BHP343 BHP453

Komentáře

Transkript

BHP343 BHP453
GB
Cordless Hammer Driver Drill
INSTRUCTION MANUAL
UA
PL
INSTRUKCJA OBS UGI
RO
MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE
Akku-Bohrhammer
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
Akkumulátoros csavarbehajtó
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
BHP343
BHP453
1
1
B
A
2
1
1
3
009076
1
2
009084
1
1
3
4
4
009079
3
6
8 10
5
1
3
2
009087
009086
4
6
8 10
2
6
009087
9
009085
1
1
7
009088
8
002449
2
ESKÝ
Legenda všeobecného vyobrazení
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Výkony
Otá ky naprázdno (min-1)
Po et p íklep za minutu
(min-1)
BHP343
BHP453
Beton
10 mm
13 mm
Ocel
10 mm
13 mm
D evo
25 mm
36 mm
Vrut do d eva
5,1 mm x 63 mm
6 mm x 75 mm
Šroub do kovu
6 mm
Vysoké (2)
0- 1 300
Nízké (1)
0 - 400
Vysoké (2)
0 - 19 500
Nízké (1)
0 - 6 000
Celková délka
211 mm
232 mm
14,4 V DC
18 V DC
Hmotnost netto
Jmenovité nap tí
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
• Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem lišit.
ENE039-1
Pro Model BHP453
Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k p íklepovému vrtání do cihel, betonu a
kamene a dále pro bezp íklepové vrtání do d eva, kov ,
keramických materiál a plast .
Pro Model BHP343
ENG101-1
Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vážená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-1:
Hladina akustického tlaku (LpA): 80 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)
Hladina hluku b hem provozu m že p ekro it 85 dB(A).
Používejte pom cky na ochranu sluchu.
ENG203-1
Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-1:
Pracovní režim: Pøíklepové vrtání do betonu
Vibra ní emise (ah,ID) : 7.5 m/s2
Nejistota (K): 1.5 m/s2
ENG203-1
Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-1:
Pracovní režim: Pøíklepové vrtání do betonu
2
Vibra ní emise (ah,ID) : 10 m/s
Nejistota (K): 2.5 m/s2
Pracovní režim: Vrtání do kovu
Vibra ní emise (ah,D) : 2,5 m/s2 nebo ménì
ENG101-1
Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vážená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-1:
Hladina akustického tlaku (LpA): 78 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)
Hladina hluku b hem provozu m že p ekro it 85 dB(A).
Používejte pom cky na ochranu sluchu.
Pracovní režim: Vrtání do kovu
Vibra ní emise (ah,D) : 2,5 m/s2 nebo ménì
ENG302-1
ENH102-7
PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU
Model; BHP343,BHP453
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost, že tento
výrobek je ve shod s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014 v souladu se sm rnicemi Rady
2004/108/EC, 98/37/EC.
ENG302-1
38
ENC007-2
CE2007
D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY
000230
Tomoyasu Kato
editel
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE
AKUMULÁTOR
1.
2.
3.
GEB011-2
Zvláštní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ p edchozího použití)
vedl k zanedbání dodržování bezpe nostních
pravidel platných pro p íklepovou vrta ku. Budete-li
elektrický nástroj používat nebezpe ným nebo
nesprávným zp sobem, m žete utrp t vážné
zran ní.
1.
P i používání p íklepových vrta ek používejte
ochranu sluchu. Hluk m že zp sobit ztrátu
sluchu.
2.
P i práci, kdy vrtací nástroj m že p ijít do
styku se skrytými elektrickými vodi i nebo s
vlastní elektrickou š rou, držte jej za
izolovaná úchopná místa. P i kontaktu se
„živým" vodi em se stanou nechrán né kovové
sou ásti nástroje rovn ž „živými" a obsluha m že
být zasažena elektrickým proudem.
3.
Dbejte, abyste vždy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
4.
Držte nástroj pevn ob ma rukama.
5.
Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem.
6.
Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru.
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
7.
Bezprost edn
po ukon ení práce se
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokožku.
8.
N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.
4.
5.
6.
7.
8.
P ed použitím akumulátoru si p e t te
všechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku využívajícím
baterii.
Akumulátor nedemontujte.
Pokud se p íliš zkrátí provozní doba
akumulátoru, p erušte okamžit provoz. V
opa ném p ípad existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem,
vypláchn te je istou vodou a okamžit
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke
ztrát zraku.
Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádob s jinými
kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.
(3) Nevystavuje akumulátor vod a dešti.
Zkrat baterie m že zp sobit velký pr tok
proudu, p eh ívání, možné popáleniny a
poruchu.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F).
Nespalujte akumulátor, ani když je vážn
poškozen nebo úpln opot eben. Akumulátor
m že v ohni vybuchnout.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenaráželi.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajišt ní maximální životnosti
akumulátoru
1.
2.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
3.
VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m že vést k vážnému zran ní.
39
Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud si povšimnete sníženého výkonu
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte
akumulátor.
Nikdy nenabíjejte úpln nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot v
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F).
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
POPIS FUNKCE
•
Zm na otá ek
Fig.4
Chcete-li zm nit otá ky, nejd íve nástroj vypn te a poté
p esu te pá ku regulace otá ek do polohy „2" pro
vysoké otá ky nebo do polohy „1" pro nízké otá ky. P ed
zahájením provozu dbejte, aby byla pá ka regulace
otá ek umíst na ve správné poloze. Používejte otá ky
odpovídající provád né innosti.
POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.
Instalace a demontហakumulátoru
Fig.1
•
•
•
•
P ed vložením nebo demontáží akumulátoru vždy
nástroj vypn te.
P i demontáži akumulátoru je nutno b hem
vysunování z nástroje posunout tla ítko na boku
akumulátoru.
P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na
akumulátoru s drážkou ve sk íni a zasu te jej na
místo. Akumulátor zasunujte vždy až na doraz,
dokud není zajišt n na svém míst a nezazní malé
cvaknutí. Pokud není tla ítko úpln zajišt no, je na
jeho horní stran vid t ervená ást. Zasu te jej
tak, aby nebyla vid t ervená ást. V opa ném
p ípad m že akumulátor vypadnout a zp sobit
zran ní vám nebo okolostojícím osobám.
P i vkládání akumulátoru nepoužívejte p íliš velkou
sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout,
není vkládán správn .
•
•
Výb r provozního režimu
Fig.5
Tento nástroj je vybaven prstencem p epínání
provozního režimu. Pomocí tohoto prstence vyberte
jeden ze t í režim , který je vhodný pro provád nou
práci.
Chcete-li pouze otá et, oto te prstenec tak, aby šipka na
t lese nástroje sm ovala k symbolu
na prstenci.
Požadujete-li otá ení s p íklepem, oto te prstenec tak,
aby šipka sm ovala k symbolu
na prstenci.
Požadujete-li otá ení se spojkou, oto te prstenec tak,
aby šipka sm ovala k symbolu
na prstenci.
Zapínání
Fig.2
POZOR:
P ed vložením akumulátoru do nástroje vždy
zkontrolujte správnou funkci spoušt a zda se po
uvoln ní vrací do vypnuté polohy.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spouš . Otá ky nástroje se zv tšují zvýšením tlaku
vyvíjeného na spouš . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spouš .
•
•
Fig.6
Utahovací moment lze se izovat v šestnácti krocích
otá ením stav cího prstence tak, aby byly dílky jeho
stupnice vyrovnány se šipkou na t le nástroje.
Utahovací moment je nastaven na nejmenší hodnotu,
je-li se šipkou vyrovnána íslice 1. Na nejv tší hodnotu
je nastaven tehdy, když je se šipkou vyrovnána íslice
16.
P ed zahájením pracovního postupu zašroubujte do
materiálu nebo vzorku stejného materiálu zkušební
šroub a ov te, jaký utahovací moment odpovídá
vašemu konkrétnímu použití.
Fig.3
Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení.
Stisknutím pá ky p epína e sm ru otá ení v poloze A se
nástroj otá í ve sm ru hodinových ru i ek, zatímco p i
stisknutí v poloze B proti sm ru hodinových ru i ek.
Je-li pá ka p epína e sm ru otá ení v neutrální poloze,
nelze stisknout spouš nástroje.
•
•
POZOR:
Prstenec vždy nastavte správn
na symbol
pot ebného provozního režimu. Budete-li nástroj
provozovat s prstencem p esunutým do polohy
mezi symboly režim , m že dojít k poškození
nástroje.
Se ízení utahovacího momentu
P epínání sm ru otá ení
•
POZOR:
Pá ku regulace otá ek vždy p esu te úpln do
správné polohy. Budete-li nástroj používat s
pá kou regulace otá ek umíst nou mezi symboly
„1" a „2", m že dojít k poškození nástroje.
Nemanipulujte s pá kou regulace otá ek, je-li
nástroj v provozu. M že dojít k poškození nástroje.
POZOR:
P ed zahájením provozu vždy zkontrolujte
nastavený sm r otá ení.
S p epína em sm ru otá ení manipulujte až poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje,
m že dojít k jeho poškození.
Pokud nástroj nepoužíváte, vždy p esu te
p epína sm ru otá ení do neutrální polohy.
MONTÁŽ
•
40
POZOR:
P ed provád ním libovolných prací na nástroji se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.
Instalace a demontហšroubováku a vrtáku
Fig.7
Otá ením objímky proti sm ru hodinových ru i
rozev ete elisti sklí idla. Zasu te vrták co nejdále
sklí idla. Utáhn te sklí idlo otá ením objímky ve sm
hodinových ru i ek.
Chcete-li vrták vyjmout, otá ejte objímkou proti sm
hodinových ru i ek.
POZNÁMKA:
•
P i šroubování vrut do d eva p edvrtejte do
materiálu otvory, aby se usnadnilo šroubování a
zamezilo rozšt pení materiálu. Viz schéma.
ek
do
ru
ru
PRÁCE
Režim vrtání s p íklepem
POZOR:
V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí
na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly,
pokud dojde k ucpání otvoru t ískami a ásticemi
nebo p i nárazu do vyztužovacích ty í umíst ných
v betonu.
Nejd íve oto te prstenec p epínání provozního režimu
tak, aby šipka na t le nástroje sm ovala k symbolu
.
P i této operaci lze stav cí prstenec umístit na
libovolnou úrove utahovacího momentu.
Používejte pouze pracovní nástroj s ost ím z karbidu
wolframu.
Umíst te pracovní nástroj na požadované místo otvoru
a stiskn te spouš . Na nástroj nevyvíjejte p íliš velkou
sílu. Nejlepších výsledk dosáhnete pomocní mírného
tlaku. Udržujte nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor,
aby nevyklouzl z otvoru.
Dojde-li k ucpání otvoru t ískami nebo ásticemi,
nevyvíjejte na nástroj v tší tlak. Místo toho nechejte
b žet nástroj ve volnob hu a áste n z otvoru
vytáhn te pracovní nástroj. Budete-li tento postup
n kolikrát opakovat, otvor se vy istí a budete moci
pokra ovat v dalším vrtání.
•
006421
Vrtání
Nejd íve oto te stav cí prstenec tak, aby byl ukazatel
vyrovnán se symbolem
. Poté postupujte následovn .
POZOR:
Nadm rným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen k
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení ú innosti
nástroje a zkrácení jeho životnosti.
•
V okamžiku, kdy nástroj/vrták vniká do materiálu,
p sobí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte
nástroj pevn a dávejte pozor, jakmile vrták za ne
pronikat do dílu.
•
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit p epnutím
p epína e sm ru otá ení do opa né polohy. Pokud
však nástroj nedržíte pevn , m že ne ekan
vysko it.
•
Malé díly vždy upínejte do sv ráku i do
podobného upev ovacího za ízení.
•
Je-li nástroj provozován nep etržit až do vybití
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého
akumulátoru p ed dalším pokra ováním v práci v
klidu po dobu 15 minut.
Vrtání do d eva
Vrtáte-li do d eva, nejlepších výsledk dosáhnete
použitím vrták do d eva s vodicím šroubem. Vodicí
šroub usnad uje vrtání tím, že vtahuje vrták do d eva.
Vrtání do kovu
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na za átku vrtání,
ud lejte si v míst , kde chcete vrtat, pomocí kladiva a
d l íku d lek. Nasa te hrot vrtáku na tento d lek a
za n te vrtat.
P i vrtání do kov používejte eznou kapalinu. Výjimkou
je železo a mosaz, které se mají vrtat nasucho.
•
Vyfukovací nástroj (volitelné p íslušenství)
Fig.8
Po vyvrtání otvoru použijte k odstran ní prachu z otvoru
vyfukovací nástroj.
Šroubování
Fig.9
Nejd íve oto te prstenec p epínání provozního režimu
tak, aby šipka na t le nástroje sm ovala k symbolu
.
Nastavte stav cí prstenec na správný utahovací
moment odpovídající provád né
innosti. Poté
postupujte následovn .
Nasa te hrot šroubovákového nástavce na hlavu šroubu
a vyvi te na nástroj tlak. Pomalu uve te nástroj do
chodu a poté otá ky postupn zvyšujte. Jakmile za ne
prokluzovat spojka, uvoln te spouš nástroje.
•
ÚDRŽBA
POZOR:
Dbejte, aby byl šroubovákový nástavec nasazen
kolmo na hlavu šroubu. V opa ném p ípad m že
dojít k poškození šroubu a/nebo nástavce.
•
41
POZOR:
P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl
Makita.
P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro vᚠnástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme používat toto p íslušenství a
nástavce. P i použití jiného p íslušenství
i
nástavc m že hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li
bližší
informace
ohledn
tohoto
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní
st edisko firmy Makita.
•
Vrtáky
•
P íklepový vrták s ost ím z karbidu wolframu
•
K ížový nástavec
•
Šroubovákový nástavec s plochým b item
•
Nástavec s vnit ním šestihranem
•
Vyfukovací nástroj
•
Ochranné brýle
•
R zné typy originálních akumulátor a nabíje ek
Makita
•
Sestava pryžové podložky
•
Vln ný epe ek
•
P nový lešticí kotou
•
Plastový kuf ík
•
42
43
884820-971
44

Podobné dokumenty

HM1214C

HM1214C Hladina akustického tlaku (LpA): 78 dB(A) Hladina akustického výkonu (LWA): 98 dB(A) Nejistota (K): 2.5 dB(A) Noste ochranu sluchu ENG216-1

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR výrobek je ve shod s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty; EN50144, EN55014, EN61000, a to v souladu s Na ízeními rady 2004/108/EC, 98/37/EC. CE2008

Více

Technický list

Technický list Zavedení žebírkové výztuže, závitové ty e nebo kotvy je nutné provést krouživým pohybem. Vytla í se tím ást materiálu z otvoru. D ležité! Vložení kotvy je nutno provést v ase zpracování. B hem doby...

Více

GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R

GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R nekovové p edm ty) a vyvarujte se poškození vnit ních díl . Používáte-li rozbrušovací kotou , vždy pracujte s chráni em kotou e se sb rem prachu, který je požadován sm rnicemi. Rozbrušovací kotou e...

Více

Bosch letak sortiment wood.indd

Bosch letak sortiment wood.indd Intenzita jednotlivého příklepu Hmotnost Průměr vrtání do betonu Průměr vrtání do dřeva Upínání nástrojů

Více

ČJ - AJ - NJ ve formátu PDF

ČJ - AJ - NJ ve formátu PDF e Nitrozellulose s nitroglyzerin (s Sprengöl)

Více

Návod

Návod Hladina akustického tlaku (LpA): 75 dB(A) Nejistota (K): 3 dB (A) Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB (A). Používejte pom cky na ochranu sluchu.

Více

HM1111C HM1101C

HM1111C HM1101C zah átí je použití funkce kladiva obtížné. Dbejte, abyste vždy m li pevnou oporu nohou. Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi nikdo nebyl. Držte nástroj pevn ob ma rukama. Udržujte ruce mim...

Více