Pane slyš náš hlas chcem` te chválit zas za to ze máš v péci celý

Komentáře

Transkript

Pane slyš náš hlas chcem` te chválit zas za to ze máš v péci celý
Pane slyš náš hlas
chcem’ tě chválit zas
za to že máš v péči
celý svět i nás
Vydalo sdruženı́ YMCA - Jindřichův Hradec
pro potřeby letnı́ch táborů, 2009
NEPRODEJNÉ!
1
Apoštolská
1. Prosı́me tě dej nám Pane sı́lu
chceme začı́t podle slov tvých žı́t
věřı́me, že jednou budem v mı́ru
společně u tvého stolu vı́no pı́t
2. Dı́vej se na všechny naše zkoušky
jak se utápı́me v starostech
Bez tebe by svět byl jenom pouštı́
bez tebe by život neměl vůbec žádný cı́l
3. = 1.
2
Bojujte dál
Ref.: Bojujte bojujte dál
Bojujte bojujte dál
pohled’te jen v dálce svı́tá
pohled’te jen den nás vı́tá
bojujte bojujte dál
1. Zpřı́ma chod’te pozdvihněte hlavu
i když pro vás vavřı́n neroste
nechte mocným moc a slavným slávu
o jejich se přı́zeň neproste
2. Kdo se ani zlatem koupit nedá
nemlčı́ a s proudem nepluje
spravedlnost kdo ve světě hledá
v jedné řadě s námi bojuje
3. K útěku-li z boje chytrost radı́
holubičı́ mějte prostotu
opatrnı́ bud’te jako hadi
nezběhněte z cesty k životu
4. Bojujte však pomstu nechte Pánu
On je soudce a sám určı́ trest
Prohraje kdo ranou splácı́ ránu
k nenávisti kdo se nechá svést
5. Neusněte at’ vejdete zı́tra
v zemi novou v zaslı́benou vlast
Nocı́ at’ vás vede přı́slib jitra
vládou temna nenechte se zmást
3
Čest dej
Ref.: /: Čest dej, jen Pánu Bohu svému dej :/ 4x
Pán jen, Pán jen, jen Pán bud’ oslaven
Pán jen Pán bud’ oslaven
1. Přijde k tobě d’ábel sám, abys před nı́m klek’
na to dobrou radu mám, vyzkoušený lék
Moc i slávu, světa řı́š vše ti nabı́dne
ty mu na to odpovı́š: ne, ne, ne
2. Bez fára a bez vily nemáš úroveň
co tě v mládı́ učili na to zapomeň
celý svět už věřı́ ted’ jen v to tele zlacené
Dáš jim na to odpověd’: ne, ne, ne
3. Všednı́ den se proměnı́ v cestu do ráje
marjánkový kořenı́ věc moc dobrá je
strach a smutek šed’ a tı́ž z tebe opadne
Ty jim na to odpovı́š: ne, ne, ne
4. Kočku chtěla sežrat myš, dvakrát dvě je pět
tak nám to tu podepiš, otevřeš si svět
však jsou slova jak sám vı́š proutky čarovné
Ty jim na to odpovı́š: ne, ne, ne
4
Dál přece nejdeme sami
1. Dál přece nejdeme sami
dál Pán tu zůstává s námi
dál cestu určil svým dětem
dál tı́mto světem - haleluja
2. S nı́m cesta nenı́ tak těžká
s nı́m každá chvı́le je hezká
s nı́m jdeme všichni a spolu
s nı́m jdeme domů – haleluja
5
Děkujem Ti Pane Bože
1. Děkujem Ti Pane Bože že nás máš tak rád
že jsme mohli dneska ráno zdravı́ vstát
2. Děkujem Ti Pane Bože že si smı́me hrát
že si také můžem spolu zazpı́vat
3. Děkujem Ti Pane Bože za ten dnešnı́ den
dej at’ tebe každý chválı́ v srdci svém
6
De profundis
1. Temnou, divnou mlhou bloudı́m sem a tam,
černá s bı́lou smı́chaly se spolu.
Nevidı́m už, co je pravda, co je klam,
nevı́m, jdu-li nahoru, či dolů
Ref.: Řekni slovo, řekni slovo, Pane,
at’ pomine tahle šedá tma,
řekni slovo a zázrak se stane,
uzdravena bude duše má.
2. Nerozeznám dobře okraj propasti,
nevı́m, je-li na krok dosti mı́sta.
Strach mám, abych neupadl do pasti,
kterou na mne pokušenı́ chystá.
3. Přı́zrak nočnı́ sleduje mne potajı́,
divné hlasy otázku mi kladou,
divné hlasy otázku mi šeptajı́,
k čemu věrnost, nač pohrdat zradou.
7
Dı́ky
1. Dı́ky za toto krásné ráno
dı́ky za každý nový den
dı́ky za to, co už je za mnou
jako těžký sen
2. Dı́ky za všechny věrné druhy
dı́ky ó Pane za tvůj lid
dı́ky že všechny křivdy dluhy
mohu odpustit
3. Dı́ky za moje pracoviště
dı́ky za každý drobný zdar
dı́ky za všechno krásné čisté
dı́k za hudby dar
4. Dı́ky za to co zarmoutilo
dı́ky za to co potěšı́
dı́ky že vedeš mne má sı́lo
cestou nejlepšı́
5. Dı́ky že smı́m tvé Slovo chválit
dı́ky že Ducha dáš mi též
dı́ky že nablı́zku i v dáli
lidi miluješ
6. Dı́ky že všem jsi přines spásu
dı́ky toho se přidržı́m
/: dı́ky že věřı́m tvému hlasu
že ti patřit smı́m :/
8
Do tvých starostı́
A. Do tvých starostı́ smutků úzkostı́
přišel ten, kdo má tě rád a z bı́d tě vyprostı́
B. Králů Král, pánů Pán
je nám bez rozdı́lu všechněm zvěstován
9
Doufej v Hospodina
A. Doufej v Hospodina celým srdcem svým
a na rozumnost svou se nespoléhej
Na všech cestách svých snaž se jej poznávat
On spravovati bude cesty své
B. Doufej v Boha, Hospodina
doufej v Pána, on spravovati bude stezky tvé.
10
Duha
1. Stará archa chránı́ Noa před vodou
Bůh duhu na oblohu dá
bouře valı́ se pod temnou oblohou
Bůh duhu na oblohu dá
Ref.: /: Když černej mrak na nebi slunce zakrejvá :/
navzdory černej tmám duha nám jak slunce svı́tı́
Bůh duhu na oblohu dá
2. Jı́t se dá i poušti sluncem spálené, Bůh...
kdo jde za nı́ dojde k zemi slı́bené, Bůh...
3. Kalný Jordán přejı́t bránı́ dravý proud, Bůh...
kdo jde za nı́ ten nemůže utonout, Bůh...
11
Het bot ba
1. /: Het bót ba to ba’a ba kotba i joi jem
me ga bal lónni bo :/
/: Bal lonni bo :/
Het bot ba . . . . . .
2. /: Kde se dva neb tři ve jménu mém sejdou
já uprostřed nich jsem :/
/: Uprostřed jsem :/
Kde se dva neb tři . . . . . .
12
Hosana
1. /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi :/
Jméno slavı́me tvé chválı́ tě srdce mé
Vyvýšen bud’ ó Bože náš, hosana Bohu na nebi.
2. /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi :/
Jméno slavı́me tvé. . .
. . . sláva tobě Králi náš.
3. = 1.
13
Hřı́chy
Ref.: Hřı́chy tvý tě jednou doženou
zkoušı́š spálit mosty za sebou
všechno zlý v dušı́ dál si vláčı́š tmou
hřı́chy tvý tě jednou doženou
1. Váháš jestli má cenu se prát
váháš jestli znova začı́t hrát
hřı́chů svých snad začı́t litovat
2. Troufám si ti dát to oč jsi stál
troufám si tě vést zas o krok dál
/: Hřı́chy tvý na sebe jeden vzal :/
14
Hvězda
1. Tomu, kdo pro žal hlavu věšı́,
na nebi hvězda zářı́,
zahánı́ tmu a smutné těšı́,
osušı́ slzy z tvářı́.
2. Snı́h na dlani tě bude hřát
a mráz ten nespálı́ tě,
vlk s beránkem si bude hrát
a králem bude Dı́tě.
15
Hvězdy tiše vyšly
1. Hvězdy tiše vyšly kuřátka šla spát
v ochranu tvou Bože chci se odevzdat
2. Děkuji i prosı́m za dar života
za vše co mi dává tvoje dobrota
3. Opatruj mi všechny které mám tak rád
uč mne mluvit pravdu lži se vystřı́hat
4. Bud’ tak jako ve dne v noci se mnou zas
k práci včas mne probud’ opět v jitřnı́ čas
16
Chci Pane chválit tě
Ref.: /: Chci Pane chválit tě den ode dne vı́c :/
chci hledat tvoji tvář poznávat milost tvou
chci tebe chvláit
1. Chci tebe vı́ce znát. . .
2. Chci k tobě lásku mı́t. . .
3. Jen tobě sloužit chci. . .
(Druhý hlas: Ptáci v oblacı́ch tobě zpı́vajı́,
stromy na polı́ch ruce zvedajı́,
i já zpı́vat chci, ruce pozvednout k oslavě tvé.)
17
Chvalozpěv
1. Neskládejte v mocných naději
v sı́le jejich, která skály láme
ochabne dřı́v nebo později
nedoufejte v zdánı́ které klame
Ref.: Ty jsi hoden žehnánı́ a chvály
tvoji moc a sı́lu slavı́me
před tebou se Pane Kriste králů Králi
dobrovolně sklánı́me
2. Vláda jeho nenı́ na chvı́li
pravda věčná platı́ v jeho řı́ši
v jeho panstvı́ nenı́ násilı́
blaze tomu kdo hlas jeho slyšı́
3. Žı́znivým dá napı́t z pramene
nedolomı́ nalomenou třtinu
proměňuje srdce kamenné
odpustı́ i zbloudilému synu
4. Znaveným on sı́ly dodává
uvězněným snı́má pouta z rukou
stojı́ při těch kdo jsou bez práva
otevı́rá všechněm kteřı́ tlukou
18
Jak dobré a utěšené
1. /: Jak dobré a utěšené žijı́-li bratři v lásce :/
/: Radost majı́ v lásce když přebývajı́ :/
2. . . . sestry . . .
3. . . . všichni . . .
19
Jednou přijde smrtka
1. Jednou přijde smrtka s kosou
žluté tělo bude na marách
vezme tiše moji mrchu bosou
prach se zase vrátı́ v prach
Dı́ky že smrt ještě nenı́ konec
že se ještě na vı́c těšit smı́m
A když slýchám z věžı́ zrána zvonec
Myslı́m na den kdy se rozloučı́m
2. Proč mi tvoje ruka svatá
skřı́plý srdce vyndá z klád
Proč měčeká země zlatá
nevı́m proč mě máš tak rád
Proč mě denně taháš znovu z bláta
skřı́plý srdce vyndáš z klád
Bez podvodů zve mě země zlatá
proč mě Pane máš tak rád
3. Proč mi tvoje ruka svatá
skřı́plý srdce vyndá z klád
Proč měčeká země zlatá
nevı́m proč mě máš tak rád
20
Jen ty Pane můj
Ref.: /: Jen ty Pane můj jen ty’s můj štı́t
má sláva ty mou hlavu pozvedáš :/
1. /: Mnoho je těch kteřı́ kolem volajı́
V Bohu žádnou pomoc nenajdeš ! :/
2. /: Volal jsem k Pánu svému v úzkosti
a on prosbu moji vyslyšel :/
3. /: Ty mi dáváš spánek novou sı́lu
v novém dni mne znovu podpı́ráš :/
4. /: Nebudu se bát ani tisı́ců
těch kdo mě pronásledujı́ :/
21
Jsem zde na zemi poutnı́kem
1. Jsem zde na zemi poutnı́kem
v prachu zmatených stop
Bloudı́m přece však zpı́vám všem
kdo hledı́ na svůj hrob
Ref.: Zpı́vám o tom že nalézám
cestu již ze smrti do nebe
Bůh sám který svět stvořil nám
úděl nás lidı́ vzal na sebe
2. Na své pouti když hledám cı́l
skrytý před tvářı́ mou
v světě kde člověk ve tmách žil
zřı́m hvězdu zářivou
22
Každý den
Každý den Pán mi sı́lu dává
pı́snı́ mou je můj Pán
On se stal mým spasenı́m
když kráčı́m s nı́m nemusı́m se bát
když kráčı́m s nı́m nemusı́m se bát
23
Kdo mě z pout mých
Ref.: Kdo mě z pout mých ven vyvodı́
kdo ta pouta odstranı́
jenom láska vysvobodı́
láska bázeň vyhánı́
1. Být jak strom co plody nese
nejen listı́ pro krásu
být jak strom co neohne se
nebojı́ se nečasu
2. Být jak dům na skále pevné
jako maják na moři
se kterým ani přı́val nehne
když se na něj obořı́
Ref.:
3. Pramen žitı́ někde najı́t
neznat co je únava
třeba sám dál pravdu hájit
i když právě prohrává
4. Kdybych pronik’ do atomu
kdybych létal na Měsı́c
jako anděl mluvil k tomu
lásku neměl nejsem nic
Ref.:
24
Kdo na kolenou klečı́
1. Kdo na kolenou klečı́ vı́dá dál
Kdo na kolenou klečı́ vı́dá dál
Ref.: Život svůj prý kdo ztratı́
jen ten ho zachránı́
Dlouhý, těžký je chápánı́
2. /: Kdo nedělá moc řečı́ povı́ vı́c :/
3. /: Kdo dává, zpět nežádá, má dost sám :/
25
Kdo stvořil
1. Kdo stvořil třpytı́cı́ se hvězdy
/: třpytı́cı́ se hvězdy :/
kdo stvořil třpytı́cı́ se hvězdy
náš Otec Bůh
2. . . . létajı́cı́ ptáky . . .
3. . . . vlnı́cı́ se moře . . .
4. . . . celou naši zemi . . .
5. . . . tebe jeho i mne . . .
6. Bůh stvořil třpytı́cı́ se hvězdy
létajı́cı́ ptáky vlnı́cı́ se moře
Bůh stvořil celou naši zemi tebe i mne.
(Mezi 5. a 6. sloku možno vložit dalšı́, např.:
velikánské slony, pı́chajı́cı́ ježky, půdnı́ baktérie. . . )
26
Koho včelky chválı́
1. Koho včelky chválı́ pı́lı́ nezměrnou
kampak broučci malı́ zas mı́řı́ s lucernou
kdo je známý ještě jako tvůrce řek
taky kapky deště co dává žı́zni flek
Ref.: /: Dobrý Bůh náš Pán Bůh náš Pán
moudrý štědrý dárce Bůh náš Pán :/
2. Podı́vejme sovy majı́ zvláštnı́ řád
v noci dlouho lovı́ a ráno chodı́ spát
a co teprv brouci jaká těch je změt’
jen Bůh všemohoucı́ zná všechny nazpamět’
3. Kdo se stará aby létal dětem drak
učı́ malé žáby zakvákat kvaky kvak
kdo dál žehná zemi i když je maličká
kdo je mezi všemi na světě jednička
4. On jak žádný druhý měsı́c měnı́ v srp
zebrám dává pruhy a velbloudovi hrb
jitrnice vepři vlnu ovečkám
s nı́m je člověk ve při
když na vše stačı́ sám
27
Křı́ž
Ref.: /: Láskou svou nás Pane :/
láskou svou nás pozvedáš
/: Křı́žem svým dál Pane :/
křı́žem svým zvedáš křı́ž náš
1. Ve chvı́lı́ch nejistot člověku nabı́zı́š
jediný pevný bod na zemi, tvůj křı́ž
2. Ovečkám ztraceným záchranu přinášı́š
v blouděnı́ kéž je jim majákem tvůj křı́ž
28
Kumbaja
1. Přijd’ k nám Pane náš, kumbaja
Přijd’ k nám Pane náš, kumbaja,
Přijd’ k nám Pane náš, kumbaja
/: ó Pane, kumbaja:/
2. Vidı́š nás svůj lid, kumbaja,
přišli jsme tě ctı́t, kumbaja,
vždyt’ ty jsi náš štı́t, kumbaja,
/: ó Pane, kumbaja :/
3. V pokoře uč žı́t, kumbaja,
společně dej jı́t, kumbaja,
chlebem svým nás syt’, kumbaja,
/: ó Pane, kumbaja :/
4. Cestu ukazuj, kumbaja,
věrně při nás stůj, kumbaja
slyšet dej hlas svůj, kumbaja,
/: ó Pane, kumbaja :/
5. Svobodu nám dej, kumbaja,
zlo v nás přemáhej, kumbaja
dveře otvı́rej, kumbaja,
/: ó Pane, kumbaja :/
29
Laudato sii
Ref.: /: Laudato sii o mi Signore :/ 4x
1. Dı́k za všechno cos’ stvořil Pane
dı́k za teplo když slunce plane
dı́k za hvězdy za vánek svěžı́
dı́k za vodu za hudbu z věžı́
2. Dı́k za vesmı́r planetu Zemi
dı́k za chvı́le kdy dobře je mi
za přı́rodu když všechno vzkvétá
moře hory za krásu světa
3. Za to všechno dı́ky vzdáváme
spolu s bratry žalmy zpı́váme
at’ každý z nás zblı́zka i zdáli
celým srdcem tě Pane chválı́
/: Celým srdcem tě Pane chválı́m :/ 4x
30
Moudrost mi Pane dávej
1. Moudrost mi Pane dávej abych po tvé cestě chodil
moudrost mi Pane dávej at’ ve tmě nebloudı́m
moudrost mi dávej sám ji nemám
moudrost mi dávej at’ tě hledám
moudrost mi Pane dávej at’ ve tmě nebloudı́m
31
Nám Pane dal jsi slovo své
Ref.: Nám Pane dal jsi slovo své
Ducha svého dej nám též
at’ tebe vždycky přijmeme
Ducha svého dej nám též
1. Zůstaň Pane s nám všechny dny až na věky
Ducha svého dej nám též
Ty jsi cesta ty jsi život pro nás pro bratry
Ducha svého dej nám též
2. Všechny moci světa když nás Pane týrajı́
Ducha svého dej nám též
ve vı́ře nás přece Božı́ sı́la provázı́
Ducha svého dej nám též
3. Stále znovu zpı́vám Pane dej nám Ducha též
Ducha svého dej nám též
který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne
Ducha svého dej nám též
32
Někdo mě vede za ruku
1. Někdo mě vede za ruku když bojı́m se jı́t tmou
to je ten který o mně vı́ který je na mě laskavý
je stále nade mnou
2. Někdo mi dává dennı́ chléb že nemusı́m mı́t hlad
to je ten který o mně vı́ který je na mě laskavý
a chce mi pomáhat
3. Někdo mi dává sı́lu též když už jsem unaven
to je ten který o mně vı́ který je na mě laskavý
at’ je noc nebo den
4. Někdo mě vede za ruku proto se nechci bát
to je ten který o mně vı́ můj dobrý Pán Bůh laskavý
který mě má tak rád
33
Nenı́ lepšı́ na tom světě
1. Nenı́ lepšı́ na tom světě nežli Boha ctı́ti
jeho vzývat jemu sloužit jeho veebilti
2. Nenı́ lepšı́ na tom světě nežli druhým dávat
však bohatstvı́ s jeho strastı́ ani nepoznávat
3. Nenı́ lepšı́ na tom světě než v pokoji bývat
mı́sto zlostı́ mrzutostı́ Pánu Bohu zpı́vat
4. Nenı́ lepšı́ na tom
světě než svědomı́ čisté
to nám dávej uchovávej milý Pane Kriste
34
Nevı́m Pane
1. Nevı́m Pane co ti dát nevı́m jak ctı́t Tebe
že jsem mohl dobře spát a že vidı́m nebe
2. Nevı́m Pane jak dát znát že chci tobě věřit
že chci bližnı́ milovat vı́ru láskou měřit
3. Věřı́m Pane že ty vı́š co je v lidském nitru
dřı́v vše za mne vyslovı́š než dáš vzplanout jitru
4. Proto přetvoř srdce mé at’ to nenı́ kámen
/: Dej mi radost a chut’ žı́t za to prosı́m. Amen :/
35
Odpust’
1. Odpust’ že dnes tak jako včera
jsem tobě věrnost sliboval
odpust’ že zrána do večera
jsem tebe skutkem zrazoval
odpust’ že zrána do večera
jsem tebe skutkem zrazoval
2. Odpust’ že jsem nevyslech’ bratra
který se mne na radu ptal
/: odpust’ že jsem se dı́val spatra
na toho který klopýtal :/
3. Odpust’ že nad svou hněvivostı́
nechal jsem slunce zapadnout
/: odpust’ že jsem dnes bez milosti
slepého nechal upadnout :/
4. Odpust’ mi Pane zase znova
odpust’ mi každý lásky dluh
/: odpust’ všechna zbytečná slova
odpust’ jenž slitovný jsi Bůh :/
36
Otevřete brány
1. Otevřete brány hradeb kamenných
otevřete brány hradeb srdcı́ svých
otevřete aby mohl dál
nechte všeho nechte obav starostı́
připravujte cestu jeho královstvı́
připravujte cestu aby vejı́t mohl slávy král
Ref.: To kvůli králi, králi připrav každý cestu
cestu svou
to kvůli králi, králi naprav každý cestu
cestu křivou cestu zlou
2. Pozdvihněte svoje srdce znavená
posilněte klesajı́cı́ kolena
otevřete aby mohl dál
nenı́ doba k spánku je čas nabrat sil
pominula noc a den se přiblı́žil
připravujte cestu aby vejı́t mohl slávy král
37
Pane slyš náš hlas
Pane slyš náš hlas
chcem Tě chválit zas
/: za to že máš v péči celý svět i nás :/
38
Pán Bůh nás má všechny rád
1. Pán Bůh nás má všechny rád
a odpouštı́ nám každý den
proto také chceme se mı́t rádi navzájem
2. Volá k sobě všechny děti:Děti pojd’te sem!
Zvu vás všechny do královstvı́
kdo chce pojd’te jdem.
39
Plné ruce plná ústa dı́ků
1. Plné ruce plná ústa dı́ků
každý den vždy nový důvod mı́t
chválu vzdávat bez frázı́ a zvyků /: nauč nás žı́t :/
Stěžı́ chápem, co se denně stává
jenom vı́rou je to možné vzı́t
a kdo vı́ to zpı́vat nepřestává
Ref.: Haleluja my ty i já haleluja at’ znı́ chvála jásavá
/: haleluja :/ haleluja at’ znı́ chvála jásavá
2. Plné oči plná ústa chvály
tolik pěkných věcı́ kolem nás
nezahálı́ kdo v životě chválı́ /: dál půjde snáz :/
Každému at’ zaznı́ dobrá zpráva
aby spásu nikdo nepropás’
a kdo vı́ to zpı́vat nepřestává
3. La la la . . .
Všem lidem své dary Pán Bůh dává
nenı́ kdo by s prázdnou musel jı́t
a kdo vı́ to zpı́vat nepřestává
40
Posila na cestu
1. K svobodě je dlouhé putovánı́
těžké bývá zvednout se a jı́t
Tolik různých pout tolik závor v cestě bránı́
jen sám Bůh je umı́ rozlomit
2. V noci naplněné odhodlánı́m
v noci která je tou poslednı́
Beránek a chléb, v ruce hůl a žádné spanı́
za zdmi domů krvı́ značených
3. Na úsvitu voda staré splavı́
stı́ny zákeřného otroctvı́
Cesta mı́řı́ dál celý průvod jde před námi
směr udává nám sloup ohnivý
4. Každý kdo se dlouhou cestou znavı́
zadarmo se vı́na napı́t smı́
dostává i chléb, novou sı́lu z Božı́ch dlanı́
vı́ru že smrt končı́ vzkřı́šenı́m
41
Povı́m vám ted’
1. Povı́m vám ted’ jakou radost mám
smutnou prériı́ když jedu sám
2. Cesta skalnatá kudy se mám brát
kde najdu klid koho mám mı́t rád
3. Temná je noc jasný je cı́l
v Božı́ ochraně bude vždy můj dı́l
42
Přı́mluvný zpěv
1. Za ty. kdo hladem trpı́ a bı́dou,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
Za ty, kteřı́ druhými jsou odmı́táni
prosı́me: Zjev svoji slávu!
2. Za ty, kdo bolest majı́ a pláčı́,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
Také za ty, kteřı́ jsou svázáni pouty,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
3. Za ty, kdo Slovo svaté tvé kážı́,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
Za ty, kteřı́ ve jménu tvém bližnı́m sloužı́,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
4. Za ty, kdo světem bez lásky bloudı́,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
Za ty, kteřı́ jsou stále nám protivnı́ky,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
5. A tak pro Krista, svatého Pána,
prosı́me: Zjev svoji slávu!
Učiň, celý svět náš at’ v mı́ru tě chválı́!
Prosı́me: Zjev svoji slávu! Amen
43
Rannı́ prosba
1. Prosı́me tě, Pane, bud’ s námi celý den,
at’ ve všem, co se stane, jsi námi oslaven.
Ref.: Pane náš, prosı́me, dej,
at’ smutek nenı́ králem a bolest princeznou,
slunce at’ má správný jas,
v tobě pravou radost at’ smutnı́ naleznou,
prosı́me tě, vyslyš nás.
2. At’ přestáném se mračit a dokážem se smát,
at’ umı́ znovu začı́t ten, koho zastih’ pád.
3. At’ postavı́me chrámy z tvé lásky v srdcı́ch svých,
bud’ celý dnešek s námi, at’ přemůžeme hřı́ch.
4. At’ nejdem spát s otázkou, co ty nám zı́tra dáš,
at’ všechno pnjmem s láskou, jak ty nás přijı́máš.
44
Rok za rokem
Ref.: Rok za rokem roky, léta jdou, k roku rok,
v ruku laskavou, ó Pane v ruku tvou
Vkládám dny a roky tak, jak jdou.
1. Znám časy, kdy tě smı́ch opustı́,
vı́m o těch dobách zlých,
vı́m o úhoru, bodláčı́,
o dechu, který nestačı́, ó
2. Znám léta zářivá,
hojný stůl a kalich oplývá
a pı́seň chválı́ růst i žeň,
natisı́ckrát jsi obdařen.
3. Svou ruku do dlanı́
silnějšı́ch, než je mé doufánı́,
já vložı́m s dechem poslednı́m,
za řekou času zemi zřı́m.
45
Řekl tobě
1. /: Řekl tobě tvůj Bůh
co je dobré a co On od tebe žádá :/
2. /: Abys byl přı́mý a milosrdný
pokorně chodil s Bohem svým :/
46
Slunce v rose koupalo se
1. Slunce v rose koupalo se z lesů přišla noc
Pán Bůh s námi at’ nás chránı́ od zla jeho moc
2. A tam v dáli hvězdy vzplály všichni půjdem spát
tiše tiše pro Ježı́še má nás Pán Bůh rád
3. (Pac a zbrusu novou pusu a už půjdem spát
nezbednı́ky dı́ky dı́ky dál má někdo rád )
47
Slunı́čko lechtá žabky v kaluži
1. Slunı́čko lechtá žabky v kaluži.
vrabec ten promokl až na kůži
žı́žala zı́vala prý ten déšt’ zaspala
2. Dı́ky ó Pane Bože št’astný jsem
dı́ky za život nebe krásnou zem
nechci se kabonit vı́m že je krásné žı́t
48
Spoj nás v jedno Pane
Spoj nás v jedno Pane spoj nás v jedno poutem
jež nemůže být zlámáno
spoj nás v jedno Pane spoj nás v jedno poutem
spoj nás v jedno láskou svou
Ref.: Je jen jeden Bůh je jen jedno tělo
je jen jeden Pán proto zpı́váme:
Spoj nás v jedno Pane . . .
49
Stádo
Ref.: Stádo stádo ovcı́ máš
Pastýři jakej div že se v něm vyznáš
Pastýři za málo za málo’s mu stál
jakej zázrak že mě stále čekáš
když vı́š co jsem zač
1. Vlastnı́m autem vlastnı́ cestou
stı́háme svůj vlastnı́ cı́l
v touze stát na vlastnı́ noze
nešetřı́me vlastnı́ch sil
Něco ex pro sebe mı́t
jen se tlačit jen se bı́t
vlastnı́ to lidskej nápad byl
2. Vsadil jsem na vlastnı́ rozum
nic nenechám náhodám
žiju si na velký noze
ouzkejm cestám uhejbám
ve svý vlastnı́ vı́ře
pást se bez Pastýře
hloupý se ovci podobám
50
Stále stále
Ref.: Stále stále zůstávej s námi Pane
stále stále a neopouštěj nás
o krok dále na cestě nás ved’
stále ted’ a v každý čas
1. Půjdu kam mě pošle Pán nebojı́m se nejsem sám
pro něj dýchat chci a žı́t
pokoj v srdci nést lidi v bratry proměnit
hlásat blahou zvěst
2. V bouři ani temnotách nebojı́m se nemám strach
věřı́m v slunce nad mraky našich těžkých chvil
Kristus činı́ zázraky ukazuje cı́l
51
Svý kroky rozezpı́vej
Ref.: Svý kroky rozezpı́vej, rozezpı́vej, rozezpı́vej
chválama rozezpı́vej, rozezpı́vej, rozezpı́vej
1. Vzdejme Pánu dı́ky za vše co nám dává
za vše co nám bere patřı́ Pánu sláva
vzdejme Pánu dı́ky že se stará aby
nepropadli smrti jeho lidé slabı́
2. Vzdejme Pánu dı́ky novou cestu klestı́
v době která zná jen pomı́jivé štěstı́
vzdejme Pánu dı́ky křı́žem přišel řı́ci
já jsem cesta pravda osvobozujı́cı́
3. Vzdejme Pánu dı́ky zdroji pravé spásy
doutnajı́cı́ oheň láska neuhası́
vzdejme Pánu dı́ky jako děti Božı́
že v člověku láska lásku stále množı́
4. Vzdejme Pánu dı́ky burcuje svým slovem
starý svět už umřel my žijeme v novém
vzdejme Pánu dı́ky měnı́ dávné řády
Bůh už nenı́ v dálce Kristus žije tady
52
Tobě Pane dı́k
Ref.: Tobě
Tobě
Tobě
Tobě
Pane
Pane
Pane
Pane
dı́k
dı́k
dı́k
dı́k
že dal jsi perlu krásnou
že květy mohou kvést
už vidı́m hvězdu jasnou
chceš s námi tı́hu nést
1. Do šera do tmy hvězda nám svı́tı́
do temna noci jasný cı́l
V tom světle člověk naději cı́tı́
ze světla čerpáš nejvı́c sil
2. Pozdvihni oči pro tebe taky
ta hvězda svı́tı́ nejsi sám
I když ji někdy zakryjı́ mraky
ozve se znovu Pokoj vám
53
Tolik planých slov
1. Tolik planých slov jako prach a dým
mi lı́tá kolem ušı́
ale dneska jen Pane slovům tvým
/:naslouchám celou dušı́:/
2. At’ poznám Bože můj jak tě mı́t rád
at’ se lı́p naučı́m tvé pı́sně hrát
V srdci rozezvuč mých šest prázdných strun
/:at’ slyšı́ i ti co jsou hlušı́:/
Naslouchám celou dušı́
54
Tvá svoboda
1. /: Tvá svoboda :/ tvá svoboda nade mnou
Ref.: Než abych byl otrokem
chci být pohřben v hrobě svém
půjdu k Pánu kde budu svoboden
2. Žádný nářek . . .
3. Zazpı́vejte . . .
4. Zvony zvoňte . . .
5. Slituješ se . . .
6. Haleluja . . .
55
Už k nám přišel brácha den
1. Už k nám přišel brácha den do paprsků oblečen
volá Otvı́rejte dobré zprávy mám !
Pěkně vyspal se dnes les rosa sedá na pařez
dnešnı́ představenı́ právě začı́ná /: začı́ná :/
Ref.: /: To všechno On On On On ti dává :/
abys poznal jak moc tě má rád
2. V hlavnı́ch rolı́ch čistej vzduch
ráj všech motýlů a much
z pěvců postavili ptáci celej chór
dále hrajı́ louka les v lese pohádkovej vřes
hráz a rybnı́k starý necky malej vor /: malej vor :/
3. Kdo má oči na št’opkách vůbec nemusı́ mı́t strach
že dnes večer půjde otrávenej spát
všude známý režisér vybral nejkrásnějšı́ z her
aby radost měl dnes každej kamarád /: kamarád :/
56
Už mi oči tı́žı́ sen
1. Už mi oči tı́žı́ sen a já spát jdu unaven
bud’ mou věrnou strážı́ sám
Otče proti nočnı́m tmám Otče proti nočnı́m tmám
2. Na zlé co jsem udělal nevzpomı́nej Pane dál
pro Ježı́še jeho křı́ž
/:všechno v dobré obrátı́š:/
3. A ty které mám tak rád rač mi Pane zachovat
nad svým světem lı́tost měj
/:všechněm lidem pomáhej:/
4. Srdcı́m nešt’astným dej klid smutné ty rač potěšit
Pane Bože tvoje moc
/:dej nám všechněm dobrou noc:/
57
Už svı́tá jasný bı́lý den
1. Už svı́tá jasný bı́lý den
já k Bohu v duchu pokorném
se modlı́m Tvá se vůle staň
bud’ Ty má stráž bud’ Ty můj Pán
bud’ Ty má stráž bud’ Ty můj Pán
2. At’ na rtech nemám slovo zlé
a srdce záštı́m prolezlé
at’ nezotročı́ pohled můj
/:když marnost láká při mně stůj:/
3. At’ přı́most mého jednánı́
přec tvrdosti se ubránı́
co tělo chce to zlom a ztiš
/:hlad žı́zeň nebud’ na obtı́ž:/
4. Až potom slunce zapadne
a tma se vkrade v soumrak dne
všech břemen svých a strachu prost
/:zazpı́vám chválu za milost:/
5. Bud’ chvála Otci našemu
i Synu jeho milému
i Duchu v němž je útěcha
/:budoucı́ dnešnı́ odvěká:/
58
Ved’ mne dál
A. Ved’ mne dál Pane do svého královstvı́
ved’ mne dál Pane i s mojı́ hloupostı́
ved’ mne dál Pane navzdory nástrahám
ó ved’ mne dál
B. Já málo sı́ly k cestě mám
sám spoustu škody nadělám
smı́m vı́ru mı́t že dojdu tam
kam mě vede můj Pán
C. /:Ved’ mne dál:/ 3x
ó ved’ mne dál
59
Vı́
1. Vı́ Bůh kolik vlasů spadne denně lidem z hlav-vı́ vı́ vı́
proč jen někde chodı́ děti domů bez obav - vı́ vı́ vı́
vı́ Bůh kolik mezi ptáky poletuje strak - vı́ vı́ vı́
kolik černých pasažérů veze který vlak - vı́ vı́ vı́
Ref.: Bůh dobře /:zná modřiny:/
špunta který právě na zem spad
Bůh dobře /:vı́ jak mu je:/
pomáhá mu vstát
2. Vı́ Bůh kolik zeměkouli stvořil kdysi řek - vı́...
vı́ jak trápı́ šedý zákal oči studánek - vı́...
vı́ jak málo stačı́ aby onemocněl smrk - vı́...
vı́ Bůh proč se rybky z řı́čky daly na úprk - vı́...
3. Vı́ Bůh kolik smutku znajı́ chladné stěny cel - vı́...
vı́ kdy vrátı́ zvonovinu zvonům hlavně děl - vı́...
vı́ kdy mocnı́ začnou si vı́c vážit nemocných - vı́...
kdy v nás umře aspoň jeden nesmrtelný hřı́ch - vı́...
60
Vı́c, než oko spatřit smı́
Ref.: Vı́c než oko spatřit smı́ vı́c než slovo vypovı́
vı́c než srdce toužit zná /: Bůh ti dá :/ 3x
1. Sbı́ráš funkce tituly v garáži máš žiguli
zůstváš dál žebrákem před Bohem i srdci svém
2. Prémie a přesčasy ukládáš si do kasy
penı́ze i s pokladnou zloději ti ukradnou
3. Ze tvých jistot leckteré prach sprostý mol sežere
a co ten brouk nestrávı́ voprejská a zrezavı́
4. Někdo jsi a něco znáš k tomu i dost vyděláš
ve slovnı́ku najı́t zkus význam slova ”exitus”
61
Vlak Božı́
1. Už přijı́ždı́ vlak Božı́,
je slyšet stále blı́ž
a rachot kol jeho vozů
nese krajinou se již.
Ref.: /: Nuže dál, vstupte, děti milé, dál,
vstupte, děti milé, dál,
děti milé, zde každý mı́sto své má. :/
2. Já slyšı́m, jak tam pı́ská,
když do zatáčky vjel
a uhánı́ plnou parou,
jak by roztrhnout se chtěl.
3. Vstupte, jı́zda s nı́m je levná,
jet každý může v něm,
tam druhá třı́da nenı́,
ani rozdı́l v cestovném.
62
Vstoupı́ Mojžı́š
Ref.: Vstoupı́ Mojžı́š do země egyptské
volá: Farao, pust’ nás ze svých pout
1. Když Izrael žil v otroctvı́, pust’ nás ze svých pout
Už nemoh’ snášet útlak zlý, pust’ nás ze svých pout
2. Mojžı́še s knězem Áronem . . .
poslal Bůh za faraonem . . .
3. Faraon na to neslyšı́ . . .
jen v robotách jim přitı́žı́ . . .
4. Jen ten kdo málo práce má . . .
na divné věci myslı́vá . . .
5. Faraon pyšný nevěřı́ . . .
co všechno ještě udeřı́ . . .
6. Stane se poslednı́ho dne . . .
co všem se zdálo nemožné . . .
63
Zapadlo již slunce
1. Zapadlo již slunce všude nastal klid
Jsme však v Božı́ ruce nepřestal Pán bdı́t, nepřestal Pán b
2. Dobrý pastýř Ježı́š lidi miluje
když se jemu svěřı́š /: světlo daruje :/
3. Temnot dlouhé noci nemusı́š se bát
at’ máš ještě práci /: nebo at’ jdeš spát :/
4. Až po noci temné nový svitne den
chce být Ježı́š věrně /: tebou oslaven :/
5. Jsme ted’ v Božı́ ruce když je všude klid
Zapadlo již slunce /: nepřestal Pán bdı́t :/
64
Žalm 150
Ref.: Haleluja chvalte Pána
haleluja chvalte Pána
haleluja chvalte Pána všı́m
chval jej celá zem
1. Chvalte jej nebot’ on je ten silný
Chvalte jej nebot’ on je ten mocný
Chvalte jej nebot’ on je ten svatý Pán, haleluja
2. Chvalte jej zvukem kytar a louten
houslı́ a varhan
chvalte jej nebot’ on je ten svatý Pán, haleluja
3. Chvalte jej zvukem pı́št’al a bubnů
trub a cymbálů
chvalte jej nebot’ on je ten svatý Pán, haleluja
4. Chvalte jej hlasem silným a zvučným
chvalte jej každý, všechno co dýchá
chvalte jej nebot’ on je ten svatý Pán, haleluja
65
Krásný je vzduch
1. /: Krásný je vzduch krásnějšı́ je moře :/
/:co je nejkrásnějšı́ co je nejkrásnějšı́
usměvavé tváře :/
2. /:Pevný je stůl pevnějšı́ je hora:/
/:co je nejpevnějšı́ co je nejpevnějšı́
ta člověčı́ vı́ra:/
3. /:Pustá je poušt’ i nebeské dálky:/
/:co je nejpustějšı́ co je nejpustějšı́
žı́t život bez lásky:/
4. /:Mocná je zbraň mocnějšı́ je právo:/
/:co je nejmocnějšı́ co je nejmocnějšı́
pravdomluvné slovo:/
5. /:Velká je zem šplouchá na nı́ voda:/
/:co je však největšı́ co je však největšı́
ta lidská svoboda:/
66
Pocestný
1. Je to chůze po tom světě kam se noha šine
/: sotva přejdeš jedny hory hned se najdou jiné :/
2. Je to život na tom světě že by člověk utek
/: ještě nezažil jsi jeden máš tu druhý smutek :/
3. Což je pánům ti ve voze sedı́ pěkně v suše
/:ale chudý ten za nimi v dešti blátě kluše:/
4. Ej co já dbám na té cestě na psoty a sloty
/: jen když já mám zdravé nohy k tomu dobré boty :/
5. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne
/: jednou se jim kolo zláme jindy vůz se zvrhne :/
6. A krom toho až své pouti přejedem a přejdem
/: v jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem :/
67
Jednou budem dál
1. /: Jednou budem dál :/
jednou budem dál, já vı́m, ó,
jen vı́ru mı́t, doufat a jı́t
jednou budem dál, já vı́m
2. Půjdem s druhem druh . . .
3. Jednou přijde mı́r . . .
4. Budem svobodni . . .
5. Nenı́ proč se bát . . .
6. Cı́l je blı́zko nás . . .
7. = 1.
68
Starý přı́běh
1. Řek’ jednou Mojžı́š lidu svému přišel čas
dnes v noci tiše vytratı́ se každý z nás
mává mává nám všem svobodná zem
2. Já řı́kám rovnou každý at’ s tı́m počı́tá
že naše cesta ke štěstı́ je trnitá
mává mává nám všem svobodná zem
Ref.: /: Kdo se bojı́ vodou jı́t
ten podle tónu faraonů musı́ žı́t
mává mává nám všem svobodná zem
:/
3. Až prvnı́ krůček bude jednou za námi
tak nikdo nesmı́ zaváhat dát na fámy
mává mává. . . .
4. Pak tenhle vandr všem potomkům ukáže
že šanci má jen ten kdo má dost kuráže
mává mává . . .
Ref.:
5. Ten starý přı́běh z bible vám tu vykládám
at’ každý vı́ že rozhodnout se musı́ sám
mává mává . . .
69
Kladivo
1. Bylo by to krásný bejt bleskem nebo bouřı́
bejt vodou nebo trávou bejt větrem co vál
bejt kladivem v pěstı́ch bejt jiskřičkou v kouři
a kovadlinou bejt a znı́t a vocelově zvonit
ó to bych si tak přál
2. Bylo by to krásný bejt zvonem kterej zpı́vá
do nebe se dı́vá a nebo i dál
zvonı́ že svı́tá anebo se stmı́vá
bejt obyčejnej zvon a znı́t a vocelově zvonit
ó to bych si tak přál
3. Bylo by to krásný bejt v melodii tónem
tı́m tónem kterej hladı́ jak hedvábnej šál
tı́m tónem co ladı́ a znı́ pod balkónem
bejt v melodii tón a znı́t a vocelově zvonit
ó to bych si tak přál
4. Bylo by to krásný bejt zvonem kterej zpı́vá
i kladivem i tónem a bůhvı́ čı́m dál
a zpı́vat že svı́tá anebo se stmı́vá
a zvučet jako zvon a znı́t a zpı́vat dobrým lidem
ó to bych si tak přál
70
Ryl jen celej den ryl
1. Já každý ráno v sedm hodin vstal
A krumpáč s lopatou vyfasoval
Pak s partou která makat dovede
Jsem došel tam co tunel povede
Ref.: Já /: ryl jen celej den ryl :/
abych dřı́v než do svý boudy pudu spát
čaj v kantýně moh’ si dát
já ryl jen celej den ryl
celej den jen (jak krtek) celej den jen ryl
2. Kdo netrhal skálu těžko pochopı́
co sám dynamit někdy natropı́
když jednou ráno došlo k vejbuchu
Jim Goff vyletěl majli do vzduchu
3. A když z tý vejšky zas na zem si kec’
předák McCane ho popad’ za lı́mec
Tak se mi zdá že lı́nej jsi jak veš
Mě ve vzduchu se flákat nebudeš
4. Ted’ po létech když večer sedı́m sám
na starý dobrý časy vzpomı́nám
Zas slyšı́m jak dole rány duněly
když ve skalách jsem lámal tunely
71
Jonatán
1. Když jaro zat’ukalo na dveře roku vosumnáctsetšest
přišel vod řeky chlap co sem jel jen sám a na svou pěst
na sobě hrubej pytel vod kafe nosil mı́sto kabátu
starý vosadnı́ci hádali co k čertu hledá tu
Ref.: Byl vazoun děsný sı́ly co sto šedesát mı́lı́ se
/: proti proudu dřel :/
kam šel ho všude chválej že jabloňovou álej
/: pro všechny vysázel :/
2. Dva měchy který složil v kantýně přivez’ na dvou
kánoı́ch a jak v lokálu svý jméno řek’ v tu ránu
kdekdo ztich tam u nás bylo sice nezvyklý ale
každej časem znal Jonatána co k nám jablečný
jadýrka vozı́val
3. Když léty unavenej do trávy se svez a na zem sed
vopřel se svejma zádama vo strom co právě kvet
my spát pak nechali ho na mı́stě kde právě přestal
žı́t krásnějšı́ pomnı́k nešel by snad vůbec postavit
4. Až jednou nebudete na světě lidi at’ tu po vás maj’
/: třeba jabka nebo pı́sničku co si rádi zazpı́vaj’ :/
72
Severnı́ vı́tr
1. Jdu s děravou patou mám horečku zlatou
jsem chudý jsem sláb nemocen
a hlava mě pálı́ a v modravé dáli
se leskne a třpytı́ můj sen
2. Kraj pod sněhem mlčı́ tam stopy jsou vlčı́
tam zbytečně budeš mi psát
sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě
já nechám si tisı́ckrát zdát
Ref.: Severnı́ vı́tr je krutý počı́tej lásko má s tı́m
k nohám ti dám zlaté pruty nebo se vůbec nevrátı́m
3. Už zarůstám vousem a vlci už jdou sem
už slyšı́m je výt blı́ž a blı́ž
už majı́ mou stopu už větřı́ že kopu
si hrob a že stloukám si křı́ž
4. Zde ležı́ ten blázen chtěl dům a chtěl bazén
a opustil tvou krásnou tvář
mám plechovej hrnek v něm pár zlatejch zrnek
a nad hrobem polárnı́ zář
73
Nenı́ nutno
1. Nenı́ nutno nenı́ nutno aby bylo přı́mo veselo
hlavně nesmı́ býti smutno natož aby se brečelo
chceš-li trap se že ti v kapse zlaté mince nechřestı́
nemı́t žádné kamarády tomu já řı́kám neštěstı́
Ref.: Nemı́t prachy – nevadı́ !!
nemı́t srdce – vadı́ !!!
zažı́t krachy – nevadı́ !!!
zažı́t nudu – jóóó to vadı́ !!!
74
Mravenčı́ ukolébavka
1. Slunce šlo spát za hromádku klád
na nebi hvězdy klı́čı́
už nepracuj mravenečku můj
schovej se do jehličı́
Ref.: Máš nožičky uběhané den byl tak těžký
pojd’ lůžko máš odestlané v plátku od macešky
2. Usnul a snı́ mravenec lesnı́ v hromádce u kapradı́
nenı́ tam sám s maminkou je tam
tykadlama ho hladı́.
75
Voláme slunı́čko
1. Voláme slunı́čko haló, haló
tepla je na světě málo, málo
vylez a rozežeň mraky, mraky
a já ti pomůžu taky, taky
2. Voláme skřivana /:haló:/
pı́snı́ je na světě /:málo:/
přilet’ a zazpı́vej /:pro mě:/
žijeme přec v jednom domě
3. Voláme človı́čku /:haló:/
lásky je na světě málo /:málo:/ 3x
76
Hejna včel
1. Nějak umı́rá nám láska
my jako hejna divejch včel jdeme dál
2. každej vztah je vlastně sázka
každý ráno může zmizet my jdeme dál
Ref.: Řekněte kdopak za to může
kdo z nás má právo něco brát
kdo učil lidi zlobu dýchat
kdo na vojáky chce si hrát
3. Už zase bohatejch je spousta
a čı́m vı́c peněz lásky mı́ň jdeme dál
4. A všichni plnou pusu slov
že prý už zı́tra zı́tra snad budeme dál
Ref.
5. Už zase umı́rá nám láska
my jako hejna divejch včel
jdeme dál...
77
Strom
1. Polnı́ cestou kráčeli šumaři do vı́sky hrát
svatby pohřby tahle cesta poznala tolikrát
Po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil
a táta mu u prašný cesty života strom zasadil
Ref.: A on tam stál a koukal do polı́
byl jak král sám v celém okolı́
korunu měl, korunu měl, i když ne ze zlata
a jeho pokladem byla tráva střapatá
2. Léta běžı́ a na ten přı́běh už si nikdo nevzpomněl
jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl
a z vı́sky bylo město a to město začlo chtı́t
asfaltovej koberec až na náměstı́ mı́t
3. Že strom byl v cestě plánované to malý problém byl
ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil
Tak naposled se náš strom do nebe podı́val
a tupou ránu do větvovı́ už snad ani nevnı́mal
4. Při stavbě se ukázalo že silnice bude dál
a tak kousek od nový cesty smutnej pařez stál
Dětem ani výletnı́kům z výšky nikdo nemával
jen přı́tel vı́tr si o něm pı́seň na strništi z nouze hrál
Ref.: Jak tam stál. . . .
78
Franky dlouhán
1. Kolik je smutného když mraky černé jdou
lidem nad hlavou smutnou dálavou
Já slyšel přı́běh který velkou pravdu měl
za čas odletěl každý zapomněl
Ref.: Měl kapsu prázdnou Franky dlouhán
po Státech toulal se jen sám
a že byl veselej tak každej měl ho rád
Tam ruce k dı́lu mlčky přiložı́
a zase jede dál
a každej kdo s nı́m chvilku byl
tak dlouho se pak smál
2. Tam kde byl pláč tam Franky hezkou pı́seň měl
slzy neměl rád chtěl se jenom smát
A když pak večer ranče tiše usı́naj’
Frankův zpěv jde dál, nocı́ s pı́snı́ dál
3. Tak Frankyho vám jednou našli přestal žı́t
jeho srdce spı́ tiše smutně spı́
Bůhvı́ jak, za co tenhle smı́šek konec měl
farář pı́seň pěl umı́ráček zněl
79
Doney Gal
1. Kdo vı́ proč to hřı́bě tak v lásce mám
stádo mu zbloudilo bůhvı́ kam
Ref.: At’ snı́h či déšt’ padá tmou
já a můj Doney Gal nesmı́me snı́t
stále dál cestou svou
já a můj Doney Gal musı́me jı́t
2. V zádech už máme snad tisı́ce mil
stále jen spolu jdem neznáme cı́l
Až z nás jeden zůstane v klı́nu hor
já at’ to jsem a ne můj Doney Gal
80
Zajı́ci
1. Podzimnı́ bı́lá mlha válı́ se po mechu
myslivci vstali už ráno
Zajı́ci zalezli a nechce se jim z pelechu
nebot’ se chtějı́ dožı́t vánoc
Ref.: Vzduchem znı́ fanfára tramtará rarara
po poli kráčejı́ střelci
Já se svou kytarou zpı́vám pı́sničku prastarou
o tom že malı́ budou velcı́
Pam pam pam padada dam . . .
Já se svou kytarou zpı́vám pı́sničku prastarou
o tom že malı́ budou velcı́
2. Zajı́ci naposledy potřesou si tlapkama
a potom obléknou dresy
Začı́ná specielnı́ slalom mezi brokama
na trati pole louky lesy
3. Už volá vrchnı́ zajı́c Pravda vı́tězı́
nohy jsou naše hlavnı́ zbraně
až tu to skončı́ sraz je v sedm večer na mezi
a ted’ zajı́ci hurá na ně
Ref.: . . . pam pam pam . . .
Já se svou kytarou zpı́vám pı́sničku prastarou
/: o tom že malı́ budou velcı́ :/
že všichni malı́ budou velcı́
81
Dokud se zpı́vá
1. Z Těšı́na vyjı́ždı́ vlaky co čtvrthodinu
Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu
svatý Medard můj patron t’uká si na čelo
Ale: dokud se zpı́vá ještě se neumřelo
2. Ve stánku koupı́m si housku a slané tyčky
srdce mám pro lásku a hlavu pro pı́sničky
ze školy dobře vı́m co by se dělat mělo
Ale: dokud se zpı́vá ještě se neumřelo
3. Do alba jı́zdenek lepı́m si dalšı́ jednu
vyjel jsem před chvı́lı́ konec je v nedohlednu
za okny mı́há se život jak leporelo
Ale: dokud se zpı́vá ještě se neumřelo
4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze
houpe to houpe to na housenkové dráze
I kdyby supi se slı́tali na mé tělo
dokud se zpı́vá ještě se neumřelo
5. Z Těšı́na vyjı́ždı́ vlaky až na kraj světa
Zvedl jsem telefon a ptám se Lidi jste tam ?
A z veliké dálky do ušı́ mi zaznělo
/: Dokud se zpı́vá ještě se neumřelo :/
82
Skautská večerka
1. Zapad’ den
slunce svit vymizel z údolı́ z temen hor
odpočiň každý kdos Božı́ tvor
2. V lesa klı́n padl stı́n
hasne již vatry zář svatý mı́r kráčı́ z hor
usı́ná Božı́ tvor
3. sloka brumendo
83
Hora Řı́p
Ref.: Už je to dávno kroniky tvrdı́
tam kde se tyčı́ hora Řı́p
pár lidı́ hledalo mléko a strdı́
zem s vůnı́ květů staletých lip
Kdykoli z dálky vracı́š se domů
tak jako tenkrát hledáš zas
jak dojı́t do země lipových stromů
vždyt’ jejich vůně zůstala v nás
1. Dojı́t až tam kde zrovna zraje réva
a člověk nenalévá jen polovičnı́ čı́š
dojı́t až tam kde vyzvánějı́ k svátku
a dětem pro pohádku se v pı́seň proměnı́š
Na, na, na, na ...
2. Dojı́t až tam kde vlas babı́ho léta
všem stromům závoj splétá než uložı́ je spát
dojı́t až tam kde pı́sně kolovrátků
ze starých bájı́ na památku
všem lidem mohou hrát
Na na na na ...
84
Pramı́nek vlasů
1. Když měsı́c rozlije světlo své po kraji
a hvězdy řeknou, že čas je jı́t spát,
pramı́nek vlasů jı́ ustřihnu potajı́.
Komu? No přece té, kterou mám rád.
2. Pramı́nek vlasů jı́ ustřihnu potajı́,
já blázen pod polštář chci si ho dát,
ačkoliv sny se mi zásadně nezdajı́,
věřı́m, že dnes v noci budou se zdát.
3. O sny mě připravı́ teprve svı́tánı́,
zpěv ptáků v oblacı́ch a modré nebe,
od vlasů, jichž jsem se dotýkal ve spanı́,
nový den nůžkama odstřihne tebe.
4. Na bı́lém polštáři do kroužku stočený,
zbude tu po tobě pramı́nek vlasů,
já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný,
/:je totiž neděle a mám dost času:/
85
Končı́ divadlo
1. Všechno vždycky nějak dopadlo
končı́ den a končı́ divadlo
/: můry a nočnı́ ptáci
už si šli hledat práci
a slunce v tůňce vychladlo :/
2. Sen o kouzelným verpánku
vloudı́ se dětem do spánku
Tmou temnou domů spěchám
všem opuštěným střechám
kočičı́ largo nechám hrát
a ráno světlo dennı́
mě v rámci probuzenı́
donutı́ tiše zazpı́vat
3. La la lala lala lalala ...
86
Škrhola
1. V pimperlové komedii staló se
Že usedla vosa králi na nóse
Král se namı́ch a bóch pěstı́ do stólu:
Zavolejte na tu vosu Škrhólu.
2. Škrhola si řek že vosu prožéne
Sukovicú mohutně se ožéne
A jak tak ta vosa sedı́ na nóse
Bóchne jı́ a v tu ránu je po vóse
3. Zbývá jen abychom k tomu dodali
že v tu ránu je po vose a po králi
4. Chtěl bych radit nijak vás však nenutı́m
Malé věci řešte ruky mávnutı́m
Nedopadnete tak jako Škrhola
Nebudou vás považovat
za cı́saře pána a jeho rodinu
87
Kos
1. Na tu naši zahradu
Přiletěl pták černej
Podle mýho odhadu
Byl to asi kos
2. Když mám dobrou náladu
Bejvám malichernej
A proto jsem za tı́m kosem
vyběh z domu bos
Chtěl jsem vidět zblı́zka
jeho černej frak
On si ale pı́skal
dopı́skal a pak
3. Uletěl mi z očı́ a já zůstal sám
Země se prej točı́ co však z toho mám
Chybı́ mi ta kosı́ pı́seň veselá
která docela tiše dozněla
88
Proč se lidi nemaj rádi
1. Proč se lidi nemaj rádi
Proč jsou v lásce nestálı́
Kdo na lásku jednou vsadı́,
ten se občas napálı́
2. Je však třeba začı́t znova,
nenechat se odradit.
Dejte prosı́m na má slova
Jinak se snad nedá žı́t
3. S láskou je třeba začı́nat stále znova
i když je s nı́ trápenı́
Mračit se radši a nemilovat
to nenı́ žádné řešenı́
4. Neváhejte začı́t znova
nenechte se odradit
dejte prosı́m na má slova
jinak se snad nedá žı́t
89
Marnivá sestřenice
1. Měla vlasy samou loknu, jé jeje
ráno přistoupila k voknu, jé je je
vlasy samou loknu měla
/: a na nic vı́c nemyslela :/ jé jé je
2. Nutno ještě podotknouti
že si vlasy kulmou kroutı́
Nesušı́ si vlasy fénem
/:nýbrž jen tak nad plamenem:/
3. Jednou vlasy sežehla si
tı́m pádem je konec krásy
Když přistoupı́ ráno k voknu
/:nemá vlasy samou loknu:/
4. O vlasy už nestará se
a divı́ se světa kráse
Vidı́ plno jinejch věcı́
/:a to za to stojı́ přeci:/
90
Kam se poděl asi
1. Kam se poděl asi / ten tvůj zlatej cop
máš ted’ krátký vlasy / a já sem z toho trop
počkám já si jak se řı́ká
na barbara kadeřnı́ka
za salónem krásy / nalezne svůj hrob
2. já s tim darebákem / hotov budu hned
zabiju ho prakem / dřı́v než řekne pět
zabal kufry zaplat’ bytnou
dělej dělej než tě chytnou
odjedu pryč vlakem / nevrátı́m se zpět
3. na tu chvı́li trapnou / nezapomenu
až mě jednou drapnou / někde v Jemenu
nebot’ každá holka chudá
za prachy mě ráda udá
želı́zka až klapnou / pak si vzpomenu
4. hezká bejvala si / a já jsem tě měl rád
a ty tvoje vlasy / darmo vzpomı́nat
jiného si kluka hledej
já tu ted’ka stojim bledej
a zejtra už asi / přestanu se smát
5. na provaze tlustym / houpá se tvůj Bob
na provaze tlustym / jako byl ten cop
nikdo nevı́ že tu pyká
ten co zabil kadeřnı́ka
a to pouze z čistý lásky
za to že ti ustřih vlásky
91
Sup a žluva
1. Sedla si stará žluva na vykotlaný dub
Tu začal jejı́ půvab obdivovati sup
A takto na ni mluvı́: Ozval se ve mně cit
”
a tvoje oči žluvı́ chci každopádně mı́t.“
2. Já nevı́m jak mám začı́t“, supovi jihne hlas
”
Na tvojı́ hlavě ptačı́ nesmı́ být zkřiven vlas.“
”
A žluva oči mhouřı́ a sup hovořı́ dál:
uvza nejhroznějšı́ch bouřı́ bych jako skála stál.
3. A kdyby snad vichr tvá hnı́zda na zem smet
”
A ty jsi byla mrtvá tak bych tě láskou sněd“
Z toho poučenı́ plyne pro žluvy
Se supem o lásce že se nemluvı́
4. /:At’ si žluvy pozor dajı́:/ 3x
At’ si s námi zazpı́vajı́:
Sup sem sup tam nám už je to všechno jedno
Sup sem sup tam nám už je to fuk!
92
Sádlo na chleba
Sádlo na chleba, do vlasů kvı́tı́
vı́c už netřeba, může se jı́t
Tam kam půjdeme, mı́t se budeme
Jednou zase báječně, jako prase v žitě má se
Vı́c už netřeba, může se jı́ti
Ba i dareba dovede snı́t
Že život nenı́ pes
A že nás láká les
V lese se budeme mı́t.
V lese je neděle, chceme zde vesele
na duchu na těle křát.
93
Pı́snička o Davidovi
1. K nebi zvedal těžký meč každý se ho bál
David měl jen prak a hůl Goliáš se smál
Zpı́vejte s námi, zpı́vejte ted’ s námi
David měl jen prak a hůl Goliáš se smál
2. Však Bůh slabým pomáhá pyšné nemá rád
proto David zvı́tězil obr k zemi pad’
Zpı́vejte s námi, zpı́vejte ted’ s námi
proto David zvı́tězil obr k zemi pad’
3. Nedá pomoc meč a zbroj ale Pán Bůh náš
Kdo mu věřı́ silnějšı́ je než Goliáš
Zpı́vejte s námi, zpı́vejte ted’ s námi
kdo mu věřı́ silnějšı́ je než Goliáš
94
David a Goliáš
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat
Podı́vejte se na ně, musı́te nařı́kat
Obr do pidimužı́ka mydlı́, domnı́vaje se že vyhraje
Klidně sed’me na židli, čtěme bibli tam to všechno je
Samuelova kniha nám povı́dá,
jak na Žida přišla veliká bı́da,
jak ti bı́dnı́ Filištı́ni válku vést nebyli lı́nı́
až potkali Davida. David šel do války volky, nevolky,
z velké dálky nesl bratrům homolky
v pochodu se cvičil v hodu dal si pro strýčka Přı́hodu
tři šutry do tobolky
Hej hej kam se valej vždyt’ jsou malej
Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje
Když mu ale obr plivl do očı́
David se otočı́ prakem zatočı́
Když začı́náš, no tak tumáš, byl jsi velkej já měl kuráž
A jakej byl Goliáš
95
Bratry sestry potkávám
1. Já vyšel z města v dálce za mnou
co měl jsem rád jsem opustil
a těšı́m se že dojdu tam
kde najdu nový pramen sil
Ref.: Když bloudı́m pomoc čekám
a vı́m, že nejsem sám
po úzký cestě dalšı́ jdou
svý bratry sestry potkávám
2. Každej si to šlape po svejch nohách
nemůže se s davem jenom vézt
ale o to vı́c si můžou pomáhat
a navzájem si břı́mě nést
3. Netáhnu už s sebou žádnou z věcı́
co dřı́v jsem nutně musel mı́t
stejně jenom těžký jsou
a já už tam chci brzo být
96
Šnečı́ blues
1. Jednou jeden šnek šı́leně se lek’,
nikdo už dnes nevı́, z čeho se tak zjevil,
že se dal hned na útěk.
2. Přes les a mýtinu rychlostı́ půl metru za hodinu,
z ulity pára, ohnivá čára,
měl cihlu na plynu.
3. Ale v jedné zatáčce, tam v mechu u svlačce,
udělal šnek chybu, nevyhnul se hřibu,
nevyhnul se bouračce.
4. Hned seběhl se celý les a dali šneka pod pařez,
tam v tom lesnı́m stı́nu, jestli nezahynul,
tak ležı́ ještě dnes.
5. A kdyby použil vůz anebo autobus,
/: nebylo by nutné zpı́vat tohle smutné,
smutné šnečı́ blues. :/
97
To já ó Pane můj
Ref.: /: To já ó Pane můj půjdu když mě posı́láš :/
1. Koho pošlu kdo se hlásı́ je tu cesta má
půjdu když mě posı́láš
chceš jı́t se mnou strach ti bránı́ dát i kůži svou
půjdu když mě posı́láš.
2. K svému knězi k svému vládci a tak půjdu já
půjdu když mě posı́láš
k těm co soudı́ co vše vědı́ a tak půjdu já
půjdu když mě posı́láš
3. K těm co myslı́ že jsi mrtev a tak půjdu já
půjdu když mě posı́láš
k těm co tvořı́ tvoji cı́rkev a tak půjdu já
půjdu když mě posı́láš
98
Krajina posedlá tmou
1. Krajina posedlá tmou
vzpomı́nky do sedla zvou
Nutı́ mě vrátit se tam
kde budu na věky sám
Kde mı́sto úsměvů tvých, čeká jen řada snů zlých
a mı́sto lásky nás dvou
krajina posedlá tmou.
2. Když západ v očı́ch ti plál,
s tebou jsem naposled stál,
i když jsi čekala vı́c,
přijel jsem tenkrát ti řı́ct,
že mám tě, na každej pád, jedinou na světě rád,
a pak jsem zase jel dál a západ v očı́ch ti plál.
3. Proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi: Joe, ta nikdy nebude tvou.
/: Že láska mizı́ jak dým, to dneska proklatě vı́m,
jedno však musı́m se ptát,
proč jsem se vracel tak rád. :/
99
Haú bı́lou plánı́
Ref.: Haú bı́lou plánı́ věčnou pustinou
Letı́ řada sánı́ vlci v patách jim jsou
Haú kdo se zpozdı́ toho dostanou
Jen pár bı́lejch kostı́ sněhy zavanou
Recitace:
A: K snı́dani je kousek mrože
B: Cože ?
A: Mrože.
B: Mrože ?
A: Bóže !
B: K obědu dvě suchý tresky.
A: To je hezký !
B: Třesky plesky.
A: Zato k večeři nic nenı́.
B: To je pěkný nadělenı́.
A: Proto snı́me
B: proto snı́me
A: proto snı́me
B: proto snı́me
Všichni: /: psı́ spřeženı́ :/ 4x
100
Pı́seň proti trudnomyslnosti
Polárnı́ noc má zvláštnı́ moc
Každého přepadne smutek
Němec i Brit křest’an i žid
Každý by nejradši utek’
Ba i ti šikovnı́ Žaponci
Se silami jsou na konci
Jen jeden z národů neskoná
Hrůzy Severu slavně překoná
/: Tam kde hy- tam kde hy- kde hynuli vlci :/
Tam kde hy- tam kde hy- kde hynuli sobi
Čech se přizpůsobı́, Čech se přizpůsobı́
Obsah
1 Apoštolská
2 Bojujte dál
3 Čest dej
4 Dál přece nejdeme sami
5 Děkujem Ti Pane Bože
6 De profundis
7 Dı́ky
8 Do tvých starostı́
9 Doufej v Hospodina
10 Duha
11 Het bot ba
12 Hosana
13 Hřı́chy
14 Hvězda
15 Hvězdy tiše vyšly
16 Chci Pane chválit tě
17 Chvalozpěv
18 Jak dobré a utěšené
19 Jednou přijde smrtka
20 Jen ty Pane můj
21 Jsem zde na zemi poutnı́kem
22 Každý den
23 Kdo mě z pout mých
24 Kdo na kolenou klečı́
25 Kdo stvořil
26 Koho včelky chválı́
27 Křı́ž
28 Kumbaja
29 Laudato sii
30 Moudrost mi Pane dávej
31 Nám Pane dal jsi slovo své
32 Někdo mě vede za ruku
33 Nenı́ lepšı́ na tom světě
34 Nevı́m Pane
35 Odpust’
36 Otevřete brány
37 Pane slyš náš hlas
38 Pán Bůh nás má všechny rád
39 Plné ruce plná ústa dı́ků
40 Posila na cestu
41 Povı́m vám ted’
42 Přı́mluvný zpěv
43 Rannı́ prosba
44 Rok za rokem
45 Řekl tobě
46 Slunce v rose koupalo se
47 Slunı́čko lechtá žabky v kaluži
48 Spoj nás v jedno Pane
49 Stádo
50 Stále stále
51 Svý kroky rozezpı́vej
52 Tobě Pane dı́k
53 Tolik planých slov
54 Tvá svoboda
55 Už k nám přišel brácha den
56 Už mi oči tı́žı́ sen
57 Už svı́tá jasný bı́lý den
58 Ved’ mne dál
59 Vı́
60 Vı́c, než oko spatřit smı́
61 Vlak Božı́
62 Vstoupı́ Mojžı́š
63 Zapadlo již slunce
64 Žalm 150
65 Krásný je vzduch
66 Pocestný
67 Jednou budem dál
68 Starý přı́běh
69 Kladivo
70 Ryl jen celej den ryl
71 Jonatán
72 Severnı́ vı́tr
73 Nenı́ nutno
74 Mravenčı́ ukolébavka
75 Voláme slunı́čko
76 Hejna včel
77 Strom
78 Franky dlouhán
79 Doney Gal
80 Zajı́ci
81 Dokud se zpı́vá
82 Skautská večerka
83 Hora Řı́p
84 Pramı́nek vlasů
85 Končı́ divadlo
86 Škrhola
87 Kos
88 Proč se lidi nemaj rádi
89 Marnivá sestřenice
90 Kam se poděl asi
91 Sup a žluva
92 Sádlo na chleba
93 Pı́snička o Davidovi
94 David a Goliáš
95 Bratry sestry potkávám
96 Šnečı́ blues
97 To já ó Pane můj
98 Krajina posedlá tmou
99 Haú bı́lou plánı́
100Pı́seň proti trudnomyslnosti

Podobné dokumenty