Výroční zpráva 2006

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2006
Obálka:
1. strana – Chameleon (Chamaeleo deremensis), Usambara (Giant) three-horned Chameleon
2. strana – Skunk pruhovaný (Mephitis mephitis), Striped Skunk
4. strana – Orchidej (Angraecum bosseri)
Z
O
O
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MÌSTA PLZNÌ, p. o.
L
POD VINICEMI 9, 301 16 PLZEŇ
CZECH REPUBLIC
tel. : 00420/378 038 301; 378 038 325, fax: 00420/378 038 302
e-mail: [email protected], www. zooplzen. cz
O
G
I
C
Management
K
Vedení zoo
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Director
Economist
Assistant director
Head zoologist
Zootechnician
Assistant zoologist
Assistant zoologist
Head botanist, zoologist
Botanist
Education and publicity
Secretary
Veterinary
B
Vedoucí botanik, zoolog
Botanik
Kontakt s veřejností
Sekretariát
Privátní veterinář
Z
Ing. Jiří Trávníček
Ing. Zdeňka Harantová
Ing. Bohumil Souček
Jolana Bezděková
Svatopluk Jeřáb
Ivo Těťál
Jan Konáš
Ing. Tomáš Peš
Jarmila Kaňáková
Mgr. Martin Vobruba
Bc. Olga Kezniklová
MVDr. Zdeněk Rampich
MVDr. Jan Pokorný
A
Ředitel
Ekonom
Provozní náměstek
Vedoucí zoo. oddělení
Zootechnik
Zoolog
A
H
Total Employees
119
R
Celkový počet zaměstnanců
(k 31. 12. 2006)
A
Plzeň, statutární město
náměstí Republiky 1, Plzeň
IČO: 075 370
tel. : 00420/378 031 111
D
Zřizovatel
A
M
Ě
S
Fotografie:
T
Jaroslav Vogeltanz, Jiří Trávníček, Milan Pták, Pavel Hospodářský,
Pavel Hanuška (1), archiv ZOO a BZ
Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Jaroslav Vogeltanz,
Olga Kezniklová a autoři příspěvků
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
1
OBSAH
N
Obsah ..............................................................................................................................2
P
L
Úvod ................................................................................................................................1
Z
Ě
Contents
Úvodní slovo ředitele ......................................................................................................4
T
S
Seznam zaměstnanců ....................................................................................................16
Ekonomické oddělení ....................................................................................................18
Zoologické oddělení ......................................................................................................22
Veterinární péče ............................................................................................................48
R
H
Provozní oddělení..........................................................................................................54
A
Oddělení kontaktu s veřejností ....................................................................................59
Z
Návštěvnost a návštěvníci ..............................................................................................74
Á
Deník expedice Uzbekistán ............................................................................................76
Expedice Portugalsko ....................................................................................................82
I
N
Drápkaté opice v ZOO a BZ Plzeň – historie a současnost ............................................90
Historie chovu vlků hřívnatých......................................................................................94
O
Malá exkurze do historie a současnosti chovu hadů ....................................................98
B
T
Expedice Jordánsko ......................................................................................................88
A
C
Botanické oddělení ........................................................................................................51
K
A
A
Ekonomické oddělení – služby ......................................................................................21
D
M
Významná životní jubilea pracovníků............................................................................15
Ě
A
Nejvýznamnější události roku ........................................................................................6
Historie spolku IRIS, kroužku přátel přírody v Plzni ................................................108
A
DinoPark ve své 4. sezóně ............................................................................................115
Poděkování ..................................................................................................................119
Černobílá příloha
Seznam chovaných zvířat v roce 2006 ........................................................................1
L
Rostliny Taiwanu ve sbírkách ZOO a BZ Plzeň ..........................................................86
Z
O
Kmotři v roce 2006 ....................................................................................................73
O
O
G
I
C
K
Á
Sdružení IRIS se pustilo novým směrem ....................................................................117
2
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Antilopa losí (Taurotragus oryx)
Eland Antelope (Taurotragus oryx)
K
Á
Kormorán velký
(Phalacrocorax carbo)
Great Cormorant
(Phalacrocorax carbo)
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
3
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
N
Ě
Ing. Jiří Trávníček
rok 2006 utekl
jako voda a mojí
milou povinností
je ohlédnout se za
jeho průběhem.
Asi nejdůležitější
událostí tohoto
roku byla oslava
80. výročí vzniku
zoo v Plzni. Více
než 300 spokojených hostů, kteří
přijeli na tyto
oslavy, bylo pro
nás důkazem, že
se Zoo Plzeň zařadila mezi uznávané instituce v oblasti svého
působení. V tento slavný den (6. září) jsme
rovněž otevřeli skupinu rozsáhlých expozic
v rámci zoogeografické oblasti Severní
Amerika.
Další zajímavou nově otevřenou expozicí
se v červnu stal srub představující avifaunu
Sibiře. V loňském roce byly zahájeny tyto nové
stavby a rekonstrukce: Středisko ekologické
výchovy a staročeská restaurace na statku
Lüftnerka, expozice Sonorská poušť a Madagaskarský pavilon (poslední etapa), ubikace
afrických kopytníků a v neposlední řadě euroasijské nokturnárium vznikající přebudováním podzemních válečných krytů pod botanickou zahradou.
Mimořádnou, návštěvnicky velmi zajímavou
novou atrakcí, jsou sokolnické ukázky Milana
Zaleše, ve kterých se návštěvníci mohou seznámit se sedmnácti vzácnými dravými ptáky. Další
využití tak získal lochotínský amfiteátr. Druhým
významným obohacením návštěvnického servisu je turistický vláček, který v sezóně přivážel
z centra města k zoologické zahradě až 500
návštěvníků denně.
I přes mimořádnou pracovní náročnost se
podařilo udržet vysoký počet druhů (1 278)
i kusů (4 970) většinou velmi vzácných a pozoruhodných zvířat.
Ačkoliv nás v tomto roce provázela nepřízeň
počasí – tuhá zima a horké léto, podařilo se nám
dosáhnout rekordní návštěvnosti 335 303
osob. Oproti roku 2005 došlo k jejímu nárůstu
o téměř 14 000 osob.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat nejdříve zaměstnancům ZOO a BZ za jejich pracovní nasazení a entuziasmus. Rovněž si velmi
vážím aktivity politiků a zaměstnanců Magistrátu města Plzně a ostatních nadšenců
a příznivců naší zoo. Všem patří můj velký dík
za morální a finanční podporu, bez níž by další
rozvoj zahrady nebyl možný.
Jiří Trávníček
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Vážení přátelé,
4
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Jiří Trávníček
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Jubilejní 300 000. návštěvnice, čtyřletá Nikolka
Netolická s mládětem krokodýla čelnatého
The 300 000th visitor – a four-year-old girl
Nikolka Netolická with a little Dwarf Crocodile
P
L
Z
the year of 2006 went by very fast and I am
pleased to look back at it.
Perhaps the most important event of the
year was the Pilsen zoo’s 80th anniversary.
More than 300 contented guests who took part
in this celebration, proved to us, that the Pilsen
zoo ranks among reputable institutions of its
kind. On this glorious day (6th September) we
opened a number of large exhibits of the North
American zoogeographical area.
In June an interesting exhibit of Siberian
avifauna was opened in a log cabin.
The following constructions and reconstructions were started during the past year:
The centre of ecological education and an
old Czech restaurant at the Lüftnerka farmhouse, the Sonora Desert exhibit and the
Madagascar Pavilion (the last phase), quarters for African hoofed mammals, as well as
a Euroasian nocturnarium placed in former
war shelters under the Botanical Garden.
Milan Zaleš’s falconry shows were a very
special and for tourists a very interesting attraction. He introduced 17 rare birds of prey, thus
the Lochotín Amphitheatre got its new use.
The second enrichment of the visitors’ service was a little tourist train, which managed
to bring up to 500 visitors a day from the town
centre to the zoo.
In spite of the extreme work demanding
ness the high number of 4 970 animals in
1 278 species of mainly very rare and noteworthy animals have been kept.
Even though the weather conditions in 2006
were not very favourable as the winter was long
and tough and the summer very hot, the record
number of 335 303 visitors was reached.
This meant an increase by almost 14 000
visitors.
Let me express my thanks to the employees of the Zoo and Botanical Garden
(BG) for their work effort and enthusiasm.
I also appreciate the activity of politicians
and employees of the Municipality of Pilsen
and all the fans and supporters of our zoo.
I would like to thank them for moral and
financial support without which the further
development of the zoo would not be possible.
O
Dear friends,
N
výroční zpráva 2006
Ě
5
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2006
• Zoologické novinky
Rok 2006 byl po chovatelské stránce velice
úspěšný. Poprvé se rozmnožili například
varani 4 druhů, výr africký, seriema rudozobá, zmije gabunská nebo došlo k prvnímu odchovu jeřába královského. Poprvé
byly dovezeny v české premiéře madagaskarské šelmičky galidie tenkopruhé, dále
rysové kanadští či červení, obnoven byl
chov kapybar, skunků. V rámci chovatelské
spolupráce odcestoval např. samec irbise
do ústecké zoo, čínský levhart do Liberce,
medvědice Mišta na hrad Točník nebo
populární tygr ussurijský Mauglis či samice
binturonga Julinka-Momo do Zoo Praha.
Podrobněji se o všem dočtete ve zprávě
zoologického oddělení.
• 1. reprezentační ples
Za příjemného moderování herce Pavla
Trávníčka se v podvečer 31. 3. dobře bavil
celý sál překrásně zrekonstruované plzeňské Měšťanské Besedy. Hrála mj. Laura a její
tygři a nechybělo několik předtančení
i módní přehlídka.
Turistický vláček před zoologickou zahradou
The little tourist train in front of the zoo
Sokolník Milan Zaleš s orlem skalním
Milan Zaleš, the falconer with an eagle
• Výstava k 80. výročí ZOO
Od 3. dubna do 12. května byl přenesen
kus přírody a zoologické zahrady na plzeňskou radnici. Mezi exponáty výstavy se
nalézala např. svlečka zmije, vejce papouška kakadu, ale i máselnice, transportní bedna na zvířata či preparát marabu
nebo lvíčete. Ústřední panel přibližoval
fotografie zoo v Doudlevcích i na Lochotíně, současnost i minulost.
• 22. 6. 2006 Srub, kde se nebydlí
PTAČÍ SRUB s expozicí „Sibiřský les“ je první
v Zoo Plzeň návštěvnicky přístupnou expozicí ptáků. Odděleně zde žijí veverky burunduci a výreček malý. Obývají jej zejména
palearktičtí pěvci (10 druhů), z nichž někteří
okamžitě zahnízdili. Potkáte zde pěnice,
černohlavé, drozdy tmavé, strnady obojkové
a rolní (ohrožený druh), skřivana ouškatého, brkoslavy severní, lindušku rudokrkou, zvonka čínského, slavíka kaliopu a modrušku lesní. Dosud největším obyvatelem je
brkoslav a dudek, od podzimu i jeřábek.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2006
6
výroční zpráva 2006
Z
O
Nechybí naučné panely o přírodě severského
lesa. Slavnostního otevření srubu, voliéry
orlů křiklavých a volného výběhu hlodavců
se zúčastnili dva západočeští poslanci Parlamentu ČR Jiří Papež a Vladislav Vilímec.
O
L
O
G
I
K
Á
A
Primátor města Plzně Pavel Rödl křtí ocelota
velkého Mino (7. 12.)
Lord mayor of Pilsen Pavel Rödl is christening an
ocelot Mino (7th December)
B
O
T
A
N
C
K
Á
Z
A
H
R
zici 17 dravých ptáků a sov se sokolnickou
ukázkou a perfektním odborným výkladem
Milana Zaleše. Každý den dvakrát se
k možné prohlídce přidaly i letové ukázky
v Lochotínském amfiteátru, který tak získal
další využití. Kolekce představuje např.
orly mořské, kamčatské, skalní a královské,
luňáka červeného, puštíka bělavého, sovu
pálenou a další.
I
• Sokolnické ukázky
Od června do října bylo 6 dní v týdnu (mimo
pondělí) pro návštěvníky ZOO a BZ k dispo-
C
• Turistický „ZOO – vláček“
Od počátku léta bylo možné se svézt z náměstí
Republiky před zoologickou zahradu. Mnoho
pamětníků si zavzpomínalo na tzv. pionýrskou železnici, která jezdívala od výstaviště,
nebo na dětskou mašinku v zoo. Oboje je dnes
již nerealizovatelné. Vláček s motivy zvířat
vyjížděl denně poprvé v 9.00 hod. a poté každou celou hodinu z náměstí. Cestou měl dvě
zastávky. Zpáteční jízdy byly vždy od
9.30 hod. po hodině s posledním odjezdem od
zoo v 18.30 hod. Prakticky pokaždé, i za horšího počasí, jely všechny spoje plné spokojených dětí s rodiči i turistů.
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
První narozeniny tygřích slečen – hosté a sponzoři.
Panel s reportáží vyrobily děti z Města Touškova
The 1st birthday of the tigresses – visitors and
sponsors. The Board with the report was created
by children from Město Touškov
• Kniha k 80. výročí
Poprvé v historii byla vydána publikace
zachycující historii i současnost plzeňské
zoologické zahrady i se všemi důležitými
okamžiky, které ji doprovázely. Naleznete
v ní zmínky o amfiteátru, botanické
zahradě, pionýrské železnici, ale zejména
lidech a zvířatech „od zoo a ze zoo“.
Současnost přibližují poutavé fotografie
Jaroslava Vogeltanze a textovou část připravil Martin Vobruba. Kniha je k dispo-
N
výroční zpráva 2006
Ě
7
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2006
250 000. návštěvník 2006 (8. 9) – Kačenka
a Janička Volfovy s ředitelem Ing. J. Trávníčkem
a náměstkem primátora Ing. P. Náhlíkem (vpravo)
The 250 000th visitor of 2006 (8th September) –
twins Kačenka and Janička Volfová with the
director of the zoo Ing. J. Trávníček and the vicemayor Ing. P. Náhlík
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2006
• Nové expozice Ameriky
Při slavnostních oslavách 80. výročí byly
pro veřejnost 6. září zprovozněny nové
expozice nearktické přírody spolu s navazujícími jihoamerickými a východoasijskými výběhy. Nejvíce zde zaujmou poprvé
v Plzni chovaní červení a kanadští rysové,
upomínky na život amerických indiánů
(totemy, plastiky, tomahavky), naučná botanická stezka, nebo i skunkové. Na tyto
expozice v roce 2007 navážou v definitivních expozicích jak bílí obyvatelé drsných
hor – kamzíci běláci a ovce aljašské, tak
naopak vizitka horkých pouští v pavilonu
„Sonora“.
Kurátor Ing. Tomáš Peš vypouští za asistence
německé TV stanice nosály (Nasua nasua solitaria)
do přírodního výběhu
A curator Ing. T. Peš in the presence of a German
TV is releasing the Coati into their natural exhibit
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
zici v prodejně Suvenýry u lemura a na
pokladně zoo.
• 250 000. návštěvník
V pátek 8. září v 9. 30 hod. prošel pokladnou
plzeňské zoo její 250 000. návštěvník. Letos
se tak stalo ve stejný čas, jako v uplynulých
3 letech, ale přesto to bylo v jistém ohledu
trochu složitější. Nejedná se totiž o jednoho
návštěvníka, ale hned o dvojčátka – tříleté
Kačenku a Janičku Volfovy z Plzně. Spolu se
svojí maminkou chodí do plzeňské zoo díky
permanentce velmi často, sledují vývoj zahrady a oblíbily si zejména tygry a opičky.
Tentokrát byly navíc slavnostně přivítány
ředitelem ZOO a BZ Ing. Jiřím Trávníčkem
a náměstkem primátora města Plzně
Ing. Petrem Náhlíkem. Mezi dárky, které
obdržely, patří také kniha k 80. výročí Zoo
v Plzni nebo nástěnný pohlednicový kalendář na školní rok 2006/2007.
Od roku 2003 překonává roční návštěvnost
plzeňské ZOO a BZ 300 000 osob, čímž je nejnavštěvovanějším turistickým cílem Plzně
a Plzeňského kraje.
8
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
• Střípky dalších událostí
– Křtiny ocelota velkého Míno (odchov po čtyřleté přestávce), makaka lvího Batula
(2. mládě v 2. generaci) a nosála Chico ze skupiny nových zvířat Nasua nasua solitaria
– Začátky výstavby stájí antilop, madagaskarského pavilonu, pavilonu Sonora, úpravy
podzemí na palearktické nokturnárium,
výstavba střediska EVVO…
– Dny japonské kultury a slavnosti květů
– 1. ročník kovářského sympózia (17.–21. 5.) –
výsledek plameňák a pásovec jako ozdoby
zoo
– Statek 2006 – festival řemesel (9. a 10. 9.)
– Ukončení 1. ročníku a zahájení 2. ročníku
„zimní“ výuky škol na tzv. výukovou permanentku
– Již počtvrté v historii se při plzeňské zoo
konala tzv. Letní univerzita juniorů (LUJ)
Středoevropské asociace přátel ZOO
(CEAF). Děti a instruktoři adoptovali
a pokřtili noháče kapského jménem Footy
a prožili několik dní s poznáváním zvířat,
zoo a přírody vůbec.
– dosažení nového historického rekordu
v roční návštěvnosti: 335 303 osob za rok
O
• 300 000. návštěvník a křtiny krokodýlů
Počet odchovaných krokodýlů čelnatých za
posledních 6 let se díky rekordním 16 ks
z roku 2006 zvýšil již na 43. Jubilejní
300 000. návštěvnice, čtyřletá Nikolka
Netolická a další hosté pokřtili 4 z nich jako
Marušku, Pepu, Karniho a Irwina.
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Předtančení na plese k 80. výročí zoo
The opening dance of the zoo’s 80th anniversary ball
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
9
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2006 – DEN OSLAV 80. VÝROČÍ
Přestřižení pásky nových amerických expozic – zleva ředitel ZOO a BZ Ing. J. Trávníček, primátor města Plzně
Ing. M. Kalous, náměstkyně JUDr. M. Krejsová, a člen PS PČR a zástupce vedení krajského úřadu Ing. V. Vilímec
Cutting the ribbon of the new American exhibits, from the left – Ing. J. Trávníček, the director of the ZOO
and BG, Ing. M. Kalous, the Pilsen lord mayor, JUDr. M. Krejsová, the vice-mayor, Ing. V. Vilímec, MP of PS
PČR and the representative of the management of the Regional Office
J. Uhlík (náměstek primátora) krájí dort
J. Uhlík is cutting a cake
6. září, oslavy 80. let Zoo v Plzni, americké expozice otvírají skuteční indiáni
6th September, the Pilsen Zoo 80th anniversary celebration, the American exhibits are being opened by real
Indians
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e s i g n i f i c a n t e v e n t s i n 2 0 0 6 – 8 0 th a n n i v e r s a r y
10
výroční zpráva 2006
Z
L
O
G
I
C
Á
A
• 22nd July 2006 A log cabin not for living
The bird log cabin with an exhibition of
Asian forest is the first accessible exhibit
of birds in Pilsen. The Siberian Chipmunk
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
A
H
Výstava k 80. narozeninám zoo v mázhauzu radnice
The ZOO’s 80th anniversary exhibition in the
town hall
Z
R
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
and the Common Scops Owl live there as
well. The log cabin is mainly inhabited by
Palaearctic songbirds (Passeriformes)
(10 species), some of which managed to
nest immediately. You can see the
Blackcap, the Siberian Thrush, the Redheaded and the Rustic Buntings the
Yellow-breasted Buntings, the Horned
Lark, the Bohemian Waxwing, the Redthroated Pipit, the Oriental Greenfinch,
the Siberian Rubythroat and the Red-flanked Bluetail. The biggest inhabitants are
A
• The ZOO’s 80th anniversary exhibition
From 2nd April till 12th May a part of nature
was taken to the Pilsen Town Hall. A part of
Viper skin, an egg of Cockatoo, a churn,
O
• The 1st ceremonial ball
Pleasant presentation of the ball by Pavel
Trávníček (actor) contributed to great
atmosphere and everybody in the dance
hall of the beautifully reconstructed
Měšťanská beseda of Pilsen enjoyed the
evening. A band called Laura a její tygři
performed there, a several dance performances could be seen as well as a fashion
show was on.
transport box for animals, or preparation
of the marabou stork or of a lion cub
could be seen among the exhibits. The
central display board showed pictures of
the zoo in Doudlevce as well as in
Lochotín, the present as well as the past.
O
• Husbandry News
The year of 2006 was very successful as far
as breeding is concerned. For the first time
4 species of Dwarf Monitor, the Spotted
Eagle Owl, the Red-legged Seriema, the
Gabon Viper were bred. There was the first
breeding of the Grey Crowned Crane as
well. The Narrow-striped Mongoose was the
first import of this little beast from
Madagascar, which was the Czech premiere, followed by the Canadian lynx and the
Bobcat. The breeding of capybaras and
skunks was reintroduced. In the breeding
cooperation programme the male Irbis
“Makan” travelled to the zoo in Ústi nad
Labem, the female bear Mišta was taken to
the Točník castle, and the popular Amur
Tiger – Mauglis – and the female of
Binturong called Julinka-Momo went to the
Prague zoo. Details can be found in the
report of the zoological department.
N
výroční zpráva 2006
Ě
11
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2006
Ě
The significant events in 2006
Ing. Vladislav Vilímec, poslanec PS PČR, velký
příznivec plzeňské ZOO a BZ, s ředitelem Ing. Jiřím
Trávníčkem
Ing. Vladislav Vilímec, the MP of PS PČR, a great
fan of the Pilsen ZOO and Botanical Gardens,
with the director Ing. Jiří Trávníček
the Waxwing and the Hoopoe. Educational boards about the Northern forest
can be found there as well. MRs Jiří Papež
and Vladislav Vilímec took part in the
ceremonial opening of the log cabin, the
large aviary and enclosure for the rodents.
• Zoo – the little train
From the beginning of summer it was possible to travel by train from the square to
the zoo. Some people can still remember
the so called Pioneer rail road from the
showground to the zoo or the children’s
train in the zoo. Both of them are impracticable these days. The train with animal
paintings ran from the square every
hour, starting at 9 AM. During the journey there were 2 stops. The return journeys ran every hour starting at 9:30 AM
• Falconry shows
17 birds of prey and owls and a falconry
show with a brilliant specialist explanation of Milan Zaleš were available from
June to October, 6 days a week (except for
Mondays). Twice a day it was possible to
see the flight shows in the Lochotin
Amphitheatre, which got another use.
Among the birds presented during
the shows were the White-tailed Sea Eagle,
the Steller’s Sea Eagle, the Golden Eagle,
the Eastern Imperial Eagle, the Red Kite,
the Ural Owl, the Common Barn Owl, etc.
• The 80th anniversary book
For the first time in the history of the zoo
a book was published. It follows the history
as well as the present of the zoo with all the
important moments. Information about
the amphitheatre, botanical garden, pioneer railroad, but mainly about the people
and animals from the zoo can be found in
the book. The present time is represented
by interesting pictures by Jaroslav
Vogeltanz and the text was prepared by
Martin Vobruba. The book is available in
the souvenir shop At the Lemur and at the
zoo ticket office.
• New American Exhibits
During the celebration of the zoo’s 80th
anniversary new exhibits of the Nearctic
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
with the last train at 6:30 PM from the zoo.
Even when it was hot, the train was full of
happy children and parents as well as
other tourists.
12
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
43 thanks to the record 16 young ones in
2006. The 300 000th visitor – a four-yearold girl Nikolka Netolická and other
guests christened 4 of the crocodiles as
Maruška, Pepa, Karni and Irwin.
O
I
K
Á
• Next events
– The number of visitors reached the historical
maximum of yearly attendance: 335 303.
C
A
B
area together with south American and
East Asian enclosures were opened to public on 6th September. The most attractive
species which can be seen there are the
Canadian Lynx and the Bobcat. Moreover
objects reminding us of the life of American Indians – such as totems, sculptures,
tomahawks can be found there as well as
the educational botanical trail or the
Skunks. Opening of the new path for visitors with views to exhibits of Neotropical
and Nearctic animals.
O
A
N
I
C
K
Politici si vyzkoušeli pohled ze lví klece
Politicians tried on the view from the lion’s cage
Á
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
– The christening of the Ocelot Mino (the
first breeding after 4-year pause), the
Macaque (the 2nd in the 2nd generation)
and coati Chico from the new group of
animals Nasua nasua solitaria.
– The beginnings of construction of stables
for antelopes, the Madagascar pavilion,
the pavilion Sonora, the adjustment of
the underground to Palaearctic nocturnarium, the construction of the EVVO
center
A
A
L
Z
• The most important activities for public
– The days of Japanese culture and the festival of flowers (13–14th May)
P
• The 300 000th visitor and the christening
of crocodiles
The number of bred Dwarf Crocodiles
during the last 6 years increased to
T
• The 250 000th visitor
On Friday 8th September the 250 000th visitor
of 2006 went through the gate – three-yearold twins from Pilsen – Kačenka a Janička
Volfová. Thanks to the season ticket they
visit the zoo with their mother very often
and follow the development of the zoo. They
especially like the monkeys and tigers. This
time they were welcomed by the director of
the ZOO and BG Ing. Jiří Trávníček and by
the vice-mayor Ing. Petr Náhlík. Among the
presents they received were the zoo’s 80th
anniversary book and a calendar for the
school year of 2006/2007. Since 2003 the
number of visitors of the Pilsen ZOO and BG
has been exceeding 300 000 people every
year. This means that the zoo is the most
visited tourist attraction in Pilsen and the
Pilsen Region
N
výroční zpráva 2006
Ě
13
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2006
– The 1st Blacksmith Symposium (17th–21st May)
– Farm 2006 – craft festival (9th–10th
September)
– The closing of the 1st and opening of the 2nd
“winter” tuition for schools, which are holders of the so called tuition season ticket
– For the 4th time in history the Summer
university of juniors (LUJ) Central
Europe Association of Friends of zoo
(CEAF) took place at the zoo.
The children and the instructors adopted
and christened the Spring hare called
Footy and they spent several days by getting to know the animals, the zoo and
nature.
Skulptura plameňáka – výsledek kovářského sympózia
A sculpture of Flamingo – the result of the Blacksmith
Symposium 2006
Jiřina Bohdalová na slavnosti jiřin (17. 9. 2006)
A famous Czech actress Jiřina Bohdalová during the festival of the Dahlia (17th September 2006)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2006
14
výroční zpráva 2006
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ
ZOO A BZ V ROCE 2006
Z
Life Jubilees of Employees
O
hosp. správa
hosp. správa
70 let
Ladislav Kára
Zdeněk Veis
recepční
recepční
K
Josef Čech
Václav Steiner
C
chovatelka
I
Hana Hauerová
G
55 let
60 let
O
zahr. středisko/archiv
hosp. správa
ředitel
hosp. správa
zoolog
propagace, fotograf
L
Marie Vaňousková
Jiří Kolena
Ing. Jiří Trávníček
Zdeněk Soukup
Ivo Těťál
Jaroslav Vogeltanz
O
50 let
Á
A
B
O
T
A
N
I
Pracují v zoo více než 15 let
20 let
Marie Vaňousková
zahr. středisko/archiv zoo
21 let
Jana Soukupová
zahr. středisko
23 let
Ing. Jiří Trávníček
ředitel
24 let
Václav Trejbal
chovatel
25 let
Růžena Weberová
chovatelka
26 let
Tomáš Weber
chovatel
A
kurátor
D
Jan Konáš (s přestávkou)
A
17 let
R
THP
H
Svatopluk Jeřáb
A
16 let
Z
chovatel
THP
chovatel
hosp. správa
hosp. správa
Á
Luděk Zach
Ing. Zdenka Harantová
Luboš Hlavnička
Jiří Lepič
Marie Římská
K
15 let
C
Wo r k J u b i l e e s o f E m p l o y e e s ( m o r e t h a n 15 y e a r s )
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
15
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 0 0 6
THP pracovníci („Technici“)
Adamec Miroslav
Bezděková Jolana
Formanová Dominika, RNDr. – MD
Harantová Zdenka, Ing.
Hykeš František, Ing.
Jeřáb Svatopluk
Kaňáková Jarmila
Kavková Monika
Kazda Robert
Kezniklová Olga Bc.
Kolaříková Ivana
Konáš Jan
Kyralová Romana, Mgr. – MD
Peš Tomáš, Ing.
Pešková Václava, Mgr.
Pešová Jiřina
Souček Bohumil, Ing.
Szabóová Martina
Těťál Ivo
Trávníček Jiří, Ing.
Typltová Taťána
Vaňousková Marie
Vobruba Martin, Mgr.
Vogeltanz Jaroslav
Vojáček Karel
Voráčková Alena – MD
Zábranská Jiřina
Chovatelé – Zoologický úsek
Banduričová Kateřina
Beneš Antonín
Benešová Kristýna
Březina Antonín
Bultas Robert
Bultasová Kristýna – MD
Dbalá Helena
Doxanský Jiří
Faflíková Alena
Hauerová Hana
Hlavnička Luboš
Hřebík Milan
Huříková Monika
Jirásek Tomás Bc.
Chmelíková Petra
Kalombová Mich., Ing. – MD
Kodymová Veronika – MD
Kolář Zbyněk
Košatka Tomáš
Krejčí Roman
Ladmanová Jaromíra
Levová Markéta
Macík Tomáš
Ordáňová Martina
Palacká Miroslava
Petrová Lenka
Pokorná Klára
Zimování pelikánů bílých proběhlo díky mírné zimě až 17. 12.
Due to mild winter the White Pelicans were wintered as late as 17th December
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
L i s t o f E m p l o y e e s t o 3 1s t D e c e m b e r 2 0 0 6
16
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Zaměstnanci ZOO a BZ se seznamují s novými expozicemi
Employees of the ZOO and Botanical Garden on the new
American path, introduction of the new exhibits
B
O
T
A
C
K
Á
Pokladní, nákupčí
Bakulová Jana Mgr.
Bříza Jan
Cepníková Ludmila
Dušek Petr
Hečková Jana
Janoušková Eva
Jarošová Šárka
Jeřábová Lucie – MD
Jiránková Světlana
Kára Ladislav
Kobza Bohuslav
Kolenová Helena
Rajtr Jan
Veis Josef
Vítovcová Olga
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Zahradníci
Bříza Zdeněk
Hadač Václav
Hankovec Marek
Janouškovcová Hana
Martanová Helena, Ing. – MD
Matulová Radmila – MD
Nejdl Milan
Růt Zdeněk
Soukupová Jana
Sýkorová Šárka
Vrbová Iveta
Weissarová Linda – MD
Žebrová Petra
I
Soukup Michal
Soukup Zdeněk
Soukupová Hana
Steiner Václav
Treml Roman
Tříska Josef
Typlt Karel
Uher Josef
Vejskalová Hana
Vítek Zdeněk
Vonášek Jaroslav
Wolf Miloš
N
Středisko hospodářské správy
(SHS)
Březinová Věra
Čech Josef
Helusová Lucie
Hlaveš Miroslav
Horváth Pavel
Kalaš Petr
Kalistová Marcela
Klas Jindřich
Kolena Jiří
Koten Stanislav
Kovář Pavel
Křiváček Emil
Kubáň Luděk
Lepič Jiří
Mihovičová Jaroslava – MD
Mištera Vilém
Římská Marie
Salcman Miloš, Ing.
Sigmund Vlastimír
O
Schmiedl Pavel
Stašek Miloslav
Svobodová Blanka
Šefl Marcel
Škach Ondřej
Šlouf Jan
Švojgr Martin
Tesař Tomáš
Trejbal Václav
Václavová Lenka
Vaněk Pavel
Vyzrálová Šárka
Weber Tomáš
Weberová Růžena
Zach Ludvík
N
výroční zpráva 2006
Ě
17
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Ing. Zdeňka Harantová
Hospodaření Zoologické a botanické zahrady města Plzně za rok 2006 bylo uzavřeno
hospodářským výsledkem +2 751 tis. Kč. Pro
zajištění provozu obdržela zahrada od svého
zřizovatele, kterým je Statutární město Plzeň,
dotaci ve výši 49 525 tis. Kč a získala od MŽP
příspěvek v rámci programu „Příspěvek zoo-
logickým zahradám“ ve výši 2 990 tis. Kč.
Příspěvek byl určen na chov ohrožených druhů
zvířat a zajištění mezinárodních a národních
programů ochrany přírody. Zbývající prostředky
tvořily vlastní výkony ve výši 29 605 tis. Kč. Jaké
bylo čerpání jednotlivých nákladů a tvorba
výkonů uvádí následující přehled.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Department Report 2006
18
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
Nařízením vlády č. 330/2003 Sb. v plném
znění došlo k úpravě platných tarifů. Mzdové
náklady vč. OON ve výši 22 673 tis. Kč byly čerpány pro 119 přepočtených pracovníků.
Průměrná mzda 1 přepočteného pracovníka
dosáhla výše 15 877 Kč.
Vlastní výkony ve výši 29 605 tis. Kč vykazují ve srovnání s rokem 2005 nárůst
o 2 851 tis. Kč. Na tomto zvýšení se částkou
838 tis. Kč podílí tržby ze vstupného a to díky
335 303 návštěvníkům naší zahrady. Z pronájmu našich zařízení jako restaurace, bufet,
stánek občerstvení dosáhly tržby výše
1 184 tis. Kč, z pronájmu nebytových prostor
a ploch k podnikání a uskutečnění řady akcí
převážně pro děti byly tržby ve výši 628 tis. Kč.
Tržby za zboží vzrostly oproti roku 2005
o 118 tis. Kč. Jsou převážně z prodejny „U lemura“,
kde je velký výběr suvenýrů s přírodní tematikou.
Vlastní výkony celkem v poměru k celkovým nákladům představuje procento soběstačnosti. Zde v porovnání s rokem 2005 vykazujeme pokles o 1,39 %. Přesto můžeme říci, že rok
2006 byl pro hospodaření Zoologické a botan.
zahrady města Plzně rokem úspěšným.
O
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Problémy s krmícími návštěvníky přetrvávají
In the Ring-tailed Lemur enclosure
L
Z
Náklady celkem v porovnání s rokem 2005
vykazují nárůst o 14,8 %, což představuje částku
10 223 tis. Kč. V oblasti materiálových nákladů
vykazujeme úsporu. I spotřeba krmiv, kde
v rámci mater. nákladů je vždy nejvyšší čerpání,
je nižší o 437 tis. Kč. U spotřeby energií došlo
ke zvýšení cen, které se díky příznivým klimatickým podmínkám ve sledovaném období promítlo do nákladů jen mírným zvýšením.
Nejvyšší nárůst nákladů se projevil v oblasti
služeb. V roce 2006 nám zřizovatel převedl podzemí, které se nachází v areálu botan. zahrady
(pod lesoparkem). Je to velmi rozsáhlý objekt,
který je v havarijním stavu. V roce 2006 jsme tam
provedli nejnutnější opravy za 714 tis. Kč
a v následujícím roce v nich budeme pokračovat.
Co nejdříve bychom podzemí chtěli otevřít pro
návštěvníky a nabídnout další zajímavé expozice.
Mezi další opravy patří nikdy nekončící opravy
rozvodu vody, odpadů a kanalizace za 1 319 tis. Kč
a opravy elektroinstalace za 1 380 tis. Kč.
Koncem měsíce června jsme pro návštěvníky
zavedli novou službu a to dopravu vláčkem
z centra města k zoologické zahradě. V červenci
a srpnu s denním provozem, v září a říjnu pouze
o víkendech. Za toto období bylo přepraveno
37 642 platících osob. Provoz zajišťovaly DPMP,
veškeré náklady spojené s provozem vláčku
v částce 711 tis. Kč hradila zoologická zahrada.
Další novou službou v rámci rozvoje služeb
cestovního ruchu Plzeňského kraje je akce
„Kompletní propagace Zoologické a botanické
zahrady“. Náklady této akce dosáhly výše
3 050 tis. Kč a dostali jsme na ni grant EU ve výši
1 820 tis. Kč a 218 tis. Kč od Plzeňského kraje.
K nárůstu došlo i v oblasti osobních nákladů.
N
výroční zpráva 2006
Ě
19
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Ě
Economical Department Report 2006
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Údaje o majetku (v tisících Kč) k 31. 12. 2006
Jízdní hlídka v zoo
A guard in the zoo
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Údaje o dotacích (v tisících Kč) v roce 2006
20
výroční zpráva 2006
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006 – služby
Economical Department Report 2006 – services
Z
Martina Szabóová
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Pokladny ZOO a BZ, dětský den 3. 6. ráno
The ticket offices of the ZOO and BG, the children’s day, 3rd June in the morning
A
N
C
K
suvenýrů, kde se nám každoročně zvyšuje
obrat (v letošní sezóně 4 072 466 Kč) a tím se
zjednoduší a zrychlí zadávání dat do PC.
I
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Po dvouleté odmlce naše zoo opět pořádala VOLEJBALOVÝ TURNAJ zoologických
zahrad. Druhý říjnový víkend jsme se znovu
sešli v tělocvičně TJ Union, kde se všem
zúčastněným hrálo naprosto skvěle, což bylo
znát na výsledkové listině – na první místo
vystoupala Ostrava, která si zaslouženě odnesla spoustu cen od našich milých sponzorů
a nejen ona, ale i druhá Praha, třetí Brno,
které se nerado loučilo se šňůrou vítězství;
a konečně pořádající Plzeň na krásném čtvrtém a Jihlava pátém místě. Poslední šesté
místo patřilo družstvu Praha-mezinárodní,
které poslepovali z „fandů“ a tím umožnili hru
všichni proti všem. Určitě se všichni rádi potkáme při dalším volejbalovém klání, které má
již šestiletou tradici.
Z
V roce 2006 se na pokladnách objevila
novinka a to možnost platby vstupného
Plzeňskou kartou. Ve spolupráci s PMDP, a. s.
bylo na třech vstupech do zoo instalováno čtecí
zařízení, zaškoleni pokladní a od 1. 6. 06 mohou
návštěvníci, držitelé Plzeňské karty, využít bezhotovostní platby. Též jsme nabídli možnost
10 % slevy při zakoupení společného vstupu
ZOO + DINO na Turistickou kartu, která je též
novým produktem v projektu multifunkční
čipové karty.
Loňský rok byl přelomový i co se týče parkovacích míst pro návštěvníky. Z důvodu rekonstrukce parkovací plochy před ředitelstvím se
značně zkomplikovala situace, ale posílením
obsluhy parkoviště se odbavilo rekordních
37 860 automobilů.
Uvažuje se o zautomatizování provozu parkovišť spolu s turniketovým systémem pokladen,
to vše souvisí s připravovaným připojením do
sítě MmPlzně, které by mělo zahrnout i prodejnu
N
výroční zpráva 2006
Ě
21
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Jan Konáš, Ing. Tomáš Peš, Ivo Těťál, Svatopluk Jeřáb, Lenka Václavová
L
P
Jan Konáš
Začátek roku 2006 byl pro nás velmi radostný, neboť 1. ledna se podařil první odchov stromového varana černého Varanus beccari.
Tyto varany, kteří žijí na ostrovech Aru u Nové
Guineje, získala naše zoo jako zabavené a umístěné do našeho Záchranného centra v roce
2003. Během roku 2006 se nám podařilo
odchovat devět mláďat těchto varanů.
Podařilo se nám rozmnožit také další dva
druhy stromových varanů, varana smaragdového Varanus prasinus (tři mláďata) a varana
modrého Varanus macraei (dvě mláďata).
Odchov varana modrého, v přírodě žijícího
v západním Irianu na Nové Guineji, vnímáme
jako velký chovatelský úspěch. Není nám totiž
známo, že by se již někde podařil, kromě jediného případu ve Velké Británii. Tam však mláďata do půl roku uhynula. Všichni naši stromoví
varani byli původně umístěni v Záchranném
centru.
Dalším odchovaným varanem je australský
varan Gouldův Varanus gouldi horni. Jelikož
pár chováme v expozici, je velice problematické
získat zdravá vajíčka. Měli jsme zaznamenáno
několik snůšek, ale vajíčka vždy samec buď okamžitě při kladení sežral, nebo poškodil.
Tentokrát ošetřovatel zastihl 3. 3. 2006 samici
při kladení a vajíčka sbíral přímo od její kloaky.
Zachránil tak šest vajíček, která byla umístěna
do inkubátoru. Čtyři z nich se začala asi po
týdnu propadat. Při rozříznutí obalu jsme zjis-
Kudlanka rodu Polyspilota ve výhružném postoji je opravdu těžko k přehlédnutí
The mantid of the genus Polyspilota in its defense position cannot be overlooked
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
S t u d e n o k r e v n í ž i vo č i c h ové
A
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
22
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Porod zmije gabunské
The birth of the Gabon Viper
N
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
s nočním propadem o 2–3°C. Vajíčka byla
v krabičce na zvlhčeném vermiculitu. Doba
inkubace se pohybovala mezi 122–128 dny.
U hadů je nejpodařenějším odchovem, a to
opět prvním v Zoo Plzeň, odchov krajty zelené
Morelia viridis. Samice snesla 1. 1. 2006 do
budky na mírně zvlhčený rašeliník třináct vajíček, na kterých „seděla“. Vajíčka jsme tedy
ponechali na místě a pouze snůšku kontrolovali přes plexisklový bok budky. Do terária
jsme dodali nádobu s vodou a topným tělesem
pro zvýšení vzdušné vlhkosti. Ve dnech
18.–19. 2. 2006 se vylíhlo deset mláďat. Jedno
mládě bylo od pohledu slabší a po 23 dnech
uhynulo. Ostatní dobře prosperují.
Ze želv u nás chovaných stojí za zmínku
madagaskarský druh želva pavoučí Pyxis
arachnoides arachnoides, který se podařilo
rozmnožit již podruhé. Další z odchovů, který
se nám podařil, je odchov dlouhokrčky
C
tili, že nebyla oplozená. Dvě zbylá vejce se
„dofoukla“ a vypadala zdravě. Inkubovali jsme
při teplotě 28 °C, ovšem při letních vedrech byla
v místnosti s inkubátory, i při vypnutí všech
zdrojů, asi čtrnáct dní teplota 35 °C, bez nočních
poklesů. Přesto se 2. 9. prořízlo a 4. 9. vylíhlo
zdravé mládě. Druhé vajíčko vypadalo dobře,
ovšem mládě se nelíhlo. Dne 5. 9. jsme tedy
vajíčko nařízli a zjistili že uvnitř je živý jedinec.
Dne 7. 9. jsme však zaznamenali jeho úhyn. Plod
byl deformovaný, neschopný života. Přičítáme
to vysokým teplotám, protože jsme podobné
deformace zaznamenali také u želv bahenních
Emys orbicularis, které byly v líhni též v období vysokých teplot. Ani jedna želvička nebyla
životaschopná.
Odchovali jsme taktéž čtyři mláďata madagaskarského gekona – ploskorepa Henkelova
Uroplatus henkeli. Inkubaci provádíme v klimatizované místnosti při teplotě cca 25 °C
N
výroční zpráva 2006
Ě
23
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Chelodina siebenrocki. První a jediný odchov
byl zatím v roce 2004.
Po loňském roce (2005), kdy samice krokodýla čelnatého Osteolaemus tetraspis nakladla
celou snůšku do vody a vylíhl se pouze jeden krokodýlek, který ovšem nebyl životaschopný
(zatvrdlý, nestrávený žloutkový vak), jsme měli
rok úspěšný. Dne 5. 6. 2006 nakladla samice
osmnáct vajec. Při jejím odchytu, protože snůšku
bránila poměrně agresivně, došlo k úplnému
rozbití dvou vajec a čtyři byla poškozena. Ta jsme
zakapali voskem. Snůšku jsme přemístili do inkubátoru. Snůška by se nevešla do inkubátoru
Jaeger 80, který k inkubaci jiných druhů používáme, proto jsme použili inkubátor vodní. Do
akvária jme napustili asi sedmicentimetrový
sloupec vody a dali topné těleso s regulátorem.
Na dvě cihly jsme pak postavili porézní keramické misky s vermikulitem a vajíčky po osmi
kusech. Akvárium jsme přikryli krycími skly, pod
něž jsme přetáhli plátno proti skapávání odpařené vody. Inkubovali jsme při teplotě 30 °C.
Dne 6. 9. 2006 se vyklubal první krokodýlek, následně 7.–9. 9. dalších osm, zbytek se
vylíhl 10. 9. 2006. Tedy celkem šestnáct kusů.
Zdravá mláďata se vylíhla i ze čtyř poškozených vajec ošetřených voskem.
Podařil se nám i náš prvoodchov scinka
Tribonolotus cf. gracilis. Vejce bylo nalezeno
v teráriu v substrátu 14. 9. 2006. Nevíme přesně, kdy bylo sneseno. Inkubovali jsme v krabičce se zvlhčeným vermiculitem v klimatizované místnosti. Teplota asi 25°C s mírnými
poklesy o 1–2°C. Mládě se vylíhlo 27. 11. 2006.
Hadi nakoupení jako mláďata cca před
třemi lety, dospívají a začínají se množit.
Například korálovky Lampropeltis mexicana
greeri, Lampropeltis mexicana thayeri,
Lampropeltis triangulum arcifera a užovka
Elaphe flavirufa pardalina.
U obojživelníků se nám podařil odchov pralesniček Phyllobates vittatus a Dendrobates
leucomelas, madagaskarské rákosničky Heterixalus alboguttatus a africké rákosničky
Hyperolius viridiflavus.
Ze zajímavějších odchovů u ryb nutno jmenovat rozmnožení madagaskarské cichlidy
Ptychochromis oligacanthus.
U bezobratlých množíme většinu chovaných
strašilek a švábů. Daří se nám odchovávat
i některé druhy pavouků a nosorožík Xylotrupes gideon sumatrensis.
V létě proběhla v teráriu zoo (pavilon Z)
fotografická výstava věnovaná Indonésii, kterou jsme podpořili skladbou zvířat v teráriích.
V Akva-Teře proběhly tři tématické výstavy
„Mláďata, aneb i toto bylo vajíčko“, dále
„Obojživelníci Afriky“ a „Expedice Uzbekistán“,
kde jsme vystavovali živočichy dovezené z této
expedice.
V roce 2006 se uskutečnily dvě expedice
s herpetologickým zaměřením. V květnu do
Uzbekistánu, kde jsme navázali spolupráci se
Zoo Taškent. V terénu jsme pak navštívili pohoří Chim gan, step u jezera Aydarkol, poušť
u města Zafarabad a pohoří Nurata Tizmazi.
Podařilo se nám obohatit naši kolekci živočichů
legálním dovozem plazů a bezobratlých. V září
jsme uskutečnili expedici po národních parcích
Portugalska, kde jsme pozorovali a fotili místní
herpetofaunu. Naše pocity z této výpravy byly
rozporuplné, neboť jsme sice viděli velmi zajímavé druhy, ale také nesmírnou devastaci místních národních parků.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
24
výroční zpráva 2006
Z
Ptáci
O
Ing. Tomáš Peš
O
L
Tučňáci
Podle doporučení koordinátora EEP jsme
v tomto roce nechali vylíhnout mláďata pouze
jednomu páru tučňáků Humboldtových. Jedno
mládě bylo úspěšně odchováno.
O
G
I
C
K
Á
Tinamy
Z odchovu belgického chovatele byl získán
pár tinam inambu, který je chován v expozici
společně s párem sov králičích.
A
B
O
T
Veslonozí
Pelikáni bílí odchovali opětovně 2 mláďata,
která byla předána do Zoo Jihlava. V závěru
roku poprvé začali stavět hnízdo i pelikáni
rudohřbetí, ale k snůšce dosud nedošlo.
A
N
I
C
K
Á
Vrubozobí
Husy kuří poprvé v historii Zoo Plzeň vyvedly přirozeně 2 mláďata. Ta byla předána do
nizozemských zahrad Safaripark Beekse Bergen
a Avifauna Alphen. Rovněž kachnám patagonským se podařilo odchovat 2 mláďata. Bohužel
chovná samice na podzim uhynula. Bude velmi
obtížné získat jinou, neboť v posledních letech
jsme byli jedni z mála chovatelů, kteří tyto
velmi agresivní kachny odchovávali.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Chovatelka Miroslava Palacká s malými seriemami
Breeder Miroslava Palacká with little Seriemas
P
Z
Dravci
Pár orlů křiklavých byl přemístěn do nové
voliéry v asijské expozici. Do africké voliéry byl
získán další samec supa bělohlavého ze Zoo
Praha a samice supa kapucína ze Zoo Ostrava.
Z odchovu soukromého chovatele byl vyměněn
samec káně rudoocasé.
N
výroční zpráva 2006
Ě
25
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Český prvoodchov výra afrického (Bubo africanus)
The first Czech breeding of the Spotted Eagle Owl (Bubo africanus)
Hrabaví
Všechny druhy bažantů jsme nechali hnízdit přirozeně, a přesto byla odchována řada
druhů. Poprvé odchovali jedno mládě bažanti
paví, 2 bažanti tchajwanští (Phasianus colchicus formosanus) a 3 satyři Temminckovi.
Mláďata satyrů vyseděl i odchoval sameček.
Samička byla vůči mláďatům velmi agresivní
a musela být chována po celou dobu odchovu
mláďat v sousední voliéře.
Bažanti Elliotovi odchovali 2, bažanti sedlatí
5 a bažanti Humeovi dokonce 7 mláďat. Pod slepicí kura bankivského vyrostla 3 kuřata bažantů pestrých. V líhni byly líhnuty pouze křepelky, orebice a frankolíni. Poprvé jsme odchovali jednoho samečka vzácně chované křepelky
černoprsé (Coturnix coromandelica). Dále
byly odchovány: 4 křepelky korunkaté, 1 křepelka madagaskarská, 2 křepelky harlekýn,
2 frankolíni obecní a 1 orebice Philbyho.
Pár perliček supích deponovaný v Zoo Praha
se rozmnožil v roce 2005 a do Plzně se vrátily
2 páry mláďat.
Pro novou sibiřskou expozici nám věnovala
Alpenzoo Innsbruck samici jeřábka lesního.
Krátkokřídlí
V roce 2006 se podařil v Zoo Plzeň poprvé
odchov jeřába. Pár jeřábů královských vyseděl
na zimovišti 2 mláďata. Jedno však hned první
den života uhynulo. Druhé mládě bylo úspěšně
odchováno a návštěvníci mohli celou rodinku
pozorovat během léta ve výběhu sitatung
a gueréz.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
26
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Oba další druhy jeřábů se podařilo během
roku dopárovat. Samce jeřába bělošíjího nám
přenechala v rámci EEP Zoo Frankfurt, samici
jeřába panenského jsme zakoupili od soukromého chovatele.
Poprvé byla odchována také mláďata seriem rudozobých. První snůška musela být
z důvodu špatného počasí dolíhnuta v líhni,
další snůšku si už vyseděli rodiče sami. Dva
samečci odchovaní uměle byli předáni Zoo
Rotterdam. Z přirozeně odchovaného páru
odešla samička do Zoo Praha.
Perepeli černohrdlí rovněž zasedli na snůšku vajíček a samečkovi se podařilo odchovat
jedno mládě.
N
I
C
K
Á
Bahňáci
Letos se podařilo dopárovat dytíky kapské
a čejky běločelé. Samec dytíka však uhynul.
Novým druhem umístěným v australské expozici je čejka laločnatá.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Vzniká voliéra pro případ ptačí chřipky. V průběhu
roku v ní poprvé vyhnízdily seriemy rudozobé
Construction of an aviary for in case of the
avian flu. During the year the Red-legged
Seriemas nested there
Měkkozobí
Po mnoha neúspěšných hnízdních pokusech se podařilo letos vyvést páru holoubků
modroskvrnných 2 mláďata.
V expozici rovněž odchovali poprvé samostatně 2 mláďata holubi dvoubarví, dále byli
odchováni 3 holubi guinejští, 2 holubi doupňáci, 3 hrdličky vínorudé, 13 hrdliček čínských, 2 hrdličky východní, 3 hrdličky madagaskarské, 3 holubi krvaví, 4 holubi zelenokřídlí a 2 holubi bronzokřídlí.
V rámci EEP byli do Plzně přivezeni samec
holuba růžového ze Zoo Antverpy a samice
hrdličky sokorské z Burger’s Zoo Arnhem.
N
výroční zpráva 2006
Ě
27
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Papoušci
Ary vojenské letos samy vyseděly v expozici jedno mládě, které však po týdnu uhynulo.
Pár papoušků hnědohlavých (Poicephalus
cryptoxanthus) importovaný z Mozambiku
odchoval ze tří vylíhnutých 2 mláďata.
Dva páry papoušíků šedohlavých (Agapornis cana) importované z Madagaskaru
byly vyměněny za odchovy papoušíků oranžohlavých s firmou Zooimport Plzeň.
Kukačky
Ze Safariparku Beekse Bergen byla dovezena samička turaka chocholatého narozená
v Zoo Antverpy.
Myšáci
Myšáci hnědokřídlí vyvedli 4 mláďata.
Chov myšáků dlouhoocasých byl narušen
napadením klece potkany. Několik exemplářů
podlehlo zranění. Nová skupina byla vytvořena po dovezení 2 samců ze Zoo Praha, kteří
pocházejí ještě z odchytu v Tanzánii.
Sovy
Z pěti vylíhnutých mláďat sýčka obecného
byla tentokrát odchována čtyři. Dvě z nich byla
reintrodukována na severní Moravě pracovníky
záchranné stanice Bartošovice a dvě posílila
chovnou skupinu v Zoo Ostrava. Tomuto kriticky ohroženému druhu naší fauny bychom se
rádi v budoucnu více věnovali a počítáme
s vytvořením několika chovných párů v bažantích voliérách.
Poprvé v ČR se podařilo odchovat rovněž
mládě u výrů afrických. Novým druhem vystaveným v asijské expozici je pár výrečků malých.
Lelkové
Pár lelkounů sovích dovezený před několika lety ze Zoo Arnhem snesl v minulých letech
několik snůšek, vajíčka však byla vždy neoplozená. Po úpravě voliéry, kdy sameček měl
mnohem více místa k páření na silných kmenech, byla snesena 2 vajíčka, ze kterých se vylíhla mláďata. Rodičům se je však nepodařilo
odchovat.
Vypouštění ptačích obyvatel do nové expozice Sibiřský les
Release of bird inhabitants into the new exhibit of Siberian forest
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
28
výroční zpráva 2006
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pěvci
Výrazným zlepšením chovu pěvců je uvedení
do provozu voliéry pro sibiřské ptáky. Tato pro
návštěvníky přístupná expozice je domovem
mnoha velmi zřídka chovaných druhů pěvců.
Přestože došlo k osazení voliéry poměrně
pozdě, zahnízdilo v prvním roce provozu hned
několik druhů, drozdi sibiřští, zvonci čínští, stehlíci velcí, pěnice černohlavé a se stavbou hnízda započali i brkoslavové. Úspěšní byli však jen
strnadi obojkoví, kteří odchovali jednoho
samečka. Hnízdo umístěné na zemi v nevelké
vzdálenosti od chodníku zůstalo naprosté většině návštěvníků dokonale ukryto. Dvě samice
drozda sibiřského, odchované v roce 2005 si
postavily společně hnízdo a snesly 4 vajíčka. Ta
jim byla nahrazena mimo hnízdo snesenými
vajíčky špačka laločnatého. O dvě vylíhlá mláďata se výborně staraly. Kuriózně jim v tom
pomáhal i pár zvonků čínských, který přišel
kvůli počasí o svou snůšku. Návštěvníci tak
mohli spatřit na jednom okraji hnízda drozda
a na druhém zvonka, jak krmí hlasité špačky. Ti,
O
Šplhavci
Po roční přestávce byl odchován pár vousáků senegalských. U druhého páru byl vyměněn
handicapovaný samec za nového samce získaného z odchytu.
jakožto druh hnízdící v uzavřených hnízdech,
velmi rychle opustili otevřené drozdí hnízdo
a usídlili se pod vyvráceným kořenem. I tam se
však vehementně dožadovali krmení a byli
úspěšně dochováni. Spolu s 2 dalšími samci pak
byli předáni ptačímu parku Avifauna Alphen.
Velmi cenný je prvoodchov tří sojkovců
chocholatých. Oba rodiče chovaní již minimálně 10 let v zajetí poprvé zahnízdili. Z první
snůšky se vylíhla 3 mláďata, z nichž dospěli
2 samečci. Druhá snůška byla snesena mimo
hnízdo. Obě vajíčka umístěná v inkubátoru se
vylíhla. První vylíhlé mládě bylo podsazeno
pod samici bulbula šedolícího (Alophoixus
bres). První 2 dny bylo přikrmováno z pinzety.
Samice bulbula při tom neopustila hnízdo.
Postupně se do krmení mláděte zapojili i další
dva bulbuli chovaní v téže voliéře, samečci
bulbula modrobřichého a bulbula čárkovaného, a společně odchovali samičku sojkovce.
Druhé mládě jsme podsadili pod pár bulbulčíků bělohlavých sedících na neoplozené snůšce. Toto mládě však po třech dnech uhynulo.
Vzácně chované timálie černohlavé (Heterophasia desgodinsi) rovněž odchovaly poprvé mláďata, 2 samečky, které jsme deponovali do Zoo Ostrava. Úspěšní byli poprvé i zvonohlíci skvrnití (Serinus striolatus) a snovači
zahradní východního poddruhu (Ploceus
cucullatus paroptes).
Po té, co byl zakázán dovoz ptáků z přírody
do Evropské unie, je každé odchované mládě
zvláště u pěvců, skupiny ptáků vždy stojící na
okraji zájmu zoologických zahrad, velmi ceněno. V roce 2006 bylo odchováno 7 špačků
rudokřídlých, 1 špaček malý, 3 špačci rudoocí,
2 špačci silnozobí, 1 leskoptev tříbarvá, 1 drozd
O
Srostloprstí
Pár toků rudozobých odchoval 3 mláďata.
Obnoven byl chov dudků chocholatých dovezením samičky ze Zoo Praha. V expozici želv
ostruhatých byli poprvé vystaveni dudkovci
stromoví (Phoeniculus purpureus) narození
v Zoo Rotterdam.
N
výroční zpráva 2006
Ě
29
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
sibiřský, 5 bulbulů černohlavých, 2 bulbuli
rudouší, 3 bulbuli zahradní, 8 zvonohlíků žlutoprsých, 2 zvonci čínští, 12 zvonků zelených,
7 zebřiček timorských,
M a l í s a vc i
Ing. Tomáš Peš
Vačnatci
Po úhynu samičky vakoplšíka létavého
jsme se pokusili o umělý odchov 2 mláďat.
Nebyl však úspěšný a mláďata po několika
dnech uhynula. Klokani rudí i rudokrcí odchovali po jednom mláděti, klokánci králikovití
5 a vačice krysí 3 mláďata. Ze Zoo Praha byl
dovezen nový samec kusu liščího.
Hmyzožravci
Sedm mláďat odchovaly dvě samičky bodlína Telfairova. Nově jsou chováni z Madagaskaru dovezení bodlíni bezoocasí a bodlín
páskovaný. Rovněž byl obnoven chov ježků ušatých dovozem páru odchovaného v Schulzoo
Leipzig.
Letouni
Rozmnožily se všechny chované druhy
letounů. Odchováno bylo po jednom mláděti
u listonosů světlých a kaloňů indických,
3 u kaloňů egyptských, 4 u kaloňů plavých
a 5 u kriticky ohrožených kaloňů zlatých.
Hlodavci
Z prostorových důvodů byl omezen chov
celé řady drobných druhů hlodavců. Několik
skupin bylo úplně zrušeno a nahrazeno jedinci
o známém původu v přírodě. Jde především
V roce 2006 byly získány další exempláře maki
tlustoocasého
In 2006 a new specimens of prosimians were
obtained – the Fat-tailed Dwarf Lemurs
o druhy získané z importů z Egypta, Tanzánie
a Spojených arabských emirátů. Prohlubuje se
specializace na druhy Afriky a Blízkého Východu
se zaměřením na druhy v přírodě ohrožené
vyhubením. Mezi takové patří např. pískomil
arabský (Meriones arimalius), plch pustinný
(Eliomys melanurus), tarbík velký (Jaculus
orientalis), hraboš levantský (Microtus guentheri), bodlinatka krétská (Acomys minous) či kriticky
ohrožená bodlinatka turecká (Acomys cilicicus).
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
30
výroční zpráva 2006
Z
O
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
V roce 2006 byly vydány kurátorem
malých savců a ptáků, Tomášem Pešem, opět
C
V zázemí pro chov madagaskarských živočichů bylo opět dosaženo několika prvoodchovů.
I
Ing. Tomáš Peš
G
Odborné aktivit y
Ing. Tomáš Peš
O
M a d a g a sk a r
L
Přes 100 mláďat byla odchováno od ohroženého druhu cichlid Ptychochromis oligacanthus a opětovně i několik kriticky ohrožených
štikovců (Pachypanchax sakaramyi). Podařil
se i odchov 3 nově popsaných gekonů
Paroedura bastardi ibityensis.
Ze 3 vylíhnutých mláďat želv pavoučích
(Pyxis a. arachnoides) přežilo jen jedno.
Malou životnost mláďat po velmi krátké inkubaci lze přisuzovat vyšší teplotě v inkubátoru
za extrémně vysokých letních teplot.
Mezi bezobratlými se podařilo rozmnožit
pavouky rodu Nephila, štíry Grosphus madagascariensis či dosud blíže neurčený druh
kudlanek z rodu Polyspilota.
O
Poprvé byli odchováni: tarbíkomyš Merriamova, dosud neurčená krysa akáciová (Thallomys sp.) a myš travní (Arvicanthis sp.) dovezené
z Tanzánie, pískomilové pouštní (Meriones
hurrianae) a egyptský poddruh pískomila
veverkoocasého (Sekeetamys calurus makrami).
Ze Schulzoo Leipzig byli dovezení další jedinci teprve v roce 2004 popsaného druhu morčat (Galea monasteriensis) a ještě do konce
roku bylo odchováno 5 mláďat.
Ve spolupráci s Jaroslavem Vogeltanzem
a Christianem Kernem, Zoo Leipzig, byla provedena rozsáhlá fotodokumentace chovaných
jedinců v souvislosti s připravovanou publikací
o savcích Západního Palearktu.
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Tyto zoborožce pomáhá na Filipínách zachraňovat chovatel Pavel Hospodářský (autor snímku)
Pavel Hospodářský, a breeder and snap author helps to save hornbills on the Philippines
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
31
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Evropské plemenné knihy (ESB) pro maki
tlustoocasé a maki trpasličí, doplněné o stavy
nově popsaného druhu Microcebus lehilahytsara. Zprávy o vedení plemenných knih
a stavu jednotlivých druhů v evropských zoo
byly předneseny na zasedání Prosimian TAG
v Naturzoo Rheine a na Výroční konferenci
EAZA v Madridu. Zde byly rovněž představeny
nově chované druhy hlodavců v Zoo Plzeň na
zasedání TAG Small Mammals.
Společně s Dr. Davidem Modrým, Parazitologický ústav Brno, se autor zúčastnil zakládání nové zoologické instituce v Jordánsku.
(viz níže). Zpráva o tomto projektu byla přednesena na zasedání TAG Small Mammals
v Papiliorama Kerzers.
Na Výroční konferenci EAZA v Madridu byl
autor pověřen koordinováním kampaně
Arovako i Madagasikara (Chraňme Madagaskar) v rámci českých a slovenských zoologických zahrad. Ještě do konce roku byly předány do výroby informační panely o Madagaskaru a vytištěny letáky se základními informacemi o poslání kampaně.
Spolu s Jaroslavem Vogeltanzem byla připravena kniha o krásách Madagaskaru. Při
této příležitosti byla zdokumentována většina
chovaných plazů a obojživelníků v naší zoo.
Poprvé v historii Zoo Plzeň podpořila také
in-situ projekt na záchranu ohrožených druhů,
a to Stanici Mari-it na Filipínách. Zde již 2 roky
pracuje Pavel Hospodářský, bývalý ošetřovatel
ptáků Zoo Plzeň. Tomu se zde podařilo hned
několik světových prvoodchovů (zoborožec
Waldenův, papoušek mada modrotemenný
a výr filipínský). Během roku 2006 Pavel
Hospodářský opět pracoval v Zoo Plzeň a podí-
lel se na mnoha úspěšných odchovech ptáků. Na
podzim se odstěhoval natrvalo na Filipíny, aby
pomáhal při záchraně tamní ohrožené přírody.
Primáti
Ivo Těťál
V roce 2006 naše zoologická zahrada nerozšířila kolekci primátů o žádný nový taxon, naopak ukončila chov 2 druhů deponací talapoinů
severních (Miopithecus ogouensis) do Zoo
Praha a kosmana zakrslého (Callithrix pygmaea niveiventris) do Zoo Jihlava. V závěru
roku se tedy počet chovaných druhů a poddruhů na tomto úseku ustálil na čísle 24.
Během uplynulého roku jsme naše aktivity
spíše zaměřili na sestavení některých nových
chovných párů, některé druhy jsme přesunuli
do vhodnějších prostor a snažili se vytvořit pro
chovaná zvířata co nejvhodnější podmínky tak,
abychom se dočkali přírůstků. U řady z nich se
nám to i podařilo.
Za nejcennější odchov roku na úseku primátů (v historii naší zoo zároveň první u tohoto
druhu) považujeme úspěšný odchov jednoho
mláděte tamarína vousatého (Saguinus imperator subgrisescens). Náš chovný pár, původem ze
Zoo Jihlava a ze Zoo Romagne (Francie), který
jsme dovezli v roce 2004 a na podzim roku 2005
přemístili ze zázemí do nově vybudované expozice, našel pravděpodobně potřebný klid a vhodné podmínky pro rozmnožování a bez problémů
odchoval své první mládě. Rovněž u mirikin
bolivijských (Aotus azarai boliviensis) jsme se
poprvé po několika letech čekání dočkali prvního mláděte. Tyto zajímavé jihoamerické opice
jsou bohužel zatím očím návštěvníků skryty,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
32
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
jsme zaznamenali v posledních dnech roku přírůstek. Bohužel nás postihla citelná ztráta
v podobě úhynu chovného samce Ríši, který po
pádu se stromu uhynul několik týdnů před
narozením svého čtvrtého potomka.
Pozadu samozřejmě nezůstaly ani další
druhy primátů, které se téměř každým rokem
v naší zoo rozmnožují. Úspěšných odchovů
jsme se dočkali od těchto dalších druhů: 0,2
vari červený (Varecia variegata rubra), 0,4
kosman bělovousý (Callithrix jacchus), 0,1
tamarín žlutoruký (Saguinus midas midas),
1,0 malpa hnědá (Cebus apella) a 0,0,1 kočkodan Brazzův (Cercopithecus neglectus).
Určitá stagnace nastala v chovu tamarínů pinčích (Saguinus oedipus). Proto jsme se rozhodli
odstranit z chovu již neperspektivní jedince a po
dovozu nové mladé samice ze Zoo Bratislava
sestavili nový chovný pár a doufáme, že se již
O
jsou umístěny v chovatelském zázemí a netrpělivě čekají na plánované vybudování pavilonu
pro novosvětské primáty, kam by se potom společně s dalšími druhy, především s drápkatými
opičkami, měly přestěhovat.
Mezi další cenné odchovy primátů můžeme
uvést 5 úspěšně odchovaných mláďat maki trpasličích (Microcebus murinus), 1 mládě komby
Garnettovy (Otolemur garnettii), druhu, který
naše zoo jako jediná na světě v současné době
rozmnožuje. Dalšího přírůstku jsme se dočkali
i u našeho chovného páru lemurů kata (Lemur
catta), původem ze Zoo Ostrava, který v uplynulém roce přivedl na svět dalšího potomka.
Mláděte jsme se dočkali opět i u našich gueréz
angolských (Colobus angolensis palliatus).
Rodinná skupina, která obývá přírodní expozici
na ostrově v blízkosti restaurace Kiboko se tak již
rozrostla na 6 jedinců. I u gibonů (Hylobates lar)
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Nejvzácnější import roku 2006 – madagaskarské galidie tenkopruhé
The rarest import of 2006 – the Narrow-striped Mongoose from Madagascar
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
33
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Odchov samičky zubra evropského
Breeding of a female European Wisent
Ko py t n í c i
Svatopluk Jeřáb
V chovu kopytníků panoval v zoo v uplynulém roce poměrně čilý ruch. Nejednalo se však
ani tak o rozšiřování druhového spektra této
skupiny zvířat či o zvyšování počtu již chovaných jedinců, ale spíše o jejich redukci a o přesuny jednotlivých skupin nejen v rámci zahrady,
ale i do chovných zařízení jiných institucí. V souvislosti se zahájením výstavby nového pavilonu
pro africké kopytníky v dolní části zahrady a se
stavebními úpravami již stávajících expozic v její
horní části jsme museli z původních expozic
řadu zvířat přesunout do náhradních prostor
nebo je dočasně umístit formou deponace do
jiných zoologických zahrad či soukromým chovatelům.
Dokončením nově vybudovaných výběhů pro
faunu neotropické a z části i palearktické oblasti
jsme naopak ale některé druhy již mohli přemístit do nových, pro ně vytvořených expozic.
Jednalo se především o skupinu goralů tmavých
Z
O
O
L
O
I
v nadcházejícím roce dočkáme opět odchovů,
tak jak tomu bylo v předcházejících letech.
V roce 2006 jsme nadále rozvíjeli spolupráci v rámci mezinárodních programů EEP
(Evropských záchovných programů) a ESB
(Evropských plemenných knih). V současné
době chováme 7 druhů primátů zařazených do
EEP a 8 druhů, pro které jsou ESB vedeny.
Na závěr bych na tomto místě rád poděkoval všem ošetřovatelům, kteří se na tomto
úseku o svěřená zvířata starají a bez jejich
péče bychom nedosáhli těchto úspěchů.
G
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
34
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
jako expoziční zvířata a kteří po dobudování
expozic pro africké kopytníky pravděpodobně
obohatí druhovou skladbu tohoto areálu.
V uplynulém roce jsme také ukončili chov
čínského prasete přikukleného (Sus scrofa
f. domestica) prodejem soukromému chovateli a o jeho dalším chovu v nejbližší budoucnosti zatím neuvažujeme.
Během roku 2006 jsme naopak zaznamenali zároveň řadu úspěšných odchovů mláďat.
Za pozornost jistě stojí první odchov mláděte
ovce aljašské (Ovis dalli dalli) v historii naší
zahrady po dovozu 2 ovcí ze Zoo Krefeld
k našim dvěma beranům. Po loňském neúspěchu a úhynu mláděte se nám tentokrát podařil
úspěšný odchov u zubrů (Bison bonasus).
Z dalších druhů kopytníků, kteří během roku
2006 odchovali svá mláďata, můžeme uvést:
1,1 velbloud dvouhrbý (Camelus bactrianus),
0,2 lama huanako (Lama guanicoe), 1,0 wapiti
kalifornský (Cervus elaphus nannodes),
0,5 muntžak malý (Muntiacus reevesi reevesi), 1,0 antilopa jelení (Antilope cervicapra), 0,3 nilgau pestrý (Boselaphus tragocamelus), 0,1 antilopa losí (Taurotragus oryx),
6,2 koza domácí – kamerunská (Capra hircus),
0,4 ovce domácí – somálská (Ovis aries),
2,1 ovce domácí – kamerunská (Ovis aries)
a 0,0,4 voduška lečve (Kobus leche kafuensis).
Mezi významné a v historii naší zahrady
i ojedinělé aktivity patří bezesporu i naše
zamýšlená účast na chystané reintrodukci přímorožců šavlorohých (Oryx dammah) zpět do
volné přírody. ZOO a BZ Plzeň se zapojila do
tohoto programu a po dohodě s koordinátorkou chovu a organizátorkou celého tohoto projektu Taniou Gilbert z Anglie byl vybrán jeden
O
(Nemorhaedus goral arnouxianus), kteří nalezli svůj nový trvalý domov ve výběhu na zalesněném svahu pod statkem Lüftnerka. Do sousedního výběhu jsme rovněž přemístili našeho záložního samce muntžaka malého (Muntiacus reevesi reevesi), dopárovali jej nepříbuznými samicemi a položili tak základ nové chovné skupiny
těchto zajímavých kopytníků, které již řadu let
plzeňská zoo úspěšně chová a jako jediná v naší
republice i pravidelně množí.
Rovněž tak naše skupina lam huanako (Lama
guanicoe) začala společně s kapybarami
(Hydrochaeris hydrochaeris) a nandu pampovými (Rhea americana) využívat nově rekonstruovaný výběh, představující biotop jihoamerické pampy, kde zmizel plot a expozice je zabezpečena pouze elektrickým ohradníkem a bariérou z kamenů.
V průběhu roku bohužel došlo k úhynu našeho posledního jedince srnčíka korejského
(Hydropotes inermis argyropus) a tak pravděpodobně tento vzácně chovaný poddruh srnčíka
natrvalo zmizel z kolekcí kopytníků zoologických zahrad nejen v rámci naší republiky, ale
i celé Evropy.
Citelná ztráta nás postihla i úhynem pudu jižních (Pudu pudu). V současné době však intenzivně jednáme s koordinátorem chovu o získání
nových zvířat, abychom mohli pokračovat
v chovu tohoto zajímavého a v přírodě ohroženého jelínka, zařazeného do programu EEP a pro
kterého je vedena celosvětová plemenná kniha.
Z důvodu již výše zmíněné rekonstrukce
expozic v horní části zahrady jsme deponovali
do Zoo Hodonín celé chovné stádo přímorožců
šavlorohých (Oryx dammah) a ponechali si
pouze 3 samce, které budeme presentovat jen
N
výroční zpráva 2006
Ě
35
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
ze samců, chovaných v naší zoo, který by měl
v průběhu roku 2007 posílit nově vznikající
stádo těchto kriticky ohrožených antilop
v národním parku Dghoumes v Tunisku. V současné době probíhají přípravy a vyřizování
všech potřebných formalit, týkající se především vývozních dokumentů a splnění přísných
veterinárních požadavků.
Š e l my
Lenka Václavová
Rok 2006 znamenal pro úsek šelem rozšíření a to nejen o vlastní odchovy, ale také přibyly nové expozice a dosud v naší zoologické
zahradě nechované druhy.
Prvního ledna se liškám kapským (Vulpes
chama) narodila dvě mláďata, obě samičky.
K naší velké radosti samice, ve spolupráci se
samcem, konečně odchovala svá mláďata při-
rozeně. Celá rodinka lišek kapských byla v létě
přestěhována do venkovního výběhu. U samice
se později začaly projevovat vážné zdravotní
problémy, kterým na podzim podlehla. Její špatný zdravotní stav úzce souvisel s vysokým
věkem a komplikacemi s ním spojenými. Ze stejných příčin jsme ztratili samici kočky krátkouché (Prionailurus bengalensis euptilurus)
a samici kočky bažinné (Felis chaus).
V jarních měsících dvě samice nosála červeného úspěšně odchovaly dohromady devět mláďat. Chovná skupina nosálů červených Nasua
nasua byla v listopadu nahrazena cennou pěticí
nosálů s určeným poddruhem Nasua nasua
solitaria. Vzhledem ke špatným vztahům mezi
medvědicemi Mištou a Eliškou musela být Mišta
v dubnu přemístěna na hrad Točník, kde společně s medvědem Jarouškem oživuje hradní příkop. Čeleď kunovitých (lasicovitých) šelem,
zastoupených dosud pouze fretkou, reprezentu-
Po šesti letech se na podzim roku 2006 narodili vlci hřivnatí, s chovateli K. Benešovou a J. Šloufem
After 6 years the Manned Wolf pups were born in the autumn 2006; with breeders – K. Benešová and J. Šlouf
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
36
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
dva nové výběhy pro v Plzni dosud nikdy
nechované rysy červené (Lynx rufus) a kanadské (Lynx canadensis).
Samce rysa červeného jsme získali z ústecké
zoologické zahrady, samici rysa červeného
a mládě rysa kanadského ze zoologické zahrady v Ostravě.
V září jsme získali z berlínské zoologické
zahrady dvě samičky galidií tenkopruhých
(Mungotictis decemlineata decemlineata)
a přidali jsme se tak k nemnoha zoologickým
zahradám chovajícím tato zajímavá a návštěvníky trochu přehlížená zvířata.
Rok 2006 uběhl bez vážnějších komplikací
a to díky vzorné a obětavé péči ošetřovatelů,
spolupráci s veterinárními lékaři a technickým oddělením. Všem patří poděkování.
O
C
Cold-blooded animals
K
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
The beginning of 2006 was very happy for
us because of the first breeding of the Black
Tree Monitor (Varanus beccari). These
monitors live on the Aru Islands near New
Guinea. The monitors were placed into our
Rescue center in 2003. During one year we
reared 9 young monitors.
We bred other two species of tree monitors – the Emerald Tree Monitor Varanus
prasinus (three young ones) and the Blue
Tree Monitor Varanus macraei (two young
ones). The rearing of the Blue Tree
Monitor, living in the western Irian on New
Guinea, is considered as a great breeding
success.
As far as snake breeding is concerned, the
most successful – and the first in the
Z
je od podzimu staronový druh – skunk pruhovaný (Mephitis mephitis)
Tygří slečny (Panthera tigris altaica), největší chovatelský úspěch loňského roku, oslavily v květnu své první narozeniny. Jejich otec,
samec Mauglis, byl v srpnu převezen do pražské
zoologické zahrady, která také touží po úspěšném odchovu tygrů usurijských.
Jako chovný samec byl v dubnu zapůjčen do
Ústí nad Labem levhart sněžný (Uncia uncia)
Makan. Pro jeho bratra Nanshana, který zůstává
v Plzni, je ze Zoo Köln přislíbena samice. Také
samec levharta čínského (Panthera pardus
japonensis) byl zapůjčen v červnu do Liberce.
V září jsme se dočkali dlouho očekávaného
odchovu ocelota velkého (Leopardus pardalis).
Svůj první vrh zvládla dvouletá samice na výbornou, její jediné mládě, sameček, dostal při křtu
od primátora města Plzně p. Rödla jméno Mino.
Dalším úspěchem byl odchov tří vlčat vlků
hřívnatých (Chrysocyon brachyurus), narozených v listopadu. O jedno mládě z původní čtveřice jsme bohužel přišli, ale dva samečci a jedna
samička za pomoci obou rodičů zdravě rostou.
Je to úspěšný odchov vlků hřívnatých po šestileté přestávce. Narozená mláďata jsou už druhou generací vlků chovaných v plzeňské zoologické zahradě. Za zmínku stojí, že samice Ari,
babička narozených vlčat a zakladatelka chovu
vlků hřívnatých v naší zoologické zahradě, se
dožila čtrnácti let. Tím velmi výrazně překonala
běžný věk, kterého se vlci hřívnatí dožívají
v přírodě, ale i v zajetí.
Podzim se nesl ve znamení oslav osmdesátého výročí plzeňské zoologické zahrady. Slavnostně byla otevřena nová naučná stezka s faunou a flórou severní Ameriky. Úsek šelem získal
N
výroční zpráva 2006
Ě
37
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Pilsen zoo – is considered the breeding of the
Green Tree Python (Morelia viridis). The
female laid 13 eggs to a box on 1st January
2006 and she “sat” on them.
That is why the eggs were left there and
they were only checked through the perspex
side of the box. Water and heating were put
into the terrarium to increase the humidity.
From 18th to 19th February 10 young snakes
hatched. One of the little snakes was weaker
and died after 23 days. The other ones have
been in a good shape.
I would like to mention a species of tortoises kept in our zoo – the Spider Tortoise (Pyxis
arachnoides arachnoides), which bred for the
second time already.
After last year (2005) when the female
Dwarf Crocodile (Osteolaemus tetraspis)
laid all the eggs into the water and only one
little crocodile hatched but it did not survive,
this year has been successful. On 9th
September 2006 the first young crocodile hatched, followed by other 8 from 7th till 9th
September and the rest hatched on 10th
September, altogether 16 crocodiles. Healthy
young ones hatched even from 4 damaged
eggs, which were treated by wax. Two out of
the 18 eggs were destroyed by the female crocodile while the eggs were being removed.
Most of the Walking Sticks and Cockroaches
are bred. We manage to bread some of
the spider species and the Rhinoceros Beetle
(Xylotrupes gideon sumatrensis).
In the Akva-Tera exhibit three thematic exhibitions took place – “The young ones – even
those used to be eggs”, “African amphibians”
and “Expedition Uzbekistan”, during which we
exhibited animals brought from this expedition.
Létavka malachitová (Boophis luteus) z Madagaskaru
The frog Boophis luteus from Madagascar
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
38
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
C
Z
A
H
R
A
D
A
M
Birds of Prey
A pair of Lesser Spotted Eagles was
moved to a new aviary in the Asian exhibit.
Another male of the Griffon Vulture from
the Prague zoo was added to the African aviary together with a female of the Hooded
Á
The Pelecaniformes
The White Pelicans reared two youngs again.
These young Pelicans were given to the Jihlava
zoo. At the end of the year the Pink Backed
Pelicans started to build a nest, however they
have not laid any eggs yet.
K
The Tinamous
A pair of the Red-winged Tinamou was
received from a Belgian breeder. This pair of the
Tinamou is bred in an exhibit together with
a pair of the Burrowing Owl.
The Anseriformes
The Cape Barren Goose reared two goslings
for the first time in the Pilsen zoo history.
These goslings were given to Dutch zoos, the
Safaripark Beekse Bergen and Avifauna
Alphen.
Crested Ducks reared two ducklings as
well. Unfortunately the breeding female died
in the autumn. It will be very difficult to replace her, because in past few years the Pilsen
zoo has been one of a few institutions who
breeds these aggressive ducks.
The Penguins
Following the EEP co-ordinator’s recommendation only one pair of the Humboldt Penguins
was let to nest and one penguin was successfully
raised.
I
Birds
N
Vypouštění chovného páru a prvního historického mláděte jeřába korunkatého na letní výběh
The Grey Crowned Crane breeding pair and the historically first chick. Their release into the summer enclosure
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
39
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Vulture from the Ostrava zoo. A male
Red-tailed Hawk was exchanged for one
from a private breeding.
Galliformes
All the species of Pheasants were left to
nest naturally and many of them reared
their youngs. For the first time the Grey
Peacock Pheasants reared one chicken,
two Formosan Ring-necked Pheasant, and
three of the Temminck’s Tragopan were
raised. The chickens of the Tragopans were
hatched and raised by a male. The female
was behaving aggressively towards the
Velmi cenný je prvoodchov tří sojkovců chocholatých
(Garrulax leucolophus diardi)
The first breeding of three White-crested Laughing
Thrushes is very valuable
chicks and had to be kept in the neighbouring aviary.
Elliot’s Pheasants raised two, Swinhoe’s
Pheasants five and Hume’s Pheasants
seven young ones. Under the female of the
Red Junglefowl three chickens of the Green
Pheasant grew. Only partridges and fran-
colins were artifically incubated. For the
first time we bred one male of the rare Rain
Quail (Coturnix coromandelica), 4 Crested
Wood Partridges, 2 Harlequin Quails,
2 Black Francolins and 1 Philby’s Partridge
were also bred.
A pair of the Vulturine Guineafowl on
loan in the Prague zoo bred in 2005 and two
pairs of chicken were returned to Pilsen.
A Female of the Hazel Grouse was presented
by Alpenzoo Innsbruck and placed in the new
Siberian exhibit.
Ralliformes
In 2006 the Pilsen zoo bred a crane for the
first time. A pair of the Grey Crowned Crane
hatched 2 young ones. Unfortunately one of
them died on the first day. The second chicken
was successfully raised and could be seen with
the whole family in the enclosure together
with the Sitatunga and the Black and White
Colobus Monkeys.
Mates were found for the other two species of
cranes. A male of the White Naped Crane was
presented by the Frankfurt zoo and a female of
the Demoiselle Crane was bought from a private
breeder.
For the first time the Red legged Seriemas
were bred. Due to bad weather conditions
the first laid eggs had to be hatched in incubator, the following eggs were hatched by
the parents themselves. Two males artifically reared were given to the Rotterdam
zoo and the naturally bred female went to
the Prague zoo.
A male of the Barred Buttonquail reared one
chicken.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
40
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
T
A
N
Cuckoos
A female of the Senegal Turaco was
imported from the Safaripark Beekse
Bergen.
O
I
K
Á
Z
A
H
R
Mousebirds
The Speckled Mousebirds raised 4 young
ones. Breeding of the Blue Naped Mousebird
was disturbed by rat attacks. Some of the
Mousebirds died due to the injury. A new
group was created after 2 males were
brought from the Prague zoo. These males
originally came from Tanzania.
C
Columbiformes
After many unsuccessful nesting attempts
a pair of the Blue-Spotted Wood Dove
managed to hatch two little pigeons.
Two young pigeons were raised by the Pied
Imperial Pigeon pair in the exhibit.
Furthermore 3 Speckled Pigeons, 2 Stock
Doves, 3 Red Turtle Doves, 13 Spotted Doves,
2 Oriental Turtle Doves, 3 Madagascar Turtle
Doves, 3 Bleeding-heart Pigeons, 4 Emerald
Doves, 2 Common Bronze wings were raised.
A male of the Pink Pigeon was brought to
Pilsen from the Antwerp zoo and a female
of the Socorro Dove was obtained from the
Burger’s zoo Arnhem.
Parrots
This year the Military Macaws managed to
hatch a young chick, however it died after
a week.
A pair of Brown-headed Parrots imported
from Mozambique reared 2 out of 3 hatched
chicks.
Two pairs of the Madagascar Lovebirds
imported from Madagascar were exchanged
for breeding pair of the Red-faced Lovebirds
with the ZOOimport Plzeň.
O
Charadriiformes
This year mates were found for the Spotted
Dikkop and the Blacksmith Plover. Unfortunately the male Dikkop died. A new species
placed in the Australian exhibit is the Masked
Lapwing.
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Odjezd tygra ussurijského Mauglise do Zoo Praha
The Amur tiger Mauglis is leaving for the Prague
zoo
Owls
This time 4 young Little owls were raised
out of 5 hatched. Two of them were reintroduced into the wild in the north of Moravia
by the workers of the Rescue Station Bartošovice and the other two were given to the
Ostrava zoo. We would like to get more
engaged in breeding of this critically endangered species of our fauna and we want
to create several breeding pairs and place
them in the pheasant aviaries.
N
výroční zpráva 2006
Ě
41
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Bodlín bezocasý (Tenrec ecaudatus) vzácný madagaskarský hmyzožravec
The Common Tenrec – a rare Madagascar insectivore
For the first time in the Czech Republic
we bred a young Spotted Eagle Owl.
A new species shown in the Asian exhibit
is a pair of the Common Scops Owl.
Caprimulgiformes
A pair of the Tawny Frogmouth imported from the Arnhem zoo a few years ago
laid eggs several times, however the eggs
had not been fertilized. After the adjustment of the aviary the male had much
more space for mating on strong trunks, so
2 eggs were laid and 2 youngs hatched
from them. Yet the parents did not manage
to raise them.
Coraciiformes
A pair of the Red-Billed Hornbill raised
3 young ones. The breeding of the Hoopoe
was reintroduced after a female was brought
from the Prague zoo. For the first time the
Green Woodhoopoes are exhibited in the exhibit of the African Spurred Tortoise.
Piciformes
After a year-long pause a pair of the
Bearded Barbets was bred. A handicapped
male from the second pair was exchanged for
a new wild-born one.
Passeriformes
A very important improvement of the breeding of Passeriformes was the opening of the
Siberian log cabin. This accessible exhibit is
home to many rarely kept species of songbirds. Even though the aviary was settled
quite late, several species managed to nest
during the first year – the Siberian Thrush,
the Oriental Greenfinch, the European
Goldfinch, the Blackcap and the Waxwing
started with building their nest. Only Yellow-breasted Buntings successfully bred and
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
42
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
food and thus were successfully raised.
Together with other two males they were
given to the Avifauna Alphen bird park. The
first breeding of the White-crested Laughing
Thrush is very valuable. Both parents, in
captivity for at least ten years, nested for the
first time. From the first laid eggs 3 young
birds hatched, and 2 males grew up. For the
second time the eggs were laid outside the
nest. Both of the eggs placed into an incubator hatched. The first hatched bird was
placed under a female of the Grey Cheeked
Bulbul (Alophoixus bres) and for the first
two days was fed with tweezers while the
female Bulbul did not leave the nest. Step by
step two other Bulbuls, the males of the
Black-headed Bulbul and the Striped Bulbul, which are kept in the same aviary, took
O
reared a male Bunting. Their nest, placed on
the ground not far away from the path, stayed
hidden form the sight of majority of the visitors. Two female Siberian Thrushes, hatched
in 2005, built a nest together and laid 4 eggs.
These eggs were replaced by the eggs of the
Wattled Starling which were laid outside their
nest. The Thrushes looked after the two
hatched young Starlings very well. Curiously
a pair of the Oriental Greenfinch, which lost
their laid eggs due to bad weather conditions,
helped to raise the Starlings as well. The visitors could experience a unique sight –
a thrush and a greenfinch feeding noisy starlings all in one nest. The starlings as a species
nesting in closed nests, left their open thrush
nest very early and found their place under a
root. There as well they noisily demanded
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Křest nosála Chico, kmotrou je členka Rady města Plzně Mgr. Petra Fischerová (vpravo), nosála chová
kurátorka Lenka Václavová
The christening of the coati Chico, a member of the City Council of Pilsen Petra Fischerová
(on the right) is its godmother; the coati is held by a curator Lenka Václavová
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
43
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Nový druh v ZOO Plzeň – rys kanadský (Lynx canadensis)
The Canadian Lynx – a new species in the Pilsen zoo
part in the feeding and all together
raised a female Laughing thrush. The
second hatched bird was placed under
a pair of Black Bulbuls sitting on unfertilized eggs. However this bird died after
three days.
The rarely kept Black-headed Sibias
raised two young males. They were taken to
the Ostrava zoo. Streaky Seedeaters were
successful for the first time as well as the
Black-headed Weavers of the eastern subspecies (Ploceus cucullatus paroptes)
After the ban of bird import from the wild
to the European Union any raised young one
is very valuable, especially when the songbirds
are concerned, as they have always been the
marginal group of birds for zoos. In 2006
seven Red-winged Starlings, 1 Short tale
Starling, 3 Asian Glossy Starlings, 2 Grossbeak
Starlings, 1 Superb Starling, 1 Siberian
Thrush, 5 Black-headed Bulbuls, 2 Grey-bellied,
2 Common Bulbuls, 8 African Citrills, 2 Oriental
Greenfinches, 12 European Greenfinches,
7 Zebra Finches were bred.
Small mammals
Marsupials
After a female of the Pygmy Gliding Possum
died we tried to raise 2 young ones, however we
were not successful and they died after a few days.
The Red Kangaroo and the the Red-necked Wallaby
raised one young each, the Brush-tailed Bettong
five and the Grey Short-tailed Opposum 3 young
ones. A new male of the Common Brushtail
Possum was brought from the Prague zoo.
Insectivores
7 young Lesser Hedgehog Tenrecs were
raised by two females. The newly kept species
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
44
výroční zpráva 2006
Z
O
G
Madagascar
L
Chiroptera
All the species of chiroptera bred – 1 Pale
Spare-nosed Bat and 1 Giant Indian Fruit Bat,
3 Egyptian Rousettes, 4 Straw-coloured Fruit
Bats, and 5 critically endangered Rodriguez
Fruit bats.
O
photo documentation of kept species was
created in connection with the prepared
publication dealing with the Western
Palearctic Mammals.
O
are the Grand Tenrec and the Lowland
Streaked Tenrec, imported from Madagascar.
The breeding of the Egyptian Long-eared hedgehog was reintroduced.
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Specialized activities
H
R
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
In 2006 Tomáš Peš, the curator of small
mammals and birds published the European Studbook (ESB) of the Fat-tailed Dwarf
Lemur and the Lesser Mouse Lemur, which
was supplemented by a numbers of newly
described species Microcebus lehilahytsara.
The reports about keeping the studbooks
on individual species in European zoos
were presented at the session of Prosimian
TAG in the Naturzoo Rheine and at the
Annual conference EAZA in Madrid. Newly
kept species of rodents in Plzen were also
A
Rodents
Due to the space shortage breeding of many
species of small rodents was restricted. Several
groups were totally abolished and replaced by
individuals of known origin in the wild. These
are the species gained by imports form Egypt,
Tanzania, and the United Arab Emirates. We
try to focus on the African and Near East species especially the ones endangered in the
wild – the Arabian Jird, the Asian Garden Dormouse, the Greater Egyptian Jerboa, the
Gunther’s Vole, the Crete Spiny Mouse, or the
critically endangered Asia Minor Spiny Mouse.
The Merriam Kangaroo Rat, the Black-tailed
Tree Rat, and the Grass Rat imported from
Tanzania, the Indian Desert Jird and Egyptian
subspecies of the Bushy-tailed Jird were bred
for the first time.
Several Bolivian cavies – the species Galea
monastriensis, which was described as late
as 2004 – were brought from Schulzoo
Leipzig and by the end of the year 5 youngs
were raised.
In cooperation with Jaroslav Vogeltanz
and Christian Kern, Zoo Leipzig, an extensive
In the area for breeding of Madagascar
animals several first-time-breedings were
achieved. Over 100 youngs of endangered
species of cichlids Ptychochromis oligacanthus were bred as well as the newly described
Geckos Paroedura bastardi ibityensis.
Out of three hatched Spider Tortoises only
one survived, which is probably due to the
higher temperature in the incubator during
extremely hot summer.
Among the Invertebrates we bred belong
spiders of the genus Nephila, scorpions
Grosphus madagascariensis, or a yet not
fully determined species of Mantis of the
genus Polyspilota.
N
výroční zpráva 2006
Ě
45
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
introduced during the session of TAG Small
mammals.
Together with Dr. David Modrý, from the
Parasitological Institute Brno, the author
took part in the founding of new zoological
institution in Jordan (see below). The report
about this project was presented at the TAG
Small mammas session in Papiliorama
Kerzers.
At the Annual conference EAZA in
Madrid the author was deputed to coordinate Arovako I Madagasikara (Conserve
Madagascar Campaign) in terms of the
Czech and Slovak zoos. By the end of the
year the information boards about
Madagascar were submitted to production
as well as the leaflets with the basic information about the role of the campaign.
Together with Jaroslav Vogeltanz
a book about the beauties of Madagascar
was prepared, during the project most of
the kept reptiles and amphibians were
documented.
For the first time in history the Pilsen zoo
supported an in-situ project aimed at saving
of some endangered species, a station Mariit
in the Philippines. Pavel Hospodářský, former keeper of birds in the Pilsen zoo, has been
working there for two years. He managed to
achieve several first breedings in the world
(the Walden’s Hornbill, Blue-naped Parrot,
Philippine eagle owl) during 2006 Pavel
Hospodářský worked for the Pilsen zoo
again and he took part in many successful
breeding of birds. In the autumn he moved
to the Philippines to help to conserve the
endangered wilderness.
Primates
The Pilsen zoo kept 26 species and subspecies of primates, 7 of which are included
in EEP and 8 species are included in ESB.
In 2006 we achieved rearing of the following species: 3,2 the Lesser mouse lemur
(Microcebus murinus), 0,1 the Ring-tailed
lemur (Lemur catta), 0,2 the Red ruffed lemur
(Varecia variegata rubra), 1,0 the Small-eared
bushbaby (Otolemur garnettii), 0,4 the
Common marmoset (Callithrix jacchus),
1,0 the Emperor tamarin (Saguinus imperator
subgrisescens) – for the first time in the history
of the zoo, 0,1 the Red-handed tamarin
(Saguinus midas midas), 0,1 the Douroucouli
(Aotus azarai boliviensis) – for the first time in
the history of the zoo, 1,0 the Brown capuchin
(Cebus apella), 0,0,1 the De Brazza’s monkey
(Cercopithecus neglectus), 0,1 the Black-and-white colobus (Colobus angolensis palliatus),
a 0,0,1 the Lar gibbon (Hylobates lar).
The first successful breeding of the Emperor
Tamarin (Saguinus imperator subgrisescens)
is considered the most valuable rearing of primates. Our breeding pair, originally from the
Jihlava zoo and the Romagne zoo (France),
which was imported in 2004 and in the autumn
of 2005 was placed to the newly constructed
exhibit, has probably found quiet and convenient conditions for breeding and without any
problems raised their first offspring.
Ungulates
2006 Breedings: 1,1 the Bactrian camel
(Camelus bactrianus), 0,2 the Guanaco (Lama
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2006
46
výroční zpráva 2006
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
In November our breeding group of the
Coati (Nasua nasua) was exchanged for
O
Car nivores
a valuable group of 5 Coatis of the subspecies Nasua nasua solitaria. .
In September the long awaited rearing
of the Ocelot (Leopardus pardalis) took
place. A two-year old female managed her
first litter very well and the only offspring,
a male, was christened Mino by Mr. Rodl,
the Pilsen city manager. The breeding of
three cubs of the Maned Wolf (Chrysocyon
brachyurus) was a very successful event.
They were born in November after a 6-year
pause.
The beast department got 2 new enclosures for Bobcats (Lynx rufus) and Canadian
Lynxes (Lynx canadensis) which had never
been bred in the Pilsen zoo before.
In September we received two Narrowstriped Mongoose females (Mungotictis
decemlineata decemlineata) from the
Berlin zoo and thus we became one of the
three European zoos which keep these
endangered little carnivores.
O
guanicoe), 1,0 the Tule elk (Cervus elaphus
nannodes), 0,5 the Chinese muntjac (Muntiacus reevesi reevesi), 1,0 the Blackbuck
(Antilope cervicapra), 0,1 the European wisent
(Bison bonasus), 0,3 the Nilgai (Boselaphus
tragocamelus), 0,1 the Common eland (Taurotragus oryx), 6,2 the West African pygmy goat
(Capra hircus), 0,4 the Somali sheep (Ovis
aries), 2,1 the West African dwarf sheep (Ovis
aries),1,0 the Dall’s sheep (Ovis dalli dalli) – for
the first time in Pilsen zoo history, and 0,0,4 the
Kafue Flats lechwe (Kobus leche kafuensis).
The Pilsen zoo took part in the project of
reintroduction of the Scimitar-horned oryx
(Oryx dammah) into the wild. In 2007 a male
from our zoo should strengthen a newly formed
herd in national park Dghoumes in Tunisia.
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
A portrait of White Pelican
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
47
Ě
MVDr. Jan Pokorný
V roce 2006 byla veterinární péče v Zoologické a botanické zahradě města Plzně zajišťována MVDr. Zdeňkem Rampichem a MVDr.
Janem Pokorným. V posledním čtvrtletí roku
pak v rámci vlastního volna přispívala svým
umem a vědomostmi k veterinární činnosti
MVDr. Alexandra Filipová.
Realizace veterinární péče v roce 2006
v Zoologické a Botanické zahradě města Plzně
již tradičně zahrnovala dva hlavní směry, a to
na jedné straně preventivní zákroky dle vnitřního harmonogramu (antiparazitární politika,
preventivní průběžné vyšetřování vzorků,
sanace, deratizace, apod.), odběr vzorků
a zdravotní zkoušky u zvířat určených k tran-
sportu, a na straně druhé pak léčbu konkrétních
případů onemocnění zvířat.
V následujícím výčtu jmenuji ty významnější a nebo zajímavější případy, které nás loni
potkaly.
Uplynulý rok byl z veterinárního hlediska
oproti letům minulým převážně ve znamení
úrazů.
Prvním předznamenáním zmíněné skutečnosti byla hned 3. 1. mangusta žíhaná, která
byla pokousána svými soukmenovci na čumáku.
Jednalo však o lehčí trauma, takže během týdne
se mohla vrátit zpět do skupiny.
O několik dní později ovšem došlo k mnohem závažnějšímu problému. Klokanovi dama
Veterinář MVDr. J. Pokorný čipuje mláďata lišky chama
MVDr. J. Pokorný is chipping the Cape Fox pups
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Veterinary Service 2006
N
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
48
výroční zpráva 2006
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
jako pravděpodobný následek úrazu. Bohužel
neschopnost používat zraněnou končetinu
měla za následek stres a odmítání přijímat
potravu, potažmo pak přetížení druhé končetiny, což skončilo jeho utracením.
Další dramatickou situaci dubna přineslo
dění v africkém výběhu. Samec vodušky lečve,
zřejmě v důsledku říje a nepřítomnosti soků,
napadl zebru Böhmovu, které propíchl rohem
dutinu břišní a narušil stěnu tlustého střeva.
Bohužel tato situace mohla mít pouze jediné
vyústění – utracení zebry.
Květen pak byl poznamenán tragédií
v australském výběhu. Za zcela nejasných okolností došlo u samice pštrosa emu k nezvladatelným klonicko tonickým křečím. Záhy se pak
dostala do agónie a musela být utracena.
Za několik dní pak v tom samém výběhu začal
kulhat samec klokana rudého. Vyšetření odhalilo zhmožděninu holeně. Byla ovšem velikého
rozsahu, takže se nepodařilo zabránit nekróze
postižené tkáně a léčby případu se tak protáhla
do pozdního podzimu. Pozorováním se zjistilo,
že samec pštrosa emu napadá a kope obyvatele
výběhu. Obětí takového chování se tak pravděpodobně stala i jeho družka.
Červen přinesl dokonce tři zaznamenání
hodné případy poranění. Mládě kachny patagonské bylo napadeno potkanem, který mu
způsobil tržné a kousné rány. Po ošetření se
ale rychle vše zahojilo. Druhým případem byl
náhlý projev starého zranění končetiny velké
africké želvy ostruhaté. Chovatelé si všimli, že
kulhá. Teprve však vyšetření uspané želvy,
kdy bylo možno vytáhnout celou končetinu
L
zřejmě uvízla pánevní končetina někde v ohradě. Při jeho snaze se ze zoufalé situace vyprostit
pak došlo k fatálnímu poškození končetiny –
vykloubení kyčelního kloubu, devastační
poškození kolenního kloubu a zlomenině v kotníku. To pro něj bohužel znamenalo ukončení
pobytu na tomto světě.
Než se sešel měsíc s měsícem, měli jsme tu
další zlomeninu. Mladá samice lemura kata
Kelly si zlomila levou stehenní kost. Samo
o sobě by se to dalo přičíst vyústění povedené,
respektive nepovedené taškařice ve výběhu,
ovšem kdyby se nejednalo už o druhou zlomeninu. Před půl rokem totiž měla stejný problém
na opačné končetině. Náprava kosti vyžadovala
chirurgickou intervenci, s níž jsme se obrátili na
veterinární kliniku Vedilab. Operace i rekonvalescence dopadly na jedničku. Problém ale spočíval v odhalení příčiny těchto zlomenin.
Vzhledem k mladému věku zvířete připadal
v úvahu nutriční nedostatek v příjmu vápníku.
A opravdu, analýza krmné dávky ukázala, že
potrava předkládaná skupině lemurů je deficitní na vápník a naopak bohatá na fosfor, což je
obecná příčina vzniku rachitidy.
V březnu už jsme na hospitalizaci měli další
úraz. Kaloň zlatý z nezjištěných důvodů si odíral
klouby na předních končetinách tak důsledně,
že se mu infikovaly, zduřely a odumřely. Výsledkem byla nakonec amputace postižených
částí, která mu sice znemožňuje létat, ale s touto
novou situací se, sice s problémy, ale statečně
vyrovnává.
A máme tu duben a zraněného ptačího pacienta slunatce s hematomem tarzálního kloubu,
N
výroční zpráva 2006
Ě
49
Veterinary Service 2006
z krunýře, odhalilo starý velký absces. Po jeho
odstranění a následné několika týdenní péči
se vše dalo do pořádku. Nevesele pak dopadl
střet samce guerézy angolské s jeřábem. Ač se
nejednalo o stroj, ale zástupce ptačí říše,
následky nebyly daleko od případného střetu
se strojem. Potrhaného guerezáka jsme pak
léčili celý měsíc.
V červenci se již zdálo, že už jsme si všechny úrazy tohoto roku vybrali. Ovšem chyba
lávky, srpen nám to vynahradil. Koza domácí
si zlomila levé záprstní kosti na hrudní končetině. Což o to, zlomenina to byla sice nepěkná,
ale zhojila se pouhým přiložením dlahového
obvazu. Horší to ovšem bylo se samcem lišky
kapské. Ten bezděčně prostrčil tlapku skrz
mříž do vedlejšího kotce ocelota, a to bylo
naposledy, kdy svou tlapku viděl. Ocelot mu ji
bezostyšně ukousl. Zbytek pahýlu jsme amputovali, ale lišák dělá čest svému jménu a lišácky chodí po třech.
V září se k nám dostala pokousaná krysa
obrovská. Bohužel jednalo se o staré zhnisalé
a nekrotické rány celých zadních končetin
a ocasu, které neměly dobrou prognózu
a nedobře to také s krysou dopadlo.
Tečku za dramatickými událostmi loňského
roku pak udělal listopad, kdy si samice klokana rudého zaklesla nohu do pletiva a způsobila si výron kotníku. Poranění nebylo vážné
a brzy se zhojilo. Hůře dopadl samec v samčí
skupině kapybar, na kterého se smluvili jeho
dva spolubydlící a dali mu co proto. Postižený
vypadal jak pořezaný žiletkami, tak účinné
jsou zuby a drápy kapybar. Zašité rány se ale
rychle zahojily.
Mohu-li ještě zmínit z jiného soudku, pak
zajímavostí byl náhlý výskyt kazivosti zubů
u mangust žíhaných, kdy během tří měsíců jsme
hospitalizovali 3 jedince s prakticky totožnými
příznaky zánětu zubních kořenů.
Při provádění veterinární činnosti v Zoo
Plzeň nadále spolupracujeme s Analytickými
laboratořemi Plzeň, s Ústavem parazitologie
Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně,
s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství
v Brně a s ortopedem FN MUDr. Milanem
Tomanem. Zvláštní poděkování za spolupráci
pak patří MUDr. Karnosovi a MVDr. Bendovi.
Summary
Traditionally the veterinarian care in 2006
in the Pilsen ZOO and BG included two main
courses – the preventive actions according
to the inner timetable (antiparasitic policy,
preventive excamination of specimens, deratization, etc.), taking of specimens and health
checks of transported animals, and on the
other hand there were the cases of treatment
of ill animals.
MVDr. Zdeněk Rampich
MVDr. Zdeněk Rampich
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
50
výroční zpráva 2006
BOTANICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Botanical Department Report 2006
Z
Ing. Tomáš Peš
O
L
O
G
I
C
K
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Americké expozice
V rámci biogeografické koncepce ZOO a BZ
Plzeň bylo započato s budováním expozic
nearktické oblasti. V blízkosti zbudovaných
expozic rysů červených a kanadských byly osázeny plochy s vegetací opadavých lesů východu Severní Ameriky, flórou prérijí a v okolí
výběhu skunků bylo započato s výsadbami
rostlin typických pro jehličnaté lesy západu
Severní Ameriky. Výsadby byly doplněny
novým typem jmenovek upozorňujícím na zají-
Á
Asijská zahrada
V návaznosti na zbudovanou japonskou
zahradu Šóva-en byla rekonstruována část
původní botanické zahrady a vybudována část
nové komunikace zpřístupňující budoucí asijskou zahradu. Tato zahrada zaměřená na flóru
východní Asie bude i v budoucnu doplňována
o prvky a symboliku asijského zahradního
umění, případně doplněna o některé zástupce
tamní avifauny k ještě výraznějšímu představení této symboliky.
Ze zásobních ploch sem byly přesunuty
kolekce kultivarů rodu Hosta, Ajuga, Astilbe,
a zahradní formy javoru dlanitolistého (Acer
palmatum) a cesmíny (Ilex crenata). Mimo to
zde byla vysázena řada vzácně pěstovaných
japonských dřevin, mj. kriticky ohrožený druh
břízy Betula chichibuensis či javor (Acer crataegifolium).
O
Činnost oddělení byla poznamenána dvěma
hlavními akcemi loňského roku, a to rozšířením
japonské zahrady a budováním amerických
expozic.
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Nová výsadba u srubu rysů a expozice života Divokého Západu
The lynx log cabin and the zoo-botanical exhibition of the Wild West
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
51
BOTANICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Ě
Botanical Department Report 2006
Expozice palearktické oblasti
Exhibits of paleartical area
mavosti či ohrožení jednotlivých druhů rostlin.
Interaktivní tabule navíc upozorňuje na využívání některých druhů rostlin původními obyvateli Severní Ameriky, indiány.
V návaznosti na nový informační systém
byly doplněny některé informační tabule
doprovodnými výsadbami:
• Medvědi hnědí – rostliny tvořící součást
potravy medvědů (lesní bobule), česnek
medvědí, medvědice lékařská
• Čápi bílí – rostliny jihovýchodu Evropy
• Samotářské včely – medonosné rostliny
V souvislosti s madagaskarskou kampaní
byla získána semena mnoha vzácných druhů
palem od pana Alfreda Razafindratsiry,
Antannanarivo. Výnos z prodeje vypěstovaných semenáčků bude zaslán na zachranné
projekty na Madagaskaru a zároveň bude
uvedeno do kultury několik kriticky ohrožených druhů. Tyto rostliny budou sloužit jako
Summary
The activities of the department were
marked by two main projects of the past
year – the extension of the Japanese garden
Rozšíření japonské zahrady Šówa-en z roku 2006
The way to the botanical garden, the changes
at the Japanese garden
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
pojistka ex-situ. Sbírka rostlin ostrovů Indického oceánu byla systematicky doplňována
a množena.
Z prostorových důvodů byla opět část sběrů
z Guatemaly, především vzrostlé rostliny rodu
Heliconia, převedena do Botanické zahrady
v Teplicích.
Do pěstování bylo přijato 2 049 položek rostlin, z nichž značná část byla vysázena v realizovaných výsadbách.
Za pomoci Petra Kutáka pokračovala revize
a přesadba sbírky kaktusů. Důraz je kladen na
větší zastoupení položek se známým původem
v přírodě a druhy ohrožené vyhynutím.
52
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
jects in Madagascar and at the same time
several critically endangered species will be
grown. These plants will serve as an ex-situ
assurance. The plant collection of the Indian
Ocean Islands was systematically supplemented and extended.
2 049 items of plants were taken into
planting, majority of which were planted in
created plantations.
The revision and replanting of the collection of cactuses has continued. The emphasis has been put on greater representation of
items with known origin in the wild and
endangered species.
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Sbírka amerických sukulentů
Collection of American succulents
L
Z
and the constructions of the American
exhibits.
In connection with the Japanese garden
Showa-en a part of the original Botanical garden was reconstructed as well as a part of the
new way leading to future Asian garden was
constructed. This garden, focusing on East
Asian flora, will be supplemented by elements
and symbols of Asian garden art in future
as well, possibly it might be supplemented
by representatives of local avifauna to introduce the symbolism even more expressively.
In the program of bio-geographical conception of the Pilsen ZOO and BG the construction of Nearctic areas exhibits was started.
Areas near the exhibits of the Bobcat and the
Canadian Lynx were planted by vegetation of
deciduous forest of the eastern North
America, and by the flora of prairies. In the
surroundings of the skunk’s enclosure we
started planting plants typical for coniferous
forests of the western North America. The
plants were supplemented by a new type of
labels which give information about how
interesting or endangered the species are. An
interactive board gives information about the
use of some of the species by the aboriginal
inhabitants of North America – the Indians.
In connection with the new information
system several of the new information
boards were supplemented by corresponding
plantings.
In connection with Madagascar campaign
seeds of many rare species of palms were gained from Mr. Alfred Razafindratsira, Antannanarivo. The profit from the sale of seedlings
will be sent to support the conservation pro-
N
výroční zpráva 2006
Ě
53
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Ing. Bohumil Souček
Středisko hospodářské správy
Zásadní změnou prošla v roce 2006 severní
část zahrady, kde byly vybudovány expozice
Severní a Jižní Ameriky. Jednalo se o území,
které bylo pro návštěvníky desítky let nepřístupné. Základem celého projektu byla spojovací cesta ze střední do severní části s výhledy
na expozice jihoamerické pampy (lamy,
nandu, kapybary) a severoamerického pásma
(rysi, wapiti, kamzíci běláci).
Nové stavební akce
V prostoru nové cesty byly postaveny srubové ubikace pro rysy a goraly, v nichž má
návštěvník možnost sledovat zvířata celoročně i uvnitř ubikací. V této části zahrady byl
vybudován i bazén pro budoucí expozici ame-
rických tapírů včetně potoka a vyhlídek. Pro
nové ubikace byly přivedeny inženýrské sítě
a celá oblast byla botanicky zpracována.
Pokračováním severoamerické (nearktické)
oblasti je přestavba ubikace kopytníků na pavilonek „Sonorská poušť“, která byla včetně úpravy venkovních prostor zahájena rovněž v závěru roku 2006. Výstavbou dalšího srubu –
„Sibiřský les“ – byla návštěvníkům ukázána
expozice drobného ptactva v jejich přírodním
prostředí. Zhruba jedna polovina střechy je
zasíťována a celá vnitřní část je botanicky upravena. I tento pavilonek umožňuje návštěvníkům vstup přímo mezi poletující ptactvo
a mohou jej obdivovat celoročně.
Konečně došlo i na pár našich orlů křiklavých, kteří se přestěhovali do nově vybudované
vlastní voliéry. V jejich sousedství byl postaven
Výstavba parkoviště před lochotínským amfiteátrem
The construction of the car park in front of the Lochotín Amphitheatre
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Service Department Report 2006
54
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
Budoucí palearktické nokturnárium, podzemí pod
botanickou zahradou
The future Palaearctic nocturnarium,
the underground of the Botanical garden
B
N
C
nových naučných prvků (panely, etnické prvky
aj.) nebo rozšíření tras v botanické zahradě.
I
K
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Opravy a údržba
V průběhu roku prošla opravami celá řada
objektů. Jednou z největších byla oprava pravé
části amfiteátru (střecha, okapy, fasáda).
Opravou prošly i západní, jižní a východní
strany oplocení včetně podezdívek a plotových rámů. Celkovou a náročnou rekonstrukci
prodělal výběh zubrů – vyměněno bylo celé
Z
Příprava nových akcí
V souladu s realizací koncepce rozvoje
zahrady probíhaly v průběhu roku práce na
studiích a projektech nových expozic. Jednalo
se o projekty s pracovními názvy „Život v podzemí“, Madagaskar, Česká řeka a byla připravena první studie „Sloni na Mži“. V tomto případě se jedná o zásadní studii v dalším rozvoji
zoo, neboť jde o rozšíření zoo o cca 14 ha.
Á
i nový výběh pro sviště bobaky, kteří však hranice jim určené nerespektovali, výběh opustili
a našli si ubytování ve volné přírodě v těsném
sousedství.
Z nových akcí byly dále dokončeny inženýrské sítě do západní části zahrady (městský vodovodní řad). Rovněž byla zahájena výstavba environmentálního centra v podkroví spodní části
statku Lüftnerka a restauračního zařízení
s kuchyní rovněž na statku.
Vzhledem k nedostatečným parkovacím
možnostem návštěvníků bylo v prostoru jižně
před zoo postaveno provizorní parkoviště
a před amfiteátrem vybudováno zbrusu nové,
včetně přístřešku pro kola. Toto parkoviště bylo
hrazeno z prostředků EU a magistrátu města
Plzně. Stavba byla řízena útvarem investic
města Plzně. Před touto akcí bylo nutno provést
výměnu starých inženýrských sítí (voda, elektřina, kanalizace) a tato činnost již byla prováděna z vlastních prostředků a vlastními silami.
V druhé polovině roku byly zahájeny práce na
přípravě expozice „Život v podzemí“ a to zajištění objektu, přivedení inženýrských sítí (elektřina, datové kabely, voda, kanalizace, plyn).
Bylo započato se stavbou nového pavilonu
pro africké kopytníky a to v místech bývalého
výběhu antilop jeleních. Problémem při této
stavbě byla vysoká hladina spodní vody v této
lokalitě a proto je celá budova umístěna na
železobetonových pilotech. Tato stavba je
první částí nově budované africké oblasti
v plzeňské zoo.
Z dalších nových akcí menšího rozsahu je třeba
uvést expozici sokolnictví, výrobu a instalaci
N
výroční zpráva 2006
Ě
55
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
Ě
Service Department Report 2006
Rekonstrukce ohrazení expozice zubra evropského
The reconstruction of the enclosures for the
European Bison
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Zajišťováním činnosti v oblasti revizí, bezpečnosti práce, požární ochrany, profesních školení,
vedení a řízení dopravy – to vše bylo součástí
práce provozního oddělení v hodnoceném roce.
V roce 2006 najela technika zoo celkem 203
800 km a spotřebováno bylo 32 616 l PHM.
Provozem vláčku, který byl od června velkou
atrakcí Plzně, bylo spotřebováno dalších
2 399 l PHM.
pevné oplocení, elektrické ohradníky a byly
vybudovány ostrůvky pro výsadbu zeleně.
V severní části zahrady byly vyměněny odtokové žlaby a opraveny části asfaltových cest.
Velká pozornost byly věnována údržbě a opravě střech, okapů, fasád i vnitřních omítek.
Pracovníci střediska se dále podíleli na
opravách zemědělské techniky, zahradní techniky, laviček, košů atp. Renovace strojů nářadí
a nástrojů pro expozici statek probíhala
během celého roku. Čištění a opravy vodních
příkopů ve výbězích šimpanzů a makaků bylo
rovněž prováděno pracovníky střediska.
V ý r o b n í s t ř e d i sko
Výroba zelené píce a sena byla v hodnoceném
roce hlavní náplní střediska. Seno bylo sklizeno
rekordních 177,9 t, zelené píce dalších 282 t.
Část sena bylo sklizeno volně, část bylo slisováno, aby bylo možno tento objem v současných
skladovacích prostorách uložit.
Příprava dřeva pro dvě kotelny na dřevoplyn,
výroba okusů, úklidy vnějších a vnitřních prostor Zoo, dopravní práce, zásobování objemnými krmivy – i to bylo v náplni střediska. Rovněž
zemědělská činnost mimo areál – příprava pozemků, sklizeň a rozvoz zeleného krmení
a sena, sečení areálu a okolí, zemní a další práce
tvoří další objem provedených prací.
Tak jako v minulých letech byl provoz střediska ovlivněn další výstavbou v této části zoo.
Během roku probíhala stavba environmentálního centra v podkroví spodní budovy a restaurace v přízemí téhož objektu. Přesto bylo na
tomto středisku dosaženo zajímavých výsledků
a to nejen v odchovech mláďat ale i ve výrobním
a krmném programu.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
S t ř e d i sko s t a t e k
Doprava a další služby
Pracovníci střediska zabezpečovali obsluhu
kotelen, čističky odpadních vod, vodáren, přečerpávací stanice, ostrahu areálu, servisní činnost pro výše uvedená zařízení atd.
Hlavní náplní však byly převozy zvířat,
materiálu, centrální rozvoz krmení, svozy
a odvozy odpadků, dopravní práce při stavební činnosti atp.
56
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
with a new path between the south and the
north part of the exhibition.
Other significant actions were: Installation of water piping, sewerage and electrification of the north part of the Garden, building of the Environmental Centre and the
second phase of building of the Pavilion of
Madagascar.
We also have had the highest production
of hay ever. Lately a new “Children zoo” was
built on the Lüftnerka farm. Many visitors
enjoyed this new exhibition.
O
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Ze zajímavých odchovů lze uvést např. mláďata sýčků obecných, všech plemen ovcí a koz
na statku chovaných. Také další mláďata jako
dvě jalovičky českého červenostrakatého skotu,
selata plemene přeštického černostrakatého prasete budila zaslouženou pozornost malých i velkých návštěvníků. Část mláďat byla dodána do
řady zoo nebo odprodána soukromým chovatelům. Také výrobní a krmní program přinesl
zahradě nemalé finanční prostředky – bylo například vyprodukováno 8 187 l kravského mléka,
přes 60 kusů krmných zvířat (králíci, drůbež) či
prodáno 14 selat, 2 telata, 5 kůzlat, 11 prasat atd.
Pravidlo, že každý rok se na statku objeví
nová expozice, nebylo porušeno ani v roce
2006. Byly zrenovovány stáje ve spodní části
budovy a k nim postaven hladicí koutek. Během
čtyř pracovních dní tak vznikla nejnavštěvovanější a nejatraktivnější část statku, která je od
zahájení provozu neustále v obležení dětských
návštěvníků.
Pracovníci střediska se podíleli i na prezentaci
zoo – například expozicí chovu domácích zvířat
v rámci Historického víkendu v Plzni či na vánočním betlému v Plasích. Součástí práce ošetřovatelů statku byla i péče o vystavěné exponáty, vnitřní a vnější úklidy, péče o výsadby atd.
Přesto, že se v průběhu roku prováděly stavební úpravy v podkroví a v budoucí restauraci,
nebyl chod statku výrazně omezen. Důkazem
jsou konané akce jako Masopust, Velikonoce,
Staročeské máje, Mikuláš, Vánoce a řada dalších, již tradičních akcí.
A
P
Obnovení hladicího koutku
Renewal of the Children zoo
L
Z
Summary
The most significant action of the year
2006 was a building of American Exhibitions
N
výroční zpráva 2006
Ě
57
Service Department Report 2006
Ruší se výběh antilop jeleních a jezírko
The enclosure of antelopes and the little lake are
being destroyed
Stavba základů
The construction of the foundation
Rostou obvodové zdi
The peripheral walls are growing
Rýsuje se střecha a krov
The roof frame and the roof are starting to appear
Stavba nabývá definitivní podoby
The construction is getting its final shape
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2006
V Ý S T AV B A PAV I L O N U A N T I L O P, Z E B E R A P Š T R O S Ů
58
výroční zpráva 2006
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
Department of Public Relations and Education in 2006
Z
O
Mgr. Martin Vobruba
O
14. 2.
C
K
Á
A
B
O
T
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
V roce 2006 byly vydány tradiční tiskoviny
a materiály – novoročenka, kartičkové kalendáříky, pohlednice. Poprvé v historii se zoo dočkala čtyř jazykových mutací tzv. „malého průvodce“ – letáčky se základním popisem ZOO a BZ
v češtině, němčině, angličtině a ruštině.
Podruhé v historii vyšla publikace „Průvodce
ZOO a BZ“, která převzala pozitivní rysy první
verze (např. formát) a vyšla jako čtyřjazyčná.
V roce 2006 byl vydán kompletní 4. ročník
N
A
D
A
1) pravidelný cyklus
Celkem již 15. ročník cyklu přednášek
Posezení s…, konaného opět v SPŠ dopravní na
Karlovarské třídě, měl již tradičně osm pokračování, zúčastnilo se na 400 posluchačů.
I
Přednášková činnost
G
2) vlastními zaměstnanci
Přednášky a besedy proběhly v řadě škol,
knihoven, muzeí a dalších institucí, úspěšně se
rozšiřují i na hranice Plzeňského kraje a za ně.
Reklama a publikační činnost
Spolupracovníci
• Výuka – Jakub Svoboda, Zuzana Holubová;
Luboš Novák, Jiří Pavelka, Magdalena
Seifertová, Petr Klabačka; Petra Staňková,
Jana Přibylová, David Lobotka; Martina
Kacerovská, Pavel Hrdlička, Erika Hovorková
• Akce – Miroslav Volf, Daniel Jedlička
O
21. 2.
28. 2.
Kristýna Trojanová: S batohem
po Šumavě
Šebestián Šulc: Ťan Šan
Jiří Trávníček: Za bezobratlými
do Turecka
L
Oddělení mělo v roce 2006 toto složení
(abecedně):
• Ing. František Hykeš – akce zoo, časopis IRIS,
dotace
• Jiřina Pešová – naučný a orientační systém,
akce, výuka
• Alexandr Vacek – propagace (zkrácený úvazek)
• Marie Vaňousková – knihovna, archiv
• Jaroslav Vogeltanz – fotografie, propagace
• Mgr. Martin Vobruba – vedoucí odd., kmotři,
propagace
M
T
A
P
Tiskoviny vydávané zoo v Plzni
Print matter published by the Pilsen zoo
L
Z
31. 1.
7. 2.
S
24. 1.
Petr Bořil: Lidé a chrámy Kambodže
Martin Uhlíř: Ladakh – indická část
Himálaje zvaná „Malý Tibet“
Jiří Bálek: Madagaskar „ze sucha do
vlhka“
Martin Vobruba: Okno do světa zvířat
Petr Vlček: Bulharsko
Ě
10. 1.
17. 1.
N
výroční zpráva 2006
Ě
59
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
časopisu IRIS. Zatímco dosud vyšel jediný vzpomínkový „bulletin“ – knížečka k 10. výročí založení roku (1936), v roce 2006 byla vydána
reprezentativní publikace s průřezem událostí,
zvířat a osob, spjatých se zahradou.
Dalším rokem pokračuje série článků o zoo
v měsíčníku Planeta zvířat a články z „docela
jiného světa“ se pravidelně objevovaly i v prvním ročníku čtvrtletníku o krásách Plzeňského kraje „Vítaný host“.
Podruhé v historii vyjela do plzeňských
ulic tramvaj s pozvánkou k návštěvě ZOO a BZ.
K ř t i ny z v í ř a t , p r e z e n t a c e
p ř í r ů st k ů , o s l av y a ot v í r á n í
n ov ý c h ex p o z i c
• Mediální představení zmijí gabunských
• Křtiny klokana „Kló“
• Oslavy 1. narozenin tygřích slečen
• Otvírání srubu ptáků „Sibiřský les“, voliéry
orlů a expozice zemních hlodavců
• Křtiny guerézy angolské Tobako
• Otvírání amerických expozic a oslavy 80. narozenin ZOO 6. 9.
• Vítání 250 000. návštěvníka roku 2006
• Křtiny krokodýlů čelnatých a vítání
300 000. návštěvníka
• Křtiny ocelota Mino a makaka lvího Batula
• Křtiny nosála Chico
Kampaň Zachraňme
nosorožce
Od konce roku 2005 se účastnila plzeňská
ZOO a BZ další kampaně Evropské asociace zoo
a akvárií (EAZA) pro rok 2006 na záchranu
těchto vymírajících obrů.
Ačkoliv nosorožce dosud nikdy nechovala, cítí
k nim úctu a chápe odpovědnost člověka za jejich
Otevření výstavy Ostrovy Sandokana, 4. 5. 2006, taneční soubor Indonéského velvyslanectví v ČR
Opening of the exhibition: “Sandokan’s islands”, 4th May 2006, the dance company of the Indonesian embassy
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2006
60
výroční zpráva 2006
Z
L
O
G
I
C
K
Á
B
O
Z festivalu STATEK 2006 – stará řemesla k potěše
i užitku
Festival FARM 2006 – old crafts for pleasure and
use as well
A
T
Á
Z
A
H
R
A
D
Pracovníci oddělení průběžně zveřejňovali
informace o přírůstcích, nových expozicích,
kulturních a zábavných akcích a zajímavostech ze života zoologické zahrady vůbec.
Spolupráce pokračuje standardně s Deníky
Bohemia, MF Dnes, ČTK, deníky Právo, Blesk,
Aha, Šíp a dalšími periodiky; dále Českým rozhlasem Plzeň, Radiem Kiss Proton, FM Plus,
K
V průběhu roku 2006 byl úspěšně ukončen
1. ročník a zároveň zahájen druhý ročník soustavné výuky v prostředí ZOO a BZ pro základní
a mateřské školy na tzv. „výukovou permanentku“. Viz příspěvek J. Pešové, které patří dík
za zahájení těchto aktivit.
Průvodcovská činnost včetně nočních prohlídek je již řadu let samozřejmou službou
C
Média
I
Práce s dětmi,
ekologická výchova
N
ZOO a BZ, pohodlí organizovaných skupin
má za úkol zvýšit rezervační systém na
www. zooplzen. cz.
Již počtvrté v historii se při plzeňské zoo
konala tzv. Letní univerzita juniorů (LUJ)
Středoevropské asociace přátel zoo (CEAF).
Děti a instruktoři adoptovali a pokřtili noháče
kapského jménem Footy a prožili několik dní
s poznáváním zvířat, zoo a přírody vůbec.
O tradičním vlastním „táboře“ ZOO a BZ a o. s.
IRIS „Deset dní s kamarády se zoo“ se dočtete
na jiném místě této zprávy.
A
Kromě řady vlastních aktivit pořádaných zejména na statku Lüftnerka umožnila ZOO a BZ konání
několika komerčních dětských dní a promo akcí.
Jejich pořádání do budoucna se jeví jako obtížně
slučitelné s provozem a pohodlím návštěvníků
i zvířat a proto se hledají alternativy v podobě
využití amfiteátru, případně „velbloudí louky“.
Není vyloučeno ani radikální omezení nebo
zásadní změna charakteru takovýchto aktivit.
O
Akce pro veřejnost
O
osud. Informační panely ke kampani byly umístěny k africkému výběhu, neboť savana je domovem obou druhů afrických nosorožců.
Plzeňská zoo vyhlásila výtvarnou soutěž
NAMALUJ NOSOROŽCE. Děti do 15 let zaslaly na
300 prací, které byly vystaveny v areálu zoo a po
celé 4. čtvrtletí ve výstavních prostorech plzeňské radnice. Návštěvníci zahrady vybrali ve prospěch záchrany nosorožců na 11 000 Kč.
Na motivy této kampaně byl laděn také stánek Unie českých a slovenských zoo na veletrhu
Holiday World, kde se aktivně podílela i plzeňská zoo.
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
61
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
Šumava atp., Západočeským vysíláním
TV PRIMA, TV NOVA a Kabelové TV. Nejzajímavější záběry z činnosti ZOO se objevily
v Receptáři Prima nápadů a také v Toulavé
kameře. Plzeňští šimpanzi byli vidět i na ČT 2
v díle o sexu cyklu Alchymie bytí.
Ostatní události
• Výstava k 80. výročí ZOO
Ve dnech 3. dubna–12. května byl přenesen
kus přírody a zoologické zahrady na plzeňskou radnici. Mezi exponáty výstavy se nalézala např. svlečka ze zmije, vejce papouška
kakadu, ale i máselnice, transportní bedna na
zvířata či preperát marabu nebo lvíčete.
Ústřední panel přinášel fotografie Zoo
v Doudlevcích i na Lochotíně, současnost
i minulost. Výstavu zahájil primátor města
Plzně Ing. Miroslav Kalous.
• Výstava Pohádková země v ZOO
Na 30 skřítků, víl a dalších postaviček včetně Trávníčků Plzeňských spisovatelky a strašidloložky Vítězslavy Klimtové osídlilo na půlroční období půdu i sklepy statku Lüftnerka
v areálu plzeňské zoo. Jejich životopisy doplňovaly informační systém zahrady (jmenovky,
internet) a nezadaly si s popisy života zvířat.
• Výstava Ostrovy Sandokana
Přírodu a obyvatele Indonésie přibližovala
od 4. května do 9. června výstava v tropickém
pavilonu „Z“. Výstavu vytvořila na základě své
expedice na indonéské ostrovy Kalimantan,
Sumatra a Jáva společnost ZOOGEOS ve spolupráci s Indonéským velvyslanectvím v Praze
Strašidloložka Vítězslava Klimtová s hudebníkem
P. Půtou při vernisáži výstavy Pohádková země v zoo
A Bogeymanologist Vitězslava Klimtová and
a musician P. Půta during the opening of the
exhibition Fairytale land in the zoo
a za podpory Ministerstva kultury ČR. Výstavu
zahájil ředitel zoologické zahrady v Plzni,
Ing. Jiří Trávníček, RNDr. Karel Pecl ze sdružení
Zoogeos a třetí tajemnice Indonéského velvyslanectví, paní Jani Sasanti. Na vernisáži výstavy
se měli diváci možnost seznámit i s jávským
tanečním uměním v podání tanečního souboru
velvyslanectví.
• Svatby v botanické zahradě
Prostředí rozária botanické zahrady pod
Körnerovým dubem využily 3 novomanželské
páry pro uzavření sňatku
• Komunikace a spolupráce v rámci Unie
českých a slovenských zoo
Dva pracovníci odd. se počátkem října účastnili studijní cesty AVP (Asociace vzdělávacích
a propagačních pracovníků) UCSZ do čtyř zoo
ve Velké Británii za účelem porovnání metod
činnosti a výměny zkušeností. Navštíveny byly
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2006
62
výroční zpráva 2006
Z
O v í ke n d e c h n ej e n
za zvířátky
Amfiteátr Lochotín
O
G
K
Á
Majáles 2006
Letní kino
Brahma Kumare
plány na rok 2007 – zájem pomalu roste
C
•
•
•
•
I
A
B
Ing. František Hykeš
O
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pokud si příznivci zoologické a botanické
zahrady vybrali k její návštěvě víkend, o mnohých volných dnech si mohli prohlížet nejen
zvířátka, ale byl zde pro ně připraven i doprovodný program. Některé akce mají už věrné
návštěvníky, jiné jsou dokonce hlavním
lákadlem do zoo. Platí to především o masopustu, Tradičních velikonocích na statku,
Dnech japonské kultury, festivalu lidových
řemesel k užitku i potěše, adventním a vánočním programu.
Následující kalendárium napoví o četnosti
akcí, jejich podobě i rozložení v čase. Pro úplnost jsou v něm uvedeny i ty akce, jež se přímo
nekonaly v zahradě, nebo byly určeny jen pro
určitou cílovou skupinu.
• 5. února – Po-hromniční svíčkování –
Lüftnerka, odpolední program
• 25. února – Velký plzeňský masopust –
Lüftnerka, Kalikovský mlýn, odpolední program
• 25. března – Vítání jara (soutěže, hry,
soutěžní naučná stezka) – prostranství
A
Setkání kmotrů 2006 – sokolnická exhibice
v amfiteátru
Meeting of godparents 2006; the falconry exhibition in the amphitheatre
L
• Neuvěřitelný 28. říjen
V rámci celoměstských oslav svátku republiky dne 28. října byla i plzeňská zoo přístupna, podobně jako divadla a další kulturní akce,
za zvýhodněné vstupné 28 Kč. Zahrada zažila
O
návštěvu 6 800 osob, jeden z nejvíce navštívených dnů v celé své historii.
O
Zoo Banham, Colchester, Whipsnade WAP
a Marwell.
Kromě účasti na otvírání vzdělávacích center
Zoo Liberec, Ohrada a Děčín (v expozici Rajské
ostrovy) je důležité zejména pravidelné setkání
AVP, které se tentokrát odehrálo v Zoo Praha
počátkem listopadu. Na programu byl např. jednotný postup v celostátních akcích a příprava
kampaně Madagaskar na rok 2007.
N
výroční zpráva 2006
Ě
63
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
•
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2006
•
•
•
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
•
•
•
•
•
•
• 15.–18. června – Folklór v zoo (v rámci X.
mezinárodního folklórního festivalu Plzeň) areál zahrady, odpolední program
• 24. června – Český rok na vsi – Vítání
léta, Svatojánská bylinkiáda s naučnou soutěžní bylinkovou stezkou - areál zahrady, pravěká vesnice, celodenní program
Barevný den (soutěže, hry) – prostranství
před Tropickým pavilonem, odpolední program
• 1. července – Adie školo, hurá na prázdniny a První prázdninová zmrzlina (soutěže, hry, soutěžní a naučná stezka) – prostranství před Tropickým pavilonem, areál
zahrady
• 3.–18. července – IV. ročník letního dětského příměstského tábora Deset dní
s kamarády ze zoo
• 26. srpna – Poslední prázdninová zmrzlina (soutěže, hry)
• 9.–10. září – III. ročník STATKU 2006 –
festivalu dobových lidových řemesel
k užitku i potěše – Lüftnerka, celodenní
program
• 16.–17. září – Oblastní výstava jiřinek (od
Prahy na západ) a Slavnost babího léta:
Tradiční vinobraní pod Vinicemi, Pocta
Mistru polek B. Smetanovi – Lüftnerka, celodenní program
• 28. září – Svatý Václav ukládá medvědy
k zimnímu spánku – expozice medvědů
• 7. října – Hravý podzim – Zvířecí sobota
– prostranství před Tropickým pavilonem,
odpolední program
• 21. října – Hravý podzim – Běh Kilometrovkou po šesti – odpolední program
• 25. listopadu–16. prosince – Sobotní
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
•
před Tropickým pavilonem, areál zahrady,
celodenní program
31. března – I. reprezentační ples ZOO
a BZ – velký sál Besedy
1. dubna – Ptačí sobota – prostranství
před Tropickým pavilonem, Lüftnerka,
celodenní program
Aprílová naučná stezka – areál zahrady
3. dubna – Slavnostní zahájení výstavy
k 80. výročí založení zoo – mazhauz
plzeňské radnice
15.–17. dubna – Český rok na vsi –
Tradiční velikonoce na statku –
Lüftnerka, celodenní program
29. dubna – Český rok na vsi – Juchání
pod staročeskou májí – pravěká vesnička,
odpolední a večerní program
13.–14. května – Dny japonské kultury
a Slavnost květů – prostranství před
Tropickým pavilonem, celodenní program
17.–21. května – Kovářské sympozium –
Lüftnerka, celodenní program
27. května – Dětský den, celodenní program
2. června – Oslava 1. narozenin tygřích slečen s ženským pěveckým sborem Carmina – terasy pod Lüftnerkou,
odpolední program
3. června – Dětská mega show Plzeňské teplárenské – areál zahrady, letní
amfiteátr, celodenní program
Lochotínský sekáč – I. ročník soutěže
v sekání kosou a srpem – „velbloudí louka“,
odpolední program
10. června – Život rozkvétá v Tvých
rukou – projekt Nadace Terezy Maxové prostranství před Tropickým pavilonem
64
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Tradiční mikulášská nadílka v zoo
The traditional St. Nicholas’s distribution of presents in the zoo
K
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Přesto, že o zaměření akce u většiny z nich
vypovídá sám název, některé projekty si zaslouží přece jen krátké zastavení:
Minulá léta otevíral víkendový doprovodný
program Velký plzeňský masopust. V roce 2006
začal už počátkem února v rámci Českého roku
na vsi a ve spolupráci s občanským sdružením
IRIS tvořením hromničních svící. Masopust
měl být připravován společně s pořadateli
Smetanovských dnů. Nakonec si zachoval svoji
autonomii a vůbec tím neutrpěl.
Na I. reprezentačním plesu hráli Laura a její
tygři, program konferoval pohádkový princ
Pavel Trávníček. Tombolu nahradil prodej symbolických cihliček na podporu brzké výstavby
nového pavilonu za shořelou stáj antilop jeleních. Popravdě řečeno, podle toho, kolik jich
bylo prodáno, většina návštěvníku měla hlouběji do kapsy. A to se prodával kus za 50 korun…
Ptačí sobota měla oproti té loňské smůlu na
počasí a hlavně – její program silně zredukovala právě řádící (především v médiích) ptačí
chřipka.
Z
adventní program (tvůrčí dílny, koledování s Carminou)
• 3. prosince – Mikulášské odpoledne na
statku Lüftnerka
• 23.–31. prosince – Sobotní a sváteční
program (živý Betlém, Chyťte si zlatou
rybku, soutěžní naučné stezky)
• 1. ledna 2007 – Jak na Nový rok, tak po
celý rok – tradiční bonusová akce pro první
návštěvníky v novém roce
N
výroční zpráva 2006
Ě
65
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
Co vymyslet jako tahák Velikonoc 2006,
když nejdelší česko-slovenská naplétaná
pomlázka byla upletena minulý rok? Staly se
jím různé typy řehtaček a točení dřevěné káči.
A točily ji nejen děti, ale i jejich rodiče.
Povětšinou také poprvé.
Pod programem Dnů japonské kultury
byly opět podepsány vedle zoologické a botanické zahrady a občanského sdružení IRIS
základní a odborná škola v Horšovské Týně
a městské kulturní zařízení tamtéž. Zájemci
mohli po dva dny ochutnat známé suši, ale
i další japonské pochoutky, podívat se na
aranžování ikeban různých stylů, složit si oregami nebo se obdivovat soubojům samurajů
či střeleckému obřadu lukostřelců. Kdo si
chtěl odnést něco z japonské atmosféry
i domů – mohl si vybrat mezi bonsajemi a tradiční japonskou keramikou raku pálenou
před zraky návštěvníků. Dny japonské kultury se konaly pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna
a zahájila je jeho náměstkyně pro cestovní
ruch a marketing Mgr. Olga Kalčíková.
Po kamenosochařském sympóziu studentů
plzeňské soukromé umělecko-průmyslové
školy Zámeček si vybrali v roce 2007 zoologickou zahradu za místo konání svého sympózia
členové Společenstva uměleckých kovářů
a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech,
Moravy a Slezska. Střídavě na něm prezentovalo své umění ke 20 kovářů i velice zvučných
jmen z celé republiky. Mistr Ivo Rudolf
z Bečova nad Teplou přivezl na výstavku
kovářských děl malou železnou zoologickou
zahradu s kudlankou, rakem, chameleonem,
chrobákem, čili hovniválem, a to i s kuličkou
a dalšími zvířátky. Skutečné podkovářské
řemeslo předvedl Jiří Piskáček ze závodiště ve
Velké Chuchli. Plameňák v plamenech kovářské
výhně zrozený zdobí od sympózia prostor před
Tropickým pavilonem.
Doprovodný program by měl být skutečně
doprovodný, neměl by přehlušovat setkání se
zvířátky, natož aby byl návštěvníkům na obtíž.
Tuto velkou pravdu potvrdily a podtrhly hned
dvě po sobě jdoucí akce. Dětská mega show,
respektive další program na ni nabalený, a projekt Nadace Terezy Maxové Život rozkvétá
v Tvých rukou. Poučení pro příští léta!
To Lochotínský sekáč se krčil v rohu „velbloudí“ louky, kam nezasáhly monstrózní
atrakce dětské show, a pořadatelé se nestačili
divit, kolik lidí umí ještě vládnout kosou
a dokonce tak dobře, že si mohou veřejně
zasoutěžit.
K letnímu příměstskému táboru snad jen
tolik, že se ho zúčastnilo přes 80 dětí a podle
zájmu mohlo být číslo ještě vyšší. Z provozních
důvodů se letos poprvé nekonal na statku
Lüftnerka, ale ve dvou vojenských stanech
Nejlevnější dalekohled na světě je namířen na hnízdo
čápů
The cheapest binoculars in the world are aimed at
the stork’s nest
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2006
66
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
(vzhledem k počasí, byly téměř nevyužité)
v horní části amfiteátru. Ač se jednalo o provizórium, natolik se osvědčilo a dětem líbilo, že
s návratem na Lüftnerku se neuvažuje.
Za tři roky svého trvání získal festival lidových a dobových řemesel k užitku i potěše
svoji tvář, jíž zůstal věrný i tentokráte. Poprvé
se na Lüftnerce malovala pravá chodská keramika a premiéru zde měl i tradiční moučník
nelibozvučného jména trdelník. Hlavní pochoutkou Babičiny kuchyně Jany Augustové,
kterou kuchařské umění dovedlo až před televizní obrazovky, byly tentokráte švestkové
O
Dětský den Hasičského záchranného sboru
The Fire brigade children’s day
knedlíky sypané domácím tvarohem a maštěné čerstvě stlučeným máslem. Statek vítal
návštěvníky již v celé své kráse, před několika málo dny právě skončila obnova jeho
hlavní budovy.
Velkou událost zažila Lüftnerka i následující víkend. Výstava jiřinek měla poprvé přívlastek oblastní a veřejnosti představila to
nejkrásnější z květinových záhonů pěstitelů
těchto královen pozdního léta ze západních
a jihozápadních Čech. Výstava byla zařazena
do kalendáře specializované organizace
jiřinkářů DAGLA. Shodou okolností slavila
také osmdesátiny jako naše zoo. Patronkou
jiřinkové přehlídky byla Jiřina Bohdalová,
jež se také stala první plzeňskou jiřinkovou
královnou.
Novinka kalendária – program na svatého
Václava – měl být pro lidi tak trochu připomenutím, že medvědům začíná období přípravy
na zimní spánek a také tak trochu reality show
(za odměnu) dlouholetého ošetřovatele velkých šelem Václava Trejbala. Několikrát opakovaná soutěž, s následnou možností nakrmit
si medvědy (samozřejmě při respektování
všech bezpečnostních opatření) perníkovým
dortem s čokoládovou polevou zdobenou lentilkami a šlehačkou, v sobě spojila obě představy. Každého diváckého krmení se zúčastnilo kolem tří stovek zvědavců.
Zatímco šimpanzům vypít na jeden zátah
plastovou láhev s nápojem nedělá vůbec žádnou potíž, pro soutěžící dostat do sebe litr
minerálky problém byl a pořádný! Ještě větší
nepoměr vznikl při krmení tučňáků. Zatímco
každý z ptáků spolyká svůj příděl v průměru
sedmi sleďů během pár minut, zkusit to se sla-
N
výroční zpráva 2006
Ě
67
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
nečky zapíjenými burčákem se přihlížejícím
zpočátku vůbec nechtělo. Tři soutěžící se sice
nakonec přihlásili, ale žádná sláva. Takže
volné vstupenky do zahrady byly pro všechny
soutěžící spíše cenami útěchy. I tak se dá připomenout Světový den zvířat.
Běh Kilometrovkou po šesti je vlajkovou
akcí Sdružení IRIS. Původně měl být satisfakcí
pejskařům, že se svými čtyřnohými miláčky
do plzeňské zahrady nesmějí. Nyní je to především recesistická akce, v níž není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. Doprovodný program
tvoří ukázky výcviku a práce služebních a pasteveckých psů.
Bezmála sedm tisíc lidí za jediný den přišlo
do zoologické a botanické zahrady na státní
svátek 28. října. Dlouhé fronty před pokladnami, zvolna se posunující tisícihlavý dav po
cestách mezi expozicemi. Hlava na hlavě
v pavilonech. Doslova návštěvnické šílenství
způsobila nabídka vedení města veřejnosti slavit státní svátek v kulturních, sportovních
a dalších městských zařízení za společné
vstupné v symbolické výši 28 korun.
Adventní dílny se vzhledem k pokračující
vnitřní rekonstrukci hlavní budovy Lüftnerky
přestěhovaly tentokráte do náhradních prostor. Zejména při úvodní dílně byly hodně
těsné. Na programu byla opět výroba adventních věnců, zpívání koled, tvoření netradičních přáníček a pečení vánočního pečiva
podle starých receptur. Živý betlém byl ve znamení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v podání Pěveckého uskupení dobřanských
učitelů – kmotrů vzácného jelínka pudu.
Soutěž Zlatá rybka jakoby se stala symbolem jak štědrodenního, tak silvestrovského
dopoledne v plzeňské zoo. Málokdo káď s rybkami minul, nebo si před ní nevyhrnul rukáv,
aby se pokusil vylovit tu pravou a zkusil, zda
mu přinese nějakou výhru. To pro Elišku Žákovou z Plzně se stala výhrou již samotná návštěva zoo. Krátce před polednem 31. prosince
se totiž stala symbolickým 333 333. návštěvníkem. Jak se svěřil její otec, byla zoologická jediným místem, kam obě sestry akceptovaly jit na
procházku.
Prázdninová štafeta se rozběhla po kraji
V roce 2006 se již tradiční Prázdninová štafeta, jejímž hlavním pořadatelem je právě zoologická a botanická zahrada Plzně, rozlétla
prvně z Plzně po celém kraji. Mladým poutníkům a jejich rodičům či příbuzným nabídla
poznat 46 nejzajímavějších turistických cílů
v západních Čechách. Pro zařazení do slosování o ceny však stačilo zavítat na 12 z nich dle
vlastního výběru.
Celkem putovalo po západních Čechách
s Prázdninovou štafetou – společným projektem Zoologické a botanické zahrady města
Plzně a Plzeňského kraje – 66 dětí. Nejvzdálenější účastníci byli z Prostějova. Jak uvedla
při předávání cen náměstkyně hejtmana
Plzeňského kraje Mgr. Olga Kalčíková, první
celokrajský ročník štafety vzbudil zájem a je
proto třeba v dětském putování po zajímavých
turistických cílech západních Čech pokračovat
i v příštím roce.
Deset vylosovaných dětských turistů dostalo
tričko se symboly letošního ročníku, hlavní
cena představovala zájezd do pařížského
Disneylandu od hlavního partnera projektu –
CK BUSTOUR FOLTYNOVÁ.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2006
68
výroční zpráva 2006
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Vzpomenu-li si na svá studentská léta, vybaví
se mně cesta do školy s aktovkou plnou knih
a sešitů, první a druhé zvonění, vyučování
v klasické třídě, popřípadě školní dílně, velká
přestávka v duchu kroužení několika desítek
kol po ústřední školní chodbě pod dozorem učitelů, sem tam návštěvu milicionáře v hodině
občanské výuky, divadelní představení, kino,
sportovní dny v okolí školy, návštěva obecní
knihovny, práce na školním pozemku či úklid
chodníku před školou, sběr konvalinkového
listí v přilehlém háji, kroužky, pionýr… Dnešní
výuka bezesporu vypadá velmi podobně, s léty
se však vše modernizuje a tak i způsob vyučování na školách.
O
Jiřina Pešová
Již druhým rokem v naší zoologické a botanické zahradě nabízíme školám a školkám rozšíření výuky přímo v terénu. Mohu napsat, že je
o tyto možnosti poměrně značný zájem. Ve
srovnání s rokem minulým, kdy do zahrady přicházelo v období od října až do dubna 23 škol,
letos má zájem o výuku v terénu už 42 škol.
Velmi kladně hodnotím takový přístup ať už
ředitelů jednotlivých škol, ale především
samotných učitelů, kteří si dají tu námahu a přijdou s dětmi, poněvadž jim chtějí dát více, než
by jim mohli dát v klasické třídě u tabule nebo
počítače. Hodiny strávené v zoologické zahradě
tak pomohou ještě prohloubit znalosti dětí, ty si
mohou na vlastní kůži zažít vazby v přírodě,
o kterých se učí v hodinách přírodovědy,
přírodopisu, biologie, zoologie, snad i zeměpisu. Učí se pozorovat, naslouchat a porozumět
přírodě. Kolektivy, které přicházejí na hodiny
O
Do zoologické zahrady za
poznáním a vzděláním
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Ukázka praktické výuky škol v areálu ZOO a BZ – provází Jiřina Pešová
Practical tuition for schools in ZOO and BG – the guides Jiřina Pešová
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
69
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
environmentální výchovy jsou většinou už
velmi dobře připraveny, a tak naše práce je spíš
jakýmsi testíkem, nebo pomocníčkem, obohacením o zajímavosti přírodních zákonitostí
v praxi, a to jak dětem, tak učitelům.
A jakými tématy se nyní společně zabýváme?
S mateřskými školami se potkáváme na
hodinách na našem statku Lüftnerka, kde společně navštěvujeme Domácí zvířata. Letos se
návštěva do konce 19. století, do kterého je
statek situován, rozšířila ještě o možnosti
fyzického kontaktu se zvířaty v Hladicí zoo.
Děti se zde mohou pomazlit s morčátkem, králíčkem nebo si mohou pohladit kozu. Tento
kontakt je pro silný prožitek velmi důležitý.
Velmi žádaný výukový program je vyučován
pod názvem Filmové hvězdy, aneb zvířátka
v pohádkách. Děti si tak vzpomínají společně
s lektorem programu na jednotlivé pohádky,
v nichž zvířátka vystupují a uvědomují si
odlišnosti ve srovnání s reálným životem,
způsoby jejich života v přírodě a potřeby
v zajetí. V loňském roce se velmi osvědčily
programy Cesta do Afriky a Cesta za varanem.
Děti na začátku této hravé cesty obdrží jízdenku na vlak nebo lodní lístek, to záleží na
způsobu virtuální přepravy, lektor je vede
zahradou, cestou s dětmi diskutuje, někdy se
i přestupuje na jiný způsob přepravy, až se
docestuje na místo programu. Hravou, jednoduchou formou děti seznámí s daným cílem.
Děti si na závěr většinou odnášejí omalovánky s aktuální tématikou, které si mohou
později vybarvit ve školce a tak si mohou
ještě umocnit prožité zážitky ze zoo. Pro pozorování jsme připravili program Medvěd
a Lesní zvířátka.
Pro ty starší a nejstarší máme připravenou
šňůru programů: Zoogeografické oblasti Země,
Moderní zoologické zahrady a jejich význam,
Červená kniha ohrožených druhů, Ostrovy
v ohrožení, Domácí zvířata a jejich předci. Podle
přání učitelů jsme dále připravili programy
Třetihory a Čtvrtohory, Plazi, Savci, Ptáci,
Šelmy, Primáti, Obratlovci, Dravci a sovy,
Podnebná pásma, Tropy, Savany. Velmi oblíbenými se staly návštěvy Tajemného světa noční
Afriky a Etologie zvířat.
Protože je naše zahrada zároveň i botanickou zahradou, připravili jsme také botanický
program Jehličnany, který dětem pomocí soutěže pomůže poznat jednotlivé druhy jehličnanů, dozví se zajímavosti a záludnosti o životě
těchto stromů v přírodě.
Po vzniku naší nové části zoogeografického
oddílu Severní Amerika a její propojení pomyslnou Panamskou šíjí do Jižní Ameriky se také
nabízí program Život v Americe. Děti se mohou
mimo jiné dozvědět o životě Indiánů a na botanické stezce mohou hledat jednotlivé druhy
rostlin, z nichž jsou vyrobeny či získány plody
na informační tabuli zde umístěné. Všechny
užitkové rostliny zde vysázené využívali a využívají obyvatelé těchto končin dodnes. Víte,
z kterého stromu se např. získává známý javorový sirup? Máte možnost to zjistit.
Kdo je to Kamča? Tak to je výukový program
o dravcích, nově obohacujících naší zahradu
v době sezónní, v ucelené kolekci ve vlastnictví
Milana Zaleše. Děti mají možnost dovědět se vše
o biologii a životě dravců, mohou zhlédnout
letové ukázky, dokonce si mohou vyzkoušet být
na pár vteřin sokolníkem. Některé dravce, např.
sovu pálenou, mohou v sokolnické rukavici
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2006
70
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Konference o EVVO pro školy, pořádaná 13. 12. s Ministerstvem životního prostředí na plzeňské radnici
The conference about EVVO for schools held on 13th December with the Ministry of Environment at the
Pilsen Town Hall
C
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
listy, jiné doplňuje aktivní hra založená především na práci v kolektivu, orientaci a následně
prezentaci získaných informací.
V letošním roce můžeme nabídnout také
kryté výukové prostory našeho nově otevřeného Environmentálního centra. Dvě učebny
a velký promítací sál nabízí rozšíření komfortu
pro výuku v naší zahradě. Na těchto aktivitách
se podílejí nejen kolegové našeho oddělení,
ale především externí zaměstnanci, studenti
Pedagogické fakulty v Plzni. Bez jejich práce
bychom jistě nebyli tak daleko.
Jsem ráda, že dnešní děti mají i takovéto
možnosti. Jsem rovněž ráda, že jsem svým
dílem mohla školám tyto možnosti nabízet. Je
toho ještě mnoho před námi, držím nám
palce.
Informace o výuce najdete na internetových stránkách www. zooplzen. cz
K
držet, nahlížet z očí do očí a pobídnout k letu na
určené místo.
Seznámit se z blízka s terarijními, bezobratlými a mořskými živočichy nabízí naše pobočka
Akva-Tera v centru Plzně na Palackého náměstí.
Odborně žáky provede a zajímavosti ukáže připravený ošetřovatel. Tak pestrá jsou naše setkání s přáteli, kteří neváhají využít naší nabídky. Pro výhodný vstup vznikla Školní permanentka, která putuje po daných třídách školy,
která si ji u nás zakoupí za 2 000 Kč, pro mateřské je to 1 500 Kč. Desetkrát je možné permanentku využít pro vstup maximálně 35 osob
(jedna návštěva), včetně učitelského doprovodu. Veškerá výuka probíhá za každého počasí
přímo v návštěvnických prostorách expozic.
Doplňkem jsou kontaktní zvířata, preparáty či
různé přírodniny získané z našich chovů.
V některých programech se tvoří s pracovními
N
výroční zpráva 2006
Ě
71
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2006
Zahradu propagují
evropské peníze
Ing. František Hykeš
Více než 3 miliony korun měla Zoologická
a botanická zahrada města Plzně na svoji propagaci v jubilejním roce založení zoo IRIS.
Získala je z evropských strukturálních fondů
určených pro Plzeňský kraj na rozvoj cestovního ruchu. Projekt a žádost nebyly interním
dílem, ale obé bylo svěřeno profesionálům –
obecně prospěšné společnosti Plzeňsko
v Evropě. Takový objem prostředků na propagaci nemá v historii zahrady obdoby. Vedle
billboardové a bigboardové kampaně, inzerce
v nejčtenějších novinách a v dalších tiskovinách a také na internetových portálech umožnila tato dotace vydat v potřebných nákladech nového velkého a malého průvodce po
zoologické a botanické zahradě a specializované expozici AKVA-TERA. Oba tituly jsou přeloženy do angličtiny, němčiny a také do ruštiny. Tento jazyk byl zvolen v souladu se
záměrem oslovit rusky mluvící lázeňskou
klientelu v Karlových Varech a nabídnout jí
jako zpestření léčebného a rekreačního pobytu na západě Čech právě výlety do zoologické
a botanické zahrady.
Objem prostředků dovolil zejména prostřednictvím billboardů a novinové propagace
představit plzeňskou zoologickou a botanickou kraje vedle Plzeňského kraje také v kraji
Karlovarském, v němž se nenachází žádná
zoo, ale částečně také ve Středočeském a Jihočeském kraji.
Plakátky, určené do městské hromadné
dopravy, a do určité míry i novinová inzerce
byly využity vedle celkové prezentace zahrady
také k informaci o doprovodných víkendových
akcích v květnu a červnu.
Dosud nejrozsáhlejší a nejkomplexnější prezentační kampaň – nejen co do počtu vydaných
materiálů, ale i osloveného území – v pětadvacetileté historii Zoologické a botanické zahrady
města Plzně i za osmdesát let zoo začala v polovině dubna a vyvrcholila těsně před prázdninami, tedy na začátku hlavní turistické sezóny.
Celá byla svěřena přední plzeňské reklamní
agentuře West Media.
Na sklonku léta navázalo na reklamní kampaň zpracování marketingové studie. Ta jednak
vyhodnotila účinnost jednotlivých typů prezentace, ale především navrhla jak efektivně oslovovat jednotlivé cílové skupiny návštěvníků
a dále hlavní směry propagační a marketingové
strategie pro příští roky, aby v nich zoologická
a botanická zahrada nadále upevňovala své
postavení nejnavštěvovanějšího turistického
cíle v Plzeňském kraji.
Přiznání dotace umožnilo i realizaci elektronického rezervačního systému. Tato novinka,
jež byla uvedena do zkušebního provozu v červnu, je určena především školám z Plzně a jejího okolí pro rezervaci výukových návštěv
zahrady. Využít ji mohou i zájemci o večerní
prohlídky zoo.
Vedle této zásadní dotace se podařilo v roce
2006 získat i další menší dotační prostředky,
které byly určeny zejména na víkendové doprovodné akce, vydání dárkové publikace k osmdesátinám zoo v Plzni, vybudování interaktivního
informačního panelu u tygří expozice a na konání letního dětského příměstského táboru
Deset dní s kamarády ze zoo. Z jednotlivých
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2006
72
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
and kindergartens rihght in the Zoo. The zoo
offers a convenient seasonal ticket for
schools. This year 40 schools have been
interested in it. There are about 30 various
educational programmes carried out by the
employees of promotional and educational
department, and mainly by students of the
Pedagogical Faculty in Pilsen. The tuition
takes place right on the grounds irrespective
of the weather conditions. The opportunity
of tuition has been extended with the opening of the Environmental centre at the
Luftnerka farmhouse.
O
městských částí byl k zahradě opět nejštědřejší
mateřský obvod Plzeň 1.
V závěru roku potěšily zprávy, že ze
Společného regionálního operačního programu – grantového schéma Podpora veřejných
subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu
v Plzeňském kraji získá zoologická a botanická
zahrada na svoji propagaci v roce 2007 opět
přibližně 3 miliony korun a Plzeňští právovárečníci podpoří prostřednictvím Občanské
volby Plzeňského Prazdroje v roce 2007 projekt
Český rok na vsi situovaný do prostředí statku
Lüftnerka.
T
A
Summary
Apart from the usual educational activities, implementation of projects of the zoo,
communication with media, schools and
sponsors, supplementing the websites and preparation of the standard print matters the
most important part of the work of the department were the Pilsen zoo’s 80th anniversary
activities such as the Representative ball, 3D
exhibition at the Pilsen Town hall, publishing
of the book and the Celebration day with a cultural program and the opening of the new
American exhibits. Each sphere of the activities is expanded and improved every year. The
emphasis is put on promotional activities –
presenting the life of the zoo in media – the
new exhibits, activities, etc. The department
cooperates with various institutions of public,
cultural and specialist world.
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Zdobení vánočního stromku
Decorating of Christmas Tree
L
Z
To the ZOO for knowledge and education
The Zoological and Botanical Garden of
Pilsen has been offering tuition for schools
N
výroční zpráva 2006
Ě
73
NÁVŠTĚVNOST A NÁVŠTĚVNÍCI V ROCE 2006
N
Ě
Attendance 2006
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Návštěvnost po měsících v letech 2004–2006
Visit rate monthly in years 2004–2006
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
Stav návštěvnosti ke konci jednotlivých měsíců 2004–2006
Visit rate at the end of each month in years 2004–2006
B
O
T
A
Vývoj návštěvnosti v letech 1997–2006
Visit rate in years 1997–2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Celková návštěvnost ZOO a BZ Plzeň v roce 2006
Visit rate in 2006
74
výroční zpráva 2006
Z
O
Internetová prezentace ZOO na www. zooplzen. cz – počet přístupů
Visit rate of our website www.zooplzen.cz
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Východní část areálu ZOO a BZ z nadhledu
The eastern part of the ZOO and Botanical Garden from above
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
75
D E N Í K E X P E D I C E U Z B E K I S TÁ N , 18 . – 31. 5 . 2 0 0 6
Ing. Jiří Trávníček
Na výročním zasedání EARAZA v Chomutovském Zooparku v roce 2005 jsem se seznámil se sympatickým ředitelem Zoo Taškent
Olimem Rasulevem. Slovo dalo slovo, padli
jsme si do oka a při sklínce vodky jsme domluvili spolupráci mezi našimi zoo. Po asi roční
občasné korespondenci jsme domluvili menší
výměnu zvířat a začali připravovat cestu do
Uzbekistánu. Největším problémem bylo získání víz. Po asi jedenapůlměsíčním ověřování
zvacího dopisu na Ministerstvu zahraničních
věcí v Taškentu nám bylo vízum dva dny před
odletem konečně vystaveno. Do Taškentské
zoo vezeme pár mladých anakond velkých
a skupinku mláďat gekonů obrovských.
Termiz. Ta taškentská, nová, mne překvapuje
vysokou úrovní. Na to, že jsme v Uzbekistánu,
poměrně velmi chudé muslimské zemi, je tato
zoo koncipována velmi moderně, nově postavená v roce 1996, má rozlohu 22 ha
a 100 zaměstnanců. Nejvíce z celé zoo nás zaujala mořská a sladkovodní akvária. Jenom
v tomto oddělení pracuje 15 ošetřovatelů.
Setkávám se s ředitelem Rasulevem a domlouváme naši cestu, odchyt zvířat pro nás a řešíme
vývozní povolení do ČR.
Členové expedice
• Jiří Trávníček
• Zdeněk Bříza – zahradník a ošetřovatel plazů
• Jan Konáš – kurátor bezobratlých a plazů
• Ondřej Trávníček – brigádník Akva-Tera
18. 5.
V 10.00 odlétáme s Aeroflotem přes
Moskvu do Taškentu.
19. 5.
Ve 3.00 ráno uzbeckého času přilétáme do
Taškentu. Jelikož vezeme zvířata, tak jsme
nuceni podstoupit neuvěřitelnou byrokratickou peripetii – více než 3 hodiny vyřizujeme
průchod letištěm.
Prohlížíme Národní Zoo v Taškentu.
V celém Uzbekistánu jsou pouze dvě zoo,
ještě jedna menší je na jihu země ve městě
Jiří Trávníček a Olim Rasulev – ředitel Zoo Taškent
(vpravo) domlouvají povolení k vývozu zvířat,
nachytaných při expedici
Jiří Trávníček and Olim Rasulev (the director of
Tashkent zoo, on the right) are arranging a permission
to export animals captured during the expedition
20. 5.
Ráno odjíždíme s profesionálním lovcem
Sergejem do hor Čimgan (lokalita č. 1), což je
západní výběžek Tien-Shanu. Teploty v Taškentu v 6.00 ráno 26 °C, 520 m n. m. Přes den
38 °C ve stínu. Večer v 9.00 hodin 28 °C ve stínu.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e d i a r y o f U z b e k i s t a n ex p e d i t i o n , 18 . – 31. 5 . 2 0 0 6
76
výroční zpráva 2006
Z
O
O
23. 5.
Spíme pod širákem v poušti Kyzilkum, asi
1 km od jezera. V noci chytáme dalších 6 solifug, 30 smrtníků tří druhů a velké ontofágy
z roku Scarabeus. Na tamaryšky nalétávají
překrásní krasci Julodis bucharica a Julodis
variolaris. Na písečné cestě chytáme první
krásnou užovku Psammophis lineolatus.
V noci na světlo chytáme velké množství
hmyzu.
A
O
G
I
C
K
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
21. 5.
Dopoledne chytáme ještěrky Eremias nikolskii, chytáme dalších šest krátkonožek a asi
5 blavorů. Ty samozřejmě po nafocení pouštíme. Pozorujeme čtyři supy bělohlavé a skupinku orlů stepních, jak krouží vysoko nad
námi, desítky vlh a mandelíků.
K večeru odjíždíme k blízkému jezeru
Aydarkol do písečných dun (lokalita č. 2).
Cestou chytáme zajímavé solifugy a jednoho
štíra. V dunách chytáme pro Zoo Chomutov
jednoho polodospělého samce stepního varana (Varanus griseus) a 8 polodospělých
agam (Trapelus sanguinolentus).
L
Vojenským uazem vjíždíme do sedla 1 500 m n. m.,
kupujeme si 4 l kumysu, vynikajícího kobylího kvašeného mléka, chytáme první bezobratlé a odpoledne sjíždíme dolů do údolí k řece Agsagata
(1 250 m n. m.). Chytáme mladou podplamatou
užovku (N. tessellata), jednu polodospělou štíhlovku (Coluber karelini), ještěrky Eremias
nikolskii, krátkonožky Ablepharus pannonicus
s krásně červenými bříšky a fotíme jednoho
mladého blavora (Ophisaurus apodus). Nocujeme v horách a chytáme větší množství ontofágních brouků. Velmi hojné jsou v celé lokalitě
zelené ropuchy (Bufo viridis).
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Krátkonožka Ablepharus pannonicus v pohoří
Čimgan, západní výběžek Tien-Shan
The Asian Snake-eyed Skink (Ablepharus
pannonicus) in Tschimgan mountains,
the western promontory of Tien-Shan
A
P
L
Z
22. 5.
Vracíme se do Taškentu, nachytané plazy
a bezobratlé vezeme do místní zoo, budou se
nám o ně celý příští týden starat. V zoo pracuje vynikající entomolog Sergej Bočkariov, většinu bezobratlých nám obratem určuje. Spíme
v Taškentu u profesionálního lovce Sergeje
Larina, který nás bude provázet celou dobu
pouští.
Přejíždíme z Taškentu přes Jizzakh a Yangigishlag do Termirqawug k Sergejovu kamarádovi Ibragimovi, místnímu inspektoru lovu.
Jsme 460 m n. m. Ve 13.00 je 33 °C ve stínu.
N
výroční zpráva 2006
Ě
77
D E N Í K E X P E D I C E U Z B E K I S TÁ N , 18 . – 31. 5 . 2 0 0 6
24. 5.
Přejíždíme asi 300 km jihozápadně ke
městu Zafarabad na lokalitu č. 3. Pokoušíme
se nalézt původní biotopy písečných dun, ale
vše je zdevastováno chovem ovcí a koz. Jediné
menší místo, zajímavé pro naše výzkumy, je
25 km severně od města Zafarabad
(250 m. n. m.). Sbíráme semena zajímavé jednoletky Ferula sp., z jejíchž odumřelých stonků děláme oheň a vaříme skopové maso.
Od rána do večera je v těchto místech pekelné
vedro 38–40 °C ve stínu. Chytáme 20 agamek
Phrynocephalus interscapularis a několik
agam Trapelus sanguinolentus. K večeru
pozorujeme 4 asi 15 cm velká mláďata písečných hroznýšků Eryx tataricus. Odchytáváme
3 jedince štíhlých hádků Psammophis lineolatus a asi 20 teratoscinků (Teratoscincus
scincus), 5 polodospělých gekonů Crossobamon eversmanni, jednoho asi metrového
hada Spalerosophis diadema, poprvé se zde
Mladý samec varana stepního (Varanus griseus),
ulovený poblíž jezera Aydarkol na lokalitě
Temirgawug, měřil asi 100 cm. Zleva: Z. Bříza,
J. Konáš a O. Trávníček
A young male of the Desert Monitor (Varanus
griserus) about 100 cm long, captured near
Aydarkol lake, locality Temirgawug
setkáváme s krásnými jedinci želv čtyřprstých –
Testudo horsfieldi. Jeden překrásně zbarvený
stepní varan nám bohužel utekl, nepodařilo se
nám ho ani vyfotografovat.
25. 5.
Dopoledne ještě chytáme na této lokalitě.
Podařilo se nám ulovit 1 zajímavou štíhlovku
Coluber karelini a mimořádně zajímavou
agamu Phrynocephalus mystaceus. Vyfotografovali jsme velkého střevlíka, připomínajícího
jihoafrické manticory.
26. 5.
Jedeme se podívat do Buchary, jednoho z nejkrásnějších měst střední Asie. Nakupujeme zde
potraviny a dárky a odpoledne se vracíme k jezeru Aydarkol k Ibrahimovi. V noci v jeho stáji
chytáme gekony Cyrtopodion fedtschenkoi.
27. 5.
Jedeme 5 km jihozápadně od městečka
Termirqawug do hor Nurata. Zde odchytáváme
6 dospělých agam (Laudakia lehmanni), dále
10 ks drobných gekonků Cyrtopodion fedtschenkoi a 6 mohutných ještěrek Eremias
grammica. Jsme 450 m n. m., v 11 hodin dopoledne je 35°C – lokalita č. 4. Sergej
s Ibrahimem kupují za 20 dolarů kozla a připravují jej k večeři. Ještě v podvečer Sergej vybíhá
do kopců a těsně před setměním přináší překrásnou levanskou zmiji „Gjurzu“, Macrovipera
lebetina turanica. Toto odpoledne Sergej
s našim uzbeckým řidičem Chakimem vypili
neuvěřitelných 2,5 l vodky. Až do druhého dne
do rána klečeli na čtyřech, zvraceli a chroptěli.
Vypadalo to, že je to jejich poslední hodinka.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e d i a r y o f U z b e k i s t a n ex p e d i t i o n , 18 . – 31. 5 . 2 0 0 6
78
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Jedním z nejbizarnějších bezobratlých je tato pavoukům příbuzná solifuga. Jezero Aydarkol, poblíž vesnice
Temirgawug, 460 m n. m.
This spider-related Wind scorpion is one of the most bizarre invertebrates. The lake Aydarkol, near
Temirgawug village, 460 m above the sea level
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
se vyskytovaly nejčastěji v 500–600 m n. m.
Cestou pozorujeme množství orebic, vlh, mandelíků, dudků, pozorujeme samici orlosupa
bradatého na hnízdě, ve vzduchu létají dva
druhy supů. V ledové tůni horského potůčku
chytám 40 cm velké mládě blavora žlutého
(Ophisaurus apodus). Dospělé blavory pozorujeme velmi často ve vysoké trávě v okolí
našeho tábora. Chytám ohromné množství
druhů ontofágních brouků v trusu koní
a skotu.
K večeru se vracíme zpět do Taškentu, třídíme a krmíme bezobratlé a plazy, které jsme
nachytali při expedici. Část úlovků necháváme
pro expozice Zoo Taškent.
A
28. 5.
V 5 hodin ráno, za úsvitu, vstáváme a jdeme
se Sergejem na lov levantských zmijí do hor.
Se Zdeňkem Břízou běžím za ním. Vodka v krvi
zřejmě působí jako vynikající palivo, protože
mu sotva stačíme. Dýcháme výpary vodky,
které se za ním linou do dálky. Během jedné
hodiny chytáme další 4 krásné, dospělé, asi
80 cm velké zmije levantské a další dvě agamy
Laudakia lehmanni. Zmije aktivují již při
23 °C, brzy ráno nebo vpodvečer číhají na
kořist ve větvích keřů rakytníků řešetlákolistých při potoce.
Další druhy původních dřevin, které jsme zde
fotili, byly tatarské javory, hlohy a hlošiny. Zmije
N
výroční zpráva 2006
Ě
79
D E N Í K E X P E D I C E U Z B E K I S TÁ N , 18 . – 31. 5 . 2 0 0 6
29. 5.
Dopoledne jedeme na jednání do Zoo Taškent
za ředitelem Olimem Rasulevem. Vyřizujeme
vývozní dokumenty, předáváme zvířata do jejich
expozic a domlouváme další spolupráci.
30. 5.
Ráno jedeme do Botanické zahrady v Taškentu, zjišťujeme, že je neuvěřitelně zdevastovaná a zničená, že už zde není kromě stařičké
pokladní na co koukat.
Odpoledne odvážíme plazy a bezobratlé na letiště, ve 14.00 se setkáváme s bývalým veterinářem zoo Vladimirem Ivanovičem a jedeme vyřídit
vývozní dokumenty pro ranní odlet domů. Po devíti hodinách neuvěřitelných obstrukcí a drcení
místní pekelné byrokracie už vše vypadá slibně,
zvířata nám snad celníci pustí do Čech.
Kde se vzal, tu se vzal kapitán našeho letadla, mladý ambiciózní týpek a rázně oznámil,
Drobná agamka, specializovaná na lov pouštních
mravenců, nese krásné jméno Phrynocephalus
interscapularis. Na původních pouštních
biotopech je místy nejhojnějším ještěrem
A small agama (Phrynocephalus interscapularis)
specialized in hunting desert ants; the most
common saurian in the original desert biotope
že na palubu letadla nic nevezme, že zvířata
jsou příliš nebezpečná a on si nevezme cestující
na svědomí. Následovala další hodina přesvědčování úředníků, všechno málo platné. Nezbylo
mi než změnit taktiku vyjednávání. Vytekly mi
nervy, vyházel jsem všechny krabičky se štíry
z bedny ven, zahulákal jsem rusky, že tímto
končí mezinárodní spolupráce mezi Českou
republikou a Uzbekistánem, podporovaná velvyslanci a vysokými politiky. To zabralo, vzduchem zasvištěla poslední „pečátka“ a zvířata
byla puštěna na palubu. Hůře dopadli kluci,
kteří se v noci vraceli do hotelu. Byli přepadeni
hordou místních banditů a zmláceni. Naštěstí
nebyli okradeni ani o doklady ani o peníze.
Pozorovaní obojživelníci a plazi při expedici
• Ablepharus pannonicus
• Laudakia lehmanni
• Trapelus sanguinolentus
• Testudo horsfieldi
• Bufo viridis
• Coluber karelini (Platyceps karelini)
• Crossobamon eversmanni
• Cyrtopodion fedtschenkoi
• Macrovipera lebetina turanica
• Eremias nikolskii
• Eremias grammica
• Eryx tataricus
• Natrix tessellata
• Ophisaurus apodus
• Phrynocephalus interscapularis
• Phrynocephalus mystaceus
• Psammophis lineolatus
• Spalerosophis diadema
• Teratoscincus scincus
• Varanus griseus
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e d i a r y o f U z b e k i s t a n ex p e d i t i o n , 18 . – 31. 5 . 2 0 0 6
80
výroční zpráva 2006
Z
C
K
Á
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Summary
A four-member expedition Uzbekistan
2006 took place from 18th to 31st May 2006. The
purpose of this expedition was to intensify contacts with Tashkent zoo and its director Olim
Rasulev, to achieve the exchange of some
interesting animals and document herpetofauna and invertebrates of Uzbekistan. Apart
from observation of animals in their natural
habitats, several reptiles, saurians, snakes and
invertebrates were imported to Pilsen. They
can be seen in the Akva-Tera exhibit.
B
H
R
A
D
A
M
S
T
A
P
L
Z
Nezapomenutelným zážitkem z nočních lovů na
poušti bylo chytání překrásných zemních gekonů
Teratoscincus scincus. 30 km jihozápadně od
města Zafarabad na lokalitě č. 3
Capturing beautiful geckos Teratoscincus scincus was an unforgettable experience of night
hunts in the desert, 30 km southeast of the town
of Zafarabat, locality no. 3
Ě
Počet kusů
19
5
I
Lokalita č.
L 2, 3
L3
L2
L3
L 2, 3
L3
L 2, 3
G
Bezobratlí
Blaps 1
Blaps 2
3
1,0
3
1,4
11
8
8
18
O
Plazi
Počet kusů
Coluber ravergieri (Hemorrhois ravergieri)
4
Cyrtopodion fedtschenkoi
4
Elaphe dione
4
Laudakia lehmanni
4
Phrynocephalus helioscopus
3
Phrynocephalus mystaceus
5
Spalerosophis diadema
3
Teratoscincus s. rustamovi
4
Teratoscincus scincus
10
Trapelus sanguinolentus
5
L5
L
Nachytaní a dovezení plazi a bezobratlí
z expedice do Zoo Plzeň
2
O
Lov zmijí levantských (Macrovipera lebetina
turanica) byl jedním z našich největších zážitků.
Zmije po ránu a k večeru vylézaly do keřů, kde
čekaly na svoji kořist – ptáky nebo drobné hlodavce
Hunting the Blunt-nosed Viper (Macrovipera
lebetina turanice) was one of our greatest
experiences. In the morning and in the evening
the Vipers crept up the bushes and waited for they
prey – birds or small rodents
L5
O
Califera
(úhyn při transportu)
Cetonia bogdanovi
Empusa sp.
Mantis sp.
Melanogryllus desertus
Scarabeus
Soliphuga sp.
Tenebrionidae 1
Tenebrionidae 2
N
výroční zpráva 2006
Ě
81
E X P E D I C E P O R T U GA L S KO 10 . – 2 3 . 9 . 2 0 0 6
Ing. Jiří Trávníček
Proč právě Portugalsko? Doufal jsem, že
Portugalsko bude ještě zemí s panenskou přírodou, nepříliš hospodářsky a turisticky zdevastovanou, takzvaně „na konci Evropy“.
10., 11. 9.
Konečně vyjíždíme po nesmírně vyčerpávajícím týdnu, kdy zoo slavila 80 let výročí
vzniku a navštívilo nás přes 300 významných
hostů.
Tentokrát jedeme služební Toyotou Landcruiserem přes Německo, Francii, Španělsko až
k Portugalské hranici do městečka Nigrán, kde
si u firmy s typicky španělským jménem „New
York Caravans“ půjčujeme obytný přívěs.
Třídíme věci a vyrážíme do hor. Z Plzně až sem
jsme za 27 hodin ujeli neuvěřitelných
2 870 km. Z Plzně až na španělsko-portugalskou hranici je bez přestání nádherná dálnice.
12. 9.
Jsme na lokalitě č. 1, Parc National Serra
da Peneda. U vesničky Vilar de Suento nacházím zachovalý kokon kudlanky a chytáme
a fotíme první ropuchu krátkonohou (Bufo
calamita). Prvním plazem této lokality je
drobná ještěrka Podarcis hispanica. Zde sbíráme semena rostlin z čeledi Ericaceae.
Odpoledne přejíždíme asi 5 km severovýchodně do hor k vesnici Assureira. Pod vesnicí u potůčku fotíme mločíky pruhované
(Chioglossa lusitanica) – monotypický druh
zlatě pruhovaného endemického obojživelníka. Lokalita je 830 m n. m., teplota ve 12.00
je 17 °C.
Krásná a vzácná užovka Coronella girondica
v národním parku Serra da Peneda, 830 m n. m.
The beautiful and rare Grass snake Coronella
girondica in National park Serra da Peneda,
830 m above the sea level
13. 9.
Dopoledne ještě zůstáváme na lokalitě č. 1,
jdeme hlouběji do údolí potoka pod vesnici.
Fotíme ještěrky perlové (Timon lepidus), jednoho scinka (Chalcides striatus). Na cestě nalézáme ubitou asi 110 cm dlouhou obojkovou
užovku (Natrix natrix astreptophora). Pod
kamenem nalézáme 15 cm velké mládě užovky
Coronella girondica. V chladném potůčku fotíme velmi hojné skokany Rana iberica
a R. perezi. Odpoledne přejíždíme do sousedních hor Serra da Estrella ve středním východním Portugalsku. Spíme v horách 1 200 m n. m.,
teplota v 8.00 ráno je 8 °C.
14. 9.
Ráno fotíme jednu ropušku starostlivou
(Alytes obstericans). Přejíždíme asi 15 km jižně
do nejvyšších částí hor k jezeru Lagoa Comprida
až do výše 1 850 m n. m. Teplota je zde ve 12.00
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Por tugal, 10.–23. 9. 2006
82
výroční zpráva 2006
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
15. 9.
Dopoledne jsme ještě na stejné lokalitě.
Fotím dospělou ropuchu obecnou (Bufo bufo).
Pozorujeme další čtyři ještěrkovce alžírské.
Pod kamenem nalézáme prvního zástupce
čeledi gekonovitých Tarentola mauretanica.
Pod dalším kamenem chytám překrásně zbarvenou polodospělou užovku Natrix maura.
Projíždíme napříč celým pohořím Serra da
Estrella směrem na Guardu po silnici 18-1.
Hory jsou prakticky úplně odlesněné a spálené. Kousek slušné přírody jsme našli v údolí
mezi městečky Monteigas a Belmonte.
Odpoledne přejíždíme asi 200 km východně do
španělského n. p. Monfragüe v provincii
Extramadura (lokalita č. 2). Údajně zde má být
nejzachovalejší příroda z celého Pyrenejského
poloostrova. Zde je jeden z posledních původních mediteránních porostů dubu cesmínovitého (Quercus ilex) a dubu korkového (Q. suber).
Večer přejíždíme do kempu 10 km před park,
kde pozorujeme hejna krásných endemických
strak modrých (Cyanopica ibera) a 4 supy
hnědé (Aegypius monachus). Před kempem
pod kameny chytáme dva blíže neurčené štíry.
L
pouze 6 °C. Fouká ledový vichr. Fotíme 6 ks
vysokohorských ještěrek Iberolacerta m. monticola, místní endemit. Žije pouze na 75 km2
s populační hustotou 1 500 ks/1 ha. Samice mají
žlutá břicha. Fotím 3 jedince Rana iberica. V této
horské oblasti jsou relativně zachovalé biotopy.
Dominantní dřevinou jsou zde polštářovité jalovce (Juniperus sp.) Odpoledne přejíždíme 17 km
východně od Monteigas směrem na Belmonte. Je
to pěkné, zarostlé údolí s menší říčkou, kde
během 40 minut chytáme a fotíme 6 druhů plazů:
1 užovku maurskou (Natrix maura), 1 scinka
(Chalcides bedriagai), 1 ještěrkovce alžírského
(Psammodromus algirus), více jedinců ještěrek
Podarcis hispanica a jedno mládě krásně zbarvené ještěrky Podarcis schreiberi. Hojně se zde
vyskytuje Rana iberica.
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Miniaturní endemický mločík pruhovaný
(Chioglossa lusitanica) vyhledává vlhká a chladná
údolí potoků a říček. N. p. Serra da Peneda, poblíž
vesnice Vilar de Suento, 800 m n. m.
The tiny endemic Golden-stripe Salamander
(Chioglossa lusitanica) looks for dump and cool
stream and river basins. National Park Serra da
Peneda, near to Vilar de Suento village, 800 m
above the sea level
16. 9.
Ráno se vracíme do národního parku, kde
na několika místech pozorujeme desítky supů
bělohlavých (Gyps fulvus) a hnědých. Nejvíce
jich bylo na skále nad přehradou na lokalitě
Salto del Gitano. Jednou dokonce spatříme
krásného orla španělského (Aquila adalberti).
Z plazů pozorujeme pouze 2 jedince želvy
kaspické (Mauremys leprosa) a několik mla-
N
výroční zpráva 2006
Ě
83
E X P E D I C E P O R T U GA L S KO 10 . – 2 3 . 9 . 2 0 0 6
dých ještěrkovců alžírských. Odpoledne přejíždíme asi 50 km jihozápadně do Llanos de
Calceres y Sierra de Fuentes na dropy velké. Je
to lokalita s největší populací těchto vzácných
ptáků v Evropě, šance na spatření je ale samozřejmě malá. Ptáci jsou nesmírně plaší. Jedná
se o největšího suchozemského létavého
ptáka na světě. Projíždíme asi 30 km rozbitou
polní cestou mezi městy Trujillo a Cáceres.
Máme štěstí, vidíme a fotíme 18 jedinců. Úniková vzdálenost ptáků je asi 300 m. Cestou
těsně před Trujillo na silnici č. 208 pozorujeme ve vysychající řece Río Tozo asi 30 ks
různě velkých želv Mauremys leprosa. K večeru se vracíme do Portugalska a spíme
v horách Sierra de Mamede. Má zde žít
14 druhů obojživelníků a 21 druhů plazů.
Lokalita č. 1. Poblíž tohoto potůčku se vyskytovaly
velmi hojně mločíci pruhovaní, ropuchy krátkonohé,
ještěrky Podarcis hispanica, ještěrky perlové
a další plazi
Locality No. 1. Golden-striped Salamanders,
Natterjack Toads, lizards Padorcis hispanica,
Ocellated Lizards and other reptiles could be
abundantly found near this creek
17. 9.
Ráno projíždíme napříč celým pohořím,
nevěříme vlastním očím. Příroda je zcela zdevastovaná, hory odlesněné a spálené, něco podobného znám jen z Madagaskaru. Rychle odsud
ujíždíme směrem do vnitrozemí a na noc zastavujeme u umělého jezera Dos Minutos.
Dvacet kilometrů západně od města Evora.
(Lokalita č. 3). V okolí jezera jsou pěkné porosty starých uměle pěstovaných dubů obou druhů
(Q. cerris, Q. suber). Fotíme zde jedno mládě ještěrkovce iberského (Psammodromus hispanicus) a mladého štírohlavce ještěrčího (Malpolon
monspessulanus), několik ještěrek španělských
(Podarcis hispanica) a 2 druhy štírů.
18. 9.
Dopoledne přejíždíme na západ k pobřeží
Atlantiku. Cestou chytáme odrostlé mládě štíhlovky podkovní (Coluber hippocrepis) na kamenné zídce u benzínové pumpy ve městě
Montemor. Cca 20 km od Alsácer do Sal krátce
zastavujeme ve vesničce Moitinha v deltě řeky
Rio Sado, kde se ve velkém pěstuje rýže.
Pozorujeme desítky, možná stovky čápů bílých
a volavek stříbřitých. Chytám mladou užovku
maurskou a Zdeněk Bříza (zahradník a ošetřovatel plazů naší zoo v jedné osobě) rosničku
Hyla arborea molleri. Procházíme po krajích
rýžovišť a pod nohama nám skáčou doslova tisíce skokanů Rana perezi. V teplých mělčinách
jsou hojní blíže neurčení červení raci. Večer přejíždíme do Lisabonu.
19. 9.
Spíme před zoo. Ráno si prohlížíme 125 let
starou Zoo Lisabon, kde asi 1/3 expozic je pěk-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Por tugal, 10.–23. 9. 2006
84
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Á
20. 9.
Dopoledne fotím zbytky nádherných rašelinišť na pobřeží, prohlížíme si starobylé město
Peniche a Obida. K večeru jedeme do ptačí
rezervace Mindelo 20 km severně od Porta.
Bohužel jako téměř celé Portugalsko je i tato
rezervace zcela zničená, momentálně je zde
smetiště.
M
A
na 5 milionů litrů vody je 55 druhů ryb a žraloků. I přesto, že oceánárium je na pobřeží,
mořská voda je uměle míchaná ze solí dovážených z Rudého moře. Ročně navštíví tyto
expozice neuvěřitelných 900 000 návštěvníků. Večer přejíždíme asi 50 km na sever
k pobřeží Atlantiku k městu Peniche.
Z
H
R
A
D
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
ných, nových, moderních. Zbytek Zoo je udržován ve starém stylu. Některé expozice jsou
doslova otřesné, bohužel místní památkáři je
nepovolí zbořit. Zoo chová asi 250 druhů zvířat,
mimo jiné vzácné okapi nebo medvídky koala.
Terárium je doslova v zoufalém stavu. Nejzajímavější z celé zoo je delfinárium. Provází
nás kurátorka plazů Lucilia Tiberio. Honza
Konáš, kurátor plazů v Zoo Plzeň s ní domlouvá
budoucí spolupráci. Odpoledne navštěvujeme
jedno z největších akvárií v Evropě, Oceanario
de Lisboa, profesionálně vedené nádherné
akvárium s asi 7 miliony litrů mořské vody. Asi
35 zoologů a ošetřovatelů zde představují moře
4 oceánů, 2 druhy tučňáků, papuchalky a menší
expozici tropického pralesa. V největší nádrži
K
Dospělá ropuška starostlivá (Alytes obstericans) v N. p. Serra da Estrella, 1 200 m n. m.
An adult tadpole Alytes obstericans in Nat. Park Serra da Estrella, 1 200 m above the sea level
N
výroční zpráva 2006
Ě
85
E X P E D I C E P O R T U GA L S KO 10 . – 2 3 . 9 . 2 0 0 6
21. 9.
Pomalu se vracíme přes Španělsko do Francie.
22. 9.
Ve francouzském městě Pierrelate poblíž
Monte Limar, severně od Avignonu jsme navštívili soukromou krokodýlí farmu. V rozlehlých sklenících, vytápěných teplou vodou
z nedaleké atomové elektrárny chovají více než
500 ks krokodýlů asi deseti druhů. Největší
množství, 340 kusů mají dospělých krokodýlů
nilských. Rovněž se zde mohou pochlubit velkou skupinou sundských gaviálů, černých kajmanů, mississippských aligátorů. Odchovali
čínské aligátory, nilské krokodýly a mississippské aligátory. Největší vzácností této farmy je
6 importovaných polodospělých indických gaviálů (Gavialis gangenticus). Jako první v Evropě zde rozmnožili v roce 2002 seychelské želvy
Dipsochelys dussumieri. Je to zatím nejlépe
vedená krokodýlí farma pro veřejnost, jakou
jsem kdy viděl. Vstupné je zde 10 Euro.
23. 9.
Vracíme se zpět do Plzně. Během této cesty
jsme v přírodě Portugalska pozorovali 7 druhů
obojživelníků ze sedmnácti a 15 druhů plazů
z dvaceti sedmi.
Bezesporu nejvzácnější plazi Španělska jsou Iberolacerta m. monticola, místní vysokohorští endemiti. Žijí na
pouhých 75 km2 v horách Serra da Peneda. Lagoa Comprida, 1 850 m n. m., teplota vzduchu ve 12.00 hod.
pouhých 6 °C.
The Iberolacetra m. manticola, the local alpine endemics is without any doubt the rarest reptile of Spain.
It inhabits only 75 square km in the Serra da Penda mountains. Lagoa Comprida, 1850 m above the sea
level, the air temperature at noon is only 6 °C
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Por tugal, 10.–23. 9. 2006
86
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Místo hojného výskytu vzácných ještěrek Iberolacerta m. monticola. Žijí zde ve společenství se skokany
Rana iberica
A place of abundant occurrence of Iberolacerta m. monticola lizards. They live there together with common frogs Rana Iberica
C
Psammodromus hispanicus
Chalcides bedriagai
Chalcides striatus
Coluber hippocrepis
Coronella girondica
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix astreptophora
Z
A
H
R
A
D
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
From 10th to 23rd September 2006 the workers of the ZOO and BG took part in an expedition to explore and describe herpetofauna
of Portugal. The article describes a diary,
observation of each of the localities in various biotopes. During this journey we
watched 7 out of 17 species of amphibians,
and 15 out of 27 species of reptiles.
M
Plazi
• Mauremys leprosa
• Tarentola mauritanica
• Timon lepidus
• Lacerta schreiberi
• Iberolacerta m. monticola
• Podarcis hispanica
• Psammodromus algirus
•
•
•
•
•
•
•
•
Á
Obojživelníci
• Chioglossa lusitanica
• Alytes obstericans
• Bufo bufo
• Bufo calamita
• Hyla arborea molleri
• Rana perezi
• Rana iberica
K
Seznam pozorovaných obojživelníků a plazů
N
výroční zpráva 2006
Ě
87
EXPEDICE JORDÁNSKO 2006
Ing. Tomáš Peš
Na výzvu Dr. Davida Modrého z Parazitologického ústavu v Brně jsem se zúčastnil ve
dnech 21. 1.–5. 2. 2006 expedice do Jordánska.
Cílem této expedice bylo zprovoznění
nového centra ekologické výchovy se zoologicko-botanickou expozicí v Um-al-Quttayn.
Tato expozice bude široké veřejnosti představovat původní flóru a faunu oblasti Bahia,
oblasti pouští východního Jordánska.
Během pobytu byly dokončeny expozice
drobných živočichů, především plazů a drobných savců ve třech místnostech, z toho jedna
je z převráceným světelným režimem pro
vystavování živočichů s noční aktivitou. Dále
byly připraveny 2 voliéry pro ptáky a 3 klece
pro menší druhy šelem v prostorách stanice.
V rámci expedic na lokality s různými substráty byl posbírán nejen materiál pro budování expozic, ale bylo odchyceno i 11 druhů
savců, několik druhů plazů a bezobratlých,
kteří se stali prvními obyvateli nových expozic.
Zaškolen byl i budoucí personál stanice, a to
jak v získávání materiálu, tak především v chovu
Nokturnárium
Nocturnal room
jednotlivých druhů. Na místě byly písemně zpracovány chovné návody pro jednotlivé druhy.
V roce 2007 se předpokládá návštěva vedoucího
stanice v České republice, kdy by se měl ještě více
zdokonalit v chovatelských dovednostech.
Během expedice byla navštívena chovná stanice v Al Azraq pro v přírodě vyhubeného
halančíka Aphanius sirhani, kterou pomohli
zbudovat rakouští akvaristé, a rezervace
Shaumari Wildlife Reserve pro znovu vysazené
přímorožce arabské. Ti jsou však chováni opět
pouze v oplocených výbězích, protože většina
vypuštěných přímorožců byla upytlačena.
Klece ptáků
Birds aviary
Savci odchycení během expedice
• Pískomil rudoocasý (Meriones libycus syrium)
• Pískomil hedvábný (Meriones crassus ssp.)
• Pískomil Cheesmanův (Gerbillus cheesmani)
• Pískomil zakrslý (Gerbillus henleyi mariae)
• Pískomil malý (Gerbillus nanus arabium)
• Pískomil veverkoocasý (Sekeetamys calurus
calurus)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition Jordan 2006
88
výroční zpráva 2006
Z
O
O
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Bodlinatka (Acomys dimidiatus)
Sinai Spiny Mouse
L
Z
Dr. David Modrý from the Parasitological
institute in Brno invited us to take part in the
expedition to Jordan 22nd January till 5th
February 2006.
The aim of this expedition was to start
a new center for ecological education with
zoological-botanical exhibit in Um-al-Quttayn.
This exhibit would introduce the original flora
and fauna of the Bahia region, the region of
deserts of the eastern Jordan.
During the expedition room exhibits of small
animals were finished. One of them has inverse
light mode to exhibit animals active at night.
Aviaries for birds and cages for smaller carnivores were prepared at the station as well.
G
Tarbík egyptský (Jaculus jaculus)
Bodlinatka zlatá (Acomys russatus russatus)
Bodlinatka jordánská (Acomys russatus lewisi)
Bodlinatka sinajská (Acomys dimidiatus
dimidiatus)
• Plch pustinný (Eliomys melanurus)
O
•
•
•
•
L
Nakládání větví v Hazim
Loading of branches for exhibits in Hazim
During the expeditions to individual localities
with various substratum material was collected not only for the exhibits. Moreover 11 species of mammals were caught, as well as several species of reptiles and invertebrates. They
became the first inhabitants of the exhibits.
The future staff of the station was trained
in collecting material, and mainly in breeding of individual species. Guidelines for
breeding of each species were written on
spot. In 2007 the head of the exhibit is expected to visit the Czech Republic, where he
should improve his breeding skills.
During this expedition we visited a breeding station in Al Azraq breeding of the
Topminnor Aphanius sirhani, which is extinct
in the wild. This station was constructed with
the help of Austrian aquarists. We also visited
Shaumari Wildlife Reserve for newly released Arabian Oryxes, however they are
kept in fenced enclosures as the majority of
animals released into the wild were poached.
N
výroční zpráva 2006
Ě
89
Callitrichidae primates in Pilsen ZOO and BG – history and present
Ivo Těťál
Přestože v roce 2006 naše zoologická
zahrada oslavila významné jubileum 80 let své
existence, chov drápkatých opic patří k historii poměrně novodobé, protože první zástupci
těchto drobných primátů se zde objevili až na
přelomu milénia, v roce 2000.
Ale i během tohoto poměrně krátkého
období se v plzeňské zoologické zahradě objevila řada druhů těchto opiček a od většiny
chovaných druhů jsme odchovali i mláďata.
Ve svém příspěvku proto podávám stručný
přehled o chovaných druzích této skupiny primátů.
Kosman bělovousý (Callithrix jacchus)
Kosmani bělovousí patřili mezi jedny z prvních drápkatých opic, které se v plzeňské zoologické zahradě objevily. V létě roku 2000
jsme koupí od soukromého chovatele získali
pár těchto kosmanů. Byli umístěni nejprve do
chovatelského zázemí a od roku 2002 několik
let pravidelně obývali přes léto venkovní
expozici s volným přístupem na okolní stromy.
V roce 2004 jsme původní chovný pár nahradili novými jedinci dovezenými z Německa.
Během let 2000 až 2006 bylo od obou samic
úspěšně odchováno 15 mláďat. V létě roku
2006 však zcela nečekaně uhynul chovný
samec. V současné době usilujeme o získání
nového nepříbuzného samce. Rádi bychom
v chovu těchto kosmanů i nadále pokračovali.
Přestože jsou mezi soukromými chovateli široce rozšířeni, plzeňská zoo byla dlouhou dobu
jedinou naší zoologickou zahradou, která
tento druh chovala. Teprve v nedávné době
obnovila chov těchto primátů zoo ve Dvoře
Králové nad Labem.
Stav k 31. 12. 2006 – 3,2
Kosman zakrslý (Callithrix pygmaea
niveiventris)
Samce tohoto kosmana jsme získali v roce
2003 ze zoo Olomouc a samici v roce 2004 ze
Zoo Brno. Oba jedinci pocházeli z privátních
kolekcí a jsou řazeni k méně rozšířenému
a méně často chovanému poddruhu tohoto kosmana. Po úhynu samice ještě v témže roce se
nám podařilo získat novou samici až v roce
2005. Bohužel v létě toho roku uhynul i samec.
Přes veškerou snahu se nám již nepodařilo získat nového nepříbuzného samce. Proto jsme se
rozhodli ukončit chov této subspecie a samici
předali do zoo v Jihlavě.
Stav k 31. 12. 2006 – 0
Kosman zakrslý (Callithrix pygmaea
pygmaea)
Zástupci tohoto druhého poddruhu kosmana zakrslého se v zoo objevili počátkem roku
2001, kdy jsme z Tierparku Berlín dovezli pár
těchto zvířat, umístili je do chovatelského zázemí a kde ještě toho roku úspěšně odchovali
2 mláďata. Teprve v roce 2005 se skupina těchto kosmanů přestěhovala do nově vybudované
expozice. Samice do současné doby porodila
11 mláďat, z nichž 6 bylo úspěšně odchováno.
Stav k 31. 12. 2006 – 1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
DRÁPKATÉ OPICE (PRIMATES, CALLITRICHIDAE)
V ZOO A BZ PLZEŇ – HISTORIE A SOUČASNOST
90
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
odrostlým mládětem. Z chovatelského hlediska jde o velice cenný materiál, neboť se
jedná o jedince, kteří pocházejí z odchytu ve
volné přírodě v Peru. Rok byli chováni v chovatelském zázemí, kde samice porodila a pár
i úspěšně odchoval 2 mláďata. Dalšího přírůstku, opět v podobě dvojčat, jsme se dočkali
hned v následujícím roce, ale to již byla skupina těchto tamarínů přestěhovaná do nové
expozice. Tento poddruh tamarína sedlového
je chován v Evropě zcela výjimečně. Kromě
plzeňské zoo je pravděpodobně jediným dalším místem zoo Asson ve Francii, kam také
v roce 2006 odešla do deponace obě naše
odchovaná starší mláďata, a jeden soukromý
chovatel v naší republice, který chová několik
dalších jedinců pocházejících ze stejného
importu těchto opic z Peru a z jehož chovu
jsou i naše zvířata.
Stav k 31. 12. 2006 – 3,2
H
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Tamarín sedlový (Saguinus fuscicollis
lagonotus)
Tamaríny sedlové tohoto přesně určeného
poddruhu jsme získali v létě 2004 darem opět
ze soukromého chovu, a to pár společně s jejich
R
Kosman zakrslý (Callithrix pygmaea pygmaea)
Western Pygmy Marmoset
Tamarín vousatý (Saguinus imperator
subgrisescens)
Chov tamarína vousatého tohoto poddruhu začíná až v červnu 2004 dovozem
samce ze zoo v Jihlavě a samice ze Zoo
Romagne ve Francii. Takto nově sestavený pár
byl umístěn v chovatelském zázemí. Zde
pravděpodobně ale nenašel potřebný klid
a vhodné podmínky k odchovu mláďat.
Především samice navíc trpěla zdravotními
problémy a možná i to byla jedna z dalších
možných příčin neúspěšného prvního odchovu. V srpnu 2005 samice sice porodila
N
výroční zpráva 2006
Ě
91
Callitrichidae primates in Pilsen ZOO and BG – history and present
jedno mládě, to ale do druhého dne uhynulo.
Na podzim roku 2005 byl pár přestěhován do
nově vybudované expozice v blízkosti tropického pavilonu, rychle se zde zabydlel, ustaly
i jejich zdravotní problémy a v srpnu 2006
jsme se dočkali prvního úspěšně odchovaného mláděte.
Stav k 31. 12. 2006 – 1,2
Tamarín žlutoruký (Saguinus midas
midas)
Tamarín žlutoruký patří bezesporu k nejúspěšněji chovaným druhům drápkatých opic
v dosavadní historii naší zahrady. Chovný pár,
který jsme v roce 2000 získali ze soukromého
chovu se od samého počátku projevil svojí
vynikající reprodukční schopností i úspěšným
přirozeným odchovem svých mláďat. Navíc
samice je velmi cenná i z genetického hlediska, neboť pochází z volné přírody. Chovný pár
se od roku 2001 pravidelně 2× do roka rozmnožuje, samice v počátcích pravidelně rodila
trojčata a pár bez větších problémů všechna
mláďata i úspěšně odchoval. K problémům
s reprodukcí i odchovem mláďat nastal až
v posledních dvou letech, kdy se rodinná skupina rozrostla na 10–12 jedinců, s převahou
mladých samců. Samice pravděpodobně nenašla dostatek klidu na kojení mláďat a navíc tito
samci, kteří se u drápkatých opic také podílejí
na odchovu svých mladších sourozenců,
nepředávali pravidelně mláďata samici na
kojení. Proto jsme se ve výjimečných případech rozhodli i pro odebrání mláďat a pokusili se je odchovat uměle. Bohužel se nám to
nepodařilo a tak jsme se i u těchto tamarínů
dočkali několika neúspěšných odchovů. Přesto
z dosud 21 narozených mláďat jich bylo odchováno úspěšně 17. Teprve po radikálním zásahu
do rodinné skupiny a odebráním přebytečných
samců v uplynulém roce se situace uklidnila
a samice úspěšně odchovala své zatím poslední
mládě. Věříme, že v nadcházejícím roce bude
vše již probíhat bez větších problémů a dočkáme se i dalších úspěšných odchovů mláďat.
Stav k 31. 12. 2006 – 3,2
Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)
Tito tamaríni se dostali do majetku naší zoologické zahrady jako vůbec první druh této skupiny primátů sice již v roce 1998, ale fyzicky přišli do zoo až v průběhu roku 2000. Dva roky byli
dočasně deponováni u soukromého chovatele.
Teprve po vybudování nové a návštěvnicky velice atraktivní expozice se celá skupina přestěhovala do svého nového domova. Atraktivnost
této expozice spočívá jistě v tom, že zvířata mají
z její vnitřní části umožněn volný přístup na
okolní keře a stromy a dostávají se tak téměř do
přímého kontaktu s návštěvníky bez jakýchkoli
mříží či jiného zabezpečení. K zamezení jejich
úniku z této expozice je využívána především
jejich „neochota“ pohybovat se po zemi.
Tamaríny pinčí jsme získali jako skupinu
2 samců a 5 samic darem ze zoo v Rotterdamu.
Jsou to jistě jinak zajímaví primáti, ale podle
našich dosavadních zkušeností, patří k obtížně
chovaným druhům, díky svému specifickému
chování a komplikovaným sociálním vztahům
uvnitř skupiny. Proto jsme se ani my nevyhnuli
problémům v jejich chovu. Z počátku vstupovala pravidelně do reprodukce jediná samice
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
DRÁPKATÉ OPICE (PRIMATES, CALLITRICHIDAE)
V ZOO A BZ PLZEŇ – HISTORIE A SOUČASNOST
92
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
Since 2000 the Pilsen ZOO and BG has
kept 7 species and subspecies of primates of
the Callitrichidae family. Some of them have
been kept in the breeding facilities, but
majority of them have been exhibited for
visitors. In near future we are planning to
build a new pavilion for the New World primates. Most of the kept species of Callitrichidae should be moved there, along with
several other species from this area and
they all should find there better conditions
for further breeding.
We have been thinking about expanding
the breeding of this group of mammals. In
future we would like to focus on rarely kept
species and on the species endangered in
the wild, which are included in European
breeding programs (EEP, ESP, ISB). By
doing so we would join in the animals’ breeding in captivity and perhaps contribute
to conservation of these interesting primates, which have been in danger of total
extinction.
T
Shrnutí
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
v období let 2000–2006 měla ve své kolekci
7 druhů a poddruhů primátů, řazených do čeledi Callitrichidae. Některé z nich jsou prozatím umístěny v zázemí, většina z nich je však
vystavována v návštěvnicky přístupných expozicích. V nejbližší budoucnosti plánujeme
výstavbu nového pavilonu pro novosvětské primáty, kam by se potom většina chovaných
druhů drápkatých opic společně s některými
dalšími druhy z této oblasti měla přestěhovat
a nalézt zde ještě lepší podmínky i pro případnou další reprodukci. Uvažujeme také o dalším rozšíření chovu této skupiny savců. Rádi
bychom se do budoucna zaměřili i na méně
často chované druhy a na druhy v přírodě nejvíce ohrožené, které jsou zařazeny do evropských i celosvětových záchovných programů
(EEP, ESP, ISB), zapojili se tak do jejich chovu
v zajetí a snad i do záchrany těchto zajímavých
primátů, kterým v přírodě hrozí stále větší
nebezpečí úplného vyhubení.
O
a skupina odchovala v letech 2000 až 2001
3 mláďata. V závěru roku 2001 skupina začala
tuto dominantní samici agresivně napadat
a vyhánět ze skupiny. Její postavení zaujala jiná
samice, která s původním samcem od roku
2002 do roku 2004 přivedla na svět dalších
6 mláďat. Od roku 2004 však reprodukce ustala
a skupina se přestala rozmnožovat. Jednou
z možných příčin byl již poměrně pokročilý věk
chovného páru. Z nepříbuzných jedinců původní skupiny jsme se pokusili tedy sestavit
nový pár a umístili jej do chovatelského zázemí.
Pár v následujícím roce ze 3 narozených mláďat
odchoval pouze jediné a v roce 2006 již ani tato
samice nezabřezla. Rozhodli jsme se proto zbavit se neperspektivních jedinců a formou deponace je umístili u soukromého chovatele.
Dovozem nové mladé samice ze zoo Bratislava
jsme sestavili nový pár a doufáme, že se již
v nadcházejícím roce opět dočkáme přírůstků,
alespoň od tohoto páru, v podobě úspěšně
odchovaných mláďat.
Stav k 31. 12. 2006 – 2,2
N
výroční zpráva 2006
Ě
93
HISTORIE CHOVU VLKŮ HŘÍVNATÝCH V ZOO PLZEŇ
Lenka Václavová, Martin Vobruba
Vlk nebo také pes hřívnatý patří mezi zajímavé a ohrožené šelmy Jižní Ameriky.
Typickým znakem těchto statných zvířat jsou
dlouhé tmavé nohy s černými tlapkami. Srst je
rezavě žlutá a od týlu probíhá po hřbetě černý
pruh, který se ježí jako hříva. Ocas je huňatý
s bílou špičkou. Ve své domovině obývá vysokostébelné stepi nebo křoviny, takže potřebuje rozhled nad vegetací, aby objevil případnou
kořist. Vlk hřívnatý není rychlý ani vytrvalý
běžec, jak by se mohlo zdát. Patří mezi mimochodníky, to znamená, že vykračuje současně
končetinami na jedné straně těla. Dlouhé
nohy jsou spíše přizpůsobením prostředí
a umožňují mu lepší orientaci ve vysoké trávě.
Samec a samice vytvářejí monogamní pár, ale
loví jednotlivě, což je vzhledem k charakteru
potravy pochopitelné. Vlci hřívnatí jsou v zajetí velmi klidní, ale také zároveň zvědaví a lekaví. Ve vztahu k ošetřovatelům většinou bezkonfliktní. Jejich jediným handicapem jsou
vysoké nároky na předkládanou potravu.
Častá jsou onemocnění zažívacího traktu.
Tato zajímavá šelma byla prvně importována do Plzně v roce 1993 v době kdy v Zoo
Plzeň chyběly střední a větší druhy psovitých
šelem. Zároveň šlo o období, kdy získávání
atraktivních přírůstků nebylo samozřejmostí
a šlo o významné zatraktivnění chované
kolekce. Jejich plzeňskou expozicí se stal
výběh a zrekonstruovaná ubikace původně
zamýšlená pro bongo a později zvažovaná pro
gepardy. Pletivo kolem expozice bylo nahrazeno suchým příkopem s betonovou vnější stěnou jištěným elektrickým ohradníkem. V době
Vlk hřívnatý (Chrysocyon brachyurus)
Maned Wolf (Chrysocyon brachyurus)
sestavení druhého páru byl postaven i druhý
výběh. Zatím co první je vysloveně expoziční,
druhý je více ukryt ve vegetaci a jako ohraničení slouží i nadále pletivo. Od té doby má pavilon také předvýběhy. Vlci si vytvořili své ochozy, na kterých vyšlapali znatelné cestičky.
Postupně bylo na západ Čech importováno
sedm zvířat z Halle, Basileje, Dortmundu,
Lipska, Berlína a Švédska. Celkem se podařil
odchov dvanácti vlků od tří samic. Někteří vlci
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
History of keeping of Maned Wolves in Zoo Plzen
94
výroční zpráva 2006
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
šek počkat do března 1995. Vlčice původem
z Lipska dostala jméno Alice a utvořila
s Alfrédem druhý chovný pár. I tento pár měl
z počátku problémy s odchovy svých mláďat. Ve
dvou prvních vrzích byla vždy dvě mláďata, ale
pouze jedno z obou vrhů přežilo, poté co byla
odebrána a uměle odchována. Vendulka byla
prvním odchovaným mládětem v plzeňské zoologické zahradě. Narodila se v březnu 1996, poté
co bylo druhé vlče z vrhu nalezeno mrtvé byla
odebrána k umělému odchovu. Ošetřovatel
Václav Trejbal odchoval Vendulku, jeho kolegyně Olga Grohmanová zase samce Lorda narozeného v lednu 1997. Ani jedno z uměle odchovaných vlčat však nečekal dlouhý život. Vendula
uhynula v necelých třech letech na urémii. Lord
L
z Plzně naopak obohatili zoologické zahrady
v Indonésii, Polsku a Maroku.
V říjnu roku 1993 Plzeň získala první vlky
hřívnaté z Halle, dvě sestry Ari a Anni. Po příchodu samce Lananga, v prosinci 1993, byl
sestaven první chovný pár. Lanang nebo také
Áda s Ari měli celkem dva vrhy, v prosinci 1996
a říjnu 1997. Ari vrhla po jednom mláděti, ale
vlčata byla bohužel vždy mrtvá.
Vlčice Anni se svého partnera nedočkala.
V červnu 1994 musela být utracena. Bylo podezření, že je nakažena vzteklinou. Pitva však prokázala jinou nebezpečnou chorobu, nervovou
psinku.
Samec Alfréd, kterého jsme získali z Dortmundu v listopadu 1994, si musel na svůj protěj-
K
Á
Vlci importovaní do ZOO Plzeň
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
95
HISTORIE CHOVU VLKŮ HŘÍVNATÝCH V ZOO PLZEŇ
Ě
History of keeping of Manned Wolves in Zoo Plzen
se nedožil čtvrtého roku. Teprve třetí vrh z prosince 1997 byl rodiči odchován. Mláďata byla
pojmenována Clif, Cindy a Carin (Cleopatra).
Před dovršením tří let byla Carin odeslána do
Zoo Wroclaw a Clif se Cindy do Zoo Rabat.
V roce 1997, na doporučení koordinátora
chovu, byly oba chovné páry rozděleny.
Koordinátor upřednostňoval sestavení nového páru. Jako geneticky vhodnější se ukázalo spojení Ari a Alfrédem. Samec Lanang byl
tedy odeslán do Pasuruanu v Indonésii a Alice
v roce 2000 do Zoo Wroclaw se svou dcerou
Carin, kde však záhy uhynula.
Ari a Alfréd v prvním vrhu, z prosince
2000, odchovaly čtyři vlčata. Samec Dustin
v necelém roce uhynul a samice Debora byla
poslána do Krakowa v březnu 2003. Dva zbývající vlci, Dominika a Damián, jsou v plzeňské
zoologické zahradě dodnes. Samice Dominika
se stala pokračovatelkou rodu, když nám
v letošním roce vrhla čtyři vlčata. Vrh z listopadu 2006 je pátým vrhem vlků hřívnatých
v plzeňské zoologické zahradě, ponese tedy
jména začínající písmenem E. I v tomto vrhu
jedno vlče uhynulo, ale Emil, Eda a Erička, jak
byla vlčata pojmenována, se zatím mají čile
k světu.
Šestiletá přestávka mezi čtvrtým a pátým
vrhem byla zapříčiněna upadajícím zájmem
zoologických zahrad o chov těchto krásných
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Vlci narození v ZOO Plzeň
96
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
O
ních vlčat stane v pořadí třetím v linii chovných zvířat v plzeňské zoo.
G
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
šelem. Mnoho zoologických zahrad dnes chová
vlky hřívnaté pouze expozičně bez chovatelských ambicí. Zoo Plzeň chce i nadále v jejich
chovu pokračovat. Doufáme, že se jedno z letoš-
I
Mláďata vlka hřivnatého 28. den po narození
Maned Wolf cubs 28 days old
Summary
History of keeping of Maned Wolves in Zoo
Plzeň began in 1993 by coming of two females from zoological garden in Halle,
Germany. Two breeding pairs were put together over time. By now 12 young (from
3 females) were bred. Seven wolves were
imported to our zoo and again, our wolves
were moved to zoos in Poland, Indonesia and
Morocco to fortify their breeding. Breeding of
Maned Wolves is not easy. Wolves are very
fastidious for quality of their food. There is
also very high mortality of the young and
adults too. In spite of this our Zoo is one of
successful breeders of this rare species.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
97
A short excursion into the history and present of snake breeding
Mgr. Martin Vobruba
Také hadi patří po dlouhá léta mezi tradiční
chovance plzeňské zoo. Specializace na chov
plazů zde byla vždy vyhlášená. Již roku 1934
byli ve skleníku doudlevecké zoo IRIS chováni
hadi, vzpomínkovou publikací k 10. výročí
zahrady je zmíněna například blíže neurčená
užovka. Nepřetržitý chov hadů trvá od vzniku
terárií na Lochotíně i expozice Akva-Tera
počátkem 60. let dodnes a za toto období bylo
chováno již více než 135 taxonů hadů.
Expozice Akva-Tera na Palackého třídě
v centru města vznikla paralelně s budováním
Odchov anakondy velké, chovatelka Marcela
Schneiderová v roce 1988
Breeding of the Green Anaconda, with Marcela
Schneiderová, the breeder, in 1988
nové plzeňské zoo na Lochotíně. Na rozdíl od
80. a 90. let v ní zpočátku bývalo kromě ryb chováno více druhů plazů i obojživelníků, včetně
hadů (jako je tomu i dnes po rekonstrukci
z roku 2001). V samotné zoo se postupně od
poloviny 60. let chovali plazi v tropickém pavilonu „Z“, kde došlo záhy i k úspěchům, jako
např. k rozmnožení psohlavců orinockých.
Posléze se kolekce hadů víceméně ustálila na
velkých krajtách rodu Python, anakondách
a hroznýších. Ve výroční zprávě z roku 1990
jsou popsány české první odchovy anakondy
velké z let 1984 a 1988, což patří k největším
chovatelským úspěchům plzeňské zoo v celé její
osmdesátileté historii.
V 60. letech nechyběli v Akva-Teře ani
chřestýši, ploskolebci, různé druhy zmijí a kobra. Jejich chov je spjat s působením Zdeňka
Veselého a kolektivu odborníků kolem něj.
Ojedinělým jedovatým chovancem byla také
mamba černá, dále bičovka zelená, některé
bojgy nebo málo známá kufie. Ze vzácných
druhů škrtičů se v plzeňské zoo v minulosti rozmnožila například krajta kobercová nebo hroznýšovec kubánský, chována byla také krajta
ametystová, pestrá či Albertisova. Mezi zdroje
hadů patřila např. Herpetologická stanice
v Praze pod vedením pana Vogela a také Zoo
Bronx v New Yorku, dále ostatní zoo a sporadicky i soukromí chovatelé.
Ze současné kolekce více než 50 druhů
hadů, chovaných v zoo na Lochotíně i v AkvaTeře patří mezi nejvzácnější madagaskarský
hroznýš psohlavý, dále hroznýš Dumerillův,
nově chovaný hroznýš madagaskarský a krajta
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MALÁ EXKURZE DO HISTORIE A SOUČASNOSTI
CHOVU HADŮ V ZOO PLZEŇ
98
výroční zpráva 2006
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Snůška krajty zelené
Eggs of the Green Tree Python
L
Z
tygrovitá. Pozoruhodná je kolekce užovek rodu
Elaphe, madagaskarská užovka leioheterodon
chovaná a množená v sukulentním skleníku
nebo trio mohutných zmijí gabunských, žijících
v pavilonu Tajemný svět africké noci. V záchytném centru Zoo Plzeň rehabilitují, pokud je
volná kapacita, zadržení pašovaní plazi –
z hadů jasně počtem jedinců dominuje novoguinejská krajta zelená.
V roce 2003 se rozmnožilo v plzeňské zoo
5 druhů hadů, v roce 2004 již 12, včetně obou
výše zmíněných druhů madagaskarských hroznýšů. Od roku 2005 mohou návštěvníci pozorovat vejce a líhnutí např. užovky červené, pardálí či leioheterodonů přímo v nové expozici
inkubátorů a líhnutí v tropickém pavilonu „Z“.
Mezi nejdelší a také nejstarší hady, chované
v současnosti v plzeňské zoo, patří dvojice
krajt tygrovitých, žijících zde od roku 1987,
L
J. Trávníček a M. Vaňousek s krajtou mřížkovanou
před tropickým pavilonem (1985)
J. Trávníček and M. Vaňousek with a Reticulated
Python in front of the tropical pavilion (1985)
která se v roce 2005 dočkala komfortního
nového terária, představující celou místnost.
Rekordní krajta mřížkovaná v minulosti přesáhla délku 5 metrů.
Ze vzdálenější minulosti se tradují i nejméně dvě historky o útěku velkých hadů do
prostor pavilonu terárií. Zatímco v prvním
případě musela četa oddělení údržby vybourat zeď, aby krajta zalezlá do malé dutiny
v podstavci terária mohla být bez nebezpečí
vrácena do svého domova, v druhém případě
došlo k jejímu odhalení jednou pracovnicí
zahrady na velmi neobvyklém místě – přímo
v míse na toaletách zaměstnanců zoo.
Pravidelnou součástí návštěvnického
servisu je každou sobotu ve 13 hodin povídání
o plazech v tropickém pavilonu. Většinou si
mohou zájemci zblízka prohlédnout a pohladit některou z užovek, korálovek, případně
menších krajt či jiných plazů.
N
výroční zpráva 2006
Ě
99
A short excursion into the history and present of snake breeding
Hroznýšovec duhový je v plzeňské zoo chován dlouhá léta
The Rainbow Boa has been bred in the Pilsen zoo for many years
Summary
Snakes have belonged among traditionally
kept animals in the Pilsen zoo as well. The specialization in snake breeding has always been
renown. As early as 1934 snakes were kept in
a greenhouse of the IRIS ZOO in Doudlevce,
in the commemorative publication of the 10th
zoo’s anniversary a not clearly specified grass
snake is mentioned. The non-stop snake breeding has been taking place since the foundation of terrariums in Lochotín as well as the
Akva-Tera exhibit – since the beginning of the
60’s. During this period over 135 of snake
taxons were reared. The fist rearing of the
Green Anaconda from 1984 and 1988 belongs
among the greatest breeding successes of the
Pilsen zoo in the 80 years of its history.
In the 60’s rattlesnakes, copperheads, various species of vipers and a cobra were kept
in Akva-Tera. Their breeding is connected with
the work of Zdeněk Veselý and his team of specialists. Rare inhabitants were also the Black
Mamba, the Green Vine Snake, the Cat snake,
or not very well known Bothrops. Among the
rare species of successfully bred constrictors
belong the Northwestern Carpet Python or the
Cuban Boa. Several species of Pythons such
as the Amethystine Python, the Blood Python,
Albert’s Australian Water Python were kept as
well. The Herpetologist station in Prague led
by Mr. Vogel and the Bronx Zoo in New York
were the main sources of snakes, as well as
other zoos and private breeders.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MALÁ EXKURZE DO HISTORIE A SOUČASNOSTI
CHOVU HADŮ V ZOO PLZEŇ
100
výroční zpráva 2006
Z
O
3
–
–
2004
–
–
•
–
–
–
•
2004
–
–
•
–
–
–
•
1984
1988 (2×), 1989
•
1984
1988, 1991, 1992
–
–
1971 – 1 ex.
ssp. ortoni
1964–1971
různí hroznýši
„pestří“ či „duhoví“
–
•
–
–
–
•
–
–
–
1989
1991
Jako i další druhy
ze zoo Bronx
Konec chovu 1996
–
–
Do roku 1985
–
–
–
–
–
–
7 ex
Chov ukončen cca 1966
–
–
–
–
–
–
Určení 1971
dle českého názvu
1 ks ze
Záchranného centra
do 2005
–
D
A
–
M
Ě
S
T
–
A
P
–
L
20
–
A
19
–
–
R
18
–
H
17
Hroznýšovec duhový
2001
Epicrates cenchria maurus
Hroznýšovec
2001
Epicrates cenchria cenchria
Hroznýšovec
1980
Epicrates striatus
Hroznýš kubánský
1981
Epicrates angulifer
Hroznýš
1983
Tropidophis sp.
Hroznýšek
1964
Erix miliaris
Hroznýšek
1964
Erix tataricus
Hroznýšek pestrý
1971 (?)
Eryx colubrinus
2003
Hroznýšek
1999 (?)
Erix jaculus
•
A
16
–
Psohlavec Cookův
1981
Corallus (e.) cooki
Psohlavec zelený
1993 (?)
Corallus caninus
Hroznýš psohlavý
1997
Sanzinia m.
madagascariensis
Hroznýš psohlavý
2006
Sanzinia madagascariensis
volontany
Hroznýš Dumerilův
1997
Acrantophis dumerili
Hroznýš
2005
Acrantophis madagascariensis
Hroznýš královský
1964
Boa constrictor
(neověřeně 1963)
Hroznýšovec duhový
1978
Epicrates cenchria
Od roku 2001
ssp. Corallus
enydris enydris
Chov do roku 1991
Z
15
2004, 2006
Á
14
1970 (leden)
Jde o C. e. enydris
K
13
1968
•
C
12
1988
I
11
1984
N
10
1974
A
9
–
Možná již
1964–65 dva ks
bez determinace
Prvoodchov v ČR/SR
T
8
1981 – 2×
O
7
1972
B
6
1969
A
5
Kept 2006
Á
4
Chován 2006
Comments
K
Anakonda velká
Eunectes murinus
Psohlavec orinocký
Corallus enydris
Komentáře
Next bred
C
2
Další rozmnožení
First bred
I
Anakonda žlutá
Eunectes notaeus
První rozmnožení
First arrival
G
1
První příchod
O
Taxa
L
Taxon
Nr.
O
Číslo
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
101
A short excursion into the history and present of snake breeding
Z
Taxon
L
Nr.
Taxa
P
21
22
Krajta mřížkovaná
1968
Python reticulatus
Krajta tygrovitá
1963
Python molurus molurus
Krajta tmavá
1969
Python molurus bivittatus
Krajta pestrá
1972
Python curtus
T
Číslo
A
N
Ě
MALÁ EXKURZE DO HISTORIE A SOUČASNOSTI
CHOVU HADŮ V ZOO PLZEŇ
24
25
26
27
28
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
23
30
31
32
33
34
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
29
A
35
37
38
39
O
41
První rozmnožení
Další rozmnožení
Komentáře
Chován 2006
First arrival
First bred
Next bred
Comments
Kept 2006
1977 (1 ks?)
–
1991
–
Možná pod jiným
názvem již 1966
1. druh v zoo Lochotín
•
1977
1978, 1981
–
–
–
–
•
1968
–
–
1972 – 1
1973 – 2
1985 – 1
2000 – 2,2
Dosud 5 ex.
•
1989
1990
1991, 1996, 2003, 2005
–
•
1976
–
–
• (D)
–
–
Další importy
1996 – 1,1
2001 – 1,1
–
2006
–
•
–
–
Záchranné centrum
Zase 1996
–
2000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Coluber graviata
–
–
–
–
•
2001
2003, 2004,
2005, 2006
–
Exemplář 1980-84
ze zoo Bronx
Chov 1989–91 a 2003
•
Krajta
2004
Apodora papuana
Krajta zelená
1976
Chondropython viridis
Krajta ametystová
1973
Liasis = Morelia amethystina
Krajta kobercová
1996
M. spilota variegata
= diamantová
Krajta paví
1966
Morelia argus
Užovka čivavská
2000
Bogertophis subocularis
Užovka
2006
Coluber ravergieri
Štíhlovka východní
1991
Coluber jugularis caspisu
Štíhlovka balkánská
2000
Coluber gemonensis
Štíhlovka
2000
Coluber viridiflavus
Štíhlovka
1968
Coluber sp.
Užovka
2006
Elaphe dione
Užovka červená
1966
Elaphe guttata
Znovu 1980
Užovka černá
1973
Elaphe obsoleta
–
•
•
–
Dříve Elaphe subocularis •
Z
O
O
40
L
G
I
C
K
Á
36
Krajta písmenková
Python sebae
Krajta královská
Python regius
Krajta
Liasis albertisii
První příchod
102
výroční zpráva 2006
–
Z
O
•
2003
–
–
•
2005
–
–
•
2003
2004, 2005, 2006
•
–
–
Dříve čtyřpruhá
a ssp. obsoleta
–
–
–
–
•
–
–
•
2004
Užovka „čínská“
již 1963 a možná odchov
2005, 2006
–
•
•
–
–
–
•
–
–
–
•
–
–
–
–
–
Již před 1934 v zoo
asi tuzemské užovky
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2004
–
–
–
–
–
Epizodní chov
–
–
–
–
1970
–
Není vyloučen i chov
N. rhombifer
–
–
–
–
–
–
–
Znovu od r. 2000
•
R
A
D
A
M
Ě
S
T
–
A
P
L
63
–
H
62
2006
A
61
2004
Z
60
–
Á
59
Chov 1 rok
K
58
–
C
57
–
I
56
•
N
55
–
A
54
–
T
53
2004
O
52
•
B
51
–
A
50
2004
Á
49
2003
K
48
Kept 2006
C
47
Chován 2006
Comments
I
Z
Užovka nádherná
1999
Elaphe helena
Užovka amurská
2000
Elaphe schrencki
Užovka
2001
Elaphe schrencki anomala
Užovka žlutočervená
2000
Elaphe flavirufa pardalina
Užovka japonská
1999
Elaphe climacophora
Užovka kýlnatá
2000
Elaphe carinata
Užovka pardálí
1989–90
Elaphe quatorlineata
2000
Užovka
2004
Elaphe persica
Užovka leopardí
2004
Elaphe situla
Užovka
2005
Elaphe moellendorfi
Užovka
2001
Elaphe taeniura taeniura
Užovka
2001
Elaphe taeniura friesei
Užovka
2003
Elaphe bimaculata
Užovka stromová
1963
Elaphe longissima
Užovka liščí
1974
Elaphe vulpina
Užovka
2000
Elaphe radiata
Užovka
2003
Elaphe flavolineata
Užovka
2003
Elaphe janseni
Užovka
2003
Elaphe scalaris
Užovka rybářská
1966
Natrix piscator
Užovka podplamatá
1970
Natrix tesselata
Užovka
2003
Natrix maura
Užovka
1991
Nerodia fasciata
46
Komentáře
Next bred
G
42
45
Další rozmnožení
First bred
O
Taxa
44
První rozmnožení
First arrival
L
Taxon
Nr.
43
První příchod
O
Číslo
N
výroční zpráva 2006
Ě
103
A short excursion into the history and present of snake breeding
Z
Taxon
L
Nr.
Taxa
P
64
65
Užovka ostronosá
1999
Gonyosoma oxycephala
Ptyas velkooký
1964
Ptyas mucosus
Ptyas sp.
1972
Užovka
2006
Spalerosophis diadema
Had
2006
Uromacer catesbyi
Užovka pobřežní (býčí) 1967
Pituophis catenifer
Langaha listonosá
2006
Langaha madagascariensis
Užovka
1993?
Leioheterodon
1998 – přeurčení
m. madagascariensis
Užovka
1993x94
Leioheterodon modestus
Užovka
1993?
Leioheterodon geayi
2006
Užovka
2006
Dromicodryas bernieri
Užovka
2005
Dromicodryas quadrilineatus
Užovka zelená
2006
Madagascarophis
colubrinus pastoriensis
Užovka
1993
Madagascarophis colubrinus
Užovka
2004
Liopholidophis lateralis
Had
1993
Lycodrias gaimardi
Had
1993
Mimopsis mahafarensis
Had
2006
Pseudoxyrhopus quadrilineatus
Užovka
1999
Oligodon cyclurus smithi
Užovka indigová
1999
Drymarchon corais couperi
Korálovka
1999
Lampropeltis ruthvenii
Korálovka
2003
Lampropeltis alterna
66
67
M
Ě
S
T
Číslo
A
N
Ě
MALÁ EXKURZE DO HISTORIE A SOUČASNOSTI
CHOVU HADŮ V ZOO PLZEŇ
68
D
71
Z
74
75
76
77
O
78
B
79
A
T
A
N
I
C
73
Á
72
K
A
H
R
70
A
A
69
80
82
83
84
O
G
I
C
K
Á
81
První rozmnožení
Další rozmnožení
Komentáře
Chován 2006
First arrival
First bred
Next bred
Comments
Kept 2006
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
Chov přibližně
v období 1964-67
Úhyn během roku
1998
–
–
Uváděn jako meixosus; –
meisconsus apod.
Nelze vyloučit P. mucosus –
–
•
1999, 2000–01, První roky jako geayi
2004–05
•
•
–
–
–
•
–
–
–
•
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
2004
2006
–
•
–
–
–
–
2002
–
–
•
2006
–
–
•
Z
O
O
L
85
První příchod
104
výroční zpráva 2006
Z
O
–
–
•
1995
–
–
Do roku 1996
–
2001
2006
–
–
•
2001
2006
–
–
•
2001
2006
–
–
•
1996
–
–
1996–1999
Znovu 2001
•
2003
–
–
–
•
2002
–
–
–
•
2003
–
–
–
•
2003
–
–
–
•
2003
–
–
–
•
2003
–
–
–
•
2001
–
–
Do r. 2005
–
1966
–
–
–
–
2003
–
–
–
•
2000
–
–
–
•
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
103
–
K
102
2003
C
101
–
I
100
Chov do 1995
N
99
–
A
98
–
T
97
1988
O
96
•
B
95
–
A
94
–
Á
93
–
K
92
Kept 2006
2000
C
91
Chován 2006
Comments
I
Z
Korálovka
Lampropeltis calligaster
Korálovka
Lampropeltis getulus
Korálovka
Lampropeltis getulus
californiae
Korálovka mexická
Lampropeltis mexicana
Korálovka
Lampropeltis
mexicana greeri
Korálovka
Lampropeltis
mexicana thayeri
Korálovka
Lampropeltis
triangulum arcifera
Korálovka
Lampropeltis
triangulum campbelli
Korálovka
Lampropeltis
triangulum hondurensis
Korálovka
Lampropeltis
triangulum sinaloae
Korálovka
Lampropeltis
pyromelana knoblochi
Korálovka
Lampropeltis
pyromelana pyromelana
Korálovka
Lampropeltis
pyromelana woodini
Užovka
Thamnophis marcianus
Užovka
Thamnophis proximus
Užovka
Thamnophis radix
Užovka
Heterodon nasicus
Užovka domácí
Boaedon fuliginosus
90
Komentáře
Next bred
G
86
89
Další rozmnožení
First bred
O
Taxa
88
První rozmnožení
First arrival
L
Taxon
Nr.
87
První příchod
O
Číslo
N
výroční zpráva 2006
Ě
105
A short excursion into the history and present of snake breeding
Z
Taxon
L
Nr.
Taxa
104
Užovka banánová
1993
– domácí
Boaedon lineolatum
Užovka – šípovec
1974
Psammophis subtaeniatus
Užovka – šípovec
1974
Psammophis crucifer
Užovka – šípovec
2000
Psammophis sp. (Etiopie)
Bojga stromová
1972
Boiga dendrophila
Bojga africká
Viz. pozn.
Dispholidus typus
Vejcožrout rezavý
2000
Dasypeltis medici
Šírohlavec (?)
1966
Malpolon sp.
Had
2000
Crotaphopeltis sp.
Zmije
2000
Causus sp.
Had neurčený
2000
Etiopie
Chřestýšovec
2003
Tropidolaemus wagleri
Chřestýšovec
2003
Trimeresurus sp.
Bičovka zelená
1963
Oxybelis fulgidus
Křovinář – kufie
1963
Bothrops sp.
Mamba černá
1966
Dendroaspis polylepis
Kobra „asijská“ Naja
1965
(naja nebo oxiana)
Kobra
1967
Naja sp.
Ploskolebec
1964
Agkistrodon halys
Ploskolebec vodní
1965
Agkistrodon piscivorus
Chřestýšek zakrslý
1967
Sistrurus miliaris
Chřestýš brazilský
2003
Crotalus durissus
105
106
M
Ě
S
T
A
Číslo
P
N
Ě
MALÁ EXKURZE DO HISTORIE A SOUČASNOSTI
CHOVU HADŮ V ZOO PLZEŇ
107
109
A
D
A
108
H
112
Z
111
A
R
110
114
115
116
117
119
120
121
122
C
K
Á
B
118
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
113
124
125
První rozmnožení
Další rozmnožení
Komentáře
Chován 2006
First arrival
First bred
Next bred
Comments
Kept 2006
–
–
Do r. 1994
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 ex.
Do 1978
Epizodní chov,
uvedeno crucigera
2 ex.
Chov do r. 2001
Zase epizodně 1987
–
–
–
Chov v polovině 60. let
-
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pouze 1 rok
–
–
–
3 ex.
–
–
–
Přes záchranné centrum
•
–
–
–
–
–
2004 další ex.,
jiný druh?
–
–
–
–
2 ex.
–
–
–
–
–
–
–
–
Dovoz Voženílek;
Poslední zmínka 1970
Ze Zoo Liberec,
export 1966 Švýcarsko
Inventura prosinec 1967
–
–
8 ex.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
Z
–
–
Deponát pro výstavu hadů –
O
L
O
G
I
123
První příchod
106
výroční zpráva 2006
Z
O
–
Chřestýš diamantový
1965
– kostkovaný
Crotalus adamanteus
Chřestýš neurčený
1964
Crotalus sp.
Zmije gabunská
2000?
Bitis gabonica
Zmije obecná
1944
Vipera berus
Zmije řetízková
1968
Vipera = Daboia russellii
Zmije řetízková
2003
Daboia russellii pulchella
Zmije růžkatá
1963
Vipera ammodytes
Zmije levantská
1964
Vipera lebetina
Zmije pobřežní – nosorohá 1976
Bitis nasicornis
–
–
–
–
2006
–
–
–
–
–
–
–
Epizodní chov
–
–
–
1969 zmije „růžová“
–
–
–
–
–
–
1964 – 4 ex.
Znovu 1990–91
Dle Seznamu druhů
čsl. Zoo 1976
První had v AKVA TERA?
1966 – 2 ex.,
1967 – 3?, 2003
–
–
Po 2 měsících
do zoo Brno
–
–
–
•
A
ZOO IRIS,
–
Užovka z 30. let neurčena
–
–
B
O
T
A
N
I
C
–
K
135
–
Á
134
1962
K
133
Kept 2006
C
127
132
Chován 2006
Comments
I
Chřestýš zelený
Crotalus viridis
131
Komentáře
Next bred
G
126
130
Další rozmnožení
First bred
O
Taxa
129
První rozmnožení
First arrival
L
Taxon
Nr.
128
První příchod
O
Číslo
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Hadi nedeterminovatelní
• „Krajta“ – 1965 nákup v ZOO Liberec; i. č. 1234
• „Krajta“ – i. č. 1299 – 1966 za 1 240 Kč z HS
• „Krajta lesní“ – Austrálie (?) i. č. 1309 za 1 640 Kč z HS 1966
• „Krajta páví“ – i. č. 1308 z HS 1966 za 1 385 Kčs; možná záměna s mřížkovanou (jinde shodné označení)
• užovka (a další hadi) 1933 skleník v IRISu
• Hroznýš duhový 1963 A/T – Boa nebo E. cenchria?
• Hroznýš písečný A/T 1964 – Erix?
• Užovka rybářská 1966
• Kobra z roku 1967 (jiný druh?)
• Bojga v zoo 1968
• Jihoafrický stromový had od Voženílka – 2 ks, 1 ex. 66 úhyn, 1 ex. 67 prodej – Bojga, mamba???
• A/T 31. 10. 1966 – had stromový – 2 ex.
• A/T 31. 12. 69 „zmije“
• 1. 4. 72 nákup z Herp. stanice 3 „rybolovky“, 2 „šplhavky“ (1 + 1 úhyn v listopadu)
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
107
History of the IRIS association, the Pilsen club of friends of nature
JUDr. Vladimír Protiva, předseda Spolku plzeňských akvaristů IRIS
Koncem 19. století dochází k rozvoji akvaristiky v Evropě, především pak v Německu,
kde v roce 1888 vzniká v Berlíně první akvaristický spolek Triton. Následně odtud se chov
akvarijních rybek šíří pak i do zemí Rakousko-uherského mocnářství, jehož součástí v té
době byly i země Koruny české.
V prosinci roku 1899 byla pořádána v Plzni
spolkem pro pěstění drůbeže v sále Waldekově výstava, kde veřejnosti byla poprvé ukázána skutečná akvária osázená rostlinami.
Tam seznámili se blíže přátelé akvaristiky
a v roce 1900 v listopadu po přednášce pana
pátera Bedřicha Kohlera v „Přírodovědeckém
klubu“, která pojednávala o účelu akvárií
a jejich zařízení, ustavila se sekce akvarijní
tohoto klubu. Sekce tato konala svou první
schůzi dne 18. prosince 1900 o 6. hodině
večerní v měšťanské dívčí škole v Jungmannově třídě. Zahájil ji botanik profesor Maloch.
Na této schůzi byli zvoleni předsedou sekce
pan Antonín Hanš a jednatelem pan páter
Bedřich Kohler. Tím byl položen základ spolku
Iris. Takto líčí vznik spolku ve své publikaci
z roku 1936 tehdejší pokladník spolku Iris pan
Václav Uchytil.
Sekce tato byla tak agilní, že již v roce 1901
(od 29. 6. do 2. 7.) hodlala pořádat akvaristickou výstavu. Pro nesouhlas Přírodovědeckého klubu bylo od pořádání výstavy upuštěno a členové sekce se sdružili v kroužek přátel akvárií a terárií dne 7. května 1901. Z vynikajících členů tehdejšího kroužku si lze připomenout kromě pana Antonína Hanše a pátera
Bedřicha Köhlera pány Josefa Čiberu, Josefa
Hocka, Josefa Wilhelma, Václava Hofmanna,
pány Kupku, Schulze, Wagnera, Valentu, Štrunce, Krásného, Tykače, Pollaka, Becka, Zouplnu
a Svobodu.
Na schůzi dne 22. 11. 1901 v bytě pana Hanše
(v Bendově ul. č. 12) jsou schváleny stanovy
a bylo jednáno o jménu spolku. Z navržených
jmen Iris, Pistia, Leknín a Riccia je přijat tajným
hlasováním název Iris, kroužek přátel přírody
v Plzni, navržený panem Hanšem. V listopadu
téhož roku na výstavě, kterou pořádal Spolek
přátel ptactva a drobného domácího zvířectva,
byla udělena spolku Iris za vystavená akvária
zlatá medíle.
Ustavující valná hromada konala se v bytě
pana Hanše dne 14. 1. 1902 a zde zvolen prvním
předsedou pan Antonín Hanš, pan páter
Bedřich Köhler místopředsedou, Josef Čibera
pokladníkem, Josef Wilhelm jednatelem, Václav
Hofmann zapisovatelem, František Zouplna knihovníkem, Josef Hocek správcem sbírek. Skrutátorem byl pan Valenta. Revizory pánové Beck
a Wagner. Spolek měl tehdy 23 členů, členský
příspěvek činil tehdy 4 K ročně, zápisné 1 K.
Schůze spolku se konaly v budově měšťanské
školy pro dívky východní obvod a později střídavě v restauraci pana Fialy v Andělské ulici
a ve škole.
Na valné hromadě dne 11. ledna 1903 se
stává předsedou spolku pan Číbera. Valná hromada přijímá rozhodnutí o vydávání vlastního
spolkového časopisu, který nese jméno IRIS.
Za tím účelem byl spolkem zakoupen autozinko-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
HISTORIE SPOLKU IRIS,
KROUŽKU PŘÁTEL PŘÍRODY V PLZNI
108
výroční zpráva 2006
Z
O
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
život značně ochabl a určité vnitřní rozpory
zavinily, že páté číslo čtvrtého ročníku 1. července 1907 bylo posledním písemným poslem
našeho krásného sportu“ uzavírá své vzpomínky pan Josef Hocek.
Předsedou spolku se stává v roce 1905 pan
Bedřich Stach. Členové spolku pání Hocek
a Novák se zúčastňují akvaristické části výstavy Spolku přátel ptactva a drobného domácího zvířectva v Plzni o velikonočních svátcích
22. až 25. dubna 1905. Zde jejich vystavovaná
akvária a akvarijní ryby jsou velice vysoko
hodnoceny a pan Josef Hocek získal za svoji
expozici 1. cenu. O stycích spolku Iris s německými akvaristickými spolky svědčí i záznam
z roku 1905, kdy od spolku Triton v Berlíně
bylo zakoupeno velké množství akvárií, ryb
a rostlin.
V roce 1910 má spolek Iris již okolo 80 členů. V tomto roce je pořádána na oslavu desetiletého trvání spolku Iris v Plzni první samostatná akvaristická výstava v přízemním sále
Měšťanské besedy. Jednalo se o vůbec první
samostatnou akvaristickou výstavu v Čechách. Velmi pochvalně se o výstavě vyjádřil
v Akvaristickém obzoru z února r. 1911
i redaktor B. Žežula slovy: … „Viděl jsem opětovaně výstavy v Berlíně, v Drážďanech a ve
Vídni, vím tedy, co svedou spolky početně silnější „Irisu“ a mohu jeho úspěchy náležitě ocenit … Konstatovati dlužno, že tato prvá samostatná výstava akvaristická v Čechách zaujímala by zcela význačné místo i na půdě německé.
Členové Irisu s potěšením se mohou dívati na
O
graf od JUDr. Nebeského, advokáta v Březnici za
50 korun. Prvé číslo prvního ročníku časopisu
vyšlo 28. září 1903 a ve svém úvodu proklamovalo cíle a záměry časopisu. První tři čísla vytiskl a materiál daroval pan Ing. Jurenka. Další
čísla pak tisknul pan Čemus, litograf, Plzeň,
Poděbradova ul. 20. Je tištěno 50 výtisků za 3 K.
Redakcí prvního ročníku časopisu IRIS, který
vycházel jednou měsíčně, byl pověřen pan Josef
Wilhelm. „Přispívatelů tj. dopisovatelů nebylo
mnoho, protože se také zkušeností v oboru
akvaristiky valně nedostávalo. Měsíčník IRIS
těšil se velké oblibě a články, které přinášel,
byly dobrým vodítkem, jak pro členy tak
i nečleny při pracech zařizovacích“. Takto hodnotí časopis pan Josef Hocek, jeden z pozdějších
redaktorů tohoto časopisu. Druhý ročník
„IRISU“ vybaven byl novým záhlavím, kresba
pana Wilhelma, který byl také pověřen redakcí
druhého ročníku. V časopisu vycházely články
od pánů pátera Bedřicha Köhlera, Josefa
Wilhelma, Josefa Číbery a Josefa Hocka a ve druhém ročníku IRISU přibyl dopisovatel pan Adolf
Novák. Třetí ročník časopisu byl opět vybaven
novým záhlavím. Redakcí pověřen člen spolku
pan Josef Hocek. Přes to, že členů spolku potěšitelně přibývalo, klesl počet dopisovatelů zcela
tak, že si musel redaktor celý ročník vyplnit
vlastní prací a přikročit k překladům článků
z německých časopisů. Čtvrtý ročník, jenž bohužel nebyl dokončen, byl veřejnosti prezentován
opět s novou hlavičkou. Redaktorem byl ustanoven pan učitel Edvard Šimek, pozdější senátor za Plzeň. „V tomto roce zájem o spolkový
N
výroční zpráva 2006
Ě
109
History of the IRIS association, the Pilsen club of friends of nature
své dílo.“ Výstavy se zúčastnili 34 vystavovatelé, z nichž bylo 22 členů spolku Iris. V 80 zařízených akvárií a asi 20 sklenicích s rostlinami
bylo vystaveno 31 druhů rybek, z nichž
24 exotických, 5 z našich řek a 2 druhy mořských. Z rybek vlastního chovu byly vystaveny
tyto druhy: Makropodi, Betta, Girardinus
caudimaculatus. Poecilia reticulatus, závojnatky, dalekohledky, Danio, Barbus conchonius, Badis, Xiphophorus helleri. Akvária
byla dobře osázená rostlinami. Převládaly
známé, osvědčené rostliny ponořené jako
Elodea densa, Cabomba, Myriophylium scabratum, Sagittaria natans, Vallisneria.
Terária byla pouze tři. Korunou výstavy byla
dvě mořská, elektricky osvětlená akvária, oživená nejen různými aktiniemi, ale i rybkami,
ráčky, rournatci a mlži.
Významným datem jak pro spolek Iris tak
i pro českou akvaristiku v období před I. světovou válkou je 30. říjen 1910. Tento den se sešli
v Praze na společné schůzce zástupci tří hlavních sdružení českých akvaristů „Cyperus“ Brno, „Iris“ – Plzeň a „Akvárium“ – Praha
a usnesli se na vydávání společného odborného akvaristického časopisu nazvaného
Akvaristický obzor. Spolek Iris byl na tomto jednání zastoupen panem Karlem Oktábcem. Časopis počal vycházet 1. ledna 1911 jako měsíčník.
Jeho redaktory se stali universitní profesor
MUDr. E. Babák a B. Žežula. Akvaristický obzor
vycházel do roku 1914 a postupně kolem sebe
sdružoval nově vznikající akvaristické spolky
v Čechách a na Moravě. Vedle odborných článků
z oboru akvaristiky a teraristiky přinášel i zprávy z činnosti jednotlivých spolků.
Dne 18. ledna 1911 proběhla valná hromada
která zvolila nový výbor spolku ve složení předseda pan Adolf Novák, místopředseda pan páter
Bedřich Köhler, pokladník pan František
Zalabák, jednatel pan Pergl Gustav, zapisovatel
pan Vratislav Kunzmann, knihovník pan Karel
Oktábec, správce sbírek pan Ludvík Demetczek.
Na valné hromadě pak byla rovněž podána zpráva o stavu knihovny spolku, který činí 26 knih
vázaných, 20 nevázaných, 25 exemplářů časopisu Iris roč. 1907. V průběhu roku jsou zakoupeny nové druhy akvarijních rostlin od firmy Kiel
Frankfurt v ceně 60 marek. Pan Demetczek
nabízí k prodeji 80 kusů rybek Badis badis po
20 haléřích. Pan Ing. Pergl informuje na červnové schůzi o tom jak neakvaristickým způsobem docílil u závojnatek 2 000 kusů potěru.
Připravil si mělkou misku, na kterou položil
velký vlhký trs bohatého stolístku, po té si
vybral ke tření nejzpůsobilejší párek závojnatek. Nejdříve vytřel samičku slabým dotekem
dvou prstů na spodní části bříška, na to týmž
způsobem vytřel samečka. Vše pak i s miskou
ponořil do provětrávaného akvária. Výsledek
byl překvapující. Takového množství malých
rybek přirozeným způsobem nikdy nedocílil.
Na červnové vycházce spolku ke Kamennému
rybníku byla na břehu nalezena vyplavená bublinatka dále rosnatka, suchopýr, vachta třílistá
i klikva a rovněž parožnatka, za kterou byla
vycházka především pořádána…
Dne 4. ledna 1912 se valná hromada „Irisu“,
kroužku přátel přírody, spolku pro akvaristiku
a teraristiku v Plzni, konala v měšťanské dívčí
škole nad Hamburkem. Zde je uděleno čestné
členství panu páteru Köhlerovi ve spolku Iris
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
HISTORIE SPOLKU IRIS,
KROUŽKU PŘÁTEL PŘÍRODY V PLZNI
110
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
ské besedy. Z hodnocení výstavy v časopise
Akvaristický obzor z listopadu 1912 se dovídáme od redaktora B. Žežuly, že … „Před dvěma
léty „Iris“ vystoupil poprvé samostatnou
výstavou. Vzestup jeví se nejlépe ve srovnání
obou výstav. Vystavený materiál byl tentokrát
nesporně bohatší než předešle. Akvária byla
celkem táž, ale vesměs honosila se nádhernými porosty. Tak zdravých porostů ve vystavených nádržích jsem dosud na žádné výstavě
neviděl. Mělo to sice za následek, že ryby, stejného množství jako při předešlé výstavě,
méně se uplatnily. To však není chybou, neboť
efektivnost akvárií nesmí být na úkor instruktivnosti, a ta byla tentokrát dokonalá. Akvária
byla vystavena v takovém stavu, jak u dobrých
akvaristů nejčastěji jsou viděna. Nádrže i stojany velikou většinou jsou vlastními výrobky
vystavovatelů, často překvapují originálností
a vkusností (Frič, Pergl, Oktábec, Kunzmann,
Zalabák, Zoupelna). Ryby byly zdravé, čilé,
pěkně urostlé, vesměs druhů vděčných a nejvděčnějších. Větrána akvária nebyla, přiměřená teplota udržována byla mírným výtopem
místnosti. Mořská akvária byla pěkná, voda
čirá, živočichové kypěli zdravím. Byla nejobdivovanější expozicí výstavy. Ventilována byla
jednoduchým zařízením pro stlačený vzduch.
Terária byla na této výstavě tak hojně zastoupena, jako na málokteré výstavě vůbec.
Vystavovali je pánové Köhler, Rissl a Pergl.
Řada sedmi stejných terárií, každé z nich osázené a uspořádané naprosto původně, byla
vskutku zlatým hřebem výstavy. Podotknouti
sluší, že terária plzeňská jsou naprosto originální, že ani podobných nikde jinde neuzříme.
O
pro jeho zásluhy o spolek., což je jednomyslně
přijato. Předsedou spolu se stává pan Jan
Otmann, c. k. finanční komisař Na únorové
schůzi bylo dohodnuto též pořádat jednou
měsíčně vycházky do přírody vždy 1. neděli
v měsíci. Postupně to byly vycházky k Boleveckým rybníkům, do lesa Pytel u Božkova,
k velké tůni u řeky Radbuzy za Liticemi,
k Drahotínskému rybníku u Druztové, v červenci pak celodenní výlet k rybníkům u Lnář,
dále k rybníkům u zámku Kozel u Šťáhlav.
V roce 1912 se utváří v Klatovech stolní společnost akvaristů, která se přihlašuje za člena
spolku IRIS.
Na mimořádné valné hromadě 2. dubna 1912
se rozhodlo o uspořádání druhé samostatné
akvaristické výstavy. Z dobových materiálů se
dovídáme, že spolek „Iris“ Plzeň pořádá od
21. září do 6. října 1912 výstavu akvárií a terárií.
Vstup 40 h., žáci 20 h., při společných návštěvách školních dítek připadne na každých 10 lístků placených 5 lístků zdarma. Členové spolku
„Iris“ obdrží 3 volné vstupenky s legitimací na
dotyčné jméno. Vstupenky výstavní neplatí pro
výstavní koncerty. Předsedou výstavního výboru byl zvolen pan Otmann, jednatelem pan
Oktábec, pokladníkem pan Zalabák. Ve výstavním výboru vytvořil se kroužek pro školní akvária, kroužek vystavovatelů mořských akvárií
a kroužek teraristů. Usneseno ceny udělovati
dle podrobně vypracovaného klíče, čímž se jeví
potřeba jury sestaviti z členů spolku, k nimž smí
se připojiti i vystavovatel sám, by se přesvědčil,
že dle stanovených pravidelného expozice se
posuzuje. Výstava se uskutečnila tak jo před
dvěma léty v přízemním lidovém sále Měšťan-
N
výroční zpráva 2006
Ě
111
History of the IRIS association, the Pilsen club of friends of nature
V prvé řadě slouží ku kultuře rostlin. Terária
tato byla – prostě řečeno – pohádkovými
zjevy. Vzácným doplňkem byla kolekce pomůcek a české literatury, sestavená panem
Otmannem. V celku „Iris“ dokázal, co svede
dobrá shoda. Staří praktikové s několika novými pracovníky pěkně se doplňovali. Gratuluji
„Irisu“ ku pokroku tak skvěle dokázanému.“
Dne 11. ledna 1913 konal spolek „Iris“ valnou hromadu ve škole „nad Hamburkem“.
Předsedou spolku se stal pan František
Zouplna, místopředsedou pan Otmann, jednatelem pan Kadeřábek. V průběhu tohoto roku
spolek pořádá jedenkrát měsíčně vycházky do
přírody v okolí Plzně. Dne 10. srpna 1913 je
pořádán spolkový výlet do Lnář. Prvním
bodem výletu byla projížďka na loďkách po
rozsáhlých rybnících za účelem poznání vodního živočišstva a rostlinstva, spojená s lovením planktonu. Po té následovala prohlídka
kláštera, knihovny a muzea. Při tomto výletě
spolek vystoupil poprvé s novými spolkovými
odznaky (fialový kosatec v bílém poli). Odznak bylo možno zakoupit u pokladníka pana
Pergla kus po 1,30 K. Novinkou v činnosti spolku je uspořádání dvou přednášek se světelnými obrazy. Pro členy je zajišťován nákup
akvarijních ryb a rostlin. V srpnu 1913 pořádají členové spolku páni Kunzmann a Bošek
soukromou akvaristickou výstavu v restauraci
u Salzmannů. Výstava je pořádána za morální
podpory spolku. Vystaveno bylo 60 akvárií
a též několik terárií, velice vkusná byla květinová výzdoba.
V roce 1913 vzniká v Klatovech nový akvaristický spolek DÁNIO, se kterým si spolek IRIS
vyměňuje vzájemné členství a udržuje velmi
dobré přátelské styky.
Z roku 1914 není o činnosti spolku téměř
žádných zpráv. Z neznámých důvodů nedošlo
vůbec v tomto roce ku svolání valné hromady.
V časopisu Akvaristický obzor je uveřejněn
pouze nekrolog k úmrtí bývalého předsedy
spolku „Iris“ pana Jana Otmanna. Poslední zápis
z roku 1914 je ze dne 8. února o předání knihovny od pana pátera Bedřicha Köhlera.
Během 1. světové války spolek Iris nevyvíjel
téměř žádnou činnost. Téměř všichni členové
spolku byli ve válce, z níž se mnozí již nevrátili.
Dne 15. 7. 1918 sešli se zbylí plzeňští akvaristé
v Říhánkově restauraci ve Wenzigově ulici
a založili nový spolek a na návrh pana Vaňka
mu bylo dáno jméno Elodea. Předsedou spolku
byl pan K. Valenta, jednatelem pan Jan Havel,
pokladníkem pan Jan Kiršner, správcem pan
J. Bošek. Koncem roku 1918 měl již tento spolek
24 členů.
V roce 1919 založilo několik členů „pěstírnu“ rybek ve sklenících pana Divíška
„U Ježíška“. Veřejností byla tato „pěstírna“ navštěvována v hojném počtu. Členové spolku
Elodea se snažili vzkřísit starý spolek Iris, což
se stalo na společné schůzi, kde bylo rozhodnuto o splynutí se spolkem Iris a spolek Elodea byl
zrušen. Na valné hromadě, konané dne
9. února 1920 v restauraci u Fialů v Andělské
ulici, slavně vstoupil opět spolek Iris v nový
život. Předsedou spolku se stal pan K. Valenta,
místopředsedou pan G. Pergl, jednatelem pan
R. Kadeřábek, pokladníkem pan páter
B. Köhler, revizory pánové J. Hitel a F. Ascher,
zapisovatelem J. Šístek. Knihovníkem pan
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
HISTORIE SPOLKU IRIS,
KROUŽKU PŘÁTEL PŘÍRODY V PLZNI
112
výroční zpráva 2006
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
vštěvy redaktora Přírodopisných listů Karla
Ullmanna, který přijel na návštěvu Plzně.
Večírek se koná v restauraci Na střelnici, kde
všechny tři místnosti byly spojeny v jeden
velký sál. Pořádány jsou „rybí hody“ probíhá
zábavný program, který po půlnoci přechází
v tanec, takže účastníci teprve ve 3 hodiny
ráno vraceli se domů. Ve dnech 10. a 11. listopadu 1924 pořádá redaktor Ullmann přednášky, o které je velký zájem.
Dne 18. 1. 1925 opět v restauraci Na střelnici
konána valná hromada, při které bylo oslaveno
25leté jubileum spolku. Počet členů dostoupil
výše osmdesáti. Předsedou zvolen pan profesor
Bohuslav Vlk, pozdější ředitel reálky v Praze,
Královských Vinohradech, za jehož působení
dosáhl spolek největšího rozkvětu. Ve dnech 7.
až 21. června 1925 pořádal spolek Iris v hotelu
Rossia v Plzni za součinnosti přírodovědeckého
oddělení městského muzea v Plzni jubilejní
výstavu akvaristickou u příležitosti 25letého
trvání spolku. Předsedou výstavního výboru
byl pan Parvonič. Výstava byla velmi dobře připravena a vysoce hodnocena. Velice pochvalně
se o této rozepisuje v Akvaristických listech pan
Nohejl z pražského spolku Akvárium. Jako nejhezčí nádrže vyzdvihuje akvária pana Riese.
Z rybek vystavovány nejvíce Hyphessobriconi,
jimž jakož i jiným Characinidám říkají v Plzni
krátce „tetra“, dále dánie, okouni, labyrintky,
živorodky, trochu parmy a vejcorodí halančíci,
cichlidy skrovně. Parádní byla nádrž se dvěma
Pterophylly a přímo pohádkovým dojmem
působila terária, vlastně skleníky (bez živočichů) vystavené p. Köhlerem, hýřící nevídanými
exotickými rostlinami. Ne bez obdivu stáli jsme
O
J. Bošek, správcem J. Havel. Spolek obnovil
svoji činnost, pořádal pak opět řadu přednášek
pro své členy. Pořádal i výlety do okolí Plzně.
V následujících dvou letech zůstává předsedou
spolku pan Karel Valenta, i když obsazení ostatních funkcí ve výboru se mění.
Valná hromada spolku 6. února 1922 se
konala v Zajícově restauraci v Andělské ulici.
V tomto roce byla klatovským akvaristickým
spolkem Dánio vrácena řada knih, tomuto spolku před válkou zapůjčených, o nichž se již nevědělo, protože seznamy byly za války ztraceny.
Členské i výborové schůze se konaly v restauraci Na střelnici.
Dne 8. 1. 1923 uskutečnila se valná hromada
spolku v restauraci Na střelnici. V červnu rezignuje na funkci předsedy pan Valenta a na mimořádné valné hromadě je předsedou zvolen pan
profesor Kugler. V tomto roce postavil pan
Vratislav Kunzmann v parku před Měšťanskou
besedou akvárium, které od něho spolek
v témže roce odkoupil. Ve dnech 15. až 30. září
1923 je pořádána ve výstavním sále obchodní
akademie akvaristická výstava, kde poprvé
v Plzni jsou vystaveny také ryky skaláry
(Pterophyllum scalare).
Dne 4. 2. 1924 na valné hromadě v restauraci Na střelnici je předsedou spolku opět
zvolen pan profesor Kugler, místopředsedou
pan R. Ries. V tomto roce se dovídáme, že pan
Čeček úspěšně několikrát rozmnožil axoloty,
svěřené mu spolkem a odchoval několik mláďat, kterým se daří dobře. Řeší se také oprava
a oživení spolkového akvária v parku před Měšťanskou besedou. Dne 19. listopadu 1924 pořádá spolek slavnostní večírek na počest ná-
N
výroční zpráva 2006
Ě
113
History of the IRIS association, the Pilsen club of friends of nature
před nádrží, kde prohánělo se na 700 mladých
odrostlých „teter“. Zajímavá byla ukázka chovu
Brachydanio rerio, láhev se starým párem,
láhev s dvoudenním potěrem a další se 14 denním potěrem. Rybky všechny byly čilé, ač teplota byla pouze 19 stupňů. Dokonce jeden rájovec
vystavěl hnízdo. Vystaveny byly rovněž ukázky
akvaristické a přírodovědecké literatury a jmenovitě dokumenty a litografické věstníky
z prvých dob spolku. K prodeji byla nabízena
řada sříznutých a osazených lahví s párkem
rybek, miniaturní akvária, která bylo možno
zakoupit po 10 Kč. Vystaveny byly i ryby a rostliny domácí. vše řádně označeno. V celku svědčila výstava o veliké práci a cílevědomé snaze.
Dík nevšední květinové výzdobě a skvělé čistotě nádrží zanechávala v mysli milý dojem“
končí svoji zprávu pan Nohejl.
Na členské schůzi spolku IRIS dne 2. září
1926 byl položen základ budoucí plzeňské zoologické zahrady. Rozhodnuto najmouti si skleník na vojenské plovárně a užíti ho jako pěstírnu akvarijních rybek a okolí jeho proměnit
v zoologickou zahradu. A toto už je jiná kapitola
historie spolku IRIS spojená s výstavbou a zajištěním provozu plzeňské zoo.
Summary
The article deals with the aquarist history
in Pilsen and the Pilsen region, but mainly
with the foundation and activities of the IRIS
association before the zoo was founded in
1926. It describes exhibition, lecturing, breeding, and publishing activities. It depictures
aquarist people and personalities.
Cichlidy z jezera Malawi v Akva Tera
Lake Malawi Cichlids
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
HISTORIE SPOLKU IRIS,
KROUŽKU PŘÁTEL PŘÍRODY V PLZNI
114
výroční zpráva 2006
DINOPARK VE S VÉ 4. SEZÓNĚ
DinoPark in the Plzen zoo in 2006
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Tyranosaurus rex v DinoParku
The Tyrannosaurus rex in Dinopark
L
Z
Již čtyři roky uplynuly od vzniku unikátního
zábavního a vzdělávacího parku, na kterém se
Zoo Plzeň významnou měrou podílí. Projekt je
koncipován jako úzká spolupráce se společností
WEST MEDIA (www. west-media. eu), tedy společností, která zmíněný DinoPark nejen vlastní a provozuje, ale vyrábí pro něj také veškeré modely
a zařízení. Jedná se o statické modely druhohorních zvířat v životních velikostech, robotické
a ozvučené pohyblivé modely nebo doplňková
zařízení (dětské hřiště, kostry, lebky ale i produkce vlastního 3D filmu promítaném v malém
avšak unikátním kině s trojrozměrnou projekcí).
V uplynulém roce byl DinoPark doplněn
o další čtyři modely (Apatosaurus, Segnosaurus, Oviraptor a Styracosaurus), rozšířeno
bylo také tématické dětské hřiště.
To, že DinoPark přitahuje stále více návštěvníků, je důkazem zájmu nejširší veřejnosti
o téma druhohorní přírody. DinoPark v naší
zoo je také častým cílem školních výletů
a exkurzí z celých Čech, objevil se mnohokrát
v celostátních médiích a významnou měrou tak
zviditelňuje jak zoo, tak i město Plzeň.
L
V květnu 2006 byl otevřen sesterský
DinoPark stejné společnosti v Zoo Vyškov
u Brna, který se hned v první sezóně stal jedním
z nejnavštěvovanějších turistických cílů celé
Moravy. Existence dvou podobných zařízení
v republice skýtá další možnosti spolupráce,
např. při výměně modelů i vývoji nových.
Významnou novinkou bylo pro DinoPark
ale i pro botanickou zahradu, získání jednoho exempláře stromku Wollemia nobilis,
druhohorní borovice, která byla znovu-
N
výroční zpráva 2006
Ě
115
DINOPARK VE S VÉ 4. SEZÓNĚ
objevena (pokládána za vyhynulou) v roce
1994 v australském pralese. Byla umístěna
na výrazné místo u vstupu do samostatné
klece, kterou požadoval zahraniční dodavatel. Rostlině se daří dobře a během letní
sezóny povyrostla o deset centimetrů.
DinoPark Plzeň je v České republice jedním
ze tří míst (vedle Botanické zahrady v PrazeTróji a zmíněného DinoParku ve Vyškově),
kde jí může veřejnost obdivovat.
Začátkem nové sezóny 2007 bude v DinoParku Plzeň představen doposud největší
dvounohý model – samec Gigantosaura
(s délkou 12 m a výškou 4 m). Bude umístěn
vedle 3D kina, kde bude v letošní sezóně promítán zbrusu nový desetiminutový trojrozměrný film, jehož hlavním hrdinou bude
právě Gigantosaurus. Živý celoživotní příběh
tohoto tvora jistě zaujme opět nemalé množství návštěvníků.
Novinkou z oblasti high-tech se má stát
nový model již třetí generace, tentokráte
Deinonychus. Bude ovládat celkem 12 různých pohybů a jistě se stane dalším oblíbeným
modelem v našem DinoParku.
Summary
It has already been 4 years since a unique
amusement and educational park was founded. The zoo has been taking a remarkable
part in this project, which has been drawn up
as a close cooperation with WEST MEDIA
(www. west-media. eu), the company which
not only owns and enclosures the above mentioned Dinopark, but also creates all the
models and equipment for the park, such as
Portrét Alosaura
Head of Alosaurus
static models of Mesozoic animals at full
length, robotic models and moving models with
sounds, or supplementary facilities (children’s
playground, sculls, but also production of the
3D film shown in a small, however unique cinema with three-dimensional projection).
A very important event for the Dinopark as
well as for the Botanical Garden was the
acquisition of a specimen of Wollemia nobilis,
the Wollemi Pine, a Mesozoic pine, which was
rediscovered in 1994 in Australian bush
(it had been considered extinct).
At the beginning of the 2007 season the largest two-legged model of the male Gigantosaurus (12 m long and 4 m high) will be introduced there.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Dinopark in the Plzen zoo in 2006
116
výroční zpráva 2006
SDRUŽENÍ IRIS SE PUSTILO NOVÝM SMĚREM
O
Ing. František Hykeš
Z
The IRIS Association took a new direction:
From promotion to education
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
nění z funkce. S hledáním jeho vhodného
nástupce se začalo hlasitě mluvit i o změnách
v organizační struktuře, diskutovaným tématem bylo i určité vystoupení sdružení ze
„stínu“ zoologické a botanické zahrady, posílení vlastní identity.
Určitě velké diskuse a výměna často
naprosto protichůdných názorů nebyly zbytečné, vždyť vše bylo intenzivním a upřímným
hledáním optimálního modelu fungování
občanského sdružení, které je připraveno
a schopno plnit zcela nové poslání a úkoly.
Přesto i tady se ukázalo, že mnohé nejlépe
vyřeší čas, život sám.
Listopadová valná hromada nejenže jednomyslně zvolila za budoucího předsedu paní
Yvettu Škubalovou, ale dala výboru stoprocentní mandát k rozšíření působnosti sdružení
o výukovou činnost poskytovanou na profesionální bázi, a bude-li k tomu vyzváno, i k provozování Environmentálního centra Lüftnerka. (Tento mandát byl v obou bodech naplněn 1. února 2007. Jak se s ním dokázalo
Sdružení IRIS vyrovnat, to už je téma pro další
výroční zprávu.)
Dobrým rokem bylo hodnocené období
pro občanské sdružení IRIS v získávání dotací.
Podařilo se mu „dosáhnout“ na prostředky
z městské pokladny i z rozpočtu Plzeňského
kraje. Všechny prostředky byly vynaloženy ve
prospěch doprovodných víkendových akcí
v Zoologické a botanické zahradě, zejména
Dnů japonské kultury a adventního a vánočního programu na statku Lüftnerka. Příspěvek
od městského obvodu Plzeň-Slovany na ko-
L
Činnost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně se dala v předchozích letech shrnout do několika vět: Spolupracovalo při přípravě a konání většiny doprovodných akcích pořádaných zahradou, značný
podíl mělo na letním dětskému táboru Deset
dní s kamarády ze zoo. Pokud bylo třeba, pomáhalo i jinak. Například při pořizování fotodokumentace.
Rok 2006 do několika vět však shrnout
nelze. Na jaře občanské sdružení obstálo ve
výběrovém řízení na environmentální osvětu
pro širokou veřejnost a stalo se součástí
Národní sítě středisek ekologické výchovy
Pavučina. Už tehdy to však jeho vedení považovalo za první krok, po němž budou následovat
další, které by ho měly dovést na úroveň plnohodnotného střediska ekologické výchovy.
Vedení zahrady se tato jeho ambice od počátku
líbila. Navíc korespondovala s modelováním
představ a úvah o náplni a zejména fungování
dokončovaného Environmentálního centra
Lüftnerka v podkroví zrenovovaného bývalého
viničného statku. Následovaly měsíce výměny
názorů, hledání nejvhodnějšího legislativního
rámce případné spolupráce, konzultací, ale také
personálních příprav. Splnit podmínky pro
environmentální osvětu veřejnosti se dalo na
dobrovolnické bázi, plně převzít výukový program a snad se stát i provozovatelem environmentálního centra, to už jen s dobrovolníky
a nadšenci nepůjde. K tomu všemu bylo třeba
ještě najít nového předsedu, neboť stávající,
pan Milan Pták, jeden ze zakládajících členů
sdružení, požádal pro pracovní vytížení o uvol-
N
výroční zpráva 2006
Ě
117
The IRIS Association took a new direction:
From promotion to education
nání letního příměstského tábora dovolil při
něm vytvořit ze starších dětí klub budoucích
instruktorů. Kolik z něho budoucích instruktorů a později i vedoucích vzejde, ukáží až další
léta. Ale že to byla minimálně zajímavá myšlenka, potvrzují dotazy rodičů, zda se bude
něco takového konat i v roce 2007. Pokud ano,
určitě by své děti ve věku před závěrem školní
docházky do tohoto klubu přihlásili. V této
souvislosti je na místě jedno malé ohlédnutí:
V roce 2003 pomáhala vytvářet velikonoční
program na Lüftnerce skupina dětí a učitelů
z 1. ZŠ. Byli mezi nimi i dva „osmáci“ Daniel
Jedlička a Miroslav Volf. O dva roky později
přišli s myšlenkou uplést nejdelší českou
pomlázku. Upletli dokonce nejdelší česko-slovenskou naplétanou pomlázku; unikátní dílo
je zapsáno v české knize rekordů. Oba zůstali
věrni zoologické a botanické zahradě i v příštích letech a dnes jsou nejaktivnějšími členy
Sdružení IRIS.
Přirozeně, každý finanční příspěvek pomůže a zároveň i potěší. Bylo tomu tak i v případě
dotace od Nadace 700 let města Plzně na zářijový festival lidových a uměleckých řemesel
k užitku i potěše STATEK 2006. Tím však podpora této akce ze strany dárce neskončila.
„Řemesla“ vyhlásila Nadace 700 let města
Plzně za projekt roku. U každé akce, jak již
bylo v úvodu naznačeno, by bylo možné vypočítávat podíl zoologické a botanické zahrady
a Sdružení IRIS. Zrovna tak u festivalu řemesel. Jedno je však zřejmé. Neopakovatelnou
atmosféru mu dává právě Babiččina kuchyně
plná ochutnávek tradičních českých jídel, jako
jsou třeba bramborová buchta, bramboráky,
švestkové koláče, buchty, švestkové knedlíky
s domácím tvarohem – a to vše podle krajových
receptů z jižního Plzeňska a Pošumaví. Od prvního ročníku festivalu je vrchní kuchařkou ekonomka Sdružení IRIS paní Jana Augustová.
Láska k vaření a kuchařské umění ji přivedly až
před televizní kamery!
Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS bylo založeno v březnu roku
2004. Ve formě přípravného výboru působí od
léta 2003. Jeho posláním je sdružovat nejaktivnější přátele a podporovatele zoologické
a botanické zahrady a jejím zaměstnancům dát
příležitost k seberealizaci mimo rámec jejich pracovního uplatnění. V roce 2006 se pustilo novým
směrem. Popřejme mu k tomu hodně úspěchů.
Jde přece o výchovu mladé generace k lásce k přírodě, k ekologickému vnímání života.
Adventní akce jsou tradiční činností IRISu
Advent events are organized by IRIS
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SDRUŽENÍ IRIS SE PUSTILO NOVÝM SMĚREM
118
výroční zpráva 2006
P O D Ě KOVÁ N Í
Thanks
Z
O
O
Závěrem děkujeme všem partnerům a přátelům zahrady za jejich dlouhodobou pomoc
a podporu při tvorbě nové tváře zahrady, jmenovitě pak:
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Ing. Papežovi, členovi PS PČR
• Mgr. Olze Kalčíkové, náměstkyni hejtmana
Plzeňského kraje
• Plzeňské teplárenské a. s.,
hlavnímu partnerovi zoo
• ČEZ zákaznické služby, a. s.
• Západočeské plynárenské a. s. Plzeň
• Plzeňské distribuci tepla, a. s.
• Plzeňským městským dopravním podnikům
• Bílému slonu a panu Ing. Radkovi Křivánkovi
• firmě NAVATISK, spol. s r. o., Plzeň
• Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady
m. Plzně IRIS a jeho předsedovi panu Milanu
Ptákovi
• Firmě IMPORTEX-CZECH, a. s.
• Inzertspoji, spol. s r. o. Praha-Vinoř a redakci
měsíčníku Planeta zvířat
• Nestlé – Schöller
• Národnímu institutu dalšího vzdělávání Praha
• Soukromé střední škole umělecko-průmyslové
Zámeček
• Výtvarníku p. Petru Novákovi
• Geodetické kanceláři GEO RAIL, Plzeň
• Správě veřejného statku m. Plzně – úseku
městských lesů
• Firmě Prostrom Bohemia, a Ing. Zdeňku Kovaříkovi
• Firmě APB Plzeň a p. P. Březinovi
• Státnímu fondu ŽP ČR
• American Chance Casinos
• MKS Esprit
• všem kmotrům a sponzorům zvířat a rostlin
• Ing. Václavovi Brouskovi z Plzně
• firmě STRABAG ČR, a. s. Plzeň
• agentuře WEST Media Plzeň
• firmě Agionet a panu Petrovi Válkovi
(nový design www)
• Účinkujícím při akcích na statku Lüftnerka
O
• Panu primátorovi Ing. Miroslavu Kalousovi
(do října 2006)
• Panu primátorovi Ing. Pavlovi Rödlovi
(od října 2006)
• Magistrátu města Plzně
• Radě města Plzně (do komunálních voleb) ve složení:
– Ing. Miroslav Kalous, primátor
– Ing. Stanislav Hajný, náměstek primátora
– Ing. Vladimír Duchek, PhD., náměstek primátora
– JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně primátora
– Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora
– Martin Pytlík, člen Rady města Plzně
– Mgr. Miroslav Brabec, člen Rady města Plzně
– Jiří Uhlík, člen Rady města Plzně
– Ing. Karel Vítek, člen Rady města Plzně
– Ing. Miroslav Zábranský, člen Rady města Plzně
Noví členové po komunálních volbách:
– Mgr. Petr Fischerová
– Helena Matoušová
– Ing. Vladimír Tichý
– Ing. Petr Rund
– Milan Chovanec
• Pracovníkům Úřadu služeb a obyvatelstva MMP
• Vedení a pracovníkům plzeňských ÚMO
• Fondu životního prostředí MMP
• Odboru propagace a tisku MMP
• Nadaci 700 let města Plzně
• Ministru životního prostředí ČR
RNDr. Liboru Ambrozkovi a MŽP ČR
• Mgr. Jakubu Kašparovi,
řediteli vnějších vztahů MŽP ČR
• Ministerstvu životního prostředí ČR
• Krajskému úřadu Plzeňského kraje
• MUDr. Petrovi Zimmermannovi,
hejtmanovi Plzeňského kraje
• Ing. Vladislavovi Vilímcovi, Plzeň,
náměstkovi hejtmana Plz. Kraje, členovi PS PČR
N
výroční zpráva 2006
Ě
119
P O D Ě KOVÁ N Í
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sdružení Ledovec z Ledců u Plzně
Aktérům festivalu řemesel na statku Lüftnerka
Lektorům cyklu přednášek „Posezení s…“
MVDr. Františku Čadovi z firmy Vedilab v Plzni
Jiřímu Vlčkovi, z referátu životního prostředí,
Krajský úřad Pzeň
MVDr. Jiřímu Svítkovi, Krajská veterinární správa
Prof. Dr. Oldřichu Fejfarovi z Univerzity Karlovy
v Praze
panu Jiřímu Hrubému z Konětop
panu Václavovi Königovi z Blatnice
panu Rudolfu Königovi z Blatnice
(půjčovna stavebního nářadí)
firmě STAVPRAN z Plzně a panu Miloši Nováčkovi
Ing. Petrovi Vlčkovi z firmy Vlček v Plzni
MUDr. Milanu Tomanovi z Fakultní nemocnice
v Plzni
panu Janu Zoubkovi z firmy Keramont v Plzni
„Republice Bolevec“, Plzeň
Českému rozhlasu Plzeň
plzeňským a regionálním médiím
reklamní agentuře DISKANT v Plzni
manželům Augustovým z Nepomuku
pěveckému sboru Carmina z Přeštic
Odborům školství obcí s rozšířenou působností
Plzeňského kraje
Panu Františkovi Slivoněmu z Plzně-Skvrňan
Danielu Jedličkovi a Miroslavu Volfovi z Plzně-Severního Předměstí
Domu dětí a mládeže Sova v Chebu
Speciálním školám v Horšovském Týně
Městskému kulturnímu zařízení Horšovský Týn
firmě STAVOS
firmě KERAMIKA SOUKUP
firmám Elektro Nichstein Stanislav,
Elektro Tříska Miroslav
HBH ateliéru v Plzni
firmě Elektro Stříbrný v Plzni
firmě Keramika Horní Bříza a. s., divizi HOB Kaolin
panu Josefu Fantovi, Křimice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
paní ing. Editě Filipové – fa. Kamír
panu Václavovi Kepkovi – fa. REKOS
firmě ZÁPADOKÁMEN a. s. Plzeň
firmě INPOZA Plzeň
panu Jaromíru Šnajdrovi, Volduchy
(výroba uzenářských výrobků)
panu Václavu Kovaříkovi, autodopravci, Plzeň
panu Karlovi Zalabákovi z Dýšiné a jeho autojeřábu
panu Karlovi a Liborovi Hromádkovi z Chrástu
MVDr. Kunclovi, Plzeň
panu Petru Vladařovi, kovář a podkovář
firmě ESPROM
SEG Plzeň
Stavebninám BRICK Plzeň
panu Jaroslavu Krátkému z Plzně
panu Josefu Warthovi z Chrástu
firmě TOI TOI sanitární systémy
hypermarketu OBI
hypermarketu Olympia Plzeň
panu Františku Aubrechtovi z Vitinky
MVDr. Davidu Modrému a jeho kolektivu
z katedry parazitologie
Doc. MUDr. Ondřeji Hesovi z Plzně
Preparátorovi Benjaminu Hlivkovi
Janě Bulantové
Davidovi Čechovi – fa. Zoomarket
panu Josefu Medencimu, elektro
panu Janovi Snášelovi, elektro
Firmě HEPOS Plzeň
MVDr. Karlu Bohmovi a kolektivu veterinářů
MVDr. Jaroslavu Bendovi
TRIO-D Plzeň
Sklenářství Miroslav Nágr z Třemošné
hypermarketu TESCO, Plzeň
Zahradnictví Václav Bouzek a syn z Plzně
bezpečnostní agentuře HLS v. d. Plzeň
stálým dodavatelům krmiv pro zvířata
rodinám zaměstnanců ZOO a BZ (za pochopení)
tiskárně PBtisk s. r. o.
a firmě Městské knihy s. r. o. Žehušice
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Thanks
120
výroční zpráva 2006
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Z
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Savci – Mammalia – Mammals
B
O
211 taxonů/taxa
1 244 jedinců/specimens
T
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
–
–
0,0,13
–
6,0
–
1,2
0,3
–
4,10
–
0,0,2
2,6,2
–
2,0
1,0
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
3,2
1,0
0,1
0,1
–
5,1
–
2,2,1
0,1
2,3
2,2d
4,6,1
2,2d
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
Vačnatci – Marsupialia
Vakoveverka létavá
0,0,19
Petaurus breviceps
Vačice krysí
3,11
Monodelphis domestica
Vakoplšík létavý
4,6
Acrobates pygmaeus
Kusu liščí
0,1
Trichosurus vulpecula
Klokan dama
1,0
Macropus eugenii LR/nt; ESB
Klokan parma
2,2
Macropus parma LR/nt
Klokan rudý
3,2
Megaleia rufa ESB
Klokan rudokrký
4,1
Wallabia rufogrisea
Klokánek králíkovitý
6,10
Bettongia penicillata ogilbyi LR/cd; EEP
I
Narozeno
Birth
N
Příchod
Arrival
A
1. 1.
2006
T
A
P
L
Hmyzožravci – Insectivora
Ježek ušatý
Hemiechinus auritus aegyptiacus
Ježek bělobřichý – albín
Atelerix albiventris
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
1
Bodlín bezocasý
Tenrec ecaudatus
Bodlín páskovaný
Hemicentetes semispinosus
Bodlín ježkovitý
Setifer setosus
Bodlín Telfairův
Echinops telfairi
1. 1.
2006
–
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
–
0,0,3
–
0,0,2
–
0,0,1
0,1,4
–
–
–
–
0,1,4
1,4,2
1,1d
1,0
0,0,7
–
0,0,2
2,4,7
3,1
–
0,0,1
–
–
3,1,1
7,3
–
1,1
0,1
5,1
3,2
13,8
–
3,2
2,1
–
14,9
8,8
3,2
1,2,1
1,0
–
11,12,1
0,0,14
–
0,0,3
0,1
–
0,0,16
9,3
–
0,0,2
1,1,2
3,0
1,1d
4,1
1,1d
–
1,1
–
–
–
1,1
–
–
0,1
–
1,0
–
–
–
–
2,1
2,1
3,2
–
5,4
1,3
–
1,0
2,3
1,1d
–
–
–
–
1,0
–
0,0,3
0,0,1
1,0
0,2
2,0d
0,2,2
Letouni – Chiroptera
Listonos světlý
Phyllostomus discolor
Kaloň indický
Pteropus giganteus
Kaloň zlatý
Pteropus rodricensis CR, EEP
Kaloň plavý
Eidolon helvum
Kaloň egyptský
Rousettus aegyptiacus
Tany – Scadentia
Tana severní
Tupaia belangeri
Bércouni – Macroscelidea
Bércoun jihoafrický
Macroscelides proboscideus
Primáti – Primates
Lori ryšavý
1,1
Loris tardigradus nordicus EN, EEP
Outloň malý
2,1
Nycticebus pygmaeus VU, EEP
Maki myší
2,4
Microcebus murinus ESB
1,1d
Maki tlustoocasý
1,1
Cheirogaleus medius ESB
Vari černobílý
1,2
Varecia variegata variegata EN, EEP 2,0d
Vari červený
1,2
Varecia variegata rubra CR, EEP
1,4
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
2
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,0
2,0
–
–
–
–
2,0
5,2
1,0d
3,1
–
0,1
–
–
–
–
–
–
5,3
1,0d
3,1
9,3
–
1,0
1,0
–
9,3
Kosman zakrslý
3,2
Cebuella pygmaea pygmaea
1,0d
Kosman zakrslý
0,1
Cebuella pygmaea niveiventris
Kosman bělovousý
1,5
Callithrix jacchus
1,2d
Tamarín sedlový
5,2
Saguinus fuscicollis lagonotus
Tamarín vousatý
1,1
Saguinus imperator subgrisescens EEP
Tamarín žlutoruký
6,4
Saguinus midas midas ESB
2,1d
Tamarín pinčí
5,2
Saguinus oedipus EN, EEP
Mirikina bolivijská
2,2
Aotus azarai boliviensis ESB
Malpa hnědá
2,1
Cebus apella
1,1d
Gueréza angolská
7,2
Colobus angolensis palliatus DD
Makak lví
2,3
Macaca silenus EN, EEP
1,0d
Talapoin severní
3,1
Miopithecus ogouensis
Kočkodan Brazzův
2,4
Cercopithecus neglectus ESB
0,1d
Gibon lar
1,2
Hylobates lar LR/nt, ESB
Šimpanz učenlivý
1,6
Pan troglodytes EN
–
1,3
1,3
2,0
–
–
–
0,1
1,2
1,0d
–
–
2,0,4
3,0
–
–
–
–
0,0,1
–
1,0
0,4d
–
2,0d
–
0,1,4
0,6d
3,2
2,0d
1,1,1
–
3,1
3,0
0,1
–
1,0
–
0,1
–
–
3,3d
–
2,1d
–
3,2
5,4d
2,2
2,1d
2,3
–
0,0,1
–
–
–
0,1
1,0
–
2,1,1
1,1d
6,3
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
0,1,1
0,2
0,0,1
1,0
–
3,1d
–
0,1d
–
2,3
1,0d
–
3,1d
2,3,1
0,1d
0,2,1
–
–
–
–
1,6
G
I
C
K
Á
A
Lemur hnědý
Eulemur fulvus
Lemur rudočelý
Eulemur fulvus rufus LR/nt, ESB
Lemur kata
Lemur catta VU, ESB
Komba senegalská
Galago senegalensis senegalensis
Komba Garnettova
Otolemur garnettii
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2006
1,0
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
3
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Šelmy – Carnivora
Nosál červený
2,2
Nasua nasua
1,0d
Nosál červený
–
Nasua nasua solitaria
Medvěd hnědý
4,2
Ursus arctos ESB
Mangusta žíhaná
3,3
Mungos mungo
1,2d
Mangusta liščí
1,3
Cynictis penicillata
0,4d
Binturong malajský
1,1
Arctitis binturong binturong ESB
2,0d
Galidie tenkopruhá EN
–
Mungotictis decemlineata decemlineata
Fretka domácí
1,1
Putorius furo
Skunk pruhovaný
–
Mephitis mephitis
Liška kapská
1,1
Vulpes chama
0,1d
Pes ušatý
1,1
Otocyon megalotis
Šakal čabrakový
1,1
Canis mesomelas mesomelas
2,0d
Vlk evropský
2,3
Canis lupus
Vlk hřívnatý
2,2
Chrysocyon brachyurus LR/nt, EEP 0,2d
Kočka bažinná
1,3
Felis chaus
0,1d
Kočka arabská
1,3
Felis silvestris gordoni
Kočka krátkouchá
2,1
Prionailurus bengalensis euptilurus
Ocelot velký
2,1
Leopardus pardalis
Rys kanadský
–
Lynx canadensis canadensis
Rys červený
–
Lynx rufus
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
–
1,2,6
–
3,2
–
–
1,2,6
1,2d
–
1,0
2,2d
3,2
–
–
–
–
–
2,0
–
0,1d
–
–
0,0,3
–
–
0,1,3
0,1d
1,0
0,2
–
–
–
0,1d
–
4,1
0,1d
1,3
1,2d
1,2
0,3d
–
2,1d
0,2
–
0,0,6
–
–
1,1,6
1,1
–
–
–
1,1
–
0,2
0,1
–
–
–
–
–
1,2
0,1d
1,1
–
–
–
–
–
3,5
1,1
1,0
–
3,1
1,0
–
–
–
0,1
–
–
0,0,3
0,0,3
–
4,3
0,2d
1,2
0,1d
1,3
–
–
0,1
–
2,0
–
1,0
–
–
3,1
1,0
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
1,1
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2006
4
výroční zpráva 2006
1,1
2,0d
3,7
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
–
–
–
1,3
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
1,0
–
–
–
–1,1d
–
–
–
1,0d
–
–
0,1
0,1d
1,1
0,1d
1,1,4
–
X
X
–
0,0,6
1,0
–
3,1
–
–
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,1d
2,2
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
–
–
–
–
–
–
2,3
0,1d
1,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
1,0
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
4,1
C
1,1
I
31. 12.
2006
1,0
1,0d
0,1
1,0d
0,3
G
–
Odchod
Depart.
–
1,0d
–
1,0d
1,0
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Hlodavci – Rodentia
Burunduk sibiřský
1,1
Eutamias sibiricus ssp.
0,1d
Veverka skalní
2,2
Sciurotamias davidianus
Svišť bobak
1,1,4
Marmota bobak LR/cd
Sysel obecný
0,0,40+
Spermophilus citellus VU
Sysel dlouhoocasý
2,1
Spermophilus undulatus stramineus
Sysel skalní
–
Spermophilus variegatus
1,1d
Sysel Richardsonův
–
Spermophilus richardsoni
Psoun prérijový
0,0,3
Cynomys ludovicianus LR/nt
Poletuška assapan
2,3
Glaucomys volans
0,1d
Poletuška floridská
1,1
Glaucomys volans ssp.
Veverka berberská
0,1
Atlantoxerus getulus
Veverka kapská
–
Xerus inauris
+1,0d
Veverka Cooperova
1,0
Paraxerus cooperi DD
Veverka rudohlavá – Kamerun
1,0
Funisciurus pyrrhopus ssp.
Veverka rudohlavá – Ghana
1,1
Funisciurus pyrrhopus ssp.
Veverka rudonohá
4,1
Heliosciurus rufobrachium
K
Levhart sněžný
Uncia uncia EN, EEP
Levhart čínský
Panthera pardus japonica EN, EEP
Tygr ussurijský
Panthera tigris altaica EN, EEP
Lev berberský
Panthera leo leo VU
1. 1.
2006
2,0
N
výroční zpráva 2006
Ě
5
Veverka
Dremomys cf. pernyi
Veverka rudobřichá
Callosciurus erythraeus
Veverka Prévostova
Callosciurus prevosti bangkanus
Veverka syrská
Sciurus anomalus syriacus LR/nt
Veverka japonská
Sciurus lis
Ratufa černouchá
Ratufa macroura dandolena VU
Plch pustinný
Eliomys melanurus
Plch savanový
Graphiurus parvus
Plch kamerunský
Graphiurus huetii
Plch
Graphiurus murinus
Plch kavkazský
Dryomys nitedula ssp. LR/nt
Křečík kaktusový
Peromyscus eremicus
Křeček bělonohý
Peromyscus leucopus
Křeček bavlníkový
Sigmodon hispidus
Tarbíkomyš Merriamova
Dipodomys merriami
Křeček polní
Cricetus cricetus
Křečík Roborovského
Phodopus roborovskii
Křečík džungarský
Phodopus sungorus sungorus
Křečík čínský
Cricetulus griseus
Křečík myší
Calomyscus mystax LR/nt
Bodlinatka nilská tmavá
Acomys cahirinus cahirinus
1. 1.
2006
–
Příchod
Arrival
0,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,1
0,2
–
–
–
–
0,2
0,1
–
–
–
1,1
–
–
1,1
–
0,1d
–
–
0,1d
–
–
1,0
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
0,1
5,2
–
1,0
–
0,1d
–
–
0,1d
4,3
0,0,15
–
X
X
–
0,0,9
0,1
–
–
0,1
–
–
–
1,1
–
–
–
1,1
2,2
–
–
1,0
–
1,2
4,2,1
–
X
X
5,5
0,0,5
–
4,4
–
2,1
–
2,3
0,0,10
–
X
X
2,2
0,0,7
2,2
–
4,2
–
1,1
5,3
8,8
1,1d
2,0
–
1,5,6
3,4,6
–
–
–
2,0
–
6,9
1,1d
–
1,0
–
–
1,0
–
–
0,0,21
–
X
X
2,2
1,2
0,0,15
–
X
X
5,2
0,0,15
0,0,24
–
X
X
–
0,0,25
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
6
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,6
0,0,8
2,2
X
X
–
0,0,12
0,0,26
–
X
X
0,0,18
0,0,8
0,0,15
–
X
X
X
–
0,0,22
–
X
X
–
0,0,5
–
1,3
0,0,3
–
–
0,0,7
0,0,13
–
X
X
4,7
0,0,18
0,0,9
–
–
0,0,5
–
0,0,4
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,5
–
X
X
–
0,0,9
0,0,9
–
X
X
–
0,0,6
0,0,17
–
X
X
–
0,0,16
0,0,13
–
X
X
0,0,6
–
X
X
–
0,0,8d
–
0,0,5
0,0,8d
0,0,6
0,0,15
–
X
X
–
0,0,7
0,0,8
–
X
X
3,9
0,0,8
0,0,32
–
X
X
6,6
0,0,11
0,0,19
–
X
X
–
0,0,19
–
3,1
0,0,18
–
–
0,0,22
–
2,2
0,0,10
–
1,1
0,0,12
1,2
–
–
1,2
–
–
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bodlinatka čadská
Acomys cahirinus seurati
Bodlinatka nilská
Acomys cahirinus cf.hunteri
Bodlinatka turecká
Acomys cilicicus CR
Bodlinatka sinajská
Acomys dimidiatus ssp.
Bodlinatka ušatá
Acomys dimidiatus dimidiatus
Bodlinatka ušatá – Jordánsko
Acomys dimidiatus dimidiatus
Bodlinatka krétská
Acomys minous VU
Bodlinatka zlatá
Acomys russatus russatus
Bodlinatka jordánská
Acomys russatus lewisii
Bodlinatka jihoafrická
Acomys spinosissimus
Bodlinatka keňská
Acomys cf.wilsonii
Bodlinatka keňská tmavá
Acomys spec. nov.
Myš čtyřpruhá
Rhabdomys pumilio
Myš zebrovaná
Lemniscomys barbarus barbarus
Myš zebrovaná
Lemniscomys barbarus cf.fasciatus
Myš pruhovaná
Lemniscomys striatus ardens
Myš nilská
Arvicanthis niloticus niloticus
Myš travní
Arvicanthis cf.abyssinicus
Myš tanzánská
Arvicanthis sp.
Krysa akáciová
Thallomys sp.
Myšice iránská
Apodemus arianus
1. 1.
2006
0,0,7
N
výroční zpráva 2006
Ě
7
Myšice křovinná
Apodemus sylvaticus
Krysa obrovská
Cricetomys gambianus
Krysa velká
Cricetomys emini
Krysa skalní
Aethomys namaquensis
Myš kaštanová
Mus musculus castaneus
Myška africká
Mus minutoides
Pískomil Cheesmanův
Gerbillus cheesmani
Pískomil malý
Gerbillus nanus
Pískomil tmavý
Gerbillus dasyurus
Pískomil egyptský
Gerbillus gerbillus gerbillus
Pískomil egyptský
Gerbillus gerbillus asyutensis
Pískomil Andersonův
Gerbillus andersoni
Pískomil bledý
Gerbillus perpallidus
Pískomil polní
Gerbillus campestris
Pískomil
Gerbillus cf. simonii
Pískomil arabský
Meriones arimalius EN
Pískomil rudoocasý
Meriones libycus syrius
Pískomil rudoocasý
Meriones libycus spp. Pakistan
Pískomil Shawův
Meriones shawi isis
Pískomil hedvábný
Meriones crassus perpallidus
Pískomil pouštní
Meriones hurrianae
1. 1.
2006
2,6
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,4
2,3
0,1
–
0,4
1,0
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
5,1
6,6
X
X
4,3
0,0,8
0,0,3
0,0,7
–
0,0,6
–
0,0,4
0,1
2,2
–
0,2
–
2,1
–
2,2
–
–
–
2,2
5,3
–
–
3,1
–
2,2
–
0,2
–
0,1
–
0,1
–
0,3
–
–
–
0,3
–
2,1
–
–
–
2,1
0,0,19
–
–
–
0,0,19
–
–
1,0
–
–
–
1,0
–
1,1
0,0,4
–
–
1,1,4
–
2,2
–
–
–
2,2
2,1,4
–
X
X
7,10
2,2,3
–
4,4
–
2,2
–
2,2
3,7
0,1
X
X
1,1
0,0,8
2,4,7
–
X
X
2,2
0,0,9
–
2,2
0,0,4
0,0,1
–
2,2,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
8
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
2,2
31. 12.
2006
0,0,11
–
0,1
–
–
–
0,1
–
2,1
–
–
–
2,1
3,8
–
X
X
2,9
1,2
3,8
–
X
X
14,5
0,0,11
–
1,1
0,0,3
–
–
1,1,3
1,1
–
–
0,1
–
1,0
10,6
–
X
X
6,1
0,0,3
–
2,3
0,0,3
1,0,3
–
1,3
1,2
3,5
–
2,3
1,1
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
3,1
1,2d
10,18
–
–
–
–
X
2,0
0,1d
X
–
1,1
1,1d
0,0,23
2,0
–
–
–
–
2,0
4,4
1,0
2,2
4,4
–
3,2
–
2,1
X
X
–
2,1,33
A
8,12,8
–
X
X
6,6
0,0,21
M
5,1
3,3
0,1,2
0,0,6
2,1
2,4
1,2
–
–
–
–
1,2
2,2
–
2,1
1,0
–
3,3
5,2
–
–
–
–
5,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pískomil mongolský
Meriones unguiculatus
Pískomil perský
Meriones persicus suschkini
Pískomil perský
Meriones persicus rossicus
Pískomil Tristramův
Meriones tristrami
Pískomil veverkoocasý
Sekeetamys calurus calurus
Pískomil veverkoocasý
Sekeetamys calurus makramii
Pískomil indický
Tatera indica
Pískomil tlustoocasý
Pachyuromys duprasi
Pískomil tlustoocasý
Pachyuromys duprasi natronensis
Pískomil tlustý
Psammomys obesus
Tarbík egyptský
Jaculus jaculus
Tarbík velký
Jaculus orientalis
Pestruška písečná
Lagurus lagurus
Hraboš skalní
Dinaromys bogdanovi LR/nt
Hraboš syslí
Microtus brandti
Hraboš levantský LR/nt
Microtus guentheri
Hraboš rákosní
Microtus fortis
Hraboš altajský
Alticola barakshin
Noháč východoafrický
Pedetes capensis surdaster
Hutie stromová
Capromys pilorides
Kururo
Spalacopus cyanus
1. 1.
2006
3,7,32
N
výroční zpráva 2006
Ě
9
Mara stepní
Dolichotis patagonica LR/nt
Kapybara
Hydrochoerus hydrochaeris
Osinák africký
Atherurus africanus
Paka horská
Stictomys taczanowskii LR/nt, ESB
Krysa skalní
Petromus typicus
Akuči červený
Myoprocta acouchy
Morče divoké
Cavia aperea
Morče argentinské
Cavia aperea pamparum
Morče bažinné
Cavia magna
Moko skalní
Kerodon rupestris
Morče lasicovité
Galea musteloides
Morče bolivijské
Galea monastriensis
Rypoš stříbřitý
Heliophobius argenteocinereus
Hlodoun
Tachyoryctes daemon
Gundi saharský
Ctenodactylus gundi
Chudozubí – Xenarthra
Pásovec štětinatý
Chaetophractus villosus
Zajíci – Lagomorpha
Králík dom. – Český strakáč
Oryctolagus cuniculus f.dom.
Králík dom. – Moravský modrý
Oryctolagus cuniculus f.dom.
Králík dom. – Novozélandský
Oryctolagus cuniculus f.dom
1. 1.
2006
–
4,5,3d
–
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
3,0
–
–
–
31. 12.
2006
–
4,5,3d
3,0
2,3
–
–
–
–
2,3
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
3,1
1,0d
3,2
–
–
1,0
–
2,1
0,0,3
3,2,3
–
2,1
1,0d
2,1
6,4
–
0,0,6
1,3,2
–
8,2
3,8
–
0,0,10
0,0,6
0,0,3
0,0,12
3,2
–
–
0,1
–
3,1
2,0
1,4,1
0,0,5
–
–
2,2,9
1,0
–
–
1,0
–
–
–
1,0
–
1,0
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
2,1
–
–
–
–
1,0d
1,1
1,0d
0,0,6
–
0,0,41
–
0,0,41
0,0,4
0,2
–
0,0,21
–
0,0,17
0,0,6
0,1
–
–
0,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
10
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,0
1,1
–
0,0,5
–
0,0,5
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
2,1
1,0
–
2,2
2,2
0,1d
1,1
–
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0d
–
1,2
1,1d
1,1
–
0,2d
0,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,2d
0,2
O
Úhyn
Death
0,1
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
Králík dom. – Kalifornský
Oryctolagus cuniculus f.dom
Králík dom. – Zakrslý beran
Oryctolagus cuniculus f.dom.
1. 1.
2006
1,1
I
K
Á
A
B
O
T
A
–
–
0,1
–
–
0,2d
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
1,2
–
–
–
1,2
–
1,2,1
1,0d
1,3
–
–
–
–
–
1,1
–
1,0
1,2,1
1,0d
1,4
1,2
–
0,2
–
–
1,4
5,5
1,0d
0,1
1,0d
1,0
–
0,5
0,1
–1,1d
1,0
–
1,1
–
–
–
1,0
–
4,8
2,1d
–
1,0d
–
Z
–
Á
–
K
–
C
–
I
–
0,2d
1,1
N
Lichokopytníci – Perissodactyla
Osel domácí
Equus asinus
Kiang východní
Equus kiang holdereri DD
Kůň domácí – hucul
Equus caballus
Kůň domácí – hafling
Equus caballus
Zebra Böhmova
Equus burchelli boehmi
Zebra Chapmannova
Equus burchelli chapmanni DD
C
Damani – Hyracoidea
Daman rudohlavý
Procavia ruficeps
Daman kapský
Procavia capensis
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sudokopytníci – Artiodactyla
Prase domácí – přeštické
Sus scrofa f.dom.
Prase domácí – čínské zakuklené
Sus scrofa f.dom.
Pekari páskovaný
Tayassu tajacu
Velbloud dvouhrbý
Camelus ferus bactrianus
Lama huanako
Lama guanicoe
Muntžak malý
Muntiacus reevesi reevesi
Pudu jižní
Pudu puda VU, EEP
Srnčík korejský
Hydropotes inermis argyropus LR/nt
N
výroční zpráva 2006
Ě
11
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Jelen timorský
Cervus timorensis
Wapiti kalifornský
1,2
Cervus elaphus nannodes
1,1d
Sitatunga západoafrická
1,0
Tragelaphus spekei gratus LR/nt, ESB
Voduška lečve
2,4
Kobus leche kafuensis VU
Antilopa losí
1,1
Taurotragus oryx LR/cd
Nilgau pestrý
1,3
Boselaphus tragocamelus
Přímorožec šavlorohý
4,5
Oryx dammah EW, EEP
3,0d
Antilopa jelení
1,0
Antilope cervicapra LR/nt
2,0d
Kamzík bělák
1,1
Oreamnos americanus
Goral tmavý
1,2
Namorhedus caudatus arnouxianus VU
Koza domácí – kamerunská
3,10
Capra hircus
3,2d
Koza domácí – paví
–
Capra hircus
2,1d
Koza domácí – girgentánská
1,1
Capra hircus
0,1d
Ovce domácí – vřesovištní
1,2
Ovis aries
2,0d
Ovce domácí – mongolská
–
Ovis aries
1,0d
Ovce domácí – kamerunská
1,2
Ovis aries
Ovce domácí – skudde
2,3
Ovis aries
Ovce domácí – walliská
1,1
Ovis aries
Ovce domácí – somálská
6,2
Ovis aries
Ovce domácí – zušlechtěná šumavka
1,4
Ovis aries
Ovce domácí – gotlandská
1,1
Ovis aries
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
1,0
Úhyn
Death
2,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
–
1,0
–
–
0,2
–
–
–
2,2
1,1d
1,2
–
0,0,2
–
–
0,1
–
–
1,0d
–
1,4,2
1,0d
1,2
–
0,3
–
–
1,6
–
–
–
0,4
1,0d
–
1,0
–
–
1,5d
–
–
–
–
3,0
4,5d
3,4
1,0d
1,1
–
0,1
0,1
–
1,2
–
6,2
7,5
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
–
2,1
–
1,0d
–
1,0d
–
2,6
3,2d
–
2,1d
1,1
0,1d
2,2
1,0d
–
–
2,0
–
0,1
2,0d
2,0
1,2
2,0d
2,3
–
–
–
1,1
–
–
0,4
3,0
2,2
1,4
–
3,2
–
2,3
2,3
–
0,2
–
–
1,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2006
2,1
12
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
O
2,2
–
1,0
–
–
3,2
L
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
–
1,1
–
–
1,3
1,1
–
1,0
1,0
–
1,1
1,1
–
0,1
–
–
1,2
Pštrosi – Struthioniformes
Pštros dvouprstý
Struthio camelus
2,1
0,1
–
–
–
2,2
Nanduové – Rheiformes
Nandu pampový
Rhea americana LR/nt
2,3
–
–
1,1
–
1,2
Kasuáři – Casuariformes
Emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
1,1
–
–
0,1
–
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
9,18,2
–
0,1,1
0,0,3
–
9,19
5,5
–
0,0,2
–
0,0,2
5,5
1,1,1
–
–
–
–
1,1,1
O
I
K
Á
A
B
O
403 taxonů/taxa
1 271 jedinců/specimens
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
Tučňáci – Sphenisciformes
Tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti VU, EEP
C
Ptáci – Aves – Birds
Tinamy – Tinamiformes
Tinama inambu
Rhynchotes rufescens
Tinama přilbová
Eudromia elegans
G
Ovce aljašská
Ovis dalli dalli
Pižmoň severní
Ovibos moschatus EEP
Tur domácí – český červenostrakatý skot
Bos taurus
Tur domácí – watusi
Bos taurus
Zubr evropský
Bison bonasus EN, EEP
O
1. 1.
2006
T
A
P
L
Z
Veslonozí – Pelecaniformes
Pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
Pelikán rudohřbetý
Pelecanus rufescens
N
výroční zpráva 2006
Ě
13
Kormorán velký
Phalacrocorax carbo sinensis
Brodiví – Ciconiiformes
Volavka pobřežní
Egretta schistacea
Volavka stříbřitá
Egretta garzetta
Kolpík africký
Platalea alba
Ibis posvátný
Threskiornis aethiopicus
Čáp bílý
Ciconia ciconia
Čáp černý
Ciconia nigra ESB
Nesyt africký
Mycteria ibis ESB
1. 1.
2006
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
4,6
–
0,0,2
1,0,2
–
3,6
5,3
–
–
–
–
5,3
–
1,1d
–
1,0d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
–
1,0d
2,2
–
–
–
–
5,5
–
–
–
–
7,6
0,1d
–
–
–
–
0,1d
1,1
0,2
–
0,1
–
1,2
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
–
–
–
2,2
1,3
–
0,0,7
–
0,0,7
1,3
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
Plameňáci – Phoenicopteriformes
Plameňák růžový
5,5
Phoenicopterus ruber roseus
Plameňák chilský
7,6
Phoenicopterus chilensis LR/nt
Vrubozobí – Anseriformes
Husovec stračí
Anseranas semipalmata
Husička stromová
Dendrocygna arborea VU
Husička stěhovavá
Dendrocygna arcuata
Pižmovka ostruhatá
Plectropterus g. gambensis
Husa velká
Anser anser
Husa domácí – česká
Anser anser f.dom.
Husa labutí
Anser cygnoides EN
Husa malá
Anser erythropus VU
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
14
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
1,0
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,2
–
–
1,0
0,1
0,1
2,2
–
–
–
1,1
–
1,1,1
0,0,1
2,2
–
–
0,1
–
1,1d
–
1,1d
–
1,1
1,1d
1,1
1,1d
2,1
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
–
0,0,1
–
1,1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
A
3,3
–
–
–
–
3,3
M
3,1
–
–
–
–
3,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Husa indická
Anser indicus
Husa Rossova
Anser rossi
Berneška malá
Branta canadensis minima
Berneška velká západní
Branta canadensis occidentalis
Berneška bělolící
Branta leucopsis
Berneška havajská
Branta sandvicensis VU
Husa kuří
Cereopsis novaehollandiae
Husice liščí
Tadorna tadorna
Husice rezavá
Tadorna ferruginea
Husice šedohlavá
Tadorna cana
Husice královská
Tadorna radjah radjah
Husice rajská
Tadorna variegata
Husice australská
Tadorna tadornoides
Husice andská
Chloephaga melanoptera
Husice rudoprsá
Chloephaga poliocephala
Husice rudohlavá
Chloephaga rubidiceps
Husice nilská
Alopochen aegyptiacus
Husička hřívnatá
Chenonetta jubata
Labuť černá
Cygnus atratus
Labuť velká
Cygnus olor
Labuť koskoroba
Coscoroba coscoroba
1. 1.
2006
0,2
N
výroční zpráva 2006
Ě
15
Kachna madagaskarská
Anas melleri EN, EEP
Kachna proužkovaná
Anas superciliosa rogersii
Kachna skvrnozobá
Anas poecilorhyncha poecilorhyncha
Kachna žlutozobá
Anas undulata
Kachna laysanská
Anas laysanensis VU
Kachna havajská
Anas wyviliana EN
Čírka Bernierova
Anas bernieri EN
Kachna kaštanová
Anas castanea
Čírka modrokřídlá
Anas discors
Čírka skořicová
Anas cyanoptera
Čírka žlutozobá
Anas flavirostris
Ostralka žlutozobá
Anas georgica spinicauda
Ostralka štíhlá
Anas acuta acuta
Ostralka bělolící
Anas bahamensis
Kachna puna
Anas versicolor puna
Kachna pestrá
Anas versicolor versicolor
Čírka rudozobá
Anas erythrorhyncha
Čírka tečkovaná
Anas hottentota
Hvízdák euroasijský
Anas penelope
Hvízdák chilský
Anas sibilatrix
Lžičák pestrý
Anas clypeata
1. 1.
2006
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,0
2,1
–
–
–
–
2,1
1,2,1
–
–
–
–
1,2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
2,1
0,1
1,1
–
–
–
1,2
3,2
–
–
–
–
3,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
1,1
–
–
2,1
–
–
1,0
–
1,1
3,1
–
–
–
–
3,1
2,2
–
–
–
–
2,2
1,2
–
–
–
–
1,2
2,1
–
–
–
–
2,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
2,0
–
–
–
2,2
2,2
–
–
1,0
–
1,2
1,0
1,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
16
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
1,1
1,0
–
–
1,0
1,1
2,1
1,1d
1,1
–
0,0,6
0,1,4
–
–
–
–
–
2,0,2
1,1d
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
0,0,2
1,0,2
–
1,2
4,5
–
–
–
–
4,5
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
2,2
–
–
–
–
2,2
0,1d
–
–
–
–
0,1d
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
0,1
1,0
–
–
0,1d
–
–
1,1d
–
–
1,0d
1,1
1,2
1,0
–
–
–
2,2
4,0
0,1
–
–
–
4,1
1,0
–
–
–
1,0
–
1,0
–
–
–
–
1,0
O
Úhyn
Death
–
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Hrabaví – Galliformes
Tabon lesní
Alectura lathami
Narozeno
Birth
–
O
Dravci – Falconiformes
Jestřáb lesní
Accipiter gentilis gentilis
Orel křiklavý
Aquila pomarina
Orel stepní
Aquila nipalensis
Káně rudoocasá
Buteo jamaicensis borealis
Sup bělohlavý
Gyps fulvus fulvus ESB
Sup kapucín
Necrosyrtes monachus
Poštolka obecná
Falco t. tinnunculus
Příchod
Arrival
–
O
Lžičák novozélandský
Anas rhynchotis variegata
Čírka úzkozobá
Marmaronetta angustirostris VU
Kachna vlasatá
Lophonetta s. specularioides
Polák velký
Aythya ferina
Polák malý
Aythya nyroca LR/nt
Polák dlouhozobý
Aythya valisineria
Zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
Polák peposaka
Netta peposaca
Čírka rezavohřbetá
Calonetta leucophrys
Kachnička mandarinská
Aix galericulata
Kachnička karolinská
Aix sponsa
1. 1.
2006
1,1
N
výroční zpráva 2006
Ě
17
Guan modrohrdlý
Aburria pipile grayi
Hoko žlutozobý
Crax fasciolata
Jeřábek lesní
Bonasia bonasa
Křepel šupinkatý
Callipepla squamata
Křepel kalifornský
Callipepla californica
Krocan divoký
Meleagris gallopavo silvestris
Krůta domácí – crollwitzská
Meleagris gallopavo f.dom.
Páv korunkatý
Pavo cristatus
Bažant paví
Polyplectron bicalcaratum
Bažant ohnivý
Lophura ignita nobilis LR/nt
Bažant Edwardsův
Lophura edwardsi EN, EEP
Bažant vietnamský
Lophura hatinhensis EN
Bažant sedlatý
Lophura swinhoii LR/nt
Bažant bělochocholatý
Lophura leucomelanos hamiltoni
Bažant prelát
Lophura diardi LR/nt
Bažant mandžuský
Crossoptilon mantschuricum VU
Bažant Humeové
Syrmaticus humiae humiae VU
Bažant mikado
Syrmaticus mikado LR/nt
Bažant Elliotův
Syrmaticus ellioti VU
Bažant obojkový
Phasianus colchicus torquatus
Bažant tádžický
Phasianus colchicus bianchii
1. 1.
2006
1,1
0,1d
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
–
–
Úhyn
Death
–
0,1d
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
–
–
0,1d
–
–
0,1d
0,1
–
0,1
–
1,1
–
0,0,3
0,0,3
–
1,1
3,2
–
–
1,0
1,1
1,1
1,1
0,0,3d
1,1
–
–
1,0
–
–
–
–
0,1d
–
–
0,1,3d
1,1
2,4
0,0,2d
1,1
–
–
–
–
–
1,0
–
–
2,4
0,0,2d
2,1
–
0,1d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
2,2
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
3,2
–
3,2
1,1
3,3
–
–
0,1
2,0
1,2
–
1,0d
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6,1,1
6,0,1
0,1
–
1,0d
–
1,1d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
0,2
–
0,2
1,1
2,2
–
–
–
–
2,2
2,3
–
–
0,2
–
2,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
18
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
–
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
2,0,10
0,0,10
1,0
2,1
2,2
–
–
–
–
2,2
1,2
1,3d
1,2
–
2,2,1
0,0,1
0,2
–
0,1
–
1,1d
–
2,3
2,4d
1,3
1,1
0,1
–
–
–
1,2
1,1
–
2,1
–
2,1
1,1
1,0
1,1
–
1,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
2,1
–
2,2
–
0,4,1
0,0,1
–
2,1d
–
1,1
2,1d
2,6
1,0
2,2
–
1,1
–
2,1
1,1
–
1,0
0,1
–
2,0
3,3
1,0
0,2
–
0,1
4,4
0,1
–
–
–
–
0,1
6,4
1,0d
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
1,0
1,0d
–
5,4
2,0d
0,1
2,1
1,0
2,0
–
3,0
2,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
O
Úhyn
Death
0,1
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bažant amurský
Phasianus colchicus pallasi
Bažant korejský
Phasianus colchicus karpowi
Bažant tchajwanský
Phasianus colchicus formosanus
Bažant turkménský
Phasianus colchicus zarudnyi
Bažant sečuánský
Phasianus colchicus strauchi
Bažant kolchidský
Phasianus colchicus colchicus
Bažant kirgizský
Phasianus colchicus mongolicus
Bažant pestrý
Phasianus versicolor robustipes
Bažant zlatý
Chrysolophus pictus
Satyr obecný
Tragopan satyra
Satyr Temminckův
Tragopan temminckii
Křepel korunkatý
Rollulus rouloul LR/nt
Křepelka čínská
Coturnix chinensis
Křepelka černoprsá
Coturnix coromandelica
Křepelka harlekýn
Coturnix delegorguei
Křepelka křovinná
Perdicula asiatica
Křepelka madagaskarská
Margaroperdix madagarensis
Koroptev polní
Perdix perdix perdix
Frankolín obecný
Francolinus francolinus
Frankolín křepelčí
Francolinus pondicerianus
Koroptev fokienská
Arborophila gingica VU
1. 1.
2006
0,1
N
výroční zpráva 2006
Ě
19
Kur bambusový
Bambusicola thoracica thoracica
Orebice Philbyho
Alectoris philbyi
Perlička supí
Acryllium vulturinum
Kur cejlonský
Gallus lafayetti
Kur bankivský
Gallus gallus ssp.murghi
Kur domácí – šumavanka
Gallus gallus f.dom.
Krátkokřídlí – Gruiformes
Seriema rudozobá
Cariama cristata
Jeřáb královský
Balearica regulorum gibbericeps
Jeřáb bělošíjí
Grus vipio VU, EEP
Jeřáb panenský
Anthropoides virgo
Chřástal hnědoprsý
Porzana fusca
Chřástal rudonohý
Rallina fasciata
Slunatec nádherný
Eurypyga helias ESB
Drop senegalský
Eupodotis senegalensis
Perepel černohrdlý
Turnix suscitator
Perepel žlutonohý
Turnix tanki blanfordi
Bahňáci – Charadriiformes
Dytík kapský
Burhinus capensis
Dytík úhorní
Burhinus oedicnemus
Čejka běločelá
Antibyx armatus
1. 1.
2006
2,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
2,1
1,1
–
1,0
–
–
2,1
–
1,1d
2,2
2,2
–
–
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,1d
1,1
2,2
1,1d
1,1
1,1d
1,1
1,5
–
–
0,4
–
1,1
1,1
–
3,1
–
1,1
1,2d
0,1
–
1,0,1
0,0,1
–
2,0d
–
1,0
–
–
–
2,1
2,0d
2,1
1,2d
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
–
1,0
–
–
–
1,0
7,3,2
–
1,0
–
0,0,2
8,3
2,0
–
–
2,0
–
–
1,0
0,1
–
1,0
–
0,1
–
0,1d
0,2
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
0,1d
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
20
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
1,1,9
–
0,0,3
0,1,1
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
1,1,3
0,0,3d
–
1,1d
1,1
0,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,0
–
0,0,2
–
–
1,1,2
–
–
–
–
0,0,2
–
1,2
–
1,2
4,3
–
–
–
–
1,0
–
0,0,13
–
0,0,12
2,2,2
0,0,2
0,0,2
0,0,1
0,0,2
1,1,1
1,0
–
0,1
–
1,2
–
1,0,4
0,2,3
0,1
–
0,1
1,0
1,1d
–
5,3,1
2,2d
2,2
–
0,1,2
–
0,1
2,2,3
0,2,2
–
0,1d
3,3
1,1,2
0,1d
1,1
–
–
–
–
1,1
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
0,2
O
G
Čejka laločnatá
Vanellus miles miles
Racek chechtavý
Larus ridibundus
1. 1.
2006
–
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Měkkozobí – Columbiformes
Holub guinejský
1,1,6
Columba guinea guinea
Holub doupňák
1,2,1
Columba oenas oenas
0,0,3d
Holub hřivnáč
–
Columba p.palumbus
1,1d
Holub růžový
0,1
Nesoenas meyeri EN, EEP
Holub wonga
1,0
Leucosarcia melanoleuca
Holoubek tamburínový
2,0
Turtur tympanistria
Holoubek modroskvrnný
1,1
Turtur afer
Hrdlička damarská
0,0,2
Streptopelia c. capicola
Hrdlička vínorudá
4,3
Streptopelia tranquebarica humilis
Hrdlička vínová
1,0
Streptopelia vinacea
Hrdlička čínská
1,1,3
Streptopelia chinensis chinensis
Hrdlička východní
1,1
Streptopelia o. orientalis
Hrdlička divoká
0,3
Streptopelia t.turtur
Hrdlička madagaskarská
6,6
Streptopelia picturata picturata
1,1d
Hrdlička sokorská
2,2
Zenaidura graysoni EW, EEP
Holub krvavý
1,2
Gallicolumba luzonica LR/nt, ESB
Holub zelenokřídlý
2,2
Chalcophaps indica indica
Holub chocholatý
1,1
Ocyphaps lophotes
N
výroční zpráva 2006
Ě
21
Holub bronzokřídlý
Phaps chalcoptera
Holoubek mírový
Geopelia maugei
Holoubek diamantový
Geopelia cuneata
Holub břidlicový
Trugon terrestris
Holub zlatočelý
Ptilinopus aurantiifrons
Holub dvoubarvý
Ducula bicolor
Holub domácí – kudrnáč bílý chocholatý
Columba livia f.dom.
Holub domácí – jeptiška černá
Columba livia f.dom.
1. 1.
2006
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,2,3
Úhyn
Death
0,0,3
–
Odchod
Depart.
0,1
0,1d
–
31. 12.
2006
1,1
0,1d
1,0
1,0
–
–
2,1
–
–
–
–
2,1
–
0,1d
2,2
–
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,1d
2,2
1,2
–
1,0,2
0,1,1
2,0
0,1
–
–
–
1,0,1d
1,0
1,1
1,0,1d
1,1
1,1
–
1,0
0,1
–
2,0
–
1,1d
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
–
1,1d
1,1
1,1
1,0d
–
2,2,2d
1,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
–
2,2,2d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
3,3
–
–
–
–
3,3
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0d
–
2,0d
1,1
1,1d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
1,0d
–
2,0d
1,1,2
1,1d
Papoušci – Psittaciformes
Amazoňan modročelý
Amazona aestiva xanthopteryx
Amazoňan oranžokřídlý
Amazona amazonica amazonica
Ara ararauna
Ara ararauna
Ara vojenský
Ara militaris mexicana VU, ESB
Papoušek patagonský
Cyanoliseus patagonus
Pyrura skalní
Pyrrhura rupicola sandiae
Pyrura modročelý
Pyrrhura picta picta
Vaza malý
Coracopsis nigra
Vaza velký
Coracopsis vasa
Papoušek šedý
Psittacus erithacus erithacus
Papoušek senegalský
Poicephalus s.senegalensis
Papoušek hnědohlavý
Poicephalus cryptoxanthus
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
22
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
2,3
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
3,4
2,2
–
–
–
–
2,2
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,0
–
–
1,0
–
–
2,1
–
–
–
–
2,1
1,0
–
–
–
–
1,0d
–
1,0d
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
1,0d
1,0
–
–
–
–
0,1
–
–
–
1,1
1,0d
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
2,2,3
0,0,1d
2,5
–
0,0,4
0,0,1
–
2,2,6
A
2,0
–
1,2
–
3,3
M
3,1
–
–
0,1
1,1
–
–
–
–
2,0d
–
1,0
2,0d
1,1
3,1
–
1,0
1,0
–
3,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Papoušík šedohlavý
Agapornis cana
Papoušík oranžohlavý
Agapornis p.pullarius
Amazonek černotemenný
Pionites m. melanocephala
Latam vlaštovčí
Lathamus discolor VU
Kakariki žlutočelý
Cyanoramphus auriceps LR/nt
Papoušek modrohlavý
Neophema splendida LR/nt
Papoušek Bourkův
Neophema bourkii
Alexandr malý
Psittacula krameri krameri
1. 1.
2006
1,1
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Kukačky – Cuculiformes
Kukačka bažantí
Centropus phasianinus
Kukačka kohoutí
Geococcyx californianus
Turako bělobřichý
Corythaixoides leucogaster
Turako chocholatý
Tauraco persa buffoni
Turako bělolící
Tauraco leucotis
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sovy – Strigiformes
Sova pálená
Tyto alba guttata
Výr velký
Bubo bubo bubo
Výr africký
Bubo africanus
D
Myšáci – Coliiformes
Myšák hnědokřídlý
Colius striatus mombassicus
Myšák dlouhoocasý
Urocolius macrourus
N
výroční zpráva 2006
Ě
23
Kalous ušatý
Asio otus
Výreček malý
Otus scops
Sovice sněžní
Nyctea scandiaca
Sýček obecný
Athene noctua
Sova králičí
Speotyto cunicularia
Puštík obecný
Strix aluco aluco
Puštík bělavý
Strix uralensis liturata
1. 1.
2006
0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,0d
1,1
4,3d
1,2
1,1d
2,0
0,0,1d
1,0
–
–
–
–
–
2,2,1
0,0,1
–
–
–
–
2,2d
–
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
0,0,1d
1,0
1,2
1,1d
2,0
–
–
1,1
0,1d
–
0,0,2
0,0,2
–
1,1
0,1d
0,2
–
–
–
–
0,2
2,1
–
0,0,3
–
–
2,1,3
–
1,1
–
–
–
1,1
–
0,1
–
–
–
0,1
1,4
–
–
0,1
–
1,3
2,1
–
–
–
–
1,0d
1,1
1,0d
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
1,0
1,1
–
–
4,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Lelkové – Caprimulgiformes
Lelkoun soví
Podargus strigoides
Srostloprstí – Coraciiformes
Zoborožec hvízdavý
Ceratogymna f.fistulator
Toko rudozubý
Tockus e. erythrorhynchus
Dudkovec stromový
Phoeniculus purpureus
Dudek chocholatý
Upupa epops longirostris ESB
Ledňáček zelenohlavý
Halcyon chloris
Ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae
Šplhavci – Piciformes
Tukan rudozobý
Ramphastos tucanus tucanus
Arasari černohrdlý
Pteroglossus aracari atricollis
Vousák senegalský
Lybius dubius
Vousák modrolící
Megalaima asiatica davisoni
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
24
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31. 12.
2006
–
1,1d
–
1,0d
–
1,0,2d
0,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
1,0d
2,4
–
–
–
1,0
1,1
0,0,11
0,1
1,0d
0,0,6
1,1
4,4,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
3,2
2,2d
1,0
–
1,1
2,1
2,2
–
–
–
2,2d
–
–
1,0
2,0
–
–
–
–
2,0
0,3
–
–
0,2
–
0,1
2,1
–
–
–
–
2,1
2,2,14
–
0,0,3
0,0,5
0,0,12
2,2
2,0
1,1
–
–
–
3,1
A
1,0
–
–
1,0
–
–
M
1,1
1,1d
0,1
2,1
–
1,0
–
–
–
–
–
2,2
1,1d
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pěvci – Passeriformes
Pita černokorunkatá
Pitta venusta VU
Skřivan ouškatý
Eremophila alpestris
Bulbul černohlavý
Pycnonotus atriceps
Bulbul modrobřichý
Pycnonotus cyaniventris LR/nt
Bulbul rudouchý
Pycnonotus jocosus jocosus
Bulbul čínský
Pycnonotus sinensis sinensis
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus bimaculatus
Bulbul žlutořitný
Pycnonotus goiavier
Bulbul čárkovaný
Pycnonotus leucogrammicus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus layardi
Bulbul šupinkový
Pycnonotus cafer
Bulbul límcový
Spizixos s.semitorques
Bulbulčík bělohlavý
Hypsipetes leucocephalus
Bulbulec šedolící
Alophoixus bres
Linduška rudokrká
Anthus cervinus
Brkoslav severní
Bombycilla garrulus centralasiae
Příchod
Arrival
–
O
Vousák šedolící
Psilopogon pyrolophus
Perlák červenohlavý
Trachyphonus e. erythrocephalus
Perlák Darnaudův
Trachyphonus darnaudi emini
Žluna větší
Picus flavinucha
1. 1.
2006
–
1,1d
–
1,0d
–
1,0,2d
0,1
N
výroční zpráva 2006
Ě
25
Sýkavka Hardwickova
Chloropsis hardwickii
Irena tyrkysová
Irena puella
Rehek bělohlavý
Chaimarrornis leucocephala
Kos černý
Turdus merula
Drozd černoprsý
Turdus dissimilis
Drozd sibiřský
Zoothera sibirica sibirica
Drozd oranžohlavý
Zoothera citrina melli
Slavík kaliopa
Luscinia caliope
Modruška sibiřská
Tarsiger cyanurus cyanurus
Pěnice černohlavá
Sylvia atricapilla atricapilla
Timálie dlouhoocasá
Heterophasia picaoides
Timálie černohlavá
Heterophasia desgodinsi desgodinsi
Timálie modrokřídlá
Minla cyanouroptera wingatei
Timálie límečková
Yuhina castaniceps torqueola
Timálie diamantová
Yuhina diademata ampelina
Timálie sečuánská
Liocichla omeiensis VU
Sojkovec čínský
Garrulax chinensis chinensis
Sojkovec zrcadlový
Garrulax mitratus
Sojkovec chocholatý
Garrulax leucolophus bicolor
Sojkovec chocholatý
Garrulax leucolophus diardi
Sojkovec černobrvý
Garrulax affinis
1. 1.
2006
–
1,1d
1,1
0,1d
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
31. 12.
2006
–
1,1d
1,1
–
1,0
1,1
–
0,0,2
0,0,2
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,3
–
0,1,9
0,0,9
–
1,4
0,1d
–
–
–
–
1,0
–
–
–
0,1d
–
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
2,2
–
–
0,1
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
2,0d
0,0,1
–
1,0d
–
2,0
–
–
–
–
3,0d
–
1,1
4,0d
0,0,1
0,0,2
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,3
1,0
–
–
–
–
1,0
–
1,0d
2,2
0,2
1,0d
1,0
–
–
–
1,2
–
1,0
–
2,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
1,1d
0,1
–
2,1,2
0,0,2
–
–
–
–
–
3,2
1,1d
0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
26
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,0
1,1d
2,2
0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,1,1
–
2,1
1,1d
2,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,2
–
–
–
3,3
–
–
0,1
0,1
0,1d
2,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,1d
–
1,1d
–
0,0,1
1,1,2
1,1
–
0,0,2
–
2,2
2,1
1,1
–
1,1
1,0
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
A
3,1
–
1,0
–
–
4,1
M
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sojkovec rudolící
Garrulax maesi castanotis
Sojkovec bělolící
Garrulax sannio
Sojkovec rudokřídlý
Garrulax milnei
Sojkovec nádherný
Garrulax formosus
Sojkovec rezavočelý
Garrulax rufifrons
Lejsek Davidův
Niltava davidi
Lejsek modrobílý
Cyanoptila cyanomelana
Sýkořice šedohlavá
Paradoxornis gularis
Sýkořice hnědá
Paradoxornis webbianus
Kruhoočko japonské
Zosterops japonica
Kruhoočko celebeské
Zosterops consobrinorum
Kruhoočko hnědoboké
Zosterops erythropleurus
Kruhoočko východní
Zosterops palpebrosus
Kruhoočko jávské
Lophozosterops javanicus
Strnad modrý
Latoucheornis siemssenii
Strnad olivový
Emberiza spodocephala sordida
Strnad obojkový
Emberiza aureola aureola
Strnad obojkový
Emberiza aureola ornata
Strnad žlutohrdlý
Emberiza elegans
Strnad rolní
Emberiza rustica rustica
Strnad somálský
Emberiza poliopleura
1. 1.
2006
0,1
N
výroční zpráva 2006
Ě
27
Šafránka velká
Sicalis flaveola
Šafránka malá
Sicalis luteola
Šafránka citrónová
Sicalis citrina
Strnad ranní
Zonotrichia capensis
Kubánka malá
Tiaris canora
Kněžík černobílý
Sporophila luctuosa
Kněžík papouščí
Sporophila peruviana devronis
Kněžík hnědohrdlý
Sporophila telasco
Papežík zelenohřbetý
Passerina ciris
Papežík mnohobarvý
Passerina versicolor
Kardinál červený
Cardinalis cardinalis
Zvonohlík skvrnitý
Serinus striolatus
Zvonohlík africký
Serinus citrinelloides hypostictus
Zvonohlík žlutoprsý
Serinus citrinipectus
Zvonohlík šedý
Serinus leucopygius riggenbachi
Zvonohlík mozambický
Serinus mozambicus mozambicus
Zvonohlík mozambický
Serinus mozambicus caniceps
Zvonohlík sírožlutý
Serinus sulphuratus wilsoni
Zvonohlík bělobřichý
Serinus dorsostriatus dorsostriatus
Zvonohlík žlutohřbetý
Serinus atrogularis reichenowi
Zvonek čínský
Carduelis sinica
1. 1.
2006
2,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
–
–
–
–
0,2
1,0
1,2
–
0,1
–
2,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
–
1,0d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
0,1
3,2
–
–
–
1,0
2,2
2,1
–
0,0,4
0,0,3
–
2,1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
4,4
–
3,3,3
0,0,1
2,2
5,5,2
2,2
–
–
0,1
–
2,1
3,1
–
–
–
–
3,1
2,3
–
–
1,2
–
1,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
4,2
–
0,0,2
1,1,2
–
3,1
2,2,1
–
0,0,3
0,0,1
–
2,2,3
4,2
1,0d
1,1
1,0d
1,1,1
0,1,1
–
7,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
28
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
4,0,8
Úhyn
Death
0,1,5
Odchod
Depart.
4,0
31. 12.
2006
2,0,3
–
2,2
–
0,1
–
2,1
2,2
–
–
0,1
–
2,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
2,2
1,1
–
–
–
3,3
–
1,0
–
–
–
1,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
2,2
–
–
0,1
–
2,1
2,1
0,1
–
1,0
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
2,1
–
–
1,0
–
1,1
6,1
–
–
0,1
–
6,0
1,1
0,1
–
–
–
1,2
1,1
–
–
1,0
–
0,1
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
A
0,2
–
–
–
–
0,2
M
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,11
–
–
0,0,2
–
0,0,9
0,0,5
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,5
0,0,6
–
–
0,0,2
–
0,0,4
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Zvonek zelený
Carduelis chloris chloris
Zvonek černohlavý
Carduelis ambigua
Stehlík velký
Carduelis carduelis major
Hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula
Hýl dlouhoocasý
Uragus sibiricus sibiricus
Hýl růžový
Carpodacus roseus
Astrild pestrý
Pytilia melba percivali
Astrild rudokřídlý
Pytilia p. phoenicoptera
Astrild rudočelý
Pytilia hypogrammica
Vločkovník rudohřbetý
Euchistospiza dybowskii
Vločkovník červený
Hypargos n.niveoguttatus
Motýlek modrohlavý
Uraeginthus c.cyanocephalus
Motýlek rudouchý
Uraeginthus bengalus bengalus
Motýlek modrobřichý
Uraeginthus i.ianthinogaster
Astrild koroptví
Ortygospiza atricollis ansorgei
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild cavendishi
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild kempi
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild massaicus
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild muenzneri
Astrild oranžolící
Estrilda melpoda
Astrild žlutobřichý
Estrilda rhodopyga centralis
1. 1.
2006
2,1
N
výroční zpráva 2006
Ě
29
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Astrild šedý
Estrilda troglodytes
Astrils šedoprsý
0,0,2
Estrilda melanotis kilimensis
Astrild rudobřichý
2,1
Estrilda charmosyna kiwanukae
Modroušek rudoocasý
1,1
Estrilda caerulescens
Zlatoprska jihoafrická
4,3
Amandava subflava clarkei
Zlatoprska západoafrická
0,1
Amandava subflava miniata
Tygříček tečkovaný
–
Amandava amandava punicea
Stračka dvoubarvá
0,0,3
Spermestes bicolor bicolor
Stračka hnědohřbetá
0,0,2
Spermestes bicolor nigriceps
Stračka velká
0,0,13
Spermestes fringilloides fringilloides
Stračka velká
0,0,3
Spermestes fringilloides pica
Stračka malá
0,0,5
Spermestes cucullatus scutatus
Stračka malá
1,0
Spermestes cucullatus cucullatus
Stračka zakrslá
2,0
Spermestes nana
Stříbrozobka zpěvná
1,1
Euodice cantans
Rýžovník hnědý
0,0,3
Padda fuscata VU
Panenka bornejská
0,0,4
Lonchura fuscans
Panenka černohlavá
0,1
Lonchura atricapilla jagori
Panenka hnědohlavá
2,2,1
Lonchura atricapilla brunneiceps
Panenka černohrdlá
3,1
Lonchura ferruginosa
Panenka hnědoprsá
1,1
Lonchura castaneothorax
Příchod
Arrival
0,2
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
3,3
0,0,1
–
–
–
1,1,1
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
0,1
–
4,2
1,0
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
1,0
–
–
–
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
0,0,7
–
0,0,6
–
–
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,3
–
–
–
–
1,0
1,1
–
1,0
–
2,1
–
–
1,0
–
0,1
–
–
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,4
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
2,2,1
–
–
–
–
3,1
–
–
1,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2006
3,1
30
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,3
0,0,12
–
–
0,0,6
–
0,0,6
0,2
–
–
0,1
–
0,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,14
–
0,0,1
–
–
0,0,15
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,1
–
–
–
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,2
1,0
–
0,2
–
2,0
3,1
–
–
1,0
–
2,1
1,0
–
–
–
–
1,0
3,0
–
–
–
–
3,0
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
3,1
1,0
A
16,3
10,4
M
–
–
1,1
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
2,1
–
–
1,0
–
1,1
–
0,1
–
0,1
–
–
S
2,1
Ě
T
A
P
L
Z
Panenka bělohlavá
Lonchura maja maja
Panenka molucká
Lonchura molucca molucca
Panenka perličková
Lonchura leucosticta
Panenka žlutohřbetá
Lonchura tristissima
Panenka temná
Lonchura stygia LR/nt
Panenka muškátová
Lonchura punctulata punctulata
Panenka muškátová
Lonchura punctulata nisoria
Panenka muškátová
Lonchura punctulata topela
Amadina pruhovaná
Aidemosyne modesta
Amadina červenohlavá
Amadina erythrocephala
Amadina páskovaná
Amadina fasciata fasciata
Amadina páskovaná
Amadina fasciata candida
Amadina páskovaná
Amadina fasciata septentrionalis
Amadina diamantová
Emblema guttata LR/nt
Pásovník krátkoocasý
Poephila cincta cincta
Zebřička pestrá
Taenopygia guttata castanotis
Zebřička timorská
Taenopygia guttata guttata
Amadina Gouldové
Chloebia gouldiae EN
Amada tříbarvá
Erythrura trichroa sigillifera
Amada červenohlavá
Erythrura psittacea
Astrild rudobrvý
Aegintha temporalis
1. 1.
2006
1,3
N
výroční zpráva 2006
Ě
31
Astrild rákosní
Bathilda ruficauda ruficauda LR/nt
Astrild rákosní
Bathilda ruficauda clarescens LR/nt
Amarant malý
Lagonosticta senegala ruberrima
Amarant černobřichý
Lagonosticta rara forbesi
Amarant tmavý
Lagonosticta rubricata ugandae
Amarant tmavý
Lagonosticta rubricata neglecta
Amarant škraboškový
Lagonosticta vinacea vinacea
Amarant škraboškový
Lagonosticta vinacea togoensis
Amarant tečkovaný
Lagonosticta rufopicta rufopicta
Vdovka Fischerova
Vidua fischeri
Vdovka dominikánská
Vidua macroura
Atlásek malý
Hypochera chalybeata
Vrabec zlatý
Auripasser luteus
Vrabec Arnaudův
Pseudonigrita arnaudi dorsalis
Snovač červenozobý
Quelea quelea aethiopica
Snovač červenohlavý
Quelea erythrops
Snovač zlatý
Ploceus subaureus aureoflavus
Snovač škraboškový
Ploceus velatus
Snovač Jacksonův
Ploceus jacksoni
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus paroptus
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus cucullatus
1. 1.
2006
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
–
3,0
–
–
–
–
3,0
2,4
–
–
0,3
–
2,1
2,0
0,1
–
2,0
–
0,1
2,3
–
–
1,3
–
1,0
–
0,1
–
–
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
2,1
–
–
1,1
–
1,0
9,7
–
–
3,4
–
6,3
0,1
–
–
–
–
0,1
3,4
–
–
–
–
3,4
2,4
–
–
–
–
2,4
3,1
–
–
1,0
–
2,1
5,1
–
0,0,2
0,0,2
–
5,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
0,0,2
–
–
1,1,2
4,0
–
–
–
–
4,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
32
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,4
1,0
–
–
–
–
1,0
3,1
–
–
–
–
3,1
1,0
–
–
–
–
1,0
3,2
–
–
–
–
3,2
2,3
–
–
–
–
2,3
4,6
–
–
–
–
4,6
2,0
–
–
–
–
2,0
4,1
–
–
–
–
4,1
2,2
–
–
–
–
2,2
4,3,2
–
0,0,4
1,0,2
–
3,3,4
1,1,4
–
0,0,4
0,0,1
–
1,1,7
1,0
1,0
–
–
–
2,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
2,0
–
–
–
–
2,0
A
2,1
–
–
–
–
2,1
M
4,3
–
0,0,8
0,0,1
3,2,5
1,1,2
6,0
0,1
0,0,2
–
1,0
–
–
1,0
1,0
2,0,2d
–
3,1
2,0,2d
–
1,1,1
–
0,1
–
–
0,0,1d
1,2
0,0,1d
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Snovač ohnivý
Euplectes hordeaceus hordeaceus
Snovač černočelý
Euplectes orix nigrifrons
Snovač oranžový
Euplectes f. franciscanus
Snovač Gierowův
Euplectes gierowii friederichseni
Snovač Napoleonův
Euplectes afer afer
Snovač černobřichý
Euplectes nigriventris
Vida žlutoramenná
Euplectes macrourus macrourus
Vida běloramenná
Euplectes albonotatus eques
Vida límečková
Euplectes ardens tropicus
Kystráček modrolící
Entomyzon cyanotis
Špaček malý
Aplonis minor
Špaček rudooký
Aplonis panayensis
Špaček červenozobý
Sturnus sericeus
Špaček černokrký
Sturnus nigricollis
Špaček malabarský
Sturnus malabaricus nemoricola
Špaček mongolský
Sturnus sturninus
Špaček růžový
Pastor roseus
Špaček rudokřídlý
Onychognathus morio
Špaček laločnatý
Creatophora cinerea
Leskoptev Hildebrandtova
Lamprotornis hildebrandti
Leskoptev tříbarvá
Lamprotornis superbus
1. 1.
2006
1,4
N
výroční zpráva 2006
Ě
33
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Příchod
Arrival
0,0,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
–
0,1
–
–
1,0
1,1
2,0
–
–
–
2,0
0,1
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
2,0
–
0,0,1
–
–
0,0,2
0,0,1
2,0d
0,0,1
0,0,2
2,2
1,0,1d
0,0,11
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
0,0,1d
1,1
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
Leskoptev ocelová
Lamprotornis pulcher
Leskoptev malá
2,0
Lamprotornis chloropterus elisabeth
Leskoptev purpurová
–
Lamprotornis purpureus
Leskoptev kovová
–
Lamprotornis chalybaeus
Majna jávská
1,0
Ackridotheres javanicus
Majna pobřežní
2,0
Ackridotheres ginginianus
Majna Rothschildova
2,2
Leucopsar rothschildi CR, EEP
3,0,1d
Špaček silnozobý
0,0,12
Scissirostrum dubium
Špaček bělokrký
1,1
Streptocitta albicollis albicollis
Žluva čínská
1,0
Oriolus chinensis celebensis
Sojka obecná
0,0,1
Garrulus glandarius ssp.glandarius
Sojka zelenavá
1,0
Cyanocorax yncas
Krkavec velký
–
Corvus corax
0,0,1d
Krkavec bělokrký
0,1
Corvus albicollis
Plazi – Reptilia – Reptiles
234 taxonů/taxa
1 120 jedinců/specimens
Želvy – Chelonia
Klapavka běloústá
Kinosternon leucostomum
Klapavka štírovitá
Kinosternon scorpioides integrum
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2006
–
34
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,14
0,0,6d
1,3,4
–
0,0,3
0,0,4
–
–
–
–
0,0,1
4,4,5
0,0,6d
1,3,3
X
X
X
–
X
X
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,2
–
–
–
–
0,2
2,0
–
–
–
–
2,0
0,4
–
–
–
–
0,4
2,1
–
–
–
–
2,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
A
4,1
–
–
1,0
–
3,1
M
–
0,0,2d
–
0,0,10d
1,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,2d
–
0,0,10d
1,4
–
1,0d
–
–
–
–
–
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Klapavka štírovitá
Kinosternon cf.scorpioides
Klapavka kýlnatá
Sternotherus carinatus
Klapavka obecná
Sternotherus odoratus
Hlavec plochý
Platysternon megacephalum EN
Želva bahenní
Emys orbicularis LR/nt
Želva nádherná
Chrysemys scripta scripta
Želva nádherná
Chrysemys scripta elegans
Želva ozdobná
Chrysemys picta belli
Želva mississippská
Graptemys kohni
Želva floridská
Pseudemys floridana peninsularis
Želva Nelsonova
Pseudemys nelsoni
Želva Hamiltonova
Geoclemys hamiltonii VU
Želva vietnamská
Annamemys annamensis CR
Želva velká
Heosemys grandis VU, ESB
Želva ostnitá
Heosemys spinosa EN, ESB
Želva
Ocadia sinensis EN
Želva tlustohrdlá
Siebenrockiella crassicollis VU, ESB
Želva
Orlitia borneensis EN, ESB
Želva
Batagur baska CR
Želva Spenglerova
Geomyda spengleri EN
Želva
Kinixys homeana DD
1. 1.
2006
0,0,3
N
výroční zpráva 2006
Ě
35
Želva
Kinixys erosa DD
Želva
Testudo kleinmanni CR, EEP
Želva zelenavá
Testudo hermanni LR/nt
Želva žlutohnědá
Testudo graeca graeca VU
Želva vroubená
Testudo marginata
Želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii VU
Želva obrovská
Dipsochelys dussumieri VU
Želva ostruhatá
Geochelone sulcata VU
Želva hvězdnatá
Geochelone elegans
Želva
Geochelone elegans x G. platynota ?
Želva
Geochelone platynota CR
Želva pardálí
Geochelone pardalis pardalis
Želva pardálí
Geochelone pardalis babcocki
Želva paprsčitá
Geochelone radiata VU, ESB
Želva
Pyxis arachnoides arachnoides VU
Želva
Pyxis planicauda EN
Želva
Indotestudo elongata EN
Želva
Indotestudo forsteni EN
Želva
Platemys platycephala
Tereka
Podocnemis unifilis VU
Tereka
Pelusios castaneus
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
–
0,0,1d
1,3
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
1,2
0,0,2
0,0,4
0,0,56
0,0,62
3,1
–
–
–
–
3,1
1,3,1
–
–
0,1
–
1,2,1
19,13,6
0,0,1d
0,0,14
–
–
10,3,1
–
–
–
–
–
9,10,5
0,0,1d
0,0,14
3,3,16
0,0,6d
1,2,3
0,0,3
0,0,11
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,7d
–
3,3,17
0,0,13d
1,2,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1,8
–
–
0,1
–
0,0,8
1,2
–
–
1,1
–
0,1
0,0,43
1,0d
3,5,2
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,2,3
–
0,0,2d
0,0,1
0,0,39
0,0,3d
3,3,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
2,0
–
–
–
–
2,0
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
4,0
–
–
1,0
–
3,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
36
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
L
2,2,2
–
–
0,0,1
–
2,2,1
2,1
–
–
–
–
2,1
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
1,1,1
–
0,0,2
–
–
1,1,3
1,3
–
–
–
–
1,3
1,2
–
–
–
–
1,2
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,16
–
–
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1,16
1,1,2
0,0,9
–
0,0,1
1,0,3
–
–
–
–
0,0,6d
–
1,1,4
0,0,6d
1,0,3
0,1
–
–
–
–
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
A
4,4,4
–
0,0,14
0,1,1
0,0,2
4,3,15
M
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
2,2
–
–
1,2
–
1,0
2,3,9
–
0,0,13
0,0,3
0,0,14
2,3,5
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ještěři – Sauria
Gekon obrovský
Gekko gecko
Gekon
Gekko siamensis
Gekon
Gekko vittatus
Gekon
Gehyra vorax
Gekon
Blaesodactylus sakalava
Gekon
Blaesodactylus boivini
Gekon
Blaesodactylus antongilensis
Gekon
Rhacodactylus ciliatus
Gekon
Rhacodactylus leachianus
Narozeno
Birth
O
Krokodýlové – Crocodylia
Aligátor čínský
Alligator sinensis CR, EEP
Kajmánek malý
Paleosuchus trigonatus
Krokodýl bahenní
Crocodylus palustris VU
Krokodýl kubánský
Crocodylus rhombifer EN
Krokodýl čelnatý
Osteolaemus tetraspis VU, ESB
Příchod
Arrival
O
Tereka
Pelusios subniger
Tereka africká
Pelomedusa subrufa
Matamata třásnitá
Chelus fimbriatus
Želva
Emydura suglobosa
Dlouhokrčka Siebenrockova
Chelodina siebenrocki LR/nt
1. 1.
2006
N
výroční zpráva 2006
Ě
37
Gekon zední
Tarentola m. mauretanica
Gekon
Tarentola angustimentalis
Gekon
Tarentola b. boettgeri
Gekon
Teratoscincus scincus scincus
Gekon
Teratoscincus scincus rustamovi
Felsuma
Phelsuma dubia
Felsuma madagaskarská
Phelsuma madagascariensis grandis
Felsuma
Phelsuma madagascariensis kochi
Felsuma
Phelsuma m. madagascariensis
Felsuma
Phelsuma m. cf. madagascariensis
Felsuma Standingova
Phelsuma standingi VU
Felsuma
Phelsuma laticauda
Felsuma
Phelsuma lineata lineata
Felsuma
Phelsuma lineata elanthana
Felsuma
Phelsuma quadriocellata
Felsuma
Phelsuma v–nigra v–nigra
Felsuma
Phelsuma robertmertensi
Felsuma
Phelsuma nigristriata
Felsuma
Phelsuma klemmeri
Felsuma
Phelsuma seippi
Felsuma
Phelsuma ornata
1. 1.
2006
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
–
0,0,9
0,0,1
–
–
0,0,10
–
2,2
–
–
–
2,2
1,0
2,2
–
1,1
–
2,1
5,6,3
0,1d
1,2
1,0
0,0,21
0,0,1
0,0,11
–
–
–
–
6,6,12
0,1d
1,2
2,0
0,0,4
–
1,0
–
1,0,4
–
1,1
–
–
–
1,1
3,3
–
0,1
–
1,1
2,3
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,0,1
0,1
–
–
–
1,1,1
–
2,0
–
1,0
–
1,0
3,2,1
–
0,0,9
0,0,1
–
3,2,9
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
–
3,1
–
1,0
–
2,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
2,0
–
–
–
2,0
–
1,1
–
–
–
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
38
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
2,2
–
0,0,1
1,1,1
–
1,1
4,1
0,1
–
–
–
4,2
2,1
–
–
0,1
1,0
1,0
1,1
1,0
–
2,1
–
–
2,3,2
–
0,0,6
0,0,3
–
2,3,5
1,0
–
–
1,0
–
–
2,0
0,1,2
–
0,0,2
–
2,1
3,2,1
–
–
0,0,1
–
3,2
2,2
–
0,0,5
0,0,2
–
2,2,3
0,1,8
–
–
0,0,8
–
0,1
–
2,2
–
0,1
–
2,1
–
1,0
–
1,0
–
–
2,3
–
–
0,1
–
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
0,0,10
–
0,0,26
0,0,9
–
3,8,16
A
2,3
–
0,0,17
–
0,0,14
2,3,3
M
2,2
–
0,0,6
0,0,1
0,0,3
2,2,2
3,1,4
–
–
1,0
–
2,1,4
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
3,1
–
–
0,1
–
3,0
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Gekon
Uroplatus sikorae sikorae
Gekon
Uroplatus sikorae sameiti
Gekon
Uroplatus lineatus
Gekon
Uroplatus ebenaui
Gekon
Uroplatus phantasticus
Gekon
Uroplatus henkelii
Gekon
Uroplatus fimbriatus
Gekon
Paroedura pictus
Gekon
Paroedura bastardi bastardi
Gekon
Paroedura bastardi ibityensis
Gekon
Paroedura androyensis
Gekon
Paroedura gracilis
Gekon
Paroedura masobe
Gekon
Geckolepis typica
Gekon
Geckolepis maculata
Gekončík tlustoocasý
Hemitheconyx caudicinctus
Gekončík
Eublepharis afghanicus
Gekončík noční
Eublepharis macularius
Gekon Bibronův
Pachydactylus bibroni
Gekon
Cyrtodactylus lousiadensis
Gekon
Ptychozoon kuhli
1. 1.
2006
1,1
N
výroční zpráva 2006
Ě
39
Gekon
Chondrodactylus angulifer
Anolis žlutohrdlý
Anolis luteogularis
Anolis obrovský
Anolis equestris
Anolis
Anolis sagrei
Anolis
Anolis coelestinus
Anolis
Chamaeleolis barbatus
Leguán zelený
Iguana iguana
Čukvala zavalitá
Sauromalus obesus
Leguánek
Sceloporus cyanogenes
Leguánek
Stenocercus sp. – Equador
Leguánek
Dicrodon guttulatum
Leguánek
Chalarodon madagascariensis
Leguán
Oplurus cuvieri cuvieri
Leguán
Oplurus cyclurus
Leguán
Oplurus fierinensis
Leguán
Oplurus quadrimaculatus
Leguán
Oplurus grandidieri
Leguán
Ctenosaura similis
Bazilišek
Laemanctus longipes
Bazilišek páskovaný
Basiliscus vittatus
Teju
Tupinambix teguixin
1. 1.
2006
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,3,2
–
0,0,1
0,0,2
–
1,3,1
0,0,8
3,0d
–
–
0,0,2
0,0,3
–
2,1
–
–
–
0,0,7
3,0d
2,1
0,1,7
–
–
0,0,1
–
0,1,6
1,1
0,0,1d
1,0
0,0,5
–
–
–
–
–
–
–
1,1,5
0,0,1d
1,0
1,1,6
–
0,0,7
0,0,1
0,0,6
1,1,6
0,0,3
–
0,0,1
0,0,2
–
0,0,2
0,0,4
–
0,0,4
–
–
0,0,8
0,2
3,0
–
1,1
–
2,1
1,0
0,2
–
–
–
1,2
3,1
–
–
0,1
–
3,0
2,1
0,0,1
–
2,0,1
–
0,1
–
3,2
–
0,1
–
3,1
–
2,1
–
1,0
–
1,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
2,0
–
–
–
–
2,0
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
40
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
1,0,2
0,0,6
–
–
0,0,1
–
0,0,5
0,0,20
–
0,0,13
0,0,19
–
0,0,14
2,0
–
–
1,0
–
1,0
–
2,1
0,0,1
–
–
2,1,1
–
0,0,5
–
0,0,4
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
–
0,0,5
–
0,0,3
–
1,1
5,0
–
–
1,0
1,0
3,0
–
0,0,3
–
0,0,2
–
0,0,1
1,1,1
–
–
–
–
1,1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,8
–
0,0,5
–
–
0,0,13
1,2,4
–
0,0,1
0,0,4
–
1,2,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
1,0
–
–
1,0
–
–
M
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Trnorep skalní
Uromastyx acanthinurus
Agama límcová
Chlamydosaurus kingii
Agama
Pogona vitticeps
Agama osadní
Agama agama dodomae
Agama
Agama lehmanni
Agama
Agama sanguinolenta
Agama
Phrynocephalus helioscopus
Agama
Phrynocephalus mystaceus
Agama vodní
Physignathus cocincinus
Scink
Amphiglossus cf. melanopleura
Scink
Chalcides sexlineatus
Scink
Chalcides ocellatus tiligugu
Scink
Chalcides ocellatus ocellatus
Scink
Chalcides ocellatus
Scink smaragdový
Dasia smaragdina
Scink
Dasia olivacea
Scink
Mabuya multifasciata
Scink
Mabuya sechellensis
Scink
Mabuya striata
Scink – Etiopie
Mabuya aff.striata
Scink
Mabuya binotata
1. 1.
2006
1,0,2
N
výroční zpráva 2006
Ě
41
Scink
Mabuya margaritifera
Scink
Tropidophorus apulus
Scink
Tribolonotus sp.
Scink tanimbarský
Tiliqua scincoides chimaerea
Scink
Eumeces schneideri
Scink nádherný
Lygosoma fernandi
Ještěrka perlová
Lacerta lepida
Ještěrka
Lacerta trilineata
Ještěrka
Gallotia stehlini
Korovec jedovatý
Heloderma suspectum VU, EEP
Varan
Varanus acanthurus
Varan
Varanus auffenbergi
Varan
Varanus similis timorensis
Varan komodský
Varanus komodoensis VU, EEP
Varan nilský
Varanus niloticus
Varan
Varanus gouldii horni
Varan smaragdový
Varanus prasinus ESB
Varan
Varanus beccarii
Varan
Varanus boehmei
Varan
Varanus macreai
Varan
Varanus melinus
1. 1.
2006
1,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,1
0,0,3
0,0,4
–
0,0,1
–
0,0,6
1,2
–
0,0,1
–
–
1,2,1
0,0,7
–
–
0,0,4
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
1,1
–
–
–
–
1,1
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,0,5
–
–
–
0,0,3
0,0,2
1,2
–
0,0,1
–
–
1,2,1
1,2,2
–
0,0,3
–
–
1,2,5
2,2,5
–
0,0,7
0,0,2
–
2,2,10
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
0,0,2
–
–
1,1,2
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
42
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
–
0,0,1d
–
–
–
–
Odchod
Depart.
–
0,0,1d
–
1,1
–
1,1
–
31. 12.
2006
–
0,0,1d
–
0,0,1d
–
0,1
–
–
0,1
–
–
1,1
0,2
–
1,1
0,2
–
0,0,4
0,2
0,0,2
0,2,2
–
1,3
3,3
–
–
1,0
–
2,3
–
2,2
–
–
–
2,2
1,2
–
–
–
–
1,2
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
–
6,1
–
1,0
–
5,1
3,0
2,0
–
2,0
–
3,0
2,2
–
–
0,1
–
2,1
–
1,3
–
–
–
1,3
–
1,1
–
–
–
1,1
A
1,0
2,1
–
1,0
–
2,1
M
2,6
–
–
0,1
–
2,5
1,1
–
–
–
1,1
–
0,0,6
–
0,0,3
–
–
0,0,9
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
Varan pestrý
Varanus varius
Varan novoguinejský
Varanus salvadorii
Chameleon
Bradypodion fischeri
Chameleon obecný
Chamaeleo chamaeleon
Chameleon
Chamaeleo deremensis
Chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus
Chameleon
Furcifer oustaleti
Chameleon
Furcifer verrucosus
Kruhochvost
Cordylus tropidosternum jonesi
Kruhochvost
Platysaurus sp.
Ještěrkovec
Gerrhosaurus major
Ještěrkovec
Tracheloptychus petersi
Ještěrkovec
Zonosaurus laticaudatus
Ještěrkovec
Zonosaurus ornatus
Ještěrkovec
Zonosaurus madagascariensis
Ještěrkovec
Zonosaurus karsteni
Ještěrkovec
Zonosaurus maximus
Ještěrkovec
Zonosaurus quadrilineatus
1. 1.
2006
0,0,1
T
A
P
L
Z
Hadi – Serpentes
Anakonda velká
Eunectes murinus
Psohlavec
Corallus enydris enydris
N
výroční zpráva 2006
Ě
43
1. 1.
2006
Hroznýš psohlavý
3,1
Sanzinia m. madagascariensis VU, ESB
Hroznýš psohlavý
–
Sanzinia madagascariensis volontany VU
Hroznýš Dumerilův
1,1,3
Acrantophis dumerili VU
1,1d
Hroznýš
2,2
Acrantophis madagascariensis VU
Hroznýš královský
–
Boa constrictor
0,0,3d
Hroznýšovec duhový
0,2
Epicrates cenchria maurus
Hroznýšovec
0,0,3
Epicrates cenchria cenchria
Krajta mřížkovaná
0,1
Python reticulatus
Krajta tygrovitá
2,1
Python molurus molurus LR/nt
Krajta královská
0,0,16
Python regius
Krajta pestrá
0,1
Python curtus
Krajta písmenková
1,0
Python sebae
Krajta
–
Liasis albertisii
1,0d
Krajta
0,0,1
Apodora papuana
Krajta zelená
0,0,36
Chondropython viridis
Užovka čivavská
0,1
Bogertophis subocularis
Užovka
–
Coluber ravergieri
Užovka
–
Elaphe dione
Užovka červená
4,0,7
Elaphe guttata
1,1d
Užovka nádherná
2,1
Elaphe helena
Užovka amurská
1,0
Elaphe schrencki
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
2,1
1,1
–
–
–
1,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
2,2
1,1d
2,2
1,0
–
–
–
–
–
–
–
1,0
0,0,3d
0,2
–
–
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
2,1
0,0,1
–
0,0,1
0,0,3
0,0,13
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
0,0,1
–
0,0,10
0,0,9
–
0,0,37
–
–
–
–
0,1
2,2
–
–
–
2,2
4,4
–
0,1
–
4,3
0,0,2
0,0,27
0,0,8
0,0,20
–
–
–
–
4,0,8
1,1d
2,1
–
–
–
–
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
44
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
0,0,1
Narozeno
Birth
0,0,8
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
0,0,2
31. 12.
2006
2,2,5
2,1,1
–
–
–
–
2,1,1
1,2,4
–
–
0,0,1
0,0,3
1,2
1,1,4
–
0,0,2
–
0,0,2
1,1,4
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
1,0d
0,0,2
0,1
–
–
–
–
–
–
–
1,1
1,0d
0,0,2
1,1,2
–
0,0,9
0,0,3
0,0,5
1,1,3
1,0
2,0
–
–
–
3,0
0,2
–
–
0,1
–
0,1
0,0,3
–
–
–
–
1,1,1
–
0,0,3
–
0,0,1
–
0,0,2
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
1,1
–
–
–
–
–
–
2,2,4
1,2
–
–
–
2,2
A
1,1
–
–
–
1,1
M
0,0,1
–
–
–
0,0,1
2,0
–
–
–
2,0
1,0
–
–
–
1,0
–
0,0,20
0,0,5
0,0,3
0,0,6d
1,2,12
0,0,6d
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Užovka žlutočervená
Elaphe flavirufa pardalina
Užovka japonská
Elaphe climacophora
Užovka kýlnatá
Elaphe carinata
Užovka pardálí
Elaphe quatorlineata
Užovka
Elaphe persica
Užovka leopardí
Elaphe situla DD
Užovka
Elaphe moellendorfi
Užovka
Elaphe taeniura taeniura
Užovka
Elaphe taeniura friesei
Užovka
Elaphe bimaculata
Užovka
Nerodia fasciata
1. 1.
2006
2,2
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
–
Uromacer catesbyi
Langaha listonosá
–
Langaha madagascariensis
Užovka
2,2,4
Leioheterodon m.madagascariensis
Užovka
1,0
Leioheterodon modestus
Užovka
–
Leioheterodon geayi
Užovka
–
Dromicodryas bernieri
Užovka zelená
–
Madagascarophis colubrinus pastoriensis
Had
–
Pseudoxyrhopus quadrilineatus
Užovka
1,2,6
Oligodon cyclurus smithi
Z
Spalerosophis diadema
N
výroční zpráva 2006
Ě
45
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Korálovka
Lampropeltis ruthvenii
Korálovka
1,1
Lampropeltis alterna
Korálovka
1,0
Lampropeltis calligaster
Korálovka
1,1
Lampropeltis getulus californiae
Korálovka
1,1
Lampropeltis mexicana greeri
Korálovka
1,1,1
Lampropeltis mexicana thayeri
Korálovka
1,1
Lampropeltis triangulum arcifera
Korálovka
1,1
Lampropeltis triangulum campbelli
Korálovka
2,2
Lampropeltis triangulum hondurensis
Korálovka
0,2,1
Lampropeltis triangulum sinaloae
Korálovka
1,2
Lampropeltis pyromelana knoblochi
Korálovka
0,0,1
Lampropeltis pyromelana pyromelana
Korálovka
0,0,1
Lampropeltis pyromelana woodini
Užovka
1,1
Thamnophis marcianus
Užovka
1,0,2
Heterodon nasicus
Užovka domácí
1,2
Boaedon fuliginosus
Vejcožrout rezavý
0,0,1
Dasypeltis medici
Chřestýšovec
0,0,1
Trimeresurus wagleri
Zmije gabunská
1,1,1
Bitis gabonica
Příchod
Arrival
0,0,2
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,3
–
0,0,1
–
–
1,1,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1
–
0,0,4
–
0,0,1
1,1,3
–
0,0,2
–
0,0,1
1,1,2
–
0,0,5
0,0,2
0,0,1
1,1,2
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,2
0,0,1
–
–
–
1,2,1
–
–
–
–
1,2
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
0,0,1
2,0
–
–
0,1
–
1,1
0,0,3
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,12
0,0,1
0,0,6
0,0,5d
1,1,1
0,0,5d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2006
0,0,1
46
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
O
Obojživelníci – Amphibia – Amphibians
O
50 taxonů/taxa
271 jedinců/specimens
L
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,1
0,0,3
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
0,0,11
–
–
–
–
0,0,1d
–
–
0,0,1d
0,0,11
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
0,0,5
–
–
0,0,8
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,5
–
0,0,6
–
–
0,0,11
0,0,5
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,5
A
0,0,6
–
–
0,0,1
–
0,0,5
M
–
0,0,6
0,0,20
–
0,0,4
0,0,22
–
1,2
–
1,0
–
0,2
–
3,3
–
2,1
–
1,2
–
0,0,6
–
0,0,6
–
–
O
1. 1.
2006
G
I
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Polypedates dennisi
Listovnice pestrá
Phyllomedusa hypochondrialis
Parosnička nádherná
Kaloula pulchra
Rohatka
Ceratophrys ornata
Kasina
Kassina sp.
Rákosnička běloskvrnná
Heterixalus alboguttatus
Rákosnička
Heterixalus betsileo
Rákosnička
Heterixalus madagascariensis
Rákosnička Rutenbergova
Heterixalus rutenbergi
K
Žáby – Anura
Ropucha zelenavá
Bufo debilis
Ropucha
Bufo cf. marinus
Ropucha – Etiopie
Bufo sp.
Ropucha Stelznerova
Melanophryniscus stelzneri
Rosnička novoguinejská
Litoria infrafrenata
Rosnice siná
Pelodryas caerulea
C
Mloci – Caudata
Axolotl tygrovaný
Ambystoma tigrinum tigrinum
Trnočolek šanjing
Tylototriton shanjing
N
výroční zpráva 2006
Ě
47
Rákosnička páskovaná
Hyperolius argus
Rákosnička pihovaná
Hyperolius puncticulatus
Rákosnička žlutozelená
Hyperolius viridiflavus
Rákosnička
Hyperolius mitchellii
Afrička stříbropruhá
Afrixalus fornasinii
Rákosnička Barbourova
Leptopelis barbouri
Rákosnička krátkonosá
Leptopelis brevirostris
Rákosnička žlutoskvrnná
Leptopelis flavomaculatus
Rákosnička ulugurská
Leptopelis uluguruensis
Rákosnička Christyova
Leptopelis christyi
Parosnička srdíčková
Dyscophus guineti
Parosnička
Scaphiophryne pustulosa
Parosnička mramorová
Scaphiophryne marmorata
Parosnička šperková
Scaphiophryne gottlebei
Parosnička
Plethodontohyla tuberata
Malgaška velká
Platypelis grandis
Létavka
Boophis a. albilabris
Létavka madagaskarská
Boophis madagascariensis
Létavka
Boophis elenae
Létavka
Boophis goudoti
Létavka temná
Boophis idae
1. 1.
2006
0,0,4
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,4
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
–
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,23
–
0,0,7
0,0,2
0,0,4
0,0,24
–
0,0,20
–
–
–
0,0,20
0,0,6
–
–
0,0,3
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,6
–
–
0,0,2
–
0,0,4
0,0,7
–
–
0,0,3
–
0,0,4
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
0,5
10,9
–
5,7
–
5,7
–
0,0,7
–
–
–
0,0,7
0,0,3
0,0,7
–
–
–
0,0,10
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
2,2
–
2,2
–
–
–
1,0,2
–
0,0,1
–
1,0,1
–
2,1
–
1,0
–
1,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
48
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
4,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
3,1
–
4,1
–
4,1
–
–
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,6
–
–
0,0,4
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
0,0,10
0,0,5
0,0,1
0,0,7
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
0,0,2
0,0,2
–
0,0,4
–
0,0,4
0,0,13
–
–
–
0,0,1
0,0,14
0,0,3d
–
N
0,0,1
–
0,0,3d
–
0,0,8
–
0,0,35
0,0,1
–
–
–
0,0,14
0,0,5d
0,0,4
K
0,0,4
0,0,23
0,0,5d
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
A
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
M
–
1,1,1
–
–
–
1,1,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,4
–
0,0,2
–
0,0,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
I
C
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Létavka malachitová
Boophis luteus
Létavka červenohřbetá
Boophis rappioides
Pablatnice nosatá
Megophrys nasuta
Pralesnička batiková
Dendrobates auratus
Pralesnička batiková – modrá forma
Dendrobates auratus
Pralesnička žlutopruhá
Dendrobates truncatus
Pralesnička amazonská
Dendrobates amazonicus DD
Pralesnička barvířská
Dendrobates tinctorius
Pralesnička harlekýn
Dendrobates leucomelas
Pralesnička skvrnobřichá
Dendrobates ventrimaculatus
Pralesnička pruhovaná
Phyllobates vittatus
Pralesnička Boulengerova
Epipedobates boulengeri
Pralesnička
Epipedobates bilinguis
Pralesnička tříbarvá
Epipedobates tricolor
Pralesnička trinidadská
Colostethus trinitatus
Mantela zlatá
Mantella aurantiaca VU
Mantela krásná
Mantella pulchra VU
Mantela madagaskarská
Mantella madagascariensis VU
Mantila
Mantidacylus femoralis
Mantila
Mantidacylus lugubris
Mantila
Mantidacylus bicalcaratus
1. 1.
2006
–
N
výroční zpráva 2006
Ě
49
Mantila ozdobná
Mantidacylus pulcher
Skokan
Hylarana galamensis
Hrabatka drsná
Pyxicephalus adspersus
Hrabatka jedlá
Pyxicephalus edulis
Víčkovnice
Trachycephalus sp.
1. 1.
2006
–
Příchod
Arrival
0,0,3
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,9
–
–
–
–
0,0,9
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
D
73 taxonů/taxa
184 + x jedinců/specimens
Jeseteři – Acipenseriformes
Jeseter malý
Acipenser ruthvenus VU
Ostnojazyční – Osteoglossiformes
Nožovec
Chitala chitala
Holobřiší – Angulliformes
Muréna
Echidna nebulosa
Máloostní – Cypriniformes
Parmička žraločí
Balantiocheilus melanopterus EN
Parmička příčnopruhá
Barbus lateristriga
Parmička
Puntius conchonius
Parmička
Labeo chrysophekadion
Parmička
Labeo bicolor EW
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Ryby – Pisces – Fishes
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
50
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,2
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
0,0,9
–
–
0,0,3
–
0,0,6
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,10
0,0,10
–
0,0,10
–
0,0,10
0,0,1
0,0,5
–
–
–
0,0,6
0,0,5
–
–
0,0,3
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,4
–
–
0,0,4
–
0,0,2
6,2
–
–
6,2
–
–
1,3
–
–
–
–
1,3
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Parmička
Labeo frenatus
Parmoun
Crossocheilus siamensis
Danio malabarské
Danio aequipinnatus
Mřenka
Botia beauforti
Sekavka žlutoploutvá
Yasuhikotakia modesta
Přísavka thajská
Gyrinocheilus aymonieri
Razbora klínoskvrnná
Rasbora heteromorpha
Piraňa
Myletes bidens
Tetra černá
Gymnocorymbus ternetzi
1. 1.
2006
0,0,2
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
Sumci – Siluriformes
Peřovec kukaččí
Synodontis cf. multipunctata
Krunýřovec
Hypostomus punctatus
Krunýřovec
Glyptoperichthys gibbiceps
Krunýřovec
Ancistrus cirrhosus
Sumeček žraločí
Pangassius sutchi
Sumeček
Pseudoplatysoma fasciatum
Pakeříčkovec dvoupásý
Heteropneustes fossilis
Sumeček sklovitý
Kryptopterus bicirrhis
T
A
P
L
Z
Gavúni – Atheriniformes
Halančík
Aphanius chantrei
Gavůnek
Melanotaenia eachamensis VU
N
výroční zpráva 2006
Ě
51
Gavúnek madagaskarský
Bedotia geayi DD
Živorodka
Poecilia endleri
Živorodka duhová (Dominic. rep.)
Poecilia reticulata
Mečovka
Xiphophorus clementiae DD
Mečovka
Xiphophorus montezumae
Štikovec
Pachypanchax sakaramyi VU
1. 1.
2006
0,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,1
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
–
X
–
X
X
–
0,0,11d
X
0,0,11d
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,7
–
–
0,0,2
–
0,0,5
0,0,5
–
–
0,0,4
–
0,0,1
X
–
X
X
–
X
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,20
–
X
X
–
X
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,15
–
X
X
–
X
Ropušnicotvární – Scorpaeniformes
Perutýn ohnivý
0,0,1
Pterois volitans
Ostnoploutví – Perciformes
Okatec
Monodactylus sebae
Okounek sklovitý
Changa ranga
Vrubozubec paví
Astronotus ocellatus
Kančík příčnopruhý
Cichlasoma nigrofasciatum
Kančík citrónový
Amphilophus citrinellus
Tlamovec spící
Haplochromis venustus
Tlamovec
Haplochromis sp. VH 44
Tlamovec
Haplochromis sp. ´Rock Kribensis´
Tlamovec červenohnědý
Melanochromis brevis
Tlamovec
Melanochromis maigano
Tlamovec
Metriaclima lombardoi
Tlamovec příčnopruhý
Pseudotropheus zebra
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
52
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
X
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1,1
–
X
X
–
X
0,0,10
–
–
0,0,9
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,4
–
–
0,0,3
–
0,0,1d
–
–
0,0,1d
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
X
X
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
A
0,0,6
–
–
0,0,2
–
0,0,4
M
0,0,9
–
–
0,0,6
–
0,0,3
0,0,6
–
–
0,0,1
–
0,0,5
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Tlamovec
Pseudotropheus socolofi
Tlamovec
Pseudotropheus saulosi
Tlamovec
Labidochromis sp.„Yellow“
Cichlida
Ptychochromis sp. Mandritsara
Cichlida
Ptychochromis cf. oligacanthus
Cichlida
Paretroplus kieneri
Skalára amazonská
Pterophyllum scalare
Kaníček nymfa
Pseudochromis paccagnellae
Kanic
Chromileptis altivelis
Parmovec pyžamový
Sphaeramia nematoptera
Pomec
Euxiphipops navarchus
Klaun
Amphiprion clarkii
Klaun
Amphiprion nigripes
Klaun uzdičkatý
Amphiprion frenatus
Klaun vyzdobený
Amphiprion percula
Klaun
Amphiprion perideraion
Sapín hnědý
Acanthochromis polyacanthus
Sapínek
Chrysiptera hemicyanea
Sapínek
Chrysiptera parasema
Komorník
Dascyllus aruanus
Komorník černoocasý
Dascyllus melanurus
1. 1.
2006
0,0,15
N
výroční zpráva 2006
Ě
53
Pyskoun
Labroides dimidiatus
Pyskoun šestipásý
Pseudocheilinus hexataenia
Bodlok
Acanthurus leucosternon
Bodlok hnědý
Zebrasoma scopas
Bodlok
Zebrasoma flavescens
Bodlok
Zebrasoma xanthurum
Hlaváčovec křídlatý
Ptereleotris evides
Hlaváčovec velkolepý
Nemateleotris magnifica
Vřeténka mandarín
Synchiropus splendidus
Vřeténka
Synchiropus picturatus
Vřeténka
Synchiropus stellatus
Hlaváč
Valenciennea cf. sexguttata
Slizoun pruhovaný
Salarius fasciatus
Hlaváč
Mogurnda sp. – New Guinea
Ostenec modrý
Pseudobalistes fuscus
Rájovec cejlonský
Belontia signata
Čtverzubci – Tetraodontiformes
Ježík dlouhotrnný
Diodon holocanthus
Havýš
Ostracion cubicus
Havýš
Lactoria cornuta
Čtverzubec
Arothron sp.
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,0,4
–
0,0,3
–
0,0,1
3,1
–
–
3,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,15
–
0,0,8
–
0,0,7
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,10
–
–
–
0,0,10
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
54
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Paryby – Chondrycties
O
1 taxon/taxa
1 jedinec/specimen
O
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
–
0,0,1d
–
–
–
–
–
0,0,1d
G
Narozeno
Birth
O
Příchod
Arrival
L
1. 1.
2006
I
C
K
Rejnoci – Rajiformes
Trnucha
Potamotrygon castexi
Á
Bezobratlí – Evertebrata – Invertebrata
A
306 taxonů/taxa
879 + x jedinců/specimens
B
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
X
–
–
X
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
M
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
0,0,2
–
–
–
0,0,3
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
O
T
A
N
Houby – Porifera
Houba žlutá
1. 1.
2006
I
C
K
Á
Houba černá
Aca muscosa
Houba
Acanthella cavernosa
Z
LÁČKOVCI – COELENTRATA
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Žahavci – Cnidaria
Korál rourkovitý
Clavularia viridis
Laločník
Sarcophyton sp.
Laločník
Sarcophyton cf.glaucum
Laločnice
Sinularia asterolobata
Laločnice členitá
Sinularia brassica
Laločnice
Sinularia dura
Laločník
Lemnalia sp.
Korál měkký
Litophyton arboreum
N
výroční zpráva 2006
Ě
55
Korál měkký
Cladiella sp.
Korál pumpující
Anthelia sp.
Korál pumpující
Xenia sp.
Sasanka
Entacmea quadricolor
Sasanka kučeravá
Heteractis crispa
Sasanka
Stichodactyla haddoni
Sasanka diskovitá
Ricordea yuma
Sasanka diskovitá
Actinodiscus sp.
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,2
0,0,1
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
0,0,2
–
0,0,3
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
0,0,2
–
–
–
0,0,4
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
X
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
X
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
–
–
–
X
–
X
X
X
X
Amplexidiscus fenestrafer
Discosoma cf. plumosa
Korálovník
Rhodactis mussoides
Sasankovec
Palythoa sp.
Kroužkovci – Annelida
Pijavka lékařská
Hirudo medicinalis
Měkkýši – Mollusca
Zéva
Tridacna sp.
Zavinutec
Cypraea sp.
Zavinutec
Cypraea tigris?
Kotouč okénkový
Tectus fenestratus
Oblovka
Achatina reticulata
Oblovka
Achatina iredalei
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
56
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
L
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
1,1
X
X
–
1,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,3
–
0,0,1
X
–
–
X
–
–
X
–
X
X
–
X
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Ostnokožci – Echinodermata
Hadice
Ophiarachna incrassata
Hadice černá
Příchod
Arrival
O
Oblovka
Achatina fulica rodatzi
Oblovka
Achatina panthera
Oblovka – Madagascar
Achatina panthera
Oblovka – Madagascar
Achatina sp.
Oblovka – Malaysia
Achatina fulica
1. 1.
2006
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
Hvězdice
Linckia multifora
Ježovka
Diadema setosum
Ježovka
Mespilia globulus
Sumýš
Holothuria edulis
Sumýš
Pseudocolochirus violaceus
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Členovci – Arthropoda
Krab poustevník
Coenobita sp.
Humr růžový
Enoplometopus sp.
Kreveta
Stenopus hispidus
Kreveta
Lysmata debelius
Kreveta
Lysmata amboinensis
Kreveta
Rhynchocinetes durbanensis
Rak
Procambarus sp.
N
výroční zpráva 2006
Ě
57
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
Mnohonožka – Tanzánie
X
–
X
X
–
X
Mnohonožka
Aphistogoniulus corallipes
Mnohonožka
Seychelleptus seychellarum
Svinule
Zoosphaerium sp.
Stonožka
Scolopendra gigantea
Stonožka – Turecko
Scolopendra sp.
Bičovec – Tanzania
Damon sp.
Bičovec
Phrynus ceylonicus
Solifuga – Uzbekistan
Soliphuga sp.
Štír obrovský
Pandinus imperator
Štír
Pandinus cavimanus
Štír – Keňa
Pandinus sp.
Štír
Heterometrus sp.
Štír
Heterometrus fulvipes
Štír
Heterometrus laoticus
Štír
Mesobuthus martensi
Štír
Parabuthus cf. liosoma
Štír – Turecko
Scorpio sp.
Štír – Chorvatsko
Euscorpius sp.
Štír – Turecko, Antalya
Euscorpius sp.
X
–
X
–
X
Mnohonožka – Ghana
X
–
–
–
–
X
–
X
–
X
–
X
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
X
–
X
X
–
X
0,0,20
–
–
0,0,7
–
0,0,13
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,6
–
0,0,3
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,15
–
–
0,0,3
–
0,0,12
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,1,11
–
–
0,1,10
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,8
–
–
0,0,5
–
0,0,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2006
58
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
L
0,0,25
–
–
0,0,2
–
0,0,23
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,22
–
–
0,0,19
–
0,0,3
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
–
0,0,4
–
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,5
–
–
0,0,1
–
0,0,4
0,0,4
–
–
0,0,1
0,0,1
0,0,2
A
0,1
–
–
–
–
0,0,1
M
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,5
–
–
0,0,3
–
0,0,2
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ctenizidae – Tanzania
Sklípkan
Acanthoscurria antillensis
Sklípkan
Acanthoscurria atrox
Sklípkan
Acanthoscurria brocklehursti
Sklípkan
Acanthoscurria geniculata
Sklípkan
Acanthoscurria gomesiana
Sklípkan
Acanthoscurria insubtilis
Sklípkan
Acanthoscurria jurenicola
Sklípkan
Acanthoscurria musculosa
Sklípkan
Acanthoscurria sternalis
Příchod
Arrival
O
Štír
Chaerilus sp.
Štír – Venezuela
Broteochactas sp.
Štír
Androctonus crassicauda
Štír – Lybie, černý
Androctonus sp.
Štír
Babycurus jacksoni
Štír – Costa Rica, Upala 1
Centruroides sp.
Štír – Costa Rica, Upala 2
Centruroides sp.
Štír – Costa Rica, Guapiles
Centruroides sp.
Štír – Costa Rica, Bribri
Centruroides sp.
Štír
Grosphus cf. limbatus
Štír
Grosphus madagascariensis
1. 1.
2006
N
výroční zpráva 2006
Ě
59
Sklípkan
Acanthoscurria suina
Sklípkan
Aphonopelma anax
Sklípkan
Aphonopelma bicoloratum
Sklípkan
Aphonopelma caniceps
Sklípkan
Aphonopelma chalcodes
Sklípkan
Aphonopelma lanceolatum
Sklípkan
Aphonopelma moderatum
Sklípkan
Aphonopelma seemanni
Sklípkan
Aphonopelma stoicum
Sklípkan
Avicularia avicularia
Sklípkan
Avicularia azurklaasi
Sklípkan
Avicularia bicegoi
Sklípkan
Avicularia metallica
Sklípkan
Avicularia purpurea
Sklípkan
Avicularia versicolor
Sklípkan – Equador
Avicularia sp.
Sklípkan – Brazilia (Amazonica)
Avicularia sp.
Sklípkan
Bonnetina rudolfi
Sklípkan
Brachypelma albopilosum
Sklípkan
Brachypelma boehmei
Sklípkan
Brachypelma emilia
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,1,4
–
–
0,0,3
–
1,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,28
–
–
0,0,14
0,0,5
0,0,9
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
0,0,32
0,0,8
0,0,20
0,0,5
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,71
–
0,0,50
0,0,35
0,0,78
0,0,5
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,1
1,0
–
–
–
1,1
0,0,170
–
–
0,0,39
0,0,15
0,0,16
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
60
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
L
0,1,2
–
–
–
–
0,1,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,5
–
0,0,3
–
0,0,2
1,3
–
–
–
0,1
1,2
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,8
–
–
0,0,3
–
0,0,5
1,1
–
0,0,50
1,0,10
0,0,1
0,0,40
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
–
–
–
–
0,2
0,0,6
–
–
0,0,4
–
0,0,2
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,1
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,2
0,1
0,0,3
–
0,0,1
–
0,0,3
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
A
0,0,6
–
–
0,0,3
–
0,0,3
M
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
O
Příchod
Arrival
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan
Brachypelma epicureanum
Sklípkan
Brachypelma klaasi
Sklípkan
Brachypelma pallidum
Sklípkan
Brachypelma ruhnaui
Sklípkan
Brachypelma sabulosum
Sklípkan
Brachypelma schroederi
Sklípkan
Brachypelma smithi
Sklípkan
Brachypelma vagans
Sklípkan
Ceratogyrus darlingi
Sklípkan
Ceratogyrus sanderi
Sklípkan – Turecko
Chaetopelma sp.
Sklípkan
Chilobrachys andersoni
Sklípkan
Chilobrachys burmensis
Sklípkan
Chilobrachys fimbriatus
Sklípkan
Chilobrachys guangxiensis
Sklípkan
Chilobrachys huahini
Sklípkan – Malajsie
Chilobrachys sp.
Sklípkan
Chilocosmia arndsti
Sklípkan
Chilocosmia perboomi
Sklípkan
Chromatopelma cyanopubescens
Sklípkan
Citharischius crawshayi
1. 1.
2006
N
výroční zpráva 2006
Ě
61
Sklípkan – Malaysia
Coremiocnemis sp.
Sklípkan
Crassicrus lamanai
Sklípkan – Turecko
Cratorrhagus sp.
Sklípkan
Cyclosternum schmardae
Sklípkan – Venezuela
Cyclosternum sp.
Sklípkan
Cyriocosmus elegans
Sklípkan – Bolivia
Cyriocosmus sp.
Sklípkan
Cyriopagopus schiodetei
Sklípkan – Malaysia (Blue)
Cyriopagopus sp.
Sklípkan
Cyrtopholis flavostriatus
Sklípkan
Davus fasciatus
Sklípkan
Ephebopus rufescens
Sklípkan
Euathlus pulcherimaklaasi
Sklípkan
Eucrastocelus pachypus
Sklípkan
Eupalaestrus campestratus
Sklípkan
Eupalaestrus weijenbergi
Sklípkan
Grammostola alticeps
Sklípkan
Grammostola acteon
Sklípkan
Grammostola aureostriata
Sklípkan
Grammostola grossa
Sklípkan
Grammostola iheringi
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,5
–
–
0,0,1
–
0,0,4
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,10
–
0,0,1
–
0,0,9
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,9
–
0,0,310
0,0,5
0,0,300
1,1,12
0,1
0,0,6
–
0,0,1
–
0,1,5
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
0,0,2
–
0,1
–
–
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
62
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
–
–
–
–
1,1
L
–
–
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
0,0,6
–
–
–
–
0,0,4
–
–
0,0,3
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
1,0
–
0,1
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,1
0,1
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
0,0,4
–
–
0,0,5
A
–
–
0,0,1
–
0,0,1
M
–
–
0,0,3
–
0,0,2
0,1,4
–
–
–
0,1,4
–
–
0,0,3
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
0,0,3
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan
1,1
Grammostola pulchra
Sklípkan
0,1
Grammostola rosea
Sklípkan – Chile, růžová
0,0,7
Grammostola sp.
Sklípkan – Chile, hnědá
0,0,4
Grammostola sp.
Sklípkan – Chile, česká
0,0,5
Grammostola sp.
Sklípkan – Chile, malá
0,0,4
Grammostola sp.
Sklípkan
0,0,2
Haploclastus nilgirinus
Sklípkan
1,1
Haplopelma albostriata
Sklípkan
0,0,3
Haplopelma aureostriatum
Sklípkan
0,0,1
Haplopelma costale
Sklípkan
–
Haplopelma doriae
Sklípkan
0,1
Haplopelma lividum
Sklípkan
0,2
Haplopelma schmidti
Sklípkan
0,1
Haplopelma schmidti (dark form China)
Sklípkan – China
0,0,4
Haplopelma sp.
Sklípkan
0,0,1
Heteroscorda maculata
Sklípkan
0,0,2
Holothele ingei ?
Sklípkan – Columbia
0,0,5
Holothele sp.
Sklípkan – Columbia, Norte de Santander –
Holothele sp.
Sklípkan – Venezuela
0,0,4
Holothele sp.
Sklípkan – Equador
0,0,5
Hommoeoma sp.
Příchod
Arrival
O
1. 1.
2006
N
výroční zpráva 2006
Ě
63
Sklípkan
Hysterocrates hercules
Sklípkan – Nigeria
Hysterocrates sp.
Sklípkan – Turkey
Ischnocolus sp.
Sklípkan
Lampropelma nigerrinum
Sklípkan
Lasiodora cristata
Sklípkan
Lasiodora difficilis
Sklípkan
Lasiodora klugi
Sklípkan
Lasiodora parahybana
Sklípkan – Brazil, Para
Lasiodora sp.
Sklípkan
Lasiodorides striatus
Sklípkan – Equador
Lasiodorides sp.
Sklípkan
Lyrognathus robustus
Sklípkan
Megaphobema mesomelas
Sklípkan
Megaphobema robusta
Sklípkan – Venezuela, Brasidas
Metriopelma sp.
Sklípkan – Venezuela, Carabobo
Metriopelma sp.
Sklípkan – Venezuela
Metriopelma sp.
Sklípkan
Nhandu carapoensis
Sklípkan
Nhandu coloratovilosum
Sklípkan – Chile
Oligoxystre sp.
Sklípkan
Ornithoctonus hainana
1. 1.
2006
0,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,3
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,4
–
0,0,7
–
0,0,3
–
0,0,4
0,0,6
–
–
0,0,1
–
0,0,5
–
0,1
–
–
–
0,1
0,0,1
0,0,6
–
0,0,1
–
0,0,6
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,2
–
–
–
–
0,2
0,0,11
–
–
0,0,4
–
0,0,7
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
64
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
L
0,1
–
–
0,1
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,5
–
–
0,0,1
–
0,0,4
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,19
–
–
0,0,4
–
0,0,15
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
A
–
0,0,4
–
0,0,2
–
0,0,2
M
0,1,59
–
–
0,0,32
0,0,25
0,1,2
0,0,2
–
0,0,20
–
0,0,20
0,0,2
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
O
Příchod
Arrival
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan – Cebu
Orphnaecus sp.
Sklípkan
Pamphobeteus antinous
Sklípkan
Pamphobeteus fortis
Sklípkan
Pamphobeteus nigricolor
Sklípkan – Equador
Pamphobeteus sp.
Sklípkan – Chile
Paraphysa sp.
Sklípkan – Equador
Paraphysa sp.
Sklípkan – Australia
Phlogiellus sp.
Sklípkan – Negros
Phlogiellus sp.
Sklípkan
Phormictopus antillensis
Sklípkan
Phormictopus cancerides
Sklípkan – Haiti
Phormictopus sp.
Sklípkan
Poecilotheria fasciata
Sklípkan
Poecilotheria formosa
Sklípkan
Poecilotheria pederseni
Sklípkan
Phormictopus platus
Sklípkan
Poecilotheria ornata
Sklípkan
Poecilotheria regalis
Sklípkan
Poecilotheria rufilata
Sklípkan
Poecilotheria striata
Sklípkan
Poecilotheria subfusca
1. 1.
2006
N
výroční zpráva 2006
Ě
65
Sklípkan
Psalmopoeus cambridgei
Sklípkan
Psalmopoeus irminia
Sklípkan
Psalmopoeus reduncus
Sklípkan
Pseudohapalopus apophysis
Sklípkan
Pseudohapalopus spinulopalpus
Sklípkan
Pterinochilus lugardi
Sklípkan
Pterinochilus murinus
Sklípkan
Pterinochilus sjoestedti
Sklípkan
Pterinochilus cf. chordatus
Sklípkan – Tanzania, Usambara
Pterinochilus sp.
Sklípkan
Selenobrachys philippinus
Sklípkan
Selenocosmia dichromata
Sklípkan – Java
Selenocosminae
Sklípkan
Sericopelma generala
Sklípkan
Sericopelma melanotarsum
Sklípkan – Costa Rica
CahuitaSericopelma sp.
Sklípkan – Costa Rica
SabanillaSericopelma sp.
Sklípkan – Costa Rica,Tortugero
Sericopelma sp.
Sklípkan – Costa Rica, Dos Brazos
Sericopelma sp.
Sklípkan
Sphaerobothria hoffmannii
Sklípkan
Stromatopelma calceatum
1. 1.
2006
0,0,6
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,3
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1,10
–
–
–
–
0,1,10
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
0,1
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,5
–
–
0,0,1
0,0,2
0,0,2
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
0,0,90
0,0,2
0,0,60
0,0,29
5,2
–
0,0,50
3,0
0,0,50
2,2
–
0,1
–
–
–
0,1
0,0,10
–
–
0,0,4
0,0,2
0,0,4
0,1
0,0,3
–
0,0,2
–
0,1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
66
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Příchod
Arrival
0,0,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,126
–
–
0,0,50
0,0,50
0,0,26
0,0,181
–
0,0,100
0,0,28
0,0,169
0,0,84
0,0,19
–
–
0,0,6
–
0,0,13
0,0,14
–
–
0,0,1
–
0,0,13
0,0,19
–
–
0,0,5
–
0,0,14
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,5
–
–
0,0,2
–
0,0,3
A
0,1
–
–
–
–
0,1
M
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,3
–
–
0,1
–
0,2
0,1,1
–
–
0,0,1
–
0,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan
Tapinauchenius gigas
Sklípkan
Tapinauchenius purpureus
Sklípkan
Theraphosa blondi
Sklípkan – Costa Rica, AltoAngeles
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, Cacao
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, El Coco
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, Guapiles
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, Las Juntas
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, žlutý
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, Congiliu
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, Chilan
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, lok. 12
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, cf. Pachypelma
Theraphosidae
Sklípkan – Peru, Yungai
Theraphosidae
Sklípkan – Mexiko, Malince
Theraphosidae
Sklípkan – Mexiko, Catemaco
Theraphosidae
Sklípkan – Equador, Machala
Theraphosidae
Sklípkan – Equador 1
Theraphosidae
Sklípkan – Equador 2
Theraphosidae
Sklípkan – Equador 3
Theraphosidae
Sklípkan
Trixopelma pruriens
1. 1.
2006
0,0,2
N
výroční zpráva 2006
Ě
67
Sklípkan
Vitalius paranaensis
Sklípkan
Vitalius platyomma
Sklípkan
Vitalius vulpinus
Sklípkan
Vitalius wacketi
Sklípkan
Xenesthis immanis
Nefila
Nephila madagascariensis
Černá vdova
Lathrodectus sp.
Kudlanka – Madagascar
Polyspilota cf. aeruginosa
Kudlanka – Madagascar
Cf. Tarachomantis alaotrana
Kudlanka
Sphodromantis gastrica
Kudlanka – Egypt
Sphodromantis sp.
Kudlanka – Tunis
Sphodromantis sp.
Kudlanka
Hierodula membranacea
Kudlanka
Cilnia chopardi
Kudlanka
Creoboter gemmatus
Kudlanka
Pseudocreobotra ocellata
Kudlanka
Deroplatys lobata
Kudlanka
Deroplatys dessicata
Kudlanka
Idolomantis diabolica
Kudlanka
Miomantis pharaonica
Kudlanka
Phyllocrania paradoxa
1. 1.
2006
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
0,0,9
–
–
0,0,2
–
0,0,7
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
–
X
X
X
X
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
X
0,0,6
X
X
–
0,2
0,3
0,0,10
X
X
–
–
1,3
–
–
1,3
–
–
1,13,18
–
–
1,13,3
–
0,0,15
0,6
–
–
0,6
–
–
0,4
–
–
0,4
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,2
–
–
0,2
–
–
0,0,8
–
–
0,0,8
–
–
0,3
–
–
0,3
–
–
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
–
0,0,10
–
0,0,1
–
0,0,9
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,10
–
–
0,0,10
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
68
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2006
X
–
X
X
–
X
L
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
X
X
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
–
–
O
Příchod
Arrival
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Šváb americký
Periplaneta americana
Šváb – Madagascar
Periplaneta australasiae
Šváb – Madagascar
Periplaneta sp.
Šváb
Archimandrita tesselata
Šváb
Blaberus atropos
Šváb
Blaberus discoidalis
Šváb
Blaberus giganteus
Šváb
Blaberus cranifer
Šváb
Elliptorhina chopardi
Šváb
Gromphadorrhina portentosa
Šváb
Gromphadorrhina cf. laevigata
Šváb
Gromphadorrhina grandidieri
Šváb
Gromphadorrhina oblongonota
Šváb
Princisia vanvaerenbecki 1
Šváb
Princisia vanvaerenbecki 2
Šváb
Panchlora nivea
Šváb
Macropanesthia rhinoceros
Šváb
Eublaberus distanti
Šváb – Venezuela
Lucihormetica sp.
Šváb
Rhyparobia maderae
Šváb
Pycnoscellus surinamensis
1. 1.
2006
N
výroční zpráva 2006
Ě
69
Šváb – Nepal
Pycnoscellus sp.
Šváb – Vietnam
Pycnoscellus sp.
Šváb
Pycnoscellus femorata
Šváb
Nauphoeta cinerea
Šváb
Ergaula capucina
Šváb
Byrsotria fumigata
Šváb – Cuba
Byrsotria sp.
Šváb
Gyna capucina
Šváb
Blatta orientalis
Šváb – Kenya
Deropeltes sp.
Strašilka – Kostarika
Bacteria sp.
Strašilka
Extatosoma tiaratum
Strašilka
Eurycantha calcarata
Strašilka
Haaniella dehaanii
Strašilka
Haaniella muelleri
Strašilka
Epidares nolimetangere
Strašilka
Heteropteryx dilatata
Strašilka
Sungaya inexpectata
Strašilka
Brasidas samarensis
Strašilka
Gratidia hispidulum
Lupenitka
Phyllium giganteum
1. 1.
2006
X
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
–
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
X
–
X
X
X
X
1,1
0,0,5
–
1,1
–
0,0,5
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
0,0,11
–
–
0,0,7
–
0,0,4
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
70
výroční zpráva 2006
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2006 year
Z
Odchod
Depart.
X
31. 12.
2006
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
–
–
X
X
X
X
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
X
–
X
X
X
X
X
–
–
X
–
–
X
–
X
X
X
X
0,0,5
–
X
X
–
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
1,2
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
X
X
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Strašilka
Neohirasea maerens
Pakobylka
Baculum extradentatum
Pakobylka
Sipyloidea sipylum
Strašilka
Pseudophasma acanthonota
Strašilka
Parapachymorpha zomproi
Strašilka
Phaenopharos khaoyaiensis
Strašilka
Medaura jobrensis
Strašilka
Lamponius guerini
Strašilka
Trachyaretaon sp.
Saranče – Ekvádor
Tropidacris sp.
Saranče – Egypt
Anacridium sp. ?
Cvrček – JAR
1. 1.
2006
X
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Cvrček
Melanogryllus desertus
Kobylka jeskynní
Phaephilacris bredoides
Ploštice
Platymeris biguttatus
Ploštice – Mombo
Platymeris sp.
Roháč
Odontolabius gazella
Nosorožík
Dynastes tytius
Nosorožík
Xylotrupes gideon sumatrensis
Zlatohlávek
Dicronorhina micans
Zlatohlávek
Dicronorhina oberthuri
N
výroční zpráva 2006
Ě
71
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2006
Příchod
Arrival
4,0
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2006
4,0
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
–
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
X
–
–
X
–
–
–
0,0,19
–
–
–
0,0,19
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
X
–
X
X
–
X
–
0,0,8
–
–
–
0,0,8
Potemník – Chile 1
X
–
X
X
–
X
Potemník – Chile 2
X
–
X
X
–
X
Potemník – Turecko 1
X
–
X
X
–
X
Potemník – Turecko 2
X
–
X
X
–
X
Zlatohlávek
Pachnoda thoracica
Zlatohlávek
Pachnoda marginata marginata
Zlatohlávek
Pachnoda marginata peregrina
Zlatohlávek
Pachnoda marginata aurantia
Zlatohlávek
Smaragdestes africana africana
Zlatohlávek
Cetonia bogdanovi
Smrtník – Iran
Blaps sp.
Smrtník – Uzbekistan 1
Blaps sp.
Smrtník – Uzbekistan 2
Blaps sp.
Smrtník
Scaurus tristis
Potemník – Uzbekistan
A
kategorie Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN (RED DATA BOOK Categories)
EW
extinct in the wild – vyhubený v přírodě
CR
critically endangered – kriticky ohrožený
EN
endangered – ohrožený
VU
vulnerable – zranitelný
LR/nt
lower risk/near threatened – druh blízko ohrožený
LR/cd
lower risk/conservation dependent – druh blízko ohrožení, sledovaný ochranářskými organizacemi
DD
data deficient – druh, o kterém je málo informací
EEP
ESB
European Endangered species Programme – Evropský záchranný program
European StudBook – Evropská plemenná kniha
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Použité zkratky – Legend
d
zvířata v majetku ZOO a BZ deponovaná mimo – loan out
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2006
–
72
výroční zpráva 2005
KMOTŘI V ROCE 2006
Animal adoptions 2006
Z
O
Mgr. Martin Vobruba
O
O
G
I
C
K
Á
Obrovské poděkování náleží dětem a dospělým ze ZŠ a MŠ v Městě Touškově za největší adopci všech dob ve výši 42 000 Kč.
Nesmírnou zásluhu na popularizaci přírody
a poslání zoo, ale za podporu samotné ZOO
a BZ má paní učitelka Marie Kilbergerová st.
Programem setkání kmotrů dne 27. 9. 2006
byla sokolnická ukázka či návštěva DinoParku.
L
I v roce 2006 přibyly některé osobnosti
a pokračuje i adopce jako dar k narozeninám,
vánocům či svatbě. Obzvláštní poděkování patří
těm, kteří svou adopci prodlužují řadu let po
sobě. V následujícím přehledu uvádíme adopce
platné v roce 2006 – dobíhající, prodloužené či
nově uzavřené.
A
1) Školy a zájmová sdružení
B
Kmotr
Poznámka
Agama bradatá
MŠ Klatovy, Karafiátová ul.
Agama kočinčínská
ZŠ Martina Luthera – 2. třída; Plzeň
Antilopa jelení
87. MŠ Plzeň
Ara ararauna
16. MŠ Plzeň
5
Ara ararauna
46. MŠ Plzeň
5
Daman kapský, sova pálená
Gymnázium Rokycany
Nová adopce
Hafling – kůň domácí
MŠ Nýřany II.
Lemur kata „Lavanono“
třída 1. M Gymnázium L. Pika, Plzeň
Kaloň plavý
Speciální školy při FN – respirační třídy – Bory
Kalous ušatý
Studenti Fakulty strojní, katedry materiálů
Kapybara
Bratrstvo bažantího spáru Unhošť
Kapybara Karin, tamarín žlutoruký
Obyvatelé Domova mládeže SOUE Plzeň
Klokan parma
1.–4. Tř. ZŠ Město Touškov
Klokan rudokrký
Sekunda B, Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň (od září tercie B)
Klokan rudokrký
ZŠ a MŠ Nečtiny
Klokan rudokrký
ZŠ Holýšov
Klokan rudokrký, nosál červený
MŠ Chlumčany
Klokan rudý
MŠ Nýřany I.
Klokan rudý
ZŠ Ledce – 1. Stupeň
5
Klokan rudý, krajta královská
Tercie B, gymnázium Mikulášské nám., Plzeň
(od září 2006 kvarta)
O
Adoptované zvíře
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Nová adopce
A
H
R
Nová adopce
A
a strojírenské metalurgie
D
A
M
Ě
S
T
Nová adopce
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2005
Ě
73
Ě
Kmotr
N
Klokan rudý Skipy
ZŠ Sušice, Lerchova ul.
L
Kočka arabská
Studenti SOŠ profesora Švejcara, Plzeň
Kočka krátkouchá
žáci 8.A ZŠ Komenského, Domažlice
Kočkodan Brazzův
ZŠ Trnová (integrovaná škola)
Poznámka
5
Kosman bělovousý, pekari páskovaný 31. ZŠ Plzeň
S
Středisko zájmové činnosti Žlutice
Ě
Labuť černá
Školní klub Sedmikráska 21.ZŠ Plzeň
Ledňák obrovský
ZŠ Vroutek
5
Lemur kata, puštík obecný
ZŠ Zbiroh
Lemur kata
MŠ Klatovy, Máchova a Karafiátová ul.
Studenti Biologické fakulty JČU, Č. Budějovice
A
Liška kapská – pár, pes ušatý,
R
sova králičí
H
Malpa hnědá Merlin
DDM Radovánek, Plasy, Kralovice, Žihle
A
Mangusta žíhaná
90. MŠ Plzeň
Z
Medvědi Eliška a Honzík
Královská školička, Plzeň
Á
Nosál červený
ZŠ Chotěšov
K
Nosál červený Bobeš II.
6. MŠ Plzeň
5
C
D
A
Koza kamerunská, scink
M
T
A
Z
Adoptované zvíře
P
KMOTŘI V ROCE 2006
Nutrie-hutia, želva vroubená
MŠ Trnová
Druhá nejstarší
5
Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro
T
Ocelot velký
ZVŠ Plzeň, Macháčkova ul.
O
Orel křiklavý
11. ZŠ Plzeň
B
Osel domácí
Prima B Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň
Nová adopce
Osinák africký, krajta královská
ZŠ Řenče
5
Plameňák chilský
22. MŠ Plzeň
5
Á
Plameňák chilský
Speciální školy při FN – respirační třídy, Lochotín
K
Plameňák chilský
ZŠ Bělčice
C
Pes ušatý
ZŠ Komenského, Domažlice
I
Plch africký
28. ZŠ Plzeň
Přímorožec šavlorohý
SRPG Gymnázium Cheb
L
Šakal čabrakový
Prima A Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň
Puštík bělavý
11. ZŠ, 9.B Plzeň
R
Nová adopce
Z
O
O
G
A
A
Ocelot velký
O
N
I
adopce
74
výroční zpráva 2006
Animal adoptions 2006
Puštík obecný
MŠ Druztová
5
Sova králičí
Základní škola pro sluchově
O
Poznámka
O
Kmotr
Z
Adoptované zvíře
L
9.A ZŠ Starý Plzenec
Sova pálená, želva ostruhatá
ZŠ Hostouň
Sova pálená
ZŠ a MŠ Hrádek
K
ZŠ Zbiroh
Sova králičí – samice
C
Sova králičí – samec
Nová adopce
I
51. MŠ Plzeň
G
Sova králičí
O
postižené děti, Plzeň–Doubravka
Á
Sekunda B, Mikulášké gymn. Plzeň
Sova pálená
ZŠ a MŠ Rosovice
Nová adopce
Sovy
Svobodná chebská škola
5
Sup bělohlavý
Gymnázium Mikulášské nám – Kvarta B, Plzeň Nyní kvinta B
A
Klokan rudý, káně rudoocasá
B
N
I
a MŠ Mánesova ul., Plzeň
5
A
22. MŠ Z. Wintera, MŠ nám. Míru
T
57. MŠ Plzeň
Šimpanz učenlivý Maryša
O
Šimpanz učenlivý
Nová adopce
C
ZŠ Tyršova, Plzeň–Černice
Tamarín pinčí
tř. 2L Gymnázium L. Pika, Plzeň
Nová adopce
Tamarín pinčí
ZŠ a MŠ Spálerné Poříčí
Nová adopce
Tamarín žlutoruký
8. ročník ZŠ Martina Luthera
Nová adopce
Tereka jednovousá, varan černý
ZŠ a MŠ Chotíkov
Nová adopce
Tereka kolumbijská, sova králičí
skupina P.A.N. SMP Zoo Brno
Nová adopce
Tučňák Humboldtův
ZŠ Březnice
5
K
Tamarín žlutoruký, mangusta liščí
Á
Z
A
H
R
A
21. ZŠ Plzeň, 7. tř.
IX. A ZŠ TGM, Komárov
Klokan rudokrký
Speciální školy Hořovice
Výr africký
třída 7. A ZŠ Domažlice, ul.Msgre B.Staška
Výr velký
BUJINKAN CZECH DOJO, Domažlice
Výr velký
Zvl. Škola Město Touškov
Výr velký, 2×
Pionýr, PS V. Kratochvíla, St.Plzenec
Ě
Speciální školy při FN – respirační třídy, Slovany
Varan stepní
M
Turako bělolící
Nová adopce
A
Tučňák Humboldtův
D
Tučňák Humboldtův, páv korunkatý 1. MŠ Horní Bříza
S
T
Nová adopce
A
P
L
5
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
75
Ě
Adoptované zvíře
Kmotr
N
Zebra, ararauna, ocelot,
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Město Touškov
Z
užovka červená, krajta královská,
a obyvatelé M. Touškov
L
KMOTŘI V ROCE 2006
antilopa jelení
Poznámka
Nejvyšší adopce
ZŠ Klatovy, Plánická ul.
A
Zoborožec, plameňák chilský
33. MŠ Plzeň-Újezd
5
T
Želva ostruhatá
15. ZŠ Plzeň
5
Želva ostruhatá
22. ZŠ Plzeň
5
Želva ostruhatá
8.A ZŠ Zbiroh
Začátek jako 7.A
Želva ostruhatá
MŠ Třemošná-ves
Základní škola Mýto, okr. Rokycany
SSOŠ Bean s.r.o. Staňkov
A
D
Želva ostruhatá
A
Želva paprsčitá
23. MŠ Plzeň
Želva pardálí – mládě
SOŠ Kynšperk nad Ohří, odloučené pracoviště
Nová adopce
A
Nová adopce
Želva Spenglerova
MŠ Šťáhlavy
5
Želvy paprsčité, mangusta žíhaná
ZŠ Čechova ul. Rokycany
H
R
Želva ostruhatá
Z
M
Ě
Kiang
S
P
ze školy všech dob
sova pálená, husa nilská, výr velký,
puštík bradatý
ZŠ TGM Komárov
Dar na zvířata
Junák, stř. Limba
2004
A
T
Adoptované zvíře
Kmotr
Agama vousatá
Ing. Robert Zemčík, Plzeň
Amadiny
Aleš a Vendula Hejnovi, Plzeň
Antilopa jelení
Ing. Karel Dolejš, Plzeň
Ara vojenský – Vilík
Marek Soukup, Tachov
Ara vojenský – samice Arja
Alice a Dan Tihelkovi, Plzeň
C
Berneška havajská
Pavel Pecháček, Plzeň
I
Bobak, svišť stepní, dva
Katka Vochocová, Plzeň
G
Bodlinatka, Sova králičí
Rodina Hurtova, Plzeň
Čáp bílý
Gynekol.–porodnická klinika, Plzeň
Poznámka
na obnovu
ČA
Jedna z nejstarších
L
K
Á
A
B
O
2) Jednotlivci, rodiny, kolektivy, spolky
O
N
I
C
K
Á
Kachnička mandarínská, kalous ušatý,
Z
O
O
adopcí
76
výroční zpráva 2006
Animal adoptions 2006
Daman kapský
Sklenářství Marta Kaiserová a syn, Plzeň
5
Daman kapský
Mgr. Bohuslav Peroutka, Plzeň
Dar na zvířata, nandu pampový
Obec Slovákov v ČR, Stříbro
Dar na zvířata
Martin Janoušek, Praha
Drobné vodní želvy
Vítek Zavadil, Plzeň
Emu hnědý
Pracovníci ARK FN Plzeň
L
5
O
Poznámka
Laboratoř hematol.-onkolog. odd. FN Plzeň
O
Kmotr
Daman kapský
Z
Adoptované zvíře
O
G
I
C
K
2004
Á
Jana a Pavel Koláční, Plzeň
Gibon lar, mládě Gábina
Kol. odborů Plzeňského prazdroje
Guan modrohrdlý
Pavel Palouš, Chodov
Guan modrohrdlý
Martin Huja, Plzeň
Guan modrohrdlý
Jana Černá, Volduchy
Nová adopce
majna Rothschildova
Simona Stočesová, Plzeň
Nová adopce
Gueréza angolská Samuel
Ing. Václav Brousek, Plzeň
A
Gibon lar, mládě Adam
B
O
T
A
Guan modrohrdlý,
N
I
Erna Fišerová, Klatovy
ČA
Hafling – Antschi
Václav Kepka, Zruč
ČA
Hafling – Wallisa
Karel Hromádka, Chrást
ČA
K
Žáci 4. B ZŠ Truhlářská ul., Karlovy Vary
Hadi
C
Gueréza angolská Tschikapa
Husy
p. Dbalý, Kaznějov
5
Irbis
Manželé Liškovi, Manětín
Nová adopce
Kachnička mandarínská
Dana a Alžběta Vostracká, Plzeň
Nová adopce
Kachnička mandarínská
Marcela a Jakoubek Fořtíkovi, Stříbro
Nová adopce
Kaloň egyptský
Rodina Záhoříkova, Plzeň
Nová adopce
Kaloň egyptský
Dr. Ing. Jiří Büllow, Plzeň
Nová adopce
Kalous ušatý
Aneta Zahálková, Plzeň
Kalous ušatý, Rozárka
Eva Macháčková, Kaznějov
Káně rudoocasá Jasmína
Michal a Magda Hercíkovi,
D
5
A
Helena Dbalá, Kaznějov
R
Husa indická
H
Nová adopce
A
Nová adopce
Jana a Josef Steinbergerovi, Plzeň
Z
Johanka Poláčková, Plzeň
Hrdlička madagaskarská – pár
Á
Hroznýš královský
A
M
Ě
S
T
A
Nová adopce
P
L
Šárka Hurtová, Klatovy & Plzeň
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
77
Ě
Kmotr
N
Kapybara
Rodina Mičulkova Všeruby
Z
Kapybara
K. Hrušková, Beroun-Nový Jáchymov
Klokan parma – mladý samec
Jára Honzů, Plzeň
Klokan rudokrký
Ing. Radek Dobeš, Příbram
A
Klokan rudokrký
Manželé Kadlecovi, Plzeň
Klokan rudokrký
Robert a Dominik Houdkovi, Plzeň
Klokan rudokrký „Benny“
Marcela Zbránková, Příbram
Poznámka
Nová adopce
Klokan rudokrký
Unie rodičů ČR při ZŠ Železná Ruda
Klokan rudý „Kló“
Kolektiv pracovníků ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.,
D
A
Nová adopce, dar
zvířete
M
Ě
S
P
L
Adoptované zvíře
T
KMOTŘI V ROCE 2006
R
Jitka a Pavel Irmannovi, Rokycany
H
Kočka krátkouchá Máša
MUDr. Helena Macháčková, Kaznějov
A
Kočka pouštní a arabská
rodina Motejzíkova, Dobřany
Z
A
Odbor Call centrum, Plzeň
Kočka arabská
Komba senegalská
Dagmar Elbastawisi, Plzeň
Nová adopce
Korálovka
Alžbětka Traxmandlová, Plzeň
5
Ing. Jiří Klír, Plzeň
Radka Polláková, Cheb
K
C
Korálovka
I
Korálovka
Bohumila Jandečková, Žinkovy
N
Korálovka
David a Nikola Stankeovi, Plzeň
Nová adopce
A
Koza girgentánská „Hurvínek“
Miroslav Tříska, Zruč-Senec
ČA
Koza girgentánská „Mánička“
Stanislav Nichstein, Dýšina
ČA
Koza kamerunská
Adolf Irmann, Zbiroh
Koza kamerunská
MUDr. Marie Skálová, Plzeň
Nová adopce
Krajta tygrovitá
V. Mazín, Čižice
R, 5
Á
Krajta tygrovitá
J. Lukeš, Kamenný Újezd
R, 5
K
Kachnička karolínská
Aleš Hájek, Kaznějov
5
C
Kukačka kohoutí
Pavla Floriánová, Plzeň
Nová adopce
I
Lama guanaco
Vilém a Katka Sekyrovi, Plzeň
Latam vlašťovčí, komba
Petr Jiroušek, Plzeň
Nová adopce
Ledňák obrovský
Pavel Vančura a Libor Knížek, Hořovice
5
Leguán zelený
Šimon a Matouš Vyčítalovi, Rumburk
Z
O
O
L
O
A
B
O
T
Korálovka
G
Á
Nová adopce
78
výroční zpráva 2006
Animal adoptions 2006
Poznámka
Leioheterodon a dar na rozvoj ZOO
PaedDr. Naděžda Helmerová, Plasy
Lemur kata
MUDr. Zbyšek Urban, Plasy
Lemur kata Kely
Ing. Hana Kuglerová, Plzeň
ČA
Lemuři vari
Ing. Jiří Bis, Ing. Jana Hogelová
ČA
Levhart čínský Nuriko
JUDr. Jiří Kozelka, notář v Plzni
Liška chama
Aleš Výborný, Praha
O
Kmotr
Z
Adoptované zvíře
O
L
O
G
I
C
K
Ing. Petr Liška s rodinou, Plzeň
Liška chama
Ing. Václav Liška, Plzeň
Nilgau pestrý– ml. Bonie
Věra Heřmánková a Bohumil Graman, Sokolov
Nosál červený „Kvído“
Kolektiv pracovníků ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.,
Nosál červený
MUDr. Jarmila Lišková, Plzeň
Á
Liška chama
Nová adopce
A
B
Odbor Call centrum, Plzeň
O
T
Nejstarší platná
5
Nosál červený
JUDr. Milan Kindl, Plzeň
Nutrie-Hutia konga
Štěpán Paseka, Spálené Poříčí
5
Ocelot velký
Ing. Josef Matějíček, Chodov
5
Orel křiklavý – pár
Ing. Dušan Skála, Plzeň
Osel domácí – Šárina
Pracovnice DO Knihovny MP, Plzeň
Osel domácí Vašek
Milan Boháč, Brandýs nad Labem
Osel domácí
Miloslava Junková, Kladruby
Osel domácí Matýsek
Oto Berger, Plzeň
I
Manželé Žákovi, Plzeň
N
Nosál červený
A
adopce
C
K
Á
Z
A
H
5
R
Pásovec štětinatý Pedro
Jiří Uhlík, Plzeň
Pásovci štětinatí – pár
Eva a Břetislav Turečkovi, Praha
Páv korunkatý
Kristýna Reisnerová, Plzeň
Páv korunkatý
Vladimír Leško, Tachov
Pekari páskovaný
Manželé Kňourkovi, Plzeň
Pelikán
David Pohořel, Josef Císař, Plzeň
Pes ušatý Falko
MUDr. Zdena Grznárová, Holýšov
ČA
Ě
Roman a Barbora Nuslovi, Praha
M
Papoušek senegalský
Nová adopce
A
Jaroslav Šašek, Kozolupy
D
Zdeněk Klimeš, Progard Všeruby
Ovce domácí – šumavka
A
Ovce domácí – šumavka
S
T
A
P
L
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
79
Ě
Kmotr
N
Pes ušatý – samice
Ing. Dagmar Králová, Osek
Plameňák chilský
Marcela Pohunková, St. Plzenec
Poznámka
Nefely, Ioanna a Anna Klencovy Plzeň
ČA
Plch kamerunský – samice
Daniel Petráň, Kladruby
Nová adopce
A
Prase přeštické Amálka
Václav Kovařík, Plzeň
ČA
T
Psoun prériový
Rodina Skočilova, Rokycany
Ě
Psoun prériový
Kristýna Sedláková Hlaváčková
Pudu jižní – Antifona
Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů
Puštík obecný
Veronika Lukášová, Kaznějov
Puštík
Zdeněk Kohout, Stod
Rosnička bělopruhá
Gabriela Vonášková, Plzeň
Eduard Hošek, Blovice
Autoklub Plzeň
5
R
H
Sklípkani
A
Slípka zelenonohá,
neoféma modrohlavá
Rodina Švábenských, Praha
Sova králičí
Jan, Radka a Kateřinka Ševicovi, Sokolov
Odd. SSP Úřadu práce Sokolov
Saša Čadová, Plzeň
K
Sova králičí
C
Sova králičí
I
Sova králičí
Anetka, Kačka a Vojtíšek Melnykovi, Plzeň
Nová adopce
N
Sova králičí
Jan Büllow, Plzeň
Nová adopce
A
Sova pálená
Pavla Stejskalová, Tábor
O
Sova pálená
Natálka a Matěj Škrdlovi, Jihlava
5
B
Sova pálená
Pavel Jiřina, Cheb
Nová adopce
Sova pálená
Diana, Oliver a Roman Sudovi, Plzeň
Nová adopce
Sovy – puštík obecný
Helena Hájková, Kaznějov
5
Á
Sovy
Miloslava Zůchová, Plzeň
5
K
Sovy
Plicní klinika, Plzeň
5
C
Sup bělohlavý
OSD – ŠPAU – FN Plzeň
I
Á
Sklípkani
Z
A
D
A
S
P
Plameňák chilský – mláďata 2004
M
L
Adoptované zvíře
Z
KMOTŘI V ROCE 2006
Svišť bobak – Vendelín
Simona Balíčková,Jitka Hejlová,
G
A
T
Plzeň
Nová adopce
O
Michaela Kraftová, Tereza Volfová, Zdemyslice
Anna Libánská, Kostelec nad Černými Lesy
Z
O
O
L
Šakal čabrakový
80
výroční zpráva 2006
Animal adoptions 2006
Šakal čabrakový – Arnošt
Kolektiv pracovníků odd. vývoje
Poznámka
O
Kmotr
Z
Adoptované zvíře
O
a přípravy výroby fy IACG s.r.o., Přeštice
L
Kolektiv pracovníků Oddělení speciální
O
Šakal čabrakový
G
diagnostiky ŠPAU (Šiklův patologicko-anatomický Ústav)
Ing. Josef Kohout, PhD., Plzeň
Ladislava Hyláková, Plzeň
Tarbík velký – skupina
Renata Sikora a Tomáš Vokoun, Praha
Tarbík velký – Emanuel
Libor a Linda Hejlovi, Plzeň
Á
Jirka, Matěj a Lenka Uhlíkovi, Plzeň
Tamarín žlutoruký
Nová adopce
K
Šimpanzice Bamia
C
Šakal čabrakový – Arnie
I
FN Plzen Lochotin
A
Nová adopce
Monika Baxová, Soběkury Přeštice
Nová adopce
Tarbík velký
MUDr. Jaroslava Tomanová, Blovice
Nová adopce
Tučňáčí mláďata Sára a Martin
Ing. Dagmar Škubalová,
Ing. Radoslav Kozák, Plzeň
ČA
Tučňáci
Jana, Jiří, Martin a manželé Rezkovi, Plzeň
5
Tučňák Humboldtův „Míša“
Mgr. Miroslav Brabec, Plzeň
Tučňák Humboldtův Matylda
Ota a Vendula Kéharovi, Plzeň
O
Martina Bláhová, Merklín
Tarbík velký „Míma Gepík“
B
Tarbík velký „Míma Gepík“
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Tučňák Humboldtův Matouš a Markéta Hana Sedláková,
Krzysztof Dedek, Plzeň
Nová adopce
Tukan rudozobý
Noemi Štěpánová, Praha
Nová adopce
R
Tučňák Humboldtův
H
ČA
A
ředitelka Plzeňské distribuce tepla a.s.
A
MUDr. Ivana Froňková, Přeštice
Užovka červená
Rodina Routova, Plzeň
Užovka červená
Alena Marečková, Brno
Nová adopce
Varan černý
Aleš a Martina Válkovi, Praha
Nová adopce
Varan timorský
Jana a Aleš Kocábkovi, Plzeň
Varan timorský
Kateřina a Martin Hermachovi, Štěnovice
Vlk evropský
Pavel Hanuška, Przemek & Margo Peron,
D
Tygr ussurijský
A
M
Ě
S
T
Nová adopce
A
Vlk hřivnatý
Republika Bolevec
R, 5
Vlk hřivnatý
Zdeněk Grundmann, Plzeň
ČA
L
R
P
Svět česko-slovenského vlčáka, Praha
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
81
Ě
N
Kmotr
Pavlík Buranský, Plzeň
Poznámka
Vodušky
Výr velký
Patrik a Radek Sieberovi, Horní Bříza
Výr velký
Pavlína Procházková, Praha
Nová adopce
Výr velký
Lenka Korbelová
Nová adopce
Táňa Kružliaková, Plzeň
A
T
Výr africký „Lubor“
MUDr. Libor a Olga Zahrádkovi, Plzeň
Nová adopce
Ě
Zebra Chapmannova
Martina Aubrechtová, Vitinka
R, 5
M
Zebra Chapmanova
Ing. Petr Kacerle, Vejprnice
R
Zmije gabunská
MUDr. Patrik Richtr, Plzeň
A
Zmije gabunská
Vladimír Hirt, Plzeň
D
Zubr evropský
Michal Kraus, Tereza Krausová, Vít Dvořák, Plzeň
Zubr evropský, samička „Ona“
Ing. Zdeněk Charvát, Tábor-Měšice
H
Žáby
Jiřina Hepová, Kaznějov
A
Želva bahenní
Lenka Hindráková, Trutnov
Želva nádherná
Lucie Adamová, Klatovy
Želva nádherná
Pavel Rak st., Nejdek
Želva ostruhatá
Jiří Čech, Plzeň
5
C
I
Želva ostruhatá
Viktor Bobiš, Plzeň
5
N
Želva ostruhatá
Milan Pták, Plzeň
ČA
A
Želva pardálí
Zdeněk Kusý, Ostrov
Dar na chov
Sl. I. Bujakowská
Dar na chov
Aleš Benda
Dar na chov
M. Šroubková, Plzeň
Dar na chov
Ladislav Havel, Stříbro
C
3) Firmy, společnosti, instituce
Adoptované zvíře
Šimpanz učenlivý „Bask“
Kmotr
Český rozhlas, Plzeň
I
Nosál, africká zvířata
Fa HEPOS Plzeň
R, 5
G
Africká zvířata
Radio FM plus Plzeň
R, 5
Aligátor čínský
PROFISOL spol. s.r.o., Plzeň
5
Antilopa jelení
Fa SKELDO, s.r.o., Plzeň
Poznámka
R, 5
Z
O
O
L
K
Á
A
B
O
T
Želva ostruhatá (2 ks), ovce skudde (3 ks) Gábina a Barunka Vochocovy, Nýřany
O
K
Á
R
A
S
Výr africký
Z
P
L
Adoptované zvíře
Z
KMOTŘI V ROCE 2006
82
výroční zpráva 2006
Animal adoptions 2006
Kmotr
Poznámka
Ara ararauna
Fa DISKANT, Plzeň
R, 5
tygři ussurijští
ZČE a.s. Plzeň, člen skupiny ČEZ
Generální partner zoo
Emu hnědý, pár
Inzert, Motorinzert, Michael Boušík, Plzeň
R, 5
Noháč kapský „Footy“
Středoevropská asociace přátel ZOO-CEAF
Nová adopce
Gibon lar
Fa PROSTROM, Plzeň
R
Hafling – Angelika
Firma STAVOS Václav Klaus, Plzeň
ČA
Hafling – Nemo
Firma STRABAG, Plzeň
ČA
Chameleon jemenský
Bar JekyllHyde, Plzeň
Irbis horský
Nadace Duhová energie, Praha
Klokan rudokrký
Ústavy soc. péče zpč. kraje, Stod
ČA
Klokan rudý
fa DELEX spol. s r.o., Plzeň
Nová adopce
Kočkodan Brazzův
Radio KISS Proton, Plzeň
R, 5
Z
Adoptované zvíře
O
O
Binturongové, lvi berberští,
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
R
Lev berberský
STAFIN a.s., Plzeň
Nová adopce
Levhart čínský, zubr
Fa STAVPRAN, Plzeň
5
Liška kapská
Modrá pyramida, stavební spořitelna
Malpa IYASA
Organizátoři MFF Plzeň
Medvěd hnědý
Keramika Soukup, Plzeň
Medvěd hnědý
Fa. Seaspol, Plzeň
R, 5
Medvěd hnědý
Fa Kamir a Co.,Vestfalia, Plzeň
R, 5
Medvěd hnědý Miki
Raiffeisenbank im Stifland Eg, Plzeň
Medvěd hnědý
Hamé a.s., Babice
Medvěd hnědý Míša – Pišta
ZAK TV, Plzeň
Medvěd hnědý – Mišta
Nákupní centrum Borská pole Plzeň
Pižmoň aljašský, čáp
Lesospol Zbiroh s.r.o.
5
Plameňáci chilští
Hasičský záchranný sbor města Plzně
ČA, 5
Á
Promost, Most
K
Lemur kata
C
R
I
R, 5
Farma Kumberk
N
fa. FIREX, Plzeň
Krocan domácí
A
Koza kamerunská, 2
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
Kuchyňské studio Indiana,
R, 5
L
Rys červený
P
AVIK hudební vydavatelství, Plzeň
A
G2 studio s.r.o., Plzeň
Psoun prériový
T
Plameňák chilský
Z
N
výroční zpráva 2006
Ě
83
Poznámka
František Suchomel, Plzeň
Nová adopce
Sova králičí
Elektromedia s.r.o., Jan Vavřička, Tachov
Nová adopce
Sysel obecný
T-Mobile Czech Republic a. s., Praha
Šimpanz učenlivý Bamia
Nadace 700 let města Plzně
A
Tamarín pinčí
Golf Park Restaurant Plzeň
Nová adopce
T
Tamarín sedlový
GEOING REALITY s.r.o., Plzeň
Nová adopce
Ě
Tučňák Humboldtův – 2 ks
Plzeňské služby a.s.
Tučňák Humboldtův – 3 ks
Fontana Watercoolers s.r.o. Plzeň
spolupráce
Tygři ussurijští
Plzeňská teplárenská, a.s
Hlavní partner zoo
Adoptované zvíře
A
HLS, v.d. Plzeň
D
Velbloud dvouhrbý – Goldie
Centrum orientálního tance, Plzeň
Velbloudi, tučňáci
AMERICAN CHANCE CASINOS a.s., Česká Kubice Hlavní partner chovu
H
Vlk evropský
Fa Trio-D s.r.o., Plzeň
R, 5
A
Vlk evropský – smečka
Alcoa Fujikura, Stříbro
5
Z
Výr velký, puštík obecný, sovy
Knihkupectví Moudrá sova, Petr Basl, Plzeň
5
Výr velký
Obec Němčovice
Zebra Chapmannova, ocelot
CGB Consult s.r.o. Praha
Nová adopce
C
Zebra Chapmannova
Mao, stavební společnost Kladno
Nová adopce
Zubr evropský
Zpč. plynárenská, Plzeň
4) Osobnosti
Adoptované zvíře
Kmotr
Poznámka
Antilopa losí Samantha
Ing. Václav Votava, Stříbro, PS PČR
ČA
Gueréza angolská Dardej; pásovci
Martin Dejdar, Praha
ČA
Gueréza angolská Tobako
Ing. Jiří Papež, PS PČR
ČA
Irbis Nanschan
Mgr. Jakub Kašpar, Praha,
ČA
K
Jeřáb bělošíjí
RNDr. Milad Svoboda, ředitel UKR MMP, Plzeň
ČA
C
Kalous ušatý
Ing. Miroslav Kalous, primátor města Plzně
ČA
I
Kapr obecný
Michal Röhrich, Plzeň
G
Klokan rudý „Sydney“
Ing. Pavel Rödl, Plzeň
Krokodýlci čelnatí
Produkce Muzikálu Kleopatra,
Á
ředitel odboru vnějších vztahů MŽP
O
A
B
O
T
A
N
K
Á
R
A
Tygři ussurijští
I
S
P
L
Z
N
Ě
Kmotr
M
KMOTŘI V ROCE 2006
L
ČA
ČA
Z
O
O
M. Absolonová, J. Helekal
84
výroční zpráva 2006
Animal adoptions 2006
Kmotr
Poznámka
Levhart čínský Nuriko
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.,
ČA
Lev berberský Vilém
Senátor Ing. Jiří Šneberger, Plzeň
ČA
L
Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO 2 Plzeň 5
O
Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně
Lemur hnědý
O
Krokodýl čelnatý Maruška
Z
Adoptované zvíře
O
Z. Izer a M. Dobrodinský, Praha
5
Medvěd hnědý Eliška
MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje
Á
Medvěd hnědý „Dáša“ = „Míša“
K
ČA
C
ČA
RNDr. Libor Ambrozek, ministr. ŽP, ČR
I
Zdeněk Prosek, Plzeň
Makak lví Josefína
G
Makak lví Viki
A
Medvěd hnědý Honzík, tygr ussurijský Ing. Vladislav Vilímec, Plzeň
ČA
Medvědi hnědí – mláďata
ing. Jaroslava Maříková, starostka MO 3 Plzeň
ČA
Nosál červený „Chico“
Mgr. Petra Fischerová, Plzeň
Nová adopce, ČA
O
Bohumil Kulhánek, Plzeň
B
Medvědi hnědí – mláďata
T
Ing. Igor Šmucr, MBA, Plzeň
Ocelot velký „Mino“
Ing. Pavel Rödl, primátor města Plzně
Pižmoň aljašský
Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně ČA
Rosnička Michala
Michal Jančařík
A
Nilgau, tamarín žlutoruký
N
Nová adopce
I
C
ČA
K
JUDr. Marcela Krejsová,
makak lví Batul
náměstkyně primátora m. Plzně
Tamaríni žlutorucí
Ing. Helena Šteinová, Jiří Uhlík,
Jerry, Juddy, George
Jiří Winkhöfer – starosta MO 1, Plzeň
ČA
Tučňák Humboldtův
Martin Straka, Plzeň
ČA
Tygr ussurisjký Mauglí
Ing. Jaroslav Hába, ČEZ Plzeň
ČA
Tygřice Tsamara
Ing. Ladislav Těťál, ČEZ, Plzeň
ČA
Tygřice Berry
Ing. Miroslav Levora, předseda představenstva
Á
Tygřice Bella, lvice Zuoina,
ČA
Z
A
H
R
A
D
A
Velbloud dvouhrbý Mulisák
Jan Ruml, Praha
5
Zmije gabunská
Mgr. Olga Kalčíková
ČA
Želva ostruhatá Olympic
Petr Janda, Milan Broum a Olympic
ČA
S
ČA, 5
Ě
ČA
MUDr. Marcel Hájek, Plzeň
M
Plzeňská teplárenská a.s.
Varan komodský
A
čestná adopce
reciproce
Adopce z roku 2005
adopce platná 5 a více let – zvláštní poděkování
P
L
Z
5
T
ČA
R
N
výroční zpráva 2005
Ě
85
The Plants of Taiwan in the Collections of ZOO and BG Plzeň
N
Ě
ROSTLINY TAIWANU VE SBÍRKÁCH
ZOO A BZ PLZEŇ
P
Taxon
Původ
Origin
4493-00-10
0359-01-50
Abies kawakamii (Hayata) Ito LR/nt
Abies kawakamii (Hayata) Ito LR/nt
8048-00-10
Acer albopurpurascens Hayata
8049-00-10
1237-05-80
1243-05-80
0768-05-70
1346-02-70
1086-05-80
4533-00-10
Acer albopurpurascens Hayata
Acer buergerianum Miq. ssp. formosanum
(Hayata) Murray & Lauener
Acer insulare Makino
Acer insulare Makino
Acer oliverianum Pax ssp. formosanum
(Koidzumi) Murray (= A. serrulatum Hayata)
Acer tutcheri Duthie, 1908
Berberis kawakamii Hayata
Berberis morrisonensis Hayata
Bletilla formosana (Hayata) Schlechter ´Alba´
Calocedrus formosana (Florin) Florin EN
AND 0448-90-10/Taiwan
VB/TFRI/Taiwan, Kehnanguan,
3 200 m
AND 1753-96-10/Taipei/T, 240 m
Taiwan, V, Showkaa, 240 m, 1995
AND 0840-98-10
Esveld
0360-01-50
Calocedrus formosana (Florin) Florin EN
8053-00-10
1038-01-70
1456-01-70
0361-01-50
Carpinus kawakamii Hayata
Cotoneaster morrisonensis Hayata
Cotoneaster morrisonensis Hayata
Cunninghamia konishii Hayata VU
0362-01-50
Cunninghamia konishii Hayata VU
4549-00-10
Cunninghamia konishii Hayata VU
1133-03-70
Cycas taitungensis C. F. Shen, K. D. Hill,
C. H. Tsou & C. J. Chen, 1994 VU
Cymbidium goeringii (Rchb. f.) Rchb. f.
Cypripedium formosanum Hayata
Deutzia taiwanensis (Maxim.) Schneid.
Ficus caulocarpa (Miq.) Miq.
Ficus irisana Elmer
Ficus peduncularis Wall.
Ficus septica Burm. f.
8050-00-10
8051-00-10
8052-00-10
1084-05-80
1085-05-80
4790-00-70
0967-02-10
0977-02-80
0835-02-50
0976-02-10
AND 0841-98-10
AND 0842-98-10
AND 0846-98-10
Esveld
BG Dublin
BG Beveren
Obd
AND 1749-96-10/Taipei/Taiwan,
Kwangmingchiao, 2 000 m
VB/TFRI/Taiwan, Kehnanguan,
2 000 m
AND 0853-98-10
BG Strasbourg
BG Vácrátót
VB/TFRI/Taiwan, Chilanshan,
1 925 m
VB/TFRI/Taiwan, Tahsuehshan,
2 300 m
AND 1807-98-10/Taiwan,
Hualien Co., Central Cross-Is. Hwy,
R. Buzinský
Rezl
Obd
Obd
BG Dublin
AND 2043-98-10/Hengchun/Taiwan
AND/Taiwan
AND/Taiwan
AND 1234-96-10/Heng-chun/Taiwan
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Accesion
Number
A
L
Z
Ing. Tomáš Peš
86
výroční zpráva 2005
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
0463-05-70
1288-05-80
2299-04-80
0816-05-80
0815-05-80
1289-05-80
2300-04-80
1290-05-80
1198-04-70
1291-05-80
I
4534-00-10
G
8002-00-10
1113-05-80
1114-05-80
1115-05-80
1116-05-80
1117-05-80
1118-05-80
1119-05-80
1120-05-80
1121-05-80
1124-05-80
O
4497-00-10
L
4550-00-10
O
3064-00-80
0104-06-70
1275-05-80
4492-00-10
Původ
Origin
Ficus vaccinioides Hemsl. & King ex King
JH/Taiwan
Ficus wightiana Wall. ex Benth.
AND 1236-96-10/Heng-chun/Taiwan
Gaultheria itoana Hayata
AND/
Haraella retrocalla (Hayata) Kudo (=H. odorata Kudo) Terra koruna – Taiwan
Chamaecyparis formosensis Matsum. EN
VB/TFRI/Taiwan, Chilanshan, 1 925 m
Chamaecyparis formosensis Matsum. EN
Taiwan, Taichung Co., Wuling
Farm, Yensheng, R. Businský
Chamaecyparis taiwanensis Masam. & Suzuki
AND/Taipei/Taiwan, Tahsuehshan,
2 300 m
Ilex bioritsensis Hayata
AND/T
Lilium formosanum Wallace var. pricei Stoker
BG Aberdeen
Liquidambar formosana Hance
Esveld
Picea morrisonicola Hayata VU
AND 1809-92-10/Taiwan, Nanthou –
Hualien Co. Boundary, 2 670 m
Picea morrisonicola Hayata VU
AND/Taipei/Taiwan, Tahsuehshan,
2 300 m
Pinus armandii Franch. var. mastersiana Hayata
AND 0836-98-10/Taipei, Taiwan,
Tayuling, 2 400 m
Pinus morrisonicola Hayata
AND/Taipei/Taiwan
Pleione formosana Hayata
AND 0117-97-80/BG Köln
Pleione formosana Hayata ´Alba´
AND 0142-93-80/BG Tübingen
Pleione formosana Hayata ´Berggarten´
AND 0522-97-80/BG Göttingen
Pleione formosana Hayata ´Lilac Beauty´
AND 1647-95-80/DH/Obd
Pleione formosana Hayata ´Oriental Grace´
AND 2933-93-80/Peš/Tübingen
Pleione formosana Hayata ´Oriental Grace´
AND 1220-91-80/BG Bern
Pleione formosana Hayata ´Oriental Jewel´
AND 0752-97-80/DH/Obd
Pleione formosana Hayata ´Rawinsky´
AND 0099-97-80/BG Linz
Pleione formosana Hayata ´Tschechien´
AND 0535-94-80/BG Linz
Pleione pricei Rolfe
AND 2262-98-80/J/Budinský
(=Pleione formosana Hayata ´Oriental Grace´)
Pseudotsuga wilsoniana Hayata
AND 2316-9610/Kostelec/Taipei/Taiwan, Lishan,
1 500 m
Rhododendron hyperythrum Hayata, 1913
RP Bremen
Rhododendron hyperythrum Hayata, 1913
Esveld
Rhododendron nakaharae Hayata
Lit
Rhododendron nakaharae Hayata ´Alexander´
Lit
Rhododendron nakaharae Hayata ´Joseph Hill´
Lit
Rhododendron nakaharae Hayata ´Lemur´
Esveld
Rhododendron nakaharae Hayata ´Red Fountain´ Lit
Rhododendron nakaharae Hayata ´Wombat´
Esveld
Rhododendron noriakianum Suzuki, 1935
RP Bremen
Rhododendron noriakianum Suzuki, 1935
Esveld
O
4528-00-10
Taxon
Z
Accesion
Number
4673-00-10
0968-02-10
1044-05-80
2460-04-80
0363-01-50
4476-00-10
N
výroční zpráva 2005
Ě
87
The Plants of Taiwan in the Collections of Zoo and BG Plzeň
Accesion
Number
1292-05-80
1293-05-80
1294-05-80
0473-05-70
1284-05-80
1285-05-80
0068-03-70
0611-06-80
2146-04-30
4433-00-10
4464-00-10
4465-00-10
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
ROSTLINY TAIWANU VE SBÍRKÁCH
ZOO A BZ PLZEŇ
0368-01-50
1312-05-80
1313-05-80
4525-00-10
4529-00-10
0370-01-50
Původ
Origin
Rhododendron pseudochrysanthum Hayata, 1908 Esveld
Rhododendron pseudochrysanthum Hayata, 1908 (Cox) Esveld
Rhododendron pseudochrysanthum Hayata,
Esveld
1908 (Trompenburg)
Rhododendron tashiroi Maxim., 1887
RP Bremen
Rubus calycinoides Hayata
Esveld
Rubus calycinoides Hayata ´Emerald Carpet´
Esveld
Schefflera arboricola (Hayata) Hayata
Rezl
Skimmia japonica Thunb. ssp. reevesiana (Fort.)
K
N. P. Tayl. & Airy Shaw
Spiraea formosana Hayata
AND 1813-92-10/Taiwan, Hualien
Co., Hohuanshan Mt., R. Buzinský
Taiwania cryptomerioides Hayata VU
AND/Taipei/Taiwan, Tahsuehshan,
2 400 m
Taiwania cryptomerioides Hayata VU
AND/Kost/Taipei/Taiwan, 1996
Taiwania cryptomerioides Hayata VU
VB/TFRI/Taiwan, Chilanshan,
2 200 m
Taiwania cryptomerioides Hayata VU
AND/Taipei/Taiwan, Tayuling,
2 200 m
Taiwania cryptomerioides Hayata VU
VB/TFRI/Taiwan, Chilanshan,
1 900 m
Tricyrtis formosana Bak. ´Purple Beauty´
Esveld
Tricyrtis formosana Bak.
Esveld
Tsuga chinensis Pritz var. formosana (Hayata)
AND/Taipei/Taiwan, Inanfeng,
Li & Keng
2 830 m
Tsuga chinensis Pritz var. formosana (Hayata) Li & Keng AND/Kost/Taipei/Taiwan,
Tayuling, 2 300 m
Tsuga chinensis Pritz var. formosana (Hayata) Li & Keng VB/TFRI/Taiwan, Inanfeng 2 890 m
Zkratky použité v textu
Abbreviations
AND
DH
VB
T
Lit
K
Obd
TFRI
Kost
Arboretum Nový Dvůr
Dušan Horák, Horákovy školky, Bystřice p. H.
Václav Beneš, Rokycany
Botanical Garden Praha-Troja
Okrasné školky Litomyšl
Školky Lesní společnost Stříbro, Plzeň
Jiří Obdržálek, Průhonice
Taiwan Forest Research Institute
Arboretum Kostelec nad Černými Lesy
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
4526-00-10
Taxon
88
výroční zpráva 2005

Podobné dokumenty

index seminum 2012

index seminum 2012 FRONT COVER: Spiraea hayatana H. L. Li (No. 375) Taiwan, Hualien Co., Hehuanshan Mt. Region, alt. 2900 m, coll. 4. 12. 1991, R. Buzinský Photo: Jaroslav Vogeltanz

Více

Výroční zpráva ZOOaBZ za rok 2004

Výroční zpráva ZOOaBZ za rok 2004 Assistent zoologist Assistent zoologist Head botanist, zoologist Botanist Education and publicity Secretary Veterinary

Více

Bulharský Národní park Strandža z pohledu herpetologického

Bulharský Národní park Strandža z pohledu herpetologického Tématicky bylo v  naší odborné literatuře napsáno již mnoho článků, které se zabývaly pozorováním herpeto a batrachofauny Bulharska. Poslední záznamy, které byly publikovány, jsou od V. Gvoždíka a ...

Více

perioperační péče u pokusných zvířat

perioperační péče u pokusných zvířat tolerují přiložení bandáže nebo přítomnost kožních stehů. Určitou alternativou je použití intradermální sutury a následné překrytí rány např. Tc. Novikov nebo speciálními spray a umístění zvířat in...

Více

Think-Tank manažerských koncepcí pro ZOO Brno od roku 2012

Think-Tank manažerských koncepcí pro ZOO Brno od roku 2012 ppt prezentací, a několik „pracovních listů“ s jednoduchými otázkami pro různé věkové skupiny dětí. K prvním sedmi cílům postupně:

Více

List1 Stránka 1 Agama Agama Agama Agama Agama - ZOO

List1 Stránka 1 Agama Agama Agama Agama Agama - ZOO Kalous páskovaný Kalous ušatý Kamzík bělák Kamzík horský Kančil menší Káně běloocasá Káně běloocasá Kapybara Karakal Karančo jižní Karančo severní Kassina skvrnitá Kasuár Benettův Kasuár kyvadlový ...

Více

Knihy

Knihy Kniha The Super Simple Guide to Corals, James W Fatherree

Více

Monografie 2005 - Vladimír Vašíček

Monografie 2005 - Vladimír Vašíček umělců do pobočky brněnské. V Brně však navázal těsné kontakty s Bohumírem Matalem a Jánušem Kubíčkem. Tím byl položen základ známé Brněnské výtvarné skupiny, k níž ještě patřili další dva jeho přá...

Více

Stálá akvarijní výstava Brno, Radnická 6 Obsah

Stálá akvarijní výstava Brno, Radnická 6 Obsah výstavy. Jak již bylo řečeno, došlo k úplné výměně personálního obsazení pracoviště. Zejména v mořské akvaristice, ale i v chovu náročnějších sladkovodních ryb (Symphysodon, Tropheus, …) jsou zkuše...

Více