finální program - 42. Česko-slovenský chirurgický kongres

Komentáře

Transkript

finální program - 42. Česko-slovenský chirurgický kongres
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ
CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha
14.–16. září 2016
FINÁLNÍ
PROGRAM
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Děkujeme partnerům kongresu
Hlavní partner
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé,
dovolte mi Vás srdečně přivítat na XXXXII. Česko-slovenském chirurgickém
kongresu a IX. Českém chirurgickém kongresu, který se koná v termínu 14.–16. září
2016 v Hotelu Orea Pyramida v Praze. Je mi velkou ctí, že se kongres po loňském
konání na Slovensku vrací opět do České republiky.
Kongres pořádá Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Slovenská chirurgická
společnost a Sekce chirurgických oborů České asociace sester s podporou
Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN a s garancí České onkologické společnosti
ČLS JEP, České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro
úrazovou chirurgii ČLS JEP a České asociace sester.
Partneři
Chirurgové se opět sejdou, aby si vyměnili nejnovější poznatky, informace a zkušenosti.
Hlavními tématy letošního kongresu jsou onkochirurgie, metabolická chirurgie, sepse
a úrazová chirurgie. Součástí programu jsou vedle vyzvaných přednášek českých,
slovenských a zahraničních řečníků také volná sdělení, zkrácené přednášky v podobě
tzv. minisdělení a e-posterové prezentace. Samostatná sekce je věnována sestrám
a nelékařským pracovníkům.
Nedílnou součástí kongresu je i doprovodná výstava a firemní prezentace v podobě
satelitních sympozií.
V neposlední řadě má kongres i svoji nepominutelnou společenskou roli. Společenský
večer nabídne příležitost pro neformální setkání.
Věřím, že pro Vás témata letošního ročníku kongresu budou zajímavá, a že z Prahy
budete odjíždět s příjemnými vzpomínkami, jak na odbornou část, tak i na doprovodný
program.
Těším se na setkání s Vámi!
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prezident kongresu
předseda České chirurgické společnosti
2
3
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Pořadatelé
Výbory kongresu
Kongres pořádá
Prezident kongresu:
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Viceprezident kongresu:
Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Čestný prezident kongresu:
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
Slovenská chirurgická společnost
Sekce chirurgických oborů České asociace sester
s podporou
Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN
a s garancí
České onkologické společnosti ČLS JEP
České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
České asociace sester
Záštita
Kongres je pořádán pod záštitou
Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu České republiky
a prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, rektora Univerzity Karlovy
4
Vědecký výbor:
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.
Doc. MUDr. Martin Oliverius, CSc.
Doc. Leopold Pleva, CSc.
Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
MUDr. Zuzana Šerclová
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
Programový výbor:
Prof. MUDr. Emil Bakoš, Ph.D.
Doc. MUDr. Jozef Belák, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Danaj, Ph.D.
Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Mgr. Lucie Kubátová
Prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc.
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.
MUDr. Miroslav Mýtnik, Ph.D.
Prof. MUDr. Juraj Olejník, Ph.D.
Mgr. Iva Otradovcová
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Doc. MUDr. Daniel Pinďák, Ph.D.
Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
MUDr. Tomáš Verner
MUDr. Michael Vraný
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Technický sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444 Fax: +420 284 001 448
E-mail: [email protected]
Web: www.guarant.cz
5
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Místo konání kongresu
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Společenské akce
Orea Hotel Pyramida Praha ****
Adresa: Bělohorská 24, 169 00 Praha 6
www.hotelpyramida.cz
Společenský večer
Čtvrtek, 15. září 2016, 19:00–23:00
Velká klášterní restaurace (v areálu Strahovského kláštera)
Cena vstupenky: 600,- Kč
Transfery nejsou zajištěny. Restaurace se nachází cca 10 minut chůze od Hotelu Pyramida.
Registrace
Registrační přepážka bude umístěna v přízemí hotelu Pyramida.
Otevírací hodiny registrační přepážky:
Středa, 14. září 2016
Čtvrtek, 15. září 2016
Pátek, 16. září 2016
12:00–18:00
07:30–18:00
07:30–18:00
Potvrzení o účasti/ kredity
Lékaři
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle
Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK pod
číslem 44233. Číslo akreditace je 0004/16/2006.
Potvrzení o účasti bude vydáváno u Registrační přepážky od pátku, 16. září 2016.
Sestry a nelékařští pracovníci
Akce je registrovaná pod číslem ČAS/KK/1859/2016 dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.,
kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného
dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
Potvrzení o účasti bude vydáváno u Registrační přepážky v pátek, 16. září 2016.
6
7
Kávová přestávka
8
08:30–10:00 BLOK V: Onkologie – volná sdělení
08:30–10:00 BLOK I: Metabolická chirurgie – sympoziální
Salonek Labe (č. 7)
9
13:30–15:00 BLOK XV: Poranění
končetin a jejich
komplikace
13:30–15:00 BLOK XI: Onkologie V –
nádory měkkých tkání –
sympoziální
17:00
15:30–17:00 Sesterská sekce – ČAS IV
13:30–15:00 Sesterská sekce – ČAS III
12:30–13:30 Obědové sympozium
Pfizer:
Komplikované
intraabdominální infekce
10:30–12:30 Sesterská sekce – ČAS II
Zhodnocení kongresu
(lékařská sekce – ocenění nejlepších minisdělení a e-posterů, sesterská sekce – ocenění nejlepší přednášky)
15:30–17:00 BLOK XII: Sepse – volná
sdělení
15:30–17:00 BLOK XVI: Varia –
minisdělení
12:30–13:30 Obědové sympozium
Intuitive Surgical:
Da Vinci ve viscerální
chirurgii
12:30–13:30 Obědové sympozium
Mölnlycke:
Racionální
antimikrobiální terapie
nehojicích se ran
15:00–15:30 Kávová přestávka
11:00–12:30 BLOK XIV: Komplexní
poranění pánve
11:00–12:30 BLOK X: Onkologie IV
– kolorektální karcinom –
sympoziální
10:30–11:00 State of the art: Liver surgery
Adam R (Paříž, Francie)
10:00–10:30 Kávová přestávka
08:30–10:00 Sesterská sekce – ČAS I:
Slavnostní zahájení
Salonek Lužnice (č. 3)
16:00–17:30 BLOK VIII: Onkologie – Laparoskopická
a robotická onkochirurgie GIT (bez jícnu) –
video sekce
08:30–10:00 BLOK IX: IBD a zhoubné 08:30–10:00 BLOK XIII:
nádory GIT – sympoziální
Torakoabdominální
poranění u polytraumat –
sympoziální
Kongresový sál Vltava (č. 1–2)
Pátek 16. září 2016
19:00–23:00 Společenský večer (Velká klášterní restaurace)
16:00–17:30 BLOK IV: Diagnostika a antimikrobiální
terapie sepse – sympoziální
15:30–16:00 State of the Art: Co má vědět chirurg o zobrazovacích metodách
Válek V (Brno)
15:00–15:30 Kávová přestávka
13:30–15:00 BLOK III: Onkologie II – HPB sympoziální
13:30–15:00 BLOK VII: Onkologie III – hrudník – sympoziální
12:00–13:00 Obědové sympozium Medtronic:
Optimize Surgical Techiques in Gastric Bypass
and Sleeve Gastrectonomy – Tips and Tricks
from the Expert
12:00–13:00 Obědové sympozium Johnson & Johnson:
Surgical Oncology – Current situation
and future direction
13:00–13:30 State of the art: Transplantace orgánů
Froněk J (Praha)
10:30–12:00 BLOK VI: Metabolická chirurgie – volná sdělení
10:30–12:00 BLOK II: Onkologie I – sympoziální
10:00–10:30 Kávová přestávka
Salonek Labe (č. 7)
Kongresový sál Vltava (č. 1–2)
Čtvrtek 15. září 2016
18:30
17:30–18:30 Valná hromada členů České chirurgické společnosti ČLS JEP
Představení nového výboru ČCHS
15:30–17:30 Aktuální otázky současné chirurgie
Postgraduální vzdělávání
Znalectví v oboru chirurgie
14:30–15:30 Honorary lecture
Surgery as the Basic Discipline in Oncology
Izbicki JR (Hamburg, Německo)
14:00–14:30 Zahájení kongresu
Kongresový sál Vltava (č. 1–2)
Středa 14. září 2016
Programový přehled
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
18:30
Kávová přestávka
15:30–17:30 Aktuální otázky současné chirurgie
Moderování: Čapov I, Gürlich R, Ryska M, Třeška V
Pátek 16. září 2016
15:30–16:30 Postgraduální vzdělávání
Plánované změny postgraduálního vzdělávání
Podhrázký Z (Praha)
Postgraduální vzdělávání v evropském kontextu
Antoš F (Praha)
Simulátory – součást postgraduálního vzdělávání v chirurgii
Čapov I (Praha)
Příprava nového vzdělávacího programu chirurgie-onkochirurgiekoloproktologie
Gürlich R (Praha)
Pátek 16. září 2016
Čtvrtek 15. září 2016
14:30–15:30 Honorary lecture
Moderování: Ryska M
Surgery as the Basic Discipline in Oncology
Izbicki JR (Hamburg, Německo)
LÉKAŘSKÁ SEKCE
16:30–17:30 Znalectví v oboru chirurgie
Znalectví v chirurgii: pohled chirurga, pohled znalce
Pafko P (Praha)
Znalectví v chirurgii – pohled právníka
Mach J (Praha)
Současná problematika znalce z oboru chirurgie
Pantoflíček J (Praha)
Je právní příprava mediků dostatečná?
Holcátová I (Praha), Těšínová J
10
Středa 14. září 2016
14:00–14:30 Zahájení kongresu
Moderování: Miroslav Ryska, Jozef Radoňák
Hosté: Milan Štěch, Tomáš Zima, Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula,
Alice Strnadová
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Středa 14. září 2016
Středa 14. září 2016
Kongresový sál Vltava (č. 1–2)
17:30–18:30 Valná hromada členů České chirurgické společnosti ČLS JEP –
představení nového výboru ČCHS
Zpráva o činnosti výboru ČCHS za léta 2012 – 2016
Ryska M (Praha)
Zpráva revizní komise
Havlíček K (Pardubice)
Zpráva o hospodaření
Gatěk J (Zlín)
Představení nového výboru ČCHS
Diskuse
Čtvrtek 15. září 2016
Vědecký program – lékařská sekce
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
11
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
10:00–10:30 Kávová přestávka
Pátek 16. září 2016
10:30–12:00 BLOK II: Onkologie I – sympoziální
Moderování: Duda M, Neoral Č, Radoňák J
13:00–13:30 SA01: State of the art: Transplantace orgánů
Froněk J (Praha)
13:30–15:00 BLOK III: Onkologie II – HPB sympoziální
Moderování: Třeška V, Kothaj P, Oláh A, Vladov N
20+5 min.
20+5 min.
7+3 min.
7+3 min.
LÉKAŘSKÁ SEKCE
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
US008: State of the art: Miniinvazivní esophagektomie
Zonča P (Ostrava)
US009: Karcinom jícnu v ČR
Duda M (Olomouc), Dušek L, Adamčík L, Jínek T, Škrovina M
US010: Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu jícnu
Pazdro A (Praha), Haruštiak T, Zemanová M, Martínek J, Mrázková H,
Šnajdauf M, Pafko P, Lischke R
US011: Význam koloplastiky v náhradě jícnu
Neoral Č (Olomouc), Aujeský R, Vrba R, Stašek M
US012: Chirurgická liečba karcinómu žalúdka
Radoňák J (Košice), Bober J, Závacký P, Lakyová L, Kilík R
US013: Kontroverze v chirurgické léčbě karcinomu žaludku
Šimša J (Praha)
US014 Nádory duodena a jejich léčba
Ryska M (Praha)
12
Středa 14. září 2016
US001: State of the art: Omega loop gastric bypass
Prager G (Vídeň, Rakousko)
US002: Současná situace bariatrie na Slovensku
Keher I (Trnava), Holéczy P, Dobrovodský A, Figurová E
US003: Adjustabilní gastrická bandáž – obsolentní metoda?
Hrubý M (Turnov)
US004: Vertikální gastrická plikace
Doležalová K (Praha)
US005: Velmi populární Sleeve gastrectomy
Holeczy P (Ostrava)
US006: Roux-Y gastrické bypassy
Čierny M (Břeclav)
US007: SADI-S jako druhý krok po sleeve gastrectomy
Kasalický M (Praha), Koblihová E
Čtvrtek 15. září 2016
20+5 min.
7+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
Welcome & Opening
Ryska M (Praha)
Current situation and future direction of surgical oncology
in the Czech Republic
Žaloudík J (Brno)
Current situation and future direction of surgical oncology
in Poland
Dziki A (Lodz, Polsko)
Current situation and future direction of surgical oncology
in Slovakia
Pechan J (Bratislava)
Current situation and future direction of surgical oncology
in Hungary
Oláh A (Gyor, Maďarsko)
Moderated discussion – Education in surgical oncology:
our common goal
08:30–10:00 BLOK I: Metabolická chirurgie – sympoziální
Moderování: Kasalický M, Holeczy P, Keher I, Prager G
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
US015: State of the art: Pancreatic cancer in chronic pancreatitis
Oláh A (Gyor, Maďarsko)
US016: Novinky v jaterní chirurgii
Třeška V (Plzeň)
US017: HCC – resection therapy
Vladov N (Sofia, Bulgaria), Takorov I, Lukanova T, Vasilevski I, Mihaylov V,
Odiseeva E
US018: Resekce jater u metastáz karcinomu prsu
Pudil J (Praha), Batko S, Pantoflíček J, Ryska M
US019: Klatskin tumor – současná diagnoza a léčba
Oliverius M (Praha)
US020: Efektivní diagnosticko-terapeutický postup u karcinomu
pankreatu
Ryska M (Praha)
US021: Časná diseminace karcinomu pankreatu …
Loveček M (Olomouc), Skalický P, Švébišová H, Neoral Č, Havlík R
13
Pátek 16. září 2016
Středa 14. září 2016
Kongresový sál Vltava (č.1-2)
12:00–13:00 Obědové sympozium Johnson & Johnson:
Surgical Oncology – Current situation and future direction
Moderování: Ryska M
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Čtvrtek 15. září 2016
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
15:30–16:00 SA02: State of the Art: Co má vědět chirurg o zobrazovacích
metodách
Válek V (Brno)
08:30–10:00 BLOK V: Onkologie – volná sdělení
Moderování: Oliverius M, Dvořák J, Janík M
7+3 min.
16:00–17:30 BLOK IV: Diagnostika a antimikrobiální terapie sepse –
sympoziální
Moderování: Holub M, Bělina F, Herwald H, Záhorec R
7+3 min.
7+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
Pátek 16. září 2016
US022: State of the art: Heparin-binding protein – a novel sepsis
biomarker
Herwald H (Lund, Švédsko)
US023: Biomarkery sepse
Záhorec R (Bratislava), Cintula D, Veselovský T, Mišianik J
US024: Od patofyziologie ke klinice sepse
Holub M (Praha)
US025: Antibiotická terapie nitrobřišních infekcí
Štefan M (Praha)
US026: Nitrobřišní kandidóza
Adámková V (Praha), Ulrych J, Brodská H, Blahut L
US027: Antibiotická profylaxe septických komplikací v chirurgii
Vyhnánek F (Praha), Prusík F, Mačejová A
US028: Prevence infekce v místě operační rány
Bělina F (Praha)
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
10:00–10:30 Kávová přestávka
LÉKAŘSKÁ SEKCE
LÉKAŘSKÁ SEKCE
20+5 min.
US029: Karcinom štítné žlázy
Vlček P (Praha)
US030: Chirurgie karcinomu štítné žlázy
Smutný S (Příbram), Holobrada S, Sekot J, Kalát F
US031: Využití neuromonitoringu u operací štítné žlázy
Dvořák J (Karlovy Vary), Šnajdr M
US032: Miniinvazívna ezofagektómia v liečbe karcinómu pažeráka
Janík M (Bratislava), Lučenič M, Juhos P, Lauček P, Haruštiak S
US033: Význam interdisciplinárnej spolupráce pri diagnostike,
liečbe a riešení komplikácií chirurgickej liečby pacientov
s karcinómom pankreasu
Prochotský A (Bratislava), Dolák S, Škultéty J, Sekáč J, Mičulík L, Mifkovič A,
Okoličány R
US034: Přínos konceptu totální mesopankreatické excise
Nikov A (Praha)
US035: Léčba metastáz do jater jiného než kolorektálního origa –
zkušenosti FN Plzeň 2006 – 2015
Fichtl J (Plzeň), Třeška V, Skalický T, Liška V, Tupý R
US036: Sentinelová uzlina při malígnom melanome – naše
skúsenosti
Rovenská E (Bratislava), Šramko M, Pinďák D, Pechan J
Čtvrtek 15. září 2016
Salonek Labe (č. 7)
Pátek 16. září 2016
Středa 14. září 2016
15:00–15:30 Kávová přestávka
Středa 14. září 2016
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
14
15
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
7+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
7+3 min.
12:00–13:00 Obědové sympozium Medtronic:
Optimize Surgical Techiques in Gastric Bypass and Sleeve
Gastrectonomy – Tips and Tricks from the Expert
Moderování: Fried M, Kasalický M
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
US044: State of the art: Management of mediastinal tumors
Dirk Van Raemdonck (Leuven, Belgie)
US045: Bronchogenní karcinom – IIIA stádium. Jaká je role
chirurga?
Stolz A (Praha), Šimonek J, Schützner J, Lischke R
US046: Tumory trachey, jejich diagnostika a léčba
Benej R (Bratislava), Lauček P, Haruštiak S, Majer I, Králik R
US047: Chirurgická léčba plicních metastáz
Pešťál A (Brno), Čapov I, Chovanec Z, Benej M, Páral M
US048: Tumory hrudní stěny
Lučenič M (Bratislava), Janík M, Pálenčár D, Tisovský P, Benej R, Haruštiak S
US049: Detekce mikrometastáz v regionálních lymfatických
uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů stanovením
CK19 metodou RT-LAMP a imunohistochemií
Vodička J (Praha), Pešta M, Mukenšnabl P, Vejvodová Š, Špidlen V
US050: Úloha VATS lobektomií při řešení plicního karcinomu
Horažďovský P (Praha), Hytych V
Středa 14. září 2016
7+3 min.
20+5 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
US037: Bariatric and metabolic surgery in Italy and world wide
Angrisani L (Neapol, Itálie)
US038: Výsledky bariatricko-metabolické chirurgie z pohledu
internisty
Haluzík M (Praha)
US039: Indikace k bariatricko-metabolické léčbě a její výsledky z
pohledu chirurga
Fried M (Praha)
US040: Psycholog v bariatrickém týmu
Herlesová J (Praha)
US041: Kvalita života po bariatrickej operácii
Vlčková V (Bratislava), Vician M, Olejník J
US042: Chirugická léčba diabetu 2. typu
Čierny M (Břeclav), Ucháľ J, Trávniček A, Kříž M
15:00–15:30 Kávová přestávka
Pátek 16. září 2016
Optimize Surgical Techiques in Gastric Bypass and Sleeve
Gastrectonomy – Tips and Tricks from the Expert
Prager G (Vídeň, Rakousko)
Hiatal Hernia and GERD aer Sleeve Gastrectomy
Kasalický M (Praha)
Sleeve Gastrectomy for LAGB failure
Marek F (Brno)
Success and failure in bariatric and metabolic surgery
Fried M (Praha)
Pátek 16. září 2016
20 + 5 min.
13:30–15:00 BLOK VII: Onkologie III – hrudník – sympoziální
Moderování: Schützner J, Benej R, Čapov I, Van Raemdonck D
LÉKAŘSKÁ SEKCE
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Středa 14. září 2016
10:30–12:00 BLOK VI: Metabolická chirurgie – volná sdělení
Moderování: Fried M, Haluzík M, Angrisani L
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
16
17
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
2+5+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
2+5+3 min.
2+5+3 min.
2+5+3 min.
2+5+3 min.
2+5+3 min.
Pátek 16. září 2016
2+5+3 min.
15+5 min.
10+5 min.
10+5 min.
10+5 min.
10+5 min.
10+5 min.
US060: State of the art: Miniinvasive techniques in IBD colorectal
cancer
Spinelli A (Rozzano (Milano), Itálie)
US061: PSC a malignity jater, žl. cest a pankreatu u IBD nemocných
Drastich P (Praha)
US062: Malignity horní části GIT u IBD nemocných
Örhalmi J (Hradec Králové)
US063: Neoplázie tlustého střeva u IBD pacientů – diagnostika,
klasifikace, možnosti endoskopické léčby a dispenzarizace
Hrdlička L (Praha)
US064: Kolorektální karcinom u IBD pacientů – riziko, indikace k
preventivní a kurativní resekci
Šerclová Z (Hořovice)
US065: Malignity anu a v perianálních píštělích u IBD pacientů
Podmanický D (Bratislava)
Středa 14. září 2016
08:30–10:00 BLOK IX: IBD a zhoubné nádory GIT – sympoziální
Moderování: Šerclová Z, Örhalmi J, Spinelli A
Čtvrtek 15. září 2016
2+5+3 min.
US051: Laparoskopické operácie na žalúdku – resekcia žalúdka
komplet in a wedge resekcie žalúdka
Marko L (Banská Bystrica)
US052: Resekce jater laparoskopicky – pravostranná
hemihepatektomie
Kothaj P (Banská Bystrica), Čársky S, Slobodník I
US053: Karcinoid duodena – laparoskopické řešení
Dostalík J (Ostrava), Martínek L
US054: Laparoskopie v léčbě karcinomu žaludku
Adamčík L (Nový Jičín), Jínek T, Škrovina M, Duda M
US055: Laparoskopické anatomické resekce jater – vlastní
zkušenosti
Šubrt Z (Hradec Králové)
US056: Nové techniky miniinvazivní chirurgie v terapii nádorů
žaludku. NEWS a CLEAN-NET
Hajer J (Praha), Havlůj L, Gürlich R
US057: Robotická nízká resekce rekta
Langer D (Praha), Tučková I, Kalvach J, Menclová K, Ryska M
US058: Laparoskopie v diagnostice a léčbě jaterních léz
Liška V (Plzeň), Třeška V, Skalický T, Fichtl J, Brůha J, Korčáková E, Mírka H
US059: Laparoskopická resekce I. jaterního segmentu pro
metastázu ca rekta
Vraný M (Jablonec nad Nisou), Man M
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–11:00 SA03: State of the art: Liver surgery
Adam R (Paříž, Francie)
Pátek 16. září 2016
2+5+3 min.
Pátek 16. září 2016
Kongresový sál Vltava (č.1–2)
LÉKAŘSKÁ SEKCE
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Středa 14. září 2016
16:00–17:30 BLOK VIII: Onkologie – Laparoskopická a robotická onkochirurgie
GIT (bez jícnu) – video sekce
Moderování: Kala Z, Gürlich R, Kothaj P, Martínek l, Marko L
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
18
19
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
7+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
US073: State of the art: Chirurgická léčba sarkomů měkkých tkání
Hohenberger P (Mannheim, Německo)
US074: Rezervy v péči o nemocné se sarkomy měkkých tkání v České
republice
Žaloudík J (Brno), Šefr R, Šlampa P, Vyzula R, Fabian P, Bartoňková H, Řehák Z,
Dušek L
US075: Epidemiologie a léčba sarkomů v ČR: audit dostupných dat
a možný registr
Dušek L (Brno)
US076: Chirurgická léčba sarkomů měkkých tkání – situace na
Slovensku
Pechan J (Bratislava)
US077: Léčebná doporučení sarkomů měkkých tkání dle ESMO
(European Society for Medical Oncology)
Kopečková K (Praha)
US078: Centrum pro léčbu sarkomů měkkých tkání FN Motol – kam
jsme postoupili?
Lischke R (Praha)
US079: Sarkomy hrudníku – faktor časné a radikální resekce
Szkorupa M (Olomouc), Bohanes T, Chudáček J, Neoral Č, Zálešák B, Hrabálek L
Středa 14. září 2016
7+3 min.
20+5 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
US066: State of the art: Rectal cancer – how much can we minimize
the surgery?
Dziki A (Brzeziny, Polsko)
US067: Co má vědět chirurg o screeningových programech
kolorektálního karcinomu
Suchánek Š (Praha)
US085: Současné možnosti monitorace kolorektální anastomózy
Kalvach J (Praha), Ryska O, Ryska M
US069: Kontrola kvality TME při resekci rekta – poučili jsme se?
Hoch J (Praha), Ferko A, Blaha M, Ryška A, Čapov I, Dušek L, Feit J, Grega M,
Hermanová M, Hovorková E, Chmelová R, Kala Z, Klos D, Kodet R, Langer D,
Hadži-Nikolov D, Örhalmi J, Páral J, Tichý M, Tučková I, Vjaclovský M, Vlček P
US070: Význam a možnosti TaTME v léčbě karcinomu rekta
Škrovina M (Nový Jičín), Klos K, Holášková E, Bartoš J, Benčurik V, Macháčková
M, Anděl P
US071: Postavení CRS + HIPEC v léčbě diseminovaného
kolorektálního karcinomu
Antoš F (Praha), Vítek P, Marx J, Kopic J, Skála M
US072: Short-term outcomes for two techniques of reconstructing
the perineum following extra-levator abdominal excision (ELAPE)
Ameyaw J (Dartford, Velká Británie), Lane R, Bhadwaj R, Mackey S, Hanek P
Pátek 16. září 2016
Pátek 16. září 2016
20+5 min.
13:30–15:00 BLOK XI: Onkologie V – nádory měkkých tkání – sympoziální
Moderování: Lischke R, Kopečková K, Pechan J, Žaloudík J
15:00–15:30 Kávová přestávka
12:30–13:30 Obědové sympozium Mölnlycke:
Racionální antimikrobiální terapie nehojicích se ran
Moderování: Stryja J (Třinec), Dvořáková J (Brno)
Stryja J (Třinec)
Dvořáková J (Brno)
LÉKAŘSKÁ SEKCE
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Středa 14. září 2016
11:00–12:30 BLOK X: Onkologie IV – kolorektální karcinom – sympoziální
Moderování: Hoch J, Hanek P, Suchánek Š, Škrovina M
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
20
21
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
7+3 min.
7+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
08:30–10:00 BLOK XIII: Torakoabdominální poranění u polytraumat –
sympoziální
Moderování: Vyhnánek F, Čapov I, Pleva L
17+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
Pátek 16. září 2016
Zhodnocení kongresu
(lékařská sekce – ocenění nejlepších minisdělení a e-posterů, sesterská
sekce – ocenění nejlepší přednášky)
7+3 min.
10:00–10:30 Kávová přestávka
LÉKAŘSKÁ SEKCE
LÉKAŘSKÁ SEKCE
17:00
US089: State of the art: Diagnostické a terapeutické strategie
u torakoabdominálních poranění v rámci polytraumatu
Vyhnánek F (Praha)
US090: Trauma hrudníku
Čapov I (Brno), Peštál A, Reška M, Chovanec Z, Benej M, Čiernik J, Páral M
US091: Torakoabdominální poranění a metody DCS
Pleva L (Ostrava)
US092: Torakoabodminálne poranenia a instabilní hrudník
Kitka M (Košice)
US093: Operační stabilizace hrudníku jako rozhodující faktor
k navození spontánní ventilace u polytraumatizovaných nemocných
Jirava D (Praha), Očadlík M, Vyhnánek F
US094: Torakoabdominální poranění a jejich operační léčba
u polytraumatizovaných nemocných v pětiletém období
Vodička J (Plzeň), Doležal J, Vejvodová Š, Špidlen V, Třeška V, Pradl R, Hora M,
Hájek T
US095: Ruptury bránice a jejich chirurgická reparace
Schützner J (Praha)
US096: CT a nepoznaná poranění orgánů dutiny břišní
u polytraumatizovaných pacientů
Očadlík M (Praha), Vyhnánek F, Jirava D, Škrabalová D
Středa 14. září 2016
7+3 min.
US080: Včasná enterálná výživa jako profylaxia rozvoja septických
komplikacií při ťažkej AP
Gergel M (Bratislava), Hladík M, Olejník J
US081: Primární streptokoková peritonitis
Galgóczyová F (Děčín), Rejholec J, Moravík J
US082: Odpovídá běžná léčba akutní nekomplikované
divertikulitidy současné EBM?
Dotlačil V (Hořovice), Šerclová Z
US083: Alarminy v chirurgii
Koblihová E (Praha), Bartáková E, Kubátová L, Holub M, Ryska M
US084: Nekrotizujúca fascitída – vážna komplikácia v chirurgii
Flaška E (Bratislava), Šinkovič L, Kothaj P, Miklo M
US086: Sepse a nitrobřišní tuberkulóza
Urbánek L (Brno), Žák J
US087: Úspěšná léčba Fournierovy gangrény
Kocinec V (Hořovice), Šerclová Z, Cajthaml M, Szeghy P, Fajfrová M
US088: MMP19 jako pomocný diagnostický marker u IBD
a kolorektálního karcinomu
Červinková M (Praha), Horák P, Kopic J, Fulík J, Šlauf P
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
Salonek Labe (č. 7)
Pátek 16. září 2016
Středa 14. září 2016
15:30–17:00 BLOK XII: Sepse – volná sdělení
Moderování: Satinský I, Flaška E, Koblihová E
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
22
23
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
7+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
7+3 min.
12:30–13:30 Obědové sympozium Intuitive Surgical:
Da Vinci ve viscerální chirurgii
Moderování: Khan J (Portsmouth, UK)
US103: State of the art: Miniinvasive Surgery of Calcaneal Fractures
with C-nail Implant System
Zwipp H (Drážďany, Německo)
US104: Nailing of articular tibial fractures
Rommens PM (Mainz, Německo)
US105: Zlomeniny dolní poloviny bérce, řešení komplikací
März J (Karlovy Vary)
US106: C-NAIL, metoda a výsledky léčby
Pompach M (Pardubice), Carda M, Amlang M, Zwipp H
US107: Závažná poranění horních končetin
Šír M (Ostrava), Pleva L, Bialy L
US108: Rekonstrukce paréz dolní končetiny v poúrazových
indikacích
Čižmář I (Olomouc)
US109: ATLS v ČR a v USA – vývoj od roku 2012
Kočí J, Dědek T (Hradec Králové)
15:00–15:30 Kávová přestávka
Pátek 16. září 2016
Da Vinci chirurgie v ČR
Rejholec J (Děčín)
Surgeons need to be trained
Šinkovič L (Banská Bystrica)
Da Vinci – TME
Škrovina M (Nový Jičín)
Robotický program v ÚVN
Langer D (Praha)
Středa 14. září 2016
7+3 min.
17+3 min.
Čtvrtek 15. září 2016
7+3 min.
US097: State of the art: Pelvic fractures in elderly patients
Rommens PM (Mainz, Německo)
US098: Damage control sdruženého poranění pánve
Ječmínek V (Ostrava)
US099 Komplexní poranění pánve v traumacentru Ústí n. Labem
Edelmann K (Ústí nad Labem), Avenarius J, Cihlář F
US100: Akutní stabilizace zadního segmentu u zlomenin pánve
typu C
Frank M (Hradec Králové), Trlica J, Kočí J, Folvarský J, Dědek T
US101: Osteosyntéza zadního segmentu pánve pomocí 3D navigace
Madeja R (Ostrava), Pleva L, Ječmínek V
US102: Komplikace a neúspěchy při řešení zlomenin pánve
a acetabula na 10letém souboru
Čižmář I (Olomouc), Vinter R, Dospěl I
Pátek 16. září 2016
20+5 min.
13:30–15:00 BLOK XV: Poranění končetin a jejich komplikace
Moderování: Pleva L, Šír M, Dědek T
LÉKAŘSKÁ SEKCE
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Středa 14. září 2016
11:00–12:30 BLOK XIV: Komplexní poranění pánve
Moderování: Pleva L, Čižmář I, Frank M, Rommens PM
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
24
25
3+2 min.
3+2 min.
Čtvrtek 15. září 2016
3+2 min.
3+2 min.
3+2 min.
3+2 min.
3+2 min.
Pátek 16. září 2016
3+2 min.
3+2 min.
3+2 min.
3+2 min.
LÉKAŘSKÁ SEKCE
26
12:30–13:30 Obědové sympozium Pfizer:
Komplikované intraabdominální infekce
Moderování: Vyhnánek F (Praha)
Antiinfekční terapie komplikovaných intraabdominálních infekcí –
up to date 2016
Adámková V (Praha)
Intenzivní péče o pacienta s komplikovanou intraabdominální
infekcí
Havel E (Hradec Králové)
Příčina smrti – ischemická choroba srdeční nebo akutní
peritonitida?
Adámek T (Liberec)
Středa 14. září 2016
3+2 min.
MS01: Kvalita života po extenzivních pánevních operacích
Levý M (Praha), Lipská L, Šimša J, Visokai V
MS02: Prediktory efektu paliativní chemoterapie u nemocných
s karcinomem žaludku
Šmíd D (Plzeň), Pešta M, Kulda V, Kubačková D, Doležal J, Daum O, Skalický T
MS03: Efektivita léčby resekabilního karcinomu pankreatu
Záruba P (Praha), Nikov A, Bělina F, Ryska M
MS04: Transplantace jater pro iatrogenní léze žlučových cest
Mendl J (Praha), Froněk J
MS05: Poranění cévního systému
Moláček J (Plzeň), Třeška V, Čertík B, Šulc R, Houdek K, Baxa J, Duras P
MS06: Venózne aneuryzmy
Mazuch J (Mazuch), Červená Z, Mazuchová J
MS07: Splenektomie u pacientů v seniu na CHK FN Plzeň – naše
zkušenosti za posledních 10 let.
Doležal J (Plzeň), Vodička J, Šimánek V, Šmíd D, Třeška V
MS09: Dekáda operací lokálně pokročilého karcinomu rekta
po neoadjuvantní chemoradioterapii
Šefr R (Brno), Ondrák M, Sirotek L, Zapletal O, Kocáková I, Pospíšil P
MS10: Resekce jater v IKEM 2004 – 2014
Valsamis A (Praha), Oliverius M, Kučera M, Kočík M, Froněk J
MS11: Limitácie chirurgickej liečby karcinómu pankreasu
Kaťuchová J (Košice), Bober J, Harbuľák P, Závacký P, Kalanin R, Leško D,
Radoňak J
MS12: Možnosti užití onkoplastických technik resekce
a rekonstrukce prsu u karcinomu zevních kvadrantů prsní žlázy
Kubala O (Ostrava), Prokop J, Jelínek P, Ostruszka P, Paciorek M
MS13: Echinococcosis mimicking liver malignancy
Pohnán R (Praha), Ryska M, Hytych V, Matej R, Hrabal P, Pudil J
MS14: Karcinom příštitného tělíska
Libánský P (Praha), Bobek V, Broulík P, Fialová M, Kubinyi J, Lischke R, Tvrdoň
J, Adámek S
Čtvrtek 15. září 2016
3+2 min.
Salonek Lužnice (č. 3)
Pátek 16. září 2016
Středa 14. září 2016
15:30–17:00 BLOK XVI: Varia – minisdělení
Moderování: Čapov I, Mištuna D, Bělina F
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
LÉKAŘSKÁ SEKCE
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
27
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Pátek 16. 9. 2016
Salonek Lužnice (č. 3)
7+3 min.
17+3 min.
08:30–10:00 Sesterská sekce – ČAS I: Slavnostní zahájení
Mgr. Iva Otradovcová, Mgr. Lucie Kubátová
Čestný host: Mgr. Alice Strnadová (hlavní sestra ČR)
Moderování: Otradovcová I, Fejfarová J
17+3 min.
17+3 min.
12+3 min.
17+3 min.
Pátek 16. září 2016
S-US01: Zkušenosti s ošetřovatelskou dokumentací v Litomyšlské
nemocnici
Jeřábková S (Pardubice)
S-US02: Dva roky zkušeností s používáním elektronické
dokumentace v praxi
Hůlková T (Praha)
S-US03: Dopad nedostatku sester na chirurgické pracoviště
Kubátová L (Praha)
S-US04: Prečo sestry a pórodné asitentky potrebujú komoru
Lazorová I (Prešov)
S-US05: Rozvoj stomické péče – náplň práce a kompetence stomické
sestry od roku 1989
Otradovcová I (Praha), Nejedlá M
12+3 min.
20+5 min.
17+3 min.
15:00–15:30 Kávová přestávka
15:30–17:00 Sesterská sekce – ČAS IV
Moderování: Nejedlá M, Fridrichová L
17+3 min.
12+3 min.
10:00–10:30 Kávová přestávka
25+5 min.
10:30–12:30 Sesterská sekce – ČAS II
Moderování: Hůlková T, Antonová M
12+3 min.
12+3 min.
12+3 min.
SESTERSKÁ SEKCE
12+3 min.
12+3 min.
50+10 min.
S-US11: „Nejsemtabu“
Nagyová T (Praha)
S-US12: Možnosti nutriční podpory u onkochirurgických pacientů
– reálné možnosti a mýty
Chocenská E (Praha)
S-US13: Ošetrovaťelská starostlivosť sestry špecialistky o dieťa s
otvoreným hrudníkom po kardiochirurgickej operácii
Laurinc M (Bratislava)
S-US14: Umíme hojit rány?
Doležel R (Praha), L. Fridrichová
S-US15: Deprese nebo demence... Co nás může potkat
Fišarová Z (Praha)
S-US16: Stomici a „ti kolem“
Antonová M (Brno), Surá Z (Brno)
S-US17: VATS LE 3D
Převrátilová M (Praha), Pečená T
S-US18: Miniinvezivní hrudní chirurgie, hrudní punkce a drenáže
Proschlová M (Praha), Michalíčková R
S-US19: Fyzická zátěž při práci perioperačních sester
Tlustošová K (Praha)
S-US06: Transplantace jater a ošetřovatelská péče po transplantaci
Komínek T (Praha)
S-US07: Multiviscerální transplantace a transplantace tenkého
střeva
Heřmanová B (Praha)
S-US08: Úloha sestry v podpoře zdraví adolescentek v oblasti
prevence nádorového onemocnění
Patková J (Praha)
S-US09: Moji klienti v Azylovém domě Armády spásy
Dresslerová J (Brno)
S-US10: Právní aspekty ošetřovatelské péče
Tobiášová A (Praha)
28
SESTERSKÁ SEKCE
12+3 min.
13:30–15:00 Sesterská sekce – ČAS III
Moderování: Kubátová L, Jeřábková S
Pátek 16. září 2016
Vědecký program – sesterská sekce
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
29
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Vědecký program – e-posterová sekce
METABOLICKÁ CHIRURGIE
EP01: AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE
Bocková M (Praha), Souček M, Hoch J
EP02: TRANSPLANTACE JATER PRO IATROGENNÍ LÉZE ŽLUČOVÝCH CEST
Mendl J (Praha), Froněk J
ONKOCHIRURGIE
EP04: KARCINOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, DESETILETÝ SOUBOR
Šafránek J (Plzeň), Třeška V, Skalický T, Špidlen V, Doležal J, Kubačková D, Zeithaml J,
Skála M, Hošek P
EP05: KVALITA ŽIVOTA PO EXTENZIVNÍCH PÁNEVNÍCH OPERACÍCH
Levý M (Praha), Lipská L, Šimša J, Visokai V
EP06: PANEVROPSKÁ STUDIE EUROSURG V ČESKÉ REPUBLICE - PŘEDBĚŽNÉ
VÝSLEDKY
Vasko P (Hradec Králové), Örhalmi J
EP07: PREDIKTORY EFEKTU PALIATIVNÍ CHEMOTERAPIE U NEMOCNÝCH
S KARCINOMEM ŽALUDKU
Šmíd D (Plzeň), Pešta M, Kulda V, Kubačková D, Doležal J, Daum O, Skalický T
EP08: CHIRURGICKÁ INTERVENCE U CYSTICKÝCH TUMORŮ SLINIVKY BŘIŠNÍ
Šiller J (Pardubice), Flašar J, Sákra L
EP09: VÝZNAM CYTOREDUKČNÍ CHIRURGIE A HIPEC V LÉČBĚ
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU S PERITONEÁLNÍ KARCINOMATÓZOU
Klos D (Olomouc), Hanuliak J, Rau B, Lemstrová R, Zezulová M, Melichar B,
Špaňhelová H, Fritscherová Š, Horáková M, Neoral Č
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
EP13: HODNOTENIE PERFÚZIE ANASTOMÓZY METÓDOU ICG
FLUORESCENČNEJ ANGIOGRAFIE U PACIENTOV S RESEKČNÝM VÝKONOM
V OBLASTI SIGMY A REKTA
Škrovina M (Nový Jičín), Benčurik V, Holášková E, Macháčková M, Bartoš J, Klos K,
Anděl P
EP14: VYHODNOTENIE KRÁTKODOBÝCH A DLHODOBÝCH VÝSLEDKOV
PANVOVÝCH EXENTERAČNÝCH VÝKONOV PRE LOKÁLNE POKROČILÝ
ALEBO RECIDIVUJÚCI KARCINÓM REKTA
Škrovina M (Nový Jičín), Holášková E, Bartoš J, Klos K, Benčurik V, Anděl P
EP15: ČASNÁ PREDIKCE HISTOPATOLOGICKÉ ODPOVĚDI
NA NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPII ADENOKARCINOMU JÍCNU
A EZOFAGOGASTRICKÉ JUNKCE POMOCÍ FDG-PET/CT VYŠETŘENÍ
Haruštiak T (Praha), Zemanová M, Fencl P, Pazdro A, Šnajdauf M, Stolz A, Lischke R
EP16: RESEKCIE PEČENE NA HRANICIACH RESEKABILITY
Kothaj P (Banská Bystrica), Šinkovič L, Slobodník I, Janek J
EP18: FOTODYNAMICKÁ TERAPIE - DALŠÍ MODALITA LÉČBY MALIGNIT
NEBO SCIENCE FICTION?
Horák L (Praha), Hamplová L, Poučková P, Mattová J, Větvička D
EP19: DIAGNOSTIKA A LÉČBA MĚKKOTKÁŇOVÝCH SARKOMŮ- TEORIE
VERSUS REALITA
Šimůnek R (Brno), Šefr R, Adámková Krákorová D
EP20: SARKOMY JÍCNU
Šnajdauf M (Praha), Pazdro A, Haruštiak T, Mrázková H, Lischke R
EP21: KARCINOM PŘÍŠTÍTNÉHO TĚLÍSKA
Libánský P (Praha), Bobek V, Broulík P, Fialová M, Kubinyi J, Lischke R, Tvrdoň J, Adámek S
EP10: NEOBVYKLÁ PŘÍČINA KRVÁCENÍ DO HORNÍHO GIT
Dohnal P (České Budějovice)
EP22: TOTÁLNA PANKREATEKTÓMIA PRE METASTÁZY RENÁLNEHO
KARCINÓMU
Sabol M (Bratislava), Donát R, Chvalný P, Palaj J, Dyttert D, Rekeň V, Durdík S
EP11: LIVER SPARING, NO-DRAIN, ALEBO OSOBNÁ SKÚSENOSŤ? ČO MÁ
NAJVÝRAZNEJŠÍ VPLYV NA POKLES PERIOPERAČNÝCH KOMPLIKÁCII
PO HEPATEKTÓMII?
Straka M (Nový Jičín), Urdzik J, Burda L, Selingerová I
EP23: T- KANYLA A STENÓZA TRACHEY
Galliková Z (Bratislava), Benej R, Janík M, Haruštiak S
EP12: NEVYPROVOKOVANÁ VENÓZNA TROMBOEMBÓLIA AKO PRÍZNAK
POKROČILOSTI MALÍGNEHO OCHORENIA – KAZUISTIKY
Šimo J (Bratislava), Smolen V, Babál P
30
EP24: MONITORACE MÍZNÍCH UZLIN V MEZOREKTU PŘI KARCINOMU REKTA
Votava J (Praha), Vjaclovský M
31
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
EP25: EXTRAPLEURÁLNÍ PNEUMONEKTOMIE A HYPERTERMICKÁ
NITROHRUDNÍ CHEMOTERAPIE V LÉČBĚ MALIGNÍHO PLEURÁLNÍHO
MEZETELIOMU
Horák P (Praha), Fanta J
EP26: VPLYV PATOLÓGA A CHIRURGA NA POČET VYŠETRENÝCH
LYMFATICKÝCH UZLÍN PRI CHIRURGICKEJ LIEČBE KARCINÓMU ŽALÚDKA
Duchoň R (Bratislava), Pinďák D, Tomáš M, Dolník J, Pavlendová J, Pechan J
EP27: MĚKKOTKÁŇOVÉ SARKOMY POHLEDEM ONKOLOGA
Adámková Krákorová D (Brno), Dušek L, Šimůnek R, Tuček Š
EP28: CIEVNE REKONŠTRUKCIE PRI RESEKCIÁCH PRE KARCINÓM
PANKREASU - NAŠE SKÚSENOSTI
Tomáš M (Bratislava), Pinďák D, Dolník J, Duchoň R, Pavlendová J, Pechan J
EP29: MOŽNOSTI UŽITÍ ONKOPLASTICKÝCH TECHNIK RESEKCE
A REKONSTRUKCE PRSU U KARCINOMŮ ZEVNÍCH KVADRANTŮ PRSNÍ ŽLÁZY
Kubala O (Ostrava), Prokop J, Jelínek P, Ostruszka P, Paciorek M
EP30: LYMFADENEKTÓMIA HEPATODUODENÁLNEHO LIGAMENTA PRI
METASTAZEKTÓMII PEČENE PRE KOLOREKTÁLNY KARCINÓM – NAŠE
SKÚSENOSTI
Pinďák D (Bratislava), Pavlendová J, Dolník J, Tomáš M, Duchoň R
EP31: LIMITÁCIE CHIRURGICKEJ LIEČBY KARCINÓMU PANKREASU
Kaťuchová J (Košice), Bober J, Harbuľák P, Závacký P, Kalanin R, Leško D, Radoňak J
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
EP37: VYUŽITÍ CTDNA V PREDIKCI LÉČEBNÉ ODPOVĚDI NA CRT U NÁDORŮ
REKTA
Pazdírek F (Praha), Minárik M, Hálková T, Benešová L, Hoch J
EP38: RESEKCE ŽIL PORTOMEZENTERICKÉ OBLASTI JAKO SOUČÁST
RESEKČNÍHO VÝKONU NA PANKREATU
Kučera M (Praha), Oliverius M, Navrátil K, Kočík M, Froněk J
SEPSE
EP39: KOMPLIKACE PO OPERACI OBJEMNÉ ECHINOKOKOVÉ CYSTY JATER
Beneš J (České Budějovice)
EP40: APENDICITIDA U PLEGIKA
Vjaclovský M (Praha)
EP41: KAZUISTIKA Z CHIRURGICKÉ JIP – OBJEMOVÁ TERAPIE - 20 LITRŮ
KRYSTALOIDŮ ZA 20 HODIN
Kopic J (Praha), Fulík J
EP42: ECHINOCOCCOSIS MIMICKING LIVER MALIGNANCY
Pohnán R (Praha), Ryska M, Hytych V, Matej R, Hrabal P, Pudil J
ÚRAZOVÁ CHIRURGIE
EP44: POSÍLENÍ STÁVAJÍCÍ DLAHOVÉ OSTEOSYNTÉZY ZLOMENIN
DISTÁLNÍHO FEMURU DRUHOU DLAHOU A ŠTĚPEM Z MEDIÁLNÍ STRANY
Šmejkal K (Hradec Králové), Trlica J, Šimek J, Dědek T
EP32: ROBOTICKÁ RESEKCE REKTA PRO KARCINOM - 8 LET ZKUŠENOSTÍ
Rejholec J (Děčín), Maleček R, Moravík J, Andrýsová L
EP45: ENDOSKOPICKY ASISTOVANÉ OŠETŘENÍ OSTEOMYELITICKÉHO LOŽISKA
PO OSTEOSYNTESE KOMINUTIVNÍ ZLOMENINY PILONU – KAZUISTIKA
Kašák P (Liberec), Mizera R
EP33: RESEKCE JATER V IKEM 2004-2014
Valsamis A (Praha), Oliverius M, Kučera M, Kočík M, Froněk J
EP46: PORANĚNÍ CÉVNÍHO SYSTÉMU
Moláček J (Plzeň), Třeška V, Čertík B, Šulc R, Houdek K, Baxa J, Duras P
EP34: NÁLEZY IMITUJÍCÍ METASTATICKÉ POSTIŽENÍ V DUTINĚ BŘIŠNÍ
Moravík J (Děčín), Rejholec J, Galgóczyová F
EP47: VENÓZNE ANEURYZMY
Mazuch J (Martin), Červená Z, Mazuchová J
EP35: DEKÁDA OPERACÍ LOKÁLNĚ POKROČILÉHO KARCINOMU REKTA
PO NEOADJUVANTNÍ CHEMORADIOTERAPII
Šefr R (Brno), Ondrák M, Sirotek L, Zapletal O, Kocáková I, Pospíšil P
EP49: PORANĚNÍ TLUSTÉHO STŘEVA
Pastor J (Praha)
EP36: EFEKTIVITA LÉČBY RESEKABILNÍHO KARCINOMU PANKREATU
Z POHLEDU MULTIMODÁLNÍ TERAPIE
Záruba P (Praha), Nikov A, Bělina F, Ryska M
32
EP50: ROZSÁHLÉ TUPÉ PORANĚNÍ HRUDNÍ STĚNY S TRAUMATICKOU
HERNIACÍ PLÍCE – KAZUISTIKA
Reška M (Brno), Konečný J, Benej M, Páral M, Čapov I, Veverková L
33
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
EP51: SPLENEKTOMIE U PACIENTŮ V SENIU NA CHK FN PLZEŇ – NAŠE
ZKUŠENOSTI ZA POSLEDNÍCH 10 LET
Doležal J (Plzeň), Vodička J, Šimánek V, Šmíd D, Třeška V
EP53: 50 ZLOMENIN ACETABULA OPEROVANÝCH OMEGA DLAHOU
Šrám J (Liberec), Taller S, Harcuba R
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Výstava
Výstavní hodiny:
Středa, 14. září 2016
Čtvrtek, 15. září 2016
Pátek, 16. září 2016
13:00–18:30
08:30–17:30
08:30–17:00
EP54: KOMPLEXNÍ PORANĚNÍ PÁNVE – KAZUISTIKA
Harcuba R (Liberec), Mizera R, Šrám J, Lukáš R
6
ng
10
Ko
1
9
11
ál
ýs
ov
res
EP55: FARMAKOGENOMIKA 5-FLUROURACILU U KOLOREKTÁLNÍHO
KARCINOMU
Novák P (Plzeň), Souček P, Kunická T, Liška V
Bar
2
8
7
Re
3
gis
5
ce
tra
4
17
Bar
19
22
e
En
18
12
13
21
rgy
20
14
tau
res
15
23
ran
16
t
Vystavovatelé
1 B.Braun Medical s.r.o.
2 Olympus Czech Group s.r.o.
3 Intuitive Surgical Sarl
4 Pfizer s.r.o.
5 Johnson & Johnson, s.r.o.
6 Medtronic Czechia s.r.o.
7 Rous Surgical s.r.o.
8 Mölnlycke Health Care, s.r.o.
9 Welland Medical
10 SurgiCare s.r.o.
11 Sysmex s.r.o.
34
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
35
Sabrix s.r.o.
ConvaTec Česká republika s.r.o.
Medin, a.s.
Bohemia Medical s.r.o.
Teleflex Medical s.r.o.
Acare a.s.
Liga proti rakovině
ILCO
Coloplast A/S
Lékaři bez hranic
Pharmacare CZ s.r.o.
Aspen Europe GmbH
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Obecné informace
XXXXII. ČESKO-SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
IX. ČESKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
Orea Hotel Pyramida | Praha | 14.–16. 9. 2016
Poznámky
Jednací jazyky
Jednacími jazyky kongresu jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.
V případě, že v bloku přednáší či moderuje zahraniční přednášející, prosíme autory
o přípravu Powerpoint prezentace s texty v anglickém jazyce. Samotné přednesení
přednášky (ústní projev), prosím, proveďte v českém jazyce. Diskuze však může probíhat
v angličtině.
Přípravna pro řečníky
Přípravna pro řečníky bude umístěna v přízemí hotelu Pyramida.
Otevírací hodiny přípravny pro řečníky:
Středa, 14. září 2016
Čtvrtek, 15. září 2016
Pátek, 16. září 2016
12:00–18:00
07:30–17:30
07:30–15:30
E-posterová sekce
E-postery budou k dispozici v kioscích umístěných v prostoru výstavy. Účastníci si mohou
individuálně procházet jednotlivé e-postery po celou dobu kongresu.
Stravování
V časech kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Oběd
není zahrnut v registračním poplatku, je zajištěn pouze v rámci firemních sympozií.
36
37
CSC-KOL
CS
Cirk
Cirkulární
stapler speciálně
vytvořený pro nízkou přední
vytv
rese
resekci rekta
TST33
TS
Sele
Selektivní
a miniinvazivní
přís
přístup pro řešení
hemoroidů
hem
CHIRURGICKÉ
STAPLERY
od B. Braun
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap
V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | [email protected] | www.bbraun.cz
SURGICAL
ONCOLOGY
SYMPOSIUM
INVITATION
Date: 15th of September 2016
Venue: Orea Hotel Pyramida in Prague
Czech Republic
Time: 12:00 – 13:00 p.m.
We are pleased to invite you for lunch
symposium dedicated to health care
professionals with interest in surgical oncology.
The symposium will be moderated byprof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc,
president of Czech Surgical Society.
THE TOPIC OF THE SYMPOSIUM:
„Surgical Oncology – Current situation and future direction“
• Welcome & Opening – prof. Ryska, M.D.
• Current situation and future direction of surgical oncology in Czech Republic – prof. Jan Žaloudík, M.D.
• Current situation and future direction of surgical oncology in Poland – prof. Adam Dziki, M.D.
• Current situation and future direction of surgical oncology in Slovakia – prof. Juraj Pechan, M.D.
• Current situation and future direction of surgical oncology in Hungary – prof. Attila Oláh, M.D.
Moderated discussion - Education in surgical oncology: our common goal. (all)
Join us on 15th of September and learn more about benefits & added value of surgical oncology from
hospital, surgeon and patient prospective.
FACULTIES
iDrive™ Ultra
powered stapling system featuring
Adaptive Firing™ technology
INTELLIGENT
FIRING
MEETS
INTELLIGENT
COMPRESSION
© 2016 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic
logo and Further, Together are trademarks of Medtronic.
All other brands are trademarks of a Medtronic company.
02/2016 US150588 [REF#287439]
OLYMPUS Visera 4K UHD systém
pro efektivní a precizní laparoskopickou operativu
Revoluční systém Visera 4K UHD nabízí:
• revoluční rozlišení 3840 x 2160 pixelů
• dvakrát vyšší horizontální i vertikální rozlišení než u běžného HDTV systému
• monitory o velikosti až 55"
• schopnost reprodukce a zobrazení širšího spektra barev, především červené
• nové ultra HD teleskopy s použitými ED čočkami, které snižují chromatickou aberaci
• prvotřídní kvalitu obrazu nejen ve 4K, ale i při použití stávajících HD optik
OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 | Tel.: +420 221 985 111 | e-mail: [email protected] | www.olympus.cz

Podobné dokumenty