny státních škol, Vzdálené;
asi 6 minut. Při vhodném počasí žáči cvičí venku.
Ve smyslu b ran n é výchovy byla k o n án a pochodová cvičení do okolí m ěsta.
Zdravotní stav žactva byl velmi uspokojivý, nebylo větších případů onem ocnění.
Všichni žáci a žákyně jsou pojištění p ro ti ú razu u pojišťovny Slavie.
Ve spolcích tělocvičných cvičí velmi m álo žáků, 1 °/o* Zato žáci sami provozuji sport;
na kole jezdí 22, bruslí 25, lyžuje 6, sáňkuje 40, skautuje 5.
Sociální péče
Většina žáků jest z rodin sociálně slabých. Podle povolání jsou rodiče: stá tn í zam ěst­
nanci (7), soukrom í úředníci (6), horníci (2), hutníci (6), živnostníci (5), dělníci (2), řem eslníci (5),
rolníci (2), pensisté (3), nezam ěstnaní (3).
Podpory žactvu:
Slezská Matice osvěty lidové zakoupila 285 učebnic v ccně Kč 4 .5 7 6 '-^ jež byly rozpůjčeny žákům za poplatek Kč 2’— za učebnici.
Profesorské n akladatelství v "Vaze věnovalo 15 učebnic, nak lad atelstv í P rom berger
v Olomouci 4, odjinud 1.
Podle usnesení Ú středního výboru Sl. M. O. L. ze dne 11. listopadu 1937, čís. 50/18-37,
obdrželi dva žáci studijní podpory po Kč 165'— z fondu V ěnceslava H rubého.
27. listopadu 1937 obdržely dvě žákyně studijní n adace okrskové celní správy v Brně.
P ředsednictvo Sl. M. O. L. osvobodilo 30 žáků od placení školného v částce Kč 6.000*— ,
5 žáků od poloviny v částce Kč 500'— , celkem věnovalo Kč 6.500'__.
32
M ístní odbor Sl. M. O. L. ve F ry štátě a O kresní p éče o m ládež pro okres fryštátský
v Lazích podělily 5 žáku obuvi, 2 žáky šaty. — Boty a šaty, jimiž byli poděleni dva žáci,
darovaly pí K usíková, choí přednosty finanční správy ve F ryštátě, a pí Němcová, chot
policejního in sp ek to ra ve F ry štátě.
Šlechetným dárcům vzdává ředitelství srdečný dík.
Spolek
pro p o d p o r o v á n í
chudých
studujících.
Dne 3. září 1937 se k onala za předsednictví p. vrchního rad y Jaro slav a H aerinía schůze
zástupců spolků a korporací, k terá sestavila stanovy spolku pro podporování chudých stu d u ­
jících ěs. reálk y ve F ry štátě. — Po schválení stanov spolku, jehož úřední název zní „Spolek
pro podporování chudých žáků és. reálky ve F ry štátě" se sídlem ve F ryštátě, konala
se 11. listopadu 1937 ustavující schůze, na niž předsedou byl zvolen p. vrchní rada Jaroslav
Haerimi, o kresní hejtm an, m ístopředsedy p. J a n Slíva, ředitel okresní nem ocenské pojišťovny
ve F ry štátě, a p. Ja n K ratochvíl, tajem ník odbočky N árodní rad y čs. pro Slezsko v Opavě.
Soukromá čsl. čtyřletá obchodní škola S l . M . O . L .
v Českém Těšíně
O
založení čsl. 4 letě obchodní školy, vlastně obchodní akadem ie, bylo jednáno již
■v roce 1931, k dy se ku rato rium zdejší veřejné m ěstské obchodní školy usneslo podniknouti
veškeré p o třeb n é k ro k y za účelem uskutečnění p řípravných prací. Již tehdy bylo zjištěno,
že na území celého O pavského i T ěšínského Slezska nebylo ani jediné čsl. obchodní akadem ie
(4 letě obchodní školy), a že nejbližší obchodní akadem ie v M or. O stravě, saturována větším
dílem Z nejbližšího okolí Mor. O stravy, nestačila pojm outi n aše žáky 'í T ěšínská.
M yšlenky té ujalo se posléze Ú středí Slezské M atice osvěty lidové ve Slezské O stravě
a v době řešení veškerých akutních školských otázek n a celém léšín sk u v roce 1937
podařilo se ji získati pro Český Těšín povolení k otevření čsl. obchodní akadem ie pod pro ­
zatím ním titulem 4 letě obchodní školy, než bude škola p řev zata do správy m ěstem nebo
jinou veřejnou korporací, jak zákon u obchodních akadem ií vyžaduje.
V ýnosem m inisterstva školství a národní osvěty v P ra ze ze dne 30. června 1937,
č. j. 30347/37-111 3, bylo zřízení školy povoleno. Ve škole vyučuje se podle norm ální učebne
osnovy pro státn í obchodní akadem ie, jest tudíž těm to školám plně na roven postavena.
P ráv o veřejnosti obdrží v nejbližší době:
K u rato riu m ško ly
V
osobním n ák lad u vydržuje ústav S lezská M atice osvěty lidové ve Slezské O stravě,
věcný n ák lad hradí m ěsto Český Těšín. Ke správě školy ustanoveno jest kuratorium , jehož
před sed o u je sta ro sta M atice Alois Holeš, prvním a druhým m ístopředsedou jsou místostaro sto v é Ú středí Sl. M. O. L., řed. P etr Pavlán a řed. B ohuslav Klac, dále u s e d a jí za před­
sednictvo M atice řed. B edř. Š tětin a z Nov. Bohumína, inspektor V alentin Valeček z Karvinné,
33
reci. Václav Placht z Jab lu n k o v a, řed. Emil Šmíd z Frýdku, odborný učitel Václav Jiroušek
z Čes. Těšína a tajem ník A ntonín H ořínek. Za Obchodní a živnostenskou kom oru v O pavě
nám. řed. JU D r. Julius F íirst z T řince, za O bchodní grémium v Čes. T ěšíně Bedřich Běhal,
za ústav správce jeho Dr. Ing. A lbín K ania, za profesorský sbor Vojtěch Ochm an, profesor
reálného gymnasia.
Kuratorium zasedalo po prvé d n e 2. září 1937, aby vyřešilo otázky osobní, a mimo jiné
také umístění ústavu v budově m ěstské veřejné obchodní školy. — Ve druhé schůzi dne
29. prosince 1937 pojednalo hlavně o opatření vlastní školní budovy, jelikož se již v příštím
školním roce 1938-39 n edostává tří učeben.
Učitelský sbor
Síly i n t e r n í :
1.
2.
3.
4.
Ředitel Dr. Ing. Albín K ania, správce, vyučuje Ks.
Státní zatímní profesor Ing, Jo sef P letka, třídní I. roč. A, vyučuje Zb, I*r, N.
Kuratorní zatím ní p rofesor RND r. Ja n Revenda, třídní I. roč, B, vyučuje 1 s, Bv.
K uratorní suplující profesor Ing. Ludvik Šunek, vyučuje Ok, U, P, Bv.
Výpomocní externí učitelé:
Prof. čsl. st. reál. gym nasia: F ra n tiše k Klein vyučuje A, Josef Mencl vyučuje M, Vojtěch
Ochm an vyučuje Zm, F ran tišek Z elinger vyučuje N.
Suplující prof. čsl. veř. obchodní školy Zdeněk R okos vyučuje Č, a o dborný učitel
Jaro slav Konečný vyučuje P.
Kro nika ústavu
Oba první ročníky um ístěny jsou v budově čsl. veř. obchodní školy m ěstské. N utno
zde s povděkem konstatovati, že jak k uratorium m ěstské veř. obchodní školy, tak i m ěstské
zastupitelstvo se starostou Josefem K oždoněm v čele, vyšlo požadavkům ústavu ochotně
vstříc, a na adaptační práce u hradilo polovinu z nákladu 30,000 Kč, M imoto vnitřní zařízení
pro jednu třídu zakoupilo ku rato riu m veř, m ěstské obchodní školy, pro druhou třídu Ú středí
Slezské Matice osvěty lidové ve S lezské O stravě. — K nihovny, sbírky obchodních nauk a
zbožíznalství, i jiné ostatní veškeré školní pom ůcky m ěstské obchodní školy jsou tak é k dis­
posici obchodní akademii.
Z á p i s . — Ve dnech 7. a 8. července 1937 byl proveden zápis do I, ročníku. Hlásilo
se celkem 270 uchazečů, z nichž bylo po zkouškách přijato celkem 110 žáku (89 hochu
a 21 dívek).
Další statistika ža cí /a
a) n á r o d n o s t :
1. československá , . . . . .
2. židovská . . . . .
.
.
34
hoši
dívky
............................ 87
. . . . . .. 2
21
89
21
náboženství:
1. řím .-katolické
3. česk o b ratrsk é
. . . . . . .
.
.
. ■.
.
.
příslušnost:
hoši
...................... 55
...................... 15
...................... 2
...................... 14
. . . . .
2
...................... 1
89
hoši
............................88
. . . .
1
89
..................................................
1920
191
191
191
191
..................................................
9 ..................................................
8 ..................................................
7 ..................................................
6 ..................................................
21
—
21
dívky
hoši
věk: rok narození:
1022
dívky
12
4
1
3
0
1
21
dívky
.
. .. . . . 25
...................... 17
.................. 14
............................ 11
............................8
............................7
............................2
;.
.................. 1
1 9 1 1 ..................................................
1906
..................................................
—
' —
. - —•
—
21
1
....................... 1
.................. 1
. . . . . .
1
89
.
. . .
.
.
.
hoši
p o v o l á n í r o d i č it:
1. obchodníci a ž i v n o s t n í c i ....................................... 22
2.
10
3.
2
4.
5. úředníci a vojenští j í á ž i s t é ....................................... . 20
6. adv o k áti a l é k a ř i ..................................................
14
7.
. 14
8.
7
9.
89
bydliště žáku:
.
1. v m ístě školy u rodičů a příbuzných . .
2. v m ístě školy u c i z í c h .......................................
3. docházejí denně do školy pěšky z jiných míst .
. . .
4. dojíždějí denně do školy z jiných m íst
8
6
3
2
1
—
--1
dívky
5
.
—
1
2
7
.—
6
--—
21
hoši
dívky
12
4
10
63
89
8
1
1
11
21
35
Statistika
vyučování
cizím
jazykům
a předmětům nepovinným:
hoši
dívky
Němčině: ve slabším o d d ě l e n i ................................. 45
10
v silnějším o d d ě l e n í ................................. 44
11
P o l š t i n ě ............................ ..... . . .
. . .1 8
8
Angličtině
............................................. ........................... 43
11
F rancouzštině ...................................................................22
4
V y ch á zk y , p ře d n á šk y , kulturní film :
Dne 27. IX. návštěva m ístní hospodářské výstavy, k 1. říjnu vzpom enuto 70. narozenin
slezského básníka P etra Bezruče, 20. X. uspořádal rnaj. cirku Kludský přednášku o exotické
zvířeně s ukázkami, 4. XI. n áv štěv a kulturního filmu „B abonna", 4. XII. návštěva kulturního
filmu „Květena v T atrách ", 22. XII. přednášel žactvu o hygieně těla MUDr. Vladimír Pácl,
obvodní lékař v Českém T ěšíně, a téhož dne přednášel o poštovnictvi (provozu) tajem ník
zdejšího poštovního úřadu.
D ůležité u dálosti:
Dne 5. IX. oslava narozenin ,1. V. krále P etara II, 14. IX. zem řel náš první president
republiky Dr. I .G . M asaryk, vyučování bylo téhož dne přerušeno, žactvo uctilo jeho pam átku
pietní vzpom ínkou a 17. IX. poslechem školského rozhlasu, m im oto položilo věnec u pom ­
níku presidenta O svoboditele, 18. IX. se zúčastnili členové profesorského sbcru se žactvem
tryzny, uspořádané v kině C entrál o 16. hodině, 28. X. oslava státního svátku přednáškou a
recitacem i, dále poslechem školského rozhlasu, 31. X. proslov o m ezinárodním dni spořivosti,
1. XIl. oslava čsl.-jugoslávské vzájem nosti.
V z d ě l á v a c í m i m o š k o l s k á č i n n o s t jevila se u všech členů profesorského
sboru v drobné m enšinové, k u ltu rn ě -n áro d n í práci spolkové.
l ě l e s n á v ý c h o v a ž a c t v a : 1 ělocviku se nevyučuje, zato žactvo jest n ab ád án o
k hojné návštěvě dovolených tělocvičných iednct. — M ísto tělocviku vyučuje se od počátku
školního roku b ran n é výchově, jako předm ětu povinném u s norm ální klasifikací. K aždý měsíc
koná se celodenní pochodové cvičení do okolí m ěsta.
Proti veškerým úrazům jest žactvo pojištěno u banky Slavie. — Z dravotní stav žactva
jest prozatím uspokojivý. V nem alé m íře věnují se žáci sportu. Pěstují hlavně turistiku,
lehkou atletiku, lyžování a jiné společenské hry.
Inspekce
Dne 5. října 1937 navštívil ústav sekční šéf m inisterstva školství a n árodní osvěty
Alois Pižl a m inisterský insp ek to r vrchní školní rada A ntonín B ednář.
Sociální péče
K uratorium školy zakoupilo do p o d p ů r n é
za Kč 1.864-15.
36
knihovny pro chudé žáky 72 učebnic
F rýdecká spořitelna, fil. v Č eském Těšíně, poskytla Ja n u I.isztwanovi, žáku I. roč. B,
stipendium v částce Kč 151'— . O dbor Slezské M atice osvěty lidové v Čes. Těšinč věnoval
na vánoční nadílku chudým a pilným žákům obchodní akadem ie 7 páru bot, jednu látku
na šaty, látku na dvoje k alhoty a jeden svetr v ceně Kč 800’—.
Je d n a žákyně v L ročníku A obdržela studijní nad aci Kč 800‘— od okrskové celní
správy v Brně.
Ško ln í fond
Do školního fondu, jenž byl zřízen hned na počátku školního roku 1937.38, k podpoře
chudých žáku přispěli: pí E ísnerová z Nýdku Kč 500'— , p. Ja n Neděla z Lazu Kč ,300' ,
p. Edm und Parník ze S třítěže u Českého T ěšína Kč 200'— .
Všem dárcům a podporovatelům vzdává ředitelství školy srdečný dík.
Odborná škola pro ženská povolání S I . M . 0 . L .
v Novém Bohumíně
š.Kimi.h,recmei
O d b o rn é školy pro ženská povolání jsou m oderní pracovní dílny pro životní praxi
i teorii. Poskytují vzdělání všeobecného i odborného, vzdělávají děvčata pro všechna za ­
m ěstnáni, jež jsou ženám určena. Těší se stále větším u zájm u široké veřejnosti.
N aše škola je dobrodiním českého Bohum ínska. R oční škola rodinná byla u nás zřízena
péčí p an a B. Š tětin y 1. září 1924. O d 1. záři 1928 byla ta to škola přem ěněna na dvouletou
odbornou školu pro žen sk á povolání, l.z á ř í 1930 zřízena živnostenská pracovna pro šití šatu.
P rávo veřejnosti naší d vouleté škole udělilo tnšano ro k u 1929, živnosténské pracovně r. 1931.
Lidové kursy pro šití šatů, prádla a vaření poskytují odborných vědom ostí a dovednosti
v příslušných oborech. V yučuje se d v a k rá t týdně od 18 21 hod. po 3 měsíce.
Škola podléhá přím ém u dozoru m inisterstva školství. M inisterskou inspekci vykonává
pan vládní rad a Bous, od b o rnou inspekci: odb. insp. tnšano pí Dr. Bobková, pí M. K rausova
a PhD r. E. T urek.
K u rato riu m ško ly
Futikcí zastáv á p ředsednictvo Sl. M. O. L. F unkční období začalo 1. července 1936 a
skončí 30. června 1939. P ře d sed a A. Holeš, staro sta Sl. M. O. L., m ístopředseda P etr Pavlán,
nám ěstek ;sta ro sty Sl. M. O. L., pokladník T. Hlávka, úřed n ík státních drah v N. Bohumíne,
(zastupuje tak é 1. o d b o r Sl. M. O. t . v Novém Bohumíně), jed n atel B. Š tětina, ředitel měšťan­
ských škol v N. Bohum íně. D alší členové: M. Pavliček, p ře d n o sta pošt. úřadu ve Sl. O stravě,
A. H ořínek, tajem ník Sl. M. O. L. Člen kurato ria J a n Ž elezný, ředitel měšE. školy v Bystřici
n ad Olzou, zem řel. M ísto něho kooptován S. Kittrich. S tátn í správu zastupuje Z. Doležil,
ředitel zdejšího českého gym nasia, zem ský výbor B. Klac, řed . m ěstských úřadu v C. Těšinč,
m ěsto N. Bohum ín B. H orák, řídící učitel v N. Bohum íně, O b c h o d rí a živnostenskou komoru
37
K. Buchta, obchodník v Novém Bohum íně, učitelský sbor naší školy M. N ádvorníková, státní
učitelka. Schůze kuratoria jsou konány v budově naší školy při příležitosti schůzí p řed sed ­
nictva Slezské M atice osvěty lidové.
U čitelský sbor ve školním roce 1937 38
S právou školy pověřen Sk M. O. L. ve funkci kurato ria školy S. K ittrich, def. odborný
učitel m ěšťanské školy v Novém Bohumíně.
Státní učitelky:
1. Jarm ila Černošková, učitelka hospodářství.
2. Marie Nádvorníková, učitelka šití prádla.
3. Ludmila O dvárková, učitelka šití šatu.
Kuratorní učitelky:
4. Jarm ila A rnoldová, učitelka šiti šatu.
5. Marie Coufalová, učitelka šili prádla.
6. Julie C hroustová, učitelka kreslení.
7. Zdenka K ubíková, učitelka hospodářství.
8. Blažena Králová, učitelka šití šatů.
9. M arta Farniková, učitelka literatury.
Poslední tři učitelky ustanoveny od 1. září 1937 pro dvě pobočky.
Výpomocní učitelé:
1. Jindřich P azdziora, učitel m ěst. školy, vyučuje něm čině OUa — roční prům ěr 3'5 hod.
2. Alois Šmidák, odborný učitel měst. školy, vyučuje zpěvu v Ola, 011a a Ollb — 3 hod.
3. Ludvík Štěpán, odborný učitel měšť. školy, vyučuje zpěvu v 01b — týdně 1 hod.
Š k o l n i c e : A nna Rusová.
K ro nika školy
Z á p i s pro šk. rok 1937/38 byl vykonán ve dnech 28., 29., 30. června 1937, dodatečný
zápis 31. srpna a 1. září 1937. Škola m á 5 tříd, v příštím šk. roce b u d e jich m ít 6. Ola navštěvuje
25 chovanek, 01b 30 chovanek, 011a 29 chovanek, Ollb 29 chovanek, živnostenskou pracovnu
pro šití šatů (se zvláštním povolením m šano) 23 chovanek. Na celé škole mám e 136 chovanek.
Podniky
školy v roce
1 937:
10. II. Profesor P schůrer ve všech třídách vzpom něl 100. výročí P uškinovy smrti.
6. III. 87. narozeniny presidenta O svoboditele T. G. M. oslaveny školní akademií.
9. V. T aneční večírek chovanek v Orfeu, jenž se těšil velké návštěvě českého Bohumínska. — Chovanky dvouleté školy zacvičily rytm ická cvičení, chovanky pracovny šatu p řed ­
vedly večerní toalety.
10. V. O slava státního svátku R um unska — přednášel profesor P schůrer.
28.
V. O slava narozenin presidenta republiky Dr. E d v ard a Beneše. C hovanky zúčastnily
se oslavy na nám ěstí, kde měl proslov o dborný učitel S. K ittrich. Ve škole u sp o řád án a školní
akadem ie.
38
6. VI. Den m ládeže, jehož ráz byl: „Č eskoslovenskou jednotou k silnému čsl. státu.“
T éto národní m anifestace zúčastnilo se 260 dětí z m ěšťanské školy v Čadci. V malebném
průvodu pochodovalo m ěstem 2.900 děti. Naše chovanky zatančily Slovenskou besedu, kterou
nacvičila učitelka C hroustová.
7. VI. Začaly závěrečné zkoušky chovanek pracovny šatů. Po ukončení zkoušek 12. VI.
byly práce chovanek vystaveny.
I, IX. Z ahájen školní rok proslovem ředitele S. K ittricha: Do desátého roku naší dvou­
leté o d borné školy.
5. IX. Vzpom něl ředitel S. Kittrich 14. narozenin jugoslávského krále P etara 11.
I I . IX. P řed n ášel všem chovankám ředitel S. Kittrich o slezském bardu Petru Bezručovi.
Na Bezručové večeru v O rfeu přednášely chovanky: Ž. M ichnová a M. Štěpánova.
14. IX. P řednášel ředitel S. K ittrich: Umřel nám otec nás všech — l. G. Masaryk.
19. IX. C hovanky položily věnec k pom níku 1. G. M asaryka na náměstí.
20. IX. C hovanky se zúčastnily sm uteční tryzny na nám ěstí, kdež o životním díle l omáse
G. M asary k a přednášel ředitel Kittrich.
27.
X. Pod dojm em sm rti T. G. M. u spořádána akadem ie na oslavu stát. svátku 28. října.
Úvodní slovo pronesl ředitel S. K ittrich. C horály: S vatý V áclave! a Kdož jste boží bojovníci?
zapěly ch ovanky 1. ročníku — řídil učitel Š těpán. L etěla bělounká holubička - dvojzpěv
chovanek Ja v o rk o v é a Jičínské — nacvičil učitel Šm idák. P roslov k 28. říjnu vzletné pronesla
chovanka M. U rbišová. H orovu báseň: Záři, recitovala chovanka Herm annová. Ach, synku,
synku — sólový zpěv L. Šenkové. T ři sm uteční písně od V. Nezvala recitovala Záhorska.
T eče voda, teče
zpívala Šenkova, u klavíru P ešková. K lášterského báseň: Nás národ, p řed ­
nesla Klimšová. T atíčku, sta rý n áš — zpěv D ě r^ o v é a Jav o rk o v é. Státní hymna.
2S. X. C hovanky navštívily výstavu světového tisku o sm rti T. G. M asaryka.
30. X. T řídní učitelky prom luvily o S vátku spořivosti.
24.
XI. C hovanky podnikly exkursi do Mor. O stravy
prohlídka U P závodu a lírem:
MOEL, Blum a Blažej.
29. XI. E xkurse obou prvních ročníku do nem ocnice v Bohumíně.
1. XII. U čitelka P arn ík o vá přednášela o Jugoslávii. C hovanky zazpívaly jugoslávskou
hym nu, ch ovanka H usserová přednesla b áseň: S m rt m atky Jugovičů.
4. XII. P ro všechny chovanky před n ášk a se světelným i obrazy: Proč mame arm ádu.
18. a 19. XII. V rám ci oslav lO letého trvání naši školy uspořádána kuchařská výstava,
k tero u navštívilo n a 1.200 osob.
Film ová p řed stav en í, k terých se chovanky zúčastnily: 6. 111. Jízdní hlídka, 14. V. 1 ropast
M acocha, 11. X. Za Čsl. republiku a 15. XI. F ílosovská historie.
K urs šití šatu od 1. X. — 31. XII. vedla učitelka A rnoldova.
Změny v učitelském
sboru:
1.
IX. vzdal se správy školy pan ředitel Š tětina. Je h o jméno je nerozlučně spojeno s rozvojem češství na Bohum ínsku. Jeh o prací n astáv á n etu šen ý rozvoj školství v N. Bohumíně.
S pocitem opravdové rad o sti vítal zřízení každé české školy v Novém Bohumíně, ale nase
„rodinná" škola byla jeho láskou. 13 let budoval dívčí školství u nás.
,
Za svého nástu p ce n avrhl odborného učitele S. K ittricha, k terý 10 let vyučoval na škole
jako externí učitel. S jeho návrhem projevilo souhlas m šano i kuratorium .
S tátní učitel B. Pschůrer, lidovýchovný pracovník, působí od 1. IX. 1937 na Ošžp v Brně.
39
Státní učitelka šití slitu O dvárková móla zdravotní dovolenou od 1. I. do 30. VI. 19 j 7.
Místo ni vyučovala bývalá učitelka naší školy pí M. Ticiiá a od 3. II! do 30. VI. učitelka
domácích nauk 15. Doležilová. U čitelka K ubíková m ěla zdravotní dovolenou od 9. do 11. a
od 20. do 22. prosinec.
7. d r a v o t n í s t a v c h o v a n c k
byl dobrý, nakažlivých nemocí nebylo.
Sociální péče.
Snížení školného ve šk. roce 1937/38 p r o v e d e n o takto: zcela osvobozeny 2 chovanky,
,o 25"/,. 39, o 50"/,, 38, o ■75"/,, 17 chovanek, celkové snížení činí Kč 8.700'— . Celé školné ročně
činí Kč 200'—. Chovankám půjčeny učebnice za poplatek Kč 2 '— za jednu učebnici. 1. odbor
Sl. M. O. L. v Novém Bohum íně věnoval chudobným chovankám Kč 1.000'— , jež byly ro z ­
děleny. Pro vánoční nadílku chudých českých dětí ušily chovanky druhých ročníků 58 šatu
dívčích, chovanky pracovny 28 dívčích zimníků.
I n s p e k c i š k o 1y
vykonal vc dnech 15. - 1 7 . X. o dborný inspektor inšano pan PhD r. h . 1 urek a ve dnech
15. a 16. XI. odb. insp. inšano pí M. K rausová.
Z a říz e n í ško ly
Škola má vlastni budovu; je v ní 6 učeben, sborovna, ředitelna, 3 kabinety, kuchyně,
jídelna prádelna a špižírna. V budově je ústřední topení. Dvou učeben používá dosud státní
m ěšťanská škola za příslušné nájem né. Tělocviku vyučuje se v tělocvičně zdejšího gym nasia,
při čemž nám vyšel s ochotou vstříc ředitel Z. Doležil. 1 hudební škola Sl. M. O. L. (ve 3 m íst­
nostech) a školníkův byt je um ístěn v naší budově.
Školu úplně vydržuje Sl. M. O. L. ve Sl. O stravě. Subvence (inšano, zem ského výboru,
O bchodní a živnostenské kom ory) přispívají na náklad Sl. M. O. L.
1.
odbor Sl. M. O. L. v Novém Bohum íně věnoval škole Kč 1.500'— na zařízení učebny
a ředitelny. Příznivcem naší školy je p. ředitel H ervert, jehož laskavosti bylo škole věnováno
22 obrazů, um ělecká busta p resid en ta O svoboditele, lžíce a látky chudobným chovankám .
Záp is
na školní rok 1938/39 vykoná se ve dnech 27., 28. června a 1. července 1938.
40
Odborná škola pro ženská povolání S L M . O . L
V Jablunkově
Josef Hubeňák, ředitel
O d b o rn á škola pro ženská povolání v Ja b lu n k o v ě byla zřízena v Jablunkově, jako při­
rozeném středisku soudního okresu jablunkovského za tím účelem, aby mohla pokračovati
ve výchově dívek z Jab lu n k o v a a okolí, odrostlých škole měšťanské, a připravovali je dále
pro jejich budoucí úkol hospodyněk a vznešený úkol ženy a m atky. Jak o každý muž by měl
pro d ělali tv rd o u , ale pro život užitečnou službu vojenskou, tak každá dívka by měla projiti
školou rodinnou, aby byla d obře připravena pro svůj úkol, k něm už ji určila příroda.
Z ak lad atelk o u i vydržovatelkou rodinné školy v Jablunkově jest Slezská M atice osvěty
lidové, k terá v Jab lu n k o v ě založila roční školu rodinnou a sice z toho důvodu, že návštěva
této školy není tak n ák lad n á jako návštěva víceleté školy rodinné a jednak též proto,
že se tu připouští i přijím ání takových školní povinnosti odrostlých žákyň, k teré nevychodily
celou školu m ěšťanskou a jsou m ladší než 16 let. Povolení k založení školy dalo m inisterstvo
školství a. n áro d n í osv ěty výnosem ze dne 4/7 1936, číslo 52,536/36-111/5. P rávo veřejnosti
bylo škole uděleno výnosem téhož m inisterstva ze dne 31/5 1937, čís. 31.702, 37-111/5.
U m ístěn í ško ly
Z m ístností v novém klášteře A lžbětinek, kde byla škola um ístěna ve šk. roce 1936/37,
p řestěhovala se rodinná škola počátkem školního roku 1937/38 do nově vystavěné budovy
stá tn í m ěšťanské školy Dr. E d v ard a Beneše, kde jí byly vyhrazeny tyto m ístnosti: učebna
ve druhém poschodí, kuchyň, jídelna a spíže. M ístností jsou tu pěkné, vzdušné a prostorné,
leč je zde jedna závada, a sice ta, že škola nem á školní prádelny, k teré je k vyučováni třeba.
A tak budě škola musiti používali prádelny klášterní. M inisterstvo školství a národní osvěty
dosud nevyřídilo žádost o povolení k um ístění rodinné školy v novostavbě a nevym ěřilo jesle
pop latk y za ožíváni m ístností, světlo a otop.
K u rato riu m ško ly
Škola jest sp rav o v án a kuratoriem , jež tvoří p ředsednictvo Slezské Matice osvěty lidové.
Do schůzí, k teré se podle potřeby konají i v Jab lu n k o v ě, zvou se též následující clenove:
1. F ran tišek G rygar, nadhajný v Písku 138, za rodiče chovanek, 2. Jaroslav Lukeš, skolmk
v Jab lu n k o v ě, jeho zástupce, 3. Karel Smyczek, řídící učitel, jako jednatel okresního matičního
sboru Sl. M. O. L. a zástupce obce, 4. F rantišek K učera, lékárník v Jablunkově, za OPM
v Jab lu n k o v ě, týž je též m ístopředsedou k uratoria, 5. Václav Zouíálék, drogista v Jablunkově.
za o dbor Slezské M atice osvěty lidové v Ja b lu n k o v ě, 6. Jo set Hubeňák, jako ředitel školy,
7. J a n Potočiar, žel. zřízenec v. v. ve Skalitém , za rodiče chovanek ze S l o v e n s k a , 8. Marie
S kopalíková, interní učitelka, za učitelský sbor, 9. B ohum ila B urianová, interní učitelka, její
zástupkyně.
,
,,
Š kola podléhá dozoru m inisterstva školství a n árodní osvěty, jejž vykonavap odborný
in sp ek to r PhD r. E duard T urek, odb. inspektorka Dr. A ntonie B obková-H orneková a odborná
in sp ek to rk a M arie K rausová,
41
Učitelský sbor
Ve š k o l n í m r o c e
193 7 / 3 8 t v o ř i u č i t e l s k ý s b o r :
a) Ř e d i t e l :
1 ..Josef Hubeňák, ředitel stá tn í m ěšt. školy. Vede správu školy a nevyučuje žádným
předm ětům .
b) U č i t e l s t v o i n t e r n í :
2. Marie Skopalíková, o d b o rn á u čitelk a šili prádla. Vyučuje šití prádla a šatů, zdravo­
vědě, branné výchově, a to p rů p rav ě naukové, vychovatelství a je též pověřena třídnictvim .
Roční prům ěr činí u ní 23,/.J hodiny. .lest učitelkou kuratorní.
3. Bohumila Burianová, o d b o rn á učitelku vaření. Vyučuje vařeni, nauce o potravinách,
dom ácím u hospodářství, hospodářským cvičením, praní a žehlení. Ma roční prům ěr 23 hodiny.
J e státní smluvní učitelkou.
c) U č i t e l s t v o v ý p o m o c n é :
4. Češtině vyučovala uč. m ístní školy obecné A nna Brychtová, k te rá však v lednu 1938
onem ocněla a 15/1 1938 nastoupila dovolenou pro nem oc. V yučováni češtině pak bylo při­
děleno odborné učitelce zdejší m ěšťanské školy M arii R utkové.
5. O dborný učitel zdejší m ěšt. školy S tanislav Z avřel vyučuje počtům a zpěvu.
6. Učitelka téže školy Lidm ila Ja k šo v á-R u tk o v á vyučuje bran n é výchově, a to p růpravě
tělesné.
_
Školnické práce vykonává V áclav H odbod, školník měšť. školy, za měsíční m zdu 100 Kč.
Z kro n iky školy
Zápis do školy byl v y konán v posledních dnech června 1937. Byl oznám en jednak zá­
pisovými plakáty, jednak letáky, k teré byly ro zeslán y všem okolním školám i rodičům dívek,
odrostlých školní povinnosti, v Ja b lu n k o v ě a okolních obcích a též do škol sousedního S lo­
venska. Nepochopením důležitosti a užitečnosti školy a též obava p řed značným peněžitým
n ákladem způsobily, že se do školy nepřihlásilo tolik dívek, jak by si toho rodinná škola
zasluhovala. Bylo zapsáno celkem 23 dívek, z nichž však do konce I. pololetí ubyly 3 p ře ­
stěhováním a 1 přijala m ísto. P odle bydliště jsou přijaté chovanky z Ja b lu n k o v a (5), Návsí (3).
M ostů (3), z Hrádku, H rčavy a S kalitého po 2, z Čadce, Lyžbic, Písku, O ščadnice, N am estova
a M ilíkova po 1. P otěšitelným zjevem je, že i ze Slovenska navštěvuje školu větší počet dívek,
totiž 5, což jest skoro 2 5 " , všech chovanek. Tím se plni přání zakladatelky školy, aby naše
škola se stala prostředkem k p ěstování a u tužování vzájem nosti československé. Podle n á ro d ­
ností jest 22 chovanek náro d n o sti českosl. a 1 chovanka přihlásila n áro d n o st polskou. Pokud
se týče předběžného vzdělání jy ly chovanky až na malé výjim ky absolventky m ěšťanské
školy. — Že chovanky jsou ze skrovných sociálních pom ěrů, dokazuje to, že o osvobození
od placení školního platu žádalo 17 chovanek. 6 žákyň bylo osvobozeno od placení celého
školního platu, 3 od tří čtvrtin, 8 od poloviny. Celé prom inuté školné činí 2.450 Kč. Školní
plat činil ročně 200 Kč, zápisné 10 Kč. I placení výloh na obědy a školní po třeb y činí chu­
dobným žákyním potíže a proto předsednictvo Sl. M. O. L. poskytlo na p odporu chudobných
žák y ň částku 850 Kč. J a k věcný náklad, ta k i náklad osobní pro 1 učitelku a učitelstvo
42
výpom ocné h rad ila S lezská Matice osvěty lidové jako vydržovatelka školy jednak ze svých
prostřed k u , jednak ze subvence, kterou dostala k tomu účelu od m inisterstva školství a
n áro d n í osvěty.
A by se vyhovělo pokynům daným při inspekci školy, povolilo předsednictvo Slezske
M atice osvěty lidové 500 Ké na zakoupení knih pro knihovnu žákovskou, 450 Kč na knihy
pro knihovnu učitelskou a 1.530 Kč na doplněni inventáře kuchyňského.
^
O slavy státn ích sv átk ů byly konány společně se školou m ěšťanskou. Škola se též zú­
častnila slavnosti při otevření budovy státní m ěšťanské školy Dr. E dvarda Beneše, konané
12/9 1937 a chovanky pod dozorem a vedením interních učitelek pom áhaly při dekoraci školy
a při slavnosti sam é. Rovněž se zúčastnily a přispěly k p o řad u při sm utečních slavnostech,
konaných k uctění drah é a nehynoucí pam átky zem řelého presidenta O svoboditele.
M ěšt. škola, v níž je um ístěna škola rodinná, pořídila si rozhlasové zařízení a 1 tlam pač
byl um ístěn též v učebně školy rodinné. T ak se rodinná škola stala též účastnou dobrodiní,
jehož žactvu poskytuje p ravidelný poslech školského rozhlasu. C hovanky poslouchají rozhlas
velm i rád y .
,
_
V
I. pololetí letošního šk. roku navštívily žákyně p o rad n u m atek a kojenců v Jablunkově,
k tero u tu vydržuje O kresní péče o m ládež v Jablunkově. 18. listopadu 1937 vykonala inspekci
školy o d b o rn á in sp ek to rk a paní M arie K rausová.
Z á p is y pro šk o ln í rok 1938/39
Zápisy bud o u v y konány v posledních dnech června 1938 v ředitelně statni m eštanske
školy Dr. E d v ard a Beneše v Jablunkově. Ja k loni, tak i letos bylo se strany rodičů i chovanek
vysloveno přání, aby v Jab lu nkově byla zřízena dvouroění rodinná škola, a proto místní
činitelé uvažují o tom, bylo-li by vhodnější provésti reorganisaci školy roční na dvouroční.
Odborná škola pro ženská povolání S I.M .O .L .
V Korvinné
Ředitel Štěpán Tesař
O rcjan isace šk o ly
O d b o rn á škola pro ženská povolání S lezské M atice osvěty lidové v K arvinné má
tato oddělení:
1. d v o uletou ženskou odbornou školu,
2. roční školu rodinou.
_
.'
. ,
1. D vouletá ženská o d borná škola připravuje žákyně k sam ostatné činnost, v “ nskych
povoláních, p rohlubuje jejich odborné znalosti a zvyšuje úro v eň ženskeho vzdělám . A bsol­
vování tětfhto škol je podm ínkou pro přijeti do různých dívčích ucelist. A bsolvovam m z.vnosten sk é p raco v n y n a základě vzdělání z dvouleté ženské odborné školy ziskava se vyucm
list a tím i m ožnost sam o statného provozování příslušné živností.
2. V ro čn í škole rodinné připravují se žákyně pro život rodinný, neboť škola ta navazuje
na školu m ěšťanskou, pokračuje ve výchově a vzdělání dívek škole odrostlých a vychovává
43
jc především prakticky pro dobré m anželky, hospodyně a m atky, tedy pro spořádaný
život rodinný.
Škola podléhá přímému dozoru m inisterstva školství a národní osvěty.
Kuratorium školy
Kuratorium školy tvoří předsednictvo Slezské M atice osvěty lidové. — Slezská Matice
osvěty lidové převzala školu dne 1. září 1928 a vydržuje jí za přispěni m inisterstva školství
a národní osvěty a země.
U čitelský sbor ve školním roce 1937 38
Ředitel:
1. Š t ě p á n T e s a ř , ředitel I. mčšf. školy M asarykovy. V yučuje dějinám vzdělanosti
v Ola, 01b, 011. T ýdenní počet hodin 6.
Státní učitelky:
2. V l a s t i m i l a A d a m c o v á - Š e b e s t í k o v á , učitelka šití šatu. V yučuje šití šatu,
kreslení střihu, vyšívání, branné výchově, vychovatelství a je třídní v 011. S pravuje sbírky
pro šití bez nároku n a připočtení hodin. Roční prům ěr hodin 21/75.
3. V l a s t a O n d ř e j c o v á , učitelka vaření. Vyučuje počtům a vaření v 011, počtům ,
vaření a nauce o potravinách v R. S pravuje sbírky pro vaření a je třídní v R bez nároku
na připočtení hodin. Roční prům ěr hodin 21.
Interní učitelky smluvní:
4. A l o i s i e B e n e š o v á , učitelka ručních prací a dom ácích nauk. — V yučuje nauce
o potravinách v 01b, branné výchově v Ola, 01b, šití prádla a šatů, dom ácím u hospodářství,
zdravovědě, praní a žehlení, hospodářským cvičením, vychovatelství a b ran n é výchově v R.
Roční prům ěr hodin 21.
5. M i 1 a d a M e l š o v á , učitelka ručních prací a dom ácích nauk. V yučuje šití prádla,
spravování, kreslení střihů, vyšívání, nauce o látkách, vychovatelství a je třídní v 01b. —
Spravuje žákovskou a učitelskou knihovnu bez nároku na započtení hodin. Roční prům ěr
hodin 20*75.
6. J i ř i n a S 1e z á č k o v á , učitelka vaření. V yučuje počtům , vaření, dom ácím u hospo­
dářství, nauce o potravinách v Ola, počtům , vaření, dom ácím u hospodářství v 01b a je třídní
v Ola. Spravuje sbírky pro nauku o p o trav in ách a vedení dom ácnosti bez náro k u na zap o ­
čtení hodin. Roční prům ěr hodin 21'5.
7. F r a n t i š k a V l č k o v á , učitelka šití prádla. — Vyučuje šití prádla, spravování,
kreslení střihů, vyšívání, vychovatelství, nauce o látkách v 01a, zdravovědě, nauce o látkách
v OH. Roční prům ěr hodin 21’25.
Výpomocní učitelé:
8. O l d ř i c h B l a h a , uč. měšť. školy. V yučuje zpěvu v 01a, 01b, 011 a R. 4 hod. týdně.
9. J a n J e l í n e k , odborný učitel m ěšt. školy. Vyučuje jazyku vyučovacím u 3 hodiny
týdně v 01a.
44
10. M i l e n a M e n š í k o v á , odb. učitelka měšt. školy. Vyučuje jazyku vyučovacímu
3 hodiny tý d n ě v 01b.
11. J a n M o h e l n í k , odb. učitel měšf. školy. V yučuje kreslení 3 hodiny týdně v Ola.
12. J a n R i t z , odb. učitel měst. školy. Vyučuje kresleni 3 hodiny týdně v 01b.
13. F r a n t i š e k V y h l í d k a , odb. učitel měšf. školy. V yučuje jazyku vyučovacímu
3 hodiny tý d n ě v 011.
14. R u d o l f Z á s t ě r a , odb, učitel m ěšťanské školy. V yučuje jazyku vyučovacímu
3 hodiny tý d n ě v R.
15. K a r l a Z T o b í c k á , odb. uč. měšf. školy. Vyučuje kreslení 3 hodiny týdně v 011.
K ro n ik a ško ly
Z á p i s p r o š k o l n í " r o k 1937,38 byl ve dnech 27. — 30. června 1937. Zapsáno bylo
do I. ročníku 62 žákyň, do II. ročníku 2S žákyň a do roční školy 12 žákyň, U prvního
ročníku zřízena byla pobočka. Celkem zapsány byly 102 žákyně. Během prázdnin odhlásilo
se z 1. ročníku 5 žákyň, z 11. ročníku 1 žákyně a do roční školy přihlásily se ještě 2 žákyně.
Podniky
š k o l y o d 1. l e d n a d o 3 1 . p r o s i n c e
1937:
Dne 10. ú nora vzpom enuto 100. výročí ruského b ásníka P uškina.
Dne 7. b řezna k o n ala se ve škole oslava 87. n arozenin p. presidenta O svoboditele.
D ne 6. dub n a podnikly žákyně exkursi do textilních továren, továrny na hliněné zboží,
to v árn y na o h ý b an ý n á b y te k ve F renštátě.
Dne 8. dubna navštívily žákyně divadelní kus „B enedek".
D ne 28. k v ětn a školní oslava narozenin p. presidenta D r. Ed. Beneše.
Dne 5. červ n a žákovská akadem ie na oslavu 15letého trv án í školy.
Dne 11. června prohlédly si žákyně v M. O stravě stálou tržnici n áb y tk u , tovární sklad
náb y tk u fy Blažej, obchodní dom y s porculánem a Dům um ění.
D ne 14. září oznám ena žákyním truchlivá zpráva o úm rtí I. presidenta T. G. M asaryka.
Dne 17. září poslouchán rozhlasem sm uteční projev p. m inistra školství.
D ne 18. záři zúčastnila se škola sm uteční tryzny d ětí všech tří národností u pom níku
p. p resid en ta T. G. M asaryka, kde položeny kytice.
:
D ne 21. září v den po h řbu p. presidenta O svoboditele bylo prázdno.
Dne 6. října náv štěv a kina, k d e prom ítán film přírodní „S equia".
Dne 14. října náv štěv a kina, kde prom ítán film „V ýroba šicích strojů", (předváděla
zd arm a firm a Singer).
Dne 16. října návštěva kina sokolského, kde zdarm a pro školy předváděn film „Pohřeb
p. p resid en ta O svoboditele".
D ne 27. října o 11. hodině konala se společně s m ěšťanskou školou oslava 28. října
s program em zpěvním , hudebním a recitačníin.
Dne 1. prosince vzpom enuto státního svátku Jugoslávie.
Dne 5. prosince vzpom enuto narozenin jugoslávského k rále P etara II.
Z m ě n y v učitelském sboru
Za státn í učitelku A n n u L a k o m o u ustanovena b y la od i. března 1937 smluvní
stá tn í učitelka V l a s t a O n d ř e j c o v á .
45
P ro první dva ročníky a roční školu byly ustanoveny ty to interní sm luvní učitelky:
1. A l o i s i e B e n e š o v á , učitelka ručních prací a dom ácích nauk,
2. M i 1 a d a M e 1š o v á , učitelka ručních prací a dom ácích nauk,
3. J i ř i n a S l e z á č k o v á , učitelka vaření,
4. F r a n t i š k a V l č k o v á , učitelka šití prádla, a dále
tito výpom ocní učitelé a učitelky: J a n J e l í n e k , M i l . M e n š í k o v á , J . M o h e l n í k ,
Jan R it z a Rudolf Z ástěra.
Sociální péče
Snížení školného provedeno bylo ve školním roce 1937/38 ta k to :
úplné osvobozeno bylo
12 žákyň, snížení činí ....................................... • • • Kč 2.400'—
od 7 5 % osvobozeno bylo 9
„
„
„
....................................................... ....... 1.350'—
od 5 0 %
„
„ 12
„
„
„ .... . . . . .
.
• ,, 1.200'—
od 2 5 %
„
„ 10
„
m
500-—
Celkem osvobozeno bylo
43 žákyně, snížení č i n í ................................. celkem Kč 5.450'—-
Žákyním zapůjčeny byly učebnice za roční poplatek 1 — 4 Kč.
Inspekce ško ly
Inspekci školy vykonal dne 8 a 10. b řezn a 1937 odb. insp ek to r m šano Josef U rban a
dne 21. dubna 1937 odb. inspektorka m šano Ph. Dr. A ntonie B obková-H orneková.
Z a říz e n í Školy
Škola nem á v lastní budovy. — D vě třídy um ístěny jsou v budově I. měšf. školy a dvě
třídy v budově I. obecné školy. U m ístění toto nevyhovuje a proto vydržovatelka školy
Slezská Matice osvěty lidové přikročí ke stavbě školy. S tav b a je jíž zad án a a škola bude
míti počátkem školního roku 1938/39 již vlastní budovu s dostatečným počtem tříd.
Sl. M. O. L. ve Sl. O stravě zakoupila v roce 1937 jako vydržovatelka školy:
2.
3.
4.
5.
G.
7.
2 šicí stroje „M inerva" za . . .
učebnice za . .
. .
.
knihy clo žákovské knihovny za .
4 elektrické žehličky z a .................
nádobí z a .............................................
pracovní stul. a trojúhelníky za
Ú hrnem
.
.
.
.
.
.
.
.
Kč 11.356'—
Kč 2.640'—
Kč 4.430 60
Kč 1.02150
334-80
Kč
Kč
335-—
226-50
Kč
.
Kč 20.344-10
Z á p is
pro školní rok 1938/39 vykoná se ve dnech 28. — 30. června 1938 v ředitelně I. m ěšťanské
školy M asarykovy.
46
Odborná škola pro ženská povolání S L M .O .L .
V Orlové
A n e ž k a Ma I á , ř e d i t e I k a
P řed 27 lety v roce 1910 viděli přední činitelé v O rlové, že je třeba, aby se dívkám
d ostalo hlubšího vzdělání p ro život rodinný a to zřízením odborné školy pro dospívající
dívky, aby tak základní jed notka společnosti — rodina r— m ohla býti vedena jak hospo­
dářsk y ta k sociálně připraveněji, a nikoli jako většinou se dálo, že vedení záleželo na zk u ­
šenostech tep rv e v rodinném životě pracně získaných.
T ehdy, v čele s p. inspektorem A nt. Klvaňou, jehož ideální průkopnické práce letos
vděčně vzpom ínám e u příležitosti 10 letého jeho úm rtí, ujala se Sl. M. O. L této myšlenky
a zřídila 5 měsíční školu hospodyňskou, k te rá později p řem ěněna byla na roční školu rodin­
nou. Učitelky byly po státn ěn é a věcný náklad převzalo m ěsto Orlová.
Dnes kladou se n a vzdělání ženy větší a větší požadavky, a na další odborné studie
nestačí škola roční, n ý b rž o d borná škola dvouletá. Z vláště chce-li dívka získati sam ostatného
povolání bud' jako učitelka dom ácích nauk, nebo sociální pracovnice, adm inistrativní pracov­
nice v ústavech pro m ládež a pod.
Po 27 letech bylo n utno uvažovati o rozšíření této školy a tak um ožnili 14 letým
dívkám návštěvu školy dvouleté, k te rá se dnes požaduje jako základ k dalším odbor, studiím.
P ředsednictvo Sl. M. O. L. nezapom nělo své první svěřenky — roční školy rodinné a
přišlo zase n a pom oc v dnešní finančně tísnivé době a zřídilo při roční škole rodinné o d b o r­
nou školu dvouletou. I. ročník této školy byl otevřen ve školním roce 1937/38. U čírna byla
prozatím ně zřízena ve stu d en tsk é jídelně, kde nebylo m noho m ísta a muselo býti několik
uchazeček odm ítnuto.
U čitelský sbor
1. Ř editelka A n e ž k a M a l á , k terá vyučuje dom ácím u hospodářství.
2. M a r i e M á d l o v á , odb. učitelka, vyučuje počtům , šití prádla, spravování prádla,
kreslení střihů, vyšívání a pracím ozdobným , kreslení, nauce o látkách. — J e třídní učitelkou
v I. roč. a spravuje pro všechny jm enované svoje předm ěty inventář učebnic.
3. K v ě t o s l a v a ' Z n á m e n á č k o v á , odb. uč., vyučuje nauce o potravinách, vaření
a spravuje kuchyňský in v en tář,
4. B a r u š k a H e l i o v á , výpom ocná učitelka, vyučuje vychovatelství.
5. M i l a d a Ř e ž á b k o v á, učitelka m ěšťanské školy, vyučuje dějinám vzdělanosti,
branné výchově a češtině.
6. O l d ř i š k a M ů l l e r o v á , učitelka m ěšťanské školy, vyučuje zpěvu.
7. V a l t e r E i s i n g e r , proí. čes. stá t. reál. gym nasia, vyučuje němčině. •
K ro n ik a ško ly
Z á p i s byl proveden 26. a 27. června 1937. Z apsáno bylo 28 žákyň. V kuratoriu roční
školy rodinné jako m ístopředseda zasedá pan sta ro sta Sl. M. O. L. a M. O. L. v Orlové
m á tam též 2 zástupce. — V ydržovatelkou školy je Sl. M. O. L., na osobní náklad přispívá
m inisterstvo školství a n áro d ní osvěty.
47
Školní slavnosti
Dne 14. září krátkým proslovem oznám ena sm utná zpráva o um rti pana presidenta
G D n e ^ n . září vzpom ínková chvíle na pana presidenta O svoboditele T G M asaryka
s proslovem a posloucháním z rozhlasu proslovu m inistra školství a nar. osvěty Dr. F rankeho.
Dne 18. září účast všech chovanek na sm uteční tryzně p o řad an e m estem O rlovou a
všemi korporacem i.
. ....
Dne 27. září návštěva výstavy ovoce, zeleniny a květin v P etřvalde.
Dne 9. října exkurse do Mor. O stravy, kde návštěva obchodu s nábytkem firmy Blaže],
návštěva výstavy P etra B ezruče a celého musea, a odpoledne byly všechny žákyně v Nar.
divadle r n o r . -slezském na p řed stav en í „P rodaná nevěsta".
Dne 13. října přednášel chovankám spisovatel A. C. Nor o živote a díle P e tra Bezruce.
Dne 27 října oslava Státního svátku. Proslov ředitelky, čísla zpěvní a recitační „Slunce
se vyhouplo", „Prapory jásají", „B ásně", „N ávrat" R. M edek, „Sloky osvobozeného člověka",
melodram „Pravda a p ohádka", b áseň „Mrtví, si vyprávěli". H ym na.
.
Dne 28. října účast žákyň při slavnosti odhalení pom níku pres. O svoboditeli 1. G. M.
před budovou čes. stát. reál. gym nasia v Orlové.
Dne 30. října položily žák y n ě věnec z obětin, k terý sam y zhotovily, na hrob padlých
za Těšínsko, za doprovodu tříd n í učitelky M. M ádlové a jednatele O kresní péče o m ládež
pro okres fryštátský v Lazích p a n a učitele Vaioška.
Dne 10. listopadu byl žákyním ve škole předveden film „V ýroba šicího stroje" fou Singer.
Dne 16. listopadu n áv štěv a výstavy zimní sezóny látek a bytového zařízení v obchodním
domě lirmy Cham rad.
Sociální péče
Pom ěrná většina žákyň je z rodin sociálně velmi slabých. P okud bylo m ožno byly nej­
chudším půjčeny učebnice a ve vyučování vaření se jim poskytují zdarm a obědy.
Příští záp is
pro školní rok 1938/39 bude 28. — 30. června a dodatečně 1. července 1938 pro dorost
sokolský, který se prokáže potvrzením své jednoty, že se zúčastnil sletových dnu dorosili
(nařízení mšano). Zápis bude v budově školy měšťanské, v m ístnostech školy rodinné v Orlové.
48
Hudební a pěvecká škola Sl.M. 0. L. v Českém Těšíně
s pobočkam i v Třinci, Bystřici, N á v sí-J a b lu n k o v ě , Hnojníku
Josef Bartoš, ředitel
Z p rá v a z a ško ln í rok 1936-37
H udební výchově věnuje se nyní na veřejných školách více času a místa vedle ostatních
předm ětu, ale vzdor tom u jsme ještě pozadu za ostatním i státy, kde jest hudbě vyhrazeno
čestnější m ísto, — Na veřejných školách vyučuje se pouze zpěvu, jelikož nástrojová hudba
jest pří takovém m nožství žáků vyloučena. Zavádi-li v poslední době měšťanské školy h ro ­
m adné vyučováni hře na housle, končí obyčejně tyto pokusy bezúspěšně, jelikož v hudbě
lze dosáhnout! dokonalosti jen individuálním vyučováním . — Ja k o doplněk veřejných škol
m ůžem e uvésti naše hudební školy, kde se právě tato individuální výchova pěstuje. V současné
době m ám e v Čsl. republice 90 hudebních škol vydržovaných jednak městy, okresním i osvě­
tovými sbory, pěveckým i spolky a jinými korporacem i. Je st velkou zásluhou Slezske Matice
osvěty lidové, že pojala tak é do svého program u zakládání a vydržování hudebních škol.
V dnešní době, kdy zájem o am atérské provozování h u dby oproti létům předválečným značně
poklesl, m á jejich existence tím větší význam .
H udební škola v Českém T ěšíně byla převzata do m atiční správy již v lednu r. 192j .
K uratoriem školy jest předsednictvo Sl, M. O. L. ve Slezské O stravě, jež dozorem pověřilo
místní p oradní sbor, v něm ž v tom to školním ice zasedali: pp. MUDr. V. Richter, V. Zatloukal,
V. P lacht, p. M achara, A. Polášek, J. S ab ata. N ásledkem služebního přeložení >'zdal se koncem
školního roku členství v poradním sboru inspektor A. Polášek a na místo něho jm enován
členem ředitel F ran t. P ilař pro pobočku Třinec, zatím co ředitel V, Placht zůstává poradcem
za pobočku N áv sí-Jab lu n k o v.
O rg a n isa ce ško ly
H udební a p ěvecká škola jest ústavem pro um ěleckou hudební výchovu. Poskytuje
po třeb n éh o vzděláni p raktického a teoretického hudebním diletantům , hudebníkům z povolaní
a připravuje žáky ke státním zkouškám z hudby a na konservatoř. Vyučuje se hře na klavír,
housle, cello, sólovém u a sborovém u zpěvu, nástrojům dechovým a teorii,
Na škole vyučují absolventi konservatoře neb učitelé se státní zkouškou z hudby podle
osnov schválených státním inspektorem hudebních škol a podle nejnovějších m e t o d . Učebna
látk a jest rozdělena 11a 8 kursů. M ěsíční školné za 2 vyučovací lekce týdenní: klavír Kč W '—,housle jednotlivě Kč 5 0 — , housle skupinové Kč 25'— , zpěv sólový Kč 60'
dechove naslro)e
a hudební teorie Kč 50 '— .
. . . .
1 , 1
Ř ádně zap san ý žák po předběžné vykonané zkoušce navštěvuje některý z uvedenyci
praktických předm ětů a jest povinen krom ě toho navštěvovati hudební nauku a intonaci.
Vystoupili ze školy, vyjm a zvláštní případy (nemoc, přesídlení a p.), lze jen na konci školního
roku neb v pololetí. V ystupuje-li žák ze školy jest povinen nejm éně 1 měsíc předem oznámí 1
vystoupeni ředitelství školy, jinak musí zaplatiti celé školné za pololetí; připadne do konce
školního roku. Z ačátek a zakončeni školního roku, jakož i veškeré prázdniny ndi se prec pisy
platným i pro veřejné školy-
Učitelé
J o s e f B a r t o š , absolvent klavírní a m istrovské kom posiční školy státní konservatoře
hudby v Praze, vyučuje hře na klavír a hudební teorii.
• M a r i e D u c h o n o v á , st. zk o u šen á učitelka hudby, vyučuje hře na housle a nižší
oddělení klavírní.
R u d o l f Š p o u t i l , st. zk oušený učitel hudby, vyučoval od 1. října 1936 hře na housle
v Třinci, Bystřici a Jablunkově.
K ronika
N á v š t ě v a š k o l y . Ve školním roce 1936 37 navštěvovalo hudební školu 149 žáků.
V Českém T ěšíně: odd. housle skupinově 27, housle jednotlivé 11, klavír 22, v I řinči 30,
v Bystřici 8, v Jablunkově 34 a v Hnojníku 17 žáků.
U m í s t ě n í a z a ř í z e n í š k o l y . V Českém lě šín ě má škola p ro n ajaty 4 m ístnosti
v suterénu M asarykovy školy, expositury jsou um ístěny v budovách m ěšťanských škol.
N á s t r o j e a a r c h i v . Š kola má zapůjčeny m inisterstvem školství a národní osvěty
celkem 5 klavírů a vlastní řad u n ástro jů sm yčcových a dechových. H udební archiv m á nyní
552 publikací, skladeb studijních, přednesových, teoretických děl, zpěvníku, k teré jsou podobně
jako nástroje žákům bezplatně půjčovány. H udebniny jsou opatřeny jednoduchou vazbou a
katalogisovány.
P o d n i k y . Učitelský sbor usp o řád al dne 24. d ub n a 1937 v sále radnice v Jablunkově
koncert ve prospěch m ístního odboru Sl. M. O. L. le n tý z pořad byl na žádost ředitelství
plícního sanatoria v Jablunkově o pakován v sále sanatoria pro tam ní pacienty. Členové
učitelského sboru účinkovali během ro k u n a oslavách národního svátku, narozenin p resid en ta
O svoboditele, p residenta Dr. E. B eneše a try zn ě za Dr. K arla K ram áře. Ř editel Josef B artoš
vykázal během roku i m im oškolní činnost um ěleckou několika klavírním i koncerty, k teré
byly vysílány m oravskoslezskou rozhlasovou stanicí a vydal za podpory poradního sboru
školy 4 m užské sbory kom ponované na slezský text A. C ham ráda: Ze slezské dědiny a 1. sešit
cyklu: Zpěvy z Beskyd, B aladu o O ndrášovi, věnovanou Pěveckém u sdružení m oravských
učitelů. T ext k tom uto dílu napsal spisovatel Dr. V. M artínek.
Závěrečné hudební produkce byly u spořádány: 9. května 1937 v tělocvičně v H nojníku,
spojená s oslavou S vátku m atek, 13. k v ětn a v sále m ěstské střelnice v Čes. lě šín ě veřejná
produkce, 14. května interní produkce v kreslírně M asarykovy školy a dne 27. května 1937
veřejná produkce v sále radnice v Ja b lunkově.
Hudební a pěvecká škola Sl. M. 0 . L. v N. Bohumíně
Alois Čech , ř ed i t e l
V ý ro čn í z p rá v a za školní rok 1936 37
Hudební a pěvecká škola Sl. M. O. L. v Novém Bohum íně založena a zřízena byla
dne 1. října 1926 na základě návrhu, k terý předložil 1. o dbor Slezské Matice osvěty lidové
v Novém Bohum íne ústředním u výboru ve Slezské O strav ě, k terý ve své schůzi 27. září 1926
usnesl se tuto školu otevřití'. Škola byla schválena politickou správou v O pavě pod číslem
III. 1618/1, 1926. .le organisovaná po vzoru ostatních hudebních škol v Československu a
podléhá dozoru státního inspektora.
Škola brzy zapustila na Bohum ínsku své kořeny a již v r. 1928 byly zřízeny pobočky
ve F ry štá tě a Petrovicích, v roce 1932 v Rychvaldě a O rlové, la t o se později osam ostatnila
a jejím správcem u stanoven absolvent hudební školy v Novém Bohumíně M. Junk.
K uratoriem školy jest předsednictvo Sl. M, O. L. ve Sl. O stravě, k teré dozorem pověřilo
místní p oradní sbor, v něm ž zasedají pp. Bedřich Š tětina, ředitel škol, jako předseda, Dr. Alois
Junker, profesor gym nasia, Dr. Vlád. Šm ahel, řra n t. S olnař, řídicí učitel, Václav H ervert, ředitel
fy Č echoslavia a ředitel hudební školy.
O rg a n isa ce ško ly
Na škole se vyučuje hře na klavír, hře na housle, violoncello, kontrabas, sólovému zpěvu,
hře na n ástroje dechové a hudební teorii.
K rom ě toho má škola pedagogické oddělení pro žáky od 14 let, pro přípravu ke státním
zkouškám .
Úkolem školy je posk y továti potřebného vzdělání praktického, jakož i vzdělání teore­
tického všem žákům a přip ravit je tak , aby měli m ožnost dále se vzdělávati na vyšších hu­
debních ústavech, jako jsou kon serv ato ře a hudební akadem ie.
Na škole vyučují jednak absolventi konservatoře, jednak učitelé se státní zkouškou
z hudby, podle osnov schválených příslušným i ú řady, podle nejnovějších m etod. Učebná
látk a je nově ro zv ržen a n a 2 kursy přípravné a na dalších 8 ročníku a je rozdělena tak, aby
i žáci s prům ěrným nadáním mohli látku v předepsané době zvládnouti.
Měsíční školné
za 2 v y u č o v a c í l e k c e
týdenní:
Klavír Kč 50 — (za jednu lekci Kč 3 0 ; - ) , housle Kč 50*—f Kč 35'
a Kč 25. , zpěv
sólový Kč 60' , dechové oddělení Kč 50'— , pedagogické oddělení Kč 90'— .
K aždý žák je povinen mimo hlavní předm ět n avštévovati též předm ěty vedlejší, jako
hudební nau k u , intonaci, o rchestrální cvičení a pod.
U m ístěn í šk o ly
H udební škola po dlouhém putování po soukrom ých dom ech byla v roce 1936 um ístěna
v budově rodinné školy v Novém Bohumíně, kde pro ni přistavěny 3 m ístnosti. T yto však
zd alek a n estačí pro zap san ý počet žactva a škola m á ještě zapůjčenu m ístnost, kde je v do­
poledních hodinách um ístěna škola m ěšťanská, a laskavostí ředitele rodinné školy p. Stanislava
K ittricha, k terý s velkým porozum ěním pro ty to po tíže vyšel hudební škole ochotně vstříc
a přenechal této ještě jednu m ístnost, k te rá byla u p rav en a na třídu.
51
Stav žactva v I. po lo vin ě ško ln ího roku 1937/38
V Novém Bohumíně zapsáno do oddělení klavírního 42 žáku, do houslového 77 žáků,
v pedagogickém oddělení zapsáno 9 žáků, v sólovém zpěvu 7 žáků, v dechovém oddělení
4 žáci, na k o n trab as 2 žáci. Celkem 138 žáků.
V pobočce F ryštát-P etrovice v klavírním oddělení 26 žáků, v houslovém odd. 17 žáků,
na sólový zpěv 1 žák, celkem 44 žáků.
V pobočce Rychvald na klavír 13 žáků, na housle 17 žáku, celkem 30 žáků.
Celkem je n a hudební škole a pobočkách zapsáno 245 žáků. Ih eo re tick é předm ěty
navštěvuje 82 žáků, orchestrální cvičení p řes 40 žáků. Od založení hudební školy bylo zapsáno
celkem 2.225 žáků.
Členové
učitelského sboru jsou:
Alois Čech, G abriel Štefánek, R ůžena E ichenbaum ová, A ntonín Sochor, V ojtěch Sochor,
Marie Žáková.
Škola má k disposici 7 klavíru, 5 houslí, 1 violoncello, 2 flétny, 1 picolu, 3 klarinety,
2 oboe, 1 tahový posoun.
H udební archiv čítá 77 svazků hudebnin, k teré jsou žactvu podobně jako hudební n á ­
stroje zdarm a půjčovány.
M inisterstvo školství a národní osv ěty darovalo škole v tom to školním roce několik
cenných publikací. Jso u to: S borník stá tn í konservatoře, vydaný k jubileu 1251etého trvání
tohoto ústavu, klavírní výtah H onzova králo v stv í od O tak ara O strčila a životopis Ant. D vořáka
od F. Bartoše. Kromě toho udělilo letos hudební škole m im ořádnou subvenci ve výši Kč 2.000' .
Podniky ško ly a m im o ško ln í činnost učitelského sboru
Dne 7. března 1937 účinkoval učitelský sb o r na slavnostní akadem ii v m ěstském kině
a na dělnické akadem ií v sále p. Z ankra v Novém Bohum íně.
Dne 6. b řezna 1937 řídil G abriel Š tefán ek hudební čísla na akadem ii zdejšího gym nasia.
Dne 27. května 1937 řídil AI. Čech m užský sbor na oslavách narozenin p. presidenta
Dr. E dvarda Beneše.
Dne 27. k větna 1937 M arie Ž áková a R ůžena E ichenbaum ová účinkovaly na slavnostní
akadem ii v Petrovicích.
Dne 10. května 1937 účinkoval A lois Cech na relaci R odiojournalu na sta ré nástroje.
Dne 28. června 1937 řídil Alois Č ech m užské sbory na zborovských oslavách.
Dne 28. června 1937 účinkoval s m užským oktetem na večírku Sl. M. O. L. T am též
účinkovala M. Žáková se svými žáky z pěveckého oddělení.
Dne 12. července 1937 účinkoval A lois Cech opět v Radiojournalu.
Dne 20. června 1937 konánn na oslavu lO letého trvání hudební školy slavnostní akadem ie
žactva, na k teré žáci přednesli krom ě sk lad eb klavírních a houslových F antasii na slezské
národní písně pro dětský sbor a o rch estr na d ětské nástroje od Aloise Čecha.
Dne 22. června 1937 k onána interní prod u k ce žactva v sále Orfeům .
Dne 27. května 1937 hudební akad em ie žáků v Rychvaldě.
Dne 25. června 1937 hudební ak ad em ie žáků ve F ryštátě.
Dne 3. dubna 1937 účinkoval učitelský sb o r na akadem ii v K arvinné.
Dne 4. d u b n a 1937 na slavnostní akadem ii v Novém Bohum íně.
52
Dne 18. září 1937 řídil Alois Cech mužský sbor na sm uteční tryzně za zemřelého pre­
sidenta O svoboditele.
Dne 9. října 1937 účinkoval Alois Čech a M arie Ž áková na Bezručových oslavách
v Novém Bohumíně.
Dne 28. října 1937 řídil Alois Čech m užské sbory na oslavách 28. října.
D ne 30. října 1937 účinkoval AI, Čech a G abriel Štefánek na M asarykově večeru.
Učitelé hudební školy zúčastni se všech kulturních podnikli, na kterých zdarm a a často
za finančních obětí účinkují, takže za dobu 11 letého trvání hudební školy absolvovali stovky
koncertů a akadem ii.
Není sporu o tom, že hudební škola na B ohum ínsku řadí se čestně ke školám ostatním ,
čehož jest dokladem řad a žáku, kteří se zcela věnovali hud b ě jako svém u životnímu povolání,
b u d jako učitelé hudby neb odešli na státní konservatoř, aby se připravili na dráhu uměleckou.
H udební školství vchází do jubilejního roku naší republiky s plnými nadějem i, že bude
konečně odčiněna křivda a hudebním u školství se dostane zákonitého a právního podkladu,
že zák o n o d árn é sbory projeví více zájmu pro potřeby k ulturní a hudebního školství, které
vybuduje alespoň tak, jako školství rodinné, kterém u je u nás věnována všem ožná péče a
p ozornost.
A by bylo u nás hudební školství definitivně vybudováno a shodnoceno, musí býti zájmem
každého vzdělaného příslušníka našeho národa.
Vždyť je to především vždy česká hudba, k terá nám zjednává slávu a znám ost za h ra ­
nicemi, jak jsme to h o byli nedávno opět svědky při zájezdu Č eské filharmonie do Anglie
a S kotska.
A nelze nevzpom enouti slov našeho velkého p resid en ta O svoboditele, k terý napsal:
„N epokládám člověka za vzdělaného, nem á-li zájmu o um ění. L iteratura, divadlo, hudba zv y k at si tom u, n eo d v y k at umění. Č asto je to jen pohodlnost, nesprávné posuzování ceny
času, co člověka zdržuje, že se nevzdělává um ělecky, a pokládá to za ztrátu. Ne. Nejen,
že um ění, cit, fantasii zušlechtí a vzdělává, ono také n a b á d á k myšlení.
Umělec stejn ě myslí, tvoří, jako vědec a filosof, ale vyjadřuje jinak než tito svoje ideje
a m yšlenky. Kdo se vědom ě vzdává umění, kdo nevychovává sě esteticky, ochuzuje se".
Činy p resid en ta O svoboditele vždy dokazovaly, že ho um ění zajím á a že opravdová
láska k umění, zvláště k hudbě, nebyla pouhou vnější form alitou.
A slíbil-li n áš n áro d ú sty našeho pana presidenta Dr. E dvarda Beneše zem řelém u pre­
sidentu O svoboditeli, že jeho o dkazu věrni zůstanem e, je povinností tohoto národa postarali
se o to, aby n aše hudební školství bylo vybudováno alespoň jako v zemích jiných, kde nemají
ani zdaleka tak vyspělou k ulturu hudební, jako máme my.
Jubilejní ro k je k tom u nejvhodnější příležitostí.
53
Soukromá hudební škola odboru S l . M . O . L .
v Orlové I
Ř e d i t e l Mi r . J u n k
Z p rá v a o činnosti z a k a le n d á řn í rok 1937
Při zápise ve školním roce 1936/37 bylo celkem zapsáno 80 žáků, z toho 40 žáku
klavírních a 40 žáku houslových a clo konce školního roku t. j. do 28 června 1937 zvyš,
se počet na 99 žáku. Během školního roku ohlásilo 6 žáku vystoupen,. V houslovém oddělen,
vyučoval ředitel Mir. Ju n k a v klavírním oddělení uč. A nna K alocova z R advanic a učitelka
Mat Šim onková z K arvínné. K aždého roku škola pořádá interní skolm akadem ie mzsic
k ursů a závěrečné akadem ie vyšších ročníků, aby škola m oh a u k azat veřejnosti• “ F en
rodičům svých žáků, v ý sledky pololetní a celoroční práce. Ř editelství školy pořádalo hudebn
besídky v m ístnosti klavírního oddělení v hudební škole se vstupem volným a
závěrečnou
akademii se žáky vyšších ročníku dne 27, května, na k teré tak é účinkoval 37 clenny žákov­
ský orchestr hudební školy. Mimo jiné sehráli žáci hudební š k o l y dne 6 k v ětn a v C i f r o v é
domě dětskou zpěvohru od Jar. K řičky „C gaři", za vedení učitelky A. K alocove. Z pěvohra
Orfaři" bvla sl. učitelkou A. K aločovou řádně a pečlivě nacvičena, tak že m orálně i finančně
dopadla zcela uspokojivě. - Vzhledem k úspěchu byli „Ogaři" opakován, dne 16. května
v P orubě n a Fojtstvi, kde se tak é nem inuli úspěchem .
_
. . .
Škola během škol. roku 1936/37 odeslala 94 dopisů a 40 připíšu obdržela. To ,e stručná
činnost do konce června 1937.
p , ,
N eúnavnou prací a opravdu se zájmem přes veškere překážky zasadil se p. Dr. Polec
o to aby škola m ěla odbočku v Dolní Suché. - V Dolní S uché všichni m atiční pracovnic,
tuto m yšlenku s povděkem vítali a byli nám v této věci nápom ocni, a zejm ena pan staro sta
Dolní Suché P iprek s p, řed. H oblíkem umožnili nám , že naši odbočku mohli jsm e um ístit
v Národní škole. P ro zápis byla velmi k rá tk á doba, protože plakáty pro zápis byly vylepeny
v sobotu, a v neděli, na druhý den se již konal zápis. V Dolní S uché je doposud celkem
zapsáno 29 žáků, v houslovém oddělení 19 žáků a v klavírním 10 žáku. - Je žto u zápisu
v O rlové bylo v hudební škole zapsáno pro šk. rok 1937/38 celkem 81 žáků bylo ku ráto r,u m
nuceno přijm ouli učitelskou sílu pro houslové oddělení do Dolní Suché. K dnešním u dm
stav žáků na hudební škole v O rlové čitá 102 žáky, z toho 51 klavírních a 51 houslových
žáků. D ohrom ady O rlová i se sušskou odbočkou čítá 131 žáků, V O rlové v houslovém od­
děleni vyučuje řed. Ju n k a v klavírním oddělení vyučuje uč. A. K aločová a uc, M. . im onkova.
V orlovské hudební škole má hudební škola 2 učebné m ístnosti a 3. m ístnost pouziva
po vyučování chlapecké školy, k te rá je um ístěna v budově hudební školy, — P ro to že byla
zřízena odbočka hudební školy v Dol. Suché, bylo k uratorium nuceno zakoupit nove piam no
od íy P etrof na m írné splátky. Š kola vlastní 2 pianina a 3. nyní splácí.
T ento rok škola pořádala školní besídku a žáci hudební školy sehráli divadlo se zpěvy
od B e ra n a -R o b la „H astrm an", k teré nacvičila učitelka Kaločová.
54
Hudební a pěvecká škola odboru Sl.IVl.O. L.
v Petřvaldě ve Slezsku
*e.m.i.f.cin,m.,
Z p rá v a o činnosti za rok 1937
1. Sestaveni k u rato ria je nezm ěněno, P řed sed o u kuratoria je Ing. .i. Vaněk, pokladníkem
uč. V- Pluhařik, členy Dom inik V icherek^ Alois I.atocha, Jos. Cliudík a ředitel hudební školy
F. Cimmer. Podle organisačniho sta tu tu pro hudební školy působnost kuratoria je stanovena
vždy na tři léta. K uratorium svolalo celkem tři schůze, na nichž projednán rozpočet hudební
školy, projednana účetní u závěrka za uplynulý školní rok, vyslechnuta revisní zpráva, pro­
jednány pokyny a připom ínky revisorů, Učiněno opatření pro založení školního fondu,
ze k teréh o by se hradilo zvyšováni učitelských platu, projednány smlouvy s učiteli hudební
školy, pojed n án o o rozšíření k u rato ria se zástupci rodičů, stanoveny směrnice pro svolávání
schůzí k u rato ria, stanoveny vánoční výpom oce a rem unerace učitelům, pokladníkovi a řediteli
hudební školy.
2. S t a v ž a c t v a
do
,
do
.
do
proti loňsku mírně vzrostl:
klavírního oddělení zapsáno 1. září 1937 .......................................................?áku (loni 42)
,
,
......................38 žáků (loni 35
houslového
„
„
...............................................................
„
. . .
i
. . . .
61 zaku loni 42
intonačního
„
„
„
..............................................
3. U čitelský sbor je nezm ěněn. Hře na housle vyučuje Karel Jelínek, hře na klavír
Z deňka Sm ékalová a Vladim ír Čepelák, v intonačním oddělení F. Cimmer.
4. H udební archiv vzrostl na 213 čísel. M inisterstvo školství a národní osvěty věnovalo
škole do archivu klavírní výtah O strčilovy opery H onzovo království a dílo 125 let pražské
ko n serv ato ře.
.
5. Na dluh v původní výši Kč 10.300'— splaceno již do dneska Ke 6.000 . Letos
ob d ržela hudeb n í škola po prvé subvenci m inisterstva školství a národní osvěty v obnosu
Kč 2.000 — . Subvence bude užito na zakoupení dobrého křídla, jež bude na stalo uloženo
v sokolovně a bude ho užíváno jen na hodnotných hudebních produkcích hudební školy
1 jiných spolků podle předem stanoveného řádu. Půjčovní řád vypracuje kuratorium Nastroj
bude splácen z vyb ran ý ch poplatků za půjčení. Tím bude odstraněna vážná prekazka, která
snižovala úroveň m ístních hudebních podniků n ap ro sto n e v y h o v u j í c í m pianmem, ktere
' e P 6 V m inulém školním roce uspořádala hudební škola 3 čtvrtletní interní besídky,
2 v ečery veřejných závěrečných zkoušek, 1 koncert učitelského sboru (večer česke hudby),
1 akadem ii pro M asarykovou leteckou ligu, intonační oddělení mělo dve relace v ostravském
rozhlase, v m ěsíci červnu vystoupilo spolu s pěveckým spolkem Bendi na matiční slavnos i
ve Smilovicích pod G odulou Krom ě toho žactvo jednotlivě se zúčastnilo tri školních oslav
28. k v ětn a (narozeniny p. presidenta Ed. Beneše), 28. října a 21. září (tryzna za presidenta
Osvoboditele).
,
U čitelstvo se zúčastnilo aktivně pěti m ístních osvětových poo.-.ikn.
55
Hudební a pěvecká škola odboru Sl.M . 0. L.
v Radvanicích
Ředitel k
Z p ráv a o činnosti z a rok 1937
Škola vstoupila do sedm ého školního roku. Stav žactva m írně stoupl. Na začátku škol­
ního roku zapsáno do klavírního oddělení 40 žáku (loni 33), do houslového oddělení 34
(loni 35), do oddělení sólového zpěvu 3 žáci (loni 1), do oddělení dětského zpěvu 38 žáku
(loni 36). U čitelský sbor je pozm ěněn. Klavíru vyučuje řed. 1‘. Cimmer a Z deňka Sm ékalová,
hře na housle Karel Fišer a Ivan Doležel. — Po dobu vojenské služby I. Doleželovy bude
jej zastupovat (s výhradou povolení nadřízených úřadu) člen R adiojournalu V. Ja n áček .
Sólovému a dětském u zpěvu vyučuje Jo sef Mikš. Všichni členové sboru jsou hojně umělecky
činni v m ístě i v širokém okolí. Ř editel školy působí jako sborm istr a pianista, Zd. Sm ékalová
se uplatňuje jako pianistka, K arel F išer je znám jako houslista ze svých relací v ostravském
rozhlase, Josef Mikš je členem P ěveckého sdružení m oravských učitelů, vyučuje zpěvu také
na státní reálce v Mor, O stravě. .Jeho dětský sbor je po celý rok v stálé veřejné činnosti.
Finanční stav školy udržují v rovnováze každoroční subvence m inisterstva školství a
národní osvěty. 4 žáci jsou od školného osvobozeni, dvěm a je sníženo školné.
V
uplynulém roce u sp o řád ala škola 3 interní besídky, 2 výroční akadem ie, osvětové
komisi v Bartovicích uspořádala oslavu narozenin presidenta O svoboditele. Krom ě toho žáci
Školy se zúčastnili jednotlivě 6 rů zn ý ch oslav a akadem ií m ístních spolků. V červnu vyslala
škola na ideové hudební závody, u sp o řád an é M asarykovým ústavem hudby a zpěvu v Mor.
O stravě 4 žáky klavírního oddělení. -— Z nich Karel R yšavý získal čestnou cenu a Julie
A dam cová čestné uznání.
Práce školy se utěšeně rozvíjí za vzájem né spolupráce předsednictva odboru Slezské
Matice osvěty lidové v R ad v an icích ; té to harm onické shodě děkujem e za úspěchy v naši činnosti.
56
Stavba školy ve Stonavě
Nejožehavějším řešením pro Slezskou Matici osvěty lidové stala se otázka výstavby
školili budovy pro státní školu obecnou, s vyučovacím jazykem československým ve Stonavě,
okres F ry štát. O bec S to n av a je jednou z největŠích obci karvinského uhelného revíru. Podle
sčítání lidu z r. 1930 má obec 4819 obyvatel. Z toho 1413 státních příslušníků národnosti
československé, 3123 P oláku, 43 Němců a 240 cizozemců.
Pro děti obyvatelů' náro dnosti československé byla zřízena ve Stonavě v r. 1920 česká
obecná škola veřejná, obcí vydržovaná. Brzy se stala dvojtřídkou, na kterém žto stupni trvala
po více roku. V láda polské většiny nepřála rozvoji české školy. P rotože nepřízni polské obce
rozvoj české školy velmi trpěl, rozhodl ústřední výbor S lezské M atice osvěty lidové ve schůzi
dne 24. června 1927 prot. čís. 488 27 na přání rodičů, zříditi a otevříti dnem 1. září 1927
ve S tonavě českou trojtřídní obecnou školu Slezské M atice osvěty lidové. Iíintéž dnem zřízena
byla tak é v osadě H ořany expositura české školy. Do trojtřídní matiční školy přihlásilo se
113 žáků, do expositury v H ořanech 23 žáků. Tím to opatřen ím zrušena byla dosavadní česka
veřejná škola. Ve školním roce 1927/28 byla m atiční trojtřídní česká škola i s expositurou
na H ořanech přev zata do státní správy. Po převzetí do stá tn í správy nastává rychlý rozvoj
českého školství v této obci. P ůvodní km enová škola jest nyní 5 třídní s 2 exposituram i
u nádraží a v osadě Nový Svět. E xpositura na H ořanech zm ěněna byla na II. obecnou školu.
Na všech těchto školách je celkem 283 dětí. Kromě obecných škol jsou ve S tonavě ještě
4 české m ateřsk é školy, 3 stá tn í a 1 matiční.
U m ístění českého školství bylo zcela nedostatečné. P ro 320 polských dětí jsou ve Stonavě
3 vlastní školní budovy. Č eské školství m uselo býti um ístěno v soukromých budovách.
Č eská m enšina ve Stonavě stále a stále se dovolávala stavby s K o íy .
Slezská Matice
osvěty lidové při k ažd é příležitosti zdůrazňovala n u tn o st vystavby školy. Pro výstavbu školy
bylo v P raze d o sta te k porozum ění, bohužel řešení této otázky naráželo stále na špatné
finance státu . P roto rozhodl ústřední výbor Slezské M atice osvěty lidové na počátku r. 1937,
že postaví budovu školy ve S tonavě vlastním nákladem . P o třeb n ý pozemek pro školu za­
jistila S lezská M atice osvěty lidové již v r. 1925. P ozem ek byl postoupen státu v r. 1929.
Po rozhodnutí ústředního výboru byly vykonány ihned p řípravné práce. Stavba školy byla
v y psána a usnesením ú střed ního výboru ze dne 13. k v ětn a 1937 zadána Františku Hlipcoyi,
zednickém u m istru v Dolních T ošanovicích, za částku Kč 1,225.168 10.
B udova b u d e od ev zd án a svému účelu v červnu r. 1938.
57
Mateřské školy Slezské Matice osvěty lidové
V r. 1937 vydržovala Slezská M atice osvěty lidové svým nákladem 51 m ateřských škol
v těchto obcích ■
■u
Počet
děli
J m é n o « li c e
Učitelka
Ošetřovatelka
P e d a g. s p r á v c e
V p o litic k é m o k r e s e fry š tó ts k é m :
II. .
.
.
.
.
<>
1?
16
17
M ěsto S ta ré u I ry šlálu .
, -Olšiny .
Skřečoň
.......................
Stonava .
Suchá D o l n í ......................
Závada
II. .
. .
„ III. . . . .
. . . . . .
22
21
38
34
37;
32
52
21
43
41
29
32
20
46
70
25
t>3
42
36
23
33
Ku klová Fran tišk a
Š tu d la ro v á M at.
Rvpalová Božena
M tillerová Libuše •
M atušková Vilma
S ta ro sto v á A nna
V olná M arie
l oušková .Jaroslava
B artu šk o v á J a r .
Blahu tová M arie
B erková M arie
Frohlichová Olga
W olná A nna
G iintherová Božena
Pro ch ázk o v á Svat.
D balá-R ietflová M.
W englářová Vlasta
20
2U
20
28
32
18
36
15
18
3H
22
íiO
26
33
33
22
25
28
26
21
17
16
H lavičková Anna
1lem lrychová M arie
T om ánková Rudolfa
(JryjJarová ( )ldřiška
1Jorovcová Š tě p án k a
K ram plová I líkla
1’ilcová A nežka
U rbanová Jarm ila
M ališová 1’dom éna
Zelenkova l.vdie
H rochová 1.udm ., řid. uč.
R undova Vilma
Hlívníkpvá Zofie
Skálová Ira n liš k a
R y ch tářsk á Božena
( 'a p lo v á M arie
D adková A lžběta
D ardová Ja n a
M i/iuková A nděia
Sm uková M ilosk
O shm ková F ran tišk a
S lezáková M arie
40
32
36
31
43
25
60
21
V av rcčk o v á Věra
Rucká M arie
U rb án k o v á M arie
Rm ulová Vilma
Bergerová M arie
Chovancová M arie
K upcová K anuta
M usiálková M arie
1’řeěková 1líkla
V ašíčková F.ma
B eránek M .f řed . m ěšt. šk.
S voboda Km., říd. učitel
Pěgřím A nd., „
P alovská M arie
Tom icová Fm ilie
W ijová Lmilie
Č ervená M arie.
P rů šo v á A ntonie
Bílá Anna
S tav arsk á Ani.
Píndurová I r.
M atíoc.hová M,
B obreková I r.
N elibová Blaž.
Z ubkova (ra n tiš k a
Ivanová A m alie
V álková t‘rantiška
M ikova Ju lie
O n d erk o y á L.
H ru šk a Ja n , řed. mAšf. sk.
. „
„
„'
„ . .,
,•
li
Stána Bolí., řídicí učitel
B edřichova Zofie
K n n ášk o v á Vit.
S trážn ick á Z.
llaasQ vá M arie
Dvořák AI., řídící učitel.
Ja n á č e k R., :
Zlobický f r., „
..
Kolín M et.,
•
„
Švéda Josef, učitel
J u ra R ichard, říd. učitel
•' ..
..
Č ernjk Krb., „
la jm o n I r..
,r
Kyncl J a n ,
..
S taš Rudolf,
„
„
V p o litic k é m o k r e s e č e s k o tě Š ín s k é m :
?*
"M C hotěbuz .............................
?h
21
>S
>'»
30
31
3>
33
34
■;>
37
38
V)
10
11
42
li
K ojkovice
. . . . .
K o ň s k á .......................
K ošaf iska
.
. . .
L y ž b i e c ............................
M osty u Ja b lunko v a .
M osly-Šanee
N á v s í-J a s e n i.......................
Ropice
.......................
Stanislav i c e .......................
Těrlicko llorni . . . .
Žlikov 1>olní .
. . .
Č ečo tk a Pavel, řid. učitel
Polášek Lad.,
,.
O lšovský t'r.,
Sm yczek K arel, „
Kopel Alois.
K arlík Alois.
l ylich Jan ,
Brejška Rudolf. ..
D rbal Vojt.,
„
•
Střítežsk ý .los.,
„
A m brož Mik,
„
J e n d ru le k R..
Vetešník I r.,
,.
„
M alik Tom ..
„
,.
O n d ráček Stan., „
„
Rychlý A rn o št, . ,.
K ostečka I r.,
„
A m bros lo m ., „
Hýl Vilém.........................
Pálek Vít..
Šeligová Anna
K avuloková L.
B ayerová M arie
L o u tk o v á Kat.
harn ik o v á B arbora
K u ktičková H.
Sližová A nna
Sik o ro v á hm.
V aiachová St.
H ub áčo v á Josefa
B ielešová Z.
B vrtnsová A nna :
Libová Helena
O stru žk o v a 1'..
B irtusová M arie
V ojnarová Z.
P astuchová 11.
P řečk o v á Božena
C ieslaro v á A.
Ž vaková M arie
Vlčková V iktorie
K řižák o v á Km.
V p o litic k é m o k r e s e h lu č ín s k é m :
1-1
45
Ki
47
48
49
50
51
D arkoviěky . . .
H a t ............................
Illučín-D louhá Ves
l.udgeiovice .
Zábřeh
. . . .
-
.
.
.
.
Rozehnal A nt., řid. učitel
M arek Lad.,
Krejčí Ja n ,
„
B auer Ja n , učitel
Z aoral Jaro slav , učitel
P avelek K onrád, odb. uč.
Stach Dom., říd ící učitel
B ednář Jin d ř., ,,
G ajd o v á M arie
Placková AI.
1 yleČková M arie
K achlová M arie
S ta řin sk á 11.
H rb áčo v a Pavla
K lečková A lžběta
Lašková Olga
V r. 1937 bylo zřízeno 5 nových m ateřských škol, vesměs na Hlučinsku, a to 7. února 1937
v Kózmicích, 8. ú n o ra 1937 v D arkovičkách, 15. dubna 1937 v Hlučině na Dlouhovesské ulici,
1. září 1937 v Darkovicich a 1. září 1937 v Z ábřehu.
Do státn í správy byla v r. 1937 převzata m ateřská škola v M ostech-Sancích a v Jablunkově.
Učitelky nebyly však převzaty, protože byly ještě služebně m ladé a nemohly býti podle
sm ěrnic min. školství a nár. osvěty převzaty do státní služby. Stav státních financí nedovoloval
převzetí některých m atičních m ateřských škol. Jed n alo se hlavně o převzetí m ateřských škol
um ístěnýrh ve státních školních budovách. Ústřední výbor doufá, že v jubilejním roce bude
žádosti Sl. M. 0 . L. o převzetí těchto m ateřských škol do státní správy vyhověno.
Síť m ateřských škol na T ěšínsku a Hlučinsku není ještě úplná, přesto, že kromě matičních
m ateřských škol jsou tak é ještě m ateřské školy státní. M atice se úkolu dalšího zřizováni
m aterských škol nevyhýbá, přesto, že náklad na m ateřské školy je velmi značný. Pro rok 1938
p rojektováno je zřízení m ateřské školy v Hlučině na Rovnináeh.v Horní Lištně a v LudgeřovicíchVrablovci na Hlučinsku. Od zřízeni m ateřské školy v Hlučině na Rovninách bylo upuštěno,
p ro to že tuto školu zřizuje stát.
V roce 1937 vystoupily ze služeb m atičních 3 učitelky v důsledku provdání, 0 matičních
učitelek bylo přev zato do služeb státu. Nových učitelek bylo přijato 13, vesměs z lěšinska.
M ateřské školy S lezské Matice osvěty lidové jsou podrobeny dozoru zvláštní matiční
inspektorky límilie G udrichové, státní učitelky m ateřsk é školy ve Slezské O stravě a dozory
státn ích a okresních školních inspektorů. O věcný náklad m ateřských škol sta rá se ústřední
v ý b o r a m atiční odbory, v jichž působišti je m ateřská škola. M ateřské školy m atiční jsou
dobře vybaveny jak zařízením , tak i pomůckami.
Vlastní um ístění má m ateřská škola v Hati, v K ravařích, ve Svibici, ve Stonavě, v Loukách
a ve Skřečoni. Č ást m ateřských škol je um ístěna v budovách státních škol, největší počet
v p ro n ajatý ch soukrom ých m ístnostech.
M ateřské školy vykonávají se zdarem své poslání. Na pohraničí jsou m ateřské školy
důležitým činitelem a nem ělo by býti jediné obce, v níž by nebyla m ateřská škola.
V roce 1937 činil celkový náklad na m atiční m ateřské školy Kč 672.552*15.
59
Fondy spravované Slezskou Maticí osvěty lidové
1. Fond V ě n ce slav a Hrubého
Fond založen byl na pam ét zakladatele Sf. M. O. L. Věnceslava H rubého, dvorního rady,
bývalého zem ského a říšského poslance. Účelem fondu jest podporovati zvláště nadané, pilné
a nem ajetné stu d en ty českých středních škol na T ěšínsku a Hlučinsku. Základní částka fondu
činí Kč 50.000** .
Ke dni 31. prosince 1937 činí stav fondu Kč
cenných papíru nom inále . . .
.
67.877.83
34.000'
Úhrnem Kč 101.877 83
V r. 1937 bylo z fondu uděleno 17 podpor:
14 p o d p o r ...................... á Kč 165'—
3 podpory
. .
á „ 110'
Kč
2.310' —
_____ 330'
Úhrnem Kč
2.640'
2. Fond K a rla Žid ka
Založen na paměť zasloužilého slezského vlastence P. Karla Židka, faráře na Borové,
na podporu chudých a nadaných žáků českých středních škol ve vých. Slezsku (lěšín sk o ).
Stav ke dni 31. prosince; 1937: vklad . . Kč
cenné papíry n o m i n á l e ............................
5.511*59
7.000'
Ú hrnem Kč 12.511 '59
V r. 1937 udělena podpora 4 studujícím po Kč 87'50
Kč
350'—
3. Fond m anželů R ak o vých v Č esk ém Těšíně
Založen z odkazu zem řelého M atyáše R aka v Těšíně, v částce Kč 2.000'— na podporu
chudých dětí českých obecných škol v Č eském T ěšíně.
Stav ke dni 31. prosince 1937: vklad . . Kč 1 1.272*18
cenné papíry n o m i n á l e ............................
5.500'
Úhrnem Kč 16.772 18
V r. 1937 uděleny 2 podpory . . . .
60
á Kč 200*
Kč
400 -
4. Fond M arie Leh eřk o vé
Činí ke dni 31. prosinec 1937
. . . .
Kč
1.724 98
. . . .
Kč
2.380*52
5. Fond Dr. Ferd in an d a Pelce
Činí ke dni 31. prosince 1937
6. Fond M arie a Bedřicha Šim ečko vých
ha podporu nadaných, chudých, osiřelých děti T ěšínská ve studiích, jmenovitě sirot hudebné
nadaných n a ústavech hudebních.
O dkaz zesnulého pres. B edřicha Šim ečka Kč
stav ke dni 31. prosince 1937 . . . . „
4.000'—
4,246'6(>
7. Svépom ocn ý fond
Založen na podporu členu m atičních odborů pro případ okam žité jednorázové podpory
v těch to p říp a d e c h :
1.
2.
3.
4.
pří
při
pří
při
vyhoření,
nezaviněném úrazu, majícím za následek neschopnost ku práci,
dlouhotrvající nemoci,
úm rtí člena, po prokázaném šetření, že pozůstalí podporu nezbytně potřebují.
Fond ten to se velmi dobře osvědčuje. M ěsíční příspěvek člena činí 10 haléřů.
Z ákladní jmění fondu je Kč 10.000'— .
V r. 1937 vyplaceno bylo 27 podpor z tohoto fondu v částce Kč 7.000' .
S ta v
fondu ke, d n i
31.
prosince
1937
.
. Kč
1 2 .2 6 1 * 2 4 .
8. M a sa ry k ů v jubilejn í lid o vý ch o vn ý fond
zřízený ústředním výborem Sl. M. O. L. na pam ět osm desátých narozenin pana presidenta
T. G. M asaryka. F o n d spravuje kuratorium , sestávající z předsednictva Sl. M .O . L„ předsedu
okresních a m ěstských osvětových sborů z oblasti působnosti §1, M. O. L., přednostů okresních
61
lířad.i na T řšm sku a Hlučinsku, zástupce okresního výboru fry>tatskcl.o a zástupce Svazu
slezských obci, .nést a okresu. Účelem fondu je podporovali z výnosu úroku l.dovycnovne
akce na Těšínsku a Hlučinsku.
V
r. 1937 poskytnuta byla M asarykové jubilejní vyšší škole lidové pro
lllučínsko v Českém Těšíně částka Kč 12.40(J'
na vydržování.
Stav ke dní 31. prosince 1937 .
4
unífikační půjčka A . .
4 '/„'*/„ půjčka n a o b ran u stá tu
. . . Kč
• •. "
. • •
65.o63 93
88.000
„o.OOO - -
Úhrnem Kč 173.5(>3 93
62
Ies.nsko a
Adresář
o dbor ů 5Ie z sk é Matice o s vět y lidové na Těší nsku a Hlučínsku
Jednatel
Sídlo a pošta
A lbrechtice, p. S tonáva
Bludovice Dolní u Č eského Těšína
B ludovice U orni, p. Dolní Bludovice
B ocanovice, p. Jab lu n k o v
B ohum ín-m ěsto, p. Bohumín
Bohum ín Nový I.
Bohum ín-Šunychl
Bukovec, p. Ja b lu n k o v
B vstřice u. Olzou
Byst řič e -l’a seky
D arkov
D atyně Dolní. p. Šunibark
D ělm arovice u Bohumína
D obrá u Frýdku
D obrat ice, p, Hriojnik
D om aslovice Dolní u Č eského I ešína
-Volovec
D.
D oubrava
F rýdek
F ry štá t
G uly, p. Kom orní Lhota
H am ry S ta ré u Frýdku
Hnojník u Č eského T éšina '
H rádek, p. Ja b lu n k o v
H radiště, p. Hnojník
H rčava, p. Jab lu n k o v
Hrušov
C h otěbuz u Č eského ’1čšína
Ja b lu n k o v
Ja bliínkov-P ísečná
Ja n o v ic e , p. Baška
K arpentná, p. B ystřice .
K arvinná-H oheneggcr
K íírvinná-hranice
K a rvinná-Jindřich
K aryinná-Solca
K a rvinná-S ovinec
K arvinná-sťřed
K ojkovice, p. T řinec
K oňská, p. T řinec
K onská-K anada. p. Třinec
K ošařiska, p. Jab lu n k o v
, K unčičky u O stravy
K unčice n. O stravicí
'
Lazy
Lhota Kom orní u Č eského l ě
L hoty Nižní, p. D obrá
Lhoty Vysní. p. D obrá
L ískovec u Frýdku
Lištna Dolní, p. T řinec
Lištna Horní, p. T řinec
Lom ná Dolní, p. Jablunkov.
Lom ná 1lom í, p. Jab lu n k o v
Louky ň. O lzou
L ubno-B ystrc, p. Baška
Š těp án Bohumil. ..statkář
Šim ik Josef, pošt. úředník
Rehá.nek K arel. říd. učitel
Inj'. Franl. Drozd
JH D r. Kíha K arel, ad v o k át
Štětin a'.B ed řich ,'řed ilél obě. škol
Ja n áč e k Rudolf, řiti. učitel. 463
M artinek Ja n , horník. 183
K onečný J a r., Odb. učitel
Stébel Josef, strojvůdce
Zlobický I r., říd. učitel
Slíva Josef, horník, 68
D rapka Jo sef, žel. zřízenec
Je ž Rudolf, učitel
Sobek R obert, hostinský
R avčuk Dim.;, říd. učitel
O borný AujS., zem ědělec
Kubík Fr.. vrchní oficiál,
Skála V áclav, říd. učitel
K ratochvil Jan , pokladník v. v.
K avulok, hutník, 133
Pieczka Leo. arcib . Icsm istr
S ta d th e rr J iří, říd. učitel
S.atrtec Jan , záv. m istr, 96
V ávra 1’e lr, sta tk á ř. 48
Zam azal Š., řid. učitel
Zuzánková AI., učitelka .
B ayer Rud., chalupník
Polášek Lad., vrch. soud. řa d a i
Klus Ja n , železničář
Ivánek F ra n t., zámečník
Tom.šu Josef, státní lesní, 13
0 pěla Aut*., řed. méšf. šk,
M acháč Jan , učitel. 947
S lad k o v sk ý Ad., horník, 572
K učera O skar, vrch. rev. v. v.
Vilde R.. horník, 368
T e sa ř Štěpán', řed, škol
Valošek Lev., žel. zřízenec
S tra k a Emil. úředník CSD
K. Re hec. záv. m istr
Lištvan J a n . krejčí, 59
Mojžíšek. A lb rech t, říd. učitel
IJngersbock Rudolf, žel. zřízen ec
Dr. Dluhoš Fmil. lékař
Brejška Rudolf, řid. učitel
Šokala Ja n , horník. 44
Č eněk Kohut. krejčí, 16
1i l uza K arel, leclin. úředník
Nikodém Jan , hutník, 122
Dobeš Ja n , r. fín. str,
Vojtěch Ja n , lesní, 9
Slábl J a r., lesní
Broda K arel, žel. zřízenec, 250
Č ernoch Ludvík, říd. učitel, 314
Janovice- Bystré
D v o řák AI., n d , učitel
llájo v sk ý Valentin, učitel
Sojka Václav, učitel
K utilek Václav, učitel
K ráčm ar M et., správce školy
K ittrich S.. řed. odb. školy
S tan ěk V iktor, 138
Čefelin Jin d řich , říd. učitel
G en sn cr Leopold, učitel
Štefan Jo sef, řid. učitel
M iiller Ferdinand, učitel exposit.
Křesla Klement, učitel
Š ajtar Š těpán, učitel
B crnatik Alois, učitel
Bortlíček Fridolín. krejčí
Ženčák Josef, učitel, 53
T om ášek J a r., učitel. 49
S chw arc Rudolf, úředník
Vlčková A lb., učitelka
M atušková Vil., uč. mat. šk.
V rána Miloš, učitel. 28
K urečka Jo sef, hoteliér
Neužil Jo sef, odb. učitel, 109
M oltlová M arie, učitelka
K unčický Jo sef, učitel
Zobala Fa vel, hutník
Beranová Cec., choř klemp., 48
J irá s k o R up., řed. méšf. školy
Fešák J a r., odb. učitel
M azur Pavel, řid. učitel
T i rab a Ludvik, p e k a ř, 330
B ed n ář Fr., řid. učitel 91
Jelínek Jan , učitel
Z apletal Václav, odb. učilel, 947
Vom áčka F.. báň. úř., jáma 1lluhina 858
KolibáČ Buh., bánský úředník
Š a b a c k ý Pavel, učitel, 1685
M ohelník Jan , odb. učitel
JLJC. Fr. L atia, učilel
K arlík AI., říd. učitel. 230
l.acu šk a AI., řid. učitel
Tylich Jan , říd. učitel. Mjlíkov 150
Strak o š Leopold, báňský úředník
Vokál F rantišek, svářeč
D vořák Josef, -odb, učilel. 70J
Kubalii Fr., učitel. 200
Ba m e l Fr., říd. učitel. 43
M alina Stan., říd. učitel, 170
Znišfal Stan., úředník
K ičm er Č eněk, učitel
K an to r G ustav, učilel
Žížka J a r., řid. učitel
D vořák Josef, řid. učitel
J u ra Richard, řid. učitel
Foloch K arel, zámečník
63
Sí dl o a poš t a
Lutyné Německá
Lutyné N ém ecká-Zbytky
Lutyné Polská
5 9 Lyžbice, p. Venclrynt
60 M alenovice. p. Irý d la n t
61 M arklovicé Dolní, p. Petrovice
6 2 1 M ěsto S taré u I ryšlátli
63 M ěsto S taré u Frýdku
61 M ichálkovice
65 Milikov, p. Jablunkov
66 M isiřovice-K oňakov, p. C hotěbuz
67 M osty ii Českého T išina
68 M osty ii Jablunkova
69 M osty-Šance u Jablunkova
7 0 M orávka-Pražm a
71 Mujilinov, p. Hrušov
72 Návsi u Ja b lunkova
7J N ávsí-Jasení
74 Návsi pod Stožkem
75 Nebory, p. Ropice
76 Nýdek, p. B ystřice n. Olzou
77 Nýdek-I lluchová
78 Oldřichovice, p. 'I'řii»ec
79 O rlová
80 Orlová-Zimný dúl
81 Pánské Nové Dvory u Frýdku
82 Petrovice u Bohumína
8 3 Petřvald
84 Petřvald-N ová Dědina
85 Petřvald-Podlesí
86 Písek, p. Jablunkov
87 Pržno-Lubno, p. Frýdlant
88 Pudlov u Bohumína
89 Porubá ii Orlové
90 Prstná, p. Petrovice
91 R advanice ii O stravy
92 Háj u Fryštátu, p. Darkov
93 Raškovice u Frýdku
9 4 Ropice u Č eského Těšína
95 R ychvald-Podlesí I.
96 Rychvald na hranicích II.
97 Rychvald u V áclava III.
98 Reka, p. K om orní Lhota
99 S edliště u Frýdku
100 S kalice u Frýdku
101 Skřeéoň u Bohum ína'
102 Sl. O strava-m užský
103 Sl. O strava-ženský
104 Sl. O strava-Salm a
56
57
58
105 Sl. O strava-Z árubek
106 Sm ilovice, p. K om orní Lhota
107 Soběšovice, p. l)olni Dom aslovice
108 Stanislavice, p. C hotěbuz
109 Stpnava
110 Střitěž, p. llnojnik
111 Suchá Dolní
11 2
Suchá Horni
113 Suchá P rostředni
114 Svibice u Č eského Těšína
64
Předseda
Jednatel
Gil J a n . b áňský ú řed n ík , 459
Ivan Teofil. soustružník
Fajm on F ran tišek , říci..učitel
P in d o r Rudolf, m istr
liožoň Hynek, e le k tro tech n ik
Kyncl Ja n , ř icl. u čitel
Č ížek J a r., lesní sp rá v c e
Pésna J ., pošt. úředník
Šm iřák Josef, sm ěnm isir
K an to r Ja n . topič — Jaseni
K ika A ntonín
P ěta A ntonín, řid . učitel, 100
Nimal V ik to r, lesní, 88
C h alupa Lad., polesný
M acura K arel, u čitel, 189
N ovotný F r., b áňský úředník
R ucký Jo sef, stro jv ů d ce
K a n to r Ja n , 95
K ulhánek Ja n , st. nadhájný
V ečeřa V iktor, d o z o rc e
C liasák Jo sef, lesní
Polok O n d řej, rolník
T ich av sk ý Bob., řid. učitel
Ď ásek Jo sef, řezn ík a uzenář
Pytlík F ra n t., elek tro tech n ik
K o čv ara J .. hut. dělník
B e rá n ek Mil., řed . škol
K ark o šk a Jin d řich , odb. učitel
Ju re č e k Jo sef, b á ň sk ý ú ředník
B orovec K arel, báňský ú ředník
Šácha AI., a d ju n k t
M enšík Jin d řich , úřednik
P ressfreu n d A nt., strojm istr
K ovář Rud., obecn í tajem ník
Vnuk AujJ., hostinský
F ritz Fran t., vrchní poštm istr
S trzelec Jo sef, žel. zřízenec
Dr. J u ro š A., st. obv. lék ař
S o ukup F ra n t., kom inický m istr
N eb o rák Rudolf, m aj. cem entárny
C h ro b áček Vil., učitel
K ubín Š těpán, b áň sk ý ú ředník v. v
Sam ek Vojt., pensista
O n d erek .losef, učitel
M ikuláš J . I.., m alorolnik
S v o b o d a F.m., řid. učitel
Pavliček M et., p řed n . pošt. úřad u
P é ták o v á A nna, choť inž.
B eran Lad., báň sk ý ú řed n ik ,
P e třv ald 94
Š těp án Auj*.. učitel, 1284
K u b ík H u b ., řid. učitel
L e h n ert S tan., učitel
H alen čák AI., s ta tk á ř
K ad éra Vojt., s ta tk á ř
M icka O ta k a r, báň. ú řed n ík v. v.
P e k á re k Fr., ú čeln í, 193
Dr. lng. V. Š u sta, dul. inž.
H am rla Jo sef, strojm istr
C ry č Jo sef, p rúv. vlaku
Březina K arel, řid. učitel
Hánél F ran tišek , říd. učitel
Bič Jo sef, učitel, 280
D rbal Vojt., řid. učitel
V alášek J e n d a, o d b " u č ite l
Habán Vilém, učitel
H ron Č estm ír, učitel. 267
Broda O n d řM ú řed n ík st. dr.
G engeía Ja n . ú ředník, 61
K řejčiřík Lad., řid. učitel, 62
Nutil J iří, sp rá v c e školy
Branný K arel, hutník, 12
H rochová Ludm ., říd. učitelk a, 433
S tříle ž sk ý Jo sef, říd. učitel
K o střán ek J ., řid. učitel, 649
Stuchlík A nt., báň. úř., Ilru šo v 36
C o ch iar O ta k a r, učitel
B einhauer J a r., učitel
Š koda Jin d řich , říd. učitel, 433
J e n d ru le k Rudolf, říd. učitel, 165
B uchvaldek A rn., učitel
C hm eler Jo sef, sp ráv ce školy
NojJol K arel, učitel, 309
P ě tro š Vojt., učitel, 809
Šlachta AI., ele k tro te c h n ik . 703
Š onkala Š těp án , zám ečník. 839
O nd ro u ch Bohuslav, od b . učitel
R ich tar Jo sef, odb. učitel, 936
Rohel A ntonín, rid. učitel
K ořenovský M ax, zám ečn ík OKD
P ro c h áz k a M ax., říd. učitel
G řiv n a Lad., horník
V aculík Jo sef, učitel
V ráb el Antonín
P rů ša R ich ard , učitel. 9
Bolek K arel, učitel
M ejdrech Josef, učitel, 105
R u b eš E d v ard , odb. učitel
Pieczková A.i u čitelk a, 226
Peltán K arel, od b . učitel, 769
Potyš F ran t., h o rnik, 652
G vuzd A ndélín, učitel, P o ru b á 254
Pospíšil Flor., říd. učitel
M ojžišková A nt., učitelka
M oškoř Ed., žel. zam ěstnanec, 166
lle lb ich o v á A nna, učitelk a
Hýl Vlad., od b . učitel
H um pliková M arie, u čitelk a
N avrátil Ja n , báň sk ý ú řed n ík ,
R adv an ice-L ip in a 103
L azař P e tr, b áň sk ý ú řed n ik , 436
Zmije Pavel
A dám ek Jo sef, horník
O n d rá č e k Stan., řid. učitel
PčjJřitn Andélín, řid. učitel, 687
K ašková H edvika, u čitelk a
Z bubna Jo sef, b áň sk ý ú řed n ík , 230
K upka J a n , učitel, 405
Švéda A rn.. učitel, 480
K o stečk a F r., řid. učitel
Sí dl o a p o š t a
113
116
117
118
119
Šenov ve Slezsku
Šum burk ve Slezsku
T ěrlick o D olní, p. Dolní Bludovice
T érlick o H orní. p. Dolní Bludovice
120
121
122
123
121
125
126
127
128
120
130
131
132
133
134
135
136
T ošanovice Dolní, p. Hnojnik
T řanovice, p. Hnojnik
T řinec
T y ra , p. Třinec
V endryně
V ěndryriě-Zaolzí
Vclopolí. p. Hnojnik
V ěřnovice u Bohumína
Vojkovice u Frýdku
V ratim ov
V rbice u Bohum ína
Zalil a ti li Bohum ína
Z ávada u Bohum ína
Životice, p. Dolní Bludovice
Žerm aňice, p. Dolni Bludovice
Ž ukov Dolní. p. Č eský l é š i h
Žukov H orní, p. Č eský 1éšin
Předseda
Dr. Doležal J.. sl. ob. lékař
Rychlý Arn.. učitel
F arm k Alf., sta tk á ř
Č ervený \ ., sta tk á ř
Blecha Jan , kane. ČSD
Bij ok Š těpán, říd. učitel
Žvak O ndř., horník. 33
P ilař F r.. řed . obě. školy
liijj. S p ra te k K arel, lesm islr
M yška F rantišek, náj. dvora
S u šk a Vilém, obchodník
Landécký Jan, dom kář
M erta Rudolf, řid. učitel
Linossi A nt., bétb n ář
Bruzda Josef, zel. zřízenec
N ovák Fr.. učitel
W olf Teofil, žél. zaměstnané*
Stána Bob., říd. učitel
D uda Jo sef, rolník
N ytra A lb ert, řid. učitel
Bilck Vit., řid. učitel
G u tek Jo sef, žel. zřízenec
Jednatel
Filípek Vil., učitel
Bernatik Lni., poštm istr
K učera Ja n , učitel
Lcinerl Lad., učitel
Dostál Jo sef, odb. učitel. 16
Šukala Jan . učitel. I 30
Krayzel M ax., řid. učitel
B aštář Jiří, odb. učitel
M arci Alois, správce školy
M atyáš Fr., řid. učitel, 236
Kulendik Fr., učitel. 1382
Plaisner Jan . řid. učitel
K acíř O ndřej,,učitel, 113
Č aplová Olga, učitelka
K ratochvil Václav, strojnik
B er^rová M arie, učitelka
PěČka Ja n , horník
Rek Ja ro m ír, učitel
Hýl Vilém, říd. učitel
Ř ehák F.man, abs. r. r. uymn.
Pa jer Jošef, učitel, 140
Přidal Jo sef, říd. učitel
H L U C I N S K O :
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
A ntošovice, p. Š ilheřovice
B olatice
Bolatice-1 ien e b e rk y
B ělá, p. B ohuslavice
D arkovice, p. Hať
D arkovičky, p. Hlučin
Hať u Hlučína
H lučin
Hošťálkovice n. O drou
Chuchclná
K oblov, p. Ilrušov
K outy. P- Hlučin
K ozm ice, p. Hlučin
K ra v a ře u O pavy
Ludgcřovice
M a rkyartovicé
P etřk o v ice
151
P ís t
155
156
157
158
Šiiheřovice
Štépánkovice
Š tě p ánkovice-S voboda
Z ábřeh, p. Dolní ”
C halupa Frant., řid. učitel
S nčhota Jo sef, rolník
M ichalík Ad., okr. cestář
K ubínek Frv ín , řid. učitel
K u ch ař Jo sef, rolník
Thim el Ja n , trafik an t
In<*. Kozum plík J ., sta tk á ř
T e ten s lid., říd. učitel
'■1v
K u ch ař K arel ml., doz. lov. na tab a k
B arč K arel, b áňský úředník
Luzar Fr., stavitel
K arčm ař Antonín, říd. učitel
Pav elek Konr., odb. učitel
D o šk ář J a r., vrchn. poštm istr
M oravec Fr.. rolník
Inj?. Dr. J a r . F rič
Burša F r., řed . m ěst. školy
D resler Boh., říd. učitel, 29
H arazím Frner., zedník
M oravec K arel, rolník
B eran M et,, žel. zřízenec
Šeb esta G., učitel, 15
Teplý Fr., učitel
lla c a r M el., říd. Učitel, 65
K lásek Jin d řich , učitel
Rozehnal Antonín, říd. učitel
J a n ík J a n , učitel, 113
B řezina Břet., odb. učitel, 331
Je d lič k a Max., odb. učitel
Vícha AI., učitel
Ilonus Mil., doz. lov. na tab ák
I Íčka A ntonín, báňský úředník
B eránek Fr., učitel, 93
Fuss Jo sef, 63
Beha F ran tišek , učitel II. ob. školy
Vavřík Ja n . učitel
K učera Ja n , učitel
P aro b ek Jo sef, odb. učitel
M lynář F ran tišek , učitel, 261
S kupin Ja n , obecni tajem ník;
H orák K arel, učitel, 136
K rem er Jo sef, říd. učitel, 33
Schm uck Alf., úředník, 52
65
Přednášky
Jí i
•rt i
j
.Je v obci škola
všeobec. | odvýchovněj b orné
"Os i sO
Sídlo odbo ru
n.
rv
!
i E
ISO 'i ori.
'O .
o 3 io io 5 ■ o z
</.
-a ■
o *3 '3 "3 ,2 "3 ,2 ■
• U >3O U -3 : U
Cu
všeobecně
-g c
výchovné
5, c~
3 _
■p "§ Jg %\ | i j
J2 c i
° 5 i 5 '5 ň -5 oc. . — .ú
^í. o
o ; •>.
§•
w X.
o S >J & >
,(J . 1.
> - _2 "w ; 3
g z
2. O i CU
Čl. o : iT c
9
7> 487| i
ano
• • 1641 ano ano j
49
2
ano
. • 2806 ano ano
60, 2j
3
1
. • 720 ano ano j
ano
380 ano ano
18
11609
3174 ano a n o ; a n o j
iohumín-niěsto .
iohuniín Nový. . . • 0794 ano ano j a n o i ano 10, 81 OOj
ano
o
M JU j O
iohum ín-Sunychl. . . 1088 ano ano
2
V JJ
ano
3ukovec ............................ 1152 ano ano 1
ano
5 20001
iyslřice nad Olzou . . 3554 ano ano
ano
ano
ano
10 {yslřice-Paseky . , .
4201 11 85
11 Darkov ............................ 2718 ano ano ne aa nnoo ■
80 ] l j 70
i
503 a no a no
12 Datyně Dolní . . . .
48:
2
ano
,
ano
4118
ano
Dětmarovice
.
.
.
.
13
250
2700 ano ano
14 Dobrá u Frýdku . .
5
i
D
n
b
r
a
ti
c
e
......................
15
115
ano
3
16 Domaslovice Dolní .
301
1
ano
™
17 Domaslovice-Volovec
1
ano
i
18 Doubrava . ..' . • ■ 4934 ano ano
ano
ano
4000
ano
!
19 IŤýdek . . . •■ • •
900 2 160 4 0 0 7
20 Fryštát ............................ 7124 ano ano ano ano
112 1 35
ano
845 ano ano
2
21 Cnity . . . • < • •
22 Hamry S larě . . . .
3 ' 750
ano
815 ano ano
23 H n o jn ík ............................
2
200
ano
24 H r á d e k ............................ 1202 ano ano
4
360
ano
840 ano ano
25 H ra d iště . . . .
1000
4
ano
300
ano
26 H r č a v a ...................... ■
8000 ano ano ano ano
.
27 Hrušov . . .
ano
• • 1539 ano ano
28 Chotěbuz . . .
2 200 4
29 Jablunkov . . . . . 4371 ano ano ano ano
ano : 2 245
ano ano
30 Jabliínkov-Písečná . .
90
1730 ano ano
. .
31 Ja n o v ic e .
ano 16 1429 4!. 326 400 555 ano ano
32 Karpeniná . . .
120 • i.
2
33 Karvinná-I (ohencggcr
ano ano ano ano 1
34 Karvinná-Hranice
2 60 0 1 !
ano ano ano ano
35 Karvinná-Jindřich
160
2
ano ano ano ano
1
36 Karvinnú-Solen . .
37 Karvinná-Sovinec
2
23330 ano ano ano ano
38 Karvinná-střed
. .
ano
190 ano ano
39 Kojkovice . . . .
ano
4 900 2
3064 ano ano
40 Koňská . . . . .
41 Konská-Kanada
í
a no
. i
489 ano ano
12 Košařiska . . . .
l
'
4814 ano ano
1
43 Kunčičky . . . .
3800 ano ani
44 K u n č ic c ......................
i
86
ano
7800 ano anc
45 Lazy - .. . . . .
; 478 1 120 1 6 5 ano
1066 ano anc
46 Lhota Komorní
l
60 9 240
Lhoty Nižní
. . .
457 ano *anc 1
5
860;
anc
;
1055 ano
Lhoty Vyšní . . :
:
3500 ano i ano i ano
Lískovec
. . . .
| - 95i .
Lištná Dolní . . .
2758 ano j ano ano ■
3
50;
260 ano j a n o ;
Lištná Horní . .
3'
240:
1009 anc ía n o l ne ano
Lomná Dolní . .
Lomná Horní . . .
2 240
ano
Louky nad Olzou . .
3700 am | ano
3 250 2 160
Lubno-Bystré . .
486 anc j a n o ) ■ l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A lbrechtice.
iludovice Dolní .
íludovice líorni .
1 ■'
j
,,, ]
11
10
odborně
vzdělávací
—■
c. |
>'j | R
N ! rC.Í _: j >yO | >■
t
O 1 "3
J , >CI . XJ
u £ jcS
12 13 i 14 15 16 ! 17
ano
ano
1ano
1ano
i ano
i 1 12; 72
I I']'"
-I :
i ano
! ano
i ano
ano
; ano
i ano
I ano
' '
/
; .'V \
i
í: í t ;t
■ 3i 55 68 1 0 6 8 -
•
I ono
ano
! ano
li
ano
j ano
j ano
I ano
j ano
I ano
| ' l
j li 23j 40
’
150-
20.2 tý.i
r
lj 20
'! l r 25Í 24
ano
I ano
I ano
i ano
-1 ano
i ano
j ano
ano
[an o
2 42 20;
j a no
| ano
ano
I ano
! ano
I ano
; ano
j ano ■
j ano
211 48 3 0 0 -
j a n o
i a no
30; 90 600 1! 47 80,
o
rz
so o^
>- _c
o
■ý -w
■C c
-2 ’>
— o
20
c
■ C.
Knihovna
Ochot.
pi-íd.i.
3 CL
E *
•u | ~
c. c
ř '£ -
" j ■^
£ i £
o. : c-
21
22
o
; u
o,
w .
■•rt
> Ií o
> Ir -6
3.'
e i
) 'w
:
i I X T2 1*° !
"5■’ § ■^ 5 :
•
> j j ca ! < ::
I 'CU
ano j 1936
32,
3
i;
i
f
4;
4
3'
2
2
2
3,
2
i;
1928
52,
5
5
i|
12í
i
. 3i
' 3
3
47 i
1 2
2 2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
3
2 ne
1
1
i
5; 10
i
’ ■•!■ 4
3
1
1
3
1
1
1
1
2
1
i
3 né
2| '
4
2
4
4
5
1
i:
1! 1
6;
' li
.
3
|
'
!
3;
2:
lj
,3:
1
j 1
1 4
!
!•
I 6' 1;
1 1 .2
'
1 21
;i 1 ii
j
2;
!
3
,
120-—
65
!
71
323
46
674
126
1
63
19
51 65
523
6
1
1
2
46
520 19000
2
1
4
3
1
1
3
42
54;
162j
66
253
3266
76
2235
279 11110
2337
740 8000
2738
300 343
45
121
457
36 Ý 698
950
480
37
823 120!
918
71
394
336 1 98
81 102
42 1 15
!'A V 'V 280
1
2\ . 21
320
5415
2: • 3
1
41
2
o
2
1
1
2
1
40
37 ! 38 ( 39
36
1 158
650 149 162: 375
55 — (
365
156
16' 104
;
1472 — !
1286;
68! 1496
500‘—
5820! 518 20000
336
550( ' 30
■
429’50
181 200
398:
1052
160*
1141 2456 226 114 320
2490
39
101
15
67
22
li!
50116; 1417
1124
90
280 60
1983
1125
240
i 44 —
100 3000
1035
■
32
338
275
112040-—
220
234
43
3249
2204 1389
50-—!
6942 7231 28103
10
45
495 - 400'—
2386
5.773 292
251
14064
6
123 64
237
20
i
49
86
372 130
49
298
341 221
62 483
122
62
•
313
246
35
318
310
44
4620
236 10056
6 — 13 0 —|
298 37 705
■
521
112 2398 498 112 1873
v.
96
140! 18
928
72
100 — 400- 100 —
330 95 260
828
201
466
3
3
2
2
1
1
3
2
1
1
'
2
1
1
1924 2591 10
2
1
2
4
3
2
1.
2
1
li
lj
.11
■ l!
1
1
1
1
1
1
1,
150 — ■ lj •
-
34 | 3 5 ' r
25 126 | 27 : 28 | 29 ' 30 ■31 132
32 I| 33
' 2
3,
O d b o r ze s' .'ýcli prostí,
věnoval v roce 1936
Jr
: OE^rf !'
O d-&
c L j-l
4
1,
1024 —
Kn i h o v n a
odboru
v e ř e jn á
kinolicenci
35
h
215
. ;
45
300
5Í !
105
18
62
95
736
3C
! 987
100
i MW
125'— 16 5 — 1 6 8 -
312 —
8'4l
267 55
43
131
15S
(>»
51
158
202
105
8n
212
50
102
50
126
70
63
53
192
180
404|
28
201
116
78
50
98
140
101
29
257
291
173
152
273
218
213
47
154
53
109
139
545
120
35
48
81
100
48
109
254
18
;
Kursy
P ř e cl n á s k y
.Je v obci škola
v šeo b ec. j o d výchovné h o rn é
S í cl 1 o o d b o r u
M
.^ v u b c c n ě , o d b * , .i
g
v ý c h o v n é Iv z d é lá v a c í
a
-1
M
4
3
N á v s i ii J a b l u n k o v a
M o r á v k a -P r a žn i a .
N ávsi p o d S to ž k e m
N ý d e k -I M uchová
O ld řic h o v ic e
.
( > rlo v á
. .
.
O r lo v á - Z i m n ý d u l .
č N o v é D v o ry
P e tro v ic c
P e třv a ld . . . .
P e t ř v a l d - N o v á 1) é d i n a
P e třv a ld -P o d le s i
P ís e k .
. .
86 P r ž n o - L u b n o
87
P o ru b á
P rs tn á
R a d v a n ic e
R áj
R a š k o v ic e
R o p ic e
R y c h v a ld -P o d le s i
I
R y c h v a ld - 1 I r a n i c c II
R y c h v a l d - V á c l a v 111
9 7 R e k a ............................
S e d liš lě . . V .
S k a lic e u F r ý d k u .
S k ře č o ň . . . .
S l. O s t r n v a - n u i ž s k ý
S l. O s t r a v a - ž e n s k ý
S l. O s t r a v a - S a l i n a
S l. O s t r á v a - Z á r u b e k
S m ilo v ic e
.
.
S o b ě š o v ic e .
. .
Stonav
S ířitě ž
Dolní
4712
5000,
2694
1549
680
1662
2500
6100
960
820
1246
3076,
3076
4600
3102
4100
ano
ano
ano
ono
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
á„o
ano
a no
a no
1283
1856
1856
2268
10000
u ,
j ano
iano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
a no
ano
ano
ano
'a n o
ano
a no
ano
ano
ano
ano
ano
ano
5
7
6,
6
5
u
ne
ano
ano
ano
3
ano
ano
3
37
ano
ano
ano 1
ano
ano
ano
ano
1
15
50
8
9
2i
6,
3i
3
4;
10
11
2 0 0 '—
5 0 '—
ano
ano
ano
ano
:
80 —
12 13
14 115
5 16
1
18
60
1
26
16
17
18
1
4850
100 —
1
'•
• 5!
8
9|
4
4
ano
7
1
v V :.v
160
428
480
2100
385
150
290
430
84
714
277
65
120
1
ano
ano
ano
ano
ano
:'.V ;
48
» ;"
50 —
ano
ano
ano
ano
ano
'
2
80
200 —
9
530
68 —
V]
1
jw v .;.
- .r e
1
86
■
ano
ano
ano
ano
|
1
4 38
,
1600 a n o
10275 a n o
ano
11000 a n o
1205 a n o
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
4189 ano
4247 ano
530 ano
9000 ano
1486 an o
1500 a n o
1799 a n o
9000 ano
8000 ano
7204 ano
410 ano
1 2 0 0 .an o
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
an o
3841 an o
22000 ano
ano
ano
4
540
4
792 an o
ano
ano
ano
ano
:
ano
ano
ano
ano
ano
,
892
4550
ano
ano
ano
ano
ano
ano
a n o ;í
a n o ■!
ano
ano
ano
ano
ano
ano
; * •,
!
4
4
260
600
3i
' 3
150
290
1
1
g|
a n o '. 1 3 !
1
ano
12
ano’ 4
ano
ano
42'
120
•
•v
ano
ano
ano
ano
230
2
9 ! 1315
|
li
450
4558
720
2700
ano
ano
.
2,
-
r
ano
1 8 6 -—
1 2 6 -7 0
'
ano
v
38
2000
400
2
80
989 85
21435
’
'5 4 5
250
1
1 20 130 —
' 3 8 8 5 -—
V . ) * '-
40 —
50
;S
tm :r
7 4 -5 0
280 —
277
3
•V
ano
ano
ano
ano
ano
6
1400
600
1800
600
80
S
I 1:1.
U a, a,
I í ! i ! l í l l ;I l l l i
L n ty n é N ě m e c k á .
I íity u r- N < m .- Z b y t k y .
L u ty n ě P o l s k á .
l.y ž b ic c . .
. ,
.
M a lc ru fV ic c ,
M a r k lo v i.c e D o l i t i .
M ě s to S t a r é u I r y š t á í u
M ě s t o S t a r é u lrr ý d k u
M ic h á lk o v ic e . .
M ilík o v
M is třo v ič e -K o ň a k o v
M o s ty ii Č e s . T é š i n a
M o s ty u. J a b l u n k o v a
•M o s ty -Š a n c e
li!
950
1
65
75*—
850
700
2
2
165
300
1 5 '—
1
106
50 —
3 ,0 -
,
2
67
...
'•
ano
ano
72
■
2
48 210 4 5 0 0 ■
.
;
ano
ano
J
ano
i
19
Provozuje od b o r
kinolicenci
K ti i h o v n a
v c ř e jn á
Příspěvek okresnth
osvětového sboru
Ochot.
Knih o v n a
od boru
■ 2
O dbor ze svých prostř.
věnoval v ro ce 1936
o •_
r
1 ic í
! CO
; '<
. z
j X
&
28 ; 29 ' 30 • 3! ' 32 I 33
ano 1925 128 30
7
ano 1929
3
1
4;
1
160,
4
35
37
1
.1- l!
í . l!
93
31
200
242
2144
220
620 682
455
35 829
116
12
32
52
67
3969
96 120
128 141
540
422
96
4500 .
2156 349
3360
526
464
153
■1 55
329
1 1950
340
1 550 ■ 107
1520
420
365
48
3
290
58
1 372
17
' | '• ■'
' i
163 17 20' 3,
432
759
r i V, M
2
5; 2
1986 90
:
■ ■1
ij
1
2,
1
2
2.
1
2
2 ■
!
2
2
3
1
2
2
1
i .
5
2
5200'—?
j
,1923 115
8
7
-I
' / . I , -V:-.
ano'
82 12 4
i
!
1
2
4
3
1
2 ano 1929
3
;
45
420
1 880
1 - .2108
1
135
2 3881
3
817
2
190
4
7 5058
35
212
10
317
720
4964
66
7286
42
1 2 0 '- 230 230 — 1
1260'—
196
922)
81
51
2513
296
572
9865.
127.
1421
15
25
50•
100-
112
50107
68-
55 —
366’10,
427—'
.
32
121
8
20
503
175
99
20
73
194
298
98
129
90
20
45
254
53
102
; 1|
12
200
15-
(
|
|4'
2
285'
42
.■ i.
1 265;
55
3 '621
83
326
36
1 1972' 108
50, 1037
437
40
19
.398 : , ■|
1467
225 ;. j .
3539
69
150
I 30
261
197
50
80
ir>8
; 141-70
603'
1
24S
135
45
‘>8
200
69
97
23
57
140
167
93
60
202
81
5rt
135
227
152
506
781
5
2
; x.
í 111 *2Ój
• ' L'
. i •' •
y41
25
1 3541.1 216; 9493
1 16362 2224 131266
6
2
4
243
145
í
1 1
'
2
X.
40
-
123
.I
39
.
* >,
2
38
1
! '
'
ano 1936
632
411
800
503
2867
40
111
4
407
1 351
1
■
a n o ; 1937
34
1 1200
2.
4
4
3
2. 1
2! 1
2 1
3 -X
Cw
189
186
226
201
90-—j
75 —
6
I' 15--
87
64
87
223
145
229
Přednášky
Kursy
od­
všeobec.
výchovné borné
všeobecně! odborně
. výchovné vzdělávací
•o
a
S í ti! o o (I b o r u
>
-3
o
O
'O >o
°* 3
Q 2
> r > -g
— i— «
U 'a o í ó *s
U
4250
4780
2541
5000
1350
750
1600
15000
713
840
6128
498
3356
376
800
550
2900
1542
1856
664
800
350
1294
839
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ario
ano
ano
ano
ano
ano
ano
a no
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano ano
7 1515
2 600
8 2400i
ano
ano
ano
ano ano
5
1
5
1
J
550
ío o 1
900
250
ano
ano ano
ano
ano
ano
ano
ano
9
4
3
3
2
3
4
3
5611
160’
150,
198
147
120
230
ano
9
na
“O
2
i
n JT3 n
c. "o
! jo
C
í r c O.
S n. i— j í
p.
aw H ás
a>
! —° '
o C
3
— "2
*"3
U o. •! £ ‘a.
6
5
11 Suchá Horní. . . .
112 Suchá Prostředni
113 Svibice . . . . .
114 Šenov.' . . . ■ • ■
. . . . .
15 Šum hark
16 Těrlicko D olní. . .
. .
17 Těrlicko Horní
118 Těšín Český . . . .
19 1ošíinovice D olní.
20 T ř a n o v i c e ......................
21 T ř i n e c ............................
22
23 Vendryné ......................
24 Vendryné-Zaolzi . .
2-3 Vělopolí . .......................
26 V é ř n o v ic e ......................
127 Vojkovice .
12H Vratimov . . . .
29 Vrbice . . .
130 Zábla l i ............................
.
131 Závada . . . . .
132 Ži v o l íc e ............................
133 Zerinanice
134 Zukov Dolní .
135 Zukov I iorni . . . .
na
J e v obci škola
7
'
9
i
■a r s
aí r
! o rt « ! O
j—5 O. O 0-
C- O ;
8
iř
10
1 11
o
18
12 13
! a n o ,i ano
' ano
i ano
ano
ano:
ano
ano
ano i
a n o !;
ano
ano,
57
2
6 65
2 60
2 125
1 32
30 4 6 0 -
595*35 ano
ano
435*
ano
ano
an o
an o
ano
ano
ano
_
900
5 1250 2 400
3
120
40
1
573j
ano 11
ano
7 520!
444 64017 71 4154 9082 65 1175'— !
ano
ano
9 232 254 18 408 640 8238- - 70
H l u č
Anlošovicc .
iíolaticé . .
Holatice-I leneberky
IJělá . . . .
Darkov ice ,
D arkovičky. .
Ilaf . . .
Illučín
Hošfálkovicc
Chuchclná ,
Koblov . .
Kouty
. .
1 ISj Kozmice .
K ravaře .
Ludgeřovicc
M arkvarlovice
152 Petřkovice
Píšř
Silheřovice .
Stěpánkovicc
Stěpánkovice-Svoboda
Zábřeh
200 ano i ano
2487 an o j ano
a n o : ano
476 aho
960 a n o |a n o
ano
5000 ano ano
1352 a n o ja n o
872 ano
1986 a no la n o
1252
4108
4100
1350
3206
1689
ano
ano
ano
ano
ano
ano
:
6!
,
4Í
3!
5
4
7i
6j
■ 3
■
Si
2
6
5
;
•
'
3
4
1
1
.
1
í
1'
I
300
i
’
1000
300
480 2 280
i
V
i
ano
i
ano
ano
650
237 60 500 — • - *
200
!
300
160 I! 86
320 ••
I
500
650 5 150
500; 2 ! 200
•- - - V-
I
•:
ano
1
37 10
v
I
600;
2
2; 577 1 94
: <'
150‘—
: 12 1754' 1 864
2965
' '
96 11256 12 1674 424 70 500'
'■
14
ano
ano
1
ano;
ano
ano
'•C ' v ; ano
ano _
ano
ano
ano
140 — ano
ano
ano
R e ka p itu lace
T ěšínsko.
Hlučinskc
.
.
Součet
540 75273 83 5828 9507 35 1675 -
J3990'70
1 140-— 1
i
.
-
1
■
.
1
H
6401 / 71 4154 9082-65* 1175-—j
96 11256 12 1671 424 70 50 0 '—í
4.14
"
|
1 t 1 M
! : 1
!
I
9 232 254 18 408 640 8238'— !
1 18
70
9 2 3 2 254119 426 640 8 2 3 8 —
70
]
2°
21
22
23
2
2-1
a n o 11928
a n o 1927
166
107
25 Jh 27 2K 20 30 31 32 : 33
19
21
■ !.■
3, '
2
,1
13
r
ano
1922
76,
7
* ;• - 1 "
/■
a n o 1925
■ .1
v
■
5
2
3
4
3
1 2 0 -
1 ano
2
•'
1
3
3
792
1
v■
225
17
2
8
■31
5
2
2
4
:
2
!
11
i
3
3
3
2
1
1
•
2
1
2
3
i
i
2
2 :1
' !
■ 1
i ' i.
.
: u
v. j
281 105
5
i
3
2 4 5 0 2 5 8 158 185
■■
■ 1
l
1
1
2
1
2 6 1 1 8 1 08
. - 1
!
2
i
;
10
l2
l
3
1
2
1
4
2
1
1
č
2
1
'
:
1'
.
L - :1 •. !
.v f
2
3
i
i
n
í
I"
'
3
4
1
ano
1936
1
4 . ; ';
2
2
2
4
35;
160;
47'
75
209
974
1037
1998
183
27 j
18 9
2 36;
106'
1
491
24
:
• V'.'V -1
5Í
6
3'
3
2,
2
4
i
4
2
■
V;
I '. ." .,
1
1
6
ano
1
1
1
2
1
54
8
-
1922
1 r
:
4 2 ; 12
i: '
1
1
'
6
6
54
19
2
5|
17
1
7
4 43
l
■
•i
• •!
•
1
' v;
1
1
í
2
4
2
1. ’ ■ ■ : •
2
1
6
5
10
12 31
12
' |
li-'
!
1
!- '
| ' 2
i 2
1
1
1
1
1
10
30
10
9 0 - ....
;
750"- 67 —
125 —
59595
390
49
510
540
113
:
198
27 i
390
118
273
33
111
100"—
201
857
1 12
50
423
33;
116
22
12
. 30.
i
295
24
217
100*—
15050-
2 0 0 0 ’—
5 0 0 — Jso u * -
i
5 7 6 8 0 5 60
:
2 0 0 "—
10 —
■
■
5 0 -—
2 5 !
333
190
37;
•
53;
251
36490
125
150 —
i
.1 ■
2 74
12 5
117003 2 3 7 0 6 3 6 9 8 5 7 110 3 ; 2 2 3 2 - 1 6 4 9 9 1 3 3 6 1 1 5 !3 6 8 4 -2 0 *132
183
3ou
188
129
175
54
159
507
47
84
321
110
162
76
34
71
155
98
161
113
5n
43
73
15
17485
0
k
715
165
229
1
! ■ i -i
r 2
.
•
328
1302
1033
2110
3
i
38
6094
[
144!
658
4 0 8 21541
38
194
33!
54
108'
2840
!
j. 4 4 8
66
;t, . 1 :
’ r
119
1 2i
60
5
: ■ ! : .3 ! ' . I- • ■ : ; •
1
1 • i "!
1
3
2
1
,
,
1
: h
2
6
37
1261
7910
396
5288'
239,
81 j
2280j
'
:
31.
I
225!
i -
■
■ 3
■ ■i , 3
'
903
331
2900! 2 2 9 8 i
2
4
42 150 234
u
35
' .
1
í
1
2:
'
i
3
H
l' '_
2;
•
;
,:' í
2
i
34
1562
1
4
2
1
1
4
3
3
3
1 .1
2
2
! .1
.
3
[‘ •• • I
I- ;■
'•
'
'
ii
2
1
' ' 1
2
6
2
!
1
i
1
. {
!
• í 'r.
'
1
10
I •
1
;
2
6
2
2
1
:
Z
2044 -
3
1
1924
•' í ; .
2
60
78
1
3
1
1
1
1
i!
5
2
2
iS
I
140'
27!
28!
I :
|
• . '}
308,
349!
6 1 Oj
961
184
68
56 j
155!
76,3;
2054;
700;
3601
860
606
629;
933
4 951
1508
42 0 J
662
110
198!
50
96
192
80!
184:
18
' . J; v ■’ -v:! •;<
32
76
56
26
' ‘
1960
305
243
•
'
2979
6375
1380
4600
1425
682
784
2 3 14
50
16
40
5
15
45
30
9
78
1411
245
3217
••
1540
5 2 17
350
1396
610
2 80
•'
[
-
3710
60—,
909*30
1
120
1
2 23 25 12075. 2673! 32440 1616 285 3380
9 0930
9710
75
127
177
80
132
56
38
78
82
155
95
118
91
109
60
14
60
1767
•" i
■
'
2044 — 281 105
54' 8
,
1 ' ’ i
2450 258 158 185! 26*118108 12 42 150 234 117003 23706 369857 14033 2232 164,99 13361 15 3684 20. 8i <•>
1 2 23 25 12075 2673 32440 1616 285 3380 909 30 97-10
54 19 4 43; 12 31 i 12
2 0 4 4 * - 335* 113
2504 277 162 228] 38 149 120; 13 44 173 259
129078
2 6 379 -1022 9 7
5649
17485
1767
2517,19879 1427045;378r30 8U2-- 19252
t a t i s t i k o p ř í j m ů a v y d á n í o d b o r ů S l e z s k é M a t i c e o s v ě t y l i d o v é z a r. 1937
Příjem
Vydáni
Z ů s ta te k
M ístní
skéškoly
Z tráta
S í d l o
Kč
A lbrechtice • Bludovice Dolní .
Bludovice H o r n í.
Bocíinovice . .
Bobum in-m čsto .
Bohumín Nový .
Bohum ín-Sunychl
Bnkovec . . .
Bystřice n. O lzou
Bystřice-Piuseky .
D arkov . . . .
D atynř D o ln í. .
D étm arovice . .
Dobra u Frýdku
D obratice . . .
Dom aslovice Dolní
Don iaslo více-Volov
D oubrava . . .
Frýdek
F ryštát .
G uty
H am ry S ta ré u Frýdk
H nojník. . . ...
H rád ek . . . .
H radiště
, •
H rčava . . . .
I Irušov . . . .
C hotěbuz . .
,ja b lu n k o v . . .
.lablunkov-Písečná
Ja n o v ic e .
K arpentná . . .
K arvinná-I lohenetfjíer
Karvinná-1 Iranice
K arvinná-Jindřicb
K arvinná-Solca .
Karvinná-Sovinec
K arvinná-střed
K ojkovice . . .
Koňská . . . .
K onská-K anada .
K ošaíiska . . .
K unčičky u Ostr.
K unčice h. Ostr.
L azy. . , . .
Lhota Komorní .
!.boly Ni/ití . .
Lhoty Vysni ..
.
!.isk o \e c u i rýdk
Lift!na Dolní . .
Lištná Horní . .
Lomná Dolrii . .
Lomná Horní . .
Louky n. Olzou .
Lubno-By»iré
Lutyně Německá
Lutyně Něm .-Zbytky
Lutyně Polská . .
72
*b
Kč
b
Kč
h
Kč
12822
8266
2617
5220
11842
12942
30
45
40
20
15
05
9638 45 3183 85
7659 85
606 60
3 1 8 2 55
3 7 1 8 4 0 1501 80
4277
- 7 5 6 5 15
65606 8 0 4 7 3 3 5 25
7673
40474
9844
11455
4266
15
40
50
—
35
5 1 5 9 ,5 0
37350 60
3284 80
6882 60
2180—
3783 05
2050—
3 0 9 9 55
130 —
3428 25
1 7 6 0 10
12657—
3046 40
1140 95
11628 5 0
381 85
6 1 9 15
1028 50
23383
4425
10267
5375
12018
5788
1180
3746
11814
8680
22651 3 5
732 55
3 5 8 9 15
8 3 6 10
10 7 0 5 5 9 1 9 7 10
2959 05 2416 20
109 4 9 — , 1 0 6 9 40
343 45
5444 90
1150— !
3 0 i—
8 7 5 ,2 5
2870175
9
5
7 40
10857 35
6 8 8 9 ,8 0 1 7 9 0 5 0
90
25
65
25
40
35
—
75
30
3 11 9 0
22005
5200
21679
7818
17830
9423
6152
27729
60
—
70
10
50
10
10
90
394580
4281 5 0
1699 4 0
1776 75
1
557825
17551 4 0
2 5850 30 18294 05
8
682 60
10632 05
338 85
40 9 75
3 4 0 ;— .
450 —
'8 2 2 1 5
2162 50
26195 — , 2^576 50
1 58 4 4 5 0 13031 9 0
6 9 7 9 10
8231 95
Kč
K č ih
414 50 9 147 90
4 1 5 70
20 8 65
760 —
41 3 0
98 —
24120
744 20
' {
r
725 —
:
. f ,j»- ■■ [
35—
2 2 7 6 '—
4 5 7 6 ,—
1 4 5 40
1 2 2 10
500 —
9 8 9 30
1518 50
150—
36 —
8 5 0 55
2 0 0 0 1— .
00 —
31 —
h
15672 25
13283 50
2 3 8 8 75
267 — 2 6 5 — .
2 —
15900—
15240—
660— '
7467 2 5
6 8 7 7 :6 5
589 60
1 6 4 1 3 8 5 1 5 0 9 2 5 0 1 3 2 1 [3 5
Kč
h
3 5 4 .7 5
100 —
1 9 9 9 3 35 15131 0 5
180 —
1886 25
1003 50
7 7 6 3 75
157590
4540 —
1066 60
2000 —
423 —
50 —
250 —
220—i
154 —
150 — ,
200
1200 —
3000 —
9104 700—
1000 —
400 0 ^ —
2040 70
1150 —
1897 8 0
3502 50
3250 —
3200 —
200 —
2353 15
1500|— 3 5 0 0 —
535 —
2 1 5 5 30
50 —
110 —
50 —
548
300 —
60
372 35
20
978 60 1 0 2 6 5 0
80
35
50
60
85
1h
294 —
251 6 0
:
50 —
700— '
5 5 4 9 45
5000 —
5988 —
5 405 70
7076— ;
4500 —
550 —
3861 50
957 —
100—3708 6 3 3 2 15
3433 85
,
50
47 50
3000 50
4433 05
430— :
110 —
340
618
2812
1252
Kč
N árodní
akce
332 40
550 —
■
678 —
630 —
i!
140 60
50 —
56 —
2 0 0 ;— ;
,
50 —
10 5 0
732 20
150 —
20 —
2001—
75
3 3 5 70
77 35
1 9 7 3 15
7 5 5 6 25
194945
7090
' D obroč.
účely
2345 —
1024 —
2698 20
300 —
, I ■
260 —
5 6 5 15
157 60
2 0 6 8 0 ,8 5 1 3 2 4
5 2 0 0 !— I
1 4 1 5 8 10
997340
18378 50
953
8 4 6 9 i5 0
3800 90 2351
197
2 7 5 3 2 10
h
420 —
2513 65
3123 80
65 5 9 70
11566— ,
3 6 6 3 10
603 25
154 30
Kč
b
V ánoíní
nadílka
Jiné
školy
350
662 50
50-
2408 —
3 8 0 i 70
1950 —
851 20
147 8 0
114 35
2400450 80
100-
4500 —
30 —
4100 —
4310 —
100 —
100 —
30
16
300
280
120
519
—
—
—
—
—
75
20 —
1000—
79 50
9 1 0 30
90 —
160 —
300 - t
2 0 -
580 —
60 —
611 —
170 —
1 0 -
600 —
56 —
4 0 ;
25 —
50 -
150 —
77 —
Na ;:kolst\ i. kulturu a sociální potřeby čnovaly >dbory
Příjem
V vdáni Z ůstatek
Z tráta
Kč
Kč
S í d l o
■u
59
60 •Maleno v ice . . .
61 M a rk lo v ite Dojili . .
62 M ěsto S ta ré u Frýdku
63 M ěsto S ta ré u 1 ryštátu
■
61 M ichálkovice
65 M ilíjtov. . . . . .
66 M ištřovice-K ořnikov
67 M osty u C. Těšína
68 M osty u J a b lu n k o v a .
6'» M ost1/-Š a n c e . . .
70 M orávka-P řažina
71 M u js lin O v .......................
72 Návsi u Ja b lu n k o v a
73 Návsi pod Stožkem
74 Ne bory . . . . .
•. ■75 N ýdek . .
.
76 N ýdek-H luchová
77 O ldřichovíce .
78
79 O rlová-Z iinný dtd
80 P án šM Nové D vory
. .
8! P e tro v ic e . .
82 P e třvald . . . . .
83 P etřvald-N ova Í)édirí:i .
81 P etrvakl-P odlesi
■ •
85 P í s e k . ; . :
86 P ržno-L ubno . . . .
87 Pud!->v . . . . . .
88 P orubá . . .. . . .
89 P rstn á . . . .
90 R a d v a n ic e . .
91 Ráj u F ryštětu
92 R aškovice . . . . * •
.
93 R opice .
94 R ythvald-P odlesi 1
95 Rychvald-1 Iranice 11
96 R ychvald-V áclav lil
. . . .
. .
97 R eka
98 Sedlišlé” . . •
99 S k alice . . . . . .
. . . . .
10( S k řečo n
101 Sl. O stra v á -m iú sk ý .
102 SI. O stráva-žeňský .
103 Sl. Q strava-S alm a .
104 S!. O strava-Z árubek.
105 Sm ilovice .
106 Sobéšovice
107 Stánislavice . . .
.
10? Stonáva
• I0l. S třitě ž . . . . .
11C Suchá Dolní .
111 Suchá P ro stře d n i .
112 Suchá Jlorni .
.
11; Svibice u C. Těšína
..
114 S enov
S
u
nibark
.
.
.
.•
1
116 T ě rlic k o Dolni .
11" T ě rlic k o Horní
l l f T ěšín Č eský . . . .
Kč
h
h
Kě
h
h
30278 40. 22402 90 7875 50
3726 50 .3454 45
272 05
13085 60 11796 30 1289 30
16266 05 16083 15
1497 20
897 60
351 55
350—
7844 ...
4 330
308')
2630 —
13155 40 13089 75
3115 15
6425 70
538 90
1077 95
150'0 —
1540 50
19329
75
21113 30
1629 60
2125 80
20567 55 19700 75
18590 75 13473 30
4329 75
5017 95
3509 60 ,2 6 8 8 30
1557710
1 2 !4 í — 11598110
213! .30
2072 60
84416 45 88472 8021180 30 20550 75
3022 60
4502 70
4911 50
5851 50
1094 30
5271-35
13 í 70 —
23937 70
3374 —
12545,55
19305 45
1434 85
12056 —
4.306 15
14207 55
182 90
599 60
1 55.
3514 459 365 65
3310 25
539 05
40 50
1783 55
496 20
866 80
5117 45
718 20
821 30
Místní . Jinó
Ct sko školy Školy
MáfrřsWc
Kě
h
3154 75
2484 65
,
32444 05 29416 10 3027 95
12434 70 1 299070
5704 50
19678 80
1 0 085—
497 50
2376 65
27832 75
695 15
11858 25
20583 80
31990 70
14235 80
2763 2 5
10368 75
5067 15
5932 30
94558 10
100 — .
412 — 123.S —
500 —
300
434 10
1 177 35
2.339 75
100 500 - 200,—
500 —
600 —: 518265 800 —
66 50 - -.
61 6 10 3815 70
3232
200 —
1085 —
410 •
1500 —
400 —
150 —
649 40;
640 —
250
2030 —
1103
5093 30
2153 1200;—
3816
856
50
3827
1000
200;— 3543 —
472
■
870
.ji, 604
- .. c
528 60
86 —
602 90
498 85
807 50
1939 — 587 50
.710 — .300
Dobmě,
,H\ly
'Járodnl
nkce
Kč
Kč
h
ll
80 — :
1721 50' 1500
2098 —
200 —
4 1 300 —
500 - -•
120 —
500 ~
600 -
61 70
75 —
181,90
50 691 50
50
— * 50 —
60 184160
100 —
50
120 —
—
1050 —
1000 —
321 —
420
3251 50 571,40
140 — 1 2 0 0 2259 20
1281 70
7351 40 1262 05 200
3884 70 483 — 7573 75
450 —
1H 80
114 —
4515 15
1276 10 320 — 530 50
100 —. 200 —
125
478 80 — 300 —
930
120 —
i
100 ~
300 .... 30.11 50 200 —
150 —
300 —
250 —
300 —
2060 - - 221 70 3767 —
60 —
3061 - • 100 —
20 50
300 —
50 —■
3350 —‘
413 20
120 -
1435 95
9618 —
82 5 35
„
556 — ; .
766 25
4938 25
j
19184 50 494 30
765—
. i9320 —
407 30
90 20
957 6(
3334 25
597 50
27235 25
173 40
|
521 75
65180
11206 45
20300 15 283 65
28900 40 3090 30
12875 35 1360 45
58 65
1
2704 60
9132 25 936 50
1235 15
3832
■ 153 2 i
6085 55
9 1 5 0 0 4 0 3057 70
h
650 2650 —
í 500
4100 1678 50
560 -
i
Kč
4049 55
150
J568 45
1000 4178 40
1 177 05
58 70
4056 35
629 55
1480 10
910 - .
4177;05
j
1080
103 20
vč ! h
7.3 70
.8 —
109 • -
300
3 4 655 5
2587 85
h
1570 55
542 90
12544 25 ‘ 634 75
8 10
23929 30
49 65.
3324 35
175 50
12370 05
150Q8; 10 4297.05
176|75
1258 10
10498 — 1558 ...
3109 05 1197 10
545 60
13661 95
Kč
\.■'mřini
naJílka
5671 95
1489 —
365.30
162 —
50 145 20
24 50
83 50
7—
250 —
8780 —
481 —
50 - -
198 55
1330
328 55
200 —
250 —
1972 50 802 10 1000 —
20 —
11054 90
200 —
100 •—
2614 55
400 —
50 —
200 —
200 —
1281 20 500 —
1405 55
360 —
1028
—
40 —
40 —
746 90
100 —
1233 10 1222 30 5741 90 27352 50 2500 — 5000 -
9393
917
1990
1075
25
15
45
95
73
Na školství, kulturní a sociální p o tře b y věnovaly o d b o ry
Příjem
Vydáni
Zůstatek- Z tráta
S í cl 1 o
Kč
1 19 Tošanovice
120 'i řanovice . 121 T řinec .
122 T - , r , ................... '
123 V endrynč .
121 Vendryně-Zaolzi
.
I 2 5 Vělopoli
1 2 6 V éřnóvíce ;
127 V ojkovice . .
! 2 8 Vratitnov
129 V rbice .
1JO Žáhla lí
131 Závada .
132 Životice
1 33 Žerm anice .
134 Žukov Dolní .
I 35 Žukov Horní .
Ú hrnem
h
987 60
4 318 80
5 3 139 20
5300 - 25001 90
8105 10
41 120
7394 75
941 90
2258 75
12231 —
6433 95
12125 75
l 962 10
2582 15
7568 2355 50
l,5 2 '> 2 2 (7 5
Kč
ii
Kč
920 20
2910 20
522!1 5000 - 22630 85
62 33 60
93 10
,6 0 6 5 25
6ť995
2320 10
11896 —
6403 65
11369 10
2024 70
2308 90
7065 20
2291 50
li
li
67 10
1438 60
928 20
300 ~
2371 05
1871 50
318 10
1329 50
321 95
Kč
Kč
h
141
100
'2000
150
i 500
200 r
312 -
61 35
M ři
/š k o l y
Kč
h
h
—
—
- 650 —
—
250 —
50 —
účely
750 — .
1400 —
2806 —
4019 75
1080 —
140 —
3000 —
273 25
502 80
64 9 2 8 5 30 57997 05 71031 90
22X54 30
h
Kč
h
90 46 10
10 —
100 —
1916 80 1263 80
100 —
5 0 0 — . 400 —
86 —
132 —
140 —
200Q
1626290
1400 —
1800 —
3768 60
1672 —
320 60
100 —
Kč
'h
500 —
102 45
379 20
4'11 70
.62 60
Kč
N áro d n í
P o b ro d .
V ánoční
nadilH a
_
335 30 30
1056 65
205288 0 5
1,333221 -
Kč
M a Jcrsk č
M iU n í
•koly
iesk.V i.koly
894
500
30
159
70
—
—
30
10
.
1326 60
750 —
213 —
160 —
336653 80 48920 75 38931 85
H l u č í n s k o
136
137
I 38
13‘)
140
lil
142
113
144
145
146
147
148
149
j 50
15
15;
i 5.
154
155
156
157
A nlošovice
B olalice
Polatice-I leneherky
líélá . . . .
D arkovice'.
D íirkovičky .
H at . , . •
H lučin • •
1losfálkovice .
Chucholná .
Koblov . . .
K ouly . ,
Kozniicc
K ravaře
L ud^eřovice .
M arkv.ulovice
Petřkovice
P išt .
Silheřovice
S tě p á n k o v ic e .
í>těpánkovicě-Svobod
Z ábřeh . .
Ú hrnem
64 —
1255
1664 35
668 -
30 —
1057
1299 55
238 90
34 —
198 —
3o4 80
429 10
627 10
3166 55
3793 95
244 60
8491 50 8246 90
22 15
12144 75 12122 60
1961 20 2522 20
4483 40
6249
90
893
05
7142 95
124 65
98170
1106 35
‘339
90
605 55
945 45
95 55
2501 80
2597 35
2064 55 1188 35
3252 90
1343 35 1863 10
3200 45
387 70
1821 2208 70
589 80
12381 70 11791 90
734 70
11477 20 10742 50
575 45
3691 15 3118 70
192 15
1283 20
1475 35
63 65
1363 95
1427 60
496 90
2845 85
3342 75
250—
215454 30
2358 — ! 550 4 0 0 —'
100—
150 550 -
86823 55 71836 65 14986 90
4542
,
400 -
200
•
120
155
20 0 300
330 300 -
505<M)
80100 60500-
30 —
100 30'
—
250—
100-
2420
2197
-
130 50
685-
50—
20-
606—
1126-
R ekap itulace:
.520223 75
léšinskc
lllučinsk
8 6823 5 5
Součet
1.616M 7 30
1,333221
; 7483b 6 5
l ,408057
9285 30 57997 05 71031 90
4542 30 2197 —
22854 .30
11986.90
336653 80 48920 75 38931 85
2420—
6 0 6 — 1126
217271 9 5
9285.30 62539 35 73228 90
23854 30
339073 80 49526 75 40057 85
2052S8 0 5
74
V LASTlVcDN V 0 5 J A V
-• OK RE5U.KARVINÁ
se sídlen'* V Č e s k é m l ě š í n ě
K U 1H O V N A
zbiofk
r
I.
■
::
.
s
.
íp
Á
W /m * k
, ...
:
■ ■.
'■■
'
- < :
■
■ -
,• * ‘
‘ ’
■
\
i
.
■ř k
«-v
/
'
r - r t"
"
" ■ ■-
'
■ ^
;
’
■
'
í
-
* .
•'
'
-
r! r
'
t
-J / '
*
'
;
.
''<■
v
v
■
-.
h ' %
■• ; ,
1 * 1
^
■ •
'
■.
'
.
'
'
■‘ , : \
v
í fy 7 3 -V . V * ,! '< » •
ř
/
V " .
;
.>
.
' \ " ; J
v
;
/ .
i
■
i
,
.
■■
.
i. i ‘.
h s
■■
■
• -/t
v
' ■ * P Z *X
•f,!'i i *'/* '■•>:, ■.•
-v i
.
(>••• - •«;
'■1*1
■vv--.,'í-,':
•-. tk
>■ J , JyJ ,
V. ■»**
</>, '
v K - v ;- r:v.
;; . í '
■
• .r v
••'j / -
'"
C
v
w -iM
-■v-'*
■
c * iíí

Podobné dokumenty