C1_Aktéři domácího cestovního ruchu

Komentáře

Transkript

C1_Aktéři domácího cestovního ruchu
Role cestovního ruchu v rámci
udržitelného rozvoje území
Praha, 9. června 2009
Podmínky udržitelného rozvoje CR
• pochopení nutnosti optimalizovat vlivy
CR na ŽP (3 pilíře)
• podpora UCR jako nástroje
environmentálního vzdělávání,
posilování a tvorby vztahu k přírodě,
udržování tradičního životního stylu,
udržitelného využívání přírodních zdrojů,
posilování kulturní identity a ochrany
krajinného rázu, zapojení místních
obyvatel (seberealizace, příjmy, ..)
Udržitelnost turismu – téma
21. Století?
Zdroj: Gilbert – Litt,
1939
• Blackpool
• Ainsdale Beach, Southport.
Velká Británie
Podmínky udržitelného rozvoje CR
• meziresortní, mezioborová a veřejnosoukromá spolupráce
• soustavná osvěta poptávkové i
nabídkové strany CR a veřejné správy
včetně managerů ZCHÚ, OOP
• komunitní plánování namísto
kontinuálního krizového mng.
• využití možností a nástrojů tzv.
pozitivní regulace
CR v chráněných územích
• minimalizace negativních vlivů na
ekosystémy, krajinný ráz a kvalitu života
• monitorování a usměrňování dopadů CR na
přírodně hodnotné (a zranitelné) území
• přistoupení k Evropské chartě udržitelného
CR v chráněných územích či jiné
ekocertifikaci destinace
• zavedení institutu specializovaného
průvodce ekoturismu
CR v chráněných územích
• zkvalitnění systému soustavné
komunikace správ ZCHÚ se všemi
klíčovými aktéry v území
• spolupráce zástupců ZCHÚ na národní
propagaci těchto území
• pilotáž ekoturismu – systém ekostezek a
ekoprůvodců, interpretačních středisek,
ekocertifikace
Projekt GEF – udržitelnost CR
v biosférických rezervacích
Výstupy projektu
• Principy udržitelnosti CR pro BR
•
•
•
•
Návod na plánování turistických stezek
Návod na školení školitelů k udržitelnému CR
Plán managementu udržitelného CR pro BR
Podkladová studie – institucionální a
managementové rámce
• Slouží i jako podklady při koncipování metodiky
pro zajišťování udržitelnosti CR v přírodně a
krajinně cenných územích ČR
Metodika pro zajišťování
udržitelnosti CR
• Cíl: Vytvořit metodický dokument se základními
principy UCR v přírodně a krajinně cenných
územích
• Využití pro:
BR UNESCO, evropské geoparky UNESCO
CHKO, NP
volnou krajinu
• Cílové skupiny: AOPK ČR, správy CHÚ,
destinační manageři, RRA, manageři BR
UNESCO, geoparků UNESCO, OOP (obce, kraje)
Metodika pro zajišťování
udržitelnosti CR
•
•
•
•
•
•
•
soustavný monitoring stavu a vývoje CR
diagnóza – stav a efekty CR, příčiny problémů
prognóza vývoje CR, jeho efektů
hodnocení nosných kapacit
SWOT analýza CR
formulovat strategii udržitelného CR
vytvoření podmínek pro naplňování strategie
např. utvořit DA, uzavřít dohodu s aktéry,
zjišťovat názory místních obyvatel)
• zavést kontrolní mechanismus plnění strategie
Síť center šetrné turistiky
• zatím národní centrum, krajská v přípravě
• impuls: prevence střetových situací mezi
OPK a CR
• náplň: konceptuální, metodický a
poradenský servis pro regionální a místní
subjekty v oblasti udržitelnosti CR
• cíl: šířit metody, návody, standardy a
podporovat jejich implementaci,
navrhovat či konzultovat regionální
produkty
Síť center šetrné turistiky
• cílové skupiny: podnikatelské
subjekty, samosprávné orgány,
NGO, návštěvníci
• využívat environmentálně osvětové
a informační funkce UCR
• V současnosti připravovaná síť
„Domů přírody“ v chráněných
územích (OPŽP) – bude plnit
částečně roli krajských center ŠT
Ekolabeling
• prohlášení, symboly, loga výrobků nebo
služeb, průvodní dokumentace,
technické prospekty, protokoly,
oznámení, publikování v tisku atd.
• označování environmentální kvality
produktu – nižší negativní vlivu
produktu na ŽP v průběhu jeho celého
životního cyklu
• v mnohých evropských zemích je
zaváděn ekolabeling destinací (Dánsko,
Itálie..)
Turistický ekolabeling
• Jen v Evropě na 40 „eko“ známek a
ocenění (2000):
Alcúdia – Municipio Ecoturístico, Bett & Bike Fahrradfreundliche Gastbetriebe, Biosphere Hotels
- Quality for Life, Blaue Schwalbe, British Airways
Tourism for Tomorrow Awards, Bundeswettbewerb
"Umweltfreundliche Fremdenverkehrsorte in
Deutschland" (DFV), Cavalluccio Marino,
Certificación para la Sostenibilidad Turística,
Contrassegno Ecologico Tirolo-Alto Adige,
Das Österreichische Umweltzeichen für
Tourismusbetriebe, Der umweltfreundliche Hotelund Gaststättenbetrieb, Hessen….
Ekolabeling EU
• ve světě je velké množství
fungujících ekoznaček -jednotlivé
národní a nadnárodní programy
sdruženy v GEN (Global
ecolabelling)
• „Květina“ (Flower) - networksystém
značení platný v EU - nadnárodní
systém, založený na základě
nařízení rady EHS ze dne 23.3.1992
• systém založen na dobrovolnosti
Národní program označování
ekologicky šetrných výrobků a služeb
• směrnice č. 42/2005 – Služby v kempech
• směrnice č. 43/2005 – Turistické
ubytovací služby
• stanovují požadavky a ekologická kritéria
pro zapůjčení ochranné známky
• EŠS – Ekologicky šetrná služba
• vychází z Národního programu
označování ekologicky šetrných výrobků
a služeb (CENIA)
Národní program označování
ekologicky šetrných výrobků a služeb
• funguje od roku 1994
• ekoznačka udělována produktům
•
na základě licenční smlouvy,
•
po splnění podmínek příslušené
směrnice
• prozatím 43 výrobkových kategorií,
směrnic, 2 na služby
• ekoznačku uděluje: CENIA, česká
informační agentura ŽP – Agentura pro
ekologicky šetrné výrobky
Národní program označování
ekologicky šetrných výrobků a služeb
• současné směrnice (č. 42 a č. 43) a
kritéria jsou harmonizovány s
odpovídajícími předpisy pro udělení
ekoznačky EU – „Květiny“
• po splnění podmínek možno si vybrat
zda podnikatel chce „Květinu“ nebo
národní ekoznačku „EŠV“ (EŠS)
Ekologicky šetrná služba –
turistické ubytování
• zařízení musí splňovat základní požadavky
(technické, zdravotní, bezpečnostní…
předpisy) a specifické požadavky směrnice :
• - povinná kritéria – nutno splnit všechna
• - volitelná kritéria – stačí dosažení určitého
počtu bodů
• dokladování – vše prokazuje žadatel –
čestným prohlášením, akreditovanou
laboratoří, popisy, zprávy…atd. –
dokumentace Agentuře pro ekol. šetrné
výrobky – posouzení - rozhodnutí
Ekologicky šetrná služba ECEAT
• klasický standard garantuje Svaz
podnikatelů ČR ve venkovské turistice a
agroturistice, nadstavbu garantuje ECEAT
CZ, Evropské centrum pro eko agro
turistiku, člen mezinárodní sítě ECEAT
International
• obě organizace mají speciálně vyškolené
regionální zástupce pro kontrolu
ubytovacích zařízení v terénu
• ubytovacímu zařízení, jež vyhoví
požadavkům standardů, je propůjčena
tabulka a certifikát s roční platností
Ekologicky šetrná služba ECEAT
Značení území - destinací CR
marketingová značka ekoregionu Úhlava
• cíl projektu: zvýšení atraktivity
mikroregionu Úhlava, zachování
neporušeného ŽP, zlepšení ekonomické
situaci místních podnikatelů
• logo ekoregionu Úhlava - označení
stravovacích a ubytovacích zařízení (popř.
i další zařízení nabízející služby v CR), jež
garantují návštěvníkům požadovanou
kvalitu služeb a zároveň jsou svým
provozem šetrné k ŽP
Zelená destinace (Dánsko)
• ekocertifikační schéma „Destinace
21“
• aplikována Dánská Agenda 21 pro
CR
• součástí je schéma Zelený klíč
• environmentální diplom pro
ubytovací zařízení)
Evropská charta pro udržitelný
cestovní ruch v chráněných územích
• Certifikace v rámci federace EUROPARK:
• Vytvořit platformu klíčových aktérů,
pojmenování společných zájmů, nalezení
konsensu o principech udržitelnosti turistického
rozvoje regionu
• Vytvořit strategii UCR včetně systému
monitoringu návštěvnosti a akčního plánu (5
let)
• Vypracovat nominační dokumentaci
• Připravit se na návštěvu inspektorů (2)
• Vstupní (evaluační) a roční poplatek
Evropská charta pro udržitelný
cestovní ruch v chráněných územích
• Tři sekce:
• Charta pro CHÚ (revalidace po 5 letech)
• Charta pro turistické podniky v CHÚ a jeho
okolí (revalidace po 3 letech), nutná dohoda
o partnerství s určitou CHÚ
• Charta pro tuor-operátory v CHÚ a jeho okolí
(v přípravě) – pro ekoturistické produkty
Ekoturismus
• účastníci motivováni pozorováním,
pochopením a zachováním výtvorů přírodních
jevů a procesů
• ekoturistické aktivity – více než 80 různých
aktivit s relativně malým vlivem na
ekosystémy: pěší turistika, fotografování,
pozorování volně žijících živočichů (ptactva) a
planě rostoucích rostlin, účast na akcích
původních obyvatel, dílny hlubinné ekologie aj.
• cílem návštěvníků ekosystémy s harmonickým
sepětím flóry a přírodní scenérie – zranitelnost
v případě masového CR!!!
Ekoturismus
• přímé ekonomické i ekologické dopady na CHÚ
minimální, ale významné zvýšení využívání
diverzifikace infrastruktury v okolním regionu
• pracovní příležitosti: správou CHÚ
autorizovaný ekoprůvodce, v propagaci
ekoturismu, v regionálních incomingových
ekoturistických agenturách a souvisejících
službách CR (ubytování, stravování,
tlumočnictví, výroba upomínkových předmětů,
ekozemědělství, místní doprava atd.)
Pozorování ptactva - birdwatching
• jedna z forem ekoturismu, resp. přírodního
CR, spojená s fotografováním, natáčením a
sledováním ptactva na pevninách, ostrovech,
mořích i oceánech
• typické destinace: Amazonie, polární oblasti,
Nový Zéland, Střední Amerika, delta Dunaje
aj.
• typické biotopy: lužní lesy, tropické deštné
pralesy, pobřežní útesy, jezera, vysokohorské
oblasti atd.
Pozorování ptactva - birdwatching
• v ČR zatím nedoceněná forma CR
(Třeboňsko, Poodří, Veselí nad Moravou –
sledování a fotografování hnízdění ptáků),
představuje značný potenciál i pro region
Karpat (holub doupňák, strakapoud, jestřáb
lesní a káně lesní, žluva, lejsek čáp černý,
krkavec velký atd.)
• potenciálním průkopnickým segmentem pro
ČR: zahraniční návštěvníci patřičného
profesního či zájmového zaměření, kteří
tento produkt CR již znají a vyhledávají
Komunitní cestovní ruch
• založen na aktivitách místních obyvatel,
tradicích, zvycích, kultuře, místních řemeslech,
vychází z místní ekonomické struktury a
infrastruktury
• podporuje místní ekonomickou i kulturní
diverzitu a pomáhá vyhnout se turistické
ekonomické monokultuře
• typy komunitního CR: vhodně rozvíjený
venkovský CR, agroturismus, gastroturismus,
geoturimus, etnografický CR, archeoskanzeny
• koncepce CR, v níž jsou potřeby a názory
hostitelské komunity respektovány
Průvodcovské služby UCR
• specializovaný průvodce:
průvodce, vyškolený,
trénovaný nebo vzdělaný pro
určitou oblast aktivit nebo
odborného výkladu (tematicky
nebo regionálně, místně),
certifikovaný (akreditovaný)
určitou odbornou organizací
(např. Správou CHÚ)
• typy: horský vůdce, sportovní instruktor,
regionální nebo místní průvodce,
ekoturistický či geoturistický průvodce
Průvodcovské služby UCR
• autorizovaný průvodce seznamuje návštěvníky
s přírodními hodnotami území na předem vytyčených
trasách (často neznačených!)
• podává odborný výklad o přírodních úkazech a
procesech, umožňuje pořizování jedinečných záběrů
živé i neživé přírody
• na požádání se specializuje na určitá místa, úkazy či
organismy
• provádí poradenství a školení skupin, které se chtějí
v území pohybovat samostatně – studium, výzkum,
natáčení atd.)
• jde o interpretaci, ocenění i ochranu hodnot
navštěvovaného území zároveň.
Průvodcovské služby UCR
• cílová skupina průvodců: zaměstnanci
informačních středisek a správních
institucí v CHÚ, studenti, aktivní
důchodci, aj.
• účastnický poplatek (spíše motivační)
• speciální skripta (manuál)
• doklad o absolvování kurzu: certifikát
(speciální kritéria), který opravňuje ke
speciální (eko, geo) průvodcovské
činnosti
Průvodcovské služby UCR
• návrh tras(y) pro provozování „ekologicky“
šetrné turistiky založený na znalosti
mimořádných místních ekosystémů,
stanovištích rostlinných a živočišných druhů
včetně návrhu způsobu značení eko-tras
v terénu (vše ve spolupráci se Správou CHÚ)
• návrh popularizačního (propagačního)
materiálu jakožto podkladu pro navrhované
provozované aktivity: pozorování volné
přírody - volně žijících živočichů (zejm.
pozorování ptactva, planě rostoucích rostlin a
přírodních úkazů)
Průvodcovské služby UCR
• návrh institucionálního zajištění navrženého
ekoproduktu (vč. místního DM, propagačních
aktivit, systému výchovy a certifikace
průvodců (s představiteli samospráv,
podnikatel. a prof. sdruženími a Správou CHÚ)
• návrh způsobu – konkrétních příkladů trvalého
zapojení místních obyvatel do projektu
(podpora a rozvoj stávajících služeb na úrovni
lokálního a regionálního řetězce služeb vč.
návrhu nových šetrných produktů CR)
• studie proveditelnosti vč. zdrojů financování a
ekonomické rozvahy pro zavedení ekoturist.
aktivit a výhledu financování
Cestovní ruch a udržitelný rozvoj
•
•
•
•
•
•
Komplexní a systémový přístup - 3 pilíře UR
Strategické řízení a plánování rozvoje
Mezioborový přístup
Komunitní plánování
Místní identita a zodpovědnost
Místní Agenda 21 – Národní síť zdravých
měst, TIMUR, Nadace partnerství a další
• Spolupráce v širším území a delším
horizontu
Základní strategický rámec SUR ČR
5 prioritních os:
1.
2.
3.
4.
5.
Populace, člověk a zdraví
Ekonomika a inovace
Rozvoj území
Krajina, ekosystémy a biodiversita
Stabilní a bezpečná společnost
Prioritní osa 3:
Rozvoj území
• Priorita 3.1:
Upevňování územní soudržnosti
• Priorita 3.2:
Zvyšování kvality života obyvatel území
Cíl č. 4: posílit zastoupení udržitelného
cestovního ruchu ve struktuře místní
ekonomiky
• Priorita 3.3:
Odpovědné a strategické územní plánování
Značení místních produktů
• výrobky nebo služby prezentující místní
tradice, místní původ zdrojů a know-how,
kvalitu a environmentální zodpovědnost
značka vyjadřuje, zda je produkt vyroben
• tradiční procedurou
• z místních zdrojů
• s regionálními motivy atd.
• ručně
Provozuje APUS
Globální geoparky UNESCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podpora UNESCO od roku 2000
podepsání charty glob. geoparků Peking 2004
iniciátoři: SEG (Evrops. síť) + čínské geoparky
přihlášení se k myšlenkám SEG
odlišnost přístupu od „přírodního a kulturního
dědictví“
zatím pouze evropská kontinentální síť
v přípravě území v Latinské Americe
MŽP + ČGS - rozvojové pomoci (Rio Coco)
členem automaticky členský geopark SEG
Globální síť geoparků UNESCO
57 Geoparků v 18 státech světa (červen 2009)
Austrálie (1)
Kanawinka Geopark
Rakousko(1)
Nature Park Eisenwurzen
Brazílie (1)
Araripe Geopark
Čína (20)
Mount Lushan Geopark
Geopark Wudalianchi
Songshan Geopark
Yuntaishan Geopark
Danxiashan Geopark
Shilin Geopark
Zhangjiajie Geopark
Huangshan Geopark
Xingwen National Geopark
Hexigten National Geopark
Yandangshan National G.
Taining National Geopark
Fangshan Geopark
Leiqiong Geopark
Funiushan Geopark
Wangwushan-Daimeishan G.
Jingpohu Geopark
Taishan Geopark
Longhushan Geopark
Zigong Geopark
Chorvatsko(1)
Papuk Geopark
Česká republika (1)
Geopark Český ráj
Francie (2)
Reserve Géologique de Haute Provence
Park Naturel Régional du Luberon
Řecko(2)
Petrified Forest of Lesvos
Psiloritis Natural Park
Německo(6)
Vulkaneifel European Geopark
Nature park Terra Vita European Geopark
Geopark Swabian Albs
Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen
Mecklenburg Ice age Park
European Geopark Bergstrasse–Odenwald
Irán (1)
Qeshm Island
Itálie (5)
Madonie Natural Park
Parco del Beigua
Parco Geominerario Sardegna
Adamello Brenta Geopark
Roca di Cerere
Malaysie (1)
Langkawi Geopark
Norsko (1)
Gea-Norvegica
Portugalsko (2)
Naturtejo Geopark
Arouca Geoark
Irsko (1)
Copper Coast
Rumunsko (1)
Hateg Country Dinosaur Geopark
Španělko (4)
Maestrazgo Cultural Park
Subeticas Geopark
Sobrarbe Geopark
Cabo de Gata
Spojené království (6)
Marble Arch Caves & Cuilcagh
Mountain Park
North Pennines AONB Geopark
North West Highlands – Skotsko
Fforest Fawr Geopark - Wales
Lochaber – Skotsko
English Riviera Geopark – Anglie
Geo Mon Anglesey Geopark – Anglie
Evropská síť geoparků UNESCO
• vznik v roce 2000 (4 zakladatelé)
• dnes 34 členů
• popularizace,prezentace a interpretace
unikátních evropských geotopů
• mezinárodní propagace, fórum výměny
informací, šíření nových myšlenek, společné
projekty (LEADER, INTERREG)
• evropský geopark coby ochranná známka
• Koordinační jednotka (68 členů + poradci,
zástupce UNESCO, IUCN)
• systém nominace a revaluace (mentoři, inspektoři)
• vazba na UNESCO (národní mise)
Evropská síť
geoparků
UNESCO
Geopark ve službách udržitelného CR
• Síť národních geoparků
– podobné principy jako udržitelný rozvoj,
dobrovolný nástroj k UR území, přístup
„zespoda“
- geologicky významné a zajímavé území
- ochrana dědictví krajiny - vazby mezi
geologickou, biologickou a kulturní diverzitou
- osvěta, vzdělávání, výzkum
- udržitelný ekonomický rozvoj - geoturismus
- fungující organizační i finanční management
- snadnější vstup do sítě geoparků UNESCO
- Rada národních geoparků, směrnice MŽP
- 2 rozpracované kandidatury, řada zájemců
Geopark Český ráj
• 1. český geopark UNESCO,
pilotní projekt MŽP,
• od r. 2005 členem Sítě
evropských geoparků UNESCO
• rozloha přibližně 700 km2
• řídící subjekt ve formě o.p.s.
• množství projektů mezinárodní
spolupráce (např. Čína,
Nikaragua, Venezuela)
• spolupráce: MŽP, CHKO Český
ráj, Sdružení Českého ráje,
obce, vzdělávací instituce,
podnikatelé (zejm. v turismu)
ČESKO-BAVORSKÝ GEOPARK
-česká část• geopark na území 2 krajů,
navazuje na německé straně
• rozloha 3000-3500km2
• zájem o členství v Síti UNESCO
• aktéři: obč. sdružení, MAS
Český Západ, Krajské muzeum
Sokolov, KV kraj, SCHKO
Slavkovský les, Hornickohistorické spolky Planá a
Stříbro, Mikroregion
Konstantinolázeňsko, obč.
sdružení RECEPTT, Sdružení
Michalovy Hory, Sdružení za
obnovu vesnice, Svojšín,
Úterské obč. sdružení BART
Montanistika, báňský turismus
forma CR, u níž je hlavní motivací:
• návštěva hornických oblastí a nalezišť s
možnostmi sběru minerálů, hornin a
zkamenělin
• poznání zajímavých technických a
historických zařízení pro těžbu minerálů a
hornin
• amatérské rýžování
zlata (řeka Otava,
Blanice)
Výzvy konceptu geoparku
pro udržitelnost CR
• propojení příroda – kultura
(v mezioborovém přístupu k výzkumu,
ochranářské praxi i regionálnímu rozvoji)
• zájem správ chráněných území (OOPK)
o udržitelný regionální rozvoj, zejm. CR
• zájem místních komunit o ochranu přírody a
krajiny, místní pamětihodnosti
• podpora a rozvoj kulturní identity
• spolupráce ochrany přírody, památkové péče,
samospráv a soukromého sektoru v oblasti CR
Výzvy konceptu geoparku
pro udržitelnost CR
• vědecký výzkum - spolupráce s univerzitami
• vzdělávání a výchova - spolupráce s školami
• zájem Evropské komise - DG Envi
(management plány pro území Natura 2000:
geodiverzita ve vztahu k biodiverzitě)
• tvorba společných inovativních produktů CR
• semináře a konference s tématem geoturismu
• Geopark fáze II: svébytnost krajiny,
imaginace a kreativita lidí, nové formy CR
Výzvy konceptu UR
pro udržitelnost CR
• Propojení s programem Místní agenda
21 - aplikace strategického a komunitního
plánování při plánování krajiny
- systematické sledování souboru kriterií a
indikátorů udržitelnosti vývoje krajiny
- výměna a sdílení konkrétních zkušeností a
praktik při rozvoji udržitelného CR v rámci
MA21
- peer review (zahraniční spolupráce při
aplikaci výše uvedených přístupů) –
supervize a hodnocení partnerské destinace
Aktivity zasluhující soustavnou
meziresortní podporu
• program Místní Agenda 21 – např. Národní
síť zdravých měst
• strategické plánování krajiny – např.
Asociace Entente Florale CZ, o.s., obce,
regiony, univerzity, občanská sdružení
• komunitní plánování – Centrum pro
komunitní práci, Nadace partnerství
• Soutěže - Program venkova: Destinations of
Excellence, Green Management, Zelená
stuha, účast na Entente Florale Europe, na
Ceně Rady Evropy za krajinu atd.
Co je třeba a lze dělat?
• zajistit asistenci při přistupování chráněných
území k „Evropské chartě udržitelného
cestovního ruchu v chráněných oblastech“ i při
implementaci jejích zásad
• zajistit asistenci vytváření statutu
autorizovaného průvodce ekologického
/geologického CR v chráněných územích
(ZCHÚ) pod kontrolou správ CHÚ
• hledat preventivní a systémová řešení
dlouhodobých střetů mezi rozvojem CR a
ochranou přírody a krajiny v CHÚ
• vysvětlovat a propagovat principy udržitelného
rozvoje CR – v meziresortní spolupráci!!!
Děkuji za pozornost
Martina Pásková
Odbor politiky životního prostředí
tel: 2 67 12 21 50
mobil: 602 643 054
[email protected]

Podobné dokumenty