1971 - 1980

Komentáře

Transkript

1971 - 1980
Vstoupili jsme do jubilejního roku, kdy si připomeneme
půlstoletí Komunistické strany Československa.
Vznik Komunistické strany byl úzce spojen s vítězstvím
proletářské revoluce v Rusku a v další své existenci zůstala strana
československého
revolučního
proletariátu
nerozlučnou
součástí
Komunistické internacionály.
Komunistická strana Československa jako jediná strana v době
I. kapitalistické republiky nezklamala národ ani v nejtěžších chvílích, a
proto stále větší část lidu šla za ní. Ohlédneme-li se zpět na
pětadvacetiletou práci vidíme, že vedla lid správnou cestou. Byly
odstraněny sociální rozdíly mezi lidmi, lidem se daří dobře.
Poučení z velkých zkoušek i tvrdých bojů zavazuje každého
občana naší země chránit a rozvíjet socialismus a již nikdy nedopustit,
aby byl kýmkoliv ohrožen.
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:
Přípravný výbor k ustavení SSM v Újezdě se sešel 12. XII. 1970.
Přítomni: St. Kamenčáková 246, Lad. Pochylý 247, Ludm. Černobilová
89, Jindř. Urubek 171, Milan Raška 13, Jindř. Drga 96, Jar. Vaněk 287,
Old. Semela 253, F. Čech 65, St. Ambrůz 136, Ant. Slovák 64.
Za OV SSM Gottwaldov s. Jaros. Gajdůšek, za VO KSČ
s. F. Šimák, předseda č.p. 49, za MNV předseda s. J. Kráčalík 208.
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SSM:
Ustavující schůze SSM se konala 2.1.1971 za přítomnosti 14
členů. 2 omluveni, 6 neomluveno.
Hosté: s. Jar. Gajdůšek za OV SSM, F. Šimák č. 49, Jos.
Kráčalík č. 208 a F. Čech starší, předseda KŠK MNV.
Předsedou SSM zvolen F. Čech č.p. 65, zaměstnanec obv.
správy pošt. a telekom. v Gottw., pokladníkem St. Ambrůz č.p. 136,
důchodce, pol.vých. refer: St. Kamenčáková č.p. 246, dělnice, kult. ref.
Mil. Raška č.p. 13, studující gymn., revisorem Ant. Horák č.p. 64,
technik.
Na členské schůzi, konané 14. II. bylo již přítomno 38 členů.
Na slavnostní člen. Schůzi, konané 19. II. za přítomnosti 35
členů při příležitosti 50. výročí čs. Komsomolu schváleno programové
prohlášení ,,Co chceme“, které konkrétně uvádí program své práce
na poli kulturním, politickém, hospodářském a spolupráce se složkami
NF.
15.I.1971:
15.I.1971 se konalo plenární zasedání MNV za přítomnosti
poslance ONV s. Mil. Košiny.
Předseda MNV s. J. Kráčalík zhodnotil ve svém projevu činnost
MNV za uplynulý rok, tajemník MNV s. Boh. Pavelka seznámil přítomné
podrobně o tom, jak se hospodařilo s rozpočtem. V závěru bylo malé
pohoštění, které uhradili členové rady ze svých prostředků.
DOPLATKOVÉ POHOŠTĚNÍ:
Dne 22. I. uspořádalo JZD v Újezdě doplatkové pohoštění. Za
rok 1970 se vyplatilo na odměnách 1 598 000,- Kčs. JZD mělo
k uvedenému dni 142 členy, 467 ha zeměd. půdy, z toho 339 ha orné
půdy, 248 ha lesa. Meliorace provedena na 60 ha. Průměrný ha výnos
obilovin
byl
v r. 1970 14,4 g. Celkem sklizeno 2870 g, ø dojivost 1950 l. Úkoly
ve výrobě obilí a brambor nesplněny. Včetně záhumen. dodalo JZD
233 000 l mléka, 711 g masa.
JZD mělo 339 kusů skotu, z toho 132 dojnic, 26 prasnic, 8 koní.
SLOUČENÍ JZD HALUZICE, LOUČKA, ÚJEZD:
Ustavující člen. schůze slučujících se JZD Haluzice, Loučka,
Újezd se konala 26. ledna v sále Besedy ve Val. Kloboukách. Přítomno
159 členů a 147 hostů. Ing. Mir. Zajíc, předs. OZS Gottw. Vysvětlil
přítomným význam sloučení JZD, JUDr. Rud. Šebek se Stanovami
sloučených JZD.
Volební období potrvá 3 roky. Předsedou zvolen s. Vlastislav
Mudrák z Haluzic 157 hlasy, členy představenstva jsou Old. Zvonek
225, Rud. Urubek 138, Vl. Jandík 14 z Újezda, z Haluzic Vl. Mudrák,
J. Hasoň a Al. Hlavica, z Loučky J. Fojtů, Fr. Polomík a J. Petrů.
Revizní komise: L. Zámečník 79, Vl. Ambrůz 66 z Újezda,
M. Václavíková, St. Zvonek z Loučky, Al. Doruška z Haluzic.
Dosavadní předseda Al. Kovařík přešel do funkce agronoma SS
ve Val. Kloboukách, ekonom Ol. Lebloch pracuje na úseku přidružené
výroby. Sloučené JZD má 272 členů, 794 ha zeměd. půdy, 670 ha lesa,
245 ks dojnic.
Kanceláře sloučeného JZD jsou v pohostinství Loučka.
Dne 29.I. nastoupil ve funkci administrátora pan St. Gottwald,
farář p. J. Drozda.
MDŽ:
MDŽ v Újezdě oslaven v neděli dne 7. března v sále kina za
velké účasti žen.
Bohatým programem přispěla MŠ a ZDŠ. Hlavní projev měl
předseda MNV s. J. Kráčalík. Program uváděla s. uč. Voj. Černobilová.
Při oslavách účinkovala hudba mladých Melodie pod Taktovkou
s. uč. Old. Koláře.
SEBEVRAŽDA:
Sebevraždou ukončil svůj život 23. letý místní občan Stanis.
Zvonek z č.p. 92. Mezi 14.-15. hodinou se dne 7. března oběsil na půdě
doma. Příčina se v listě o prohlídce uvádí v pomin. smyslů. Jmenovaný
pracoval jako kočí JZD Haluzice.
PRVNÍ JARNÍ DEN:
První jarní den byl letos opravdu slunný a teplý. Letošní zima
byla na mrazy a sníh stoupá. Děti užily zimních radovánek jen
minimálně. Začátkem ledna se teplota pohybovala kolem -11˚C, napadl i
sníh, ve druhém týdnu obojí ustupovalo, 21.I. pršelo při +4˚C. Teplota
v únoru se pohybovala kolem +2˚C až 28.II. bylo - 11˚C. V prvních dvou
týdnech měsíce března se teplota pohybovala kolem -6˚C a od 15.3. bylo
opět poměrně teplo. První jarní den byl skutečně jarní, ale třetí opět
nevlídný. Při -2˚C vál ostrý vítr a sněžilo.
ROZPOČET NA ROK 1970:
Rozpočet na rok 1970 MNV Újezd:
výdaje celkem
871 779,35,-Kčs,
příjem z ONV
394 100,- Kčs,
příjem z fondu rezerv a rozvoje
263 118,- Kčs,
vlastní příjmy
214 561,35,- Kčs.
Příjem celkem
871 779,35,- Kčs.
PIETNÍ VZPOMÍNKA UMUČENÝCH:
Pietní vzpomínka umučených na Ploštině se konala dne 18.4.
na místním hřbitově za účasti zástupců složek, obvodu a okresu.
Přítomni byli i zástupci sovětské posádky v Olomouci lékař nadpor.
Nečiporenko
a
jeho
manželka. Žáci
školy přispěli kulturním
vystoupením.
NÁRODNÍ SMĚNA:
Dne 24. dubna se v místní obci uskutečnila národní směna. 231
občanů, z toho 175 mládeže odpracovalo 1 076 hodin. Hodnota díla je
10 tisíc Kčs. Pracovalo se na úpravě a výzdobě návsi, skalky, okolí
starého hřbitova a na přípravě nového hřbitova. SSM odevzdal do sběru
3 t želez. šrotu, 4,8 t papíru, 8 q hader.
1.V.:
Oslavy prvého máje se i letos konaly 1.V. ve Slavičíně. Občané
z místa si však mohli vybrat kterékoliv jiné město, takže do Slavičína,
kromě dechové hudby, jelo manifestovat 60 žáků, 2 učitelé a asi 10 míst.
občanů. Po celou dobu manifestace značně pršelo.
OP:
Dne 13.V. byly na MNV slavnostně předány OP 94 žákům.
Kulturní složkou přispěli žáci, slavnostní projev měl předseda MNV
s. J. Kráčalík.
50.VÝROČÍ KSČ:
Na slavnostní veřejné schůzi, konané 16.V. k 50. výr. KSČ v sále
kina účinkovalo 30 žáků ZDŠ. Jejich kulturní vystoupení řídili
s. uč. J. Dolinský a Old. Kolář. S. učitelé instalovali při této příležitosti
veřejnou výstavu žákovských prací zaměřených k této významné
události. Schůzi zahájit předseda VO KSČ s. Fr. Šimák, č.p. 49.
V rámci 50. výročí KSČ se ZDŠ od září do konce škol. Roku
1970/71 podílela na různých kulturních akcích 396 žáky a učiteli.
Nácviky včetně vystoupení si vyžádaly 8862 hodin.
ČPO:
Dne 30.5. se konala soutěž požár. družstev ČPO okrsku Újezd.
Akce měla dobrou úroveň, počasí požárníkům přálo, a proto ji ukončili
lidovou veselicí v březovém hájku. Okrskovým velitelem je s. F. Machů
261.
MDD:
V rámci 50. výročí založení KSČ a MDD sehráli žáci ZDŠ
pod vedením s. uč. M. Loučkové divadelní hru ,, Dvě Maryčky“. Konala
se celkem tři představení pro děti a dospělé ve dnech 1. a 2. června.
DĚTSKÝ KARNEVAL:
ČSŽ a ZDŠ uspořádal v rámci MDD dne 6.VI. v březovém hájku
dětský karneval, který byl prvním tohoto druhu v Újezdě. Počasí dětem
přálo, a proto i účast byla veliká. 264 dětí, 250 dospělých. Český svaz
žen připravil pro 264 dětí pohoštění.
VÝBOR NF:
Výbor NF v Újezdě byl dne 17. června znovu ustaven. Jeho
předsedou je s. F. Drga č.p. 267, člen výboru VO KSČ, místopředsedou
s. F. Šimák č.p. 49 předseda VO KSČ, zapisovatelem s. Fr. Čech ml.
č.p. 65, předseda SSM, hospodářem s. Boh. Pavelka č.p. 159, člen
výboru VO KSČ a tajemník MNV, členy výboru NF jsou zástupci
místních složek.
PIONÝRSKÝ TÁBOR:
Pionýrský tábor ZV ROH VŽKG z Ostravy byl, jako každým
rokem, umístěný ve zdejší škole. Provoz byl zahájen 6. července a
ukončen 14. srpna. Ve dvou turnusech rekreovalo 238 dětí, o které
pečovali 24 zaměstnanci. Vedoucím tábora byl i letos s. L. Loučka,
prof. na gymnasiu ve Val. Kloboukách, bytem v Újezdě.
PŘÁTELSKÝ VEČER:
Přátelský večer s Komsomolem uspořádal dne 28. července
místní Svaz socialistické mládeže. Komsomolci v počtu 35 byli
z Voroněže. Přátelského setkání byli přítomni i zástupci místních složek.
Po příjezdu byli přivítáni předsedou SSM s. Fr. Čechem a předsedou
MNV s. J. Kráčalíkem. Komsomolci uctili památku umučených
na Ploštině na místním hřbitově.
ŽNĚ:
Žně ve sloučeném JZD Újezd, Haluzice, Loučka byly zahájeny
28. července a skončily 16. srpna. V průměru tři kombajny pokosily a
vymlátily pšenici na 111 ha, žito na 8 ha, ječmen na 79 ha, oves na 94
ha, celkem 292 ha. Dosud nebývalou plodinou byla řepka, zasetá na 7
ha, která měla vysoký ha výnos, v ø 27 q.
Letošní žně skončily rychle, bez průtahů a hmotných ztrát a co je
hlavní, s plným elánem všech družstevníků. Díky nejen příznivému
počasí, ale hlavně dobré organisátorské práci předsedy sloučených
družstev soudruha Vlast. Mudráka.
Družstevníci
oslavili
svůj
úspěch
dožínkovou
veselicí,
s programem, který jim připravil už tradičně učitel K. Plotz.
POČASÍ:
V měsících červenci a srpnu t.r. bylo počasí až nepříjemně
pěkné. Sucho, příznivé pro žně a až 30˚C vedra se přičinila o to, že
otavy letos budou poskrovnu.
ZDRAVOTNICKÉ ODPOLEDNE:
Zdravotnické odpoledne uspořádal dne 5.IX. ČČK za spolupráce
vojenské posádky ze Slavičína. Průvod, v počtu asi 300 občanů,
krojovaných a uniformovaných členek Červeného kříže prošel vesnicí a
na přilehlé louce v hájku byla předvedena bojová ukázka s ošetřením
raněných.
Mezi členkami z Újezda a V. Pole se provedla soutěž
v družstvech v první pomoci, kterou hodnotil obvod. lékař MUDr. Ed.
Kaucký a dět. sestra L. Kaucká.
Iniciátorem akce a pořadem provázel zubní lékař MUDr. Petr
Wehrenberg. Veselice pod širým nebem, která následovala, se protáhla
do půlnoci. Kladem pořadatelů bylo, že kromě lihovin se prodávalo a
vyprodalo hodnotné ovoce.
ZMĚNA:
Dne 1. září je na místní ZDŠ provedena změna. Ředitelem školy
je s. Karel Jarošek, učitel z Val. Klobouk, naroz. 4. IX. 1933 na Vsetíně.
Učí od roku 1954 a je aprobovaný pro předměty: Př, Ch, Z, Pv. Funkcí
ředitele pověřen dočasně. Dosud zastával funkci zástupce ředitele
ve Val. Kloboukách.
Dosavadní ředitel s. Jiří Hlavoněk byl z funkce odvolán a
v souvislosti s tím pověřen funkcí učitele na ZDŠ ve Valašs. Kloboukách.
S. učitel Jiří Hlavoněk se nar. 9.5.1934 v Brně, tak absolvoval na
pedagogické fakultě Masarykovy univerzity obory: Př,Ch,Z. Ve funkci
ředitele působil na zdejší škole 12 roků.
Funkcí zástupce ředitele pověřen s. učitel Rostislav Mikulů,
naroz. 28.2.1943 v Újezdě č.p.224. Promován na ped. fakultě
v Gottwaldově v oborech F, Pr a od r. 1964 učil na ZDŠ ve Slavičíně.
Dosavadní zástupce ředitele byl z funkce, kterou vykonával 18 let
odvolán a pověřen funkcí na téže škole. Narodil se 24.8.1914 ve Vídni,
v r. 1935 ukončil studia v Mukačevě na Podk. Rusi a od roku 1939 učil
v Újezdě, kde působí nepřetržitě 33. rok.
MOTOCYKLOVÁ TRAGÉDIE:
Tragicky zahynula při motocyklové havárii mezi Vys. Polem a
Vlachovou Lhotou sl. Stanislava Kamenčáková, nar. dne 7.5.1951,
dělnice, bytem Újezd č.p.246. Motocykl, řízený Jaroslavem Šimonů,
nar. 3.11.1945, bytem Újezd č.p.27, havaroval dne 11.9. ve večerních
hodinách.
NOVÁ KOMUNIKACE:
Nová komunikace na trati Záhumení byla v září t.r. již
dobudována. Silnici budoval nár. podnik Silnice z Uherského Hradiště.
Komunikace,
včetně
kanalizace,
vodovodu,
chodníku
a
veřejného osvětlení byla vybudována nákladem 1 300 000,- Kčs.
KRONIKÁŘ:
Kronikář, učit. Karel Plotz vedl oběcní kroniku od roku 1952
do 30. září 1971. Všechny významnější události místního charakteru
byly v kronice podchyceny.
Přeji nástupci hodně úspěchů.
Dne 27.12.1971 na schůzi kulturněškolské a sociální komise
MNV v Újezdě došlo k převzetí funkce obecního kronikáře, kterým se
po schválení komisí stává po dosavadním obecním kronikáři Karlu
Plotzovi VLADIMÍR MĚŘÍNSKÝ, učitel na ZDŠ v Újezdě.
Podle směrnice Odboru kultury ONV v Gottwaldově ze dne
9.2.1970 čl. V činím první svůj zápis v této kronice uvedením svého
stručného životopisu.
Narodil
jsem
se
dne
23.
září
1934
v Přísnoticích,
okr. Brno-venkov v rodině rolmistra čsl. armády. Dětská léta
do začátku II. světové války jsem prožil v Olomouci. Po přestěhování
naší rodiny do Lipníka nad Bečvou jsem zde začal v r. 1940 chodit
do školy. Středoškolská studia jsem započal v blízkých Hranicích na
Moravě a pokračoval v nich v Lipníku n. Beč., v Novém Jičíně a
dokončil je maturitou v r. 1953 na gymnasiu v České Třebové. V r. 1955
jsem ukončil vysokoškolské studium na Vyšší škole pedagogické v Brně
složením státních zkoušek v oboru učitelství dějepisu a zeměpisu
pro 6.-8. post. roč. tehdejší osmileté střední školy. V témže roce jsem
nastoupil učitelské místo na Osmiletce ve Francové Lhotě a po dvouleté
vojenské službě v Ružomberku a v Mladé u Prahy jsem byl umístěn
tehdejším Odborem školství a kultury ONV ve Val. Kloboukách do
Újezda, kde působím jako učitel ZDŠ od r. 1957. Věřím, že mně bude
dáno, abych zapisoval především skutečnosti, svědčící o mírovém a
všeobecně šťastném rozkvětu obce, kterou máme všichni rádi.
Kronikář MNV Vladimír Měřínský na svém pracovišti v kabinetě
DZ na ZDŠ v Újezdě u Val. Klobouk. (foto Josef Žmolík)
VOLBY:
Nejzávažnější událostí II. poloviny roku 1971, která ovlivnila
dění v naší obci byly volby do všech zastupitelských orgánů ČSSR, které
proběhly 26. a 27. listopadu. Poprvé naši občané volili své zástupce
do orgánů státní správy na základě zákona o Československé federaci
z r. 1968, nově do Federálního shromáždění a jeho dvou komor;
Sněmovny lidu a Sněmovny národů a do České národní rady.
Vlastní volební kampaň a příprava voleb začala v naší obci
I. schůzí Národní fronty, za účasti zástupců všech jejich složek, která se
konala 1. října 1971 za řízení jejího předsedy Drgy Františka čp. 267.
Ze schůze vzešel předběžný návrh kandidátky do MNV a návrh
na složení obvodní a okrskové volební komise. Byl sledován cíl omladit
MNV a posílit v něm zastoupení žen. Na kandidáty do MNV byli
navrženi tito občané:
1. Ambrůz Stanislav čp. 136
2. Čech František čp. 65
3. Černobilová Vojtěška čp. 219
4. Drga František čp. 267
5. Drga Josef čp. 264
6. Frýželka František čp. 98
7. Halberštádtová Milada čp. 199
8. Kamenčáková Ludmila čp. 223
9. Kráčalík Josef čp. 208
10.Machů František čp. 266
11.Mana František čp. 26
12.Maliňák Josef čp. 209
13.Mikulů Jan čp. 224
14.Ovesný Josef čp. 119
15.Pavelka Bohumil čp. 156
16.Pavelka Josef čp. 205
17.Slovák Josef čp. 185
18.Šimák František čp. 49
19.Urubek Karel čp. 15
20.Urubek Josef čp. 138
21.Zámečníková Františka čp. 241
Do obvodní volební komise byli navrženi tito občané:
1. Urubek František čp. 171 jako předseda
2. Hlavička Rudolf čp. 113 jako místopředseda
3. Sucháčková Marie čp. 270 jako jednatelka
4. Faldík Josef čp. 268 jako člen
5. Černobilová Anna čp. 178 jako členka
Do okrskové volební komise byli navrženi tito občané:
1. Černobila Josef čp. 178 jako předseda
2. Měřínský Vladimír čp. 256 jako místopředseda
3. Polomík Miroslav čp. 158 jako jednatel
4. Machů Miloslav čp. 76 jako člen
5. Drgová Františka čp. 147 jako členka
6. Kamenčák Jan čp. 238 jako člen
7. Machů Milada čp. 194 jako člen
S předběžným návrhem kandidátů Národní fronty měli zástupci
jednotlivých složek seznámit své členy, které zastupovali. Někteří z nich
však podcenili projednání tohoto návrhu kandidátky ve složkách, které
zastupovali.
Pro zdárné zajištění voleb v naší obci bylo zřízeno a začalo
pracovat Agitační středisko, jehož předsedou byl jmenován Karel
Jarošek, ředitel zdejší ZDŠ. Jeho práce probíhala zejména na úseku
názorné a rozhlasové agitace. Vedením skupiny názorné agitace byl
jmenován Jindřich Dolinský, učitel ZDŠ. Ve skupině pracovali tito
učitelé ZDŠ:
Jarmila Kňourková, Vladimír Měřínský, Petr Zlámal, Marta
Bedřichová, Milada Holíková, Jarmila Ilková, Jarmila Šimáková a
kolektiv učitelek zdejší Mateřské školy.
Vedením rozhlasové agitace byla jmenována Věra Kozubíková,
učitelka ZDŠ. Ve skupině pracovali tito učitelé ZDŠ:
Oldřich Kolář, Vojtěška Černobilová, Marie Loučková, Marie
Zeťková, Alžběta Kráčalíková, Milada Machů, Ludmila Jančíková.
Osobní agitaci prováděly dvojice agitátorů, jejímiž členy byli
M. Loučková, O. Kolář, V. Měřínský, J. Šimáková, M. Sucháčková z řad
učitelů ZDŠ, z řad občanů Milan Raška, Stanislav Fojtů.
Agitační středisko v průběhu předvolební kampaně vydalo 4
bleskovky, 3x nástěnné noviny, brožuru Újezd včera a dnes v počtu
400 ks, provedlo 26 relací v místním rozhlasu, fotogalerii kandidátů,
vyzdobilo agitační středisko a instalovalo volební místnost. Na těchto
úkolech a akcích bylo učiteli odpracováno 837 hodin, za což se jim
dostalo poděkování zvláštním dopisem od MO KSČ. Kolektivu
agitačního střediska Újezd byl také udělen diplom komisí pro masově
politickou práci OV KSČ a školskou a kulturní komisí ONV. Gottwaldov
za kulturně politickou práci při příležitosti voleb 1971.
Dne 13. října 1971 se schází představitelé Národní fronty
v Újezdě na své II. předvolební schůzi, kterou řídí její předseda Drga
František čp. 267. Došlo na ní ke schvalování navržených kandidátů
do MNV. V každém navrhovaném bylo hlasováno zvlášť. Až na jednoho
byli všichni navržení kandidáti na poslance NV schváleni jednomyslně.
Mladí voliči se sešli 22. října na své předvolební schůzi v sále
kina, na které je uvítala cimbálová muzika a pěvecká agitka děvčat ZK
Svit Gottwaldov. K mladým voličům, kteří prvně přistoupí k volbám
promluvil za OVNF MUDr. Lukařský a seznámil je s celkovou
problematikou voleb.
Dne 27. října se koná veřejná schůze voličů v sále místního kina.
Přítomným voličům na zahájení zahrála dechová hudba ZK Svit
z Gottwaldova. Schůzi zahájil a řídil předseda NF v Újezdě František
Drga čp. 267. Byli jí též přítomni zmocněnci OVNF pro volby s. Burger
a Surma. Občané-voliči byli seznámeni s volebním programem a
navrženými kandidáty do všech zastupitelských orgánů státní správy.
Navrženými kandidáty NF jsou pro naši obec:
do Sněmovny lidu FS Jan Kučera, agronom JZD Vlčnov,
do Sněmovny národů FS Oldřich Burger, tajemník ÚV NF ČSR,
do České národní rady Marie Šmotková, dojička JZD
Vlára-Slavičín,
do KNV ing. Antonín Eliáš, vedoucí výrobní konstrukce PAL
Magneton Kroměříž, závod Valašské Klobouky,
do ONV František Čech ml., provozní technik u poštovního
úřadu Gottwaldov 2, je občanem a rodákem z naší obce čp. 65, ve svých
24 letech kandiduje za obec Újezd a Loučku
do MNV 21 výše uvedených kandidátů.
V diskusi, která se rozproudila byly řešeny nejen otázky spojené
s volebním programem, ale došlo spíše k řešení osobních věcí, z čehož
vyplynula rezignace s. Jana Mikulů na jeho kandidaturu do MNV.
Vlastní volby proběhly ve stanoveném termínu 26. a 27.
listopadu. Pro hlasování byla upravena a vyzdobena hlasovací místnost
v zasedací síni MNV.
Volby byly zahájeny 26. listopadu ve 14 hod. odpoledne tím, že
se své funkce ujaly obvodní a okrskové volební komise a volební komise
ONV a OVKSČ a OVNF.
První k volbám ještě před stanoveným termínem docházejí
nejstarší občané obce, kteří však musí počkat až do úředně stanoveného
termínu do 14 hod. odp. Během voleb pracoval nepřetržitě rozhlasový
kolektiv a PO při ZDŠ, pionýři a pionýrky, kteří vítali voliče a uváděli
zejména starší občany do volební místnosti. V podvečer prvního dne
voleb účinkovala na návsi také místní dechová hudba a dechovka NP
Svit z Gottwaldova. Do 22 hod. 26.11. odvolilo 80% zapsaných voličů.
Druhý den odvolili zbývající voliči. Volební místnost byla otevřena od 7
do 14 hod. Ve 14 hod. odpoledne 1971 byl volební akt ukončen a
na pokyn předsedy okrskové volební komise Černobily Josefa čp. 178
byly otevřeny urny a bylo započato se zpracováním výsledků hlasování,
které byly do 18 hod. večerní doručeny na ONV do Gottwaldova. Rovněž
do 18 hod. zasedaly obě volební komise.
Výsledky voleb 1971
Ze 788 zapsaných voličů ve volebním seznamu odvolilo 786
voličů. K volbám se nedostavili 2 občané (ve volbách 1964-25 voličů).
Zvolenými kandidáty za poslance jsou:
do Sněmovny lidu FS Jan Kučera,
do Sněmovny národů FS Oldřich Burger,
do České národní rady Marie Šmotková,
do Krajského národního výboru ing. Antonín Eliáš,
do Okresního národního výboru František Čech,
do Místního národního výboru v Újezdě:
1. Stanislav Ambrůz 781 hlasy
2. František Čech 782 hlasy
3. Vojtěška Černobilová 781 hlasy
4. František Drga 730 hlasy
5. Josef Drga 776 hlasy
6. František Frýželka 753 hlasy
7. Milada Halberštádtová 776 hlasy
8. Ludmila Kamenčáková 781 hlasy
9. František Machů 783 hlasy
10.František Mana 781 hlasy
11.Josef Ovesný 784 hlasy
12.Josef Maliňák 784 hlasy
13.Josef Kráčalík 780 hlasy
14.Bohumil Pavelka 782 hlasy
15.Josef Pavelka 786 hlasy
16.Josef Slovák 784 hlasy
17.František Šimák 751 hlasy
18.Karel Urubek 783 hlasy
19.Josef Urubek 780 hlasy
20.Františka Zámečníková 766 hlasy
Ustavující plenární schůze nového Místního národního výboru
se konala poprvé 21. prosince 1971 ve schůzovní místnosti MNV
v Újezdě. Schůzi až na další předsedal poslanec Josef Maliňák čp. 209.
Do jeho rukou složili noví poslanci předepsaný slib. Přednesl návrh a
řídil volbu nového předsedy MNV, kterým byl navržen František Šimák
čp. 49, poslanec MNV. Ten byl zvolen většinou 18 poslanců, 1 poslance
se zdržel hlasování, 1 poslanec pro pracovní zaneprázdnění , byl mimo
obec, se volby nezúčastnil. Poté nový předseda František Šimák převzal
řízení pléna MNV a ujal se tak vedení Místního národního výboru.
Dalším bodem programu byla volba rady MNV. Po jednotlivém
hlasování byli na základě návrhů jednomyslně zvoleni tito poslanci za
členy rady MNV v Újezdě:
Čech František čp. 65- místopředseda MNV
Pavelka Bohumil čp.156- tajemník MNV
Maliňák Josef čp. 209- předseda finanční komise
Urubek Karel čp. 15- předseda komise veřejného pořádku
Frýželka František čp. 98- předseda komise výstavby
Zámečníková Františka čp. 241- 7. člen rady
Jednotlivé komise MNV byly voleny jako celky, protože někteří
jejich členové byli zvoleni za členy rady MNV s funkcí předsedů těchto
komisí.
Finanční komise:
Maliňák Josef čp. 209- předseda
Ambrůz Stanislav čp. 136- člen
Ovesný Josef čp. 119- člen
Slovák Josef čp. 185- člen
Drga František čp. 34- aktivista
Faldík Josef čp. 268- aktivista
Frýželka František čp. 77- aktivista
Pavelka Zdeněk čp. 32- aktivista
Komise veřejného pořádku:
Urubek Karel čp. 15- předseda
Drga Josef čp. 264- člen
Kráčalík Josef čp. 208- člen
Urubek Josef čp. 138- člen
Kráčalík Josef čp. 255- aktivista
Polomík Miroslav čp. 158- aktivista
Sucháčková Marie čp. 270- aktivistka
Šafařík Zdeněk čp. 154- aktivista
Komise výstavby:
Frýželka František čp. 78- předseda
Drga František čp. 267- člen
Machů František čp. 264- člen
Mana František čp. 26- člen
Machů František čp. 15- aktivista
Maňas František čp. 232- aktivista
Mikulů Jan čp. 224- aktivista
Vaculín Josef čp. 280- aktivista
Kulturně školská a sociální komise:
Čech František čp. 65- předseda
Pavelka Josef čp. 205- člen
Černobilová Vojtěška čp. 219- členka
Halberštádtová Milada čp. 199- členka
Kamenčáková Ludmila čp. 223- členka
Zámečníková Františka čp. 241- členka
MUDr. Kaucký Eduard čp. 285- aktivista
Kolář Oldřich čp. 285- aktivista
Měřínský Vladimír čp. 256- aktivista
Mikulů Marie čp. 224- aktivista
MUDr. Wehrenberg Petr čp. 285- aktivista
První plénum MNV se usneslo vypracovat a předložit radě MNV
návrh na pracovní plán a zaktivizovat činnost ustavených komisí
pro plnění budovatelských úkolů a ostatní činnosti v naší obci.
S jakým volebním programem šli noví kandidáti MNV do voleb
v r. 1971?
Seznam navržených kandidátů do národních výborů v naší obci
Z Újezda kandiduje do ONV mládí
Dokument k registraci našeho kandidáta do ONV
Tak slibovali nově zvolení poslanci
Během roku 1971 se narodilo 28 lidí,
zemřelo 11 lidí,
přirozený přírůstek 17 lidí,
přistěhovalo se
20 lidí,
odstehovalo se
22 lidí.
Naše obec má k 31.12.1971 ~ 1204 obyvatel.
Je to o 15 více oproti 31.12.1970.
Rok 1972 je druhým rokem V. pětiletého plánu rozvoje našeho
národního hospodářství, rokem, kdy nově zvolené zastupitelské orgány
spolu s občany se začnou vzájemně podílet na plnění úkolů vyplývajících
z volebních programů posledních voleb.
VÝROČNÍ SCHŮZE SOKOLU:
Na výroční členské schůzi TJ Sokol, která se konala 16. ledna
byla udělena Františku Šimákovi čp. 105 OVČST u příležitosti 70 let
Československého fotbalového svazu bronzová medaile s odznakem
za 25 letou činnost v okresních komisích ČSTV. I my mu blahopřejeme.
Obětavých a zapálených občanů pro práci na úseku tělovýchovy není
nikdy dost. Proto ať toto uznání je stimulem pro všechny mladé.
TURNAJ V ODBÍJENÉ:
Mládežnická organizace Socialistický svaz mládeže uspořádala
23. ledna I. ročník turnaje v odbíjené, který se konal v tělocvičně místní
školy za účasti 4 družstev. Pro vítěze byl pořízen putovní křišťálový
pohár a věcné ceny. Vítězem tohoto pohárového turnaje se stalo
družstvo gymnasia Valašské Klobouky, pod vedením prof. Šanovce,
na 2. místě SSM Újezd, 3. místo SSM Jasenná a na 4. místě družstvo
Sokola Újezd. Je přáním všech příznivců tohoto krásného sportu, aby se
tento turnaj dožil co největšího počtu ročníků a hrálo v něm co nejvíce
družstev.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE:
Výroční členská schůze hlavního hospodářského podniku v naší
obci JZD se koná poprvé od sloučení JZD Újezd, Loučka a Haluzice
11. února v sále kulturníh domu ve Vlachovicích.
Naši obec na ni zastupovali jako hosté předseda MNV s. Frant.
Šimák a tajemník MNV s. Boh. Pavelka.
KOTELNA:
Mimořádně teplá zima umožnila včasné započetí výstavby
úložiště topných olejů u místní ZDŠ. Zemní práce- hloubení základů
pro budovu úložiště byly zahájeny 26.2.
Odstartováno!
Rypadlo HON s obsluhou z JZD Vlára ze Slavičína
Práci osobně řídí předseda MNV s. Šimák (vpravo) za účasti
členů stavební komise s. Drgy Fr. a Machů Fr. (druhý a třetí zprava).
Lidé a moderní technika
Praxe plnění volebního programu
HAVÁRIE:
V odpoledních hodinách 26.2. havaroval na silnici v ,, Březovém
hájku“, při jízdě z Újezda nákladní automobil T-805, náležející ČSPO
Vysoké Pole, řízený tamním občanem Aloisem Poláchem. Řidič a
spolujezdec utrpěli středně těžká zranění a byli odvezeni na ošetření
do nemocnice. Došlo rovněž k poškození automobilu v důsledku jeho
převržení. Je to mimořádná událost nezaviněná našimi občany, stala se
však na katastru naší obce v důsledku nepřiměřené jízdy v levotočivé
zatáčce.
JARNÍ PRÁCE:
Letošní velmi mírná zima, při níž sněhová pokrývka trvala
maximálně 15 dnů v nadmořské výši Újezda, umožnila zemědělcům
brzké zahájení jarních prací. První pokus v jarní setí, byl učiněn
29. února na trati ,,Vlkanov“, kdy do připravené půdy po
jednohodinovém setí byl vyset 1 q ječmene. Pro náhlé zhoršení počasí
bylo setí zastaveno. Plná setba byla zahájena 7. března, kdy se dosela
trať Vlkanov. Jarní setí bylo dokončeno k 31. březnu. Pracovalo se
přitom bez mimořádných směn v řádné pracovní době, při čemž vhodné
povětrnostní podmínky dovolily maximálně využít stroje a mechanizační
prostředky.
ZUBNÍ LÉKAŘ:
Po téměř pětiletém působení v naší obci 29.2. skončil svoji
lékařskou činnost zubní lékař MUDr. Petr Wehrenberg. Odchází
na nové pracoviště do Bystřice nad Pernštejnem. Zůstane naše moderní
zubní ordinace dlouho osiřelá?
FAŠANK:
Tak jako každoročně i letos se konaly u nás tradiční končinové
slavnosti-fašanky. V pondělí chodili ,,babkovníci“, za které byli oblečeni
členové ČSPO a úterní bláznivou svatbu uspořádali v kinosále členové
SSM.
,,Babkovníci“ účinkují za každého počasí
U Černobilů ,,V krámě“ na dvoře
DIVADELNÍ OCHOTNÍCI:
Divadelní kroužek při Osvětové besedě nastudoval a sehrál
divadelní hru Pomocnice v domácnosti aneb Anna poklad rodiny.
Ochotníci kroužku sehráli celkem 10 představení, z toho 2 krát
účinkovali v naší obci. Zúčastnili se rovněž okresní ochotnické divadelní
žatvy ve Hvozdné u Gottwaldova, kde s úspěchu obsadili v celookresní
soutěži cenné 2. místo.
MDŽ:
Naše ženy svůj svátek MDŽ oslavily jako každoročně v místním
kinosále, kde při oslavě jim vzdali dík svým vystoupením především
jejich děti písněmi, básněmi a tanečky v kulturním pásmu, které s nimi
nacvičili učitelé Mateřské školy a místní ZDŠ. V projevu ženy pozdravil
a jim za práci poděkoval předseda MNV s. Frant. Šimák. Jednotlivé
složky Národní fronty odměnily zasloužilé ženy ze svých řad, kterým
jejich představitelé odevzdali dárky. Za ČSČK: Belžíková čp.6, Belhová
čp. 95, za ČSŽ: Polomíková čp. 158, Zámečníková čp. 241, Kořenková
čp. 217, za ČSPO: Urubková čp. 103, Machů M. čp. 132,
za SSM: Rašková čp. 13, Kamenčáková čp. 258, za SCHDHZ:
Kráčalíková Z. čp. 254, Kráčalíková B. čp. 255, Pochylá čp. 116.
Předseda MNV s. Frant. Šimák při projevu. Před jevištěm
předsedové složek Národní fronty
Vystoupení V. třídy ZDŠ
Za SSM byla odměněna pí. Rašková, které odevzdává dar jeho
předseda s. Stan. Fojtů
Dne 19. dubna bylo při pietní slavnosti na místním hřbitově
vzpomenuto 27. výročí ploštinské tragedie za veliké účasti občanů a
zejména mládeže jak z naší tak i z okolních obcí. Slavnostní projev
pronesl předseda MNV s. Fr. Šimák a člen OV SPB s. Svoboda.
Nezapomeneme!
Část průvodu občanů a zástupců složek NF k hrobům obětí
válek
Slavnostní položení věnců na společný hrob obětí Ploštiny
Předseda MNV s. Frant. Šimák při projevu. Vlevo od něho člen
OVSPB s. Svoboda
BETONÁŽ ZÁKLADŮ PRO BUDOVU ÚLOŽIŠTĚ TOPNÝCH OLEJŮ:
22. dubna i v naší obci přiložili občané ruku k dílu při národní
směně. Bylo započato s budováním kanalizace a chodníku v délce 200
metrů v Bosni. Pracovalo se intenzivně i na stavbě úložiště topných
olejů u ZDŠ jak je patrné vedlejších snímků.
Na snímku zleva: tajemník MNV s. Pavelka, Al. Buryánek,
předseda MNV s. Šimák, zást. řed. ZDŠ s. R. Mikulů a člen komise
výstavby s. F. Frýželka
Ze 49 občanů obvodu zdravotního střediska Újezd, kteří
dne 18. května darovali krev bylo 18 občanů přímo z naší obce, kteří se
zapojili do této humánní akce. Odběr, který byl proveden na poliklinice
ve Valašských Kloboukách, byl organizován místním obvodním lékařem
MUDr. Ed. Kauckým ve spolupráci s MS ČSČK celého jeho obvodu.
Věkově jsme byli nejmladšími dárci celého okresu. Krev darovali
občané čestně zdarma!
Práce na úložišti topných olejů u školy pokročily do stadia, kdy
bylo možno přistoupit k technicky náročné pracovní operaci, k uložení
srdce úložiště- dvou obrovských cisteren. Stalo se tak 14. května.
Do vybudovaných základů autojeřáb PS Gottwaldov a jeho vsádka
za asistence členů MNV a zejména komise výstavby + brigádníci byla
tato akce za hustého, nepřetržitého deště úspěšně provedena.
Přeprava cisterny po ose k úložišti skončila
Je nutné se na zvednutí takové váhy zabezpečit
I s takovým nákladem si dovedou lidé poradit
Správné nasměrování před spuštěním na patky
Uložení je prováděno s přesností na centimetry
Jedna cisterna je tedy na místě, ještě druhou! To počasí!
KURS ŠITÍ:
Dne 29. května byl slavnostně ukončen ve schůzovní místnosti
MNV kurs šití, který uspořádal ČSŽ naší obce. Kurs odborně vedla s.?
Navštěvovalo ho ? žen a jistě přispěl ke zdokonalení v této ženám tak
potřebné dovednosti.
DIVADELNÍ HRA:
1. a 2. června sehráli žáci místní ZDŠ pod vedením
s. uč. M. Loučkové v místním kinosále divadelní hru Zkoušky čerta
Belínka. Sehráli pro mládež 2 a pro dospělé 1 představení.
Naši mladí herci na prknech jeviště našeho divadelního sálu
Herci- žáci ZDŠ se svými vedoucími; zleva: s. uč. Loučková,
Ilková, Zlámal
PRŮJEZD SPORTOVNÍCH AUTOMOBILŮ:
V sobotu 3. června sledovali četní naši občané ale hlavně
mládež od 6:00 hodin do 10:00 hodin průjezd sportovních automobilů
různých kubatur, které se účastnily soutěže II. Barum rallye. Závodníci
projížděli naší obcí po silnici od Loučky na Vys. Pole.
MDD:
U příležitosti svátku dětí- MDD uspořádal ČSŽ a SRPŠ při ZDŠ
pro naše nejmladší občany- školní děti slavnost. Průvodem přes náves
odešly děti s hudbou do ,,Březového hájku“, kde v hlavním pořadu je
přijel pobavit umělec z Brna pásmem Rumcajsova estráda. Zdařilá
slavnost dětem vyšla. Bylo překrásné počasí. V zábavném pásmu
vystoupily také děti naší mateřské školy, 1.-5. post. roč. a pěvecký sbor
při ZDŠ.
MODRÝ TÝM ŽEN:
Ke 30. výročí vyhlazení Lidic projel po všech památných
místech válečných tragédií z dob II. světové války u nás v republice
Modrý team žen, t.j. žen-motoristek, členek automotoklubu. Svazarmu,
které svojí jízdou, jménem čsl. žen protestovaly proti hrůzám, které
v naší vlasti napáchali nacisté. Tyto ženy- motoristky přijely do naší
obce 13. června, kde na místním hřbitově při pietní vzpomínkové akci
položily na hrob ploštinských obětí věnce. Odtud odjeli na Ploštinu.
ČTYČICÁTNÍCI ROČ. 1932:
Čtyřicátníci- rodáci z naší obce-ročník 1932 se sešli na svém
sjezdu v sobotu 15. července. Po položení věnců na hroby svých
zemřelých vrstevníků se odebrali na MNV, kde je v zasedací síni
pozdravil předseda MNV s. Fr. Šimák. Prohlédli si kroniky obce,
obřadní síň a poté se odebrali do kinosálu, kde měli připraveno
přátelské posezení s hudbou. Hlavní zásluhu na zorganizování této akce
měl Jan Pochylý.
VEŘEJNÁ SCHŮZE:
Půlroční bilance činnosti nově zvoleného MNV se konala
veřejné schůzi MNV, KSČ a NF dne 28. července. Ve zprávě předsedy
MNV s. F. Šimáka se občané dověděli, že na plnění volebního programu
v obci bylo odpracováno za I. polol. 1972 2 616 brigádnických hodin
v hodnotě 230 000,- Kčs. Nejvíce práce se vykonalo na vybudování
úložiště topných olejů u školy- 2 400 hodin. Tato stavba pokročila do
takového stadia, že 31.7. montéři Adamovských strojíren mohli začít
vnitřní montážní práce. Dále bylo položeno 50 metrů kanalizace
v ,,Bosni“. Na výstavbě rodinných domků naši občané za 1. pol. 1972
odpracovali 42 000 hodin což představuje hodnotu 500 000,- Kčs.
POVODEŇ:
V důsledku nepřetržitého deště od středy 26.7. do soboty 29.7.
došlo v katastru naší obce k rozvodnění říčky Benčice, jejíž vody
zaplavily louky kolem stavení Z. Hrbáčka čp. 210, Kořenka Jos. 90 a
Barcucha čp. 81. Tato padesátiletá voda, která naposledy v r. 1921
zvedla hladinu Benčice-Vláry, v naší obci nezpůsobila větší hmotné
škody. Pouze v trati ,,Zádilí“ byl vodou stržen těžký dřevěný most.
Louka kolem stavení p. Barcucha čp.81
ŽNĚ:
Letošní sklizeň obilovin-žně začaly oproti jiným létům
s týdenním zpožděním až 1. srpna, kdy na trati Vlkanov začaly sklízet
první letošní úrodu 2 kombajny z NDR typu E-512.
POŽÁR:
K požáru kůlny došlo 2.8. u J. Kráčalíka čp. 208. Kůlna byla
zapálena bleskem v 7:30 hodin ráno a celá lehla popelem.
Fotodokumentace svědčící o rychlém postupu budování úložiště
LTO u ZDŠ- realizace volebního programu
4.6.1972-Obvodové zdivo je dokončeno
10.6.1972- Kladení stropních panelů
15.8.1972- Po omítnutí a započetí montážních prací
PARTIZÁNSKÁ STEZKA:
V rámci
motoristické
hry
Partizánská
stezka,
pořádané
automotoklubem Svazarmu z Náměště nad Oslavou, přijela do naší obce
2.9. skupina 14 automobilistů a 3 motocyklistů, kteří položili věnec
ke hrobu obětí Ploštiny.
Položení věnce se zúčastnili členové MNV a složek NF.
Takto naši lidé vzpomínají a váží si obětí těch, kteří položili své
životy v boji proti německému fašismu. Položení věnce na hrob
sovětského partyzána Barabáše Petrova 19.4.1972. Čestnou stráž stojí u
jeho hrobu Mil. Zvončák.
NÁVŠTĚVA POZŮSTALÝCH SOV. PARTIZÁNA:
13.9. navštívili naši obec rodinní příslušníci padlého sov.
partizána Bar. Petrova, který odpočívá na místním hřbitově. Syn
padlého partizána, jeho bratr a sestra byli přijati na MNV, kde je uvítal
předseda MNV s. Frant. Šimák a pionýři naší ZDŠ. Po kratší uvítací
slavnosti, v jejíž závěru promluvila sestra a syn padlého se všichni
přítomní odebrali k jeho hrobu na místní hřbitov k položení věnců a
uctění jeho vzpomínky. Odtud všichni odešli na trať ,,Díly“ do míst, kde
part. Petrov byl smrtelně postřelen. Přátelského setkání se sovětskými
hosty se také zúčastnil místopředseda ONV v Gottwaldově, s. Josef
Novotný. Sovětští hosté z Nikopole vyjádřili uspokojení a radost nad tím,
jak je z naší strany pečováno o hrob jejich otce a bratra a vůbec
nad srdečným přijetím, kterého se jim u nás dostalo.
Protože směrnice pro vedení kroniky a technické důvody
nedovolují přímé vlepování fotodokumentace aj. do kroniky, pořizuji od
tohoto zápisu album dokumentace jako přílohu ke kronice, v níž bude
na volných včíslovaných listech instalován materiál jako fotografie,
listiny, výstřižky apod., dokreslující život naší obce. U každé události,
takto dokumentované, bude na toto album odkaz AD-L číslo/datum
(ALBUM DOKUMENTACE-LIST č/d materiálu).
SILNIČNÍ NEHODA:
Dne 6. října došlo na silnici z Újezda do Loučky u Chrastky
k silniční nehodě. Na traktoru, řízeném s. Hlavicou, traktoristou JZD
Loučka se utrhlo zadní pravé kolo. Traktor sjel do příkopu a došlo
k převržení vlečky, naložené siláží. Traktorista na štěstí vyvázl jen
s menším zraněním na čele.
ZAHÁJENÍ PROVOZU V NOVÉ KOTELNĚ:
K zahájení provozu topnou zkouškou na nové kotelně ZDŠ došlo
9. října za účasti montérů n.p. ADAST z Adamova, Juranových závodů
z Litomyšle, odborníků Okresního stavebního podniku, předsedy MNV a
vedení ZDŠ. Jeden z úkolů volebního programu naší obce byl splněn,
zejména zásluhou obětavé organizátorské práce, ale nejen této,
předsedy MNV s. Fr. Šimáka a jeho nejbližších spolupracovníků. Kotel
č.I byl zapálen v 15 hodin, č.II v 15:20, č. III v 15:40 hodin. Během
jedné hodiny byla škola vytopena. Dobrá věc ve prospěch našich
nejmladších-dětí se podařila. Tím se dostalo naší škole jednoho
z nejmodernějších a nejprogresivnějších druhů vtápění v současné době
na celém okrese.
NAŠI V LYBII A IRÁKU:
Dne 23. prosince se vrátil již podruhé do své vlasti a rodné obce
z daleké Lybie po více než ročním pobytu náš mladý spoluobčan Jiří
Černobila. Pracoval tam jako řidič na výstavbě dálnice, spojující
přes saharské písky dva rozvojové státy Lybii a Tunisko.
Letošního podzimu se rovněž vrátil ke své rodině do Valašských
Klobouk náš rodák Josef Zemánek z Iráku, kde pracoval rok na výstavbě
rafinerie v Basře.
POŽÁR:
Poklid letošních slunných vánoc, vánoc bez sněhu byl narušen
požárem stodoly u Frant. Machů čp. 65, který vypukl krátce po 13
hodině dne 26. prosince. Příčinou byla nezodpovědná manipulace
s ohněm v prostoru kůlny dvěma osmiletými chlapci, jeho synem a
Stanislavem Drgou. Zásahem místních i okolních požárníků byl jeho
rozsah zmenšen, přesto však škoda činí cca 8 000,- Kčs.
Během roku 1972 se v naší obci
narodilo:
22 občanů
zemřelo:
7 občanů
přistěhovalo se:
2 občanů
odstěhovalo se:
8 občanů
přírůstek činí:
9 občanů
K 31.12.1972 naše obec má 1 213 občanů.
VÍTĚZSTVÍ ČSL. PRAC. LIDU:
Začátek tohoto roku byl ve znamení blížících se oslav 25. výročí
vítězství dělnické třídy v únoru 1948. I v naší obci byly zahájeny
přípravy k důstojným oslavám tohoto výročí, které proběhly po linii jak
veřejné tak školské. Hlavní oslava se konala v neděli odpoledne,
25. února v místním kinosále, na níž promluvil předseda MNV s. Šimák.
Kulturní pásmo připravili žáci místní ZDŠ pod vedením učitelů s.
Kozubíkové N. a O. Koláře.
VÝCVIK BRANCŮ:
V důsledku rozhodnutí OV Svazarmu a orgánů národní správy
došlo v Újezdě ke zřízení výcvikového střediska branců z obcí Slopné,
Loučka, Újezd, Vysoké Pole a Drnovice. Tento výcvik byl zahájen
shromážděním branců roč. 1955 za účasti zástupců lidosprávy-předsedů
MNV dotyčných obcí dne 24. února v místním sále kina. OV Svazarmu
zastupoval s. Kratochvil. Cvičiteli branců jsou prof. Lad. Loučka a Vlad.
Měřínský. Toto středisko zde začalo pracovat po několika přestávce. Je
zřízeno pro odlehčení výcvikového střediska ve Val. Kloboukách. V naší
obci jsou pro výcvik vhodné podmínky a především branci nemusí
za výcvikem v I. etapě daleko dojíždět. Je prováděn na ZDŠ a v jejím
blízkém okolí.
OSLAVA MDŽ:
Jako každoročně i letos byl slaven svátek našich žen-MDŽ
na tradiční oslavě v neděli 4. března v sále místního kina. Slavnostní
projev k ženám pronesl za MNV jeho předseda s. Šimák. Děti 1. až 5. tř.
předaly svým maminkám kytičky. Ve svém kulturním vystoupení jim
zazpívaly a zatančily. Během slavnosti účinkoval v sále místní orchestr
Melodie, řízený kapelníkem O. Kolářem.
ZIMA:
Letošní zima byla opět jako loňského roku velmi mírná. Zejména
nebylo sněhu, takže děti nemohly užívat obvyklých zimních radovánek,
jakým je sáňkování a lyžování, pro což jsou dnes děti dobře vybaveny.
Sníh po napadnutí vždy hned roztál, takže bylo poměrně nezdravo, což
by mohl býti také jeden z důvodů mimořádně velké úmrtnosti jak v naší
obci tak v okolí.
VÝSTAVBA ŠATEN:
Po 15 letech své činnosti v naší obci, 31. března zahájili členové
TJ Sokol-oddílu kopané výstavbu šaten na hřišti u školy. Šatny budou
sloužit zejména hráčům kopané. Tento počin je výsledkem dobré
spolupráce mezi MNV a TJ Sokol a OV ČSTV. Výkopů základů a
betonáže se účastnilo při zahájení této stavby 18 brigádníků s předsedou
TJ s. Josefem Hořákem v čele. 8. dubna byla provedena betonáž
podezdívky.
PIETA PLOŠTINY:
Pietní vzpomínková slavnost 19. dubna u příležitosti 28. výročí
vypálení Ploštiny se konala za krajně nepříznivého počasí (hustý déšť)
ale za velké účasti občanů a mládeže-300 účastníků. V průvodu, který
vyšel letos od požární zbrojnice přes náves byli mimo zástupců všech
složek Národní fronty a zástupců MNV okolních obcí také členové OV
KSČ s RsDr. Vojtěchem Hütnerem v čele, dále členové OV SPB.
Po položení věnců k pomníkům padlých v obou světových válkách
shromážděné občany přivítal předseda MNV s. Šimák a hlavní projev
přednesl člen SPB, ředitel Rozvodových energetických závodů
z Otrokovic s. Doulík.
SVÁTEK PRÁCE:
Oslavy Svátku práce 1. máj slavili naši občané ve Val.
Kloboukách, kam byla naše obec organizační komisí pro pořádání
májových oslav přidělena. Pro účastníky z naší obce byl vypraven
zvláštní autobus, který se zaplnil zvláště mládeží a dětmi.
DÁRCI KRVE:
Konkrétním projevem lidskosti je jistě akce zdejšího zdravotního
střediska a MS ČSČK pod vedením obvodního lékaře MUDr. Ed.
Kauckého. Dne 21. května 44 dárců z celého obvodu zdravotního
střediska Újezd darovalo svoji krev v OÚNZ v Gottwaldově. Z tohoto
počtu je 18 občanů naší obce. Celá tato skupina má nejnižší věkový
průměr na okrese.
SILNIČNÍ NEHODA:
V neděli dne 27. května došlo již podruhé během roku k silniční
nehodě v ostré zatáčce silnice v Březovém hájku. Při rychlé jízdě
od Újezda k Vysokému Poli došlo k převržení osobního automobilu
zn. Felicia. Důsledkem této havárie byli 2 zranění. Jak vidno, rozvoj
motorismu a jeho některé nedativní důsledky se projevují i u nás.
SVÁTEK DĚTÍ-MDD:
Děti svůj svátek MDD slavili za velmi příznivého počasí
3. června. Bohatý karnevalový průvod prošel z Dolňanska obcí
do Březového hájku. Do pochodu, dále k poslechu i tanci vyhrávala
místní dechová hudba. Veškeré režie Dne dětí měl MV Národní fronty a
jeho složky. O program se postarali učitelé a žáci ZDŠ, kteří předvedli
všem přítomným svá vystoupení. Děti hrály, tančily, zpívaly jak
na tanečním kole na blízké louce. Slavení tohoto svátku na způsob
dětského karnevalu si začíná vytvářet svoji tradici. Ke zkvalitnění
letošního programu dětského dne přispěly nejen děti Mateřské školy,
1.-5. post. roč. ale i žáci 6.-9. post. roč.
VEŘEJNÁ SCHŮZE NF:
Mezi významné politické události naší obce bezesporu patří
otevřená schůze Národní fronty dne 15. června za účasti významných
činitelů naší veřejné správy. Naši občané měli možnost mluvit a osobně
poznat poslance Federální shromáždění a člena Sněmovny lidu, bratra
Jana Kučeru, který v listopadových volbách r. 1971 kandidoval také
za Újezd. Dále schůze byli přítomni i člen OV KSČ s. RSDr. V. Hütner,
aktivista ONV s. Jančařík, aktivista OVNF s. J. Sukup, předseda
VO KSČ s. Mikulů Rost., předseda MNV s. Šimák Fr., tajemník MNV
s. B. Pavelka, a předseda MNNF s. Fr. Drga, který schůzi řídil. Hlavní
referát z přítomným občanům přednesl s. Hütner, který hovořil o
výsledcích okresních a krajských konferencí KSČ a o mezinárodní a
vnitropolitické situaci. V diskusi odpověděl na celou řadu dotazů
občanů. Předseda MNV s. Šimák ve svém vystoupení zhodnotil plnění
volebních úkolů za rok 1972 a I. polol. 1973. Na dobrém plnění úkolů
ve výstavbě obce se nejvíce za I. polol. 73 podíleli členové TJ Sokol,
kteří odpracovali 1500 brigádnických hodin ma výstavbě šaten, jejichž
hodnota obnáší částku 124 000,- Kčs a jsou za poměrně krátkou dobu
výstavby- 3 měsíce z 80% vybudovány. Je to zásluha jak brigádníků, tak
organizační zajištěnosti stavby ze strany MNV.
ZMĚNA SLOŽENÍ UČITELSKÉHO SBORU ZDŠ:
Ke konci šk. roku 1972-73 odchází z naší školy 10 členů
pedagogického sboru. Většinou odcházejí na nová pracoviště, resp.
do důchodu. Odchází i dosavadní ředitel s. Karel Jarošek na ZDŠ
do Val. Klobouk, kde před 2 lety působil. Stabilizace učitelských kádrů,
která je pro školu žádoucí se jistě zlepší s výstavbou nových sedmi bytů
v naší obci, tak jak stanoví plán.
PADESÁTNÍCI ROČ. 1923:
V sobotu dne 14. července se sešli padesátníci- újezdští rodáci
ročníku 1923 na svém sjezdu. Po jeho pečlivé a iniciativní přípravě,
jehož duší byla pí. Jordánová Marie roz. Gajdůšková se z 25 rodáků
sešla většina-18. Byli to: Váňa František, Mikulů Karel, Hlavička
Rudolf, Anna Urubková roz. Hlavicová, František Drga, Karel Daněk,
Ludmila Hrbáčková roz. Zvončáková, Františka Vaňková roz. Šimonů,
Váňová Marie roz. Stružková, Františka Kratochvílová roz. Belžíková,
Jiřina Drgová roz. taktéž, Anna Šimáková roz. Černobilová, Josef
Trčka, František Drábek, Marie Křížové roz. Matyášová, Anděla
Ligotská roz. Kráčalíková, Marie Jordánová roz. Gajdůšková. Do svého
středu rovněž pozvali svého bývalého učitele Frant. Troubelíka, rodáka
ze Zádveřic, dnes žijícího v Miroslavovi u Znojma. Po úvodní oficiální
části se pobavili při společném posezení v kinosále, při němž vyhrávala
místní dechová hudba.
JZD:
Žnové období a práce s nimi spojené začaly sklizní řepky
19. července, která se sklízela na sousedním lánu katastru obce Loučky,
v blízkosti zdejšího Kravínu. První posečené obilí a postavené do budek
bylo letos vidět 26. července na Annu na poli p. Rychlíka v trati u školy,
kde sklízel ječmen. Zpočátku byly práce narušeny deštěm, který však
záhy nadlouho ustal, což umožnilo bezztrátovou sklizeň. A jaké byly
letošního roku výnosy sdělil agronom JZD Loučka s. Stanislav Buriánek,
který obhospodařuje a řídí rostlinnou produkci na polích našeho
újezdského katastru.
ROSTLINNÁ VÝROBA:
V trati Dubičí z 2 ha pšenice sklidili v průměru 42,2 q/ha,
v trati Zbytky ze 6,3 ha pšenice sklidili v průměru 36,15 q/ha,
v trati Bánova ze 23 ha pšenice sklidili v průměru 26 q/ha,
v trati Zácestí z 8,55 ha pšenice sklidili v průměru 37 q/ha,
v trati Verhin z 19 ha pšenice sklidili v průměru 33,9 q/ha,
v trati Vlkanov 11,8 ha pšenice sklidili v průměru 26,8 q/ha,
v trati Předlípí z 5 ha pšenice sklidili v průměru 23,8 q/ha,
v trati Záhumení z 6 ha pšenice sklidili v průměru 23,3 q/ha,
v trati Rybničiska z 3 ha pšenice sklidili v průměru 30,6 q/ha,
v trati Vrchy z 8 ha pšenice sklidili v průměru 150 q/ha.
Dosažené výnosy jsou díky nové agrotechnice na zdejší poměry
vysoké.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA:
Úspěchy rostlinné výroby ještě ovlivnili i výrobu živočišnou. Jak
v tomto směru se výroba rozvíjí podal informaci zootechnik ZZD Loučka
s. Josef Slovák. Podklady jsou vzaty z farmy Újezd, kde je centrum
odchovu telat a jalovic pro ostatní farmy ZZD Loučka. V místním Kravíně
během roku bylo průměrně ustájeno 170 dojnic, které daly 2 378 l
v průměru na krávu a den. Plán na rok 1974 stanoví 2 750 l. Průměrný
přírůstek u telat na den činil 63 dkg. Plán na rok 1973 je stanoven
na 65 dkg. Průměrný přírůstek u jalovic na den činil 81 dkg na kus, který
byl oproti plánu o 21 dkg překročen.
Pro zkvalitnění technologie odchovu a živočišné produkce vůbec
u nás byla v r. 1973 postavena v areálu farmy Újezd granulační linka
pro výrobu hovězího žíru a odchov mladých jalovic v hodnotě
cca 400 000 Kčs.
ČSČK:
Přes nepříznivé počasí 22. července uspořádala místní skupina
ČSČK zdravotnické odpoledne, na kterém vystoupili s ukázkami bojové
činnosti vojáci VÚ Bohuslavic n. Vláří. Ukázku předvedli s prostoru
Machovy zahrady. Vojáci jako figuranti raněných byli ošetřováni
členkami zdravotnických hlídek ČSČK, které mezi sebou soutěžily.
Hlavním rozhodčím této soutěže byl místní obvodní lékař MUDr. Eduard
Kaucký. Po skončení této soutěže v místním kinosále pořádali taneční
zábavu za účinkování zdejší dechové hudby.
15 LET ODDÍLU KOPANÉ:
V sobotu 28. července oslavila TJ Sokol a její oddíl kopané 15
let své činnosti v naší obci. Slavnostní zasedání k tomuto výročí se konalo
v 16 hod. v sále kina za účasti 60 členů této jednoty a hostů. Účastnili se
ho zástupci OV ČSTV s. Radmil a Prokop, kteří předali čestní uznání
s. Františku Drgovi, Vladimíru Pochylému a Karlu Hankeovi, která jim
byla udělena OV ČSTV. Dále byli přítomni předseda MNV s. Šimák,
tajemník MNV s. Pavelka, předseda MVNF s. Fr. Drga, za ČSPO
s. Urubek F., za myslivecké sdružení s. Fr. Frýželka, za SCHDHZ
s. J. Kráčalík. Slavnostní zasedání mělo tento program:
1. Zahájení-prof. Loučka
2. Přivítání hostů-předseda TJ Sokol s. Hořák J.
3. Zpráva o činnosti oddílu Kopané za 15 let činnosti
s. Měřínský
4. Předání čestných uznání od OV ČSTV
5. Předání čestného uznání In memoriam Svatopluku
Frýželkovi,
tragicky
bývalému
aktivnímu
zahynulému
při
hráči,
nedávno
silniční
nehodě
v Malenovicích. Uznání převzal jeho otec.
6. Předání diplomů za aktivní dlouholetou činnost
v oddílu kopané s. Jos. Ovesnému, Old. Zvonkovi, ing.
Vlad. Manovi, Jiřímu Šimákovi, Jos. Šimonů, Jos.
Hořákovi,
Old.
Janků,
Miloslavu
Machů,
Jos.
Balouchovi a Vlad. Horskému.
7. Předání diplomů TJ Sokol za obětavou práci pro oddíl
s. Old. Drgovi, Mil. Jeřábkovi, Jos. Zvončákovi,
St. Maňasovi, Vlad. Měřínskému, Karlu Plotzovi,
St. Zvončákovi, Al. Mikulkovi.
8. Položení kytice na hroby zemřelých členů oddílu
Sv. Frýželkovi, Rud. Petrů a Jos. Stružkovi.
9. Slavnostní přípitek, který pronesl člen předsednictva
OV ČSTV s. Prokop.
10. Pohoštění.
Večer pak uspořádala TJ Sokol taneční zábavu v kulturním
domě na Vlachově Lhotě, za účinkování vynikající dechové hudby
z Pitína, na které se v družné zábavě sešli všichni příznivci tohoto oddílu.
V neděli 29. července i přes částečně nepříznivé počasí se
konalo na místním hřišti sportovní odpoledne. V jeho průběhu byla
sehrána přátelská fotbalová utkání. K prvnímu zápasu nastoupili bývalí
aktivní hráči, dnes veteráni resp. ,,staří“ páni Sokola Újezd a Sokola
Slopné. Za Újezd oblékli po dlouholeté odmlce znovu dres jeho bývalí
hráči: A. Fojtík, Fr. Drga ml., Al. Mikulka, K. Hanke, Jos. Mana, Jos.
Zvončák, M. Hollý, ing. V. Mana, MUDr. R. Mana, St. Belžík, Šála,
J. Ovesný a J. Šimonů. Za slopenské veterány nastoupili J. Kovář,
St. Číčela, J. Janoš, J. Kozubík, Fr. Váňa, Mir. Hlavica, Elšík, Fr. Číčela,
M. Fiodor, Hlavenka a K. Mikulka. Zápas 2 x 30 minut po velkém výkonu
starých pánů, kteří před cca 200 přihlížejícími diváky předvedli dobrou
kopanou skončil vítězstvím Újezda 3:2. Zápas řídil jako rozhodčí
Vladimír Měřínský.
Ve druhém zápase nastoupilo mládí, žáci Sokola Újezd, vedeni
trenérem V. Martinkem proti žákům Sokola Bylnice. Vyhráli bylničtí 2:1.
Rozhodčím zápasu byl s. Jos. Váňa z Újezdu.
Ve třetím zápase nastoupila proti sobě první mužstva Sokola
Újezd a Sokola Bylnice. Vyspělejší, vyšší třídu kopané hrající hráči
z Bylnice vyhráli 3:0. Rozhodčím zápasu byl s. Radomil s OV ČSTV
Gottwaldov. V průběhu zápasů a celého sportovního odpoledne bylo
prodáváno občerstvení poprvé v nových šatnách, které jsou ve stadiu
dokončovacích prací. Závěr odpoledne narušil částečně déšť, přesto však
program byl po sokolsku splněn.
ZDŠ-VEDENÍ:
K 1.9. začátku nového školního roku byl ustaven do vedení
zdejší ZDŠ nový ředitel s. Josef Šabršula, který k nám přišel
ze Zemědělského odborného učiliště z Valašských Klobouk, zde zastával
funkci pedagogického zástupce ředitele. Včetně jeho začalo učit na škole
6 nových pedagogických pracovníků.
KNIHOVNA:
Od podzimu r. 1972 do poloviny r. 1973 trvala rekonstrukce
místní knihovny. Z původních dvou tmavých a vlhkých místností
zbouráním příčky vznikla jedna prostorná, světlá, moderní místnost. Tuto
adaptaci financoval MNV; když však ONV viděl tuto iniciativu, zejména
elán knihovnice s. Mikulů M., přispěl částkou 30 000 Kč na úplně nové
zařízení. Do knihovny byly pořízeny nové regály na knihy, sedací nábytek,
nábytek z vypůjčování, záclony, závěsy atd. Touto rekonstrukcí tak vznikla
jedna z nejpěknějších kulturních místností v naší obci, což přináší
zlepšené výsledky ve výpůjčkách. Zatímco v r. 1971 bylo vypůjčeno 2 600
knih, tohoto výsledku bylo dosaženo za II. pololetí letošního roku. Snahou
pracovníků knihovny je získat jako nové čtenáře zejména z řad dospívající
mládeže.
ZMĚNA SLOŽENÍ RADY MNV:
Novým členem rady MNV se stala s. V. Černobilová, členka
MNV, ČSŽ a učitelka ZDŠ, která tuto funkci převzala po Fr. Čechovi,
který z ní odchází na vlastní žádost. Ujímá se tak ve III. čtvrtletí roku
1973 zároveň funkce předsedkyně kulturněškolské a sociální komise a
bude zároveň vykonávat funkci předsedkyně OB.
AKCE ,,Z“:
V letošním roce bylo našimi občany přislíbeno, že odpracují
na zvelebení obce 2 560 brigádnických hodin. Z této kvóty bylo nejvíce
odpracováno na výstavbě nového hřbitova 3 066 brig. hodin, byla zde
vykonána práce v hodnotě 500 000 Kčs za finančních nákladů
364 000 Kčs. Na výstavbě nových šaten TJ Sokol bylo odpracováno 2 301
brig. hodin, z toho členové tělovýchovné jednoty odpracovali 2 100 brig.
hod. Hodnota díla šaten je 124 000 Kčs, z projektové hodnoty bylo
investováno 87 000 Kčs. V počtu odpracovaných brigádnických hodin
jsou zahrnuty i hodiny, které společně odpracovaly jednotlivé složky
Národní fronty.
V obci byla prováděna generální oprava rozhlasové sítě
místního rozhlasu, což představuje jen v hodnotě sítě 75 000 Kčs. Chybí
pouze dokončit asi 300 m vedení a chybí instalace 12 reproduktorů. Tato
oprava sleduje po celkovém dokončení zlepšení slyšitelnosti a poslechu
místního rozhlasu v celé obci.
ROZPOČET:
Rozpočet obce byl pro rok 1973-1 250 000 Kčs, a největší částka
byla čerpána ZDŠ.
PATRONÁTY MNV:
MNV má uzavřen patronát s Vítkovickými železárnami Klementu
Gottwalda v Ostravě, kterým propůjčuje každoročně na dobu 2 měsícůhlavní prázdniny-budovu ZDŠ, k účelům rekreace dětí jejich podniku.
Hlavním vedoucím po mnoho let, jakož i letos, byl prof. Ladislav Loučka,
vyučující na gymnasiu ve Val. Kloboukách, bytem v Újezdě. Tento
pronájem je financován ROH VŽKC, je pro MNV výhodný z hlediska
opatření materiálu pro akce výstavby v obci. Dalším patronem je n.p. Svit
v Gottwaldově, který se realizuje v politickoorganizační práci a pomoci
v obci prostřednictvím soudruhů Burgeta, Surmy a Sukupy, kteří za Svit
spolupracující s MNV, VO KSČ a MVNF.
KOSTEL:
Jednou z historicky cenných kulturních památek v naší obci je
budova kostela. Chrám je postaven v empirovém slohu a je jediným toho
druhu na našem okrese. Je řádně udržován a v dobrém stavu o čemž
svědčí trojí nátěr věže v r. 1972, v hodnotě díla 6 000 Kčs, letošní trojí
nátěr celé střechy v hodnotě 13 000 Kčs, což bylo brigádně provedeno.
Do sakristie byla instalována akumulační kamna za 5 500 Kčs. Ve vlastní
chrámové lodi bylo instalováno 24 světel ke křížové cestě v hodnotě
18 000 Kčs. Nejnákladnější akcí bylo zabudování elektrického vytápění,
centrálně řízeného rozvodnou deskou, umístěnou v předsíni sakristie.
Pro tento účel byla položena kabelová přípojka 300 m od transformátoru
v Bosni, který byl pro tento účel vyměněn a zesílen.
Hodnota díla nového topení představuje částku 80 000 Kčs.
V této souvislosti se rovněž zmiňuji o opravě farní budovy (instalace
ústředního topení-30 000 Kčs) vodovod, teplá a studená voda, 2 koupelny,
2 WC, podsklepení, vysušení přízemního traktu budovy v hodnotě díla
brigádnicky i odborně provedených prací za 200 000 Kčs. Generální
oprava hospodářské budovy fary-plechová střecha, nová venkovní omítka,
kterou prováděl OSP Gottwaldov a brigádnicky představuje hodnota
27 000 Kčs. Všechny tyto akce byly financovány zdarů občanů.
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMKŮ:
Novou výstavbou letos přibylo 6 rodinných domků-vil: Drga
Stanislav 267, Kubíček Jos. 304, Váňa Jos. 303, Goňa Mir. 300, Ruman
Jos. 305, Mana Frant. 8. Všechny tyto domy jsou podsklepené a moderně
vybavené příslušenstvím.
PÁLENÍ SLIVOVICE A DOMÁCÍ PORÁŽKY:
Značné sucho a jarní mrazíky negativně ovlivnili v našem
regionu úrodu zejména trnek, které se již dnes nezpracovávají na povidla
či sušenky jako dříve v tak hojné míře, ale pálí se z nich v pálenici Fruty
n.p. mezi naší obcí a Vysokým Polem slivovice. Zatím co v roce 1972 bylo
422 zájemců o pálení, kteří si podali na MNV přihlášky, v r. 1973 pouze
109. Rovněž ubylo domácích porážek vepřů. Zatím co r. 1972 bylo 175
porážek, v letošním roce 140.
SLOŽKY NF:
V současné době pracuje v naší obci 10 složek Národní fronty,
v jejímž čele stojí František Drga. Jsou to tyto složky: KSČ- předseda
Rost. Mikulů, SSM- předseda Bož. Kráčalíková, ČSPO- předseda Frant.
Machů, myslivci- předseda Frant. Frýželka, ČSČK- předsedkyně Hedvika
Kamenčáková, SCHDHZ- předseda Josef Kráčalík, ČSŽ- předsedkyně
Frant. Urubková, včelaři- předseda Frant. Machů, TJ Sokol- předseda
Jos. Hořák, DV Jednoty- předseda Zd. Pavelka.
STAV OBYVATELSTVA:
V letošním roce se u nás narodilo 26 občánků, zemřelo
17- přírůstek 9 lidí. Přistěhovalo se 13 občanů a odstehovalo 17- úbytek 4
lidi. Počet uzavřených sňatků 15. K 31. prosinci 1973 čítá naše obec
1 218 občanů.
Rok 1974 je třetím rokem V. pětiletého plánu rozvoje našeho
národního hospodářství a zároveň rokem, kdy vzpomeneme 30. výročí
povstání bratrského slovenského národa proti fašismu- Slovenského
národního povstání. Události v naší obci takto následovaly.
TURNAJ V ODBÍJENÉ:
2. února se uskutečnil v tělocvičně zdejší školy II. ročník turnaje
v odbíjené o putovní pohár Socialistického svazu mládeže z Újezda.
Turnaje se účastnila tři družstva. Vítězem se stalo družstvo Sokola
Luhačovic, druhé místo si vybojovalo družstvo Újezd I, třetí bylo družstvo
Újezd II. Na pořádání tohoto turnaje se podílel nejvíce výbor SSM Újezd
na čele s jeho předsedkyní Bož. Kráčalíkovou.
HALOVÉ MISTROVSTVÍ:
9. února se účastnili žáci naší devítileté školy III. halového
mistrovství okresu Gottwaldov v lehké atletice, které se uskutečnilo
v nafukovací hale průmyslové školy kožařské. Nejúspěšnějším závodníkem
byl Lubomír Martinek, který obsadil 3. místo ve sprintu na 40 m. Zpráva o
tom byla zveřejněna i v okresních novinách Naší pravdě.
JARNÍ PRÁCE:
18. února, o měsíc dříve nežli loňského roku, začaly jarní práce
na polích našeho katastru setím jarní pšenice v trati ,, Podzlodějští“. Setí
obilovin bylo rovněž o měsíc dříve skončeno a to 7. března. Chybí jen
dostatek vláhy.
MDŽ:
Jako obvykle se slavil Mezinárodní den žen 10. března
na slavnosti v místním kinosále. Projev přednesla předsedkyně místního
výboru Českého svazu žen s. F. Urubková a předseda MNV s. Fr. Šimák.
Ženy byly podarovány blahopřáními, která vyrobili žáci školy a kytičkami
konvalinek. Program předvedli žáci místní Mateřské školy a žáci 1.-5. tř.
ZDŠ. Při slavnosti ženám vyhrávala místní dech. hudba.
ONEMOCNĚNÍ TAJEMNÍKA MNV:
15. března na svém pracovišti v kanceláři MNV byl stižen
záchvatem mozkové mrtvice tajemník MNV s. Bohumil Pavelka. Několik
měsíců zůstal v nemocničním ošetření, do výkonu funkce se však již
nevrátil a odešel do důchodu.
NÁSTUPIŠTĚ U ŠKOLY:
18. března byly započaty práce na úpravě nástupiště pro odjezd
žáků autobusy od školy. Tento den bylo provedeno bagrování a odkliz
zeleniny. Bagrování prováděl bagrista JZD Lůčka s. Šebák. Naše děti
budou moci po dokončení začatých prací bezpečně nastupovat a odjíždět
od školy.
JARNÍ POČASÍ:
První jarní den 21. březen byl v naší obci spíše dnem letním,
neboť bylo mimořádně teplé počasí. Přes den hodně nad 20˚C a ještě
večer v 18 hod. teploměr na škole ukazoval 18˚C.
SEDMIBYTOVKA:
Při stavbě nové učitelské bytovky 22. března byl položen
do země pracovníky energetických rozvodných závodů elektrický kabel.
Tato kabeláž umožnila nasazení moderní stavební techniky. Na pokládané
kabely se podíleli i místní elektrikáři ss. A Fojtík, J. Raška, J. Semela.
FAŠANKY:
I letos se konaly v naší obci fašankové slavnosti. V pondělí
11. března chodili po obci ,,Babkovníci“, které představovali členové
místního svazu Požární ochrany a v úterý 12. března byla uspořádána
v kinosále tradičně maškarní veselice ,,Bláznivá svatba“, při které
sezdával Frant. Čech ml. svatební pár, kde nevěstu představuje muž a
ženicha žena v náležitém přestrojení. Celý akt se odehrával za velkého
veselí přihlížejícím občanů, kteří po odevzdání ,,svatebních darů“ si
zatancovali při tónech místní dechové hudby.
PŘEBORY V GYMNASTICE:
Dne 15. března 20 žáků naší devítiletky se účastnilo okrskových
přeborů v gymnastice ve Slavičíně. Z újezdských chlapců si nejlépe vedli
Jaroslav Stružka a Zdeněk Drga, dále startovali Oldřich Zvonek, Maňas
Miroslav, Frant. Černobila, z děvčat Marie Pavelková. Závodů se
účastnili žáci po dvouleté přestávce i když byli proti jiným v nevýhodě,
neboť nemohli být celkem dobře připraveni ve cvičení na hrazdě. Toto
nářadí není v tělocvičně školy dosud zabudováno. Vedoucími žáků byli
učitelé Danuše Frydrychová a Vladimír Měřínský.
LIDOVÉ MILICE:
Do naší obce dne 26. března přijela četa Lidových milicí z Val.
Klobouk, které velel s. Maniš. Milicionáři spolu s učitelským sborem a
místní organizací Socialistického svazu mládeže připravili pro žáky školy
branné cvičení v prostoru ,,Končiny“. Předvedli a ukázali žákům bojovou
techniku s ukázkami svého výcviku. V průběhu branného dopoledne byl
zorganizován a proběhl branný závod hlídek, kterého se účastnilo 66
závodníků. Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Celá akce
proběhla za krásného, slunného, jarního počasí.
DEN UČITELŮ:
Den učitelů oslavili učitelé a pracovníci naší devítiletky poprvé
se svými družebními partnery na ZDŠ v Jacovcích, okr. Topolčany.
Oslava proběhla v kulturním domě v Jacovcích za účasti asi 80
pracovníků obvodů ZDŠ Újezd a Jacovce. Setkání byli přítomni mimo
vedení obou škol okresní školní inspektor Dr. J. Slaměník, předseda JZD
Lůčka s. V. Mudrák, za JZD Olšava s. V. Hlavica, předseda SRPŠ při ZDŠ
Újezd s. Žáček, předseda MV ROH s. Láník. Za přítomnosti ředitele ZDŠ
Jacovce s. Zd. Hostečného a jejich předsedů MNV, VO KSČ a JZD
jacovské děti předvedli přítomným slovenské národní tance a písně
v jejich krojích. Setkání proběhlo v srdečné a družné atmosféře.
BĚH MLADÉ FRONTY:
Dne 2. dubna se účastnila 20 členná výprava atletů-běžců naší
školy běhu Mladé fronty ve Val. Kloboukách. Ze 6 kategorií vyhráli naši
4. Z újezdských žáků si nejlépe vedli: Naďa Ovesná, která vyhrála běh
na 600 metrů, Stanislav Frýželka vyhrál závod na 1000 metrů. Ostatní
vítězové byli z Drnovic a ze Sehradic. Vítězové obdrželi od městského
výboru SSM Val. Klobouky diplomy a hodnotné věcné dary jako ceny. Byli
úspěšnější než běžci z Val. Klobouk a Brumova a dokázali tak, že máme u
nás zdravou a silnou mládež.
SOUTĚŽ VE STŘELBĚ:
Následujícího dne, 3. dubna, se účastnili členové střeleckého
kroužku na ZDŠ prvních střeleckých žákovských soutěží, pořádaných
okresním domem pionýrů a mládeže v Gottwaldově. Ze 24 družstev se
v rychlosti střelby umístili na 13. místě a v přesnosti střelby na 5. místě.
Nejúspěšnějším střelcem byl Jaroslav Stružka z Újezda; ze 400
možných zásahů nastřílel 299. Z 96 střelců skončil na 15. místě. Střelecký
kroužek vede na škole učitel s. O. Kolář.
SNÍH DO KVĚTŮ:
Dne 16. dubna, po téměř měsíc trvajícím ne jarním, ale letním
počasí a navíc velkém suchu do rozkvetlé přírody padá sníh, což
negativně ovlivnilo plodnost ořechů a jiného ovoce. Sníh během dne
roztál.
PIETA PLOŠTINY:
Ploštinských obětí, umučených před 29 lety, bylo vzpomenuto
při smuteční vzpomínkové oslavě 19. dubna průvodem občanů a mládeže
přes náves na místní hřbitov k pomníkům padlých. Piety se účastnili
zástupci OV SPB vedených s. Svobodou a předsedové národních výborů
se zástupci složek Národní fronty z okolních obcí. Projev za MNV Újezd
přednesl předseda MNV s. Fr. Šimák, za OV SPB s. Svoboda. Následující
den, 20. dubna, skládali naši pionýři slavnostní slib na Ploštině.
ZÁJEZD DO MLR:
Zahraničního zájezdu do sousední Maďarské lidové republiky
ve dnech 4.,5. a 6. května se účastnilo 40 dětí naší školy, které jsou členy
Interclubu. Tento zájezd pro ně připravila vedoucí Interclubu
s. uč. Milada Machů ve spolupráci s vedením školy a SRPŠ (Sdružení
rodičů a přátel školy). Děti doprovázel zástupce řed. školy s. Rost.
Mikulů, uč. s. I. Ligasová, s. Bedroš, uč. Zemědělské učňovské školy z Val.
Klobouk, který pro své znalosti maďarštiny dělal průvodce. Účastníci
zájezdu první den navštívili naši družební školu v Jacovcích.
REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ:
Dne 14. května byly zahájeny práce na rekonstrukci a úpravě
hřiště u školy, které slouží jak ZDŠ tak i místní TJ Sokol. Hřiště bylo do té
doby travnaté s podložím dusaná hlína. Při deštích bylo blátivé a
nezpůsobilé k užívání. Proto bylo třeba nejdříve hřiště odvodnit.
Melioraci provedla Státní meliorační správa Brno, stavební správa OHzemědělské stavby. Geodetické zaměření provedli její pracovníci s. Jan
Martinů a Arnošt Uhlíř.
TĚLOCVIČNA:
Tentýž den provedla firma Beskydsport z Frýdku-Místku
dokončovací práce na vybavení tělocvičny ZDŠ a to instalací závěsného
nářadí 2 hrazd a 2 kruhů. Tím vybavení tělocvičny je 18 let po dokončení
stavby kompletní. Tyto akce byly uskutečněny péčí ředitele školy s. Josefa
Šabršuly, který mimo jiné věnuje velkou pozornost sportovnímu vybavení
celého areálu školy pro potřebu správního využití naší mládeže.
BARUM RALLYE:
1. června naší obcí projížděly soutěžní závodní automobily,
účastnící se soutěže, známé Barum rallye. Projížděly obcí opačným
směrem než před rokem a to od Vys. Pole k Loučce.
MDD:
V neděli 2. června měly svůj svátek naše děti- Mezinárodní den
dětí, který oslavily odpoledne v ,,Březovém hájku“, kde se jednak bavily
vystoupením a scénkami, které si připravili péčí svých učitelů, jednak byly
pro ně uchystány různé atraktivní soutěže v lovení, házení, střelbě. Každý
chlapec a děvče dostalo obloženou housku a sodovku. Hlavní režie
dětského dne měla předsedkyně OB s. uč. Vojtěška Černobilová. Děti a
rodiče na slavnosti přivítala předsedkyně SRPŠ s. L. Kaucká. K poslechu,
zábavě a tanci jak pro naše děti tak pro dospělé a rodiče vyhrávala hudba
kapelníka Šerého z Val. Klobouk. Odpoledne se všem velmi líbilo, přálo
počasí a tak se těžko, zejména děti s pěkným prostředím ,,Březového
hájku“ večer loučili.
SJEZD ŠEDESÁTNÍKŮ:
Rodáci naší obce, ročník 1914-šedesátníci, se sešli 8. června
na svém sjezdu. Hlavními organizátory setkání byl J. Fr. Čech a
Jos. Černobila, spolu s předsedou Sboru pro občanské záležitosti
prof. L. Loučkou. V odpoledních hodinách se sešli na MNV, kde byli
slavnostně přijati předsedou MNV. Poté položili kytice k hrobům svých
zemřelých vrstevníků a následovala prohlídka obce. Pro mnohé, co zde
trvale nežijí jistě zajímá po stránce změn obce k lepšímu. Večer se sešli
šedesátníci v zasedací místnosti MNV, kde měli připravené pohoštění a
společné pobavení při vzpomínkách na mládí. Mezi šedesátníky se
dostavil rovněž jejich bývalý učitel R. Krejcárek, který je na odpočinku
ve Štípě. Celkem se sešlo 20 rodáků, i s manželkami bylo všech přítomno
42.
SJEZD ČTYŘICÁTNÍKŮ:
Dalším setkáním rodáků z Újezda byl sjezd čtyřicátníků-roč.
1934, kteří se sešli na podobné akci jako šedesátníci 15. června. Přišli
mezi ně i jejich bývalí učitelé Klíma a K. Plotz. Organizátory setkání byli
Zd. Pavelka, Jan Drga a J. Zvonková. Pohoštění a společenský večírek
měli připravený v kinosále.
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU:
Konec školního roku byl slavnostně zakončen na ZDŠ škole
školní slavností. Nejlepší žáci byli odměněni hodnotnými věcnými dary a
diplomy za svoji celoroční práci jak na škole, tak i mimo školu za účast
v žákovských soutěžích. Značných změn doznalo opět na konci
šk. r. 1973-1974 složení učitelského sboru, ze kterého odešlo 8 učitelů
na jiná pracoviště. Tato častá fluktuace nepřináší pozitivní výsledky
ve školní práci. Stabilizaci učitelských kádrů se zatím ještě nepodařilo
plně uskutečnit. Snad v příštích letech se fluktuace, která je na naší škole
snad největší na zdejším okrese sníží výstavbou nové sedmibytové
jednotky.
ODCHÁZEJÍCÍ UČITELÉ:
Učitelé, kteří odešli jsou:
Stanislava Dratvová-Školní družina-učitelka
Danuše Frydrychová-učitelka 1.-5. post. roč.
František Hejda-učitel češtiny a výtvarné výchovy
Alžběta Kráčalíková-učitelka 1.-5. post. roč.
Jana Pavelková-profesorka chemie
Hynek Paštěka- profesor matematiky a tělesné výchovy
Libuše Truková- učitelka školní družiny
Jiří Serucha- učitel matematiky a fyziky.
Po téměř čtyřicetiletém působení na škole v Újezdě odchází do
důchodu uč. 1.-5. post. roč. Karel Plotz, se kterým se na soudružské
besedě na závěr školního roku rozloučili jak spolupracovníci tak i ředitel
školy s. J. Šabršula, okresní školní inspektor Dr. Josef Slaměník,
za MN ROH se rozloučila a předala upomínkový dar s. uč. Milada
Machů. Přejeme K. Plotozvi, aby při dobrém zdraví důchodu v kruhu své
početné rodiny si užil.
ŽŇOVÉ PRÁCE:
Žňové práce započaty v Újezdě 5. srpna.
JZD A ÚJEZD:
Společně obhospodařovaná půda našeho katastru je dnes
součástí půdního fondu JZD Lůčka,v němž z celkového počtu zaměstnanců
připadá asi 50% na občany naší obce. Tito všichni se jistě zasloužili o
udělení Rudé standarty ministerstva zemědělství a výživy za rok 1974.
Zootechnik družstva s. Josef Slovák říká, že tato pocta byla
udělena našemu družstvu jako jednomu z nejlepších v daných přírodních
podmínkách. Standartu převzali vedoucí funkcionáři JZD na Krajském
odboru ministerstvu zemědělství v Bruč. Udělena byla za zvýšení dojivosti
na 3 098 l mléka na jednu dojnici za rok a docílení výnosu obilovin
(pšenice, žito, ječmen) 37 q/ha. Dále za překročení dodávky mléka o
90 000 l mléka nad stanovený plán 760 000 l.
Během r. 1974 byla postavena a vybudována na újezdském
katastru v areálu farmy Újezd granulační linka nákladem 400 000 Kčs.
Granulují se na ní objemná jadrná krmiva pro kooperační seskupení JZD
Lůčka, Olšava, Ploština a Vizovice. Z újezdských občanů na ní pracují
Ludvík Ambrůz a Miroslav Goňa.
V únorových volbách do představenstva JZD Lůčka byli zvoleni
Rudolf Urubek, František Machů, Ludmila Zvončáková a Milan
Kamenčák.
Dále v prostorách újezdské farmy byla postavena nová hala
pro přidruženou opravárenskou činnost- opravu hydraulických zvedáků.
Je zde zaměstnáno 12 pracovníků, vedoucím je Oldřich Zvonek.
JZD v katastru naší obce nově zbudovalo polní cesty zpevněním
vozovky s asfaltovým postřikem v trati Újezd směrem na trať Bukovinky a
Újezd-Díly-Hacník a na celé újezdské farmě. Celková délka nově
upravených vozovek činí 4 300 m a to nákladem 1 500 000 Kčs.
Prováděcí podnik byl Státní silnice Brno, pobočka Uherské
Hradiště. Výstavbou se usnadní přístup do jednotlivých honů a také
na salaš, která je v Újezdě postavena 180 000 Kčs.
Rovněž byly nákladem 300 000 Kčs provedeny rekultivace
pozemků, přibraných do JZD od soukromých držitelů a to v tratích Zádilí
a Zácestí.
NEŠŤASTNÉ POSTŘELENÍ:
Nešťastnou náhodou byl 1. září v časných ranních hodinách
v 3,30 min. postřelen člen místní Myslivecké společnosti s. Václavíček
z Luhačovic Josefem Frýželkou-,,Ořešanem“. K nešťastné události došlo
v prostoru ,,Za hájenkou“ při čekané na černou. Když Josef Frýželka
vybíjel zbraň, sklouzla mu ruka na spoušť a vyšla rána, při níž projektil
zranil s. Václavíčka přes levou část tváře, dále směřoval do měkkých částí
levého ramene a vyšel podpažím levé ruky. Zraněný byl převezen
do nemocnice k ošetření. Na tváři mu zůstala jizva. Střelec Frýželka měl
štěstí v neštěstí. Takto sám mně o události podal informaci.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK:
Za účasti předsedy a tajemníka MNV, zástupce SRPŠ byl
3. září slavnostně zahájen nový školní rok 1974-75. Při této příležitosti
bylo vzpomenuto 30. výročí SNP. Slavnostní projev pronesl k této
významné historické události našich národů uč. s. Vladimír Měřínský.
Žáci školy předvedli pásmo písní a recitací, které s nimi nacvičili učitelé
s. V. Kozubíková a Old. Kolář. K zahájení nového školního roku
nastoupili na školu tito noví učitelé:
Dagmar Heinzová, učitelka školní družiny,
František Fuchs, učitel chemie a tělesné výchovy,
Jana Kubínová, učitelka fyziky a matematiky,
Lenka Maříková, učitelka 1.-5. post. roč.,
Libuše Minaříková, učitelka školní družiny,
Vlasta Starýchfojtů, učitelka přírodopisu a prací na pozemku.
Staronovým učitelem je i K. Plotz, který bude vyučovat i nadále
jako důchodce v 5. post. ročníku.
NÁCVIK SPARTAKIÁDY:
Nový školní rok byl zahájen ve znamení příprav 30. výročí
osvobození Československa sovětskou armádou a přípravami na masová
vystoupení Československé spartakiády 1975, jako vyvrcholení těchto
oslav. Nácvik na spartakiádu byl zahájen 31. srpna a poté 14. září srazy
cvičitelů, kterých se účastnili učitelé školy ss. Černobilová, Ligasová,
Bábíková, Fuchse a Měřínský.
RELIGIOZITA OBČANŮ:
Důkazem značné religiozity místních občanů i občanů okolních
obcí, kteří se ve většině hlásí k římskokatolickému náboženství je udílení
svátosti biřmování, které 6. října udílel v místním chrámu sv. Mikuláše
biskup apoštolský administrátor olomoucký prof. Jos. Vrána. Při této
příležitosti posvětil nový hlavní chrámový oltář, který byl postaven dle
směrnic II. vatinského koncilu značným nákladem.
SRÁŽKA AUTOMOBILŮ:
Téhož dne došlo ke srážce 2 osobních automobilů Škoda MB
v ostré zatáčce u Kořenků v ,,Březovém hájku“. K těžšímu zranění
nedošlo, jen byla způsobena hmotná škoda.
PODZIMNÍ POČASÍ:
Počasí letošního podzimu je velmi deštivé, což se projevuje
zvýšenými nároky na provádění podzimních prací, zejména orby.
16. října po téměř měsíc trvajících deštích dokonce padá sníh
s deštěm, což se opakuje 21. a 22. října, tedy napadlo na 3 cm sněhu. Celá
okolní krajina je pod sněhem, květiny na zahrádkách, listí na stromech,
řepa na poli. Sníh však během dne roztál. 23. října poklesly ranní teploty
tak, že na kalužích vody při silnicích je vrstvička ledu- první mráz. A
1. listopadu silný mráz způsobil opadání všeho listí se stromů-Listopad.
OSLAVA VŘSR:
7. listopadu prošel obcí ve večerních hodinách od místní
pekárny ke škole za účasti zástupců MNV a složek Národní fronty
lampiónový průvod dětí, provázený rodiči a dospělými u příležitosti
57. výročí VŘSR. Slavnostní projev k tomuto výročí přednesla
uč. s. Milada Machů. Slavnost byla zakončena Internacionálou.
VEŘEJNÁ SCHŮZE MNV:
Veřejná schůze občanů za účasti jak předních funkcionářů
z obce tak i poslance Federálního shromáždění s. Burgera, poslance ONV
s. Frant. Čecha ml. se konala 8. listopadu. Na této schůzi, která byla
občany hojně navštívena promluvil předseda MNV s. Fr. Šimák, který je
seznámil s plněním volebního programu a úkolů třetího roku V. pětiletky
v místních podmínkách. Na úseku investiční výstavby řekl s. předseda,
jsou ve volebním programu 3 akce.
PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU:
1. III. etapa výstavby nového hřbitova
2. Kanalizace v ,,Dolňansku“ I. část
3. Chodník v ,,Bosni“.
Tyto akce představují hodnotu díla 1 230 000 Kčs s provedením
za 860 000 Kčs finančního nákladu. Na splnění těchto letošních úkolů
bylo uzavřeno 3 260 bezplatných brigádnických hodin občanských
závazků a 1 400 brigádnických hodin závazků společenských organizací
Národní fronty. Celoobecní závazek byl vcelku splněn a hodiny
odpracovány, což je i důsledek mobilizace občanů agitátory.
KANALIZACE:
Velmi náročným úkolem bylo budování hlavní stoky kanalizace
v ,,Dolňansku“. Tato akce začala s velkým zpožděním, neboť nebylo
možno zajistit kanalizační roury. Za pomoci velmi dobrých a obětavých
bagristů z Průmyslových staveb Gottwaldov, za příkladné pomoci občanů
z Dolňanska a ostatních placených pracovníků byla tato hlavní stoka
za velmi ztížených podmínek provedena. Tento úsek tvoří asi 2 metry
mocný bahnitý nános, který se při hloubkovém výkopu bagrem sesouval.
Až trojnásobným výkopem zeminy rozšířeného výkopu se podařilo
kanalizační roury zabudovat. Zde patří poděkování všem zúčastněným
pracovníkům a hlavně obyvatelům rodinných domků, vedle nichž probíhal
nejtěžší úsek této kanalizační stoky, a kteří zde odpracovali stovky
bezplatných brigádnických hodin.
Bylo provedeno 350 m hlavní stoky o průměru 60 cm a 55
běžných metrů vedlejší stoky o průměru 30 cm. Pro pokračování v příštím
roce jsou vytvořeny příznivé předpoklady, neboť je vytvořena materielní
zátoka pro včasné zahájení. Pokud bude počasí pro provádění kanalizace
příznivé, bude se ještě pokračovat v budování vedlejší započaté stoky.
HŘBITOV:
U druhé akce III. etapy výstavby hřbitova bylo v letošním roce
vykonáno mnoho práce. Byla dokončena kanalizace na spodní straněspodní polovině hřbitova, navezeno a srovnáno asi 900 m3 chybějící
zeminy, aby mohl být proveden podélný široký chodník. Na dokončení této
spodní poloviny schází ještě přesunout asi 300 m3 zeminy, aby hřbitov
mohl být alespoň provizorně oplocen. Byly zbudovány hlavní a boční
vozovky, široké podélné chodníky a to všechno včetně tvrdoasfaltového
povrchu.
Na dvou polích byly provedeny obruby cestiček včetně
podkladního materiálu. Pracovalo se rovněž na budování parkoviště a
příjezdné vozovky čp. 223.
CHODNÍK:
Třetím úkolem volebního programu je stavba chodníku
v ,,Bosni“ na provedeném úseku kanalizace v délce 400 běžných metrů.
Tato stavba byla v 2. pololetí roku dokončena.
JINÉ BUDOVATELSKÉ AKCE:
Mimo rámce volebního programu, dodává na závěr předseda
MNV s. Šimák, byla v letošním roce provedena generální oprava
zpevněných ploch v areálu ZDŠ tvrdoasfaltovým povrchem nákladem
200 000 Kčs, rozšířením vozovky a vybudování autobusového nádražínástupiště a další úpravy v prostoru školy v hodnotě díla, která jak vidět
je nemalá.
Další podobnou akcí je rekonstrukce hřiště, kde došlo u jeho
rozšíření, prodloužení, odvodnění a srovnání povrchu, na který ještě
přijde škvarový povrch a oplocení atd. Členové TJ Sokol zde napracovali
650 hodin a hodnota provedených úprav činí 100 000 Kčs.
ROZHLAS:
Navíc generální oprava rozhlasové sítě v obci, zakoupení nové
rozhlasové ústředny za 57 000 Kčs, úprava vozovky od Kovárny k ZDŠ
v délce 600 m asfaltovým postřikem a vyštětěním a generální oprava
stávajících 4 učitelských bytovek (nátěry, instalace ústředního topení) to
vše v částce 170 000 Kčs. Celková hodnota všech akcí za tento rok je
presentována částkou 1 700 000 Kčs, proti roku 1973 tedy zvýšení o 10%.
ROZPOČET A PERSPEKTIVY DO BUDOUCNA:
Rozpočet obce na rok 1974 představuje částku 1 651 000 Kčs.
Předseda MNV seznámil občany s náplní příštího období a
vyzval je k diskusí o ní. V orgánech MNV a VO KSČ je projednávána
otázka vyřešené obchodní sítě v naší obci v plném rozsahu. Na podmínky
naší střediskové a spadové obce je současný stav nevyhovující. Proto
hlavní náplní příštího volebního období by měla být výstavba nákupního
střediska, která by představovala hodnotu díla přes 4 mil. Kčs, dále
stavba smuteční obřadní síně na novém hřbitově, budování hlavní stoky
kanalizace v ,,Bosni“, pokud bude schválena, neboť dosud zůstává
nevyřešený problém stavby čistících stanic, pro které nejsou dodavatelské
kapacity. Vyvstává požadavek na novou mateřskou školu a poštu, která
nevyhovuje. Otázka kulturního střediska má být řešena v r. 1981. Úkoly se
musí řešit dle pořadí a naléhavosti za předpokladu vzájemné spolupráce a
pomoci všech občanů obce.
POSLANEC FS V ÚJEZDĚ:
V druhé části programu promluvil poslanec Federálního
shromáždění s. Burger, který seznámil občany s právě probíhajícím
jednáním FS, v němž při jednáních byl vládou položen důraz na zvýšené
efektivity našeho národního hospodářství a zejména hospodárné využívání
paliv a pohonných hmot v důsledku růstu cen surovin na světových trzích.
Reakce na tuto zprávu nebyla od občanů příliš příznivá.
MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST:
Místní myslivecká společnost uspořádala dne 17. listopadu
v katastru obce hon, při němž šťastnou a přesnou mušku měli zejména
hospodář MS Újezd s. Frant. Drga a hospodář MS Vys. Pole A. Šoman,
kteří složili v trati za ,,Hájenkou“ 2 divočáky o váze 100 a 70 kg. Jinak
střelili řadu bažantů, zajíců, divokých králíků a lišky.
Jak hospodařili naši myslivci v letošním roce vyplynulo
z informační zprávy hospodáře MS s. Frant. Drgy. Myslivci sesbírali 68
bažantích vajec a odchovali 56 kuřátek, které vypustili do jednotlivých
úseků honitby. Plán výřadu drobné zvěře splnili. Činil 98 zajíců, 128
bažantů kohoutů, 6 srnců, 3 srny, 6 srnčat, 1 muflon, 1 muflonka, 1
muflonče. Odstřel spárnaté nebyl splněn-příčina nešťastné postřelení
s. Václavíčka. Ani u mufloní zvěře nebyl splněn-velký ruch v lese při těžbě
dřeva. V naší honitbě se nachází 8-10 ks jelení zvěře. Odstřel nebyl ONV
povolen. U drobné zvěře byl výnos zvěřiny z 1 ha 2 kg a kvalita zvěřiny
velmi dobrá. Výsledky jsou rok od roku lepší zásluhou krmení a odsřelu
škodné. Zdejší členové MS střelili 11 toulavých psů, 56 koček, 1 liška,
2 tchoři, 3 lasičky, 22 vran, 1 jestřáb a 18 sojek.
Na úseku kynologie má MS 2 lovecky upotřebitelné psy a
4 štěňata. Členové se zavázali v 30. výr. osvobození naší vlasti Sov.
armádou, že vysadí 2 remízky, každý člen vysadí 1 stromek, aby
zabezpečili zvěři a ptactvu domov, obživu a lidem více kyslíku.
SVAZARM:
Po několikaleté odmlce byla obnovena v obci činnost zájmové
společenské organizace Svazarm. K obnovení činnosti došlo na ustavující
schůzi dne 17. listopadu za účasti člena OV Svazarmu v Gottwaldově
s. Jaroslava Miky. Organizace má početnou členskou základnu-44 členů.
Předsedou ZO byl zvolen Josef Váňa, strážný n.p. Svit Gottw., jednatelem
Vlad. Měřínský, pokladníkem Lad. Loučka, instruktorem pro motorismus
Jiří Černobila, ins. pro střelbu O. Kolář, hospodářem J. Macík, dále členy
výboru jsou Fr. Vaněk a Jos. Drga ml.
HOVORY S MLÁDEŽÍ:
I místní mládeži je věnována ze strany vedení obce pozornost.
Dne 29. listopadu setkalo se mládí obce s místními funkcionáři
na ,,Hovorech s mládeží“. Protože se blíží slavné výročí našich národů30. let od konce II. světové války, měli naši mladí občané možnost se
seznámit s obdobím 30 let výstavby naší obce od r. 1945. S touto historií
je seznámil kronikář obce. Dále si mohli pohovořit a vyměnit názory,
vyjádřit svoje postoje s přítomnými funkcionáři obce, předsedou MNV
s. Fr. Šimákem, tajemníkem MNV s. J. Maliňákem, předsedou VO KSČ
s.
R.
Mikulů,
předsedkyní
Kulturně
školské
komise
MNV
s. Voj. Černobilovou. Po rušné besedě si přítomní prohlédli Kroniky
obce a dokumentační materiál ke Kronice. Zájem byl veliký, trval až do
pozdních nočních hodin.
VÝCVIK BRANCŮ:
Za účasti předsedy MNV a tajemníka MNV, dále zástupce OVS
Gottwaldov mjr. Vavřínka a zástupce OV Svazarmu s. Charuzy byl
zahájen 30. listopadu v naší obci výcvik branců II. období ve výcvikovém
středisku Újezd, do kterého spadají branci před nástupem základní
vojenské služby z obcí Drnovice, Vys. Pole, Újezd, Loučka a Slopné.
Vedením výcviku byli pověřeni s. V. Měřínský a L. Loučka.
NOVÁ KAMERA:
Pro zkvalitnění dokumentační práce vesničanů obce byla
zakoupena z prostředků MNV kamera filmovací zn. Supra na snímání
8 mm filmu za 1 450 Kčs a promítačka Meolux 2 na promítání těchto
úzkých filmů. Tyto vzácné pomůcky pro kronikářskou práci byly
zakoupeny v prodejně Chemodroga ve Val. Kloboukách. Celkový náklad
na pořízení činil 3 000 Kčs. Díky veliké za toto.
POHYB OBYVATELSTVA:
Během roku se v obci narodilo 22 občanů
zemřelo 13 občanů.
Přirozený přírůstek
9 občanů.
Přistěhovalo se
6 občanů.
Odstěhovalo se
14 občanů.
Celkově přibylo
1 občan.
Obec Újezd má k 31.12.1974 1 219 občanů. Lze říci, že
každoročně se absolutní přírůstek snižuje. Značný podíl tvoří přechod
občanů do jiných bydlišť zejména z pracovních důvodů. Daleké dojíždění
přestává mít perspektivu.
Sňatků bylo uzavřeno 20.
Zápis schválen 4.9.1975.
Rok 1975 nám všem připomíná, že před 30 lety skončila strašná
druhá světová válka. Všechen náš lid oslaví třicáté výročí osvobození
našich zemí spojeneckými armádami, zejména slavnou Sovětskou
armádou. Vyvrcholením těchto oslav je Československá spartakiáda 1975.
Dále je tento rok posledním rokem úspěšné páté pětiletky.
Všechny tyto události se svým způsobem odrážejí v životě naší krásné
obce a jejího pracovitého lidu.
Události a život obce se snažím zachytit chronologicky tak, jak
po sobě následovaly.
KONČINY:
Tak jako v předchozím roce i letos se konají v obci končinové
slavnosti-začátek masopustu. Jejím organizátorem jsou tradičně členové
Československého svazu požární ochrany, kteří v pondělí 10. února chodí
po vesnici s hudbou převlečení za ,,babkovníky“. Jejich účinkování je
natočeno na filmový pás naší filmovou kamerou, která tak byla uvedena
do provozu. Večer téhož dne se koná v kinosále končinová zábava, na níž
vyhrává hudba OB z Loučky.
NOVÉ VARHANY:
Dne 13. února skončila kolaudací stavba nových varhan
ve zdejším chrámu sv. Mikuláše. Kolaudaci prováděl člen Moravské
filharmonie Olomouc a hlavní kolaudátor arcidiecéze olomoucké profesor
Schindler. Stavbu varhan prováděl závod Varhany, n.p. Krnov. Byly
pořízeny z darů občanů farnosti za 600 000 Kčs. Posvěcení varhan
provedl 13. dubna biskup mons. Josef Vrána z Olomouce. Odpoledne byl
uspořádán duchovní koncert umělců z Olomouce na nových varhanách
za spoluučinkování violisty a pěvkyně.
TURNAJ V ODBÍJENÉ:
1. března uspořádali chlapci a děvčata místní organizace
Socialistického svazu mládeže v tělocvičně Základní devítileté školy již
III. ročník turnaje v odbíjené. V turnaji hrálo pět družstev; 2 družstva
z Újezda, dále družstva Gymnasium Valašské Klobouky, SSM Svit
Gottwaldov a Sokol Luhačovice. Putovní pohár si vybojovalo družstvo
SSM Svit Gottwaldov. Na ukončení turnaje byla uspořádána ve zdejším
kinosále taneční zábava.
První fotbalové utkání na nově upraveném škvárovém hřišti bylo
po téměř roční přestávce sehráno v neděli dne 9. března. Hraje se
na hřišti jednak rozšířeném, zvětšeném, se škvárovým povrchem.
DRUŽSTVA SE ZDŠ JACOVCE:
Po druhé slaví učitelé místní devítiletky spolu s ostatními
pracovníky školy Den učitelů se svými družebními kolegy ze ZDŠ Jacovce,
okr. Topolčany. Na oplátku přijíždějí jacovští společně autobusem
do Újezda 22. března. V 10:30 hod. jsou uvítáni vedením školy, prohlížejí
si školu a po obědě ve 13 hod. odjíždějí na Ploštinu, památného místa
z doby II. svět. války, kde si prohlédli nově dokončený památník a
vzpomněli obětí ploštinské tragedie. (Z této části návštěvy je filmový
záznam). Poté je odjezd obou škol ke slavnostnímu shromáždění
v kulturním domě v Sehradicích, které končí v pozdních hodinách
přátelským společenským posezením. Hosté byli vřelým přijetím spokojeni
a těžko se loučili.
PIETA PLOŠTINA:
V pátek 18. dubna, v předvečer 30. výročí vypálení Ploštiny se
koná za účasti zástupců okolních obcí, společenských organizací, občanů
a mládeže pietní vzpomínkové shromáždění u hrobu jejich na místním
hřbitově. V následujících dvou dnech se naši občané a mládež v masovém
měřítku účastní odhalení nového památníku na Ploštině, kam jsou
dopravováni zvláštními autobusy.
BESEDA O ODBOJI V KRAJI:
V domácím protifašistickém odboji za II. světové války promluvil
v rámci oslav 30. výročí osvobození k místní mládeži člen OV SPB
(Okresního výboru Svazu protifašistických bojovníků) s. Svoboda. Beseda
se konala 30. dubna dopoledne v tělocvičně školy. S. Svoboda měl
v dětech vděčné a zvídavé posluchače.
STAVĚNÍ MÁJE:
Na počest 30. výročí osvobození našich zemí Sovětskou armádou
postavili členové místní základní organizace Svazarmu, pod vedením jeho
předsedy s. Josefa Váně na návsi před průmyslovou prodejnou v podvečer
30. dubna tradiční máj. Vztyčení bylo provedeno netradičním způsobem a
sice autojeřábem JZD, který řídil s. Josef Kubíček. Kmen máje byl předem
uchycen
v železobetonové
konstrukci
pomocí
mohutného
šroubu.
Konstrukci rovněž zabudovali místní Svazarmovci. Děvčata máj
nazdobila, věnce z chvojí zhotovila paní Terezie Kráčalíková čp. 111,
otvory pro uchycení šroubů v kmeni máje přesně navrtal Josef Urubek ml.
(stolař) a 28 m vysoký máj, s čs. vlajkou, ušitou učitelkou ZDŠ Marií
Sucháčkovou, v 18 hod. dominoval újezdskému náměstí. Při vlastním
zvedání máje vyhrávala místní dechová hudba.
OSLAVA OSVOBOZENÍ:
V 19 hod. večer pak vyšel od pekárny lampionový průvod přes
obec ke slavnostně vyzdobené škole. Průvodu se účastnilo jak velké
množství mládeže tak i dospělých. Do pochodu jim vyhrávala místní
dechovka.
K výročí
osvobození
Československa
a
naší
obce
ke shromážděným občanům promluvil předseda MNV s. Frant. Šimák.
Poté byl vypálen slavnostní ohňostroj a večer byl zakončen v kinosále
předmájovou veselicí, při níž si i mladí zatančili a zazpívali při tónech
místní dechovky.
PRŮMYSLOVÁ PRODEJNA:
Po 15 letém působení odchází z místa vedoucího průmyslové
prodejny s. Stanislav Vojáček na prodejnu do Pozlovic a zdejší prodejnu
po něm přebírá místní občan, obchodník Miroslav Pavelka, který sem
přichází z obdobné prodejny v Lípě u Gottwaldova. Přejeme oběma, aby
se jim práce v této službě veřejnosti dařila a hlavně aby měli stále co
prodávat.
ODMĚNĚNÍ PRACOVNÍKŮ LIDOSPRÁVY:
30. výročí osvobození Československa a zároveň vzniku
národních výborů bylo vzpomenuto 2. května na veřejné schůzi MNV
v zasedací místnosti MNV. Na toto téma měl k přítomným projev předseda
MNV s. Frant. Šimák. Poté byli za dlouholetou úspěšnou práci
v lidosprávě odměněni následující občané: Pamětní medaily k 30. výr.
osvobození-ss. Františka Polomíková, Josef Vaculín, Ludvík Zámečník,
František Čech, Bohumil Pavelka, František Frýželka, Josef Maliňák, Jan
Mikulů, Josef Machů, Josef Urubek.
Čestným uznáním MNV: ss. Josef Šabršula, Rostislav Mikulů,
Vojtěška Černobilová, Františka Zámečníková, Ladislav Loučka, Machů
František,
Tělovýchovná
jednota
Sokol,
místní
organizace
Československého červeného kříže, Kolektiv žáků a učitelů ZDŠ, Marie
Hnilová a kolektiv mateřské školy.
OKRESNÍ SPARTAKIÁDA V GOTTWALDOVĚ:
Vyvrcholením oslav 30. výročí osvobození je Československá
spartakiáda 1975. Spartakiádní skladby nacvičilo přes 120 chlapců a
děvčat naší školy. Po provedených prověrkách a sesvičných cvičili naši
žáci dne 24. května a v neděli 25. května na okresní spartakiádě
v Gottwaldově. V sobotu (24.5.) na 1. dnu okr. spart. cvičí 84 žáků a sice:
24 nejmladších žáků vedoucí s. uč. V. Černobilová,
36 mladších žaček
vedoucí s. uč. I. Ligasová,
24 starších žáků
vedoucí s. uč. V. Měřínský.
V neděli 2. den ok. sp.(25.5.) od nás v Gottwaldově cvičí 36
mladších žáků pod vedením s. uč. Fr. Fuchse. Děti byly dopravovány
do Gottwaldova a zpět zvláštními autobusy. První den bylo počasí pěkné,
slunečné, druhý den pršelo.
POZŮSTALÍ PO BARABÁŠOVI:
V neděli 25. května byli na MNV přijati na přátelské besedě
pozůstalí po sovětském partizánu, který padl v Újezdě Petru Barabášovi
ze SSSR, a sice jeho dva synové a sestra.
SMRTELNÝ ÚRAZ:
Ráno po 5. hodině dne 27. května došlo na silnici do Loučky, asi
150 m od kovárny ke smrtelnému úrazu. Při vzájemném míjení 2 vozidel,
autobusu jedoucího z Újezda a do Újezda přijíždějícího osobního
automobilu zn. Moskvič, byla tímto vozem zachycena a na místě usmrcena
Marie Gajdůšková z Újezda. Osobní vůz, řídil Josef Petrů z Loučky. Je to
další otřesná daň motorismu v obvodu naší obce.
KÁCENÍ MÁJE:
V ranních hodinách dne 30. května ,,neznámí“ výtržníci shodili
máj. Na štěstí nedošlo k žádnému úrazu. Přesto však se zábava Kácení
máje konala, i přes nepříznivé počasí, které zapřičinilo odložení slavnosti
MDD, která se měla konat 1.6., na níž měla naše mládež zacvičit skladby
ČS 1975.
ŽENY Z TOPOLČAN:
Dne 1. června zavítala do naší obce delegace žen z družebního
okresu Topolčany. Ženy navštívily památník na Ploštině a na zpáteční
cestě byly přivítány u nás na MNV.
SPARTAKIÁDA VE SLAVIČÍNĚ:
V neděli 8. června se 120 dětí naší školy se svými vedoucími
účastní okrskové spartakiády ve Slavičíně. Zde jednak pochodovaly
v průvodu a poté za celkem příznivého až poněkud větrného a
chladnějšího počasí cvičily v 5 spartakiádních skladbách.
MDD, MÍSTNÍ SPARTAKIÁDA:
A konečně 15. června v rámci MDD (mezinárodní den dětí)
na nově upraveném hřišti u školy proběhla místní spartakiáda, na níž
předvedlo svá cvičení před domácím publikem (mohlo být početnější)
120 děvčat a chlapců v pěti skladbách, tak jako cvičili na okresní a
okrskové spartakiádě. Cvičilo se za krásného, slunného počasí, průvod
dětí, cvičení i zábava jak pro mládež odpoledne tak večer se vše vydařilo.
Byla to dosud nejmasovější tělovýchovná akce v Újezdě. Na zdárném
průběhu a organizaci se podíleli pracovníci ZDŠ, SRPŠ a TJ Sokol.
150 LET HUDBY V ÚJEZDĚ:
Dne 29. června oslavili muzikanti místní dechové hudby
150. výročí trvání hudby v Újezdě. Zpráva o založení místní hudby je
zachována v kronice Val. Klobouk, kde ji našel známý pracovník v oblasti
valašského folkloru pan Bařinka z Val. Klobouk. Hlavními organizátory
oslavy byli pan František Čech starší, vedoucí polesí v důch., a pan Josef
Rychtík ml. Muzikanti se v hojném počtu (viz. doložená presenční listina)
sešli v místním pohostinství, kde naladili svoje nástroje, odehráli krátkou
zkoušku a poté se odebrali do místního chrámu, kde koncertovali
při hrubé na bohoslužbách. Po skončení obřadů v kostele před hlavními
kostelními dveřmi zahráli svým zemřelým kamarádům, kterých vzpomněl
při projevu člen sboru pro občanské záležitosti prof. Lad. Loučka. Odtud
odešli na náves, kde koncertovali. V odpoledních hodinách pokračovali
v kavárně zdejšího pohostinství v družné besedě za účasti p. Bařinky,
L. Loučky a P. St. Gottwalda, faráře z Újezda. Pan Bařinka besedu
zpestřoval veselými příběhy ze starých, dávných časů ze života valašských
muzikantů. Zasloužilé staré muzikanty přišli pozdravit a jim zahrát jejich
příští nástupci, mladá muzikantská krev z Újezda, školáci Josef Buriánek,
Frant. Belžík a Vlastimil Belžík. Bylo to veselé setkání a bylo nač
vzpomínat. Vždyť kde se najde tolik vážných i veselých příběhů a zážitků
než právě mezi muzikanty?
ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN:
Na závěr školního roku ve dnech 30. června až 2. července se
účastnilo na 40 žáků naší školy zájezdu do Německé demokratické
republiky do Drážďan. Zájezd pro žáky připravila vedoucí Interclubuzájmového kroužku na škole, učitelka s. Milada Machů ve spolupráci se
SRPŠ (Sdružením rodičů a přátel školy).
SJEZD ČTYŘICÁTNÍKŮ:
Dne 16. srpna se sešli na svém sjezdu čtyřicátníci ročníku 1935.
Hlavním organizátorem tohoto setkání byla Františka Černobilová
roz. Urubková, t.č.vedoucí Pohostinství v Újezdě. Rodáci se sešli takřka
všichni-27. Mezi čtyřicátníky přišli i jejich bývalí učitelé Plotz, Klíma a
Divišová.
BARUM-RALLYE:
Již potřetí projížděli 29. srpna naší obcí závodníci automobilové
soutěže Barrum-rallye a sice v podvečerních hodinách po mokré vozovce
od Vysokého Pole do Loučky, kde závodníky čekala rychlostní vložka
z Loučky do Vizovic přes ,,Barák“.
SRAZ PADESÁTNÍKŮ:
Dne 30. srpna se scházejí na svém sjezdu padesátníci roč. 1925,
rodáci z Újezda. Hlavním organizátorem tohoto setkání byl pan František
Machů.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK:
Nový školní rok 1975-1976 byl zahájen 1. září. Na školu přišli
učit noví učitelé v důsledku přidělení stabilizačního bytu v nové
sedmibytovce v blízkosti školy. Jsou to manželé Marie (učitelka 1.-5. post.
roč.) a Vladislav (učitel přírodopisu a zeměpisu) Rozuerovi, kteří přišli po
delším působení na ZDŠ Štítná nad Vláří, dále Josef Zádrapa (učitel
přírodopisu a základů zemědělské výroby) ze ZDŠ Trnava u Gottwaldova,
Jiří Slaměna ze ZDŠ ?; byt byl rovněž přidělen řediteli školy Josefu
Šabršulovi a učitelce Lence Šebestů. Dvě ganzoniéry byly přiděleny
ředitelce Mateřské školy Ludmile Hnilové a učitelce češtiny a výtvarné
výchovy Heleně Kubíčkové, která zde začíná učit.
Nově začali působit na ZDŠ učitelé: Jiří Slaměna (matematika a
hudební výchova), Miloslav Mareček (fyzika a základy průmyslové
výroby), Anna Šabršulová(1.-5.post.roč), ze zrušené školy v Loučce přešla
do Újezda učitelka Marie Kozubíková. Z Loučky do Újezda dochází (lépe
řečeno dojíždí) ? žáků.
Tímto rokem by měla skončit velká fluktuace učitelských kádrů
na škole, která zde prakticky trvala od založení osmiletky, pozdější
devítiletky. Stabilizace pedagogického sboru a jeho kvalita bude ku
prospěchu zejména mládeže, na jejíž výchově se podílí.
CVIČENÍ ČSČK:
Od ranních hodin se sjížděli do Újezda ze všech koutů našeho
okresu 13. září zdravotníci Československého červeného kříže na okresní
sraz družin ČSČK. Dobrovolní zdravotníci byli autobusy dovezeni
na hřiště u školy, kde proběhlo školení s ukázkami cvičení v ovládání
zdravotnické techniky. Ukázky cvičení předvedla družina ČSČK
z Březnice u Gottwaldova, která později v krajské soutěži v Brně obsadila
2. místo. Srazu se účastnilo na 200 zdravotníků. Hlavním organizátorem
byla místní skupina ČSČK a zdravotnické středisko s jeho pracovníky
MUDr. Eduardem Kauckým a sestrou Boženou Machů.
CVIČENÍ LM:
Souběžně se cvičením zdravotníků probíhalo od ranních hodin
v prostoru Vítov a nový hřbitov cvičení Lidových milicí. Lidové milice
ze závodů v Otrokovicích a Napajedlích cvičily na námět rota v obraně.
Dne 20. září přijeli do naší obce poklonit se obětem fašistické
zvůle na Ploštině členové Svazu československo-sovětského z Ostravy.
Prohlédli si hroby obětí 2. světové války na místním hřbitově a poté odjeli
svým zvláštním autobusem na Ploštinu. Výklad o ploštinské tragedii jim
udělali ss. K. Plotz, V. Měřínský a L. Loučka. Lze konstatovat, že zájem o
památná místa odboje našeho lidu za poslední války je stále veliký,
konkrétně o Ploštinu stále větší.
DEN ČSLA V ÚJEZDĚ:
Ke dni Československé lidové armády přijeli do naší obce
zejména mezi naši školní mládež vojáci, příslušníci vojenského útvaru
z Bohuslavic. Na hřišti u školy dne 3. října předvedli všem shromážděným
žákům školy za překrásného podzimního, slunného a teplého počasí
jednak různé druhy vojenského oblečení-uniforem, výstroj a vybavení
vojáka a na závěr předvedli ukázku vedení boje za použití bojových
chemických látek a obranných plynů. Cvičilo družstvo vojáků v maskách
(nových) a protichemických pláštěnkách v ochranné obuvi a rukavicích.
Je přáním všech, aby podobných prostředků bylo používáno pouze jako
ukázka při cvičeních.
PRVNÍ SNÍH:
Po jasné, měsíční noci se blížící se zima ohlásila 12. října
prvním nočním mrazem. V důsledku zvětšeného odběru elektřiny
v dopoledních hodinách byla přerušena dodávka elektrického proudu.
Dne 14. října kolem 23. hodiny napadl první letošní sníh, který však
neměl dlouhého trvání a druhý den se během dopoledne rozpustil. Přesto
však si přispíšil oproti loňskému roku o 2 dny.
DÁRCOVSTVÍ KRVE:
Významnou humánní akcí místních občanů je bezesporu
dárcovství krve. Dne 23. října se k dárcovství krve přihlásilo a
na transfusní stanici do Gottwaldova odjelo 45 našich
spoluobčanů
z nichž 35 byla krev odebrána po předchozí prohlídce. Organizátorem
této akce jsou pracovníci zdejšího zdravotního střediska pod vedením
MUDr. Eduarda Kauckého.
VEŘEJNÁ SCHŮZE:
Veřejná schůze MNV a VO KSČ za dobré účasti občanů se koná
5. listopadu večer v kinosále. Schůze se koná za účasti představitelů obce;
předsedy MNV Frant. Šimáka, předsedy VO KSČ Rostislava Mikulů,
předsedy MV NF Frant. Drgy, tajemníka MNV Josefa Maliňáka. Přítomen
je rovněž zástupce OV KSČ s. Švehlík a poslanec do KNV za naši obec
ing. Eliáš z Val. Klobouk. Nejzávažnějším bodem schůze bylo vystoupení
předsedy MNV, který zhodnotil, co bylo během kalendářního roku v obci
vybudováno. Všechny akce ať investičního nebo neinvestičního charakteru
jsou částí volebního programu obce a úkolů, stanovených pro V. pětiletku.
BILANCE VOLEBNÍHO PROGRAMU V OBCI:
V období let 1972-1975 byla dle plánu postavena v obci
sedmibytová komunální bytovka. Tuto akci dodavatelským způsobem jako
investici (dodavatelským způsobem) tak říkajíc ,,na klíč“ provedl Okresní
stavební podnik Gottwaldov za 1 020 000 Kčs. Ostatní akce investičního
charakteru byly prováděny v tzv. Akci ,,Z“ (zvelebování), t.j. z vlastních
zdrojů po stránce pracovních sil. Na těchto akcích se podíleli občané a
společenské organizace ve formě brigádnických hodin. Jen např. za rok
1975 občané brigádně odpracovali 3 131 hod., společenské organizace
1 193 hod. a žáci ZDŠ 261 hod. Během V. pětiletky byl budován ve
4 etapách nový hřbitov, který bez obřadní síně stál zatím 1 324 000 Kčs,
což představuje dosaženou hodnotu díla 2 000 000 Kčs.
Druhou investiční akcí ,,Z“ bylo vybudování úložiště lehkých
topných olejů u ZDŠ za 313 000 Kčs skutečných finančních nákladů, což
presentuje hodnotu 436 000 Kčs. Kanalizace v Bosni představuje hodnotu
díla 120 000 Kčs. Šatny a sociální zařízení na hřišti za 130 000 Kčs
(při 91 000 Kčs finančních nákladů).
Kanalizace v Dolňansku za 1 160 000 Kčs (při 725 000 Kčs fin.
nákl.).
Celkově v akcích ,,Z“ bylo za léta 1972-1975 proinvestováno
2 620 000 Kčs a dosažená hodnota díla představuje částku 3 970 000 Kčs.
Z neinvestičních
akcí
za
V.
pětiletku
1971-1975
bylo
vybudováno:
HODNOTA DÍLA:
1. Nástupiště u školy s úpravou vozovky, generální oprava 200 000 Kčs
chodníků a vozovky okolo ZDŠ
2. Úprava hřiště
130 000 Kčs
3. Generální oprava místního rozhlasu
75 000 Kčs
4. Pořízení nové rozhlasové ústředny na MNV
55 000 Kčs
5. Instalace ústředního topení ve 4 bytech MNV
40 000 Kčs
6. Instalace ústředního topení na MNV
55 000 Kčs
7. Pořízení nákladního automobilu za Škoda-Trambus, 110 000 Kčs
zakoupení a generální oprava buldobagru BĚLORUS
8. Generální oprava místní lidové knihovny včetně 40 000 Kčs
vnitřního zařízení
9. Rekonstrukce kotelny ZDŠ
105 000 Kčs
10. Skládka odpadu
10 000 Kčs
11. Rekonstrukce osvětlení kinosálu
12 000 Kčs
12. Rekonstrukce rozvodu el. proudu
4 500 Kčs
13. Údržba-nátěry bytovky čp. 256
4 800 Kčs
Pro zvelebení obce bylo občany na čele s funkcionáři MNV
mnoho uděláno. Předseda MNV sdílí názor, že příprava volebních
programů na poslední volební období byla příliš rychlá a nedošlo tak
k jejímu dokonalému projektovému ani finančnímu zabezpečení. Přišel
náraz, občané nebyli zvyklí na velké akce, které v V. pětiletce dosáhly
v obci v hodnotě díla téměř 4 milionů Kčs, což dalo mnoho úsilí
v politickopropagační práci a v organizátorské činnosti ve složkách
Národní
fronty,
nemluvě
o
potížích
při
zajišťování
materiálu
pro zabezpečení těchto akcí. Toto je třeba míti na paměti, při projektování
úkolů pro další volební období.
Za přispění odboru kultury ONV částkou 31 000 Kčs, došlo
k položení dlažby kolem kostela a postavení nových betonových schodů
ke kostelu, provedena úprava hrobu obětí na Ploštině a položena
mramorová dlažba do sakristie. Materiál na tyto práce stál 42 000 Kčs,
práce byly provedeny brigádně, což celkově představuje hodnotu díla
100 000 Kčs.
VĚŽNÍ HODINY:
Po devadesátileté službě byly staré věžní hodiny vyměněny
za nové, světelné v částce 60 000 Kčs, které mají světelný ciferník.
Rekonstrukci a výměnu po předchozí přípravě provedl Okresní
průmyslový podnik Vyškov, jediný v republice, zabývající se instalací
věžních hodin. Hodiny jsou na elektrický pohon.
NÁKUPNÍ STŘEDISKO:
V současnosti je v obci nevyhovující situace v oblasti obchodu a
prodejen. Řešením této problematiky se zabývaly místní orgány jak
VOKSČ, tak MNV i společenské organizace jako např. dohlížecí výbor
Jednoty. Jeho členové zorganizovali ve spolupráci s MNV návštěvu a
prohlídku prodejen moderních a vyhovujících potřebám současného
provozu a to v Polešovicích, Halenkovicích, Slušovicích a jinde. Bylo
vyvoláno jednání mezi MNV a ONV Gottwaldov a Jednotou LSD
Gottwaldov. Výsledkem bylo provedení komisionelního výběru staveniště,
který byl odborem výstavby a územního plánu ONV Gottwaldov schválen
a v současné době se zpracovávají doklady k projektovému úkolu na tuto
stavbu. Stavba bude provedena ve středu obce na rovinatém terénu
v blízkosti požární zbrojnice. Vyžádá si tato stavba nákupního střediska
asanaci 3 starších objektů. Předpokládaná hodnota díla nákupního
střediska 4,5 milionů Kčs. Bude se provádět v akci ,,Z“ v rámci volebního
programu pro VI. Pětiletku. Jednání na okresní úrovni vedli:
Frant. Šimák, předseda MNV; Josef Maliňák, tajemník MNV a Rostislav
Mikulů za VO KSČ jako její předseda.
DŮCHODY:
V oblasti sociální a důchodového zabezpečení dochází u našich
občanů ke zlepšení sociálního postavení, což je patrné z následujícího
porovnání.
V roce 1975 bylo vyplaceno našim občanům na důchodech
celkem 2 172 000 Kčs. Po zvýšení důchodů se tato částka v obci zvyšuje
na 2 475 000 Kčs, což představuje sumu 300 000 Kčs. Důchodců je v obci
k 10.2.1976, 265. Průměrný důchod na občana je 930,- Kčs měsíčně.
Přejeme našim důchodcům, aby ve zdraví svých důchodů užili.
PÁLENÍ SLIVOVICE:
Mimořádně veliká úroda švestek letošního podzimu se projevila
ve zvýšeném zájmu o malospotřebitelské pálení, což je patrné z počtu
podaných žádostí na MNV:
r. 1972 podáno na MNV 422 přihlášek k pěstitelskému pálení
(velká úroda),
r. 1973 podáno na MNV 109 přihlášek k pěstitelskému pálení
(malá úroda),
r. 1974 podáno na MNV 389 přihlášek k pěstitelskému pálení,
r. 1975 podáno na MNV 449 přihlášek k pěstitelskému pálení
(maximum za poslední roky).
DOVRŠENÍ SOCIALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ:
K 10. říjnu byla dokončena socializace zemědělství v obci. Není
více jednotně hospodařícího rolníka nad 50 arů. Dosavadní soukromě
hospodařící zemědělci jsou nadále zabezpečeni vlastním starobním
důchodem. Posledními soukromníky nad 2 ha byli: Rošťanská Františka
čp. 58, Belžíková Marie čp. 19, Štrbák Josef čp. 191, Černobila Stan.
čp. 195, Fojtíková Frant. čp. 24. Rolníci buď vstoupili do JZD nebo
smluvně pronajali půdu JZD Lúčka.
STAV ZVÍŘECTVA:
Jaký je stav domácího zvířectva v naší obci? Sčítání každoročně
provádí MNV. Situace vynikne lépe v porovnání údajů ze 2 let.
K 1.1.1975
K 1.1.1976
Slepice
1290 ks
1258 ks (úbytek)
Kuřata
78 ks
37 ks (úbytek)
Kohouti
98 ks
122 ks (nárůst)
Husy
45 ks
28 ks (úbytek)
Kozy
25 ks
19 ks (úbytek)
Ovce-berani
13 ks
8 ks (úbytek)
Hovězí dobytek
60 ks
59 ks (úbytek)
Koně
5 ks
5 ks (stav setrvalý)
Domácí porážky:
1973-140 porážek,
1974-138 porážek,
1975-106 porážek (značný úbytek).
ROZPOČET MNV:
Narůstající potřeby společnosti i růst národního důchodu
ovlivnil značně rozpočet MNV, což je patrné z následujícího přehledu.
Obecně lze říci, že došlo k jeho zvýšení.
Rozpočtový rok
Plánovaný rozpočet
Dosažený rozpočet
Skutečné čerpání
1964
314 100 Kčs
1965
352 100 Kčs
1966
321 400 Kčs
1967
352 100 Kčs
1968
532 100 Kčs
1969
422 700 Kčs
1970
1 251 100 Kčs
1971
1 358 900 Kčs
1 003 000 Kčs
1972
908 500 Kčs
1 118 000 Kčs
1973
1 188 300 Kčs
1 278 000 Kčs
1974
1 651 000 Kčs
1 971 000 Kčs maximum
1975
1 086 500 Kčs
1 437 000 Kčs
1976
1 037 900 Kčs
?
KOMUNIKACE:
Místních komunikací v péčí MNV je 7 km, na nich je umístěno
92 neonových svítidel.
KINO:
Počet míst v kině je 176, roční tržba je asi 20 000 Kčs. Tato
tržba je 10 000 vyšší než v r. 1974.
BYTY:
V roce 1974 obhospodařoval MNV 6 bytů.
V roce 1975 obhospodařoval MNV 13 bytů (postavené
sedmibytovky).
POČET PSŮ:
Dle úředního sčítání bylo v Újezdě k 31.12.1974 82 psů,
k 31.12.1975 81 psů,
k 31.12.1976 74 psů.
NÁSTUP ZIMY:
Nadcházející zima se ohlásila značně velkým poklesem teplot
na -10 až -15˚C a napadnutím 20-30 cm sněhu 22. listopadu. Mrzne, děti
sáňkují, půda však pod sněhem není zmrzlá. Mráz povolil teprve až
29. listopadu, kdy sníh téměř všechen roztál. Týdenní mráz však pořádně
pohnul zásobami uhlí.
BESEDA O PARAŠUTISMU:
Na 250 žáků zdejší školy si mohlo 27. listopadu zblízka
prohlédnout a vyzkoušet padák a výstroj parašutisty na besedě s mistrem
sportu a nositelem zlatého odznaku Svazarmu se 2 brilianty
ing. Antonínem Šulákem, členem parašutistického oddílu Svazarmu
Holešov. Byly při ní rovněž promítnuty krátké filmy z tohoto náročného
branného
sportu.
Akci
připravila
ZO
Svazarm
prostřednictvím
Fr. Andrýsek z Loučky, spolupracovníka ing. Šuláka z Pozemních staveb
Gottwaldov.
BRKOSLAVOVÉ:
Dne 5. prosince spozoroval ornitologickou zajímavost učitel
zdejší školy s. Vlad. Rozuer a sice přílet a krátký odpočinek asi 300 ptáků
brkoslavů, kteří u nás nežijí. Brkoslavové si na své dlouhé cestě na chvíli
odpočinuli na stromech v zahradě u Fojtů, naproti nové sedmibytovky,
aby nabrali síly do dalšího letu.
FILATELISTÉ:
Při ZDŠ byl dne 9. prosince založen zájmový filatelistický
kroužek. Kroužek má 7 členů a jejím vedoucím je Stanislav Ambrůz.
POHYB OBYVATELSTVA:
Podle zprávy místní matrikářky Marie Plotzové se v obci
za letošní rok narodilo 24 dětí, zemřelo 11 občanů, přihlásilo se 24
občanů a odhlásilo 31. Absolutní přírůstek za rok 1975 je tedy 6 občanů.
Obec má k 31.12.1975-1225 občanů. Sňatků bylo uzavřeno 21, o 1 více
než v r. 1974.
Zápis schválen dne 22.1.1976 v KŠK po MNV.
VOLBY:
Nejvýznamnější událostí tohoto roku se staly i v naší krásné obci
všeobecné volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Pro zdárný
průběh této politické akce byla v obci ustavena operativní skupina
pro přípravu voleb na čele s předsedou VO KSČ s. Rostislavem Mikulů.
Dále členy byli s. František Drga-předseda MVNF, ss. Josef Drga a
Oldřich Kolář-členové výboru VO KSČ, s. Věra Kozubíková-předsedkyně
ZO KSČ na ZDŠ, s. Miloslav Machů-člen výboru VO KSČ, s. Josef
Slovák-místopředseda VO KSČ, s. Josef Šabršula-vedoucí agitačního
střediska při ZDŠ, s. František Šimák-předseda MNV, s. Nikolaj Švajkapředseda ZO KSČ při JZD.
V průběhu měsíce srpna a září proběhly ve všech společenských
organizacích Národní fronty v obci členské schůze, které navrhly
kandidáty do zastupitelských sborů. Navrženo bylo ze složek Národní
fronty kolem 70 občanů. Operativní skupina pro přípravu voleb v obci
tento počet ustálila na 25 poslanců, 15 členů komisí a 4 aktivisty.
Veřejná předvolební schůze se konala dne 13. října 1976
v kinosále za účasti zmocněnce Sněmovny lidu s. Andreje, zmocněnce
Okresní volební komise s. MUDr. Jančaříka, zástupců OV KSČ
ss. Burgeta a Daňka, kandidáta do KNV s. Eliáše, kandidáta obce
do ONV s. J. Slováka. Schůze začala v 18,40 hod. Zahájil ji a řídil
s. R. Mikulů. V kulturním vystoupení žáci ZDŠ pozdravili přítomné
krátkým programem, který s nimi připravili učitelé ss. Kozubíková, Kolář
a Slaměna. Dále byl promítnut film o budování okresu Gottwaldov
v 5. pětiletém plánu. S výsledky 5. pětiletého plánu v obci a volebním
programem pro příští období přítomné seznámil ve svém referátu
předseda MNV s. František Šimák. Přítomná většina kandidátů byla
představena zástupkyni volební komise s. Marií Sucháčkovou. Soudruh
R. Mikulů seznámil občany s rezolucí ke Stockholmské výzvě, kterou
občané jednohlasně schválili. V následující diskusi občané se vyjadřovali
k budovatelským úkolům pro nastávající období
a koncentraci sil
pro splnění předloženého volebního programu obce.
VOLEBNÍ PROGRAM:
První část volebního programu je orientována na politickovýchovnou a organizátorskou práci mezi občany. Druhá část na vlastní
realizaci budovatelské části vytyčeného volebního programu. Tuto
představuje investiční část akce ,,Z“, v níž dojde
1) k vybudování nákupního střediska v hodnotě díla 4 500 000
Kčs, za finančních nákladů v plánované částce 3 150 000 Kčs.
Na předepsanou úsporu 1 350 000 Kčs se předpokládá odpracovat
30 000 bezplatných brigádnických hodin občany. Stavba bude zahájena
v r. 1978 a předpoklad ukončení začátkem příští pětiletky.
Nové nákupní středisko je v obci více jak zapotřebí. Až
na průmyslovou prodejnu a textilní prodejnu jsou ostatní obchody
v takřka nevyhovujícím na dnešní dobu a požadavky stavu. A jsou to
prodejny vysoce frekventované-potraviny.
2) Bude provedena rekonstrukce kinosálu v hodnotě díla
480 000 Kčs, rovněž při úspoře 30% z hodnoty díla. Předpoklad
bezplatných brigádnických hodin činí asi 4 tisíce. U této akce je třeba
zdůraznit, že není zpracovaná projektová dokumentace a bude třeba
urychleně provést povolovací stavební řízení. Z tohoto hlediska bude
velmi náročná na časové zvládnutí, aby neohrozila hlavní akci, to je
stavbu nákupního střediska. Přitom je třeba tuto akci urychleně zajistit po
zpracované projektové dokumentaci jak materiálově, tak provedením
řemeslných prací.
Plánovaná rekonstrukce je rovněž žádoucí z důvodu, že stávající
kinosál je pro kulturní akce malý a nevyhovuje současným nárokům ani
po stránce kulturní, estetické,hygienické apod.
3) U neinvestičních akcí udržovacího charakteru plánuje MNV
ve volebním programu akce v hodnotě 378 000 Kčs a ZDŠ za 320 000
Kčs.
V příštím volebním období nás čekají ještě náročnější úkoly,
vycházející z potřeb dalšího zvyšování životní úrovně v naší obci. Musíme
si uvědomit, že splnění nového volebního programu závisí na ještě
účinnější pomoci každého občana. XV. Sjezd KSČ i politický program
okresní konference KSČ se staly mohutným podnětem k rozvoji všestranné
iniciativy a aktivity všech našich pracujících, především na podporu
realizace volebního programu NF.
KANDIDÁTI:
Za naši obec jsou navrženi následující kandidáti:
do Federálního shromáždění-Sněmovny lidu
Jana Gahurová, 34 let, dělnice n.p. Svit Gottwaldov, Louky 230,
do Federálního shromáždění-Sněmovny národů
Oldřich Burger, 54 let, tajemník ÚV NFČSR, Praha,
do České národní rady
Marie Šmotková, 37 let, dělnice v JZD Vlára, Slavičín II,
do Krajského národního výboru
ing. Antonín Eliáš, 32 let, předseda MěNV Val. Klobouky,
do Okresního národního výboru
Josef Slovák, 38 let, zootechnik JZD Lúčka, Újezd 185,
do Místního národního výboru Újezd
1. Černobilová Františka, 41 let, vedoucí pohostinství,
Újezd 227 (kandiduje za Český červený kříž)
2. Černobilová
Vojtěška, 41 let, učitelka, Újezd 219
(kandiduje za Český svaz žen)
3. Drga František, 44 let, dělník Újezd 219 (kandiduje za KSČ)
4. Drga Josef, 46 let, státní zaměstnanec, Újezd 264
( kandiduje za KSČ)
5. Hořák Josef, 32 let, dělník, Újezd 179 (kandiduje za TJ Sokol)
6. Janků Oldřich, 32 let, dělník, Újezd 301 (kandiduje za TJ
Sokol)
7. Kamenčák Jindřich, mistr OSP, Újezd 223 (kandiduje za LSD
Jednota)
8. Kamenčák Josef, 28 let, dělník, Újezd 246 (kandiduje
za Českou mysliveckou společnost)
9. MUDr. Kaucký Eduard, 41 let, obvodní lékař, Újezd 285
(kandiduje za Český červený kříž)
10. Kolář Oldřich, 33 let, učitel, Újezd 230 (kandiduje
za Svazarm)
11.Kráčalík Josef, 55 let, administrativní pracovník, Újezd 208
(kandiduje za Český svaz chovatelů dr. hosp. zvíř.)
12. Machů František, 51 let, dělník, Újezd 315 (kandiduje
za Svaz požární ochrany)
13. Machů Miloslav, 46 let, dělník, Újezd 76 (kandiduje za KSČ)
14. Ovesný Josef, 43 let, řidič, Újezd 119 (kandiduje za TJ
Sokol)
15. Pavelka Josef, 55 let, dělník, Újezd 205 (kandiduje za KSČ)
16. Roznerová Marie, 39 let, učitelka, Újezd 320 (kandiduje
za Český svaz žen)
17. Slovák Josef, 38 let, zootechnik, Újezd 185 (kandiduje
za Svaz družstevních rolníků)
18. Šabršula Josef, 35 let, ředitel ZDŠ, Újezd 320 (kandiduje
za TJ Sokol)
19. Šimák František, 48 let, předseda MNV, Újezd 49 (kandiduje
za KSČ)
20. Urubek Josef, 27 let, traktorista, Újezd 312 (kandiduje
za Svaz družstevních rolníků)
21. Urubek Karel, 52 let, dělník, Újezd 15 (kandiduje
za Svaz požární ochrany)
22. Urubková Marie, 34 let, dělnice, Újezd 22 (kandiduje
za Český svaz žen)
23. Vaculín Josef, 34 let, mistr OU, Újezd 280 (kandiduje
za Svaz požární ochrany)
24. Váňa Josef, 28 let, strážný, Újezd 24 (kandiduje za Svazarm)
25. Zvončák Josef, 44 let, dělník, Újezd 275 (kandiduje
za TJ Sokol).
Vlastní volby proběhly v pátek od 12 do 22 hod. dne 22. října a
v sobotu dne 23. října od 7 do 14 hod. Pro výkon této občanské povinnosti
byla upravena volební místnost v zasedací síni MNV, kterou převzaly
volební komise jmenované pro volby v tomto složení: ss. Černobila Josef,
Kamenčák Jan, Machů Milada, Hnilová Marie, Měřínský Vladimír,
Polomík Miroslav, Maliňák Josef, Sucháčková Marie, Černobilová Anna,
Hlavička Rudolf, Hlavička Emil, Faldík Josef, Urubek František, Mikulů
Jan, Častulík František.
V průběhu prvního dne voleb odvolilo přes 60 % zapsaných
voličů. Mnoho společenských organizací přišlo k volební urně společně a
volili manifestačně jako např. členové Českého červeného kříže
s pracovníky místního zdravotního střediska v čele s MUDr. Eduardem
Kauckým; členové České myslivecké společnosti; pracovníci školy v čele
s ředitelem ZDŠ Josefem Šabršulou. Ve slunném, teplém, podzimním
pátečním odpoledni voličům vyhrávala do kroku nejprve místní dechová
hudba, navečer pak dechová hudba žáků Lidové školy umění z Valašských
Klobouk pod taktovkou jejich učitele Františka Maňase ze Sehradic,
bývalého žáka ZDŠ Újezd. Ve večerních hodinách volební místnost
navštívili členové Okresní volební komise pod vedením s. Šupitara z Val.
Klobouk. V sobotních dopoledních hodinách přijela do naší obce
koncertovat voličům dechová hudba mladých z n.p. Svit Gottwaldov.
Občany, kteří se ze zdravotních důvodů pro nemoc či stáří nemohli
dostavit do volební místnosti, osobně s přenosnými urnami navštívili
někteří členové volební komise jako např. s. Emil Hlavička, Josef Faldík,
Anna Černobilová, František Urubek aj.
Po 14 hod. v sobotu 23. října byla volební místnost uzavřena a
za účasti zmocněnce pro průběh voleb za ONV MUDr. Františka
Jančaříka předseda volební komise s. Josef Černobila otevřel urnu a
pro členy volební komise nastalo sčítání hlasů. V 16 hod. byl znám
výsledek. Z 25 navržených kandidátů do MNV bylo 16 zvoleno 100%
platných hlasů, ostatní téměř 100% platných hlasů. Ostatní kandidáti
dostali 100%.
NOVÝ MNV:
Starý MNV působil do 22. listopadu 1976. Tohoto dne se
ve večerních hodinách konala v zasedací místnosti MNV plenární
ustavující schůze nově zvolených poslanců do Místního národního výboru.
Schůzi předsedala o zvolení nového předsedy MNV poslankyně Vojtěška
Černobilová. Na doporučení Vesnické organizace Komunistické strany
Českosloslovenska byl do funkce předsedy Místního národního výboru
v Újezdě navržen poslanec s. František Šimák. Do funkce tajemníka
poslanec s. Miloslav Machů, do funkce místopředsedy poslankyně
Vojtěška Černobilová. Návrh podpořil předseda VO KSČ a vedoucí
operativní skupinu pro přípravu voleb s. Rostislav Mikulů. Přítomní
poslanci návrh akceptovali a tak byl za předsedu MNV jednomyslně
zvolen František Šimák, za tajemníka MNV jednomyslně zvolen Miloslav
Machů,
za
místopředsedu
MNV
jednomyslně
zvolena
Vojtěška
Černobilová. Tito zvolení poslanci funkce přijali. Řízení schůze převzal
nově zvolený předseda MNV s. František Šimák. Na jeho návrh byli noví
poslanci jednomyslně zvoleni do funkcí, které přijali (až na Josefa Drgunepřítomen pro nemoc, pobyt v nemocničním prostředí v Brně).
Místní národní výbor od 22. listopadu pracuje v tomto novém
složení: RADA MNV:
Šimák František čp. 49
Machů Miloslav čp. 76
Černobilová Vojtěška čp. 219
Urubek Karel čp. 15
Machů František čp. 315
Slovák Josef čp. 185
Kaucký Eduard čp. 285
Janků Oldřich čp. 301
Šabršula Josef čp. 320
KOMISE OCHRANY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU:
Urubek Karel čp. 15- předseda
Drga Josef čp. 264- posl. MNV
Kráčalík Josef čp. 208- posl. MNV
Urubek Josef čp. 312- posl. MNV
Sucháčková Marie čp. 270- členka komise
Polomík Miroslav čp. 252- člen komise
Ambrůz Vladimír čp. 37- člen komise
KOMISE FINANČNÍ:
Slovák Josef čp. 185- předseda
Šabršula Josef čp. 320- posl. MNV
Černobilová Františka čp. 277- posl. MNV
Ovesný Josef čp. 119- posl. MNV
Maliňák Josef čp. 209- člen komise
Ambrůz Stanislav čp. 80- člen komise
Pavelka Zdeněk čp. 32- člen komise
KOMISE PRO MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU:
Janků Oldřich čp. 301- předseda
Váňa Josef čp. 24- posl. MNV
Kolář Oldřich čp. 230- posl. MNV
Slaměna Jiří čp. 320- člen komise
Horský Vladimír čp. 126- člen komise
Zádrapa Josef čp. 320- člen komise
KOMISE KULTURNĚ ŠKOLSKÁ:
Černobilová Vojtěška čp. 219- předsedkyně
Rozuerová Marie čp. 320- posl. MNV
Kamenčák Josef čp. 246- posl. MNV
Hořák Josef čp. 179- posl. MNV
Slovák Antonín čp. 64- člen komise
Mikulů Marie čp. 224- členka komise
Měřínský Vladimír čp. 256- člen komise
Šimáková Iva čp. 165- aktivista
Zámečníková Františka čp. 241- aktivista
KOMISE VÝSTAVBY:
Machů František čp. 315- předseda
Kamenčák Jindřich čp. 223- posl. MNV
Drga František čp. 267- posl. MNV
Vaculín Josef čp. 280- posl. MNV
Zvončák Josef čp. 275- posl. MNV
Machů František čp. 266- člen komise
Ďulík Josef čp. 20- člen komise
Machů Josef čp. 261- člen komise
Machů Josef čp. 166- člen komise
Urubek Josef čp. 46- aktivista
KOMISE SOCIÁLNÍ:
MUDr. Eduard Kaucký čp. 285- předseda
Pavelka Josef čp. 205- posl. MNV
Urubková Marie čp. 22- posl. MNV
Sucháčková Marie čp. 72- členka komise
Janků Božena čp. 283- členka komise
Před
novým
národním
výborem
stojí
úkol
realizovat
předsevzatý, náročný volební program. Dá se splnit za předpokladu
vzájemné spolupráce všech poctivých občanů. Vždyť jde o obecný vzestup
celé naší obce. Přejeme všem funkcionářům, aby se jim práce hned
od začátku dařila, aby měli dostatek sil a zdraví vytyčené úkoly splnit.
ČINNOST MNV:
Místní národní výbor má jednoho hospodářského pracovníka i
je jím Stanislav Ambrůz čp. 80, dále matrikářka pro matriční obvod
Slopné, Loučka, Újezd, Vysoké Pole, Drnovice. Tuto funkci zastává Marie
Plotzová. Ve srávě MNV je budova ZDŠ, budova požární zbrojnice včetně
zařízení, budova kina, 3 učitelské bytovky, budova MNV, hřbitov, místní
komunikace. MNV úřaduje a provádí svoji práci stále v budově staré
školy, kde je kancelář předsedy, tajemníka, knihovna, pošta, zasedací
místnost, obřadní síň, matrika, sklad materiálu civilní obrany. Úřední
hodiny pro styk s veřejností v pondělí od 9-17 hod., ve středu od 8,20-18
hod. Pracovní dny od 7-15 hod. Plénum MNV se schází jedenkrát
měsíčně, rada MNV 2x měsíčně.
Veřejné schůze se konají 2x ročně v jarním a podzimním období.
Účast bývá vcelku dobrá. Námětem a náplní schůzí je seznámení občanů
s celkovou politickou situací, úkoly, vyplývajícími z volebního programu,
mobilizace občanů pro splnění vytyčených úkolů a řešení aktuálních
připomínek občanů jak k práci MNV tak vyšších orgánů. Styk s poslanci
vyšších stupňů je umožněn při konání těchto veřejných schůzí.
Organizačně i obsahově jsou schůze vždy pečlivě připraveny
s cílem občany maximálně informovat, a také získat pro plnění závěrů
vyšších stranických a státních orgánů v zájmů obce a ve prospěch občanů.
Značnou práci zde vykonává řídící skupina složená ze zástupců VO KSČ,
MNV
Agitačního
střediska,
Národní
fronty
s jejími
vedoucími
představiteli. K práci jsou rovněž přizváni zástupci mládeže obceSocialistického svazu mládeže. Jde zpravidla o tyto funkcionářeR. Mikulů, Fr. Šimák, Černobilová Voj.- KŠK, J. Šabršula- ag. střed.,
Fr. Drga- NF. Poslanci ve volebních obvodech pracují tak, že průměrně
mají přiděleno 14 domácností, které navštěvují společně s agitátory
Agitačního střediska. Minimálně jsou povinni své voliče navštívit 4 ročně,
dle potřeby i vícekrát. Národní výbor nečerpá podněty ke své práci jen
z veřejných schůzí či plenárních zasedání rad, komisí, ale i z připomínek a
námětů občanů při pracovních úkonech (soupisech), agitační činnosti
ve svých stálých obvodech, ale i z každodenního styku poslanců s občany,
nehledě na obvody. Tento styk je nízký, plynoucí z tradičního vzájemného
sousedského poměru mezi občany. Občané se vzájemně dobře znají,
zajímají se o dění v obci, nelze říci, že by v naší obci docházelo k tzv.
odcizení a nezájmu jeden o druhého.
Rozpočet obce na rok 1976 byl 1 300 000 Kčs. Byly prováděny
hlavně údržby a opravy. Prováděla se částečná údržba budovy MNVvýměna elektroinstalace v přízemí, vystavení chodby-položení nové
kachlíčkové dlažby a obložení schodů keramickými soklíky v horní části,
oprava a izolace záchodů včetně zavedení vody, malby a nátěry, ohrazení
pozemku učitelské bytovky čp. 230 svépomocí. V kinosále bylo vylepšeno
prostředí
instalací
závěsů,
upravena
svépomocí
občanů
místní
komunikace v Dolňansku po provedení kanalizace v délce 2 km
ve spolupráci s Okresní správou silnic, která poskytla mechanismy a
asfaltový postřik. Částečně byla provedena povrchová kanalizace u
domku čp. 35 a 33- Vaculová a Šimonů. Došlo tím jednak ke zlepšení
komunikace, došlo k ozdravění životního prostředí odstraněním zahnívání
znečištěné vody v otevřeném příkopu.
MNV rovněž za tímto účelem vymezil novou obecní skládku
v prostoru při cestě za rodinným domkem manželů Františka a Otýlie
Maňasových. Přesto, že je MNV organizován bezplatný odvoz starého,
nepotřebného haraburdí ZO Svazarm, stále ještě někteří občané dělají
nepovolené skládky kolem obce, čímž tak znehodnocují a narušují
společné životní prostředí. A možno říci bezdůvodně.
Místní rozhlas pracuje vcelku dobře, poslech v celé obci je
kvalitní, jen je potřeba vyměnit některé dřevěné sloupky od amplionů
za kovové a provést v r. 1977 nátěry. Vysílání provádí předseda, tajemník
resp. pracovník MNV. Je k dispozici místnímu agitačnímu střediskurozhlasovému
kroužku,
vedenému
učiteli
školy
O.
Kolářem
a
V. Kozubíkovou. Vysílá pravidelné relace dle plánu k významným dnům
v roce a dle potřeby.
Je používán při svatebních obřadech, vítání do života, úmrtních
oznámeních Sborem pro občanské záležitosti při pohřbech (v některých
případech), dále pro oznámení a zprávy MNV a společenských
organizací.
LYŽAŘSKÉ ZÁVODY:
Ve spolupráci ZDŠ, zdejší TJ Sokol a Okresního domu pionýrů a
mládeže v Gottwaldově byl v prostoru školy dne 31. ledna uspořádán
okresní přebor pionýrské ligy v běhu na lyžích, na kterém startovalo 15
chlapců a 7 dívek ve 4 disciplínách; chlapci na 3 km, dívky na 2 km a
štafety chlapců na 3x2 km, taktéž i štafety dívek.
Z našich závodníků se nejlépe umístila Staňka Kovaříková
ze Sehradic v běhu na 2 km, Lubomír Machů z Ploštiny byl třetí na 3 km,
štafetu děvčat vyhrály naše dívky ve složení Lenka Kojdová, Naďa Ovesná
a Stanislava Kovaříková. Závod se konal za slunečného počasí při teplotě
-3˚C na 30 cm sněhu. Ředitelem závodu byl Josef Šabršula, hlavním
rozhodčím Karel Baránek z Val. Klobouk.
ODBÍJENÁ:
Čtvrtý ročník pohárového turnaje v odbíjené uspořádala
v tělocvičně školy místní skupina Socialistického svazu mládeže dne
29. února.
RALLYE-VALAŠSKÁ ZIMA:
Téhož dne, co se konal v Újezdě okresní přebor v běhu na lyžích
31. ledna, účastnilo se 15 členů ZO Svazarm z naší obce zabezpečení
hladkého průběhu rychlostní zkoušky automobilové soutěže Valašská zima
na úseku Loučka-Vizovice, který se jel na tomto úseku za značného
množství sněhu na silnici. Rovněž tak i členové místní skupiny Červeného
kříže prováděli zabezpečení po stránce zdravotnické.
KONČINY:
Tradiční končinové oslavy se konaly u nás i letos. V pondělí
1. března chodili ,,Babkovníci“-členové ČPO. Večer v kinosále vyhrávala
hudba OB z Loučky. Starý zvyk je zde nadále udržován.
MDŽ:
Mezinárodní den žen oslavily naše ženy 7. března v kinosále
ve 14 hod. Slavnostní projev k přítomným matkám, ženám přednesl
předseda MNV. Kulturní pořad pro přítomné připravily jako vždy učitelky
MŠ a ZDŠ. K poslechu vyhrávala újezdská moravanka, malý dechový
soubor složený ze žáků ZDŠ, kteří navštěvují Lidovou školu umění ve Val.
Kloboukách. Zde se prvně a velmi úspěšně oficiálně na veřejnosti
představili a dokázali tak, že muzikanti v Újezdě jsou a budou. Členy
tohoto hudebního tělesa jsou: bratři Vlastimil a František Belžíkovi, Josef
Buriánek-kapelník, Josef Čureček a Jindřich Maňas, na buben Mozgva.
Ženy byly podarovány kytičkami sněženek, které bylo letos obtížné
zakoupit pro jejich nedostatek v důsledku dlouhé a tuhé zimy. Nakonec
byly zakoupeny na Slovensku.
DEN UČITELŮ:
Již potřetí se schází 27. března učitelé a pracovníci obvodu ZDŠ
Újezd společně se svými kolegy na Slovensku v Jacovcích. Cestou
do Jacovců navštívili památné místo protifašistického odboje našeho lidu
za II. sv. války Jankův vršek u Uhrovců. Slavnostní setkání a oslava Dne
učitelů se konala v Kulturním domě v Jacovcích, která se protáhla
do nočních hodin.
POŽÁR:
V době začínajícího jara, za suchého počasí došlo v neděli
4. dubna po obědě k požáru trávy a slámy na trati ,,Padělky“ na ploše
cca 5 ha. Požár zapříčinili školáci svojí neopatrností. Pro likvidaci
požáru vyjeli i místní požárníci se svojí technikou a přišlo mnoho občanů,
kteří lopatami a větvemi stromů rychle se šířící požár zlikvidovali.
K větším škodám nedošlo.
PLOŠTINA:
Poprvé od r. 1946 se nekoná pietní vzpomínka za oběti
ploštinské tragédie v Újezdě, ale přímo na Ploštině. Zde byl postaven a
odhalen památník obětem protifašistického odboje na celém okrese.
Odhalení se v neděli účastnili všichni žáci ZDŠ se svými učiteli, rovněž
tak ve velkém počtu občané obce.
ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ:
Po delší odmlce vyšel 27. dubna opět Újezdský zpravodaj, který
byl během předmájových jarních agitačních dnů agitátory doručen
do všech domácností. Zpravodaj vydalo agitační středisko pod vedením
ředitele ZDŠ s. Josefa Šabršuly. Téhož dne byl přivezen do obce máj.
ZATMĚNÍ SLUNCE:
Od 10-13 hod. pozorovali dne 29. dubna žáci naší školy i mnozí
občané 60% zatmění slunce. Pro ten účel měli žáci k dispozici
v posluchárně fyziky i menší hvězdárný dalekohled. Maximální zatmění
bylo v 11,40 hod. a bylo pěkně viditelné za vpravdě aprílového počasí,
poměrně chladného počasí +2˚C, občasného i sněžení a částečné
oblačnosti.
MÁJ:
V podvečerních hodinách 30. dubna vztyčili členové ZO
Svazarm tradiční máj na návsi. Zvednutí máje v konstrukci provedl
s. Josef Kubíček. Večer pak se konala v kinosále předmájová veselice.
ÚMRTÍ J. ČERNOBILY:
Dne 4. května zemřel ve věku 73 Josef Černobila č.263,
dlouholetý
varhaník
a
kapelník
v Újezdě.
Byl
rovněž
znám
v muzikantských kruzích svými drobnými skladbami pro dechovou hudbu.
On první učil hrát újezdské hudebníky z not, kterým ho naučil dodnes
žijící učitel Troubelík. V okolí byl rovněž znám jako vynikající včelař.
POŽÁR:
Téhož dne 4. května se účastní naši požárníci prací na likvidaci
lesního požáru ve Slopném na Červenčici. Vyjeli i s požárním vozem a
technikou.
MDD A SESKOK PARAŠUTISTŮ:
Mezinárodní den dětí slavili naši nejmladší v neděli 6. června
na hřišti u školy od 14 hod. V pásmu scének, tanečků a tělocvičných
vystoupení předvedli žáci MŠ a ZDŠ co dovedou. Dospělí, rodiče jim
připravili však velikou atrakci-seskok parašutistů. Hlavní zásluhu na
zprostředkování této akce měl František Andrys z Loučky ve spolupráci
s místní ZO Svazarm a výborem SRPŠ při ZDŠ. Seskok byl plánován
na 16 hod. Ale již v 15,45 hod. se objevil nad hřištěm ve výšce asi 50 m
letoun L-60 Special, pilotovaný zkušeným pilotem n.p. Let Kunovice
Stanislavem Sklenářem. Program z tribuny byl přerušen, uprostřed hřiště
byl vytyčen přistávací kříž, hudebníci orchestru Krystaly z Val. Klobouk
se rovněž přemístili na střed hřiště, kde začali vyhrávat seskakujícím
parašutistům. Letoun mezitím nastoupal výšku asi 1 300 m nad okolním
terénem, směrem nad Bojatín-Vysoké Pole-Ploštinu a odtud, z tohoto
směru za pěkného, teplého, slunečného odpoledne, za mírného přízemního
větru východního směru se snášeli parašutisté jeden za druhým na hřiště.
Všem se podařilo přistát na hřišti. První se snesl s. Stolař, po něm
s. Došek a téměř přesně na střed kříže mistr sportu ing. Antonín Šulák,
všichni členové paraoddílu Svazarmu Holešov. Po zabalení padáků byli
přivítáni na tribuně členem výboru ZO Svazarm Ladislavem Loučkou a
našimi žáky, kteří jim předali upomínkové dárky. Za parašutisty pozdravil
přítomné děti a občany ing. A. Šulák, podělil se s nimi o dojmy
při seskoku, ocenil krásu naší vlasti a zdejší valašské přírody a popřál
všem život v míru, aby již nikdy se neopakovala tragedie blízké Ploštiny,
nad kterou před chvílí prolétali. Dětský den se po všech stránkách vydařil.
KURS ŘIDIČŮ:
Koncem měsíce června a během července uspořádala ZO
Svazarm kurs pro řidiče malých motorových vozidel do 50 cem v naší
obci. Pro tento účel svazarmovci zakoupili motocykl ,,Pionýr“, na němž se
budoucí řidiči učili jezdit pod vedením instruktora jízd s. Janáče z Val.
Klobouk. Hlavním učitelem a vedoucím kursu byl učitel jízdy Autoškoly
Svazarm s. Jurčík z Vys. Pole. Celkem získalo řidičské oprávnění
po přezkoušení 25 absolventů, zejména z řad mládeže. Výhodná u kursu
byla okolnost, že absolventi z blízkého okolí a zdejší nemuseli jezdit
do Gottwaldova resp. Val. Klobouk.
80 LET SPO:
V neděli 18. července oslavili naši požárníci 80 let trvání
požárního sboru v Újezdě. Oslava začala ráno slavnostní schůzí a
fotografováním,
od
13
hod.
odpoledne
za
ohromného
vedra,
při vyhrávání dechové hudby bylo vítání delegací ČSPO z okolních obcí u
požární zbrojnice. Odtud po slavnostním nástupu a hlášení odešli všichni
požárníci na hřiště u školy, kde k nastoupeným požárníkům promluvil
okrskový velitel František Machů. Ve svém projevu vylíčil historii zdejšího
požárního sboru. Poté byli zasloužilí členové odměněni čestnými diplomy
a provedena ukázka činnosti první stříkačky v Újezdě, která byla koňmi
za vytrubování trubače přivezena v průvodu na hřiště. Po skončení
oficiální části se konala taneční veselice. Členy požárního sboru jsou:
předseda a okrskový velitel Machů Fr., velitel místního SPO Urubek
Karel, Pavelka Karel, Jandík Vlad., Ďulík Jos., Urubek Frant., Pochylý
Jos., Hlavička Fr., Frýželka Frant., Macík Ant., Frýželka Josef, Repatý
Karel, Kubíček Jos., Machů Jos., Šimák Fr., Machů Fr., Trčka Jos.,
Vaculín Jos., Vaculín Jos. ml., Raška Jos., Ambrůz Vlad., Zvonek Jos.,
Kobylík Jos., Maňas Jos., Jordán Ant., Fojtů Jos., Bulíček Fr., Machů
Jos., Zvonek Old., Hanke Karel, Zvončák Miloš, Divoký Frant.
BARUM RALLYE:
Od 5 hodin ráno dne 27. srpna projíždí přes naši obec soutěžní
jezdci automobilové soutěže Barum rallye. Posádky vozů projíždějí obcí
ve směru od Vys. Pole k Loučce. Na návsi si zřídili malé depo rakouští
závodníci. Dvě posádky zde čerpali pohonné hmoty a prováděli menší
opravy a nejnutnější údržbu.
DOŽINKY:
Po páté hodině ranní odjeli rovněž téhož dne místní členové JZD
autobusem na celostátní dožinky do Nitry.
ŠKOLA-VÝUKA V 1.TŘ.:
Od 1. září jsou naši nejmenší školáci v 1. třídě vyučováni podle
nových osnov a budou navštěvovat tuto školu již jen 8 roků, dle nového
učebního plánu. Vyučujícím v této třídě je učitelka Vojtěška Černobilová.
Nejpodstatnější změnou je výuka matematiky na principu množinového
počtu. Po předchozí pedagogické průpravě vyučujících na tuto odlišnost i
přes značné nároky v tomto směru se stává matematika pro těchto našich
27 prvňáčků snad přitažlivější než tomu bylo dosud. Vyjádření vyučujícího
toto nasvědčuje.
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK:
Žáci naší školy se v zimních měsících od 18. února do 22. února
poprvé v historii školy účastnili lyžařského výcviku v rekreačním středisku
Vlárských strojíren Slavičín na ,,Kopánkách“ v Bílých Karpatech. Výcvik
provádělo 60 žáků sedmých tříd. Ubytování a pobyt na horách byl zajištěn
prostřednictvím patronátní smlouvy naší ZDŠ s VS Slavičín. Za dobrých
sněhových podmínek zlepšili v lyžování, naučili se jezdit i na vleku
na svahu za chatou. Poznali horské terény a vůbec dnešní lyžování.
Ubytování i stravování bylo velmi dobré, všichni účastníci byli nadmíru
spokojeni. Vedoucími lyžařského výcviku byli učitelé ZDŠ Vladimír
Měřínský, Oldřich Kolář, František Fuchs, pracovníci Okresního domu
pionýrů a mládeže s. Zapletal a E. Hanzalová, lyžařským instruktorem
Pavel Novák z Valašských Klobouk.
ZÁJEZD ŽÁKŮ DO PRAHY:
Koncem šk. r. 1975-76 Interclub pod vedením učitelky ZDŠ
Milady Machů uskutečnil zájezd žáků do Prahy s výjezdem 1 den
do Německé
demokratické republiky do Drážďan, kde si 40 žáků
prohlédli pamětihodnosti tohoto hornosaského kulturního centra.
ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ:
Na konci šk. r. 1975-76 vyšlo ze zdejší ZDŠ 75 žáků. Z tohoto
počtu 17 šlo na střední školy, 7 do učebního oboru do blízkých Vlárských
strojíren do Slavičína, do n.p. Svit Gottwaldov se šlo učit 11 žáků,
do stavebních učňovských oborů 7, do strojírenství 4 žáci, do zemědělství
5 žáků a do učňovských oborů služeb 24 žáků. Péčí o rozmisťování žáků je
vedením školy pověřena výchovná poradkyně učitelka ZDŠ Marie
Sucháčková, která učí již 24. rok a funkci vých. poradce vykonává šestý
rok. V tomto směru dle vyjádření okresní pedagogicko psychologické
poradny má značné zkušenosti a škola na sledovaném úseku dosahuje
dobrých až velmi dobrých výsledků. Plní celostátní priority až na obor
horník, respektuje okresní priority až na kovoobor dívky, dobře usměrňuje
zájem žáků o studium, pravidelně jsou přijímání na školy II. cyklu téměř
všichni žáci, protože výběr žáků se provádí s plnou odpovědností, a to jak
s ohledem na studijní schopnosti, tak také politicko-kádrový profil rodičů
a žáků. Škola s předstihem vede evidenci o problémových dětech.
Na velmi dobré úrovni je názorná agitace- po stránce estetické i obsahové
byla zřízena síň ,,Mladých budovatelů“. Spolupráce s vedením školy i
s orgány na škole je velmi dobrá. Taktéž s rodiči je plánovitá a
cílevědomá a systematická je také s třídními učiteli. V této funkci vyvíjí
činnost i na úseku spolupráce s rodiči, okresním národním výborem,
podniky, bezpečností, místními národními výbory v obvodu školy, lékařem,
okresní pedagogicko-psychologickou poradnou a složkami Národní
fronty. Rodiče našich žáků jsou pravidelně seznamováni s problematikou
volby povolání a to při individuálních pohovorech, na třídních schůzkách
a někdy také na plenárních schůzích SRPŠ. Výchovná poradkyně
soustavně sleduje výchovu dětí v rodinách, dobře zná rodinné prostředí
žáků a individuálně působí na zlepšení výchovného vlivu s méně
podnětným prostředím. Těsná je její spolupráce se školním lékařem.
Výchovná poradkyně získává přehled o zdravotním stavu žáků od počátku
školní docházky a zvláštní pozornost věnuje dětem se změněnou pracovní
schopností. Taktéž spolupráce s odborem pracovních sil ONV je nízká.
Spočívá kromě administrativního styku také na bázi osobního jednání,
informace o možnostech uplatnění vycházejících žáků jsou pravidelně
zajišťovány. Rovněž spolupráce s náborovými pracovníky je plánovitá.
Podávání informací těmito pracovníky je zahrnuto do osobního plánu
výchovného poradce. Organizovala mimořádné třídní schůzky se zástupci
těchto závodů: OKR, ZPS, RŘ, Svit, Okresní vojenská správa, Vlárské
strojírny, Pal Magneton, Igla.
Výchovná poradkyně pravidelně zajišťuje zpětné informace o
uplatnění bývalých žáků ze strany výběrových škol. Je přáním nás všech,
aby se naši žáci co nejlépe uplatnili v životě, v práci, při budování a
rozvoji naší krásné vlasti.
NEJSTARŠÍ OBČANÉ:
Nejstarším občanem naší obce je Veronika Rulíková čp. 106,
která se 19. září dožila 91 let. Nejstarším mužem obce je Josef Machů
čp. 132, který letos oslavil své 89. narozeniny. Přejeme oběma klidné stáří
a hodně zdraví do dalších let.
ZLATÉ SVATBY:
V květnu oslavili manželé Ďulíkovi 50 let svého společného
manželského života. Škoda jen, že v tu dobu byl pan Ďulík právě
v nemocničním léčení na operaci. V listopadu svoji zlatou svatbu oslavili
manželé Ambrůzovi. Péčí Sboru pro občanské záležitosti za účasti téměř
všech společenských organizací byli přijati na MNV, kde si připomněli
50 let své společné životní cesty. Přejeme oběma manželským párům do
dalších let hodně sil, aby ještě dlouhá léta byli takto příkladem pro tu
mladší generaci manželů pevností a vytrvalostí manželského svazku.
OPRAVA SOCHY SV. JANA NEP.:
Péčí ONV Gottwaldov-odboru kultury a zdejšího farního úřadu
byla provedena odborná restaurace velmi cenné historické památky
v obci, sochy sv. Jana Nepomuckého. Práci prováděl podnik Dílo ČFVU
Praha I. Vlastní opravu provedl v červenci akademický sochař Otto
Pospíchal z Prahy. Barokní plastika byla porostlá mechem a poškozena.
Po očištění od mechu a odstranění hrubých cementových vysprávek došlo
k doplnění chybějících tvarů. Pořízena nová svatozář z mědi a pozlacena,
pozlacen korpus kříže a nápisy na přední a zadní straně podstavce.
Restauraci financoval ONV Gottwaldov a zaplatil za ni 11 660 Kčs.
Současně bylo provedeno vyspravení kříže před hlavním
vchodem do kostela. Písmena znovu bronzem přemalována, taktéž i
opraven reliéfní obraz. Práci provedl Martin Hollý z Újezda.
Nápis na podstavci barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého,
jeho text a překlad: PŘEDNÍ STRANA
Exaltatu
Oslavena
est Joannes
Jene
magnificentia Tau Tu
Vznešenost Tvá a Ty
in spo
v naději
non doromingues nos
neopustíš nás
Honori et venerationi
Ke cti a chvále
D. Thaumaturgi
Divotvůrce Jana postavena
Joannis Erecta
byla tato socha nákladem
est haec statuam
pánů úředníků
ope DD officialium
DT Harenweldera
DT Harenwelder
a DJ Grotschelaca
et D.J. Grotschelac
zbožných farníků
piorum parochiano
faráře
ru/m/ susidio sub
J. Minocatia
parocho J. Minocatia
(farář
Minocatius
byl
v Újezdě
4.10. 1729-19.7.1933)
NOVÁ DLAŽBA V KOSTELE:
Koncem tohoto roku byla položena nová dlažba ve zdejším
kostele. Před lavicemi a středem kostela je položen deskový mramor
sovětský zvaný ,,KVELGA“, ostatní části pod lavicemi a boky jsou
z deskového mramoru jugoslávského zvaného ,,SIVEC“.
1m2 sovětského mramoru stál 433 Kčs,
1m2 jugoslavského mramoru stál 697 Kčs.
Položení mramoru provedli ve 2 fázích koncem r. 1976 a
počátkem r. 1977 otec se synem, oba Rudolfové Domanští z Holiče u
Hodonína. Podle účetní knihy provedli tuto práci za 2000 Kčs. Mramor
dodal n.p. Bílovice nad Svitavou, s. Hudce. Při pokládání desek pomáhali
brigádnicky občané-farníci z okolních obcí. Mramor je položen na písek,
úlomek staré dlažby má kronikář. Bez presbytáře bylo nově položeno
485 m2 mramorových desek. Celkový náklad představuje částku 315 000
Kč, kterou zaplatili farníci ze sbírek.
DELEGACE Z UKRAJINY:
Dne 7. května navštívila naši obec delegace z ukrajinské vesnice
Alexejevky, rodiště partizána Petra Barabáše, který je pochován zde
na hřbitově. Delegace přijela na pozvání Svazu protifašistických
bojovníků okresu Vsetín. Do Újezda přijeli s cílem navštívit hrob svého
krajana, prohlédnout si školu, předat našim dětem dárky a zprostředkovat
dopisování našich dětí s dětmi z Alexejevky. V delegaci byla sestra P.
Barabáše, 2 bratři, poslankyně tamní ženské organizace a mládežnické
organizace. Obcí a školou je prováděla učitelka Milada Machů, členka
místní organizace Českého svazu žen a vedoucí Interclubu na ZDŠ. Jako
dar škole jí předali krásnou ilustrovanou knihu ,,Máje podněpři“.
Dopisování provádí tř. 9A a dosud si vyměnili 5 dopisů.
MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA:
Místní lidová knihovna je výhodně umístěna v přízemí budovy
MNV, ve které bylo nedávno instalováno ústřední topení, čímž bylo
ozdraveno prostředí knihovny, kde bývalo dřívo vlhko. Je pěkně nově
zařízena. V současné době je dobře zařízená a zásobována literaturou jak
pro mládež tak pro dospělé. Má 3 500 svazků a 410 čtenářů, z toho 240
dětí. V minulém roce i v letošním bylo půjčeno kolem 6 600 knih.
V knihovně je 2 078 titulů krásné literatury pro dospělé, 3 136 titulů
pro děti. Z oblasti naučné literatury je možno studovat 787 titulů pro
dospělé a 659 pro děti. Knižní fond byl doplněn v hodnotě 5 000 Kčs.
Nejslabší čtenářskou skupinou je dospívající mládež. Půjčovní doba je
vždy v pátek do 14 do 19 hodin. O knihovnu pečuje dlouholetá knihovnice
Marie Mikulů.
PRŮBĚH POČASÍ:
Zima letošního roku byla dlouhá a dlouhé bylo i topné období.
Ještě 23. dubna napadlo v nočních hodinách asi 10 cm sněhu, což je před
svátkem sv. Jiří, kdy mají vylézat hadi a štíři celkem nežádoucí. Sníh brzy
sice roztál, přesto však navodil takřka vánoční náladu v rozkvetlé,
předmájové přírodě. Od této události trvá velmi suché počasí a v nejvyšší
čas pro budoucí úrodu začalo opět pršet až 13. května. Příroda se
poněkud zvetila a opět od 17. června do 8. července neprší, je velice
sucho. Toto sucho negativně ovlivnilo úrodu a pokles hektarových výnosů
oproti loňskému roku. Sníh znovu začal padal a ohlásil nastupující zimu
17. listopadu. Od 14. listopadu poklesly ranní teploty na 3˚-5˚C, kdy
po předchozích deštích padá na rozbředlou půdu sníh. Dne 23. listopadu
byl zaznamenán první mráz během noci, Újezd se zahalil do bílého hávu a
Kateřina na ledě byla zde.
VÝSTAVBA BYTŮ:
V tomto roce byla provedena v obci kolaudace nové bytovky
pro učitele, kde bylo k obývání schváleno oficiálně 7 bytů, v individuální
výstavbě 4 byty v čp. 169-Zvonek František
čp. 190-Bartoš František
čp. 310-Pavelka Jaroslav
čp. 108-Šimák Jiří.
Počet bytů v obci je 377, 2 byty vznikly zbouráním čp. 151Mikulka a čp. 231-Fr. Machů. Domovních čísel je v obci 325.
Zápis projednán a schválen v KŠK 10.5.1977.
Tento kalendářní rok je pro naši obec charakteristický velkým
úsilím všech občanů za splnění jednoho z hlavních bodů volebního
programu a to provést do 31.12. t.r. rekonstrukci starého, nevyhovujícího
kinosálu a vybudovat důstojné víceúčelové kulturní zařízení, které obec
nutně potřebuje.
NÁRODNÍ VÝBOR
ZAMĚSTNANCI:
Složení místního národního výboru v tomto roce zůstává
nezměněné od posledních voleb do zastupitelských orgánů. Novým
zaměstnancem MNV je Jana Dohnalová roz. Pochylá čp. 192. Zastává
funkci samostatného referenta-vede hospodářskou agendu t.j. místní
hospodářství, evidenci půdy, finanční hospodaření apod. na poloviční
úvazek. Dalšími zaměstnanci jsou Alois Buriánek-čištění obce, Marie
Plotzová-matrikářka, Božena Šimáková-uklizečka. Usnesení MNV jsou
plněna, spolupráce poslanců dobrá, nejvíce práce má komise výstavby.
Zejména letošního roku byla značně vytížena na spojitosti s rekonstrukcí
kinosálu. Průměrně ročně řeší 40-50 případů požadavků občanů resp.
státního notářství.
Veřejné schůze s občany byly dvě- v březnu a listopadu;
listopadová se konala v zasedací místnosti MNV a to mimořádně pro
rozestavěnost kinosálu po předchozím lampiónovém průvodu u příležitosti
60. výročí VŘSR. Jednání probíhala za účasti zástupců okresních orgánů
v čele s MUDr. Jančaříkem, jako aktivistou ONV pro naši obec.
BRIGÁDNICKÉ HODINY:
Všichni poslanci zaměřeni a orientováni na splnění volebního
programu, mobilizovali občany a společenské organizace Národní fronty
pro odpracování brigádnických hodin, k nímž se zavázali. Bezplatných
brigádnických hodin bylo odpracováno 10 276, z toho 1/3 připadá
na společenské organizace NF-nejvíce Svazarm, SPO a TJ Sokol.
Placených brigádnických hodin bylo odpracováno 7 596.
AKCE ,,Z“:
Brigádnické hodiny byly realizovány na hlavní akci ,,Z“rekonstrukci kinosálu, na kterou ONV původně plánoval částku 349 000
Kčs. JZD Lúčka zvýšilo svým finančním přínosem tuto částku o 100 000
Kčs, plánovací odbor ONV přidal 50 000 Kčs, odbor kultury ONV na
dokončovací práci přispěl částkou 72 000 Kčs, což vše dohromady
představuje přímou finanční pomoc. Navíc JZD Lúčka poskytnutím řeziva
na vazbu a provedení stolařských prací, jakož i částečnou mechanizační
pomocí pomohl této akci v částce 100 000 Kčs, na vnitřní vybavení
poskytl odbor kultury ONV 85 000 Kčs (zakoupení židlí, stolů, dekorační
látky, sklo, zrcadla atd.)
Hodnota nově rekonstruovaného kinosálu představuje částku
940 000 Kčs. V příštím roce bude pokračováno v dohotovení nedodělků
t.j. úprava sklepních prostorů-omítky, potěry, nátěry kotlů, potrubí,
úprava okolí, zpevnění vozovky, vybudování betonové plochy na vysypání
uhlí.
Rekonstrukcí kinosálu nebylo předmětem řešení promítací
kabiny a možnosti promítání. S tímto se počítá v příštím roce nákladem
cca 103 000 Kčs.
ROZPOČET:
Plánovaná rozpočtová částka MNV na tento rok činila
1 319 000 Kčs. Byla překročena a na závěr roku byl konečný rozpočet
1 579 000 Kčs.
Plánovaný rozpočet na dopravu a údržbu komunikací byl 45 000
Kčs, vyčerpáno bylo 47 811 Kčs, plánovaný příjem z místního
hospodářství 125 500 Kčs, skutečnost 134 283 Kčs, plánované výdaje
na školství 634 000 Kčs, skutečnost 629 598 Kčs, na kulturu plán 44 000
Kčs-skutečnost 144 500 Kčs, na sociální podpory plán 4 000 Kčs- částka
vyplacena, na správu MNV 111 000 Kčs-vyčerpáno 135 695 Kčs.
Plánovaný rozpočet na opravu kinosálu 339 000 Kčs, skutečná
částka 496 629,80 Kčs.
Plán příjmů MNV z daní a poplatků 43 000 Kčs-splněno 39 432
Kčs. Plán příjmů MNV z místního hospodářství 296 500 Kčs-splněno
312 458,70 Kčs. Příjem z místních provozoven-holičství, doprava-85 211
Kčs. Povolení na malospotřebitelské pálení slivovice bylo vydáno 389.
Zabijaček bylo 94-výrazný pokles.
U soukromníků chováno 24 ks hovězího-skot a 65 ks prasat (u
obou pokles rok od roku), 3 ks koní, 8 ks ovcí a baranů, 14 ks kozí a
1 500 ks drůbeže.
VÝSTAVBA SOCIALISMU NA VESNICI
Katastr obce Újezd je začleněn do sdruženého JZD Lúčka, které
vzniklo skončením dřívějších tří JZD a to Újezd, Loučka a Haluzice.
Celková rozloha JZD Lúčka a to zemědělské půdy je 991,52 ha; na Újezd
připadá 572 ha; celková rozloha orné půdy 633,72 ha-na Újezd připadá
406 ha. Z celkové rozlohy záhumenkové zemědělské půdy 85,34 ha
na Újezd připadá 49,33 ha (5 ha zahrad, 27 arů sadů, 1,6 ha louky,
84 arů pastvin). Zbytek je orná půda.
ROSTLINNÁ VÝROBA:
Pěstuje se pšenice ozimá a jarní, ječmen, oves, řepka, krmné
luštěniny-bob, kukuřice na zeleno. U pšenice ozimé se dosáhlo na 206 ha
průměrné sklizně 40,7 q/ha, u pšenice jarní ze 14 ha průměrné sklizně
24,4 q/ha, u ječmene ze 135 ha průměrné sklizně 26,7 q/ha, ovsa se
sklidilo ze 20,85 ha průměrné sklizně 21,9 q/ha. Z celkové plochy oseté
obilovinami t.j. 377,19 ha se v průměru sklidilo 34,1 q/ha. U řepky
z 15 ha se sklidilo 26,4 q/ha, ze 12 ha bobu-zrno 13,6 q/ha. Vynikající
sklizně bylo dosaženo na pozemcích blízko farmy Újezd u zelené kukuřice.
Ze 122,45 ha osevní plochy se sklidilo 491 q/ha t.j. 2x více oproti roku
1976, kdy se ze 146 ha sklidilo 229 q/ha. Je to jistě větší vlhkostí a
srážkami, které byly v době hlavního vegetačního období na vyšší úrovni
nežli v roce předchozím. Tato letošní produkce znamená i zvýšenou
finanční tržbu 3 915 000 Kčs z 983 ha osevní plochy oproti 3 305 000 Kčs
z r. 1976.
Jarní práce začaly proti předchozím letům značně později. Se
setím bylo započato až v posledním týdnu měsíce března. Plynulost osevu
také na několik dnů přerušily časté jarní přeháňky. Vlastní setí obilovin
bylo skončeno 6. dubna. Plán jarních prací ukládal provést osev obilovin
a luštěnin na výměře 190 ha. Obilovin byly přihnojovány aplikací
dusíkatých hnojiv dle rozboru rostlin a půd, které prováděl agropodnik.
Setí kukuřice bylo započato 2. května na velmi dobře připravené půdě.
Senoseč v letošní roce probíhala za příhodných klimatických podmínek.
Úkolem bylo zajistit sklizeň velkého množství píce z luk a pastvin.
Polovina pastvin musela být posekána, aby nedošlo k přestárnutí porostů.
Vysoká sklizeň z luk kolem potoků byla senážována. Tato sklizeň
vyžadovala i velké množství luční práce-sekáčů. Nejvíce bylo získáno
z jetelotrav. Celkově bylo vyrobeno 3 600 q sena a 10 500 q senáže.
Hodnocení porostů obilovin přede žněmi dávalo záruku velmi
dobré úrody. Dlouhotrvající deště hned na začátku žní tyto předpoklady
značně ovlivnily. Nejvíce byly postiženy ječmeny, u kterých nastaly ztráty
již přede žněmi. Po dobu žní bylo nasazeno 5 sklízecích kombajnů. Odvoz
namláceného od kombajnů byl zajištěn nákladními auty. Veškerá sklizeň
byla přerušena a obiloviny, které zůstaly v družstvu byly uskladněny
v paletách. Státní nákup 350 t byl překročen o 50 t (plnění na 114%).
Sláma byla sebrána upravenými nakladači HON a ukládána na stoky.
Během září byly sklizeny otavy z luk a další seče jetelotrav v množství
1 000 q.
Sklizeň kukuřice probíhala za velmi dobrých klimatických
podmínek za velkého úsilí pracovníků družstva, kteří se museli vypořádat
s neočekávaně velikou a vysokou úrodou. Úroda byla svezena za sucha do
silážních jam. Výsledný výnos byl 498 q/ha. Osev ozimé pšenice se
prováděl na pozemcích po kukuřici a byl proveden na 216 ha. Plánované
hnojení chlévskou mrvou bylo v celém rozsahu splněno. Hnojení
k obilovinám je prováděno granulovanými hnojivy NPK a zbytek živin je
dodán prostřednictvím jednosložkových hnojiv. U luk a pastvin jsou
potřebné živiny dodávány aplikací míchaných hnojiv jednosložkových
v základní dávce.
Rostlinná výroba r. 1977 dosáhla ve svém souhrnu nejlepšího
hospodářského výsledku za celou sedmiletou existenci skončeného JZD.
Hrubá produkce rostlinné výroby r. 1975 byla 2 361 000 Kčs,
r. 1976 byla 3 306 000 Kčs,
r. 1977 byla 3 914 000 Kčs.
Proti r. 1975 se zvýšila o 66 %, proti r. 1976 o 18 %.
Ke kladům rostlinné výroby patří podstatné zlepšení péče o
půdu, kvalita polních prací a cílevědomost při organizování rostlinné
výroby. Postupné uskutečňování projektu rekultivací a meliorací rovněž
vytváří předpoklady pro její další vzestup. Je však třeba zvyšovat výrobu
obilovin, neboť současná úroveň kolem 35 q/ha je pod úrovní dobrých
podniků, hospodařících ve stejné výrobní oblasti.
V obci není soukromohospodařících zemědělců nad 0,50 ha.
Soukromě se obhospodařuje jen 66 ha oproti 69 ha z r. 1976.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA:
Živočišná výroba je soustředěna na dvou farmách a to na farmě
Loučka a Újezd. Na újezdské farmě na našem katastru se chová cca
600 ks hovězího; 170 dojnic; 120 jalovic; 170 telat a 40 ks na salaši
(celkový stav skotu činil v tomto r. 935 ks). Koní je málo, jen 4 ks.
Pracovníci v živočišné výrobě z naší obce jsou: Divoká A., Pavelková M.,
Mikulková A., Hanková B., Jordánová J., manželé Hlubinovi, Zvonková,
Ďulíková Em., Macíková, Kráčalíková Fr., Drgová, Frýželková Fr.,
Frýželková Em., Černobila Jan, Slovák Frant., Frýželka Jan 23, Drábek
Fr., Počiorková M., Černobilová A., Rud. Macík, Fr. Drga 96, vratnými
A. Urubková a Vl. Jandík.
Výrobní a dodávkové úkoly za rok 1977 jsou splněny a
překročeny. Dodávka mléka byla splněna na 105,9 % a nad státní plán
bylo předáno 50 718 l. Celkově bylo dodáno 900 801 l, zvýšení oproti
r. 1976 kdy bylo dodáno 866 737 l (záhumenky r. 1977-9917l, 197612 240 l). Celoroční užitkovost na 1 dojnici činí 3 281 l (plán 3 206 l při
spotřebě 0,30 kg jadrných krmiv na 1 l).
Celkem bylo dodáno 1 996 q masa, což představuje plnění plánu
na 102,3 %. Průměrné váhové přírůstky byly u všech kategorií skotu
překročeny. Průměrný váhový přírůstek u skotu činí celkem 0,709 kg
(plán 0,650 kg) při spotřebě 2,46 kg (v r. 1976 2,51 kg) jadrných krmiv
na 1 kg masa. Péčí o dojnice je pověřen po odborné stránce Jos. Slovákživočichář z Újezda a Miroslav Ovesný jako úsekový živočichář. Natalita
a mortalita je ve srovnání s plánem příznivá (plán: 324/13 a skutečnost
353/11). Hrubá produkce živoč. Výroby činí 2 058 000 Kčs, byla
překročena o 132 000 Kčs. I když živočišná výroba má neustále
vzestupnou tendenci s růstem výroby i užitkovostí a každoročně plní plán
dodávek státu, přesto vážným problémem zůstává nízká intenzita živočišné
výroby na 1 ha zemědělské půdy. Dodávka mléka na 1 ha zeměd. půdy je
926 l a je přibližně na úrovni okresního průměru, ovšem dodávka masa
bez drůbeže 162 kg této úrovně nedosahuje. Proto nejvážnějším úkolem
nejbližšího období je zvýšení dojivosti mléka, doplnění stáda o vysoce
produktivní jalovice a zvýšení stájových kapacit pro dojnice a ostatní skot.
Způsob řešení se stanovením konečného cíle je obsahem racionalizačního
programu JZD do konce r. 1980. Např. pro zvýšení výroby masa je
navrhováno zpracování projektové dokumentace na vybudování volného
ustájení pro chovné jalovice a výkrm býků o kapacitě 200-300 ks a zvýšit
výrobu hovězího masa o 50 t, dále zpracování projektové dokumentace
využití půdního prostoru k odchovu brojlerů a tím zvýšit realizační
množství drůbežího masa o 60 t.
Pro zvýšení průměrné roční dojivosti v r. 1978 na 3 350 l třeba
využívat sušičky a granulárny KLTK-700 s výrobnou doplňkových granulí
na základě optimalizovaných receptur pro požadovanou užitkovost,
zajištění potřebného množství objemových a jadrných krmiv, úsudků a
komponentů s požadovanou kvalitou jak vyplývá z krmných plánů atd.
Veterinární službu vykonává obvodní veterinární zařízení SlavičínMUDr. Okénka, který farmu Újezd obhospodařuje.
PŘIDRUŽENÁ VÝROBA:
JZD ve své přidružené výrobě se zabývá výrobou ochranných
pomůcek t.j. rukavic, dřeváků a opravou hydraulických zvedáků jakož i
náhradních dílů atd.
V Újezdě ve svých stolařských dílnách pracují pro tuto
přidruženou výrobu dva stolaři: Josef Urubek a František Pavelka a
zhotovují podrážkové části dřeváků, kterých letos vyrobili 37 689 párů. U
Pavelky Zdeňka čp. 32 je tzv. kooperace, jednou ze středisek přidružené
výroby. V jeho dílně, umístěné ve staré neobývané chalupě toto středisko
plní smluvní úkoly pro ZPS Gottwaldov a vyrábí vlastní náhradní díly pro
PV-zejména pro opravu hydraulických zvedáků. Výroba je hodnocena
jako kvalitní, v následujícím roce má rozvíjet sortiment náhradních dílů.
Vedoucím tohoto střediska je Zd. Pavelka, jinak zaměstnanec ZPS
Gottwaldov, dále zde pracuje jeho manželka a K. Plotz. Hrubá produkce
kooperace je v tomto roce 265 000 Kčs.
Na farmě Újezd provádí jiné středisko přidružené výroby (PV)
generální
opravy
hydraulických
zvedáků
pro
celou
republiku
zn. HERKUL a MOVIL. Ve 2. a 3. čtvrtletí byla provedena rekonstrukce
dílny, odstraněny bezpečnostní a požární závady včetně zlepšení
pracovního prostředí. Navíc bylo dáno do provozu nové sociální zařízení.
Vedoucím toho střediska je K. Rak ze Slavičína, Jiř. Horská-sekretářka,
dalšími pracovníky jsou Šuchma, A. Drgová, J. Rumanová, L. Rumanová,
Rašková, M. Bartošová, A. Ambrůzová, M. Macíková.
Za rok 1977 přijato do opravy 20 357 ks zvedáků zn. MOVIL
a 14 559 ks zvedáků zn. HERKUL.
Za rok 1977 opraveno 18 998 ks zvedáků zn. MOVIL
a 14 010 ks zvedáků zn. HERKUL.
Za rok 1977 vydáno 19 539 ks zvedáků zn. MOVIL
a 14 462 ks zvedáků zn. HERKUL.
Tržba z oprav zvedáků celkem představuje sumu 8 544 448 Kčs
(MOVIL-3 419 325 Kčs, HERKUL-3 362 255 Kčs,
MOVIL-175 Kčs, HERKUL-323 Kčs=průměrná cena opravy 1 ks),
při mzdových nákladech střediska za cca 612 000 Kčs.
Na újezdské farmě je rovněž dopravní středisko JZD Lúčka.
Vedoucím střediska je Vlastislav Mudrák mladší, účetní a dispečerskou
práci vykonává Hedvika Fojtů roz. Bocková, dále zde pracuje 16 řidičů a
traktoristů: Barcuch Fr., Dorničák M., R. Kamenčák, Jos. Drga,
J. Urubek, St. Macík, J. Faldík, J. Váňa, Mir. Vaněk, Fr. Machů,
Fr. Pavelka, J. Trčka, J. Kubíček, J. Hlavička, K. Pavelka, L. Váňa.
Dopravní středisko zabezpečuje veškeré plnění úkolů v polních
pracích a v požadované podnikové dopravě. Traktorová park je co
do počtu dostačující. Problémem zůstává morální i fyzické opotřebení
traktorů. Technický stav starých traktorů 4011 a Z503 je již nevyhovující.
Tyto typy jsou náročné jak na opravy většího rázu tak i průběžné. Využití
pro polní práce je malé vzhledem k tomu, že přívěsné i závěsné nářadí je
stále těžší a většího rámce. Třeba uvažovat o výměně za stroje těžší a
výkonnější. Naši dopravci a opraváři mají zájem o sjednocení strojního
parku a tím o omezení širokého sortimentu náhradních dílů.
Opravářské středisko bylo ze zdejší farmy z větší části přesunuto
na údržbářsko-ošetřovatelskou stanici do Loučky. V Újezdě zatím zůstává
oprava závěsného nářadí. Pracovníky tohoto střediska jsou z Újezda
Vladimír Balouch, Josef Rychlík a Petr Hlubina ml.
Vyřešením výstavby moderní sušárny a granulárny BS6
na farmě v Loučce dochází ke zrušení provizorní sušičky obilí a
granulárny na farmě Újezd, z níž pracovníci přechází na farmu do Loučky
pro obsluhu tamějšího zařízení např. Ludvík Ambrůz.
Členská základna- z celkového počtu 318 evidovaných
pracovníků JZD je 152 trvale činných občanů naší obce. Pro družstva
z naší obce bylo přijato v tomto roce 14 nových pracovníků, vesměs
mladých v produktivním věku, vystoupili dva členové, kteří přešli na nová
pracoviště, do důchodu odešlo 6 pracovníků a 6 zemřelo: Burianková
Anna čp. 42, Fr. Polomíková čp. 158, J. Urubek čp. 46, M. Maňasová
čp. 75, M. Urubková čp. 312, Alois Ďulík čp. 123.
Noví pracovníci: Maňas Miroslav-automechanik čp. 232, Jos.
Hlavička čp. 113-strojní zámečník, K. Hanke čp. 200-P. Hlubina ml.
čp. 186-opraváři zeměd. strojů, Vl. Čech čp. 9, Vl. Pochylý čp. 247,
P. Hlubina st. čp. 186- do živoč. výroby, Černobilová Ludm. čp. 125,
M. Macíková čp. 180, Fr. Vaňková čp. 287, L. Přikryl čp. 320, Jan Zicha
čp. 204, Jos. Rychlík čp. 61, Svat. Černobila čp. 263.
PLATY:
Naši
občané
zaměstnaní
v JZD
dosahovali
průměrných měsíčních platů:
traktoristé, kombajnéři
3 368 Kčs
řidiči a závodníci
3 045 Kčs
kočí
2 958 Kčs
pracovníci rostlinné a lesní výrobky 2 371 Kčs
ošetřovatelé dojnic
2 659 Kčs
ostatní ošetřovatelé skotu
2 625 Kčs
ostatní pracovníci živoč. výroby
2 583 Kčs
ostatní pracovníci přidružené výroby 1 678 Kčs
letos
těchto
ostatní pracovníci dílen
2 337 Kčs
ostatní pracovníci stavební skupiny 3 266 Kčs
technicko hospodářští pracovníci
2 704 Kčs
pomocní pracovníci a brigádníci
1 442 Kčs
Pracovní iniciativa družstevníků
V duchu usnesení ÚV KSČ, které bylo přijato na počest oslav
60. výročí VŘSR, byla v našem JZD zaměřena iniciativa družstevníků
na splnění a překročení celodružstevního socialistického závazku.
Na začátku roku byla pozornost zaměřena na přípravu mechanizačních
prostředků k provedení I. etapy jarních polních prací, na politickoorganizační zajištění sklizně pícnin, žňových prací a zvládnutí úkolů
při
zajišťování
v souvislosti
s podzimními
pracemi.
Pracovníci
dopravního střediska, opravářského střediska, agronomové se čestně
vyrovnali s plněním úkolů i přes značně nepříznivé počasí v letošních
vlhkých žních a podařilo se jim sklidit veškerou úrodu z našich polí. Proto
jsme mohli včas splnit dodávku obilovin státu a pro živočišnou výrobu
v našem JZD zajistit dostatek krmiv.
Na úseku živočišné výroby byla pracovní iniciativa zaměřena
na splnění výroby mléka a masa za neustálého snižování spotřeby
jadrných
krmiv.
Pracovníci
živočisné
výroby,
členové
brigády
socialistické práce na úseku výroby mléka se na počest 60. výr. VŘSR
zavázali dodat nad stanovený plán celkem 6 000 l mléka. K 30.6. byl
závazek vysoce překročen a bylo dodáno nad plán kolem 58 000 l mléka.
Proto na poradě BSP byl socialistický závazek zpevněn a upraven na
70 000 l mléka dodávky nad plán 1977. Tento závazek se nepodařilo
splnit vlivem poklesu dojivosti v letních měsících roku. I přes tyto dílčí
nedostatky byl plán dodávky mléka v množství 860 000 l splněn ke dni
8.12.1977 a do konce roku bylo nad plán dodáno kolem 50 000 l mléka.
Pracovníci stavebního střediska splnili 3 socialistické závazky,
zejména je třeba vyslovit uznání těm družstevníkům, kteří na základě
výzvy ZO KSČ a vedení JZD přispěli svým dílem ke zmírnění následků
požáru ocelokůlny a v ní uskladněného sena. Svou dobrovolnou prací
vytvořili hodnoty za víc jak 120 000 Kčs.
BSP:
K získání zkušeností
z činnosti
Brigád
socialistické práce
na úseku výroby mléka bylo organizováno setkání členů BSP našeho JZD
a JZD-Fryšták. Toto setkání se uskutečnilo dvakrát; a to jednou na JZDFryšták, podruhé na našem JZD. Tato setkání byla kladně hodnocena i
nadřízenými složkami a to jak Okresní zemědělskou správou tak i
Okresním výborem Svazu družstevních rolníků, neboť šlo o první takové
setkání s výměnou zkušeností mezi BSP na našem okrese. Celodružstevní
závazek našeho JZD k 60. výr. VŘSR představoval hodnotu 183 000 Kčs.
Šlo o výrobu nad plán u pícnin, mléka, odpracování brigádnických hodin
na zlepšení pracovního a životního prostředí a na plnění volebního
programu NF. K 31.12. byl značně překročen a jeho hodnota činí
379 000 Kčs.
Družstevníci odpracovali na úseku živočišné výroby, pracovního
prostředí a při plnění volebního programu NF celkem 22 433 hodin.
Nad plán bylo dodáno 50 000 l mléka a při pomoci MNV Újezd na plnění
volebního programu poskytnuta pomoc v hodnotě kolem 200 000 Kčs.
REKREACE:
Pro družstevníky byla organizována celá řada
kulturně
politických a společenských akcí jako příspěvky a dary jubilantům, setkání
u příležitosti MDŽ, besedy, zájezdy do Prahy, účast na zájezdu vlakem
družby do SSSR, výběrová družstevní rekreace v tuzemsku i v zahraničí.
Např. z našich družstevníků byl Vlad. Balouch v SSSR a Jugoslávii,
A. Černobilová, A. Urubková a A. Balouchová v Jugoslávii atd.
Pro vylepšení bytového fondu pracovníků JZD bylo započato
ve IV. čtvrtletí se zemními pracemi v souvislosti s výstavbou dvou
čtyřbytovém v trati Záhumení.
POŽÁR:
Nemilou skutečností, která postihla naše družstvo byl požár
ocelokůlny na farmě Újezd. Došlo k němu 18. srpna mezi 9-10 hodinou
dopolední. Požárem byla zničena konstrukce ocelokůlny a čeho bylo jistě
nejvíce škoda, celá úroda sena-32 vagonů. Škoda byla odhadnuta
na 247 000 Kčs. Příčinou bylo samovznícení sena. K hašení se pohotově
dostavily okolní požární sbory a Veřejný požární sbor z Gottwaldova.
Následné likvidační práce po požáru trvaly 5 dní t.j. odvoz zhořelého
materiálu. Jak vidět, požární prevence má stále větší význam.
PRŮMYSL
PEKÁRNA:
Jediným průmyslovým podnikem v naší obci je pekárna, náležející
pod n.p. Jihomoravské pekárny. Je v provozu již 20 let. Chutné pečivo zde
vyrábí každodenně 19 pracovníků v čele s vedoucím pekárny Oldřich
Martínek, který pekárnu řídí od jejího vybudování. O. Martinek je rodák
z Loukova u Bystřice p. Hostýnem okr. Kroměříž, nar. 1926. Pekařem se
vyučil ve Fryštáku, dále pracoval na Krajském svazu pekařů, ve Val.
Kloboukách na Okresním svazu Jednoty a poté přišel do Újezda. Dále zde
pracují pekaři Jan Bylnica z Nedašova (dojíždí), Jos. Stružka z Újezda,
Jar. Raška z Vysokého Pole, Jar. Hlavička z Újezda, Jiří Šimák z Újezda,
Milada Drgová z Újezda, Jiřina Drgová z Újezda, Fojtíková Marie
z Újezda, Irena Hlavičková z Újezda, Anna Zichová z Újezda, Ambruzová
Valerie z Újezda, Petulová Anna (roz. Ambrůzová) z Újezda; dále řidiči
Jos. Ovesný z Újezda, Stan. Černobila z Újezda, Raška Josef z Újezda;
topičem je Antonín Hovadina z Vys. Pole, na mateřské dovolené je Libuše
Kolářová z Újezda.
Pekárna je zásobována moukou z mlýnů v Kyjově, Kroměříži a
Šaldorfu. Strojní vybavení je poloautomatické. Průměrně zde se peče
20 000 rohlíků, 21-22 q chleba, 2x týdně 1 300 ks vánoček a 700-800
závinů. Pečivem zásobuje 42 prodejen, chlebem 24 prodejen. Jsou to
prodejny jednak v nejbližším okolí, dále pak na Luhačovicku a
Slavičínsku. Hrubá hodnota vyrobeného zboží představuje měsíčně částku
průměrně za 430 000 Kčs za vlastních mzdových nákladech průměrně
měsíčně 30-35 tisíc Kčs.
Uhlím-hnědým je zásobována z uhelných skladů ve Val.
Kloboukách. Jeho měsíční spotřeba je 170 q.
Za dobu existence pekárny jeho provoz je již dnes značně
zastaralý, mechanizace velmi malá, neodpovídá dnes již ani po stránce
hygienických požadavků. Třeba do budoucna počítat s investičními
náklady na její modernizaci. Přesto však její pracovníci pečou velmi
dobrý chléb, ručně vypracovávaný, jehož kvalitu oceňují i mimoújezdští
spotřebitelé. Důchodu z jeho pracovníků se dožila bývalá stálá pracovnice
Marie Mikulů, ostatní zemřeli nebo odešli do invalidního důchodu. Třeba
si přát, aby se co nejdéle v Újezdě peklo stále tak dobré pečivo jako dosud
a aby ho bylo stále dostatek. Pracovníkům přeji, aby se brzy dočkali
vylepšení jejich jistě namáhavé ale tak důležité práce pro nás pro
všechny.
ÚPRAVY OBCE, SPOJE
KONSTRUKCE KINOSÁLU:
Nejvýznamnější, nejnáročnější a jistě nejdůležitější akcí v obci
tohoto roku byla rekonstrukce starého kinosálu, který byl již za dobu své
existence fyzicky, morálně i esteticky úplně opotřebován a nevyhovoval
dnešním nárokům a požadavkům. Budova kinosálu pocházela z počátků
naší první republiky. S jeho rekonstrukcí, zařazenou do volebního
programu na toto období bylo započato 26. února první brigádou, již se
účastnili členové komise výstavby MNV a část členů SPO. Byla provedena
demontáž stávající kůlny za jevištěm. Vytyčení a založení stavby 1. března
v úterý provedl František Machů mladší čp. 266-stavební technik-člen
komise výstavby MNV-jinak pracovník Průmyslových staveb Gottwaldovza účasti předsedy MNV a předsedy komise výstavby MNV. Zahájení
výkopu sklepu kotelny začalo 5. března bagrováním místním (MNV)
buldobagrem, řízeným Jos. Rychlíkem ml. čp. 61 za účasti a pomoci
stálých placených brigádníků Jana Machů 211, Jos. Tomšů 292 a Ďulíka
Jos.106. Brigádnická výpomoc byla zajišťována přes složky NF a
vyhlašováním místním rozhlasem za využití závazků našich občanů
k 30. výročí února 1948. K získání materiálu pro základy byly bourány
hospodářské objekty stavení Frýželků 135, které odkoupil MNV. Toto
bourání zahájili brigádníci místního Svazu požární ochrany-SPO.
V měsíci červnu, který byl stavebně velmi náročný výstavbou
veškerého hrubého zdiva byla zvýšená prostora kinosálu překlenuta
hlavním stropem, takže bylo možno započít se střešní výstavbou, která
byla dokončena do tradiční Újezdské pouti. V červenci nastoupili
pracovníci OSP Gottwaldov ke zřízení kotelny, dále elektrikáři Okresního
stavebního podniku k provedení elektrických instalací a rozvodů, v sprnu
došlo k zahájení prováděcích prací na omítkách, potěru pod parkety a
gumu ve vlastních prostorách sálu. V září a říjnu se provedly práce
na výstavbě sociálního zařízení-dlažby, obklady a omítky.
V říjnu
provedena
venkovní
fasáda
z umělého
brizolitu,
v listopadu vyvrcholily dodělávky-OSP dokončilo kotelnu s veškerým
rozvodem, zároveň natažena a dokončena vnitřní elektrifikace.
V prosinci položeny parkety-brigádnicky a guma
položena
podnikem OSP Gottwaldov. V této době je dokončena kompletní instalace
veškerého osvětlení a instalovány bleskosvody. Vnitřní úpravou
tzn. dřevěné obklady a zhotovení rámkového stropu provedeno
brigádnicky z místních pracovních zdrojů.
Proto, aby stavba byla během jednoho roku realizována, rada
MNV předala Komisi výstavby na zodpovědnost provádění a organizaci
této rekonstrukce. Tento úkol převzal předseda komise výstavby František
Machů čp. 315 se členy komise. V komisi výstavby bylo rozhodnuto, aby
za konkrétní práce při rekonstrukci odpovídali příslušní členové této
komise:
Machů František čp. 315 zodpovědný za bourací práce
Zvončák Josef čp. 275 zodpovědný za výkopové práce
Drga František čp. 267 zodpovědný za zdící práce
Ďulík Josef čp. 20 zodpovědný za položení stropu a betonových
překladů typu PZD
Machů Josef čp. 161 zodpovědný za provedení betonáže hrubé
podlahy
Kamenčák Jindřich čp. 223 zodpovědný za instalaci elektriky,
topenářských a vzduchotechnických prací
Urubek Josef ml. čp. 46 zodpovědný za zhotovení rámkového
stropu a veškerého obložení-truhlářské práce
Machů Josef čp. 261 zodpovědný za střešní konstrukce jakož i
za veškeré práce tesařské
Vaculín Josef čp. 28 zodpovědný za provedení fasády a vnitřních
omítek
Machů František čp. 266 zodpovědný jako projektant celé
konstrukce za technický dozor na stavbě.
Od 1. září převzal předseda komise výstavby do svých
energických rukou dokončovací práce a uvedení stavby do provozu.
Jak funkcionáři tak drtivá většina našich občanů uvědoměle plnili
povinnosti, ke kterým se zavázali svou brigádnickou výpomocí na podporu
tohoto bodu volebního programu.
Materiálově
byla
stavba
z větší
části
zabezpečována
z Průmyslových staveb Gottwaldov t.j. železo, truhlářské výrobky atd.
Střešní konstrukce-krov-deska byla poskytnuta na základě
patronátní smlouvy s JZD Lúčka tímto družstvem.
Izolatérské práce střešní provedeny OSP Gottwaldov; moderní
vzduchotechnické zařízení provedli a instalovali zdejší občané pracovníci
přidružené výroby JZD Lúčka Milan Kamenčák čp. 238, Oldřich Fojtů
čp. 229, Stanislav Zvončák čp. 242 a Oldřich Zvonek čp. 225. Izolaci
potrubí ústředního topení provedl brigádnicky Ladilav Kráčalík; obložení
hlavního vstupu gabřincem, kachličkové obklady veškerého sociálního
zařízení včetně podlah provedli otec a syn Františkové Machovi čp. 31 a
266.
OTEVŘENÍ KINOSÁLU:
Slavnostní otevření kinosálu se konalo v podvečerních hodinách
dne 30. prosince za účasti předsedy odboru kultury ONV Milana
Vondrouše, předsedy OV NF Jana Drgy-rodáka z Újezda, předsedy JZD
Lúčka Vlastislava Mudráka, vedoucího výstavby nové nemocnice
v Gottwaldově pracovníka Průmyslových staveb Gottwaldov s. Hanačíka,
pracovníka Krajského filmového podniku KOFKE Brno s. Kotka, zástupce
ONV odboru výstavby s. Drgové, místních funkcionářů a občanů.
Po přestřižení pásky, prohlídce nového zařízení zahrála přítomným mladá
újezdská dechovka, žáci místní školy předvedli kulturní pásmo. Poté
k přítomným promluvil s. Vondrouš, předseda MNV s. Fr. Šimák a Jan
Drga.
Místním národním výborem byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší
pracovníci, kteří se nejvíce podíleli na rekonstrukci kinosálu. Jsou to:
František Machů čp. 135 za vedení rekonstrukce a zajištění materiálu;
František Machů ml. čp. 266 za rychlé vypracování projektu a technický
dozor; Urubek Josef čp. 46 za provedení truhlářských prací; Jindřich
Kamenčák čp. 233 za provedení projektu instalatérských prací a jejich
instalaci a realizaci.
OV NF udělil knižní odměnu předsedovi MV NF Oldřich Janků za
zajišťování součinnosti složek NF při rekonstrukci.
Poté při družné, sousedské zábavě si občané poprvé zatančili
v novém kinosále za účinkování hudby OB z Loučky, pod taktovkou
kapelníka ing. Ant. Novosáda. Z příjemného, teplého a hezkého prostředí
se nikomu nechtělo brzy odejít. Nový se starým se srovnat nedá, ať slouží
dobru a dlouho jako nový vydrží.
Dle vyjádření předsedy komise výstavby Fr. Machů, pro jeho
práci a starosti spojené s přidělaným mu úkolem-vést celou rekonstrukci,
hlavní oporou byli příslušníci místního Svazu požární ochrany a členové
komise výstavby. V akci ,,Z“ nebyla v obci dosud žádná stavba v tak
krátké době, od 1.4. do 30.12. realizována v částce 1 200 000 Kčs.
Na vnitřním vybavení kinosálu se nejvíce podílel tajemník MNV Miloslav
Machů, společně s Jindřichem Kamenčákem a předsedkyní KŠK a OB
Vojtěškou Černobilovou.
NOVÝ HŘBITOV:
V neděli dne 29. května byl slavnostně otevřen nový hřbitov,
vybudovaný proto, že stávající hřbitov u kostela již kapacitně nestačil.
Hroby zde byly již namačkány jeden na druhém, mezi hroby prakticky
nebyla žádná mezera. Slavnostního otevření se účastnila občanská
veřejnost v čele se zástupci všech složek Národní fronty a MNV.
Před branou hřbitova přítomné přivítala předsedkyně kulturní školské
komise MNV Vojtěška Černobilová. Žákyně ZDŠ přednesla báseň,
v projevu promluvil předseda MNV, který připomenul, za jakých okolností
byl nový hřbitov postaven, jaké byly náklady s jeho výstavbou spojené a
poté následovala báseň žáka Františka Brožíka. Za okresní orgány, ONV
Gottwaldov se aktu účastnil MUDr. Jančařík, vedoucí zdravotního
odboru ONV a člen OV NF Jan Drga. S. Jančařík zdůraznil historičnost
tohoto okamžiku když řekl, že nový hřbitov se otevírá na další dlouhá
staletí, podobně jak sloužil hřbitov starý. Popřál občanům jako
zdravotník, aby se všichni ještě dlouhá léta těšili dobrému zdraví a toto
pole posledního odpočinku nemuseli tak záhy potřebovat. Za krásného,
slunného a teplého počasí pak přestřihl bílou pásku a ostatní občané vešli
na nový hřbitov k jeho prohlídce. Mnozí s konstatováním, že by chtěli
odpočívat sice, ale co nejdále od vrat tohoto hřbitova-ještě dlouhá léta žít
a pracovat.
KOSTEL:
V dubnu letošního roku bylo dokončeno položení mramorové
dlažby v místním kostele. Práci odborně provedli otec a syn Domanští
z Holiče.
Dále byla provedena elektrifikace zvonů. Ke třem zvonům na věži
přimontovány elektromotory. Pravidelné zvonění je nyní automatické na
ovládání automatiky zvonění ze sakristie. Montáž zařízení provedla firma
,,Portáš“ Halenkov nákladem cca 30 000 Kčs ze sbírek v kostele.
V podzimních měsících bylo započato s přípravnými pracemi stavby
kovového lešení-trubkového ke kostelní věži za účelem jejího omítání.
Na opravu kostela přispěl ONV Gottwaldov 7 250 Kčs a 6 840 Kčs. Pro
omítání byl dovezen písek, vyhašeno 200 000 q vápna. Trubkové lešení
bylo zapůjčeno z dómu v Olomouci a farního úřadu Bzenec. Krajská
památková péče z Brna stanovila speciální technologii pro provedení
omítky, která musí býti měkká vyztužená betofixem, nátěr provést
nátěrovou hmotou AKRONÁTEM vyrobeným v Holubicích u Brna,
kterého bude třeba cca 20 q- za 1 kg 15 Kčs.
VÝSTAVBA:
Během roku pokračovala i soukromá výstavba rodinných domků
resp. rekonstrukce starých domů. Novou výstavbou vznikla dvě nová čísladomy Fr. Stružka 311 a Jaroslava Janoše čp. 325, rekonstrukcí 4 nové
byty, celkem 6 bytových jednotek. O soukromou výstavbu je stále zájem i
když v obci začíná se prosazovat družstevní výstavba pro pracovníky JZD,
dvě čtyřbytovou v trati Záhumení, pro jejichž realizaci byly vykopány
základy a provedeny hrubé zemní práce.
POŠTA:
Pošta
v Újezdě
pracuje
v současné
době
ve
stísněných
podmínkách. V jedné místnosti bývalé staré školy na ploše 37 m2 pracuje
5 zaměstnanců. Vedoucím pošty, která spadá správě pod okresní správu
spojů v Gottwaldově, je Vilém Vilímek, který každodenně dojíždí od srpna
1962 z Valašských Klobouk. Další zaměstnanci: Rudolf Hlavička,
nejstarší zaměstnanec od r. 1956 pracuje jako doručovatel od jejího
založení; bytem Újezd 113, Hlavička Emil pracuje od r. 1966 jako
doručovatel, bytem Újezd 260; Pavelková Drahomíra pracuje od r. 1973
jako doručovatelka, bytem Újezd 216; Šafaříková Anna pracuje
od r. 1975 jako pracovnice sdružené přepážky, bytem Újezd 296.
Do obvodu zdejší pošty patří obce Drnovice, Vysoké Pole, Újezd, Loučka.
Doručovatel Hlavička Emil doručuje poštu v Drnovicích a v části naší
obce ,,v Bosni“, Hlavička Rudolf v Loučce a zbývající části naší obce,
Pavelková Drahomíra ve Vysokém Poli.
Prostřednictvím poštovní novinové služby rozšíří měsíčně mezi
občany cca 15 000 kusů novin a časopisů.
ODEBÍRANÉ TITULY:
DENNĚ
O SOBOTÁCH
Rudé právo
146 ks
331 ks
Rovnost
22 ks
26 ks
Mladá fronta
20 ks
23 ks
Práce
7 ks
8 ks
Doporučených zásilek se vybaví u přepážky průměrně měsíčně
270 ks, doručí se průměrně 420 ks.
Přijatých balíků je průměrně měsíčně cca 150 ks, doručených
balíků je průměrně měsíčně cca 200 ks. Vkladů na sportku je průměrně
měsíčně 360 ks, což představuje průměrný příjem 1200-1300 Kčs. Z toho
je vyplaceno cca 40 výher, většinou 4.cen.
U zdejšího poštovního úřadu je rovněž jednatelství Čs. státní
spořitelny a měsíční průměr výběrů a úložek na knížky státní spořitelny
činí 130 ks (mimo Loučky, která má své jednatelství). Plánovaný přírůstek
příjmu ve spoření byl 260 000 Kčs a ten byl letos překročen o 21 000 Kčs,
oproti roku 1976, kdy stanovený plán 300 000 Kčs byl splněn na 99,3%
částkou 298 000 Kčs z čehož vyrovnaná tendence ve spořivosti: Průměrně
měsíčně je přijato 1 200 ks vkladů na poukázky-podané šeky, průměrně
měsíčně je vyplacených poukázek 500 ks. U poštovního úřadu je 50
telefonních účastníků, zdejší ústředna je kapacitně malá, není možno
vyhovět žadatelům o připojení telefonu z nemožnosti tento zájem
realizovat pro nedostačující prostory k instalaci telefonních aparatur.
Přímo v hovorně na poště je průměrně měsíčně 110 telefonních hovorů,
dále je možno telefonovat ve smluvních hovornách v místním Pohostinství
a u Rudolfa Hlavičky v bytě. Průměrně se podá měsíčně asi 30 telegramů
a průměrně se dodá měsíčně asi 50 telegramů.
Pošta zdejší vyplácí rovněž důchody občanům. V roce 1962
vyplácela 279 důchodců, v letošním roce 1977 vyplácela 621 důchodců.
Měsíčně se vyplácí částka 530 000 Kčs. Počet podnikově spořících
občanů u zdejšího poštovního jednatelství je v letošním roce 44, oproti
roku 1976 nárůst o 8. Pošta nově uskutečňuje rovněž sdružené inkaso
elektřiny, rozhlasu a televize+telefonní poplatky v 842 případech v částce
62 000 Kčs ročně.
Evidovaných televizních koncesionářů bylo v r. 1976-562 a
v r. 1977-578, evidovaných radiopřijímačů-rozhlasových koncesionářů
bylo v r. 1976-484 a v r. 1977-560.
Průměrný počet dodaných listovních zásilek je měsíčně 6 500 ks.
Výnos z odeslaných zásilek činí ročně cca 49 000 Kčs.
Úřední hodiny jsou na poště 7,30-12,00 hod.
13,30-14,30 hod.
15,30-16,00 hod.
Vybavenost pošty je slušná; 2 ks automatických vah, sečítací stroj
Olivetti, víceúčelový stroj pro sběr informací ASCOTTA a orážecí stroj
GRAFOS, průtokový ohřívač vody.
Zatím chybí šatna, místnost pro archiv, místnost pro ukládání
balíků a umístění pošty;umístění pošty co do prostorových podmínek je
nevyhovující, ztěžuje zaměstnancům práci a volá po řešení. Přeji
zaměstnancům, aby nemuseli dlouho čekat, při současných zvyšujících se
nárocích nejen na jejich práci.
POLITICKÝ, KULTURNÍ VÝVOJ, ROZVOJ ŠKOLSTVÍ
V tomto ukazateli jedno z nejvýznamnějších míst zaujímá místní
ZDŠ. Ředitelem je Josef Šabršula, zástupcem ředitele Rostislav Mikulů.
V 1.-5. post. roč. vyučuje 5 učitelů: V. Černobilová, J. Šimáková,
M. Kozubíková, A. Šabršulová, M. Rozuerová. V 6.-9. post. roč. včetně
vedení školy působí 13 učitelů: V. Měřínský, M. Machů, J. Zádrapa,
M. Matulová, O. Kolář, V. Kozubíková, J. Slaměna, V. Rozuer,
M. Sucháčková, H. Kubíčková, M. Loučková, F. Fuchs, L. Šebestů a
učitel důchodce P. Heinz.
Ve šk. r. 1976-1977:
Vojtěška Černobilová učí 1. p. r. aprobace 1.-5. p.r., na škole
vede odběr tisku a stravovací komisi, mimo školu členka MNV, zástupce
předsedy MNV, předsedkyně KŠK a OB, členka red. rady ag. stř.
František Fuchs učí 6.-9. p. roč., dálkově studující, na škole
skupinový vedoucí PO SSM, správce kabinetu tělesné výchovy; mimo
školu člen rozhlasového kroužku agitačního střediska-AS při MNV.
Oldřich Kolář učí v 6.-9. p. roč. aprobace matematika-hudební
výchova; vedoucí předmětové komise občanské nauky a branné výchovy;
člen vedení Pionýrské skupiny, oddílový vedoucí PO SSM, správce
kabinetu hudební výchovy, branné vých. a občanské nauky, mimo školu
poslanec MNV, člen výboru VO KSČ, člen výboru ZO Svazarm, člen
komise pro práci s mládeží při MNV.
Marie Kozubíková učí ve 3. p. r. aprobace pro 1.-5. p. roč. na
škole správce kabinetu 1.-5. p. r., oddílová vedoucí PO SSM, mimo školu
vedoucí agitačního střediska v Loučce, poslanec MNV v Loučce, ved. OB
v Loučce, jednatelka ČSČK v Loučce.
Věra Kozubíková učí v 6.-9. p. roč., aprobace dějepis, jazyk český,
obč. nauka, na škole vedoucí před. komise českého jazyka, vedoucí
učitelské knihovny, třídní večerní školy marxismu-leninismu, předsedkyně
ZO KSČ na ZDŠ, vedoucí recitačního kroužku a školních filmů.
Helena Kubíčková učí v 6.-9. p. r. aprobace český jazyk a
výtvarná výchova, pověřena výzdobou na škole, správce kabinetu výtvarné
výchovy, pokladník PO SSM, oddílový ved. PO SSM, vedoucí výcviku
plavání, mimo školu členka kolektivu názorné agitace při AS.
Marie Loučková učí v 6.-9. p. roč., aprobace matematika-fyzika,
vedoucí předmětové komise matematiky-fyziky, bezpečnostní technik na
škole, mimo školu jednatelka Dohlížecího výboru jednoty, členka
agitačního střediska.
Marie Matulová učí v 6.-9. p. r. aprobace český jazyk a hudební
výchova, místopředsedkyně ZVROH, správce kabinetu českého jazyka a
žákovské knihovny, členka rozhlasového kroužku agitačního střediska.
Miloslav Mareček učí 6.-9. p. roč., aprobace fyzika-dílenské
práce, od 1.10. nastoupil vojenskou základní službu v Lipníku n. Bečvou.
Rostislav Mikulů, zástupce ředitele, aprobace fyzika-dílenské
práce, předseda VO KSČ v Újezdě, člen Koordinačního výboru při JZD
Lúčka, vedoucí řídící skupiny pro polit. org. Práci, člen agitačního
střediska.
Milada Machů učí 6.-9. p. r. aprobace český a ruský jazyk,
vedoucí předmet. skup. jazyka ruského, Klubu mladých čtenářů na škole,
sklad učebnic a pomůcek, vedoucí Interclubu, zájezdy do Divadla
pracujících, členka agitačního střediska, jednatelka českého svazu žen
v obci, členka sboru pro občanské záležitosti.
Vladimír Měřínský učí 6.-9. p. r. aprobace dějepis-zeměpis,
na škole vedoucí předmětové komise tělesné výchovy, správce kabinetu
dějepisu a zeměpisu, cvičitel Co v obci i na škole, člen agitačního
střediska, kronikář MNV, člen KŠK při MNV, jednatel ZO Svazarm,
pokladník DV Jednoty.
Vladislav Rozuer učí 6.-9. p. roč., aprobace přírodopis-zeměpis,
správce školního pozemku, vedoucí předmětové komise pracovního
vyučování a ateistického kroužku, mimo školu zástupce vedoucího
agitačního střediska.
Marie Rozuerová učí 5. tř. aprobace pro 1.-5. post. roč. vede
školní kroniku, úsekový důvěrník ROH, propagandistka ideově politického
vzdělávání učitelů, mimo školu členka redakční rady agitačního střediska,
poslanec MNV, místopředsedkyně ČSŽ, členka školské a kulturní komise
MNV.
Jiří Slaměna učí v 6.-9. p. r. aprobace matematika-hudební
výchova, má na starosti cyklostilování a SČSP, člen agitačního střediska
a komise pro práci s mládeží, vedoucí cymbálové muziky ,,Brozané“ při
JZD Poolšaví v Havřicích.
Marie Sucháčková učí v 6.-9. p. roč. aprobace pro práci
na pozemku, výchovný poradce, vedoucí předmětové komise třídních
učitelů, správce kabinetu chemie, zodpovědná za speciální výchovu dívek
a výchovu k rodičovství, mimo školu členka agitačního střediska,
zpracovatelka písemné agendy Komise ochrany veřejného pořádku
při MNV.
Josef Šabršula, ředitel školy, aprobace matematika-tělesná
výchova, vedoucí agitačního střediska, poslanec MNV, člen rady MNV,
místopředseda TJ Sokol, člen OV SSM a OVČSTV.
Anna Šabršulová učí 4. p. r. aprobace pro 1.-5. p. r. vedoucí
metodické skupiny a PO pro 1.-5. p. r. propagandista IPVU, členka
redakčního kolektivu AS.
Lenka Šebestů učí 6.-9. p. r., studuje dálkově, členka
rozhlasového kroužku agitačního střediska, náčelnice Sokola, cvičitelka
žen a dorostenek, na škole správce kabinetu jazyka ruského a dopravní
výchovy.
Jarmila Šimáková učí 2. p. r. aprobace pro 1.-5. p. r. pokladník
ZVROH, učební pomůcky pro 1. stupeň, členka agitačního střediska a
rozhlasového kroužku.
Josef Zádrapa učí v 6.-9. p. r. aprobace přírodopis a práce
na
pozemku,
správce
dílen,
kabinetu
pro
přírodopis,
vedoucí
mysliveckého kroužku, člen ZVROH, inspektor ochrany a bezpečnosti
práce, požární technik, člen agitačního střediska.
Petr Heinz vyučoval 4 hod. německý jazyk
Při ZDŠ je školní družina se dvěma vychovatelkami: Dagmar
Heinzová, vedoucí vychovatelka, pokladnice Pionýrské skupiny; Marie
Šůstková provádí výplaty personálu ZDŠ, vybírá za telefony.
Škola má ve šk. r. 1976-77 403 žáků-183 chlapců a 220 děvčat;
z toho 1.-5. post. roč. 114 žáků-50 chlapců a 64 děvčat. Na konci tohoto
šk. roku 297 žáků prospělo, 82 žáků prospělo s vyznamenáním a 24 žáků
neprospělo. Ze školy od 1. července 1977 odchází Marie Loučková
do Holešova, která na škole působila od r. 1953. Dále odchází Jiří
Slaměna-rozvázání pracovního poměru a Vladislav Rozuer do Kroměříže,
oba po kratším působení. K 1. září 1977 přichází na školu noví učitelé:
Petr Horák z Pedagog. fak. Brandýs nad Labem, aprobace jazyk ruský a
německý, Karel Klimeš z Luhačovic, aprobace jazyk český a tělesná
výchova,
Daniela
Štokmanová
z Pedagog.
fak.
Nitra,
aprobace
matematika-zeměpis, Jiří Veselý z Pedagog. fak. Brno, aprobace 1.5.+tělesná výchova. Celkem od 1.9.1977 působí na škole 22
pedagogických pracovníků, 5 správních zaměstnanců a 7 pracovníků
školní jídelny s novou vedoucí Ludmilou Kořenkovou z Loučky.
Počet žáků k 1.9.1977 se zvýšil na 426-206 chlapců a 220 dívek;
z toho 258 přespolních, 305 žáků se stravuje ve školní jídelně a 75 vychází
školu.
V tomto školním roce se již v 1. a 2. post. ročníku učí podle nové
výchovně vzdělávací koncepce. Podle nových osnov v 1. tř. vyučuje
Jarmila Šimáková a ve 2. p. r. Vojtěška Černobilová. Na škole pracovaly
tyto zájmové kroužky:
střelecký- ved. J. Slaměna, úspěšně si vedl v okresním přeboru ve
střelbě ze vzduchovky-1. a 2. místo v jednotlivcích a 1. místo v družstvech.
dopravní- ved. L. Šebestů.
recitační-
ved.
V.
Kozubíková-zajišťoval
aktivně
kulturní
programy při slavnostních příležitostech na škole, v obci i patronátních
závodech.
myslivecký- ved. J. Zádrapa, velmi úzce spolupracoval s MS
Újezd.
přírodovědný- ved. V. Rozuer.
filatelistický- ved. S. Ambrůz.
Ve šk. r. 1976-77 vyšlo z naší školy 29 chlapců, 40 dívek, celkem
69 žáků. Na studium z 8. p. r. přihlášeni 4, přijati 2 t.j. 50 %
z 9. p. r. přihlášeno 18, přijato 15 t.j. 83 %
celkem přihlášeno 22, přijato 17 t.j. 77 %.
Na čtyřletý učební obor přihlášeno 5, přijato 5 t.j. 100 %.
Do
stavebnictví
přijato
6,
do
strojírenství
přijato
7,
do zemědělství přijato 5, do Svitu přijato 9, do Jihomor. pekárny přijati
2, do Spoje přijati 2, do obchod a služby přijato 13, do hornictví přijato 0.
Mezi vycházejícími žáky byli tři se změněnou pracovní schopností,
všichni byli umístěni (ekonomická škola, prodavačka obuvi a zahradník).
Funkci výchovného poradce vykonává i nadále M. Sucháčková. Již
několik let se nepodařilo získat chlapce do hornictví a vojenských škol.
Na škole pracuje Sdružení rodičů a přítel školy,jehož předsedou je
František Váňa ze Slopného. Funkcionáři SRPŠ společně se ZDŠ
zorganizovali rodičovský ples v Sehradicích a Mezinárodní dětský den
v Újezdě. Z jeho výtěžku financovali nákup sportovních vybavení, hrazení
cestovních výdajů zájezdů žáků do Divadla pracujících, plavání
na Vsetíně, setkání s družební školou Jacovce, okr. Topolčany, vyhlídkový
let žáků Turboletem ve Slováckém aeroklubu Kunovice odměnou za dobré
výsledky ve školní a mimoškolní práci.
Ve šk. r. 1976-1977 nastalo mírné zlepšení v propadání žáků-jen
24 neprospělo oproti 91 z předchozího roku. V chování mírné zhoršeníneomluvené hodiny, drobné krádeže z čehož plyne, že je třeba věnovat
pozornost chování žáků po vyučování, hlavně ve večerních hodinách. Byly
v důsledku tohoto jevu uděleny četné důtky třídního učitele, tři ředitelské
důtky a 1 druhý stupeň z chování.
Účast žáků na soutěžích a závodech byla tohoto roku veliká.
V lednu proběhla soutěž recitační a okrsková soutěž ve Val. Kloboukách
,,O zemi…“, kde naši žáci Kovářová, Janušková, Raková obsadili 2. místo
v kategorii věda a technika a 3. místo v kategorii kultura a umění-Olejník,
Změlíková, Váňová. V březnu se žáci účastnili okrskového kola Puškinova
památníku ve Val. Kloboukách, kde se nejlépe umístila M. Dočkalová
na 1. místě. V mezinárodní soutěži Děti, mír a umění obsadila v krajské
soutěži 1. místo A. Kovářová a 1. místo v okresní soutěži obsadila
M. Divoká.
Naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů v různých sportovních
soutěžích. V lednu uspořádala škola za obtížných podmínek závody
ve sjezdoslalomu, 29. března se naši žáci velmi úspěšně účastnili běhu
Mladé fronty ve Val. Kloboukách ziskem 11 prvních míst, ze 32 možných
umístění na 1.-3. místě získali naši 27 cen. Žákovské družstvo vedli učitelé
Fr. Fuchs a L. Šebestů. Okresního kola v běhu Mladé fronty a Smeny
v Gottwaldově se účastnilo 24 našich žáků, kde obsadili jedno druhé
místo-J. Šafaříková ze 3. tř., a 2 třetí místa Hověžák 3. tř. a
V. Zvončáková 7.B tř.
Dne 29. dubna 15 členné družstvo žáků školy vedené Fr. Fuchsem
se účastnilo přeborů žactva okresu Gottw. v lehké atletice pro rok 1977.
Získalo 6 předních umístění. Přeborníkem okresu ve skoku vysokém se
stal ve své kategorii Stanislav Mikulka ze 6.B výkonem 135 cm, Ivo
Sedlář v hodě kriketovým míčkem výkonem 54 m. Újezd z 15 škol obsadil
2. místo za I. ZDŠ Gottwaldov. Na podzim 30. září družstvo žáků školy
vyhrálo okrskový přebor v minikopané, po vítězství v oblastní soutěži
postoupilo do krajského finále, které se konalo 13. října ve Znojmě. Zde
obsadilo hodnotné 2. místo. Uznání patří jak chlapcům za bojový výkon,
tak i vedoucímu a trenéru J. Veselému, který chlapce připravoval. Školu
zde representovali tito žáci.
Na počest VŘSR v listopadu uspořádala škola žákovský turnaj
v kopané o cenu Záhoří za účasti 5 žákovských mužstev okolních TJ
Sokol-Sehradice, Slopné, Újezd, Vysoké Pole, Drnovice. Vyhrálo mužstvo
TJ Sokol Újezd, 2. místo Sehradice, 3. místo Vys. Pole. Na pořádání
turnaje se podílela místní tělových. jednota Sokol, organizačně odpovědný
Jiří Veselý, uč. ZDŠ.
V prosinci škola s PO SSM uskutečnila žákovský turnaj ve stolním
tenisu. Startovalo 14 chlapců a 6 děvčat. Do okresního finále si
probojovali postup A. Buriánek, Radek Hlavička a Jarmila Orsáková,
všichni z TJ Loučka, kde se nejlépe umístila J. Orsáková. Soutěž
organizačně zabezpečovali učitelé Fr. Fuchs a Jiří Veselý.
V květnu se lehkoatletické družstvo školy účastnilo mezinárodního
lehkoatletického čtyřboje přátelství v Gottwaldově na Stadionu mládeže,
v němž naše dívky skončily na 3. místě a hoši na 7. místě.
Dne 26. března se uskutečnila společná oslava Dne učitelů spolu
s družební školou Jacovce. Jacovští po prohlídce Luhačovic přijeli
v odpoledních hodinách prohlédnout si zdejší školu a navečer společně
s újezdskými kolegy odjeli do kulturního domu v Sehradicích. Zde shlédli
kulturní program žáků škol obvodu, za přítomnosti okresního školního
inspektora Boh. Gottfrieda byli odměněni pracovníci obou škol. Za 25
letou službu ve školství z naší školy to byli J. Šimáková, Milada Machů a
Marie Loučková. Poté bylo společenské posezení, při kterém k poslechu,
tanci a družné zábavě vyhrávala hudba z Val. Klobouk.
Velmi zdařilou akcí v obci byl Mezinárodní dětský den, který byl
oslaven v neděli 5. června. Dopoledne za krásného počasí se konalo
na asfaltu u školy malování dětí na silnici za účasti 30 soutěžících pod
patronátem školního Interclubu na ZDŠ s. Mil. Machů a H. Kubíčkové.
Ceny pro vítězné malíře věnoval místní Dohlížecí výbor Jednoty.
V 1. kategorii 1.-3. tř. zvítězila Kamila Martinková, v kat. 4.-5. tříd
I. Petrů, v kat. 6.-7. tříd Fr. Dočkal ze Sehradic a v kat. 8.-9. tříd
J. Štrbáková z Vys. Pole. Pro vlastní zábavné odpoledne bylo u školy
pracovníky školy a členy SRPŠ upraveno hřiště před šatnami-antuka.
Vlastní slavnost začala odpoledne ve 13,30 řazením průvodu u
rozestavěného kulturního domu, odkud občané a děti odešli na hřiště
za reprodukované hudby místního rozhlasu. Po úvodním slově
V. Černobilová děti zarecitovali báseň s mírovou tématikou, při níž byli
Z. Šafaříkem vypuštěni poštovní holubi, následovala vystoupení žáků
mateřské školy a ZDŠ a různé atrakce, které pro děti přichystali členové
místních složek Národní fronty-Červený kříž, Svazarm, SSM, Požárníci,
Myslivci, ČSŽ atd. V odpoledních hodinách pro děti a ve večerních pro
dospělé vyhrávala hudba z Val. Klobouk. Třeba vyzvednout právě podíl
složek Národní fronty pro pobavení dětí, takže odpovědnost za MDD
v jeho programové části neležela jen na škole a to je v naší obci přínos.
ZÁBAVY, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ
POUŤ:
V letošním roce, kdy obec se soustředila na úspěšné provedení
rekonstrukce kinosálu došlo k určitému omezení tanečních zábav a to
zejména po započetí rekonstrukčních prací. Přesto se však začátkem
července konaly tradiční pouťové veselice v pátek, sobotu i v neděli a to
v areálu hřiště u školy. Pouťové veselice pořádala podle pořadí ZO
Svazarm. Počasí se vydařilo, posezení v přírodě přišlo všem návštěvníkům
vhod. Všechny kolotoče a houpačky byly letos umístěny na ploše hřiště a
lze říci, že v takovém rozsahu zde lunapark zábavních podniků Brno ještě
nebyl-Újezdské náměstí bylo volně průjezdné a veškerý pouťový ruch byl
mimo střed obce.
PADESÁTNÍCI:
Dne 16. července se sešli rodáci obce ročníku 1927 tedy
padesátníci na svém velmi dobře připraveném sjezdu. Hlavními
organizátory setkání byl Vladimír Pochylý a Františka Stružková.
Po tradičním přijetí na MNV, položením věnců zemřelým, mši ve zdejším
chrámě měli společenské posezení v místním pohostinství. Účastníkům
vyhrávala odpoledne hudba mladých, večer instrumentální skupina. Mezi
padesátníky přišli i jejich bývalí učitelé K. Plotz a Vladimír Ševeček
z Pozděchova. Ze 30 pozvaných padesátníků se setkání velmi zdařilého
účastnilo 21.
SOKOL:
Sportovní činnost v obci rozvíjí agitně jednak tělovýchovní
pracovníci na ZDŠ s mládeží, jednak funkcionáři místní TJ Sokol, která
k 31.12.t.r. vykazovala 153 členů.
Dle výkazu OVČSTV např. v jejím odboru ZRTV-základní
rekreační tělesná výchova bylo registrováno 83 členů; z toho 10 mužů, 17
žen, 5 dorostenek, 30 žáků a 21 žaček. Již druhým rokem v tomto odboru,
který cvičí v tělocvičně ZDŠ pracují jako cvičitelé Lubomír Frýželka,
Jiřina Horská, Eva Kamenčáková, Josef Stružka. Letos členové
absolvovali školení cvičitelů v Gottwaldově a získali průkazy cvičitelů
III. třídy-Lub. Martínek, Jos. Ovesný ml., Marie Šůstková. V průběhu
roku získalo 102 žáků odznak zdatnosti a tím se stali v tomto směru
3. nejlepší tělovýchovnou jednotou na našem okrese. V TJ Sokol obětavě
pracuje oddíl kopané žáků, který vedli K. Plotz, J. Ovesný ml. a později
Jiří Veselý. V žákovské soutěži- podzimní části odehráli 10 utkání z toho 5
vítězných, 2 remízovali a tři prohráli. Po polovině soutěže jsou na 4. místě
tabulky své třídy s pětibodovou ztrátou za vedoucím Brumovem se skore
34:14.
V srpnu t.r. byl znovu ustaven a přihlášen do soutěže oddíl kopané
dorostu, který obětavě trenuje Jindřich Drga. Třeba napsat, že Jindřich
Drga prodělal těžký úraz při automobilové nehodě, v důsledku toho mu
byla amputována pod ramenem pravá ruka, zhojena otevřená zlomenina
na noze, díky své odolnosti jak fyzické tak psychické se s následky úrazu
vyrovnal, šťastně oženil s Ivanou Šimákovou a dnes, kdy píši kroniku
(duben 1978) již s chlapci hraje na hřišti kopanou. Výkon jistě hodný
obdivu, ať se mu práce daří a nachází na sportu, který měl vždy rád velké
osobní uspokojení. V podzimní části soutěže naši dorostenci odehráli 13
zápasů; 8 vítězných, 2 nerozhodně a 3x prohráli. Po této části soutěže
jsou ve své třídě a tabulce na 2. místě s jednobodovou ztrátou
za Vlachovicemi se skore 33:18. V kolektivu 17 hráčů patří mezi nejlepší
brankař Josef Pochylý, střelec Mirek Sucháček, Rosťa Vítek, Josef
Buriánek, Jos. Sucháček a Staňa Frýželka.
Oddíl kopané dospělých má 2 mužstva A a B. ,,Béčko“ vede Jos.
Váňa v podzimním kole se ve IV. třídě umístilo na předposledním místě.
,,A“ mužstvo dospělých vede Miroslav Hetmer a Josef Hořák. V jarním
kole hrálo mistrovské soutěže IV. třídy na 4. místě, v podzimní části
skončilo opět na 4. místě. Kádr mužstva tvoří 18 hráčů. Všech 11 zápasů
odehráli hráči L. Balouch, V. Horský, Jiří Šimák, L. Váňa; 10 zápasů
Vozárik, Fuchs. Funkci kapitána zastával Štěpán Vozárik. Cílem oddílu je
probojovat se do III. třídy. V oblasti výstavby a údržby sportovních
zařízení z větší části byl vybudován povrch hřiště na odbíjenou-nebyl
dokončen pro nedostatek škváry, dokončeny zábrany za brankami
na kopanou, vybudovány šachty a poklopy pro odtok povrchové vody,
část oplocení. Na hřišti odpracovali členové 735 brigádnických hodin a
žáci 450. Předsedou TJ Sokol je Josef Zvončák, Josef Šabršula
místopředsedou, pokladníkem Stanislav Ambrůz i jako hospodář, Pochylý
Vladimír předsedou revizní komise, předsedou oddílu kopané Josef
Ovesný, předseda oddílu ZRTV Jos. Stružka.
Okresní výbor ČSTV vyhlásil k 60. výročí VŘSR soutěž o nejlepší
tělovýchovnou jednotu v níž se zdejší TJ umístila v kategorii malých
tělovýchovných jednot na 1. místě před TJ Mysločovice. Tohoto
potěšitelného umístění bylo dosaženo za velmi dobrou práci na úseku
brigádnické
činnosti,
práce
s mládeží,
zapojení
do
soutěží,
politickovýchovnou činnost a ostatní tělovýchovnou činnost. Umístění
bylo spojeno s finanční dotací.
SVAZARM:
V obci úspěšně rozvíjí branně-sportovní činnost ZO Svazarm,
jejímž předsedou je Josef Váňa. Tato organizace má 41 členů
Svazarmovci letos uspořádali pro řidiče motorových vozidel školení
k vyhlášce 100, ve škole provedli školení žactva k bezpečnosti silničního
provozu, pro mládež školou povinnou vybudovali u školy dopravní hřiště,
postavili na návsi tradiční máj a před vánocemi vánoční strom. Během
roku třikrát provedli sběr nepotřebného materiálu, iniciativně se zapojili
při rekonstrukci kinosálu, kde odpracovali 600 brigádnických hodin.
Při výstavbě malorážkové střelnice ve skále u Olejníků odpracovali 350
brigádnických hodin, zejména 10. a 11. června při bagrování a odvozu
zeminy za vydatné pomoci JZD Lúčka, které poskytlo pro tento účel
mechanismy a dva bagry, obsluhované a řízené zkušeným bagristou
Vojtěchem Šebákem a jeho pomocníkem Františkem Vaňkem, dále
poskytlo JZD nákladní automobil Tatra 138 řízený Josefem Kubíčkem pro
odvoz zeminy. Pochopení pro tento úkol projevil sám předseda JZD Vlast.
Mudrák a vedoucí dopravního střediska JZD Vlast. Mudrák mladší.
Svazarmovci letos pořádali také tři vydařené pouťové veselice.
Ve spolupráci se ZDŠ pořádali branný závod Partizánský samopal
za účasti 270 žáků a Dukelský závod branné zdatnosti, kterého se
účastnilo 230 žáků. Pro vítěze těchto závodů zakoupila ZO věcné ceny a
odměny. V září pro členy byl uspořádán jednodenní zájezd do Vysokých
Tater, při kterém se účastníci setkali na Štrbském plesu v hotelu Fis
s československými representanty v kopané před jejich odletem k sehrání
kvalifikačního zápasu pro mistrovství světa v kopané ve Skotsku.
MYSLIVCI:
Okolí naší obce po stránce přírodní je dosud málo dotčeno
negativními vlivy antropogenní činnosti. Tento aspekt je velmi výhodný
pro činnost zdejší myslivecké společnosti, která se svými 15 členy
obhospodařuje smíšenou honitbou o rozloze 1 068 ha a je ve svém celku
ohraničena vodními toky. Předsedou MS je František Urubek,
hospodářem František Drga. Úživnost pro zvěř drobnou i spárkatou má
zdejší honitba dobrou
a je pro tuto i do budoucna perspektivní.
Normovaný stav zvěře pro letošní rok je 35 ks srnčí, 144 zajíců a 60
bažantů. Plánovaný odstřel byl na letošek stanoven takto:
26 ks srnčí střeleno 26 ks v r. 1968-11 ks
3 ks muflonů střeleno 0 ks
7 ks černé střeleno 0 ks
130 ks zajíců střeleno 91 ks v r. 1968-18 ks
160 ks bažantů kohoutů střeleno 111 ks v r. 1968-36 ks.
Odstřel zvěře se prováděl na 4 honech a plán v tomto směru nebyl
splněn u zvěře černé a muflonů. Lovcům nepřálo štěstí i když této zvěře je
v honitbě dostatek. Tento rok nebyl příznivý pro chov drobné zvěře.
Negativně zde zapůsobily dešťové srážky a chladno v době líhnutí, což
ovlivnilo přírůstky jak u zvěře pernaté tak srstnaté. Postřiky a sečení
mechanizačními prostředky bez plašícího zařízení rovněž způsobuje
předčasné výřady. Proto plán lovu u drobné zvěře nebyl splněn o 39
zajíců a 59 bažantů. Naši lovci se jako hosté na pozvání MS v Lipové se
účastnili v tamním revíru lovu na divočáky. Dobrou mušku zde měli Josef
Kubíček, který složil divočáka o váze 120 kg a Josef Urubek, který složil
divočáka o váze 140 kg.
Zdejší myslivecká společnost uzavřela smlouvu s Interlovem
v Přerově o odchyt 20 ks bažantů. Dosud byli chyceni 2 bažanti a 4
bažantí slepice. Odchyt bude pokračovat v následujícím roce.
Členové MS z mysliveckých políček sklidili 15 q sena, 3 q zrnin,
velmi dobře si vedli v odstřelu škodné, když střelili 13 toulavých psů, 62
koček, 1 lišku, 8 vran a 22 sojek. Značné škody v revíru na zvěři dělají i
dnes hájení dravci.
Čtyři členové MS-Urubek Josef, Kamenčák Josef, Pavelka
František a Urubek Jindřich se účastnili střeleckých závodů O cenu
Vizovic, kde se umístili na 7.-10. místě. Nejlépe střílel Josef Kamenčák.
Na úseku práce s mládeží MS podporovala Kroužek mladých přátel
myslivosti a ochránců přírody, pod vedením svého člena učitele ZDŠ
Josefa Zádrapy. V červnu, měsíci myslivosti, kroužek přispěl svými
výrobky ze dřeva na výstavbu, dále se jeho členové účastnili soutěže o
Zlatou trofej srnčí v Gottwaldově, kde velmi dobře obstáli. Do vedení
mysliveckého kroužku se zapojil i Josef Kamenčák.
Na úseku Kinologie měla mít společnost 5 lovecky upotřebitelných
psů a má zatím 4 a to 3 kokršpaněly u členů J. Kamenčák, J. Václavíčka a
J. Urubka a Fr. Drga chová jednoho pudlpointra.
Společnost pečuje o výchovu adeptů myslivosti. S. Zámečník o
Jos. Machů a J. Zádrapa o Jindř. Urubka.
ČESKÝ SVAZ ŽEN:
Z iniciativy místní organizace Českého svazu žen na návrh Marie
Mikulů a Milady Machů, zorganizovaly naše ženy první, velmi pěknou
výstavu rukodílných prací místních občanů ve dnech 20.-23. května
v zasedací místnosti MNV. Vystavené exponáty, kterých bylo na 200 jsou
sestaveny hlavně z výšivek zručných žen, vyřezávaných předmětů, dále
věcí háčkovaných, pletených, drhaných a malovaných. Výstavu navštívilo
270 občanů jak místních tak i z okolních obcí. Vlastní instalaci výstavy
provedly členky ČSŽ: Marie Mikulů, Jarka Janošová, Jiřina Horská,
Milada
Machů, Ludmila
Slaměnová, Eva
Kamenčáková, Marie
Pavelková, Marie Hnilová, Marie Rozuerová, Iva Šimáková.
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO A OBVODNÍ LÉKAŘ:
O zdraví zdejších i okolních občanů pečuje zdejší zdravotní
středisko se třemi lékaři. Místním obvodním lékařem je od r. 1966,
od otevření nového zdravotního střediska MUDr. Eduard Kaucký. Za tuto
dobu se na dětském oddělení střediska vystřídalo 16 dětských lékařů.
Obvodní lékař MUDr. Eduard Kaucký ordinuje každodenně
v dopoledních hodinách, kterých v tomto roce bylo 1 535, při nichž bylo
provedeno 13 326 ošetření a navíc provedl v 1 037 případech návštěvní
službu, což znamená, že při počtu cca 4 000 obyvat. v obvodu (Slopné 685
obyv., Loučka 435 obyv., Újezd 1 300 obyv., Vys. Pole+Drnovice 1 445
obyv.) každý obyvatel prošel ordinací průměrně třikrát. Od listopadu byl
obvod posílen jednou geriatrickou sestrou M. Fojtíkovou z Val. Klobouk,
která třikrát v týdnu provádí návštěvy u přestárlých osob. Zdravotní
sestrou u praktického obvodního lékaře je Božena Machů z Újezda a
ženskou sestrou Jiřina Maliňáková z Újezda, která letos mimo jiné
pomohla na svět v sanitním voze mezi Loučkou a Haluzicemi pátému dítěti
Marie Častulíkové rozené Pavelkové z Újezda, takto občance Drnovic tam
provdané. Zdravé dítě poté bylo předáno do ústavní péče porodnice
ve Slavičíně. V tomto roce byla odebrána krev 56 dárcům z obvodu.
Oproti předchozímu roku se počet dárců zvýšil o 50 % a nebylo možno
ani všem přihlášeným dárcům krev odebrat. Z Újezda bylo dárců 21 a je
to číslo bez evidovaných dárců u závodních lékařů. Obvodní lékař provádí
rovněž preventivní prohlídky zaměstnanců JZD Lúčka a posuzuje
v preventivním zájmu jejich pracoviště vzhledem k bezpečnosti a po
zdravotní stránce. Četná pracoviště jsou totiž riziková např. Přidružená
výroba, práce s chemikáliemi, lesní výroba, sušička a granulárna.
Radostný je případ narození prvního občana přímo ve zdravotním
středisku, kterým se stala Jana Králíková zde narozená 29. srpna t.r.
Lékařská posudková služba-komise se na zdejším obvodě koná
pravidelně 1x týdně za účasti posudkové lékařky MUDr. Omelkové. U
praktického lékaře je rovněž výdejna léků, zásobované dost nepravidelně
z Val. Klobouk.
Obvodní lékař spolupracuje s odbornými lékaři na poliklinice
ve Val. Kloboukách a nemocničními odděleními jak nemocnice Slavičín,
kam středisko spádově patří tak Gottwaldov-chirurgie primář Macka,
chirurgie-urologie MUDr. Calábek, chirurgie Ševečková, interní odd.
primář Lukaštík, ušní odd. primář Holý a MUDr. Sklenářová.
Zaměstnanci střediska se stravují v závodní jídelně JZD Lúčka,
odkud si stravu do střediska dovážejí.
Místní obvodní lékař je poslancem MNV, předsedou sociální
komise, členem rady MNV a vedoucím akcí ,,Z“ v obci. Dne 14.12.
obdržel od MV NF čestné uznání za obětavou práci v ČČK a za plnění
volebního programu v akci ,,Z“. V Červeném kříži pracuje jako člen
výboru a lékař Družiny ČK. Pracuje rovněž v ZVROH jako předseda
provozně masové práce na Poliklinice ve Val. Kloboukách.
Zdravotní sestra Bož. Machů je členkou OVČČK-branná komise,
jednatelkou MSČK, instruktorkou obvodního výboru ČK a zdravotnické
družiny ČK v Újezdě.
Ženská sestra Jiř. Maliňáková pracuje jako členka výboru ČČK
v Újezdě,
členka
sboru
pro
občanské
záležitosti
a
cvičitelka
zdravotnického kroužku na ZDŠ.
Úmrtí v obvodu ZS Újezd byl letos 49-zvýšení-27 žen a 22 mužů.
Na srdeční choroby 5 případů, rakoviny 7 případů-přírůstek nastává
každoročně a postihuje nižší věkové skupiny (rakoviny jater, žaludkum,
plic a močového měchýře), mozkové mrtvice 16 případů-vzestup u starších
věkových skupin, ostatní náhlá úmrtí 2 případy-infarkt a chronický zánět
ledvin.
ONEMOCNĚNÍ:
Nejčastější onemocnění: Katar horních cest dýchacích-chřipková
onemocnění-nemoci kloubní a pohybového aparátu, vředové choroby
žaludku. Vzestup se jeví u jaterních onemocnění-cirhosy-vlivem nadměrné
konzumace alkoholu a dle okresního protialkoholního sboru obec Vysoké
Pole je na 2. místě a Újezd na 3. místě ve spotřebě alkoholu na 1 osobu
na okrese za Štítnou, která je na 1. místě. Pijí i mladší věkové skupiny,
mládež po vyjití ze školy nevyjímaje v to i ženy.
Počet protialkoholních léčení je průměrně 4 případy ročně
z obvodu Újezd mimo léčení u závodních lékařů. Z tohoto počtu bývá 1
žena. Úspěch ústavní protialkoholní léčby je 15 %.
Ve vyšších věkových skupinách jsou to hlavně nemoci cévní a
srdeční. U mladších evidovaných osob pro vyšší krevní tlak v 50
případech pod pravidelnou kontrolou hodnoty tlaku dosahují přes 200.
Nejmladší infarkt myokardu byl zaznamenán u ročníku 1946.
Vyskytují se i větší množství rakovin konečníku a tlustého střeva.
Evidovány jsou 4 případy v obvodu a po zdařilých operacích pacienti
přežívají v relativně dobrém stavu vlivem zdokonalených vyšetřovacích
metod, pokroku v diagnostice a uvědomění pacientů-zdrav. osvěta. U
všech občanů se provádí pravidelná vyšetření moči na cukr pro včasné
zachycení čerstvých stadií cukrovky. Průměrný nárůst je 15 případů ročně
jako výsledek preventivních prohlídek.
Na 10 pacientů je záchyt určitého onemocnění např. cukrovky,
vyššího tlaku, onemocnění ledvin, jater atd.
Vybavení střediska prostorově a materiálně je dle stanovených
zdravotnických norem k plné spokojenosti jeho pracovníků. Rovněž letos
byla provedena generální oprava budovy zdravotnického střediskanátěry, malování, nové zářivkové osvětlení atd. v celkové částce 100 000
Kčs, kterou financoval Okresní ústav národního zdraví, takže budova je
v pořádku. Přes zimní období topičem ústředního topení na středisku je
Josef Vaculín. Hygienická a zdravotnická osvěta se musí v budoucnosti
zaměřit také na to, aby v domech při návštěvách lékaře u pacientů bylo
k dispozici mýdlo a ručník, tak jako dříve bývalo krásným zvykem místo
láhve se slivovicí a štamprle. I přes vyšší životní standart se v současnosti
v některých rodinách vyskytuje svrabové onemocnění a zavšivení.
ZUBNÍ ODDĚLENÍ:
V čele zubního oddělení zdejšího zdravotnického střediska je
od r. 1973 MUDr. Stanislava Květkovská nar. 1943 v nedaleké Vlachové
Lhotě. Do Újezda přišla z OÚNZ Liptovský Mikuláš, kam nastoupila po
skončení studií na lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci
v r. 1967. Zubní instrumentářkou je na zubním oddělení již 20 let místní
rodačka Vlasta Šimonů, roz. Kamenčáková. V péči tohoto oddělení je
obvod, totožný s obvodem praktického lékaře, navíc školní mládež obvodu
ZDŠ Újezd t.j. asi 600 dětí. Ordinuje se 2 dny v týdnu pro dospělé, 2 dny
pro děti a 1 den provádí lékařka protetické práce pro svůj obvod
na poliklinice ve Val. Kloboukách. Pacientů je zde ošetřeno jak dětí tak
dospělých asi 600 měsíčně a odborných ošetření je měsíčně průměrně
provedeno 700. Jsou zde prováděny běžné práce konzervační a
chirurgické, protetické ve Val. Kloboukách. Zubní lékařka konstatuje, že
se i zde stále poměrně málo dbá na zdraví a kvalitu chrupu, zejména je
patrná laxnost v tomto směru u mladých lidí, což zejména ztěžuje práci
následně. Nejhorší je zde doba dospívání, mezi dokončením školy a
počátkem dospělého věku. Ve srovnání se svým předchozím působištěm
konstatuje, že v kvalitě chrupu je zde lepší stav, vlivem dlouhodobého
ošetřování dětí během doby od r. 1953, díky lékařské prevenci. Přesto je
zde málo dbáno na stálé čištění chrupu a celkovou hygienu úst jak u dětí
tak dospělých, takže lékařka je někdy nucena pacienty z ošetření vracet,
což je oboustranně nemilé. V obvodu je mnoho ortodontických anomálií u
dětí, které se ambulantně léčí.
Index kazivosti je velký a má stále stoupající tendenci. Např. u
dětí v běžné třídě se ztěží najde jeden žák, který by měl naprosto zdravý
chrup.
Vybavení zubního ambulatória je dobré-turbinová vrtačka,
moderní sterilizátor na 40 l, zubní rentgen a jinak kompletní zubařské
vybavení, takže lze provádět extrakce, incize, resekce, konzervační sanace
všeho druhu a protetiku.
Závěr-kolektiv dobrý, práce dost.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Na zdejším zdrav. středisku funguje i dětské oddělení.
Od července 1976 obvodní dětskou lékařkou je MUDr. Věra Vytopilová
z Gottwaldova, absolventka lék. fak. UJEP v Brně, kde dokončila studia
v r. 1971. Z Gottwaldova denně dojíždí.
Ordinační doba je každodenně mimo středu od 8-10 hod. Poté
následují dětské poradny, návštěvní a školní zdravotní služba. Dětskou
sestrou je Ludmila Kaucká, manželka obvodního lékaře, která v této
funkci zde působí od r. 1966.
Obvod dětského oddělení je podobné jako u ostatních oddělení
střediska, navíc provádí školní zdravotní službu 5.-9. post. roč. žáků
ze Sehradic. Problémem zatím stále zůstává nedostatečná hygienická
úroveň dětí-péče o prádlo, vlasy, zapřičiněná přežívajícími předsudky a
menší náročností. Nemocnost je běžná a srovnatelná s okresním
průměrem.
V péči dětského oddělení bylo v tomto roce 1 043 dětí, o 3 více
než v r. 1976. Z toho 84 dětí do 1 roku věku, 151 dětí do 2 let, 201 dětí
od 3 do 5 let, 565 dětí od 6 do 14 let.
Celkový počet ošetření v tomto roce představuje cifru 9 154.
V preventivní péči 1 527 ošetření dětí do 3 let. Úmrtí dětí do 28 dnů byly
3, jedno pětileté dítě zemřelo na leukemii.
U dětských infekčních onemocnění bylo nejvíce případů zarděnek175, planých neštovic 14 případů a 9 spály. Jinak jsou nejčastěji záněty
průdušek, běžná nachlazení, záněty nosohltanu, močové infekce.
Dispenzarizovaných dětí je do 15 let 125; nárůst v důsledku stále větší
zdravotnické péče. Pro usnadnění a zrychlení léčebných procesů je
v ordinaci výdejna léků, zásobovaná z lékárny ve Val. Kloboukách. Dětské
oddělení spolupracuje s odbornými lékaři polikliniky ve Val. Kloboukáchoční, ortopedie, psychiatrie, krční, nosní, ušní. Dále jsou děti posílány na
odborná vyšetření do Gottwaldova do odborných poraden jako např.
nefrologické, kardiologické, alergologické, psychologické. Dle vyjádření
dětské lékařky je třeba i v naší obci přenést těžiště práce především
na prevenci a osvětu. Velmi chybí dětem zvláštní tělesná výchova
na škole, což by mělo být řešeno ve spolupráci se školskými orgány
v důsledku četnosti dětí s vadným držením těla-lordosy až skoliosy.
Školským pracovníkům se zase někdy zdá, že děti svého oddělení někdy
využívají až příliš, vždyť je to nic nestojí.
POŽÁRNÍCI:
V neděli dne 12. června se konalo okrskové cvičení dobrovolných
sborů Svazu požární ochrany a to v nedalekých Drnovicích. Této akce se
účastnili i požárníci z naší obce, kteří soutěžili o nejrychlejší rozvinutí
požárního útoku od vodního zdroje. Velitelem Újezdského družstva byl
Karel Urubek. Z osmidružstev okrsku se naši umístili na 6. místě. Podali
dobrý výkon, jen voda přišla pomaleji. Členové družstva stárnou a jak se
sami vyjadřují, potřebují mladou krev, tak jak je to v jiných organizacích
SPO v okolí. Za týden 19. června se naši požárníci účastnili oslavy 90 let
trvání požárního sboru ve Vlachovicích. Pro tuto oslavu jim byla
zapůjčena první, historická stříkačka z naší obce, která byla v provozu
před rokem na oslavě 80 let trvání sboru v Újezdě.
ŽIVOT LIDÍ. POHYB OBYVATELSTVA
Důkazem toho, že na Valašsku stále platí slova písně ,,My jsme
Valaši, jedna rodina…“, že se dřívější svazky a pouta mezi příslušníky
obce léty ani věkem netratí jsou četné sjezdy či srazy rodáků obce. Letos
se dne 16. července sešli na svém sjezdu padesátníci z Újezdu roč. 1927.
Hlavními organizátory a pořadateli byli Vladimír Pochylý a Františka
Stružková. Mezi jubilanty zavítal předseda MNV Fr. Šimák, jejich učitelé
Karel Plotz a Vladimír Ševeček a zdejší administrátor P. Stanislav
Gottwald. Ze 30 žijících jubilantů se srazu účastnilo 21. Dlouho bylo
veselo ve zdejším Pohostinství, kde se konalo společenské posezení.
Sbor pro občanské záležitosti při MNV blahopřál a předal dary u
příležitosti zlaté svatby manželům Ďulíkovým čp. 123, nejstarší občance
Újezdu Veronice Ďulíkové čp. 106 nar. 19.9.1885, která se dožila 92 let a
nejstaršímu muži v obci Machů Josefovi čp. 132, který se 29.5. dožil 90
let. Svoje jubileum Josef Machů oslavil spolu se svojí manželkou v kruhu
své rodiny za dobrého zdravotního stavu. Jménem MNV mu přišli
blahopřát předseda MNV Fr. Šimák, tajemník MNV Mil. Machů,
předsedkyně KŠK Vojt. Černobilová a kronikář MNV. Jmenovaný jubilant
je čilý, samostatný, sleduje stále denní tisk, naštípe dřevo a udělá si
topůrka do sekery. Narodil se v Újezdě, na Ostravsku v Českém Těšíně se
vyučil zedníkem a jako zedníkem pracoval jak na Ostravku tak
v Bratislavě. V r. 1910 skončil vojenskou službu v Č. Těšíně, v r. 1911 se
oženil, v r. 1912 šel na mimořádné cvičení k posádce do Kroměříže, odtud
opět do Č. Těšína, kde až do r. 1913 absolvoval manévry až na Polském
území a v r. 1914 šel znovu do armády a do války. Spolu se 4 kamarády
z Újezda narukovali do Kroměříže, kde začíná jeho válečná cesta
přes Č. Těšín, Procvik u Krakova, Radom, Přemyšl, Jaslo, Krasno, Vislu,
Užhorod, Bardějov, Zborov, znovu Přemyšl. Odtud na italskou frontu
V. Selu, Constalovici, zpět na vých. frontu-Lwov, Černovice, Bukovina,
Nižnov, 40 km od Bukurešti. V r. 1918 ho z dovolené do Vizovic doprovází
jeho manželka a zde u obchodu před zámkem se dovídají, že vznikl
Československý samostatný stát. Po tolika letech vojančení v nové
republice se věnuje na 1,83 ha vlastní půdy zemědělské práci. Od svých
14 let je požárníkem, kde zastával funkci četaře a místovelitele. Dnes je
tedy nejstarším žijícím požárníkem v Újezdě. S manželkou Marií měli 6
dětí, z toho 3 chlapci zemřeli, dodnes žijí dcery Marie, Františka a syn
František. Právem mu patří gratulace všech i ta, kterou mu projevil MNV
a NF s celou rodinou, vysílaná v brněnském rozhlasovém pořadu na přání
posluchačů. Nechť se tak zaslouženého a spokojeného stáří dožívá po
celoživotní práci v naší obci a kdekoliv jinde co nejvíce občanů.
ÚMRTÍ:
Prvním zemřelým, pochovaným na novém našem hřbitově je zdejší
občanka Marie Maňasová nar. 1888. Dožila se 89 let. Zemřela 4. června
a k věčnému odpočinku uložena 6. června. Pohřbíval ji zdejší farář
P. Stanislav Gottwald. Marie Maňasová vychovala dvě děti; syna Jana a
dceru Marii. Dlouhá léta pracovala jako zemědělská dělnice u Bratislavy,
kde jako vdova získávala obživu v nelehkém životě pro sebe a své děti.
Podzim svého života trávila v domě svého syna Jana v Újezdě čp. 44,
který se o ni společně se svojí manželkou Františkou pečlivě starali.
Dne 30. listopadu po dvouleté těžké nemoci zemřel zdejší kolář
Josef Urubek. Takřka do poslední chvíle svého života pracoval jako
pracovník přidružené výroby JZD Lúčka se svým synem, rovněž kolářem,
Josefem ve své dílně v domě čp. 46 na výrobě dřevěných podešví-dřevákůochranných prostředků. Narodil se 21.2.1915 v Újezdě, vyučil se ve
Vizovicích u koláře Háby kolářskému řemeslu. Po vyučení a vojenské
službě pracoval u fi. Baťa ve Zlíně v dřevoprovozu až do r. 1945.
V r. 1940 se oženil s Ludmilou Drábkovou z Újezda, se kterou vychovali
syna Josefa a dceru Ludmilu. Do r. 1948 pracoval na zemědělství
v Újezdě, poté odchází do Jeseníku v Severomoravském kraji, kde pracuje
jako dřevokarosář. Od r. 1950 pracuje u Ingstavu v Bohuslavicích n.
Vláří při výstavbě čističky jako tesař. Od r. 1952 až 1959 působil
v učňovské zemědělské škole jako mistr odborného výcviku, do r. 1961
v traktorové stanici jako stolař, v r. 1963 nastoupil práci v JZD jako
stolař, kde pracoval do důchodu v r. 1965 a pak až do své smrti byl stále
činný ve svém oboru. Vyráběl okna, dveře, vrata a vše potřebné ze dřeva.
Snad není v obci domu, který by nenesl pečeť jeho práce, jeho šikovných
rukou. Škoda odchodu takových dovedných řemeslníků. Pokračovatelem
jeho díla však zůstává syn Josef. Snad tato krásná tradice u Urubků
nezanikne.
POHYB OBYVATELSTVA:
V r. 1976 se narodilo 26 občanů, zemřelo 13; přistěhovalo se 21,
odstěhovalo se 26; přírůstek 8 (1975 počet obyv. 1225/1976 -1233
občanů)
V r. 1977 se narodilo 26 občanů, zemřelo 16; přistěhovalo se 9,
odstěhovalo se 23. Přírůstek 0, úbytek 4. Počet občanů 1977-1229.
Zápis projednán a schválen v KŠK 23.3.1978.
I. NÁRODNÍ VÝBOR, ÚPRAVY OBCE
Zdejší místní národní výbor pracuje od posledních voleb
ve složení, které doznalo jen nepatrné změny. Tyto nastaly v letošním
kalendářním roce tím, že se dva členové přestěhovali. Jsou to: Josef
Šabršula, ředitel ZDŠ, který pracoval ve finanční komisi MNV a
k 1.9.1978 odchází do Štítné n. Vl. a Marie Rozuerová, učitelka ZDŠ,
která pracovala v kulturní a školské komisi MNV a přestěhovala se
k 1.9.1978 do Valašských Příkaz. Doplňovací volby provedeny nebyly,
pouze se počet členů MNV snížil, jejich úvazek převzali jiní členové
národního výboru. S ohledem na blížící se sloučení naší obce se sousední
Loučkou tato změna se nijak vážně práce MNV nedotkla.
VOLEBNÍ PROGRAM:
Měřítkem akceschopnosti MNV, jeho poslanců a orgánů je plnění
volebního programu Národní fronty v obci. Volební program je vytyčen
na celé pětileté období ale je každým rokem upřesňován a to dle možností
ONV, projekčního a materiálového zabezpečení té, či oné akce a
v neposlední řadě i dle přístupu občanů k brigádnické pomoci resp. dle
pomoci JZD, která zvláště v tomto roce byla velmi dobrá.
AKCE ,,Z“:
V neinvestiční části akce ,,Z“ pro veřejné účely, která
v brigádnické činnosti v letošním roce převažovala se pracovalo na těchto
vytyčených úkolech:
1) dokončení vnitřní omítky a betonových potěrů vstupní části
do uhelny kinosálu
2) zpevnění příjezdové vozovky kamenem ke kinosálu a
pro vysypávání uhlí vybetonována potřebná plocha
3) úprava a údržba zeleně na novém hřbitově
4) vybudování plánované části chodníku v Dolňansku
5) úprava a rozšíření místního rozhlasu
6) údržba zeleně a veřejného prostranství obce
7) nutné opravy veřejného osvětlení s jeho částečným rozšířením
8) údržba a opravy bytového fondu ve správě MNV.
Tento poslední úkol však nebude možné z hlediska MNV
ke spokojenosti a potřebám nájemníků kvalitně zajišťovat, protože
opravy, které si vyžadují zejména starší byty s mnoha předchozími
nedodělky nelze zajistit, protože MNV nemá pracovníky na údržbu a u
stavebních organizací toto nelze uplatnit a tím byty stále chátrají, což se
bude muset i v Újezdě do budoucna řešit odprodejem zájemcům z řad
nájemníků, jak to vyplývá z nedávno přijatého zákona.
Dále v tomto roce byla opravena venkovní část budovy MNV
č. 80, v níž jsou provozovny MNV-holičství, sběrna a čistírna šatstva a
botů, prodejna Masna a ubytovna řidičů. U této budovy, která již
vzhledově byla velmi zchátralá byla opravena fasáda, vyměněny okapové
žlaby a svody. Tato oprava byla velmi nutná zejména proto, že působila
špatným vzhledem v poměru k sousednímu rekonstruovanému kinosálu a
středu obce.
Brigádnicky byla rovněž opravena fasáda budovy MNV a pošty,
která svým vzhledem byla nejhorší budovou v centru obce. Vytvořená
hodnota díla je 50 000 Kčs.
Dokončeny
byly
práce
na
znovuzahájení
promítání
v rekonstruovaném kinosále. Byla provedena rekonstrukce promítací
kabiny, generálka 2 promítacích přístrojů s příslušným zařízením,
elektroinstalací, nové provedení neprůzvučného promítacího plátna.
Provoz v novém kině je od 24.11.1978.
Rozestavěna je rovněž čekárna u autobusové zastávky u Pekárny,
na níž se postupně pracuje a již i ve stadiu nedokončeném slouží
cestujícím z Bosny jak do Gottwaldova tak i ve směru na Valašské
Klobouky a chrání je před nepohodou.
Na akcích
neinvestiční povahy pro veřejné účely bylo
společenskými organizacemi Národní fronty a ZDŠ odpracováno 4 240
brigádnických hodin s hodnotou díla 63 000 Kčs.
NÁKUPNÍ STŘEDISKO:
Na úseku investiční výstavby v akci ,,Z“ byla I. polovina t.r.
pro MNV ve znamení intenzivního zabezpečení projektové dokumentace
nákupního střediska, jako hlavního bodu volebního programu NF v obci.
Pro zabezpečené projektové dokumentace bylo třeba ze strany MNV
vyřídit velký počet dokladových materiálů pro vydání stavebního povolení
a pro zařazení akce do plánu ještě v tomto roce. Tyto náležitosti si
vyžádaly velkého úsilí. Navíc od letošního roku musela být provedena
registrace stavby a to jak v předprojektové části tak zase znovu při
konečném projektovém řešení.
Ve
druhé
polovině
roku
prováděli
brigádníci
spolu
s mechanizačními prostředky JZD demolice objektů pro staveniště
nákupního střediska a jiné přípravné práce. Do konce října bylo
odpracováno 540 brigádnických hodin. Do konce roku se pak na stavbu
nákupního střediska přivážel stavební materiál, kde vyvstal problém
jednak s jeho zajištěním-jen do betonu 180 tun cementu, jednak s jeho
skladováním.
OPRAVA KOSTELA:
Svépomocně a brigádnicky farníci a občané nově omítli zdejší
kostel včetně věže. Pro provedení této venkovní omítky zapůjčil farní úřad
trubkové lešení jednak z olomouckého Dómu, jednak z Bzence a
Uherského Hradiště. Tesařský dohled při jeho stavbě a ostatních pracích
měl Josef Častulík z Drnovic, partu zedníků, denně kolem 15, měl
na starosti Petr Kozubík z Újezda. Počasí pracem nepřálo-březen-duben
byl velmi deštivý a chladný s častými přeháňkami. Proto s pracemi bylo
započato až 8. dubna a během tří měsíců byly práce včetně farní budovy
skončeny před tradiční Újezdskou poutí. Akce stála asi 150 000 Kčs.
Okresní národní výbor v Gottwaldově přispěl na barvu a vápno částkou
40 000 Kčs.
U firmy Lustry n.p. Kamenický Šenov zakoupil zdejší farní úřad 8
nových křišťálových lustrů pro osvětlení chrámové lodě. Výrobce tyto
lustry
v prosinci
odborně
namontoval.
Cena
i
s namontováním
představuje částku cca 20 000 Kčs.
V tomto kalendářním roce byla dokončena a zkolaudována
výstavba dvou nových rodinných soukromých domků-Černobila Jiří
čp. 326 a Králík Jan čp. 321.
Rozpočet obce
1 021 000 Kčs
Plnění+dotace+výpomoc ONV
1 622 000 Kčs
Výdaje:
Údržba místních komunikací
48 000 Kčs
Místní hospodářství
82 000 Kčs
Akce ,,Z“
491 000 Kčs
Školství
657 000 Kčs
Kultura (kinosál)
152 000 Kčs
Náklady na chod MNV vč. opravy budovy
155 000 Kčs
Sociální podpory
5 000 Kčs
Příjmy:
Daně
44 000 Kčs
Stavebnictví (pozemky)
3 000 Kčs
Školství-stravné
290 000 Kčs
8 000 Kčs
Kultura
Místní hospodářství
38 000 Kčs
Celkem cca
339 000 Kčs
Vlastní rozpočtové příjmy
383 000 Kčs
Dotace
484 000 Kčs
Drobné provozovny
Úvěr na akci ,,Z“
16 000 Kčs
169 000 Kčs
V tomto kalendářním roce bylo povoleno 74 domácích zabijaček
(oproti přechozím letům úbytek), povolení na pálení ovocných kvasů bylo
vydáno 398 (v r. 1977-389).
Počty hospodářského zvířectva v obci v kusech:
Drobní držitelé půdy
Členové JZD
1978/1977
1978/1977
Drůbež
554/750
874/750
Kozy
1/1
10/13
Ovce+berani
4/4
3/4
Koně
2/2
1/1
Prasata
15/20
43/45
Skot celkem
7/9
13/15
Ukazatel
II. POČASÍ, ÚRODA, VÝSTAVBA SOCIALISMU NA VESNICI,
NAŠE JZD
POČASÍ:
Pro zemědělce byl tento rok v katastru naší obce celkově vlhký a
chladnější oproti letům předchozím což se negativně projevilo u některých
plodin. Jaro bylo deštivé, vlhké a tento nadbytek vláhy měl za následek
v místních poměrech značný odnos aplikovaných umělých hnojiv
na polních kulturách. Ještě v květnu padal sníh, který však dlouhého
trvání neměl-max. 6 hodin. Léto bylo velmi krátké, od poloviny srpna
chladno. Zima studená, nepříjemná, zejména také pro nedostatek palivauhlí, kterého je v současné době obrovská spotřeba i v újezdských
domácnostech (ve většině bytů ústřední topení).
Část ploch obilovin musela být sklizena v zeleném stavu pro
napadení chorobami a přerostlost podsevu jetele. Tím došlo k celkovému
snížení objemu a výroby obilovin.
SKLIZEŇ:
Sklizeň kukuřice probíhala bez větších ztrát či komplikací, i když
na konci sklizně bylo deštivé počasí.
Polní práce ve svém celku byly zvládnuty uspokojivě, avšak
zaznamenaly jisté kvalitativní nedostatky-ztráty při sklizni, zhoršená
kvalita polních prací, ze strany úsekových agronomů byla věnována malá
péče při využívání služeb strojní traktorové stanice.
V zájmu na snížení nákladů na sklizeň a na sklizení všech ploch
pícnin by bylo vhodné, aby živočišná výroba vypracovala plán pastvy a
vypásala mladým dobytkem všechny, pro mechanizaci nedostupné plochy.
Tímto opatřením se urychlí sklizeň a zvýší i její kvalita. V budoucím
sloučeném družstvu bude nutné ponechat všechny stávající menší silážní
jámy pro druhou a třetí sklizeň luk. Polní práce a splnění agrotechnických
termínů je zcela závislé na provozuschopnosti dopravního střediska a
proto by bylo vhodné, aby vedoucí pracovníci dopravního střediska byli
hmotně zainteresováni na výsledcích rostlinné výroby.
Přehled osetých ploch na katastrálním území Újezda (podklady
St. Buriánek, agronom úseku):
Druh obilniny
Odrůda
Výměra v ha
Pšenice jarní
JANUS
4
Újezda
Ječmen jarní
RAPID
28
Závitoví
Ječmen jarní
RAPID
22
Zádilí
Ječmen jarní
RAPID
25,7
Bravenčík+Podhoří
Oves
DIADÉM
7,5
Hon
Pavelkův láz
87,2 ha
Pšenice ozimá
MIRONOVSKÁ
4
U Šafaříků
Pšenice ozimá
MIRONOVSKÁ
5
Cvrčkova
Pšenice ozimá
MIRONOVSKÁ
8,5
Háje
Pšenice ozimá
ILJIČOVSKA
16,8
Za Kořenky, Zbytky
Pšenice ozimá
MIRONOVSKÁ
22,8
Hranice
Pšenice ozimá
MIRONOVSKÁ
17,9
Verhýny
75 ha
Nejvyšší ha výnos u jařin: Závitoví
ø 37,6 q/ha
Nejnižší ha výnos u jařin: Bravenčík+Podhoří
ø 31,6 q/ha
Oves-vůbec nejnižší výnos: Pavelk. láz
ø 19,5 q/ha
Nejvyšší ha výnos u ozimin: Za Kořenky,Zbytky ø 45,7 q/ha
Nejnižší ha výnos u ozimin: Hranice
ø 32,8 q/ha
Při letošní značné vlhkosti byla velká úroda všech odrůd jablek,
švestek bylo o něco méně, o to větší kvalita, cukernatost a zejména
vynikající, chutná slivovice z letošní úrody. Pěstované plodiny v tomto
roce: pšenice ozimá a jarní, ječmen, oves, bob, řepka, víceleté a jednoleté
pícniny, kukuřice na siláž.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA:
Živočišná výroba je koncentrována převážně v našem katastru
na farmě Újezd. Výrobní a dodávkové úkoly pracovníci na tomto úseku
v letošním roce splnili, některé značně překročili. Výrobu mléka splnili na
115,13 %. Dodávka mléka je ve srovnání s plánem vyšší o 157 886 litrů
což představuje procento splnění celoročního úkolu na 117,15 %.
Průměrná dojivost na 1 ks a den 10,43 lt. Plánovaná užitkovost
na 1 dojnici za rok (3 300 lt) byla splněna na 3 805 lt.
Výroba hovězího masa je ve srovnání s plánem překročena o
125 q. Plán dodávky hovězího masa byl z rozhodnutí Okresní zemědělské
správy snížen o 200 q oproti původnímu návrhu. Tento upravený plán byl
dodržen v požadované výši.
STAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT:
SKUTEČNOST
PLÁN
Ukazatel
1976
1977
1978
1978
Telata do 6 měs.
270
242
291
239
Skot výkrm
123
118
123
108
Jalovice chovné
176
220
199
210
Jalov. vysokobřezí
33
30
50
51
Dojnice
326
325
325
325
Skot celkem
928
935
993
933
Koně
6
5
6
6
Brojleři
x
x
6 500
x
UŽITKOVOST HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Výroba masa (ø denní přírůstky)
SKUTEČNOST
PLÁN
Ukazatel
1976
1977
1978
1978
Telata
0,633
0,689
0,661
0,650
Jalovice
0,686
0,680
0,658
0,620
Žír
0, 703
0,802
0,880
0,800
Výroba mléka-dojivost
SKUTEČNOST
VF Plán 78
Ukazatel
1976
1977
1978
Ø denní dojivost
8,75
8,99
10,43
9,04
Ø roční dojivost
3 204
3 281
3 805
3 300
Výroba mléka
SKUTEČNOST
Ukazatel
1976
1977
1978
VFPlán78
Farma Újezd
467 500
472 000
541 148
470 000
Natalita-mortalita
SKUTEČNOST
Ukazatel
1976
1977
1978
CVFP 78
Narozená telata
370
353
355
328
Uhynulá telata
10
11
9
13
Spotřeba jaderných krmiv na jednotku produkce
SKUTEČNOST
Ukazatel
1976
1977
1978
CVFP 78
Na 1lt mléka
0,31
0,30
0,26
0,30
Na 1 kg hovězího
2,51
2,46
2,40
2,60
Na 1 kg brojleřího
2,67
2,59
2,36
2,60
Přehled celkové hrubé produkce živočišné výroby:
4 777 926
4 700 000
5 226 000
4 771 000
PŘIDRUŽENÁ VÝROBA:
Na farmě Újezd se provádí ve středisku opravářství přidružené
výroby opravy zvedáků MOVILL a HERKULES a to výměnným způsobem.
PŘEHLED ZVEDÁKŮ V R. 1978 V KUSECH
TYP
Přijatých
Opravených
Vydaných
MOVILL
22 878 ks
23 573 ks
23 538 ks
HERKULES
18 443 ks
18 508 ks
18 518 ks
Celkem(vč. posilovačů 41 917 ks
42 815 ks
42 693 ks
a 2JVS)
PŘEHLED TRŽEB ZA OPRAVU AGREGÁTŮ V R. 1978
Vč. ND
Movill
Herkul
2 JVS
20 %
Posil.
Celkem
4119150
4489584
549900
1126370
1667205
11970110 17901
Bylo rovněž započato s rekonstrukcí újezdské farmy JZD a to
hlavně kravínů. Souhrnná rozpočtová částka je 5 271 000 Kčs. V roce
1978 z rozpočtové částky 1 800 000 Kčs pro tento rok bylo vyčerpáno
1 615 000 Kčs.
VÝSTAVBA BYTŮ JZD:
Pracovníci stavebního střediska JZD provádí dle možností
plánovanou investiční výstavbu 2x4 bytových jednotek na nové silnici
ke hřbitovu na Záhumení v Újezdě. V současné době je provedena hrubá
stavba včetně zakrytí na 1x4 b.j. Jsou osazena okna zasklená a stavba je
připravena k nástupu řemesel. Ve druhé 4 b.j. je proveden v hrubém zdivu
suterén se stropní konstrukcí. Stavba nebyla dle potřeby plynule zásobena
stavebním materiálem. Při nedostatku pracovních sil bylo by nutné určit
příští majitele bytů, kteří by si provedli nebo zajistili provedení určitých
prací a tím pomohli ke splnění úkolu.
III. PRŮMYSL, STÁTNÍ A DRUŽSTEVNÍ OBCHOD
V současné době jsou v obci tyto obchody: Prodejna potravinsamoobsluha, Průmyslová prodejna, Prodejna textilu, obuvi a galanterie,
Prodejna mléka a zeleniny, Prodejna masa a Pohostinství. Jsou to
prodejny lidového spotřebního družstva Jednota, které má své vedení
v Gottwaldově. S ním spolupracuje místní Dohlížecí výbor ve složení:
předseda-Ladislav Černobila, jednatel Jaroslav Janoš, pokladník
Vladimír Měřínský a členové Vladimír Pochylý, Jan Pochylý, Božena
Šimáková, Anna Drgová, Božena Zvončáková. Až na prodejnu textilu a
průmyslového zboží jsou prodejny v nevyhovujícím stavu a prodej se
provádí ve ztížených podmínkách-malé skladovací prostory, neexistující
sociální vybavení, ztížená možnost zásobování-manipulace se zbožím atd.
Proto se v obci začíná stavět nové nákupní středisko, které uspokojí jak
prodavače tak zákazníky.
PRODEJNY:
Prodejna potravin-samoobsluha je v přízemí domu čp. 190, který
je majetkem Jos. Zvonka ml. z Újezda. Vedoucí prodejny je Zdeňka
Kráčalíková z Újezda č. 254, která zde pracuje od r. 1955 jako
prodavačka. Před ní byl vedoucím prodejny Josef Černobila z Újezda
čp. 222, který ve zdejší prodejně pracoval 26 let až do důchodu. Další
prodavačkou je Marie Grešnerová z Újezda čp. 304.
Plán tržby: 1977- 2 242 000 Kčs
1978- 2 248 000 Kčs
Plnění plánu tržby: 1977- 2 180 000 Kčs
1978- 2 345 000 Kčs-překročen o 97 000 Kčs.
Zejména tato nejfrekventovanější prodejna má velmi ztížené
prodejní a skladovací prostory. Nakupující zákazníci a zásobovací vozidla
musí stát před prodejnou což znepřehledňuje provoz na vedlejší hlavní
silnici.
Prodejna masa a uzenin je v domě MNV čp. 80. Vedoucím je Josef
Vojáček ze Sehradic, který v této funkci zde pracuje 27 let. Plán obratu
v r. 1978 byl 1 400 000 Kčs a byl splněn na 1 320 000 Kčs. Hlavní obrat
je v mase a uzenině. Prodejna je dostatečně vybavena zejména chladicím
zařízením, chladícími boxy, chladírnou, mrazícím pultem.
Cena prodávaného zboží:
1 kg hovězí přední s kostí
17,- Kčs
1 kg hovězí přední bez kosti 20,-Kčs
1 kg hovězí zadní bez kosti 29,- Kčs
1 kg roštěná
33,- Kčs
1 kg vepřová pečeně
30,- Kčs
1 kg středně levný salám 40,- Kčs
Průmyslová prodejna je pro prodejní účely stavěné budově
v čp. 272 v přízemí a suterénu, kde jsou pro ni skladovací prostory.
Do 16. června t.r. byl vedoucím Miroslav Pavelka z Újezda čp. 156.
V důsledku vzniklého manka na prodejně byla vedoucím ustanovena
Božena Slováková roz. Šimáková z Újezda čp. 49. Do té doby na prodejně
pracovala jako prodavačka Ludmila Strbáková z Vlachovských pasek.
Po ní zde nastoupila Františka Urubková z Újezda čp. 15, která na
prodejnu přešla z Pohostinství. Prodejna je běžným zbožím zásobena
dostatečně, zato pračky, šicí stroje, kombinované sporáky, porcelán, sklo
je zbožím zde nedostatkovým, jakož i např. sporáky na tuhá paliva.
Ceny některých prodávaných výrobků:
kosa 80 cm
45,- Kčs
hasisko s 1 ručkou
19,- Kčs
hasisko s 2 ručkami
22,- Kčs
1 kg hřebíků 80-90 cm
7,- Kčs
1 kg hřebíků 50-100 cm
7,- Kčs
1 kg hřebíků do 40 cm
7,50,- Kčs
1 kg hřebíků od 100 cm
6,50,- Kčs
Prodejna je zásobena zbožím ze skladů Domácích potřeb n.p.
Uherské Hradiště, Malenovice-drogerie a Val. Klobouk.
Prodejna Textilu je umístěna v 1. poschodí budovy čp. 272. Po 28
let funkci vedoucího prodejny vykonávala Františka Kráčalíková z Újezda
čp. 208. Letos tuto funkci převzala Anna Častulíková z Újezda čp. 290,
která zde pracovala jako prodavačka. Bývalá vedoucí zde pracovala až
do konce kalendářního roku na ½ denní úvazek. Roční plán finančního
obratu je 1 500 000,- Kčs a celkově je plněn i přes jeho mírné zvyšování,
přesto, že rok 1978 byl rokem horšího zásobování. Hlavní tržba je
z kusového zboží jako svetry, košile, dětské oblečení.
Ceny některého zboží:
košile bavlněná
80,- Kčs
zástěra šlová
40,- Kčs (dříve 15,- Kčs)
sypovina obyčejná
19,- Kčs (dříve 14,- Kčs)
1 m plátna
18,- Kčs (dříve 4,-11,-Kčs)
Prodejnu zásobuje Textil n.p. Brno se sklady v Gottwaldověmetráž a kusový textil, Uh. Hradiště-galanterie, Znojmo-punčochové
zboží, Hulín-prádlo, Uh. Ostroh-konfekce.
Velmi významnou provozovnou v obci je starobylá újezdská
hospoda-Pohostinství v domě čp. 85. Na obec v místních podmínkách toho
významu, jaký má Újezd, je to jistě provozovna málo representativní. Je
v neustálém každodenním provozu. Mimo sanitární dny je zavřena jen 1x
do roku a to na Hod Boží Vánoční. Pivo se v ní čepuje dobré a pije se
hlavně
borovičková
pálenka,
které
úježďané
říkají
hadrovina.
Pohostinství má sklad, kuchyň, dvě provozní místnosti-výčep a ,,kavárnu“,
příruční sklad u výčepu, kancelář vedoucího. Nevyhovující a naprosto
zastaralé je především sociální zařízení-záchody.
Vedoucím provozovny je Františka Černobilová, Újezd 277, jako
servírky zde pracují Zdenka Janušková z Újezda, Anděla Machů
z Drnovic a Věra Hofschneiderová ze Sehradic a jedna uklizečka-Amálie
Zívalíková.
Tržba za rok
1977
1978
Plán
1 335 000 Kčs
1 457 000 Kčs
Skutečnost
1 402 000 Kčs
1 512 000 Kčs
67 000 Kčs
55 000 Kčs
Překročen o
Prodejna Pohostinství je pivem zásobena z Uherského Brodu,
sodovkami z Brumova, ostatní zboží-sklad Val. Klobouky a Mrazírny
Kunovice.
Prodejna mléka a zeleniny je ve dvou nevyhovujících místnostech
v domě čp. 2. Vedoucím provozovny je Ludmila Skrečková.
Přes skutečnost, že Újezd má mnoho různých prodejen je obecně
známá skutečnost, že mnoho zboží se do Újezda doveze občany, kteří
pracují a také nakupují v Gottwaldově, Slavičíně či Val. Kloboukách nebo
Luhačovicích. Sortiment naházaného zboží v obci by měl rozhodně být
větší i proto, aby ho mohli nakupovat občané z okolních obcí v ještě
větším rozsahu.
IV. VEŘEJNÝ ŽIVOT, POLITICKÝ VÝVOJ, ROZVOJ ŠKOLSTVÍ
Na
kulturněpolitickém
rozvoji
a
životě
obce
se
podílí
kulturněškolská komise MNV, Základní devítiletá škola spolu se složkami
Národní fronty, dále Osvětová beseda. Kulturně výchovná činnost je
řízena klubem Osvětové besedy. Kontrolována byla vždy jedenkrát
za čtvrtletí kulturněškolskou komisí MNV. Všechny kapitoly plánu byly
průběžně plněny. Život v naší obci obohatily všechny složky Národní
fronty pěknými kulturními akcemi.
PRÁCE SLOŽEK NF:
Zvláště velká pozornost byla věnována závěrům pléna ÚV KSČ
z července 1973 a listopadu 1974, XV. sj. KSČ a 11. plen. zasedání
ÚV KSČ o výchově mladé generace. Všechny složky organizovaly pěkné
akce pro mládež. Zvláště úspěšné byly:
- oslava Mezinárodního dne dětí-SRPŠ a složky NF
- dětský karneval- Český svaz žen
- Dukelský a Sokolský závod branné zdatnosti- Svazarm ZO
- školení BESIP (bezpečnost silniční dopravy- Svazarm ZO)
- školení mladých zdravotníků- Český červený kříž
- školení mladých požárníků- Svaz požární ochrany
- život v lese, přednáška+výstava- Český myslivecký svaz
Soustavně a celoročně s mládeží pracuje:
Social. svaz mládeže-vedení oddílů PO SSM
Český svaz žen-základní a rekreační tělesná výchova
Český červený kříž-kroužek mladých zdravotníků
TJ Sokol-výcvik a soutěže žáků a dorostu v kopané
Český myslivecký svaz-kroužek přátel myslivosti
Svaz požární ochrany-kroužek mladých požárníků
V obci pracuje Sbor pro občanské záležitosti pod vedením
Vojtěšky Černobilové, učitelky ZDŠ. Pracoval dle předem vypracovaného
plánu, který beze zbytku splnil. Bylo vítáno do života na MNV 16 občánků,
ve spolupráci s místní matrikářkou, mateřskou školou a Základní
devítiletou školou, kteří se podílejí na kulturních programech. Sezdáno
bylo 37 manželských párů a 15 rozloučení se zesnulými. Konaly se 4 zlaté
svatby a to manželů Šimákových, Kohoutkových, Bulíčkových a
Pavelkových ze mlýnů. Akce splnily svůj vzpomínkový a výchovný význam.
Konaly se za účasti dětí oslavenců i jejich rodin, za účasti zástupců
Národní fronty, pionýrů a žáků ZDŠ. Zvláště kladně třeba hodnotit
pochopení složek Národní fronty, které svým členům i nečlenům
přichystaly upomínkové dárky. Tradičně velmi dobře pracoval kroužek
rozhlasové agitace, řízený učitelkou ZDŠ Věrou Kozubíkovou a kroužek
názorné agitace řízení, ředitelkou mateřské školy L. Hnilovou, na jehož
práci se významně podílela učitelka výtvarné výchovy Helena Přikrylová
roz. Kubíčková. Při výzdobě obce k politickým výročím pomáhaly složky
Národní fronty a žáci ZDŠ. Újezdský zpravodaj byl vydáván při jarních a
podzimních agitačních dnech dvakrát ročně.
Zájmovou a uměleckou činnost organizovali učitelé ZDŠ v těchto
směrech:
- Národní soutěž dětských recitátorů
- IX. ročník soutěže Děti, mír a umění-lit. a výtv. část
- V našem JZD- liter. a výtvarná část
- Puškinův památník- Rossiana
- Soutěž o nejlepší dopis do zemí přátel
- Vystoupení dětí u příležitosti MDD
- Malování na chodníku
- Soutěž o zemi kde zítra již znamená včera
- Sborová vokální tvorba národů SSSR
Pěvecký kroužek pod vedením učitele ZDŠ Oldřicha Koláře a
recitační kroužek za vedení učitelky ZDŠ Věry Kozubíkové připravil 10
vystoupení pro veřejnost a 8 recitačních pásem pro místní rozhlas.
PLESY:
V zimní plesové sezoně bylo v novém kinosále uspořádáno 8
plesů. Prvním byl ples požárníků, který jako i ostatní se vydařil. Kulturní
posezení, pohodlí, teplo atd. to vše si návštěvníci pochvalovali. Dále
požádníci uspořádali vydařenou tradiční fašankovou zábavu, Svazarm
měl zábavu při stavění a kácení máje, myslivci dvě pouťové veselice,
Sokol zábavu při příležitosti 20 let trvání oddílu kopané a rovněž pořádal
po dlouhé době Silvestrovou muziku. Ke konci roku bylo patrné určité
přesycení, nezájem a dvě taneční zábavy musely být pro malou účast
zrušeny.
DRUŽBA:
O hroby padlých z 1. a 2. světové války vzorně pečovaly členky
ČSŽ a žáci ZDŠ. Byly navštíveny ženami družebního okresu Topolčany a
sovětskými ženami. Hrob partizána Petra Barabáše navštívili 11. září
jeho synové s manželkami a známými ze Vsetínska. V Interclubu zdejší
školy besedovali s naší mládeží a pak se jim věnovaly především členky
ČSŽ v obci, které tuto akci organizovaly ve spolupráci i se Sborem pro
občanské záležitosti a některými složkami Národní fronty.
KNIHOVNA:
Zdejší místní lidová knihovna patří mezi nejlepší v okrese. Je
navštěvována jednak mládeží ale i dospělými. V zimních měsících se
půjčuje 2x týdně, v letních 1x týdně. Počet čtenářů v tomto roce byl 352,
z toho 188 dětí. Počet výpůjček 7 800. Nových knih přibylo 260.
KINO:
Filmová představení v novém kinosále začala v listopadu a sice
24.11. Promítají se vždy dvě představení a to v neděli odpoledne pro děti
a večer pro dospělé. Prvním filmovým představením v novém kinosálu
byla česká filmová veselohra Anděla ještě nevečeřela. Promítačem je i
nadále Fr. Zámečník, který byl zeškolen na promítání na dvou přístrojích
bez přerušení. Správcem kina je Božena Šimáková, manželka promítače
Fr. Zámečníková prodává vstupenky.
ŠKOLA:
Škola v místě je základní devítiletá, má 15 tříd a 2 třídy družiny.
Vyučuje na ní 22 pedagogických pracovníků. Ke konci šk. r. 1977-78
v červnu t.r. si podal žádost o uvolnění z funkce a přeložení stávající
ředitel Josef Šabršula a byl i s manželkou přeložen na ZDŠ Štítná n. Vl.
do funkce ředitele. Zároveň ze školy odchází Marie Rozuerová na vlastní
žádost na zvláštní školu do Návojné. Novým ředitelem ZDŠ byl k 1.9. 1978
ustanoven Rostislav Mikulů, dosavadní zástupce ředitele. Novým
zástupcem ředitele byl jmenován Josef Petřvalský, nar. 1935 ve Velkých
Karlovicích okr. Vsetín, který dosud pracoval jako ředitel ZDŠ 1.-5.
v Kněžpoli, okr. Uherské Hradiště. Na roční vojenské cvičení do Prahy
odešel učitel ZDŠ Jiří Veselý a na mateřskou dovolenou nastoupila
učitelka družiny Marie Šůstková. K 1.9.rovněž na školu nastoupili učitelémanželská dvojice Josef a Ludmila Žmolíkovi. Josef Žmolík se narodil
r. 1948 na Provodově, vystudoval na pedagog. fakultě PU v Olomouci
matematiku a fyziku. Ludmila Žmolíková nar. 1951 v Razové, vystudovala
rovněž v Olomouci na Ped. fak. PU jazyk ruský a jaz. německý. Oba
působili na ZDŠ Razová okr. Bruntál jako učitelé s aprobací pro 6.-9.
post. roč.
Z celkového
počtu
žáků
ZDŠ
425
prospělo
na
konci
šk. r. 1977-78 318 žáků, s vyznamenáním 78=24 %, neprospělo
29=6,8 %. Byla udělena jedna dvojka z chování. Podle nové koncepcenové čs. výchovně vzdělávací soustavy vyučovaly v tomto šk. r. již 2
učitelky; v 1. p.r. uč. Jarmila Šimáková a ve 2. p.r. uč. Vojtěška
Černobilová. Obě absolvovaly studijní cyklus Okresního pedagogického
střediska pro výuku dle nové koncepce. Postupně toto budou absolvovat
všichni učitelé na našich školách. Vědomosti jsou lepší a podstatně vyšší
než při vyučování starým tradičním způsobem. Zejména se zlepšily
výsledky v matematice a děti se jí rády učí, jak sdělují obě učitelky. Lze
tuto skutečnost přivítat s radostí, neb to býval- ale aby také nebyl,
v minulosti největší kámen úrazu. Učitelé očekávají, že se nebudou muset
žáci učit příliš mnoho faktů, ale budou se učit metodě práce a poznávání,
protože budoucnost, růst vědeckotechnických poznatků si takové formy
práce nutně vyžaduje.
RELIGIOZITA:
Vzhledem k religiozitě prostředí, v němž žijí žáci školy, je
návštěva výuky náboženství římskokatolického tomu úměrná.
Ve šk. roce 1976-77 výuku navštěvovalo 68,69 % žáků školy.
Ve šk. roce 1977-78 výuku navštěvovalo 64,81 % žáků školy,
úbytek 3,88 %. Úbytek představuje 15 odhlášených žáků během školního
roku 1977-78. Náboženství se vyučuje ve 2.-7. post. ročníku. Mezi
přihlášenými jsou děti členů KSČ a rodičů angažovaných ve veřejném
životě a také děti vedoucích pracovníků. Nejvíce přihlášených žáků je
z nižších ročníků, hlavně z 2. p. r.-80 %. Nejnižší procento přihlášených je
v 6. a 7. p. r. Na veřejně prospěšné práci odpracovali žáci školy a učitelé
v tomto šk. r. 2 560 brigádnických hodin, při školní sběrové akci žáci
sebrali 7 432 kg papíru a textilu v ceně 3 200 Kčs. Během roku naši žáci
měli možnost shlédnout v Divadle pracujících v Gottwaldově 9 činoher, 1
operu a 1 operetu. Mladší žáci shlédli 2 činohry, jednu pohádku a jeden
muzikál při účasti na 11. ročníku Divadla nejmladšího diváka.
K odběru knih v Klubu mladých čtenářů se přihlásilo 194 žáků
školy. Zájem o literaturu naše děti mají. Jsou k tomu vedeny zejména
učiteli českého jazyka z nichž uč. Milada Machů je referentkou knihy n.p.
a vede na škole Klub mladých čtenářů.
V. SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁBAVY
20 LET KOPANÉ:
Místní funkcionáři TJ Sokol připravili na druhou polovinu srpna
oslavy 30 let tělovýchovy a 20 let kopané v Újezdě. Vlastní oslava se
konala 19. srpna v odpoledních hodinách v kinosále. Za účasti 40 členů
TJ Sokol Újezd a 31. hostí proběhla slavnostní schůze, kterou řídil
kronikář MNV. Hlavní zprávu přednesl předseda oddílu kopané Josef
Hořák, dlouholetý funkcionář TJ Sokol, a tuto zprávu přikládám v příloze
dokumentace. Tajemník MNV Miloslav Machů předal TJ Sokol čestné
uznání. Delegát Okresního výboru ČSTV s. Chromecký udělil čestné
odznaky československého svazu tělesné výchovy Josefu Zvončákovi a
Oldřichu Janků. Čestná uznání ČSTV obdrželi Josef Hořák, František
Drga a Josef Ovesný. TJ Sokol Újezd udělila diplomy, které předal
předseda TJ Josef Zvončák těmto členům: Josefu Váňovi, St. Ambrůzovi,
Jaroslavu
Drgovi,
Stanislavu
Hlavičkovi,
Jaroslavu
Hlavičkovi,
Svatopluku Černobilovi, Ladislavu Váňovi.
Čestná uznání TJ Sokol Újezd obdrželi tito členové: Vladimír
Horský, Vladimír Balouch, Jiří Šimák, Miloslav Machů, František Fuchs,
Miroslav Hetmer, Josef Šabršula, Jindřich Drga.
Slavnostní schůze se za OV ČSTV účastnili jeho členové
ss. Chromecký a Kocek, dále zástupci blízkých tělovýchovných jednot
z Vizovic, Slopného a zástupci složek Národní fronty v Újezdě-Svazarm,
ČSČK, ČSŽ. Po slavnostní schůzi bylo společenské posezení a večer
taneční zábava.
SLÁVIA PRAHA:
V neděli 20. srpna slavnost vyvrcholila v odpoledních hodinách
dvěma přátelskými zápasy. V prvním se utkali bývalí hráči Sokola Újezd a
Sokola Slopné. Za Slopné nastoupili v brance střídavě Josef Váňa a
Miroslav Hlavica. V obraně Stanislav Číčela, Ladislav Ulrych, Miroslav
Majzlík, Frant. Elšík, Frant. Váňa, v záloze Josef Rak, Josef Divoký, Petr
Kozubík. V útoku Josef Maňas, František Žáček, Rostislav Hořák, Josef
Váňa, Frant. Číčela. Mužstvo Slopného bylo sestaveno i z hráčů
ze Sehradic, kteří na újezdském hřišti sehráli od svých žákovských let
mnoho zápasů. Mužstvo Újezda representovali tito hráči: v brance
Stanislav Urubek, v obraně Josef Šimonů, Frant. Červenka, Josef Mana,
v záloze ing. Mana L., Josef Zvončák, v útoku Frant. Drga, Oldřich
Zvonek, Jos. Ovesný, Josef Hořák. Zápas skončil ?
V průběhu tohoto zápasu se na zdejší hřiště přišel podívat
v doprovodu rodiny Divokých ze Sehradic známý pražský filmový a
divadelní herec Karel Effa, který se léčil v Luhačovicích.
Vrcholem sportovního odpoledne byl přátelský zápas mezi
bývalými hráči Slávia Praha a TJ Sokol Újezd. Zápas řídil Josef Trčka
z Poleče, na pomezí rozhodoval Rudolf Řezníček z Gottwaldova, který
rozhodoval zápas starých pánů.
Za pražskou Slávii v brance nastoupil Josef Mudr, v obraně
Mitlbach Hildebrandt, Nerada, v záloze Mareš a Trubač, v útoku Lokaj,
Kejha, Ondrejkovič, Tesař a Hubálek. Trenérem byl populární útočník
Pepi Bican. Slavnostní výkop provedl nezapomenutelný čs. internacionál
František Plánička společně a za asistence slávisty Karla Effy. Zápas
skončil vítězstvím Slávie 6:1. Branky za Slávii Tesař 5 a Andrejkovič 1.
Za Újezd skoroval čestnou brankou Josef Ovesný ml. po přihrávce
Miroslava Drgy. Újezd v tomto zápase representovali v brance František
Fuchs a Josef Urubek, v obraně Vlad. Balouch, Vlad. Horský, Jan
Hlavička a Drga Jaroslav. V záloze hráli Miloslav Machů, Lad. Váňa,
Josef Machů, v útoku Old. Janků, Stan. Hlavička, Jiří Šimák, Mir. Drga,
Lubom. Martinek, Mir. Šimák, Jos. Pochylý, Jos. Ovesný ml., Štefan
Vozárik, Oldřich Drga, Frant. Jakubek a Macík Radek. Střídali a hráli:?
Všechny zápasy tohoto odpoledne, včetně zápasu dorostu Újezda
a Nedašovy Lhoty se hrály za pěkného slunného počasí, hlavnímu
závěrečnému zápasu přihlíželo 500 diváků.
V tomto roce obě mužstva TJ Sokol Újezd hrají IV. třídu skup. C a
jsou umístěni v polovině tabulky. Dále hrají soutěžně dorostenci a žáci.
POŽÁRNÍCI:
V obci již přes 80 let vyvíjejí činnost členové Svazu požární
ochrany. Jeho předsedou byl do výroční schůze v prosinci František
Machů, který se této funkce vzdal pro značné zaneprázdnění. Funkci
převzal dosavadní místopředseda Jan Pochylý. Velitelem zůstává i nadále
Karel Urubek. V tomto roce se konala v Újezdě okrsková soutěž požárních
sborů, za účasti všech požárních sborů okrsku. Přijeli požárníci
z Drnovic, Vysokého Pole, Loučky, Slopného, Sehradic, Dolní a Horní
Lhoty. Po nástupu u požární zbrojnice odešel průvod na hřiště u školy,
kde se soutěže odbývaly. Soutěž mužů vyhráli požárníci z Drnovic, újezdští
se umístili na 2. místě. Soutěžila i družstva žáků z Loučky, Horní a Dolní
Lhoty a Újezda. Naši žáci rovněž obsadili 2. místo. Velitelem družstva
žáků byl Ladislav Ambrůz. Průběh soutěže byl narušen prudkou dešťovou
přeháňkou, která ovlivnila menší účast na následující taneční zábavě.
Naši požárníci i se starou stříkačkou se účastnili jubilejních slavností
založení požárních sborů v Loučce, Vys. Pole a Val. Kloboukách a
Vlachovicích.
ČERVENÝ KŘÍŽ:
Agilní složkou Národní fronty v obci je základní organizace
Československého červeného kříže, která zde pracuje od r. 1950. Funkci
předsedy vykonává Libuše Václavíková Újezd čp. 227, místopředsedou je
Josef Šimonů Újezd čp. 122, jednatelem Anna Kubíčková čp. 304,
pokladníkem Marie Plotzová čp. 230, hospodářem Hedvika Kamenčáková
čp. 246, referent sociální Marie Ďulíková čp. 20, zdravotní referent
Ludmila Kaucká čp. 285, dorostový referent Jiřina Maliňáková čp. 209,
branný referent Machů Božena čp. 76, hospodář zdravotní družiny Marie
Bartošová čp. 323, velitelka zdravotní družiny Ambrůzová Anna čp. 294,
členy výboru Anna Drgová čp. 226, Urubková Anna čp. 171. Revizoři:
MUDr. Kaucký E. a Ludmila Kamenčáková čp. 223.
Organizace má 110 členů, kteří v tomto roce poskytli 82 ošetření
první pomoci. Členové odpracovali 230 brigádnických hodin ve
zdravotnické činnosti a 110 při jarním úklidu, 82 hod. v akci ,,Z“. Během
roku sestry B. Machů a J. Maliňáková prováděly školení zdravotnické
družiny a mladých zdravotníků. Školení bylo ukončeno v květnu
vyškolením 35 mladých zdravotníků I. stupně, 4 mladých zdravotníků II.
st. Vítězná hlídka mladých zdravotníků I. stupně se účastnila okresní
soutěže v Gottwald. S. Božena Machů vedla školení občanů civilní
ochrany na téma první pomoc při disfunkcích a frakturách, na novém
hřbitově členky ošetřily okrasné keře a květiny, získali 4 nové členky,
v první pomoci vyškolili 42 občanů, členové nastoupili jako pohotovostní
hlídky zdravotní služby při automobilových závodech Barum-Rallye,
pečovali rovněž celoročně o úpravu parkoviště a nového hřbitova. V září
18 členů darovalo bezplatně krev, členové provedli návštěvy spoluobčanů
v domovech důchodců a spoluobčanech-ženách, které se nemohli účastnit
MDŽ.
V místním národním výboře jsou za organizaci zastoupeni
MUDr. Kaucký ve funkci předsedy sociální komise a Františka
Černobilová, která pracuje ve finanční komisi. Členové obhájili kriteria
pro získání titulu Vzorná základní organizace. Z řad členů 8. června
zemřel Josef Kráčalík ve věku 35 let a 24. června Františka Černobilová
ve věku 59 let.
VI. POHYB OBYVATELSTVA, ŽIVOT LIDÍ
V letošním roce se zastavil pokles počtu obyvatel obce a to
v důsledku kladné migrační hodnoty. Tento vývoj zachycuje tento přehled.
VÝVOJ POČTU OBYVATELSTVA V ÚJEZDĚ:
SKUTEČNOST
Ukazatel
1975
1976
1977
1978
Počet narozených
24
26
26
20
Počet zemřelých
11
13
16
15
+13
+13
+10
+5
Odstěhovaní
31
26
23
9
Přistěhovaní
24
21
9
15
-7
-5
-14
+6
Příbytek
6
8
0
11
Úbytek
0
0
4
0
Celkový počet
1225
1233
1229
1240
K 31.12.1978 má tedy naše obec 1240 obyvatel. Tento místní
demografický jev má asi své příčiny v ekonomické oblasti-pracovní
možnosti občanů spojené s bydlením. Během tohoto roku uzavřelo 20
občanů manželský svazek a vydali se ve dvou do dálek života. Všechny
nebo téměř všechny sňatky jsou uzavírány církevně. Rozvodovost podle
zprávy místní matriky je poměrně malá, za posledních 5 let 8 rozvodů
(ø 1,6 ročně).
ZÁJEZDY:
V 1. polovině roku uspořádal Svaz požární ochrany zájezd na
Slovensko (Vys. Tatry, Ždiar, Oravská přehrada) a Dohlížecí výbor
Jednoty do Bratislavy. Oba zájezdy se vydařily. Třeba říci však, že zájem
občanů v kolektivní zájezdy upadá s růstem individuálního motorismu.
Zahraničních zájezdů se účastnili naši občané-členové JZD a to do NDR,
Jugoslávie a SSSR. Zájezdová aktivita je tradičně velká na ZDŠ ke konci
šk. roku, kde se třídy pod vedením svých třídních učitelů účastní zájezdů
po naší krásné vlasti-jižní Čechy, východní Čechy, Praha, Jeseníky apod.
DŮCHODCI:
V oblasti péče o důchodce a staré občany dělá jistě o jejich
uplatnění velmi mnoho místní JZD, v němž mnoho důchodců vypomáhá
podle svých sil a schopností.
Dne 19. května také organizace Českého svazu žen v obci
ve spolupráci s JZD a Okresním výborem čs. svazu žen uspořádala
besedu se zakládajícími členkami JZD. Beseda se konala v kinosále za
účasti předsedy JZD Vl. Mudráka, kádr. ref. JZD Nik. Švejky, předsedy
VO KSČ Rost. Mikulů, ředitele ZDŠ Jos. Šabršuly, tajemnice OV ČSŽ s.
Vyoralové. Přítomní vyslechli pásmo žáků mateřské školy, ZDŠ, byl
kronikářem přečten zápis z kroniky o nastavení JZD v obci, pak
následovaly zdravice zástupců složek a poté společenské posezení a
pobavení u prostřených stolů, při nemž si družstevnice zavzpomínaly na
počátky kolektivní práce v JZD u nás. Setkání bylo velmi zdařilé a
účastnilo se ho 70 členek JZD, které stály v roce 1960 u jeho zrodu
v Újezdě.
PADESÁTNÍCI ROČ. 1928:
Velmi pěkným zvykem je v posledních letech konání srazu
jubilantů padesátníků či šedesátníků z Újezda. V tomto roce velmi
vydařené setkání uskutečnili padesátníci ročníku 1928, kteří se sešli
29. června v kinosále i se svými učiteli Vlad. Ševečkem, Poláškovou,
která svým žákům navíc napekla krásná perníková srdíčka pro každého.
Sama ještě dnes vede kursy pečení, zdobení vizovického medového pečiva.
Setkání byl také přítomen zdejší farář P.S.Gottwald a proběhlo
ve znamenité a srdečné úrovni společenské. Hlavním organizátorem byl
Stanislav Drga-kovář.
ÚMRTÍ FR. LEDVINKY:
Dne 9. května t.r. ve věku 67 let zemřel náhle ve Francově Lhotě
první ředitel měšťanské školy v Újezdě František Ledvinka, za něhož se
v Újezdě stavěla škola nová. Pohřbu a rozloučení s ním ve Franc. Lhotě
se za školu účastnili Rost. Mikulů, Milada Machů s manželem a kronikář
MNV. Zasloužil se o postavení nové, krásné, moderní zdejší školy, ale
nebylo mu dopřáno, aby po jejím dobudování v ní mohl zaslouženě
působit.
Zápis schválen KŠK MNV dne 17.5.1979.
I. NÁRODNÍ VÝBOR
Rok 1979 je z podnětu Valného shromáždění Organizace
spojených národů vyhlášen za Mezinárodní rok dítěte. U nás je spojován
s 30. výročím vzniku pionýrské organizace a na našem okrese
s 30. výročím pojmenování města a okresu na Gottwaldovský. Jistě
nejvýznamnější událostí v politickém a veřejném životě naší obce je
dovršení integračního procesu, který se dotkl i našeho regionu.
INTEGRACE:
Dne 1. července 1979 oficiálně splynuly obce Újezd a Loučka
v jeden správní celek, řízený jediným místním národním výborem se
sídlem v Újezdě. Cílem této integrace je zkvalitnění práce lidosprávy.
Přípravou sloučení obcí Újezd a Loučky byli pověřeni pracovníci aparátu
Okresního národního výboru s. Hrabina a s. Malotová. Poslanci obce
Loučky zůstávají nadále volenými poslanci. Předseda MNV v Loučce
Frant. Bartoš se stává předsedou občanského výboru v Loučce, kde jsou
nadále z poslanců složeny aktivy pro ochranu veřejného pořádku, aktiv
sociální a zdravotní, aktiv pro kulturu a školství a tělovýchovu mládeže.
Tajemník MNV v Loučce přechází do funkce sloučeného MNV jako
neuvolněný tajemník. Je jím Josef Pochylý čp. 18, dělník n.p. Svit Slavičín.
Z dosavadní funkce předsedy MNV v Újezdě odchází ze zdravotních
důvodů Frant. Šimák čp. 49, vrací se na své původní pracoviště
technického úředníka ve Vlárských strojírnách Slavičín. Na jeho místo
poslanci na plenárním slučujícím zasedání integrovaného MNV zvolili
všemi hlasy dne 13. prosince Miloslava Machů z Újezda čp. 76, původním
povoláním malíř a natěrač, zaměstnán u n.p. Svit Slavičín, který do té
doby pracuje rovněž jako neuvolněný tajemník MNV v Újezdě
od posledních všeobecných voleb. Na tomto slučujícím plenárním
zasedání poslanci MNV Újezd a MNV Loučka zvolili předsedu integr.
MNV Új. a Loučka s. Machů Miloslava z Újezda, místopředsedou s.
Františka Bartoše z Loučky, tajemníka s. Josefa Pochylého z Loučky.
Dále zvolili radu sloučeného MNV v tomto složení:
Machů Miloslav-předseda MNV
Černobilová Vojtěška-učitelka ZDŠ, Újezd 219, pro funkci
předsedy kulturní a školské komise
Machů František-Újezd 315 pro funkci předsedy stavební komise
Slovák Josef-Újezd 317 pro funkci předsedy finanční komise
Janků Oldřich-Újezd 301 pro funkci předsedy komise mládeže a
tělovýchovy
Kamenčák Jindřich-Újezd 233 jako člen rady
MUDr. Kaucký Eduard-Újezd 285 pro funkci předsedy sociální
komise
Pochylý Josef-Loučka 18-tajemník MNV
Bartoš František-Loučka 80-místopředseda MNV
Václavíková Marie-Loučka 107 pro funkci předsedkyni komise
ochrany veřejného pořádku
Kozubíková Marie-Loučka 94, členka rady.
Komise MNV zůstávají ve složení z předcházejících voleb, pouze
se slučují dohromady. Sloučený-integrovaný místní národní výbor ÚjezdLoučka má nově celkem 33 poslanců, z toho 22 z Újezda a 11 z Loučky a
18 členů občanského výboru v Loučce.
II. POČASÍ, ÚRODA, NAŠE JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO
Integrační proces se projevil i na úseku, pro jakoukoliv
civilizovanou lidskou společnost nejdůležitějším, v zemědělství našeho
regionu. Dnem 1. ledna 1979 vzniká sloučením JZD Lúčka se sídlem
v Loučce, jehož součástí je i katastr naší obce, a JZD Ploština se sídlem
v Drnovicích, do nehož náleží obce Drnovice, Smolina, Tichov a Vysoké
Pole. Tento velký zemědělský komplex, jehož jsme významnou organickou
součástí hospodaří ve značně obtížných přírodních podmínkách
s převahou půdy v bramborářsko-ovesné oblasti a oblasti horské.
Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin a pícnin. Z technických
plodin je zastoupen především len, který se pěstoval v tomto roce zejména
na našem katastru na 60 ha orné půdy.
Živočišná výroba je orientována především na výrobu mléka
(49 % z hrubé produkce živočišné výroby), výrobu jatečného hovězího
masa (33% z hrubé produkce ŽV) a výrobu drůbežího jatečného masa
(12% hrubé pr. ŽV). Významný úsek činnosti družstva zaujímá i lesní
výroba.
Ekonomiku družstva zabezpečuje přidružená výroba, jejímž
nosným programem je neustále se rozšiřující oprava autoagregátů,
zejména hydraulických zvedáků, která se v rozhodující míře provádí
v hale na farmě Újezd.
POČASÍ A VÝNOSY:
Jaké byly klimatické poměry pro základní odvětví zemědělské
činnosti, pro rostlinnou výrobu? Nástup jara byl sice časný, ale venkovní
teploty byly nízké a trvaly téměř do poloviny května. Toto se citelně
projevilo na odnožování ozimů, na růstu a odnožení jařin. Chladné počasí
pak způsobilo intenzivní růst plevelů v porostech obilovin. Chladné počasí
bylo pak vystřídáno delším suchem, které se protáhlo až do poloviny
června. Nedostatek vláhy v období, kdy je porosty obilovin nejvíce
potřebovaly dovršil poškození porostů obilovin. Následující hojné srážky
ve druhé polovině června poškodily nejvíce ječmeny, které znovu odnožily.
Na druhé straně toto počasí přineslo velký prospěch později setým
kulturám a to nejvíce silážní kukuřici. Bez újmy z celoročního pohledu
zůstaly i víceleté pícniny zejména po stránce kvality. Polní práce
od počátku probíhaly velmi úspěšně. U všech jarních osevů byly dodrženy
agrotechnické lhůty setí, přihnojení a ošetření.
Výsledky u pěstovaných plodin byly následující:
Plán-ø ha výnosu v tunách Skutečnost-ø ha výnosu v tunách
Ukazatel
Pšenice
3,8
3
Žito
3,2
3,2
Ječmen
3,2
2,8
Oves
2,4
3,5
Kukuřice na siláž
32
34,4
Len-stonky
2,6
1,7
Len-semeno
0,45
0,25
U pšenice ozimé musela být část výsevu sklizena předčasně pro
silné
napadení
stéblolamen.
Osev
78
%
ploch
byl
proveden
v agrotechnickém termínu. Zbytek byl setý v druhé polovině října a
pořátkem listopadu do špatně připravené půdy. Pozdní setí způsobilo
prořídnutí porostu a tím i nízký výnos. Porosty v době velkého vlhka
v jarním období byly napadeny chorobami a těmto nešlo čelit pro
naprostý nedostatek chemikálií. 1/5 celkové oseté plochy-87 ha muselo být
zcela likvidováno v důsledku velmi špatného přezimování. Jednalo se o
jugoslávské odrůdy a plochy, oseté v listopadu 1978. Příčinou nížších
výnosů u ječmene byly nevhodné klimatické podmínky. Nejdříve to bylo
chladno a později sucho, což mělo za následek nedostatečné odnožování a
zaplevelování.
Oves poskytl nejlepší hektarový výnos, o 1,1 t vyšší než plánovaný
výnos. Byl zaset jako poslední a dané klimatické podmínky odpovídaly
jeho vývojovým stupňům.
Výnos kukuřice byl překročen o 2,4 t zásluhou pozdějšího setí,
lepší agrotechniky a leteckého přihnojování, čímž bylo dosaženo i lepší
kvality hmoty. Nelze opomenout ani vyšší péči o beztrátovou sklizeň.
Kvalitní uložení v nově vybudovaných silážních jamách rozhodně přinese
další snížení ztrát, vzniklých skladováním.
Doplňkem ke kukuřici bylo vyrobeno 443 t krmné řepy, u níž činil
ha výnos 73 t. Rok 1979 nebyl po klimatické stránce příznivý
pro pěstování obilovin a proto se mimo jiné nepodstatné vlivy dostavil
pokles ve výnosech i u nás. Na druhé straně se toto však příznivě odrazilo
v produkci pícnin, jejichž zvýšenou produkcí byla částečně snížena ztráta
obilovin. Z vývoje hrubé produkce rostlinné výroby za poslední tři roky je
zřejmé, že její úroveň stagnuje, což negativně ovlivňuje rozvoj živočišné
výroby a tím i celé zemědělské výroby družstva.
Státní nákup u obilovin byl splněn na 100%. Základem pro dobré
vývojové a růstové podmínky je organické hnojení. Tomuto faktoru byla
v uplynulém roce věnována maximální péče a byla vyhnojena plocha
350 ha chlévskou mrvou.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA:
Péče pracovníků v živočišné výrobě je jako všude jinde zaměřena
na zvyšování ukazatelů užitkovosti. Je jím např. ø denní dojivost.
Na újezdské farmě se vyvíjí takto:
SKUTEČNOST K 31.12. V LITRECH:
1977
1978
1979
8,40
9,41
9,47
Ø ROČNÍ DOJIVOST:
3066
3434
3456
VÝROBA MLÉKA NA FARMĚ ÚJEZD V TISÍCI LITRECH
K 31.12:
1977
1978
1979
472
531
536
Výroba masa má rovněž stoupající tendenci a vykazuje kvantum
celkově 480 tun/1979.
SPOTŘEBA JADRNÝCH KRMIV V KG:
Ukazatel
Skutečnost rok 1979
Na výrobu 1 litru mléka
0,28
Na výrobu 1 kg přírůstku masa u skotu
2,46
na výkrm
Na výrobu 1 kg přírůstku drůbežího
2,43
Všechny výrobní a dodávkové úkoly za rok 1979 byly splněny.
Plánovaná dodávka mléka byla překročena o 20 669 litrů. Průměrná
užitkovost na 1 dojnici a den činí za rok 1979-9,14 litru, což představuje
roční užitkovost 3335 l mléka. Rovněž výroba a dodávka masa hovězího
drůbežího byla splněna.
Na plán vyrobit 476 t masa, z toho 311 tun masa hovězího bylo
vyrobeno 480 t masa celkem, z toho 315 t masa hovězího. Nárůst zvýšení
tržní produkce představuje 728 q hovězího masa.
PŘIDRUŽENÁ VÝROBA:
Významnou složkou hospodaření družstva je opravárenská
činnost. Na farmě Újezd pracovníci přidružené výroby opravují zvedáky
hydraulické značky Movill a Herkull. Dílovedoucím na tomto úseku je
Josef Hala z Vizovic, mistrem Vladimír Horský z Újezda, kteří vedou
skupinu asi 20 pracovníků. Účetní je Anna Goňová z Újezda. Do opravy
bylo od zákazníků přijato zvedáků zn.
1978
1979
Plán 1979
Movill
22 878 ks
23 068 ks
22 500 ks
Herkul
18 443 ks
29 192 ks
25 000 ks
Opraveno bylo zvedáků zn.
Movill
23 573 ks
23 205 ks
22 500 ks
Herkul
18 508 ks
30 194 ks
25 000 ks
Vydaných bylo zvedáků zn.
Movill
23 538 ks
23 090 ks
22 500 ks
Herkul
18 518 ks
30 233 ks
25 000 ks
Tržba za opravené zvedáky značky
Movill 4 119 150/r. 1978- 4 040 750/r. 1979
Herkul 4 489 384/r.1978- 7 166 398/r. 1979
Hodnocení docílené úrovně tržeb je vysoce pozitivní a přidružená
výroba-opravárenství se stala nosným pilířem celé přidružené výroby a
budou proto vytvořeny optimální předpoklady pro její další rychlý rozvoj
v rámci povoleného limitu PV pro JZD.
V roce 1979 se u všech výrobků podařilo splnit plán tak, jak si
situace vyžadovala. Hlavní zásluhu na tomto úspěchu má ze strany
provozu zlepšená organizátorsko-řídící práce všech techniků a mistrů na
provozech a dílnách, perfektní přehled o výrobě a jejím průběhu,
každodenní práce s lidmi a přísné vyžadování kázně a discipliny.
Dodávám, protože jsem sám tuto práci poznal, také poctivá a trvalá práce
těch, kteří za svěráky u pracovních stolů tyto úkoly svýma rukama za
někdy až svízelných podmínek realizují. Dlužno podotknout, že výdělky
jsou adekvátní vynaložené intenzitě práce.
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA:
Plán roku 1979 v oblasti investiční výstavby byl splněn beze
zbytku. Rozestavěná akce ,,Rekonstrukce farmy Újezd“ byla finančně i
věcně splněna a jsou vytvořeny podmínky pro její úspěšné dokončení
k 30.9.1980.
Souhrnný rozpočet na tuto akci představuje částku 5 752 000 Kčs.
Rozpočtové plnění 3 000 000 Kčs se v r. 1979 plně kryje s částkou
na finanční plnění, které je rovněž 3 mil. Kčs. Jedná se o přestavbu
nejstaršího kravína na farmě K96, dále výstavbu centrální přípravny
krmiv, výstavbu hromadního centrálního hnojiště, silážní jámy, požární
nádrž, komunikace, vodovodní přípojku, kanalizaci, močůvkovou jímku,
septik, centrální el. rozvodnu a náhradní zdroj.
Ve výstavbě 2 krát 4 bytové jednotky v Újezdě na ,,Záhumení“
bylo postavěno na plán 791 tis. Kčs 793 000 Kčs. Stavební práce
prováděla stavbní skupina JZD pod vedením mistra Dorničáka z Loučky
na obou objektech. Na prvním objektu jsou dokončeny vnitřní omítky,
provedeny rozvody vody, elektrorozvody, dokončeno a do provozu
uvedeno topení, proveden podhoz venkovní omítky. Objekt je připraven
pro provedení potěrů podlah a nástup dokončovacích řemesel. Na druhém
objektu je dokončena střecha, vnitřní příčky, kanalizace, provádí se
rozvod vody a hrubá elektroinstalace. Jsou osazena okna a objekt je
připraven pro práce v zimním období.
Z naší obce byl do družstva přijat po návratu ze základní voj.
služby Milan Černobila jako řidič. Do důchodu odešli z Újezda tito
členové družstva: Drga František čp. 96, Rašková Františka čp. 271 a
Rudolf Urubek, který pracoval jako skladník. Pracovníci, trvale činní
v družstvu, dosahují těchto měsíčních mezd v Kčs:
MZDY:
Ukazatel
1977
1978
1979
Plán
Traktoristé-kombajn
2 695
2 693
2 879
2 705
Kočí
2 937
2 792
2 833
2 786
Rostlinná výroba
2 161
1 951
2 283
1 950
Ošetřovatelé dojnic
2 557
2 915
2 923
2 915
Ošetřovatelé ost. skotu
2 366
2 775
2 880
2 775
Ošetřovatelé drůbeže
1 875
2 250
2 417
2 250
Pracovníci přidr.výroby
1 797
1 764
1 900
1 830
Pracovníci dílen a řem.
2 164
2 717
2 723
2 717
Pracovníci staveb. skup.
2 794
2 182
2 929
2 198
Řidiči nákl.aut+záv.
3 054
2 855
2 973
2 853
Tech. hosp.prac.
2 621
2 967
2 897
2 973
III. ÚPRAVY OBCE, AKCE ,,Z“, ROZPOČET MNV
ČEKÁRNA:
V tomto
roce
dokončili
občané
Bosni
výstavbu
čekárny
na zastávce u pekárny. Odpracovali při ní 341 brigádnických hodin.
Projekt vypracoval Josef Vaculín ml. čp. 280, stavební doklad a
organizaci práce měl zde Josef Kráčalík čp. 208. Stavba představuje
celkovou hodnotu asi 50 tis. Kčs. Dnes již občané této části obce jsou při
čekání v nepohodě na autobus chráněni.
ZBROJNICE:
Výstavba nového nákupního střediska si vynutila rekonstrukci
stávající požární zbrojnice. Na tuto akci požárníci podle plánu dostali
50 000 Kčs. Tuto částku však přes rychlé a dokonale zvládnuté dílo
nevyčerpali. Hlavním úkolem rekonstrukce bylo vyřešit umístění a
garážování požárního vozidla. Při rekonstrukci stavbaři-brigádníci z řad
požárníků zvedli strop stávající staré první garáže, instalovali nová vrata
a dveře a upravili zároveň schůzovní místnost, kde byla v havarijním
takřka stavu podlaha. Požárníci zde dobrovolně odpracovali 800 brig.
hodin. Celou akci řídil a vedl Frant. Machů čp. 315-předseda stavební
komise a předseda SPO Újezd. Touto představbou zdejší typické
historické budovy pož. zbrojnice se její životnost jistě prodloužila a může
ještě delší dobu svému účelu sloužit. Je to příklad péče o socialistický
majetek, který má sloužit všem a ne chátrat a řešení je možné jen
demolicí. Požárníkům patří takto dík nás všech.
SILNICE:
Silnice a veřejné komunikace v naší obci rovněž vyžadují
neustálou péči. Jednak je obce položena ve složitém terénu, na povrch zde
dosti silně působí eroze, které mnohdy napomáhají těžká vozidla
pohybující se po těchto vozovkách. Zřejmě výstavba dálnice PrahaBratislava odčerpává možnosti zlepšování vozovek v menších obcích,
přesto však Okresní správa silnic provedla i u nás menší, méně náročné
úpravy místních komunikací tzv. lehkou penetraci v úseku nad školním
hřištěm-600 m2, v úseku Předlípí-600 m2, v úseku za kinem-825 m2 a
v úseku Rybníčky-1200 m2.
Tím došlo ke zlepšení přístupu k rodinným domkům, vesměs
novostavbám, zde si to současná frekvence vyžaduje. Přesto je to stále
málo, komunikace trpí těžkou mechanizací např. JZD a klimatickými
vlivy. Zejména vozovka ke škole, která je jako místní komunikace
exponovaná snad nejvíce zejména pohybem autobusů, které přivážejí a
odvážejí žáky atd. a přitom je velmi těžce již dlouhá léta narušena.
Na úpravách a úklidu veřejného prostranství v neinvestiční části
odpracovali členové složek Národní fronty a občané 15 285 brig. hodin,
počítaje v to brigády na škole, brigády složek NF a občanů.
NÁKUPNÍ STŘEDISKO:
Nejvýznamnější akcí ve výstavbě obce bylo zahájení výstavby
nového nákupního střediska, po kterém občané již dlouhá léta touží a
které si současná situace na sféře obchodu přímo i v naší obci vyžaduje.
Síť drobných prodejen u nás neodpovídá požadavkům na obchod
kladeným ani po stránce vnitřně obchodní, komunikační, skladových
prostor, ani po stránce hygienické, pracovní, společenské. Plán tohoto
nového nákupního střediska provedl obchodní projekt Gottwaldov,
hlavním architektem je ing. arch. Adamík. Původní projekt předpokládal
použití prefabrikace skeletu a tento byl zamítnut prodejní organizací
Jednota-Brno pro nadměrnost vnitřního prostoru. Obchodní projekt
znovu musel plány přepracovat a v důsledku toho došlo k nadměrnému
zvětšení pracnosti stavby, zejména při budování nosných pilířů.
Po dokončení demolice stávajících budov byla stavba zahájena na místě
bývalého rodinného domku majitelů:
Hlavica Karel čp. 121,
Macíková Anna čp. 120,
Petrů Alois čp. 11-na místě jeho pozemku,
Bulíčková Julie čp. 13-na místě jejího pozemku,
Pavelka Karel čp. 12-na místě jeho sklepu, komory a pozemku.
Demoliční práce a odklizení rumu prováděli v březnu pracovníci
JZD Ploština Josef Faldík, Frant. Barcuch, Rostislav Kamenčák a Josef
Drga-všichni řidiči těžkých nákladních aut T-138 a V3S. Poté následovalo
bagrování podsklepení části a to kotelny a uhelny a sociálního zařízení
pro topiče. Tuto práci prováděl zkušený bagrista JZD Ploština Vojtěch
Šebák. Následovala betonáž patek pro nosné sloupy. Vedoucím stavby je
František Černobila čp. 219, stavební dohled provádí Machů Frant. ml.
čp. 266. Během roku se proinvestovalo 872 000 Kčs v hodnotě díla
za 1 242 000 Kčs. Občané odpracovali na této akci 6 344 brigádnických
hodin. Stálým zaměstnancem na stavbě je Jos. Kráčalík čp. 112. Osobní
náklady dosud činily 121 239,90 Kčs. Na stavbě se bude pokračovat
v příštích letech. Materiálově je péčí předsedy a tajemníka MNV
zabezpečena dobře. Všichni přejeme započatému dílu zdárný průběh.
ROZPOČET MNV:
Vedením finanční agendy je pověřena stálá pracovnice MNV Jana
Dohnalová roz. Pochylá. Považuji za dobré vždy po několika letech zapsat
ve větší šíři zprávu o finančním uspořádání a plnění rozpočtu Místního
národního výboru, tentokrát za rok 1979 podle dokumentů, za jehož
správnost právě J. Dohnalová odpovídá.
Počáteční stav
23 738,90
Vlastní příjmy
405 089,90
Ostatní příjmy
943 078,86
Globální dotace
569 000
Účelové subvence
Celkem
Výdaje na investice
Výdaje na ,,Z“
Neinvestiční výdaje
Celkem
95 000
2 012 168,76 Kčs.
4 461
871 625,09
1 133 320 ,12
2 009 406,21 Kčs.
Stav na ZBÚ (Základní běžný účet) k 31.12.1979
2 762,55 Kčs.
Fond rezerv a rozvoje vytvořen převedením zůstatku hospodaření
roku 1978 částky 23 738,90 Kčs. Použití: na odměny funkcionářům,
neodměňovaným spolupracovníkům MNV a na krytí projektových změn
v projektové dokumentaci nákupního střediska ,,Z“Obchodnímu projektu
v Gottwaldově.
Výdaje
Skutečnost
Rozpočet
Vodní hospodářství
3 457,90
5 000
Doprava
30 000
30 000
Agitační středisko a PO
26 247, 47
71 000
129 454,90
72 000
33 340,95
-
Školství
649 730,23
565 000
Kultura
60 398,58
34 000
Místní hospodářství
Všeobecná pokladní správa
Sociální věci
5 000
5 000
Vnitřní správa
196 690,09
148 000
Celkem
1 133 320,12
933 000
Příjmy
Skutečnost
Rozpočet
Daň zemědělská
1 811
3 000
Daň z příjmů obyvatelstva
1 596
3 000
Daň domovní
35 244
34 000
Poplatek ze psů
3 630
3 000
Správní poplatky
2 150
2 000
Daně a správní poplatky
44 431,- Kčs
Celkem
Příjmy
z činnosti
RO
Skutečnost
45 000,- Kčs
Rozpočet
(rozpočtová organizace)
Stavebnictví
8 582
-
Školství
287 012,70
280 000
Kultura
30 529
4 000
Místní hospodářství
34 535
35 000
Celkem
360 658,90,- Kčs
319 000,- Kčs
Ostatní zdroje příjmů
Skutečnost
Rozpočet
569 000
569 000
Účelové subvence
95 000
-
FRR (fond rezerva rozvoje)
23 738,90
-
Doplňkové příjmy
47 714,87
-
871 625,09
-
Globální dotace
Úvěr SBČS
PŘÍJMY CELKEM
1 133 320,12,- Kčs
933 000,- Kčs
Výdaje podrobně:
Vodní hospodářství
materiál
567,90
údržba
574
doprava
2 316
Celkem: 3457,90,- Kčs
Rozpočet: 5 000,- Kčs
Doprava
materiál
12 918,90
doprava
13 630,10
materiál čekárna 3 451
Celkem: 30 000,- Kčs
Rozpočet: 30 000,- Kčs
Školství- mateřská škola
materiál
8 621
DKP
8 990
oblečení
216
knihy
1 111,80
energie
55,50
služby
2 175
výkony spojů
1 350,70
práce ve vlastní režii
220
Celkem: 22 840,- Kčs
Plán: 20 000,- Kčs
Školství-ZDŠ
materiál
33 101,34
palivo
71 047,60
obuv, oblečení
115
knihy, učeb. pomůcky 4 344,30
energie
33 839,70
údržba
4 029
služby
2 622,90
výkony spojů
cestovné
12 834,90
854
Celkem: 162 789,54,- Kčs
Školní potřeby:
12 339,90,- Kčs
Školní jídelna
palivo
potraviny
materiál
DKP
1 924
372 630,62
6 113,28
10 319,20
Plán: 187 000,- Kčs
Plán: 18 000,- Kčs
knihy
35
energie
9 582,70
údržba
42 640,29
dopravné
služby
6 791
35,60
výkony spojů
178,20
různé
114,90
práce ve vl. režii
1 352
Celkem: 451 760,79,- Kčs
ŠKOLSTVÍ CELKEM:649 730,23,- Kčs
Plán: 340 000,- Kčs
PLÁN: 565 000,- Kčs
Kultura
příspěvek OB
3 000,- Kčs Plán: 3 000,- Kčs
materiál
2 054,30
knihy
1 012
drobné práce ve vl. režii
kino-uhlí
materiál
510
4 013
12 864,05
DKP
2 031
energie
4 944,23
údržba
565
doprava
1 658
služby
1 895,50
půjčovné
6 714
poštovné
mzdy
745,50
17 792
Celkem: 60 398,58,- Kčs
Plán: 37 000,- Kčs
Správa
požární ochrana
25 571,65 Plán: 50 000
agit. středisko a Os (Obřadní síň)
675,80
poslanci a aktiv-cestovné
140
mzdy
61 151
refundace mezd
1 297
odměny z FRR
6 200
Celkem: 68 788,- Kčs
Plán: 51 000,- Kčs
Správa vnitra
otop
3 965
materiál
7 148,05
DKP
16 568
energie
3 773,14
údržba
21 842
domovné
916
služby
578
výkony spojů
9 787,20
cestovné
1 656
ostatní výplaty fyz. osob
3 390
mzdy
42 122
pojistné
15 156,70
Celkem: 126 902,09,- Kčs
Sociální
5 000,- Kčs
Plán: 97 000,- Kčs
Plán: 5 000,- Kčs
Místní hospodářství
čištění obce
18 311
odvoz odpadků
32 673,90
veřejné osvětlení
39 328,56
pohřebnictví
9 927,37
ostatní služby
3 131,96
bytové hospodářství
22 413,78
drobné provozovny
3 668,33
Celkem: 129 454,90,- Kčs
Plán: 72 000,- Kčs
Všeobecná pokladní zpráva
úroky z úvěru ,,Z“
33 340,96
VÝDAJE CELKEM: 1 133 320,12,- Kčs Plán: 933 000,- Kčs
,,Z“:
871 625,09,- Kčs Plán: 884 000,- Kčs
Jak je patrno z této zprávy, je finanční hospodaření v naší
poměrně malé obci značně rozsáhlé a každý, kdo se jí bude při pročítání
věnovat, si jistě vytvoří dokonalejší obraz o hospodářské problematice
naší obce.
IV. KULTURNÍ A POLITICKÝ VÝVOJ
VEŘEJNÉ SCHŮZE:
Vliv KSČ na občany obce se realizuje stykem vedoucích činitelů
obce na veřejných schůzích, které se konají dvakrát do roka v jarním a
podzimním termínu. Na jaře se konala 6. dubna s účastí 107 občanů.
Zástupcem vyššího orgánu-sboru byl s. Vychodil, vedoucí organizačního
odboru ONV, s. Malotová a MUDr. Jančařík-aktivista ONV.
V podzimním termínu se koná schůze 19.10. v 18:30 v kinosále
za účasti 101 občanů. Zástupcem vyššího sboru byl pplk. Brzouška a
MUDr. Jančařík za ONV, poslanec ONV za Újezd J. Slovák. Závěrečné
slovo pronesl s. Jančařík. Na obou schůzích poměrně dobře navštívených
se řešily hlavně otázky spojené s budovatelskou problematikou obce.
SLOŽKY NÁR. FRONTY:
Na kulturněpolitických akcích v obci se svorně podílí složky
Národní fronty, které v tomto roce připravily tyto zajímavé podniky:
Svazarm uspořádal pro mládež Sokolovský a Dukelský závod branné
zdatnosti, Český červený kříž-besedy o zdraví s filmem, Místní lidová
knihovna-besedu nad knihou, Český svaz žen-dětský karneval, Český svaz
včelařů připravil ukázky medového pečiva, Český myslivecký svaz-besedu
s filmem a výstavbu prací na téma krása našich lesů, Sdružení rodičů a
přátel školy při ZDŠ spolu s organizacemi Národní fronty v obci a
s klubem Osvětové besedy Mezinárodní dětský den. Mnohé organizace se
starají a pečují i o svůj dorost, o mládež jako např. Myslivci v kroužku
mladých přátel myslivosti, který vede učitel ZDŠ Josef Zádrapa, Požárníci
v kroužku mladých požárníků, který vede učitel ZDŠ a současný kronikář,
Český červený kříž v kroužku mladých zdravotníků, vedený Jiř.
Maliňákovou a L. Kauckou, pracovnicemi místního zdravotního střediska.
Složky Národní fronty přispívají ke kulturnímu dění v obci každá
svým podílem dle plánu na jednotlivé měsíce např. na duben Český
myslivecký svaz připravil relaci do místního rozhlasu o škodlivosti
vypalování travin, Český červený kříž školení mladých zdravotníků, dále
školení členek zdravotní družiny, Svazarm Sokolovský závod branné
zdatnosti atd.
SOZ:
V obci pracuje sbor pro občanské záležitosti ve složení:
předseda-V. Černobilová-učit. ZDŠ
tajemník-Jar. Janošová-učit. Mat. školy
členové-Fr. Šimák-předseda MNV
Mil. Machů-učit. ZDŠ
Marie Plotzová-matrikářka
Miloš Machů-tajemník MNV
Hedv. Kamenčáková-členka ČSČK
M. Hnilová-ředitelka MŠ.
Jejich
činnost
spočívá
v provádění
rozhlasových
relací
při příležitosti Nového roku, úmrtí občanů obce, přípravě a odeslání
novoročních blahopřání vojákům naší obce, důchodcům naší obce
umístěným v domovech důchodců, dále v přípravě a zabezpečení vítání
občánků a sňatků a v gratulacích k životním jubileím.
Významných životních jubileí se letos v naší obci dožili tito
občané:
80 let
Terezie Ambrůzová čp. 136-18.1.1899
Anastázie Hlavičková-14.2.1899
Marie Kozubíková čp. 38-7.9.1899
Karel Repatý čp. 148-24.10.1899
Františka Matulová čp. 6-13.11.1899
Anna Kráčalíková čp. 112-13.11.1899
Anna Čechová čp. 140-20.12.1899
85 let
Anna Balgová čp. 153-10.9.1894
75 let
Anna Novosádová čp. 84-28.7.1904
Stanislav Černobila čp. 195-30.7.1904
Jan Šimák čp. 202-15.9.1904
František Mana čp. 198-24.9.1904
Anna Frýželková čp. 199-22.10.1904
Františka Stružková čp. 142-19.11.1904
Všem uvedeným jubilantům členové aktivu pro občanské
záležitosti poblahopřáli, předali upomínkové dárky a vyslovili za nás
všechny přání, aby se ještě dlouhá léta zde s námi ve zdraví veselili.
Náplní činnosti tohoto aktivu je i příprava sňatků a programu s tím
spojeného, dále slavnostní předávání občanských průkazů žákům školy,
účast na zakončení škol. roku, vítání prvňáčků do školy.
RELIGIOZITA:
Religiozita v naší obci může být spatřována např. v 79 pokřtěných
dětí z nich 20 z Újezda (číslo 79 je za celou farnost) tzn. že téměř všechny
děti jsou křtěny.
Ze 34 zemřelých ve farnosti všichni byli pohřbeni do země
s církevními obřady.
Svateb z celé farnosti bylo 24 včetně manželských párů z Újezda a
byli všichni církevně sezdáni. Přihlášených dětí do výuky náboženství
římskokatolickému z Újezda ve šk.r. 1977-78-počet:181
ve šk.r. 1978-79-počet:178.
Z celé farnosti bylo přihlášeno do náboženství
ve šk.r. 1977-78-počet: 276 dětí
ve šk.r. 1979-80-počet: 248 dětí-pokles.
NOVÝ ZVON:
Výuku provádí jeden kněz, administrátor farnosti: P. Stanislav
Gottwaldov, který v tomto roce pořídil pro zdejší kostel nový zvon. Zvon
byl ulit u firmy LAETITIA DITRICHOVÁ-mistra zvonaře v Brodku u
Přerova. Zvon váží 8,5 q, má v průměru 114 cm, je laděný do toniny Fis 1
a pořízen obnosem 160 000 Kčs. Nazván MARIA s nápisem:
Maria, Maria, shlédni na nás mile,
hledej pobloudilé
dej nám dojít cíle
ujmi se nás vřele
pros i za zemřelé.
Buď ctěno tvé jméno Maria.
Sancta Dei genitrix-interecte pro nobis
Nákladem celé farnosti újezdské LP 1979 za administrátora
P. Stanislava Gottwalda.
Zavěšení zvonu se plánuje na rok 1980.
AGITAČNÍ STŘEDISKO:
V obci rovněž pracuje agitační středisko. Jádro jeho činnosti tvoří
úkoly dané jednotnou směrnicí pro společenský postup VO KSČ, MNV a
MVNF v této oblasti. Jeho činnost vychází z místních podmínek a je
koordinována s postupem ostatních stranických a státních orgánů
v obvodu obce. Kádrové obsazení střediska je následující:
Vedoucí: Mikulů Rost. řed. ZDŠ
Zást. ved.: Hnilová Marie, řed. MŠ
Členové: Petřvalský Josef, zást. řed. ZDŠ
Janků Oldřich, předs. MVNF
Šimák Frant., předs. MNV
Kozubíková Věra, předs. ZO KSČ při ZDŠ
Švajka Nikolaj, předs. ZO KSČ při JZD Plošt.
Černobilová Vojt. ved. OB
Středisko má kolektiv pro práci s rozhlasem:
vedoucí-Věra Kozubíková, uč. ZDŠ
členové-Old. Kolář, uč. ZDŠ
Jarm. Šimáková, uč. ZDŠ
Lenka Šebestů, uč. ZDŠ
Frant. Fuchs, uč. ZDŠ
Marie Matulová, uč. ZDŠ
Dále v něm pracuje kolektiv názorné agitace:
vedoucím je: M. Hnilová, řed. MŠ
členové jsou: Marie Ambrůzová, uč. MŠ
Jarosl. Janošová, uč. MŠ
Helena Přikrylová, uč. MŠ
Jindřich Janků, pracovník Svit Gottw.
Ivana Drgová, uč. MŠ
Redakční kolektiv agitačního střediska vydává 2-3x do roka svůj
zpravodaj se zprávami v plnění volebního programu a veřejném životě
obce. Vedoucím redakčního kolektivu je Jos. Petřvalský-řed. ZDŠ, členy
jsou dále: H. Přikrylová, uč. ZDŠ
J. Janošová, uč. MŠ
L. Žmolíková, uč. ZDŠ
Petr Horák, uč. ZDŠ
V. Černobilová, uč. ZDŠ.
Kolektiv pro osobní agitaci řídí vedoucí Rost. Mikulů, řed. ZDŠ.
Zást. vedoucího je M. Hnilová-řed. mat. školy.
Z dále zbývající učitelé ZDŠ jsou členy agitačních dvojic.
Obsahem agitace je orientování občanů na uzavírání závazků a
podněcování iniciativy občanů ze splnění volebního programu a
zvelebování obce.
ZÁJMOVÁ ČINNOST:
Zájmová a umělecká činnost se rozvíjí úspěšně na ZDŠ v celé
plejádě soutěží, které pro mládež organizují učitelé ZDŠ jako např.
Národní soutěž dětských recitátorů-Věra Kozubíková
Soutěž O zemi, kde zítra již znamená včera-Milada Machů
Soutěž Děti, mír a umění-Věra Kozubíková
Soutěž V našem JZD-Věra Kozubíková a H. Přikrylová
Puškinův památník-M. Machů
Malování na chodníku-Dohlížecí výbor Jednoty
Sborová vokální tvorba národů SSSR-Mil. Machů
V oblasti kulturního oddechu v zimním období složky pořádají
plesy, na nichž byla poměrně malá účast, i když prostředí kult. domu je
na solidní úrovni. Požárníci tradičně pořádali Valašský fašank, ČSŽ
dětský karneval, Svazarmovci v dubnu zájezd do Polské lid. rep. do
Oswietimi, Krakova a Vys. Tater, škola pořádá zájezdy do Divadla
pracujících, požárníci v červenci tradiční pouť, ČSŽ hodovou veselici
v listopadu, Svazarm postavil vánoční strom na vsi. Jak je patrné,
kulturní činnost na naši obec s 1 200 obyvateli, kteří dosti daleko dojíždí
denně do práce je dobrá. Kdo má chuť a zájem má možnosti se
v kterékoliv složce zapojit do práce a tak uplatnit své schopnosti
ve prospěch nás všech.
V. Z NAŠICH SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
MYSLIVCI:
Podrobněji si všímám v tomto zápise činnosti velmi agilní složky
Národní fronty-Mysliveckého sdružení. V tomto roce 1. července 1979
došlo ke sloučení dvou mysliveckých sdružení-Újezda a Loučky a tak
vzniklo nové myslivecké sdružení s názvem Záhoří, které v počtu 26
členů obhospodařuje 1 733 ha z toho 987 ha polní a 746 ha lesní
honitby.
Myslivci se účastní významně života v obci. Při MDŽ blahopřejí
ženám, předávají jim první úsměvy jara-kytičky sněženek, roznáší dárky
přestárlým ženám v tuto dobu upoutaným na lůžko, konají besedy
na škole s mládeží s ekologickou tématikou, pořádají ukázkové střelby
k MDD spojené s pohoštěním v přírodě. Zahájili v lese nad školou
stavbu setníku-chaty, kterou v tomto roce zastřešili. Dále odpracovali
na brigádách při výstavbě nákupního střediska 260 brig. hodin.
Na našem JZD vypomáhali při hrazení pasínků a na podzim odváželi
z pole řepu. Na JZD odpracovali 280 brigádnických hodin a
při zvelebování myslivosti 530 hodin. Svojí, od letošního roku
společnou prací, se snaží především zvýšit stavy jak zvěře spárkaté, tak
drobné. Přes veškerou snahu se jim tato činnost nedaří u zvěře drobné,
kde vlivem přemnožení pernatých dravců dochází ke značným ztrátám
na mladých bažantech, zajících a koroptvích. U poslední jmenované
zvěře je situace zvláště kritická, kdy přímo před očima početní stavy
koroptví doslova mizí. Navrhují, aby se touto situací zabývaly nadřízené
orgány.
Dalším nepříznivým faktorem, kterému však bohužel nemůžeme
zabránit
je
chemizace,
mechanizace
a
provádění
rekultivací
v zemědělství. Zde dochází k velkým ztrátám jak u zvěře drobné tak
spárkaté.
Lovecká sezóna se v tomto roce plně nevydařila. Plán lovu splnili
jen u zvěře srnčí, černé a mufloní. Celkem se v našem sdružení ulovilo:
Zvěř
Plán lovu
Skutečnost
Hmotnost celkem
Srnec
22
21
295,5 kg
Srna
26
16
240 kg
Srnče
16
14
112 kg
Černá zvěř
6
6
335 kg
Muflon
2
1
29 kg
Muflonka
2
2
48 kg
Muflonče
2
2
26 kg
Bažant
153
67
-
Zajíc
90
21
-
Sluka
-
9
-
Celková hmotnost ulovené spárkaté zvěře činí letos 1 025 kg,
z toho bylo zájemcům odprodáno 128 kg, společenským organizacím
darováno 80 kg, výkupu odevzdáno 88 kg, což představuje 8,6 %
celkového lovu. Celkem bylo prodáno nebo darováno 296 kg zvěřiny28,9 %. Výsledky v lovu škodné:
liška
15 ks
vrána
7 ks
sojka
25 ks
pes
15 ks
kočka
63 ks
celkem
125 ks.
Složení nového výboru Myslivecké společnosti Záhoří.
Předseda-Bartoš Fr.-Loučka
Hospodář-Kamenčák Josef-Újezd
Pokladník-Kovář Milan-Loučka
Místopředseda-Urubek František-Újezd
Jednatel-Ambrůz Ladislav-Újezd
Kinologický ref.-Kozubík Jan-Loučka
Střelecký ref.-Drga Frant.-Újezd
Přísežná stráž-Zámečník Fr.-Újezd
Kozubík Jan-Loučka
Urubek Josef-Újezd
Hlavička Mirosl.-Loučka
VI.POHYB OBYVATELSTVA
V tomto kalendářním roce se v naší obci narodilo 18 dětí (z tohoto
počtu je 12 chlapců), zemřelo 14 občanů; celkově přibylo 4.
Jiná a to podstatně je situace po stránce migrační. Do naší obce
se přištěhovalo 15 občanů a podle matriční zprávy se odstěhovalo
z obce 43 občanů, což je za poslední léta rekordní číslo. Po porovnání
těchto údajů je výsledek minusový -28. K 31. prosinci 1979 počet
obyvatel obce poklesl o 24, takže Újezd v tuto dobu má 1 216 obyvatel.
Sňatků v tomto roce uzavřeno bylo u nás 19. Dne 19.11. měli zlatou
svatbu manželé Karel a Františka (roz. Daňková) Macíkovi. Oba
manželé se tohoto svého významného životního jubilea dožívají se zdraví
a dobré pohodě. Všichni jim přejeme mnoho dalších spokojených let.
Přílohu fotodokumentace tvoří 17 listů s fotografiemi, které jsou uloženy
v albu dokumentace.
Zápis schválen KŠK dne 25. listopadu 1980.
Tento poslední rok 6. pětiletého plánu začal i v místním regionu
hned na Nový rok ostatně i jako jinde v celé naší republice prudkým
poklesem teplot a nástupem velmi mrazivého období, které si vyžádalo
četná opatření na úseku národohospodářském, což pochopilně mělo i
svůj dopad na místní poměry, např. rozložení pracovní doby, doprava
aj.
I. NÁRODNÍ VÝBOR
I v tomto roce se zaměřil na plnění úkolů, plynoucích z volebního
programu Národní fronty a z usnesení vyšších stranických orgánů.
Na úseku politicko-organizátorské činnosti se zapojil do
uskutečňování linie XV. sj. KSČ ve zdejších podmínkách. Jeho plnění
napomáhalo k dalšímu rozvoji socialistické demokracie, ke zvyšování
účasti občanů na řízení a správě státu, rozvíjené jejich politické a
pracovní iniciativy. Ve spolupráci s místním výborem Národní fronty,
společenskými
organizacemi
a
za
účasti
komunistů
v těchto
organizacích zajišťoval činnost při plnění volebního plánu Národní
fronty.
Poslanci měli MNV stanoveny úkoly, které každý ve svém
volebním úseku společně s agitátory plnili.
Planární zasedání MNV se scházela pravidelně v určených
termínech, poslanci věnovali značnou pozornost zabezpečení veřejných
schůzí
Národního
výboru
a
KSČ.
Pro
splnění
tohoto
politickoorganizačního záměru organizoval MNV zvláštní schůzi
poslanců a agitátorů, na nichž vedení agitačního střediska- R. Mikulůředit. ZDŠ pro agitační dvojice rovněž připravilo propagační materiály
zejména výtisk Újezdského zpravodaje.
V obci proběhla školení občanů v Civilní obraně v souladu
s ročním plánem úkolů stanovených štábem Civilní obrany okresu.
SOCIALISTICKÝ ZÁVAZEK:
Rok 1980 byl již 35. od osvobození naší vlasti a konce II. světové
války. Na počest tohoto výročí uzavřeli občané celoobecní socialistický
závazek. Společně s občany, složkami Národní fronty chce MNV:
1) Prohloubit a zkvalitnit spolupráci s místním výborem Národní
fronty a společenskými organizacemi Národní fronty v obci tak, aby
součinnost při plnění úkolů volebního programu Národní fronty byla
ještě výraznější.
2) Zabezpečit, aby komunisté v MNV a ve složkách NF
přistupovali vždy jednotně ke všem projednávaným otázkám v uvedených
orgánech a dbát na to, aby se u nich projevila aktivita a odpovědnost
ve všech směrech jejich činnosti.
3) V souladu s vládním usnesením provádět dvakrát ročně hovory
s mládeží.
4) Ve finančním hospodaření MNV zabezpečit, aby při všech
budovatelských akcích v rámci obce byla důsledně dodržována zásada
maximální hospodárnosti, což znamená, usměrňovat celý průběh
jednotlivých akcí a dílčích úkolů přesně podle rozpočtovaných
materiálových, finančních a vlastních možností, aby vynaložené finanční
prostředky plně odpovídaly nárokům kladeným na skutečně socialistické
hospodáře.
5) Ve správné činnosti zajistí řádné a včasné vyřizování agendy a
projedná s komisemi MNV tak, aby věnovaly pozornost potřebám
občanů a tyto požadavky byly včas vyřizovány.
6) Na úseku politicko-výchovné činnosti nadále rozvíjet a
zkvalitňovat práci sboru pro občanské záležitosti při MNV. Akce jako
osobní blahopřání jubilantům, zlaté svatby, blahopřání novomanželům,
rozhlasové relace při úmrtí občanů v plném rozsahu zabezpečovat i ve
vztahu k občanům spojených součástí obcí v plné aktivitě občanských
výborů.
7) Agitačně propagační činnost bude vycházet z jednotného plánu
kulturně výchovné činnosti.
Agitační kolektiv bude ve spolupráci MVNF využívat pro tuto
činnost místního rozhlasu a propagačních skříněk, aby všechny aktuální
a významné události byly včas a účelně využity.
8) V oblasti ekonomické a sociální hlavním a rozhodujícím
úkolem činnosti v r. 1980 bude v naší obci výstavba nákupního
střediska.
9) V neinvestiční části akce ,,Z“ budou věnovat pozornost údržbě
zeleně návsi, nového a starého hřbitova, hřiště, údržbě šaten a okolí,
údržbě požárních nádrží, autobusových čekáren a hrobů padlých vojáků
a partyzánů.
10) Mimořádná pozornost se bude věnovat čistotě obce, 2x v roce
a to v jarním a podzimním období za tím účelem se provede v rámci
směn Národní fronty celkový úklid obcí a svoz nepotřebného materiálu a
odpadu z domácností.
11) V souladu s výzvou k ochraně a péči o přírodní prostředí se
bude věnovat pozornost údržbě a další výsadbě zeleně a to hlavně na
dětském koutku, před MŠ, prodejnami jednoty a na novém hřišti.
Tento závazek je podložen závazky občanů z Újezda a jeho
společenských organizací. Občané se zavazují, že v rámci celoobecních
závazků odpracují 22 172 bezplatných brigádnických hodin, z toho na
neinvestičních akcích 10 491 hodin (včetně Loučky).
Celková hodnota díla bude 1 850 000 Kčs, z toho v neinvestiční
akci ,,Z“ 1 500 000 Kčs (včetně Loučky). Kontrola tohoto závazku bude
prováděna 2x ročně. Podepsán za VO KSČ- předseda Jos. Slovák
za MVNF- předseda Old. Janků
za MNV- předseda Mil. Machů.
Je dobré, že tento závazek občanů počítá, mimo úkoly ve výstavbě,
které zejména v její části komunální jsou velké, i s péčí o místní přírodu,
zeleň a vůbec se dotýká přírodního prostředí, které je potřeba v místním
regionu, zejména jeho kvalitu sledovat, pak záporné jevy odstraňovat.
ROZPOČET:
Zprávu o rozpočtu a hospodaření obce mně poskytla účetní MNV
Jana Dohnalová- roz. Pochylá.
Stav základního běžného účtu k 31.12.1980 je 76 978, 76 Kčs.
Příjmy za rok 1980 činily 1 553 405, 34 Kčs.
Výdaje za rok 1980 činily 1 476 426, 58 Kčs.
Rozbor příjmů:
1. DANĚ
Daně
Skutečnost
Rozpočet
Daň zemědělská
2 924,-
3 000,-
Daň z příjmů obyvatelstva
1 811,-
2 000,-
42 778,-
50 000,-
Poplatek ze psů
4 260,-
4 000,-
Správní poplatek
2 570,-
1 000,-
54 343,-
60 000,-
Daň domovní
2. PŘÍJMY Z ČINNOSTI MNV
Stavebnictví- osobní užívání pozemků 8 956,- Kčs.
Školství
Nájemné školník
Stravné
Za učebnice
Skutečnost
2 171,320 198, 25,1 908, 10,-
Rozpočet
5 000,310 000,-
324 277, 35,-
315 000,-
Kultura
Skutečnost
Rozpočet
Vstupné z kina
19 957,-
28 000,-
Vnitřní správa
-
1 000,-
Místní hospodářství
Skutečnost
Nájemné z bytů MNV
20 116, 50,-
22 000,-
32,-
6 000,-
20 109,-
9 000,-
Odvoz odpadků
Ostatní služby (pohřebnictví, nájem
Rozpočet
z nebytových prostor)
Odvody z mezd provozovny dopravy
Převody z fondu rezerv a rozvoje
4 120,-
-
44 377, 50,-
37 000,-
80 291, 33,-
50 000,-
Doplňkové příjmy:
Prodej rodinného domku čp. 44
61 803,-
Přebytek provozovny dopravy
49 994, 26,-
Pokuty
Nahodilé příjmy
400,2 356,114 553, 36,-.
Globální dotace ONV
629 000,-
Účelové subvence na investiční výstavbu
6 765,-
Prostředky z rozpočtu ONV k vyúčtování
262 100,-.
Příjmy celkem:
Daně a poplatky
54 343,-
Doplňkové příjmy
397 567,-
FRR
80 291, 33,-
Sdružené prostředky
15 499,90,-
Dotace ONV
629 000,-
Účelové prostředky
262 200,1 553 405, 34,-.
Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet
Vodní hospodářství:
materiál
1 432, 50,-
4 000,-
služby
-
-
mzdy
2 000,-
2 000,-
3 432, 50,-
6 000,-
15 779, 60,-
16 000,-
Doprava:
materiál
mzdy
2 523,18 302, 60,-
Správa-skup
5 000,21 000,-
1-agit.
střed. obř. síň, PO:
materiál
mzdy
166 942, 33,7 650,-
172 000,-
174 592, 33,-
172 000,-
materiál
69 143, 65,-
105 000,-
služby
16 742,-
20 000,-
mzdy
33 194,-
23 000,-
Místní hospodářství:
119 079, 65,-
148 000,-
61 853, 88,-
60 000,-
684 575, 49,-
573 000,-
28 630, 95,-
83 000,-
2 497, 30,-
-
Pokladní správa:
nároky z úvěru
Školství:
materiál, údržba
služby
cestovné
mzdy
16 354, 50,-
-
732 058, 24,-
656 000,-
materiál
45 409, 51,-
46 000,-
služby
11 663, 80,-
14 000,-
mzdy
20 607,-
12 000,-
77 680,31,-
72 000,-
63 583, 80,-
50 000,-
Kultura:
,,Z“ šatny (Loučka)
Sociální
9 000,-
9 000,-
1 328,-
5 000,-
Správa-skup. 5
údržba
materiál
22 573, 82,-
20 000,-
služby
42 606, 95,-
30 000,-
2 444, 20,-
5 000,-
141 125, 30,-
137 600,-
210 078, 27,-
197 600,-
cestovné
mzdy
VÝDAJE CELKEM:
1 469 661, 58,-
stavebnictví
6 765,1 476 426, 58,-
Příloha 1
Zpráva o plnění finančního rozpočtu 1980
Topivo
83 972, 70,- Kčs
Materiál
32 847, 10,- Kčs
DKP
27 012, 90,- Kčs
Obuv, oděv
Knihy
432,-Kčs
3 289, 50,- Kčs
Energie
21 571, 10,- Kčs
Údržba
10 501, 30,- Kčs
Dopravné
Služby nevýrob. povahy
698,- Kčs
1 803, 20,- Kčs
Půjčovné
Výkony spojů (tel. pošt.)
12,- Kčs
17 859, 45,- Kčs
Penále
10,- Kčs
Cestovné
2 373, 30,- Kčs
Mzdy ve vl. režii
13 917,- Kčs
Záloha pokladny
500,- Kčs
Výdaje celkem:
216 303, 66,- Kčs
Rozpočet:
216 000,- Kč
Učební potřeby:
21 000,- Kčs
Rozpočet:
21 000,- Kčs
Příloha 2
Mateřská škola Újezd
Zpráva o plnění finančního rozpočtu 1980
Materiál
9 255, 10,- Kčs
DKP
2 472,- Kčs
Knihy
1 237, 90,- Kčs
Opravy a údržba
3 973,- Kčs
Služby nevýr. povahy
1 815, 10,- Kčs
Výkony spojů
1 375, 20,- Kčs
Cestovné
80,- Kčs
Mzdy ve vl. režii
350,- Kčs
Pokladní záloha
400,- Kčs
Výdaje celkem:
20 958, 30,- Kčs
Rozpočet na rok 1980:
21 000,- Kč
Příloha 3
Školní jídelna Újezd
Zpráva o plnění finančního rozpočtu 1980
Plyn
Potraviny
Materiál
Oděv, obuv
Knihy
1 564,- Kčs
372 812, 35,- Kčs
8 269, 65,- Kčs
807, 72,- Kčs
19, 52,- Kčs
Energie
24 543, 63,- Kčs
Opravy
5 340, 30,- Kčs
Dopravné
146,- Kčs
Výkony strojů
128, 50,- Kčs
Penále
124, 30,- Kčs
Mzdy ve vl. režii
Záloha
1 250,- Kčs
500,- Kčs
Výdaje celkem
415 505, 75,- Kčs
Rozpočet
347 000,- Kčs
Rozbor placení daní a poplatků 1980
Předpis na r. 1980
Platby
Daň z příjmů
1 811,-
1 811,-
Daň zemědělská
2 911,-
2 924,-
Daň domovní
39 991,-
42 778,-
Nájemné z bytů MNV
20 364,-
22 417,-
Správní poplatky
3 420,-
1 990,-
Poplatek ze psů
4 260,-
4 260,-
Pokupy KOVP
400,-
400,-
Překročení plateb proti předpisům některých daní a poplatků bylo
způsobeno zaplacením nedoplatků v minulém kalendářním roce 1979.
II. POČASÍ, ÚRODA, NAŠE JZD
POČASÍ:
Rok 1980 byl po celou vegetační dobu velmi nepříznivý pro růst i
vývoj rostlin, zejména polních kultur. Tento stav byl způsoben častými a
nadměrnými srážkami, nízkou teplotou a pozdním nástupem jara, což
způsobilo zpoždění vegetační doby a polních prací cca o 15 dnů.
Uvádím pro zpřesnění některé klimatické-teplotní údaje z vegetačního
období letošního roku.
Průměrné teploty v měsíci dubnu
0,3˚ C
květnu
10,9˚ C
červnu
15,6˚ C
červenci
16,0˚ C
srpnu
20,2˚ C
září
15,6˚ C
říjnu
3,3˚ C
listopadu
-1,5˚ C
Pracovníci na úseku rostlinné výroby sledovali 220 dní letošního
roku (ve veget. obd.) a z nich bylo
- slunečních dnů
73 dnů
- zataženo
52 dnů
- déšť
86 dnů
Průměrná teplota v tomto výše uvedeném sledovaném období byla
10,05˚ C.
Klimatické údaje pro obl. Újezd dle meteor. st. Vizovice a Val.
Klobouky:
Měsíc
Ø
měs. Ø
měs. Ø
srážky v mm teploty
počet Ø
letních dnů
relat. Ø poč. dnů se
vlhkost vzd. sněhovou pokr.
Leden
52
-3,5˚ C
-
83
22,5
Únor
49
-2,0˚ C
-
82
20,5
Březen
52
2,5˚ C
-
77
10,3
Duben
58
7,5˚ C
0,3
72
0,8
Květen
73
13,0˚ C
4,2
73
-
Červen
85
15,4˚ C
8,6
72
-
Červenec
95
17,4˚ C
13,7
72
-
Srpen
98
16,7˚ C
12,0
74
-
Září
63
13,1˚ C
5,4
75
-
Říjen
66
8,2˚ C
0,2
80
0,4
Listopad
71
3,3˚ C
-
84
3,4
Prosinec
63
-1,0˚ C
-
84
16,1
Měsíční ø:
68,8
7,6˚ C
-
77,3
-
Z údajů vyplývá, že se nacházíme v oblasti vlhké, délka
vegetačního období je 142-159 dnů zhruba od 28.4. do 4.10.
Fenologické údaje pro místní oblast:
Počátek jarních polních prací ø začátek dubna.
Počátek senoseči ø polovina června.
Počátek žní ø konec července.
Počátek setí ø začátek října.
ÚRODA:
V tomto roce opožděným setím byl nejvíce poškozen a poničen
ječmen a kukuřice. Chladno a vlhko prodlužovalo jednotlivé vývojové
fáze a podporovalo intenzivní růst plevelů. Za této situace bylo nutné
věnovat zvýšenou pozornost výživě, ochraně a agrotechnice polních
kultur. Dávky dusíku bylo nutné zvýšit o 10-20 % i když nemohli
agronomové předpokládat žádoucí efekt (půdní podm. atd.). Rovněž
ochrana proti plevelům a houbovým chorobám, zejména u obilovin, i
když byla pečlivá, nedoznala očekávaného výsledku.
Příprava půdy k setí byla prováděna vcelku kvalitně a časově
v požadovaných termínech. Žňové práce probíhaly na dané podmínky
dost úspěšně. Situace však kladla vysoké nároky na řízení a organizaci
žní. Počet sklízecích mlátiček odpovídal možnostem posklizňové úpravy,
která při vyšších vlhkostech zrna nestačila plynule zpracovat sklizené
množství. Nestačil ani pomocný sklad, zejména v době, kdy bylo nutné
sklízet pšenici a ječmen současně. Pro příští období bude nutné
vybudovat ještě pomocný sklad s aktivním větráním, který by sloužil i
k dosušení lněných tobolek.
Sklady pro senážování, které jsou v našem JZD dostatečně velké
se nepodařilo vlivem nepřízně počasí naplnit ve stanovených termínech,
čímž byla postižena kvalita sena.
Se sklizní silážní kukuřice bylo započato ve 3. dekádě září. Sušina
hmot se pohybovala v průběhu sklizně od 16-19 % s negativním
důsledkem na kvalitu siláže. Jinak proběhla bez vážnějších závad.
Hlavním agronomen JZD je ing. František Mikulka, agronompícninář JZD je Stanislav Buriánek, agronom-obilninář JZD je Josef
Maniš, agronom pro výživu a ochranu rostl. ing. Luboš Ducháč.
Produkce na výměře orné půdy katastru Újezd r. 1980:
Název honu
Výměra v ha
U Šafaříků
3,88
Výnos na 1 ha
Plodina
ječmen+podsev jetel
34,37 q
Bánova
24,25
len-stonky
3,05 t
Vlkanov
12,34
len
3,05 t
Záhumení
12,77
bob v zeleném
445 q
Újezda
20,60
len
3,05 t
Hrabůvky
10,38
kukuřice+siláž
Ø 32 t
Hranice
22,85
kukuřice+siláž
Ø 32 t
Důbrava
5,68
ječmen+podsev jetel
27,45 q
Bukovinky
5,43
ječmen+podsev jetel
27,45 q
Vrahy-Dolina
37,42
ječmen
30,38 q
Hacníky
15,15
oves
30,38 q
Zádílí
20,87
ječmen
33,63 q
Háje
8,0
ječmen
33,63 q
Klenůvka
4,67
pšenice
43,21 q
Dubiči
2,39
oves-senáž;
podsev
Ø24,90 t
víceleté pícniny (VCP)
Za Kořénky
7,67
oves-senáž; VCP
Ø24,90 t
Zbytky
6,33
oves-senáž; VCP
Ø24,90 t
jetel červený
Ø24,90 t
Předlípí
18,87
Podhoří
17,24
jetel červený
Bravenčík
8,69
pšenice
Ø24,90 t
38,64 q
Z okresu Gottwaldov má zdejší JZD jedny z nejhorších půdních a
klimatických podmínek, proto se přechází na novou koncepci rozvoje
JZD, v které se počítá s kooperačním odchovem jalovic. Z důvodněním
této koncepce nepomůže uvedení příkladu hnojení minerálními hnojivy
v r. 1980. Dávkování bylo řízeno z hlediska půdních zásob, druhů a
odrůdy. Efekt se však nedostavil dle očekávání. Zvýšenými a častými
srážkami došlo ke ztrátám na živinách a u rozhodujících plodin došlo
k opakovanému hnojení. Na orné půdě bylo aplikováno celkem 312 kg
živin/ha. Na srovnání s rokem 1979 stoupla spotřeba o 34 % v čistých
živinách na 1 ha zem. půdy. Plán 1980 počítal se spotřebou u TTP
283 kg č. ž./ha z. p. a realizovalo se 264 kg č. ž. na ha z. p. Plán
aplikace nebyl dodržen u trvalých travních porostů TTP zatím co u orné
půdy byl překročen.
KOOPERACE:
Z uvedených vyplývá, že budou na našem JZD zvýšeny plochy
TTP o 250 ha převodem orné na TTP. Tím dojde ke snížení plochy
pěstovaných obilovin ze stávajících 59 % orné na 53 % orné (snížení o
3 %). Tento záměr budou realizovat kompetentní činitelé a pracovníci
JZD do r. 1985. Počítá se s odchovem 2 200 ks jalovic v kooperaci
s okresem Kroměříž. Nárůst počtu jalovic je evidentní a o 1 800 ks.
SPECIALIZACE:
K zatravění orné půdy na zdejším katastru dojde na honu
Hajníky-19,65 ha; Dúbrava-Bukovinky-11,11 ha; Zahrady-5,06 ha;
Háje-8 ha; Háje+Zádilí-16,18 ha; Zádilí-9,35 ha.
Je přáním nás všech, aby tato nová koncepce ve využívání
nejcennějšího pozemského materiálního statku jakým je půda, přineslo
co nejvýraznější efekt ku prospěchu naší společnosti a radosti těch, kteří
se o výživu národa starají.
Ve srovnání s jinými léty byla v r. 1980 i na našem JZD i v našem
újezdském katastru značně rozšířena letecká aplikace průmyslových
hnojiv a chemických látek k ochraně rostlin. Letoun typu ČMELÁK je
plněn na polním letišti ve Slopném, v r. 1981 bude vybudováno polní
letiště v katastru Vysokého Pole.
III. PRŮMYSL A DRUŽSTEVNÍ OBCHOD
OPRAVÁRENSTVÍ:
V naší obci mimo závod potravinářského průmyslu-pekárnu se
nachází
jako
součást
JZD,
v areálu
farmy
Újezd
monopolní
opravárenský závod pro opravu všech typů hydraulických zvedáků. Je
součástí přidružené výroby při JZD Ploština.
Uvedení přidružené výroby KOVO, pod které spadá oprava
zvedáků středisko 493-opravárenství má ve své pracovní náplni
monopolní oprava hydraulických zvedáků typu MOWILL, HERKUL a
bulharských zvedáků, vyráběných podle licence ČSSR. Průměrná výroba
v této pětiletce v počtu plného sortimentu 14 typů se pohybuje okolo
65 000 ks ± 500 ks.
Opravují se i odvozené varianty jako lesní klíny, pohonné
jednotky pro lisy atd.
Náhradní díly k provádění celkových oprav se zajišťují hlavně
z Bulharska, dále pak renovací jednotlivých dílů a vlastní výrobou, která
tvoří nepodstatnou část.
Vedoucím střediska 493 je Josef Hala z Vizovic (49 let) a
středisko je zařazeno v provozu Přidružené výroby KOVO, jehož
vedoucím je Stanislav Rak ze Slavičína. Součástí tohoto střediska jsou
dvě dílny, právě u nás v Újezdě, oprav hydraulických zvedáků, kde jako
mistr působí Vladimír Horský, Újezd č. 126. Účetní střediska je Anna
Honová z Újezda č. 312. Výdejce střediska je Božena Manišová
z Tichova. Z újezdských občanů se na této opravárenské činnosti podílí:
Josef Repatý č. 33-bytem v Haluzicích, Jaromír Belžík Új. č. 299,
Ludmila Rumanová Újezd 302, Miroslav Pavelka Újezd 156, Anna
Ambruzová Újezd 294, Ludmila Slováková Újezd 185, Anna Drgová
Újezd 297, Marie Bartošová Újezd 323, Marie Machů Újezd, Marie
Macíková Újezd 298, František Zvonek Újezd 324, Marie Kořenková
Újezd-Mlýn, Zdena Frýželková Újezd 39, František Daněk Újezd 39.
Přehled opravených agregátů:
Zvedáky
1980-ks
Plán
MOWILL
23 012
23 000
HERKUL
43 864
43 600
Celkem
66 876
66 600
Přehled prodaných zvedáků:
Zvedáky
Skutečnost-ks
Plán
MOWILL
22 307
23 000
HERKUL
43 724
43 600
Celkem
66 031
66 600
Přehled tržeb za prodané zvedáky:
Zvedáky
1980-ks
Plán
Za 1 opravený kus
MOWILL
3 903 724,- Kčs
4 025 000,- Kčs
Ø 175 ks
HERKUL
10 428 147,- Kčs
10 464 000,- Kčs
Ø 240 ks
Celkem
14 331 872,- Kčs
14 489 000,- Kčs
-
Odbytová stránka v našem opravárenském závodě jak je vidět, je
zatím bez problémů. Zásobování oprav hydraulických zvedáků
náhradními díly je stále složitější, vzhledem ke zrušení jejich výroby
v ČSSR. Do r. 1985 se zde musí vytvářet takové podmínky pro
opravárenství, aby hlavní pozornost byla zaměřena nikoliv na opravy,
případně samotné montáže, ale především na získávání náhradních dílů
pro tyto opravy. Hlavním problémem bude tedy buď renovovat nebo
vyrobit potřebné díly. Montáž, která se bude provádět plně linkovým
systémem bude jen odborně, časově a částečně i mzdově nenáročným
článkem v celkové organizaci oprav.
Daleko více však vyvstane do popředí renovace a výroba
náhradních dílů. S dodávkou náhradních dílů z Bulharska není možné
počítat, protože i nadále bulharská strana odmítá dodávat ND na hydr.
zvedáky, které byly vyrobeny v ČSSR. Národní prostory HD jsou
provizoriem, protože v průběhu roku 1981 se uvažuje s dokončením
výstavby dílny v Drnovicích. Tamní objekty budou vhodné, budou
odpovídající a zaručující svými základními požadavky hygieny a
požadavky na prostory, kde se sdružuje větší počet lidí, bude tím
učiněno zadost požadavkům bezpečnosti práce, hygieny tak jak to
dnešek a kulturnost práce socialistického člověka žádá. A pracovníci
střediska 493 si to jistě zaslouží, i když budou muset mnozí do práce
dále dojíždět. Vnitropodniková družstevní doprava však i tuto otázku
přesunu pracovníků dobře řeší svými režijními autobusovými linkami
s řidiči Josefem Hlavičkou a Stan. Macíkem z Újezda.
OBCHODNÍ SÍŤ:
V naší obci se blížíme výstavbou nového nákupního střediska
k okamžiku, kdy zaniknou rozptýlené obchody po obci a veškerý prodej
bude soustředěn do jednoho centra-nákupního střediska. Mnohé
stávající
prodejny
naprosto
neodpovídají
dnešním nárokům a
požadavkům, ať již pro nedostatečnou kapacitu skladovací, přístupu se
zbožím při zásobování, frekvenci nákupu, hygienické, bezpečností a
celkově kulturní požadavky při nákupu. Přesto naši prodavači dělají ve
stávajících podmínkách vše pro uspokojení občanů. Nejhůře na tom je
s prodejem prodejna zeleniny a mléka, umístěná v domě Fr. Vaňka
naproti MNV. Jejím vedoucím je Stanislav Černobila z Újezda nar.
1957, který tuto prodejnu r. 1979 převzal po L. Skrečkové. Průměrná
měsíční tržba se u něho letos pohybovala kolem 100 000 Kčs. Celoroční
plán tržby splnil a dokonce o 10 000 Kčs překročil, což zasluhuje
uznání. Prodejna textilu, která se nachází již v novém obchodním domě
z konce 50. let tohoto století, má svoji vedoucí v osobě Anny
Častulíkové, s ní pracuje ještě Jiřina Fojtíková. Plán maloobchodního
obratu byl pro ně v tomto roce stanoven částkou 1 530 000 Kčs, který
nejenže splnili, ale i překročili o 23 000 Kčs. Nejvíce žádaným zbožím
v tomto roce bylo flanelové zboží, lůžkoviny, jednobarevné úplety,
pletací příze, ručníky, utěrky, pánské i dámské vysoké papuče na zip tzv.
důchodky, které se staly módním zbožím zejména u mladých chlapců a
děvčat. Obuv na zimu je to praktická a teplá, snad i hygieničtější, než
upnutí na těle kalhoty tzv. džíny, které jsou stále módní.
V přízemí
obch.
domu,
pod
prod.
textilu,
je
prodejna
průmyslového zboží. Vedoucí je Božena Slováková, další prodavačkou je
Františka Urubková, obě z Újezda.
Nejfrekventovanější
prodejnou
je
bezesporu
prodejna
potravinářského zboží-samoobsluha, umístěná v domě Josefa Zvonka.
Prostory a podmínky prodeje jsou zde rovněž nevyhovující. Vedoucí
prodejny je Zdeňka Kráčalíková, dále zde pracuje Marie Grešnerová a
dcera vedoucí Zdenička na ¾ úvazku jako prodavačky. Výrobně finanční
plán pro rok 1980 byl pro tuto prodejnu 2 470 000 Kčs. Byl překročen a
celkový obrat za rok 1980 byl ve výši 2 520 000 Kčs.
Prodejna masa je v areálu kulturního domu-jeho obytné části
v přízemí. Vedoucím je Josef Vojáček ze Sehradic, vpravdě řezník, jaký
má být. Jistě i on se těší do nové prodejny, přesto plán ve výši ….
Zdejší pohostinství-hospoda je rovněž v budově značně zchátralé,
která nemá moderní sociální zařízení, jako záchody se splachováním.
Budova a zejména její interiér udržuje vedoucí této provozovny
Františka Černobilová z Újezda na úrovni, která již ani lepší být
nemůže. Jejími spolupracovníky jsou Zdeňka Janušková z Újezda,
František Hůšť z Drnovic a servírka Ludmila …z Poteče.
IV. ÚPRAVY OBCE
V této významné oblasti hospodářské činnosti, naši občané, tak
jak se zavázali v celoobecním závazku na počest 35. výročí osvobození
ČSSR, se zaměřili v tomto roce výlučně na výstavbu nového a nutného
nákupního střediska, kterému již dnes mnozí přezdívají ,,újezdský Prior“
po vzoru velkých obchodních domů např. v Gottwaldově. Tato výstavba
se díky členům strany, poslancům, společenským organizacím Národní
fronty, díky všem ochotným rukám zdejších občanů pod vedením
starostlivého předsedy Místního národního výboru Miloslava Machů
v tomto roce úspěšně dařila.
NÁKUPNÍ STŘEDISKO:
Dosáhli jsme tak i částečného zmírnění zpoždění-skluzu na této
stavbě. Jistě svůj kladný podíl na tom má stavbyvedoucí František
Černobila-Hajský, který od počátku stavbu řídí. Stabilně je na stavbě
zaměstnán při MNV Josef Kráčalík z újezdských pasek (od Vlachovic).
Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit některé materiály, byla stavba
provizorně zastřešena a pokračovalo se i v nepříznivém počasí při
vyzdívání přepážek, příček a v zimním období provedli pokrývači práce
na falešné střeše. Do konce roku se podařilo také osadit okna, výhledy,
může se během ledna 81 pokračovat na zasklívání a částečně tak stavba
se může uzavřít, čímž se zlepší pracovní podmínky na pracích
v interiéru. Rovněž tak místní pracovníci provedli část kanalizace,
související s novým nákupním střediskem.
BRIGÁDY:
Celkový závazek na odpracování brigádnických hodin občanů a
společenských organizací byl 8 252 hodin, odpracovali však v tomto
roce pouze 6 050 hodin. I když nebyl závazek na 100 % splněn, o to byly
brigády úspěšnější a organizované podle potřeby stavby.
Finanční náklad u nákupního střediska na rok 1980 byl
910 000 Kčs. Vzhledem k tomu, že materiál na hrubou stavbu národní
výbor zakoupil v předchozím období, nepočítalo se, že by tento finanční
náklad byl vyčerpán, a proto MNV požádal ONV o ponížení
na 500 000 Kčs. Koncem roku se však MNV podařilo zajistit okna jak
kovová tak dřevěná, kotle pro ústřední topení, výtah a proto musel
požádat o opětné zvýšení finančního nákladu o 100 000 Kčs.
Celkově se tento rok vyčerpalo 621 000 Kčs.
Hodnota díla dosáhla výše za tento rok 887 000 Kčs.
V neinvestiční výstavbě se věnovala pozornost čistotě obce, svozu
nepotřebného odpadu (ZO Svazarm-J. Váňa a spol.) z domácností,
údržbě zeleně před novým hřbitovem, na Hradišťku (s potížemi, přesto,
že je zde tolik drahocenných stromů a významná sídelní lokalita), okolí
průmyslové prodejny a čekárny, údržbě hrobu padlých partyzánů a
vojáků a celkový úklid obce občany při zvelebování rodinných domků a
jejich okolí.
OBŘADNÍ SÍŇ:
Kromě úkolů, plynoucích z volebního programu, MNV na čele
s jeho předsedou zajistil rekonstrukci obřadní síně, která patřila až
dosud k nejhorším a nyní patří k nejlepším na celém okrese.
Rekonstrukční práce provedli odborníci z dřevařských závodů TON
Fryšták.
Síň byla rovněž vybavena novými elektrofonickými varhanami za
50 000 Kčs, na kterých při různých příležitostech hraje učitel zdejší
školy Oldřich Kolář. Musím podotknout, že hraje velmi pěkně, jemně a
citlivě.
Hodnota
díla
nové
obřadní
síně
činí
200 000
Kčs.
Při rekonstrukčních pracích vypomáhali naši občané Zd. Šafařík,
Frant. Drábek a Jan Šimák. Současně při rekonstrukci obřadní síně se
podařilo předsedovi MNV zajistit u téhož podniku provedení obložení
chodby kinosálu v nákladu 25 000 Kčs, což přispělo ke zkulturnění i této
společensky exponované budovy.
Rovněž v tomto roce rekonstruoval MNV svůj byt č. 80 vedle
kinosálu pro učitele, kde nechal zavést nové etážové topení a zakoupil
kuchyňskou linku.
Ke vzhledu obce přispělo i vykoupení rodinného domu a okolního
pozemku Zámečníkových v centru obce na náměstí. Tím dojde
k rozšíření celého náměstí a vytváří se tak nově koncipovaný střed obce.
BYTOVKY:
V srpnu tohoto roku byla zkolaudována a předána do užívání
stavba dvou 4 bytových jednotek pro pracovníky JZD Ploština na nové
ulici ke hřbitovu, dále stavební středisko JZD Ploština provádělo
v Újezdě na farmě rekonstrukci posklizňové linky v rámci úkolů
,,Rekonstrukce farmy Újezd“, dále to byla rekonstrukce teletníků,
kravína k 174, výstavba přípravny krmiv komunikací.
Rekonstrukce farmy Újezd je souhrnně rozpočtována částkou
5 752 000 Kčs.
Rozpočtové plnění
Finanční plnění
Od počátku stavby
1980
952 000 Kčs
5 752 000 Kčs
1980
1 051 000 Kčs
Od počátku stavby
5 666 000 Kčs
Částky jsou na zdejší farmě proinvestovány, jsou patrny i
nezasvěcenému pozorovateli, který vidí zlepšenou upravenost jak budov,
tak komunikací, zároveň se sociálním a hygienickým vybavením farmy,
které si její pracovníci jistě zaslouží.
ZVON:
V týdnu od 14.-18. července provedla firma: Kadlec ,,Portáš“
Nový Hrozenkov zavěšení nově pořízeného zvonu pro újezdský kostel.
Zvon se jmenuje ,,Maria“. Při pracích, spojených s jeho vyzdvižením a
zavěšením na věž pomáhali zdejší farníci v počtu 5-20 mužů denně.
Nejvíce Josef Častulík, tesař z Drnovic, Josef Raška st. z Újezda
se svými syny Josefem a Stanislavem, Josef Zicha z Vys. Pole, Drga
Stan. z Újezda, Jan Šimák z Újezda a Josef Hověžák z Loučky.
Postup práce byl následující: sundávání staré dřevěné stolice,
vytažení nové kovové konstrukce, vytažení a montáž zvonu na elektrický
pohon. Novým zvonem se poprvé zvonilo při pohřbu zemřelého Josefa
Kořenka z V. Pole 17. července. Zavěšení zvonu a rekonstrukční práce
s tím spojené stály cca 30 000 Kčs. Posvěcení zvonu vykonal sám zdejší
administrátor St. Gottwald vzhledem k tomu, že p. děkan z Val. Klobouk
pro nemoc se nemohl dostavit.
V prosinci provedli pracovníci z Prahy instalaci nového rozhlasu
v kostele. Zapojili 4 nové mikrofony z NSR a instalovali na kostelních
lavicích 28 reproduktorů, takže zvuk je dobře rozložen po celém kostele
a tím se zdokonalil poslech. Práce stály cca 10 000 Kčs.
CHKO BÍLÉ KARPATY:
Jižním okrajem naší obce prochází severní okraj Chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty, což je patrné i z vytyčovaných tabulí
zejména v prostoru farmy Újezd. Území této krajinné oblasti bylo za
chráněné zákonem vyhlášeno v letošním roce. Znečišťovat lze toto
pásmo z naší, újezdké strany jednak vodou, potoky, které přijímají
odpadní vodu z Újezda pro dosud nevybudované čističky, dále
exhalacemi plynovými zejména v zimním období při topení uhlím, dále
pak různými formami zemědělské činnosti a komplexem prací s tím
spojenými, což však lze pozitivně regulovat. Je však potěšitelné, že část
území našeho katastru byla zahrnuta do tohoto stupně chránění. Přece
jenom kvalita zdejšího životního prostředí není tak narušena a lze ji
zahrnout do rekreačně a vodohospodářsky minimálně narušené. Nechť
všechna příští opatření a různé hospodářské zájmy a činnost s tím
spojená na udržení této kvality životního prostředí nezapomíná jak zde u
nás, tak nikde jinde na celém světě. Ať my i příští generace můžeme
s opravdovostí zpívat a vyslovovat s uspokojením slova naší čsl. hymnyzemský ráj to na pohled-je ta naše zem, naše krásná vlast.
V.
VEŘEJNÝ
ŽIVOT,
POLITICKÝ,
KULTURNÍ
VÝVOJ,
ŠKOLSTVÍ
Tato stránka života naší obce je nejlépe vidět při pohledu do
jednotného plánu kulturně výchovné činnosti na rok 1980, který
každoročně zpracovává předsedkyně kulturního zařízení Osvětové
besedy při MNV. Akce plánované na rok se pravidelně opakují, což je
patrné při pohledu do plánu, který přikládám jako dokument do
dokumentace, která je součástí této kroniky. Tento dokument je
schvalován předsedou MNV, předsedou VO KSČ a předsedou MVNF.
SOZ:
V tomto letošním zápisu se budu zabývat poněkud blíže
hodnocením práce Sboru pro občanské záležitosti při MNV Újezd, jehož
práci řídí Vojtěška Černobilová, učitelka ZDŠ.
V letošním roce členové sboru na MNV slavnostně uvítali a
zapsali do Pamětní knihy 23 nově narozených občánků.
30. května předali zástupci MNV a VB v obřadní síni MNV 64
občanských průkazů slavnostním způsobem na počest 35. výr. osvoboz.
ČSR. Ze školy se předání průkazů účastnili třídní učitelé a výchovný
poradce Marie Sucháčková.
Sňatků bylo v naší obřadní síni uzavřeno 20, což je o něco méně
proti předchozím létům, neboť se rekonstruovala naše obřadní síň.
Od 24. dubna jsou sňatky doprovázeny hrou na nové varhany Oldřichem
Kolářem, učitelem ZDŠ, čímž obřady získaly na kráse i na citovosti.
Smutečních rozloučení s našimi zesnulými bylo v naší obci letos
13, které realizoval jednak předseda MNV a V. Černobilová.
Členové SOZ navštívili 20 jubilantů s pozorností a blahopřáním.
Osmdesátiletým jsme také zahráli a poděkovali za dosavadní práci.
Na tomto úseku SOZ spolupracoval s DV Jednota, který má širokou
členskou základnu a také finanční prostředky, což je nejdůležitější.
Během roku se uskutečnily v obci 2 sjezdy rodáků a to padesátníci
ročníku 1930 a ročník 1946-žáků zdejší školy; obě akce byly velmi
zdařilé.
Z větších akcí SOZ je třeba jmenovat velmi úspěšnou besedu
s důchodci, která byla první po více než 15 letech a splnila svůj účel
jednak výchovný-filmy s gerontologickou a zdravotní tématikou+
přednáška MUDr. E. Kauckého pro zdraví důchodců tak i zábavný.
Důchodci si zatančili a vzájemně se pobavili za režie Milady Machů, uč.
ZDŠ. Z této akce by se měla stát tradice.
V dubnu letošního roku se v obci konalo výjezdní zasedání
Okresního sboru pro občanské záležitosti, vedené místopředsedou ONV
Josefem Novotným. Ve spolupráci s MNV se na těchto akcích podíleli
členové SOZ V. Černobilová, matrikářka MNV Z. Šafaříková, členové
Sboru Jarka Janošová, M. Machů, kronikář MNV jako fotograf oficiální
a další.
SVAZARM:
V obci pracuje celá řada společenských organizací Národní
fronty, které se podílejí na politickém a kulturním životě obce. Všimnu si
nejdříve práce ZO Svazarm, jejímž předsedou je Josef Váňa z Újezda.
Její členové-43 a vedení uspořádali resp. zorganizovali v tomto roce
tyto akce:
1) Školení řidičů k vyhlášce č. 100 proběhlo v lednu za tradiční
dobré účasti motoristické veřejnosti našeho obvodu-70 účast.
2) Stavění máje na návsi spojené s veselicí ve slavných májových
dnech
3) Kácení máje opět s veselicí
4) Sběr nepotřebného materiálu v obci, čímž tak organizace
poskytla našemu národnímu hospodářství cenné suroviny v množství asi
25 metrických centů. Tento sběr provedli členové v kalendářním roce
celkem 3x a přitom opracovali cca 45 brigádnických hodin.
5) V akci ,,Z“ odpracovali členové 100 brigádnických hodin při
výstavbě nákupního střediska
6) Na dokončení svojí malorážkové střelnice při její výstavbě
odpracovali členové 300 brig. hod. Tuto střelnici slavnostně otevřeli
počátkem srpna na nedělním odpoledním výletě za účasti zástupce OV
Svazarmu s. Trampoty.
7) V polovině roku uspořádali kurs řidičů malých motorových
vozidel, který vedl s. Pitař ze Slavičína. Účastnilo se ho 35 zájemců,
kteří úspěšně složili zkoušky a všichni jsou dnes majiteli řidičských
průkazů.
8) Pro mládež ZDŠ-školy uspořádali Dukelský závod branné
zdatnosti, který zabezpečovali jak organizačně, tak ho i dotovali
hodnotnými cenami. Podobně připravili a zabezpečili soutěž o
Partizánský samopal. Těchto dvou akcí se účastnilo cca 500 žáků.
SOKOL:
Místní tělovýchovná jednota Sokol patří do kategorie malých
jednot do 300 členů. Má 152 členů, dva oddíly-kopaná a základní a
rekreační tělovýchova. Předsedou oddílu je Josef Zvončák, tajemníkem
Oldřich Janků, místopředsedou František Machů, politickovýchovným
pracovníkem Josef Stružka, hospodářem Stanislav Zvončák. Členy
výboru jsou Antonín Fojtík, Radek Macík, Jaroslav Hlavička. Předsedou
revizní komise Josef Šimonů a jejími členy Josef Ovesný a Stanislav
Černobila.
Mužstvo kopané-dospělí se na sezónu 80-81 připravovali na třech
turnajích a v pátek 1x v týdnu v průběhu soutěže trenovali.
Mužstvo hraje soutěž IV. C třídy na našem okrese. V deseti
zápasech zvítězilo, 3x prohrálo-dvakrát s Vys. Polem a jednou se
Štítnou. Nastřílelo svým soupeřům 29 branek a 19 obdrželo. Nejlepšími
střelci byli Martinek a Drga Miroslav 6 branek, Ovesný 5 branek,
Šafařík a Divila 3 branky, Belžík a Balouch 2 branky, Vozárík a Stan.
Černobila 1 branku. Celkem hrávalo v soutěži 18 hráčů, jen 5 však
odehrálo v soutěži všechny zápasy. Těmi největšími vytrvalci a dělníky
hřiště jsou: Stan. Černobila, Belžík, Vozárik, Martinek a Ovesný. Svoje
posty v mužstvu opustili Josef Pochylý a Zdeněk Drga a t. č. konají
základní vojenskou službu, Zd. Šafařík odjel na studia do Moskvy,
z vojny se vrátil Radek Macík. Mužstvo posílil Divila z Vlárských
strojíren Slavičín.
Na členské schůzi oddílu kopané bylo rozhodnuto,že pro nezájem
dorostenců bude dorostenecké mužstvo kopané zrušeno a ustaveno
mužstvo žáků. Vedením toho žák. mužstva výbor pověřil Josefa Stružku,
který se této práci obětavě věnuje. Hraje okresní přebor skup. D, kde je
celkem 10 účastníků. Zatím v soutěži obsadili 10. místo, začátky však
nejsou někdy snadné. Pro velký zájem žáků 2., 3. a 4. třídy založil výbor
fotbalovou přípravku, kterou navštěvuje 20 mladých fotbalových adeptů.
Přes veškeré úsilí výboru a nedostatek cvičitelů se nepodařilo
v tomto roce zajistit činnost oddílu základní a rekreační tělesné výchovyZRTV.
Mimo běžnou údržbu škvárového hřiště, šaten a inventáře členové
TJ Sokol odpracovali na plnění volebního programu NF v obci 350 brig.
hodin. Závazek z poslední výroční členské schůze tak členové TJ nejen
splnili ale o 50 hodin překročili.
Nejvíce na nákupním středisku odpracoval František Machů-32
hodin, Josef Stružka 32 hodin, Josef Zvončák 28 hodin, Stan. Zvončák
22 hodin. Členové TJ vysadili 8 000 stromků pro JZD Ploština, při čemž
odpracovali celkem 201 hodin. Na akci se podílelo 38 členů. V únoru
uspořádala TJ lyžařské závody mládeže za účasti 30 žáků, v dubnu
mužstvo odbíjenkářů TJ zvítězili na turnaji v Újezdě.
Politickosportovní akcí byl pochod členů TJ a jejich žáků
do Vizovic s položením kytice květů k pomníku padlých partyzánů.
Pochodu na počest 35. výr. osvoboz. vlasti se účastnilo 30 dospělých a
25 žáků.
SPO:
Nutnou složkou a společenskou organizací v obci zůstává i nadále
v dnešní době Svaz požární ochrany. Bilancováním své činnosti a
kádrovými změnami ve vedení se zabývala v pořadí již 85. letošní
výroční schůze dne 24. 11. 1980, jíž se účastnilo 25 členů řádných, 3
přispívající a 3 členové národní fronty. Okresní výbor SPO zastupoval
jeho člen Karel Kořenek z Vys. Pole. Výroční zprávu o činnosti přednesl
její člen a předseda místního Svazu pož. ochr. Frant. Machů. Z ní se
můžeme dozvědět jak tato organizace pracuje a proto jsem z ní čerpal.
Členská základna zdejšího SPO čítá 41 členů, kteří se během roku sešli
na 5 výborových a 10 členských schůzích za 50 % průměrné účasti.
Požárníci v akci ,,Z“ odpracovali 191 brig. hod. což je 50 %
plnění závazku ( v den Výr. čl. schůze). V okrskové soutěži požárních
družstev v Loučce 25. 5. se naše újezdské družstvo umístilo na 3. místě.
Karel Urubek a Karel Haube se účastnili školení velitelů a proventistů.
Preventivní prohlídky domů a objektů v obci probíhaly v březnu a
provádělo je 22 prohlídkových dvojic-požárník+poslanec MNV. Všichni
prohlédli 268 bytů, 5 provozoven a bylo shledáno 6 závad.
V únoru SPO uspořádal svůj tradiční ples, v únoru končinovou
zábavu
s nezbytným
a
neodmyslitelným
pro
Újezd
průvodem
babkovníků.
K MDŽ uspořádali členové SPO pro ženy požárníků besedu
s posezením a malým dárkem. K oslavě mezinárodního dětského dne
přispěli zábavnou požární soutěží pro mládež spojenou s odměnami pro
vítěze. Soutěž připravili a organizovali velitel SPO Karel Urubek se
členem SPO-takto kronikářem MNV Vladimírem Měřínským. Soutěž se
líbila, vody bylo dost, ale cen se již nedostávalo.
V měsíci červnu uskutečnili požárníci zájezd do oblasti Nízkých
Tater a okolních památných míst. Jinak se členové SPO účastňovali
námětových požárních poplachových cvičení ke zdokonalování své
připravenosti a to jak v obci, tak nejbližším okolí. Hlavní věc, že letos
nehořelo a že požárníci nemuseli zasahovat přímo u ohně.
Dne 31. července naši členové doprovodili na poslední cestě
jednoho z nejstarších požárníků Antonína Macíka, dne 2. října manželku
požárníka Josefa Vaculína st. na místo posledního odpočinku.
V červenci odvezl Milan Kamenčák motorovou stříkačku DS-12
na požární útvar k opravě, kde byla ihned tamními pracovníky dána do
pořádku. Při kontrole požární techniky okresními inspekčními orgány za
přítomnosti předsedy MNV a předsedy ČSPO nebyly shledány žádné
závady. Po stránce propagační má SPO vývěsní skříňku na návsi, o jejíž
náplň se stará Jan Pochylý, který zároveň požárníky zastupuje na
schůzích Národní fronty.
Na letošní výroční členské schůzi v pořadí 85. od založení této
organizace v obci dochází k personálním změnám ve složení výboru
SPO. Lze hodnotit tyto změny jako generační vystřídání stráží na čele
této organizace. Volby řídila volební komise ve složení: Fr. Kobylík, Fr.
Urubek, Fr. Divoký.
Z voleb vzešlo toto složení výboru SPO Újezd:
-předseda Maňas Josef
-místopředseda Vaculín Josef
-velitel Hanke Karel
-preventista Ďulík Josef
-polit. výchovný refer. Macík Stanislav
-jednatel Machů Josef
-mater. tech. refer. Pavelka Karel
-hospodář Ambruz Vladimír
-organizační refer. Trčka Josef
-referent CO Divoký František
-referent mládeže Zvončák Miloslav
-členy výboru jsou Machů František, Urubek Karel a Jandík
Vladimír.
Okrskovým velitelem zůstává Frant. Machů-Újezd.
MYSLIVCI:
Myslivecké sdružení ,,Záhoří“ hospodaří na 1 739 ha JZD
Ploština se zařazením do 4. jakostní třídy. Sdružení vzniklo sloučením
honebních revírů Újezda a Loučky. Plán odstřelu naši myslivci letos
nesplnili ani u jednoho druhu zvěře. Nejhorší situace je u zvěře drobné,
kde vlivem chemizace a mechanizace se závratně rychle snižují stavy
zvěře. Tento ekologický problém je třeba rázněji řešit vzhledem již
k současnosti ale zejména příštím rokům.
Celkem se letos ulovilo:
-jelen-1 ks
-srnec-18 ks
-kolouch-1 ks
-srna-12 ks
-prase divoké-3 ks
-srnče-15 ks
-muflon-2 ks
-zajíc-14 ks
-muflonče-1 ks
-bažant-kohout-54 ks
Dále naši myslivci vysadili 2 500 lesních stromků a 85 ks
ovocných stromů na trati Podevsí.
Na JZD odpracovali
475 placených brig. hodin,
131 neplacených brig. hodin.
Při výstavbě chaty
432 brig. hodin.
Na MNV-,,Z“
120 brig. hodin.
Celkem
V únoru
1 158 brig. hodin.
prováděli
odčervení
spárkaté
zvěře
přípravkem
MEBENVET v granulátu ze senné moučky a ječného šrotu, v dubnu
trávili zvěř-škodnou otrávenými vejci (nalezli 12 vran, 1 sojku a 3
tchoře), v červnu vystavovali myslivecké trofeje a zařízení ve zdejším
kinosále za účasti 251 občanů. Akce byla zveřejněna v okresních
novinách Naší pravdě.
VČELAŘI:
V obci dlouhá léta pracuje a žije Základní organizace včelařůZOV, o níž jsem dosud v této kronice napsal. Činím tak proto v letošním
zápisu po dosti smutných informacích, které mně podal velmi ochotně
její předseda Lubomír Frýželka. Tato organizace sdružuje včelaře z obcí
Drnovic, Vysokého Pole, Újezda a Loučky. Nese název ZOV Újezd.
Statistické, velmi zajímavé podklady mně poskytl jednatel ZOV Josef
Ďulík Újezd 20.
Organizaci řídí výbor v tomto složení:
-předseda Lubomír Frýželka Újezd 199
-místopředseda Zdeněk Machů Vysoké Pole
-jednatel Josef Ďulík Újezd 20
-pokladník Miloslav Pavelka Újezd (vodař)
-propagační refer. Jan Šafařík Újezd 296
-důvěrníci Josef Pomykal Loučka
Zdeněk Machů Vys. Pole
Josef Machuča Drnovce
-člen výboru Václav Zámečník z Drnovic
Přehled počtu členů a včelstev dle obcí:
Počet členů
Počet včelstev
Újezd
15
133
Vysoké Pole
10
79
Drnovice
8
117
Loučka
4
16
Celkem
37
345
Proti roku 79 má Újezd o 1 člena méně a o 9 včelstev více.
Vys. Pole o 2 členy méně a o 11 včelstev méně .
Drnovice o 1 člena méně a o 9 včelstev méně.
Loučka má stejně členů i stejně včelstev.
Celkově proti r. 1979 o 4 členy méně a o 11 včelstev méně.
Zajímavá je kniha ZOV o přehledu členů a včelstev od r. 1969.
Seznam členů a včelstev v Újezdě k 1.X.1980:
Pavelka Jan č. 93-10 včelstev
Černobilová Marie č. 263-16 včelstev
Frýželka Lubom. č. 199-6 včelstev
Machů Frant. č. 58-10 včelstev
Pavelka Jaroslav č. 310-10 včelstev
Ďulík Josef č. 20- 18 včelstev
Barcuch Josef č. 81-15 včelstev
Šafařík Jan č. 296-12 včelstev
Kráčalík Frant. č. 254-5 včelstev
Jureček Josef č. 244-4 včelstva
Barcuch Stan. č. 81-10 včelstev
Gbelec Miros. č. 150-4 včelstva
Častula Jarosl. č. 282-6 včelstev
Olejník Jos. č. 110-4 včelstva
Zvonek Frant. č. 169-3 včelstva
Tak jako myslivci i včelaři pociťují vliv chemizace a užití různé
moderní techniky, která na jedné straně lidem usnadňuje život, na druhé
straně negativně působí na stav včelstev a produkci medu. Nasazení této
techniky je vpravdě limitující faktor pro existenci tohoto zájmového
sdružení. Ze včelařské činnosti je dnes hodnocena především výroba
včelích produktů pro farmaceutický průmysl a opylovací činnost na
polních kulturách.
Je jistě přáním nás všech, aby i nadále všech včely a včelaři
patřili
k těm,
kteří
tvoří
neodmyslitelnou
součást
místní
socioekonomické struktury.
ŠKOLA:
Na zdejší Základní devítileté škole je ve šk. r. 1979-80 celkem 422
žáků; 211 chlapců a 211 děvčat; 262 přespolních. V 1.-5. roč. 164 dětí;
86 chlapců a 78 děvčat. V 6.-9. roč. 258 dětí; 125 chlapců a 133 děvčat.
V tomto ročníku naposledy jsou 2 deváté třídy se 30 a 29 žáky. V příštím
šk. roce bude již jen jedna v důsledku přestavby našeho školského
systému; hodně žáků vychází již v 8. post. roč.
Ze Slopného k nám dochází 49 žáků, ze Sehradic k nám dochází
49 žáků, z Vys. Pole k nám dochází 73 žáků, z Drnovic k nám dochází 37
žáků, z Loučky k nám dochází 54 žáků.
Na škole učí 23 pedagogických pracovníků jinak jsou zde 2
oddělení družiny-21-27 dětí; vychovatelky jsou Marie Trčková
ze Slopného a Jitka Chmelová ze Slavičína. Správních zaměstnanců je
pět, Miroslav Polomík-školník, uklizečky-Jolana Polomíková, Ludmila
Ovesná, Ludmila Kořenková a Hedvika Kamenčáková.
Pracovníků školní jídelny je šest: vedoucí Ludmila Kořenková,
Vlčková M.-vedoucí kuchařka, pom. kuchařky- Frant. Fojtů, Františka
Slováková, Marie Drgová a Marie Kozubíková. V tomto roce proběhlo
již vyučování kompletně dle nové koncepce na 1. stupni Základní školy
tj. v 1.-4. post. roč. Škola spadá pod inspekční obvod okresního škol.
insp. Bohumila Gottfrieda. Výsledky prověrek žákovských vědomostí
v 1.-4. post. roč. z jazyka českého 2,6 a v matematice 2,1; v 6.-9. post.
roč. jazyk český-2,7 až 3,4; jazyk ruský-2,6 až 3,3; matematika-2,8 až
3,7.
Prakticky v každé třídě, při průměrném počtu cca 30 žáků, je 6-7
slabších žáků, vyžadujících individuální péči. V oblasti tělovýchovy se
škola nácvikem skladeb pro žactvo účastnila okrskové a okresní
Spartakiády 80. Z celkového počtu 442 žáků školy 409 prospělo, 13
neprospělo a 76 prospělo s vyznamenáním.
Na brigádách žáci školy v tomto šk. roce odpracovali se svými
učiteli 1 087 hodin, sebrali 11 000 kg starého papíru a textilu s výtěžkem
5 500 Kčs.
Na škole vedli s. uč. Žmolík kroužek fotografický, s. Maliňáková
zdravotnický, s. Zádrapka myslivecký, s. Heinz rybářský. Naši žáci jezdí
na plavecký výcvik do krytého bazénu v Nové Dubnici na Slovensko,
na bruslení na zimní stadion do Uh. Brodu.
Žáci školy se v tomto šk. roce účastnili celkem 24 soutěží, do
okresního kola se probojovalo 35 dětí v 9 soutěží. Velkým úspěchem
bylo umístění žáka školy Miroslava Machů z Vys. Pole, který
v celostátním finále Běhu Mladé fronty a Smeny se umístil v Ivančicích
na Mor. na 2. místě. Šlo o závod v přespolním běhu a žáka připravoval a
trénoval uč. Frant. Fuchs.
Pionýrská skupina Ploština na škole má 370 pionýrů a jisker,
které vede 7 pedagogů, 5 studentů, 1 zemědělec, 4 dělníci. Práci na
tomto úseku řídí uvolněný skupinový vedoucí Jaroslav Hořák
ze Slopného, dálkově studující učitelství 1.-4. p. r. na pedagog. fak.
UJEP Brno.
VI. ŽIVOT LIDÍ, POHYB OBYVATELSTVA, STATISTICKÉ
ÚDAJE
Péče o staré občany je náplní sociální komise MNV, jejímž
předsedou i do otázek výstavby v obci zapojený, je místní obvodní lékař
MUDr. Eduard Kaucký. Dle konstatování této komise je v naší obci
podle evidence sociálně potřebných občanů: 70 jednotlivců, 22
manželských dvojic, z toho 10 osamělých. MNV pamatuje i ve svém
rozpočtu na tyto případy částkou 8 000 Kčs. Finanční výpomoc poskytl 7
občanům. Pečovatelskou službu zajišťuje v obci komise 2 osobám
(Zvončáková A., Machů 52).
KNIHOVNA:
Jednou z forem kulturního vyžití jak pro mladé, tak ty dříve
narozené je možnost využívat místní lidovou knihovnu a čitárnu
v pěkném prostředí ve staré škole situovanou. Správcem tohoto zařízení
a knihovníkem je Marie Mikulů. Zapsaných vypůjčovatelů z řad dětí
bylo v tomto roce 210 a 190 dospělých. Jen za půl roku, zhruba do
konce května letošního roku bylo vypůjčeno 3 900 knih.
EMIGRACE:
Počátkem
července
tohoto
roku
emigrovala
z ČSSR
MUDr. Květnovská se svým manželem a dvěma dětmi Romanou a
Tomášem
přes
Jugoslávii
do
Německé
spolkové
republiky.
MUDr. St. Květnovská, rodačka z nedaleké Vlachovy Lhoty zde
pracovala jako zubařka na zubním oddělení zdejšího zdravotního
střediska. Jejím nástupcem je MUDr. Rostislav Horák ze Slavičína,
nar. 1954, t. č. bytem ve Val. Kloboukách.
RELIGIOZITA:
V tomto šk. roce do výuky nábož. řím. kat. se na škole přihlásilo
275 žáků z Vys. Pole, Drn., Új., Loučky, Slopného a Sehradic. Na zdejší
škole se tito žáci vyučují v 11 hod. týdně. Vyučuje místní administrátor
P. S. Gottwald.
Pokřtěno bylo letos ve farnosti 70 dětí, církevních pohřbů 50 a
církevních sňatků 26.
Dne 13. září udělil ve zdejším chrámu svátost biřmování biskup,
apoštolský administrátor olomoucký mjs. Josef Vrána za přítomnosti
nového generálního vikáře R.Dr. Vymětala. Ve dvou kolech tuto svátost
přijalo 370 dětí. Při biřmování bylo přítomno 17 kněží.
SČÍTÁNÍ OVOCNÝCH STROMŮ:
V tomto roce se provádělo přes poslance MNV sčítání
a evidence ovocných stromů. Situace je taková:
Ryngloty
Švestky
26 kmenů
2006 kmenů
Višně
27 kmenů
Třešně
204 kmenů
Ořechy
167 kmenů
Hrušky
246 kmenů
Jabloně
984 kmenů
Celkem
3 660 kmenů.
PÁLENÍ KVASŮ:
MNV vydal letos 552 povolení k malospotřebitelskému pálení
ovocných kvasů, což je jistě jeden z rekordů pro velikou úrodu švestek.
Pálí se mnoho, nesuší se ovoce jako dříve, jistě na škodě. Celkově všeho
ovoce byla velká úroda a mnoho ho-jablek přišlo nazmar.
PORÁŽKY ZVÍŘECTVA:
Domácích porážek bylo letos 45.
Psi
104 ks
Krávy
Drůbež
10 ks
1 638 ks
Kozy
10 ks
Ovce
4 ks
Vepři
52 ks
Koně
1 ks (u J. Rychlíka)
SČÍTÁNÍ LIDU:
Letos se v celé republice tedy i u nás v obci provádělo sčítání lidu
a komplexu vybavenosti bytů a domů. Sčítání zde prováděla sčítací
komise ve složení:
Machů Milada-Újezd čp. 194 jako sčítací komisař
Mikulů Jan- Újezd čp. 224 jako sčítací komisař
Janošová Jaroslava- Újezd čp. 325 jako sčítací komisař
Každý komisař měl přes 100 čísel domů a domácností.
Sčítacím revizorem byla Marta Petřvaldská, Újezd čp. 320.
Dle tohoto sčítání má naše obec Újezd k 1.11.1980:
Trvale bydlících obyvatel:
1156 (roku 1961:1266; r. 1970:1194)
Z toho žen:
571 (585 mužů)
Z toho ve věku 0-14 let:
270
Z toho ve věku 15-59 let muži
668
15-54 let ženy
Z toho ve věku 60 a více muži
55 a více ženy
a nezjištěných
218
Počet obyv. ve věku nad 60 let v %:
16,3 (1970-17,6)
Ekonomicky aktivní osoby celkem:
617
z toho ženy:
274
Ekonom. aktivní vyjíždějící z obce:
424
podíl v %:
68,7
Trvale obydlených domů celkem:
295
Z toho rodinné domy:
286
Trvale obydlených bytů celkem:
316
Z toho rodinné domy:
293
Občas obydlené byty k rekreaci:
8
Trvale
obydlené
byty
dle
počtu
obytných místností:
1
64
2
66
3
93
Trvale obydlené byty vybavené:
-koupelnou; sprchovým koutem
242; tj. 76,6 %
-vodovodem
260; tj. 82,3 %
-etážovým ústředním topením
171, tj. 54,1 %
-chladničkou
276
-automatickou pračkou
52
-jinou pračkou
224
-barevným televizorem
11
-černobílým televizorem
264
-osobním automobilem
87
V tomto roce se v naší obci narodilo 18 obyv. a zemřelo 14 obyv.
Přírůstek +4.
V tomto roce se v naší obci přihlásilo 33 obyv. a odhlásilo 24
obyv. Přírůstek +9.
Přirozený přírůstek je tedy pozotivní +13.
Od sčítání lidu t.r. v listopadu a prosinci se narodilo 0 a zemřelo
2. Celkem -2. Přihlásilo se 7 a odhlásilo 0. Celkem +7.
Za tyto dva měsíce je přírůstek 5, což je přírůstek k číslu ke dni
sčítání 1.11.1980 tedy 1156+5=1161.
Újezd má v 31.prosinci 1980 1161 obyvatel.
Možná disproporce ve srovnání počtu obyvat. k 31.12.1979 vůči
31.12.1980
mohla
vzniknout
chybami
při
ročním
nahlašování
demografických faktorů a ukazatelů na zdejší matrice (rozdíl činí
55 obč.).
Události roku 1980 jsme zapsal na 31 stranách této kroniky,
přílohu tvoří 41 listů dokumtace povětšině fotografií.
Vladimír Měřínský
kronikář MNV
3. srpna 1981
Zápis schválen KŠK dne 5.8.1981 a téhož dne rovněž Radou
MNV.

Podobné dokumenty