Profil firmy - Česká zemědělská univerzita v Praze

Komentáře

Transkript

Profil firmy - Česká zemědělská univerzita v Praze
Profil společnosti
Company profile
Nová éra telekomunikací • New era in telecommunications
Obsah
Contents
01
Úvodní slovo generálního ředitele
společnosti GTS Novera
Foreword by the Chief Executive
Officer of GTS Novera
02
Kdo jsme
About us
03
Naše poslání. Naše cíle. Naše hodnoty
Our mission. Our goals. Our values
04 Komplexní portfolio služeb
The complete portfolio of services
07
Prodej služeb
Sales of services
08
Síť GTS Novera
GTS Novera Network
10
Reference
References
12
Maximální péče
Maximum care
Úvodní slovo generálního ředitele společnosti GTS Novera
Foreword by the Chief Executive Officer of GTS Novera
01
Vážení obchodní přátelé,
Dear Business Friends:
telekomunikační služby jsou dnes tak samozřejmou součástí našeho života, že o nich běžně ani neuvažujeme. Automaticky bereme do ruky telefon, připojujeme se k internetu, přenášíme data
a komunikujeme s lidmi na opačném konci republiky nebo světa
v reálném čase. Důležitost telekomunikací si paradoxně nejvíce
uvědomíme ve chvíli, kdy je s nimi něco v nepořádku.
Telecommunication services have become such a natural part of our
lives that we take them for granted. We pick up the phone without
thinking, connect to the Internet, transmit data and communicate in
real time with people living on the other side of the country or the
world. Paradoxically, we realize the importance of telecommunications
only when something goes wrong.
Společnost GTS Novera si od počátku své existence vytkla za cíl
nabízet služby s garantovanou kvalitou, maximální dostupností
a přiměřenou cenou. Služby, které pomohou Vám i Vaší firmě komunikovat bez překážek a které budou skutečným přínosem pro rozvoj
Vašeho podnikání.
Since it was founded, GTS Novera’s objective has been to offer
services with a guaranteed quality level, maximum availability and
a reasonable price. Services that will help you and your company
smoothly communicate and that will be really beneficial to the
development of your business.
Začátkem roku 2005 jsme symbolicky otevřeli novou éru telekomunikací – spojením dvou předních telekomunikačních operátorů,
GTS CZECH a Aliatel, vznikla dnešní společnost GTS Novera. Čím
se od svých předchůdců liší? Je především silnějším a stabilnějším
subjektem, který je dnes v oblasti pevných linek největším konkurentem dominantního operátora a dokáže významně ovlivňovat
český telekomunikační trh. Akvizice dalších operátorů, Contactel,
Nextra a Telenor Networks, na sklonku téhož roku tuto skutečnost
jenom znásobily.
In early 2005 we symbolically opened a new era in telecommunications
by merging two leading telecommunications operators, GTS CZECH
and Aliatel, creating today’s GTS Novera was created. How do we
differ from our predecessors? Mainly by being a stronger and more
stable company that’s, the strongest competitor to the dominant
operator in the area of fixed lines, able to influence the Czech
telecommunications market. The acquisition of additional operators,
Contactel, Nextra and Telenor Networks at the close of the same year
only served to increase this influence multifold.
Dnes našim zákazníkům nabízíme nejen komplexní portfolio hlasových, datových a internetových služeb, ale i profesionální technické
zázemí a především perfektní zákaznickou péči. To vše podtrženo
silným zázemím mezinárodní telekomunikační společnosti GTS
Central European Holding.
We offer our customers a full portfolio of voice, data and Internet
services, as well as state-of-the-art infrastructure, professional
technical background and perfect customer care. All this is shored
up by the strong background of an international telecommunication
company, GTS Central European Holding.
Díky novým technologiím bezdrátového připojení a připojení na bázi
pronájmu místního vedení jsme v nedávné době významně rozšířili
svůj přístup ke koncovým uživatelům. Do budoucna chceme svou
síť dále rozšiřovat, abychom nezávislost na linkách dominantního
operátora poskytli co nejširšímu okruhu uživatelů telekomunikačních služeb, a přispěli tak k opravdové liberalizaci českého telekomunikačního trhu.
Thanks to new technologies for wireless connectivity and connection
based on local loop lease, we recently expanded our access to endusers. In the future, we would like to continue expanding our network
in order to offer more customers independence from the dominant
operator’s network in support of real liberalization of the Czech
telecommunications market.
K výše uvedenému výčtu našich předností a kvalit přidám na závěr
ještě jednu naši vlastnost, flexibilitu. Pružnost a otevřenost, se
kterou nasloucháme Vašim připomínkám a se kterou jsme schopni
vyhovět všem Vašim, mnohdy i nestandardním, požadavkům. Jsme
rádi, když také díky nám jste ve svém podnikání a životě úspěšní.
Přeji Vám mnoho úspěchů a věřím, že k nim přispějí i služby naší
společnosti.
In conclusion, I’d like to add one more virtue to the above-mentioned
assets and qualities: Our flexibility. The adaptability and openness
with which we listen to your suggestions and with which we are
capable of satisfying your needs, even those that are out of the
ordinary. We also derive pleasure from knowing that we contribute
to making your business and life successful.
I wish you much success and I hope that the services provided by our
company will assist you in achieving this.
Milan Rusnák
Milan Rusnák
generální ředitel GTS Novera
Chief Executive Officer GTS Novera
Kdo jsme
02
About us
Společnost GTS Novera je celonárodní telekomunikační operátor. Vznikla v roce 2005
sloučením dvou vedoucích alternativních telekomunikačních operátorů, CZECH, a.s.,
a Aliatel, a.s.. Je členem silné mezinárodní skupiny GTS Central European Holding B.V. (GTS
CEH), která sdružuje přední telekomunikační operátory v Polsku, Maďarsku, Rumunsku,
na Slovensku a v České republice.
GTS Novera is a nationwide telecommunications operator. It was established in
2005 following a merger of two leading alternative telecommunication operators,
GTS CZECH a.s. and Aliatel a.s. The company is a member of the strong international
group GTS Central European Holding B.V. (GTS CEH) which is comprised of leading
telecommunication operators in Poland, Hungary, Romania, Slovakia and the Czech
Republic.
GTS Novera – hlavní fakta
Akcionáři: GTS Central European Holding B.V. (100 %)
Tržby za rok 2007:
téměř 6 miliard Kč
Počet zaměstnanců:
730
GTS Novera – key facts
Shareholders: GTS Central European Holding B.V. (100%)
Revenues generated in 2007:
Number of employees:
nearly CZK 6 billion
730
Na počátku roku 2006 se skupina GTS CEH
díky dokončeným akvizicím rozrostla o další
operátory působící na českém a slovenském
trhu: Contactel, Nextra a Telenor Networks.
Došlo tak k významnému posílení značky GTS
Novera, pod kterou se uvedené společnosti
od července 2006 zcela začlenily. Inovované
produktové portfolio nyní zákazníkům nabízí
ještě pestřejší spektrum hlasových, datových
a internetových služeb v garantované kvalitě
a s využitím nejmodernějších technologií.
GTS Novera disponuje rozsáhlou infrastrukturou a svou sítí pokrývá celé území České
republiky. Zákazníkům poskytujeme výhody
mezinárodní spolupráce a stabilního finančního
zázemí nadnárodní telekomunikační skupiny,
jejímž jsme členem. Nabízíme nejlepší
a nejstabilnější národní i mezinárodní konektivitu na středoevropském trhu. Díky přímému
přístupu ke koncovým uživatelům formou
kabelového nebo bezdrátového připojení či
prostřednictvím technologie LLU nabízíme
svým zákazníkům skutečnou možnost svobodného výběru a nezávislost na linkách bývalého
monopolního telekomunikačního operátora,
společnosti Telefónica O2.
Thanks to these acquisitions, the GTS CEH
group expanded in the beginning of 2006
as additional operators that had provided
their services in Slovakia and the Czech
Republic, namely Contactel, Nextra and
Telenor Networks, became members of the
GTS CEH group. The GTS Novera brand, of
which all of the above-mentioned companies
became an integral part as of July 2006,
was empowered significantly. The innovative
product portfolio now offers a more varied
spectrum of voice, data and Internet services
of a guaranteed quality level that use state-ofthe-art technology.
GTS Novera has an extensive infrastructure.
Its network covers the entire territory of
the Czech Republic. Our customers benefit
from the international cooperation and stable
financial background of the international
telecommunications group that our company is
a member of. We offer the best and most
stable national and international connectivity
on the Central European market. Thanks
to our direct access to end-users through
a cable or wireless connection as well as via
LLU technology, our customers can freely
select their telecommunication operator and
be independent of the lines of the former
monopoly
telecommunication
operator,
Telefónica O2.
Naše poslání. Naše cíle. Naše hodnoty
03
Our mission. Our goals. Our values.
Naším
posláním
je
uspokojování
veškerých
telekomunikačních
potřeb
našich zákazníků, průběžná inovace
komplexní nabídky služeb a neustálý
tlak na rozvoj telekomunikačního trhu
v České republice.
Our mission is to satisfy all of our
customers’ telecommunication needs,
to contribute to the ongoing innovation
of a wide range of services and to
continue to spur the development of the
telecommunication market in the Czech
Republic.
Naše cíle
Naše hodnoty
Jsme preferovaným partnerem těch, pro něž
jsou kvalitní telekomunikace nezbytností.
Naším cílem je udržet a nadále rozvíjet
toto postavení inovativním a zákaznicky orientovaným přístupem. Klademe maximální
důraz na dostupnost, komplexnost a kvalitu našich služeb a především na vysoce
profesionální zákaznickou péči. Naším cílem
je také neustálá snaha působit na český
telekomunikační trh tak, aby jeho prostředí bylo dostatečně konkurenční a liberální
a umožňovalo tak zákazníkům vybírat si
mezi nejmodernějšími službami při zachování
rozumné ceny.
Spokojenost zákazníků
Flexibilita a optimální řešení
Spokojenost našich zákazníků je pro nás
nejvyšší prioritou. Spojení dokonalé nabídky
služeb, technického řešení a zákaznicky orientovaného přístupu je pro nás samozřejmostí.
Pečlivě nasloucháme přáním našich zákazníků a snažíme se vždy najít optimální řešení
jejich telekomunikačních potřeb.
Our goals
Our values
We are the preferred partner for those
who
consider
high-level
quality
telecommunications a must. Our goal is to
maintain and further develop this position
through innovation and our customer-oriented
approach. We place the utmost emphasis
on availability, complexity and quality of
our services and, above all, on professional
customer care. Our goal is to continue
to impact the Czech telecommunications
market so that it is sufficiently competitive
and liberal and thus allows customers to
choose from among the best state-of-theart services while maintaining reasonable
prices.
Customer satisfaction
Flexibility and optimum solutions
The satisfaction of our customers is a top
priority for us. Combining a perfect services
portfolio, technical solution and customeroriented approach is a given for us.
We carefully listen to our customers
requirements and always try to find an
optimum solution for their telecommunications
needs.
Confidence in service quality and availability
Innovation
Our customers can rely on high-quality
services available around the clock. These
values are contractually guaranteed to them.
Thanks to our state-of-the-art network
covering the whole country and international
connectivity, we are able to connect our
customers regardless of their location.
We don’t rest on our laurels, but continue
to look for and develop new possibilities for
providing our services.
Inovace
Jistota kvality a dostupnosti služeb
Naši zákazníci se mohou spolehnout na
kvalitní a vždy dostupné služby. Tyto hodnoty jim smluvně garantujeme. Díky naší
moderní síti s celostátním dosahem a mezinárodní konektivitou připojíme své zákazníky prakticky kdekoliv.
Nespíme na vavřínech, ale neustále hledáme
a rozvíjíme nové možnosti poskytování našich
služeb.
Tým profesionálních pracovníků
Ani telekomunikace se bez lidí neobejdou.
My jsme si vybrali ty nejlepší lidi na trhu.
Professional team
Telecommunication services cannot be
provided without people. We have chosen the
best team on the market.
Komplexní portfolio služeb
04
The complete portfolio of services
GTS Novera poskytuje ve smluvně garantované kvalitě komplexní portfolio
hlasových, datových a internetových
služeb. Tuto nabídku neustále rozšiřujeme podle potřeb a stoupající náročnosti
českých i nadnárodních zákazníků.
GTS Novera provides a comprehensive
portfolio of voice, data and investment
services at a contractually guaranteed
quality. We are constantly expanding
this offer to meet the requirements and
increased demands of Czech and
international clients.
Garance kvality služeb
Smluvní garanci klíčových kvalitativních
parametrů nabízíme pro všechny poskytované služby. Úrovně garantované kvality se
liší mezními zaručenými hodnotami sledovaných parametrů. U jednotlivých služeb je
možné stupně garantované úrovně kombinovat a požadovat garance přesně odpovídající provozním potřebám dané společnosti.
V případě nedodržení parametrů dochází
k uplatnění smluvně stanovených finančních sankcí ve prospěch zákazníka.
Datová a internetová řešení
Datové služby GTS Novera poskytují všem
společnostem, které chtějí propojit své
pobočky nebo vnitropodnikové sítě, vysokou
kvalitu přenosu dat a smluvně garantované
parametry služeb. Uživatelům zároveň umož-
Guaranteed quality of services
We offer a contractual guarantee of key
quality parameters for all services provided.
The level of the quality guaranteed differs in
respect of the guaranteed threshold values
of the parameters being monitored. It is
possible to combine the guaranteed level
and to request a guarantee which precisely
corresponds to the operating requirements of
the company in question. If the parameters
are not complied with, financial sanctions as
set forth in the contract are applied to the
benefit of the customer.
Data and Internet solutions
GTS Novera provides data services to all
companies which want to connect their
branches or internal company network with a
high quality of data transfer and to guarantee
ňují vzdálený přístup k firemním aplikacím či
systémům při práci mimo kancelář.
S ohledem na různorodé požadavky našich
zákazníků poskytujeme různé typy rychlého a garantovaného připojení k internetu.
Máte možnost výběru mezi vytáčeným připojením, připojením přes technologii xDSL
a pevným připojením prostřednictvím digitální linky.
Hlasová a kombinovaná řešení
Poskytujeme telefonní služby umožňující
přenos hlasu, faxu a dat, založené buď na
předvolbě operátora anebo přímém připojení do sítě GTS Novera. Nabízíme kompletní řešení telekomunikačních potřeb
Vaší firmy v garantované kvalitě. Kromě
úspory nákladů za telefonní provoz získáte
řadu přidaných služeb.
the service parameters in a contract. This
also allows users remote access to company
applications or systems when working outside
the office. Given the various requirements of
our customers we provide various types of
fast and guaranteed Internet connections.
You have the choice of selecting between a
dial-up connection, xDSL, and digital landline
connection.
Voice and combined solutions
We provide telephone services for voice,
fax and data transfer, based either on
carrier preselection or by directly connection
to the GTS Novera network. We offer a
comprehensive solution to telecommunication
requirements of your company to the
guaranteed quality. As well as cost savings
for telephone operations you will receive
Výhodou kombinovaných řešení je uspokojení několika zákaznických potřeb v rámci
jedné služby za výhodných cenových podmínek. Nabízíme také služby založené na
technologii VoIP.
Integrovaná a ICT řešení
Nabízíme řadu služeb informačních a komunikačních technologií, které zvyšují komfort
a užitnou hodnotu základních telekomunikačních služeb. Naši zákazníci tak mohou
využívat nejmodernějších služeb s přidanou
hodnotou, aniž by si je museli zajišťovat prostřednictvím dalších dodavatelů, a získávají
tak komplexní služby od jednoho dodavatele
s garantovanou kvalitou funkčnosti.
a host of extra services. The advantage
of combined solutions is the satisfaction
of several customer requirements within
the framework of the one service under
advantageous price conditions. We also offer
services based on VoIP technology.
Integrated and ICT solutions
We offer a range of information and
communication technology services which
increase the comfort and utility value of basic
telecommunication services. Our customers
can utilise the most modern services with
added value without having to procure them
from different suppliers, and thus obtain
comprehensive services from the one supplier
with guaranteed quality of functioning.
Poskytované služby
Hlasová a kombinovaná řešení
Datová a internetová řešení
Integrované a ICT řešení
Novera telefonní (před)volba
Novera IP VPN
Novera virtuální ústředna
telefonní služby na principu volby
nebo předvolby operátora
virtuální privátní sítě pro přenos dat
řešení s virtuální ústřednou, jehož součástí
Novera digital
jsou moderní IP telefony a aplikace s přidanou
Novera telefonní připojení
propojení digitálními okruhy
hodnotou
telefonní služby s přímým připojením
do sítě GTS Novera
Novera frame relay
Novera telehouse
propojení lokálních sítí
umístění serverů v datacentru
Novera duo
Novera ethernet
Novera web hosting
balíček veřejné telefonní služby Novera
telefonní předvolba a pevného připojení
k internetu Novera DSL
vysokorychlostní propojení sítí LAN
prostor pro umístění webových stránek
Novera fibre
Novera domain
pronájem optických vláken
zajišťuje registraci a správu internetové
Novera duo expres
Novera DSL
domény 2. úrovně
telefonní linka s internetem na zpřístupněném metalickém vedení
pevné připojení k internetu s agregací
Novera mail hosting
Novera internet
zajišťuje zřízení a provoz e-mailových
Novera komplet office
pevné připojení k internetu
schránek na serverech GTS Novera
telefonní služby a internet na zpřístupněném metalickém vedení, do 6 hlasových
kanálů
Novera dial-up
umístěných v moderním datovém centru
vytáčené připojení k internetu
Novera managed office
centrální správa elektronické pošty a inter-
Novera komplet pro
netových stránek včetně kompletního řešení
telefonní služby a internet na zpřístupněném metalickém vedení, 8 a více hlasových
kanálů
bezpečnosti sítě
Novera IP komplet
individuální požadavky našich zákazníků
hlasová služba s využitím VoIP, internet
a IP VPN v jednom komplexním řešení
Novera zelené číslo
bezplatné volání
Novera modré číslo
volání se sdílenými náklady
Novera bílé číslo
služba s jednotným kontaktem do společnosti za výhodných tarifních podmínek
Novera duhové číslo
volání za speciální tarify
Novera duhový internet
prodej datového a internetového obsahu
Novera zelené číslo ze zahraničí
bezplatné volání ze zahraničí
Novera telekonference
telefonní konference až pro 30 účastníků
Novera solution
služby, které projektovým přístupem řeší
Available services
Voice and combined solutions
Data and Internet solutions
Integrated and ICT solutions
Novera Phone (Pre)Selection
Novera IP VPN
Novera Centrex
telephone services on the principle of
carrier selection or preselection
virtual private network for data transfer
Novera Digital
a solution with a centrex including modern
IP phone and value added applications
Novera Phone Connection
connection by digital circuits
Novera Telehouse
telephone services with direct connection
to the GTS Novera network
Novera Frame Relay
placing services in a datacentre
local network connection
Novera Web Hosting
Novera Duo
Novera Ethernet
space for placing websites
a package comprising the public telephone
service Novera telephone preselection and
fixed connection to Novera DSL
high-speed LAN network connection
Novera Domain
Novera Fibre
leasing of optical fibres
organises the registration and management
of a 2nd level Internet domain
Novera Duo Express
Novera DSL
Novera Mail Hosting
telephone line with Internet on an
accessed metallic circuit
fixed connection to the Internet with aggre-
Novera Complete Office
Novera Internet
establishes and operates email boxes on
GTS Novera servers located in a modern
data centre
telephone services and Internet
on the LLU (local loop unbundled),
up to 6 voice channels
fixed connection to the Internet
Novera Managed Office
Novera Dial-up
central administration of electronic post
and Internet pages, including a comprehensive security network solution
Novera Complete Pro
phone services and Internet on the LLU
(local loop unbundled), 8 and more voice
channnels
Novera IP Complete
voice service using VoIP, Internet
and IP VPN in one comprehensive solution
Novera Green Number
Freefone calls
Novera Blue Number
calling with shared costs
Novera White Number
a service with an integrated contact to a
company for advantageous tariff conditions
Novera Rainbow Number
calls for special tariffs
Novera Rainbow Internet
the sale of data and Internet content
Novera International Green Number
free calls from abroad
Novera Teleconference
teleconferences for up to 30 subscribers
gation
dial-up connection to the Internet
Novera Solution
services which deal with our individual
customer requests using a design-based
procedure
Prodej služeb
07
Sale of services
Naše služby prodáváme prostřednictvím
našich obchodních zástupců a obchodních partnerů.
Our services are sold through our sales
representatives and associates.
Přímý prodej
Se zákazníky jedná tým špičkových obchodních konzultantů ve spolupráci s týmem
zákaznických řešení. Na základě zjištění potřeb doporučíme nejvhodnější službu
nebo komplexní řešení. Našim klientům připravujeme komplexní řešení – kromě analýzy potřeb, návrhů a realizace se zabýváme
i požadavky na potřebné technické vybavení. Zákazník přitom po celou dobu jedná
s jedním obchodním zástupcem, který koordinuje celý proces jak po konzultační, tak
technické a samozřejmě obchodní stránce.
Našim zákazníkům nabízíme pomoc při
čerpání prostředků z fondů Evropské
unie. Konzultanti zákaznických řešení GTS
Novera zajistí kompletní podporu při analýze, návrhu, realizaci a provozu metropolitních sítí včetně návrhu provozovaných služeb a aplikací. Metropolitní sítě
připravujeme nejen přímo pro zákazníky
z řad veřejného sektoru, ale i jako součást
vlastní sítě, a umíme tak na jejich přípravu
nahlížet nejen z pohledu dodavatele, ale
i investora.
Partnerský prodej
Společnost GTS Novera má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti poskytování
telekomunikačních řešení pro zákazníky ze
státní správy a samosprávy.
Své služby poskytujeme také prostřednictvím našich obchodních partnerů, kteří je
nabízejí po celém území České republiky
za předem daných smluvních podmínek.
Cílem této strategické spolupráce je oslovení trhu prostřednictvím firem, jež jsou
schopné nabídnout zákazníkům komplexní
řešení. Patří mezi ně např. dodavatelé pobočkových ústředen a softwarových
aplikací, servisní organizace, systémo-
Direct sales
and local governments.
A team of top-notch sales consultants work
together with a customer-solutions team in
dealing with customers. After ascertaining
the customer’s needs, we recommend the
most appropriate service or a comprehensive
solution. We prepare comprehensive solutions
for our customers, in addition to analysing
needs, proposals and implementation, we
also satisfy requirements for the necessary
technology. The whole time the customer deals
with a single sales consultant, who coordinates
the entire process – the consultation as well
as the technical and sales aspects.
We offer our customers assistance in drawing
on EU funds. GTS Novera’s customersolutions consultants provide for complete
support regarding the analysis, proposal,
implementation and operation of metropolitan
networks, including the proposal of services
and applications. We prepare metropolitan
network both directly for public-sector
customers, but also as part of our own
network. We therefore know how to regard
their preparation from the viewpoint of the
supplier as well as the investor.
Regionální zastoupení GTS Novera v největších českých městech umožňuje zákazníkovi bližší kontakt se společností v jednotlivých regionech.
Státní správa a samospráva
The company’s regional offices located in the
largest cities of the Czech Republic provide
closer contact between the user and GTS
Novera in the regions.
State administration and local government
GTS Novera has gained ample knowledge
and experience regarding the provision of
telecommunication solutions to the national
Partner sales
We also provide our services through our
associates, throughout the Czech Republic
for predetermined contractual conditions. The
aim of this strategic co-operation is to address
the market through companies that are
capable of offering customers comprehensive
solutions. These include switchboard and
application suppliers, service organizations,
ví integrátoři či regionální poskytovatelé
internetových služeb.
Velkoobchodní prodej
Divize velkoobchodního prodeje realizuje
nabídku služeb elektronických komunikací pro národní i mezinárodní operátory,
poskytovatele internetových služeb a služeb
s přidanou hodnotou, prodejce nebo poskytovatele obsahu. Potenciálním i stávajícím
zákazníkům jsou k dispozici týmy specialistů
zaměřených vždy na danou oblast produktů –
od národních a mezinárodních hlasových propojovacích služeb přes datové a internetové
služby až k hlasovým službám se zvláštním tarifem. Hlavní konkurenční výhodou
v oblasti hlasových služeb je unikátní systém
monitoringu a směrování provozu. V oblasti
datových služeb je pak základem robustní
vlastní páteřní optická infrastruktura s aktivními prvky WDM, kombinovaná s vlastní hustou přístupovou sítí, což umožňuje rychlou
a kvalitní realizaci těchto služeb na celém
území České republiky.
system integrators and regional Internet
service providers.
Wholesale
The wholesale division carries out the offer
of e-communication services for national and
international operators, providers of Internet
services and services with added value and
for content providers and sellers. Teams of
specialists focusing always on a given product
area – from national to international voice
connection services to data and Internet
services to special-rate voice services –
are at the disposal of both potential and
current customers. Our primary competitive
advantage in the area of voice services is
our unique system of monitoring and routing
operation. Our own robust backbone optical
infrastructure with active WDM elements
combined with our own thick access network,
which allows for fast and high-quality
realisation of these services throughout the
Czech Republic, forms the basis in data
services.
Síť GTS Novera
08
GTS Novera Network
Spolehlivá a výkonná infrastruktura je nezbytným předpokladem pro poskytování
kvalitních telekomunikačních služeb.
A reliable and powerful infrastructure is
a must for the provision of high-quality telecommunication services.
GTS Novera páteřní IP síť
Zpřístupnění místní smyčky (LLU)
Pro internetový provoz je klíčová národní
kruhová páteřní IP síť o kapacitě 10 Gbit/s
a redundantní konektivita do neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ o přenosové kapacitě
2×10 Gbit/s. Mezinárodní konektivita IP sítě
GTS Novera je 2×10 Gbit/s s přímým propojením na významná evropská peeringová centra
ve Frankfurtu, Londýně a Vídni. Internetová
síť GTS Novera je jednou z certifikovaných
sítí Cisco Powered Network (CPN) ve střední
a východní Evropě.
V současné době poskytuje GTS Novera služby na vlastní technologii zpřístupnění místní
smyčky (LLU) v několika městech (Praha, Brno,
Ostrava, Plzeň, Liberec, České Budějovice,
Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Ústí nad
Labem, Olomouc, Karlovy Vary, Nymburk,
Kolín, Benešov, Zlín).
Nyní pokrýváme přibližně 35 % všech telefonních linek v České republice a na rozšiřování
této sítě dále pracujeme. Na bázi technologie
LLU poskytujeme internetové, datové i hlasové
služby.
Připojení koncových uživatelů
Datová centra
GTS Novera rovněž provozuje špičková datová
centra v Praze, Brně a Ostravě, ve kterých
nabízí zákazníkům umístění jejich serverů
a technologií. Tato centra disponují kompletní zálohou napájení, klimatizací, požárními
a zabezpečovacími systémy a umožňují připojení nejen na páteřní síť GTS Novera, ale i na
sítě dalších provozovatelů.
Metropolitní sítě
GTS Novera vlastní rozsáhlou telekomunikační infrastrukturu s vysokokapacitní páteřní
konektivitou. Základ páteřní sítě tvoří optické trasy pokrývající všechny regiony České
republiky. Celá síť je postavena v kruhové
topologii, která zaručuje maximální funkčnost
a 100% zálohu sítě.
GTS Novera dále provozuje vlastní vysokokapacitní mezinárodní přenosovou síť na bázi
technologie vlnového multiplexu (DWDM),
propojující všechny hlavní telekomunikační
body ve střední Evropě (Bratislava, Budapešť,
Frankfurt, Praha, Varšava, Vídeň), z nichž se
dále realizuje napojení na sítě významných
celosvětových operátorů.
Národní telekomunikační síť GTS Novera
Národní telekomunikační síť GTS Novera je
založena na vysokokapacitní DWDM transportní síti s kruhovou topologií, na kterou navazují
regionální a metropolitní SDH sítě pokrývající
významná regionální centra v České republice.
V jednotlivých lokalitách je pak na transportní
síť napojena vlastní přístupová síť zabezpečující přístupové linky k jednotlivým zákazníkům.
Národní telekomunikační síť GTS Novera
GTS Novera national telecommunications
network
Základ metropolitních sítí tvoří moderní optoelektronické technologie umožňující přenos
různých typů služeb prostřednictvím jediné
univerzální širokopásmové přenosové sítě.
Metropolitní sítě GTS Novera zahrnují 630 km
vlastních kabelových tras, ve kterých je instalováno na 41 000 km optických vláken s více
než 450 přípojnými body. Technologie SDH
poskytují možnost nabídnout zákazníkům širokou škálu přenosových rychlostí a rozhraní
přesně podle jejich konkrétních potřeb.
Středoevropská MPLS síť
Telekomunikační skupina GTS Central European
Holding, jejíž součástí je i GTS Novera, spustila
v létě 2007 unikátní středoevropskou MPLS
síť pro koncové firemní zákazníky. Robustní
síť pokrývá pět zemí v regionu (Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, Slovensko a Českou republiku) a má centrální středisko síťového provozu v Praze. Firmám působícím po Evropě
umožňuje propojit regionální pobočky vysokokapacitním a plně zabezpečeným datovým
spojením.
Bezdrátové připojení
GTS Novera využívá pro přístupové i páteřní
trasy vlastní mikrovlnné spoje typu point-to-point (Ceragon, Ericsson Minilink, Alcoma)
i point-to-multipoint (FWA 26 GHz, 28 GHz,
3,5 GHz) v koordinovaném pásmu. To umožňuje připojovat koncové zákazníky přesně
podle jejich požadavků na kapacitu i kvalitu
poskytovaných služeb. Mikrovlnné spoje dosahují kvality plně srovnatelné s metalickými
okruhy.
(FSNBOZ
Ì45Ä
/-"#&.
-*#&3&$
1PMBOE
1PMBOE
'3"/,'635
,"3-07:
7" 3 :
)3"%&$
,3Á-07c
13")"
Y(CQT
,"37*/Á
1-;&¡
0 4 5 3 "7"
0-0.06$
Y(CQT
(FSNBOZ
4MPWBLJB
#3/0
i&4,c
#6%}+07*$&
)0%0/Ä/
# 3 "5 * 4 - "7"
Vybrané distribuční body
Vybrané transportní okruhy jsou STM-16
"VTUSJB
"VTUSJB
4MPWBLJB
GTS Novera páteřní IP síť
GTS Novera backbone IP network
'JMOMBE
4 5 1 & 5 & 3 4 # 6 3 (
)&-4*/,*
5" - - * /
450$,)0-.
&TUPOJB
4XFEFO
Frankfurt – Prague
Prague – Bratislava
Bratislava – Vienna
Bratislava – Budapest
Bratislava – Warsaw
Vienna – Frankfurt
Warsaw – Berlin – Frankfurt
80
90
40
40
40
10
10
Gbps
Gbps
Gbps
Gbps
Gbps
Gbps
Gbps
.04$08
-BUWJB
3*("
Wireless connection
-JUIVBOJB
%FONBSL
7*-/*64
,"-*/*/(3"%
.*/4,
$01&/)"(&/
#FMBSVT
-0/%0/
%035.6/%
#&3-*/
,*&8
8" 3 4 "8
1PMBOE
6LSBJOF
(FSNBOZ
/&8:03,
13"(6&
'3"/,'635
$[FDI3FQ
7*&//"
LLU (Local Loop Unbundled)
.PMEPWB
4MPWBLJB
$)*4*/"6
# 3 "5 * 4 - "7"
)VOHBSZ
03"%&"
#6%"1&45
40130/
"VTUSJB
3PNBOJB
4MPWJOJB
-+6#-+"/"
#6,"3&45
$SPBUJB
;"(3&#
#PTOBBOE
IFSDFHPWJOB
4"3"+&70
#&-(3"%&
4FSCJBBOE
.POUFOFHSP
#VMHBSJB
13*45*/"
40'*"
As GTS Novera utilizes its own Point-toPoint (Ceragon, Ericsson Minilink, Alcoma)
and Point-to-MultiPoint (FWA, 26 GHz,
3.5 GHz) microwave links within the
coordinated frequency band for both access
and backbone routes, the company can
connect its end-users entirely in accordance
with their quality and capacity requirements.
The quality of microwave links is fully
comparable to the quality of metallic lines.
* 4 5" / # 6 -
GTS Novera currently provides its services through its own LLU technology in
eight largest cities (Prague, Brno, Ostrava,
Plzeň, Liberec, České Budějovice, Pardubice,
Hradec Králové, Kolín, Jihlava, Ústí nad
Labem, Olomouc, Karlovy Vary, Nymburk,
Benešov, Zlín).
As of now we cover about 35 % of all phone
lines in the Czech Republic. We are still
extending our coverage. We provide Internet,
data and voice services based on LLU.
5VSLFZ
4,01+&
.BDFEPOJB
5*3"/"
GTS Novera major hubs
"MCBOJB
Partner hubs
GTS Novera owns a large telecommunications
infrastructure with high-capacity backbone
connectivity. Optical circuits covering all
the regions of the Czech Republic form
the basis of the backbone network. The
network is built using a ring topology,
ensuring top functionality and 100% network
redundancy.
GTS Novera also operates its own highcapacity international data transmission
network based on Dense Wavelength Division
Multiplexing (DWDM) technology, connecting
the principal telecommunications points
in Central Europe (Bratislava, Budapest,
Frankfurt, Prague, Warsaw, Vienna), from
where connections to the network of
significant world operators are made.
GTS Novera backbone IP network
The national backbone ring IP network with
capacity of 10 Gbps and the redundant
connectivity
to
the
NIX.CZ
neutral
connecting node with transmission capacity
of 2×10 Gbps are of key importance for
Internet traffic. International connectivity of
the IP GTS Novera network is 2×10 Gbps, with
direct connection to the important European
peering centres in Frankfurt, London and
Vienna. The GTS Novera Internet network is
one of the certified Cisco powered Networks
(CPN) in Central and Eastern Europe.
Connection of end-users
Metropolitan network
GTS Novera national telecommunications
network
The GTS Novera national telecommunications
network is based on a high-capacity DWDM
transport network with ring topology,
connected to regional and metropolitan SDH
networks covering major regional centres
in the Czech Republic. The access network
providing access lines to the customers
is connected to the transport network at
different sites.
The metropolitan networks are based on
state-of-the-art optical fibre technologies
enabling the transmission of services of
various types via a single universal broadband
transmission network. The GTS Novera
metropolitan networks include 630 km of the
company’s own cable routes with more than
41,000 km of optical fibers installed and over
450 access points. SDH technologies make
it possible to offer to the customers a wide
range of transmission speeds and interfaces
to satisfy their specific needs.
Data Centres
GTS Novera also operates high-quality data
centres in Prague, Brno and Ostrava. The
company offers to house customers’ servers
and technology there. These centers, which
feature a complete backup power supply,
climate control, fire and security systems,
provide for a connection to GTS Novera’s
backbone network or to the networks of
other operators.
Central European MPLS network
The telecommunication group GTS Central
European Holding, which is a part of GTS
Novera, launched in the summer of 2007 a
unique Central European MPLS network for
end corporate customers. The robust network
covers five countries in the region (Hungary,
Poland, Romania, Slovakia and the Czech
Republic) and maintains central network
operation in Prague. It enables companies
operating throughout Europe to connect
regional branches via a high-capacity and
fully secure data connection.
Reference
10
References
V současné době nabízíme naše služby primárně dvěma skupinám zákazníků – firmám
a telekomunikačním operátorům. Na jedné straně se plně soustřeďujeme na oslovování
velkých korporátních zákazníků, na straně druhé nabízíme své služby středním a malým firmám
i živnostníkům. Mezi našimi firemními zákazníky naleznete jak výrobní podniky, tak poskytovatele služeb, bankovní a státní instituce či média. Ve firemním segmentu dodáváme služby až
jedné třetině trhu.
We currently offer our services to two groups of customers - corporate customers and
telecommunication operators. While we are fully focused on serving big corporate clients
we also offer our services to small companies and businesses. Our corporate clientele base
ranges from manufacturing companies to service providers, from banks and government
institutions to the media. We provide our services to up to one third of the market in the
corporate segment.
Firmy a korporace
A. Charouz, spol. s r. o.
ABN AMRO BANK N.V.
Accenture Services, s.r.o.
ATLAS.CZ, a.s.
AXA životní pojišťovna a.s.
BORGIS a.s.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
CETELEM ČR, a.s.
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Česká spořitelna, a.s.
ČESKÁ TELEVIZE
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Chrysler Czech Republic s.r.o.
Bohemia, s.r.o.
Danone a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DELL Computer, spol. s r.o.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o.
GECO TABAK, a. s.
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
IKEA Česká republika, s.r.o.
Kongresové centrum Praha, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Lidl Česká republika v.o.s.
Lidl Slovenská republika v.o.s.
Lidové noviny, a.s.
LogicaCMG s.r.o.
MAFRA, a.s.
Mercedes-Benz Financial Services
Česká republika s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
NetCentrum, s.r.o.
Opavia - LU, a.s.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
První novinová společnost a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Renault Česká republika, a.s.
RINGIER ČR a.s.
SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
Seznam.cz, a.s.
SCHINDLER CZ, a.s.
Siemens s.r.o.
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
ŠKODAEXPORT, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
UPC Česká republika, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
WHITE and CASE LLP
Státní a veřejná správa
Kancelář poslanecké sněmovny ČR
Kancelář senátu ČR
Kraj Vysočina
Město Přeštice
Město Rokycany
Městská část Praha 14
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Policie ČR – Správa Jihočeského kraje
Správa Pražského hradu
Státní zemědělský intervenční fond
Statutární město České Budějovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Magistrát města Plzně
Školství a zdravotnictví
Akademie věd České republiky
Česká zemědělská univerzita
České vysoké učení technické v Praze
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní Thomayerova nemocnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Národní knihovna ČR
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Univerzita Karlova
Vysoká škola báňská
Západočeská univerzita
Corporations
A. Charouz, spol. s r. o.
ABN AMRO BANK N.V.
Accenture Services, s.r.o.
ATLAS.CZ, a.s.
AXA životní pojišťovna a.s.
BORGIS a.s.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
CETELEM ČR, a.s.
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Česká spořitelna, a.s.
ČESKÁ TELEVIZE
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Chrysler Czech Republic s.r.o.
Bohemia, s.r.o.
Danone a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DELL Computer, spol. s r.o.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o.
GECO TABAK, a. s.
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
IKEA Česká republika, s.r.o.
Kongresové centrum Praha, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Lidl Česká republika v.o.s.
Lidl Slovenská republika v.o.s.
Lidové noviny, a.s.
LogicaCMG s.r.o.
MAFRA, a.s.
Mercedes-Benz Financial Services
Česká republika s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
NetCentrum, s.r.o.
Opavia - LU, a.s.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
První novinová společnost a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Renault Česká republika, a.s.
RINGIER ČR a.s.
SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
Seznam.cz, a.s.
SCHINDLER CZ, a.s.
Siemens s.r.o.
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
ŠKODAEXPORT, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
UPC Česká republika, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
WHITE and CASE LLP
State and Public Administration
Chamber of Deputies of the Czech Republic
Senate of the Czech Republic
Vysočina Regional Council
Municipality of Přeštice
Municipality of Rokycany
Municipality of Prague 14
Ministry of Finance
Ministry of Culture
Ministry of Labour and Social Affairs
Ministry for Regional Development
Ministry of Justice
Ministry of Education, Youth and Sports
Ministry of the Interior
Ministry of Health
Ministry of Agriculture
Ministry of the Environment
Czech Republic Police – South Bohemia
region administration
Prague Castle Administration
State Agricultural Intervention Fund
Statutory City of České Budějovice
Office of the Government Representation
in Property Affairs
Municipal Authority of the City of Pilsen
Education and Health Care
Academy of Science of the Czech Republic
Czech Agricultural University
Czech Technical University in Prague
Faculty Hospital in Brno
Faculty Hospital at Královské Vinohrady
Faculty Hospital in Olomouc
Faculty Hospital in Ostrava
Thomayer Faculty Hospital
South Bohemia University
in České Budějovice
National Library of the Czech Republic
Hospital of České Budějovice, a.s.
Charles University
VŠB – Technical University of Ostrava
West Bohemia University
Maximální péče
12
Maximum care
Hlavním cílem společnosti je maximálně uspokojit potřeby všech zákazníků, a to nejen po
stránce technologické, ale i v oblasti individuální péče.
Our company’s main aim is to satisfy the individual needs of all of our customers to the
greatest possible extent, not only from a technical point of view but also in terms of individual customer care.
Péče o zákazníka jako konkurenční výhoda
Spokojenost zákazníků je naším hlavním úkolem. Pravidelnými školeními, sledováním kvality služeb poskytovaných pracovníky zákaznického servisu a flexibilním přístupem k individuálním požadavkům našich klientů zabezpečujeme vysoký standard péče v telefonické,
e-mailové i písemné komunikaci.
Individuální řešení požadavků zákazníků
Svým zákazníkům nasloucháme, registrujeme
jejich požadavky a hledáme pro ně optimální
řešení.
Customer care as a competitive advantage
The satisfaction of our customers is our main
objective. We ensure a high standard of
customer care with respect to phone, e-mail
and written communication through regular
training, monitoring the quality of services
provided by our customer service teams and
having a flexible approach to individual
requirements made by our clients.
Addressing customers’ needs on an individual
basis
We listen to our customers, note their requirements and look for the best possible solution
for them. A single contact person is assigned
for all contractual negotiations, service provi-
V průběhu smluvních jednání, během zřizování
služby a tam, kde to pomůže uspokojit požadavky zákazníka, je klientovi vždy k dispozici
jedna stálá kontaktní osoba.
Dohledové centrum
Telekomunikační síť GTS Novera je až po
úroveň sítí našich zákazníků monitorována
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Dohledové centrum umožňuje předcházet
poruchovým stavům, urychluje a usnadňuje
komunikaci se zákazníky v případě potřeby
servisních zásahů. Díky dohledu nad sítí
může GTS Novera nabízet zákazníkům nadstandardní servisní podmínky.
sioning and to deal with any other customer
requirements which may arise.
Monitoring centre
The GTS Novera telecommunications network
is continuously monitored on a 24/7/365
basis down right down to the customer network level. The network control centre makes
it possible to prevent outages, and speed up
and facilitate communication with customers
if a service intervention is necessary. Thanks
to the network management, GTS Novera can
offer its customers premium service conditions.
Kontaktní centrum
Operátoři kontaktního centra rádi odpoví
na dotazy týkající se poskytovaných služeb
a společnosti, vyúčtování a stavu účtu. Poradí,
jak postupovat v případě nesouhlasu s vyúčtováním či při změně identifikačních údajů.
Pomohou nebo navrhnou řešení případných
technických potíží se službou, a to 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Contact Centre
Our Contact Centre operators are happy to
answer any questions regarding the company, provided services, billing and account
balances. They can advise customers how to
proceed in the event of a dispute regarding
an invoice amount or how to change their
identification data. They can help identify or
propose solutions to possible technical problems which may be encountered when using
the service. The Contact Centre operates
around the clock, 24 hours a day, 7 days
a week and 365 days a year.
Kontakty
Contacts
Pro podrobnější informace nás, prosím,
kontaktujte na této adrese:
Síť poboček po celé republice
GTS NOVERA a.s.
Regionální pobočky GTS Novera jsou
v Brně, Českých Budějovicích, Hradci
Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě,
Plzni a Ústí nad Labem.
Kontaktní centrum
Přemyslovská 43
130 00 Praha 3
tel.: 225 252 525
bezplatná infolinka: 800 990 990
www stránky: www.gtsnovera.cz
e-mail: [email protected]
Kontakty na pobočky naleznete
na www.gtsnovera.cz.
For more details, please do not hesitate
to contact us at the following address:
Regional office network
GTS NOVERA a.s.
Regional offices of GTS Novera are in the
following cities: Brno, České Budějovice,
Hradec Králové, Liberec, Olomouc,
Ostrava, Plzeň and Ústí nad Labem.
Contact Centre
Přemyslovská 43
130 00 Prague 3
phone: + 420 225 252 525
free infoline: 800 990 990
website: www.gtsnovera.cz
e-mail: [email protected]
To contact these offices please visit www.
gtsnovera.cz
GTS NOVERA a.s.
Kontaktní centrum / Přemyslovská 43 /130 00 Praha 3
tel.: +420 225 252 525 / bezplatná infolinka: 800 990 990 / e-mail: [email protected]
www.gtsnovera.cz

Podobné dokumenty