3. plochy s rozdílným způsobem využití - stav

Komentáře

Transkript

3. plochy s rozdílným způsobem využití - stav
TABULKA JEVŮ - LEGENDA
12
JEV SE V ÚZEMÍ NEVYSKYTUJE
13
JEV SE V ÚZEMÍ VYSKYTUJE, ALE JE ZOBRAZEN V JINÉM VÝKRESE
14
JEV SE V ÚZEMÍ VYSKYTUJE A JE ZOBRAZEN V TOMTO VÝKRESE
TABULKA JEVŮ
884/2
DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE:
119
Sklenský vrch
816,1
816
NLh
1
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ - DLE ÚAP
2
PLOCHY VÝROBY
119A
ZASTÁVKY AUTOBUSU VČETNĚ IZOCHRON DOSTUPNOSTI DOPRAVY
119B
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA
2A
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - TĚŽKÝ PRŮMYSL A ENERGETIKA
119C
VINIČNÍ TRATĚ
2B
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL
119D
VYSOKÝ RADONOVÝ INDEX ÚZEMÍ
2C
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ ŘEMESLNÁ
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NEFUNKČNÍ ČI NEVHODNĚ VYUŽÍVANÉ PLOCHY,
119E
STANICE PHM
2D
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
NEBO V ROZPORU S PLATNÝM ÚP (S POPISEM)
119F
MOKŘAD
119G
STAVEBNÍ UZÁVĚRA
3A
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
119H
VÁLEČNÝ HROB
3B
KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
119I
REKREAČNÍ KRAJINNÁ OBLAST
3C
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
119J
NAUČNÁ STEZKA ROTAVSKÉ VARHANY
3D
HŘBITOVY
119K
PROBLÉMY V ÚZEMÍ - UAP
3E
OBČANSKÉ VYBAVENÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM( (KOSTEL, KAPLE)
119L
NÁVRHY ZE ZÚR
4
PLOCHY K OBNOVĚ NEBO OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ
119M
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
5
PAMÁTKOVÁ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
119N
ZASTAVITELNÉ PLOCHY - ÚAP
6
PAMÁTKOVÁ ZÓNA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
119O
ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ
7
KRAJINNÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
119P
POŽADAVEK NAPOJENÍ NA ÚSES OKOLNÍCH OBCÍ
8
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA, POPŘÍPADĚ SOUBOR, VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
9
NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, POPŘÍPADĚ SOUBOR, VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
10
PAMÁTKA UNESCO VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
11
URBANISTICKÉ HODNOTY:
884/1
NSp
873
0
80
ostatní:
801/1
PLOCHY FUNKČNÍCH ZÁVAD, U NICHŽ FUNKČNÍ VYUŽITÍ NEODPOVÍDÁ ZÁPISU
850/2
850/3
8
84
NLh
7
8
0
NZt
850/1
801/2
NLh
844
748/1
857
748/2
84
2/
2
NLh
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ:
3
841/1
89
5
841/4
NSp
798
811
-50
RI
-51
41
NLh
81
5/
2
NSp
13/1
NSp
6
8
6
/
2
821/2
NSp
772/2
NSz
13/4
3/4
815/1
32
/
1
821/1
841/2
NLh
22/1
28/1
NSz
NSp
3/1
821/3
NSp
NZt
4
NZt
31
29/2
RI
15
22/5
821/4
89
7
772/1
-443
12
59/2
1
/
0
3
NZt
3/5
686/1
ZS
5
ZAHRADA
S OBJEKTEM
-952
čp.699
ZAHRADA
S OBJEKTEM
33/4
33/1
30/4
-18
čp.129
BV
-14
čp.130
-15
čp.101
30/5
18
8
112
-
BV
2/2
674/2
5
772/
NZt
33/5
30/7
-864
59/
3
7
0
0
30/3
772/4
6/1
-1109
7
2
7
.
p
č
6/2
121/5
ZAHRADA
S OBJEKTEM
-569
14
-106
26
-46
45
3
772/
-157
čp.742
RI
BV
RI
637
-224
čp.184
121/4
639
RI
-45
17
-44
18
34/5
34/8
NZt
8/1
-252/1
čp.218
-256
čp.217
2
NLz
34/7
OBJEKT
BV
8/13
8/4
121/3
95/3
118/5
ZE ZS
NZt
ZE
635/
59/1
34/4
-1144
čp.733
95/1
674/1
NLz
95/6
BV NZt
24
95/
1
635/
154
47
630
ZS
34/6
-255
čp.216
118/4
4
635/
BV
596/1
34/3
118/1
635/3
ZAHRADA
95/11
ZS
124/2
11A
VÝZNAMNÉ PÁTEŘNÍ VEŘEJNÉ PROSTORY
11B
NEJKVALITNĚJŠÍ URBANISTICKÉ SOUBORY
11C
ÚZEMÍ HODNOTNÉ Z HLEDISKA IDENTITY OBCE
11D
NEJHODNOTNĚJŠÍ PLOCHY ZELENĚ UVNITŘ OBCE
11E
HODNOTNÉ PŘÍRODNÍ PLOCHY
11F
KRAJINNÉ DOMINANTY
11G
HODNOTNÉ ALEJE
11H
TURISTICKY ATRAKTIVNÍ KRAJINNÝ CÍL
11I
POMNÍK, KŘÍŽEK, DROBNÁ ARCHITEKTURA
11J
PROSTOROVÉ CELKY
59/4
95/8
95/10
113/6
ZS
95/
25
113/7
97/7
113/
1
NSz
113/2
ZAHRADA
95/7
97/6
97/2
7
2
/
5
9
97/5
97/3
97/4
674/4
95/9
113/10
648/2
NZo
113/9
424
124/1
ZAHRADA
OBJEKT
97/1
ZS BV
-1001
čp.700
95/26
95/4
95/2
97/8
NZt
674/3
552/3
8
0
1
1
-
89/1
97/10
78/4
104/3
113/11
BV
RI
654/2
-139
31
650
59/
5
NLz
97/9
ZS
OBJEKT
-408
čp.336
89/16
89/15
89/14
4
1
/
7
9
89/12
88/6
OBJEKT RZ
97/11
95/28
89/10
89/9
88/5
-1172
53
88/4
89/8
95/5
ZO
1
/
88
89/6
NSp
411
89/13
-1129
50
89/11
89/5
89/4
OBJEKT
89/3
30
-11
674
587
ÚR NA OPLOCENÍ TTP
BV
BV
OBJEKT
RZ
RI
ZS
ZS
89/21
-28
čp.736
8
-419
čp.735
88/3
22
/
89
85/3
89/7
-117
56
107/5
107/4
89/2
78/8
85/1
ZAHRADA
89/20
107/1
85/4
78/2
85/2
89/18
107/3
1661
85/6
-1158
Pod Sklenským vrchem
9
3
89/19
ZS
BV
BV
ZS
BV BV
8
122/1
128/1
107/2
68/1
-343/1
čp.283
BV
83
2
3/
34
-
78/5
-373
čp.310
552/1
NZt
NSz
-292
čp.255
82
78/7
129/1
3
122/
-446
čp.364
433/2
78/6
68/2
448
-221
čp.95
129/2
ZS
552/2
413/2
78/1
BV
901
NZt
252
413/1
2
4/
56
NLz
562
NLh
63
16
129/3
-112
č
p
.
7
1
5
12
REGION LIDOVÉ ARCHITEKTURY
13
HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR
14
ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA, SOUBOR
15
VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA
16
ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
17
OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU A JEJÍ CHARAKTERISTIKA
18
MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU A JEHO CHARAKTERISTIKA
19
MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
20
VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD
-121
čp.115
122/2
-114
čp.105
NSp
BV
68/3
456
410/3
RI
550/2
550/3
-144
521/2
NLh
409/3
ZS
410/1
752
1339/2
turistická chata Sluníčko
433/1
417/14
409/1
-129
čp.121
TÁBOR
-444
6
756
755
1
6
1
2
/
1
3
OV
NLh
414/1
NZo
131
S
m
54
8/
3
914
NLz
o
le
n
sk
ý
551/2
2
/
8
4
5
539
p
o
to
k
BV ZS
-32
16
NZt
384
387
NZt
410/2
-578
čp.698
551/3
NZt
-152
467/6
1782/3
NZo
-145
904
NSp
935/1
VZ
-149
NZt
ZS
467/5
409/2
151/2
414/3
-367
čp.308
517/1
BV
47
-1
428/1
213/3
0
26
8
-14
-95
čp.87
436/1
440
905
ZV
ZS BV
2
4/
35
-116
čp.106
NZt
417/6
517/2
NZo
BV
NSp
-1192
čp.752
417/1
0
0
6
357/4
353/2
-451
34
569
NZt
NLz
NSz
467/15
490/4
ZBOŘENIŠTĚ
-441
čp.365
BV
151/1
417/9
NLh
-445
13
W
395
417/3
-447
čp.362
165/1
740
BV
507
NSp
TI
/1
8
6
6
1
BV
-97
čp.88
RI
BV
280
ZS
NZt
-40
čp.111
504/3
335/3
455/4
1
6
1
2
/
2
5
NLz
467/3
376/2
467/10
NSz
NZt
ZAHRADA
BV
BV
1
6
1
2
/
3
8
458/2
321/1
494
-564
čp.420
380
ZAHRADA
S MNOHA
DROBNÝMI OBJEKTY
-576
čp.82
17
78
-427
čp.342
376/3
579/1
371/3
162/1
-407
čp.340
-1186
čp.750
376/8
14
0/
36
NSp
14
7/
46
8
90
1
7
6
1
903/
2
376/4
BI
Samota
680
Malý
rybník
NZt
785
774
-565
čp.481
706/2
BV
-372
4
/
2
8
7
1
W
645/2
ZS
-505
čp.385
706/7
RI
21C
REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
21D
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR - OSA
21E
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
21F
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
-291
7
360/4
360/5
-83
ZAHRADA
467/2
702
692/1
ZAHRADA
360/6
OCHRANNÁ ZÓNA NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU
762/2
371/2
455/1
21B
599/3
706/6
460/1
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
706/8
360/12
366
916
248/3
-409
čp.337
NSz
W
495
36
0/
3
360/2
ZAHRADA
ZAHRADA
614
ZS
385/1
16
43
/
2
NSp
ZS BV
467/1
SM
NZt
-222
čp.180
467/7
376/1
-309
čp.238
21A
706/9
651/2
OBJEKT
161
708/1
620/2
578
1612/5
1
6
1
2
/
3
7
ZS
BV
BV
-235
čp.704
376/5
386
157/1
500/2
455/2
335/4
266/2
NSp
619
11
7/
46
NSz
NSz
1638/2
ZAHRADA
NZt
499
-101
25
706/3
579/3
NSz
156/3
-131
čp.124
BV
RI
ZS
-142
30
248/2
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY:
748
672
667/1
91
0
248/1
21
Velký
rybník
396/1
417/2
906
215/3
ZAHRADA
MÍSTNÍ POHLEDOVÉ VAZBY
762/1
W
675
1680
531
446/1
NSp
67
16
NSz
-62
čp.87
ZAHRADA S OBJEKTEM
ZAHRADA
BV
473/3
NZt
20B
490/2
ZS
417/10
215/2
ŠIRŠÍ VAZBA NA KRAJINU
714
ZS
393/2
213/1
20A
706/1
396/2
ÚR NA RD
NZt
NLh
-57
417/7
-128
čp.119
357/3
353/3
473/2
NSp
1653/
3
NSp
8
7/
41
ZS
BV
ZO
BV
909/2
NSp
ZAHRADA
S OBJEKTEM
-442
čp.366
-99
čp.90
1340
RI
53
-
ZS
408/2
BH
-150
759/1
NLh
ok
ot
ýp
sk
ve
vo
No
6
14
-
NSp
414/2
-366
čp.307
498/1
NSp
1642/1
-54
čp.45
NSz
471/2
ZO
-1159
306/2
334/2
493/3
188/3
873/52
873/61
85
0/
3
5
340/
873/55
OS
65
3/
87
873/34
873/71
7
90
-
873/77
8
97
-
/70
73
8
2
23
/
11
16
1611/180
3
6
-9
DG
-542
čp.472
7
-83
873/37
873/39
873/22
1
6
1
1
/
6
1
36
LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM VÝZNAMEM
37
LESY OCHRANNÉ
38
LES ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
39
LESY HOSPODÁŘSKÉ
ZS
1
6
1
1
/
3
2
0
1
6
1
1
/
3
0
0
944
40
VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA
-524
čp.455
41
BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA
42
HRANICE BIOCHOR
43
INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI - MELIORACE
44
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
ZS
-468/2
1
6
1
1
/
3
5
9
-1115
OM
-468/1
čp.410
BI
-1140
čp.732
ZO
014
-1
1
6
1
1
/
3
0
1
1611/79
1
6
1
1
/
2
7
2
-697
čp.618
1
6
1
1
/
3
6
2
1
6
1
1
/
3
6
0
1
6
1
1
/
2
5
4
-558
čp.473
1379/3
ZS
-103
čp.57
BV
NSz
972/2
K
O
S
TE
L
A
1078
1090/2
977/1
U
-1114
čp.728
1
6
1
1
/
3
2
7
NSz
NSz
-523
čp.467
1
6
1
1
/
9
8
1
6
1
1
/
3
6
1
-1077
čp.724
-1138
čp.731
RZ
1
6
1
1
/
2
9
6
1
6
1
1
/
2
9
3
1
6
1
1
/
7
6
45
CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD
46
ZRANITELNÁ OBLAST
47
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD, VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD
48
VODNÍ NÁDRŽ
49
POVODÍ VODNÍHO TOKU, ROZVODNICE
50
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ -HRANICE PRO Q100
51
AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ - HRANICE PRO Q100
52
ÚZEMÍ URČENÉ K ROZLIVŮM POVODNÍ
53
ÚZEMÍ ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ POD VODNÍM DÍLEM
54
OBJEKT/ZAŘÍZENÍ POVODŇOVÉ OCHRANY
55
PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ, ZDROJ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM
56
LÁZEŇSKÉ MÍSTO, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉHO MÍSTA
57
DOBÝVACÍ PROSTOR
58
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
59
CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
60
LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN
61
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ - BOD, PLOCHA
62
SESUVNÉ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ JINÝCH GEOLOGICKÝCH RIZIK:
1379/1
1
6
1
1
/
3
5
8
-994
čp.697
-502
čp.423
-405
čp.341
BV
964/20
971/13
5
29
/
11
16
ZV
NZt
NZt
1384
1380/2
BV
1089/4
-140
čp.5
1
/
60
17
BI
-426
čp.357
1
6
4
3
/
3
NZt
NSz
972/3
1
6
1
1
/
3
6
3
1380/1
ZS
1090/1
1
6
1
1
/
7
5
-692
čp.612
-696/1
čp.616
1611/383
1611/82
-1150
čp.734
-557
čp.466
1
6
1
1
/
2
8
9
-1174
-550
čp.457
1
6
1
1
/
7
8
1
6
1
1
/
8
5
-556
čp.468
1
6
1
1
/
8
1
-689
čp.613
-696/2
čp.690
1611/298
-855
1
6
1
1
/
3
6
4
Ě
ŠT
I
DL
SÍ
944
4
54
.
čp
1
6
1
1
/
4
9
-685
čp.605
161
1/
331
-596
čp.487
208
1/
161
-587
čp.502
1611/207
1
6
1
1
/
2
0
4
1611/203
-851
1611/223
BI
1611/222
-608
čp.495
1611/226
-401/1
čp.312
BV
-606
čp.493
-605
čp.492
-601
čp.510
-385/1
čp.747
1
6
1
1
/
2
1
8
-384/2
38
-384/1
10
NSp
1110/5
-355
čp.293
-1055
čp.709
1
6
1
1
/
2
1
5
NLz
BV
-1167
čp.726
-603
čp.490
1110/7
7
104
-
-610
čp.497
1106/2
-609
čp.496
1697
1124/3
NZt
NSp
1611/227
-1015
-1016
BV
-452
čp.377
1115
1
6
1
1
/
3
4
8
1
1
4
6
/
1
6
ZAHRADA
CHATA
-1025
-487
čp.417
-1026
1
6
1
1
/
2
7
4
-1057
1
6
1
1
/
3
3
9
1388/13
-380/1
čp.315
W
13
88
/
8
-379/2
čp.523
1126/
2
/
7
2
1
1
NSp
1146/3
NEFUNKČNÍ OBJEKT
BÝVALÁ OV
-1056
Rotavské varhany
-379/1
čp.314
NZo
ZO
1388/12
-380/3
čp.729
2
16
11
/
34
0
-673
1388/11
1388/3
-381/1
čp.316
NZt
1146/1
1
6
1
1
/
9
4
1388/2
-382/1
čp.317
9
88/
13
ZS
1388/7
-382/2
čp.525
-381/2
37
NEFUNKČNÍ
1146/17
-1018
-1019
-1020
-1021
-1022
-1024
-383/1
čp.318
1339/8
-1017
636,8
BV
U Chaty
640
1611/225
-1152
DG
0
1
6
1339/3
1116/3
1
6
1
1
/
2
1
9
-1151
2
/
2
82
60
6
p.
č
Policie ČR
1390
ZAHRADA
1110/6
-604
čp.491
-1038
1
6
1
1
/
2
7
3
TI
1388/1
-385/2
15
1091
-602
čp.511
-607
čp.494
NZt
-386/1
čp.706
1102
1110/4
-598
čp.489
-865
1611/201
1
6
1
1
/
2
0
0
1124/1
-401/2
-170
čp.55
1120
-597
čp.488
1611/220
1611/221
-861
1611/202
-583
čp.498
1
6
1
1
/
2
8
7
1386/20
1106/1
10
č
68
p.
71
2
1611/224
9
84
49
-5p.
č
1
6
1
1
/
9
0
-512
čp.428
-910
44
12
1386/
10
/
85
50
-5p.
č
-586
čp.501
BI
1
6
1
1
/
2
1
7
1
6
1
1
/
2
1
4
1
6
1
1
/
2
0
5
-679
1
6
1
1
/
2
1
6
-600
čp.509
1
6
1
1
/
2
1
3
1611/206
-545
čp.447
NZo
1
6
1
1
/
9
6
-599
čp.508
1611/209
-588
čp.503
9
26
/
11
16
5
10
/
11
16
1100/1
-595
čp.486
1
6
1
1
/
2
6
7
8
26
/
11
16
370
/
1611
4
33
/
11
16
BV
-853
čp.108
1611/212
11
37
NZt
1096/2
ÚDOLÍ
RŮŽOVÉ
1 6
595
0
čp.
-678
BI
-909
dům
s pečovatelskou
službou
zdravotní
středisko
NLo
89
/
11
16
2 7
595
0
čp.
4
89
50
-5p
.
č
-680
5
90
50
-5p
.
č
1
6
1
1
/
1
1
2
-546
čp.718
-682/1
čp.714
1
6
1
1
/
9
5
-990
čp.696
TI
OV
ZO ZO
-1058
čp.708
ZS
-594
čp.484
1781
-547
čp.449
-683
čp.603
-593
čp.485
1
6
1
1
/
2
8
8
1
6
1
1
/
8
8
ZV
DSk
1
6
1
1
/
3
1
0
1
6
1
1
/3
6
5
1
6
1
1
/
1
1
4
1
6
1
1
/
1
0
3
-687
čp.607
NLz
1611/211
1
6
1
1
/
1
9
5
ZŠ
550
-677
1386/1
-513
čp.429
-616
1611/210
5
27
/
11
16
W
1086/6
-991
čp.701
1611/286
1
6
1
1
/
2
6
6
1
6
1
1
/
1
1
3
-686
čp.607
-577
čp.84
1100/2
ZBOŘENIŠTĚ
VOLONÁ PLOCHA
BV
-860
BI
-548
čp.398
-695
čp.615
BH ZV
NSz
ZV
sv. Petr a Pavel
1
6
1
1
/
7
3
1611/285
OV
OV
1
6
1
1
/
7
4
8
2
/3
1
1
6
1
1
6
1
1
/
1
9
3
-681
čp.673
-555
čp.476
1
6
1
1
/
8
4
ZO
-465
čp.409
1611/6
1
9/
109
OS
OMZV
1
6
1
1
/
2
6
5
75
11
-
4
-108
Ě
ŠT
I
DL
SÍ
BH
TI
-1013
čp.702
1611/297
-551
čp.450
NZt
ZAHRADA
1379/5
971/14
-526
čp.477
1
6
1
1
/
1
0
0
BV
-138
971/4
NZo
16
11
/
34
7
-525
čp.458
1
6
1
1
/
3
1
7
BI
ZS
1
6
1
1
/
2
9
4
BI
1
6
1
1
/
9
9
1
6
1
1
/
3
5
7
1
6
1
1
/
3
2
1
1
6
1
1
/
3
2
6
971/2
13
7
10
39/
13
-559
čp.407
Y
ÁD
58
-8
1
6
1
1
/
2
7
1
9
16
/
11
16
1
6
1
1
/
3
2
5
1
6
1
1
/
2
9
9
-1035
čp.703
168
/
11
16
-1170
čp.740
-540
čp.464
-552
čp.396
1
6
1
1
/
4
6
1
6
1
1
/
2
8
0
ZO
71
11
-
1
35
/
11
16
1
6
1
1
/
4
3
-694
čp.609
-698
čp.618
3
13
/
11
16
M
AR
L.
ČS
BH
1
6
1
1
/
2
3
5
62
0
NATURA 2000 - PTAČÍ OBLAST
1372/1
1379/4
PŘ
Í
BR
AM
SK
Á
971/3
1
6
1
1
/
1
0
1
1611/324
1
6
1
1
/
4
7
BI
ZS
-521
čp.430
1
6
1
1
/
1
0
2
1
6
1
1
/
1
5
7
1
6
1
1
/
3
5
6
1
6
1
1
/
3
1
5
-1164
čp.748
BI
1
6
1
1
/
1
3
2
-538
čp.456
1
6
1
1
/
4
8
-553
čp.441
-623
čp.167
1611/319
-539
čp.452
1
6
1
1
/
4
4
BI
BI
1
6
1
1
/
3
1
3
3
32
1/
161
ZS
-501
čp.401
1
6
1
1
/
4
0
72
10
-
-699
čp.620
A
OV
ŽK
ŽI
4
34
/
11
16
Městská knihovna
1
6
1
1
/
4
5
1
6
1
1
/
4
1
-527
čp.462
1
6
1
1
/
1
5
6
ZS
BI
ZBOŘENIŠTĚ
VOLONÁ PLOCHA
1089/1
964/19
-1063
čp.711
-1165
-1198
-537
čp.460
-515
čp.418
1
6
1
1
/
3
7
1
6
1
1
/
2
5
0
1
6
1
1
/
1
4
7
1611/318
-1163
1
6
1
1
/
4
2
-562
čp.443
-701
čp.621
1
6
1
1
/
1
2
8
1370/1
1374
VP
-406
čp.344
942/3
-1061
NÍ
AD
HR
STAVBA
ZA
ZS
1
6
1
1
/
1
3
0
9
12
/
11
16
38
/
11
16
1
6
1
1
/
3
4
OM
57
-8
-1103
čp.721
Městský úřad
-517
čp.416
5
34
/
11
16
OV PV
1
6
1
1
/
2
8
4
0
53
35
922/5
942/4
-567
čp.478
ZS
1
6
1
1
/
3
9
0
33
/
11
16
-1092
čp.720
1611/303
-1184
čp.745
1
6
1
1
/
1
4
3
NZt
938/2
-130
čp.71
938/4
971
/1
5
5
0
6
0
0
-8
čp.
23
738
1
6
1
1
/
6
7
1
6
1
1
/
6
6
-536
čp.440
BI
ZO
BI
ZS
938/3
K
IN
A
97
1/
9
9
94
-
1
6
1
1
/
3
5
-514
čp.373
-561
čp.451
-478
čp.397
1
6
1
1
/
2
8
1
ROTAVA
1
6
1
1
/
6
2
-518
čp.431
-491
čp.403
-560
čp.442
-899
1
6
1
1
/
3
1
1
6
1
1
/
6
8
-486
čp.411
-898
3
86
-
1
6
1
1
/
3
6
Městská policie
1611/304
-530
čp.446
1
6
1
1
/
6
3
-481
čp.402
1
6
1
1
/
3
2
1
6
1
1
/
3
0
5
1
6
1
1
/
6
9
7
3 5
0.70
-1
čp
-535
čp.448
1
6
1
1
/
3
3
ZS
1
6
1
1
/
2
8
1
6
1
1
/
3
7
2
OS
ZS
A
OV
SK
RÁ
JI
1
6
1
1
/
5
8
-500
čp.395
-702
čp.622
1372/2
-973/1
U
-519
čp.414
6
34
/
11
16
-703
čp.694
-709
čp.623
sběrný dvůr
-972/1
1
6
1
1
/
6
4
1
6
1
1
/
5
9
BI
-516
čp.419
1
6
1
1
/
2
9
1
6
1
1
/
2
3
6
-972/2
-493
čp.422
-1
55
00
6
1
6
1
1
/
5
5
1
6
1
1
/
5
4
-905
-499
čp.400
1
6
1
1
/
2
5
TI
ZAHRADA
ZAHRADA,
DROBNÉ
STAVBY
ZO
W
964/2
-534
čp.461
1
6
1
1
/
6
5
1
6
1
1
/
3
0
DSk
ZV
ZO BH
1611/282
BI
1
6
1
1
/
6
0
-985
čp.689
-476
čp.391
OM
NSz
97
1/
10
1
6
1
1
/
5
6
-529
čp.475
708
4
.
-49
čp
1
6
1
1
/
2
2
-704/2
čp.692
938/1
-520
čp.433
-531
čp.471
1
6
1
1
/
5
0
-498/2
čp.392
-704/1
čp.691
964/1
-533
čp.438
97
1/
11
-477
čp.405
-480
čp.399
1
6
1
1
/
3
8
7
1626/1
NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA
1060
1
6
1
1
/
5
1
3
/
11
16
BV
-136
čp.749
1
6
1
1
/
5
2
1
6
1
1
/
5
7
-495
čp.382
1
6
1
1
/
2
7
1
/
28
17
97
1/
12
-498/1
čp.695
-467
čp.390
1
6
1
1
/
3
8
8
1
6
1
1
/
2
8
3
34
1339/1
964/8
-496
čp.406
-995
OV BI
OM
1
6
1
1
/
1
9
825/2
97
1/
5
BI
-1111
čp.730
-712
čp.624
NSz
BI
-457
čp.374
1
6
1
1
/
5
3
BI
Slovanský
Dům
1
6
1
1
/
3
8
9
NZo
-532
čp.463
9
28
45
-5p.
č
-706
čp.628
-716
ZO
ŠE
O
AR
J
T.
P
K
8
-84
7
27
/
11
16
-717
BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO, GEOPARK UNESCO
1360
820/4
DG
-580
čp.483
1
6
1
1
/
3
1
1
NSp
OM
ZO ZS
820/2
826
1
6
1
1
/
1
7
-483
čp.389
-281
čp.240
1056/1
922/2
-466
čp.388
1
6
1
1
/
1
6
-115
čp.150
-290/1
čp.242
951
922/1
1
6
1
1
/
1
5
1611/354
-705
čp.628
RZ
5
6
8
/
2
1611/263
262
11/
16
1
6
1
1
/
1
3
493
48.
3
čp
BI
1342/3
1
6
1
1
/
2
4
9
1
6
1
1
/
1
4
3
34
1/
161
Ě
ŠT
I
DL
SÍ
BH
1
6
1
1
/
2
7
0
80
10
-
-714
čp.632
2
85
-
1358
1366
1041
97
1/
6
-464
čp.380
-708
čp.630
ZV
-713
čp.632
BH
-715
-503
čp.387
1
6
1
1
/
1
0
-719
čp.634
MŠ
OV
1
6
1
1
/
1
1
-479
čp.394
ZS
-403/1
čp.335
1056/2
922/6
-96
9
-707
čp.630
1
6
1
1
/
1
2
1
7
-9
BI
ZS
BI RZ
Y
ÁD
ZO
33
827
13
68/
45
-5p.
č
2
30
/
11
16
1
6
1
1
/
2
7
6
BV
828/1
873/24
/2
912
1611/7
73
10
-
-720
čp.634
ZS
BV
912/1
A
OV
ŽK
ŽI
-724
čp.647
-721
čp.634
1
6
1
1
/
9
7
2
34
/
11
16
M
AR
L.
ČS
81
10
-
1
/
43
16
0
7
-9
3
1
-9
823/4
9
80
-
922/4
2
1
-9
-544
čp.445
1611/8
-723
čp.637
BI
11
-9
BI
-428
čp.358
-824
97
1/
7
8
36
/
11
16
BH
PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
1355
964/4
-945
-543
čp.474
-575
čp.482
1611/184
32
-100
čp.63
873/38
873/23
-835
-725
čp.646
W
1356/2
823/3
828/2
873/80
1611/9
-726
čp.645
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
964/3
922/3
62
-9
7
25
/
11
16
ZV
31
61
-9
1611/181
-613/2
čp.520
82
10
-
-722
čp.637
-131
čp.23
TENISOVÝ KURT
STAVBY
-285/1
čp.225
-613/1
čp.70
ZO
PŘÍRODNÍ PARK
1354
BV
1038/1
97
1/
8
8
25
/
11
16
-615/2
čp.515
-727
čp.644
-581
čp.85
1339/9
ZAHRADA
964/7
873/79
RZ
4
6
-9
-615/1
čp.334
-728
čp.643
NLz
1038/2
13
49
/
2
1
6/
135
-541
čp.469
BV
823/1
-334
čp.73
-838
873/21
6
6
-9
8
24
/
11
16
1611/228
-332
čp.271
NZt
964/18
BI
-246/2
čp.201
873/40
921/1
BI
-733
čp.638
OV
95
16
873/50
1342/2
ZS
ZS NLh
W
NZt
964/11
-246/1
čp.744
111
0/
3
18
/
34
64
-7p.
č
DSk
NZt
964/6
873/20
873/36
1611/229
30
805
RZ
873/41
873/78
5
-96
9
97
-
NZt
859
873/19
5
97
-
7
96
-
By
s
t
ř
i
n
a
NLh
820/1
823/2
4
4
-9
6
97
-
-611/1
čp.7
1
6
1
1
/
3
8
0
1
6
1
2
/
2
6
873/68
873/48
2040
7
97
-
8
90
-
-611/2
čp.519
5
25
/
11
16
1611/259
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
820/5
964/5
903
23
/
34
68
-7p.
č
-612/2
čp.521
-612/1
čp.31
-614/1
čp.719
-729
čp.642
-718
čp.674
858/1
-225
čp.185
-126/1
873/69
-614/2
čp.516
29
1350/1
832
BIZS
2
6/
12
-
873/35
6
99
-
1
6
1
2
/
3
0
NSz
873/51
1
6
1
1
/
2
3
0
PŘÍRODNÍ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
-359
čp.297
918/1
47
3/
87
NZt
1020
857/3
87
3/
49
873/18
873/42
-730
čp.641
28
1349/1
1343
857/2
85
8/
2
-375
čp.332
873/67
RZ
873/17
873/76
NLh
873/9
873/66
46
3/
87
75
3/
87
1
0
-8
85
8/
4
45
3/
87
ZV
6
25
/
11
16
NSz
Horní Rotava
856
44
3/
87
873/1
BI
873/8
43
3/
87
873/16
1
6
1
1
/
7
1
Česká pošta
943/1
32
3/
87
873/33
873/72
885/3
873/74
-743
čp.667
OBJEKTY
-360
čp.295
-418
čp.343
-333
čp.260
1611/231
TJ Rotas
-901/1
čp.684
873/5
63
3/
87
873/31
861/1
-117/1
čp.174
Á
K
S
DSk
ZV
OS
OM
62
3/
87
873/30
64
3/
87
-744
čp.667
-570
čp.479
-1157
čp.751
873/15
885/2
-735
čp.649
NLz
873/4
BI
863/1
BI
873/60
1342/1
96
4/
12
RZ
873/14
RZ
850/1
600
873/2
873/28
309/3
2
1/
90
-
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
-400
čp.309
864/2
864/1
873/53
W
BH
-740
čp.665
-632
864/3
-260
čp.224
885/1
-741
čp.665
1
6
1
2
/
2
9
850/4
894/1
873/29
Kačák
BH
27
873/81
873/59
873/13
-745
čp.667
NSp
-1104
čp.723
873/58
873/27
309/1
-746
čp.656
-736
čp.661
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VČETNĚ ZÓN
850/2
873/54
-742
čp.665
26
852
M
A
R
ÍB
Ř
P
RZ
302/4
S
mo
l
e
n
s
k
ýp
o
t
o
k
865/5
875
276
NSp
42
-8
873/
12
ZO
BI
873/57
873/26
873/
11
302/2
1
1/
84
-
1
6
1
1
/
2
7
8
303/3
NÁRODNÍ PARK VČETNĚ ZÓN A OCHRANNÉHO PÁSMA
819
-364
čp.296
883
202/1
ZO
25
844
-566
čp.425
BIBI
BIZSBI
ZS
881
-81/1
21
302/1
865/4
893
873/25
-404
čp.286
321
2
/
82
17
884/1
3
08
-1
NZt
BI
840
NSp
3
2/
51
-1132
čp.737
-1196
869/2
873/56
-432
čp.363
-739
čp.659
NLz
871/2
3
/
5
7
6
1
871/1
-747
čp.655
PŘECHODNĚ CHRÁNĚNÁ PLOCHA
791
810
820/3
-339/1
čp.276
-748
čp.654
24
865/2
-257/1
5
-121
-1156
-338
čp.278
5
4
/2
1
1
6
1
-100
čp.93
303/1
299/2
RZ
BI
-265/2
8
6
5
/
3
869/1
340/1
BH
1
6
1
1
/
2
5
3
0
5
5
907
305/5
-122
čp.117
340/3
202/2
ZAHRÁDKY
480/2
270/1
8
340/
BH
188/2
-749
čp.653
NSp
BV
RI
ZS
305/4
1
/
5
7
6
1
340/2
191/1
10
873/
1
480/
921/1
245
305/3
3
15
-1
191/2
NSz
W
26
čp
5/
.
2
1
28
96
4/
17
NZo
188/1
-1033
čp.685
-750
čp.652
-66
čp.133
269/1
243/2
512/2
339/2
-123
29
477/4
475/2
345/3
334/35
334/7
-1031
čp.688
477/5
266/1
-126
28
334/34
334/11
Novoveský potok
DG
-399
čp.303
334/12
-751
čp.651
ZS
RI
BV
ZO
335
334/14
334/17
477/6
-98
23
BI ZO
ZS
334/18
8
14
-1
1653/4
-752
čp.650
312/2
RI
334/22
9
14
-1
2
487/
-24
40
-113
čp.104
477/8
NZo
RZ
334/23
188/5
6
340/
481
488/5
-103
24
477/1
NSp
-753
čp.658
2
/
75
16
488/4
ZAHRADY
BH
ZV
Ě
ŠT
I
DL
SÍ
NSz
234
690/1
599/1
512/1
166
9/
2
NZt
488/2
VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA - MIMO LESNÍ A VODNÍ PLOCHY
334/33
9
340/
-117
čp.132
ZS
RI
488/3
23
334/32
7
340/
468/1
-77
32
W
692/2
334/15
334/26
12
340/
BV
467/6
468/2
ZEMĚDĚLSKÉ
OBJEKTY
-330
čp.270
46
7/
8
683
334/19
BI
319/2
-86
22
VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ
334/16
-463
čp.381
188/4
469/3
582/2
518/2
498/2
334/24
334/20
334/21
490/2
467/11
469/2
312/1
-274
čp.204
BI
345/14
22
599/2
-421
36
518/1
345/18
ZO
BI
-431
čp.361
334/13
-344/2
RI
467/5
588
582/1
ZS
BV
606
NZt
ZS
BV
3
94
8.7
-9
čp
8
6
1
/2
BV
477/9
1
474/
467/9
502
-1183
čp.746
ZS BI
-344/1
čp.282
11
340/
-93
čp.85
474/3
NZt
498/3
345/13
345/1
SM
232/2
191/3
10
340/
RI
-130
42
BI
345/2
-322
čp.253
165/4
NZt
1631/1
467/10
-70
čp.131
72
16
16
11
/31
2
-156
54
VD
360/1
365/2
-361
čp.141
4
340/
467/4
471/1
SMOLNÁ
PARKOVIŠTĚ
1638/1
467/7
3 6
čp3
.
274
462
BV
-57
čp.52
17
40
/
4
460/2
330
-1197
-1029
čp.739
60
0
NLz
460/3
317/2
373/1
16
7/
46
345/15
BV
165/3
93
-7
3
2
1
/2
317/3
11
/
360
NZt
-102
čp.95
1
1339/11
ZAHRADA
A STAVBY
ZO
1130/
-1141
8
BV
PARKOVIŠTĚ
NEUPRAVENÉ
-340
8
ZBOŘENIŠTĚ
1397/4
-820
1132/2
NSp
NZt
-854
1143
1154
1
6
4
3
/4
NLz
1393/
2
1393/1
1397/3
17
40
/
3
Růžové údolí
NZt ZO
DG
TI ZO
TI ZS
ZO
17
20
1
/
18
17
1740/2
1396
1400
1126/1
1433/1
0
50
BV
-506
čp.424
NLz
W
-572
1986
NLh
BV
-877
33
-1091
BV
/3
30
14
1134
1430/4
2
/
30
14
Zlatník
637
1127/1
k
to
o
p
0
58
ý
sk
ve
vo
o
N
TI
Ro
ta
va
NLh
NZt
1397/1
13
39
/
4
Nová Plzeň
-818
čp.601
-951
0
55
1402
-351
čp.280
ZS
1987
-148/1
čp.713
1430/1
NSp
1403/1
1437/2
1455/1
1454/1
1455/4
1
7
5
BV
2
/
79
19
-788
čp.330
-156
1455/5
-448
čp.213
-948
čp.331
/1
4
SM
1234
2
/
54
17
ZS
ň
vá
i
ř
Sk
W
1437/1
8
7
1
1
-573
čp.427
-318/2
čp.248
BV
1717/2
SM
-166
čp.170
1882/1
BV
BV
-356
čp.291
1423/1
1414/4
1460/1
ZS
1460/4
-624
čp.33
DG
W
ZO
1460/3
NSz
1423/2
-1112
-417
čp.272
17
07
/
4
BV
NEFUNKČNÍ
-461
čp.378
SESUVY AKTIVNÍ
62B
SESUVY OSTATNÍ
1
8
8
5
/
1
4
BV
3
/
82
18
87
5
10
72
p.
č
1466/1
2041/1
NSp NLz
63
STARÉ DŮLNÍ DÍLO
64
STARÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ A KONTAMINOVANÉ PLOCHY
65
OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ
66
ODVAL, VÝSYPKA, ODKALIŠTĚ, HALDA
67
TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA - VODOJEM
68
VODOVODNÍ SÍŤ
69
TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
70
SÍŤ KANALIZAČNÍCH STOK VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA:
1884
1255/3
NZt
62A
1414/2
1246/1
-165
čp.46
Á
SK
17
02
/
1
-158
čp.6
1467/1
14
67
/
3
1260/1
1262/1
1
/
1
0
7
1
1460/6
-574
čp.480
-320
čp.264
-277
čp.235
BV
1882/4
2
/
2
8
8
1
-328
čp.268
-1188
1468/7
1255/2
0
60
83
19
AM
BR
Í
PŘ
NLz
1
6
1
2
/
2
8
/2
46
12
1235/2
ZS
1465/1
-368
čp.299
1237/1
1260/2
1717/1
1462/1
1885/3
1966
ZSNSp
NZt
1243
KOMUNIKACE
-489
čp.383
1195
-319/1
čp.338
KÁ
C
DE
J
NE
1460/2
-438
1707/6
BV
NZo
1460/5
-319/2
čp.247
-318/1
čp.339
SM
1237/3
1237/7
1
6
5
3
/
1
6
/
1464
BV
ZS
-317/1
čp.152
11
/
1464
-317/2
čp.530
1464/9
-167
čp.47
ZAHRADA
1231
10
1464/
NSp
NLh
-1187
2
/
41
20
1256
1885/1
1260/3
ZS
W
1
/
40
17
1252/1
KOMUNIKACE
1
8
8
5
/
1
7
1414/1
1255/1
1611/2
Jezírko
BV
NZo
1414/3
1252/2
1264
12
66
BV
VP
-1160
2
5/
126
OH
1885/4
-402
čp.333
1278/1
NLz
-875
1
6
1
1
/
3
0
9
2023
1
8
8
5
/
1
8
1332/6
1
6
1
1
/
2
5
1
-263
-161
čp.43
BVZS
BV
NEFUNKČNÍ
1709
7
/
32
13
3
5/
126
1270/1
-160
čp.14
1332/5
1330/5
1
8
8
5
/
1
2
1
8
8
5
/
1
3
1332/3
-162
čp.250
BI
-261
1
8
8
5
/
1
0
-579
čp.376
NSz
NZt
ZS
NZt
NSz
W
1
8
8
5
/
1
1
1318/4
1270/4
1
6
1
1
/
3
0
7
1611/1
NEFUNKČNÍ
1270/3
1270/2
1278/3
1278/2
-190/2
1337/2
NEFUNKČNÍ
-272
čp.202
-429
čp.356
NSz
-1085
čp.722
1327/1
ZS
-867
1327/4
4
/
32
13
SM
1
6
1
1
/
3
0
8
1885/9
N
E
JD
E
C
K
Á
5
5
0
1333
-760
NLz
ZS
-190/1
čp.183
1890
1337/1
1176
-
5
/
0
9
-1
1547/2
1887
-190/4
1888
1547/3
NLz
Ptačí vrch
635
ZBOŘENIŠTĚ
VOLNÁ PLOCHA
-674
čp.672
1889
-763
čp.532
ZO
-762
čp.538
BV
ZS BV
ZV
-675
čp.671
1547/1
BV
-676
1895
-186
čp.21
-756
čp.537
1473/5
-873
-880
NZt
ZS
BI
1537/4
635,1
1536/1
1520/3
-266
čp.210
-335
čp.196
1537/1
1476/1
ZO
1537/6
SM
BV
-571
čp.421
-345
čp.284
BV
1482/1
-626
47
16
-191
čp.168
Á
CK
I
SL
A
R
K
-296/3
čp.540
1537/7
-869
-868
8
/
34
15
2
8/
-29
ZBOŘENIŠTĚ
VOLONÁ PLOCHA
-879
ZBOŘENIŠTĚ
VOLONÁ PLOCHA
-296/1
čp.237
Dolní Rotava
-369
čp.304
22
-6
-329
čp.269
40
10
-
NEDOSTAVĚNÝ
OBJEKT
NEFUNKČNÍ
17
38
/
3
-627
čp.669
DSd
7
48
70
10.
čp
2
-81
17
36
/
1
1621/3
-341
čp.279
9
/
37
15
1534/2
BI
1517/2
1896/1
-395/2
NLz
-625
-365
1946
1770/6
-789
čp.326
2
8/ 4
29
-35
čp.
1770/5
1908/1
NSp
-395/1
čp.328
-358/3
600
1896/2
NSp
1537/3
-2
čp.144
1908/2
NLh
BV
1528/1
-298/1
-321/1
čp.265
BÝVALÝ
OBCHOD
NEFUNKČNÍ
NSz
1779/1
1474/1
VP
2
1/
32
-
1537/5
1621/1
BI
1539
SM
SM
BI
-900
čp.682
Sv
at
av
a
TI
ZV
-870
/2
7
7
4
1
/2
21
16
NZt
-881
-297
čp.252
2
20/
15
Anenské údolí
SM
-353
čp.288
-456/1
W
BI
-268
čp.220
-456/3
čp.681
-456/2
čp.375
a
av
ot
R
1779/2
1473/7
4
/
36
15
-813
NLh
1620/2
Á
CK
I
RN
HO
-790
čp.325
NEFUNKČNÍ
OBJEKT
NZt
NLz
-391
čp.324
-358/1
čp.531
8
/
28
15
1941/1
2025
1535/7
2024
-770
čp.539
1950
-313
čp.258
-878
1770/4
-410
1941/2
1500
-473
NLz
-374
čp.327
-411
čp.346
1770/3
2026
2027
2028
2029
177
0/
2
1611/4
BV
NZt
-415
čp.350
-314/1
čp.259
-764
čp.534
1949
-416/1
1956
Á
K
C
VI
O
H
IC
Ř
D
N
JI
BI
TI
-197/2
-507
čp.415
-871
17
70
/
1
-307
čp.243
1528/9
NEFUNKČNÍ OBJEKTY
ČÁSTEČNĚ ZBOŘENIŠTĚ
-198
BV
-766
čp.536
1504
NSp
NLz
1528/7
17
69
/
4
-79
2
BV
1572/9
-377
čp.305
1896/3
77
čp.2
533
17
69
/
3
55
0
NLz
BI
1508/1
NSz
ZS
1933
1958
15
67
/
3
-767
čp.302
71
19
15
77/
1
2004
ZS
17
69
/
2
17
46
/
1
NZt
2003
1576/2
Anenská výšina
639
2016
2002
NSp
NSp
1767/2
TĚLESO BÝVALÉ VLEČKY
0
200
NSp
ZAHRADA S OBJEKTY
2005
2
/
20
20
W
NSp
OPLOCENO
DROBNÉ
STAVBY
1965/1
1961/2
NZo
1
6
0
9
/
1
2
2018
W
633
NSp
1
7
1
3
W
RZ
ČOV
1579
1584
70A
KANALIZACE DEŠŤOVÁ (ČÁRKOVANĚ - VE VÝSTAVBĚ)
70B
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (ČÁRKOVANĚ - VE VÝSTAVBĚ)
-227
3
TI
NZt
-1065
-1064
čp.710
1
6
0
9
/
1
3
1601
1610/2
1768/1
NZt
NSp
4
/
36
17
1609/3
1609/5
1768/2
ZAHRADA
NSp
1610/1
TĚLESO BÝVALÉ VLEČKY
1768/6
NSp
5
/
8
6
7
1
20
/
09
16
8
199
71
VÝROBNA ELEKTŘINY - MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
72
ELEKTRICKÁ STANICE VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
73
NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA:
1768/3
1995/5
DZ
NSp
1964
ZS
BV
-1066
W
3
/
67
17
-894
čp.677
1769/1
TĚLESO BÝVALÉ VLEČKY
1
0
6
7
2
/
39
17
1612/9
157
8/
2
2
0
1
5
1578/1
1995/4
1930
1961/1
Rozcestí
NZt
1929
NZt
1767/1
1739/6
ZAHRADA
1965/2
NSz
1567/2
-893
čp.675
1487
1567/1
2001
BV
BV
8
2
19
6
200
1574/2
NLz
NSp
1927
2009
NSp
2011
1934
1977
1572/2
157
2/
1
2008
1935
-765
čp.535
-203
čp.138
-202/2
-475
čp.384
NLz
NSz
80
17
-202/1
čp.28
TĚLESO BÝVALÉ VLEČKY
1574/1
Me
z
n
í
p
o
t
o
k
BI
1572/8
ZO
BV
1896/4
1957
1959
-286
čp.249
1609/9
NSp
1
6
0
9
/
1
1
1609/17
ZAHRADA
2
/
36
17
-357
čp.292
1609/6
1
6
0
9
/
1
0
BV
-315
čp.263
-349
čp.289
1
/
8
4
6
1
-242
čp.198
1997
5
/
9
4
6
1
-207/1
1600/2
1605/4
BV
1587
-347
čp.285
Rotava - žst.
1607
33
/
12
16
1995/1
-895
čp.678
1
6
4
9
/
2
-211
čp.34
BV
-214
čp.36
16
50
NLz
160
5/
1
-876
73A
NADZEMNÍ VEDENÍ ZVN 400 KV S OCHRANNÝM PÁSMEM
73B
NADZEMNÍ VEDENÍ VVN S OCHRANNÝM PÁSMEME
73C
NADZEMNÍ VEDENÍ VN S OCHRANNÝM PÁSMEM
73D
PODZEMNÍ VEDENÍ VN
1776
99
19
Í
AŽ
DR
NÁ
6
0
0
L E G E N D A
NSp
1993
W
1
7
6
6
NLo
STAV
NÁVRH
REZERVA
1618/1
5
5
0
3
6
7
1
3
/
36
17
TĚLESO BÝVALÉ VLEČKY
-230
čp.186
74
TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM VČ.BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA
75
VEDENÍ PLYNOVODU VČ. BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA
plochy s rozdílným způsobem využití
75A
VVTL PLYNOVOD VČ. BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA
75B
VTL PLYNOVOD VČ. BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA
plochy bydlení
75C
STL PLYNOVOD
75D
NTL PLYNOVOD
NSp
1
9
8
4
1
6
1
2
/
3
2
1618/3
W
3
/
39
17
NSp
1765/1
NLo
1618/2
1
7
3
4
/
2
2020/1
BH
BYDLENÍ - V BYTOVÝCH DOMECH
76
BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ
TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ JINÝMI PRODUKTY VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
BI
77
ROPOVOD VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
BV
BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ
78
PRODUKTOVOD VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
79
TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
80
TEPLOVOD VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
81
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
82
KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
1734/1
NSp
1
6
1
2
/
2
0
17
39
/
4
17
36
/
5
1765/2
1
6
1
2
/
1
1
NSp
-988
plochy rekreace
DSd
1
6
1
2
/
3
4
A
N
E
N
S
K
É
1991
2
0
1
2
Ú
D
O
LÍ
RI
REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
RZ
REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ KOLONIE
PLOCHA
VE VÝSTAVBĚ
Anenské údolí
1990
/3
0
9
-8
plochy občanského vybavení
/1
0
9
-8
VP
NSp
-891
čp.680
17
39/
1
1
6
1
2
/
1
9
JADERNÉ ZAŘÍZENÍ
OS
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
84
OBJEKTY NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S UMÍSTĚNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI
OH
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
85
SKLÁDKA ODPADU VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
86
SPALOVNA VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
87
ZAŘÍZENÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
88
DÁLNICE VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
89
RYCHLOSTNÍ SILNICE VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
90
SILNICE I. TŘÍDY VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
91
SILNICE II. TŘÍDY VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
92
SILNICE III. TŘÍDY VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
93
MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE:
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ -STAV
ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
ZO
ZELEŇ - NA PLOCHÁCH OSTATNÍCH
doc. ing. arch. Ivan KAPLAN
ing. arch. Martina FIALOVÁ
ing. Kateřina JELÍNKOVÁ
1 : 5 000
DATUM:
95
ŽELEZNIČNÍ DRÁHA REGIONÁLNÍ VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
97
VLEČKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
98
LANOVÁ DRÁHA VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
DZ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNIČNÍ
99
SPECIÁLNÍ DRÁHA VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
DG
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - GARÁŽE
100
TRAMVAJOVÁ DRÁHA VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
101
TROLEJBUSOVÁ DRÁHA VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
102
LETIŠTĚ VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM - OP S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM STAVEB
103
LETECKÁ STAVBA VČ. OCHRANNÝCH PÁSEM
104
VODNÍ CESTA
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VP
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL
105
HRANIČNÍ PŘECHOD
VD
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
106
CYKLOSTEZKA, CYKLOTRASA, HIPOSTEZKA A TURISTICKÁ STEZKA:
VZ
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
NZo
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NZt
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
plochy lesní
106A
TURISTICKÁ STEZKA
106B
CYKLISTICKÁ TRASA
106C
CYKLOSTEZKA
107
OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
108
VOJENSKÝ ÚJEZD
109
VYMEZENÉ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ
110
OBJEKT CIVILNÍ OCHRANY
111
OBJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY
112
OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
113
OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA, KREMATORIA
NLo
PLOCHY LESNÍ - LESY OCHRANNÉ
114
JINÁ OCHRANNÁ PÁSMA
NLz
PLOCHY LESNÍ - LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
115
OSTATNÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
NLh
PLOCHY LESNÍ - LESY HOSPODÁŘSKÉ
116
POČET DOKONČENÝCH BYTŮ K 31.12. KAŽDÉHO ROKU (2011)
117
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z PLATNÉHO ÚP A ZMĚN
118
JINÉ ZÁMĚRY:
NSp
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ
118A
NADŘAZENÉ ZÁMĚRY - VODOHOSPODÁŘSKÉ
ZE
ZAHRADY EXTENZIVNÍ
118B
ZÁMĚRY MĚSTA
118C
ZÁMĚRY SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ
118D
PLOCHY Z ÚZEMNÍHO PLÁNU
NSz
A
ŽELEZNIČNÍ DRÁHY CELOSTÁTNÍ VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU
plochy zemědělské
Pás
94
DSd
plochy smíšené nezastavěného území
3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ -STAV
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
KORIDOR VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI
W
prosinec 2014
93B
96
plochy vodní a vodohospodářské
PARÉ:
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ (SYMBOLEM DS OZNAČEN POUZE NÁVRH)
plochy výroby a skladování
3
93A
DSk
SEVER:
ZPRACOVALI:
MĚŘÍTKO:
ZS
TI
Č. VÝKRESU:
PLOCHY S ROZDÍLNÝM
ZELEŇ - NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
plochy technické infrastruktury
doplňující průzkumy a rozbory
VÝKRES:
ZV
plochy dopravní infrastruktury
ZPRACOVATEL : ING. ARCH. IVAN KAPLAN - AGORA STUDIO
Vinohradská 156, Praha 3, 130 00
RADIOVÉ SMĚROVÉ PAPRSKY VČ. OCHR. PÁSMA
83
plochy sídelní zeleně
POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ROTAVA
82C
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
SM
OBJEDNATEL : MĚSTO ROTAVA
KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ METALICKÉ A OSTATNÍ
OM
plochy smíšené obytné
ÚZEMNÍ PLÁN
82B
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
PV
ROTAVA
KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ OPTICKÉ
OV
plochy veřejných prostranství
W
82A
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA - ZEMĚDĚLSKY NEVYUŽÍVANÁ - ZAROSTLÉ PLOCHY
3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ -STAV
Pás
B
3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ -STAV
Pás
C

Podobné dokumenty

Popis funkcí VISI Flow…

Popis funkcí VISI Flow… Tlakové poměry v průběhu vstřikování dávají informaci o rozdílech ve smrštění taveniny v průběhu tuhnutí a tím vyvolaném zvlnění vstřikovaného dílu. Systém jednak dává informaci o průběhu tlaku ve ...

Více

SCAMLIST - KLIKAČKY, KTERÉ VÁS STEJNĚ NEVYPLATÍ

SCAMLIST - KLIKAČKY, KTERÉ VÁS STEJNĚ NEVYPLATÍ 10000usd-mail.com 1000-mail.com 100-cash.com 100cents-1000dollars.com 100-dollars-mail.com 100dollarsmails.com 100euro-mail.com 100-percents-work-bux.com 101clix.com 10bux 10bux.net 10-cash.com 10c...

Více

Velikonoční nabídka (PDF katalog ke stažení)

Velikonoční nabídka (PDF katalog ke stažení) Přivítejte s námi Velikonoce a potěšte své obchodní přátele či kolegy milým sladkým dárkem, který povzbudí jarní náladu… …nebo si užijte spoustu zábavy při přípravě jarních dobrot. S našimi pomocn...

Více