Naviga pravidla M 2012

Komentáře

Transkript

Naviga pravidla M 2012
Naviga
pravidla M 2012
Platnost od 1.1.2012
pro následující třídy:
F1V
Spalovacím motorem poháněné modely lodí
F3V
Spalovacím motorem poháněné modely lodí
F1E
Elektromotorem poháněné modely lodí
F3E
Elektromotorem poháněné modely lodí
Eco
Elektromotorem poháněné modely lodí
Mono/Hydro
Elektromotorem poháněné modely lodí
FSRE
Elektromotorem poháněné modely lodí
Mini Eco
Elektromotorem poháněné modely lodí
Volný překlad pravidel NAVIGA 2012 sekce M, která platí od 1.1.2012, doplněný o
ustanovení národních pravidel o konání soutěžních jízd ve třídách ECO, Mono/Hydro, FSRE
a Mini Eco.
Při řešení sporné problematiky pravidel vždy platí originál pravidel Navigy, v německém
jazyku.
Přeložil vedoucí skupiny M Ing. Ivan Kneys, 1.3.2012
1
Obsah:
A. Všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro všechny třídy............................................... 4
B. Všeobecná část..................................................................................................................... 5
1. Vybavení startoviště ......................................................................................................... 5
2. Obsazení startoviště.......................................................................................................... 6
C. Ustanovení pro závodníky ................................................................................................... 6
D. Všeobecná technická ustanovení ......................................................................................... 7
1. Druhy pohonu ................................................................................................................... 7
2. Palivo pro tankování modelů............................................................................................ 7
3. Tlumič, měření a předpisy ................................................................................................ 7
4. Ustanovení pro finále........................................................................................................ 7
5. Nasazení a provoz zařízení pro kontrolu radiových zařízení............................................ 7
6. Měření času....................................................................................................................... 8
7. Boje................................................................................................................................... 8
8. Povolené modely, možnost použití, stav modelů při závodech........................................ 8
9. Registrační číslo a startovní štítek .................................................................................... 9
10. Startovní štítek................................................................................................................ 9
11. Počítání kol ..................................................................................................................... 9
12. Počítání transpondéry ................................................................................................... 10
13. Registrace závodníků a modelů ................................................................................... 10
14. Stanovení startovního pořadí ........................................................................................ 10
E. Provedení závodu ............................................................................................................... 11
1. Vyvolávací čas................................................................................................................ 11
2. Přípravný čas .................................................................................................................. 11
3. Oznámení o zahájení hodnocení..................................................................................... 11
4. Přerušení závodu............................................................................................................. 11
5. Hodnocená a oznamování výsledků ............................................................................... 12
6. Kontrola modelů ............................................................................................................. 12
F. Tresty.................................................................................................................................. 13
G. Pravidla pro jednotlivé třídy .............................................................................................. 14
1. Pravidla pro třídu Eco Expert ......................................................................................... 14
2. Pravidla pro třídu Eco Standard..................................................................................... 15
3. Pravidla pro třídu Eco - Team ....................................................................................... 15
4. Pravidla pro třídu FSRE ................................................................................................ 16
5. Pravidla pro třídy Mono a Hydro................................................................................... 16
6. Pravidla pro třídy F1V a F1E.......................................................................................... 18
7. Pravidla pro třídy F3V a F3E......................................................................................... 20
8. Pravidla pro třídu Mini Eco Expert ................................................................................ 21
9. Pravidla pro třídu Mini Eco Standard............................................................................. 22
10. Pravidla pro třídu Mini Eco - Team............................................................................. 23
2
PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 24
A. Napájecí zdroje, napětí článků.................................................................................... 24
1) A1) Napájecí zdroje a doba jízdy ............................................................................... 24
2) A1B) Nejvyšší a nejnižší napětí článků ..................................................................... 24
B. Bezpečnostní předpisy ................................................................................................... 24
1) B1 Povolené řešení nouzového vypínače ................................................................... 24
2) B2 Nouzový vypínač .................................................................................................. 24
3) Dodatek k pravidlům – bezpečnostní opatření ........................................................... 24
C. Tratě ............................................................................................................................... 24
1) C1 Trojúhelník pro třídy Eco ..................................................................................... 24
2) C2 Trojúhelník pro F1E a F1V .................................................................................. 24
3) C3 Trojúhelník pro F3E a F3V .................................................................................. 24
4) C4 Ovál pro Mono/Hydro .......................................................................................... 24
5) C5 M trať pro FSRE................................................................................................... 24
D. Organizační prostředky.................................................................................................. 24
1) D1A Startovní karta pro F1V ..................................................................................... 24
D1B Startovní karta pro F1E .......................................................................................... 24
2) D2 Startovní karta pro F3E/F3V ................................................................................ 24
3) D3 Formulář pro počítání kol..................................................................................... 24
4) D4 Tabulka chyb F3 ................................................................................................... 24
5) D5 Přepočítávací tabulka F3 ...................................................................................... 24
6) D6 Umístění měřících zařízení hluku......................................................................... 24
7) D7 Protokol o rekordech ............................................................................................ 24
8) D8 Kontrola zdvihového objemu válců ..................................................................... 24
9) D9 Kontrola hmotnosti a napětí ................................................................................ 24
10) D10 Měření intenzity hluku ..................................................................................... 24
E. Ostatní ............................................................................................................................ 24
1) E1 Vzor trvalého registračního čísla .......................................................................... 24
2) E2 Vzor startovního štítku ......................................................................................... 24
3) E3 Montáž transpondéru ............................................................................................ 24
4) E4 Stavba trojúhelníkové tratě ................................................................................... 24
5) E5 Rozměry tratí pro ECO, Mono/Hydro, FSRE a F1............................................... 24
NÁRODNÍ PRAVIDLA......................................................................................................... 25
Změna pravidel pro konání soutěžních jízd Eco, FSRE, Mono/Hydro ............................. 25
Povolená pásma. ................................................................................................................. 25
3
A. Všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro všechny třídy
Pro všechny elektromotorem vybavené třídy modelů jsou platná následující všeobecná
pravidla:
1.
Všechny lodě musí být vybaveny nouzovým vypínačem dle vyobrazení (viz Příloha B1).
Nouzový vypínač musí být zapojen tak, že v naléhavém případě může být závodníkem,
pomocníkem, svážečem nebo jinou osobou vytažením propojky přerušeno spojení mezi
motorem a pohonnými články.
Vypínač nesmí být umístěn na krytu nebo jiné odnímatelné části. Vypínač může být na
obou stranách. Propojovací smyčka musí být vyrobena z červeného kabelu.
Všechny jiné způsoby řešení nouzového vypínače nejsou od 1. 1. 2005 dovoleny.
Při mistrovství světa bude nouzový vypínač přezkoušen při registraci. Je-li při zkoušce
zjištěno, že nouzový vypínač neodpovídá předpisům, není možná dodatečná změna a není
povolen start modelu. Národní svazy jsou žádány, aby dbaly na správnou montáž a
provedení nouzového vypínače. Platí pouze řešení schválená technickou komisí, viz také
přilehlé kresby Příloha A1, (2+3).
2.
Všechny lodě musí být vybaveny z venku přístupným vypínačem ovládací soupravy. Je-li
přijímač napájen pomocí zařízení BEC, musí to závodník oznámit vedoucímu startoviště.
Vypínač není dovoleno umístit na odnímatelném krytu.
3.
Lodě tříd FSRE, Eco (Mini Eco Expert, Mini Eco Standard, Eco Expert, Eco Standard,
Eco Team, Mini Eco Team), Mono/Hydro musí mít spodní část nabarvenou dobře
viditelnou barvou. (Dobře viditelná barva musí být minimálně na 1/3 spodní části). Toto
je z důvodu dobré viditelnosti převráceného modelu. Tmavé, černé, tmavomodré a
podobné barvy nejsou přípustné.
4.
Jestliže musí svážecí člun během jízdy vjet do trati, má vždy přednost. Člun se musí míjet
pomalou jízdou. Ohrožování svážecího člunu a jeho posádky je přísně zakázáno. Při
dotknutí svážecího člunu v průběhu závodu následuje diskvalifikace příslušného
závodníka, pokud bylo možno doteku zabránit. Při nezaviněném doteku může být
odečteno jedno kolo (záleží na posouzení vedoucího startoviště).
5.
Povoleny jsou pouze Ni-Mh, LiFePo a LiPo pohonné články. Velikostní omezení jsou
uvedena v předpisech pro jednotlivé třídy. Stáčení povrchu článků z důvodu snížení
hmotnosti není dovoleno. Jmenovité napětí jednotlivých článků nesmí překročit 1,2 V u
Ni-Mh, 4,23 V u LiPo a 3,80 V u LiFePo. (max. výška článku u NiMh 45 mm).
6.
Mládež do 12 let smí soutěžit pouze ve třídách Eco, Mono I, Hydro I a FSRE ( Neplatí
pro třídy F1E a F3E).
7.
Mládež do 12 let nesmí být z důvodu bezpečnosti nasazována jako pomocník na
startovišti.
8.
Body 4 a 7 platí rovněž pro modely se spalovacími motory.
9.
Při mistrovství světa a Evropy musí mít pořadatel uzavřené pojištění.
10. Každé startoviště musí mít potřebná protipožární opatření, suchý hasicí přístroj,
protipožární deky a nádržku s pískem. Každý závodník je zodpovědný za přepravu svých
pohonných článků a za likvidaci poškozených článků. V areálu závodiště jsou nabíjeny
akumulátory Lipo v Lipo pytli nebo Lipo vaku. Každému závodníku je doporučeno, aby
si přivezl vlastní protipožární deku.
4
11. Ohřev akumulátorů je dovolen na maximální teplotu 40 stupňů. Ohřev akumulátorů může
být prováděn pouze v k tomu povolených obalech. (ohřívací vak).
12. Při světových mistrovstvích má být po celou dobu zajištěná lékařská služba a na každém
závodišti musí být k dispozici výbava první pomoci.
13. Vedoucí startoviště je oprávněn i v dalších výše neuvedených případech soutěžícího ze
závodu nebo rozjížďky vyloučit. Bezvadná funkce nouzového vypínače může být
přezkoušena při registraci a před každou rozjížďkou. Nabarvení spodní části trupu je
kontrolováno při registraci. Nekoná-li se registrace, je spodní část trupu kontrolována
před každou jízdou.
14. Protest proti postihu za nedodržení bezpečnostních předpisů není v žádném případě
možný.
Upozornění!!
Ve třídách Eco Expert, Eco Standard, Mini-Eco, Mono/Hydro, je prováděna záchrana ležícího
modelu po skončení jízdy, s výjimkou potápějícího se modelu. Bude-li model vyzvednut
mimo startovní stupeň, nemůže pokračovat v další jízdě.
V případě pochybností platí německé znění pravidel!
B. Všeobecná část
1. Vybavení startoviště
U vytrvalostních tříd připadá na startovišti pro každého závodníka asi 1,5 m startovního
stupně, ve třídách F1 a F3 alespoň 3 m. Šířka startovního stupně musí být nejméně 1 metr.
Startovní pozice pro třídy Eco, Mono/Hydro, Eco Team a FSRE jsou číslovány. Číslování
startovních pozic je odleva doprava. Je-li ve třídě konáno více jízd, číslování se při každé
jízdě otáčí, to znamená, že pří 1. jízdě je startovní pozice úplně vlevo, při 2. jízdě úplně
vpravo.
Na každém startovišti musí být k dispozici lékárnička, hasicí přístroj, hasicí přikrývka a
nádoba se suchým pískem. Vedoucí startoviště má toto kontrolovat. Bez těchto předmětů se
nesmí závod konat! Při světových mistrovstvích musí být na území závodu k dispozici
lékařská služba.
Přístup na startoviště, zvláště dopravní cesta pro modely, musí být způsobilý tak, že jsou
vyloučena veškerá nebezpečí. Povrch startovního stupně musí být uzpůsobený tak, aby bylo
zamezeno klopýtnutí nebo smeknutí, to platí i při vlhkosti. Startoviště musí být ohrazeno tak,
aby diváci závodníkům nepřekáželi.
Startovní stupeň se nesmí při zatížení kymácet nebo měnit polohu. Horní hrana stupně nesmí
být vyšší než 250 mm nad vodní plochou. Plovoucí startovní stupeň musí být pevně zakotven
a zabezpečen proti kolísání.
Pořadatel musí zajistit 2 svážecí čluny (po jednom na každé straně startoviště). Při evropských
a světových mistrovstvích musí být oba čluny s motorovým pohonem (elektromotorem).
Svážecí čluny musí být dostatečně vybaveny pro uložení modelů (např. pěnovou gumou).
Obsazení svážecích člunů sestává nejméně ze dvou dospělých, znalých osob, dodaných
pořadatelem. Při obtížném zachraňování, např. ve třídě F1, může startovní pomocník při
vyzvednutí modelu doprovázet svážecí člun a model vyzvednout. Obsluha svážecích člunů
musí mít plovací vesty.
Svážecí čluny z lehce poškoditelných materiálů (např. nafukovací čluny) jsou zakázány.
Svážecí služba podléhá vedoucímu startoviště, který rozhoduje o nasazení svážecího člunu.
5
Svážení modelů je organizováno tak, že svážecí člun jede v přímé linii k havarovanému
modelu a má vždy přednost. Okolo jedoucí modely musí snížit rychlost, nebo se musí dalece
vyhnout. Je-li svážecí člun okolo jedoucím modelem ohrožen, může vedoucí startoviště
vyslovit trest jako např. odečet kola, při opakování přestupku červenou kartu, při nárazu do
svážecího člunu vždy červenou kartu (viz také bezpečnostní předpisy).
Ležící modely budou vyzvednuty postupně.
Na startovišti musí být k dispozici následující další předměty:
- 1 digitální váha
- 1 digitální měřič napětí
- 1 měřič frekvence
- 1 počítač pro měření kol a času
- formuláře pro manuální kontrolu (viz Příloha D3)
- 3 stopky (digitální)
- 1 počítačový program
2. Obsazení startoviště
Pro startoviště tříd Mono/hydro, FSRE, Eco, Eco-Team, F1 a F3 platí následující obsazení:
- 1 vedoucí startoviště (při Eco Team 2, přičemž jeden převezme vedení)
- 2-3 rozhodčí pro pozorování bójí
- 3 časoměřiči pro třídy F1 a F3
- 1 kvalifikovaná osoba pro obsluhu počítače kol
- 2 osoby pro hlášení průjezdů (1 pro manuální počítání, 1 pro počítač)
- 1 kvalifikovaná osoba pro manuální kontrolu počítání kol
C. Ustanovení pro závodníky
1. Věkové skupiny – viz všeobecná pravidla.
2. Evropských a světových mistrovství se mohou účastnit všechny přihlášené členské svazy
Navigy, je-li zajištěna znalost pravidel a členský svaz se předešlý rok zúčastnil soutěží a
dále existuje. Příslušné modely musí odpovídat závodním pravidlům.
6
D. Všeobecná technická ustanovení
1. Druhy pohonu
Jako pohon modelů skupiny M jsou povoleny pouze elektromotory a spalovací motory.
2. Palivo pro tankování modelů
Pro modely třídy F1V, opatřené spalovacím motorem se žhavící svíčkou je povolena
libovolná směs. Závodník může naplněnou láhev přinést na startovní stupeň k doplňování.
Láhev nesmí být během pracovního času doplňována.
3. Tlumič, měření a předpisy
Spalovací motory musí mít tlumič zhotovený podle podmínek pravidel a pevně
stanovených měřicích předpisů hluku s omezením na 80dB/A. (Týká se tříd F1V a F3V).
K měření hluku se používají zařízení s tolerancí nejvýše +/- 2,0 dB a musí odpovídat IEC
předpisům. Měřicí instrumenty musí být zajištěny pořadatelem a musí mít zkušební
certifikát uznávané zkušebny. Přezkoušení musí být prováděno s odstupem jednoho roku.
Je-li výsledek měření uváděn do protokolu, musí být evidence zajištěna bez odchylek.
Měření hluku může provádět jen osoba, která je znalá zacházení s měřícími instrumenty a
měřící metodou.
Měřicí předpisy a umístění měřících zařízení viz. Příloha D6.
4. Ustanovení pro finále
Při mezinárodních závodech, jako mistrovství Evropy a mistrovství světa, je konáno finále
u tříd: Eco, Mini Eco, Mono/Hydro, FSRE, Eco Team, Mini Eco Team.
Jsou-li známí účastníci finále, bude místo na startovním stupni určeno následovně.
Závodník s nejlepším výsledkem volí místo na startovním stupni jako první. Poté volí
následující závodník, až jsou všechna startovní místa obsazena.
Nekoná-li se finále, musí být konány nejméně 3 jízdy ve třídě, doporučeny jsou 4 jízdy.
Počítány jsou dva nejlepší výsledky.
Jestliže není možno kvůli povětrnosti nebo jiným okolnostem konat finále, počítá se součet
dvou nejlepších výsledků, byly-li konány pouze dvě jízdy, počítá se lepší výsledek.
Špatné počasí je, není-li možné podle pravidel závod provést např. pro nebezpečnou jízdu,
při které hrozí modelům poškození (např. bouře, silný vítr, vichřice, silný déšť nebo
sněhová přeháňka).
Vedoucí družstev (jejichž zástupci jsou ve finále), hlavní rozhodčí, zástupce Navigy jakož
vedoucí sekce a jeho zástupce rozhodují, zda je možné další konání závodu. Při rovnosti
platí rozhodnutí vedoucího sekce.
5. Nasazení a provoz zařízení pro kontrolu radiových zařízení
(1) Při oficiálních soutěžích Navigy jsou přípustná pouze digitální radiová zařízení pro
ovládání modelů, u kterých šířka pásma nepřekročí 20 KHz. Během závodu musí být
zajištěn současný provoz až 8 modelů. Pro dosažení větší bezpečnosti nesmí provoz
radiového zařízení rušit jiná zařízení v rastru 20 MHz. Mezifrekvence nejsou dovoleny.
Provoz radiových zařízení podléhá právním předpisům příslušné členské země Navigy.
Rovněž povolená frekvenční pásma podléhají právním předpisům členské země.
Pořadatelská země má dovolené frekvence sdělit v propozicích soutěže. Je možno
zajistit, aby po omezenou dobu konání soutěže byly povoleny cizí frekvence.
Eventuální výlohy přejímá pořadatel.
Pořadatel nemůže zodpovídat za problémy, které se v průběhu pořádání soutěže
vyskytnou za předpokladu, že v propozicích byly uvedeny všechny nutné informace.
Zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz jsou povolena.
7
(2) U každého vysílače a přijímače musí být možná rychlá výměna krystalů či frekvence.
Pro třídy FSR-E, Mono/Hydro, Eco, musí mít účastník závodu k dispozici 4 různé
krystaly. U tříd F1 a F3 nejméně 2 různé krystaly. (Přidělení kmitočtů při registraci.)
(3) Rozhodčí závodu provádí kontrolu, aby zjistil případné rušení. Při světových a
kontinentálních mistrovstvích je provedení kontroly předepsáno, k tomu musí být na
každém startovišti nejméně jeden scanner pro měření frekvence. Doporučena je
komplexní kontrola areálu.
(4) Bude-li při kontrole rušení zjištěno rušení jiným závodníkem nebo vnějším cizími vlivy,
model se dostal mimo kontrolu a nemůže dále pokračovat v závodě, má postižený
závodník možnost tuto jízdu opakovat, pokud je to časově a technicky možné.
6. Měření času
(1) Ve všech třídách, kde je dosahován čas, je čas zjišťován na setiny. Předepsáno je
použití digitálních stopek.
(2) Měření času může být elektrické nebo manuální. Jako elektronické měření času platí,
je-li čas měřen automaticky elektronickým časovým systémem. Měření času s časovým
systémem, který je obsluhován manuálně není elektronickým měřením. Pro jistotu musí
být při elektronickém měření času současně též manuální měření dvěma časoměřiči. Při
chybě elektronické časomíry platí čas časoměřičů (třídy F1 a F3).
(3) Při manuálním měření času musí měřit tři časoměřiči. Platí následující pravidlo:
Čas dvou stopek je stejný, třetí čas se škrtá.
Čas třech stopek má rozdílnou hodnotu, čas, který má více než jednu desetinu sekundy
nahoru nebo dolů se škrtá, pro výsledek bude čas obou stopek sečten a podělen dvěma,
přitom bude třetí místo za desetinnou čárku zaokrouhleno na 5 zaokrouhleno nahoru,
pod 5 dolů.
Vypadnou-li jedny ze tří stopek, platí předcházející.
Vypadnou-li dvoje nebo troje stopky, musí být jízda opakována. O opakování běhu
s ohledem na technické a jiné náležitosti rozhoduje vedoucí startoviště.
Před zahájením závodu přezkouší vedoucí startoviště schopnosti funkcionářů a zařízení
na měření času. Změřené časy mohou být smazány teprve na pokyn vedoucího
startoviště.
7. Boje
(1) Závodní dráha je vyznačena bójemi. Každá boje musí být dvoubarevná (červená/bílá),
dobře viditelně značená. Barevné pruhy musí být kolmé na vodní hladinu.
(2) Boje musí být válcové, z materiálů, které nezpůsobují poškození modelů (např. korek,
polystyren apod.). Uchycení boje (dráty) nesmí z boje vyčnívat, spojení mezi bójemi
musí být nejméně 300 mm pod vodní hladinou.
Rozměry:
Třídy F1/F3/Eco:
Průměr alespoň 100 mm, 200 mm výška, nejméně 100 mm a nejvýše 200 mm kolmo
nad vodou. Brána u F3 v toleranci +/- 5% na střed bojí. Trojúhelník musí být napnut.
Třídy Mono/Hydro, FSRE:
Průměr alespoň 200 mm, nejméně 200 mm a nejvýše 300 mm kolmo nad vodou.
Trať musí být napnutá.
8. Povolené modely, možnost použití, stav modelů při závodech
(1) Ve všech třídách může závodník nahlásit a závodit se dvěma modely. Oba modely musí
být registrovány a označeny.
8
(2) Ve všech třídách může závodník pro jízdu použít jeden z obou modelů. Oba modely
může přinést na přípravnou plochu, na startoviště může vzít pouze jeden model.
Vstoupí-li na startoviště, nesmí již modely měnit. V průběhu jízdy nesmí být model
rovněž měněn, druhý model může být použit až při příští jízdě, nebo když byl první
model během jízdy poškozen.
(3) Model může být nasazen ve více třídách v průběhu závodu, pokud odpovídá příslušným
předpisům té třídy.
(4) Je-li model během jízdy poškozen, není nárok na opakování jízdy. Toto platí též při
překážce způsobené cizím tělesem, vodními rostlinami nebo zbytkami bojí a podobně.
(5) Nárok na opakování jízdy je možný po dohodě s vedoucím startoviště v následujících
případech:
- měření času vypadlo,
- radiokontrola ukazuje rušení, kvůli kterému se model ocitl mimo kontrolu,
- při utržení boje, kromě závodníka, který utržení boje způsobil (člun narazil do boje a
závodník utrhl boji při pokusu o uvolnění např. činností motoru),
- povětrnostní poměry mezi skupinami jedné třídy se silně zhoršily tak, že pokračování
závodu není možné.
9. Registrační číslo a startovní štítek
(1) Všechny modely skupiny M musí mít označeny trvalým registračním číslem, jeho
součástí je označení země. Toto trvalé registrační číslo je přiděleno příslušným
zemským svazem. Číslo nesmí být na odnímatelných částech (kryt atp.). viz Příloha
E1.
(2) Pro závodníka jsou povoleny dva modely pro každou třídu, oba musí být označeny
stejným trvalým registračním číslem. Použije-li závodník další model, následuje
diskvalifikace.
Číslo a označení země musí být uvedeno černými písmeny a číslicemi na bílém
podkladu. Výška písmen a číslic musí být 20 mm (viz Příloha E1). Třída, ve které model
startuje, nemusí být na modelu uvedena.
10. Startovní štítek
(1) Každý model třídy, u které jsou počítána kola, musí být vybaven startovním štítkem.
(2) Velikost startovního štítku je 80 mm x 80 mm. Štítek musí být vyroben z bílého a
neprůhledného plastu. Nalepená černá čísla musí mít výšku 70 mm a šířku alespoň
10 mm. (viz Příloha E2).
(3) Startovní štítek musí být oboustranně čitelný a připevněný na modelu nebo vzadu
alespoň jedním šroubem.
(4) Není-li štítek osobami, které počítají kola čitelný, nebo je průhledný, nejsou kola
počítána. Totéž platí, je-li v průběhu jízdy štítek ztracen. Bíle nalakované plochy člunu
s nalepeným startovním číslem nejsou dovolené.
11. Počítání kol
(1) Personální obsazení viz Startoviště.
(2) Počítání kol je prováděno počítačem. Současně je ručně prováděným zápisem prováděna
kontrola (viz Příloha D3). Selže-li v průběhu jízdy počítač, platí výsledek ručního
zápisu. Při finálové jízdě je ruční zápis vedoucím startoviště nebo pověřenou osobou
evidován a počítání doloženo.
(3) Vedoucí startoviště spustí počítání kol a čas jízdy dálkovým znamením přímo ze
startoviště. Startovní signál je proveden píšťalkou nebo znamením z počítače. Též konec
času je oznámen píšťalkou nebo znamením z počítače.
Všechny modely musí po signálu oznamujícím konec času dojet začatá kola. Modely,
9
které jsou po skončení času na startovním stupni, nemohou být nasazeny k dokončení
dalšího kola. Čas na dokončení posledního kola je 60 sekund.
12. Počítání transpondéry
(1) Při světových a evropských mistrovstvích musí být počítání prováděno prostřednictvím
transpondérů. Modely musí být zhotoveny tak, aby bylo možno transpondér použít.
Použití transpondéru je uvedeno v propozicích.
V současné době jsou k dispozici dva systémy transpondérů.
U systému 1 je každý transpondér vybaven vlastním napájením el. proudem.
Transpondér musí být upevněn v zadní části modelu pod víkem (max. 10 cm daleko od
zadní hrany). Je možné též připevnění na zadní část modelu (také zde je třeba dbát na
10 cm vzdálenost).
U systému 2 je proud zásobený přes radiové zařízení. Závodník musí zajistit, aby bylo
možné připojení transpondéru na výstup u přijímače. Transpondér je vybavený
zástrčkou JR. Připevnění a montáž je jako u zápůjčního traspondéru.
Za nevhodně umístěný transpondér a z toho důvodu vyplývající chyby jeho funkce je
odpovědný závodník.
Současně je prováděno ruční počítání (viz předcházející).
13. Registrace závodníků a modelů
Registrace provádí příslušný vedoucí startoviště.
(1) Po ukončení registrace vyvěsí vedení závodu seznam účastníků, oprávněných k účasti.
Nepřipuštění je odůvodněno.
Modely, max. 2 pro třídu na závodníka budou vhodně označeny. Bez tohoto označení
není možný start modelu. Je-li označení modelu ztraceno, má závodním povinnost toto
neprodleně ohlásit vedení závodu.
(2) Zahájení závodu je možné nejdříve za jednu hodinu po oznámení oprávnění ke startu.
14. Stanovení startovního pořadí
(1) Startovní pořadí je stanoveno vedením závodu nebo losem. Při rozdělení skupin
je přihlíženo k následujícímu:
a. Závodníci z každé země jsou rovnoměrně rozděleni do více skupin.
b. Frekvenční odstup v jednotlivých skupinách je volen tak, nebyly použity sousední
kanály a bylo dosaženo větší bezpečnosti.
(2) Jsou-li dvě nebo více startovišť, může vedení závodu závodníkům určit, které kanály na
kterém startovišti mohou být použity.
Technická komise Navigy navrhla pro jednotlivá startoviště následující kanály:
F1 V
: 27 MHz kanál 1-5
40MHz kanál 50, 52
41 MHz kanál 401, 403
F1 E
: 27 MHz kanál 6-9
40MHz kanál 54, 56
41 MHz kanál 405, 406
F3
: 27 MHz kanál 10-17
40MHz kanál 51, 53, 92
41 MHz kanál 400, 402, 404
Eco, FSRE, Mono/Hydro: Všechny zbývající kanály výše uvedených frekvencí:
: 27 MHz kanál 19-32
40 MHz kanál 57-91
41 MHz kanál 407-420
Pásmo 2,4 GHz je povoleno pro všechny třídy
Přidělení kanálů je uvedeno v propozicích soutěže.
10
Pro třídu Eco-Team mohou být volně použity všechny kanály. V přihlášce musí každý
závodník týmu uvést 4 kanály.
(3) Při účasti závodníka na téže soutěži ve více třídách, které se konají současně na
různých startovištích má závodník právo na domluvu s vedoucím startoviště na
odložení svého startu nebo startovního pořadí (třídy F1 a F3).
E. Provedení závodu
1. Vyvolávací čas
(1) Vyvolávací čas je 2 minuty. V průběhu tohoto času vyvolá vedoucí startoviště
jmenovitě závodníka, aby se dostavil na startoviště.
Při vyvolání závodníků na start je oznámena příprava následujícího závodníka.
(2) Nedostaví-li se závodník se svým modelem ke startu v průběhu vyvolávacího času,
ztrácí nárok na start v této jízdě.
(3) Nedostaví-li se závodník ke startu, činí vyvolávací čas pro následujícího závodníka
3 minuty.
(4) V průběhu závodu může dojít k časovému posunu v časovém plánu. Závodník musí
samostatně sledovat průběh závodů. 15 minut před startem musí být se svým modelem
připraven k jízdě. Větší časové posuny jsou prostřednictvím hlavního rozhodčího
neodkladně ohlášeny. Za dodržení startovního času, je-li informace o změně
zveřejněna, zodpovídá závodník.
2. Přípravný čas
Model musí být ve všech třídách, ve kterých závodník startuje, přinesen připravený k jízdě.
(např. zalepený, se všemi díly, nasazeným šroubem atp.) Vážení, měření nebo tankování
nezkracují přípravný čas. (viz. také vypínač pod víkem při bezpečnostních předpisech).
3. Oznámení o zahájení hodnocení
K zabránění nedorozumění dá vedoucí startoviště závodníku zřetelné znamení o zahájení
hodnocení (paží, hlasem), pokyn může dát i pomocník, to platí pro závodníka jako začátek
hodnocení.
Ve třídě F1 má závodník možnost oznámení času, dříve než zahájí následující jízdu.
4. Přerušení závodu
(1) Přerušení celého závodu může učinit pouze hlavní rozhodčí nebo zástupce Navigy.
(2) Přerušení závodu na startovišti může provést vedoucí startoviště.
(3) Je-li v průběhu jízdy utržena boje, platí následující postup:
F1, F3: Jízda je přerušena, čas je zastaven, model je vyzdvižen na startovní stupeň.
Boje je vyměněna, v průběhu tohoto času nelze provádět žádné opravy,
dobíjení pohonných článků nebo doplňování paliva. Po opravě dráhy je
odstartován zbytek času.
Hydro/Mono/Eco:
Je-li během jízdy utržena boje, je jízda zastavena a po nabití pohonných článků
je nový start. Model, který utržení boje způsobil, se nesmí zúčastnit nového
startu. Nabíjecí čas je nutno respektovat.
FSR/Eco-Team:
Je-li během jízdy utržena boje, je jízda zvukovým znamením vedoucího
startoviště přerušena. Všechny modely jsou vyzdviženy na startovní stupeň.
Počty kol a zbývající čas budou zaznamenány. Opravy a nabíjení pohonných
článků v průběhu přerušení nejsou dovoleny. Po opravě trati následuje nový
start na pravou spodní bóji.
11
5. Hodnocená a oznamování výsledků
(1) Výsledky každého startoviště jsou zveřejněny na výsledkové listině a vyvěšeny během
2 hodin jako předběžné výsledky. Zveřejnění je provedeno na vývěsce, na předem
určeném místě.
(2) Nejdříve za jednu hodinu je možné tyto výsledky považovat za definitivní. Během
hodiny je možné proti výsledkům podat protest, později není možný.
6. Kontrola modelů
(1) Před a po každé jízdě každé třídy má vedoucí startoviště právo kontrolovat náležitosti
modelu.
U tříd s pevně stanoveným počtem pohonných článků nebo pevně stanovenou hmotností
sady, je po každé jízdě prováděna kontrola. Před jízdou bude měřeno napětí pohonných
článků přes nouzový vypínač. Takové měření bude povoleno při toleranci od 0,5 V od
nejvyššího napětí, jinak se musí měřit přímo na akumulátoru. Závodník musí pro toto
měření svůj model otevřít. Je známo, že např. u podmíněných elektronických regulátorů
může být napětí nepřesné, závodník může též vmontovat přímé vedení pro měření od
akumulátoru vně mimo model. Po jízdě bude kontrolován počet článků, druh a velikost
článků a hmotnost. Kromě toho bude měřeno napětí pohonných článků (zda není pod
limitem minimálního napětí). Budou-li stanovené hodnoty napětí podkročeny nebo
překročeny, či nejvyšší povolená hmotnost akumulátoru překročena, bude závodník pro
tuto jízdu diskvalifikován.
Závodník má povinnost uvedenou kontrolu nechat provést. Opustí-li startovní stupeň
bez kontroly, je z jízdy diskvalifikován. Pro měření a vážení akumulátorů platí měřidla,
poskytnutá rozhodčím. Před soutěží je závodníkům umožněna zkouška měření a vážení.
(2) Při světových mistrovstvích a rovněž při ustavení rekordu musí být tři první modely
kontrolovány na dodržení stavebních předpisů.
Budou provedeny následující kontroly:
- U třídy F1E zda celková hmotnost modelu nepřesahuje 1 kg nebo u třídy F1E+1kg
celková hmotnost modelu 1 kg přesahuje.
- U tříd FSRE, Eco, Eco-Team, Mono/Hydro zda druh, počet a napětí pohonných
článků souhlasí s pravidly.
- U třídy F1V, zda příslušný zdvihový objem válců spalovacího motoru odpovídá
třídě, ve které model startoval.
- Zda nebyl překročen povolený hluk.
- U tříd Eco zda je dodržena minimální hmotnost.
(3) U spalovacích motorů se měření provádí za studeného stavu. Tolerance +1% je
přípustná.
- Měření zdvihu se provádí hloubkovým měřidlem skrze otvor žhavící svíčky. Teprve
poté je motor otevřen.
- Měření vrtání se provádí vnitřním měřidlem v oblasti mezi horní hranou výfuku a
mrtvým bodem zdvihu. Budou provedena dvě měření (asi 90 stupňů vzájemně
přeložená) a poté stanovena střední hodnota. Zjišťování zdvihového objemu válců
z naměřených hodnot následuje prostřednictvím tabulky nebo počítačového
zpracování (Příloha D8).
(4) Mohou-li být rychlost, čas nebo počet bodů přijaty jako nový rekord, nesmí vedoucí
startoviště propustit model, dokud není provedena jeho kontrola.
(5) Závodník má povinnost předložit svůj model ke kontrole a při kontrole pomoci. Má sám
provést všechny přípravné práce. Odepře-li, bude diskvalifikován. Nejsou-li výsledky
12
kontroly ve shodě s pravidly, následuje rovněž diskvalifikace. V tomto případě jsou
rovněž kontrolovány modely na dalších místech.
(6) Rekordy mohou být dosahovány v následujících třídách: F3 / F1
(7) V různých třídách mohou být modely před startem váženy a může být měřeno napětí
pohonných zdrojů. Podruhé nemusí být vážení a napětí měřeno, jestliže je předepsaná
hodnota dodržena. Změna hmotnosti modelu, ležícího na váze je možná. Je-li model
vzat z váhy, proces vážení končí.
Neodpovídá-li napětí nebo hmotnost modelu pravidlům, není model k této jízdě
oprávněný. Je nutno vzít v úvahu platná pravidla pro třídu.
F. Tresty
1.
Všechny testy mají být ihned oznámeny závodníkovi. Proti tomuto rozhodnutí není
možný žádný protest.
2. Je-li překročena maximální povolená hlučnost 80 dB/A ve třídách F1V a F3V, je model
pro probíhající jízdu diskvalifikován. Rozhodnutí náleží vedoucímu startoviště.
3. Je-li startovní štítek nečitelný, nebo byl v průběhu jízdy ztracen, je model ihned vzat
z jízdy. Není – li toto splněno, může vedoucí startoviště po jednom upozornění
soutěžícího z probíhající jízdy vyloučit.
4. Zapíchne-li se model do bóje a závodník při pokusech o uvolnění z bóje zapínáním
motoru způsobí utrhnutí bóje, nesmí se tento závodník účastnit následující rozjížďky.
5. Použití jiného, než určeného nebo nepovoleného krystalu, je důvodem pro vyloučení
z jízdy. Opakování tohoto přestupku je důvodem k vyloučení z celého závodu.
6. Je-li stojící model přejet jiným modelem, je udělena příslušnému soutěžícímu žlutá karta
s odečtením jednoho kola. Je-li přejet stojící model stejným soutěžícím podruhé, je
udělena červená karta, která znamená diskvalifikaci pro probíhající jízdu.
Je-li na stojící model upozorněno vedoucím startoviště a přesto je tento model přejet
jiným modelem, je udělena červená karta ihned.
7. Vynoří- li se neočekávaně model nebo otočí se a za ním jedoucí model již nemůže uhnout
a vynořivší model je přejet, nenásleduje žádný trest.
8. Opouští – li soutěžící během jízdy startovní místo, musí ponechat vysílač na startovním
místě. Nedodrží-li to, je pro danou jízdu diskvalifikován.
9. Je-li objeta bóje z nesprávné strany, může se závodník, pokud neomezí ostatní závodníky,
otočit a bóji znovu objet. Jestliže při tom jinému závodníku překáží nebo jej srazí,
následuje odečtení jednoho kola. Při opakovaném provinění následuje diskvalifikace pro
danou jízdu. Způsobí-li překážející model to, že ohrožený model nemůže pokračovat
v jízdě, dostane závodník červenou kartu.
10. Pomaleji jedoucí model může být předjížděn po obou stranách.
Přitom je pomalu jedoucímu modelu zakázáno měnění směru, způsobující ohrožení
rychlejšího modelu. Takové překážení je trestáno odečtením jednoho kola.
Je-li rychlejší model pomalejším vícekrát ohrožen, následuje diskvalifikace pomalejšího
modelu.
„Týmová“ jízda, vedoucí k ohrožení nebo poškození modelu jiného soutěžícího není
dovolena. Tento přestupek je trestán červenou kartou.
Bude-li pomalu jedoucí model předjet, nesmí být vytlačován stranou. Při dotyku
rychlejšího modelu následuje žlutá karta, je-li pomalejší model rychlejším modelem
sražen, následuje červená karta.
11. Při nesportovní jízdě, při překážení ostatním účastníkům, při nešetrném jakož i nedbalém
ohrožení diváků nebo při nárazu modelu do startovního stupně může vedoucí startoviště
13
podle vlastního uvážení vyslovit následující tresty:
a.) při prvním provinění výstraha (žlutá karta, odečet jednoho kola)
b.) při druhém nebo zvlášť bezohledném provinění následuje diskvalifikace (červená
karta). Zároveň je model ihned vyjmut z vody.
12. Sportovní chování jízda je hlavním pravidlem. Nechová – li se opakovaně soutěžící
k jinému soutěžícímu nebo rozhodčímu sportovně, následuje diskvalifikace hlavním
rozhodčím na celý závod. (Na návrh vedoucího startoviště). Napadne-li soutěžící
v průběhu závodu fyzicky jinou osobu, je napadající okamžitě z daného prostoru vykázán.
Toto platí i pro pomocníka. O dalších sankcích rozhodne presidium Naviga.
Žlutá karta: odpočet jednoho kola
Červená karta: diskvalifikace pro jízdu
G. Pravidla pro jednotlivé třídy
1. Pravidla pro třídu Eco Expert
(1) Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 1 kg.
(2) Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na
trojúhelníkové trati, odpovídající příloze C1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně
3, maximálně 6 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na
sedm po domluvě s vedoucím startoviště nebo vedoucím sekce M (případně s hlavním
rozhodčím). Toto se nesmí stát pravidlem. (Ne při evropských a světových
mistrovstvích).
(3) Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Eco Expert
1) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole
pravidel.
2) Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít akumulátory podle Přílohy 1.
Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být
snadno přístupné kontrole. Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí
být v případě používání přijímačových baterií prokazatelná.
3) Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením.
(4) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán regulátorem
otáček.
(5) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Váha modelu včetně přijímačových
a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě Eco menší než 1000g (včetně
startovního štítku). Měření napětí a měření akumulátorů viz. Ustanovení pro závody.
(6) Soutěžní pravidla
a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí
bójí. Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu,
začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí
model ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po
signálu a rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, pak má být start
později startujícího modelu proveden na pravou boji. Tak nedojde k překážení jiným
modelům.
14
b) Jezdí se 3 nebo 4 jízdy. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Šest závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závody D. 4.)
c) Doba jízdy viz Příloha A1.
d) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
f) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
2. Pravidla pro třídu Eco Standard
Platí pravidla pro třídu Eco – Expert s následujícími výjimkami:
Doba jízdy viz Příloha 1.
3. Pravidla pro třídu Eco - Team
(1) Definice
Eco Team je soutěž družstev pro modely tříd Eco. Nerozlišují se modely třídy Expert
a Standard.
(2) Soutěžní pravidla.
Minimálně 2 maximálně 3 závodníci s maximálně 3 Eco modely tvoří jedno družstvo.
Pro modely platí stejné stavební předpisy třídy Eco Expert, případně Eco Standard.
Stejné platí pro povolené články a rovněž jízdní pravidla.
Změny oproti pravidlům Eco jsou :
1. Na vodě smí být pouze jeden model z každého družstva.
2. V průběhu závodu jsou odpadlé modely sváženy. Další model příslušného družstva
může startovat, až když je odpadlý model svážecím člunem vyzvednut z vody.
3. Jízdní čas viz Příloha 1. Pro každé družstvo jsou povoleny jen 3 sady akumulátorů.
Dobíjení akumulátorů v průběhu jízdy není dovoleno.
4. Každý závodník smí na start přinést pouze jeden model a pouze s tímto modelem
soutěžit.
5. Start závodu začíná stejně jako start třídy Eco. Každý další startující model startuje
na pravou přední bóji.
6. Dotknutí se svážecího člunu vede k okamžité diskvalifikaci celého družstva.
7. Smíšené týmy (soutěžící z různých států) nejsou na mistrovstvích Evropy a světa
povoleny.
8. Je povoleno maximálně 6 týmů v jedné skupině. Každý závodník týmu musí
v přihlášce uvést 4 krystaly.
9. Ve třídě Eco Team Junior je pro tým povolen jeden dospělý jako poradce. Dospělý
nesmí působit jako startovní pomocník. Smí zasahovat jen podle povolení vedoucího
startoviště, když je ohrožena bezpečnost týmu. Proti rozhodnutí vedoucího startoviště
není možný žádný protest.
15
4. Pravidla pro třídu FSRE
(1) Definice
Ve třídě FSRE mohou startovat pouze jednotrupové modely s elektromotorem a
pohonem ponořeným lodním šroubem. Jiné trupy a pohony nejsou povoleny. Hydro a
Mono modely jsou zakázány.
(2) Doba jízdy je 15 minut. Jízdní kurs je tvaru M, modifikovaný podle tratě třídy
Hydro/Mono (Příloha B5). Současně jede až 8 modelů.
(3) Start je prováděn znamením, startuje se na levou zadní boji. Je-li zařízení pro měření
transpondéry použito s ukotvením na ostrov a tím není možný start na levou zadní boji,
může vedoucí startoviště nařídit start na střední boji. Všechny modely musí být před
startovním signálem na vodě před startovním stupněm a drženy pomocníkem. Při tom
musí model ležet zádí ke startovnímu stupni.
Na základní linii (souběžně se stupněm) jsou dvě boje (např. dvě boje trojúhelníka).
Tyto boje se nesmí zevnitř projet (jezdit ve vnitřní části M trati). Za jízdu uvnitř trati je
poprvé udělena žlutá karta, podruhé červená karta.
(4) Jsou povoleny pouze modely, které se při převrácení samostatně otočí. Zůstane-li model
ležet, je svážecím člunem vyzvednut.
Jako pohonné články jsou povoleny akumulátory podle Přílohy 1. Rozdělení nejvýše
možného počtu článků do různých sad akumulátorů je povoleno pouze u NiMh a
LiFePo článků. Dobíjení článků v průběhu jízdy není dovoleno.
(5) Není předepsána minimální a maximální váha.
(6) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
(7) Jezdí se 3 nebo 4 jízdy. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Osm závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závody D. 4.)
5. Pravidla pro třídy Mono a Hydro
(1) Stavební předpisy
Modely tříd Mono/Hydro jsou podobné rychlostním člunům. Napodobení může být
provedeno figurou řidiče, nástavbou kabiny, atrapou motoru, výfukových trubek atp.,
které budou jako nástavba zhotoveny – prostřednictvím výrobců zamýšlených kapot a
krytů.Použití přídavných obracecích dílů z polystyrenu a nafukovacích balonů atp. není
povoleno, pokud nemají tvořit pevnou součást modelu (např. kabina, nebo komora).
Modely musí být vybaveny jedním nebo více poloponořenými šrouby a jedním nebo
více elektromotory, které nepodléhají žádným omezením.
Modely musí být vybaveny oboustranně čitelným startovním štítkem, jeho materiál a
popis je uveden ve všeobecné části. Eventuálně je povolen druhý štítek, je-li tím
zajištěna oboustranná viditelnost.
Pohonné zdroje viz Příloha 1.
16
(2) Třídy
Pořádány jsou následující třídy:
Mono I jednotrupové čluny
Mono II jednotrupové čluny
Hydro I vícetrupové čluny (kataraman, tříbodový člun)
Hydro II vícetrupové čluny (kataraman, tříbodový člun)
(3) Trvání jízdy
Viz Příloha č. 1
(4) Soutěžní pravidla
a) Závodní dráha a počet závodníků
Modely jedou po směru hodinových ručiček na oválném kursu, který je tvořen 6
bójemi. Vyměřování a stavba tratě je podle nákresu (Příloha C4). Odstup základní linie
od startovního stupně činí 15 m. Vzdálenost levé a pravé dolní boje k břehu má činit
alespoň 15 m. Na startovní a cílové linii jsou další boje. Startovní a cílová linie se
nalézá 5 m vlevo od Startovní pozice 1.
Závodníci budou rozděleni do skupin s až 6 účastníky, přitom skupiny mají být stejně
velké. Ukazují-li se rychlosti modelů příliš vysoké, může vedoucí startoviště ve
spolupráci se závodníky omezit počet závodníků ve skupině na 4. V průběhu závodu
jsou neobsazené skupiny doplněny (povinný předpis).
Jezdí se 3 nebo 4 rozjížďky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Šest závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. Jinak viz
Ustanovení pro soutěž D. 4.
b) Start
Modely jsou nejdříve na povel položeny na vodu a jedou na akustický signál zjevně
okolo 3 pravých bójí k startovní linii, která se nalézá 5 m od startovního stupně vlevo.
Nepřejede-li model do 5 vteřin základní linii před startovním stupněm, je start nemožný.
V průběhu startovního času nesmí být přejeta startovní linie, snižována rychlost nebo
model zastaven. Startovní čas je vedením hlášen následovně: 10, 5, 4, 3, 2, 1, start.
Teprve po tomto povelu začíná běžet čas jízdy. Předčasný start (přejetí startovní linie
před povelem „Start“, zpomalení nebo zastavení modelu) bude potrestán odnětím
jednoho kola. Předčasný start oznámí vedoucí startoviště příslušným závodníkům
v průběhu prvního kola.
c) Slušnost je nejvyšší pravidlo.
d) V zásadě je možno předjíždět v každém místě tratě. Modely, které jedou v „ideální linii“
mohou být předjížděny pouze vně. Ideální linie je jízdní dráha, která vede po spojnici
bójí. Odchýlí-li se model od základní linie, může být předjížděn zevnitř.
e) Při předjíždění nesmí závodník jinému modelu překážet změnou směru jízdy. Např.
protnout ideální linii přes právě předjížděný člun na boji.
f) Ležící model musí být objet v dostatečné vzdálenosti. Je-li ležící model přejet jiným
závodníkem, vyhlásí vedoucí startoviště příslušný trest podle ustanovení pravidel pro
závod.
g) Objede-li závodník boji zevnitř, bude potrestán přičtením 5 vteřin. Objede-li chybně dvě
boje, bude mu odečteno jedno kolo. Při každé další chybně objeté boji mu bude
odečteno další kolo. Není přípustné obrácení modelu a nové najíždění na bóji. Modely,
které během jízdy zůstanou ležet, budou po skončení jízdy vytaženy. Při neobyčejných
okolnostech, např. když se model potápí, dovolí vedoucí startoviště okamžitou
17
záchranu. Pořadateli je doporučeno namontovat startovní stupeň asi 1,2 m vysoko nad
vodou.
h) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
i) Jízdy jednotlivých tříd jsou prováděny v následujícím pořadí:
Mono I-II potom Hydro I-II,
junioři startují dříve než senioři.
6. Pravidla pro třídy F1V a F1E
(1) Třída F1V
U třídy F1V se jedná o bezdrátově dálkově řízený model lodi poháněný spalovacím
motorem.
Jsou rozlišovány následující třídy:
1. F1-V3,5: Volně stavěné modely závodních člunů se spalovacím motorem do 3,5 ccm
zdvihového objemu válců s pohonem ponořeným šroubem, které absolvují
rychlostní kurs (Příloha C2)
2. F1-V7,5: Volně stavěné modely závodních člunů se spalovacím motorem nad 3,5 ccm
do 7,5 ccm zdvihového objemu válců s pohonem ponořeným šroubem, které
absolvují rychlostní kurs (Příloha C2)
3. F1-V15: Volně stavěné modely závodních člunů se spalovacím motorem nad 7,5 ccm
do 15,0 ccm zdvihového objemu válců s pohonem ponořeným šroubem,
které absolvují rychlostní kurs (Příloha C2)
U všech tříd může být zabudovaný jeden nebo více motorů. Jejich celkový zdvihový
objem válců nesmí být větší, než je povoleno pro příslušnou třídu. Proměření zdvihového
objemu motoru nebo motorů může nařídit hlavní rozhodčí.
(2) Třída F1E
U třídy F1E se jedná o volně stavěné modely závodních člunů s elektromotorem. Jsou
rozlišovány následující třídy:
1. F1E-1kg: Volně stavěné modely závodních člunů s elektromotorem s celkovou
hmotností (zahrnuje všechny lodní šrouby) do jednoho kilogramu
s pohonem ponořeným lodním šroubem, které absolvují rychlostní kurs
(Příloha C2). Díly, které se vlní, nesmí být použity.
2. F1E+1kg: Volně stavěné modely závodních člunů s elektromotorem s celkovou
hmotností přes jeden kilogram s pohonem ponořeným lodním šroubem,
které absolvují rychlostní kurs (Příloha C2).
Počet článků, hmotnost, druhy pohonných zdrojů a napětí jsou uvedeny v Příloze A1
Před startem je provedeno měření napětí. Při měření nesmí být překročená nejvyšší
přípustná hodnota napětí podle Přílohy 1. Měření je uskutečněno přes nouzový vypínač.
Přístupnost napěťových zdrojů a kabeláž modelu musí umožnit jednoznačnou kontrolu
sad pohonných článků.
(3) Všeobecná ustanovení pro start a provedení jízd
a) Po dobu závodu se musí závodník a jeho pomocník na startovišti zdržovat uvnitř
pořadatelem viditelně označeného místa. Uvnitř tohoto prostoru se může závodník a
jeho pomocník pohybovat volně. Je dovolen pouze jeden pomocník.
b) Funkčnost vysílače a přijímače může být přezkoušena před startem. Vedoucí startoviště
kontroluje, jaké závodník použil krystaly. Při použití nesprávného krystalu může být
závodník pro danou jízdu vyloučen.
18
c) Záchrana modelů v průběhu pracovního času je možná.
d) Po skončení jízdy je model ihned vyjmut z vody a radiová řídící souprava vypnuta.
e) Dostane-li se v průběhu pracovního času model F1 mimo kontrolu a nebude-li v průběhu
jedné minuty závada odstraněna, bude jízda ukončena. Tento start platí jako provedený.
Byl-li model nebo závodník omezen (bylo mu bráněno), může závodník požádat o
opakování po skončení jízd. Opakování je povoleno pouze jednou (příklad: rušení od
jiného závodníka).
f) Je-li závodník kvůli výše uvedené události nucen přerušit svou jízdu a vedoucí
startoviště po přezkoušení opakování povolí, je celá jízda opakována. Na dosažený čas v
nepodařené jízdě není brán zřetel.
(4) Provedení závodu
a) Závod ve třídách F1-V a F1-E se koná ve třech časově odlišených rozjížďkách, které se
na mistrovství světa a mistrovství Evropy musí konat v různých dnech. Závodník má pro
jízdu a přípravný čas k dispozici dohromady 5 minut.
b) Během pracovního času 5 minut, který začíná vstupem na startovní stupeň, může být
proveden libovolný počet jízd. Po skončení jízdy následuje uvolnění pro další jízdu
vedoucím startoviště jak je nejdříve možné. Závodník nebo jeho pomocník musí začátek
jízdy oznámit zvednutím ruky. V průběhu pracovního času jsou dovolené úkony na
modelu, jako např. opravy, s výjimkou výměny motoru a dobíjení pohonných článků
nebo jejich výměna.
Dotankování ve třídách F1V je dovolené z tankovací nádoby, připravené pořadatelem na
startovním stupni. Při tankování není zastaven pracovní čas.
Měření času začíná na signál vedoucího startoviště. Opravy nebo úkony v průběhu
pracovního času nesmí vést ke změnám modelu, které by neodpovídaly předpisům
příslušné třídy.
c) Záchrana modelu v průběhu pracovního času je dovolena. Pracovní čas při záchraně
modelu není zastaven.
d) Skončí-li pracovní čas a model před jeho uplynutím překročil startovní linii, je tato jízda
ještě hodnocena.
e) Každý model musí jet dvě protiběžná kola na trojúhelníkovém kursu podle Přílohy.
Startovní a cílová linie je na pravou bóji prostřední branky kursu.
f) Start jízdy začíná zleva doprava. Dotek bóje není považován za chybu. Tři vnitřní boje
trojúhelníku, startovní a cílová boje musí být objety z vnější strany. Přejetí
trojúhelníkové tratě mezi jednotlivými bójemi není chybou, pokud tím není protnut roh
trojúhelníkového kursu.
g) Není-li rohová boje objeta z vnější strany, a také když byl protnut roh trojúhelníkového
kursu má závodník právo model ihned otočit a příslušnou bóji znovu objet a v jízdě
pokračovat.
h) Není li bóje objeta vně, je jízda neplatná a není hodnocená.
(5) Hodnocení průjezdů
a) Výsledkem je časoměřiči změřený dosažený čas ve vteřinách a setinách.
Hodnocena je nejlepší jízda ze všech průjezdů.
b) Při rovnosti časů bude k vyšetření výsledku a pořadí zjišťován další nejlepší čas, který
závodník dosáhl ze všech hodnocených jízd. Jestliže mají ještě dva závodníci stejný čas,
potom bude k hodnocení přibrán třetí nejlepší čas. Jestliže ještě dva závodníci jsou
hodnoceni stejně, dosáhne lepší hodnocení závodník, který má nižší objem motoru (Při
F1V). U F1E budou přibrány další časy.
19
Oznámení výsledků
Po každé jízdě jsou vyvěšeny výsledky. Ve výsledkové listině musí být uvedena následující
data:
- Druh akce
- Třída
- Pořadí umístění
- Jméno, příjmení a národnost závodníka
- Výsledek měření hlučnosti
- Jízdy s údajem času
- Nejlepší čas
- Jméno, číslo rozhodčího a národnost rozhodčího
- Podpis hlavního rozhodčího a vedoucího startoviště
7. Pravidla pro třídy F3V a F3E
U tříd F3E a F3V se jedná o volně stavěné modely závodních člunů s pohonem
elektromotorem nebo spalovacím motorem. U tříd F3E/V je povolen pouze jeden šroub.
Závodní kurs sestává z trojúhelníkového kursu s 8 brankami. (Délka strany 30 m viz
Příloha C3). Kurs bude projet v předepsaném pořadí. Body budou zadány podle docíleného
času.
(1) Provedení závodu
a) Závod ve třídách F3V a F3E se koná ve třech časově odlišených rozjížďkách, které se na
mistrovství světa a mistrovství Evropy musí konat v různých dnech. Závodník má pro
jízdu a přípravný čas k dispozici dohromady 5 minut.
b) Během pracovního času 5 minut, který začíná vstupem na startovní stupeň, může být
proveden libovolný počet jízd. Po skončení jízdy následuje uvolnění pro další jízdu
vedoucím startoviště, jak je nejdříve možné. Musí být dáno dost času pro časoměřiče
k vynulování stopek. Závodník nebo jeho pomocník musí oznámit začátek jízdy. V
průběhu pracovního času jsou dovolené úkony a opravy modelu. Není dovolena výměna
motoru, dotankování paliva a výměna nebo dobíjení pohonných článků. Záchrana modelu
v průběhu pracovního času je dovolena.
c) Skončí-li pracovní čas a model před jeho uplynutím překročil startovní linii, je tato jízda
ještě hodnocena.
d) Závod se koná na sestavě kursu podle Přílohy C4. Přípravný čas obnáší 150 vteřin.
Měření času začíná, když model přídí projede první branku a končí, když přídí projede
poslední branku.
e) Na sestavě kursu je 8 branek, které se projedou dvakrát v předepsaném pořadí v pokud
možno co nejkratším čase. Za všechny bezchybně projeté branky jsou udělovány plusové
body, za dotek bóje minusové body podle tabulky D4.
f) Každá branka se smí najíždět pouze jednou.
g) Boje platí jako projetá, když model projede základní linii mezi bójemi.
h) Dotek bóje je, když se viditelně otočí. Jestliže je při jednom projetí branky dotek obou
bójí, platí to jako jeden dotek.
i) Branka je pokládána za chybnou, jestliže je prodloužená základní linie, na které leží
branka, přejeta mimo tuto branku. V tomto případě bude odečten plný počet bodů za
příslušnou branku.
j) Branky, které nejsou projety ve stanoveném pořadí, platí jako chybně projeté.
k) Pohonné zdroje pro třídu F3E, hmotnost a počet viz Příloha 1.
20
(2) Hodnocení ve třídách F3V a F3E
a) Výsledkem závodu je dosažený čas ve vteřinách a setinách, který bude přepočten na
body podle Přílohy C5 (pozn. přepočítávací tabulky).
b) Hodnocena je nejlepší jízda ze všech průjezdů. Při rovnosti bodů bude vzat
k vyšetřování další nejlepší bodový výsledek ze všech průjezdů. Jestliže je poté bodová
rovnost, je při hodnocení zohledněn další nejlepší výsledek, až bodová rovnost není.
c) K úkolovému času 150 vteřin bude při každé ukončené 1/100 sekundy pomalejšího času
2/100 bodu odečteno, při rychlejší jízdě přičteno. 5 vteřin odpovídá jednomu bodu.
d) Po každé jízdě budou vyvěšeny výsledky. Ve výsledkové listině musí být uvedena
následující data:
- Druh akce
- Třída
- Pořadí umístění
- Jméno, příjmení a národnost závodníka
- Čas jízdy
- Chybné body
- Celkové body
- Jméno, číslo rozhodčího a národnost rozhodčího
- Podpis hlavního rozhodčího a vedoucího startoviště
8. Pravidla pro třídu Mini Eco Expert
(1) Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které vystupují vzadu z trupu, nejsou
povoleny) a minimální hmotností 450 gramů. Délka modelu nesmí překročit 430 mm.
Přečnívající startovní štítek nebude měřen.
(2) Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na
trojúhelníkové trati, odpovídající Příloze B1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně
3, maximálně 8 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na 9
po domluvě s vedoucím startoviště nebo s vedoucím sekce (případně hlavním rozhodčím).
Toto se nesmí stát pravidlem.
(3) Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Mini ECO Expert
a) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole
pravidel.
b) Napájecí zdroje a doba jízdy jsou uvedeny v Příloze 1. Pro jednotlivou jízdu smí být
použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být snadno přístupné kontrole.
Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí být v případě používání
přijímačových baterií prokazatelná.
c) Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením.
d) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
regulátorem otáček.
e) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Hmotnost modelu včetně
přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě Mini Eco
Expert menší než 450g (včetně startovního štítku).
(4) Soutěžní pravidla
a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí.
Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára
21
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu,
začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí model
ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po signálu a
rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, bude start později
startujícího modelu proveden na pravou boji tak, aby nepřekážel ostatním modelům.
b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjížďky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Osm závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (Jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závodníky B. 4).
c) Doba jízdy viz Příloha 1.
d) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
f) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
9. Pravidla pro třídu Mini Eco Standard
(1) Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 450 gramů. Délka modelu nesmí překročit 430 mm.
Přečnívající startovní štítek nebude měřen.
(2) Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na
trojúhelníkové trati, odpovídající příloze B1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně
3, maximálně 8 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na
9 po domluvě s vedoucím startoviště nebo s vedoucím sekce (případně hlavním
rozhodčím). Toto se nesmí stát pravidlem.
(3) Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Mini ECO Standard
a) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole
pravidel. Velikost modelu viz pravidla Mini Eco Expert.
b) Napájecí zdroje a doba jízdy jsou uvedeny v Příloze 1. Pro jednotlivou jízdu smí být
použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být snadno přístupné kontrole.
Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí být v případě používání
přijímačových baterií prokazatelná.
c) Použitý elektromotor podléhá omezením. Jako pohonná jednotka může být použit pouze
elektromotor řady 400 s feritovými magnety a třípólovou kotvou. Motor nesmí být
otevřený, ale časování zvenku je povoleno. Použití ocelových kroužků je povoleno, tyto
musejí být snímatelné. Motory s otevřenou, vně přístupnou šachtou pro uhlíky nejsou
povoleny.
d) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
regulátorem otáček.
e) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Hmotnost modelu včetně
přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě Mini Eco
Standard menší než 450g (včetně startovního štítku).
22
(4) Soutěžní pravidla
a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí.
Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu,
začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí model
ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po signálu a
rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, bude start později
startujícího modelu proveden na pravou bóji tak, aby nepřekážel ostatním modelům.
b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjížďky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Osm závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (Jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závodníky B. 4).
c) Doba jízdy viz Příloha 1.
d) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
f) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
10. Pravidla pro třídu Mini Eco - Team
(1) Mini Eco Team je soutěž družstev pro modely tříd Mini Eco. Nerozlišují se modely
třídy Expert a Standard.
(2) Soutěžní pravidla.
a) Minimálně 2 maximálně 3 závodníci s maximálně 3 Mini Eco modely tvoří jedno
družstvo. Pro modely platí stejné stavební předpisy třídy Mini Eco Expert, případně
Mini Eco Standard. Stejné platí pro povolené články a rovněž jízdní pravidla.
b) Změny oproti pravidlům Eco jsou:
1) Na vodě smí být pouze jeden model z každého družstva.
2) V průběhu závodu jsou odpadlé modely sváženy. Další model příslušného
družstva může startovat, až když je odpadlý model svážecím člunem vyzvednut
z vody.
3) Jízdní čas viz Příloha 1. Pro každé družstvo jsou povoleny jen 3 sady
akumulátorů. Dobíjení akumulátorů není povoleno.
4) Každý závodník smí na start přinést pouze jeden model a pouze s tímto modelem
soutěžit.
5) Start závodu začíná stejně jako start třídy Mini Eco. Každý další startující model
startuje na pravou přední bóji.
6) Dotknutí se svážecího člunu vede k okamžité diskvalifikaci celého družstva.
7) Smíšené týmy (soutěžící z různých států) nejsou na mistrovstvích Evropy a světa
povoleny.
8) Je povoleno maximálně 6 týmů v jedné skupině. Každý závodník týmu musí
v přihlášce uvést 4 krystaly.
9) Ve třídě Mini Eco Team Junior je pro tým povolen jeden dospělý jako poradce.
Dospělý nesmí působit jako startovní pomocník. Smí zasahovat jen podle
povolení vedoucího startoviště, když je ohrožena bezpečnost týmu. Proti
rozhodnutí vedoucího startoviště není možný žádný protest.
23
PŘÍLOHY
A. Napájecí zdroje, napětí článků
1) A1) Napájecí zdroje a doba jízdy
2) A1B) Nejvyšší a nejnižší napětí článků
B. Bezpečnostní předpisy
1) B1 Povolené řešení nouzového vypínače
2) B2 Nouzový vypínač
3) Dodatek k pravidlům – bezpečnostní opatření
C. Tratě
1) C1 Trojúhelník pro třídy Eco
2) C2 Trojúhelník pro F1E a F1V
3) C3 Trojúhelník pro F3E a F3V
4) C4 Ovál pro Mono/Hydro
5) C5 M trať pro FSRE
D. Organizační prostředky
1) D1A Startovní karta pro F1V
D1B Startovní karta pro F1E
2) D2 Startovní karta pro F3E/F3V
3) D3 Formulář pro počítání kol
4) D4 Tabulka chyb F3
5) D5 Přepočítávací tabulka F3
6) D6 Umístění měřících zařízení hluku
7) D7 Protokol o rekordech
8) D8 Kontrola zdvihového objemu válců
9) D9 Kontrola hmotnosti a napětí
10) D10 Měření intenzity hluku
E. Ostatní
1) E1 Vzor trvalého registračního čísla
2) E2 Vzor startovního štítku
3) E3 Montáž transpondéru
4) E4 Stavba trojúhelníkové tratě
5) E5 Rozměry tratí pro ECO, Mono/Hydro, FSRE a F1
Pozn. překladatele:
Přílohy jsou vzhledem k jejich rozsahu uvedeny na samostatných listech.
Příloha E5 není obsažena v originálních pravidlech.
24
NÁRODNÍ PRAVIDLA
Změna pravidel pro konání soutěžních jízd Eco, FSRE, Mono/Hydro
(1) Budou provedeny 4 jízdy.
(2) Losování skupin pro 1. a 2. jízdu bude prováděno samostatně.
(3) Skupiny pro 3. a 4. jízdu budou sestaveny podle výsledného pořadí, sestaveného podle
lepšího dosaženého výsledku z 1. nebo 2. jízdy.
(4) Závodník s nejnižším startovním číslem ve skupině má právo první volby místa na
startovním platu, závodník s nejvyšším startovním číslem nastupuje na plato jako
poslední.
(5) Pro konečné hodnocení se započítá součet dvou nejlepších výsledků každého
závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení se vezme lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Tato změna se týká oficiálních soutěží mistrovství ČR (žáci, junioři, senioři), pro
mezinárodní soutěže platí v plném rozsahu pravidla NAVIGA 2011, pro veřejné soutěže
platí pravidla, které uvede jejich pořadatel v propozicích.
Povolená pásma.
Ve všech třídách je pro radiem řízené modely na soutěžích, konaných na území ČR
povoleno používání pásem 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz. Pásmo 41 GHz není povoleno!
25
26
Příloha(A1(Napájecí(zdroje(a(doba(jízdy(
Třída&
Počet&a&max.&hmotnost&LiPo&
Eco&Expert&
Mini&Eco&Expert&
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&280&gr&
Tvrdé&pouzdro&dovoleno&
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&280&gr&
Tvrdé&pouzdro&dovoleno&
3x2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&à 280&gr&
Tvrdé&pouzdro&dovoleno&
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&110&gr.&
Mini&Eco&Standard&
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&110&gr.&
Mini&Eco&Team&
3x2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&à&&110&gr.&& 3x7x2/3&AF&
Mini&Mono&
LiPo&max&3S1P&110gr.&vč.&
konektorů&
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&280&gr.&
Eco&Standard&
Eco&Team&
Mono&I&
Mono&II&
Tvrdé&pouzdro&dovoleno&
Do&6S/1P/6S/2P&&560&gr.&
Tvrdé&pouzdro&dovoleno&
Počet&
&NiMh&
7&SubC&
7&SubC&
3x7&SubC&
7x2/3&AF&
7x2/3&AF&
Počet&a&max.&hmotnost&LiFePo&
Max&510&gr.&Typ&26650&
Max.&6&čl.&&(3S2P)&
Max&510&gr.&&Typ&26650&
Max.&6&čl&.&(3S2P)&
3x&Max&510&gr.&&Typ&26650&
3x&Max.&6&čl.&&(3S2P)&
3&čl.&18650&nebo&2&čl,&26650&
&
3&čl.&18650&nebo&2&čl,&26650&
&
3x3&čl.&18650&nebo&3x2&čl,&26650&
&
Čas&jízdy&& Min.hmotnost,&
délka&
6&minut&
1000&gr.&
Motor&
10&minut&
1000&gr.&
Otevřený,&bez&omezení&
18&minut&
1000&gr.&
Na&model&
430&mm&
450&gr.&
430&mm&
450&gr.&
3x430&mm&
3x450&gr.&
Otevřený,&bez&omezení&
6&minut&
6&minut&
18&minut&
Otevřený,&bez&omezení&
Otevřený,&bez&omezení&
elektromotor&řady&400&&s&ferit.&
magnety&a&třípólovou&kotvou&
Otevřený,&bez&omezení&nebo&&
Elektromotor&řady&400&s&ferit.&
magnety&a&třípólovou&kotvou&
N/A&
N/A&
6&minut&
450mm&
450&gr.&
Otevřený,&bez&omezení&
7&SubC&
3S2P&6&čl.&26650&
6&minut&
\&
Otevřený,&bez&omezení&
8\14&SubC&
Max.&12&čl.&4\6S2P&typ&26650&
&
6&minut&
\&
Otevřený,&bez&omezení&
Mini&Hydro
LiPo&max&3S1P&110gr.&vč.&
konektorů&
N/A&
N/A&
5&minut&
450mm&
450&gr.&
Otevřený,&bez&omezení&
Hydro&I&
7&SubC&
3S2P&6&čl.&26650&
\&
Otevřený,&bez&omezení&
8\14&SubC&
Max.&12&čl.&4\6S2P&typ&26650&
&
Max&18&čl.&26650&&
Výměna&akku&
24&čl.&max.&43&V&
24&čl.&max.&43&V&
5&minut&
6&minut&
5&minut&
6&minut&
15&minut&
\&
Otevřený,&bez&omezení&
\&
Otevřený,&bez&omezení&
F1\1kg&
F1+1kg&
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P&&280&gr.&
Tvrdé&pouzdro&dovoleno&
Do&6S/1P/6S/2P&&560&gr.&
Tvrdé&pouzdro&dovoleno&
840&gr.&Max&43&Volt&
Bez&výměny&akumulátorů&
43&V&
43&V&1400&gr.&
5&minut&
5&minut&
Max.&1000&gr.&
Min.&1000&gr.&
Otevřený,&bez&omezení&
Otevřený,&bez&omezení&
F3E&
43&V&1400&gr.&
Hydro&II&
FSRE&
(
Max&21&SubC&
Výměna&akku&
43&V&
30&čl. jakýkoli&
typ,&max.&43&V&
30&čl.&jakýkoli& 24&čl.&max.&43&V&
typ,&max.&43&V&
5&minut&
&
Otevřený,&bez&omezení&
Příloha(A1(Napájecí(zdroje(a(doba(jízdy(
(
Druh článku
Nejvyšší napětí na článku
před jízdou
Nejvyšší napětí na článku
po jízdě&
NiMH
1,2 V
Žádný údaj
LiPo
4,23 V
3,00 V
LiFePo (A123)
3,65 V
2,50 V
(
Měření je provedeno pouze jednou.
Účastník nesmí měřit napětí přes pomocný prostředek, jako např. odpor nebo měnič, nabíječka.
Červeně jsou vyznačeny změny z roku 2014
(
Příloha B2
Nouzový vypínač
Nouzový vypínač může být namontován na obou stranách (viz náčrt). Nouzový vypínač musí
mít instalovány dvě zdířky na palubě (nesmí být umístěn na krytu nebo jiné odnímatelné
části) a propojovací smyčka se dvěma konektory musí být vyrobena z červeného kabelu.
Přitom mohou být tyto konektory montovány za sebou nebo vedle sebe. Propojovací ohebná
smyčka musí mít minimální průměr 20 mm. Spojka musí přerušit proudový okruh motorakumulátor. Rozpojení musí být prováděno proti směru jízdy.
Směr jízdy
Nouzové zastavení
Příloha B1
Spojení mezi konektory je možné
Příloha B3
Zusatz'zum'Regelwerk'M,Sicherheitsbestimmungen,'gültig'ab'dem'01.01.2012'
'
Die'nicht'ordnungsgemäße'Entsorgung'von'Akkus'aller'Art'auf'dem'Wettbewerbsgelände.'
Z.B.'in'Mülleimern'oder'im'Gewässer'etc,'ist'dem'Teilnehmer'verboten.'Die'Akkus'sind'
vom'Teilnehmer'mitzunehmen'und'selber'ordnungsgemäß'zu'entsorgen.'Bei'
Zuwiderhandlung'erfolgt'die'sofortige'Disqualifikation'vom'Wettbewerb.'
Die'Benutzung'von'Telemetrie'Übertragungsmöglichkeiten',''das'Übertragen'von'Daten'
vom'und'zum'Boot'sind'verboten.'
Jedes'gesunkene'Boot'muß'geborgen'werden.'Der'Ausrichter'hat'einen'Taucher'
bereitzustellen,'die'Kosten'trägt'der'Teilnehmer.'
'
Addition'to'the'Rulebook'2012'('01.01.2012)'
It'ist'absolutely'forbidden'for'all'competitors'to'get'rid'of'batteries(any'typ'or'sort)'on'the'
ground,'wether'it'being'e.g.'in'the'dusbin,'or'the'pond.'The'are'tob'e'taken'back'by'the'
competitor'and'tot'he'delt'with'in'the'proper'fashion.'Any'offence'against'thes'rule'will'
lead'to'inmediate'disqualification'for'the'event.'
The'use'of'telemetry'equipement','or'any'means'of'transfering'date'from'and'to'a'boat'are'
prohibbited.'
Any'sunk'boat'must'be'retrieved.'The'organiser'of'an'event'must'have'a'diver'on'standTby,'
the'cost'for'thies'diver'ist'payed'by'the'competitor.'''
Dodatek'k'pravidlům'M'–'bezpečnostní'opatření'platná'od'1.1.2012'
(1)'Likvidace'odpadů'od'akumulátorů'všeho'druhu'v'areálu'závodu'v'rozporu's'předpisy,'
např.''v'nádobách'na'smetí'nebo've'vodách'atd,'je'účastníkům'závodu'zakázána.'Tyto'''
akumulátory'mají''účastníci'vzít's'sebou'a'sami'řádně'jako'nebezpečný'odpad'
zlikvidovat.'Při'porušení'předpisů'následuje'okamžitá'diskvalifikace'ze'soutěže.''
(2)'Použití'telemetrie'nebo'jakýchkoliv'prostředků'pro'přenos'dat'z'a'k'člunu'je'zakázána.''
(3)'Každý'potopený'člun'musí'být'vytáhnut.'Pořadatel'má'poskytnout''potápěče,'výlohy'
hradí'účastník.'
Příloha C1
ECO
Startovní bóje
Cílová linie
Počítání
kol
Cílová linie
Počítání kol
Startovní stupeň
Startovní stupeň
Příloha C2
F1
START/CÍL
Startovní stupeň
Levou bóji
odebrat
Vracecí bóje
Příloha C3
F 3E, F3V
Přetínání je dovoleno
Startovní stupeň
Startovní stupeň
Příloha C4
Mono/Hydro
START/CÍL
Počítání kol
Startovní stupeň
Příloha C5
FSR-E
Startovní bóje
Cílová linie
Startovní stupeň
Počítání kol
Příloha D1B
Příloha D1A
Příloha D2
Počítání kol
Příloha D3
Datum:
…………………………….
Třída: ………………………………..
………………………………
Jízda: ………….. Skupina:
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
Kola
1
2
3
4
5
6
Odpočet
Celkem
Čas
Příloha D4
Branka
Specifikace chyb F 3
minutí branky
dotyku bóje
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
7
1
6
6
6
9
9
12
12
9
9
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
3
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
Odečet bodů při
Příloha D6
Umístění měřících zařízení hluku
1 m nad vodní hladinou
1 m nad vodní hladinou
1 m nad vodní hladinou
Měření může být prováděno vlevo nebo vpravo.
Nastavení měřícího zařízení
Naladění dB / A“
Naladění „slow“
Naladění 80 dB /A
Dokumentace údajů následuje jen když je hodnocení provedeno.
Body tabulka F 3
Sec.
Body
14,00 147,200
14,01 147,198
14,02 147,196
14,03 147,194
14,04 147,192
14,05 147,190
14,06 147,188
14,07 147,186
14,08 147,184
14,09 147,182
14,10 147,180
14,11 147,178
14,12 147,176
14,13 147,174
14,14 147,172
14,15 147,170
14,16 147,168
14,17 147,166
14,18 147,164
14,19 147,162
14,20 147,160
14,21 147,158
14,22 147,156
14,23 147,154
14,24 147,152
14,25 147,150
14,26 147,148
14,27 147,146
14,28 147,144
14,29 147,142
14,30 147,140
14,31 147,138
14,32 147,136
14,33 147,134
14,34 147,132
14,35 147,130
14,36 147,128
14,37 147,126
14,38 147,124
14,39 147,122
14,40 147,120
14,41 147,118
14,42 147,116
14,43 147,114
14,44 147,112
14,45 147,110
14,46 147,108
14,47 147,106
14,48 147,104
14,49 147,102
Sec.
14,50
14,51
14,52
14,53
14,54
14,55
14,56
14,57
14,58
14,59
14,60
14,61
14,62
14,63
14,64
14,65
14,66
14,67
14,68
14,69
14,70
14,71
14,72
14,73
14,74
14,75
14,76
14,77
14,78
14,79
14,80
14,81
14,82
14,83
14,84
14,85
14,86
14,87
14,88
14,89
14,90
14,91
14,92
14,93
14,94
14,95
14,96
14,97
14,98
14,99
Body
147,100
147,098
147,096
147,094
147,092
147,090
147,088
147,086
147,084
147,082
147,080
147,078
147,076
147,074
147,072
147,070
147,068
147,066
147,064
147,062
147,060
147,058
147,056
147,054
147,052
147,050
147,048
147,046
147,044
147,042
147,040
147,038
147,036
147,034
147,032
147,030
147,028
147,026
147,024
147,022
147,020
147,018
147,016
147,014
147,012
147,010
147,008
147,006
147,004
147,002
Sec.
15,00
15,01
15,02
15,03
15,04
15,05
15,06
15,07
15,08
15,09
15,10
15,11
15,12
15,13
15,14
15,15
15,16
15,17
15,18
15,19
15,20
15,21
15,22
15,23
15,24
15,25
15,26
15,27
15,28
15,29
15,30
15,31
15,32
15,33
15,34
15,35
15,36
15,37
15,38
15,39
15,40
15,41
15,42
15,43
15,44
15,45
15,46
15,47
15,48
15,49
Strana 1 z 53
Příloha D5
Body
147,000
146,998
146,996
146,994
146,992
146,990
146,988
146,986
146,984
146,982
146,980
146,978
146,976
146,974
146,972
146,970
146,968
146,966
146,964
146,962
146,960
146,958
146,956
146,954
146,952
146,950
146,948
146,946
146,944
146,942
146,940
146,938
146,936
146,934
146,932
146,930
146,928
146,926
146,924
146,922
146,920
146,918
146,916
146,914
146,912
146,910
146,908
146,906
146,904
146,902
Sec.
15,50
15,51
15,52
15,53
15,54
15,55
15,56
15,57
15,58
15,59
15,60
15,61
15,62
15,63
15,64
15,65
15,66
15,67
15,68
15,69
15,70
15,71
15,72
15,73
15,74
15,75
15,76
15,77
15,78
15,79
15,80
15,81
15,82
15,83
15,84
15,85
15,86
15,87
15,88
15,89
15,90
15,91
15,92
15,93
15,94
15,95
15,96
15,97
15,98
15,99
Body
146,900
146,898
146,896
146,894
146,892
146,890
146,888
146,886
146,884
146,882
146,880
146,878
146,876
146,874
146,872
146,870
146,868
146,866
146,864
146,862
146,860
146,858
146,856
146,854
146,852
146,850
146,848
146,846
146,844
146,842
146,840
146,838
146,836
146,834
146,832
146,830
146,828
146,826
146,824
146,822
146,820
146,818
146,816
146,814
146,812
146,810
146,808
146,806
146,804
146,802
Body tabulka F 3
Sec.
16,00
16,01
16,02
16,03
16,04
16,05
16,06
16,07
16,08
16,09
16,10
16,11
16,12
16,13
16,14
16,15
16,16
16,17
16,18
16,19
16,20
16,21
16,22
16,23
16,24
16,25
16,26
16,27
16,28
16,29
16,30
16,31
16,32
16,33
16,34
16,35
16,36
16,37
16,38
16,39
16,40
16,41
16,42
16,43
16,44
16,45
16,46
16,47
16,48
16,49
Body
146,800
146,798
146,796
146,794
146,792
146,790
146,788
146,786
146,784
146,782
146,780
146,778
146,776
146,774
146,772
146,770
146,768
146,766
146,764
146,762
146,760
146,758
146,756
146,754
146,752
146,750
146,748
146,746
146,744
146,742
146,740
146,738
146,736
146,734
146,732
146,730
146,728
146,726
146,724
146,722
146,720
146,718
146,716
146,714
146,712
146,710
146,708
146,706
146,704
146,702
Sec.
16,50
16,51
16,52
16,53
16,54
16,55
16,56
16,57
16,58
16,59
16,60
16,61
16,62
16,63
16,64
16,65
16,66
16,67
16,68
16,69
16,70
16,71
16,72
16,73
16,74
16,75
16,76
16,77
16,78
16,79
16,80
16,81
16,82
16,83
16,84
16,85
16,86
16,87
16,88
16,89
16,90
16,91
16,92
16,93
16,94
16,95
16,96
16,97
16,98
16,99
Body
146,700
146,698
146,696
146,694
146,692
146,690
146,688
146,686
146,684
146,682
146,680
146,678
146,676
146,674
146,672
146,670
146,668
146,666
146,664
146,662
146,660
146,658
146,656
146,654
146,652
146,650
146,648
146,646
146,644
146,642
146,640
146,638
146,636
146,634
146,632
146,630
146,628
146,626
146,624
146,622
146,620
146,618
146,616
146,614
146,612
146,610
146,608
146,606
146,604
146,602
Sec.
17,00
17,01
17,02
17,03
17,04
17,05
17,06
17,07
17,08
17,09
17,10
17,11
17,12
17,13
17,14
17,15
17,16
17,17
17,18
17,19
17,20
17,21
17,22
17,23
17,24
17,25
17,26
17,27
17,28
17,29
17,30
17,31
17,32
17,33
17,34
17,35
17,36
17,37
17,38
17,39
17,40
17,41
17,42
17,43
17,44
17,45
17,46
17,47
17,48
17,49
Strana 2 z 53
Příloha D5
Body
146,600
146,598
146,596
146,594
146,592
146,590
146,588
146,586
146,584
146,582
146,580
146,578
146,576
146,574
146,572
146,570
146,568
146,566
146,564
146,562
146,560
146,558
146,556
146,554
146,552
146,550
146,548
146,546
146,544
146,542
146,540
146,538
146,536
146,534
146,532
146,530
146,528
146,526
146,524
146,522
146,520
146,518
146,516
146,514
146,512
146,510
146,508
146,506
146,504
146,502
Sec.
17,50
17,51
17,52
17,53
17,54
17,55
17,56
17,57
17,58
17,59
17,60
17,61
17,62
17,63
17,64
17,65
17,66
17,67
17,68
17,69
17,70
17,71
17,72
17,73
17,74
17,75
17,76
17,77
17,78
17,79
17,80
17,81
17,82
17,83
17,84
17,85
17,86
17,87
17,88
17,89
17,90
17,91
17,92
17,93
17,94
17,95
17,96
17,97
17,98
17,99
Body
146,500
146,498
146,496
146,494
146,492
146,490
146,488
146,486
146,484
146,482
146,480
146,478
146,476
146,474
146,472
146,470
146,468
146,466
146,464
146,462
146,460
146,458
146,456
146,454
146,452
146,450
146,448
146,446
146,444
146,442
146,440
146,438
146,436
146,434
146,432
146,430
146,428
146,426
146,424
146,422
146,420
146,418
146,416
146,414
146,412
146,410
146,408
146,406
146,404
146,402
Body tabulka F 3
Sec.
18,00
18,01
18,02
18,03
18,04
18,05
18,06
18,07
18,08
18,09
18,10
18,11
18,12
18,13
18,14
18,15
18,16
18,17
18,18
18,19
18,20
18,21
18,22
18,23
18,24
18,25
18,26
18,27
18,28
18,29
18,30
18,31
18,32
18,33
18,34
18,35
18,36
18,37
18,38
18,39
18,40
18,41
18,42
18,43
18,44
18,45
18,46
18,47
18,48
18,49
Body
146,400
146,398
146,396
146,394
146,392
146,390
146,388
146,386
146,384
146,382
146,380
146,378
146,376
146,374
146,372
146,370
146,368
146,366
146,364
146,362
146,360
146,358
146,356
146,354
146,352
146,350
146,348
146,346
146,344
146,342
146,340
146,338
146,336
146,334
146,332
146,330
146,328
146,326
146,324
146,322
146,320
146,318
146,316
146,314
146,312
146,310
146,308
146,306
146,304
146,302
Sec.
18,50
18,51
18,52
18,53
18,54
18,55
18,56
18,57
18,58
18,59
18,60
18,61
18,62
18,63
18,64
18,65
18,66
18,67
18,68
18,69
18,70
18,71
18,72
18,73
18,74
18,75
18,76
18,77
18,78
18,79
18,80
18,81
18,82
18,83
18,84
18,85
18,86
18,87
18,88
18,89
18,90
18,91
18,92
18,93
18,94
18,95
18,96
18,97
18,98
18,99
Body
146,300
146,298
146,296
146,294
146,292
146,290
146,288
146,286
146,284
146,282
146,280
146,278
146,276
146,274
146,272
146,270
146,268
146,266
146,264
146,262
146,260
146,258
146,256
146,254
146,252
146,250
146,248
146,246
146,244
146,242
146,240
146,238
146,236
146,234
146,232
146,230
146,228
146,226
146,224
146,222
146,220
146,218
146,216
146,214
146,212
146,210
146,208
146,206
146,204
146,202
Sec.
19,00
19,01
19,02
19,03
19,04
19,05
19,06
19,07
19,08
19,09
19,10
19,11
19,12
19,13
19,14
19,15
19,16
19,17
19,18
19,19
19,20
19,21
19,22
19,23
19,24
19,25
19,26
19,27
19,28
19,29
19,30
19,31
19,32
19,33
19,34
19,35
19,36
19,37
19,38
19,39
19,40
19,41
19,42
19,43
19,44
19,45
19,46
19,47
19,48
19,49
Strana 3 z 53
Příloha D5
Body
146,200
146,198
146,196
146,194
146,192
146,190
146,188
146,186
146,184
146,182
146,180
146,178
146,176
146,174
146,172
146,170
146,168
146,166
146,164
146,162
146,160
146,158
146,156
146,154
146,152
146,150
146,148
146,146
146,144
146,142
146,140
146,138
146,136
146,134
146,132
146,130
146,128
146,126
146,124
146,122
146,120
146,118
146,116
146,114
146,112
146,110
146,108
146,106
146,104
146,102
Sec.
19,50
19,51
19,52
19,53
19,54
19,55
19,56
19,57
19,58
19,59
19,60
19,61
19,62
19,63
19,64
19,65
19,66
19,67
19,68
19,69
19,70
19,71
19,72
19,73
19,74
19,75
19,76
19,77
19,78
19,79
19,80
19,81
19,82
19,83
19,84
19,85
19,86
19,87
19,88
19,89
19,90
19,91
19,92
19,93
19,94
19,95
19,96
19,97
19,98
19,99
Body
146,100
146,098
146,096
146,094
146,092
146,090
146,088
146,086
146,084
146,082
146,080
146,078
146,076
146,074
146,072
146,070
146,068
146,066
146,064
146,062
146,060
146,058
146,056
146,054
146,052
146,050
146,048
146,046
146,044
146,042
146,040
146,038
146,036
146,034
146,032
146,030
146,028
146,026
146,024
146,022
146,020
146,018
146,016
146,014
146,012
146,010
146,008
146,006
146,004
146,002
Body tabulka F 3
Sec.
20,00
20,01
20,02
20,03
20,04
20,05
20,06
20,07
20,08
20,09
20,10
20,11
20,12
20,13
20,14
20,15
20,16
20,17
20,18
20,19
20,20
20,21
20,22
20,23
20,24
20,25
20,26
20,27
20,28
20,29
20,30
20,31
20,32
20,33
20,34
20,35
20,36
20,37
20,38
20,39
20,40
20,41
20,42
20,43
20,44
20,45
20,46
20,47
20,48
20,49
Body
146,000
145,998
145,996
145,994
145,992
145,990
145,988
145,986
145,984
145,982
145,980
145,978
145,976
145,974
145,972
145,970
145,968
145,966
145,964
145,962
145,960
145,958
145,956
145,954
145,952
145,950
145,948
145,946
145,944
145,942
145,940
145,938
145,936
145,934
145,932
145,930
145,928
145,926
145,924
145,922
145,920
145,918
145,916
145,914
145,912
145,910
145,908
145,906
145,904
145,902
Sec.
20,50
20,51
20,52
20,53
20,54
20,55
20,56
20,57
20,58
20,59
20,60
20,61
20,62
20,63
20,64
20,65
20,66
20,67
20,68
20,69
20,70
20,71
20,72
20,73
20,74
20,75
20,76
20,77
20,78
20,79
20,80
20,81
20,82
20,83
20,84
20,85
20,86
20,87
20,88
20,89
20,90
20,91
20,92
20,93
20,94
20,95
20,96
20,97
20,98
20,99
Body
145,900
145,898
145,896
145,894
145,892
145,890
145,888
145,886
145,884
145,882
145,880
145,878
145,876
145,874
145,872
145,870
145,868
145,866
145,864
145,862
145,860
145,858
145,856
145,854
145,852
145,850
145,848
145,846
145,844
145,842
145,840
145,838
145,836
145,834
145,832
145,830
145,828
145,826
145,824
145,822
145,820
145,818
145,816
145,814
145,812
145,810
145,808
145,806
145,804
145,802
Sec.
21,00
21,01
21,02
21,03
21,04
21,05
21,06
21,07
21,08
21,09
21,10
21,11
21,12
21,13
21,14
21,15
21,16
21,17
21,18
21,19
21,20
21,21
21,22
21,23
21,24
21,25
21,26
21,27
21,28
21,29
21,30
21,31
21,32
21,33
21,34
21,35
21,36
21,37
21,38
21,39
21,40
21,41
21,42
21,43
21,44
21,45
21,46
21,47
21,48
21,49
Strana 4 z 53
Příloha D5
Body
145,800
145,798
145,796
145,794
145,792
145,790
145,788
145,786
145,784
145,782
145,780
145,778
145,776
145,774
145,772
145,770
145,768
145,766
145,764
145,762
145,760
145,758
145,756
145,754
145,752
145,750
145,748
145,746
145,744
145,742
145,740
145,738
145,736
145,734
145,732
145,730
145,728
145,726
145,724
145,722
145,720
145,718
145,716
145,714
145,712
145,710
145,708
145,706
145,704
145,702
Sec.
21,50
21,51
21,52
21,53
21,54
21,55
21,56
21,57
21,58
21,59
21,60
21,61
21,62
21,63
21,64
21,65
21,66
21,67
21,68
21,69
21,70
21,71
21,72
21,73
21,74
21,75
21,76
21,77
21,78
21,79
21,80
21,81
21,82
21,83
21,84
21,85
21,86
21,87
21,88
21,89
21,90
21,91
21,92
21,93
21,94
21,95
21,96
21,97
21,98
21,99
Body
145,700
145,698
145,696
145,694
145,692
145,690
145,688
145,686
145,684
145,682
145,680
145,678
145,676
145,674
145,672
145,670
145,668
145,666
145,664
145,662
145,660
145,658
145,656
145,654
145,652
145,650
145,648
145,646
145,644
145,642
145,640
145,638
145,636
145,634
145,632
145,630
145,628
145,626
145,624
145,622
145,620
145,618
145,616
145,614
145,612
145,610
145,608
145,606
145,604
145,602
Body tabulka F 3
Sec.
22,00
22,01
22,02
22,03
22,04
22,05
22,06
22,07
22,08
22,09
22,10
22,11
22,12
22,13
22,14
22,15
22,16
22,17
22,18
22,19
22,20
22,21
22,22
22,23
22,24
22,25
22,26
22,27
22,28
22,29
22,30
22,31
22,32
22,33
22,34
22,35
22,36
22,37
22,38
22,39
22,40
22,41
22,42
22,43
22,44
22,45
22,46
22,47
22,48
22,49
Body
145,600
145,598
145,596
145,594
145,592
145,590
145,588
145,586
145,584
145,582
145,580
145,578
145,576
145,574
145,572
145,570
145,568
145,566
145,564
145,562
145,560
145,558
145,556
145,554
145,552
145,550
145,548
145,546
145,544
145,542
145,540
145,538
145,536
145,534
145,532
145,530
145,528
145,526
145,524
145,522
145,520
145,518
145,516
145,514
145,512
145,510
145,508
145,506
145,504
145,502
Sec.
22,50
22,51
22,52
22,53
22,54
22,55
22,56
22,57
22,58
22,59
22,60
22,61
22,62
22,63
22,64
22,65
22,66
22,67
22,68
22,69
22,70
22,71
22,72
22,73
22,74
22,75
22,76
22,77
22,78
22,79
22,80
22,81
22,82
22,83
22,84
22,85
22,86
22,87
22,88
22,89
22,90
22,91
22,92
22,93
22,94
22,95
22,96
22,97
22,98
22,99
Body
145,500
145,498
145,496
145,494
145,492
145,490
145,488
145,486
145,484
145,482
145,480
145,478
145,476
145,474
145,472
145,470
145,468
145,466
145,464
145,462
145,460
145,458
145,456
145,454
145,452
145,450
145,448
145,446
145,444
145,442
145,440
145,438
145,436
145,434
145,432
145,430
145,428
145,426
145,424
145,422
145,420
145,418
145,416
145,414
145,412
145,410
145,408
145,406
145,404
145,402
Sec.
23,00
23,01
23,02
23,03
23,04
23,05
23,06
23,07
23,08
23,09
23,10
23,11
23,12
23,13
23,14
23,15
23,16
23,17
23,18
23,19
23,20
23,21
23,22
23,23
23,24
23,25
23,26
23,27
23,28
23,29
23,30
23,31
23,32
23,33
23,34
23,35
23,36
23,37
23,38
23,39
23,40
23,41
23,42
23,43
23,44
23,45
23,46
23,47
23,48
23,49
Strana 5 z 53
Příloha D5
Body
145,400
145,398
145,396
145,394
145,392
145,390
145,388
145,386
145,384
145,382
145,380
145,378
145,376
145,374
145,372
145,370
145,368
145,366
145,364
145,362
145,360
145,358
145,356
145,354
145,352
145,350
145,348
145,346
145,344
145,342
145,340
145,338
145,336
145,334
145,332
145,330
145,328
145,326
145,324
145,322
145,320
145,318
145,316
145,314
145,312
145,310
145,308
145,306
145,304
145,302
Sec.
23,50
23,51
23,52
23,53
23,54
23,55
23,56
23,57
23,58
23,59
23,60
23,61
23,62
23,63
23,64
23,65
23,66
23,67
23,68
23,69
23,70
23,71
23,72
23,73
23,74
23,75
23,76
23,77
23,78
23,79
23,80
23,81
23,82
23,83
23,84
23,85
23,86
23,87
23,88
23,89
23,90
23,91
23,92
23,93
23,94
23,95
23,96
23,97
23,98
23,99
Body
145,300
145,298
145,296
145,294
145,292
145,290
145,288
145,286
145,284
145,282
145,280
145,278
145,276
145,274
145,272
145,270
145,268
145,266
145,264
145,262
145,260
145,258
145,256
145,254
145,252
145,250
145,248
145,246
145,244
145,242
145,240
145,238
145,236
145,234
145,232
145,230
145,228
145,226
145,224
145,222
145,220
145,218
145,216
145,214
145,212
145,210
145,208
145,206
145,204
145,202
Body tabulka F 3
Sec.
24,00
24,01
24,02
24,03
24,04
24,05
24,06
24,07
24,08
24,09
24,10
24,11
24,12
24,13
24,14
24,15
24,16
24,17
24,18
24,19
24,20
24,21
24,22
24,23
24,24
24,25
24,26
24,27
24,28
24,29
24,30
24,31
24,32
24,33
24,34
24,35
24,36
24,37
24,38
24,39
24,40
24,41
24,42
24,43
24,44
24,45
24,46
24,47
24,48
24,49
Body
145,200
145,198
145,196
145,194
145,192
145,190
145,188
145,186
145,184
145,182
145,180
145,178
145,176
145,174
145,172
145,170
145,168
145,166
145,164
145,162
145,160
145,158
145,156
145,154
145,152
145,150
145,148
145,146
145,144
145,142
145,140
145,138
145,136
145,134
145,132
145,130
145,128
145,126
145,124
145,122
145,120
145,118
145,116
145,114
145,112
145,110
145,108
145,106
145,104
145,102
Sec.
24,50
24,51
24,52
24,53
24,54
24,55
24,56
24,57
24,58
24,59
24,60
24,61
24,62
24,63
24,64
24,65
24,66
24,67
24,68
24,69
24,70
24,71
24,72
24,73
24,74
24,75
24,76
24,77
24,78
24,79
24,80
24,81
24,82
24,83
24,84
24,85
24,86
24,87
24,88
24,89
24,90
24,91
24,92
24,93
24,94
24,95
24,96
24,97
24,98
24,99
Body
145,100
145,098
145,096
145,094
145,092
145,090
145,088
145,086
145,084
145,082
145,080
145,078
145,076
145,074
145,072
145,070
145,068
145,066
145,064
145,062
145,060
145,058
145,056
145,054
145,052
145,050
145,048
145,046
145,044
145,042
145,040
145,038
145,036
145,034
145,032
145,030
145,028
145,026
145,024
145,022
145,020
145,018
145,016
145,014
145,012
145,010
145,008
145,006
145,004
145,002
Sec.
25,00
25,01
25,02
25,03
25,04
25,05
25,06
25,07
25,08
25,09
25,10
25,11
25,12
25,13
25,14
25,15
25,16
25,17
25,18
25,19
25,20
25,21
25,22
25,23
25,24
25,25
25,26
25,27
25,28
25,29
25,30
25,31
25,32
25,33
25,34
25,35
25,36
25,37
25,38
25,39
25,40
25,41
25,42
25,43
25,44
25,45
25,46
25,47
25,48
25,49
Strana 6 z 53
Příloha D5
Body
145,000
144,998
144,996
144,994
144,992
144,990
144,988
144,986
144,984
144,982
144,980
144,978
144,976
144,974
144,972
144,970
144,968
144,966
144,964
144,962
144,960
144,958
144,956
144,954
144,952
144,950
144,948
144,946
144,944
144,942
144,940
144,938
144,936
144,934
144,932
144,930
144,928
144,926
144,924
144,922
144,920
144,918
144,916
144,914
144,912
144,910
144,908
144,906
144,904
144,902
Sec.
25,50
25,51
25,52
25,53
25,54
25,55
25,56
25,57
25,58
25,59
25,60
25,61
25,62
25,63
25,64
25,65
25,66
25,67
25,68
25,69
25,70
25,71
25,72
25,73
25,74
25,75
25,76
25,77
25,78
25,79
25,80
25,81
25,82
25,83
25,84
25,85
25,86
25,87
25,88
25,89
25,90
25,91
25,92
25,93
25,94
25,95
25,96
25,97
25,98
25,99
Body
144,900
144,898
144,896
144,894
144,892
144,890
144,888
144,886
144,884
144,882
144,880
144,878
144,876
144,874
144,872
144,870
144,868
144,866
144,864
144,862
144,860
144,858
144,856
144,854
144,852
144,850
144,848
144,846
144,844
144,842
144,840
144,838
144,836
144,834
144,832
144,830
144,828
144,826
144,824
144,822
144,820
144,818
144,816
144,814
144,812
144,810
144,808
144,806
144,804
144,802
Body tabulka F 3
Sec.
26,00
26,01
26,02
26,03
26,04
26,05
26,06
26,07
26,08
26,09
26,10
26,11
26,12
26,13
26,14
26,15
26,16
26,17
26,18
26,19
26,20
26,21
26,22
26,23
26,24
26,25
26,26
26,27
26,28
26,29
26,30
26,31
26,32
26,33
26,34
26,35
26,36
26,37
26,38
26,39
26,40
26,41
26,42
26,43
26,44
26,45
26,46
26,47
26,48
26,49
Body
144,800
144,798
144,796
144,794
144,792
144,790
144,788
144,786
144,784
144,782
144,780
144,778
144,776
144,774
144,772
144,770
144,768
144,766
144,764
144,762
144,760
144,758
144,756
144,754
144,752
144,750
144,748
144,746
144,744
144,742
144,740
144,738
144,736
144,734
144,732
144,730
144,728
144,726
144,724
144,722
144,720
144,718
144,716
144,714
144,712
144,710
144,708
144,706
144,704
144,702
Sec.
26,50
26,51
26,52
26,53
26,54
26,55
26,56
26,57
26,58
26,59
26,60
26,61
26,62
26,63
26,64
26,65
26,66
26,67
26,68
26,69
26,70
26,71
26,72
26,73
26,74
26,75
26,76
26,77
26,78
26,79
26,80
26,81
26,82
26,83
26,84
26,85
26,86
26,87
26,88
26,89
26,90
26,91
26,92
26,93
26,94
26,95
26,96
26,97
26,98
26,99
Body
144,700
144,698
144,696
144,694
144,692
144,690
144,688
144,686
144,684
144,682
144,680
144,678
144,676
144,674
144,672
144,670
144,668
144,666
144,664
144,662
144,660
144,658
144,656
144,654
144,652
144,650
144,648
144,646
144,644
144,642
144,640
144,638
144,636
144,634
144,632
144,630
144,628
144,626
144,624
144,622
144,620
144,618
144,616
144,614
144,612
144,610
144,608
144,606
144,604
144,602
Sec.
27,00
27,01
27,02
27,03
27,04
27,05
27,06
27,07
27,08
27,09
27,10
27,11
27,12
27,13
27,14
27,15
27,16
27,17
27,18
27,19
27,20
27,21
27,22
27,23
27,24
27,25
27,26
27,27
27,28
27,29
27,30
27,31
27,32
27,33
27,34
27,35
27,36
27,37
27,38
27,39
27,40
27,41
27,42
27,43
27,44
27,45
27,46
27,47
27,48
27,49
Strana 7 z 53
Příloha D5
Body
144,600
144,598
144,596
144,594
144,592
144,590
144,588
144,586
144,584
144,582
144,580
144,578
144,576
144,574
144,572
144,570
144,568
144,566
144,564
144,562
144,560
144,558
144,556
144,554
144,552
144,550
144,548
144,546
144,544
144,542
144,540
144,538
144,536
144,534
144,532
144,530
144,528
144,526
144,524
144,522
144,520
144,518
144,516
144,514
144,512
144,510
144,508
144,506
144,504
144,502
Sec.
27,50
27,51
27,52
27,53
27,54
27,55
27,56
27,57
27,58
27,59
27,60
27,61
27,62
27,63
27,64
27,65
27,66
27,67
27,68
27,69
27,70
27,71
27,72
27,73
27,74
27,75
27,76
27,77
27,78
27,79
27,80
27,81
27,82
27,83
27,84
27,85
27,86
27,87
27,88
27,89
27,90
27,91
27,92
27,93
27,94
27,95
27,96
27,97
27,98
27,99
Body
144,500
144,498
144,496
144,494
144,492
144,490
144,488
144,486
144,484
144,482
144,480
144,478
144,476
144,474
144,472
144,470
144,468
144,466
144,464
144,462
144,460
144,458
144,456
144,454
144,452
144,450
144,448
144,446
144,444
144,442
144,440
144,438
144,436
144,434
144,432
144,430
144,428
144,426
144,424
144,422
144,420
144,418
144,416
144,414
144,412
144,410
144,408
144,406
144,404
144,402
Body tabulka F 3
Sec.
28,00
28,01
28,02
28,03
28,04
28,05
28,06
28,07
28,08
28,09
28,10
28,11
28,12
28,13
28,14
28,15
28,16
28,17
28,18
28,19
28,20
28,21
28,22
28,23
28,24
28,25
28,26
28,27
28,28
28,29
28,30
28,31
28,32
28,33
28,34
28,35
28,36
28,37
28,38
28,39
28,40
28,41
28,42
28,43
28,44
28,45
28,46
28,47
28,48
28,49
Body
144,400
144,398
144,396
144,394
144,392
144,390
144,388
144,386
144,384
144,382
144,380
144,378
144,376
144,374
144,372
144,370
144,368
144,366
144,364
144,362
144,360
144,358
144,356
144,354
144,352
144,350
144,348
144,346
144,344
144,342
144,340
144,338
144,336
144,334
144,332
144,330
144,328
144,326
144,324
144,322
144,320
144,318
144,316
144,314
144,312
144,310
144,308
144,306
144,304
144,302
Sec.
28,50
28,51
28,52
28,53
28,54
28,55
28,56
28,57
28,58
28,59
28,60
28,61
28,62
28,63
28,64
28,65
28,66
28,67
28,68
28,69
28,70
28,71
28,72
28,73
28,74
28,75
28,76
28,77
28,78
28,79
28,80
28,81
28,82
28,83
28,84
28,85
28,86
28,87
28,88
28,89
28,90
28,91
28,92
28,93
28,94
28,95
28,96
28,97
28,98
28,99
Body
144,300
144,298
144,296
144,294
144,292
144,290
144,288
144,286
144,284
144,282
144,280
144,278
144,276
144,274
144,272
144,270
144,268
144,266
144,264
144,262
144,260
144,258
144,256
144,254
144,252
144,250
144,248
144,246
144,244
144,242
144,240
144,238
144,236
144,234
144,232
144,230
144,228
144,226
144,224
144,222
144,220
144,218
144,216
144,214
144,212
144,210
144,208
144,206
144,204
144,202
Sec.
29,00
29,01
29,02
29,03
29,04
29,05
29,06
29,07
29,08
29,09
29,10
29,11
29,12
29,13
29,14
29,15
29,16
29,17
29,18
29,19
29,20
29,21
29,22
29,23
29,24
29,25
29,26
29,27
29,28
29,29
29,30
29,31
29,32
29,33
29,34
29,35
29,36
29,37
29,38
29,39
29,40
29,41
29,42
29,43
29,44
29,45
29,46
29,47
29,48
29,49
Strana 8 z 53
Příloha D5
Body
144,200
144,198
144,196
144,194
144,192
144,190
144,188
144,186
144,184
144,182
144,180
144,178
144,176
144,174
144,172
144,170
144,168
144,166
144,164
144,162
144,160
144,158
144,156
144,154
144,152
144,150
144,148
144,146
144,144
144,142
144,140
144,138
144,136
144,134
144,132
144,130
144,128
144,126
144,124
144,122
144,120
144,118
144,116
144,114
144,112
144,110
144,108
144,106
144,104
144,102
Sec.
29,50
29,51
29,52
29,53
29,54
29,55
29,56
29,57
29,58
29,59
29,60
29,61
29,62
29,63
29,64
29,65
29,66
29,67
29,68
29,69
29,70
29,71
29,72
29,73
29,74
29,75
29,76
29,77
29,78
29,79
29,80
29,81
29,82
29,83
29,84
29,85
29,86
29,87
29,88
29,89
29,90
29,91
29,92
29,93
29,94
29,95
29,96
29,97
29,98
29,99
Body
144,100
144,098
144,096
144,094
144,092
144,090
144,088
144,086
144,084
144,082
144,080
144,078
144,076
144,074
144,072
144,070
144,068
144,066
144,064
144,062
144,060
144,058
144,056
144,054
144,052
144,050
144,048
144,046
144,044
144,042
144,040
144,038
144,036
144,034
144,032
144,030
144,028
144,026
144,024
144,022
144,020
144,018
144,016
144,014
144,012
144,010
144,008
144,006
144,004
144,002
Body tabulka F 3
Sec.
30,00
30,01
30,02
30,03
30,04
30,05
30,06
30,07
30,08
30,09
30,10
30,11
30,12
30,13
30,14
30,15
30,16
30,17
30,18
30,19
30,20
30,21
30,22
30,23
30,24
30,25
30,26
30,27
30,28
30,29
30,30
30,31
30,32
30,33
30,34
30,35
30,36
30,37
30,38
30,39
30,40
30,41
30,42
30,43
30,44
30,45
30,46
30,47
30,48
30,49
Body
144,000
143,998
143,996
143,994
143,992
143,990
143,988
143,986
143,984
143,982
143,980
143,978
143,976
143,974
143,972
143,970
143,968
143,966
143,964
143,962
143,960
143,958
143,956
143,954
143,952
143,950
143,948
143,946
143,944
143,942
143,940
143,938
143,936
143,934
143,932
143,930
143,928
143,926
143,924
143,922
143,920
143,918
143,916
143,914
143,912
143,910
143,908
143,906
143,904
143,902
Sec.
30,50
30,51
30,52
30,53
30,54
30,55
30,56
30,57
30,58
30,59
30,60
30,61
30,62
30,63
30,64
30,65
30,66
30,67
30,68
30,69
30,70
30,71
30,72
30,73
30,74
30,75
30,76
30,77
30,78
30,79
30,80
30,81
30,82
30,83
30,84
30,85
30,86
30,87
30,88
30,89
30,90
30,91
30,92
30,93
30,94
30,95
30,96
30,97
30,98
30,99
Body
143,900
143,898
143,896
143,894
143,892
143,890
143,888
143,886
143,884
143,882
143,880
143,878
143,876
143,874
143,872
143,870
143,868
143,866
143,864
143,862
143,860
143,858
143,856
143,854
143,852
143,850
143,848
143,846
143,844
143,842
143,840
143,838
143,836
143,834
143,832
143,830
143,828
143,826
143,824
143,822
143,820
143,818
143,816
143,814
143,812
143,810
143,808
143,806
143,804
143,802
Sec.
31,00
31,01
31,02
31,03
31,04
31,05
31,06
31,07
31,08
31,09
31,10
31,11
31,12
31,13
31,14
31,15
31,16
31,17
31,18
31,19
31,20
31,21
31,22
31,23
31,24
31,25
31,26
31,27
31,28
31,29
31,30
31,31
31,32
31,33
31,34
31,35
31,36
31,37
31,38
31,39
31,40
31,41
31,42
31,43
31,44
31,45
31,46
31,47
31,48
31,49
Strana 9 z 53
Příloha D5
Body
143,800
143,798
143,796
143,794
143,792
143,790
143,788
143,786
143,784
143,782
143,780
143,778
143,776
143,774
143,772
143,770
143,768
143,766
143,764
143,762
143,760
143,758
143,756
143,754
143,752
143,750
143,748
143,746
143,744
143,742
143,740
143,738
143,736
143,734
143,732
143,730
143,728
143,726
143,724
143,722
143,720
143,718
143,716
143,714
143,712
143,710
143,708
143,706
143,704
143,702
Sec.
31,50
31,51
31,52
31,53
31,54
31,55
31,56
31,57
31,58
31,59
31,60
31,61
31,62
31,63
31,64
31,65
31,66
31,67
31,68
31,69
31,70
31,71
31,72
31,73
31,74
31,75
31,76
31,77
31,78
31,79
31,80
31,81
31,82
31,83
31,84
31,85
31,86
31,87
31,88
31,89
31,90
31,91
31,92
31,93
31,94
31,95
31,96
31,97
31,98
31,99
Body
143,700
143,698
143,696
143,694
143,692
143,690
143,688
143,686
143,684
143,682
143,680
143,678
143,676
143,674
143,672
143,670
143,668
143,666
143,664
143,662
143,660
143,658
143,656
143,654
143,652
143,650
143,648
143,646
143,644
143,642
143,640
143,638
143,636
143,634
143,632
143,630
143,628
143,626
143,624
143,622
143,620
143,618
143,616
143,614
143,612
143,610
143,608
143,606
143,604
143,602
Body tabulka F 3
Sec.
32,00
32,01
32,02
32,03
32,04
32,05
32,06
32,07
32,08
32,09
32,10
32,11
32,12
32,13
32,14
32,15
32,16
32,17
32,18
32,19
32,20
32,21
32,22
32,23
32,24
32,25
32,26
32,27
32,28
32,29
32,30
32,31
32,32
32,33
32,34
32,35
32,36
32,37
32,38
32,39
32,40
32,41
32,42
32,43
32,44
32,45
32,46
32,47
32,48
32,49
Body
143,600
143,598
143,596
143,594
143,592
143,590
143,588
143,586
143,584
143,582
143,580
143,578
143,576
143,574
143,572
143,570
143,568
143,566
143,564
143,562
143,560
143,558
143,556
143,554
143,552
143,550
143,548
143,546
143,544
143,542
143,540
143,538
143,536
143,534
143,532
143,530
143,528
143,526
143,524
143,522
143,520
143,518
143,516
143,514
143,512
143,510
143,508
143,506
143,504
143,502
Sec.
32,50
32,51
32,52
32,53
32,54
32,55
32,56
32,57
32,58
32,59
32,60
32,61
32,62
32,63
32,64
32,65
32,66
32,67
32,68
32,69
32,70
32,71
32,72
32,73
32,74
32,75
32,76
32,77
32,78
32,79
32,80
32,81
32,82
32,83
32,84
32,85
32,86
32,87
32,88
32,89
32,90
32,91
32,92
32,93
32,94
32,95
32,96
32,97
32,98
32,99
Body
143,500
143,498
143,496
143,494
143,492
143,490
143,488
143,486
143,484
143,482
143,480
143,478
143,476
143,474
143,472
143,470
143,468
143,466
143,464
143,462
143,460
143,458
143,456
143,454
143,452
143,450
143,448
143,446
143,444
143,442
143,440
143,438
143,436
143,434
143,432
143,430
143,428
143,426
143,424
143,422
143,420
143,418
143,416
143,414
143,412
143,410
143,408
143,406
143,404
143,402
Sec.
33,00
33,01
33,02
33,03
33,04
33,05
33,06
33,07
33,08
33,09
33,10
33,11
33,12
33,13
33,14
33,15
33,16
33,17
33,18
33,19
33,20
33,21
33,22
33,23
33,24
33,25
33,26
33,27
33,28
33,29
33,30
33,31
33,32
33,33
33,34
33,35
33,36
33,37
33,38
33,39
33,40
33,41
33,42
33,43
33,44
33,45
33,46
33,47
33,48
33,49
Strana 10 z 53
Příloha D5
Body
143,400
143,398
143,396
143,394
143,392
143,390
143,388
143,386
143,384
143,382
143,380
143,378
143,376
143,374
143,372
143,370
143,368
143,366
143,364
143,362
143,360
143,358
143,356
143,354
143,352
143,350
143,348
143,346
143,344
143,342
143,340
143,338
143,336
143,334
143,332
143,330
143,328
143,326
143,324
143,322
143,320
143,318
143,316
143,314
143,312
143,310
143,308
143,306
143,304
143,302
Sec.
33,50
33,51
33,52
33,53
33,54
33,55
33,56
33,57
33,58
33,59
33,60
33,61
33,62
33,63
33,64
33,65
33,66
33,67
33,68
33,69
33,70
33,71
33,72
33,73
33,74
33,75
33,76
33,77
33,78
33,79
33,80
33,81
33,82
33,83
33,84
33,85
33,86
33,87
33,88
33,89
33,90
33,91
33,92
33,93
33,94
33,95
33,96
33,97
33,98
33,99
Body
143,300
143,298
143,296
143,294
143,292
143,290
143,288
143,286
143,284
143,282
143,280
143,278
143,276
143,274
143,272
143,270
143,268
143,266
143,264
143,262
143,260
143,258
143,256
143,254
143,252
143,250
143,248
143,246
143,244
143,242
143,240
143,238
143,236
143,234
143,232
143,230
143,228
143,226
143,224
143,222
143,220
143,218
143,216
143,214
143,212
143,210
143,208
143,206
143,204
143,202
Body tabulka F 3
Sec.
34,00
34,01
34,02
34,03
34,04
34,05
34,06
34,07
34,08
34,09
34,10
34,11
34,12
34,13
34,14
34,15
34,16
34,17
34,18
34,19
34,20
34,21
34,22
34,23
34,24
34,25
34,26
34,27
34,28
34,29
34,30
34,31
34,32
34,33
34,34
34,35
34,36
34,37
34,38
34,39
34,40
34,41
34,42
34,43
34,44
34,45
34,46
34,47
34,48
34,49
Body
143,200
143,198
143,196
143,194
143,192
143,190
143,188
143,186
143,184
143,182
143,180
143,178
143,176
143,174
143,172
143,170
143,168
143,166
143,164
143,162
143,160
143,158
143,156
143,154
143,152
143,150
143,148
143,146
143,144
143,142
143,140
143,138
143,136
143,134
143,132
143,130
143,128
143,126
143,124
143,122
143,120
143,118
143,116
143,114
143,112
143,110
143,108
143,106
143,104
143,102
Sec.
34,50
34,51
34,52
34,53
34,54
34,55
34,56
34,57
34,58
34,59
34,60
34,61
34,62
34,63
34,64
34,65
34,66
34,67
34,68
34,69
34,70
34,71
34,72
34,73
34,74
34,75
34,76
34,77
34,78
34,79
34,80
34,81
34,82
34,83
34,84
34,85
34,86
34,87
34,88
34,89
34,90
34,91
34,92
34,93
34,94
34,95
34,96
34,97
34,98
34,99
Body
143,100
143,098
143,096
143,094
143,092
143,090
143,088
143,086
143,084
143,082
143,080
143,078
143,076
143,074
143,072
143,070
143,068
143,066
143,064
143,062
143,060
143,058
143,056
143,054
143,052
143,050
143,048
143,046
143,044
143,042
143,040
143,038
143,036
143,034
143,032
143,030
143,028
143,026
143,024
143,022
143,020
143,018
143,016
143,014
143,012
143,010
143,008
143,006
143,004
143,002
Sec.
35,00
35,01
35,02
35,03
35,04
35,05
35,06
35,07
35,08
35,09
35,10
35,11
35,12
35,13
35,14
35,15
35,16
35,17
35,18
35,19
35,20
35,21
35,22
35,23
35,24
35,25
35,26
35,27
35,28
35,29
35,30
35,31
35,32
35,33
35,34
35,35
35,36
35,37
35,38
35,39
35,40
35,41
35,42
35,43
35,44
35,45
35,46
35,47
35,48
35,49
Strana 11 z 53
Příloha D5
Body
143,000
142,998
142,996
142,994
142,992
142,990
142,988
142,986
142,984
142,982
142,980
142,978
142,976
142,974
142,972
142,970
142,968
142,966
142,964
142,962
142,960
142,958
142,956
142,954
142,952
142,950
142,948
142,946
142,944
142,942
142,940
142,938
142,936
142,934
142,932
142,930
142,928
142,926
142,924
142,922
142,920
142,918
142,916
142,914
142,912
142,910
142,908
142,906
142,904
142,902
Sec.
35,50
35,51
35,52
35,53
35,54
35,55
35,56
35,57
35,58
35,59
35,60
35,61
35,62
35,63
35,64
35,65
35,66
35,67
35,68
35,69
35,70
35,71
35,72
35,73
35,74
35,75
35,76
35,77
35,78
35,79
35,80
35,81
35,82
35,83
35,84
35,85
35,86
35,87
35,88
35,89
35,90
35,91
35,92
35,93
35,94
35,95
35,96
35,97
35,98
35,99
Body
142,900
142,898
142,896
142,894
142,892
142,890
142,888
142,886
142,884
142,882
142,880
142,878
142,876
142,874
142,872
142,870
142,868
142,866
142,864
142,862
142,860
142,858
142,856
142,854
142,852
142,850
142,848
142,846
142,844
142,842
142,840
142,838
142,836
142,834
142,832
142,830
142,828
142,826
142,824
142,822
142,820
142,818
142,816
142,814
142,812
142,810
142,808
142,806
142,804
142,802
Body tabulka F 3
Sec.
36,00
36,01
36,02
36,03
36,04
36,05
36,06
36,07
36,08
36,09
36,10
36,11
36,12
36,13
36,14
36,15
36,16
36,17
36,18
36,19
36,20
36,21
36,22
36,23
36,24
36,25
36,26
36,27
36,28
36,29
36,30
36,31
36,32
36,33
36,34
36,35
36,36
36,37
36,38
36,39
36,40
36,41
36,42
36,43
36,44
36,45
36,46
36,47
36,48
36,49
Body
142,800
142,798
142,796
142,794
142,792
142,790
142,788
142,786
142,784
142,782
142,780
142,778
142,776
142,774
142,772
142,770
142,768
142,766
142,764
142,762
142,760
142,758
142,756
142,754
142,752
142,750
142,748
142,746
142,744
142,742
142,740
142,738
142,736
142,734
142,732
142,730
142,728
142,726
142,724
142,722
142,720
142,718
142,716
142,714
142,712
142,710
142,708
142,706
142,704
142,702
Sec.
36,50
36,51
36,52
36,53
36,54
36,55
36,56
36,57
36,58
36,59
36,60
36,61
36,62
36,63
36,64
36,65
36,66
36,67
36,68
36,69
36,70
36,71
36,72
36,73
36,74
36,75
36,76
36,77
36,78
36,79
36,80
36,81
36,82
36,83
36,84
36,85
36,86
36,87
36,88
36,89
36,90
36,91
36,92
36,93
36,94
36,95
36,96
36,97
36,98
36,99
Body
142,700
142,698
142,696
142,694
142,692
142,690
142,688
142,686
142,684
142,682
142,680
142,678
142,676
142,674
142,672
142,670
142,668
142,666
142,664
142,662
142,660
142,658
142,656
142,654
142,652
142,650
142,648
142,646
142,644
142,642
142,640
142,638
142,636
142,634
142,632
142,630
142,628
142,626
142,624
142,622
142,620
142,618
142,616
142,614
142,612
142,610
142,608
142,606
142,604
142,602
Sec.
37,00
37,01
37,02
37,03
37,04
37,05
37,06
37,07
37,08
37,09
37,10
37,11
37,12
37,13
37,14
37,15
37,16
37,17
37,18
37,19
37,20
37,21
37,22
37,23
37,24
37,25
37,26
37,27
37,28
37,29
37,30
37,31
37,32
37,33
37,34
37,35
37,36
37,37
37,38
37,39
37,40
37,41
37,42
37,43
37,44
37,45
37,46
37,47
37,48
37,49
Strana 12 z 53
Příloha D5
Body
142,600
142,598
142,596
142,594
142,592
142,590
142,588
142,586
142,584
142,582
142,580
142,578
142,576
142,574
142,572
142,570
142,568
142,566
142,564
142,562
142,560
142,558
142,556
142,554
142,552
142,550
142,548
142,546
142,544
142,542
142,540
142,538
142,536
142,534
142,532
142,530
142,528
142,526
142,524
142,522
142,520
142,518
142,516
142,514
142,512
142,510
142,508
142,506
142,504
142,502
Sec.
37,50
37,51
37,52
37,53
37,54
37,55
37,56
37,57
37,58
37,59
37,60
37,61
37,62
37,63
37,64
37,65
37,66
37,67
37,68
37,69
37,70
37,71
37,72
37,73
37,74
37,75
37,76
37,77
37,78
37,79
37,80
37,81
37,82
37,83
37,84
37,85
37,86
37,87
37,88
37,89
37,90
37,91
37,92
37,93
37,94
37,95
37,96
37,97
37,98
37,99
Body
142,500
142,498
142,496
142,494
142,492
142,490
142,488
142,486
142,484
142,482
142,480
142,478
142,476
142,474
142,472
142,470
142,468
142,466
142,464
142,462
142,460
142,458
142,456
142,454
142,452
142,450
142,448
142,446
142,444
142,442
142,440
142,438
142,436
142,434
142,432
142,430
142,428
142,426
142,424
142,422
142,420
142,418
142,416
142,414
142,412
142,410
142,408
142,406
142,404
142,402
Body tabulka F 3
Sec.
38,00
38,01
38,02
38,03
38,04
38,05
38,06
38,07
38,08
38,09
38,10
38,11
38,12
38,13
38,14
38,15
38,16
38,17
38,18
38,19
38,20
38,21
38,22
38,23
38,24
38,25
38,26
38,27
38,28
38,29
38,30
38,31
38,32
38,33
38,34
38,35
38,36
38,37
38,38
38,39
38,40
38,41
38,42
38,43
38,44
38,45
38,46
38,47
38,48
38,49
Body
142,400
142,398
142,396
142,394
142,392
142,390
142,388
142,386
142,384
142,382
142,380
142,378
142,376
142,374
142,372
142,370
142,368
142,366
142,364
142,362
142,360
142,358
142,356
142,354
142,352
142,350
142,348
142,346
142,344
142,342
142,340
142,338
142,336
142,334
142,332
142,330
142,328
142,326
142,324
142,322
142,320
142,318
142,316
142,314
142,312
142,310
142,308
142,306
142,304
142,302
Sec.
38,50
38,51
38,52
38,53
38,54
38,55
38,56
38,57
38,58
38,59
38,60
38,61
38,62
38,63
38,64
38,65
38,66
38,67
38,68
38,69
38,70
38,71
38,72
38,73
38,74
38,75
38,76
38,77
38,78
38,79
38,80
38,81
38,82
38,83
38,84
38,85
38,86
38,87
38,88
38,89
38,90
38,91
38,92
38,93
38,94
38,95
38,96
38,97
38,98
38,99
Body
142,300
142,298
142,296
142,294
142,292
142,290
142,288
142,286
142,284
142,282
142,280
142,278
142,276
142,274
142,272
142,270
142,268
142,266
142,264
142,262
142,260
142,258
142,256
142,254
142,252
142,250
142,248
142,246
142,244
142,242
142,240
142,238
142,236
142,234
142,232
142,230
142,228
142,226
142,224
142,222
142,220
142,218
142,216
142,214
142,212
142,210
142,208
142,206
142,204
142,202
Sec.
39,00
39,01
39,02
39,03
39,04
39,05
39,06
39,07
39,08
39,09
39,10
39,11
39,12
39,13
39,14
39,15
39,16
39,17
39,18
39,19
39,20
39,21
39,22
39,23
39,24
39,25
39,26
39,27
39,28
39,29
39,30
39,31
39,32
39,33
39,34
39,35
39,36
39,37
39,38
39,39
39,40
39,41
39,42
39,43
39,44
39,45
39,46
39,47
39,48
39,49
Strana 13 z 53
Příloha D5
Body
142,200
142,198
142,196
142,194
142,192
142,190
142,188
142,186
142,184
142,182
142,180
142,178
142,176
142,174
142,172
142,170
142,168
142,166
142,164
142,162
142,160
142,158
142,156
142,154
142,152
142,150
142,148
142,146
142,144
142,142
142,140
142,138
142,136
142,134
142,132
142,130
142,128
142,126
142,124
142,122
142,120
142,118
142,116
142,114
142,112
142,110
142,108
142,106
142,104
142,102
Sec.
39,50
39,51
39,52
39,53
39,54
39,55
39,56
39,57
39,58
39,59
39,60
39,61
39,62
39,63
39,64
39,65
39,66
39,67
39,68
39,69
39,70
39,71
39,72
39,73
39,74
39,75
39,76
39,77
39,78
39,79
39,80
39,81
39,82
39,83
39,84
39,85
39,86
39,87
39,88
39,89
39,90
39,91
39,92
39,93
39,94
39,95
39,96
39,97
39,98
39,99
Body
142,100
142,098
142,096
142,094
142,092
142,090
142,088
142,086
142,084
142,082
142,080
142,078
142,076
142,074
142,072
142,070
142,068
142,066
142,064
142,062
142,060
142,058
142,056
142,054
142,052
142,050
142,048
142,046
142,044
142,042
142,040
142,038
142,036
142,034
142,032
142,030
142,028
142,026
142,024
142,022
142,020
142,018
142,016
142,014
142,012
142,010
142,008
142,006
142,004
142,002
Body tabulka F 3
Příloha D5
Sec.
40,00
40,01
40,02
40,03
40,04
40,05
40,06
40,07
40,08
40,09
40,10
40,11
40,12
40,13
40,14
40,15
40,16
40,17
40,18
40,19
40,20
40,21
40,22
40,23
40,24
40,25
40,26
40,27
40,28
40,29
40,30
40,31
40,32
40,33
40,34
40,35
40,36
40,37
40,38
40,39
40,40
40,41
40,42
40,43
40,44
40,45
40,46
40,47
40,48
40,49
Body
142,000
141,998
141,996
141,994
141,992
141,990
141,988
141,986
141,984
141,982
141,980
141,978
141,976
141,974
141,972
141,970
141,968
141,966
141,964
141,962
141,960
141,958
141,956
141,954
141,952
141,950
141,948
141,946
141,944
141,942
141,940
141,938
141,936
141,934
141,932
141,930
141,928
141,926
141,924
141,922
141,920
141,918
141,916
141,914
141,912
141,910
141,908
141,906
141,904
141,902
Sec.
40,50
40,51
40,52
40,53
40,54
40,55
40,56
40,57
40,58
40,59
40,60
40,61
40,62
40,63
40,64
40,65
40,66
40,67
40,68
40,69
40,70
40,71
40,72
40,73
40,74
40,75
40,76
40,77
40,78
40,79
40,80
40,81
40,82
40,83
40,84
40,85
40,86
40,87
40,88
40,89
40,90
40,91
40,92
40,93
40,94
40,95
40,96
40,97
40,98
40,99
Body
141,900
141,898
141,896
141,894
141,892
141,890
141,888
141,886
141,884
141,882
141,880
141,878
141,876
141,874
141,872
141,870
141,868
141,866
141,864
141,862
141,860
141,858
141,856
141,854
141,852
141,850
141,848
141,846
141,844
141,842
141,840
141,838
141,836
141,834
141,832
141,830
141,828
141,826
141,824
141,822
141,820
141,818
141,816
141,814
141,812
141,810
141,808
141,806
141,804
141,802
Sec.
41,00
41,01
41,02
41,03
41,04
41,05
41,06
41,07
41,08
41,09
41,10
41,11
41,12
41,13
41,14
41,15
41,16
41,17
41,18
41,19
41,20
41,21
41,22
41,23
41,24
41,25
41,26
41,27
41,28
41,29
41,30
41,31
41,32
41,33
41,34
41,35
41,36
41,37
41,38
41,39
41,40
41,41
41,42
41,43
41,44
41,45
41,46
41,47
41,48
41,49
Body
141,800
141,798
141,796
141,794
141,792
141,790
141,788
141,786
141,784
141,782
141,780
141,778
141,776
141,774
141,772
141,770
141,768
141,766
141,764
141,762
141,760
141,758
141,756
141,754
141,752
141,750
141,748
141,746
141,744
141,742
141,740
141,738
141,736
141,734
141,732
141,730
141,728
141,726
141,724
141,722
141,720
141,718
141,716
141,714
141,712
141,710
141,708
141,706
141,704
141,702
Sec.
41,50
41,51
41,52
41,53
41,54
41,55
41,56
41,57
41,58
41,59
41,60
41,61
41,62
41,63
41,64
41,65
41,66
41,67
41,68
41,69
41,70
41,71
41,72
41,73
41,74
41,75
41,76
41,77
41,78
41,79
41,80
41,81
41,82
41,83
41,84
41,85
41,86
41,87
41,88
41,89
41,90
41,91
41,92
41,93
41,94
41,95
41,96
41,97
41,98
41,99
Body
141,700
141,698
141,696
141,694
141,692
141,690
141,688
141,686
141,684
141,682
141,680
141,678
141,676
141,674
141,672
141,670
141,668
141,666
141,664
141,662
141,660
141,658
141,656
141,654
141,652
141,650
141,648
141,646
141,644
141,642
141,640
141,638
141,636
141,634
141,632
141,630
141,628
141,626
141,624
141,622
141,620
141,618
141,616
141,614
141,612
141,610
141,608
141,606
141,604
141,602
Sec.
Body
Sec.
Body
Sec.
Body
Sec.
Body
Strana 14 z 53
Body tabulka F 3
42,00
42,01
42,02
42,03
42,04
42,05
42,06
42,07
42,08
42,09
42,10
42,11
42,12
42,13
42,14
42,15
42,16
42,17
42,18
42,19
42,20
42,21
42,22
42,23
42,24
42,25
42,26
42,27
42,28
42,29
42,30
42,31
42,32
42,33
42,34
42,35
42,36
42,37
42,38
42,39
42,40
42,41
42,42
42,43
42,44
42,45
42,46
42,47
42,48
42,49
141,600
141,598
141,596
141,594
141,592
141,590
141,588
141,586
141,584
141,582
141,580
141,578
141,576
141,574
141,572
141,570
141,568
141,566
141,564
141,562
141,560
141,558
141,556
141,554
141,552
141,550
141,548
141,546
141,544
141,542
141,540
141,538
141,536
141,534
141,532
141,530
141,528
141,526
141,524
141,522
141,520
141,518
141,516
141,514
141,512
141,510
141,508
141,506
141,504
141,502
42,50
42,51
42,52
42,53
42,54
42,55
42,56
42,57
42,58
42,59
42,60
42,61
42,62
42,63
42,64
42,65
42,66
42,67
42,68
42,69
42,70
42,71
42,72
42,73
42,74
42,75
42,76
42,77
42,78
42,79
42,80
42,81
42,82
42,83
42,84
42,85
42,86
42,87
42,88
42,89
42,90
42,91
42,92
42,93
42,94
42,95
42,96
42,97
42,98
42,99
141,500
141,498
141,496
141,494
141,492
141,490
141,488
141,486
141,484
141,482
141,480
141,478
141,476
141,474
141,472
141,470
141,468
141,466
141,464
141,462
141,460
141,458
141,456
141,454
141,452
141,450
141,448
141,446
141,444
141,442
141,440
141,438
141,436
141,434
141,432
141,430
141,428
141,426
141,424
141,422
141,420
141,418
141,416
141,414
141,412
141,410
141,408
141,406
141,404
141,402
43,00
43,01
43,02
43,03
43,04
43,05
43,06
43,07
43,08
43,09
43,10
43,11
43,12
43,13
43,14
43,15
43,16
43,17
43,18
43,19
43,20
43,21
43,22
43,23
43,24
43,25
43,26
43,27
43,28
43,29
43,30
43,31
43,32
43,33
43,34
43,35
43,36
43,37
43,38
43,39
43,40
43,41
43,42
43,43
43,44
43,45
43,46
43,47
43,48
43,49
Strana 15 z 53
Příloha D5
141,400
141,398
141,396
141,394
141,392
141,390
141,388
141,386
141,384
141,382
141,380
141,378
141,376
141,374
141,372
141,370
141,368
141,366
141,364
141,362
141,360
141,358
141,356
141,354
141,352
141,350
141,348
141,346
141,344
141,342
141,340
141,338
141,336
141,334
141,332
141,330
141,328
141,326
141,324
141,322
141,320
141,318
141,316
141,314
141,312
141,310
141,308
141,306
141,304
141,302
43,50
43,51
43,52
43,53
43,54
43,55
43,56
43,57
43,58
43,59
43,60
43,61
43,62
43,63
43,64
43,65
43,66
43,67
43,68
43,69
43,70
43,71
43,72
43,73
43,74
43,75
43,76
43,77
43,78
43,79
43,80
43,81
43,82
43,83
43,84
43,85
43,86
43,87
43,88
43,89
43,90
43,91
43,92
43,93
43,94
43,95
43,96
43,97
43,98
43,99
141,300
141,298
141,296
141,294
141,292
141,290
141,288
141,286
141,284
141,282
141,280
141,278
141,276
141,274
141,272
141,270
141,268
141,266
141,264
141,262
141,260
141,258
141,256
141,254
141,252
141,250
141,248
141,246
141,244
141,242
141,240
141,238
141,236
141,234
141,232
141,230
141,228
141,226
141,224
141,222
141,220
141,218
141,216
141,214
141,212
141,210
141,208
141,206
141,204
141,202
Body tabulka F 3
Sec.
44,00
44,01
44,02
44,03
44,04
44,05
44,06
44,07
44,08
44,09
44,10
44,11
44,12
44,13
44,14
44,15
44,16
44,17
44,18
44,19
44,20
44,21
44,22
44,23
44,24
44,25
44,26
44,27
44,28
44,29
44,30
44,31
44,32
44,33
44,34
44,35
44,36
44,37
44,38
44,39
44,40
44,41
44,42
44,43
44,44
44,45
44,46
44,47
44,48
44,49
Body
141,200
141,198
141,196
141,194
141,192
141,190
141,188
141,186
141,184
141,182
141,180
141,178
141,176
141,174
141,172
141,170
141,168
141,166
141,164
141,162
141,160
141,158
141,156
141,154
141,152
141,150
141,148
141,146
141,144
141,142
141,140
141,138
141,136
141,134
141,132
141,130
141,128
141,126
141,124
141,122
141,120
141,118
141,116
141,114
141,112
141,110
141,108
141,106
141,104
141,102
Sec.
44,50
44,51
44,52
44,53
44,54
44,55
44,56
44,57
44,58
44,59
44,60
44,61
44,62
44,63
44,64
44,65
44,66
44,67
44,68
44,69
44,70
44,71
44,72
44,73
44,74
44,75
44,76
44,77
44,78
44,79
44,80
44,81
44,82
44,83
44,84
44,85
44,86
44,87
44,88
44,89
44,90
44,91
44,92
44,93
44,94
44,95
44,96
44,97
44,98
44,99
Body
141,100
141,098
141,096
141,094
141,092
141,090
141,088
141,086
141,084
141,082
141,080
141,078
141,076
141,074
141,072
141,070
141,068
141,066
141,064
141,062
141,060
141,058
141,056
141,054
141,052
141,050
141,048
141,046
141,044
141,042
141,040
141,038
141,036
141,034
141,032
141,030
141,028
141,026
141,024
141,022
141,020
141,018
141,016
141,014
141,012
141,010
141,008
141,006
141,004
141,002
Sec.
45,00
45,01
45,02
45,03
45,04
45,05
45,06
45,07
45,08
45,09
45,10
45,11
45,12
45,13
45,14
45,15
45,16
45,17
45,18
45,19
45,20
45,21
45,22
45,23
45,24
45,25
45,26
45,27
45,28
45,29
45,30
45,31
45,32
45,33
45,34
45,35
45,36
45,37
45,38
45,39
45,40
45,41
45,42
45,43
45,44
45,45
45,46
45,47
45,48
45,49
Strana 16 z 53
Příloha D5
Body
141,000
140,998
140,996
140,994
140,992
140,990
140,988
140,986
140,984
140,982
140,980
140,978
140,976
140,974
140,972
140,970
140,968
140,966
140,964
140,962
140,960
140,958
140,956
140,954
140,952
140,950
140,948
140,946
140,944
140,942
140,940
140,938
140,936
140,934
140,932
140,930
140,928
140,926
140,924
140,922
140,920
140,918
140,916
140,914
140,912
140,910
140,908
140,906
140,904
140,902
Sec.
45,50
45,51
45,52
45,53
45,54
45,55
45,56
45,57
45,58
45,59
45,60
45,61
45,62
45,63
45,64
45,65
45,66
45,67
45,68
45,69
45,70
45,71
45,72
45,73
45,74
45,75
45,76
45,77
45,78
45,79
45,80
45,81
45,82
45,83
45,84
45,85
45,86
45,87
45,88
45,89
45,90
45,91
45,92
45,93
45,94
45,95
45,96
45,97
45,98
45,99
Body
140,900
140,898
140,896
140,894
140,892
140,890
140,888
140,886
140,884
140,882
140,880
140,878
140,876
140,874
140,872
140,870
140,868
140,866
140,864
140,862
140,860
140,858
140,856
140,854
140,852
140,850
140,848
140,846
140,844
140,842
140,840
140,838
140,836
140,834
140,832
140,830
140,828
140,826
140,824
140,822
140,820
140,818
140,816
140,814
140,812
140,810
140,808
140,806
140,804
140,802
Body tabulka F 3
Sec.
46,00
46,01
46,02
46,03
46,04
46,05
46,06
46,07
46,08
46,09
46,10
46,11
46,12
46,13
46,14
46,15
46,16
46,17
46,18
46,19
46,20
46,21
46,22
46,23
46,24
46,25
46,26
46,27
46,28
46,29
46,30
46,31
46,32
46,33
46,34
46,35
46,36
46,37
46,38
46,39
46,40
46,41
46,42
46,43
46,44
46,45
46,46
46,47
46,48
46,49
Body
140,800
140,798
140,796
140,794
140,792
140,790
140,788
140,786
140,784
140,782
140,780
140,778
140,776
140,774
140,772
140,770
140,768
140,766
140,764
140,762
140,760
140,758
140,756
140,754
140,752
140,750
140,748
140,746
140,744
140,742
140,740
140,738
140,736
140,734
140,732
140,730
140,728
140,726
140,724
140,722
140,720
140,718
140,716
140,714
140,712
140,710
140,708
140,706
140,704
140,702
Sec.
46,50
46,51
46,52
46,53
46,54
46,55
46,56
46,57
46,58
46,59
46,60
46,61
46,62
46,63
46,64
46,65
46,66
46,67
46,68
46,69
46,70
46,71
46,72
46,73
46,74
46,75
46,76
46,77
46,78
46,79
46,80
46,81
46,82
46,83
46,84
46,85
46,86
46,87
46,88
46,89
46,90
46,91
46,92
46,93
46,94
46,95
46,96
46,97
46,98
46,99
Body
140,700
140,698
140,696
140,694
140,692
140,690
140,688
140,686
140,684
140,682
140,680
140,678
140,676
140,674
140,672
140,670
140,668
140,666
140,664
140,662
140,660
140,658
140,656
140,654
140,652
140,650
140,648
140,646
140,644
140,642
140,640
140,638
140,636
140,634
140,632
140,630
140,628
140,626
140,624
140,622
140,620
140,618
140,616
140,614
140,612
140,610
140,608
140,606
140,604
140,602
Sec.
47,00
47,01
47,02
47,03
47,04
47,05
47,06
47,07
47,08
47,09
47,10
47,11
47,12
47,13
47,14
47,15
47,16
47,17
47,18
47,19
47,20
47,21
47,22
47,23
47,24
47,25
47,26
47,27
47,28
47,29
47,30
47,31
47,32
47,33
47,34
47,35
47,36
47,37
47,38
47,39
47,40
47,41
47,42
47,43
47,44
47,45
47,46
47,47
47,48
47,49
Strana 17 z 53
Příloha D5
Body
140,600
140,598
140,596
140,594
140,592
140,590
140,588
140,586
140,584
140,582
140,580
140,578
140,576
140,574
140,572
140,570
140,568
140,566
140,564
140,562
140,560
140,558
140,556
140,554
140,552
140,550
140,548
140,546
140,544
140,542
140,540
140,538
140,536
140,534
140,532
140,530
140,528
140,526
140,524
140,522
140,520
140,518
140,516
140,514
140,512
140,510
140,508
140,506
140,504
140,502
Sec.
47,50
47,51
47,52
47,53
47,54
47,55
47,56
47,57
47,58
47,59
47,60
47,61
47,62
47,63
47,64
47,65
47,66
47,67
47,68
47,69
47,70
47,71
47,72
47,73
47,74
47,75
47,76
47,77
47,78
47,79
47,80
47,81
47,82
47,83
47,84
47,85
47,86
47,87
47,88
47,89
47,90
47,91
47,92
47,93
47,94
47,95
47,96
47,97
47,98
47,99
Body
140,500
140,498
140,496
140,494
140,492
140,490
140,488
140,486
140,484
140,482
140,480
140,478
140,476
140,474
140,472
140,470
140,468
140,466
140,464
140,462
140,460
140,458
140,456
140,454
140,452
140,450
140,448
140,446
140,444
140,442
140,440
140,438
140,436
140,434
140,432
140,430
140,428
140,426
140,424
140,422
140,420
140,418
140,416
140,414
140,412
140,410
140,408
140,406
140,404
140,402
Body tabulka F 3
Sec.
48,00
48,01
48,02
48,03
48,04
48,05
48,06
48,07
48,08
48,09
48,10
48,11
48,12
48,13
48,14
48,15
48,16
48,17
48,18
48,19
48,20
48,21
48,22
48,23
48,24
48,25
48,26
48,27
48,28
48,29
48,30
48,31
48,32
48,33
48,34
48,35
48,36
48,37
48,38
48,39
48,40
48,41
48,42
48,43
48,44
48,45
48,46
48,47
48,48
48,49
Body
140,400
140,398
140,396
140,394
140,392
140,390
140,388
140,386
140,384
140,382
140,380
140,378
140,376
140,374
140,372
140,370
140,368
140,366
140,364
140,362
140,360
140,358
140,356
140,354
140,352
140,350
140,348
140,346
140,344
140,342
140,340
140,338
140,336
140,334
140,332
140,330
140,328
140,326
140,324
140,322
140,320
140,318
140,316
140,314
140,312
140,310
140,308
140,306
140,304
140,302
Sec.
48,50
48,51
48,52
48,53
48,54
48,55
48,56
48,57
48,58
48,59
48,60
48,61
48,62
48,63
48,64
48,65
48,66
48,67
48,68
48,69
48,70
48,71
48,72
48,73
48,74
48,75
48,76
48,77
48,78
48,79
48,80
48,81
48,82
48,83
48,84
48,85
48,86
48,87
48,88
48,89
48,90
48,91
48,92
48,93
48,94
48,95
48,96
48,97
48,98
48,99
Body
140,300
140,298
140,296
140,294
140,292
140,290
140,288
140,286
140,284
140,282
140,280
140,278
140,276
140,274
140,272
140,270
140,268
140,266
140,264
140,262
140,260
140,258
140,256
140,254
140,252
140,250
140,248
140,246
140,244
140,242
140,240
140,238
140,236
140,234
140,232
140,230
140,228
140,226
140,224
140,222
140,220
140,218
140,216
140,214
140,212
140,210
140,208
140,206
140,204
140,202
Sec.
49,00
49,01
49,02
49,03
49,04
49,05
49,06
49,07
49,08
49,09
49,10
49,11
49,12
49,13
49,14
49,15
49,16
49,17
49,18
49,19
49,20
49,21
49,22
49,23
49,24
49,25
49,26
49,27
49,28
49,29
49,30
49,31
49,32
49,33
49,34
49,35
49,36
49,37
49,38
49,39
49,40
49,41
49,42
49,43
49,44
49,45
49,46
49,47
49,48
49,49
Strana 18 z 53
Příloha D5
Body
140,200
140,198
140,196
140,194
140,192
140,190
140,188
140,186
140,184
140,182
140,180
140,178
140,176
140,174
140,172
140,170
140,168
140,166
140,164
140,162
140,160
140,158
140,156
140,154
140,152
140,150
140,148
140,146
140,144
140,142
140,140
140,138
140,136
140,134
140,132
140,130
140,128
140,126
140,124
140,122
140,120
140,118
140,116
140,114
140,112
140,110
140,108
140,106
140,104
140,102
Sec.
49,50
49,51
49,52
49,53
49,54
49,55
49,56
49,57
49,58
49,59
49,60
49,61
49,62
49,63
49,64
49,65
49,66
49,67
49,68
49,69
49,70
49,71
49,72
49,73
49,74
49,75
49,76
49,77
49,78
49,79
49,80
49,81
49,82
49,83
49,84
49,85
49,86
49,87
49,88
49,89
49,90
49,91
49,92
49,93
49,94
49,95
49,96
49,97
49,98
49,99
Body
140,100
140,098
140,096
140,094
140,092
140,090
140,088
140,086
140,084
140,082
140,080
140,078
140,076
140,074
140,072
140,070
140,068
140,066
140,064
140,062
140,060
140,058
140,056
140,054
140,052
140,050
140,048
140,046
140,044
140,042
140,040
140,038
140,036
140,034
140,032
140,030
140,028
140,026
140,024
140,022
140,020
140,018
140,016
140,014
140,012
140,010
140,008
140,006
140,004
140,002
Body tabulka F 3
Sec.
50,00
50,01
50,02
50,03
50,04
50,05
50,06
50,07
50,08
50,09
50,10
50,11
50,12
50,13
50,14
50,15
50,16
50,17
50,18
50,19
50,20
50,21
50,22
50,23
50,24
50,25
50,26
50,27
50,28
50,29
50,30
50,31
50,32
50,33
50,34
50,35
50,36
50,37
50,38
50,39
50,40
50,41
50,42
50,43
50,44
50,45
50,46
50,47
50,48
50,49
Body
140,000
139,998
139,996
139,994
139,992
139,990
139,988
139,986
139,984
139,982
139,980
139,978
139,976
139,974
139,972
139,970
139,968
139,966
139,964
139,962
139,960
139,958
139,956
139,954
139,952
139,950
139,948
139,946
139,944
139,942
139,940
139,938
139,936
139,934
139,932
139,930
139,928
139,926
139,924
139,922
139,920
139,918
139,916
139,914
139,912
139,910
139,908
139,906
139,904
139,902
Sec.
50,50
50,51
50,52
50,53
50,54
50,55
50,56
50,57
50,58
50,59
50,60
50,61
50,62
50,63
50,64
50,65
50,66
50,67
50,68
50,69
50,70
50,71
50,72
50,73
50,74
50,75
50,76
50,77
50,78
50,79
50,80
50,81
50,82
50,83
50,84
50,85
50,86
50,87
50,88
50,89
50,90
50,91
50,92
50,93
50,94
50,95
50,96
50,97
50,98
50,99
Body
139,900
139,898
139,896
139,894
139,892
139,890
139,888
139,886
139,884
139,882
139,880
139,878
139,876
139,874
139,872
139,870
139,868
139,866
139,864
139,862
139,860
139,858
139,856
139,854
139,852
139,850
139,848
139,846
139,844
139,842
139,840
139,838
139,836
139,834
139,832
139,830
139,828
139,826
139,824
139,822
139,820
139,818
139,816
139,814
139,812
139,810
139,808
139,806
139,804
139,802
Sec.
51,00
51,01
51,02
51,03
51,04
51,05
51,06
51,07
51,08
51,09
51,10
51,11
51,12
51,13
51,14
51,15
51,16
51,17
51,18
51,19
51,20
51,21
51,22
51,23
51,24
51,25
51,26
51,27
51,28
51,29
51,30
51,31
51,32
51,33
51,34
51,35
51,36
51,37
51,38
51,39
51,40
51,41
51,42
51,43
51,44
51,45
51,46
51,47
51,48
51,49
Strana 19 z 53
Příloha D5
Body
139,800
139,798
139,796
139,794
139,792
139,790
139,788
139,786
139,784
139,782
139,780
139,778
139,776
139,774
139,772
139,770
139,768
139,766
139,764
139,762
139,760
139,758
139,756
139,754
139,752
139,750
139,748
139,746
139,744
139,742
139,740
139,738
139,736
139,734
139,732
139,730
139,728
139,726
139,724
139,722
139,720
139,718
139,716
139,714
139,712
139,710
139,708
139,706
139,704
139,702
Sec.
51,50
51,51
51,52
51,53
51,54
51,55
51,56
51,57
51,58
51,59
51,60
51,61
51,62
51,63
51,64
51,65
51,66
51,67
51,68
51,69
51,70
51,71
51,72
51,73
51,74
51,75
51,76
51,77
51,78
51,79
51,80
51,81
51,82
51,83
51,84
51,85
51,86
51,87
51,88
51,89
51,90
51,91
51,92
51,93
51,94
51,95
51,96
51,97
51,98
51,99
Body
139,700
139,698
139,696
139,694
139,692
139,690
139,688
139,686
139,684
139,682
139,680
139,678
139,676
139,674
139,672
139,670
139,668
139,666
139,664
139,662
139,660
139,658
139,656
139,654
139,652
139,650
139,648
139,646
139,644
139,642
139,640
139,638
139,636
139,634
139,632
139,630
139,628
139,626
139,624
139,622
139,620
139,618
139,616
139,614
139,612
139,610
139,608
139,606
139,604
139,602
Body tabulka F 3
Sec.
52,00
52,01
52,02
52,03
52,04
52,05
52,06
52,07
52,08
52,09
52,10
52,11
52,12
52,13
52,14
52,15
52,16
52,17
52,18
52,19
52,20
52,21
52,22
52,23
52,24
52,25
52,26
52,27
52,28
52,29
52,30
52,31
52,32
52,33
52,34
52,35
52,36
52,37
52,38
52,39
52,40
52,41
52,42
52,43
52,44
52,45
52,46
52,47
52,48
52,49
Body
139,600
139,598
139,596
139,594
139,592
139,590
139,588
139,586
139,584
139,582
139,580
139,578
139,576
139,574
139,572
139,570
139,568
139,566
139,564
139,562
139,560
139,558
139,556
139,554
139,552
139,550
139,548
139,546
139,544
139,542
139,540
139,538
139,536
139,534
139,532
139,530
139,528
139,526
139,524
139,522
139,520
139,518
139,516
139,514
139,512
139,510
139,508
139,506
139,504
139,502
Sec.
52,50
52,51
52,52
52,53
52,54
52,55
52,56
52,57
52,58
52,59
52,60
52,61
52,62
52,63
52,64
52,65
52,66
52,67
52,68
52,69
52,70
52,71
52,72
52,73
52,74
52,75
52,76
52,77
52,78
52,79
52,80
52,81
52,82
52,83
52,84
52,85
52,86
52,87
52,88
52,89
52,90
52,91
52,92
52,93
52,94
52,95
52,96
52,97
52,98
52,99
Body
139,500
139,498
139,496
139,494
139,492
139,490
139,488
139,486
139,484
139,482
139,480
139,478
139,476
139,474
139,472
139,470
139,468
139,466
139,464
139,462
139,460
139,458
139,456
139,454
139,452
139,450
139,448
139,446
139,444
139,442
139,440
139,438
139,436
139,434
139,432
139,430
139,428
139,426
139,424
139,422
139,420
139,418
139,416
139,414
139,412
139,410
139,408
139,406
139,404
139,402
Sec.
53,00
53,01
53,02
53,03
53,04
53,05
53,06
53,07
53,08
53,09
53,10
53,11
53,12
53,13
53,14
53,15
53,16
53,17
53,18
53,19
53,20
53,21
53,22
53,23
53,24
53,25
53,26
53,27
53,28
53,29
53,30
53,31
53,32
53,33
53,34
53,35
53,36
53,37
53,38
53,39
53,40
53,41
53,42
53,43
53,44
53,45
53,46
53,47
53,48
53,49
Strana 20 z 53
Příloha D5
Body
139,400
139,398
139,396
139,394
139,392
139,390
139,388
139,386
139,384
139,382
139,380
139,378
139,376
139,374
139,372
139,370
139,368
139,366
139,364
139,362
139,360
139,358
139,356
139,354
139,352
139,350
139,348
139,346
139,344
139,342
139,340
139,338
139,336
139,334
139,332
139,330
139,328
139,326
139,324
139,322
139,320
139,318
139,316
139,314
139,312
139,310
139,308
139,306
139,304
139,302
Sec.
53,50
53,51
53,52
53,53
53,54
53,55
53,56
53,57
53,58
53,59
53,60
53,61
53,62
53,63
53,64
53,65
53,66
53,67
53,68
53,69
53,70
53,71
53,72
53,73
53,74
53,75
53,76
53,77
53,78
53,79
53,80
53,81
53,82
53,83
53,84
53,85
53,86
53,87
53,88
53,89
53,90
53,91
53,92
53,93
53,94
53,95
53,96
53,97
53,98
53,99
Body
139,300
139,298
139,296
139,294
139,292
139,290
139,288
139,286
139,284
139,282
139,280
139,278
139,276
139,274
139,272
139,270
139,268
139,266
139,264
139,262
139,260
139,258
139,256
139,254
139,252
139,250
139,248
139,246
139,244
139,242
139,240
139,238
139,236
139,234
139,232
139,230
139,228
139,226
139,224
139,222
139,220
139,218
139,216
139,214
139,212
139,210
139,208
139,206
139,204
139,202
Body tabulka F 3
Sec.
54,00
54,01
54,02
54,03
54,04
54,05
54,06
54,07
54,08
54,09
54,10
54,11
54,12
54,13
54,14
54,15
54,16
54,17
54,18
54,19
54,20
54,21
54,22
54,23
54,24
54,25
54,26
54,27
54,28
54,29
54,30
54,31
54,32
54,33
54,34
54,35
54,36
54,37
54,38
54,39
54,40
54,41
54,42
54,43
54,44
54,45
54,46
54,47
54,48
54,49
Body
139,200
139,198
139,196
139,194
139,192
139,190
139,188
139,186
139,184
139,182
139,180
139,178
139,176
139,174
139,172
139,170
139,168
139,166
139,164
139,162
139,160
139,158
139,156
139,154
139,152
139,150
139,148
139,146
139,144
139,142
139,140
139,138
139,136
139,134
139,132
139,130
139,128
139,126
139,124
139,122
139,120
139,118
139,116
139,114
139,112
139,110
139,108
139,106
139,104
139,102
Sec.
54,50
54,51
54,52
54,53
54,54
54,55
54,56
54,57
54,58
54,59
54,60
54,61
54,62
54,63
54,64
54,65
54,66
54,67
54,68
54,69
54,70
54,71
54,72
54,73
54,74
54,75
54,76
54,77
54,78
54,79
54,80
54,81
54,82
54,83
54,84
54,85
54,86
54,87
54,88
54,89
54,90
54,91
54,92
54,93
54,94
54,95
54,96
54,97
54,98
54,99
Body
139,100
139,098
139,096
139,094
139,092
139,090
139,088
139,086
139,084
139,082
139,080
139,078
139,076
139,074
139,072
139,070
139,068
139,066
139,064
139,062
139,060
139,058
139,056
139,054
139,052
139,050
139,048
139,046
139,044
139,042
139,040
139,038
139,036
139,034
139,032
139,030
139,028
139,026
139,024
139,022
139,020
139,018
139,016
139,014
139,012
139,010
139,008
139,006
139,004
139,002
Sec.
55,00
55,01
55,02
55,03
55,04
55,05
55,06
55,07
55,08
55,09
55,10
55,11
55,12
55,13
55,14
55,15
55,16
55,17
55,18
55,19
55,20
55,21
55,22
55,23
55,24
55,25
55,26
55,27
55,28
55,29
55,30
55,31
55,32
55,33
55,34
55,35
55,36
55,37
55,38
55,39
55,40
55,41
55,42
55,43
55,44
55,45
55,46
55,47
55,48
55,49
Strana 21 z 53
Příloha D5
Body
139,000
138,998
138,996
138,994
138,992
138,990
138,988
138,986
138,984
138,982
138,980
138,978
138,976
138,974
138,972
138,970
138,968
138,966
138,964
138,962
138,960
138,958
138,956
138,954
138,952
138,950
138,948
138,946
138,944
138,942
138,940
138,938
138,936
138,934
138,932
138,930
138,928
138,926
138,924
138,922
138,920
138,918
138,916
138,914
138,912
138,910
138,908
138,906
138,904
138,902
Sec.
55,50
55,51
55,52
55,53
55,54
55,55
55,56
55,57
55,58
55,59
55,60
55,61
55,62
55,63
55,64
55,65
55,66
55,67
55,68
55,69
55,70
55,71
55,72
55,73
55,74
55,75
55,76
55,77
55,78
55,79
55,80
55,81
55,82
55,83
55,84
55,85
55,86
55,87
55,88
55,89
55,90
55,91
55,92
55,93
55,94
55,95
55,96
55,97
55,98
55,99
Body
138,900
138,898
138,896
138,894
138,892
138,890
138,888
138,886
138,884
138,882
138,880
138,878
138,876
138,874
138,872
138,870
138,868
138,866
138,864
138,862
138,860
138,858
138,856
138,854
138,852
138,850
138,848
138,846
138,844
138,842
138,840
138,838
138,836
138,834
138,832
138,830
138,828
138,826
138,824
138,822
138,820
138,818
138,816
138,814
138,812
138,810
138,808
138,806
138,804
138,802
Body tabulka F 3
Sec.
56,00
56,01
56,02
56,03
56,04
56,05
56,06
56,07
56,08
56,09
56,10
56,11
56,12
56,13
56,14
56,15
56,16
56,17
56,18
56,19
56,20
56,21
56,22
56,23
56,24
56,25
56,26
56,27
56,28
56,29
56,30
56,31
56,32
56,33
56,34
56,35
56,36
56,37
56,38
56,39
56,40
56,41
56,42
56,43
56,44
56,45
56,46
56,47
56,48
56,49
Body
138,800
138,798
138,796
138,794
138,792
138,790
138,788
138,786
138,784
138,782
138,780
138,778
138,776
138,774
138,772
138,770
138,768
138,766
138,764
138,762
138,760
138,758
138,756
138,754
138,752
138,750
138,748
138,746
138,744
138,742
138,740
138,738
138,736
138,734
138,732
138,730
138,728
138,726
138,724
138,722
138,720
138,718
138,716
138,714
138,712
138,710
138,708
138,706
138,704
138,702
Sec.
56,50
56,51
56,52
56,53
56,54
56,55
56,56
56,57
56,58
56,59
56,60
56,61
56,62
56,63
56,64
56,65
56,66
56,67
56,68
56,69
56,70
56,71
56,72
56,73
56,74
56,75
56,76
56,77
56,78
56,79
56,80
56,81
56,82
56,83
56,84
56,85
56,86
56,87
56,88
56,89
56,90
56,91
56,92
56,93
56,94
56,95
56,96
56,97
56,98
56,99
Body
138,700
138,698
138,696
138,694
138,692
138,690
138,688
138,686
138,684
138,682
138,680
138,678
138,676
138,674
138,672
138,670
138,668
138,666
138,664
138,662
138,660
138,658
138,656
138,654
138,652
138,650
138,648
138,646
138,644
138,642
138,640
138,638
138,636
138,634
138,632
138,630
138,628
138,626
138,624
138,622
138,620
138,618
138,616
138,614
138,612
138,610
138,608
138,606
138,604
138,602
Sec.
57,00
57,01
57,02
57,03
57,04
57,05
57,06
57,07
57,08
57,09
57,10
57,11
57,12
57,13
57,14
57,15
57,16
57,17
57,18
57,19
57,20
57,21
57,22
57,23
57,24
57,25
57,26
57,27
57,28
57,29
57,30
57,31
57,32
57,33
57,34
57,35
57,36
57,37
57,38
57,39
57,40
57,41
57,42
57,43
57,44
57,45
57,46
57,47
57,48
57,49
Strana 22 z 53
Příloha D5
Body
138,600
138,598
138,596
138,594
138,592
138,590
138,588
138,586
138,584
138,582
138,580
138,578
138,576
138,574
138,572
138,570
138,568
138,566
138,564
138,562
138,560
138,558
138,556
138,554
138,552
138,550
138,548
138,546
138,544
138,542
138,540
138,538
138,536
138,534
138,532
138,530
138,528
138,526
138,524
138,522
138,520
138,518
138,516
138,514
138,512
138,510
138,508
138,506
138,504
138,502
Sec.
57,50
57,51
57,52
57,53
57,54
57,55
57,56
57,57
57,58
57,59
57,60
57,61
57,62
57,63
57,64
57,65
57,66
57,67
57,68
57,69
57,70
57,71
57,72
57,73
57,74
57,75
57,76
57,77
57,78
57,79
57,80
57,81
57,82
57,83
57,84
57,85
57,86
57,87
57,88
57,89
57,90
57,91
57,92
57,93
57,94
57,95
57,96
57,97
57,98
57,99
Body
138,500
138,498
138,496
138,494
138,492
138,490
138,488
138,486
138,484
138,482
138,480
138,478
138,476
138,474
138,472
138,470
138,468
138,466
138,464
138,462
138,460
138,458
138,456
138,454
138,452
138,450
138,448
138,446
138,444
138,442
138,440
138,438
138,436
138,434
138,432
138,430
138,428
138,426
138,424
138,422
138,420
138,418
138,416
138,414
138,412
138,410
138,408
138,406
138,404
138,402
Body tabulka F 3
Sec.
58,00
58,01
58,02
58,03
58,04
58,05
58,06
58,07
58,08
58,09
58,10
58,11
58,12
58,13
58,14
58,15
58,16
58,17
58,18
58,19
58,20
58,21
58,22
58,23
58,24
58,25
58,26
58,27
58,28
58,29
58,30
58,31
58,32
58,33
58,34
58,35
58,36
58,37
58,38
58,39
58,40
58,41
58,42
58,43
58,44
58,45
58,46
58,47
58,48
58,49
Body
138,400
138,398
138,396
138,394
138,392
138,390
138,388
138,386
138,384
138,382
138,380
138,378
138,376
138,374
138,372
138,370
138,368
138,366
138,364
138,362
138,360
138,358
138,356
138,354
138,352
138,350
138,348
138,346
138,344
138,342
138,340
138,338
138,336
138,334
138,332
138,330
138,328
138,326
138,324
138,322
138,320
138,318
138,316
138,314
138,312
138,310
138,308
138,306
138,304
138,302
Sec.
58,50
58,51
58,52
58,53
58,54
58,55
58,56
58,57
58,58
58,59
58,60
58,61
58,62
58,63
58,64
58,65
58,66
58,67
58,68
58,69
58,70
58,71
58,72
58,73
58,74
58,75
58,76
58,77
58,78
58,79
58,80
58,81
58,82
58,83
58,84
58,85
58,86
58,87
58,88
58,89
58,90
58,91
58,92
58,93
58,94
58,95
58,96
58,97
58,98
58,99
Body
138,300
138,298
138,296
138,294
138,292
138,290
138,288
138,286
138,284
138,282
138,280
138,278
138,276
138,274
138,272
138,270
138,268
138,266
138,264
138,262
138,260
138,258
138,256
138,254
138,252
138,250
138,248
138,246
138,244
138,242
138,240
138,238
138,236
138,234
138,232
138,230
138,228
138,226
138,224
138,222
138,220
138,218
138,216
138,214
138,212
138,210
138,208
138,206
138,204
138,202
Sec.
59,00
59,01
59,02
59,03
59,04
59,05
59,06
59,07
59,08
59,09
59,10
59,11
59,12
59,13
59,14
59,15
59,16
59,17
59,18
59,19
59,20
59,21
59,22
59,23
59,24
59,25
59,26
59,27
59,28
59,29
59,30
59,31
59,32
59,33
59,34
59,35
59,36
59,37
59,38
59,39
59,40
59,41
59,42
59,43
59,44
59,45
59,46
59,47
59,48
59,49
Strana 23 z 53
Příloha D5
Body
138,200
138,198
138,196
138,194
138,192
138,190
138,188
138,186
138,184
138,182
138,180
138,178
138,176
138,174
138,172
138,170
138,168
138,166
138,164
138,162
138,160
138,158
138,156
138,154
138,152
138,150
138,148
138,146
138,144
138,142
138,140
138,138
138,136
138,134
138,132
138,130
138,128
138,126
138,124
138,122
138,120
138,118
138,116
138,114
138,112
138,110
138,108
138,106
138,104
138,102
Sec.
59,50
59,51
59,52
59,53
59,54
59,55
59,56
59,57
59,58
59,59
59,60
59,61
59,62
59,63
59,64
59,65
59,66
59,67
59,68
59,69
59,70
59,71
59,72
59,73
59,74
59,75
59,76
59,77
59,78
59,79
59,80
59,81
59,82
59,83
59,84
59,85
59,86
59,87
59,88
59,89
59,90
59,91
59,92
59,93
59,94
59,95
59,96
59,97
59,98
59,99
Body
138,100
138,098
138,096
138,094
138,092
138,090
138,088
138,086
138,084
138,082
138,080
138,078
138,076
138,074
138,072
138,070
138,068
138,066
138,064
138,062
138,060
138,058
138,056
138,054
138,052
138,050
138,048
138,046
138,044
138,042
138,040
138,038
138,036
138,034
138,032
138,030
138,028
138,026
138,024
138,022
138,020
138,018
138,016
138,014
138,012
138,010
138,008
138,006
138,004
138,002
Body tabulka F 3
Sec.
60,00
60,01
60,02
60,03
60,04
60,05
60,06
60,07
60,08
60,09
60,10
60,11
60,12
60,13
60,14
60,15
60,16
60,17
60,18
60,19
60,20
60,21
60,22
60,23
60,24
60,25
60,26
60,27
60,28
60,29
60,30
60,31
60,32
60,33
60,34
60,35
60,36
60,37
60,38
60,39
60,40
60,41
60,42
60,43
60,44
60,45
60,46
60,47
60,48
60,49
Body
138,000
137,998
137,996
137,994
137,992
137,990
137,988
137,986
137,984
137,982
137,980
137,978
137,976
137,974
137,972
137,970
137,968
137,966
137,964
137,962
137,960
137,958
137,956
137,954
137,952
137,950
137,948
137,946
137,944
137,942
137,940
137,938
137,936
137,934
137,932
137,930
137,928
137,926
137,924
137,922
137,920
137,918
137,916
137,914
137,912
137,910
137,908
137,906
137,904
137,902
Sec.
60,50
60,51
60,52
60,53
60,54
60,55
60,56
60,57
60,58
60,59
60,60
60,61
60,62
60,63
60,64
60,65
60,66
60,67
60,68
60,69
60,70
60,71
60,72
60,73
60,74
60,75
60,76
60,77
60,78
60,79
60,80
60,81
60,82
60,83
60,84
60,85
60,86
60,87
60,88
60,89
60,90
60,91
60,92
60,93
60,94
60,95
60,96
60,97
60,98
60,99
Body
137,900
137,898
137,896
137,894
137,892
137,890
137,888
137,886
137,884
137,882
137,880
137,878
137,876
137,874
137,872
137,870
137,868
137,866
137,864
137,862
137,860
137,858
137,856
137,854
137,852
137,850
137,848
137,846
137,844
137,842
137,840
137,838
137,836
137,834
137,832
137,830
137,828
137,826
137,824
137,822
137,820
137,818
137,816
137,814
137,812
137,810
137,808
137,806
137,804
137,802
Sec.
61,00
61,01
61,02
61,03
61,04
61,05
61,06
61,07
61,08
61,09
61,10
61,11
61,12
61,13
61,14
61,15
61,16
61,17
61,18
61,19
61,20
61,21
61,22
61,23
61,24
61,25
61,26
61,27
61,28
61,29
61,30
61,31
61,32
61,33
61,34
61,35
61,36
61,37
61,38
61,39
61,40
61,41
61,42
61,43
61,44
61,45
61,46
61,47
61,48
61,49
Strana 24 z 53
Příloha D5
Body
137,800
137,798
137,796
137,794
137,792
137,790
137,788
137,786
137,784
137,782
137,780
137,778
137,776
137,774
137,772
137,770
137,768
137,766
137,764
137,762
137,760
137,758
137,756
137,754
137,752
137,750
137,748
137,746
137,744
137,742
137,740
137,738
137,736
137,734
137,732
137,730
137,728
137,726
137,724
137,722
137,720
137,718
137,716
137,714
137,712
137,710
137,708
137,706
137,704
137,702
Sec.
61,50
61,51
61,52
61,53
61,54
61,55
61,56
61,57
61,58
61,59
61,60
61,61
61,62
61,63
61,64
61,65
61,66
61,67
61,68
61,69
61,70
61,71
61,72
61,73
61,74
61,75
61,76
61,77
61,78
61,79
61,80
61,81
61,82
61,83
61,84
61,85
61,86
61,87
61,88
61,89
61,90
61,91
61,92
61,93
61,94
61,95
61,96
61,97
61,98
61,99
Body
137,700
137,698
137,696
137,694
137,692
137,690
137,688
137,686
137,684
137,682
137,680
137,678
137,676
137,674
137,672
137,670
137,668
137,666
137,664
137,662
137,660
137,658
137,656
137,654
137,652
137,650
137,648
137,646
137,644
137,642
137,640
137,638
137,636
137,634
137,632
137,630
137,628
137,626
137,624
137,622
137,620
137,618
137,616
137,614
137,612
137,610
137,608
137,606
137,604
137,602
Body tabulka F 3
Sec.
62,00
62,01
62,02
62,03
62,04
62,05
62,06
62,07
62,08
62,09
62,10
62,11
62,12
62,13
62,14
62,15
62,16
62,17
62,18
62,19
62,20
62,21
62,22
62,23
62,24
62,25
62,26
62,27
62,28
62,29
62,30
62,31
62,32
62,33
62,34
62,35
62,36
62,37
62,38
62,39
62,40
62,41
62,42
62,43
62,44
62,45
62,46
62,47
62,48
62,49
Body
137,600
137,598
137,596
137,594
137,592
137,590
137,588
137,586
137,584
137,582
137,580
137,578
137,576
137,574
137,572
137,570
137,568
137,566
137,564
137,562
137,560
137,558
137,556
137,554
137,552
137,550
137,548
137,546
137,544
137,542
137,540
137,538
137,536
137,534
137,532
137,530
137,528
137,526
137,524
137,522
137,520
137,518
137,516
137,514
137,512
137,510
137,508
137,506
137,504
137,502
Sec.
62,50
62,51
62,52
62,53
62,54
62,55
62,56
62,57
62,58
62,59
62,60
62,61
62,62
62,63
62,64
62,65
62,66
62,67
62,68
62,69
62,70
62,71
62,72
62,73
62,74
62,75
62,76
62,77
62,78
62,79
62,80
62,81
62,82
62,83
62,84
62,85
62,86
62,87
62,88
62,89
62,90
62,91
62,92
62,93
62,94
62,95
62,96
62,97
62,98
62,99
Body
137,500
137,498
137,496
137,494
137,492
137,490
137,488
137,486
137,484
137,482
137,480
137,478
137,476
137,474
137,472
137,470
137,468
137,466
137,464
137,462
137,460
137,458
137,456
137,454
137,452
137,450
137,448
137,446
137,444
137,442
137,440
137,438
137,436
137,434
137,432
137,430
137,428
137,426
137,424
137,422
137,420
137,418
137,416
137,414
137,412
137,410
137,408
137,406
137,404
137,402
Sec.
63,00
63,01
63,02
63,03
63,04
63,05
63,06
63,07
63,08
63,09
63,10
63,11
63,12
63,13
63,14
63,15
63,16
63,17
63,18
63,19
63,20
63,21
63,22
63,23
63,24
63,25
63,26
63,27
63,28
63,29
63,30
63,31
63,32
63,33
63,34
63,35
63,36
63,37
63,38
63,39
63,40
63,41
63,42
63,43
63,44
63,45
63,46
63,47
63,48
63,49
Strana 25 z 53
Příloha D5
Body
137,400
137,398
137,396
137,394
137,392
137,390
137,388
137,386
137,384
137,382
137,380
137,378
137,376
137,374
137,372
137,370
137,368
137,366
137,364
137,362
137,360
137,358
137,356
137,354
137,352
137,350
137,348
137,346
137,344
137,342
137,340
137,338
137,336
137,334
137,332
137,330
137,328
137,326
137,324
137,322
137,320
137,318
137,316
137,314
137,312
137,310
137,308
137,306
137,304
137,302
Sec.
63,50
63,51
63,52
63,53
63,54
63,55
63,56
63,57
63,58
63,59
63,60
63,61
63,62
63,63
63,64
63,65
63,66
63,67
63,68
63,69
63,70
63,71
63,72
63,73
63,74
63,75
63,76
63,77
63,78
63,79
63,80
63,81
63,82
63,83
63,84
63,85
63,86
63,87
63,88
63,89
63,90
63,91
63,92
63,93
63,94
63,95
63,96
63,97
63,98
63,99
Body
137,300
137,298
137,296
137,294
137,292
137,290
137,288
137,286
137,284
137,282
137,280
137,278
137,276
137,274
137,272
137,270
137,268
137,266
137,264
137,262
137,260
137,258
137,256
137,254
137,252
137,250
137,248
137,246
137,244
137,242
137,240
137,238
137,236
137,234
137,232
137,230
137,228
137,226
137,224
137,222
137,220
137,218
137,216
137,214
137,212
137,210
137,208
137,206
137,204
137,202
Body tabulka F 3
Sec.
64,00
64,01
64,02
64,03
64,04
64,05
64,06
64,07
64,08
64,09
64,10
64,11
64,12
64,13
64,14
64,15
64,16
64,17
64,18
64,19
64,20
64,21
64,22
64,23
64,24
64,25
64,26
64,27
64,28
64,29
64,30
64,31
64,32
64,33
64,34
64,35
64,36
64,37
64,38
64,39
64,40
64,41
64,42
64,43
64,44
64,45
64,46
64,47
64,48
64,49
Body
137,200
137,198
137,196
137,194
137,192
137,190
137,188
137,186
137,184
137,182
137,180
137,178
137,176
137,174
137,172
137,170
137,168
137,166
137,164
137,162
137,160
137,158
137,156
137,154
137,152
137,150
137,148
137,146
137,144
137,142
137,140
137,138
137,136
137,134
137,132
137,130
137,128
137,126
137,124
137,122
137,120
137,118
137,116
137,114
137,112
137,110
137,108
137,106
137,104
137,102
Sec.
64,50
64,51
64,52
64,53
64,54
64,55
64,56
64,57
64,58
64,59
64,60
64,61
64,62
64,63
64,64
64,65
64,66
64,67
64,68
64,69
64,70
64,71
64,72
64,73
64,74
64,75
64,76
64,77
64,78
64,79
64,80
64,81
64,82
64,83
64,84
64,85
64,86
64,87
64,88
64,89
64,90
64,91
64,92
64,93
64,94
64,95
64,96
64,97
64,98
64,99
Body
137,100
137,098
137,096
137,094
137,092
137,090
137,088
137,086
137,084
137,082
137,080
137,078
137,076
137,074
137,072
137,070
137,068
137,066
137,064
137,062
137,060
137,058
137,056
137,054
137,052
137,050
137,048
137,046
137,044
137,042
137,040
137,038
137,036
137,034
137,032
137,030
137,028
137,026
137,024
137,022
137,020
137,018
137,016
137,014
137,012
137,010
137,008
137,006
137,004
137,002
Sec.
65,00
65,01
65,02
65,03
65,04
65,05
65,06
65,07
65,08
65,09
65,10
65,11
65,12
65,13
65,14
65,15
65,16
65,17
65,18
65,19
65,20
65,21
65,22
65,23
65,24
65,25
65,26
65,27
65,28
65,29
65,30
65,31
65,32
65,33
65,34
65,35
65,36
65,37
65,38
65,39
65,40
65,41
65,42
65,43
65,44
65,45
65,46
65,47
65,48
65,49
Strana 26 z 53
Příloha D5
Body
137,000
136,998
136,996
136,994
136,992
136,990
136,988
136,986
136,984
136,982
136,980
136,978
136,976
136,974
136,972
136,970
136,968
136,966
136,964
136,962
136,960
136,958
136,956
136,954
136,952
136,950
136,948
136,946
136,944
136,942
136,940
136,938
136,936
136,934
136,932
136,930
136,928
136,926
136,924
136,922
136,920
136,918
136,916
136,914
136,912
136,910
136,908
136,906
136,904
136,902
Sec.
65,50
65,51
65,52
65,53
65,54
65,55
65,56
65,57
65,58
65,59
65,60
65,61
65,62
65,63
65,64
65,65
65,66
65,67
65,68
65,69
65,70
65,71
65,72
65,73
65,74
65,75
65,76
65,77
65,78
65,79
65,80
65,81
65,82
65,83
65,84
65,85
65,86
65,87
65,88
65,89
65,90
65,91
65,92
65,93
65,94
65,95
65,96
65,97
65,98
65,99
Body
136,900
136,898
136,896
136,894
136,892
136,890
136,888
136,886
136,884
136,882
136,880
136,878
136,876
136,874
136,872
136,870
136,868
136,866
136,864
136,862
136,860
136,858
136,856
136,854
136,852
136,850
136,848
136,846
136,844
136,842
136,840
136,838
136,836
136,834
136,832
136,830
136,828
136,826
136,824
136,822
136,820
136,818
136,816
136,814
136,812
136,810
136,808
136,806
136,804
136,802
Body tabulka F 3
Sec.
66,00
66,01
66,02
66,03
66,04
66,05
66,06
66,07
66,08
66,09
66,10
66,11
66,12
66,13
66,14
66,15
66,16
66,17
66,18
66,19
66,20
66,21
66,22
66,23
66,24
66,25
66,26
66,27
66,28
66,29
66,30
66,31
66,32
66,33
66,34
66,35
66,36
66,37
66,38
66,39
66,40
66,41
66,42
66,43
66,44
66,45
66,46
66,47
66,48
66,49
Body
136,800
136,798
136,796
136,794
136,792
136,790
136,788
136,786
136,784
136,782
136,780
136,778
136,776
136,774
136,772
136,770
136,768
136,766
136,764
136,762
136,760
136,758
136,756
136,754
136,752
136,750
136,748
136,746
136,744
136,742
136,740
136,738
136,736
136,734
136,732
136,730
136,728
136,726
136,724
136,722
136,720
136,718
136,716
136,714
136,712
136,710
136,708
136,706
136,704
136,702
Sec.
66,50
66,51
66,52
66,53
66,54
66,55
66,56
66,57
66,58
66,59
66,60
66,61
66,62
66,63
66,64
66,65
66,66
66,67
66,68
66,69
66,70
66,71
66,72
66,73
66,74
66,75
66,76
66,77
66,78
66,79
66,80
66,81
66,82
66,83
66,84
66,85
66,86
66,87
66,88
66,89
66,90
66,91
66,92
66,93
66,94
66,95
66,96
66,97
66,98
66,99
Body
136,700
136,698
136,696
136,694
136,692
136,690
136,688
136,686
136,684
136,682
136,680
136,678
136,676
136,674
136,672
136,670
136,668
136,666
136,664
136,662
136,660
136,658
136,656
136,654
136,652
136,650
136,648
136,646
136,644
136,642
136,640
136,638
136,636
136,634
136,632
136,630
136,628
136,626
136,624
136,622
136,620
136,618
136,616
136,614
136,612
136,610
136,608
136,606
136,604
136,602
Sec.
67,00
67,01
67,02
67,03
67,04
67,05
67,06
67,07
67,08
67,09
67,10
67,11
67,12
67,13
67,14
67,15
67,16
67,17
67,18
67,19
67,20
67,21
67,22
67,23
67,24
67,25
67,26
67,27
67,28
67,29
67,30
67,31
67,32
67,33
67,34
67,35
67,36
67,37
67,38
67,39
67,40
67,41
67,42
67,43
67,44
67,45
67,46
67,47
67,48
67,49
Strana 27 z 53
Příloha D5
Body
136,600
136,598
136,596
136,594
136,592
136,590
136,588
136,586
136,584
136,582
136,580
136,578
136,576
136,574
136,572
136,570
136,568
136,566
136,564
136,562
136,560
136,558
136,556
136,554
136,552
136,550
136,548
136,546
136,544
136,542
136,540
136,538
136,536
136,534
136,532
136,530
136,528
136,526
136,524
136,522
136,520
136,518
136,516
136,514
136,512
136,510
136,508
136,506
136,504
136,502
Sec.
67,50
67,51
67,52
67,53
67,54
67,55
67,56
67,57
67,58
67,59
67,60
67,61
67,62
67,63
67,64
67,65
67,66
67,67
67,68
67,69
67,70
67,71
67,72
67,73
67,74
67,75
67,76
67,77
67,78
67,79
67,80
67,81
67,82
67,83
67,84
67,85
67,86
67,87
67,88
67,89
67,90
67,91
67,92
67,93
67,94
67,95
67,96
67,97
67,98
67,99
Body
136,500
136,498
136,496
136,494
136,492
136,490
136,488
136,486
136,484
136,482
136,480
136,478
136,476
136,474
136,472
136,470
136,468
136,466
136,464
136,462
136,460
136,458
136,456
136,454
136,452
136,450
136,448
136,446
136,444
136,442
136,440
136,438
136,436
136,434
136,432
136,430
136,428
136,426
136,424
136,422
136,420
136,418
136,416
136,414
136,412
136,410
136,408
136,406
136,404
136,402
Body tabulka F 3
Sec.
68,00
68,01
68,02
68,03
68,04
68,05
68,06
68,07
68,08
68,09
68,10
68,11
68,12
68,13
68,14
68,15
68,16
68,17
68,18
68,19
68,20
68,21
68,22
68,23
68,24
68,25
68,26
68,27
68,28
68,29
68,30
68,31
68,32
68,33
68,34
68,35
68,36
68,37
68,38
68,39
68,40
68,41
68,42
68,43
68,44
68,45
68,46
68,47
68,48
68,49
Body
136,400
136,398
136,396
136,394
136,392
136,390
136,388
136,386
136,384
136,382
136,380
136,378
136,376
136,374
136,372
136,370
136,368
136,366
136,364
136,362
136,360
136,358
136,356
136,354
136,352
136,350
136,348
136,346
136,344
136,342
136,340
136,338
136,336
136,334
136,332
136,330
136,328
136,326
136,324
136,322
136,320
136,318
136,316
136,314
136,312
136,310
136,308
136,306
136,304
136,302
Sec.
68,50
68,51
68,52
68,53
68,54
68,55
68,56
68,57
68,58
68,59
68,60
68,61
68,62
68,63
68,64
68,65
68,66
68,67
68,68
68,69
68,70
68,71
68,72
68,73
68,74
68,75
68,76
68,77
68,78
68,79
68,80
68,81
68,82
68,83
68,84
68,85
68,86
68,87
68,88
68,89
68,90
68,91
68,92
68,93
68,94
68,95
68,96
68,97
68,98
68,99
Body
136,300
136,298
136,296
136,294
136,292
136,290
136,288
136,286
136,284
136,282
136,280
136,278
136,276
136,274
136,272
136,270
136,268
136,266
136,264
136,262
136,260
136,258
136,256
136,254
136,252
136,250
136,248
136,246
136,244
136,242
136,240
136,238
136,236
136,234
136,232
136,230
136,228
136,226
136,224
136,222
136,220
136,218
136,216
136,214
136,212
136,210
136,208
136,206
136,204
136,202
Sec.
69,00
69,01
69,02
69,03
69,04
69,05
69,06
69,07
69,08
69,09
69,10
69,11
69,12
69,13
69,14
69,15
69,16
69,17
69,18
69,19
69,20
69,21
69,22
69,23
69,24
69,25
69,26
69,27
69,28
69,29
69,30
69,31
69,32
69,33
69,34
69,35
69,36
69,37
69,38
69,39
69,40
69,41
69,42
69,43
69,44
69,45
69,46
69,47
69,48
69,49
Strana 28 z 53
Příloha D5
Body
136,200
136,198
136,196
136,194
136,192
136,190
136,188
136,186
136,184
136,182
136,180
136,178
136,176
136,174
136,172
136,170
136,168
136,166
136,164
136,162
136,160
136,158
136,156
136,154
136,152
136,150
136,148
136,146
136,144
136,142
136,140
136,138
136,136
136,134
136,132
136,130
136,128
136,126
136,124
136,122
136,120
136,118
136,116
136,114
136,112
136,110
136,108
136,106
136,104
136,102
Sec.
69,50
69,51
69,52
69,53
69,54
69,55
69,56
69,57
69,58
69,59
69,60
69,61
69,62
69,63
69,64
69,65
69,66
69,67
69,68
69,69
69,70
69,71
69,72
69,73
69,74
69,75
69,76
69,77
69,78
69,79
69,80
69,81
69,82
69,83
69,84
69,85
69,86
69,87
69,88
69,89
69,90
69,91
69,92
69,93
69,94
69,95
69,96
69,97
69,98
69,99
Body
136,100
136,098
136,096
136,094
136,092
136,090
136,088
136,086
136,084
136,082
136,080
136,078
136,076
136,074
136,072
136,070
136,068
136,066
136,064
136,062
136,060
136,058
136,056
136,054
136,052
136,050
136,048
136,046
136,044
136,042
136,040
136,038
136,036
136,034
136,032
136,030
136,028
136,026
136,024
136,022
136,020
136,018
136,016
136,014
136,012
136,010
136,008
136,006
136,004
136,002
Body tabulka F 3
Sec.
70,00
70,01
70,02
70,03
70,04
70,05
70,06
70,07
70,08
70,09
70,10
70,11
70,12
70,13
70,14
70,15
70,16
70,17
70,18
70,19
70,20
70,21
70,22
70,23
70,24
70,25
70,26
70,27
70,28
70,29
70,30
70,31
70,32
70,33
70,34
70,35
70,36
70,37
70,38
70,39
70,40
70,41
70,42
70,43
70,44
70,45
70,46
70,47
70,48
70,49
Body
136,000
135,998
135,996
135,994
135,992
135,990
135,988
135,986
135,984
135,982
135,980
135,978
135,976
135,974
135,972
135,970
135,968
135,966
135,964
135,962
135,960
135,958
135,956
135,954
135,952
135,950
135,948
135,946
135,944
135,942
135,940
135,938
135,936
135,934
135,932
135,930
135,928
135,926
135,924
135,922
135,920
135,918
135,916
135,914
135,912
135,910
135,908
135,906
135,904
135,902
Sec.
70,50
70,51
70,52
70,53
70,54
70,55
70,56
70,57
70,58
70,59
70,60
70,61
70,62
70,63
70,64
70,65
70,66
70,67
70,68
70,69
70,70
70,71
70,72
70,73
70,74
70,75
70,76
70,77
70,78
70,79
70,80
70,81
70,82
70,83
70,84
70,85
70,86
70,87
70,88
70,89
70,90
70,91
70,92
70,93
70,94
70,95
70,96
70,97
70,98
70,99
Body
135,900
135,898
135,896
135,894
135,892
135,890
135,888
135,886
135,884
135,882
135,880
135,878
135,876
135,874
135,872
135,870
135,868
135,866
135,864
135,862
135,860
135,858
135,856
135,854
135,852
135,850
135,848
135,846
135,844
135,842
135,840
135,838
135,836
135,834
135,832
135,830
135,828
135,826
135,824
135,822
135,820
135,818
135,816
135,814
135,812
135,810
135,808
135,806
135,804
135,802
Sec.
71,00
71,01
71,02
71,03
71,04
71,05
71,06
71,07
71,08
71,09
71,10
71,11
71,12
71,13
71,14
71,15
71,16
71,17
71,18
71,19
71,20
71,21
71,22
71,23
71,24
71,25
71,26
71,27
71,28
71,29
71,30
71,31
71,32
71,33
71,34
71,35
71,36
71,37
71,38
71,39
71,40
71,41
71,42
71,43
71,44
71,45
71,46
71,47
71,48
71,49
Strana 29 z 53
Příloha D5
Body
135,800
135,798
135,796
135,794
135,792
135,790
135,788
135,786
135,784
135,782
135,780
135,778
135,776
135,774
135,772
135,770
135,768
135,766
135,764
135,762
135,760
135,758
135,756
135,754
135,752
135,750
135,748
135,746
135,744
135,742
135,740
135,738
135,736
135,734
135,732
135,730
135,728
135,726
135,724
135,722
135,720
135,718
135,716
135,714
135,712
135,710
135,708
135,706
135,704
135,702
Sec.
71,50
71,51
71,52
71,53
71,54
71,55
71,56
71,57
71,58
71,59
71,60
71,61
71,62
71,63
71,64
71,65
71,66
71,67
71,68
71,69
71,70
71,71
71,72
71,73
71,74
71,75
71,76
71,77
71,78
71,79
71,80
71,81
71,82
71,83
71,84
71,85
71,86
71,87
71,88
71,89
71,90
71,91
71,92
71,93
71,94
71,95
71,96
71,97
71,98
71,99
Body
135,700
135,698
135,696
135,694
135,692
135,690
135,688
135,686
135,684
135,682
135,680
135,678
135,676
135,674
135,672
135,670
135,668
135,666
135,664
135,662
135,660
135,658
135,656
135,654
135,652
135,650
135,648
135,646
135,644
135,642
135,640
135,638
135,636
135,634
135,632
135,630
135,628
135,626
135,624
135,622
135,620
135,618
135,616
135,614
135,612
135,610
135,608
135,606
135,604
135,602
Body tabulka F 3
Sec.
72,00
72,01
72,02
72,03
72,04
72,05
72,06
72,07
72,08
72,09
72,10
72,11
72,12
72,13
72,14
72,15
72,16
72,17
72,18
72,19
72,20
72,21
72,22
72,23
72,24
72,25
72,26
72,27
72,28
72,29
72,30
72,31
72,32
72,33
72,34
72,35
72,36
72,37
72,38
72,39
72,40
72,41
72,42
72,43
72,44
72,45
72,46
72,47
72,48
72,49
Body
135,600
135,598
135,596
135,594
135,592
135,590
135,588
135,586
135,584
135,582
135,580
135,578
135,576
135,574
135,572
135,570
135,568
135,566
135,564
135,562
135,560
135,558
135,556
135,554
135,552
135,550
135,548
135,546
135,544
135,542
135,540
135,538
135,536
135,534
135,532
135,530
135,528
135,526
135,524
135,522
135,520
135,518
135,516
135,514
135,512
135,510
135,508
135,506
135,504
135,502
Sec.
72,50
72,51
72,52
72,53
72,54
72,55
72,56
72,57
72,58
72,59
72,60
72,61
72,62
72,63
72,64
72,65
72,66
72,67
72,68
72,69
72,70
72,71
72,72
72,73
72,74
72,75
72,76
72,77
72,78
72,79
72,80
72,81
72,82
72,83
72,84
72,85
72,86
72,87
72,88
72,89
72,90
72,91
72,92
72,93
72,94
72,95
72,96
72,97
72,98
72,99
Body
135,500
135,498
135,496
135,494
135,492
135,490
135,488
135,486
135,484
135,482
135,480
135,478
135,476
135,474
135,472
135,470
135,468
135,466
135,464
135,462
135,460
135,458
135,456
135,454
135,452
135,450
135,448
135,446
135,444
135,442
135,440
135,438
135,436
135,434
135,432
135,430
135,428
135,426
135,424
135,422
135,420
135,418
135,416
135,414
135,412
135,410
135,408
135,406
135,404
135,402
Sec.
73,00
73,01
73,02
73,03
73,04
73,05
73,06
73,07
73,08
73,09
73,10
73,11
73,12
73,13
73,14
73,15
73,16
73,17
73,18
73,19
73,20
73,21
73,22
73,23
73,24
73,25
73,26
73,27
73,28
73,29
73,30
73,31
73,32
73,33
73,34
73,35
73,36
73,37
73,38
73,39
73,40
73,41
73,42
73,43
73,44
73,45
73,46
73,47
73,48
73,49
Strana 30 z 53
Příloha D5
Body
135,400
135,398
135,396
135,394
135,392
135,390
135,388
135,386
135,384
135,382
135,380
135,378
135,376
135,374
135,372
135,370
135,368
135,366
135,364
135,362
135,360
135,358
135,356
135,354
135,352
135,350
135,348
135,346
135,344
135,342
135,340
135,338
135,336
135,334
135,332
135,330
135,328
135,326
135,324
135,322
135,320
135,318
135,316
135,314
135,312
135,310
135,308
135,306
135,304
135,302
Sec.
73,50
73,51
73,52
73,53
73,54
73,55
73,56
73,57
73,58
73,59
73,60
73,61
73,62
73,63
73,64
73,65
73,66
73,67
73,68
73,69
73,70
73,71
73,72
73,73
73,74
73,75
73,76
73,77
73,78
73,79
73,80
73,81
73,82
73,83
73,84
73,85
73,86
73,87
73,88
73,89
73,90
73,91
73,92
73,93
73,94
73,95
73,96
73,97
73,98
73,99
Body
135,300
135,298
135,296
135,294
135,292
135,290
135,288
135,286
135,284
135,282
135,280
135,278
135,276
135,274
135,272
135,270
135,268
135,266
135,264
135,262
135,260
135,258
135,256
135,254
135,252
135,250
135,248
135,246
135,244
135,242
135,240
135,238
135,236
135,234
135,232
135,230
135,228
135,226
135,224
135,222
135,220
135,218
135,216
135,214
135,212
135,210
135,208
135,206
135,204
135,202
Body tabulka F 3
Sec.
74,00
74,01
74,02
74,03
74,04
74,05
74,06
74,07
74,08
74,09
74,10
74,11
74,12
74,13
74,14
74,15
74,16
74,17
74,18
74,19
74,20
74,21
74,22
74,23
74,24
74,25
74,26
74,27
74,28
74,29
74,30
74,31
74,32
74,33
74,34
74,35
74,36
74,37
74,38
74,39
74,40
74,41
74,42
74,43
74,44
74,45
74,46
74,47
74,48
74,49
Body
135,200
135,198
135,196
135,194
135,192
135,190
135,188
135,186
135,184
135,182
135,180
135,178
135,176
135,174
135,172
135,170
135,168
135,166
135,164
135,162
135,160
135,158
135,156
135,154
135,152
135,150
135,148
135,146
135,144
135,142
135,140
135,138
135,136
135,134
135,132
135,130
135,128
135,126
135,124
135,122
135,120
135,118
135,116
135,114
135,112
135,110
135,108
135,106
135,104
135,102
Sec.
74,50
74,51
74,52
74,53
74,54
74,55
74,56
74,57
74,58
74,59
74,60
74,61
74,62
74,63
74,64
74,65
74,66
74,67
74,68
74,69
74,70
74,71
74,72
74,73
74,74
74,75
74,76
74,77
74,78
74,79
74,80
74,81
74,82
74,83
74,84
74,85
74,86
74,87
74,88
74,89
74,90
74,91
74,92
74,93
74,94
74,95
74,96
74,97
74,98
74,99
Body
135,100
135,098
135,096
135,094
135,092
135,090
135,088
135,086
135,084
135,082
135,080
135,078
135,076
135,074
135,072
135,070
135,068
135,066
135,064
135,062
135,060
135,058
135,056
135,054
135,052
135,050
135,048
135,046
135,044
135,042
135,040
135,038
135,036
135,034
135,032
135,030
135,028
135,026
135,024
135,022
135,020
135,018
135,016
135,014
135,012
135,010
135,008
135,006
135,004
135,002
Sec.
75,00
75,01
75,02
75,03
75,04
75,05
75,06
75,07
75,08
75,09
75,10
75,11
75,12
75,13
75,14
75,15
75,16
75,17
75,18
75,19
75,20
75,21
75,22
75,23
75,24
75,25
75,26
75,27
75,28
75,29
75,30
75,31
75,32
75,33
75,34
75,35
75,36
75,37
75,38
75,39
75,40
75,41
75,42
75,43
75,44
75,45
75,46
75,47
75,48
75,49
Strana 31 z 53
Příloha D5
Body
135,000
134,998
134,996
134,994
134,992
134,990
134,988
134,986
134,984
134,982
134,980
134,978
134,976
134,974
134,972
134,970
134,968
134,966
134,964
134,962
134,960
134,958
134,956
134,954
134,952
134,950
134,948
134,946
134,944
134,942
134,940
134,938
134,936
134,934
134,932
134,930
134,928
134,926
134,924
134,922
134,920
134,918
134,916
134,914
134,912
134,910
134,908
134,906
134,904
134,902
Sec.
75,50
75,51
75,52
75,53
75,54
75,55
75,56
75,57
75,58
75,59
75,60
75,61
75,62
75,63
75,64
75,65
75,66
75,67
75,68
75,69
75,70
75,71
75,72
75,73
75,74
75,75
75,76
75,77
75,78
75,79
75,80
75,81
75,82
75,83
75,84
75,85
75,86
75,87
75,88
75,89
75,90
75,91
75,92
75,93
75,94
75,95
75,96
75,97
75,98
75,99
Body
134,900
134,898
134,896
134,894
134,892
134,890
134,888
134,886
134,884
134,882
134,880
134,878
134,876
134,874
134,872
134,870
134,868
134,866
134,864
134,862
134,860
134,858
134,856
134,854
134,852
134,850
134,848
134,846
134,844
134,842
134,840
134,838
134,836
134,834
134,832
134,830
134,828
134,826
134,824
134,822
134,820
134,818
134,816
134,814
134,812
134,810
134,808
134,806
134,804
134,802
Body tabulka F 3
Sec.
76,00
76,01
76,02
76,03
76,04
76,05
76,06
76,07
76,08
76,09
76,10
76,11
76,12
76,13
76,14
76,15
76,16
76,17
76,18
76,19
76,20
76,21
76,22
76,23
76,24
76,25
76,26
76,27
76,28
76,29
76,30
76,31
76,32
76,33
76,34
76,35
76,36
76,37
76,38
76,39
76,40
76,41
76,42
76,43
76,44
76,45
76,46
76,47
76,48
76,49
Body
134,800
134,798
134,796
134,794
134,792
134,790
134,788
134,786
134,784
134,782
134,780
134,778
134,776
134,774
134,772
134,770
134,768
134,766
134,764
134,762
134,760
134,758
134,756
134,754
134,752
134,750
134,748
134,746
134,744
134,742
134,740
134,738
134,736
134,734
134,732
134,730
134,728
134,726
134,724
134,722
134,720
134,718
134,716
134,714
134,712
134,710
134,708
134,706
134,704
134,702
Sec.
76,50
76,51
76,52
76,53
76,54
76,55
76,56
76,57
76,58
76,59
76,60
76,61
76,62
76,63
76,64
76,65
76,66
76,67
76,68
76,69
76,70
76,71
76,72
76,73
76,74
76,75
76,76
76,77
76,78
76,79
76,80
76,81
76,82
76,83
76,84
76,85
76,86
76,87
76,88
76,89
76,90
76,91
76,92
76,93
76,94
76,95
76,96
76,97
76,98
76,99
Body
134,700
134,698
134,696
134,694
134,692
134,690
134,688
134,686
134,684
134,682
134,680
134,678
134,676
134,674
134,672
134,670
134,668
134,666
134,664
134,662
134,660
134,658
134,656
134,654
134,652
134,650
134,648
134,646
134,644
134,642
134,640
134,638
134,636
134,634
134,632
134,630
134,628
134,626
134,624
134,622
134,620
134,618
134,616
134,614
134,612
134,610
134,608
134,606
134,604
134,602
Sec.
77,00
77,01
77,02
77,03
77,04
77,05
77,06
77,07
77,08
77,09
77,10
77,11
77,12
77,13
77,14
77,15
77,16
77,17
77,18
77,19
77,20
77,21
77,22
77,23
77,24
77,25
77,26
77,27
77,28
77,29
77,30
77,31
77,32
77,33
77,34
77,35
77,36
77,37
77,38
77,39
77,40
77,41
77,42
77,43
77,44
77,45
77,46
77,47
77,48
77,49
Strana 32 z 53
Příloha D5
Body
134,600
134,598
134,596
134,594
134,592
134,590
134,588
134,586
134,584
134,582
134,580
134,578
134,576
134,574
134,572
134,570
134,568
134,566
134,564
134,562
134,560
134,558
134,556
134,554
134,552
134,550
134,548
134,546
134,544
134,542
134,540
134,538
134,536
134,534
134,532
134,530
134,528
134,526
134,524
134,522
134,520
134,518
134,516
134,514
134,512
134,510
134,508
134,506
134,504
134,502
Sec.
77,50
77,51
77,52
77,53
77,54
77,55
77,56
77,57
77,58
77,59
77,60
77,61
77,62
77,63
77,64
77,65
77,66
77,67
77,68
77,69
77,70
77,71
77,72
77,73
77,74
77,75
77,76
77,77
77,78
77,79
77,80
77,81
77,82
77,83
77,84
77,85
77,86
77,87
77,88
77,89
77,90
77,91
77,92
77,93
77,94
77,95
77,96
77,97
77,98
77,99
Body
134,500
134,498
134,496
134,494
134,492
134,490
134,488
134,486
134,484
134,482
134,480
134,478
134,476
134,474
134,472
134,470
134,468
134,466
134,464
134,462
134,460
134,458
134,456
134,454
134,452
134,450
134,448
134,446
134,444
134,442
134,440
134,438
134,436
134,434
134,432
134,430
134,428
134,426
134,424
134,422
134,420
134,418
134,416
134,414
134,412
134,410
134,408
134,406
134,404
134,402
Body tabulka F 3
Sec.
78,00
78,01
78,02
78,03
78,04
78,05
78,06
78,07
78,08
78,09
78,10
78,11
78,12
78,13
78,14
78,15
78,16
78,17
78,18
78,19
78,20
78,21
78,22
78,23
78,24
78,25
78,26
78,27
78,28
78,29
78,30
78,31
78,32
78,33
78,34
78,35
78,36
78,37
78,38
78,39
78,40
78,41
78,42
78,43
78,44
78,45
78,46
78,47
78,48
78,49
Body
134,400
134,398
134,396
134,394
134,392
134,390
134,388
134,386
134,384
134,382
134,380
134,378
134,376
134,374
134,372
134,370
134,368
134,366
134,364
134,362
134,360
134,358
134,356
134,354
134,352
134,350
134,348
134,346
134,344
134,342
134,340
134,338
134,336
134,334
134,332
134,330
134,328
134,326
134,324
134,322
134,320
134,318
134,316
134,314
134,312
134,310
134,308
134,306
134,304
134,302
Sec.
78,50
78,51
78,52
78,53
78,54
78,55
78,56
78,57
78,58
78,59
78,60
78,61
78,62
78,63
78,64
78,65
78,66
78,67
78,68
78,69
78,70
78,71
78,72
78,73
78,74
78,75
78,76
78,77
78,78
78,79
78,80
78,81
78,82
78,83
78,84
78,85
78,86
78,87
78,88
78,89
78,90
78,91
78,92
78,93
78,94
78,95
78,96
78,97
78,98
78,99
Body
134,300
134,298
134,296
134,294
134,292
134,290
134,288
134,286
134,284
134,282
134,280
134,278
134,276
134,274
134,272
134,270
134,268
134,266
134,264
134,262
134,260
134,258
134,256
134,254
134,252
134,250
134,248
134,246
134,244
134,242
134,240
134,238
134,236
134,234
134,232
134,230
134,228
134,226
134,224
134,222
134,220
134,218
134,216
134,214
134,212
134,210
134,208
134,206
134,204
134,202
Sec.
79,00
79,01
79,02
79,03
79,04
79,05
79,06
79,07
79,08
79,09
79,10
79,11
79,12
79,13
79,14
79,15
79,16
79,17
79,18
79,19
79,20
79,21
79,22
79,23
79,24
79,25
79,26
79,27
79,28
79,29
79,30
79,31
79,32
79,33
79,34
79,35
79,36
79,37
79,38
79,39
79,40
79,41
79,42
79,43
79,44
79,45
79,46
79,47
79,48
79,49
Strana 33 z 53
Příloha D5
Body
134,200
134,198
134,196
134,194
134,192
134,190
134,188
134,186
134,184
134,182
134,180
134,178
134,176
134,174
134,172
134,170
134,168
134,166
134,164
134,162
134,160
134,158
134,156
134,154
134,152
134,150
134,148
134,146
134,144
134,142
134,140
134,138
134,136
134,134
134,132
134,130
134,128
134,126
134,124
134,122
134,120
134,118
134,116
134,114
134,112
134,110
134,108
134,106
134,104
134,102
Sec.
79,50
79,51
79,52
79,53
79,54
79,55
79,56
79,57
79,58
79,59
79,60
79,61
79,62
79,63
79,64
79,65
79,66
79,67
79,68
79,69
79,70
79,71
79,72
79,73
79,74
79,75
79,76
79,77
79,78
79,79
79,80
79,81
79,82
79,83
79,84
79,85
79,86
79,87
79,88
79,89
79,90
79,91
79,92
79,93
79,94
79,95
79,96
79,97
79,98
79,99
Body
134,100
134,098
134,096
134,094
134,092
134,090
134,088
134,086
134,084
134,082
134,080
134,078
134,076
134,074
134,072
134,070
134,068
134,066
134,064
134,062
134,060
134,058
134,056
134,054
134,052
134,050
134,048
134,046
134,044
134,042
134,040
134,038
134,036
134,034
134,032
134,030
134,028
134,026
134,024
134,022
134,020
134,018
134,016
134,014
134,012
134,010
134,008
134,006
134,004
134,002
Body tabulka F 3
Sec.
80,00
80,01
80,02
80,03
80,04
80,05
80,06
80,07
80,08
80,09
80,10
80,11
80,12
80,13
80,14
80,15
80,16
80,17
80,18
80,19
80,20
80,21
80,22
80,23
80,24
80,25
80,26
80,27
80,28
80,29
80,30
80,31
80,32
80,33
80,34
80,35
80,36
80,37
80,38
80,39
80,40
80,41
80,42
80,43
80,44
80,45
80,46
80,47
80,48
80,49
Body
134,000
133,998
133,996
133,994
133,992
133,990
133,988
133,986
133,984
133,982
133,980
133,978
133,976
133,974
133,972
133,970
133,968
133,966
133,964
133,962
133,960
133,958
133,956
133,954
133,952
133,950
133,948
133,946
133,944
133,942
133,940
133,938
133,936
133,934
133,932
133,930
133,928
133,926
133,924
133,922
133,920
133,918
133,916
133,914
133,912
133,910
133,908
133,906
133,904
133,902
Sec.
80,50
80,51
80,52
80,53
80,54
80,55
80,56
80,57
80,58
80,59
80,60
80,61
80,62
80,63
80,64
80,65
80,66
80,67
80,68
80,69
80,70
80,71
80,72
80,73
80,74
80,75
80,76
80,77
80,78
80,79
80,80
80,81
80,82
80,83
80,84
80,85
80,86
80,87
80,88
80,89
80,90
80,91
80,92
80,93
80,94
80,95
80,96
80,97
80,98
80,99
Body
133,900
133,898
133,896
133,894
133,892
133,890
133,888
133,886
133,884
133,882
133,880
133,878
133,876
133,874
133,872
133,870
133,868
133,866
133,864
133,862
133,860
133,858
133,856
133,854
133,852
133,850
133,848
133,846
133,844
133,842
133,840
133,838
133,836
133,834
133,832
133,830
133,828
133,826
133,824
133,822
133,820
133,818
133,816
133,814
133,812
133,810
133,808
133,806
133,804
133,802
Sec.
81,00
81,01
81,02
81,03
81,04
81,05
81,06
81,07
81,08
81,09
81,10
81,11
81,12
81,13
81,14
81,15
81,16
81,17
81,18
81,19
81,20
81,21
81,22
81,23
81,24
81,25
81,26
81,27
81,28
81,29
81,30
81,31
81,32
81,33
81,34
81,35
81,36
81,37
81,38
81,39
81,40
81,41
81,42
81,43
81,44
81,45
81,46
81,47
81,48
81,49
Strana 34 z 53
Příloha D5
Body
133,800
133,798
133,796
133,794
133,792
133,790
133,788
133,786
133,784
133,782
133,780
133,778
133,776
133,774
133,772
133,770
133,768
133,766
133,764
133,762
133,760
133,758
133,756
133,754
133,752
133,750
133,748
133,746
133,744
133,742
133,740
133,738
133,736
133,734
133,732
133,730
133,728
133,726
133,724
133,722
133,720
133,718
133,716
133,714
133,712
133,710
133,708
133,706
133,704
133,702
Sec.
81,50
81,51
81,52
81,53
81,54
81,55
81,56
81,57
81,58
81,59
81,60
81,61
81,62
81,63
81,64
81,65
81,66
81,67
81,68
81,69
81,70
81,71
81,72
81,73
81,74
81,75
81,76
81,77
81,78
81,79
81,80
81,81
81,82
81,83
81,84
81,85
81,86
81,87
81,88
81,89
81,90
81,91
81,92
81,93
81,94
81,95
81,96
81,97
81,98
81,99
Body
133,700
133,698
133,696
133,694
133,692
133,690
133,688
133,686
133,684
133,682
133,680
133,678
133,676
133,674
133,672
133,670
133,668
133,666
133,664
133,662
133,660
133,658
133,656
133,654
133,652
133,650
133,648
133,646
133,644
133,642
133,640
133,638
133,636
133,634
133,632
133,630
133,628
133,626
133,624
133,622
133,620
133,618
133,616
133,614
133,612
133,610
133,608
133,606
133,604
133,602
Body tabulka F 3
Sec.
82,00
82,01
82,02
82,03
82,04
82,05
82,06
82,07
82,08
82,09
82,10
82,11
82,12
82,13
82,14
82,15
82,16
82,17
82,18
82,19
82,20
82,21
82,22
82,23
82,24
82,25
82,26
82,27
82,28
82,29
82,30
82,31
82,32
82,33
82,34
82,35
82,36
82,37
82,38
82,39
82,40
82,41
82,42
82,43
82,44
82,45
82,46
82,47
82,48
82,49
Body
133,600
133,598
133,596
133,594
133,592
133,590
133,588
133,586
133,584
133,582
133,580
133,578
133,576
133,574
133,572
133,570
133,568
133,566
133,564
133,562
133,560
133,558
133,556
133,554
133,552
133,550
133,548
133,546
133,544
133,542
133,540
133,538
133,536
133,534
133,532
133,530
133,528
133,526
133,524
133,522
133,520
133,518
133,516
133,514
133,512
133,510
133,508
133,506
133,504
133,502
Sec.
82,50
82,51
82,52
82,53
82,54
82,55
82,56
82,57
82,58
82,59
82,60
82,61
82,62
82,63
82,64
82,65
82,66
82,67
82,68
82,69
82,70
82,71
82,72
82,73
82,74
82,75
82,76
82,77
82,78
82,79
82,80
82,81
82,82
82,83
82,84
82,85
82,86
82,87
82,88
82,89
82,90
82,91
82,92
82,93
82,94
82,95
82,96
82,97
82,98
82,99
Body
133,500
133,498
133,496
133,494
133,492
133,490
133,488
133,486
133,484
133,482
133,480
133,478
133,476
133,474
133,472
133,470
133,468
133,466
133,464
133,462
133,460
133,458
133,456
133,454
133,452
133,450
133,448
133,446
133,444
133,442
133,440
133,438
133,436
133,434
133,432
133,430
133,428
133,426
133,424
133,422
133,420
133,418
133,416
133,414
133,412
133,410
133,408
133,406
133,404
133,402
Sec.
83,00
83,01
83,02
83,03
83,04
83,05
83,06
83,07
83,08
83,09
83,10
83,11
83,12
83,13
83,14
83,15
83,16
83,17
83,18
83,19
83,20
83,21
83,22
83,23
83,24
83,25
83,26
83,27
83,28
83,29
83,30
83,31
83,32
83,33
83,34
83,35
83,36
83,37
83,38
83,39
83,40
83,41
83,42
83,43
83,44
83,45
83,46
83,47
83,48
83,49
Strana 35 z 53
Příloha D5
Body
133,400
133,398
133,396
133,394
133,392
133,390
133,388
133,386
133,384
133,382
133,380
133,378
133,376
133,374
133,372
133,370
133,368
133,366
133,364
133,362
133,360
133,358
133,356
133,354
133,352
133,350
133,348
133,346
133,344
133,342
133,340
133,338
133,336
133,334
133,332
133,330
133,328
133,326
133,324
133,322
133,320
133,318
133,316
133,314
133,312
133,310
133,308
133,306
133,304
133,302
Sec.
83,50
83,51
83,52
83,53
83,54
83,55
83,56
83,57
83,58
83,59
83,60
83,61
83,62
83,63
83,64
83,65
83,66
83,67
83,68
83,69
83,70
83,71
83,72
83,73
83,74
83,75
83,76
83,77
83,78
83,79
83,80
83,81
83,82
83,83
83,84
83,85
83,86
83,87
83,88
83,89
83,90
83,91
83,92
83,93
83,94
83,95
83,96
83,97
83,98
83,99
Body
133,300
133,298
133,296
133,294
133,292
133,290
133,288
133,286
133,284
133,282
133,280
133,278
133,276
133,274
133,272
133,270
133,268
133,266
133,264
133,262
133,260
133,258
133,256
133,254
133,252
133,250
133,248
133,246
133,244
133,242
133,240
133,238
133,236
133,234
133,232
133,230
133,228
133,226
133,224
133,222
133,220
133,218
133,216
133,214
133,212
133,210
133,208
133,206
133,204
133,202
Body tabulka F 3
Sec.
84,00
84,01
84,02
84,03
84,04
84,05
84,06
84,07
84,08
84,09
84,10
84,11
84,12
84,13
84,14
84,15
84,16
84,17
84,18
84,19
84,20
84,21
84,22
84,23
84,24
84,25
84,26
84,27
84,28
84,29
84,30
84,31
84,32
84,33
84,34
84,35
84,36
84,37
84,38
84,39
84,40
84,41
84,42
84,43
84,44
84,45
84,46
84,47
84,48
84,49
Body
133,200
133,198
133,196
133,194
133,192
133,190
133,188
133,186
133,184
133,182
133,180
133,178
133,176
133,174
133,172
133,170
133,168
133,166
133,164
133,162
133,160
133,158
133,156
133,154
133,152
133,150
133,148
133,146
133,144
133,142
133,140
133,138
133,136
133,134
133,132
133,130
133,128
133,126
133,124
133,122
133,120
133,118
133,116
133,114
133,112
133,110
133,108
133,106
133,104
133,102
Sec.
84,50
84,51
84,52
84,53
84,54
84,55
84,56
84,57
84,58
84,59
84,60
84,61
84,62
84,63
84,64
84,65
84,66
84,67
84,68
84,69
84,70
84,71
84,72
84,73
84,74
84,75
84,76
84,77
84,78
84,79
84,80
84,81
84,82
84,83
84,84
84,85
84,86
84,87
84,88
84,89
84,90
84,91
84,92
84,93
84,94
84,95
84,96
84,97
84,98
84,99
Body
133,100
133,098
133,096
133,094
133,092
133,090
133,088
133,086
133,084
133,082
133,080
133,078
133,076
133,074
133,072
133,070
133,068
133,066
133,064
133,062
133,060
133,058
133,056
133,054
133,052
133,050
133,048
133,046
133,044
133,042
133,040
133,038
133,036
133,034
133,032
133,030
133,028
133,026
133,024
133,022
133,020
133,018
133,016
133,014
133,012
133,010
133,008
133,006
133,004
133,002
Sec.
85,00
85,01
85,02
85,03
85,04
85,05
85,06
85,07
85,08
85,09
85,10
85,11
85,12
85,13
85,14
85,15
85,16
85,17
85,18
85,19
85,20
85,21
85,22
85,23
85,24
85,25
85,26
85,27
85,28
85,29
85,30
85,31
85,32
85,33
85,34
85,35
85,36
85,37
85,38
85,39
85,40
85,41
85,42
85,43
85,44
85,45
85,46
85,47
85,48
85,49
Strana 36 z 53
Příloha D5
Body
133,000
132,998
132,996
132,994
132,992
132,990
132,988
132,986
132,984
132,982
132,980
132,978
132,976
132,974
132,972
132,970
132,968
132,966
132,964
132,962
132,960
132,958
132,956
132,954
132,952
132,950
132,948
132,946
132,944
132,942
132,940
132,938
132,936
132,934
132,932
132,930
132,928
132,926
132,924
132,922
132,920
132,918
132,916
132,914
132,912
132,910
132,908
132,906
132,904
132,902
Sec.
85,50
85,51
85,52
85,53
85,54
85,55
85,56
85,57
85,58
85,59
85,60
85,61
85,62
85,63
85,64
85,65
85,66
85,67
85,68
85,69
85,70
85,71
85,72
85,73
85,74
85,75
85,76
85,77
85,78
85,79
85,80
85,81
85,82
85,83
85,84
85,85
85,86
85,87
85,88
85,89
85,90
85,91
85,92
85,93
85,94
85,95
85,96
85,97
85,98
85,99
Body
132,900
132,898
132,896
132,894
132,892
132,890
132,888
132,886
132,884
132,882
132,880
132,878
132,876
132,874
132,872
132,870
132,868
132,866
132,864
132,862
132,860
132,858
132,856
132,854
132,852
132,850
132,848
132,846
132,844
132,842
132,840
132,838
132,836
132,834
132,832
132,830
132,828
132,826
132,824
132,822
132,820
132,818
132,816
132,814
132,812
132,810
132,808
132,806
132,804
132,802
Body tabulka F 3
Sec.
86,00
86,01
86,02
86,03
86,04
86,05
86,06
86,07
86,08
86,09
86,10
86,11
86,12
86,13
86,14
86,15
86,16
86,17
86,18
86,19
86,20
86,21
86,22
86,23
86,24
86,25
86,26
86,27
86,28
86,29
86,30
86,31
86,32
86,33
86,34
86,35
86,36
86,37
86,38
86,39
86,40
86,41
86,42
86,43
86,44
86,45
86,46
86,47
86,48
86,49
Body
132,800
132,798
132,796
132,794
132,792
132,790
132,788
132,786
132,784
132,782
132,780
132,778
132,776
132,774
132,772
132,770
132,768
132,766
132,764
132,762
132,760
132,758
132,756
132,754
132,752
132,750
132,748
132,746
132,744
132,742
132,740
132,738
132,736
132,734
132,732
132,730
132,728
132,726
132,724
132,722
132,720
132,718
132,716
132,714
132,712
132,710
132,708
132,706
132,704
132,702
Sec.
86,50
86,51
86,52
86,53
86,54
86,55
86,56
86,57
86,58
86,59
86,60
86,61
86,62
86,63
86,64
86,65
86,66
86,67
86,68
86,69
86,70
86,71
86,72
86,73
86,74
86,75
86,76
86,77
86,78
86,79
86,80
86,81
86,82
86,83
86,84
86,85
86,86
86,87
86,88
86,89
86,90
86,91
86,92
86,93
86,94
86,95
86,96
86,97
86,98
86,99
Body
132,700
132,698
132,696
132,694
132,692
132,690
132,688
132,686
132,684
132,682
132,680
132,678
132,676
132,674
132,672
132,670
132,668
132,666
132,664
132,662
132,660
132,658
132,656
132,654
132,652
132,650
132,648
132,646
132,644
132,642
132,640
132,638
132,636
132,634
132,632
132,630
132,628
132,626
132,624
132,622
132,620
132,618
132,616
132,614
132,612
132,610
132,608
132,606
132,604
132,602
Sec.
87,00
87,01
87,02
87,03
87,04
87,05
87,06
87,07
87,08
87,09
87,10
87,11
87,12
87,13
87,14
87,15
87,16
87,17
87,18
87,19
87,20
87,21
87,22
87,23
87,24
87,25
87,26
87,27
87,28
87,29
87,30
87,31
87,32
87,33
87,34
87,35
87,36
87,37
87,38
87,39
87,40
87,41
87,42
87,43
87,44
87,45
87,46
87,47
87,48
87,49
Strana 37 z 53
Příloha D5
Body
132,600
132,598
132,596
132,594
132,592
132,590
132,588
132,586
132,584
132,582
132,580
132,578
132,576
132,574
132,572
132,570
132,568
132,566
132,564
132,562
132,560
132,558
132,556
132,554
132,552
132,550
132,548
132,546
132,544
132,542
132,540
132,538
132,536
132,534
132,532
132,530
132,528
132,526
132,524
132,522
132,520
132,518
132,516
132,514
132,512
132,510
132,508
132,506
132,504
132,502
Sec.
87,50
87,51
87,52
87,53
87,54
87,55
87,56
87,57
87,58
87,59
87,60
87,61
87,62
87,63
87,64
87,65
87,66
87,67
87,68
87,69
87,70
87,71
87,72
87,73
87,74
87,75
87,76
87,77
87,78
87,79
87,80
87,81
87,82
87,83
87,84
87,85
87,86
87,87
87,88
87,89
87,90
87,91
87,92
87,93
87,94
87,95
87,96
87,97
87,98
87,99
Body
132,500
132,498
132,496
132,494
132,492
132,490
132,488
132,486
132,484
132,482
132,480
132,478
132,476
132,474
132,472
132,470
132,468
132,466
132,464
132,462
132,460
132,458
132,456
132,454
132,452
132,450
132,448
132,446
132,444
132,442
132,440
132,438
132,436
132,434
132,432
132,430
132,428
132,426
132,424
132,422
132,420
132,418
132,416
132,414
132,412
132,410
132,408
132,406
132,404
132,402
Body tabulka F 3
Sec.
88,00
88,01
88,02
88,03
88,04
88,05
88,06
88,07
88,08
88,09
88,10
88,11
88,12
88,13
88,14
88,15
88,16
88,17
88,18
88,19
88,20
88,21
88,22
88,23
88,24
88,25
88,26
88,27
88,28
88,29
88,30
88,31
88,32
88,33
88,34
88,35
88,36
88,37
88,38
88,39
88,40
88,41
88,42
88,43
88,44
88,45
88,46
88,47
88,48
88,49
Body
132,400
132,398
132,396
132,394
132,392
132,390
132,388
132,386
132,384
132,382
132,380
132,378
132,376
132,374
132,372
132,370
132,368
132,366
132,364
132,362
132,360
132,358
132,356
132,354
132,352
132,350
132,348
132,346
132,344
132,342
132,340
132,338
132,336
132,334
132,332
132,330
132,328
132,326
132,324
132,322
132,320
132,318
132,316
132,314
132,312
132,310
132,308
132,306
132,304
132,302
Sec.
88,50
88,51
88,52
88,53
88,54
88,55
88,56
88,57
88,58
88,59
88,60
88,61
88,62
88,63
88,64
88,65
88,66
88,67
88,68
88,69
88,70
88,71
88,72
88,73
88,74
88,75
88,76
88,77
88,78
88,79
88,80
88,81
88,82
88,83
88,84
88,85
88,86
88,87
88,88
88,89
88,90
88,91
88,92
88,93
88,94
88,95
88,96
88,97
88,98
88,99
Body
132,300
132,298
132,296
132,294
132,292
132,290
132,288
132,286
132,284
132,282
132,280
132,278
132,276
132,274
132,272
132,270
132,268
132,266
132,264
132,262
132,260
132,258
132,256
132,254
132,252
132,250
132,248
132,246
132,244
132,242
132,240
132,238
132,236
132,234
132,232
132,230
132,228
132,226
132,224
132,222
132,220
132,218
132,216
132,214
132,212
132,210
132,208
132,206
132,204
132,202
Sec.
89,00
89,01
89,02
89,03
89,04
89,05
89,06
89,07
89,08
89,09
89,10
89,11
89,12
89,13
89,14
89,15
89,16
89,17
89,18
89,19
89,20
89,21
89,22
89,23
89,24
89,25
89,26
89,27
89,28
89,29
89,30
89,31
89,32
89,33
89,34
89,35
89,36
89,37
89,38
89,39
89,40
89,41
89,42
89,43
89,44
89,45
89,46
89,47
89,48
89,49
Strana 38 z 53
Příloha D5
Body
132,200
132,198
132,196
132,194
132,192
132,190
132,188
132,186
132,184
132,182
132,180
132,178
132,176
132,174
132,172
132,170
132,168
132,166
132,164
132,162
132,160
132,158
132,156
132,154
132,152
132,150
132,148
132,146
132,144
132,142
132,140
132,138
132,136
132,134
132,132
132,130
132,128
132,126
132,124
132,122
132,120
132,118
132,116
132,114
132,112
132,110
132,108
132,106
132,104
132,102
Sec.
89,50
89,51
89,52
89,53
89,54
89,55
89,56
89,57
89,58
89,59
89,60
89,61
89,62
89,63
89,64
89,65
89,66
89,67
89,68
89,69
89,70
89,71
89,72
89,73
89,74
89,75
89,76
89,77
89,78
89,79
89,80
89,81
89,82
89,83
89,84
89,85
89,86
89,87
89,88
89,89
89,90
89,91
89,92
89,93
89,94
89,95
89,96
89,97
89,98
89,99
Body
132,100
132,098
132,096
132,094
132,092
132,090
132,088
132,086
132,084
132,082
132,080
132,078
132,076
132,074
132,072
132,070
132,068
132,066
132,064
132,062
132,060
132,058
132,056
132,054
132,052
132,050
132,048
132,046
132,044
132,042
132,040
132,038
132,036
132,034
132,032
132,030
132,028
132,026
132,024
132,022
132,020
132,018
132,016
132,014
132,012
132,010
132,008
132,006
132,004
132,002
Body tabulka F 3
Sec.
90,00
90,01
90,02
90,03
90,04
90,05
90,06
90,07
90,08
90,09
90,10
90,11
90,12
90,13
90,14
90,15
90,16
90,17
90,18
90,19
90,20
90,21
90,22
90,23
90,24
90,25
90,26
90,27
90,28
90,29
90,30
90,31
90,32
90,33
90,34
90,35
90,36
90,37
90,38
90,39
90,40
90,41
90,42
90,43
90,44
90,45
90,46
90,47
90,48
90,49
Body
132,000
131,998
131,996
131,994
131,992
131,990
131,988
131,986
131,984
131,982
131,980
131,978
131,976
131,974
131,972
131,970
131,968
131,966
131,964
131,962
131,960
131,958
131,956
131,954
131,952
131,950
131,948
131,946
131,944
131,942
131,940
131,938
131,936
131,934
131,932
131,930
131,928
131,926
131,924
131,922
131,920
131,918
131,916
131,914
131,912
131,910
131,908
131,906
131,904
131,902
Sec.
90,50
90,51
90,52
90,53
90,54
90,55
90,56
90,57
90,58
90,59
90,60
90,61
90,62
90,63
90,64
90,65
90,66
90,67
90,68
90,69
90,70
90,71
90,72
90,73
90,74
90,75
90,76
90,77
90,78
90,79
90,80
90,81
90,82
90,83
90,84
90,85
90,86
90,87
90,88
90,89
90,90
90,91
90,92
90,93
90,94
90,95
90,96
90,97
90,98
90,99
Body
131,900
131,898
131,896
131,894
131,892
131,890
131,888
131,886
131,884
131,882
131,880
131,878
131,876
131,874
131,872
131,870
131,868
131,866
131,864
131,862
131,860
131,858
131,856
131,854
131,852
131,850
131,848
131,846
131,844
131,842
131,840
131,838
131,836
131,834
131,832
131,830
131,828
131,826
131,824
131,822
131,820
131,818
131,816
131,814
131,812
131,810
131,808
131,806
131,804
131,802
Sec.
91,00
91,01
91,02
91,03
91,04
91,05
91,06
91,07
91,08
91,09
91,10
91,11
91,12
91,13
91,14
91,15
91,16
91,17
91,18
91,19
91,20
91,21
91,22
91,23
91,24
91,25
91,26
91,27
91,28
91,29
91,30
91,31
91,32
91,33
91,34
91,35
91,36
91,37
91,38
91,39
91,40
91,41
91,42
91,43
91,44
91,45
91,46
91,47
91,48
91,49
Strana 39 z 53
Příloha D5
Body
131,800
131,798
131,796
131,794
131,792
131,790
131,788
131,786
131,784
131,782
131,780
131,778
131,776
131,774
131,772
131,770
131,768
131,766
131,764
131,762
131,760
131,758
131,756
131,754
131,752
131,750
131,748
131,746
131,744
131,742
131,740
131,738
131,736
131,734
131,732
131,730
131,728
131,726
131,724
131,722
131,720
131,718
131,716
131,714
131,712
131,710
131,708
131,706
131,704
131,702
Sec.
91,50
91,51
91,52
91,53
91,54
91,55
91,56
91,57
91,58
91,59
91,60
91,61
91,62
91,63
91,64
91,65
91,66
91,67
91,68
91,69
91,70
91,71
91,72
91,73
91,74
91,75
91,76
91,77
91,78
91,79
91,80
91,81
91,82
91,83
91,84
91,85
91,86
91,87
91,88
91,89
91,90
91,91
91,92
91,93
91,94
91,95
91,96
91,97
91,98
91,99
Body
131,700
131,698
131,696
131,694
131,692
131,690
131,688
131,686
131,684
131,682
131,680
131,678
131,676
131,674
131,672
131,670
131,668
131,666
131,664
131,662
131,660
131,658
131,656
131,654
131,652
131,650
131,648
131,646
131,644
131,642
131,640
131,638
131,636
131,634
131,632
131,630
131,628
131,626
131,624
131,622
131,620
131,618
131,616
131,614
131,612
131,610
131,608
131,606
131,604
131,602
Body tabulka F 3
Sec.
92,00
92,01
92,02
92,03
92,04
92,05
92,06
92,07
92,08
92,09
92,10
92,11
92,12
92,13
92,14
92,15
92,16
92,17
92,18
92,19
92,20
92,21
92,22
92,23
92,24
92,25
92,26
92,27
92,28
92,29
92,30
92,31
92,32
92,33
92,34
92,35
92,36
92,37
92,38
92,39
92,40
92,41
92,42
92,43
92,44
92,45
92,46
92,47
92,48
92,49
Body
131,600
131,598
131,596
131,594
131,592
131,590
131,588
131,586
131,584
131,582
131,580
131,578
131,576
131,574
131,572
131,570
131,568
131,566
131,564
131,562
131,560
131,558
131,556
131,554
131,552
131,550
131,548
131,546
131,544
131,542
131,540
131,538
131,536
131,534
131,532
131,530
131,528
131,526
131,524
131,522
131,520
131,518
131,516
131,514
131,512
131,510
131,508
131,506
131,504
131,502
Sec.
92,50
92,51
92,52
92,53
92,54
92,55
92,56
92,57
92,58
92,59
92,60
92,61
92,62
92,63
92,64
92,65
92,66
92,67
92,68
92,69
92,70
92,71
92,72
92,73
92,74
92,75
92,76
92,77
92,78
92,79
92,80
92,81
92,82
92,83
92,84
92,85
92,86
92,87
92,88
92,89
92,90
92,91
92,92
92,93
92,94
92,95
92,96
92,97
92,98
92,99
Body
131,500
131,498
131,496
131,494
131,492
131,490
131,488
131,486
131,484
131,482
131,480
131,478
131,476
131,474
131,472
131,470
131,468
131,466
131,464
131,462
131,460
131,458
131,456
131,454
131,452
131,450
131,448
131,446
131,444
131,442
131,440
131,438
131,436
131,434
131,432
131,430
131,428
131,426
131,424
131,422
131,420
131,418
131,416
131,414
131,412
131,410
131,408
131,406
131,404
131,402
Sec.
93,00
93,01
93,02
93,03
93,04
93,05
93,06
93,07
93,08
93,09
93,10
93,11
93,12
93,13
93,14
93,15
93,16
93,17
93,18
93,19
93,20
93,21
93,22
93,23
93,24
93,25
93,26
93,27
93,28
93,29
93,30
93,31
93,32
93,33
93,34
93,35
93,36
93,37
93,38
93,39
93,40
93,41
93,42
93,43
93,44
93,45
93,46
93,47
93,48
93,49
Strana 40 z 53
Příloha D5
Body
131,400
131,398
131,396
131,394
131,392
131,390
131,388
131,386
131,384
131,382
131,380
131,378
131,376
131,374
131,372
131,370
131,368
131,366
131,364
131,362
131,360
131,358
131,356
131,354
131,352
131,350
131,348
131,346
131,344
131,342
131,340
131,338
131,336
131,334
131,332
131,330
131,328
131,326
131,324
131,322
131,320
131,318
131,316
131,314
131,312
131,310
131,308
131,306
131,304
131,302
Sec.
93,50
93,51
93,52
93,53
93,54
93,55
93,56
93,57
93,58
93,59
93,60
93,61
93,62
93,63
93,64
93,65
93,66
93,67
93,68
93,69
93,70
93,71
93,72
93,73
93,74
93,75
93,76
93,77
93,78
93,79
93,80
93,81
93,82
93,83
93,84
93,85
93,86
93,87
93,88
93,89
93,90
93,91
93,92
93,93
93,94
93,95
93,96
93,97
93,98
93,99
Body
131,300
131,298
131,296
131,294
131,292
131,290
131,288
131,286
131,284
131,282
131,280
131,278
131,276
131,274
131,272
131,270
131,268
131,266
131,264
131,262
131,260
131,258
131,256
131,254
131,252
131,250
131,248
131,246
131,244
131,242
131,240
131,238
131,236
131,234
131,232
131,230
131,228
131,226
131,224
131,222
131,220
131,218
131,216
131,214
131,212
131,210
131,208
131,206
131,204
131,202
Body tabulka F 3
Sec.
94,00
94,01
94,02
94,03
94,04
94,05
94,06
94,07
94,08
94,09
94,10
94,11
94,12
94,13
94,14
94,15
94,16
94,17
94,18
94,19
94,20
94,21
94,22
94,23
94,24
94,25
94,26
94,27
94,28
94,29
94,30
94,31
94,32
94,33
94,34
94,35
94,36
94,37
94,38
94,39
94,40
94,41
94,42
94,43
94,44
94,45
94,46
94,47
94,48
94,49
Body
131,200
131,198
131,196
131,194
131,192
131,190
131,188
131,186
131,184
131,182
131,180
131,178
131,176
131,174
131,172
131,170
131,168
131,166
131,164
131,162
131,160
131,158
131,156
131,154
131,152
131,150
131,148
131,146
131,144
131,142
131,140
131,138
131,136
131,134
131,132
131,130
131,128
131,126
131,124
131,122
131,120
131,118
131,116
131,114
131,112
131,110
131,108
131,106
131,104
131,102
Sec.
94,50
94,51
94,52
94,53
94,54
94,55
94,56
94,57
94,58
94,59
94,60
94,61
94,62
94,63
94,64
94,65
94,66
94,67
94,68
94,69
94,70
94,71
94,72
94,73
94,74
94,75
94,76
94,77
94,78
94,79
94,80
94,81
94,82
94,83
94,84
94,85
94,86
94,87
94,88
94,89
94,90
94,91
94,92
94,93
94,94
94,95
94,96
94,97
94,98
94,99
Body
131,100
131,098
131,096
131,094
131,092
131,090
131,088
131,086
131,084
131,082
131,080
131,078
131,076
131,074
131,072
131,070
131,068
131,066
131,064
131,062
131,060
131,058
131,056
131,054
131,052
131,050
131,048
131,046
131,044
131,042
131,040
131,038
131,036
131,034
131,032
131,030
131,028
131,026
131,024
131,022
131,020
131,018
131,016
131,014
131,012
131,010
131,008
131,006
131,004
131,002
Sec.
95,00
95,01
95,02
95,03
95,04
95,05
95,06
95,07
95,08
95,09
95,10
95,11
95,12
95,13
95,14
95,15
95,16
95,17
95,18
95,19
95,20
95,21
95,22
95,23
95,24
95,25
95,26
95,27
95,28
95,29
95,30
95,31
95,32
95,33
95,34
95,35
95,36
95,37
95,38
95,39
95,40
95,41
95,42
95,43
95,44
95,45
95,46
95,47
95,48
95,49
Strana 41 z 53
Příloha D5
Body
131,000
130,998
130,996
130,994
130,992
130,990
130,988
130,986
130,984
130,982
130,980
130,978
130,976
130,974
130,972
130,970
130,968
130,966
130,964
130,962
130,960
130,958
130,956
130,954
130,952
130,950
130,948
130,946
130,944
130,942
130,940
130,938
130,936
130,934
130,932
130,930
130,928
130,926
130,924
130,922
130,920
130,918
130,916
130,914
130,912
130,910
130,908
130,906
130,904
130,902
Sec.
95,50
95,51
95,52
95,53
95,54
95,55
95,56
95,57
95,58
95,59
95,60
95,61
95,62
95,63
95,64
95,65
95,66
95,67
95,68
95,69
95,70
95,71
95,72
95,73
95,74
95,75
95,76
95,77
95,78
95,79
95,80
95,81
95,82
95,83
95,84
95,85
95,86
95,87
95,88
95,89
95,90
95,91
95,92
95,93
95,94
95,95
95,96
95,97
95,98
95,99
Body
130,900
130,898
130,896
130,894
130,892
130,890
130,888
130,886
130,884
130,882
130,880
130,878
130,876
130,874
130,872
130,870
130,868
130,866
130,864
130,862
130,860
130,858
130,856
130,854
130,852
130,850
130,848
130,846
130,844
130,842
130,840
130,838
130,836
130,834
130,832
130,830
130,828
130,826
130,824
130,822
130,820
130,818
130,816
130,814
130,812
130,810
130,808
130,806
130,804
130,802
Body tabulka F 3
Sec.
96,00
96,01
96,02
96,03
96,04
96,05
96,06
96,07
96,08
96,09
96,10
96,11
96,12
96,13
96,14
96,15
96,16
96,17
96,18
96,19
96,20
96,21
96,22
96,23
96,24
96,25
96,26
96,27
96,28
96,29
96,30
96,31
96,32
96,33
96,34
96,35
96,36
96,37
96,38
96,39
96,40
96,41
96,42
96,43
96,44
96,45
96,46
96,47
96,48
96,49
Body
130,800
130,798
130,796
130,794
130,792
130,790
130,788
130,786
130,784
130,782
130,780
130,778
130,776
130,774
130,772
130,770
130,768
130,766
130,764
130,762
130,760
130,758
130,756
130,754
130,752
130,750
130,748
130,746
130,744
130,742
130,740
130,738
130,736
130,734
130,732
130,730
130,728
130,726
130,724
130,722
130,720
130,718
130,716
130,714
130,712
130,710
130,708
130,706
130,704
130,702
Sec.
96,50
96,51
96,52
96,53
96,54
96,55
96,56
96,57
96,58
96,59
96,60
96,61
96,62
96,63
96,64
96,65
96,66
96,67
96,68
96,69
96,70
96,71
96,72
96,73
96,74
96,75
96,76
96,77
96,78
96,79
96,80
96,81
96,82
96,83
96,84
96,85
96,86
96,87
96,88
96,89
96,90
96,91
96,92
96,93
96,94
96,95
96,96
96,97
96,98
96,99
Body
130,700
130,698
130,696
130,694
130,692
130,690
130,688
130,686
130,684
130,682
130,680
130,678
130,676
130,674
130,672
130,670
130,668
130,666
130,664
130,662
130,660
130,658
130,656
130,654
130,652
130,650
130,648
130,646
130,644
130,642
130,640
130,638
130,636
130,634
130,632
130,630
130,628
130,626
130,624
130,622
130,620
130,618
130,616
130,614
130,612
130,610
130,608
130,606
130,604
130,602
Sec.
97,00
97,01
97,02
97,03
97,04
97,05
97,06
97,07
97,08
97,09
97,10
97,11
97,12
97,13
97,14
97,15
97,16
97,17
97,18
97,19
97,20
97,21
97,22
97,23
97,24
97,25
97,26
97,27
97,28
97,29
97,30
97,31
97,32
97,33
97,34
97,35
97,36
97,37
97,38
97,39
97,40
97,41
97,42
97,43
97,44
97,45
97,46
97,47
97,48
97,49
Strana 42 z 53
Příloha D5
Body
130,600
130,598
130,596
130,594
130,592
130,590
130,588
130,586
130,584
130,582
130,580
130,578
130,576
130,574
130,572
130,570
130,568
130,566
130,564
130,562
130,560
130,558
130,556
130,554
130,552
130,550
130,548
130,546
130,544
130,542
130,540
130,538
130,536
130,534
130,532
130,530
130,528
130,526
130,524
130,522
130,520
130,518
130,516
130,514
130,512
130,510
130,508
130,506
130,504
130,502
Sec.
97,50
97,51
97,52
97,53
97,54
97,55
97,56
97,57
97,58
97,59
97,60
97,61
97,62
97,63
97,64
97,65
97,66
97,67
97,68
97,69
97,70
97,71
97,72
97,73
97,74
97,75
97,76
97,77
97,78
97,79
97,80
97,81
97,82
97,83
97,84
97,85
97,86
97,87
97,88
97,89
97,90
97,91
97,92
97,93
97,94
97,95
97,96
97,97
97,98
97,99
Body
130,500
130,498
130,496
130,494
130,492
130,490
130,488
130,486
130,484
130,482
130,480
130,478
130,476
130,474
130,472
130,470
130,468
130,466
130,464
130,462
130,460
130,458
130,456
130,454
130,452
130,450
130,448
130,446
130,444
130,442
130,440
130,438
130,436
130,434
130,432
130,430
130,428
130,426
130,424
130,422
130,420
130,418
130,416
130,414
130,412
130,410
130,408
130,406
130,404
130,402
Body tabulka F 3
Sec.
98,00
98,01
98,02
98,03
98,04
98,05
98,06
98,07
98,08
98,09
98,10
98,11
98,12
98,13
98,14
98,15
98,16
98,17
98,18
98,19
98,20
98,21
98,22
98,23
98,24
98,25
98,26
98,27
98,28
98,29
98,30
98,31
98,32
98,33
98,34
98,35
98,36
98,37
98,38
98,39
98,40
98,41
98,42
98,43
98,44
98,45
98,46
98,47
98,48
98,49
Body
130,400
130,398
130,396
130,394
130,392
130,390
130,388
130,386
130,384
130,382
130,380
130,378
130,376
130,374
130,372
130,370
130,368
130,366
130,364
130,362
130,360
130,358
130,356
130,354
130,352
130,350
130,348
130,346
130,344
130,342
130,340
130,338
130,336
130,334
130,332
130,330
130,328
130,326
130,324
130,322
130,320
130,318
130,316
130,314
130,312
130,310
130,308
130,306
130,304
130,302
Sec.
98,50
98,51
98,52
98,53
98,54
98,55
98,56
98,57
98,58
98,59
98,60
98,61
98,62
98,63
98,64
98,65
98,66
98,67
98,68
98,69
98,70
98,71
98,72
98,73
98,74
98,75
98,76
98,77
98,78
98,79
98,80
98,81
98,82
98,83
98,84
98,85
98,86
98,87
98,88
98,89
98,90
98,91
98,92
98,93
98,94
98,95
98,96
98,97
98,98
98,99
Body
130,300
130,298
130,296
130,294
130,292
130,290
130,288
130,286
130,284
130,282
130,280
130,278
130,276
130,274
130,272
130,270
130,268
130,266
130,264
130,262
130,260
130,258
130,256
130,254
130,252
130,250
130,248
130,246
130,244
130,242
130,240
130,238
130,236
130,234
130,232
130,230
130,228
130,226
130,224
130,222
130,220
130,218
130,216
130,214
130,212
130,210
130,208
130,206
130,204
130,202
Sec.
99,00
99,01
99,02
99,03
99,04
99,05
99,06
99,07
99,08
99,09
99,10
99,11
99,12
99,13
99,14
99,15
99,16
99,17
99,18
99,19
99,20
99,21
99,22
99,23
99,24
99,25
99,26
99,27
99,28
99,29
99,30
99,31
99,32
99,33
99,34
99,35
99,36
99,37
99,38
99,39
99,40
99,41
99,42
99,43
99,44
99,45
99,46
99,47
99,48
99,49
Strana 43 z 53
Příloha D5
Body
130,200
130,198
130,196
130,194
130,192
130,190
130,188
130,186
130,184
130,182
130,180
130,178
130,176
130,174
130,172
130,170
130,168
130,166
130,164
130,162
130,160
130,158
130,156
130,154
130,152
130,150
130,148
130,146
130,144
130,142
130,140
130,138
130,136
130,134
130,132
130,130
130,128
130,126
130,124
130,122
130,120
130,118
130,116
130,114
130,112
130,110
130,108
130,106
130,104
130,102
Sec.
99,50
99,51
99,52
99,53
99,54
99,55
99,56
99,57
99,58
99,59
99,60
99,61
99,62
99,63
99,64
99,65
99,66
99,67
99,68
99,69
99,70
99,71
99,72
99,73
99,74
99,75
99,76
99,77
99,78
99,79
99,80
99,81
99,82
99,83
99,84
99,85
99,86
99,87
99,88
99,89
99,90
99,91
99,92
99,93
99,94
99,95
99,96
99,97
99,98
99,99
Body
130,100
130,098
130,096
130,094
130,092
130,090
130,088
130,086
130,084
130,082
130,080
130,078
130,076
130,074
130,072
130,070
130,068
130,066
130,064
130,062
130,060
130,058
130,056
130,054
130,052
130,050
130,048
130,046
130,044
130,042
130,040
130,038
130,036
130,034
130,032
130,030
130,028
130,026
130,024
130,022
130,020
130,018
130,016
130,014
130,012
130,010
130,008
130,006
130,004
130,002
Body tabulka F 3
Sec.
100,00
100,01
100,02
100,03
100,04
100,05
100,06
100,07
100,08
100,09
100,10
100,11
100,12
100,13
100,14
100,15
100,16
100,17
100,18
100,19
100,20
100,21
100,22
100,23
100,24
100,25
100,26
100,27
100,28
100,29
100,30
100,31
100,32
100,33
100,34
100,35
100,36
100,37
100,38
100,39
100,40
100,41
100,42
100,43
100,44
100,45
100,46
100,47
100,48
100,49
Body
130,000
129,998
129,996
129,994
129,992
129,990
129,988
129,986
129,984
129,982
129,980
129,978
129,976
129,974
129,972
129,970
129,968
129,966
129,964
129,962
129,960
129,958
129,956
129,954
129,952
129,950
129,948
129,946
129,944
129,942
129,940
129,938
129,936
129,934
129,932
129,930
129,928
129,926
129,924
129,922
129,920
129,918
129,916
129,914
129,912
129,910
129,908
129,906
129,904
129,902
Sec.
100,50
100,51
100,52
100,53
100,54
100,55
100,56
100,57
100,58
100,59
100,60
100,61
100,62
100,63
100,64
100,65
100,66
100,67
100,68
100,69
100,70
100,71
100,72
100,73
100,74
100,75
100,76
100,77
100,78
100,79
100,80
100,81
100,82
100,83
100,84
100,85
100,86
100,87
100,88
100,89
100,90
100,91
100,92
100,93
100,94
100,95
100,96
100,97
100,98
100,99
Body
129,900
129,898
129,896
129,894
129,892
129,890
129,888
129,886
129,884
129,882
129,880
129,878
129,876
129,874
129,872
129,870
129,868
129,866
129,864
129,862
129,860
129,858
129,856
129,854
129,852
129,850
129,848
129,846
129,844
129,842
129,840
129,838
129,836
129,834
129,832
129,830
129,828
129,826
129,824
129,822
129,820
129,818
129,816
129,814
129,812
129,810
129,808
129,806
129,804
129,802
Sec.
101,00
101,01
101,02
101,03
101,04
101,05
101,06
101,07
101,08
101,09
101,10
101,11
101,12
101,13
101,14
101,15
101,16
101,17
101,18
101,19
101,20
101,21
101,22
101,23
101,24
101,25
101,26
101,27
101,28
101,29
101,30
101,31
101,32
101,33
101,34
101,35
101,36
101,37
101,38
101,39
101,40
101,41
101,42
101,43
101,44
101,45
101,46
101,47
101,48
101,49
Strana 44 z 53
Příloha D5
Body
129,800
129,798
129,796
129,794
129,792
129,790
129,788
129,786
129,784
129,782
129,780
129,778
129,776
129,774
129,772
129,770
129,768
129,766
129,764
129,762
129,760
129,758
129,756
129,754
129,752
129,750
129,748
129,746
129,744
129,742
129,740
129,738
129,736
129,734
129,732
129,730
129,728
129,726
129,724
129,722
129,720
129,718
129,716
129,714
129,712
129,710
129,708
129,706
129,704
129,702
Sec.
101,50
101,51
101,52
101,53
101,54
101,55
101,56
101,57
101,58
101,59
101,60
101,61
101,62
101,63
101,64
101,65
101,66
101,67
101,68
101,69
101,70
101,71
101,72
101,73
101,74
101,75
101,76
101,77
101,78
101,79
101,80
101,81
101,82
101,83
101,84
101,85
101,86
101,87
101,88
101,89
101,90
101,91
101,92
101,93
101,94
101,95
101,96
101,97
101,98
101,99
Body
129,700
129,698
129,696
129,694
129,692
129,690
129,688
129,686
129,684
129,682
129,680
129,678
129,676
129,674
129,672
129,670
129,668
129,666
129,664
129,662
129,660
129,658
129,656
129,654
129,652
129,650
129,648
129,646
129,644
129,642
129,640
129,638
129,636
129,634
129,632
129,630
129,628
129,626
129,624
129,622
129,620
129,618
129,616
129,614
129,612
129,610
129,608
129,606
129,604
129,602
Body tabulka F 3
Sec.
102,00
102,01
102,02
102,03
102,04
102,05
102,06
102,07
102,08
102,09
102,10
102,11
102,12
102,13
102,14
102,15
102,16
102,17
102,18
102,19
102,20
102,21
102,22
102,23
102,24
102,25
102,26
102,27
102,28
102,29
102,30
102,31
102,32
102,33
102,34
102,35
102,36
102,37
102,38
102,39
102,40
102,41
102,42
102,43
102,44
102,45
102,46
102,47
102,48
102,49
Body
129,600
129,598
129,596
129,594
129,592
129,590
129,588
129,586
129,584
129,582
129,580
129,578
129,576
129,574
129,572
129,570
129,568
129,566
129,564
129,562
129,560
129,558
129,556
129,554
129,552
129,550
129,548
129,546
129,544
129,542
129,540
129,538
129,536
129,534
129,532
129,530
129,528
129,526
129,524
129,522
129,520
129,518
129,516
129,514
129,512
129,510
129,508
129,506
129,504
129,502
Sec.
102,50
102,51
102,52
102,53
102,54
102,55
102,56
102,57
102,58
102,59
102,60
102,61
102,62
102,63
102,64
102,65
102,66
102,67
102,68
102,69
102,70
102,71
102,72
102,73
102,74
102,75
102,76
102,77
102,78
102,79
102,80
102,81
102,82
102,83
102,84
102,85
102,86
102,87
102,88
102,89
102,90
102,91
102,92
102,93
102,94
102,95
102,96
102,97
102,98
102,99
Body
129,500
129,498
129,496
129,494
129,492
129,490
129,488
129,486
129,484
129,482
129,480
129,478
129,476
129,474
129,472
129,470
129,468
129,466
129,464
129,462
129,460
129,458
129,456
129,454
129,452
129,450
129,448
129,446
129,444
129,442
129,440
129,438
129,436
129,434
129,432
129,430
129,428
129,426
129,424
129,422
129,420
129,418
129,416
129,414
129,412
129,410
129,408
129,406
129,404
129,402
Sec.
103,00
103,01
103,02
103,03
103,04
103,05
103,06
103,07
103,08
103,09
103,10
103,11
103,12
103,13
103,14
103,15
103,16
103,17
103,18
103,19
103,20
103,21
103,22
103,23
103,24
103,25
103,26
103,27
103,28
103,29
103,30
103,31
103,32
103,33
103,34
103,35
103,36
103,37
103,38
103,39
103,40
103,41
103,42
103,43
103,44
103,45
103,46
103,47
103,48
103,49
Strana 45 z 53
Příloha D5
Body
129,400
129,398
129,396
129,394
129,392
129,390
129,388
129,386
129,384
129,382
129,380
129,378
129,376
129,374
129,372
129,370
129,368
129,366
129,364
129,362
129,360
129,358
129,356
129,354
129,352
129,350
129,348
129,346
129,344
129,342
129,340
129,338
129,336
129,334
129,332
129,330
129,328
129,326
129,324
129,322
129,320
129,318
129,316
129,314
129,312
129,310
129,308
129,306
129,304
129,302
Sec.
103,50
103,51
103,52
103,53
103,54
103,55
103,56
103,57
103,58
103,59
103,60
103,61
103,62
103,63
103,64
103,65
103,66
103,67
103,68
103,69
103,70
103,71
103,72
103,73
103,74
103,75
103,76
103,77
103,78
103,79
103,80
103,81
103,82
103,83
103,84
103,85
103,86
103,87
103,88
103,89
103,90
103,91
103,92
103,93
103,94
103,95
103,96
103,97
103,98
103,99
Body
129,300
129,298
129,296
129,294
129,292
129,290
129,288
129,286
129,284
129,282
129,280
129,278
129,276
129,274
129,272
129,270
129,268
129,266
129,264
129,262
129,260
129,258
129,256
129,254
129,252
129,250
129,248
129,246
129,244
129,242
129,240
129,238
129,236
129,234
129,232
129,230
129,228
129,226
129,224
129,222
129,220
129,218
129,216
129,214
129,212
129,210
129,208
129,206
129,204
129,202
Body tabulka F 3
Sec.
104,00
104,01
104,02
104,03
104,04
104,05
104,06
104,07
104,08
104,09
104,10
104,11
104,12
104,13
104,14
104,15
104,16
104,17
104,18
104,19
104,20
104,21
104,22
104,23
104,24
104,25
104,26
104,27
104,28
104,29
104,30
104,31
104,32
104,33
104,34
104,35
104,36
104,37
104,38
104,39
104,40
104,41
104,42
104,43
104,44
104,45
104,46
104,47
104,48
104,49
Body
129,200
129,198
129,196
129,194
129,192
129,190
129,188
129,186
129,184
129,182
129,180
129,178
129,176
129,174
129,172
129,170
129,168
129,166
129,164
129,162
129,160
129,158
129,156
129,154
129,152
129,150
129,148
129,146
129,144
129,142
129,140
129,138
129,136
129,134
129,132
129,130
129,128
129,126
129,124
129,122
129,120
129,118
129,116
129,114
129,112
129,110
129,108
129,106
129,104
129,102
Sec.
104,50
104,51
104,52
104,53
104,54
104,55
104,56
104,57
104,58
104,59
104,60
104,61
104,62
104,63
104,64
104,65
104,66
104,67
104,68
104,69
104,70
104,71
104,72
104,73
104,74
104,75
104,76
104,77
104,78
104,79
104,80
104,81
104,82
104,83
104,84
104,85
104,86
104,87
104,88
104,89
104,90
104,91
104,92
104,93
104,94
104,95
104,96
104,97
104,98
104,99
Body
129,100
129,098
129,096
129,094
129,092
129,090
129,088
129,086
129,084
129,082
129,080
129,078
129,076
129,074
129,072
129,070
129,068
129,066
129,064
129,062
129,060
129,058
129,056
129,054
129,052
129,050
129,048
129,046
129,044
129,042
129,040
129,038
129,036
129,034
129,032
129,030
129,028
129,026
129,024
129,022
129,020
129,018
129,016
129,014
129,012
129,010
129,008
129,006
129,004
129,002
Sec.
105,00
105,01
105,02
105,03
105,04
105,05
105,06
105,07
105,08
105,09
105,10
105,11
105,12
105,13
105,14
105,15
105,16
105,17
105,18
105,19
105,20
105,21
105,22
105,23
105,24
105,25
105,26
105,27
105,28
105,29
105,30
105,31
105,32
105,33
105,34
105,35
105,36
105,37
105,38
105,39
105,40
105,41
105,42
105,43
105,44
105,45
105,46
105,47
105,48
105,49
Strana 46 z 53
Příloha D5
Body
129,000
128,998
128,996
128,994
128,992
128,990
128,988
128,986
128,984
128,982
128,980
128,978
128,976
128,974
128,972
128,970
128,968
128,966
128,964
128,962
128,960
128,958
128,956
128,954
128,952
128,950
128,948
128,946
128,944
128,942
128,940
128,938
128,936
128,934
128,932
128,930
128,928
128,926
128,924
128,922
128,920
128,918
128,916
128,914
128,912
128,910
128,908
128,906
128,904
128,902
Sec.
105,50
105,51
105,52
105,53
105,54
105,55
105,56
105,57
105,58
105,59
105,60
105,61
105,62
105,63
105,64
105,65
105,66
105,67
105,68
105,69
105,70
105,71
105,72
105,73
105,74
105,75
105,76
105,77
105,78
105,79
105,80
105,81
105,82
105,83
105,84
105,85
105,86
105,87
105,88
105,89
105,90
105,91
105,92
105,93
105,94
105,95
105,96
105,97
105,98
105,99
Body
128,900
128,898
128,896
128,894
128,892
128,890
128,888
128,886
128,884
128,882
128,880
128,878
128,876
128,874
128,872
128,870
128,868
128,866
128,864
128,862
128,860
128,858
128,856
128,854
128,852
128,850
128,848
128,846
128,844
128,842
128,840
128,838
128,836
128,834
128,832
128,830
128,828
128,826
128,824
128,822
128,820
128,818
128,816
128,814
128,812
128,810
128,808
128,806
128,804
128,802
Body tabulka F 3
Sec.
106,00
106,01
106,02
106,03
106,04
106,05
106,06
106,07
106,08
106,09
106,10
106,11
106,12
106,13
106,14
106,15
106,16
106,17
106,18
106,19
106,20
106,21
106,22
106,23
106,24
106,25
106,26
106,27
106,28
106,29
106,30
106,31
106,32
106,33
106,34
106,35
106,36
106,37
106,38
106,39
106,40
106,41
106,42
106,43
106,44
106,45
106,46
106,47
106,48
106,49
Body
128,800
128,798
128,796
128,794
128,792
128,790
128,788
128,786
128,784
128,782
128,780
128,778
128,776
128,774
128,772
128,770
128,768
128,766
128,764
128,762
128,760
128,758
128,756
128,754
128,752
128,750
128,748
128,746
128,744
128,742
128,740
128,738
128,736
128,734
128,732
128,730
128,728
128,726
128,724
128,722
128,720
128,718
128,716
128,714
128,712
128,710
128,708
128,706
128,704
128,702
Sec.
106,50
106,51
106,52
106,53
106,54
106,55
106,56
106,57
106,58
106,59
106,60
106,61
106,62
106,63
106,64
106,65
106,66
106,67
106,68
106,69
106,70
106,71
106,72
106,73
106,74
106,75
106,76
106,77
106,78
106,79
106,80
106,81
106,82
106,83
106,84
106,85
106,86
106,87
106,88
106,89
106,90
106,91
106,92
106,93
106,94
106,95
106,96
106,97
106,98
106,99
Body
128,700
128,698
128,696
128,694
128,692
128,690
128,688
128,686
128,684
128,682
128,680
128,678
128,676
128,674
128,672
128,670
128,668
128,666
128,664
128,662
128,660
128,658
128,656
128,654
128,652
128,650
128,648
128,646
128,644
128,642
128,640
128,638
128,636
128,634
128,632
128,630
128,628
128,626
128,624
128,622
128,620
128,618
128,616
128,614
128,612
128,610
128,608
128,606
128,604
128,602
Sec.
107,00
107,01
107,02
107,03
107,04
107,05
107,06
107,07
107,08
107,09
107,10
107,11
107,12
107,13
107,14
107,15
107,16
107,17
107,18
107,19
107,20
107,21
107,22
107,23
107,24
107,25
107,26
107,27
107,28
107,29
107,30
107,31
107,32
107,33
107,34
107,35
107,36
107,37
107,38
107,39
107,40
107,41
107,42
107,43
107,44
107,45
107,46
107,47
107,48
107,49
Strana 47 z 53
Příloha D5
Body
128,600
128,598
128,596
128,594
128,592
128,590
128,588
128,586
128,584
128,582
128,580
128,578
128,576
128,574
128,572
128,570
128,568
128,566
128,564
128,562
128,560
128,558
128,556
128,554
128,552
128,550
128,548
128,546
128,544
128,542
128,540
128,538
128,536
128,534
128,532
128,530
128,528
128,526
128,524
128,522
128,520
128,518
128,516
128,514
128,512
128,510
128,508
128,506
128,504
128,502
Sec.
107,50
107,51
107,52
107,53
107,54
107,55
107,56
107,57
107,58
107,59
107,60
107,61
107,62
107,63
107,64
107,65
107,66
107,67
107,68
107,69
107,70
107,71
107,72
107,73
107,74
107,75
107,76
107,77
107,78
107,79
107,80
107,81
107,82
107,83
107,84
107,85
107,86
107,87
107,88
107,89
107,90
107,91
107,92
107,93
107,94
107,95
107,96
107,97
107,98
107,99
Body
128,500
128,498
128,496
128,494
128,492
128,490
128,488
128,486
128,484
128,482
128,480
128,478
128,476
128,474
128,472
128,470
128,468
128,466
128,464
128,462
128,460
128,458
128,456
128,454
128,452
128,450
128,448
128,446
128,444
128,442
128,440
128,438
128,436
128,434
128,432
128,430
128,428
128,426
128,424
128,422
128,420
128,418
128,416
128,414
128,412
128,410
128,408
128,406
128,404
128,402
Body tabulka F 3
Sec.
108,00
108,01
108,02
108,03
108,04
108,05
108,06
108,07
108,08
108,09
108,10
108,11
108,12
108,13
108,14
108,15
108,16
108,17
108,18
108,19
108,20
108,21
108,22
108,23
108,24
108,25
108,26
108,27
108,28
108,29
108,30
108,31
108,32
108,33
108,34
108,35
108,36
108,37
108,38
108,39
108,40
108,41
108,42
108,43
108,44
108,45
108,46
108,47
108,48
108,49
Body
128,400
128,398
128,396
128,394
128,392
128,390
128,388
128,386
128,384
128,382
128,380
128,378
128,376
128,374
128,372
128,370
128,368
128,366
128,364
128,362
128,360
128,358
128,356
128,354
128,352
128,350
128,348
128,346
128,344
128,342
128,340
128,338
128,336
128,334
128,332
128,330
128,328
128,326
128,324
128,322
128,320
128,318
128,316
128,314
128,312
128,310
128,308
128,306
128,304
128,302
Sec.
108,50
108,51
108,52
108,53
108,54
108,55
108,56
108,57
108,58
108,59
108,60
108,61
108,62
108,63
108,64
108,65
108,66
108,67
108,68
108,69
108,70
108,71
108,72
108,73
108,74
108,75
108,76
108,77
108,78
108,79
108,80
108,81
108,82
108,83
108,84
108,85
108,86
108,87
108,88
108,89
108,90
108,91
108,92
108,93
108,94
108,95
108,96
108,97
108,98
108,99
Body
128,300
128,298
128,296
128,294
128,292
128,290
128,288
128,286
128,284
128,282
128,280
128,278
128,276
128,274
128,272
128,270
128,268
128,266
128,264
128,262
128,260
128,258
128,256
128,254
128,252
128,250
128,248
128,246
128,244
128,242
128,240
128,238
128,236
128,234
128,232
128,230
128,228
128,226
128,224
128,222
128,220
128,218
128,216
128,214
128,212
128,210
128,208
128,206
128,204
128,202
Sec.
109,00
109,01
109,02
109,03
109,04
109,05
109,06
109,07
109,08
109,09
109,10
109,11
109,12
109,13
109,14
109,15
109,16
109,17
109,18
109,19
109,20
109,21
109,22
109,23
109,24
109,25
109,26
109,27
109,28
109,29
109,30
109,31
109,32
109,33
109,34
109,35
109,36
109,37
109,38
109,39
109,40
109,41
109,42
109,43
109,44
109,45
109,46
109,47
109,48
109,49
Strana 48 z 53
Příloha D5
Body
128,200
128,198
128,196
128,194
128,192
128,190
128,188
128,186
128,184
128,182
128,180
128,178
128,176
128,174
128,172
128,170
128,168
128,166
128,164
128,162
128,160
128,158
128,156
128,154
128,152
128,150
128,148
128,146
128,144
128,142
128,140
128,138
128,136
128,134
128,132
128,130
128,128
128,126
128,124
128,122
128,120
128,118
128,116
128,114
128,112
128,110
128,108
128,106
128,104
128,102
Sec.
109,50
109,51
109,52
109,53
109,54
109,55
109,56
109,57
109,58
109,59
109,60
109,61
109,62
109,63
109,64
109,65
109,66
109,67
109,68
109,69
109,70
109,71
109,72
109,73
109,74
109,75
109,76
109,77
109,78
109,79
109,80
109,81
109,82
109,83
109,84
109,85
109,86
109,87
109,88
109,89
109,90
109,91
109,92
109,93
109,94
109,95
109,96
109,97
109,98
109,99
Body
128,100
128,098
128,096
128,094
128,092
128,090
128,088
128,086
128,084
128,082
128,080
128,078
128,076
128,074
128,072
128,070
128,068
128,066
128,064
128,062
128,060
128,058
128,056
128,054
128,052
128,050
128,048
128,046
128,044
128,042
128,040
128,038
128,036
128,034
128,032
128,030
128,028
128,026
128,024
128,022
128,020
128,018
128,016
128,014
128,012
128,010
128,008
128,006
128,004
128,002
Body tabulka F 3
Sec.
110,00
110,01
110,02
110,03
110,04
110,05
110,06
110,07
110,08
110,09
110,10
110,11
110,12
110,13
110,14
110,15
110,16
110,17
110,18
110,19
110,20
110,21
110,22
110,23
110,24
110,25
110,26
110,27
110,28
110,29
110,30
110,31
110,32
110,33
110,34
110,35
110,36
110,37
110,38
110,39
110,40
110,41
110,42
110,43
110,44
110,45
110,46
110,47
110,48
110,49
Body
128,000
127,998
127,996
127,994
127,992
127,990
127,988
127,986
127,984
127,982
127,980
127,978
127,976
127,974
127,972
127,970
127,968
127,966
127,964
127,962
127,960
127,958
127,956
127,954
127,952
127,950
127,948
127,946
127,944
127,942
127,940
127,938
127,936
127,934
127,932
127,930
127,928
127,926
127,924
127,922
127,920
127,918
127,916
127,914
127,912
127,910
127,908
127,906
127,904
127,902
Sec.
110,50
110,51
110,52
110,53
110,54
110,55
110,56
110,57
110,58
110,59
110,60
110,61
110,62
110,63
110,64
110,65
110,66
110,67
110,68
110,69
110,70
110,71
110,72
110,73
110,74
110,75
110,76
110,77
110,78
110,79
110,80
110,81
110,82
110,83
110,84
110,85
110,86
110,87
110,88
110,89
110,90
110,91
110,92
110,93
110,94
110,95
110,96
110,97
110,98
110,99
Body
127,900
127,898
127,896
127,894
127,892
127,890
127,888
127,886
127,884
127,882
127,880
127,878
127,876
127,874
127,872
127,870
127,868
127,866
127,864
127,862
127,860
127,858
127,856
127,854
127,852
127,850
127,848
127,846
127,844
127,842
127,840
127,838
127,836
127,834
127,832
127,830
127,828
127,826
127,824
127,822
127,820
127,818
127,816
127,814
127,812
127,810
127,808
127,806
127,804
127,802
Sec.
111,00
111,01
111,02
111,03
111,04
111,05
111,06
111,07
111,08
111,09
111,10
111,11
111,12
111,13
111,14
111,15
111,16
111,17
111,18
111,19
111,20
111,21
111,22
111,23
111,24
111,25
111,26
111,27
111,28
111,29
111,30
111,31
111,32
111,33
111,34
111,35
111,36
111,37
111,38
111,39
111,40
111,41
111,42
111,43
111,44
111,45
111,46
111,47
111,48
111,49
Strana 49 z 53
Příloha D5
Body
127,800
127,798
127,796
127,794
127,792
127,790
127,788
127,786
127,784
127,782
127,780
127,778
127,776
127,774
127,772
127,770
127,768
127,766
127,764
127,762
127,760
127,758
127,756
127,754
127,752
127,750
127,748
127,746
127,744
127,742
127,740
127,738
127,736
127,734
127,732
127,730
127,728
127,726
127,724
127,722
127,720
127,718
127,716
127,714
127,712
127,710
127,708
127,706
127,704
127,702
Sec.
111,50
111,51
111,52
111,53
111,54
111,55
111,56
111,57
111,58
111,59
111,60
111,61
111,62
111,63
111,64
111,65
111,66
111,67
111,68
111,69
111,70
111,71
111,72
111,73
111,74
111,75
111,76
111,77
111,78
111,79
111,80
111,81
111,82
111,83
111,84
111,85
111,86
111,87
111,88
111,89
111,90
111,91
111,92
111,93
111,94
111,95
111,96
111,97
111,98
111,99
Body
127,700
127,698
127,696
127,694
127,692
127,690
127,688
127,686
127,684
127,682
127,680
127,678
127,676
127,674
127,672
127,670
127,668
127,666
127,664
127,662
127,660
127,658
127,656
127,654
127,652
127,650
127,648
127,646
127,644
127,642
127,640
127,638
127,636
127,634
127,632
127,630
127,628
127,626
127,624
127,622
127,620
127,618
127,616
127,614
127,612
127,610
127,608
127,606
127,604
127,602
Body tabulka F 3
Sec.
112,00
112,01
112,02
112,03
112,04
112,05
112,06
112,07
112,08
112,09
112,10
112,11
112,12
112,13
112,14
112,15
112,16
112,17
112,18
112,19
112,20
112,21
112,22
112,23
112,24
112,25
112,26
112,27
112,28
112,29
112,30
112,31
112,32
112,33
112,34
112,35
112,36
112,37
112,38
112,39
112,40
112,41
112,42
112,43
112,44
112,45
112,46
112,47
112,48
112,49
Body
127,600
127,598
127,596
127,594
127,592
127,590
127,588
127,586
127,584
127,582
127,580
127,578
127,576
127,574
127,572
127,570
127,568
127,566
127,564
127,562
127,560
127,558
127,556
127,554
127,552
127,550
127,548
127,546
127,544
127,542
127,540
127,538
127,536
127,534
127,532
127,530
127,528
127,526
127,524
127,522
127,520
127,518
127,516
127,514
127,512
127,510
127,508
127,506
127,504
127,502
Sec.
112,50
112,51
112,52
112,53
112,54
112,55
112,56
112,57
112,58
112,59
112,60
112,61
112,62
112,63
112,64
112,65
112,66
112,67
112,68
112,69
112,70
112,71
112,72
112,73
112,74
112,75
112,76
112,77
112,78
112,79
112,80
112,81
112,82
112,83
112,84
112,85
112,86
112,87
112,88
112,89
112,90
112,91
112,92
112,93
112,94
112,95
112,96
112,97
112,98
112,99
Body
127,500
127,498
127,496
127,494
127,492
127,490
127,488
127,486
127,484
127,482
127,480
127,478
127,476
127,474
127,472
127,470
127,468
127,466
127,464
127,462
127,460
127,458
127,456
127,454
127,452
127,450
127,448
127,446
127,444
127,442
127,440
127,438
127,436
127,434
127,432
127,430
127,428
127,426
127,424
127,422
127,420
127,418
127,416
127,414
127,412
127,410
127,408
127,406
127,404
127,402
Sec.
113,00
113,01
113,02
113,03
113,04
113,05
113,06
113,07
113,08
113,09
113,10
113,11
113,12
113,13
113,14
113,15
113,16
113,17
113,18
113,19
113,20
113,21
113,22
113,23
113,24
113,25
113,26
113,27
113,28
113,29
113,30
113,31
113,32
113,33
113,34
113,35
113,36
113,37
113,38
113,39
113,40
113,41
113,42
113,43
113,44
113,45
113,46
113,47
113,48
113,49
Strana 50 z 53
Příloha D5
Body
127,400
127,398
127,396
127,394
127,392
127,390
127,388
127,386
127,384
127,382
127,380
127,378
127,376
127,374
127,372
127,370
127,368
127,366
127,364
127,362
127,360
127,358
127,356
127,354
127,352
127,350
127,348
127,346
127,344
127,342
127,340
127,338
127,336
127,334
127,332
127,330
127,328
127,326
127,324
127,322
127,320
127,318
127,316
127,314
127,312
127,310
127,308
127,306
127,304
127,302
Sec.
113,50
113,51
113,52
113,53
113,54
113,55
113,56
113,57
113,58
113,59
113,60
113,61
113,62
113,63
113,64
113,65
113,66
113,67
113,68
113,69
113,70
113,71
113,72
113,73
113,74
113,75
113,76
113,77
113,78
113,79
113,80
113,81
113,82
113,83
113,84
113,85
113,86
113,87
113,88
113,89
113,90
113,91
113,92
113,93
113,94
113,95
113,96
113,97
113,98
113,99
Body
127,300
127,298
127,296
127,294
127,292
127,290
127,288
127,286
127,284
127,282
127,280
127,278
127,276
127,274
127,272
127,270
127,268
127,266
127,264
127,262
127,260
127,258
127,256
127,254
127,252
127,250
127,248
127,246
127,244
127,242
127,240
127,238
127,236
127,234
127,232
127,230
127,228
127,226
127,224
127,222
127,220
127,218
127,216
127,214
127,212
127,210
127,208
127,206
127,204
127,202
Body tabulka F 3
Sec.
114,00
114,01
114,02
114,03
114,04
114,05
114,06
114,07
114,08
114,09
114,10
114,11
114,12
114,13
114,14
114,15
114,16
114,17
114,18
114,19
114,20
114,21
114,22
114,23
114,24
114,25
114,26
114,27
114,28
114,29
114,30
114,31
114,32
114,33
114,34
114,35
114,36
114,37
114,38
114,39
114,40
114,41
114,42
114,43
114,44
114,45
114,46
114,47
114,48
114,49
Body
127,200
127,198
127,196
127,194
127,192
127,190
127,188
127,186
127,184
127,182
127,180
127,178
127,176
127,174
127,172
127,170
127,168
127,166
127,164
127,162
127,160
127,158
127,156
127,154
127,152
127,150
127,148
127,146
127,144
127,142
127,140
127,138
127,136
127,134
127,132
127,130
127,128
127,126
127,124
127,122
127,120
127,118
127,116
127,114
127,112
127,110
127,108
127,106
127,104
127,102
Sec.
114,50
114,51
114,52
114,53
114,54
114,55
114,56
114,57
114,58
114,59
114,60
114,61
114,62
114,63
114,64
114,65
114,66
114,67
114,68
114,69
114,70
114,71
114,72
114,73
114,74
114,75
114,76
114,77
114,78
114,79
114,80
114,81
114,82
114,83
114,84
114,85
114,86
114,87
114,88
114,89
114,90
114,91
114,92
114,93
114,94
114,95
114,96
114,97
114,98
114,99
Body
127,100
127,098
127,096
127,094
127,092
127,090
127,088
127,086
127,084
127,082
127,080
127,078
127,076
127,074
127,072
127,070
127,068
127,066
127,064
127,062
127,060
127,058
127,056
127,054
127,052
127,050
127,048
127,046
127,044
127,042
127,040
127,038
127,036
127,034
127,032
127,030
127,028
127,026
127,024
127,022
127,020
127,018
127,016
127,014
127,012
127,010
127,008
127,006
127,004
127,002
Sec.
115,00
115,01
115,02
115,03
115,04
115,05
115,06
115,07
115,08
115,09
115,10
115,11
115,12
115,13
115,14
115,15
115,16
115,17
115,18
115,19
115,20
115,21
115,22
115,23
115,24
115,25
115,26
115,27
115,28
115,29
115,30
115,31
115,32
115,33
115,34
115,35
115,36
115,37
115,38
115,39
115,40
115,41
115,42
115,43
115,44
115,45
115,46
115,47
115,48
115,49
Strana 51 z 53
Příloha D5
Body
127,000
126,998
126,996
126,994
126,992
126,990
126,988
126,986
126,984
126,982
126,980
126,978
126,976
126,974
126,972
126,970
126,968
126,966
126,964
126,962
126,960
126,958
126,956
126,954
126,952
126,950
126,948
126,946
126,944
126,942
126,940
126,938
126,936
126,934
126,932
126,930
126,928
126,926
126,924
126,922
126,920
126,918
126,916
126,914
126,912
126,910
126,908
126,906
126,904
126,902
Sec.
115,50
115,51
115,52
115,53
115,54
115,55
115,56
115,57
115,58
115,59
115,60
115,61
115,62
115,63
115,64
115,65
115,66
115,67
115,68
115,69
115,70
115,71
115,72
115,73
115,74
115,75
115,76
115,77
115,78
115,79
115,80
115,81
115,82
115,83
115,84
115,85
115,86
115,87
115,88
115,89
115,90
115,91
115,92
115,93
115,94
115,95
115,96
115,97
115,98
115,99
Body
126,900
126,898
126,896
126,894
126,892
126,890
126,888
126,886
126,884
126,882
126,880
126,878
126,876
126,874
126,872
126,870
126,868
126,866
126,864
126,862
126,860
126,858
126,856
126,854
126,852
126,850
126,848
126,846
126,844
126,842
126,840
126,838
126,836
126,834
126,832
126,830
126,828
126,826
126,824
126,822
126,820
126,818
126,816
126,814
126,812
126,810
126,808
126,806
126,804
126,802
Body tabulka F 3
Sec.
116,00
116,01
116,02
116,03
116,04
116,05
116,06
116,07
116,08
116,09
116,10
116,11
116,12
116,13
116,14
116,15
116,16
116,17
116,18
116,19
116,20
116,21
116,22
116,23
116,24
116,25
116,26
116,27
116,28
116,29
116,30
116,31
116,32
116,33
116,34
116,35
116,36
116,37
116,38
116,39
116,40
116,41
116,42
116,43
116,44
116,45
116,46
116,47
116,48
116,49
Body
126,800
126,798
126,796
126,794
126,792
126,790
126,788
126,786
126,784
126,782
126,780
126,778
126,776
126,774
126,772
126,770
126,768
126,766
126,764
126,762
126,760
126,758
126,756
126,754
126,752
126,750
126,748
126,746
126,744
126,742
126,740
126,738
126,736
126,734
126,732
126,730
126,728
126,726
126,724
126,722
126,720
126,718
126,716
126,714
126,712
126,710
126,708
126,706
126,704
126,702
Sec.
116,50
116,51
116,52
116,53
116,54
116,55
116,56
116,57
116,58
116,59
116,60
116,61
116,62
116,63
116,64
116,65
116,66
116,67
116,68
116,69
116,70
116,71
116,72
116,73
116,74
116,75
116,76
116,77
116,78
116,79
116,80
116,81
116,82
116,83
116,84
116,85
116,86
116,87
116,88
116,89
116,90
116,91
116,92
116,93
116,94
116,95
116,96
116,97
116,98
116,99
Body
126,700
126,698
126,696
126,694
126,692
126,690
126,688
126,686
126,684
126,682
126,680
126,678
126,676
126,674
126,672
126,670
126,668
126,666
126,664
126,662
126,660
126,658
126,656
126,654
126,652
126,650
126,648
126,646
126,644
126,642
126,640
126,638
126,636
126,634
126,632
126,630
126,628
126,626
126,624
126,622
126,620
126,618
126,616
126,614
126,612
126,610
126,608
126,606
126,604
126,602
Sec.
117,00
117,01
117,02
117,03
117,04
117,05
117,06
117,07
117,08
117,09
117,10
117,11
117,12
117,13
117,14
117,15
117,16
117,17
117,18
117,19
117,20
117,21
117,22
117,23
117,24
117,25
117,26
117,27
117,28
117,29
117,30
117,31
117,32
117,33
117,34
117,35
117,36
117,37
117,38
117,39
117,40
117,41
117,42
117,43
117,44
117,45
117,46
117,47
117,48
117,49
Strana 52 z 53
Příloha D5
Body
126,600
126,598
126,596
126,594
126,592
126,590
126,588
126,586
126,584
126,582
126,580
126,578
126,576
126,574
126,572
126,570
126,568
126,566
126,564
126,562
126,560
126,558
126,556
126,554
126,552
126,550
126,548
126,546
126,544
126,542
126,540
126,538
126,536
126,534
126,532
126,530
126,528
126,526
126,524
126,522
126,520
126,518
126,516
126,514
126,512
126,510
126,508
126,506
126,504
126,502
Sec.
117,50
117,51
117,52
117,53
117,54
117,55
117,56
117,57
117,58
117,59
117,60
117,61
117,62
117,63
117,64
117,65
117,66
117,67
117,68
117,69
117,70
117,71
117,72
117,73
117,74
117,75
117,76
117,77
117,78
117,79
117,80
117,81
117,82
117,83
117,84
117,85
117,86
117,87
117,88
117,89
117,90
117,91
117,92
117,93
117,94
117,95
117,96
117,97
117,98
117,99
Body
126,500
126,498
126,496
126,494
126,492
126,490
126,488
126,486
126,484
126,482
126,480
126,478
126,476
126,474
126,472
126,470
126,468
126,466
126,464
126,462
126,460
126,458
126,456
126,454
126,452
126,450
126,448
126,446
126,444
126,442
126,440
126,438
126,436
126,434
126,432
126,430
126,428
126,426
126,424
126,422
126,420
126,418
126,416
126,414
126,412
126,410
126,408
126,406
126,404
126,402
Body tabulka F 3
Sec.
118,00
118,01
118,02
118,03
118,04
118,05
118,06
118,07
118,08
118,09
118,10
118,11
118,12
118,13
118,14
118,15
118,16
118,17
118,18
118,19
118,20
118,21
118,22
118,23
118,24
118,25
118,26
118,27
118,28
118,29
118,30
118,31
118,32
118,33
118,34
118,35
118,36
118,37
118,38
118,39
118,40
118,41
118,42
118,43
118,44
118,45
118,46
118,47
118,48
118,49
Body
126,400
126,398
126,396
126,394
126,392
126,390
126,388
126,386
126,384
126,382
126,380
126,378
126,376
126,374
126,372
126,370
126,368
126,366
126,364
126,362
126,360
126,358
126,356
126,354
126,352
126,350
126,348
126,346
126,344
126,342
126,340
126,338
126,336
126,334
126,332
126,330
126,328
126,326
126,324
126,322
126,320
126,318
126,316
126,314
126,312
126,310
126,308
126,306
126,304
126,302
Sec.
118,50
118,51
118,52
118,53
118,54
118,55
118,56
118,57
118,58
118,59
118,60
118,61
118,62
118,63
118,64
118,65
118,66
118,67
118,68
118,69
118,70
118,71
118,72
118,73
118,74
118,75
118,76
118,77
118,78
118,79
118,80
118,81
118,82
118,83
118,84
118,85
118,86
118,87
118,88
118,89
118,90
118,91
118,92
118,93
118,94
118,95
118,96
118,97
118,98
118,99
Body
126,300
126,298
126,296
126,294
126,292
126,290
126,288
126,286
126,284
126,282
126,280
126,278
126,276
126,274
126,272
126,270
126,268
126,266
126,264
126,262
126,260
126,258
126,256
126,254
126,252
126,250
126,248
126,246
126,244
126,242
126,240
126,238
126,236
126,234
126,232
126,230
126,228
126,226
126,224
126,222
126,220
126,218
126,216
126,214
126,212
126,210
126,208
126,206
126,204
126,202
Sec.
119,00
119,01
119,02
119,03
119,04
119,05
119,06
119,07
119,08
119,09
119,10
119,11
119,12
119,13
119,14
119,15
119,16
119,17
119,18
119,19
119,20
119,21
119,22
119,23
119,24
119,25
119,26
119,27
119,28
119,29
119,30
119,31
119,32
119,33
119,34
119,35
119,36
119,37
119,38
119,39
119,40
119,41
119,42
119,43
119,44
119,45
119,46
119,47
119,48
119,49
Strana 53 z 53
Příloha D5
Body
126,200
126,198
126,196
126,194
126,192
126,190
126,188
126,186
126,184
126,182
126,180
126,178
126,176
126,174
126,172
126,170
126,168
126,166
126,164
126,162
126,160
126,158
126,156
126,154
126,152
126,150
126,148
126,146
126,144
126,142
126,140
126,138
126,136
126,134
126,132
126,130
126,128
126,126
126,124
126,122
126,120
126,118
126,116
126,114
126,112
126,110
126,108
126,106
126,104
126,102
Sec.
119,50
119,51
119,52
119,53
119,54
119,55
119,56
119,57
119,58
119,59
119,60
119,61
119,62
119,63
119,64
119,65
119,66
119,67
119,68
119,69
119,70
119,71
119,72
119,73
119,74
119,75
119,76
119,77
119,78
119,79
119,80
119,81
119,82
119,83
119,84
119,85
119,86
119,87
119,88
119,89
119,90
119,91
119,92
119,93
119,94
119,95
119,96
119,97
119,98
119,99
Body
126,100
126,098
126,096
126,094
126,092
126,090
126,088
126,086
126,084
126,082
126,080
126,078
126,076
126,074
126,072
126,070
126,068
126,066
126,064
126,062
126,060
126,058
126,056
126,054
126,052
126,050
126,048
126,046
126,044
126,042
126,040
126,038
126,036
126,034
126,032
126,030
126,028
126,026
126,024
126,022
126,020
126,018
126,016
126,014
126,012
126,010
126,008
126,006
126,004
126,002
Příloha D7
Příloha D8
Kontrola zdvihového objemu válců
Třída
Jméno
HÚ ______________ mm
DÚ ______________ mm
Zdvih DÚ-HÚ = _____ mm
Průměr 1 ______________ mm
Průměr 2 ______________ mm
Střední průměr „r“
2
V= Pí*r *zdvih
_______________ mm
Objem ____________ cm
3
Max. přípustný zdvihový objem ______ cm
3
Datum/Čas
_____________________
Rozhodčí
_____________________
Vedoucí startoviště
_____________________
Hlavní rozhodčí
______________________
Provedení měření:
1.) Měření zdvihu skrz otvor svíčky
2.) Měření průměru mezi horní úvratí a výfukem
o
Dvě měření přetočená o 90
3.) Max přípustný zdvihový objem musí být větší
než zjištěný zdvihový objem
3
3
3,535,cm
7,575 cm
15,150 cm
3
Příloha D9
Příloha D10
Příloha E1
Trvalé registrační číslo pro modely sekce M
Náhradní model a model musí mít stejné trvalé registrační číslo.
Černé písmo na bílém podkladu.
Horní strana modelu
Příloha E2
Startovní štítek sekce M
Černá písmena na bílém podkladu.
Materiál: neprůhledný plast.
Příloha E3
Montáž transpondéru
Transpondér smí montován jen mezi 5 a 10 cm od zadní hrany.
Transpondér musí vyzařovat nahoru.
Nesmí být montován šikmo.
Montáž transpondéru
mezi 5 až 10 cm
od zadní hrany
Zadní hrana
Transpondér
Víko nesmí být na tomto místě z uhlíku
Antena
Antena
Při horším vyzařování se může stát, že kola nebudou započtena
Příloha E4
Příloha E 5

Podobné dokumenty

Pravidla Naviga sekce M 2016

Pravidla Naviga sekce M 2016 být na kterékoliv straně. Propojovací smyčka musí být vyrobena z červeného kabelu. Ostatní způsoby řešení nouzového vypínače nejsou od 1. 1. 2005 dovoleny. Při mistrovství světa bude nouzový vypí...

Více

zpravodaj 2009_3

zpravodaj 2009_3 Vlastně žádné, protože není žádná mezinárodní úmluva o standardech kapitánských osvědčení pro řízení malých plavidel do 24 metrů. V podstatě jsou dvě právní normy, které uplatňují jednotlivé státy ...

Více

LETOVÝ A PROVOZNÍ ŘÁD

LETOVÝ A PROVOZNÍ ŘÁD Letovou činnost mohou provádět pouze osoby, které jsou drţiteli platného pilotního průkazu daného druhu SLZ, ţáci pod dohledem instruktora, který má platnou instruktorskou licenci. Vyţaduje se plat...

Více

Vodní cesty a plavba 4/2003 - Dunaj-Odra-Labe

Vodní cesty a plavba 4/2003 - Dunaj-Odra-Labe Skutečnost, že jsme takřka všichni dnes schopni situaci hodnotit reálně a hledat reálná východiska považuji za začátek vzestupu vodní dopravy u nás. Významnou roli v tomto procesu hraje konstruktiv...

Více