My z Lásenice 1/2007

Komentáře

Transkript

My z Lásenice 1/2007
č. 1
9.2.2407
oBEcNÍHoDIÁŘE
zpBÝodojeŽoŽňmalívóa
číŠ|oob.cňího
Udó|oŠtiv
obciVdoběod vydóňínullého
Folt
ob.., ponFroňtišek
koň4Juje míŠtoŠto.osto
Ž f,iša.e
t3l2 ?ooó 4(h'i/' aL||?' 'povo|.bni.'š|o/p'ovodoJ.)|^}
peakčqfu Ób€dhowu čó5rzpnndaj. jin Aznhffil w:nb Poznifrí o iok doLfi'ň. že rc rcbyb
y..d.rí' a fu ýče eh].du afubdq/. prošll a arpeni Jin*
Jer z b"joh, k fu|éhu obe.nínu
zfufu,y,aáň k. š,alupíátifu yš..húrud.h ob.chIhÓděnl i *.iriko Panlž.
bsídko p.o děl lmdičd bďídku Miku|óilkÓu Učdí by|av.|ká,dŠi
23'12'2006mhrcdi|oVdnoční
50 děn . hojně dop.ovoduHudbu ŽdJŠti|DProgď, Prog.dh LídosrÚíkovd zĎĎM vJHrodci
KÓ|dndovoÚ
ro|ečněs PÓv|ínou
Bohuže/hÉIn t**/
iizŤr }po|@ kÓofdihci z 4ru}ť Óbňílfr nřódu' .t4|kLLB'ká. r,ón
p|6|ě uik|a a jž Ja dÓUfán' že
io yítkfá| B|cE a ž. dobfublhIb/ Mfyehh iqam'
'.
váNčníbsIdka b|lc kwln.í há]hdd, rru.hu hě hf2í ž. ikaha redopodld-^'h,úbšškau,
,ď9ú4w|' ób |šthn krnjzow|i' * n.by]d ohbrě děka! LI,1ěsfo|koÉ Pa,lnž kďdrú"' a
p.hÓdnrli z aiBrěni
"kc.'
25't2'2oo6by|trcd'čniH6ič.ký bó, k í.nci o pos|€ . hu h|á|dfu|ó srÚd€ n skó kdpe|o'
r'4zfu doc.k rydóř.hó ak.e . pěkrcu rašrěba ýlidní huz|bu ó dÓb?in pún' (uýh|ó
' bl.
"|éhÓ
ýhÍ 14 y hlayrírohb'|e hě Eln| p:rckwPiloo děkuji]tUDr kclhéfu n š|Bl,fu fukll)
2 3,l2 2006 Šekom o ňódňézos.dóni obe.níhozosfupile|91vd
odní|rt|t,n tlóthu xdtnt
' Dos|j néJóěh' rříhodlvyé fuednn sý.k,1Pi.ýn [email protected],slrin
qowert
4i4.h
,te ry docr-h
ň€ l u sroý.h Šřoňův nďíobci'
ll't'2oo7 Pddojípfvníšt.ohy v.dm.iozdrcVného
jirin
ýfuŠ,
fu
ňí5rž
zpfuddc,i.' t1re oýbnž,.Lai ň.El P;kup
Ó
éro
ókd
zFN
|/íce
MP]ánowrcu.kci bjbiÓft|
ň2nó
ňBra
furos ťažÝ.|bd
'"ěkoho., kdÓ n Šfužlrďm! udúí8
g
ýÉni o/ePakÚd
róhé
rno
zdllkh
ňkfo kJnk! a spo/uPetadfuprd*, kied'ro\it!
J.
^i
jg
pk3"ž,če.,
iÓ
Mí!|ě
žeJe
,záyi5ji odbďnjk drPNčí PakŤehi fok
1ó't 2oo7 s. V.daí obce š€ š lo s. zóŠtup.ihííní ŤJ R^PID' K.ohě s€ ň dhÚí byLdp.ojedňámi
sPo|uPró.cÓb.e . TJ v .o.€ 2007'
konkrétní
?od,ěr.é e|kání s |áni' kr.ií ŠeÉ hlh.ú ěe ,žryjíhknž h]ád.žj,I,lerašní,a fu.. bLdene
sp.ťís|4^ě jc*r ku|fuu podpÓftftr, a io jok hnnč1ž'íók i aryuizač.ě Ínfďmď a ějnoŠ|iÍJ
p/PID fu].ftle rc,jifu'n hi.|ž zplndóJé
13'1,2oo7s€ PňÉrcšiob€ . Př€ h nd|orkí lqŤL|]
škcd,' |JeodpÉ|ih
. b|. i,fďft.í občúi rczpnfubll fušrbrí re.,|.l. šilhý |f f rošíaba yážhěišI
ýh [email protected] o ň f u Ň .' .] \.\p a f u ' |M i a a .i '
Mys|V.ckýpla' k raňc]opos.chuh.ó. s.h9onkoz c' BuděJovic
2o.l2oo73ekom|tEdičňí
. Bdhuželeh
* renra fuk E2|lě6tnil, cle yělíd žeE,joko již rr,dičré
24.12ao7 ag|egdón m a6qní6 t.oktoru zEŤoŘ 5245' tyjíždípoprvédo osrréhoProwzu noYý
.
Éhfu dÓbfuu préd uěřÍn. ž. |].dM
ěl. |šth zJčBrněÚth odÉd] pÓd yedaíh p?fMfu
z nóh leraš,i.h zimí.h dnó cai|i rlb fuW obeaí klei.j
hhwě oběďé . .hadei
vp|Úběhu .dm 2007 okoušejí
!.ymož4osr
€ l .krri.kého osvěr|aíi novíobyvor€ | épodé|jižní
kohunikoceU Fo.fuŇkého rybník.Go brchoňoýhi)'
Pb m
ý j.drá o důkaz |oho' že ldyž k cha' fol| ío jdz Díky éa,
A*;/ alo! cki
-a/j
zo
7'2'2007p.oběh|o
m obe.nímúřddědó|€ ž itéjedndní9e z'išrup.iKrcJškého
úřddu- v.dou.íň
j.ho
Óddě|.níúzennÍho
p ónovíí in9'o|ch'Rodk€mBoék€mo
ko .gyníing'l^orfinou
^^ďlkovou'
H|ahÍn cí|€m jednóňÍbyb srdňováí do|šího
v€
dvou
vě.€ch:
PoŠlUPU
Pro mšl ob€c zó*diích
t/ z!.ocoúní
kh]itního
úuehního obc€ L6ŠÚi..
'|ónu
2/ koordimc€do|ších
kfokůV ob]osfiř.ša|s]|n].€
V34v kolosl|uňdší
obce'
t Óbárúhodli, Lfdl se |á1ryjácňl |ruhu abšii.něji'
(4j, i fu gÍfórkálh ninll,ho zPÚbd4j4
pftbčh]o I zá|áfl ftku pň?'nhkÓyé
Jak jšt již b,/i kfum"ó,i
pló}fu
ří2an k h'rh! hd'n ózňnIhÓ
rr.íÓbe' I hdyžŠeo|'[email protected] Š zšB'h óód.h J'H|o&c bylo dahrá
j3
o anqh zodeí úfuího pli1. b)i iipze"
fu ,[email protected]é Jcúkí zótlPncbw
Patiižl,ini Íorna|nai,
rczhrdlo ý 2cnupirels|h,jcd6i1ydhž Ía|Ó,áth
zňÍrfu| H].h,n dihda
zn9rfuá pfáhž 1hie Í/34
y,gI oba1 so,čúné ře'ní.ónhu
ad&í ífuíp
P|di1U.d re,.'kýaw|o Požadowé ieš.rí Další
a kúkrér.í krury / rňfu fiěru bldou ,okrcěahr I rÉ]b|ižší
dóhě a
'iedn&í
co 5e ,č. silric I/34 . NÁ!
špovdllanl korcěnž *ohýó|ob|. že s ,,'fu krtjský nkd zčdl Jedndr'
',od
pzapouaa
dž J. PrhÍ
kaeznr
ř.š.rÍ W. ió* @.ždčlLÉ |út, že bLné rrejbllží dabě adóo
poýudit
rypfu,&,í Nyé ífuí š|udb Šikie I/31 u obe L&qi.., kr^á by něla funda in 4isbd
t'li|
reja M ž[email protected]|n prtšrž.dí al. kcÉěhž i i| |éfukÓMlkt.
fu
'ikjŽ
PozvlNxv
průwa' ušictnijýu
24,2,20074 bldé kfut' |fudič,íMPBtfl
43 2ao7 bud. Dětški dačkňí kd|Na/, zočó|.k |e |4:,ohod
3] 3 2a07 y l zoohod | ú/'|hík,PIi ý.Je
se budakw| vehkm:ní kóM|
^lePňkka1o
hdř|:.h
o
h
fu
d%
ka1
o
l,ýď
k
arc
sou
b
of
kó
ú.k
u
Jó
J
P
p|ocese kácejí |ípy.|
-No
šíří.í
zpfdvo'kl€ . d t,yÝo|o|o
růŽné
r&kce. od přízň|Vých
ožpo lokřko
sr|Óh'í,.ychl...
hy5l4i.ké'J€ J i.h oděnd doéto ož k okrdníh i krdjŠkýn
inŠti'ucím'
zc.id nihodouše při
kócaí Šr.ohů
objevq€ okra.í 1iŠk?Ť€ . fony dmčío ob..ň' úild Vyýě'|ql€ ' .o že s€
'o
jŠhe
.o 5€ l€dy V Lós.nici slo|ó? Ďé|ší
dobu
m tn''P|d.€' u řeky
Pozorovci srov Št.ohů
N€ ž ór|v, Po étonikohunewdi|o,žejcjich ši.V.i€ ne6poko]ivý'
Vurčirédobě5. ňěkrďýň'
kÓnk.érně|íp'ín,da|opono., zélhéfu|oňskóŽifto sPřívo|yŠněhu
o|e VýzmMĚ Urych|ilo
d6rrÚkci iékréďchsifuňů |(čeňudď|o7 |.ínovýhŠViŠ|ýh
t|.k.n (rxt|dkovduv d|.í) by|y
r|h|]nyV... dé|c.km€ n € ' kl..é 3e č6m roušíii|y'
Poško...ykňay dvou|iP' š|o o šv]9|é
z.t.kJí.í rcdo zpÚ.oblo prohnlvdníd
dojej'ČhkořaovéčóŠ}i'
ýdulí kňaů ožh|uboko
'vo.bu
j.hné
p|ďkúí I rřetí |ípd
stěPy 5€ Při ýětru fudí|o|ya Žpětně
by]o
ŠYšet
zovím|y.
sč&r.iďh štěpeB knqe' ndpddaó dř.vokozňouhoubou,4.vně pros.h|dý ko.uně o
po|číkuJ.
nebzzp.čněndk].něnák |.ív.€ ' o|ormqlek zósohu!V'dyť v b|íŽk6ti |ipového
noh€ j bolové
hřišrě,kdés P.oyide|ně
hrqjíděri o 3dbozřeJhžŠihmjí] pod ]iFdhid pÓ b|ízké
o hovíc
|óvc€ s. běžně.hodí, PředŠtdvd,
že š€ při věrru od|oňíEásr sfuonu o někonu ub|íží
poškodí
silEd řešii'
€ ekiri.ké ýed€ňi d přlpodnčspodn. no |dvku'u|y.h|uJenďe .oŽhodnL'fí
sl€jňě n€GPokojiyý je o . sfry í.omů v c€|. ]oko|itěod Ó[email protected]í koP|€, Po |éýénbiehu
kozdrovení
ŠlrohBProro.ozšiř|Im€ nd .€ é roro
Nežórlqoi po Žhíňě.ý-P|oď' Rozhodnutí
přie|i
(roFké
jŠn.
2ňa|c€ Ž
o.h.ony přhody o j.hÓ ve|dikt j€ Jďňý: no p|.c. šenusí
úŽaí'
pokíc.rrii zníněré|ípy.dó|e pak dW Přéfú.|é. poškoza.lopo|y'Voko|íkoP|€ tň' okóty,
ŇGL.d.ě b!d. fu 2očd1kuv€g.ločního obdobíprov.da ozdfuv.ý id Vš&h sr.oni v |dk.|irě'
ýýsdbou novýchďrcnů ' I P' c.|ý zófuh P.oý.d. ÓdboÚ.
c€|ó obnoWPoroštubud€
'okoňče
f'rhu o vYdó|i
2působi|d
firM, No zdkldděiÓhoto zm|€ c káo pGudkujsme zojilt i odborňou
.ozhodnulí
k€ kÁcaísl|onó'''
|Jaše.ozhodovóií' oč.yz€ PrÓklick., neby|o|€hká I širomje živÍorgonisňls o mó svÓu
porčíku
hisrorii'V PiíPodě|pového
nd "P|d.e.jd. o Pahórkum sravire|€f.4u|d.€ ře|v ŇežórkY
slóK|P.hólnlč.k s poměhí
konkr.lněz.oku 1903'UP|ošlředpo.číku
u dobŘokousko.Uhďsko,
neň'íh€ níorhoce'PokÚd
d6kou připonírcJí.ítu'rop.o Láša ici yýznoňňď udd6l ' o j€ho oŠudu
podě|i|,
poněrník,
p|ÓŠínz
Še
Š
náňi
o
ihfo.m.€
bud€ ryro iddh/ čl5r
J€j,dby
budižníh 3kur€ č nosr,ž€ čdsrj.ho
oŠudpokócaýchsr.ono séroklo tv|ši|' K útěše
pÓd
Šo.hořů.
kmaůožij.
dMJY
fdríň 5. ko'udu k.štdnu(jí.ov.c
Áby byo mb'íz. ko|enl'GÚi.kÍ.h Šřohn úP|ňó,
po.ouŽaí
Ťoro
zrc|.fr'
ňdd'o|)v cho|uPóch'I
J.d'n€čhé donimnro .ho|upe.ké
Jsňe Využili
'dé
syndŽ€ sou*ds'Ví,bud. zochÓVónd'
koruB šrroňu
ňdvsi,připonínojí.í
nd.Ó'qí pryo.ozaého
j.ho
přihěřaž
ktohu
b!d.
ohelÚ
koi€
n
oýý
syšrén'Podé]
bud€ ď€ r ř*
o2de.ýň řez.n o
př].,\|ý.hšr.Vaíuhí31íň.
do svis|é
rýhyspecid|ní
fó|ii' kiaá &naí pronikóiikotaůdo j€ j ich
s€
zók odi věiíhe, že pohoddv |elníŘ štíňuloholo kiásn.lo .lrohu ryVóžíiúPaí souŠedů
P'5' .€lý z'íeh do osÚdÚnoši.h3r|on0 .j. íotogEficlry .dokuhÚ1ovóň v dig]lé|ňí
Podobě'
m obe.nínúřodě.
z4j€nc si mohoufo tog..f e čeiy Ju |ínkdPří|€'iro5rňě P.oh|édnour
čóstífotbo|ovéhoodd||! RÁPIDU
oh|ódnutí
zo podzinní
dorcíu, hroJicíokr.šníPř.bor po Fo]o'iě
^{užsfu
pi]Fd]o 2 ýh.y' 2 r.ňía, a pfohryo skóř ló'20,
j..|o'eňo pievóžni z hkrií.h h|áčí' náh..e
kllky, kteii u nó. hoíují z .íňěl.'
'
^^užŠfu
ipo.koaěeiívdoro9i!uhqžů'
N'Byílt.Éklďíbyúnizi3ro|
J.H|ód.. d
so!Pis|. hróčůdo.oíu Pod2'íÚ|
|bdyn L!kóš, rorb.| Jon, sňid Jú, Břsuovják fus|dv,Pďz Ton6' D€ň.ic. Joi' |.abjPk Jďer ň|,
^l
vóc]ď, Forcuš.k ondř.j, záhor|. Jdň, Doi'š
Volio vá.|@'
l^il.n (k.pión), Něm.. Pov.|'
Jiii' (|á|Íéck
Lukdš,
H.idingsr Joi o .!rkq Ťó6óš. ^]t|.jÉk
^rašái
Tíenďi .
VílěŽslóv',!U.Wk Jos.f ši a
o|dřich'
^rto.oE
^ld.hoň pfu ňí.hí k|ubbyb l rr' ž. fuáč
5ňíd !e prcscdi|dokrol.kóho Př.bofu srd*íhodomýu
Pěknýnú9pě.h€
v J Nrcdc' |.n byl lvolaěn m .očni honoÝónio provid. iě @ilptrp do zó!ďů
'
vóchv 3
N.j|eÉísiř.|ci pÓ p.Jziňň| č&r .]so!zóhorkc Jdn ó brorek,i^ošjrl^ion' a bfuňkyd
^abji.k
z'ňní Éipfuu fužsfu Íad]ěňě
koEcn l.dm o PfunízáposYzdčíidjlV!ólÓuňě dube,
'ah4jijo
s|upiry B ]. pd po|oviňěseiěie id 4'nííě 9 zBlch 15 bodůd m
nužohro]ícíola6ní eurěž
^luiš'E
s!ťň
|.n'ě ná a výhry'3 r€nizy' 3 prohrl o .kóE 24 17o m v'dd!.í Kui
souPi.koh.&ůhužipodziňu|
(upko vd.hv' vo.gk Dovid, Kod Joi B.dnář Bóh6 |aV'.hodi Jos.' 8.ěek Pgř (|.P tón), Nw& J ří,
'
'
KododoP.ř Jd^ŘÚdo f, Ďbiók Áld|rin'Něn& Pgř 3P.| Rodiň'
ŤÉiéii ' orď.. o dňch, ]t^|.lÉkJds.í *.' lÁ.ch. VJr.zs|cY
N.] eÉiýřeki !.dr nu] |(ododaP.t 3 brorek, Boč.kP.ií 4 b|díkyr Dvořák llddii 3 bronlÝ'
Pigíože souPÉkaň!ží J. t rckó, v mnohouóp6e.h n6. o idllPov.t prov d. iě něko|k dorcšrercům
.eý ŽáFs'coi ď|ťíiÓ něko|ikYýsedků
N'ejvěišíšobinou ŘoP d( u oba 6u'šrev bY|o Ji' hodižiě no á ná!rrě@ z iod íorcGki klé dirÝ ňolá
|íbt..]ók u dorcíu'rakuňužů
fun.dníh sPoriovniňděníhvíoc. 200ó by ]ž hodiiií várcč^i
dlorrc w ío|nlh tnts.' ki.Jý
'!ínoJ úrcveňo G .hii s ia koi.. roku
poióďo ní.iií oddí|šVýňs iýren, D e :k!šcný.h hráěůmě fo.ml Vysoko!
Pig].h€ !šen 9Podo{ům JeJ.h Íaňo!.kůn hodněidmvívro..2007
'
a ia v'děm! m.Podovšiích
UFozorňlJeň9obĚory,žsPoPoiky uo odPoda p' prorck 2007 3e !,ybíoJí
od uočórk!|ednodo 3l'bi.zio
fudnikď. 5ké.ubJskiy z.p dí zo |ikV
Popdi.k:o Psy ání 20o (č''l pés
víoh z. záoÉu
2'trdi o
obc ú!.ni*, ktÉ ý kďo|o 23'prcsil.. 20oó
' . zBedoci'r'dóní
'ep|ráfu
kro koiáií
hi.hosr oÚ V Lóleň .
Příonio;9 čeňó ŽdýlD lekiwÓb..
r.|é zóp s! 7 dn?Á h' zďzdáni
siÓíoýo úfÓíňovol!říohié o Jsdióích| Dso VodovodHm.' by|Š.húhnč4.ký PiišPěrckob.í l řř
13 l2,0ó by o 3.rkáií ýorosii Ve spr obkd! n&ld J Hídded, píoÉíófu knŽdýý
m l obyuiele obe
šiób obé, iový Žákoň o sdúlňích s užbách,ioýý íowbní záko^,í rcnčni vypoiódóni ob€ zo mk 200ó'
Pon loú sglnán' oříonié š
o ediěrech k Náfh! ŽodáiíÚPo ki.|é s. Úskíi.čnl|oidodb.fu
'ediórín
Výsiovbv^luJHmde.z6i!Ďn.k'oÓb..NáfhŽodání'jzeňníhoďán!Ďrc€
] jnooorozhodor.nio4áfh
M.hVóÍ Hlďdvdňo;Ďíd0 řoii9 zdrže|Š.o
s1o|osio ..zióni .c Šožeiíň iw d6r zoě ňí konEe kieíá provéd. úveí fu 20oó. Předsedou koh se byl
'
siorcšio leznóni| šryhóšk! o ní9hí.h PoP|c'cíchVpohoýi Ždtiň Žčslóv'jpirJdrá !.yhóši.,.o
rejdřiw všď blde iuho J| iov.|udhl %p|ďriY dIň zilŠláÝoJíW +.]@ !ýši]oko by\' v rce ,006 (vÉ
oŽňáň.niÓ zák|odnthpop|okíchv [email protected]Í'pop|oi.kÉ..kr&iií PobyJ; ni Ža osobuc deň a'K; ' Pop|oi.k zo !žíói vsi.Jióho p|ďřďýví
5,- (č b I m, )
pop ď* Z pfurcawný !ýhefuí hroci přkilo.l čií 5 0oo Kčzo iii ně.íc.'
^líshí
KoňÉ. pio ]<q|i!ru. p'Krá ová Evo, p'Kďondovó P.Y|íi., p'.h|oňovó l^or €
p čebld r/údú' p l^lzlňek Jďeí
(onÉepro spřáW íiiGóŽhós,ďvěisií)
P 9lá]ro|l{'lď|ov'P Kobo!chJ.r6Lov' p sřaňák Rob?ú
Březa ' paňístdň.s|dýo&č.fuvó, óo l.f
Ďuben - Pďí l^i|G. Novókovó.75 l.Í
- PdňJo.os|dvBiňde|,70 |€ t
V Piíšlíhčis esik.ohějiného přečíeJe odpovědind dÓ1dry Óhčdnů(im ry @Ónynňí)'
Ay ! úÍit.
+.6údql ob&ňiho ú|d
o&olifodÉ[email protected]'eq&WktldF
fu9 ífuií t6lo M( !676 !tdó6

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení rczhodnulí o umhténísbvby nebo aiíeni (dále jen ''Dzhodnltí o umktěni skvb}')' klemu dne 27'],2009 podal MŤzsf,Rvls ..r'o.' lc .15023620'DloubÁ jítdr 633/19' ' Rudo|fov' 4loupen IIB PENŤA s..J., tn...

Více

Napájecí zdroj MS2000

Napájecí zdroj MS2000 s elektronickou pojistkou proti dlouhodobému přetížení a proti přetížení nárazovým proudem při připojení kapacitní zátěže (řádově 6 000 µF a větší). Pokud dojde při napájení z akumulátoru k přetíže...

Více

Číslicová zařízení

Číslicová zařízení Je to nejstarší zp sob konstrukce pocházející z dob, kdy nebyly k dispozici po íta e ani mikroprocesory. Ke konstrukci jsou použity diskrétní sou ásti a integrované obvody nižší integrace. Vlastnos...

Více

UN|YERsÁINí NApÁJEcÍ lonroÁr

UN|YERsÁINí NApÁJEcÍ lonroÁr €1r&fiÉa-. kýo apouši ěě*ts o Bapští i,á nebo 24 Y Pogtu1nJlc ateJ4ýn zpílsobao sa& íe tg popsrito v boclě 3.2. st!ťt tIroťéěílb eÍr }o gi 3o s' přsetá!*a s, ghl.edtguna.vgls Lt6tc{ qtí;l-.

Více