Chlazení s Indesitem.

Komentáře

Transkript

Chlazení s Indesitem.
My pracujeme, vy žijte.
Ed. 03/05 - Printed in Italy
Indesit Company âeská s.r.o.
U Nákladového nádraÏí 2/1949
130 00 Praha 3 - âeská republika
Tel. (+42) 02 71771614
Fax (+42) 02 22712204
www.indesit.cz
modrá linka: 810 800 023
[email protected]
Chlazení s Indesitem.
We work,
you play, play, play…
Úvod
Kombinované chladniãky
Dvoudvéfiové chladniãky
Jednodvéfiové chladniãky a mrazniãky
Mrazáky
Technické charakteristiky
4
11
19
23
24
25
Pokud chcete mít více volného času, je třeba využívat
efektivní výrobky a originální řešení, které co
nejvíce zjednoduší váš život a to tak, jak
je to jen možné. Indesit také hraje
důležitou roli i ve volném čase,
podporováním akcí v kinech
a mezinárodních sportovních
akcí. Indesit je hlavním
sponzorem Indesit Mistrovství
Evropy ve volejbale. Stejně také tenis: pro tento rok je
Indesit hlavním sponzorem Indesit ATP Race,
nejdůležitějšího tenisového žebříčku na světě. A proto
„My pracujeme, vy žijte“.
www.indesit.cz
Indesit oficiální partner:
3
Krásný a silný.
Design je obecně záležitost tvaru. Avšak v případě nových
chladniček Indesit od Giugiara je design především
záležitostí podstaty. Měkké a zaoblené linie, inovovaná
vnitřní řešení a výběr materiálů uspokojuje požadavky na
výkonnost, ergonomii a praktičnost. Nikoli pouze jednotlivý
detail, ale vše dobře vypadá, a navíc je funkční a odolné.
Jako nová dvířka, která jsou masivní a díky
ergonomičtějšímu integrovanému držadlu se snadno
otevírají; základna je hladká, bez jakýchkoli spár, kde by se
usazoval prach. Všechny prvky ve vnitřním prostoru v sobě
spojují eleganci a praktičnost: pevné a prostorné průhledné
zásuvky, odolné a flexibilní zásobníky. A mnoho nových
funkcí, díky kterým jsou chladničky Indesit ještě více
prostornější, výkonnější a flexibilnější.
4
5
Nové pojetí prostoru.
Vnitřek nových chladniček Indesit byl zcela přepracován
z hlediska lepšího využití prostoru a efektivnějšího
ukládání pokrmů. Velký úložný prostor je plně zužitkován
a pokrmy v něm lze uchovávat odděleně a v ideální poloze.
CHLADNIâKA
FLEX COOL BOX (FLEXIBILNÍ ZÁSOBNÍK)
PrÛhledn˘ zásobník je flexibilní co se t˘ãe umístûní i obsahu:
kdyÏ jej umístíte do spodní ãásti chladniãky, mÛÏe slouÏit
k ukládání masa a ryb, které tak vydrÏí dlouho ãerstvé. Ale
mÛÏete jej také snadno pfiemístit do horní ãásti a pfiemûnit jej
tak na ‰ikovn˘ zásobník na s˘ry.
NEOBYâEJNù PROSTORN¯ ODDÍL DRÎÁKU LÁHVÍ
Oddíl drÏáku láhví je nov˘, prostornûj‰í a vejdou se do nûj
v celé své délce i velké a objemné láhve, vãetnû dvoulitrov˘ch.
NEOBYâEJNù PROSTORN¯ ODDÍL NA ZELENINU
Nov˘ oddíl na zeleninu je u nov˘ch dvoudvéfiov˘ch chladniãek vût‰í
a prostornûj‰í. Nabízí víc místa pro ovoce a zeleninu, kterou uÏ není tfieba na
sebe maãkat a nechat ji zkazit. Obsah si po del‰í dobu zachová svûÏest
a vynikající chuÈovou kvalitu.
SYSTÉM DVOJITÉHO OSVùTLENÍ (LIGHT XTRA)
Díky nové a pfiesnûj‰í distribuci svûtla, kdy jsou dvû Ïárovky umístûny v horní
ãásti chladniãky a upevnûny ke sklenûn˘m poliãkám, je viditelnost uvnitfi
chladniãky jednodu‰e perfektní.
MRAZNIâKA
TRANSPARENTNÍ ZÁSUVKY
PLAY ZONE
Zásuvky v mrazniãce jsou prÛhledné, takÏe zmrazené pokrmy lze ihned
Jedná se o skvûlou vymoÏenost nov˘ch chladniãek Indesit: exkluzivní systém, díky kterému lze ukládat
rozpoznat. UÏ je nemusíte vûãnû otvírat, kdyÏ nûco hledáte, nemusíte
plechovky a láhve v‰ech velikostí a pofiádek zÛstává zachován. Díky Play Zone láhve a plechovky uÏ nemusíte
nechávat dvífika zbyteãnû dlouho otevfiená, a tak pl˘tvat energií.
vr‰it na sebe a nemusíte se bát, Ïe se neopatrnou manipulací pfievrhnou, kdyÏ nûkterou z nich vyjmete.
Nápoje se také rychleji vychladí, neboÈ vzduch prostorem mezi láhvemi lépe cirkuluje.
To nejlep‰í co Play Zone nabízí, je flexibilita: prostor vzniká tam, kde je ho zrovna zapotfiebí.
Jakmile se urãité místo uvolní, máte jej ihned k dispozici. Systém lze podle potfieby pouÏít
6
na kterékoli poliãce. Zbyde-li kupfiíkladu v chladniãce jen pár láhví vína, systém je takfika úplnû
ICE3
ploch˘, pfiesto v‰ak zajistí uloÏení láhví ve správné poloze. KdyÏ na druhé stranû potfiebujete
Aby se u‰etfiilo je‰tû více prostoru, jsou u dvoudvéfiov˘ch chladniãek nové zásobníky
chladit mnoho nápojÛ, lze ze systému snadno upravit na tfiípatrovou konstrukci, pfiipravenou
na led nyní umístûny ve vnitfiních dvífikách mrazniãky a u kombinovan˘ch modelÛ jsou
pojmout mnoho láhví rÛzn˘ch tvarÛ a velikostí (s vínem, pivem, vodou, ovocn˘mi ‰Èávami,
integrovány do zásuvek. Díky svému speciálnímu tvaru jsou praktiãtûj‰í
vitaminové nápoje, dózy apod.). Navíc je systém neobyãejnû jednoduch˘, snadno se sestavuje
a hygieniãtûj‰í, pfii manipulaci s nimi neodkapává voda a led je v uzavfieném zásobníku
a demontuje, pfiemisÈuje a vyndává, snadno se ãistí, a dokonce se dá um˘t v myãce nádobí.
udrÏován oddûlenû od pokrmÛ, od kter˘ch by se jinak mohly kostky ledu za‰pinit.
7
Úroveň technologie se
zvyšuje, avšak spotřeba
energie nikoli.
SUPER HYGIENA (HYGIENE CONTROL)
Speciální inovaãní prvek je obsaÏen˘ ve filmu, jímÏ jsou potaÏeny vnitfiní stûny
jednotliv˘ch oddílÛ chladniãky. Pfiedstavuje fyzickou bariéru bránící ‰ífiení bakterií,
jeÏ navíc chrání potraviny pfied napadením mikroby, plísnûmi a prodluÏuje jejich
skladovatelnost v ãerstvém stavu a vysoké kvalitû.
ECO
Je-li termostat nastaven do této polohy, dojde automaticky k volbû ideální teploty
pro uchování pokrmÛ s minimální spotfiebou energie.
T¤ÍDA A+
SUPERCOOL
Nové chladniãky Indesit A+ nabízejí maximální v˘kon pfii minimální spotfiebû energie:
Toto tlaãítko se pouÏívá ke sníÏení teploty v chladniãce na minimum po vloÏení pokrmÛ,
u‰etfií o 25 % více elektrické energie neÏ chladniãky tfiídy A.
jeÏ vyÏadují rychlé zchlazení. Po uplynutí stanoveného ãasu se chladniãka automaticky
vrátí do normálního reÏimu.
HOLIDAY (DOVOLENÁ)
Po dobu va‰í del‰í nepfiítomnosti umoÏÀuje tato funkce nechat bûÏet mrazniãku
a chladniãku udrÏovat pfii teplotû kolem 12°C – prázdnou, se zavfien˘mi dvefimi. Tak
TOTAL NO FROST VE T¤ÍDù A
zabráníte tvorbû plísní a nepfiíjemn˘ch pachÛ. Spotfieba energie je minimální a po
Skuteãnû kompletní beznámrazov˘ systém Total No Frost. Pfiedchází
návratu domÛ vás neãeká Ïádné nepfiíjemné pfiekvapení.
tvorbû ledu v mrazicím prostoru, u‰etfií vás nudného odmrazování, zabrání
pfiimrzání a slepování zmrazen˘ch potravin, a zajistí tak jejich lep‰í
a dlouhodobûj‰í konzervaci. Také udrÏuje vhodnou teplotu v chladícím
SUPER MRAZICÍ BOX (SUPER FREEZING BOX)
prostoru, pfiedchází tvorbû námrazy na pokrmech a udrÏuje jejich originální
V tomto zvlá‰tním kontejneru je teplota je‰tû niωí. âerstvé pokrmy v nûm lze zmrazit
chuÈ a kvalitu. A to v‰e s minimální spotfiebou energie ve tfiídû A.
rychleji a oddûlenû od ostatního obsahu mrazniãky.
SUPER FREEZE (TLAâíTKO RYCHLÉHO ZMRAZOVÁNÍ)
Toto tlaãítko lze vyuÏít k aktivaci speciální funkce, která po krátké ãasové období
sníÏí teplotu na minimum. PouÏívá se k urychlení procesu zmrazování ãerstv˘ch
AIRCOOLER VE T¤ÍDù A+
pokrmÛ pro lep‰í zachování jejich pÛvodních kvalit. Po dosaÏení stavu zmrazení lze
Úãinn˘ chladící systém, kter˘ díky ventilátoru umístûnému na zadní stûnû
teplotu vrátit na normální hodnotu opûtovn˘m stisknutím téhoÏ tlaãítka. Kdybyste
chladniãky optimalizuje cirkulaci chladného vzduchu a vlhkost, a tak po
v‰ak na to zapomnûli, mrazniãka to za vás udûlá automaticky.
kaÏdém otevfiení dvífiek obnovuje vnitfiní teplotu v chladniãce nejrychleji,
jak je moÏné. Nové chladniãky Aircooler jsou v energetické tfiídû A+,
STUDEN¯ LABYRINT
takÏe u‰etfií o 25 % více elektrické energie neÏ chladniãky tfiídy A.
Jde o velice dÛleÏitou novou funkci, která pomáhá ‰etfiit energii a pfiitom zajistí
kvalitnûj‰í uchování pokrmÛ: díky speciálnû tvarovan˘m dvífikÛm mrazniãky lze udrÏet
teplotu v mrazniãce na konstantní hodnotû, vyhnout se tak energetick˘m ztrátám
a zajistit v tomto smûru znaãné úspory.
8
9
Kombinované
chladniãky
Graffiti.
Zábava, která přichází
z říše chladu.
Díky novým chladničkám Indesit můžete ode dneška všem
ukázat, jak jste kreativní. Nová řada Graffiti představuje revoluční
roli chladniček. Díky speciálnímu vnějšímu povrchu můžete na
chladničku psát, malovat a barvit ji, jako kdyby to byla
normální tabule. Překvapující inovace, která spojila funkční
a praktické prvky chladniček Indesit se zábavou. Vy sami tvoříte
design své chladničky, nebo jednoduše jen můžete využít
možnosti poznamenat si na ni svůj nákupní seznam, telefonní
číslo nebo recept. Chladničky
Graffiti přicházejí s doplňkovou
sadou fixů, takže můžete začít
rovnou psát a kreslit a naplno
popustit uzdu své představivosti.
10
BAN 18 GF
BAN 13 GF
Rozmûry: V 200 S 60 H 63 cm
Rozmûry: V 187 S 60 H 63 cm
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
ICE3
ICE3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 358 l
Objem chladniãky: 240 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,95 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 330 l
Objem chladniãky: 213 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,92 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
11
Kombinované
chladniãky
Více prostoru, více funkcí, uloÏení
potravin v je‰tû chladnûj‰ím
prostfiedí to jsou nové, 70 cm ‰iroké
chladniãky Indesit. Se sv˘m
moderním a funkãním designem jsou
nové chladniãky Indesit je‰tû
prostornûj‰í a v˘konnûj‰í a odpovídají
v‰em va‰im poÏadavkÛm na
chlazení.
BA 35 FNF P
BAAN 34 VP S
BAAN 33 VP S
Rozmûry: V 190 · 70 H 64,5 cm
Rozmûry: V 200 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 187 · 60 H 63 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PLAY ZONE
PLAY ZONE
PLAY ZONE
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
FLEX COOL BOX
FLEX COOL BOX
ICE3
Celkov˘ objem: 396 l
Objem chladniãky: 277 l
Objem mrazáku: 92 l
Spotfieba energie: 1,11 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 14 kg/24 h
Funkce: Eco, Holiday
Tlaãítka: Supercool, Super Freeze
1 kompresor
Total No Frost, Multiflow
Zvukov˘ signál otevfien˘ch dvefií
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 358 l
Objem chladniãky: 240 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,81 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 14 kg/24 h
Funkce: Eco, Holiday
Tlaãítka: Supercool, Super Freeze
1 kompresor + elektrick˘ ventil
Aircooler: system ventilovaného chlazení
Automatické odmrazování chladniãky
Zvukov˘ signál otevfien˘ch dvefií
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: stfiíbrná
K dispozici téÏ provedení bílá
(BAAN 34 VP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 330 l
Objem chladniãky: 213 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,78 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 14 kg/24 h
Funkce: Eco, Holiday
Tlaãítka: Supercool, Super Freeze
1 kompresor + elektrick˘ ventil
Aircooler: system ventilovaného chlazení
Automatické odmrazování chladniãky
Zvukov˘ signál otevfien˘ch dvefií
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: stfiíbrná
13
Kombinované
chladniãky
BAN 34 P
BAAN 33 P
BAAN 13
BAAN 12
Rozmûry: V 200 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 187 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 187 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 175 · 60 H 63 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PLAY ZONE
PLAY ZONE
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
ICE3
ICE3
FLEX COOL BOX
ICE3
Celkov˘ objem: 358 l
Objem chladniãky: 240 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,95 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 14 kg/24 h
Funkce: Eco, Holiday
Tlaãítka: Supercool, Super Freeze
1 kompresor + elektrick˘ ventil
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 330 l
Objem chladniãky: 213 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,78 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 14 kg/24 h
Funkce: Eco, Holiday
Tlaãítka: Supercool, Super Freeze
1 kompresor + elektrick˘ ventil
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 330 l
Objem chladniãky: 213 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,74 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 296 l
Objem chladniãky: 180 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,71 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
15
Kombinované
chladniãky
BAN 14
BAN 13
BAN 12 P
BAN 12
Rozmûry: V 200 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 187 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 175 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 175 · 60 H 63 cm
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
PLAY ZONE
SUPER HYGIENA
FLEX COOL BOX
ICE3
SUPER HYGIENA
ICE3
ICE3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 358 l
Objem chladniãky: 240 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,95 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
ICE3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 330 l
Objem chladniãky: 213 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,92 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 296 l
Objem chladniãky: 180 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,88 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 296 l
Objem chladniãky: 180 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,88 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
K dispozici téÏ provedení stfiíbrná
(BAN 13 S)
16
17
Kombinované
Dvoudvéfiové
chladniãky
chladniãky
Více prostoru, více funkcí, uloÏení
potravin v je‰tû chladnûj‰ím
prostfiedí: to jsou nové, 70 cm ‰iroké
chladniãky Indesit. Se sv˘m
moderním a funkãním designem jsou
nové chladniãky Indesit je‰tû
prostornûj‰í a v˘konnûj‰í a
odpovídají v‰em va‰im poÏadavkÛm
na chlazení.
BAN 12 W
BAN 10
TA 5
Rozmûry: V 175 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 150 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 179 · 70 H 62,5 cm
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
ICE3
ICE3
ICE3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 296 l
Objem chladniãky: 180 l
Objem mrazáku: 90 l
Spotfieba energie: 0,88 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 6 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Systém Ice3
Barva: bílá
18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 249 l
Objem chladniãky: 180 l
Objem mrazáku: 50 l
Spotfieba energie: 0,78 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 4 kg/24 h
1 kompresor
Automatické odmrazování chladniãky
Nové sklenûné poliãky
Systém Ice3
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 435 l
Objem chladniãky: 333 l
Objem mrazáku: 86 l
Spotfieba energie: 1,05 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 5 kg/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Nové sklenûné poliãky
Systém Ice3
Barva: bílá
19
Dvoudvéfiové
chladniãky
TAAN 3
TAAN 2
TAN 3
TAN 2
Rozmûry: V 175 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 150 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 175 · 60 H 63 cm
Rozmûry: V 150 · 60 H 63 cm
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
SUPER HYGIENA
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 312 l
Objem chladniãky: 233 l
Objem mrazáku: 70 l
Spotfieba energie: 0,72 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 4 kg/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 259 l
Objem chladniãky: 195 l
Objem mrazáku: 56 l
Spotfieba energie: 0,65 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 4 kg/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 312 l
Objem chladniãky: 233 l
Objem mrazáku: 70 l
Spotfieba energie: 0,89 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 4 kg/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
K dispozici téÏ provedení stfiíbrná
(TAN 3 S)
20
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 259 l
Objem chladniãky: 195 l
Objem mrazáku: 56 l
Spotfieba energie: 0,82 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 4 kg/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
K dispozici téÏ s typem polic mfiíÏky
(TAN 2 W)
21
Dvoudvéfiové
Jednodvéfiové
chladniãky
chladniãky a mrazniãky
RA 24 L
RA 24
SA 300 L
UFA 430
Rozmûry: V 139 · 55 H 60 cm
Rozmûry: V 139 · 55 H 60 cm
Rozmûry: V 150 · 60 H 60 cm
Rozmûry: V 150 · 60 H 60 cm
SUPER FREEZE
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 230 l
Objem chladniãky: 184 l
Objem mrazáku: 43 l
Spotfieba energie: 0,77 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 2,5 kg/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Nové sklenûné poliãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 230 l
Objem chladniãky: 184 l
Objem mrazáku: 43 l
Spotfieba energie: 0,77 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 2,5 kg/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Barva: bílá
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 298 l
Objem chladniãky: 293 l
Spotfieba energie: 0,46 kWh/24 h
Automatické odmrazování chladniãky
Sklenûné poliãky
Barva: bílá
MoÏnost spojení s mrazniãkou
(UFA 430) – side by side
22
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 214 l
Objem mrazniãky: 182 l
Spotfieba energie: 0,70 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 20 kg/24 h
Rychlé zmrazování a kontrolka
UdrÏení chladu pfii v˘padku energie 20 h
Systém Ice3
Barva: bílá
MoÏnost spojení s chladniãkou
(SA 300 L) – side by side
23
Mrazáky
Technické charakteristiky
MRAZÁKY
OF 370
OF 290
Rozmûry: V 87 · 132 H 68,5 cm
Rozmûry: V 87 · 109 H 68,5 cm
SUPER FREEZE
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 356 l
Objem mrazniãky: 346 l
Spotfieba energie: 1,18 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 20 kg/24 h
Svûtelné kontrolky
Rychlé zmrazování
UdrÏení chladu pfii v˘padku energie 32 h
Barva: bílá
SUPER FREEZE
•
•
•
•
•
•
•
•
Celkov˘ objem: 282 l
Objem mrazniãky: 281 l
Spotfieba energie: 1,1 kWh/24 h
Mrazící v˘kon: 18 kg/24 h
Svûtelné kontrolky
Rychlé zmrazování
UdrÏení chladu pfii v˘padku energie 32 h
Barva: bílá
Model
Typ výrobku
Energetická třída na stupnici od A
(nejnižší spotřeba) do G (nejvyšší spotřeba)
Spotřeba energie za rok (1)
Hrubý objem
Hrubý objem chladícího prostoru
Čistý objem chladícího prostoru
Hrubý objem mrazícího prostoru
Čistý objem mrazícího prostoru
Systém chlazení Aircooler
No Frost
Multiflow
Počet hvězdiček (mrazící prostor)
Doba udržení chladu (při výpadku el. en.) (2)
Mrazící výkon
Klimatická třída (3)
Hlučnost
Vlastnosti
Počet kompresorů
Funkce ECO
Funkce Holiday
Tlačítko Supercool
Automatické odmrazování chladničky
Manuální odmrazování mrazničky
Přestavitelné dveře
Zvukový signál otevřených dveří
Světelné výstražné kontrolky
Displej
Mrazniãka
Počet zásuvek
Super Freezing Box
Tlačítko rychlého zmrazování (Super Freeze)
Zásobník na led Ice 3 (4)
Rozmûry
Výška
Šířka
Hloubka
Barva
Znaãka kvality
EAN kód
UFA 430
mraznička
kWh/rok
l
l
l
l
l
hod
kg
dB(A)
OF 290
mraznička
OF 220
mraznička
A
C
C
C
256
214
431
356
402
282
336
211
214
182
356
346
282
281
211
204
1
20
20
N,ST
41
1
32
20
N,ST
43
1
32
18
N,ST
43
1
32
14
N,ST
43
1
1
1
1
•
•
•
•
•
•
•
•
1
1
1
•
•
•
87
132
68,5
bílá
•
5603420264721
87
109
68,5
bílá
•
5603420264707
87
88
68,5
bílá
•
5603420264714
6
•
•
•
cm
cm
cm
OF 370
mraznička
150
60
60
bílá
•
5603420272955
Informace platné s direktívou 94/02/EC
(1) Spotřeba závisí na způsobu použití zařazení a na jeho umístění; (2) Doba do zvýšení teploty; (3) SN = pod normálem, nezměněný výkon při
vnější teplotě v rozsahu od 10-32°C, N = normální, nezměněný výkon při vnější teplotě v rozsahu od 16-32°C, ST = subtropický, nezměněný
výkon při vnější teplotě v rozsahu od 18-38°C, T = tropický, nezměněný výkon při vnější teplotě v rozsahu od 18-43°C. (4) Výhradně pro
Indesit, patent Indesit Company.
Indesit si vyhrazuje právo na změnu některých technických parametrů bez předcházejícího upozornění.
Celkov˘ objem: 211 l
Spotfieba energie: 0,92 kWh/24 h (OF 220)
24
25
Technické charakteristiky
KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY
GRAFFITI 60 CM
70 CM
60 CM
Model
BAN 18 GF BAN 13 GF BA 35 FNF P BAAN 34 VP S BAAN 34 VP BAAN 33 VP S BAN 34 P
BAAN 33 P
BAN 14
BAN 13 S
BAAN 13
BAN 13
Typ výrobku
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
Energetická třída na stupnici
od A (nejnižší spotřeba)
A+
A
A
A+
A+
A+
A+
A
A
A
A
A
do G (nejvyšší spotřeba)
Spotřeba energie za rok (1) kWh/rok
296
347
336
285
296
285
270
405
347
347
336
336
Hrubý objem
l
358
358
330
330
358
330
330
396
358
358
330
330
Hrubý objem chladícího
l
245
245
217
217
245
217
217
280
245
245
217
217
prostoru
Čistý objem chladícího
l
240
240
213
213
240
213
213
277
240
240
213
213
prostoru
Hrubý objem mrazícího
l
113
113
113
113
113
113
113
116
113
113
113
113
prostoru
Čistý objem mrazícího
l
90
90
90
90
90
90
90
92
90
90
90
90
prostoru
Systém chlazení Aircooler
•
•
•
NO Frost
•
Multiflow
•
Počet hvězdiček
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(mrazící prostor)
Doba udržení chladu
hod
19
19
19
19
21
19
19
19
19
19
19
19
(při výpadku el. en.) (2)
Mrazící výkon
kg
14
6
6
14
14
14
14
14
6
6
6
6
Klimatická třída (3)
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
SN,N,ST
Hlučnost
dB(A)
44
40
40
42
47
44
42
42
40
40
40
40
Vlastnosti
Počet kompresorů
1+ev*
1
1
1+ev*
1
1+ev*
1+ev*
1+ev*
1
1
1
1
Funkce ECO
•
•
•
•
•
•
Funkce Holiday
•
•
•
•
•
•
Tlačítko Supercool
•
•
•
•
•
•
Automatické odmrazování
•
•
•
•
No Frost
•
•
•
•
•
•
•
chladničky
Manuální odmrazování
•
•
•
•
•
•
•
No Frost
•
•
•
•
mrazničky
Přestavitelné dveře
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zvukový signál otevřených
•
•
•
•
dveří
Světelné výstražné kontrolky
LED
LED
LED
Displej
Digitální
Digitální
Digitální
Chladniãka
Typ polic
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
skleněné
Počet polic
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
Přihrádka na maso
•
•
Flex Cool box
•
Flex Cool box Flex Cool box Flex Cool box
•
Flex Cool box
•
•
•
Přihrádky na zeleninu
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Play Zone
•
•
•
•
•
•
Super Hygiena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Hygiene control)
Přihrádky na vnitřní straně
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
dveří
Přihrádky na lahve ve vnitřní
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
straně dveří
Mrazniãka
Počet zásuvek
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Super mrazicí box
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Super Freezing Box)
Super Freeze (Tlačítko
•
•
•
•
•
•
rychlého zmrazování)
Zásobník na led Ice3 (4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozmûry
Výška
cm
200
200
187
200
200
187
187
190
200
187
187
187
Šířka
cm
60
60
60
60
60
60
60
70
60
60
60
60
Hloubka
cm
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64,5
63
63
Barva
bílá
bílá
bílá
stříbrná
bílá
stříbrná
stříbrná
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
Znaãka kvality
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EAN kód
5900033347231 8007842346831 3007842317003 5900033342038 5900033342021 8007842342000 5900033341963 5900033347040 5900033341710 5900033347217 8007842346824 8007842346886
60 CM
DVOUDVÉŘOVÉ CHLADNIČKY
60 CM
JEDNODVÉŘOVÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY
55 CM
60 CM
BAAN 12
kombinace
BAN 12 P
kombinace
BAN 12
kombinace
BAN 12 W
kombinace
BAN 10
kombinace
70 CM
TA 5
dvojdveřová
A+
A
A
A
A
A
A+
A
A
A+
A
A
A
A
A
259
296
321
296
321
296
321
296
285
249
383
435
263
312
325
312
325
312
237
259
299
259
299
259
281
230
281
230
168
298
183
183
183
183
183
341
238
238
238
199
199
199
187
187
298
180
180
180
180
180
333
233
233
233
195
195
195
184
184
293
113
113
113
113
66
94
74
74
74
60
60
60
43
43
90
90
90
90
50
86
70
70
70
56
56
56
43
43
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
14
14
6
SN,N,ST
40
6
SN,N,ST
40
6
SN,N,ST
40
6
SN,N,ST
40
4
SN,N,ST
40
5
SN,N,ST
45
4
N,ST
41
4
N,ST
42
4
N,ST
42
4
N,ST
41
4
N,ST
42
4
N,ST
42
2,5
N,ST
39
2,5
N,ST
39
N,ST
41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skleněné
2
•
2
skleněné
2
skleněné
2
mřížky
2
skleněné
2
skleněné
4
skleněné
4
skleněné
4
mřížky
3
2
2
2
1
1
1
1
skleněné
3
•
1
mřížky
3
•
1
skleněné
4
2
skleněné
3
•
1
skleněné
3
2
•
skleněné
4
•
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TAAN 3
dvojdveřová
TAN 3
dvojdveřová
TAN 3 S
dvojdveřová
TAAN 2
dvojdveřová
TAN 2
dvojdveřová
TAN 2 W
dvojdveřová
RA 24 L
dvojdveřová
RA 24
dvojdveřová
SA 300 L
jednodvéřová
2
zásobník na led zásobník na led zásobník na led zásobník na led zásobník na led zásobník na led zásobník na led zásobník na led
150
175
175
175
139
175
175
175
175
150
179
150
150
139
150
60
60
60
60
55
60
60
60
60
60
70
60
60
55
60
63
63
63
63
60
63
63
63
63
63
62,5
63
63
60
60
bílá
stříbrná
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8007842346749 8007842346763 8007842346732 8007842343236 5900033346722 3007842315825 5900033339359 5900033341628 5900033341642 5900033339342 5900033341680 5900033341703 8007842251029 8007842250985 5603420279893
Informace platné s direktívou 94/02/EC
(1) Spotřeba závisí na způsobu použití zařazení a na jeho umístění; (2) Doba do zvýšení teploty; (3) SN = pod normálem, nezměněný výkon při
vnější teplotě v rozsahu od 10-32°C, N = normální, nezměněný výkon při vnější teplotě v rozsahu od 16-32°C, ST = subtropický, nezměněný
výkon při vnější teplotě v rozsahu od 18-38°C, T = tropický, nezměněný výkon při vnější teplotě v rozsahu od 18-43°C. (4) Výhradně pro
Indesit, patent Indesit Company.
Indesit si vyhrazuje právo na změnu některých technických parametrů bez předcházejícího upozornění.
*ev. = electrovalve
26
27

Podobné dokumenty

chladničky

chladničky Více o chladničkách Samsung na: www.samsung.cz

Více

palermo - Nábytek Říha

palermo - Nábytek Říha Volné police: U horních otevřených skříněk z lamina jsou i police z lamina. Pokud je korpus v dýze nebo laku, jsou volné police skleněné. U horních skříněk s prosklenými dvířky jsou volné police vž...

Více

6-stránkový prospekt 361 kb

6-stránkový prospekt 361 kb Právû v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách zachycuje zimní zahrada slunce v okamÏiku, kdy je venku zima. Právû proto patfií obzvlá‰tû v severní evropû zimní zahrada takfika ke kaÏdému domu. Zimní zahrada TRO...

Více

chisellike nástroj

chisellike nástroj Povrch dfiíku chromován. • Chrome plated shank’s surface. Pozn.: ·roubovák je urãen pro nástavce 8070 viz strana 29. • Note: The screwdriver is for bits 8070 see page 29. RukojeÈ: PP • Handle: PP

Více

strana 12

strana 12 BIO CLEANER BC4 s fiídící jednotkou, která byla v provozu 7 let bez nûjak˘ch oprav. Cena 19 000 Kã, tel.: 777 655 374. ➨ Prodáme star‰í rozlehlej‰í dÛm se zahradou a dvorkem - nedaleko Boskovic, smû...

Více

sleva

sleva • Možnost splatit úvěr do 4 měsíců bez úroků (RPSN 0%) nebo si splátky rozložit do 25 – 45 měsíců (RPSN od 32%) • Půjčíme Vám od 3000 do 60000 Kč

Více

International Express Pre

International Express Pre speaker (n) [person who speaks a language] mluvãí [kdo mluví urãit˘m jazykem] special (adj) speciální, zvlá‰tní, v˘jimeãn˘ specialize (v) specializovat se, zamûfiit se spirits (adj) [strong alcoholi...

Více