formulář

Komentáře

Transkript

formulář
PŘIZNÁNÍ
hříchů
za období (kalendářní rok) ________ nebo jeho části od _______ do _______.
1. ODDÍL – Údaje o kajícníkovi
Příjmení
Rodné příjmení
Jméno(-a)
Titul(y)
2. ODDÍL – Adresa místa pobytu v den podání přiznání
Obec
PSČ
Ulice / část obce
Telefon / mobilní telefon Fax / e-mail
Číslo popisné / orientační
Stát
3. ODDÍL – Hříchy
1. Vztahující se k prvnímu přikázání
Věřili jste, že jste lepší a chytřejší než Bůh (smrtelný hřích - pýcha)
Věříte v okultismus nebo ho praktikujete?
Věříte v astrologii?
Věříte ve filozofii New Age?
Věříte ve východní filozofie?
Věříte čarodějnictví?
Věříte v ateismus?
Věříte v agnosticismus?
Věříte v magii?
Věříte ve vyvolávání duchů?
Věříte v černou magii?
Věříte ve Voodo?
Věříte na věštění z dlaně?
Věříte na věštění z tarotových karet?
Věříte na prorokování?
Věříte hypnóze?
Věříte pověrám?
Věříte horoskopům?
Jste pohan nebo uctíváte jiné falešné bohy?
Jste členy schismatické skupiny?
Jste členy svobodných zednářů?
Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete s jinou tajnou organizací?
Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se skupinou Plánované rodičovství?
Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete s gay skupinami?
Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se skupinami podporující potrat?
Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se skupinami podporující svobodu
volby a ženskou rovnoprávnost?
Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete s komunistickou stranou?
Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se socialistickou stranou?
Popíráte víru Katolické církve?
Nikdy
Věnovali jste čemukoliv více lásky než Bohu?
V myšlenkách
Nenáviděli (nebo nenávidíte) Boha?
Alespoň jednou
Přestali jste uctívat jednoho pravého Boha?
Více než jednou
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu
otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“
Nepodařilo se vám modlit se k Bohu pro delší dobu?
Jste vinni odpadnutím (popřípadě vyhrožováním opuštění církve)?
Obdrželi jste nedovolené a zbytečné všeobecné rozhřešení?
Nebyli jste u svatého příjímání alespoň jednou za rok (Velikonoční povinnost)
Nesplnili jste závazek každoroční zpovědi (Velikonoční povinnost)
Byli jste sezdáni bez dispencu?
Spáchali jste smrtelný hřích přičemž jste doufali v rozhřešení?
Byli jste biřmováni se smrtelným hříchem?
Byli jste sezdáni se smrtelným hříchem?
Koupili nebo prodali jste nějaký spiritualistický objekt?
2. Vztahující se ke druhému přikázání
Více než jednou
Alespoň jednou
V myšlenkách
Nikdy
Více než jednou
Alespoň jednou
V myšlenkách
Nikdy
„Nevezmeš jména Božího nadarmo.“
Použili jste Boží jméno jako nadávku?
Spáchali jste kacířství (nenávistným slovem či vzdorem proti Bohu)?
Pomlouvali nebo urážel jste posvátné osoby nebo objekty?
Přísahali jste lehkomyslně při Bohu?
Obracíte se na Boha pouze v nouzi?
Zakrýváte Bohem své vlastní přání a zájmy?
Vyhrožujete Božím trestem?
Neuvědomujete si plně význam svatých symbolů (kříž, posvěcené předměty),
nebo jejich svatost popíráte?
Neprožíváte dostatečně naplno náboženské zvyky?
3. Vztahující se ke třetímu přikázání
„Pomni, abys den sváteční světil.“
Zmeškali jste nedělní či jinou povinnou mši bez dobrého důvodu?
Obdrželi jste svátost eucharistie ve stavu smrtelného hříchu? (Svatokrádež)
Nezdrželi jste se jídla a pití hodinu před svatým příjímáním? (Voda a léky jsou
povoleny)
Nebyli jste u svatého příjímání během Velikonoc?
Znesvětili jste eucharistii? (Svatokrádež)
Pracovali jste v neděli i když jste nemuseli?
Vyžadovali jste po zaměstnancích mimo nezbytné profese aby pracovali o
nedělích?
Nepostili jste se na Popeleční středu nebo Velký pátek?
Požili jste záměrně maso v pátek během půstu nebo na Popeleční středu?
Vyhýbáte se povinné práci a závazkům, které s ní souvisí?
Nepřetěžujete svým nedělním programem jiné lidi? (Druha, děti, rodiče)
Pracuji pro zisk nebo ze ctižádosti?
4. Vztahující se ke čtvrtému přikázání
Více než jednou
Alespoň jednou
V myšlenkách
Nikdy
Více než jednou
Alespoň jednou
V myšlenkách
Nikdy
„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na
zemi.“
Selhali jste v lásce ke svým rodičům, pomocí nebo poslušností?
Přáli jste si někdy, aby vaši rodiče zemřeli nebo se jim stalo něco zlého?
Neposlechli nebo nerespektovali jste nařízení nadřízených či autorit?
Selhali jste v péči o své zestárlé rodiče?
Nesplnili jste poslední vůli svých zesnulých rodičů?
Zanedbali jste vážněji náboženskou a morální výchovu svých dětí?
Týrali jste své děti ať už psychicky nebo fyzicky? Opomíjeli jste své děti?
Nenechali jste pokřtít dítě v pár týdnech po porodu?
Opomněli jste vážněji své povinnosti ve svém životě? (Smrtelný hřích –
lenost)
5. Vztahující se k pátému přikázání
„Nezabiješ“
Zabili jste někoho?
Nepohřbili jste tělo nebo popel zemřelého ze svévole?
Zabývali jste se myšlenkami na sebevraždu?
Zamýšleli, pokoušeli nebo jste spáchali sebevraždu?
Odmítali jste se správně stravovat a stali jste se anorektiky?
Požil nebo prodával jste nelegální drogy?
Zneužil jste alkohol (svévolná opilost)?
Přestali jste se opravdu ovládat? (Smrtelný hřích – hněv)
Zranili jste fyzicky někoho?
Zranili jste psychicky někoho?
Zapojili jste svéhlavě se do nespravedlivých procesů?
Postavili jste záměrně lákadlo před slabého?
Jste vinni z bigotrie? (nesnášenlivost k ostatním rasám, národům,
netolerantní vůči ostatním)
Jste vinni pýchou nebo namyšleností (Smrtelný hřích – pýcha)
Propagovali, doporučovali, prováděli nebo nechali si provádět potrat?
Nechali jste si odstranit plod/y z dělohy?
(Z)mrzačili jste se? (řezání apod.)
Máte zbytečná tetování?
Máte zbytečný body piercing?
Máte body piercing v bradavkách nebo sexuálních orgánech?
Odmítáte nemocniční péči, která by mohla zachránit váš život?
Propagovali nebo jste byli zainteresováni v eutanázii?
Ohrozili jste zdraví, svůj život nebo životy druhých nezdravým způsobem
nezdravým způsobem života nebo bezohledností?
6. Vztahující se k šestému přikázání
Znásilnili jste někoho (vynucený sexuální styk s jinou osobou)?
Spáchali jste incest (sex se členem rodiny, blízkým příbuzným, adoptovaným
členem rodiny nebo se členy rodiny z partnerovy strany a to různého i
stejného pohlaví)?
Spáchali jste pedofílii (sexuální dotyk nebo akt s nezletilým)?
Dívali jste se na pornografii?
Četli jste neskrývaně sexuálně materiály?
Máte sexuální fetiš?
Setrváváte v nečistých představách záměrně nebo za za účelem navození
vzrušení?
Měli jste nečisté nebo násilné sexuální představy ať už během spánku nebo
během dne?
Nikdy
Propagujete nebo jste zainteresován v prostituci?
V myšlenkách
Spáchali jste smilstvo (sex před svatbou)?
Alespoň jednou
Spáchali jste cizoložství (sexem se ženatou/vdanou osobou)?
Více než jednou
„Nezcizoložíš“
Dívali jste se na nečisté televizní kanály, filmy nebo DVD?
Oblékali jste se neslušně nebo jste se chovali tak aby jste vzrušili někoho,
kdo není vaším druhem?
Dotýkali nebo líbali jste se za účelem navození vzrušení s někým kdo není
vaším druhem?
Dovolili jste někomu, kdo není vaším druhem aby vás vášnivě vzrušil?
Způsobili jste (si) sexuální vyvrcholení jinak než pohlavním stykem (i se svým
druhem)?
Spáchali jste onanismus (přerušovaná soulož jako antikoncepce)?
Měli jste orální sex (s výjimkou manželů – orální předehra je v pořádku jen
tehdy pokud je ejakulace vaginální.)
Jste vinni neslušným, do oči bijícím odíváním?
Měli jste sex se zvířaty?
Masturbovali jste?
Dopustili jste se na sobě jiných nečistých činů?
Dopustili jste se homosexuálního styku (styků)?
Měli jste anální sex nebo jiné ponižující sexuální praktiky?
Použili jste antikoncepční zařízení (kondom, pesar nebo nitroděložní tělésko)
Podstoupili jste chirurgickou sterilizaci (vasektomie nebo podvázání
vejcovodů)?
Používali jste metodu neplodných dní jako antikoncepci?
Jste zapojeni do umělého oplodnění?
Jste zapojeni do institutu náhradního mateřství?
Podíleli jste na testování plodnosti při kterém bylo potřeba nečistých činů
(masturbace)?
Jste zapojeni nebo podporujete lidské klonování?
Jste vinni polygamií (více manželek)?
Jste vinni polyandrií (více manželů)?
Bydleli jste spolu před manželstvím?
Byli jste v srdci žádostiví? (Smrtelný hřích – chtíč)
Jste vinni výměnou manželek (nebo swingování)?
Jste vinni transvestismem (převlékání do ženských šatů)?
Milujete nadměrně sex (nebo jídlo apod.)? (Smrtelný hřích – obžerství)
7. Vztahující se k sedmému přikázání
Nikdy
V myšlenkách
Alespoň jednou
Ukradli jste velkou částku peněz nebo jinou cennou věc?
Více než jednou
„Nepokradeš“
Rozhodli jste se svéhlavě neposkytnout náhradu za ukradenou nebo
zničenou věc?
Krátili jste zaměstnance o jejich mzdy?
Obdrželi, ukrývali, kupovali nebo prodávali kradený majetek?
Poškodili nebo zničili jste svéhlavě něčí majetek?
Ukradli jste něco zasvěcené Bohu nebo ze svatého místa?
Propadli jste nadměrnému gamblerství a zranili tak rodinný i svůj život?
Ukradli jste svému zaměstnavateli čas selháním ve své práci?
Využili jste chudých, jednoduchých nebo nezkušených lidí ke svému
prospěchu?
Odepřeli jste pomoct chudým, potřebným nebo strádajícím, i když jste mohli?
Byli jste někdy krutí ke zvířatům?
Zotročili jste někoho?
Podvedli jste věřitele?
Použili jste nelegální kopii počítačového software, filmu nebo DVD?
Porušili jste copyright?
Podplatili jste někoho nebo přijali jste úplatek?
Jste vinni nadměrnými výdaji a odpadem? (Znečišťujete životní prostředí?)
Vydírali jste někoho?
Zfalšovali jste něco?
Jste vinni podvodu, defraduace, pyramidových her apod?
Vyhnuli nebo jste podváděli při daňovém přiznání?
Jste vinni uzavřením dohody o cenách?
Nerespektuji svobodu druhého a rád si jej zavazuji sliby, dary nebo
úslužnostmi?
Není váš životní styl příliš nákladný?
Nezvyšujete si životní úroveň na úkor jiných? (Přispěli jste k chudobě jiných?)
8. Vztahující se k osmému přikázání
Popřeli jste vážný hřích nebo jinak lhali při zpovědi?
Použili jste někdy velkou nebo i předem připravenou lež?
Rozšiřovali jste pomluvy?
Nikdy
Přáli jste někdy někomu něco zlého?
V myšlenkách
Podali jste nepravdivé svědectví proti někomu (pod přísahou)?
Alespoň jednou
Podali jste nepravdivé svědectví proti někomu (bez přísahy)?
Více než jednou
„Nepromluvíš křivého svědectví.“
Zlehčovali (upravovali) jste vážné věci?
Snažíte se před spolupracovníky nebo rodinou zastírat vlastní problémy?
Jste lehkověrní, nepřemýšlíte kriticky o všem co slyšíte?
Vidíte svět černobíle?
Zradili jste něčí důvěru bez dobrého důvodu?
Jste spoluviníkem něčího těžkého hříchu?
9. Vztahující se k devátému přikázání
Více než jednou
Alespoň jednou
V myšlenkách
Nikdy
Více než jednou
Alespoň jednou
V myšlenkách
Nikdy
„Nepožádáš manželky bližního svého.“
Toužili jste po manželce někoho jiného?
Toužili jste svévolně po jiné(m) (Smrtelný hřích – chtíč)
Rozvedli jste se?
Opustili jste svéhlavě manželství?
10. Vztahující se k desátému přikázání
„Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po
jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co
patří tvému bližnímu.“
Bažili jste po sousedově vlastnictví? (Smrtelný hřích – závist)
Jste vinni lakomstvím a chamtivostí? (Smrtelný hřích – chamtivost)
Pociťujete závist?
Závisí vám na majetku a penězích?
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ
A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Vlastnoruční podpis
Upozornění: tento formulář nemá jiný účel než zábavný, pokud vám zábavný nepřijde nebo dokonce
věříte, že všechny popsané činy jsou „hříchy“ poté důrazně doporučuji se zamyslet, zda vůbec
můžou být samostatná jednání odtržené od kontextu vztahu vůbec hříchem?

Podobné dokumenty

GABRIEL KNIGHT

GABRIEL KNIGHT zeptej se, vyzvěz, zjisti, řekni, prozraď. Předmětů není ve hře vašich znalostech o daném oboru. Konkrétně. Když Gabriel pojme mnoho, ale když tam jsou, používají se (překvapivě!!) na to, k čemu po...

Více

evropa tak trochu jinak

evropa tak trochu jinak připravují svou práci, podnikatelé hledající možnosti financování do začátků podnikání nebo pro rozšíření svých společností a odborníci žádající o radu ohledně směrnic EU.

Více

A co můj milostný život?

A co můj milostný život? vyvolávat i jiné způsoby léčby rakoviny prostaty, například prostatektomie (operační odstranění prostaty) nebo radioterapie (ozařování). Není jednoduché se s těmito sexuálními obtížemi vyrovnat, ne...

Více

TL_Spectra-WELD_RA_170 SK

TL_Spectra-WELD_RA_170 SK pôsobí ako tenký ochranný film. Nanášajte v tenkej vrstve na ošetrený povrch kovu, trysky a hubice horákov.

Více

Rozhovor obsahující názory Prof. dr. Mark Miravalle, profesora

Rozhovor obsahující názory Prof. dr. Mark Miravalle, profesora trochu více. Panna Maria jako dobrý pastýř svoje výzvy předávala postupně. Zpočátku vyzývala k půstu jenom v pátek. Teprve později ke třem růžencům denně. Když se dělaly těžké práce na poli říkali ...

Více