zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou
MAGI sTRÁT
M
Ěs T A
LIB EREC
2416?4
c j.: sustu7r10n1529107.Jc
vynzujc Ing'lrcia.leřábková
46007 Liber.. !.Il.Eomi Růžodol
vEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTi
DoDATEčNtPovoLENÍsTÁvBY
MlBjstá! róŠa LjbÚec. slalebtriúňdv Lib.rci'ialrosEvebníúil'l přisIušný
podleE ]3 odí |písm''
á]lona č ]3],006 sb'' o úZnnim pláDoýánja ýalebniD řádu Gtavebnízákon)(dálejen \tavebtri
ákoD). piezlouna] pod]es 129odý,2 a ] a ( ]ll rž |l4 saÉbniho ákoí! ádoý o dodárÓné
pololeníýavby,klercudne ]9'l,2007Poda]
Iíi|!n Mikulec'Ješ(óddúč'p'517/'13]
4600? t,ibeEc v 'Eořní Růžodol
('lálelen'ýaveb|'k')'a i. zákjrdětoLlolo
přez]iÓumáni]
I - v y n Ý á p o d k s| 2 9 o d í3 a $ | 1 5 ý a v e b n i h o á k Ó n a r s 5 a 6 v } h | á 5š2k6] , č
2 0 s0bó ' .k t e Í os t9r
prcVádĚji nĚkte.áuýanoveii íavebnihozákoM vevěcechstavebiihořádU
(dá]Bjen\lavba'')Dápozmku pxrc'Ě, l204ll' ]204/]9,]204/43v t'JíBL
klerýinýalbu dodaleě'é
povo]Uje
n u..m' lrJ
md N sol,
v o d Ó Ý Ó d u i P i i P o ] ]kPUE 2 5 / ]v, d é ] c 5e ] n , k a h r a d n í c ] j e t c i a p o z e m k u í p . . l 2 o 4 /v|kj ú . s Ú n ž
Iad Nko!' PiipÓjkJje napojeúia íávajici}odovodllpřipojruproahiídkáiskol ko|otrii'slavbavede
předpozem|.],dis|o
|204/'13,
l201/|.l204l]9vkú stáž!adNkou'
rL
]'
2
]
4
5
ó,
shnovi podminkypro nrove ení ýlvby:
slavbabudclprcvců r dokonicM pod|epÍoj.ktovidokumú]... kterourypnco}a|lng,sla|jslav
změnynesmibýtpÍovedeny
bezpied.hozihopovolEnjý.vebnihoútadu'
RoďošnýiPiiPadné
strvbabudedÓkonóenadÓ 2 Le(odgdnen.bljp vnino.jlÓhÓlÓfuzhodiuli'
íavební'npodDjklte|en:
pisejnně
ozlámisbvebnimuúirdu kdo
stilba budepŤováděia
stavebník
odbonré
Vedení
ýaýb! a doLoiidok|ad
ozpť'sobi]oíiIuto
ójnnÓí ýykonávď
bude\rykonávai
shvba musi být opatřenašt'&éň"sT^vBA PovoLEN^ s ozíaóeííňýavby' so jméDcn
''d'.b1'\Jid \. \' h].{|).'.:6 2006Šb'
ýšcdh} picdpisyrýklj'ci 5e o.hr5ny životniho
v p běhu Íca]izaceýavby musi bý( sp]nú]}i
p]!ýřcdi zejnéna musi bý dodlžoláDypicdpsy o |]kvidaciodpadů.
znečišr.ováni
ovzdušia
piedpisy
pied
hygienické
o ochla|Éoko|j íaveb
nadměmímhhLkem'Maximilni ekvivalenhí
h|ídinaV|..iho hlukÚV dobi od 22 00 do ó'00 hod.nclnj pickÍo.í40 dB
Pod.rin|yproprovádé]iÓiítro$iVochúíný.hpásúcdliadzcmij.|lVcdeii:
a)
oc]jmn|épásmonadzemniho
Vedejipod|e5 46 odí ] zák č a53/2000sb je souvis|ý
prcýtr 9m-sý
ýnými roy rami v.denýmj po obotr íÍanádl vedeni vc vodorovné
!zdÁ|c|osjtrlěicDékononaYedqli,keré.DiodkrejljhoVodj.cYcdc]i]aobějchoíran}:
trDapéti|adl kv rdo 35 kv včclji
1l)
(2) p.o vod]če
6ez izolace7 'netů.tesp l0DtÍútr7:''€ t ripo{avené]jodo]l |2 |99a)
jzok.'
prc vodióes
ák|adni 2 mety
' pro ávfunákabe|ováVed i ] 'neý
u n a P ě t i n r d ] k5v d o I l 0 k v v č e t D| ě2 t r t l ů t $ P | 5 ' n e Ú ů U á ' i z e n ] p o í g l a l é h o d o
11.12.1994)
b)
vochIa|némpásmunad7e níhov.dcDi.]epodLes46ods
3a9za|úáno
Y|3íl](.
Zino!ál b.z so!h|ásu
Iichto aiiai' í.vb} ói 0mislbvalkonýfukcea jiná
jakož
podobnáŽiizen.
] Uskladňovalhoř|á!!
l výbuš]ó]áik}.
pfuVádótbezsolhLaNVlaýiikí zennjj|úce
p]lvÁdětčDnos. kleréb! mohly ohÍozilspolehivoí a bezpečnoípmvozutěchb
aii&trí neboohjozÍživol'zdravičimajele|'
osob.
ova|} pijslupk tómlÓ
Prováděičinnoíj.kleréby znemo'ňovrlÝnebopodýatněztre$E'lň
vyýzoýrl ch'ne|njlea ncdlávat.ůíporosryMd ýýškU
] meÚy
Pokld $avbá n.|D ýalebíiĎiínoý ZaýhLLJc
do ochŘn|éhopáJni nadzem|ihovedeni.
o
jet.ebapoádatopisejnDýsouLr|asva$ikancbopmvozováďclohotoatizeni ia zák adě$ 4ó
o d Í 3 r l l z á l o n a ó , 4 5 3 / 2 0 s0b0'
d)
NÍ|zgňiiýgdcnin'Iél]onapÉlj.ejsoLchlá.énaochjan|ýjjpáŠnr]PÍiči
D*iv.re.rich
b]iz}oýi.F Všakticb] dodržoval'ni'limáLDj
vzdálc|oý ] fidr od í.]zo|ovánýďŽiýýchĚlýi a
p ' o l b r ' . o ' ' ' L . . e j e Í e b ' ' d o d ' 7á ' . n o ' o ' . ' ! \ \ l , , 0
e)
VÓ.lrŘtrný.hpásnechí.dřmnichvedeDi]etiebrdí]edodržov]tnás]cdÚ]cipodmÍjky]
PřpohybuIebopÍa.i.hvblizkoíeektickéhovederiqsokéhoIrPétiseleY]iosoby
picd'iór/, proýřcdk! mnajici|)ovihu jeřibu př]biži L žiťn Éáíen vodičům
b|lže!ež2
mclry(lle CSN l4il03).
(l)
Jeiábyajin pÓdÓbnáŽiizenimusibý umistéi}tak,ab} l ktedko]jpo|ozeb}|y
vlechtryjejřhóáíi ]nloo.hmnné
pá'no VedenianEibÍ 7f,m7.m vlntš'ětrí|ana
páJftLl nadzeDrnich
]c zákázáíoíavó( brdov' ŇbÓjjné objek{yý oc]]ranDých
vedcni
pozc]nnip.ác.' př] kErýcl by by|a úÍušéni
.J.7jkázálo. provádělveikeÍé
íabi|jla
podpórychbodú doupúreboýožáů
Jeaká7j|o UPev'rolaredé|y.Ícklam'. uklat le apod poJ,přgsnebÓpijnlonl íožá.r
eLekÚjcké
hÓ !edení'
Dodavllc|pjaci 'n|si P]okr7dďtr(.
sczúnil svó pÍ...vriky.]i.hz ý lo Úkí s csN j]
Pokudngli moŽnédodÍžél
bodyi l. az 4, j9 možné
požádat
pÍG|uštrý
pÍovoai úlval
prÓlozovaleleo dalši icšcni (zajŇtěniodborného
d.hledu pracovnjkas e ekÍolech|ickou
kvalinkacidle vlhl' é 50/79sb,' 4/pnuljaŽ]iíěnizaiizení'zi.lo!áníŽ]ýých óíýi.,')' PokUd
nejsouq4opodfijnkyjižsÓučííijDé)o$jáditniČEZDistiblce.askeLoDknjhíí.vbě
v Pijp ě poádalku na vl'pnuli7jiizcni po nezbylnÓudobupmváděnipÍac'jc nutné
poŽádalňinimálně20 d|j pied poŽldÓvaným
iermiLleDlv připadéVedé.inizkébo|rpělij9
nožnété'poádat o aib]Óváni čáíivedeii
PiipadŇ DedodÉeni
uýedený.h
podÚjnokbudeře+noPÍislušnýn
ýavebnjúřadem
|ebo
j'upekcjv souLldus 93 ákonač 453/200o'sb'jakopÓÍUšení
n.hláše|oslálníeíergetické
$
zákutr pŤovádót
óinnÓÍiv ochn||ýchpísmcchdk ! a6 Éhožzákoia
7 Budoudod'žgDy
podnrírkytrVedeŇvsoúmné'ns
ovisk! MML
odboružiÝouribo
pÍo$Řdi.ze
v cčléjň
Ó^lhu bUdouÍespekoványýávájiciv'oý]édieviLly.kie'él!ýoupodélíavbypod|cČsN
3j
yikopovépÍácciebudouprcváděnyb|jže&Ž 2'5 m od kmendstroDú
v pňpadě.ževýkopové
pň.ebudou P'ovídětrydÓ]'5m od kme|evaoý|édtevny' budouProvádón}
řúně t'k, aby nedoš|o
k poni.Di h avnichkolvícic]j
koienúdřcvidy(tn, budoupodkopán}'apotub'
. budol ninima|jzovány
ásah} dÓ koie|oÚc l synémů
dřey D Podélas) (achovínikoieDú
o pd]něnr
rad2 cm)'připadnápolaDéni
koie|ůb!dÓÚ odbon'č
ošc{iur
vmistech' kdc s'ié lechnickébo
vyb,vcíí z$a]ju.j'do pÍů'núlÚ
[olun ýáýa.ricích
dierin. budou
pÍovc'lena
Ópatieni k ancz.n i pmÍůýáni
koienoléhÓs}íémudoÉc|Ío
sí'
ýýkÓpnvýalechnickýnďďjá]blde |k]ádánnojnéně| m od kmcnústomůa mimoteř.
' výkopy.poklilJta pobubiá áhozv vjkopůbldou z}iácenyn. techno|osic|q
nožnounejknišidobu,
ab} nedoío[ }l).|'á'i dřevj' podé|Ías!!zlr edemkodvodněDi
koientl(přípádně
rymiauli)
zh|[email protected]$ny eméděkkého
půdniholbtrduncnlíílcnimilek v připrděvyuŽ1'zťnědé|ské
púdr
k|*Ďědě|skému ú.e|Upo dobu kmlšín.žjed.n rdk v.tÚ. dob! potgbné[uýedenido původniho
lď
T
řb'
ou |4 'oq'
'/o|
Pii rea|jaci ýavb! je ti.ba poílpovÍ Vsou|ldusuí' $ 3 odý | zákonač']]1/1992sb' o ochralé
půdni]jo
zcnědéhkého
fonduv pIatnéfu
Zně|i
.
.
.
s odprdy.klelébtrdouv pniběhuíavebniÓinnoí]vzDikat'budenak|ádáno
v soÚhlu se ákoncnl
č'r35/200lsb''oodpáde vplalíóD dáriasouvisejiciD]právnínipiedpisyI
odpad} budou důíed'ě třiděny pÓdle jed]ot ivýcr dn|hů. kalegojii a Ňdotr ni€ d noýnč
vzniklé odpady budou PředáVá|y poÚze púv|jckéosobě |ebo ryzické osobě oP.áVléné
k podniká|i.kteráj. pmvozovrte]eD7lřiz90i k vlužt' ncbo Ódshně'] mbo ko sbé lcbo
k qirupu [čeDého
piióemžkaŽdýjepovjneDzj
di0huodpadu.
ýn. áa osoba.ktré přodáváodDdy.
je k j.ji.|' přcvzéliopúVněnq
k Podsypúh,obsynúmi ásypům nobLdotr
použítŽádléodp.dy(vóellě rccykoýaných$av.bnicha
dano]ičlích
odpádó):noznéjepoužíl
po!z.óktou Vfkopovotr
zm nu z místaýavb}.
Účáýniciřizenina něŽseVíahÚerczhod|UtispjávnihoolgálU:
MrLuMiku|cq'iÍ l2'l ]963.leštědská.'pjl7l.18'46007 LiboÍecvll ||orniRůžodol
scvcíočeskó
ýodovod!'
a k!|á]iza.e'a s. sIadoýDi.kí.'p|032,46j llLjberec]o
spoh'vaíniciPč ]20il/|, l204/,13
v k ú stáz mdNjso!
slavebij úfudpii ÚkÓnÚ Ýalebii]o dozofuzjnli|' žoíaYebníkPbvádí íavbÚ bez ÍÓzhodntí nebo
opalieníýavebDj]ioúÍad\a pfuIÓdrc l ]'200] ahí.]i]řizeni pod|e$ |29 odí l Písmb) ýlvebiiho
zákonao Miizoni odíÍaněni
sbvby
slavebnikpoŽádalpodle $ l29 odí ] ýavcbníhozíkonao dodllcÓió Povolgn'íaýby a Piedlož]|
podkadyj o k ádos] oý.Vebnipovokní
P ' r r e . " J o I e b J) . p
.
oo
Ll\| Ie {|ofu5'J:00.'
^.n 'op
pDor.,o\ rm. . , porrn)mip'oji' ',dm
r / ' o o | ' ' e n b ] | op ' f u . n o Ž i o o ' b J .
vZhledemk lojnu.žeýavebn'kpřcdoŽilpodkIadyve
íejjlémro.djUjako k Žídoíio ýlveb|ipovo oii.
íg!čbtriíild pod|c! ]29 Ódý, j íaÝeblihozákonxpřenšjLřjzenio odstmié'iíavby a vedlř'€ D io
s'avebDíúiadozúm I zahájenistave]rtriho
iizc|i Ziáným úéaí|]kům
ÍičDi a dolÓcnýmo.gánůD
shvebni úřadpod]euýamveIi i |]2 odý 2 ýa}čb]ihozákola upustjlodohkdí|iIa n'stúa úíniho
podkladýpÍo
Ídiáíi' pfuloŽemu po'nér}íavenjíě byLydobieZtrámya ádos poskytovi]adÓíatečné
pÓlouzeniýalby. a *aIoli|. z. ve lhťLlé
do l0 dni od doruóen'toholÓoznánenímohouúčáín'cjiizni
uP]aljhsVé
iáňitk} a dotčené
orgíD!svá ýatrÓvjs|€
slaveb|' úř'd V provedenáníavebtri'nti&l' přezkounÍ]pied]o'rMu ádoý z ]l].dnekNeda]ýd]
v!]|l ýNebního zíkoE' pfujgdna]jis účasiik)'řizeni a s dotenýD orgáí} a zjis |. žejejin
lskuleéDĚ.im
neb. uživánimnejsouohÍoŽ.ny
záÍnyc]jríráléí.vébnimákonenl. Přdp(y ÝJ'd.nýmj
kjcho pÍovedeiia ZváíriD] Piedpjs' seÝcbnik PÍo['?]. Žc ýavba nenivÍozp.ru s !ýmD\cnjmj
povohl
! l]9 odý 2 ýlvebrirozákoD3a ploloji hr dodaleš|é
st]\.b'] úi.d Z{rni] uáremnr íUhd pi.d]oŽ!nýo]lávazných ýanovi*k dotčenýcho€ i trú
\ýzdova|ýcha]áílimi piedpisya ŽhmUIje do P.d'ningkfuZIod|un
slavebniúřádfuzhodl..jakjeuvedeno!e VýÍoku
mz]lodlúi'2a použniUíanovenip vnicr piedPnůve
Ú..í|ic] řizeni da]šidotčciéosoby:
'..s' obec stáž DdN sotr
vyPoi]dínis náYÍhra náD]nkami
účalliků:
'
Ú.ásÍliciíeup|.tni]inávnl!a|ámilky
vypoiádánis viádřenimiúÉďbíků
k Podk|dújnÍozhodruti
Ú&ýniciÝ k podk!dť'mÍo'ĎdnL1í|evyjádřjl
Protjlo'ňutoÍoZrod|uti
se Lzeodvol]1dol5 'ltrůoJe dnejehooziáneii k Ódbon' ízenliho p|á|oVáíiJ
ýavebli|[tádI K.ajského
úřadtr
Li]rďec[ťlbkjljc podánimU zdejš'ho
spÍávnihoorgánu
odvo]ánise podáVis podeb|ýn poil.rn ýe Iopisúkk, ábyjedeDýejnop( zů!aIsp.ávninUo'gl|u a
aby liaždýúčaí]ikdoŠa]jeden slejnopisNepodíJi iL..slíikpoÚebnýpočelígjnopisí'v}holo|i.iť
spÍáV|iorgáín. nák|ad]'
účaíniká
od'o]ánim ke D.pádnoulvý.kovÓu ÉástÍozhodnÍj'
jediolIjvýliÍok Debo'eho ýcJ|ojšiNaDovetri
jc ilpiiptrí|é
odýo ánijen pÍotodúvod|ětri
rozhodnuli
sbvebni úřadpo dni nabytíprávni moci íavebníhÓpovo|eníašle ílvebníkovi je'lno ryhotÓÝenj
ověimé prcjekové dokumentlce! štítekobsáhujlc|identilikačníúdajeÓpÓvo|enésbvbě' Dalši
ryholovenl ověřeié plÓjektÓvé dokumenbce aš|e Vhshikovi slavby, pokod nenííavobníkém'
ve ýavebníchpmcích 'esmí bý pokBčováno,dokud loto Íoáodnuli nenabudépúuí noci, Po nobýi
právni mmi ýavebníúřadaíovi }Izdi o nďizeni odÍraně'i sbvby.
vedorcislarcbníhoúřaduv
Tolo oŽnÁm€ n i nŇi býllyěšeno na ú ř . d t r i d 6 c e n Joo b u] 5 t l o ů '
vy'Aš"""
d""...'''2..l''.!!.'i$.1'...'
- 0 -06.2007
Rjznko. DodpfuorgÁoÚ'kl.rJ poNnUj. l'y1óš.m. ejh Ú' onlm.0|'
OBEC
ŘAD
Péi5i,ils
a
K v]věše'i: obecstÍáŽ
tradNisous.hwirnva č,p,
262,46303 sl.ážnadNisou
SMI. zde
spnivni [email protected]ó' 6]4/2004sb ' o spÍávnlch
popIatcích
po|ožkyl 7 odst' l píin' f/ v€ výši
MiIanMikulec,Ješlědskáč'p.
5l743' 46007 Libele. vll.HoÍniRúžodÓI
oíatri účasbrici
obdrŽi veř€jnou vyhIáškÓtr
Do!čenéÓI!ány íáhí spú!,'
obecniúfad
stnižnadNhÓÚ. schýarzov!č'p2ó2.4630] stážnadNjsou
MML.odborživotnJhÓpfusliedi.nónr.DrE.Benošeěp'1,Liberď|-s&i:Měío,46059Libere

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení (dá|ejen'lodni ákon')' a spcciílniskÝebniúřadpřisl šný podle iÁ15 odí.4 vodnihoákon! a $ ]5 odý' l ákona ě, i3]/2006 sb'. o ú7ehnin p]ánovíni. sb]tbnin iádu Glavebnizál.on)(dílejetr'sIavebniákon.),...

Více