Zpravodaj květen 2014

Komentáře

Transkript

Zpravodaj květen 2014
ZPRAVODAJ
OBCE RADSLAVICE











Květen 2014
květen 2014
OBSAH
SLOVO STAROSTKY
2
MIGRACE OBYVATEL V ROCE 2013
4
ÚŘEDNÍ DESKA
4
Úřední hodiny
OKÉNKO Z VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA
5
PO 8.00 – 12.00
NEZISKOVÉ ORG. ZÍSKALY FINANČNÍ DAR
6
ST 14.00 – 18.00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014
7
KULTURNÍ ČINNOST V OBCI
8
Mimo úřední
hodiny:
XII. OBECNÍ PLES V RADSLAVICÍCH
9
PO 13.00 – 16.00
TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYÖR - MAĎARSKO
9
ÚT 09.00 – 14.00
TJ RADSLAVICE
10
SDH RADSLAVICE
11
SDRUŽENÍ MAMINEK RADSLAVICE
12
OBECNÍ KRONIKA (VÝPIS Z KRONIKY)
13
OBECNÍ KNIHOVNA
14
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
16
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
17
KDY NA ÚŘAD
ČT 09.00 – 14.00
PÁ 09.00 – 12.00
V jinou dobu po
domluvě na čísle
517 357 302.
Zpravodaj obce Radslavice, periodický tisk územně samosprávného celku obce Radslavice, byl zapsán do
evidence periodického tisku pod ev. č.: MK ČR E 17421. Počet výtisků: 180 ks. Vydává se 2x ročně, Tisk:
Moraviatisk Vyškov spol. s.r.o., Pustiměř 180 Za obsah odpovídá Věra Marková. Neprochází jazykovou
úpravou. Květen 2014. Uzávěrka dalšího zpravodaje: 20. září 2014 Příspěvky zasílejte na
[email protected]
SLOVO STAROSTKY
ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
letošní první vydání Zpravodaje se k vám dostává v období jara, v čase, kdy příroda mění
chladné a monotónní odstíny svého zimního šatu na hřejivou paletu pestrých barev. Přináší
sebou také spoustu energie, tolik potřebného optimismu a činorodého elánu. A tak jako
každý z Vás si připravuje plány, co všechno by chtěl v letošním roce vybudovat, opravit či
vylepšit ve svých domovech, tak i zastupitelstvo vypracovalo pro poslední rok funkčního
období plán akcí, se kterými bych Vás nyní ráda v krátkosti seznámila.
Kultura a společenský život





Leden – Tříkrálová sbírka, Obecní ples
Duben – zájezd do divadla
Květen – Den matek
Červen – Pohádkový les
Říjen – zájezd do divadla event. pozvání
divadla


Listopad
–
Strašidelná
stezka,
Lampionový průvod
Prosinec
–
Vánoční
koncert
Vyškovského smíšeného pěveckého
sboru z Vyškova, Rozsvěcení vánočního
stromu a mikulášská nadílka.
Při organizování a pořádání akcí budeme i v letošním roce úzce spolupracovat s dobrovolnými
složkami a mateřskou školou.
V letošním roce nás také očekávají dvoje volby. Těmi prvními budou ve dnech 23. a 24. května
volby do Evropského parlamentu. Druhé potom v měsíci říjnu volby do obecního
zastupitelstva. A právě v této souvislosti bych ráda oslovila Vás spoluobčany, kteří máte zájem
a chuť přispět k všestrannému rozvoji obce a zkvalitnění života v naší vesnici, abyste do
zastupitelstva kandidovali. Ať už tak učiníte prostřednictvím některé politické strany, hnutí,
jednotlivě či v uskupení nezávislých kandidátů.
PLÁN ČINNOSTI ZO NA ROK 2014
Investiční a neinvestiční akce, údržba
Prioritně neprovedené nebo nedokončené akce loňského roku:



Dokončení obnovy a údržby OÚ Radslavice - 1. čtvrtletí
Vyhotovení projektové dokumentace „Oprava střechy KD“ - 2. čtvrtletí
Zahájení výstavby IS Radslavice – etapa B2, B3 - 2. pololetí
A dále

Stavební opravy garáže SDH Radslavice - 1. čtvrtletí

Výměna herních prvků na školní zahradě - 3. čtvrtletí

Rozšíření parkovacích míst u OÚ a MŠ - 2. pololetí

Realizace projektu Revitalizace veřejné zeleně - 2. pololetí

Oprava požární stříkačky - 2. pololetí

Pořízení elektrocentrály pro JSDH Radslavice - 2. pololetí

Realizace projektu Zateplení objektu OÚ a MŠ - 2. pololetí

Oprava autobusové zastávky Radslavice - 2. pololetí
Tyto další akce budou realizovány v rozsahu
odpovídajícímu finančním možnostem obce.
ZÁVĚREM
Když se řekne KVĚTEN, napadne snad každého MĚSÍC LÁSKY. Není divu, vždyť
mnoho básníků o něm píše, v přírodě všechno kvete a voní. Milí spoluobčané,
přeji Vám hodně lásky a krásných chvil mezi svými nejbližšími, a to nejen
v máji, ale po celý rok.
Věra Marková
starostka obce
MIGRACE OBYVATEL V ROCE 2013
V roce 2013 došlo k následujícím změnám v počtu obyvatel:
K 1. 1. 2013 bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu
447 obyvatel
Narodilo se:
3 občánci
Děvčat
2
Chlapců
1
Zemřelo:
3 občané
Ženy
1
Muži
2
Přistěhovalo se:
18 občanů
Ženy
11
Muži
7
Odstěhovalo se:
24 občanů
Ženy
14
Muži
10
K 31. 12. 2013 bylo v naší obci hlášeno celkem 441 obyvatel.
ÚŘEDNÍ DESKA
Od konce roku 2012 byla zřízena elektronická úřední deska obce na webových stránkách
www.obecradslavice.com.
Úřední deska je propojena se spisovou službou (programem pro přijímání a odesílání pošty),
která má úložiště dokumentů na zabezpečeném serveru Města Vyškova. Je tedy chráněna
certifikátem proti zneužití a zničení dokumentů. Také operační systémy a prohlížeče internetu
probíhají neustálými úpravami a dochází k těmto problémům, že nefungují tak jak uživatel
potřebuje.
To znamená, že PC s operačními systémy typu Win7 a Win8 má s touto ochranou problém. Je
nutné, aby si každý uživatel nastavil v sekci Možnosti internetu – Zabezpečení – záložka
Internet – vlastní úroveň… nastavit a povolit doplňky „AktiveX“. Dále nainstalování certifikátu
MěÚ Vyškova, který bude dostupný na našich stránkách.
Pokud by měl někdo s tímto nastavením problém, můžete se na nás obrátit.
Toto opatření je nezbytné do doby expirace certifikátu MěÚ Vyškova, které by mělo
proběhnout koncem roku 2014.
POZNÁMKA POD ČAROU
Stále častěji se nás někteří lidé dotazují, zda informace, které se šíří mimo OÚ jsou pravdivé.
Z tohoto důvodu bychom také chtěli požádat občany, kteří mají jakékoliv dotazy či připomínky
k vedení Obecního úřadu a šíří zkreslené informace o chodu obce, aby se nebáli přijít na
veřejné jednání nebo do kanceláře OÚ. Rádi vám vaše pochybnosti vysvětlíme a upřesníme.
Zabráníme tak, šíření nepravd a lží.
OKÉNKO Z VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Radslavice se schází řádně v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Tyto zasedání jsou veřejné a mohou se jich účastnit
všichni občané, kteří se zajímají o činnost a o celkový chod obce v které žijí.
Zprávy z 21. zasedání Zastupitelstva
obce Radslavice konaného dne
19. 12. 2013 a z 22. zasedání
konaného dne 6. března 2014
ZO dne 19. 12. 2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
protokol o výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Radslavice č. j. MV131696-3/ODK-2013 a přijímá navržená
nápravná opatření vyplívající z protokolu.

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.
2/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č.
19/II/4 ze dne 21. 8. 2013, kterým byla
schválena OZV č. 1/2013 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na
území obce Radslavice.

Zastupitelstvo obce vydává nařízení obce
Radslavice č. 3/2013 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území obce
Radslavice

Zastupitelstvo obce schvaluje zmocnění o
provádění RO - bez omezení pro starostu v
rámci paragrafů, položek a v případě
přijatých dotací a následné schválení na
veřejném zasedání ZO

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
poskytnutí
dotace
z rozpočtu
JMK
č. 22291/13/OKH,
na
zajištění
akceschopnosti jednotky SDH Radslavice na
rok 2013 v celkové částce dotace 1.820,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtu obce na rok 2014
Návrh

Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr
obce Radslavice pronajmout družstvu
Morava Pustiměř za účelem provozování
zemědělské výroby, pozemky za roční
nájemné v celkové částce 3.753,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.
1. ke Smlouvě o dílo č. 1/13/Ra na
opravu a údržbu budovy OÚ a MŠ
Radslavice
s navýšením
ceny
za
vícepráce nezbytné pro provoz budovy
o částku 463.431,-Kč bez DPH a změnu
termínu dokončení díla do 31. 1
ZO dne 6. 3. 2014






Zastupitelstvo obce Radslavice bere na
vědomí Zprávu o činnosti ZO za rok
2013, Zprávu kontrolního výboru za rok
2013, Zprávu finančního výboru za rok
2013 a Zprávu kulturní komise za rok
2013
Zastupitelstvo obce Radslavice schvaluje
Nařízení obce 1/2014, kterým se ruší
Nařízení obce č. 3/2013
Zastupitelstvo obce Radslavice schvaluje
Nařízení obce č. 2/2014, kterým se
vydává Tržní řád obce Radslavice
Zastupitelstvo obce Radslavice schvaluje
plán činnosti ZO Radslavice na rok 2014
Zastupitelstvo obce Radslavice schvaluje
Zprávu o inventarizaci majetku obce za
rok 2013
Zastupitelstvo obce Radslavice schvaluje
účetní závěrku MŠ – PO Radslavice za
rok 2013
NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZÍSKALY FINANČNÍ DAR
ZO Radslavice na svém zasedání dne 19. prosince 2013 schválilo poskytnutí finančních darů neziskovým
organizacím působících v naší obci v oblastech tělovýchovy a sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit
mládeže, kultury, sociálních služeb, podpory rodin a ochrany životního prostředí a požární ochrany.
Celkový objem prostředků na finanční dary
neziskovým organizacím je pro rok 2014 ve výši
103.000,-Kč.
Tělovýchova a sport
TJ Radslavice požádala o finanční dar na provoz
a údržbu sportoviště a přilehlých budov.
Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 60.000,-Kč
Oblast volnočasových aktivit pro mládež
Sdružení maminek Radslavice podalo žádost o
finanční dar na částečné pokrytí nákladů při
pořádání úspěšných akcí pro děti a mládež. Pro
tuto oblast byla schválena celková částka
14.000,-Kč.
Oblast ochrany přírody a životního prostředí
V této oblasti byly podány 3 žádosti. Vyhověno
bylo spolku Český svaz včelařů (částka 3.000,Kč), MS Zelená Hora – Radslavice (částkou
2.000,-Kč), SVZ ČR KVZ Radslavice (částka
3.000,-Kč)
Oblast kultury a sociálních služeb
Zde byly podány celkem 3 žádosti. Vyhověno
bylo sdružení Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR – klub PAPRSEK
(částka 1.000,-Kč) na úhradu aktivit klubu v roce
2014, MŠ Radslavice (částka 8.000,-kč) k pokrytí
nákladů spojených s kulturní činností pro
všechny děti, SDH Radslavice (částka 7.000,-Kč)
na pokrytí nákladů vynaložených na kulturně –
společenskou činnost v roce 2014.
Oblast požární ochrany
Zde byla podána žádost od SDH Radslavice.
Této
žádosti
bylo
taktéž
vyhověno
(částka 5.000,-Kč) na nákup hasičských
pracovních obleků PSII pro JPO.
LÉČIVÉ OKÉNKO
Sirup z mladých kopřiv
Přísady: 80 stonků kopřiv, 3,5kg třtinového cukru, 4 citróny, 3,5 l vody.
Příprava: Kopřivy propereme v e studené vodě. Kůru citrónu důkladně omyjeme kartáčkem a citróny
nakrájíme na plátky. Kopřivy vložíme do většího hrnce a zalijeme vodou. Přidáme rozkrájené citróny.
Vše přivedeme k varu a asi 5 minut povaříme. Vývar i s kopřivami necháme v hrnci 24 hodin louhovat.
Po této době obsah hrnce přecedíme. Do šťávy z kopřiv přisypeme cukr, přivedeme za stálého
míchání k varu a necháme krátce přejít varem. Kopřivový sirup ihned přelijeme do skleněných lahví.
Zátky a lahve musí být čisté, sterilované vroucí vodou. Po naplnění lahve ihned zátkujeme a necháme
chladnout na vzduchu.
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014
ROZPOČET PRO ROK 2014
SU
ODPA
PŘÍJMY CELKEM:
POL
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343
1351
1361
1511
4213
4112
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2310
2321
3341
3392
3399
3633
3639
3725
6310
8115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SU
AU
ODPA
POL
Hodnota Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY
670 000,00
Daň z příjmů fyzických osob
20 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
100 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů
750 000,00
Daň z příjmů právnických osob
1 500 000,00
Daň z přidané hodnoty
199 000,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
9 000,00
Poplatek za psy
2 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
16 000,00
Odvod z loterií a podobných her. Zařízení
4 000,00
Správní poplatky
330 000,00
Daň z nemovitostí
0,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SZIF)
76 000,00
Neinvest.přijaté transfery ze SR
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
32 000,00
Pitná voda
33 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 000,00
Rozhlas a televize
7 000,00
Zájmová činnost v kultuře
9 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
165 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
5 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
20 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
26 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 500 000,00
Financování
Hodnota Kč
VÝDAJE CELKEM:
Obec RADSLAVICE
Celkem
5 474 000,00
3 676 000,00
1 798 000,00
Celkem
5 474 000,00
231
231
0
0
2212
2221
0
0
231
0
2310
0
231
0
2321
0
231
231
0
0
3111
3111
0
0
231
231
231
231
231
0
0
0
0
0
3314
3319
3326
3341
3392
0
0
0
0
0
231
231
0
0
3399
339
0
0
231
0
3419
0
231
0
3631
0
231
0
3633
0
231
231
231
0
0
0
3721
3722
3723
0
0
0
231
231
0
0
3745
3639
0
0
231
231
0
0
5212
4359
5901
0
231
0
5512
0
231
0
6112
0
231
231
231
231
0
0
0
0
6171
6171
6310
6320
0
0
0
0
231
0
6402
0
DOPRAVA
25 000,00
Silnice
22 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy
PITNÁ VODA
32 000,00
Pitná voda
KANALIZACE
33 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly
ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ
200 000,00
Předškolní zařízení
74 000,00
Plánované opravy budovy
KULTURA
10 000,00
Činnosti knihovnické
4 000,00
Ostatní záležitosti kultury
20 000,00
Pořízení a zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí
1 000,00
Rozhlas a televize
120 000,00
Zájmová činnost v kultuře
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
43 000,00
Ostatní záležitosti kultury
25 000,00
Jubilea,vítání občánků, pohoštění
OSTATNÍ TELOVÝCHOVNÁ ČINNOST
60 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
30 000,00
Veřejné osvětlení
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
500 000,00
Inženýrské sítě
TKO
8 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
240 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
30 000,00
Velkoobjemový odpad 2x ročně
VEŘEJNÁ ZELEŇ
350 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5 000,00
členský příspěvek MAS
OCHRANA OBYVATELSTVA
2 000,00
Rezervy pro případné živelné situace
2 000,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
HASIČI
46 000,00
Nákup materiálu
ZASTUPITELSTVA OBCÍ
395 000,00
Zastupitelstva obcí
VNITŘNÍ SPRÁVA
1 256 000,00
Činnost místní správy
1 910 000,00
Opravy budovy OÚ
5 000,00
Služby peněžních ústavů
20 000,00
Služby peněžních ústavů
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S KÚ
6 000,00
Finanční vypořádání dotací mezi krajem a obcí
47 000,00
32 000,00
33 000,00
274 000,00
155 000,00
43 000,00
60 000,00
30 000,00
500 000,00
278 000,00
355 000,00
4 000,00
46 000,00
395 000,00
3 191 000,00
6 000,00
KULTURNÍ ČINNOST V OBCI
Rozsvěcení vánočního stromu
A
dvent je doba přípravy na Vánoce. Je to
část církevního roku, která začíná čtvrtou
nedělí před Vánocemi. Označení pochází z
latinských slov "advent-adventus", což
znamená příchod, blížit se. Myslí se zde na
příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba
Tříkrálová sbírka 2014
Tři králové - tento svátek je svou podstatou
totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým
dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.
Tříkrálová sbírka má charakter celonárodní sbírky,
jejímž hlavním účelem je především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. V naší obci proběhla sbírka
v sobotu 4. ledna 2014. Letošními koledníky byly
děti Oujezdské a jako vedoucí skupiny byla paní
starostka Věra Marková. Celou sbírku absolvovali
za nepříznivého počasí. Občané přispěli celkovou
částkou 7. 415,-Kč. Za příspěvky všem občanům
moc děkujeme.
trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně.
První adventní neděle vyšla v roce 2013 na 1.
prosince. Doma jsme si na adventním věnci
rozsvítili první svíčku. V tento den proběhlo i
tradiční
rozsvěcení
vánočního
stromu
s mikulášskou nadílkou před budovou OÚ a MŠ
Radslavice. Kulturní program připravily děti z naší
Mateřské školy a také nadané děti z obce, které
zahrály známé koledy. Některé děti se krčily u
rodičů, jiné spěchaly říci Mikuláši pěknou
básničku nebo písničku, za kterou dostaly
bohatou nadílku. Nakonec se i bázlivější děti
osmělily a Mikuláš s andělem rozdali všechny
balíčky. A co čert? Ten odešel s prázdnou, žádné
zlobivé děti my totiž u nás v Radslavicích
nemáme…. Nedělní večer se povedl a moc se líbil
všem, kteří se zúčastnili. Těm co přiložili ruku
k dílu, aby se akce povedla, moc děkujeme.
XII. obecní ples v Radslavicích
Tak
jak je již zvykem a tradicí
uspořádali jsme pro vás v pořadí již
XII.
ročník
obecního
plesu.
Byli osloveni sponzoři, kteří darovali
do tomboly pěkné ceny. Hlavní
výhru věnovala obec a byl jí
televizor. Do všech domácností byly
doručeny pozvánky. Ples se konal
v sobotu 18. ledna 2014 za
doprovodu kapely „YREN MUSIC“.
Při jejich produkci se letos přišlo
pobavit 70 hostů. Nálada byla
během celého večera skvělá, o čemž
svědčí, že zábava se protáhla
do ranních hodin. Již nyní se těšíme na další ročník. Všem sponzorům tomboly a zúčastněným členové
zastupitelstva děkují.
TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYÖR - MAĎARSKO
V
sobotu 1. března 2014 se uskutečnil zájezd do
termálních lázní v Maďarsku ve městě Györ a
Mosoň. Tuto akci jsme zajistili prostřednictvím CK
Grand Travel z Rousínova, která má s takovými
zájezdy zkušenosti. Jelikož tento termín se potkal
s „Ostatky“, z naší obce se vypravilo celkem 7 členů.
Všichni si vybrali město Györ, kde je větší výběr bazénů
s různou teplotou vody a větší vyžití pro děti (tobogány,
hrací bazén pro nejmenší, aj.). Ve městě Mosoň jsou
lázně spíše klidové, pro relaxaci a odpočinek.
A jelikož počasí nám přálo, tak kdo měl zájem o prohlídku
města Györu, mohl si před koupelí udělat výlet po městě
a poznat lázně i zvenčí.
Plánujeme v příštím roce tuto akci zopakovat, proto se můžete již nyní nebo v průběhu roku nezávazně
přihlásit.
adventní koncert 2013
V neděli 15. prosince 2013 uspořádal Obecní úřad
Radslavice
Adventní
koncert
Vyškovského
smíšeného pěveckého sboru. Zpěv navodil všem
přítomným hostům vánoční atmosféru, vybranými
písněmi týkající se adventního času. Smutnou
skutečností bohužel je, že v naší obci se našlo velmi
málo občanů, kteří si chtěli předvánoční spěch a
přípravy zpříjemnit líbivými tóny a na chvíli
zapomenout na každodenní starosti a povinnosti,
které nás tíží. Je to velká škoda, že ani v tento čas si
nenajde většina chviličku na příjemné „sousedské“
posezení. Dá se říci, že právě k tomuto účelu jsou
všechny veřejné akce pořádány. Od nepaměti se
takto lidé scházeli, aby se zachovala jakási obecní
soudržnost a přátelství mezi lidmi v obci.
TJ RADSLAVICE
Vážení spoluobčané
dovolte, abych Vás krátce
informoval o činnosti naší
tělovýchovné jednoty od
listopadu loňského roku.
Po
úspěšném
zakončení
podzimní sezony fotbalistů
Rapidu, kde skončili na
sedmém místě, se ihned
začaly
řešit
problémy
s doplněním kádru pro jarní
část ročníku.
Nejdříve
však
proběhlo
rozloučení se starým rokem
tradičním
silvestrovským
fotbálkem za netradičního
skoro
jarního
počasí.
Obrovskou popularitu a zájem
ze širokého okolí získala také
již sedmá silvestrovská domácí
zabíjačka na fotbalovém hřišti.
Všem co se obětují a věnují
svůj čas přípravě a realizaci
této akce tak, aby uspokojili
nebývalý zájem o tyto
zabíjačkové pochoutky, patří
obrovský dík a uznání.
Teď tedy k výše zmíněným
změnám v kádru Rapidu. Po
déle trvajícím hecování a
různým sázkách se stal členem
našeho kádru bývalý ligový
fotbalista a několikanásobný
reprezentant Edvard Lasota,
který bude nadále vykonávat i
funkci hlavního trenéra. Jeho
přestup byl uskutečněn z MFK
Vyškov. Dále se podařilo získat
na přestup ze sousedního FK
Pustiměř Jana Augustina,
Petra
Vavro
a
Davida
Tomáška. Hostování ze Sokola
Račice prodloužil perspektivní
David Gryc. Bohužel jsme se
pro jarní sezónu museli
rozloučit s Petrem Spodným,
kde FK Pustiměř trval na
ukončení hostování v našem
klubu. Věříme však, že se pro
příští ročník dohodneme
s funkcionáři Pustiměře a Petr
již bude natrvalo kmenovým
hráčem Rapidu.
Opět také proběhla kvalitní
zimní
příprava
včetně
pětidenního
soustředění
mimo. Vzhledem k letošní
teplé
zimě
mohlo
být
NE 10.11.
14.00
Radslavice
Vážany n/Lit.
1:2
SO 29.3.
15.00
Lysovice
Radslavice
0:3
NE 6.4.
15.30
Radslavice
Pustiměř
1:0
NE 13.4.
15.30
Kobeřice
Radslavice
2:1
NE 20.4.
16.00
Radslavice
Hodějice
1:3
SO 26.4.
16.00
Dědice
Radslavice
1:1
NE 4.5.
16.30
Radslavice
Brankovice
4:0
NE 11.5.
16.00
Pačlavice
Radslavice
7:1
NE 18.5.
16.30
Radslavice
Vícemilice
2:1
NE 25.5.
16.30
Radslavice
Ivanovice n/H.
0:2
NE 1.6.
16.30
Vyškov B
Radslavice
3:2
NE 8.6.
16.30
Radslavice
FK Drnovice
2:3
SO 14.6.
16.30
Komořany
Radslavice
0:2
3:1
Předehráno
odjezd 15:15
hod.
odjezd 14:45
hod.
odehráno
i
mnoho
přípravných utkání. Toto se
projevilo
v prvních
třech
prozatím odehraných jarních
mistrovských
utkáních,
ve kterých jsme získali sedm
bodů z devíti.
Funkcionáři TJ a Rapidu se
snaží nadále zpříjemňovat
atmosféru
na
domácích
zápasech jak pro velké diváky,
tak pro děti a mládež. Proto
na prvním jarním zápase
s Pustiměří byl pro nejmenší
připraven celé odpoledne
skákací hrad a dospělí fandové
určitě ocenili instalaci nové
světelné
tabule,
takže
doufám, že již nebudou po
ukončení zápasu dohady o
tom
„kolik
to
vlastně
skončilo“. Samozřejmostí se u
nás stalo kvalitně připravené
hřiště a bohaté občerstvení
včetně pečeného masenka,
dobrého piva a dostatku
rumíku. Za tím vším se sjíždějí
fanoušci Rapidu ze širokého
okolí.
Závěrem bych se chtěl omluvit
spoluobčanům Radslavic za
mnohdy
omezenou
průjezdnost
komunikace
během domácích zápasů
z důvodu ne vždy správně
zaparkovaných automobilů a
zároveň
je
požádat
o
přiměřenou míru tolerance
během těch dvou hodin, co
probíhá utkání. Děkuji.
M. Pazdera, TJ Radslavice
odjezd 15:30
hod.
odjezd 15:15
hod.
SDH RADSLAVICE
Vážení občané,
Rádi bychom Vás v krátkosti seznámili s činností našeho dobrovolného sboru od ledna do
dubna 2014 a dále s plánem soutěží pro rok 2014
Oprava hasičky
V měsíci únoru jsme provedli opravu a údržbu hasičské garáže.
Byl vybudován prostor pro vestavnou skříň v prostoru
klubovny a bylo provedeno malování garáže. Velkou zásluhu
na těchto pracech má Pavel Otevřel ml., který se ve svém
osobním volnu věnoval těmto zednickým pracem.
Sezónní opravy PS
V dubnu jsme za velkého
přispění Ivo Dofka provedli
opravy
na
hasičských
stříkačkách, abychom byli
v tomto roce připraveni jak
na sportovní sezonu, tak pro
případ hasičského zásahu.
Vinný sklípek
22. března
se
uskutečnil
9. ročník zájezdu pro občany,
tentokrát jsme uspořádali
zájezd do vinného sklípku do
Hustopečí. Zájem byl obrovský,
všechna místa byla obsazena.
Pevně věříme, že se všem
zájezd líbil a oslavil tak s námi
příchod jara se sklenkou
dobrého vína u cimbálové
muziky.
Termíny soutěží v roce 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Místo konání
Šaratice
Radslavice
Topolany
Hlubočany
Habrovany
Kučerov
Dražovice
Drnovice
Tučapy
Tvarožná
Hodějice
Ivanovice na Hané
Mokrá
Datum
konání
10.5.
SO
7.6. SO
21.6. SO
28.6. SO
12.7. SO
19.7. SO
26.7. SO
2.8. SO
30.8. SO
31.8. NE
6.9. SO
13.9. SO
14.9. NE
Čas
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
11.00
13.00
11.00
13.00
11.00
11.00
Kategorie
M,Ž
M,Ž,VC35
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž,VC35
M,Ž,VC35
M,Ž
M,Ž
M,Ž,VC35
M,Ž
Jménem sboru dobrovolných hasičů Radslavice Vám přejeme mnoho úspěchů
v roce 2014 a těšíme se na shledanou při letošních akcích
František Holub
starosta SDH Radslavice
starosta IV. okrsku Radslavice
Martin Jelínek
velitel JSDHO Radslavice
zást.velitele IV. okrsku Radslavice
SDRUŽENÍ MAMINEK RADSLAVICE
Plánované akce na 1. polovinu roku 2014:
1. 5. 2014 Kuličkiáda (pouze za příznivého počasí)
1. 6. 2014 Den dětí (za každého počasí)
27. 6. 2014 Pohádkový les (za každého počasí)
Každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. si můžete přijít zacvičit PILOXING do sálu místního KD.
Cvičení je zdarma a není třeba se hlásit předem.
Za sdružení Maminek - Jana SZKUTOVÁ
OBECNÍ KRONIKA (výpis z kroniky)
Obecní kronika a první kronikář
Radslaviček
Započato dne 28. února 1924, Radslavičky.
Zákonem Čs. Republiky ze dne 30. 1. 1920 čís.
80 sb. z. a . u. byla všem obcím Čs. Republiky
uložena povinnost založit svou obecní pamětní
knihu.
Poněvadž po světové válce, která započala 26.
7. 1914 a skončila 28. 10. 1918, byly knihy drahé
a zdejší obec byla válečnými půjčkami
zadlužena, oddalovalo obecní zastupitelstvo
koupit tuto knihu. Až konečně na zakročení
okresní pol. Správy ve Vyškově se zdejší
zastupitelstvo na své schůzi 26. prosince 1923
rozhodlo a v lednu 1924 ji zakoupilo za 70,-Kč
v obchodě p. Indry ve Vyškově.
K založení a vedení této knihy měla být obecním
zastupitelstvem zvolena důvěryhodná osoba,
prý kněz nebo učitel. Vzhledem k tomu, že toho
času nebydlel ve zdejší obci ani kněz ani učitel,
naše farní obec s bydlištěm kněží jsou Dědice i
škola s bydlištěm učitelů. Proto Velké Radslavice
zvolilo obecní zastupitelstvo Josefa Šmehlíka, t.
č. zdejšího náměstka starosty, domkaře a
obchodníka se smíšeným zbožím č. p. 10. A za
členy komise, která má k těmto písemným
letopiseckým pracím přihlížeti p. Matěje Školaře
č. p. 27 a Václava Provalila č. p. 28, zdejšího
malorolníka.
Tkalcovství šlo ze slabšími přestávkami silně na
odbyt a to skoro až do světové války, proto byli
v 70% zdejších domků po 1 nebo 2 tkalcích.
V roku 1904 byl zvolen za starostu zdejší obce,
kterou zastával 15 let, až do 1. 7. 1919 tedy i
přes válku. V době 1. světové války tkalcovství
zaniklo, ani po válce pro nedostatek práce
nezapočalo, zařídil si ve svém domku č. p. 10
malý obchod se smíšeným zbožím.
Zdeňka Provazníčková
kronikářka obce Radslavice
Josef Šmehlík, č. p. 59
První kronikář obce Radslavičky
Narodil se dne 5. 2. 1866 v domku č. p. 59 ve
Velkých Radslavicích, kde navštěvoval
jednotřídní českou obecnou školu, která byla
vystavěna v r. 1869 a měla č. p. 71. Jiného
školního vzdělání se mu nedostalo. Po vyjití
školy se doma vyučil domáckému tkalcovství.
Když se oženil, provozoval živnost tkalcovství.
Dovážel z Brněnských továren zdejším
tkalcům vlněné a polovlněné osnovy a outky
ke tkaní látek na oděvy a ke tkaní vlňáků. Tyto
výrobky odvážel na vozích a odváděl do
Brněnských továren zpět.
Matěj Školař, č. p. 27
P
rvní pomocník těchto letopisných
prací, starý 75 let.
Narodil se 24. 10. 1849 v domě č. p. 37 ve
Velkých Radslavicích, chodil do školy
v Pustiměři,
poněvadž
žádná
škola
v Radslavicích nebyla. Byl vyučen tkalcem a
byl přede mnou přes 15 let, od roku 1888 do
1. května 1904 ve zdejší obci starostou. Nyní
je radním.
Václav Provalil, č. p. 28
Druhý pomocník je 58 roků stár.
Narodil se dne 2. 9. 1866 v Dědicích, kde
navštěvoval obecnou školu, je také tkalcem, do
zdejší obce se přiženil a byl 4 roky radním. Nyní
je členem výboru.
OBECNÍ KNIHOVNA
Knižní novinky 2013
Roberts, Nora: Sedmé
znamení
Small, Bertice: Bianca
Wood, Barbara:
Vyvolená
Kleypas, Lisa: Kde jsi,
lásko?
Vondruška, Vlastimil:
Krev na kapradí
Vondruška, Vlastimil:
Msta písecké panny
Vondruška, Vlastimil:
Osmanský tábor
Harris, Joanne:
Broskve pro otce
Francise
Enoch, Suzanne:
Zkrocení šarmantního
rebela
Steel, Danielle: Přátelé
navždy
Březinová, Anna:
Císařské spiknutí
Brown, Sandra: Drsný
chlap
Robers, Nora: Spojeni
osudem
Cílek, Roman:
Zdivočelý tlukot srdce
Bauer, Jan: Zachraňte
krále
Kepler, Lars: Písečný
muž
Ohlédnutí za rokem 2013:
V roce 2013 byla naše knihovna z důvodu
rekonstrukce budovy obecního úřadu v provozu
pouze do srpna (posledním dnem pro vrácení
a půjčení knih byla středa 7. 8. 2013). Od 1. 8. do
9. 8. 2013 probíhala v knihovně revize knihovního
fondu, ukládání zrevidovaných knih do on-line
katalogu knihovny a následovalo balení knih
a stěhování celé knihovny do bezpečných prostor,
aby se rekonstrukce mohla rozběhnout na plné
obrátky.
Statistika naší knihovny:
Ve sledovaném období, které sice fakticky trvalo
jen od ledna do srpna, ale do roční statistiky
vykazuje činnost knihovny za celé sledované období
(tedy k 31. 12. 2013), jsme zaznamenali, že:
-
-
registrováno 44 čtenářů, z toho 8 čtenářů
ve věku do 15 let (mládež)
byla návštěvnost (slovy statistiky průměrně)
téměř 17 čtenářů na jeden půjčovní podvečer
bylo půjčeno 802 knih, z toho 682 si vypůjčili
dospělí čtenáři a 120 knih děti a mládež do
15 let
nakoupeno bylo 16 nových knih
I letos obecní úřad poskytnul částku 3.000,- Kč
na nákup nových knih. Do dnešního dne byly
zakoupeny zatím knihy dvě.
Obecní knihovna v roce 2014:
Od 5. 3. 2014 je obecní knihovna opět v provozu, v „novém“
(po rekonstrukci se vnitřní dispozice prvního patra budovy
obecního úřady poněkud pozměnila), knihovna má tedy nové
prostory, troufám si říct, že velmi moderní a útulné. Půjčovní
doba zůstává stále stejná.
Nadále platí, že registrace čtenářů v naší knihovně je
bezplatná, nevybíráme ani žádné poplatky za členství.
Při registraci čtenářů mladších patnácti let vyžadujeme souhlas
rodičů.
Půjčovní doba:
Každá 1. a 3.
středa v měsíci
17.30 - 18.30
On-line katalog:
www.obecradslavice.com
záložka
Knihovní fond
obecní knihovny čítá 1620 knih, z toho je 1091
beletristických knih pro dospělé, 299 pro děti a mládež a 107
knih naučných pro dospělé a 32 naučných pro mládež.
Nabídka knih pro čtenáře je stále obohacována o knihy
nejrůznějších žánrů z vyškovské knihovny, z tzv. Výměnného
fondu, který je během roku obměňován a doplňován o další
nové knihy.
Novinky 2014
Novinky:
Novinkou naší knihovny je on-line katalog knihovního fondu
naší knihovny na webových stránkách obce Radslavice, pod
záložkou
„Knihovna“,
odkaz:
http://www.obecradslavice.com/index.php/obecniknihovna/knihovna.html.
Dovoluji si Vás tedy tímto pozvat do naší nové knihovny, věřím,
že si z nabídky knih vyberete a budete se k nám rádi vracet,
stejně jako naši věrní čtenáři, kterým tímto děkuji za jejich
přízeň, trpělivost, kterou s uzavřením knihovny měli, jsem
vděčná za jejich zálibu v četbě a lásku ke knihám vůbec.
Jana Zlámalová - knihovnice
Robb, J. D.:
Měj se na pozoru
Jansa, Pavel:
Stařec a mord
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2013-2014 byl zahájen v nově
zrekonstruovaných prostorách. Proměnou
prošla zejména třída školy, kancelář a
vstup do MŠ. Byla provedena nová
elektroinstalace, topení, včetně kotle.
Strop ve třídě byl vytvořen ze
sádrokartonu a vybaven osvětlením.
Podlaha ve třídě byla již v dezolátním
stavu, proto ji bylo nutné nově
vybetonovat. Veškeré omítky byly
okopány a nataženy. Nové stropy ze
sádrokartonu byly vybudovány i v šatně,
umývárně a vstupu do MŠ a taktéž
s novým osvětlením.
Po hrubých pracích následovalo malování,
položení kvalitního linolea ve třídě a
v kanceláři. Dále vzniklo obložení stěn a
topení. Moderní vzhled dotvořily dveře ve
třídě, kanceláři a výdejně. Do výdejny byl
zhotoven pult na odkládání nádobí a ve
třídě skříň se šuplíky na třídění odpadu a
v horní části na umístění pitného režimu
pro děti. Vstup do MŠ byl prosvětlen
barevným obložením a vytvořením stěny
s věšáky.
V tomto školním roce nás
rekonstrukce
lehárny-místnosti
odpočinek dětí.
čeká
pro
Mateřská škola byla postavena
jako přístavba stávající budovy v letech
1977-1979 a to svépomocí občanů
Radslavic. Od této doby prošla výraznější
rekonstrukcí pouze šatna a umývárna
školy. V roce 2006 byla vyměněna okna a
vstupní dveře. Pěvně doufáme, že se nám
bude i nadále dařit zvelebovat prostředí
školy a vytvářet tak příjemné prostředí pro
naše děti.
Mgr. Lenka Školařová, DiS.
ředitelka MŠ
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Informace k volbám do Evropského parlamentu
Informace pro občany ČR o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu (EP) na území
ČR.
Volby do EP území ČR upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Volby do EP se budou na území ČR konat 23. a 24. 5. 2014. Dne 23. 5. 2014
(pátek) se bude hlasovat od 14 hod. do 22 hod. a dne 24. 5. 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8 hod. do
14 hod. Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do EP území ČR za předpokladu, že nejpozději druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP, popř. hlasuje na voličský průkaz (VP). Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou
nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
omezení svéprávnosti. Seznam voličů pro volby do EP na území ČR. Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do EP je zápis státního občana ČR, který má právo volit, do seznamu voličů pro volby do EP.
Tento seznam vede obecní úřad (OÚ), MěÚ, úřad městské části nebo městského obvodu pro každé volby
do EP postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (13. 4. 2014) zanese OÚ do
seznamu voličů pro volby do EP údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR,
který má právo volit ve volbách do EP a má na území ČR trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu
voličů pro volby do EP. Občan může být současně zapsán jen v 1 seznamu voličů. Jak postupovat, když se
volič přestěhuje? Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů
pro volby do EP (tj. po 13. 4. 2014), musí na OÚ v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do EP. Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách
hlasování ve volbách do EP na území ČR. Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách
do EP na území ČR za předpokladu, že nejpozději 2. den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45
dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 9. 4. 2014),
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Seznam
voličů pro volby do EP vede OÚ, MěÚ. Seznam sestavuje OÚ pro každé volby do EP postupem daným
zákonem.
Vážení občané, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci ve
věci odděleného svozu biologicky rozložitelného odpadu
(BRO). Do sběrných nádob určených ke sběru BRO často
odkládáte odpady, které způsobují problémy se
zpracováním BRO na koncových zařízeních, jako např. větve,
popel, písek, hlínu, kamení a kovy. Tyto odpady je
nevhodné do sběrných nádob odkládat. Děkujeme za
pochopení.
OÚ Radslavice a Respono, a.s.
POZVÁNKY
 30. 5. 2014 – VČELAŘSKÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA
V KULTURNÍM DOMĚ
 1. 6. 2014 – DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI V RADSLAVICÍCH
 7. 6. 2014 – SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU –
OKRSKOVÉ KOLO
 27. 6. 2014 – POHÁDKOVÝ LES

Podobné dokumenty