Elektronická podání v právní praxi (prezentace)

Komentáře

Transkript

Elektronická podání v právní praxi (prezentace)
Centrála Brno:
Kancelář Praha:
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno
Senovážné nám. 23, CZ - 110 00 Praha 1
tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
Kancelář Bratislava:
Kladnianská 45, SK - 821 05
e-mail: [email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
PRÁVNICKÝ PODZIM
KONFERENCE
Elektronická podání
v právní praxi
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
[email protected]
www.advocatio.org
©2005 Mgr. Zdeně
Zdeněk Brunclí
Brunclík, advoká
advokát
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
pojmy
IT – Informační Technologie
‹ CMR - Client Relationship Managment
‹ DMS - Data Management System
‹ OUTSOURCING - v praxi znamená
přenesení určitých aktivit a odpovědnosti
na externí zdroje a partnery.
‹ INFORMATIZACE PRÁVA – pronikání IT do
oblasti práva
‹
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Formy právních úkonů
‹ Ústní
‹ Písemná
‹ Konkludentní
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
FORMA ≠ PODOBA
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Podoby ústní formy
Ústně do protokolu
‹ Ústně na jednání např. soudu
‹ Další…, např. telefonicky, skype-audio,
ICQ-audio.. atd
‹
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Podoby písemné formy úkonu
Listinná
‹ Telefax, dálnopis
‹ Telegram
‹ Elektronická (e-mail s/bez ZEP, datový
nosič, www fórum/diskuze, chat, Skype,
ICQ, SMS, MMS)
‹ další…
‹
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Listinná podoba podání
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Delší reakční doba - prodlevy dopravou,
doručováním, výrobou, zpracováním
Obtížná manipulace a archivace
Nepřehlednost, obtížné zpracování
Výrazná ekonomická zátěž (zaměstnanci, prostor,
ostraha a ochrana, hotové náklady /poštovné,
tisk, papír, obálky atd./)
Pošta negarantuje doručení určité konkrétní
listiny, ale pouze zásilky jisté hmotnosti – obtížná
důkazní situace.
Obtížná autenticita listinné písemnosti-zneužití
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Zaručený elektronický podpis
(„ZEP“) zák.č. 227/2000 Sb. od
1.října 2000
Vyhl. MI 496/2004 Sb. o elektronických
podatelnách
‹ Zák.č. 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích
‹
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Podání se ZEP
Autenticita osoby i textu
‹ Okamžité doručení, snadný transport
‹ Beznákladové
‹ Snadné zpracování, fulltext, CMR/DMS
‹ Bezproblémová archivace
‹ Ochrana a zabezpečení
‹
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Certifikační autority
‹ První
certifikační autorita, a.s.
http://www.ica.cz
‹ Česká pošta, s.p. (190 Kč vč. dph)
http://qca.postsignum.cz/
‹ eIdentity a.s. http://www.ie.cz/
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Praktická použitelnost ZEP
postaveným naroveň listinnému podání
‹ SŘ,
ZSDP, TŘ, SŘS
‹ Česká správa sociálního zabezpečení
‹ Výpis z rejstříku trestů
‹ Žádost o OP od 1.1.2006
‹ Obchodní rejstřík od 31.12.2006
‹ http://www.portal.gov.cz
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Problémovost
právní úpravy ZEP
Roztříštěnost, nejednotnost, zmatečnost
‹ od 1.7.2002 v o.s.ř. pro podání
nepoužitelné ust. §42!
‹ V o.s.ř. pouze pro příjem písemností ze
strany soudu (§45f ).
‹ Postup prací na jednotném zákonu o
podáních a doručování
‹
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
ObčZ - zák.č. 40/1964 Sb. ve znění
zák.č. 509/1991 Sb. od 1.1.1992
§40
(4) Písemná forma je zachována, je-li
právní úkon učiněn telegraficky,
dálnopisem nebo elektronickými
prostředky, jež umožňují zachycení
obsahu právního úkonu a určení
osoby, která právní úkon učinila.
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
O.S.Ř. (zák.č. 99/1963 Sb.)
do 30.9.2000
§ 42
(1) Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu nebo
telegraficky. (…) podání má tytéž účinky, jakoby se stalo
přímo u příslušného soudu.
(…)
(3) Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky
je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li
písemné podání učiněno telefaxem, je třeba v téže lhůtě jej
doplnit předložením jeho originálu. K těmto podáním,
pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.
Stanoví-li to soud, je účastník povinen předložit mu originál
i jiných podání učiněných telefaxem.
(…)
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
O.S.Ř. ve znění zák.č. 227/2000 Sb.
od 1.10.2000 do 30.6.2002
§ 42
(1) Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu, v
elektronické podobě podepsané elektronicky podle
zvláštních předpisů, telegraficky nebo telefaxem. (…)
(3) Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky
je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné
podání učiněno telefaxem, je třeba v téže lhůtě jej doplnit
předložením jeho originálu, případně písemným podáním
shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve
stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to
předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit
originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání
učiněných telefaxem.
(…)
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
O.S.Ř. ve znění zák.č. 226/2002 Sb.
od 1.7.2002 do současnosti
§ 42
(1) Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu, v
elektronické podobě, telegraficky nebo telefaxem. (…)
(3) Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky
je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné
podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je
třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu,
případně písemným podáním shodného znění. K těmto
podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud
nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník
povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného
znění) i jiných podání učiněných telefaxem.
(…)
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
1/2002 SIS.
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001, č.j.
505/2001-Org kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro
okresní, krajské a vrchní soudy
§7
Podání
Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu, telegraficky,
na technickém nosiči dat, v elektronické podobě podepsané
elektronicky podle zvláštních předpisů*) nebo telefaxem.
Podání učiněná ústně do protokolu sepisuje předseda
senátu (samosoudce), justiční čekatel, vyšší soudní úředník
a soudní tajemník.
_______________
*) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
PÍSEMNÉ ≠ LISTINNÉ
listinná podoba, je pouze jednou z mnoha podob
písemné formy (telefax, telegram, elektronická….).
Pokud zákon v ust. § 42/3 o.s.ř. ukládá povinnost
doplnit „písemné podání v telegrafické, telefaxové
a elektronické podobě PÍSEMNÝM PODÁNÍM (bez
určení podoby)“ jedná se o zmatečné ustanovení,
popř. může být formálně naplněno tak, že doplním
např. telefaxové elektronickým.
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Lze v současné době podat civilní
žalobu nebo učinit jiný úkon v
civilním řízení ve věci samé v
písemné formě v elektronické
podobě se ZEP
bez doplnění do 3 dnů?
PLATNĚ DLE O.S.Ř.
NELZE !
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Z pohledu O.S.Ř. v současném
znění není rozdíl mezi
elektronickým podáním se ZEP a
elektronickým podáním bez ZEP !
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
O.S.Ř. A PODÁNÍ
NIKOLIV VE VĚCI SAMÉ
‹
‹
§42/3 o.s.ř.: Podání obsahující návrh ve věci samé
učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do
tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v
elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit
předložením jeho originálu, případně písemným podáním
shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve
stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to
předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit
originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání
učiněných telefaxem.
V současné době nelze postavit najisto, zda-li podání
učiněná elektronicky a telefaxem v o.s.ř., která nejsou ve
věci samé je nebo není nutné do 3 dnů doplňovat o originál
případně „písemné podání stejného znění“
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Důvody pro dnešní využití
elektronického podání v O.S.Ř.
‹
‹
‹
§ 82/1 o.s.ř. Řízení je zahájeno dnem, kdy došel soudu
návrh na jeho zahájení nebo kdy bylo vydáno usnesení,
podle něhož se řízení zahajuje bez návrhu. (…)
Pokud podám návrh elektronicky (e-mailem) i bez ZEP je
řízení zahájeno okamžitě, pokud podám „v listinné podobě“
jsem odkázán na poštu a její doručení, ke kterému nemusí
vůbec dojít – konsekvence do promlčení, NPZ. U důležitých
věcí mimo dosah osobního doručení na podatelnu soudu, je
tedy lépe podat „duplicitně“ do 3 dnů listinně, e-podatelny
nejsou zatím příliš využívány – často rychlejší cesta ke
zpracování.
Pokud se nejedná o podání ve věci samé (tj. např. oprava
podání, omluva z jednání, odpověď na výzvu soudu apod.)
je elektronická podoba nejrychlejší (transport i výroba) a
nejekonomičtější-zdarma.
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Problémy u předpisů upravujících
výslovně podání se ZEP
(SŘ, SŘS, ZSDP, TŘ, ObchZ od12/06)
‹
‹
‹
‹
‹
Plná moc (jiné zmocnění jednat) a přílohy podání,
pokud by nemělo dojít k ústnímu jednání
Absence elektronické legalizace (notář,
města+obce, advokát /quasi-lega.+KN/)
Absence elektronické vidimace
(notář,města+obce)
Absence elektronických zápisů o právním úkonu
(notář, exekutor)
Možné řešení pro futuro - certifikovaným PDF
(Adobe Acrobat)
Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát
Lidická 57, CZ - 602 00 Brno tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156
[email protected] , www.advocatio.org
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - ATTORNEYS AT LAW - RECHTSANWÄLTE
Děkuji za Vaši pozornost!

Podobné dokumenty

lineární modul Série

lineární modul Série Použití lineárních modulu je zejména v prípadech, kde je nasazení prímocarých pneumatických válcu málo presné, tuhé nebo z jiných duvodu nevhodné. Lineární jednotky dodávané naší firmou jsou kompak...

Více

Porušení práva na zákonného soudce jako důsledek porušení

Porušení práva na zákonného soudce jako důsledek porušení ROZBORY JUDIKATURY Přehled rozhodnutí NS neschválených v roce 2012 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

Více

číslo 2, ročník 2015

číslo 2, ročník 2015 tématem vyvolávajícím více otázek než odpovědí. Příspěvek si klade za cíl zobrazit téma literárního plagiátu z hlediska souběhu práva autorského s právem proti nekalé soutěži. Plagiátorství je v to...

Více

121 přednost a přímý účinek v aplikační praxi českých soudů

121 přednost a přímý účinek v aplikační praxi českých soudů republiky po přistoupení ČR a SR k Evropské unii. Tehdejší zákon o azylu18 znal čtyři způsoby, kterými mohlo být rozhodnuto o jednou podané žádosti o azyl: udělení azylu, neudělení azylu, zamítnutí...

Více

usnesení (dražební vyhláška)

usnesení (dražební vyhláška) odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací způsobí. V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je účastník povinen tot...

Více

usnesení (dražební vyhláška)

usnesení (dražební vyhláška) jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého uvážení buď registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho u...

Více

usnesení (dražební vyhláška) - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor

usnesení (dražební vyhláška) - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor pověřený k provedení exekuce na základě pověření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 6 dne 04.05.2015 č.j. 34 EXE 837/2015-19, proti povinné(mu):

Více