USNESENÍ DRAŽEnxÍ VYHrÁŠxu 440.000`

Komentáře

Transkript

USNESENÍ DRAŽEnxÍ VYHrÁŠxu 440.000`
Císlojeclnací:
120 EX 4596/06-106
USNESENÍ
SoudníexekutorJt]Dr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorskýúřad Klatovy, Za Ber.ánken836,
339 0]
Klatovy,pověřenýk provedeníexekucev usnesení
o nařízení
exekuce'vydanénlokresnísoudv Děčíněze
j. B Nc 5256/2006-6,
dne24.10.2006č.
ploti povinnému:
LADA
CHARVÁTOVÁ,
zÁpnoruÍ 27:]6' 4()747, VARNSDORF,
n a r . 0 5 i. 1. 1 9 7 2
n a n á v r h o p r á v n ě n é h o : P r o | i d e b t ,S . f . o . J, i n d ř i š s k á2 4 l g 4 l , 1 1 0 0 0 ,P r a h a ] I Č 2 7 2 2 I g 7 1
,
pro 727 477,00 Kč s příslušenstvím
vydává
DRAŽEnxÍ
VYHrÁŠxu
óražba nemovitostíuvedených v boclě II se koná dne 17.05.2011ve 14'30 lrod. v síc]leExekutorského
úřaclu
Klatovy, Za Beránken 836, 339 01 Klatovy.
Prohlídkanemovitostije možná c]ne0z1.05.2011
ve 13.00 hoci,po předchozí c]ohoc]ěs Exekutorským úřadenl
Klatovy. Dohoda týkajícíse prohlídkyje nutná minimálně 5 dní předem.
II.
Předmětem draŽbyjsou tyto nemovitosti:
- sJh.I' je&rotlia ť. 2736.'3,v bttdově \'artrsrlorf,
čis}opopisrre 2734, ]735. ]736, 2737, 2738, L\' 3591,
b y t . d i i r r r ,t t a p a r c e l e 2 s 9 2 i s 5 ' 2 6 9 2 i . q 6 , : 6 9 2 i 9 7 , 2 6 9 2 J 9 8 , 2 6 9 2 / 9o9 r' Ý r r t é Ť 1e 7 9 r l r 2 ' 1 7 9 r r r Z ,] 1 8 l r r f ,
179 tttZ' 17! rrl?, zpťrsoblrrržití: bvt' podíl tta spt.rleČtlÝclr
Částeclrelrrltttta pozetrttitt8570i5342gCI"
zapsattÝ \' kata5trtl tttrrtovitosti vedelréIttKatastrahtíttt pracorišté Déiirr, pro olrec \,arttsclorf,
katastráltrilr ťtzetrtilrr
\.arrlstlorť'lta listtt vlastttich'i .. :l805
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+] umístěnottv typovém panelovém donlě s pěti somostatnými
vchody ve Varnsdorfu, Dťtmmó osnl NP, jetlno PP a prošel rekonstrukcí_Zoteplení
fasódy a výměna óken
za plrtstovó.Důnl mó výtah.
II].
Výsleclná cena draženýchnenovitostí uvedených pod bociemIT.tohoto usllt.seníčiní660.000,-Kč.
IV.
Nejnižšípocláníse stanovíve výšl 2/3 výslednéceny clraŽenýchnemovittlstíuveclenýchpocJbodern {I. tohoto
usnesenía jejích přísiušenství,
práv a jiných majetkových hoclnot,patřícíchk draŽerrémr-rce]ku
a činíčástku
440.000'Kč
Výšejistotypro dražbunemovitostí
uvedenýchpod borlemII. tohotousnesenÍ
se určujev částce150.000,Kč, nejvýševšakve výši3/anejnižšího
podání.Zájcmci o koupi dr.aŽených
jsou povinnizap1atit
tlenlovitostí
;istotupřed diaŽbouv hotovostiu E'xekutorského
úřaduK]atovvnebo na účettohotoúřadu,veclenýu
Československé
obchodní
banky,a.s.,pobočka
Plzeň,Číslo
ueru.:i+z+o944l0300,
v.s.459606'
K platběrraúčet
jen tehdy,bylo-li před zahájenímclraŽbyzjištěno,Že na jeho účet
exekutoralze přihlédnout
takédošla.Hodlá-li někdo uplatnit při dražběsvé předkupníprávo, musí je prokázat nejpozdějipřed
jednání.Soudníexekuto|před zahájenímvlastnídraŽbyrozhodne,záa přetikupní
zahájenímdraŽebrrího
právoje prokázáno.Proti tomutorozhodrrutí
nenípřípustný
opravnýprostředek.
vt.
Práva a závady spojentís nenlovitostí:nebyly zjištěny.
ui ,,
VII.
Závady, kteréprodejem nemovitostívdraŽbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichŽ to stanovízvláštní
předpisy, nájem bytu a da]šívěcná břemena a nájenr-rípráva, u nichŽ zájem společnostivyŽacluje,aby
nemovitclstzatěžova]ai nadále a jedriá Se o tyto závady: nebyly zjištěny.
VIII.
Přík1epbude udělen tomu, kdo rrčinínejvyšší
podání.
VydraŽitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvímdnem následujícírnpo udělení
příklepu. o tom je vydražitel povinen vyrozumět exelrutora.VydraŽitel se stává vlastníkem vydraŽené
nemovitostis příslr'ršenstvím,
pcrkr-rd
rozhodnutío příkleprrnabylo právní tnoci a zaplatil-li nejvyšší
podání,a
to ke dni vydání rozhodnutío příkJepu.
IX.
Soudní exe]<utor
upozorňuje, Že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízenípřistoupili jaktl
dalšíoprávnění a další věřitelé povirrnéhodomáhat uspoktljeníjiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek, zajištěných zástavnínr právem, než pro které byla nařízena exekuce' jestliŽe je přihlásí
nejpozději do zahájenídražebníhojednání,jestliŽe v přihlášceuvedou výši pohleclávky a jejího příslušenství
a prokáŽí-lije příslušnýrrri
listrnami. K přihláškán, v nichžvýše pohleclávky nebo jejího příslušenství
nebude
u v e d e n a ,s e n e p ř i h l í ž í .
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněnéhoa ty, kdo přistoupili do řízeníjako dalšíoprávnění,a ostatnívěřitelé
povinného,kteří požadujíuspokojení svých pohledávek při rozvrhu poclstaty,aby cxekutorovr sděli]i, zda
žádajízaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorriuje, Že nepoŽáciají-lio zaplacení před
zahájenímdraŽebníhojednání,nůŽe vydražiteld]uh povrnnéhovůčinin převzít.
xt.
Soudníexekutorvyzývá každého,
kdo má právo, kterénepřrpor-rští
draŽbrr(!267 o's'ř'), aby je LrplatnilLr
soudua aby takovéuplaměrrí
právaprokázalnejpozdějipřed zaliájenímdraŽc.bní]ro
jeclnánía upozorňrr
je, že
jinak kjeho právunebudepři provedení
exekucepřihlíŽeno.
XII.
Soudníexekutorupozorriujeosoby, kterénají k nertlovitostipřecll<upní
právo, Že je mohou uplatnitjerr
v draŽbějako dražitelé.
příklepupředkr'rpní
Udě1ením
právozanil<á.
Poučení:
je nroŽnopodatodvoláníke Krajskémusouduv UstÍnad Laberl do 15-ti
Proti tonuto usnesení
jeho
dnů od
doručeníprostřednictvím
soudníhoexekutoraJUDr. Dalimil Mika, LL. M.,
Exekutor.ský
úřadKlatovy se síd]emZa Beránkem836,339 01 Klatovy.
jen oprávněný,
Protitonuto usnesení
mohoupodatodvolání
jako
ti, kdo do řízenípřistoupili
dalšíoprávnění,
povinnýa osoby,kterémajík nemovitosti
předkupní
právo,věcnéprávonebo
nájemníprávo.odvo]áníjen protivýrokůmoznačeným
v dražební
vylrlášce
I.' II.,VI., VIII.,
IX., X., XI., X]I. nenípřípustné.
V Klatovech,
dne4.3.20'li
o tisk úředníllorazítku
JUDr. DalirnilMika, LL.M., v.r.
soudníexekutor
Za správnost
vyhotovení:
(rr,'7.j-

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení v částce150.000. podbodemII. tohotousnesení se uÍčuje nemoútostí uvedených výšejistotypro dražbu

Více

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) podání'atokeclnivydániusneseníorrclělenípříklepu($69e.ř.vespojeniS$336lodst'la2o.s.ř.)' IX. Soudrríexekutorupozorliuje.Že při rozvrhu podstatyse mohou oprávněný.ti' kdo do řizení přistoupilijakodal...

Více

Dražební vyhláška - průmyslová hala

Dražební vyhláška - průmyslová hala pří§taY] §.r.o., k,kalita l'rosmyk}, LOYo§ice (GPs 50o]0'58,783''N, 1,1ó5'l7,]7.{''E). Prczcnce úča§tníkil dr žbY proběhne 0d l2|]0 hod. do l2:55 htd.

Více

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Ukončeníelektronickédražby: nejdřÍve dne 12'12.2012 v 10:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činípodání ($ 336i odst' zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen ...

Více

Exekutor§ký úřad Děčín

Exekutor§ký úřad Děčín Llsncsení o příklepu se zveřejňuje v systému elektřonické dřažby nlr portá|u $,Ý$,.exdrazby.cz a doručí se osobánl dle § 336k

Více