PROCE55 Warehouse - East-Gate

Komentáře

Transkript

PROCE55 Warehouse - East-Gate
PROCE55 Warehouse
Přehled
PROCE55 Warehouse
Obsah
Představení PROCE55 Warehouse ................. 3
Integrace PROCE55 ....................................... 4
PROCE55 Scheduling .................................... 4
PROCE55 Maintenance ................................ 4
PROCE55 Quality .......................................... 4
Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse .... 5
Flexibilní struktura skladů ............................ 5
Plná funkcionalita při zablokovaném ERP
systému ........................................................ 5
Off-line režim mobilního terminálu ............. 5
Propojení s ERP systémem a skladovými
systémy ........................................................ 5
Integrace se SAP ........................................... 5
Čárové kódy.................................................. 6
Tisk štítků s čárovými kódy ........................... 6
Dodavatelský portál pro tisk čárových kódů 6
Vysledovatelnost .......................................... 6
Just-in-time a just-in-sequence .................... 6
Základní funkce PROCE55 Warehouse ........... 7
Příjem ........................................................... 7
Dodací avízo ................................................. 7
Příjem s kontrolou kvality............................. 7
Naskladnění .................................................. 7
Rozpaletování ............................................... 7
Vychystávání................................................. 7
Balení ............................................................ 7
Doplňování zásob ......................................... 8
Vyskladnění .................................................. 8
Zásobování výroby ....................................... 8
Expedice ....................................................... 8
Nakládka ....................................................... 8
Řízení skladových zakázek ............................ 8
Reporting ...................................................... 9
Průběžná inventura (Cycle-count)................ 9
Standardní inventura.................................... 9
Rozšiřující funkce PROCE55 Warehouse....... 10
Externí přístup ............................................ 10
Propojení s logistickými společnostmi ....... 10
© 2012 East-Gate
Zajištění kvality (Quality Assurance) .......... 10
Cross docking ............................................. 10
Zpětná logistika .......................................... 10
Řízení úkolů ................................................ 10
Kitting ......................................................... 10
Převažování a přebalování výrobků ........... 10
Zrání výrobků ............................................. 11
Řízení expedice dle data spotřeby ............. 11
Podklady pro účtování ............................... 11
Schémy příkladu integrace PROCE55
Warehouse se SAP ..................................... 12
Integrace PROCE55 Warehouse se SAP ..... 12
Struktura skladů ......................................... 12
Vstup materiálu na sklad vůči objednávce
(MIGO) ....................................................... 13
Naskladnění s paletizací ............................. 14
Příklady implementovaných řešení ............. 16
Příjem ......................................................... 16
Naskladnění
Evidence vratných obalů u
příjmu materiálu 16
Zásobování výroby: řízení provozu Kanban
zásobovacího vláčku .................................. 17
Expedice ..................................................... 19
Expedice – příjem z výroby ........................ 19
Expedice – nakládka ................................... 20
Reporting ................................................... 21
Inventura .................................................... 21
Vyhledávání materiálů v offline režimu ..... 22
Externí přístup: webový portál pro
dodavatele ................................................. 23
Technologie PROCE55................................. 24
Flexibilita .................................................... 24
Rychlá implementace ................................. 24
Jednoduchá obsluha .................................. 24
Výhodná licenční politika ........................... 24
Katalog řešení PROCE55 ............................. 25
Kontakt ...................................................... 26
Strana 2
PROCE55 Warehouse
Představení PROCE55 Warehouse
PROCE55 Warehouse řídí pohyb a skladování
materiálů v rámci jednoho anebo vícerých
skladů pro jednu anebo více firem. Zpracovává
související transakce jako příjem, naskladnění,
vychystávání, expedici a mnohé další. Všechny
procesy jsou realizovány s ohledem na aktuální
informace o obsazenosti skladových pozic. Pro
efektivní monitorování a řízení materiálového
toku využívá PROCE55 Warehouse různé technologie včetně čteček čárových kódů anebo
RFID, mobilních terminálů a bezdrátových sítí.Kromě funkcionalit, které mají standardní
Warehouse Management Systémy (WMS) má
PROCE55 Warehouse několik důležitých funkcionalit a vlastností:
» řešení ušité na míru zákazníkovi - možnost
zavedení specifických funkcí pro řízení logistických procesů, které vyžaduje reálný život
zákazníka, a jsou nad rámec běžných balíkových systémů;
» jednoduchost použití – žádné zbytečné obrazovky ani zbytečná pole – minimalizace
chyb, rychlé zaškolení;
» rychlé odezvy pro práci v reálném čase a
prostředí logistiky;
» možnost fungování mobilních terminálů
v prostorech připojených (on-line) a také
nepřipojených (off-line) do bezdrátové sítě,
automatická synchronizace v případě dostupnosti sítě;
» plnohodnotné fungování skladů v případě,
že ERP systém je nedostupný anebo je mimo provoz.
PROCE55 Warehouse bývá obvykle použitý
ve spojení s podnikovými aplikacemi (např.
ERP). Cílem není nahradit jejich funkcionalitu,
ale vhodně ji doplnit v souladu s reálnými potřebami.
» možnost řízení procesů použitím různých
zařízení (mobilní terminály, skenery čárových kódů, osobní počítače, apod.) dle reálných potřeb procesu;
© 2012 East-Gate
Strana 3
PROCE55 Warehouse
Integrace PROCE55
PROCE55 Scheduling
PROCE55
Warehouse
je
integrován
s plánovacím systémem, buď PROCE55 Warehouse nebo jiným. Integrace systémů umožňuje plánovat zásobování výroby ze skladu.
PROCE55 Maintenance
PROCE55 Warehouse může být propojený se
systémem řízení údržby, PROCE55 Maintenance anebo jiným. Takové propojení umožňuje
efektivní řízení skladu údržbářských materiálů
a náhradních dílů.
© 2012 East-Gate
PROCE55 Quality
Procesy PROCE55 Warehouse můžou být integrovány se systémem řízení kvality, buď
PROCE55 Quality nebo jiným. Skladové pohyby
materiálu (příjem/výdej materiálu do/ze skladu) resp. jejich umístění do příslušných skladovacích míst (např. blokovaná zásoba) můžou
být automaticky řízeny prostřednictvím dat
získávaných z logistických anebo výrobních
procesů.
Strana 4
PROCE55 Warehouse
Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse
Flexibilní struktura skladů
PROCE55 Warehouse umožňuje definovat
prakticky jakékoliv struktury skladů a úložných
míst (a to i v rámci jednoho skladu). Například
pro skladování materiálů atypických rozměrů,
vysoké hmotnosti a pro smíšené lokace na
uskladnění se specifickými požadavky. Tyto
struktury je možné velmi pružně měnit. Podporuje také struktury několika skladů, ve kterých
je uskladněn materiál vlastněný různými subjekty. Tyto struktury je možné flexibilně měnit,
nezávisle na účetním období.
Plná funkcionalita při zablokovaném ERP
systému
Pro případ výpadku spojení mezi systémy je
řešení PROCE55 Warehouse vybaveno mechanismem cash/queue, se kterým je plně funkční
v době nedostupnosti ERP systému, a to i po
dobu několika dnů. Po obnovení spojení se
změny dat synchronizují automaticky do ostatních aplikací. Tato funkcionalita je přínosem ve
firmách, kde je ERP systém administrativně
blokován například z důvodu měsíční zavírky.
Logistické a výrobní procesy tak můžou
s použitím PROCE55 Warehouse bez omezení
fungovat.
Off-line režim mobilního terminálu
Skladové procesy řízené mobilním terminálem
nejsou přerušeny ani v případě výpadku připojení do sítě (například z důvodu nedostatečného pokrytí v rozsáhlých skladových areálech).
Pro spojení mobilních terminálu se serverem
PROCE55 se využívá HTTP protokol, a proto
není nutné opětovné přihlašování. Uživatel ani
nepostřehne, že k výpadku spojení došlo.
Mobilní terminály můžou být používány také
v trvalém off-line režimu. Příklady takového
použití zahrnují prostory, kde z bezpečnostních
nebo jiných důvodů nemůže být zavedena bez© 2012 East-Gate
drátová síť (např. specifické požadavky na
ochranu bunkrů; bezpečnostní aspekty
v prostředí s nebezpečím výbuchu).
Propojení s ERP systémem a skladovými
systémy
PROCE55 Warehouse se obvykle používá ve
spojení s podnikovými aplikacemi typu ERP,
jako i dalšími podnikovými systémy a skladovými systémy typu Kardex®. Mnoho zákazníků
využívá PROCE55 ve spojení se systémem SAP.
Integrace se SAP
PROCE55 Warehouse může být integrován
se SAP v případech, kdy zákazník SAP WM
naimplementované
nemá
anebo
také
v případě, že zákazník má řešení SAP IM naimplementováno. Pokud má zákazník naimplementovanou pouze WM skladovou strukturu,
pak PROCE55 dokáže plně nahradit požadované chybějící funkcionality modulu WM .
PROCE55 Warehouse umožňuje eliminovat
omezení provázanosti struktury skladů v SAP s
účetním pohledem. To znamená, že změny ve
struktuře SAP skladů je potřebné realizovat
spolu se změnou účetního období anebo vytvořením nové skladové struktury a přeskladněním
materiálu. PROCE55 umožňuje dynamické
změny struktur skladů, přičemž zachovává
účetní konsistenci materiálů v SAP.
Integrace se SAP využívá PROCE55 SAP Connector. Ten funguje v reálném čase. Skladové pohyby realizované prostřednictvím mobilních
terminálů v PROCE55 Warehouse jsou okamžitě účtovány v SAP. Tím se eliminuje existence
rozdílů mezi reálnými skladovými hodnotami,
hodnotami skladových zásob vedených v SAP
systému, případně hodnotami vedených
v dalších systémech.
Strana 5
PROCE55 Warehouse
Čárové kódy
Typické použití PROCE55 Warehouse automatizuje logistické procesy na základě čárových
kódů. Množství manuálně zadávaných údajů je
tím minimalizováno a řešení je rozšířeno také o
automatickou kontrolu skenovaných údajů.
Čárové kódy je možné číst ze vzdálenosti několika metrů, PROCE55 Warehouse rozezná
správný kód i z této vzdálenosti pomocí prefixů
v čárových kódech.
Tisk štítků s čárovými kódy
PROCE55 Warehouse může tisknout štítky
s čárovými kódy na běžných tiskárnách (např.
laserových tiskárnách – tisk jako obrázek), anebo může řídit profesionální tiskárny čárových
kódů (např. tiskárny Zebra). Tisk na běžných
tiskárnách nevyžaduje koupi specifických zařízení a umožňuje rozsáhlé zavedení čárových
kódů při přijatelných nákladech.
Dodavatelský portál pro tisk čárových kódů
PROCE55 Warehouse zpřístupňuje dodavatelům web aplikaci pro generování a tisk čáro-
© 2012 East-Gate
vých kódů. Při jejím použití má každý dodavatel
k dispozici svůj přístup a vlastní sadu dodávaných materiálů. Aplikace generuje čárové kódy
připravené pro tisk na běžné tiskárně. Takové
označení
přijímaného
materiálu
již
u dodavatelů výrazně zrychluje a zjednodušuje
příjem materiálu a zejména eliminuje chyby
obsluhy.
Vysledovatelnost
PROCE55 Warehouse podporuje evidenci sériových čísel, šarží, doby expirace. Podporuje
vysledovatelnost příslušných materiálů.
Just-in-time a just-in-sequence
Propojení s dodavateli přes rozhraní EDI anebo
jiné umožňuje zavedení řešení PROCE55 Warehouse také v prostředí just-in-time a just-insequence. Ve vztahu k otevřené objednávce se
vytváří dodací avízo s čísly manipulačních jednotek, které jsou zobrazeny na štítcích fyzicky
dodávaných kontejnerů, a zároveň přijímaná
dodávka (inbound delivery), vůči které se provádí příjem materiálu.
Strana 6
PROCE55 Warehouse
Základní funkce PROCE55 Warehouse
Příjem
Příjem materiálu se realizuje kontrolou vůči
dokladu načtenému z podnikového informačního systému (např. nákupní objednávka) anebo bez kontroly. Obsluha snímá jednotlivá balení anebo jednotlivé kusy načtením čárových
kódů a ukládá materiál na paletu označenou
čárovým kódem, případně doplní údaj o množství. Je možné sledování výrobních čísel, šarží a
doby expirace.
Pokud jsou celopaletové zásilky označené paletovou etiketou EAN128, je možné vykonat příjem celé palety naskenováním této etikety.
V případě, že materiál nemá etikety použitelné
pro příjemce (odlišný formát, poškození anebo
bez etiket), je možné etikety vytisknout a polepit jako součást příjmu materiálu.
Dodací avízo
Dodavatel může přes web aplikaci anebo prostřednictvím EDI vygenerovat dodací avízo.
Toto umožní přípravu na příjem příslušných
materiálů, které můžou být vyvolány příslušnými údaji (např. SPZ vozidla).
Příjem s kontrolou kvality
Součástí příjmu materiálu může být také kontrola kvality. Pro každou kontrolovanou manipulační jednotku dokáže aplikace zobrazit kontrolované aspekty příslušného materiálu okamžitě
na mobilním terminálu, v případě potřeby také
obrázky v otevřeném anebo komprimovaném
stavu. Na základě výsledku kontroly jsou řízené
navazující materiálové pohyby (sklad, reklamace, další kontrola).
Naskladnění
Obsluha materiál naskladňuje do skladové pozice navrhnuté systémem dle definovaných
pravidel pro příslušný materiál (např.
s ohledem na obrátkovost anebo kategorii ma© 2012 East-Gate
teriálu). Zároveň může být výběr pozice ponechán na rozhodnutí obsluhy. Naskladnění probíhá načtením čárového kódu položky a příslušné pozice.
Rozpaletování
Z původních palet (například dodavatelských)
může být kdykoliv realizováno naskladnění do
vícerých lokací.
Vychystávání
Proces vychystávání řídí přípravu potřebných
položek na expedici, v daném množství dle
zakázky. PROCE55 Warehouse umožňuje následující způsoby vychystávání:
» Kusové vychystávání – pracovníci sbírají
vždy položky jen pro jednu zakázku
» Zónové vychystávání – pracovníci sbírají
položky jen v rámci přirazené zóny skladu
» Vlnové vychystávání – pracovníci sbírají
položky pro více zakázek souběžně
» Vychystávání v automatizovaných skladech
(metody sorting-systems anebo pick-to-box)
– položky jsou pomocí automatizační technologie dopraveny na vychystávací místo;
buď jedno vychystávací místo pro celou zakázku, anebo do vícerých vychystávacích
míst propojených dopravními pásy
Balení
V rámci vychystávání je každá zakázka anebo
sub-zakázka směrována na konkrétní balící
pozici. Tam je k zakázce vytisknutý balící list,
volitelně může být zkontrolována úplnost dodávky. Následně je možné zakázku zabalit. Ve
specifických případech může systém předepsat
systém ukládání materiálu např. na paletu.
Umožní také zkontrolovat skutečnou a předpokládanou váhu palety.
Strana 7
PROCE55 Warehouse
Doplňování zásob
Funkce doplňování zásob řídí množství zásob
na vychystávacích místech, na základě minimálních a maximálních hodnot, anebo dle plánovaných zakázek (např. výrobní, expediční
zakázky). PROCE55 Warehouse zjišťuje, která
místa je potřebné doplnit, přičemž zohledňuje
příslušné atributy výrobků (např. sériová čísla
anebo šarže výrobků).
Vyskladnění
Vyskladňování probíhá podobně jako naskladnění, načtením čárového kódu položky
a příslušné pozice. Vyskladnění může použít
standardní FIFO (first-in-first-out) anebo jiné
specifické postupy – například při nemožnosti
použití standardního FIFO principu může být
FIFO modifikované (např. kvůli uložení materiálu je tento fyzicky nepřístupný). Při vyskladňování předdefinovaným postupem může
PROCE55 Warehouse najít vhodnou skladovou
pozici pro daný materiál a informuje o tom
skladníka.
Zásobování výroby
Na základě výrobních zakázek dokáže PROCE55
Warehouse automaticky připravit a uspořádat
materiály pro zásobení výroby, které se vyskladňují ze skladu do zóny pro zásobování
výroby (např. vytváření vozíků/vláčků, včetně
podpory kanban). Při vyskladňování se
s výhodou využívá možnost časového řízení
transportních požadavků, kterou neumožňují
standardní ERP systémy. Zejména pro plánování zásobování výroby přes víkend anebo v čase
nepřítomnosti odpovědného řídícího pracovníka, anebo když není možné vystavit transportní
požadavky vzhledem na to, že příjem je ještě
jen očekáván v budoucnosti. PROCE55 Warehouse umožňuje vizualizovat aktuální trasu
zásobovacího vozíku a vláčku a dodržování
příslušného grafikonu zásobování.
© 2012 East-Gate
Expedice
Funkce expedice generuje a tiskne štítky pro
označení balení. Štítky obsahují předdefinované informace, jako jméno a adresa zákazníka,
čárový kód, číslo zakázky, číslo dodacího listu,
hmotnost a jiné. Formát štítků a uvedené informace se můžou odlišovat v závislosti od
odběratelů anebo kategorie produktů. Vzhledem na možnost řízení transakcí v ERP systémy, může být podmíněn tisk souvisejících dokumentů (např. dodací listy, faktury, rodní listy,
atesty).
PROCE55 Warehouse podporuje optimalizaci
skládání palet definovaným způsobem (například proto, aby nedocházelo k uložení méně
pevných balení do dolních vrstev palety, čímž
by mohlo dojít k poškození obalů nebo výrobků).
Nakládka
PROCE55 Warehouse může být rozšířený také
na řízení procesů nakládky a ke každé zásilce
můžou být přirazeny např. SPZ vozidla a jméno
řidiče.
Řízení skladových zakázek
Řešení PROCE55 Warehouse podporuje řízení
skladu s využitím principu skladových zakázek.
Toto
umožňuje
přiřazovat
činnosti
k jednotlivým uživatelům a monitorovat jejich
aktivity a tím i výkonnost skladových procesů.
Stavy zakázek jsou nadefinovány podle požadavků zákazníka, např. nová, rozpracovaná a
uzavřená. Systém umožňuje evidovat počet
odpracovaných hodin a pracovní výkony.
V případě chyby je možné identifikovat daného
uživatele a zabezpečit, aby se podobné chyby
neopakovali.
Strana 8
PROCE55 Warehouse
Reporting
Standardní součástí řešení PROCE55 je reporting. Události a jejich časové aspekty můžou
být vyhodnocovány ve výrobním reportingu
flexibilně konfigurovatelném dle potřeb zákazníka.
PROCE55 Warehouse umožňuje vizualizaci
aktuálního stavu ve výrobě pro management
(např. dashboard, a to i na mobilních zařízeních) anebo zobrazení stavu na panelech přímo
ve výrobě. Tyto reporty nejčastěji zobrazují
aktuální využití výrobních prostředků.
Průběžná inventura (Cycle-count)
Průběžná inventura ověřuje souhlas položek,
jejich množství a umístění mezi informačním
systémem a reálným stavem. Ověřování probíhá za běžného provozu. Průběžná inventura
může být dlouhodobě plánována, anebo manuálně spouštěna vedoucím pracovníkem. Pracovník s mobilním terminálem skenuje jednotlivé pozice, na nich umístěné položky a zadává
množství. Rozdíly mezi evidovaným stavem
a zjištěnou skutečností můžou být ihned zobrazeny na mobilním terminálu pro opětovnou
kontrolu, anebo jsou sumarizovány v přehledu
© 2012 East-Gate
pro pracovníka odpovědného za inventury.
Výsledkem zavedeného systému průběžné
inventury je přesná skladová evidence.
Standardní inventura
Součástí řešení PROCE55 Warehouse je také
aplikace pro vykonávání inventury. Pro vykonání inventury zablokuje odpovědný pracovník
určitý úsek skladu. Následně pracovník
s mobilním terminálem skenuje jednotlivé pozice, na nich umístěné položky a zadává množství. Rozdíly mezi evidovaným stavem
a zjištěnou skutečností můžou být ihned zobrazeny na mobilním terminálu pro opětovnou
kontrolu, anebo jsou sumarizovány v přehledu
pro pracovníka odpovědného za inventury.
Výsledek inventury je uveden v přehledu a po
jeho vyhodnocení je možné odblokovat daný
úsek pro skladové pohyby. Inventura se považuje za vykonanou, pokud proběhla na všech
skladových pozicích v daném fiskálním roce,
případně v jiném požadovaném časovém období. Prostřednictvím integrace s ERP systémem je PROCE55 Warehouse schopný vytvářet
standardní inventurní doklady, řídit a zpracovat
je (např. zadání sečtených hodnot).
Strana 9
PROCE55 Warehouse
Rozšiřující funkce PROCE55 Warehouse
Externí přístup
PROCE55 Warehouse umožňuje oprávněným
subjektům externí přístup do systému, prostřednictvím bezpečného web rozhraní anebo
propojením externích systémů. Tato funkce je
obvykle využívána v případě, že sklady využívá
více subjektů.
Propojení s logistickými společnostmi
PROCE55 Warehouse je možné jednoduše integrovat se systémy logistických společností.
To umožňuje přijímat avíza o přijímaných zásilkách a objednávat přepravní služby pro dopravu expedovaného materiálu.
Zajištění kvality (Quality Assurance)
Skladovaný materiál anebo výrobky můžou být
odlišných kvalitativních parametrů. V závislosti
od parametrů můžou existovat odlišnosti
v rychlosti expedice. Funkce pro zajištění kvality odpovídá za evidenci a řízení takových odlišností a zpřístupňuje informace o odlišné kvalitě
anebo expedičních podmínkách pracovníkům.
Výrobky můžou být uskladněny také před procesem testování, možnost expedice neotestovaných výrobků je ale zablokována.
Cross docking
PROCE55 Warehouse je vhodný také pro sklady
fungující na principu cross-docking. Například
prostřednictvím rozhraní EDI přijímá řešení
informace o plánovaných dodávkách. Přijímané
materiály a výrobky jsou rychle a bez naskladnění přesměrovány přímo na místa pro expedici.
Zpětná logistika
PROCE55 Warehouse podporuje zpětný tok
materiálů v případě reklamací, včetně evidence
sériových čísel, šarží, doby expirace
a vysledovatelnosti.
© 2012 East-Gate
Řízení úkolů
Za účelem zvýšení produktivity pracovníků je
možné zavést systém řízení úkolů. Po vykonání
jednoho úkolu navrhuje systém pracovníkům
další úkoly, dle přednastavených priorit. Takto
může jinak nevytíženým pracovníkům přiřazovat úkoly, které je možné vykonat na jejich
trase pohybu. Například, pracovník může při
pohybu skladem zároveň přemístit prázdné
palety na požadovaná místa. Pro zavedení takového systému je nutné přesně určit propojení úkolů a nadefinovat pracovní oblasti. Výsledkem je lepší vytížení všech pracovníků.
Kitting
Funkce „kitting“ umožňuje vykonávat v rámci
skladu kompletizaci komponentů do celků/kitů
(sestava položek a komponentů v různém
množství), které mají být vychystány jako jeden
celek. Systém umožňuje monitorovat kity
v celém procesu a průchodu skladem, podrobně definovat parametry kitu, rozšířit povinné
a nepovinné položky kitu a specifikovat jejich
pořadí. V rámci kittingu je možné sestavovat
také tzv. dynamické kity, které mají při stejném
označení odlišný obsah.
Převažování a přebalování výrobků
V rámci specifických požadavků (např. v masoprůmyslu) je možné v PROCE55 Warehouse
zabezpečit přebalování a převažování zboží. Je
možné realizovat přímé napojení na vážící a
balící systémy. Tato funkcionalita je obvykle
využívaná při dodávkách výrobků v různých
druzích balení pro stejného anebo různých
odběratelů (např. maloobchodní řetězec). Tato
specifická funkcionalita zohledňuje také změny
parametrů (např. úbytek hmotnosti) v čase.
Strana 10
PROCE55 Warehouse
Zrání výrobků
V rámci specifických požadavků na skladování
je možné prostřednictvím PROCE55 Warehouse
zřídit definované uskladnění a pohyb v různých
prostředích anebo řídit dobu zrání a blokovat
pohyby položek v určitém časovém období.
Takové požadavky můžou zahrnovat výrobu
plastových komponentů v automobilovém
průmyslu, jako i postupy v potravinářském
průmyslu (např. masoprůmysl a různá prostředí
skladování - udírny, sušárny, chladírny). Za
takovým účelem může být PROCE55 Warehouse integrovaný s výrobní linkou a automaticky
odebírat potřebné informace o výrobních krocích.
© 2012 East-Gate
Řízení expedice dle data spotřeby
Prostřednictvím PROCE55 Warehouse je možné
vyskladňovat výrobky dle specifických požadavků odběratelů (např. v oblasti potravinářství
různí odběratelé akceptují odlišnou dobu spotřeby).
Podklady pro účtování
PROCE55 Warehouse sbírá a sumarizuje podklady pro zaúčtování a fakturaci. Tuto funkci
využívají zejména 3PL (Third Party Logistics)
operátoři, kteří pronajímají sklady. Na základě
předdefinovaných pravidel eviduje a sumarizuje jednotlivé výkony a cenu za uskutečněné
skladové služby. Systém nabízí několik možností pro zúčtování (např. na palety, na kusy, dle
hmotnosti nebo jednotlivých dokladů).
Strana 11
PROCE55 Warehouse
Schémy příkladu integrace PROCE55 Warehouse se SAP
Integrace PROCE55 Warehouse se SAP
Struktura skladů
© 2012 East-Gate
Strana 12
PROCE55 Warehouse
Vstup materiálu na sklad vůči objednávce (MIGO)
Vykonání procesu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu:
Kontrola synchronizace se SAP:
© 2012 East-Gate
Strana 13
PROCE55 Warehouse
Naskladnění s paletizací
Fyzické naskladnění ze zóny příjmu do skladu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu:
Kontrola synchronizace se SAP:
© 2012 East-Gate
Strana 14
PROCE55 Warehouse
Potvrzení skladového příkazu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu:
Kontrola synchronizace se SAP:
© 2012 East-Gate
Strana 15
PROCE55 Warehouse
Příklady implementovaných řešení
Zde uvádíme příklady obrazovek realizovaných řešení. Obrazovky (human-machine-interface) jsou
plně konfigurovatelné a optimalizované pro použití v konkrétním projektu.
Příjem
Naskladnění
© 2012 East-Gate
Evidence vratných obalů u příjmu materiálu
Strana 16
PROCE55 Warehouse
Zásobování výroby: řízení provozu Kanban zásobovacího vláčku
© 2012 East-Gate
Strana 17
PROCE55 Warehouse
© 2012 East-Gate
Strana 18
PROCE55 Warehouse
Expedice
Expedice – příjem z výroby
© 2012 East-Gate
1
2
3
4
Strana 19
PROCE55 Warehouse
Expedice – nakládka
© 2012 East-Gate
1
2
3
4
5
6
7
8
Strana 20
PROCE55 Warehouse
Reporting
Grafické výstupy ušité na míru potřebám firmy
Inventura
© 2012 East-Gate
Strana 21
PROCE55 Warehouse
Vyhledávání materiálů v offline režimu
© 2012 East-Gate
Strana 22
PROCE55 Warehouse
Externí přístup: webový portál pro dodavatele
Sledování hladiny zásob v skladě u odběratele
© 2012 East-Gate
Strana 23
PROCE55 Warehouse
Technologie PROCE55
PROCE55 Warehouse je skupina předkonfigurovaných komponentů vyvinutých v East-Gate
na BPM platformě PROCE55. Komponenty jsou
zákazníkovi ušité na míru. Uživatele neobtěžuje
funkcionalita, kterou nepotřebuje. Rozšiřování
funkcionality a procesů je jednoduše možné
přidáním příslušných komponentů.
Flexibilita
Řešení PROCE55 přináší aplikaci s funkcemi
ušitými na míru dané firmě. Vývoj aplikací na
bázi PROCE55, jako i jejich změny jsou extrémně rychlé. Flexibilita řešení je řádově vyšší než
u balíkových aplikací, poskytuje plnohodnotnou
podporu pro rychlé a náhlé změny procesů.
Pokud firma částečně upravuje své procesy
každý měsíc, řešení PROCE55 je připravené na
tyto změny reagovat.
Jednoduchá obsluha
Uživatelské rozhraní je ušité na míru procesům
a obsluze, zjednodušuje práci s aplikacemi a
řízení procesů. Zaškolení uživatelů je rychlé,
protože ovládání je přehledné a intuitivní.
Výsledkem je minimální chybovost pracovníků
a jejich vyšší jistota při používaní aplikace.
Optimalizované rozhraní (human-machine interface) je významným přínosem ve srovnání
s běžnými ERP systémy, kterých komplikované
a nepřehledné uživatelské rozhraní vyžaduje
často kvalifikovanou a zaškolenou obsluhu.
Výhodná licenční politika
Licenční a cenová politika East-Gate je výhodná
ve srovnání s jinými řešeními. Řešení je poskytováno pod serverovou licencí. Počet uživatelů
tím není nijak omezen.
Rychlá implementace
Pružnost řešení se odráží také na procesu implementace. Tu můžeme začít již na základě
obecného zadání, není nutná detailní specifikace. Následně postupnými kroky nacházíme
optimální řešení společně se zákazníkem. Implementace PROCE55 je méně o připravování
zdlouhavých dokumentů se specifikacemi a
více o neustálém dialogu se zákazníkem v průběhu samotné implementace.
© 2012 East-Gate
Strana 24
PROCE55 Warehouse
Katalog řešení PROCE55
Katalog řešení je souborem konfigurovatelných
řešení, která slouží pro rychlý vývoj
specifického řešení pro zákazníka.
Katalog řešení v současnosti obsahuje:
» PROCE55 Manufacturing
Řízení výroby
» PROCE55 Warehouse
Řízení skladů a logistiky
» PROCE55 Scheduling
Operativní plánování výroby
» PROCE55 Maintenance
Řízení údržby
» PROCE55 Quality
Řízení kvality
» PROCE55 Mobile
Řízení prací v terénu
» PROCE55 Labs
Řízení laboratoří
» DigiSWord
Digitalizace dokumentů
» PROCE55 AIM
Řízení majetku a inventur
© 2012 East-Gate
Strana 25
PROCE55 Warehouse
Kontakt
Kontaktujte nás pro další informace o řešeních
PROCE55:
» www.East-Gate.eu
» +421 2 654 113 18
» [email protected]
©2012 East
vyhrazené.
Gate,
a.s.
Všechny
práva
East-Gate, PROCE55 a ostatní produkty a služby
East-Gate uvedené v tomto dokumentu, jako i
jejich loga a ochranné známky jsou
registrovanými
ochrannými
známkami
společnosti East Gate, a.s. na Slovensku a v
jiných zemích. Všechny ostatní uvedené
produkty a služby jsou ochrannými známkami
těchto společností.
Poslední úprava dokumentu: 5.11.2012
© 2012 East-Gate
Strana 26

Podobné dokumenty

Prohlášení petičního výboru

Prohlášení petičního výboru jednotka měla být instalována ve stávající spalovně, která je uPustiměři provozována již několik let. Občané Pustiměře mají se spalovnou přirozeně špatné zkušenosti a proto nesouhlasili s dalším...

Více

PROCE55 Manufacturing - East-Gate

PROCE55 Manufacturing - East-Gate Optimalizace stavu zásob ............................. 5  Materiálové pohyby ..................................... 5  Řízení neplánovaných událostí  (Early  Warning System) ...........................

Více

Datasheet SmartStock.WMS

Datasheet SmartStock.WMS importovanému z podnikového IS (např. nákupní objednávka) nebo bez kontroly. Obsluha snímá jednotlivá balení či jednotlivé kusy načítáním čárových kódů a ukládá zboží na paletu označenou čárovým kó...

Více

stáhnout prezentaci

stáhnout prezentaci Garance kvality expedice pro Vaše zákazníky. Důvěrný Dokument

Více

PDF - 613.67 kB

PDF - 613.67 kB což představuje jakousi formu státních zkoušek, které jsou kvalifikací jednotlivých pracovníků. Tuto licenci má celkem 91 % pracovníků. Naprostou samozřejmostí je kaizen neboli neustálé zlepšování ...

Více

Lokace A-2-C

Lokace A-2-C Fotografický důkaz o naložení každé palety Žádné chyby způsobené lidským faktorem Více skladníků může současně nakládat jedno vozidlo Efektivní logistika a úspory nákladů Eliminování skenování či p...

Více

dip.felk.cvut.cz - DCGI - České vysoké učení technické v Praze

dip.felk.cvut.cz - DCGI - České vysoké učení technické v Praze Bakalářská práce navazuje na předešlé výsledky v rámci projektu NaviTerier.[3][4] Cílem výzkumu je analyzovat chování nevidomých při navigaci v exteriérech, navrhnout a provést experiment, který na...

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM " Nejvánočnější rodinná jízda na

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM požádat Objednatele o vysvětlení, právo požadovat o odstranění vzniklého stavu, zejména  blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich  likvidace. Udělení sou...

Více