Časopis MUCIN

Komentáře

Transkript

Časopis MUCIN
ěsíčník
mělecký
itlivý
nteligentní
estranný
REDAKCE ČASOPISU MUCIN
Šéfredaktor: Veronika Jadrníčková
Grafik: Sabina Bědroňová
Výtvarník: Adéla Vroblová
Korektura: Mgr. Eva Rastočná
Interní redaktoři:
Lenka Malíková
Anna Stoklasová
Adéla Talašová
Externí redaktoři:
Natálie Vlčková
Kristýna Jurečková
ÚVODNÍK
Milí Aholáci,
školní rok už je v plném proudu a my si pro vás opět chystáme spoustu novinek, které nás
v letošním školním roce čekají. I v tomto díle se můžete těšit nejen na informace o dění na
Aholu, ale i řadu další zajímavostí. Krom toho jsme časopis Mucin v letošním školním roce
rozšířili o novou rubriku – Prevence a ochrana života. Snad vás náplň tohoto čísla potěší,
uspokojí vaše potřeby a zaujme svými informacemi.
Vaši redaktoři
OBSAH:
1. Ze života Aholu:
1.1. Zahájení školního roku
1.2. Adaptační kurz aneb „poznávám se“
1.3. Výukový program v ostravské ZOO
1.4. Výukový program v polské Osvětimi
1.5. Školní sbor zazpíval …
1.6. Aholácké volnočasové aktivity
2. Sport, umění, kultura:
2.1. Akce v měsíci říjnu
3. Zajímavosti odevšad:
3.1. Letošní změny ve státních maturitách
4. Prevence a ochrana života
4.1. Jak na sebepoškozování
5. Tvorba našich studentů:
5.1. Mrazivá realita (X. Y. Z.)
5.2. Óda na zářivku v tramvaji (O. P. Q.)
5.3. Nesmrtelný průvodce (Kristýna Jurečková)
6. Humor a zábava:
6.1. Kvízy, křížovky a vtipy
6.2. Horoskopy a pranostiky
AKTUALITY Z AHOLU
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 1. září 2014 AHOL – Střední
odborná škola vítala své nové
studenty.
Slavnostní
zahájení
školního roku 2014/2015 proběhlo v
Clarion Congress Hotelu za účasti
významných hostů – kromě JUDr.
Holíka, zakladatele škol AHOL,
žáky prvních ročníků přišli pozdravit
garanti jednotlivých oborů, jako Ing.
Jiří Kubečka (ředitel Local TV Plus),
PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (vedoucí
Katedry výtvarné výchovy Ostravské
univerzity), Ing. Aleš Zedník (honorární
konzul Ruské federace v Ostravě), MUDr.
Zdeněk Novotný (ředitel Dětského centra
Domeček).
Kromě povzbudivých projevů, které žákům
ukázaly možnosti, cíle a etický kodex jejich
budoucí profese, podtrhla význam tohoto
slavnostního dne i kulturní vystoupení, o
které se postarali současní i minulí studenti
AHOL – Střední odborné školy.
Žáci i jejich rodiče si tak měli možnost
poslechnout školní sbor pod vedením
Mgr. Jitky Hoňkové i sólové vystoupení
Táni Bystroňové, připomenout si působivý
zpěv nedávné absolventky Hanky Mičkové
i taneční vystoupení Daniela Krajíčka a
Pavla Staňka, současných studentů školy.
AKTUALITY NA AHOLU
ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ SOŠ AHOL
Hned po slavnostním zahájení zamířili žáci
prvních
ročníků
poznávat
své nové spolužáky na adaptační kurz. Ten
letošní proběhl ve dnech 2. – 4. září 2014 v
Hotelu Horizont resort v Kunčicích pod
Ondřejníkem a na nové podmínky se na
něm adaptovali studenti tříd Pedagogické
lyceum,
Veřejnosprávní
činnost,
Diplomatické služby a Public Relations,
Ekonomika v multimediální sféře, Sociální,
správní a pečovatelská činnost, Sportovní
management a žáci učňovského oboru
Ošetřovatel.
Doprovázeli je přitom jejich třídní učitelé a
o kvalitní program se postarali instruktoři
organizace Young Life. Studenti se tmelili
při sportovních i intelektuálně náročných
hrách a navzdory tomu, že počasí nám
nepřálo zcela podle našich představ, kurz
splnil svůj účel – studenti se napříč ročníky
poznali, pochopili výhody komunikace,
spolupráce i dobrých vztahů a společně
strávili tři dny, na které zcela jistě
nezapomenou.
AKTUALITY NA AHOLU
VÝUKOVÝ PROGRAM V OSTRAVSKÉ ZOO
V pátek 12. 9. 2014 se žáci prvních ročníků oborů
Sportovní management a Pedagogické lyceum
zúčastnili výukových programů ostravské ZOO
„Má mě rád, nemá mě rád aneb sexuální a rodinná
výchova u zvířat“.
Žáci se během komentované prohlídky od
odborného průvodce dozvěděli základní fakta a
především zajímavosti o způsobech reprodukce a
přístupu k péči o mláďata v živočišné říši.
VÝUKOVÝ PROGRAM V POLSKÉ OSVĚTIMI
Ve čtvrtek 18. září 2014 vyrazili mnozí z
našich studentů na odbornou exkurzi do
Státního muzea Auschwitz - Birkenau v
polské Osvětimi.
Již během cesty autobusem byli
obeznámeni se základními informacemi
ohledně bývalých koncentračních táborů.
Poté si studenti vyzvedli sluchátka a
přijímací aparáty a za doprovodu odborně
vyškolených průvodců se vydali na
prohlídku expozice a areálů bývalých
vyhlazovacích táborů. Měli tak možnost se
zblízka seznámit s tzv. baráky, s
každodenním životem vězňů v táboře či
shlédnout množství dobového materiálu a
fotografií. Ke konci prohlídek kladli
studenti zajímavé otázky a obohatili tak své
poznatky o utrpení vězňů v táborech.
Během zpáteční cesty autobusem byly
studentům rozdány speciálně připravené
pracovní listy s okruhy otázek k danému
exkurznímu dni. Ty také poslouží jako
zpětná vazba do předmětů dějepis, základy
společenských věd či základy diplomacie.
AKTUALITY NA AHOLU
Informace o kroužcích
IT
kroužek
–
slouží
k procvičení
znalostí
a
zdokonalení schopností práce
s PC
s možností
žáků
absolvovat
závěrečnou
zkoušku k získání certifikátu
ECDL.
Fitness – v rámci fitness
kroužku máte možnost zvýšit
svou kondici, zpevnit tělo a
přiučit se něčemu novému
v oblasti sportu.
Angličtina a Němčina – jsou
realizovány zejména jako
příprava na maturitní zkoušku.
Studenti
tak
smysluplně
projdou s vedoucím maturitní
témata a procvičí znalosti
k didaktickým testům.
Mucin – cílem kroužku je
naučit
se
tvůrčímu
a
novinářskému
psaní
a
uvědomění
si
náplně
redaktorské práce. Výstupem je
pak školní časopis.
Biologický a ekologický
kroužek
–
představuje
vycházky do terénu, biologické
experimenty a exkurze.
Pěvecký sbor – žáci mají
možnost naučit se sborovému
zpěvu
či
kreativnímu
instrumentálnímu doprovodu.
Vyvrcholením jsou pak veřejná
vystoupení.
Ruština – je zaměřena na
činnosti vedoucí k zdokonalení
znalostí
a
jazykových
schopností, především formou
komunikace.
AHOLÁCKÉ VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
I v letošním roce SOŠ Ahol nabízí svým studentům řadu
možností, jak trávit volný čas. Pedagogové si pro žáky
připravili pestrou nabídku zájmových kroužků s cílem
žáky smysluplně zabavit či je něco nového naučit.
Výhodou těchto zájmových činností je pak v neposlední
řadě také cena kroužku, neboť všechny nabízené aktivity
jsou zcela zdarma a proto nijak finančně nezatíží ani žáky,
ani jejich rodiče.
V letošním roce je tedy k dispozici následující nabídka:
Název
kroužku
Vedení
Den
Hodina
IT kroužek
Bc. Vlastimil
Mrázek
Středa
15:00
Zdravý
životní styl
Ing. Tomáš Ineman
Pátek
7:30 – 8:30
Fitness
Mgr. Petra
Bartošáková
Pondělí
15:00 – 16:00
Středa
7:30
Čtvrtek
7:30
Ing. Eva Smolková
Pondělí
8:30 – 9:15
Mgr. Eva Rastočná
Úterý
7:30 a 14:30
Bc. Ondřej Sokola
Středa
15:00
Pěvecký sbor
Mgr. Jitka
Hoňková
Čtvrtek
7:30
Ruština
Mgr. Oksana
Obuchová
Čtvrtek
15:00
Dramatický
kroužek
Angličtina
Němčina
Mucin –
školní časopis
Biologický
kroužek
Mgr. Kateřina
Suková
Bc. Dita
Doleželová
KROUŽKY JEŠTĚ NEMAJÍ NAPLNĚNOU
KAPACITU. NEBOJTE SE A HLASTE SE!!!!!
AKTUALITY Z AHOLU
ŠKOLNÍ SBOR NA OLYMPIÁDĚ
Dne 26. září 2014 se
Frýdku-Místku
konala
sportovní olympiáda dětí
s mentálním postižením.
Celá akce byla zahájena
slavnostním
pochodem
jednotlivých
družstev,
vystoupením dětí taneční
školy různých věkových
kategorií. Poté zazněla
jejich tradiční olympijská
hymna
v podání
pěveckého sboru naší SOŠ
Ahol. Tím
zahájeno a
soutěžit.
bylo vše
začalo se
Soutěže probíhaly skoro
celý
den
s menšími
přestávkami
doprovázenými
různorodým programem.
Mezi
nejočekávanější
hosty patřil např. Martin
Chodúr, který celou akci
podpořil svým jedinečným
pěveckým
výkonem.
Soutěž byla velkolepá
nejenom díky skvělým
sportovním výkonům, ale
především díky přátelské
atmosféry, která po celou
dobu panovala, i přes
nepříznivé počasí.
V. Kolková a J.
Horčičáková, 4PL
TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ
Dne 25. 9. 2014 se studenti napříč
ročníky a obory vydali reprezentovat
naší Střední odbornou školu AHOL na
turnaj ve vybíjené. Turnaj se měl konat
na beach-volejbalových kurtech, ale
jelikož počasí tomu nepřálo, turnaj se
uskutečnil v přilehlé hale TJ Ostrava.
Všichni bojovali do poslední chvíle. Úsilí se vyplatilo a studenti se umístili na krásném 3.
místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme za podané úsilí.
AKTUALITY Z AHOLU
CAMBRIDGSKÉ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Střední
odborná
škola
AHOL spojila své síly
s prestižní
univerzitou
Cambridge a stala se jedním
z certifikovaných
přípravných
center
Cambridgské
pro
zkoušky
z anglického jazyka.
Proto
v rámci
zdokonalování
znalostí
našich
i
studentů
letos
otevíráme přípravný kurz k certifikátu Preliminary English Test – PET, jehož mezinárodní
jazyková úroveň je B1. Kurz bude sloužit k přípravě na mezinárodní zkoušku. Pro studenty
jsme připravili i zajímavou cenu kurzu se 75ti hodinovou dotací. Zkouška bude zajištěna ve
spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf, a to v termínech prosinec 2014 a červen 2015. Cena
samotné zkoušky je stanovena na 2750,- Kč. Práce a úsilí našich studentů si vážíme, a proto
při úspěšném vykonání zkoušky bude studentům vrácena celá částka školou. Výukové
materiály po dobu průběhu přípravného kurzu zajistí vyučující.
PET zkouška trvá cca 2hodiny a 15 minut. Zkouška se skládá ze tří částí, a to:
- čtení a psaní – 90 min.
- poslech – 35 min.
- mluvení – 10-12 min. (probíhá ve dvojicích)
Přípravný kurz k certifikátu PET probíhá jednou týdně, a to
v pondělí od 15:00 do 17:15. První lekce je pro studenty
připravena 6. 10. 2014 a konec kurzu je stanoven na 27. 4. 2015.
Přihlášky a jakékoliv dotazy vám zodpoví Bc. Dita Doleželová
([email protected] ), kabinet č. 307.
SPORT, UMĚNÍ A KULTURA
HALLOWEENSKÉ AKCE
VSTUP: 50KČ S MASKOU | 70KČ BEZ MASKY
HALLOWEEN PARTY
20:00 Živé vystoupení DJ Petr Jiříček
20:30 Profesionální líčení pro odvážné
21:00 Tradiční soutěž ve vydlabávání dýní
21:30 Tradiční hra „Bobbing for Apples“
22:00 Koncert ORIGINAL SIN
0:00 Vyhlášení nejlepší masky a předání cen
V průběhu celé akce bude probíhat promítání
strašidelných filmů a ochutnávka tradičních
halloweenských specialit
www.fabric.cz
Více informací na [email protected]
CENA VSTUPENEK:
1 denní – 80 Kč
2 denní – 120 K
HALLOWEEN MASSACRE
29.10.2011 OD 20 HOD. V MUSIC KLUBU
CHLÍV
Akce pro milovníky tvrdé hudby a tohoto
svátku.
POZOR! Sleva na special Halloween drink!
Zahrajou tyto skupiny: Oblivion (death metal) http://bandzone.cz/oblivion Gordias (melodic
death metal) - EX Butcher's Hook!!!! http://www.gordias.cz/ Mr. Scarecrow (deathblack metal) - http://bandzone.cz/mrscarecrow
http://www.facebook.com/event.php?eid=22931
0200452384
TĚŠÍME SE NA VÁS!
ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD
ZMĚNY V POŽADAVCÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKY
Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
1
Didaktický test
V letošním roce jsou v rámci
didaktického testu na žáky kladeny
zvýšené nároky především v rámci
porozumění textu, kde by žák měl
oproti předchozímu roku rozeznat typy
promluv (přímou, nepřímou a polopřímou
řeč), rozeznat vyprávěcí způsoby, rozlišovat
monolog a dialog a identifikovat v textu
námět, motiv a téma.
Měl by také rozlišit charakter textu, tedy
přiřadit k funkčnímu stylu, slohovému
útvaru a určit slohový postup, rozliší prózu,
poezii, lyrický, epický, lyrickoepický a
dramatický text.
Nově se v rámci didaktického testu bude
také ověřovat orientace žáka ve vývoji
české a světové literatury. Žák by měl
především prokázat základní přehled o
vývojovém kontextu české a světové
literatury,
identifikovat
podle
charakteristických rysů základní literární
směry a hnutí a přiřadit text k příslušnému
literárnímu směru.
Žák by si měl také uvědomovat
interdisciplinární souvislosti a orientovat se
v nich.
Didaktický test nově nabývá kromě
uzavřených testový úloh také podob
otevřených úloh se stručnou odpovědí, které
tak lépe prověří žákovy znalosti a
vědomosti.
2
Ústní zkouška
3
Písemná práce
Znalosti literárně historického
kontextu a vývojové tendence
české a světové literatury se také
výrazněji promítají do ústní části
státní maturitní zkoušky, kde by žák při
charakteristice uměleckého textu měl
využívat
právě
znalostí
literárněhistorického kontextu.
Písemná práce jakožto dílčí část
státní maturitní zkoušky svou
podobu pro letošní rok nemění.
Cílem písemné práce je tedy i letos
zjistit schopnost žáka vytvořit text dle
zadaných kritérií, dovednost funkčně použít
spisovný jazyk v písemném projevu a
s ohledem na charakteristiky konkrétního
slohového
útvaru
uplatnit
zásady
kompoziční výstavby textu.
I v letošním roce pak platí, že pro každé
zkušební období centrum pro zjišťování
výsledku vzdělávání stanoví 10 tematicky
různorodých zadání, z nichž si žák vybírá
právě jedno zadání pro svou písemnou
maturitní práci
PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA
JAK NA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
Předtím, než si začneš jakkoliv ubližovat,
pravděpodobně bys měl mít pár informací.
Předtím, než se poprvé pořežeš, prosím,
pamatuj, že tu ulevující bolest a krev
shledáš zvláštně návykovou.
Můžeš si myslet, že budeš schopný to
kontrolovat, že se ti to nevymkne z rukou.
Můžeš si myslet, že zůstaneš jen u několika
malých, povrchových ran tu a tam, že
nebudou hluboké a že se budou hojit rychle
a lehce.
Nemůžeš to kontrolovat,
rány budou hlubší, budou
z nich jizvy!!
Ale to se mýlíš. Nemůžeš to kontrolovat. Je
nemožné to kontrolovat, kontroluje to tebe.
Je to závislost. Rány budou hlubší, budou z
nich jizvy. Zabere týdny až měsíce než se
zahojí a dokonce roky, než jizvy začnou
alespoň trochu mizet. Zjistíš docela brzy, že
na tom jsi opravdu závislý. Nevydržíš víc
než pár dní bez říznutí. Budeš šílet z toho,
jak tě bude svědit a pálit kůže, ruce se ti
budou třást, tvůj zrak se zamlží, když se
budeš snažit udržovat svou mysl od toho
všeho, když se budeš chtít držet zpátky a
nevzdat to. Ale stejně to uděláš.
Jestli si myslíš, že můžeš omezit své rány
jen na jednu část tvého těla, radši si to
promysli ještě jednou. Pomalu ale jistě se to
rozšíří jako smrtící virus. Od tvých zápěstí
na ruce, přes lokty nahoru k ramenům, dolů
ke tvému břichu, skrz tvé boky a pas a brzy
budeš mít pokrytý jizvami každý centimetr
tvých nohou až dolů ke kotníkům.
Doufám, že jsi připraven odpoutat se od
ostatních a žít v neustálém stavu studu a
viny. I když jsi ten nejčestnější člověk, který
kdy žil, budeš lhát svým přátelům, členům
rodiny, každému, komu na tobě záleží.
Zjistíš, že utíkáš před dotykem od
kohokoliv, jako kdyby jejich prsty a dlaně
byly z toxického, hořícího jedu. Budeš
vyděšený z toho, že ucítí tvé jizvy přes látku
trika, nebo prostě proto, že rány bolí až moc
na to, aby se jich dalo dotknout.
Celý tvůj život se začne
otáčet okolo tvé závislosti.
Připrav se na to být sám sobě tím nejhorším
nepřítelem. Budeš se bát sám sebe, své
hlavy, nutkání, které tě bude pokoušet
každou minutu každého dne.
Začneš se obávat další chvíle, kdy se
pořežeš, protože nevíš, jak zlé to bude.
Počkej, až se deset ran změní ve dvacet,
potom padesát, potom sto. Budeš pokryt
jizvami a řeznými ranami. Celý tvůj život se
začne otáčet okolo tvé závislosti. Neustále
budeš myslet na sebepoškozování a
zakrývání stop na tvém těle. Jak skrýt své
žiletky, nůžky a další věci, které používáš k
ničení svého těla. A pak... poprvé se
dostaneš až moc hluboko. Krvácení
nepřestane a ty se budeš třást, panikařit,
strach nad tebou převezme kontrolu. Budeš
se modlit a doufat, že krvácení přestane.
Tvým záměrem nebylo zemřít. Už nikdy
nepůjdeš takhle hluboko. Správně?
Kdepak. Dostaneš se tam znovu a ještě
hlouběji. Ale neboj se. Naučíš se, jak se
postarat o své rány, takže nebudeš muset
každou noc do nemocnice. Čím líp se naučíš
starat o svá zranění, tím horší budou.
Co je to sebepoškozování?
Sebepoškozování (neboli automutilace
) je záměrné a opakované ubližování si ve
snaze vypořádat se s nepříjemnými
duševními
stavy.
Projevuje
se
zraňováním vlastního těla a je signálem
vážného psychického problému, jenž
postižený nedokáže zvládnout jiným
způsobem.
Sebepoškozování
může
být
i přechodné, respektive jednorázové, ale
to nemusí být nutně spojeno s
psychickým
stavem
úzkosti
a
neschopností zvládat problémy. Jde o
účelovou záležitost, která má jedinci
přinést nějakou výhodu ve společnosti.
Důvody mohou být například:

Iniciační obřad – pokud chce být
někdo přijat do sekty (či gangu) musí
se poranit, pak je však přijat a k
dalšímu sebepoškození nedochází.

Snaha získat výhody nebo se něčemu
vyhnout – zranění může odvrátit
nástup k výkonu trestu nebo povinné
vojenské služby, popřípadě dostat
vojáka na ošetřovnu, kde se vyhne
šikaně vrstevníků a podobně.
Budeš lhát i sobě!!
Budeš lhát sobě a pokusíš se ospravedlnit,
když půjdeš do lékárny, zjistíš, že utrácíš
všechny své peníze za obvazy, dezinfekční
ubrousky a sterilní náplasti. Nervózně
budeš přešlapovat a doufat, že se nikdo
nedívá a že se nezeptá, proč kupuješ
všechny tyhle věci. Ale zároveň...modlíš se,
aby se někdo zeptal, aby se někdo zajímal.
Buď připraven na utracení všech peněz na
úplně nový šatník. Trička s dlouhým
rukávem. Kapuce. Dlouhé kalhoty.
Náramky. Potítka. Seznam je nekonečný.
Budeš prohlížet těla ostatních lidí a hledat
známku toho, že se taky poškozují. Budeš
doufat, že je tady ještě někdo, kdo se cítí tak
jako ty. Doufáš, modlíš se, že budou jako ty.
Ale to se nikdy nestane. Uvidíš jen či
V případě duševně nemocných lidí
může být sebepoškozování následkem
jejich stavu. Jakmile je odstraněn
primární
problém
(podáním
psychofarmak, navázáním komunikace,
…) sebepoškozování odezní.
PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA
vzpomínka. Doufám, že máš rád neustálé
svědění a škrábání. Budeš se škrábat a
škrábat a škrábat. Možná to bude vypadat,
že máš nějaký druh nemoci požírající kůži a
maso. Staneš se expertem na své vlastní
tělo, tím, že ho budeš pomalu ničit.
Rozebírat, kousek po kousíčku. Budeš snít
o řezání, snít o tom nechat se přistihnout.
Bude tě to strašit ve dne v noci, ve snech, i
když budeš vzhůru. Převezme to tvůj život
a ty jsi uvědomíš, že už je pozdě, že už tě to
dávno ovládá a kontroluje.
nepořezané ruce a budeš se cítit ještě víc
sám než předtím.
Budeš dělat hodně věcí sám, buď připraven
rozloučit se se socializací. Vždycky budeš
tajně prát své prádlo, aby nikdo neviděl krví
zašpiněné ručníky a oblečení. Budeš trávit
hodiny utíráním krve z podlahy v koupelně
a stíráním zaschlé krve z klávesnice.
Nebudeš schopen přežít den bez pořezání.
Budeš sebou v peněžence nosit svou
'pohotovostní soupravu'. Klíč, spínací
špendlík, jehla, sponka na papír, dokonce o
tužka. Všechno okolo tebe se změní ve
zbraň. Nezáleží na tom, co to je, pokud ti to
dá ten pocit, který ti dává uvolnění.
Rozluč se se všema věcmi, které jsi dříve
bral jako samozřejmé. Kraťasy, sandále,
tílka, plavání v létě, chození na pláž.
Všechny tyhle věci budou jen vzdálená
Budeš si přát, abys to
nikdy neudělal…
Budeš se nenávidět, nenávidět se za ten
první řez, který tě hodil do krutého a nikdy
nekončícího cyklu. Budeš si přát, abys to
nikdy neudělal. Budeš si přát, abys přečetl
něco takového, nebo aby ti někdo řekl, co se
bude dít. Ale stejně tak, jak nenávidíš svou
závislost a sebepoškozování, tak to taky
miluješ a nemůžeš bez toho žít. Radši bys
zemřel, než žil několik týdnů bez říznutí.
Teď ti řeknu, co napovídá titulek. Jak se
sebepoškozovat. Tady je návod, kde ti
řeknu, jak si úspěšně ublížit:
-Odlož žiletku
- Odlož nůž
- Odlož jehlu, spínací špendlík nebo sponku
na papír.
Jsi si daleko lepší než tohle. A tak věř mi, že se nechceš zaplést se zrůdou jménem
sebepoškozování.
(S. O. S.)
Z TVORBY AHOLÁKŮ
Mrazivá realita
Sedí chlapec v koutě sedí,
ptá se sebe bezcenně,
proč,proč mám hubu držet denně?
Proč názor nemohu svůj říci,?
že ke svému cíli chci jít vstříci
,?
že nemohu to už zde vystát
jenom s pravdou – ta je čistá.
Realita ta mě děsí
do školy ,, se jde mi těžce.
A ten strach, co sebou nosím ?
Nenese se vůbec lehce.
Mojí drazí přátelé
nechte mě už odejít.
Přestaňte mě přemlouvat
a dávat mi naději.
Ta moje síla stále slábne
Darovat ji ,, už nemohu.
Každý z nás má určen cíl
a to, lehnout si do hrobu.
Každý z Vás, kdo si to čte
má životní zkušenosti.
Někdo dobré, někdo zlé
ty mé vedou k zbabělosti.
Pokládám si otázku
a bojím se odpovědi.
Stojí-li mi život za to,
a kdy dosáhnu výpovědi?
Až nastane ta pravá chvíle,
tak Vy sklidíte úrodu
můžete světu
říci má slova
ale já, já už tady nebudu.
Óda na zářivku v tramvaji
Jedu tramvaji znavena
celé své síly zbavena.
Mně se chce smát a výskat
Drapák za sebou, chci si pískat.
Konečně volno mám.
Jakou já radost mám.
To světlo v tramvaji tak krásně svítí,
znovu mě nabíjí, jsem jak v sítí.
Má mysl schvácena ožívá zas
ach, drahé světýlko , dopřej mi čas.
Nabij mě , nabij mě, zářivko jasná
ať jsem zas silná, šťastná a krásná.
HUMOR A ZÁBAVA
NAJDI NA HOLKÁCH TŘÍDY 4PL
8 ROZDÍLŮ:
Vtipy
Víte, proč není na
Ostravsku práce? Bo už
je všecko hotové.
Otec k synovi: „Synu, víš
kolik mě stojí tvoje
studium?“
Syn: „Ano, a proto se
snažím učit co
nejméně!“
Pan učitel k malému
Pepíčkovi: „Pepíčku,
musíš psát čitelně!“
„Ale pane učiteli, vy to
pak po mě přečtete a
pak tam najdete i
chyby.“
Víte, od koho je nejlepší
půjčit si peníze? Od
pesimisty. Ten stejně
nepočítá, že mu je
vrátíte.
UHÁDNĚTE PŘÍSLOVÍ:
1) Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost
fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale
více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části
materiálu od sebe oddělují.
2) Číslo, jimž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se
rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
Správné řešení všech úkolů naleznete na poslední straně časopisu.
Po prohraném
hokejovém zápase
povzbuzuje trenér svůj
tým: „Hlavu vzhůru,
chlapci, uvědomte si, že
nebýt nás, tak by
nevyhráli.“
HUMOR A ZÁBAV
OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI O ČESKÉ REPUBLICE
Tajenka vám prozradí, že největší rybník v České republice se jmenuje…
(víceslovné odpovědi se píší bez mezer)
1. 2. největší město v ČR
2. Kraj ČR s největším počtem obyvatel
3. 51. nejlidnatější město v ČR
4. Stát s nejdelší hranicí s ČR
5. Řeka s největší plochou povodí v ČR
6. Největší jezero v ČR
7. Kraj ČR s nejmenším počtem obcí
8. Místo v ČR s nejvyšší naměřenou denní maximální teplotou vzduchu v roce
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:
Moravskoslezský kraj má:
a) druhou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2
b) třetí nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2
c) čtvrtou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2
Počtem obyvatel je Moravskoslezský kraj:
a) nejlidnatějším krajem v ČR
b) druhým nejlidnatějším krajem v ČR
c) třetím nejlidnatějším krajem v ČR
V chráněných krajinných oblastech leží:
a) 10 % území Moravskoslezského kraje
b) 17 % území Moravskoslezského kraje
c) 23 % území Moravskoslezského kraje
HUMOR A ZÁBAVA
HOROSKOPY NA ŘÍJEN
2014
Pro většinu znamení bude říjen velmi příjemný.
Zatímco Blíženci, Lvi, Střelci, Vodnáři a
Berani se budou realizovat v práci, druhá
polovina zvěrokruhu si bude užívat hlavně
v lásce a vztazích.
ERAN Berani by se měli připravit na
úplněk, který jim uzavře nejednu kapitolu
života, aby se jim mohla otevřít nová.
Říjnový úplněk přinese zásadní životní změnu.
Energie Luny se propojí s Uranem, planetou náhod
a zvratů, emoce dodá Luna. Toto planetární spojení
je pěkně aspektováno na Jupiter, kterému se
nadarmo neříká Dobroděj. Vztahové změny, které
proběhly v uplynulých týdnech, vystřídá zajímavé
překvapující zvraty. Nejprve je ovšem důležité
ukončit minulost a poté nabrat nový životní směr.
Jelikož máme také některé planety ve Štíru, je
nutné dát si pozor na finance v souvislosti s úřady,
vše mít podloženo písemně. Finance se budou řešit
nejen u Beranů, ale ve všech rodinách, státu, EU, v
celém světě. Saturn ovlivňuje veškeré dění kolem.
Nákup, prodej, investice, půjčky, vše se bude točit
kolem peněz. Saturn ve Štíru, to bude jízda.
Finance, bydlení, cizina, zahraničí jsou témata i do
dalších měsíců tohoto roku.
B
ÝK Lidé narození v Býku budou pod
vlivem planety Venuše, která se pohybuje
Váhami. Venuše se dostane do blízkosti
Slunce a Býci nebudou vědět, kam dřív. Popularita,
zábava, milostná dobrodružství, a přátelé. Ovšem
pozor, Venuše je v opozici, tedy nepříjemném
postavení na Lunu a to může přinést nejedno
zklamání, nebo povrchní přátelství. Tyto energie
přinášejí tendence k lehkomyslným láskám,
vztahům a také starosti v manželství. V polovině
měsíce se ke Slunci a Venuši přidá Merkur a Býci
B
budou psát, mluvit, a komunikovat. Koncem
měsíce se Venuše se Sluncem přesune do Štíra.
Býkům se zaktivují témata peníze, sex a intuice.
Býci by měli dlouhodobě řešit vztahy a do konce
roku dát vše do pořádku. Pracovní, partnerské,
mezilidské, i rodinné. Býci se budou připravovat na
důležitý úplněk v listopadu, který jim něco ukončí,
aby mohlo přijít cosi nového.
LÍŽENCI Na Blížence má zásadní vliv
planeta
Merkur.
Merkur
se
pohybujeVáhami, potéŠtírem a vrací se
zpět do Vah. Blíženci mohou očekávatzměnu
spolupracovníka, či kolegy a pracovních partnerů.
Také se jim můžeme změnit společenstvo či
skupina, ve které pobývali, nebo kam chtějí patřit.
Merkur bude couvat. Díky zpětnému chodu se vše
bude zdržovat, protahovat, ale jen proto, aby se vše
zreorganizovalo, dotvořilo a udělalo pořádně.
Plány, které nebyly života schopné se pozmění a
mohou se v budoucnu dokonat. Situace se ještě
Blížencům změní, ale o tom je sám život.
ŘíjenBlížencům přinese téma zdraví a nová
spolupráce, nebo možná staronová spolupráce.
Vliv couvajícího Merkuru ovlivní, že se ozve
někdo z minulosti. Stále je otevřené téma financí,
ale to se znovu otevře až v listopadu.
B
AK Na Raky má vliv Luna. Úplněk v
Beranu přináší útočné a bojovné energie.
Raci se mohou setkat s egoistickými
lidmi, kteří myslí pouze na sebe, nebo se z Raka
může vyklubat agresivní jedinec. Doporučuji krotit
své emoce i lidi kolem, nevyvolávat zbytečné
hádky. Násilí a agrese je všude dost. U Raků se
bude řešit práce a kariéra. Vliv Luny vnese
nespokojenost, či nepříjemné pocity, že se něco
děje. Vztahy se budou otřásat v základech, kolem
novoluní se budou dít zajímavé věci. Luna, Slunce,
Venuše a Merkur budou na jednom místě, a budou
pospolu působit ohromnou silou. Partneři, rodina a
láska, to jsou témata na konec měsíce. Láska a
vztahové záležitosti budou Raci řešit i v listopadu.
R
EV Lvíci mají na pilno. Podzim je
jejich nejsilnějším obdobím, které je
potřeba využít. Mars, planeta aktivity
působí v oblasti cizina, zahraničí, cesty, a
cestování, zde je možné i pracovní propojení. Další
téma je rozšiřování obzorů v souvislosti se
vzděláním v různých kurzech a školeních. Podzim
přináší řešení v oblasti rodiny a bydlení, či zázemí.
Novoluní, které proběhne koncem měsíce bude pro
Lvy velice zajímavé. Luna, Slunce, Venuše a
Merkur budou v konjunkci, tedy energie těchto
planet budou velmi silné. Tento vliv zapůsobí na
konečné vyřešení zázemí Lvů. Listopad přinese
posun v kariéře a přesun Černé Luny do znamení
Panny. Černá Luna přinášela Lvům problémy od
března tohoto roku a konečně jim přestane
ovlivňovat život. Nastoupí silné působení Jupitera,
Dobroděje, který přináší neskutečný rozmach v
životě Lvů.
L
ANNA Začátkem měsíce, při úplňku bude
ve hře Uran, který přináší nenadálé situace.
Merkur se bude pohybovat ze Štíra zpět do
Vah. Od 4.10.2014 do 25.10.2014 se Panny budou
muset zastavit, jít zpět do minulosti, přehodnocovat
a hlavně nic nepodepisovat. Neměnit zaměstnání,
nic nekupovat a neprodávat. Vyčkávat, vše bude
jinak. Vytáhnou se na povrch situace z minulosti,
P
které dostanou novou tvář a konečně se budou moci
realizovat. Panny budou řešit majetek, který se týká
další osoby či banky. Novoluní ve Štíru otevírá
těma peníze, sex ale i okultismus a různá tajemství,
která mohou být odtajněna. Konec měsíce přeje
nákupu nebo řešení dopravního prostředku,
různým kurzům a vzdělávání duše. Listopad
přinese téma kolem nemovitosti, bydlení a rodiny,
ale i možné cesty do zahraničí.
ÁHY Na Váhy má nejsilnější vliv planeta
Venuše, která se pohybuje znamením
Vah, tedy ve svém domovském znamení.
Váhám přinese úžasné období, kdy budou ozářeni
nádhernými energiemi. Budou nepřehlédnutelní,
úchvatní a všude vidět. Úplněk přinese aktivitu
zejména ve vztazích partnerských, ale i pracovních.
Mohou potkat někoho důležitého, nebo vstoupit do
nové společnosti, mezi nové lidi. Spojení Slunce a
Venuše Váhám přináší velice aktivní období,
dostanou energii a budou zářit. V druhé polovině
měsíce pod vlivem Luny vystoupí do popředí
finance a majetek. Novoluní přinese zajímavé,
silné energie propojením Slunce, Luny, Venuše a
Merkura. V tuto dobu budou emoce na pochodu.
Své city doporučuji mít pod kontrolou. Téma
finance a investice bude pokračovat i v listopadu.
V
TÍR Říjen je každoročně pro Štíry velice
důležitým obdobím úplňku ve vlastním
znamení. Úplněk ukončuje a uzavírá
důležitou životní kapitolu. Bude se dít něco
zásadního v pracovní oblasti. Může se jim ukončit,
práce, změnit kolega, spolupracovník, místo práce.
Veškerá změna je ku prospěchu. Novoluní
23.10.2014 přinese zajímavé a silné energie
propojením Slunce, Luny, Venuše a Merkura, tyto
planety mimo Merkur s přesunou do Štíra a budou
působit ještě v listopadu. Vliv planet je dobré
využít pro nové projekty, nebo novou práci. Začíná
silné období, ve kterém Saturn dokončí
dlouhodobou proměnu života všech Štírů, která
započala na podzim 2012 a ukončí v prosinci 2014.
Veškeré změny budou dokončeny, život Štírů
vyčištěn a pochopen.
Š
TŘELEC Říjnové postavení planet bude
Střelce tlačit k vyřešení některých
životních situací v souvislosti s
financemi. Přijdou také změny týkající se práce
nebo pracovních aktivit. Jupiter přeje novým
známostem a navazování nových partnerských
spojeních. Doporučuji chodit mezi lidi, do
společnosti, kam chtějí patřit, kde se cítí dobře.
Koncem měsíce planety odkryjí tajnosti, vyplují na
povrch zatajované informace. Také může přijít
pomluva, či závist. Střelci by se měli připravit na
listopadové novoluní ve svém domovském
znamení, kdy nastartují a uskuteční první krůčky ke
svým plánům. Také se otřese v základech finance a
majetek Střelců. Saturn se koncem roku přesune do
znamení Střelce a začne dělat velký očistný proces,
kdy kompletně během dvou a půl let obrátí život
všem Střelcům.
S
OZOROH Říjnový vliv planet bude přát
v pracovní oblasti. Posun, zlepšení
podmínek, platu, nové pracovní
možnosti. Úplněk přinese nenadálou situaci.
Planeta Uran vnese do života Kozorohů obrat,
změnu či náhodu. Téma domov, bydlení v
souvislosti s rodinou. Další starost přinese majetek,
který je ve společném vlastnictví s někým či
bankou. Saturn na toto téma bude působit do
Vánoc. Konec měsíce přináší do života Kozorohů
společenská setkání a akce. Pokud chtějí něčeho
dosáhnout je říjen ideálním obdobím být vidět a
K
něco získat, například v politice nebo kariéře.
Listopad přinese možné zklamání,a téma vztahy.
ODNÁŘ Říjen je díky vlivu planety Mars
ve znamení vzdělávání, rozšiřování
obzorů, zahraničí, cesty a cizina. Pro
Vodnáře bude 8.10.2014 velkou neznámou spojení
planet Uranu s Lunou v úplňku. Uran přináší zvraty
a náhody, které mohou změnit životní plány a cesty
osudu. Kritický bude den před úplňkem, tedy
7.10.2014. Vodnáři dostanou v říjnu skvělou
možnost se posunout kupředu. V období kolem
novoluní bude Uran ve výborném postavení na
Jupiter, planetu štěstí a Dobroděje. Vládce
Vodnářů bude mít silný vliv na štěstí a rozmach
těchto zrozenců. Vše, co se bude dít je pro dobro
budoucnosti. Na Vodnáře dlouhodobě působí
planety v souvislosti s kariérou, prací a zázemím,
které je nutné vyřešit do konce roku. Listopad
přinese téma bydlení a domov.
V
YBY Říjnové vlivy planet přinášejí
témata, které má souvislost se
vzděláváním, rozšiřováním obzorů,
zahraničí, cesty a ciziny. Pro podzimní měsíce
platí, mít zvýšenou pozornost v oblasti týkající se
peněz a majetku. Saturn bude zesilovat svůj vliv ve
Štíru, který se týká sexuality, peněz a vytahování
tajností a informací, které měly být ukryty. Ryby
čeká pracovní posun. Listopad přináší úžasné
možnosti v pracovní rovině. Změna, zlepšení, nové
kroky k uskutečnění pracovních cílů.
R
PRANOSTIKY NA ŘÍJEN
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.
HUMOR A ZÁBAVA
ŘEŠENÍ KVÍZŮ
Najdi 8 rozdílů: rukáv, vlasy, rozepnuté tričko, náramek, změna slečny, řetízek, ruka, boty.
Přísloví:
Dvakrát měř, jedno řež.
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

Podobné dokumenty