Žirovničan 7/08 - Město Žirovnice

Komentáře

Transkript

Žirovničan 7/08 - Město Žirovnice
Ročník XXXVIII
číslo 7
červenec 2008
SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
Uplynula polovina roku 2008, a tak můžeme dílčím způsobem bilancovat, co se
podařilo a co nás v tomto roce ještě čeká. V květnovém čísle jsem vás informoval
o zahájených a připravovaných akcích. Stručně shrnu aktuální stav. Dokončena je
rekonstrukce obytných domů č. 549 a 695 v ulici Komenského, rovněž je dokončena
oprava fasády sportovní haly.
Proběhlo vyhodnocení projektu „Revitalizace zámeckého pivovaru - Knoflíkářské
muzeum Žirovnice“. Zde jsme bohužel neuspěli, a proto po jeho dopracování jej budeme předkládat do druhé výzvy.
Vyhodnoceno je výběrové řízení na rekonstrukci ulice Palackého ( oprava kanalizace, vody a vozovky). S vítěznou firmou Strabag bude uzavřena smlouva. Stavba
by měla být zahájena v polovině července a ukončena v říjnu. Zde žádám obyvatele
v okolí této ulice o pochopení, neboť budou probíhat náročné zemní práce a zároveň
bude omezen provoz v této lokalitě. Výsledek opravy by měl výrazně zlepšit podmínky
provozu a stav sítí v této části města.
Ve stejném termínu bude zahájena oprava zámecké bašty firmou Zelený. Připravována je i rekonstrukce chodníků a komunikace v části ulice Smetanova ( mezi
ulicemi Komenského a Počátecká). Probíhat budou i další drobnější práce na opravě
komunikací.
Ovšem jsou i záležitosti, které se zatím nedaří řešit. Je to výkup pozemků nad
Sídlištěm pro výstavbu rodinných domů. Jeden z vlastníků strategicky umístěných
pozemků není ochoten je prodat za stávajících podmínek. Bohužel bez nich nelze
celý projekt realizovat.
Dle sdělení farního úřadu bude zahájena I. etapa oprav střechy a pláště kostela
sv. Filipa a Jakuba. Farnímu úřadu se podařilo na opravu kostela získat finanční prostředky z norských fondů. Podmínkou čerpání z těchto fondů je vlastní spoluúčast.
Vzhledem k výši finančních prostředků a možností farního úřadu schválilo zastupitelstvo města finanční dar na opravu kostela ve výši 390 000,- Kč na 10.veřejné schůzi
zastupitelstva města, která se konala 23.6. t.r. /Usnesení viz na jiném místě/. Kromě majetkových záležitostí byla projednána a schválena i Obecně závazná vyhláška
č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Vyhláška vstoupí
v platnost od roku 2009. Zde dochází ze zákona k navýšení koeficientů ze staveb
a stavebních pozemků, zejména v místních částech. Zvýšené příjmy bychom chtěli
použít pro financování akcí ve prospěch občanů v souladu s místními podmínkami,
zejména na rekonstrukci komunikací v místních částech i ve městě.
Vyhláška bude předána na finanční úřad a on sám provede výpočet nové daňové
povinnosti, takže občané nemusí provádět nové vlastní výpočty.
Vážení občané,
jsou před námi letní měsíce, které budou pro město časem rekonstrukcí a stavebních činností, ale pro většinu z vás časem dovolených a prázdnin. Přeji vám všem
krásné léto, příjemně strávené dovolené a prázdniny, zároveň i odpočinek k nabytí
nových sil do dalšího období. Je pro vás připravena řada akcí v rámci kulturního léta.
Jsou to divadelní představení, koncerty, výstavy, turnaje, promítání filmů v letním kině
a další. Doporučuji sledovat kulturní kalendář a využít nabízených možností k obohacení letních zážitků.
S přáním příjemného léta
F.Plešák
starosta
Z OBSAHU
strana č. 1
SLOVO STAROSTY
•
strana č. 2
Z ČINNOSTI RADY
•
strana č. 3
NOVÉ KNIHY V MĚK
•
- KVĚTEN
USNESENÍ Č. 10
•
strana č. 4
KAŠNA VE ŠTÍTNÉM ZNOVU ŽIJE
•
KRAJSKÉ KOLO ZVAS V ŽIROV•
NICI
strana č. 5
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
•
Č. 1/2008 O STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ
Z NEMOVITOSTI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
•
strana č. 6
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SVAZ•
KU OBCÍ LÍPA
OSLAVA
•
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ •
ČERVEN 2008
strana č. 7
TVOŘIVÁ NÁVŠTĚVA STUDENTŮ
•
DĚTSKÝ DEN
•
DEN S DĚTMI Z MATEŘSKÉ
•
ŠKOLY
strana č. 8
INZERCE
•
strana č. 9
INZERCE
•
strana č. 10
KINO
KULTURA
Z ČINNOSTI RADY
Rada města Žirovnice se v uplynulém
měsíci zabývala mimo jiné touto činností: schválila:
– č. 33/08/01 – zahájení prací na rekonstrukci veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ulicích Smetanova
a U Továrny
– č. 33/08/03 – prodloužení nájemní
smlouvy pí Šárce Novotné na byt č.
6 v domě čp. 349, v Nerudově ulici
o jeden rok
– č. 33/08/04 – záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 1679/33
o výměře 121 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace v katastrálním území Stranná z majetku České
republiky do vlastnictví Města Žirovnice; po zveřejnění doporučuje předložit
ZM k projednání
– č. 33/08/05 – záměr bezúplatného
převodu 1/5 majetkového podílu na
městském hřbitově z Obce Jarošov
nad Nežárkou na Město Žirovnice,
a to pozemků č. st. 237 o výměře
126 m2 a č. st. 2565/2 o výměře 1381
m2 a budovy č.p. 131; po zveřejnění
doporučuje předložit ZM k projednání
– č. 33/08/06 – záměr převodu lesního
pozemku p.č. 1194/19 o výměře 4.599
m2 v k.ú. Žirovnice z vlastnictví pana
Martina Duby, Tyršova 409, Horní
Cerekev do vlastnictví Města Žirovnice za cenu 1 Kč/ m2; po zveřejnění
doporučuje předložit ZM k projednání
– č. 33/08/07 – firmě Bravoll, spol.
s r.o. umístění 2 kontejnerů na části
pozemků parc. č. 679/41 a 679/2 po
dobu výstavby provozních budov, a to
za cenu dle místní vyhlášky
– č. 33/08/08 – uzavření smlouvy o dílo
č. 2008/04 na restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého v Žirovnici se
zhotovitelem MgA. Petrem Tůmou, ak.
soch. a rest., Smetanova 591 Žirovnice
– č. 33/08/09 – opravu památníku obětem 1. světové války ve Vlčetíně na
základě dotačního příspěvku schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina
usnesením 0192/03/2008/ZK
– č. 33/08/11 – zahájení rekonstrukce
části klubovny Sboru dobrovolných
hasičů ve Vlčetíně
– č. 33/08/13 – Příspěvek ve výši
1.500,- Kč pro osadní výbor Stranná na kulturní akci „Den dětí“ dne 1.
června 2008 pořádanou společně
SDH ve Stranné
– č. 33/08/16 – podání projektu na čerpání podpory z Grantového programu kraje Vysočina v části „Klenotnice
2008“
– č. 33/08/17 – povolení akce „ Výcvikový prodloužený víkend Žirovnice“ ,
kterou pořádá ve dnech 5. – 8. červstr. 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
na 2008 „Klub přátel chodského psa“
v táboře Jitřenka za podmínek stanovených MěÚ Žirovnice
č. 34/08/01 – prodloužení nájemní
smlouvy o jeden rok p. Petru Tůmovi
k bytu č. 3 v domě čp. 591, Smetanova ulice v Žirovnici
č. 34/08/02 – prodloužení nájemní
smlouvy o jeden rok p. Janu Mlázovskému k bytu č. 9 v domě čp. 383,
Tyršova ulice v Žirovnici
č. 34/08/05 – Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné
zakázce „Oprava kanalizace a vodovodu a oprava povrchů místních
komunikací“ pro rekonstrukci ulice
Palackého a pověřuje starostu města
k uzavření smlouvy s vítěznou dodavatelskou firmou
č. 34/08/06 – uzavření smlouvy na
opravu zámecké bašty s firmou ZELENÝ
č. 34/08/08 – zapůjčení areálu plovárny „Budín“ na Mezinárodní den dětí
pro ČASPV
č. 34/08/11 – program veřejné schůze Zastupitelstva města Žirovnice dne
23. 6. 2008
č. 34/08/12 – povolení svodu zvířat na
letní výcvikový tábor pro psy, pořádaný
chovnou stanicí BRETTAN ve dnech
5. – 12. 7. 2008 v rekreačním středisku Jitřenka za podmínek stanovených
MěÚ Žirovnice
č. 34/08/12 – řešení odvodu odpadních
vod u plánovaného objektu Mgr. Soni
Hanzalové v Cholunné variantou A ze
tří navržených možností
č. 35/08/02 – záměr bezúplatného
převodu pozemků na ulici Smetanova,
p. č. 235/21, 672/3, 3723/2, 3723/3,
3723/4, 3723/5, 3723/6, 3723/7,
3723/9, 3723/13 a 3723/14, všechny ostatní plochy, ostatní komunikace, o celkové výměře 2642 m2 v k.ú.
Žirovnice z vlastnictví České republiky
do majetku Města Žirovnice; po zveřejnění doporučuje rada města předložit záměr k projednání zastupitelstvu
města
č. 35/08/03 – záměr převodu nemovitého majetku ve vlastnictví Města
Žirovnice, parcely č. st. 13/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28
m2 v k. ú. Vlčetín č.p. 32, do majetku
manželů Petra a Marie Vetýškových;
po zveřejnění doporučuje rada města
předložit záměr k projednání zastupitelstvu města
č. 35/08/04 – uzavření smlouvy s firmou ARCHEIA Brno o.p.s., Česká
156/6, 602 00 Brno, na provedení
záchranného archeologického výzkumu při opravě kanalizace a vodovodu
na Palackého ulici ve smyslu § 22,
zák. 20/1987 Sb.
č. 35/08/05 – přijetí pí Milady Zemancové, bytem Jemnice 768, do Domova
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
s pečovatelskou službou v Žirovnici od
1. 7. 2008
č. 35/08/09 – příspěvek ve výši 3 tis. Kč
na nákup jubilejních vlajek fotbalového
klubu FC Slavoj Žirovnice k 75. ročníku
fotbalového turnaje „Perleťový pohár“
neschválila:
č. 34/08/10 – žádost o pronájem Kulturního domu ve Stranné pro p. Jiřího
Brejchu, Babory 198, Žirovnice
vzala na vědomí:
č. 33/08/02 – informaci o průběhu
Slavností žirovnického jednorožce
a o návštěvě delegace z partnerského
města Trstená
č. 33/08/12 – informaci společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s.
o plánovaném zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů
v místních částech Stranná a Vlčetín
č. 33/08/14 – informaci k zákonu
159/2006 Sb., o střetu zájmů
č. 33/08/15 – informaci o míře nezaměstnanosti v Žirovnici pro duben
2008 ve výši 2,85%
č. 34/08/03 – informaci ředitelky
ZŠ a MŠ, pí Mgr. Dagmar Brýnové
o výsledcích zápisu dětí do základní
školy a o možnostech příjímání dětí do
mateřské školy
č. 34/08/07 – žádost obyvatel ulice Perleťová o odstranění stavebních
a technických závad na této místní komunikaci a doporučuje zařazení
oprav do rozpočtu na rok 2009
č. 35/08/01 – informaci starosty města
p. Františka Plešáka o pokračujících
jednáních s majiteli pozemků nad Sídlištěm o jejich výkupu pro vybudování základní technické vybavenosti na
výstavbu rodinných domů
č. 35/08/07 – informaci o míře nezaměstnanosti v květnu 2008 v okrese Pelhřimov (2,79%) a v Žirovnici
(2,45%)
č. 35/08/08 – informaci radního
Mgr. Jiřího Tůmy o přípravě a účasti
mužstev na 75. ročníku fotbalového
turnaje „Perleťový pohár“ v Žirovnici
č. 35/08/10 – informaci o přípravných pracích na rekonstrukci komunikací a chodníků na Smetanově ulici
v Žirovnici
doporučila ZM ke schválení:
33/08/10 – rozpočtové změny doporučené finančním výborem dle přílohy
č. 34/08/04 – obecně závaznou
vyhlášku „O stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti“ dle
vypracovaného návrhu
pověřila:
č. 34/08/09 – starostu města k dalšímu jednání s majiteli o prodeji pozemků pod Sídlištěm
č. 35/08/06 – starostu města dalším jednáním s Jednotou, spotřebním
družstvem v Jindřichově Hradci o provozování prodejny ve Štítném
Žirovničan
NOVÉ KNIHY V MĚK - KVĚTEN
Dospělé:
Vondruška Vlastimil – Vládcové ostatků
Vondruška Vlastimil – Olomoucký bestiář
Vondruška Vlastimil – Záhada zlaté štoly
Vondruška Vlastimil – Intimní historie
Monyová Simona – Deník citového vyděrače
Monyová Simona – Utrhnout se ze řetězu
Monyová Simona – Krotitelka snů
Vaňková Ludmila – Příběh mladšího bratra
Obermanová Irena – Normální zázraky
Bauer Jan – Poslední slovo má ďábel
Bauer Jan – Kat hejtmana Žižky
Deveraux Jude – Mstitel
Zagorka Marija J. – Gričská čarodějnice II.
Navrátil Karel – Snad se mi to jen zdá
Yorke Margaret – Kdo za to může
Frýzek Jiří – Ze světa pověstí
Zbavitel Dušan – O copatých mniších, šibalech a …..
Garwood Julie – Tanec stínů
Pittnerová Vlasta – Zapomenuté povídky
Longinová Helena – Borůvkový piknik
Small Bertrice – Osudem pronásledovaná
Phillips Susan – Rozený svůdce
Phillips Susan – Není rozkošná?
Fielding Joy – Řekni, kde ji najdu
Fielding Joy – Zachráníš mě ráno
Picoult Jodi – Prostá pravda
Steel Danielle – Tlukot srdce
Orsoff Beth – Posedlá romantikou
Cartland Barbara – Ráj na zemi
Cartland Barbara – Zmatky v Berlíně
Svejkovský Jiří – Mrtvý ze Zlaté stoky
Hrůzová Barbora – Keltská kletba
Kastner Jörg – Andělská kletba
Naučná:
Byrne Rhoda – Tajemství
Chopra Deepak – Hluboké rány v duši
Chopra Deepak – Magické začátky, okouzlené životy
Bestajovský Martin – Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce 1. a 4.
Strassmann R. – Stromy léčí
Krumlovská Olga – Zóny zdraví a života
Valíček Pavel – Rakytník řešetlákový
Terasy a venkovní posezení
Batikujeme a malujeme na textil
Malá galerie českých malířů
Jména tajemství zbavená
Bělaška Petr – Žďárské vrchy
Cestománie I. – III.
Bauer Jan – Co v učebnicích dějepisu nebylo 1.- 4.
Bauer Jan – Krajinou domova s holí poutnickou 2.
Bauer Jan - Čeští světci a kacíři
Dětské:
Šrámková Marta – Vodník Mikulenda
Eliášková Zuzana – Jak voní svět koní
Zinnerová Markéta – Čtyři uši na mezi
Čtvrtek Václav – Kuňky z žabí tůňky
Motlová Milada – O Kubovi, Barušce a sedmi loupežnících
Drijverová Martina – Příběhy z hradů a zámků
Di Terlizzi Tony – Kronika rodu Spiderwicků 2.,3.
Sís Petr – Zeď
Stine R.L. – Doupě nestvůry
Stine R.L. – Úsměv, prosím…přichází zlo!
Stine R.L. – Půlnoční přízrak
Kimpton Diana – Eliška má tajný plán
Cowell Cressida – Jak být pirátem
Březinová Ivona – Velká dětská encyklopedie
8000 zajímavostí
Hoňková Iva – Čarodějnická kniha
Daxelmüller Ch. – Kouzelníci, čarodějnice a magie
Svět přírody
červen 2008
USNESENÍ Č. 10
z veřejné schůze Zastupitelstva města Žirovnice
konané dne 23. 6. 2008
Zastupitelstvo města ukládá:
č. 10/08/15 – ekologovi města Ing. Kořínkovi – zjistit aktuální
•
zdravotní stav 2 stromů u kuželny a navrhnout opatření pro
řešení problémů
Zastupitelstvo města schvaluje:
č. 10/08/1 - prodej pozemku parcel. č. 341/33, trvalý trav•
ní porost o výměře 275 m2 v k.ú. Žirovnice, manželům
Ladislavu a Lence Knotkovým, bytem Nádražní 263, 394 68
Žirovnice za cenu 150,-Kč /m2 , tj. 41.250,- Kč
č. 10/08/2 - výkup pozemku parcel.č. 1194/19 lesní pozemek
•
s trvalým lesním porostem o výměře 4599 m2 v k.ú. Žirovnice
od p. Martina Duby, bytem Tyršova 409, 394 03 Horní Cerekev, za cenu 1,- Kč/m2 tj. 4.599,- Kč
č. 10/08/3 - bezúplatný převod části pozemku /pod chodní•
kem/ a převod části pozemku za úplatu /veřejná zeleň/ parcely č. 679/25 o výměře 160 m2 v k.ú. Žirovnice z majetku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR do
majetku Města Žirovnice /upřesněno bude geometrickým
plánem/
č. 10/08/4 – bezúplatný převod pozemků parcel.č. 3691/69
•
o výměře 92 m2 , č. 3691/70 o výměře 227 m2 , č.3691/130
o výměře 71 m2 a úplatný převod pozemku č. 13/2 o výměře
180 m2 vše ostatní plocha v k.ú. Žirovnice z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Žirovnice
č. 10/08/5 - bezúplatný převod podílu ve výši ideální 1/5
•
nemovitostí: budovy č.p. 131, parcely č. st 237 zastavěná
plocha o výměře 126 m2 a parcela č. 2565/2 ostatní plocha
o výměře 1381 m2 na městském hřbitově v k.ú. Žirovnice
z majetku Obce Jarošov nad Nežárkou do majetku Města
Žirovnice
č. 10/08/6 - uzavření smlouvy č. RP 436/03/2-2008 o bez•
úplatném převodu parcely č. 1679/33 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 121m2 v k.ú. Stranná z majetku Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR do majetku
Města Žirovnice
č. 10/08/7 - Závěrečný účet Města Žirovnice za rok 2007
•
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
č. 10/08/9 - rozpočtové změny dle přílohy č. 10
•
č. 10/08/11 – dopracování a podání projektu „Revitalizace
•
zámeckého pivovaru“ do další výzvy
č. 10/08/12 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o sta•
novení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
č. 10/08/16 – peněžitý dar na opravu kostela sv. Filipa
•
a Jakuba v Žirovnici ve výši 390.000,- Kč z FRR
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
č. 10/08/8 - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
•
města za rok 2007
č. 10/08/10 - informaci o vyhodnocení podaného projektu „
•
Revitalizace zámeckého pivovaru“
č. 10/08/13 - informaci o výkupu pozemků pro výstavbu rod.
•
domků v prostoru nad Sídlištěm
č. 10/08/14 - informaci o připravovaných investičních akcích
•
– zámecká bašta, chodníky ul. Smetanova
č. 10/08/17 - zprávu o činnosti rady dle přílohy č. 12
•
František Plešák, starosta
Mgr. Milan Šmíd, zástupce starosty
str. 3
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2008 O STANOVENÍ
KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTI
Zastupitelstvo Města Žirovnice se na svém zasedání dne 23.6. 2008 usnesením číslo 10/08/12 rozhodlo vydat na základě § 6 odst. 4
písm. b), § 11 odst.3 a § 12 zákona ČNR č.338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 84 odst.2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů , vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku
Článek 1
Pozemky a stavby
1. V jednotlivých částech města se stanoví koeficienty daně ze stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) a ze staveb uvedených v § 11 odst.1 písm. a) a f) takto:
katastrální území Žirovnice
katastrální území Cholunná
katastrální území Stranná u Žirovnice
katastrální území Litkovice
katastrální území Štítné
katastrální území Vlčetín
koeficient 1,6
koeficient 1,0
koeficient 1,0
koeficient 1,0
koeficient 1,0
koeficient 1,0
2. Ve smyslu ustanovení § 11 odst.3 písm. b) se základní sazba daně ze staveb, stanovená podle § 11 odst.1 písm. b) až d), případně
zvýšená podle odst.2 a samostatných nebytových prostor podle odst. 1, písm. c) a d), se v celé obci násobí koeficientem 1,5.
Článek 2
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška číslo 9/92 – koeficient pro místní části obce Žirovnice k výpočtu daně ze
stavebních pozemků a daně ze staveb.
Článek 3
Platnost a účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů
a účinnosti dnem 31.12.2008.
………………………
starosta
………………………………
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
KRAJSKÉ KOLO ZVAS V ŽIROVNICI
V sobotu 7. června 2008 proběhlo v okolí autokempu Panistávka krajské kolo závodu vlčat (chlapců)
o putovní totem náčelníka a závodu světlušek (dívek) o putovní vlajku náčelní. Žirovničtí skauti zde hostili
132 skautů a skautek z různých koutů celého kraje Vysočina. Někteří přijeli o den dříve a přespali v chatkách
nebo stanech. Mladé závodníky ve věku 8-12 let čekala zajímavá a náročná trať. Do závodu vyběhlo celkem 18 hlídek.
Závod byl připraven na motivy historie perleťářství a rozhodčí v dobových kostýmech na jednotlivých stanovištích vytvářeli
patřičnou atmosféru. Na trati bylo celkem osm disciplín: lovení perletě (první pomoc), trokas a burgus (fyzická zdatnost), čamrda
(manuální zručnost), pokračovací škola (paměť), hospodářská krize (vyhledávání informací a komunikace), Mac Kinleyův zákon
(poznávání přírody), poslední sbohem (vztah k vlasti a skautingu), Nový svět (schopnost orientace). Ti, co nebyli na trati, se
povětšinou věnovali doplňkovým aktivitám a především turnaji ve fotbálku. Někdy po 12:30 hod. to pak nahoře zahřmělo a začala
dlouhá průtrž mračen. I kroupy padaly a trochu se ochladilo. Některé hlídky tak musely dodělávat mapové znalosti v místním
„Pentagonu“. Půlka hlídek byla mokrá a někteří doslova až na kost. Nádherného dřevěného vlčka s malou kronikou si odnesla
vlčata z Chotěboře, která celý závod vyhrála s velkým náskokem. U světlušek zvítězily dívky z Budišova. Výše jmenovaným
blahopřejeme k postupu do celostátního kola ZVaS, které proběhne 26.-28.9.2008 v Olomouci. Kdo měl zájem, dozvěděl se
zajímavosti o historii Žirovnice. Závodníci i jejich doprovod mohli dokonce díky Akelovi obdivovat velikého perleťového motýla
a jiné výrobky zručných perleťářů. Hlídky obdržely medaile, diplomy i perleťový knoflík o průměru 37 mm a mnoho dalších cen.
V neděli pak žirovničtí skauti v návaznosti na pořádání krajského kola závodů (jehož termín byl určen krajskou radou a bohužel
se křížil s další akcí v našem městě) připravili odpoledne pro děti a rodiče. Kdo přišel, jistě nelitoval a našel si tu svou nejoblíbenější atrakci. Nově vybudovaná airsoftová střelnice, lanové překážky, minikára a především ukázky modelářů a výstroje speciálních složek armády ČR oslovily opravdu každého. Závěrečný nálet dvouplošníku na bunkr zakončený pyrotechnickými efekty
byl tou pověstnou třešničkou na dortu.
Chceme velmi poděkovat jménem přístavu „Modrá Kotva“ Žirovnice i Krajské rady Junáka sponzorovi KPŽ a.s., dále Městskému úřadu Žirovnice, p. Míčanskému, pí Ivě Musilové, p. Petru Svobodovi a všem, kteří se přípravy obou akcí zhostili na
jedničku. Děkujeme.
Petr Míka
str. 4
Žirovničan
KAŠNA VE ŠTÍTNÉM ZNOVU ŽIJE!
V nadcházející turistické sezoně, v době výletů za krásami přírody bychom rádi upozornili na zajímavý odpočinkový kout, který
vznikl ve Štítném.
V parku uprostřed vsi byl v roce 1901 postaven na místě bývalé zemanské tvrze památník připomínající zdejšího rodáka, českého
křesťanského filozofa a spisovatele žijícího ve 14. století, Tomáše Štítného. Součástí parku je též kašna z pozdějších let. Bývala kdysi
ozdobou svého okolí, bohužel v uplynulých více než dvaceti letech v ní nebyla voda, působila tedy smutně a opuštěně, jakož i celý park.
Místním občanům se podařilo to, co se již zdálo téměř nemožné – přivést znovu do kašny vodu, a tím i vrátit do parku život. Vlastními silami kašnu opravili, což nebylo lehké, avšak výsledek stojí za to! Do kašny je tak jako dříve přiváděna voda z nedaleké staré
studny „ po Tomášovi“ a zejména v teplém letním období je možno se zde příjemně osvěžit, odpočinout si a potěšit se pohledem na
tryskající vodu z fontány.
Všem ze vsi, kteří jakýmkoli způsobem pomohli a podíleli se při pracích na obnově kašny, patří veliké uznání a poděkování za nadšení a úsilí, se kterým se do rekonstrukce pustili, jakož i za vytrvalost a volný čas, který tomu věnovali. Díky nim je teď kašna znovu
ozdobou parku i celé vsi Štítné.
A proto, kdo budete projíždět či procházet se po naučné cykloturistické stezce s pamětihodnostmi Žirovnicka nebo projíždět vsí
autem, udělejte si čas a zastavte se na chvíli u naší kašny. Pohled na kapky vody padající na hladinu vás určitě uklidní a potěší.
A vám všem, pánové, místní hasiči i nehasiči, za opravenou kašnu ještě jednou DĚKUJEME!
za osadní výbor ve Štítném
Jana Tušilová
Kašna ve Štítném v první polovině 40. let min. století
Kašna ve Štítném nyní
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V obřadní síni Městského úřadu Žirovnice byli dne 16. června 2008 slavnostně přivítáni novorození občánci našeho města.
/zleva - doprava/
Poděkování
Děkujeme touto cestou všem
přátelům a známým, kteří se dne
24. května 2008 přišli rozloučit
s naším drahým zesnulým, panem
Františkem Slavíkem.
Beáta Vrbenská, Jan Prantl, Václav Bartizal, Lucie Šimpachová
Městský úřad Žirovnice a Sbor pro občanské záležitosti přejí všem přivítaným dětem
pevné zdraví a rodičům hodně štěstí, radosti a úspěchů při jejich výchově.
červen 2008
Zároveň děkujeme panu
MUDr. Čejnovi a sestře pí
Kuklové za laskavou péči v jeho
těžké nemoci, p. Doležalovi
za důstojné vypravení pohřbu,
p. Dvořákovi za pěkná slova
rozloučení, všem za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka
a dcery s rodinami
str. 5
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SVAZKU OBCÍ LÍPA
Svazek obcí Lípa vznikl ustavující valnou hromadou dne 5. 12. 2005 v Kamenici nad Lipou jako nástupce zájmového sdružení právnických osob Pelhřimovsko-jih. Hlavním cílem činnosti a předmětem zájmu svazku je všestranný rozvoj regionu při vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů. Svazek
obcí sdružuje 15 obcí a 4 města: Bělá, Bohdalín, Bořetín, Častrov, Černov, Horní Dubenky, Horní Ves, Lhota-Vlasenice, Mezná, Mnich, Polesí, Stojčín, Těmice,
Včelnička, Veselá, Horní Cerekev, Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice, čítající celkem 15 376 obyvatel (údaj k 1. 1. 2006). Rozloha zájmového území činí 297
km2 s hustotou osídlení 51,77 obyvatel/km2. Významným městem regionu a sídlem Svazku obcí Lípa je Kamenice nad Lipou s osmi místními částmi, 4 116 trvale
žijícími obyvateli a rozlohou 31,5 km2. Nejvýše položenou obcí regionu je obec Bělá (681 m n. m.), nejníže leží Mnich (553 m n. m.). Největší katastrální rozlohu
zaujímá město Žirovnice s 44,4 km2 (zahrnuje 6 místních částí).Region Lípa se rozprostírá v nejjižnější části Českomoravské vrchoviny, která je jednou z ekologicky nejzachovalejších oblastí České republiky. Zdejší kraj je drsný, krásný, plný proměn a romantiky. Region se rozkládá v malebné krajině tvořené zaoblenými
lesnatými vrchy, romanticky vyhlížejícími skalisky, širokými údolími s rybníky a potůčky. Katastrálním územím obce Bělá prochází evropské rozvodí. Milovníkům
kultury a historie zdejší kraj nabízí mnoho spíše menších památek a zajímavostí (zámky, muzea, kostely), oblast se pojí se jmény celé řady významných osobností, jako je Otokar Březina, Vítězslav Novák, Tomáš Štítný ze Štítného, Jakub Hron Metánovský, Jarmila Kurandová a další. Územím regionu procházejí značené
turistické stezky i cyklotrasy, terén je vhodný k procházkám, výletům, vyjížďkám na koni, rybaření, houbaření a k celkovému tělesnému i duševnímu odpočinku.
V zimě region skýtá vhodné podmínky především pro běžecké lyžování, ale je možné využít i sjezdovku s vlekem v Kamenici nad Lipou (Antonka).
Obce: Bělá, Bořetín, Bohdalín, Černov, Častrov, Horní Cerekev, Horní Dubenky, Horní Ves, Kamenice nad Lipou, Lhota - Vlasenice, Mezná, Mnich, Počátky,
Polesí, Stojčín, Těmice, Včelnička, Veselá, Žirovnice.
OSLAVA
OSLAVA PRO ŽENY
Osadní výbor ve Stranné uspořádal v sobotu 10.5.2008 v místním pohostinství oslavu ke Dni matek. V programu vystoupila taneční skupina děvčat ze
Žirovnice a ze Štítného. Také vystoupily straněnské děti: Věrka Stefak a Filip Kutaj, kteří hráli na hudební nástroje, ale též Barunka Tušilová ze Štítného.
Oslavenkyně obdržely přáníčka s kytičkou. Děkujeme místním ženám, které osobně napekly moučníky, na nichž si všichni pochutnali. Jelikož tato akce
měla velký ohlas, těšíme se, že ji v příštím roce zopakujeme.
Naše poděkování patří i sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit: Městský úřad Žirovnice, Krásl, s. r.o., ZEOS LITKOVICE, DÝNEK KOVOVÝROBA, SLUNOVRAT pí Smrčková, pí Kytlerová, FORD POČÁTKY atd.
DEN DĚTÍ VE STRANNÉ
Osadní výbor ve Stranné ve spolupráci s místními hasiči uspořádal v sobotu 31.5.2008 sportovní odpoledne ke Dni dětí. Na 14-ti stanovištích, která
byla rozmístěna po trase, plnily děti různé soutěže, zadané úkoly a hry. Za splněný úkol dostaly razítko do kartičky. V cíli dostaly děti různé dárky, sladkosti a opečený špekáček. Odměnou pořadatelům byla radost a spokojenost na dětských tvářích. Děkujeme za poskytnutí příspěvků: Městskému úřadu
Žirovnice, Dobrovolným hasičům Stranná, Sokolu Stranná, pí Kytlerové, Lékárně v Žirovnici.
Za osadní výbor
Ludmila Dýnková
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ – ČERVEN 2008
Vysvědčení a potom hezké léto
V červnu to nebývá pro nikoho jednoduché. Žák, student nebo rodič či prarodič, všechno je to jedno. Snažíme se na poslední chvíli věci dotáhnout do konce
nebo ještě trochu vylepšit. Ti odpovědnější chtějí odejít na dovolenou nebo na prázdniny s čistou hlavou nebo s pocitem dobře vykonané práce bez restů a dluhů.
Daří se nám to samozřejmě různě, ale stejně si myslím, že se na dovolenou a léto vůbec většinou těšíme.
Červen je i měsícem, kde se kromě vysvědčení odměňují ve školách i ti talentovaní a úspěšní. Jsem přesvědčen, že je to dobře. Být dobrým nebo nejlepším
přece není ostuda, ale úspěch. Červen je i měsícem třídních srazů, svěcení obecních praporů, městských slavností, různých tradičních oslav výročí a opravdových
i recesistických přehlídek a soutěží.
Je úžasné, jak města a obce na Vysočině žijí. Každý den vidím, že Vysočina je opravdu dobrým místem pro život, a možná více než kde jinde u nás platí: „Léto
budiž pochváleno.“
Jak se žije na Vysočině
Krajští zastupitelé zakončili červen svým v tomto roce již čtvrtým zasedáním. Schválené grantové programy Prevence kriminality 2008 (2,0 mil. Kč), Rozvoj
vesnice 2008 (10,0 mil. Kč), Edice Vysočiny VI (2,0 mil. Kč), Vysočina bez bariér 2008 (4,0 mil. Kč) jsou jen jedním z výsledků jejich zasedání.
Dalšími tématy jednání bylo rozšíření spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, udělování nejvyšších ocenění - medailí kraje Vysočina a zejména potom
jednání o možnosti realizace rozvojových projektů kraje, jakými jsou například Vesmír Vysočiny nebo Vědeckotechnologický park.
Zkrátka i ve druhé polovině roku bude co dělat. Pro spoustu z nás budou letní měsíce nejen obdobím letního slunění, ale i tvrdé práce. Za sebe si dovolím
napsat, že mám z té první poloviny roku dobrý pocit. Základní kameny rozvoje našeho kraje se daří nadále pevně usazovat a ukazatele kvality života patří v našem
kraji k nejlepším v republice.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo konečně dokončit knížku s příznačným názvem „Jak se žije na Vysočině“. Pokud vše půjde podle plánu, věřím, že se ještě
v letních měsících dočkáme prvních výtisků. Jsem přesvědčen, že mnozí čtenáři budou až překvapeni, jak výborná je naše pozice ve srovnání s jinými kraji.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz
str. 6
Žirovničan
TVOŘIVÁ NÁVŠTĚVA STUDENTŮ
Od 7.6. do 14.6. 2008 jsme měli možnost zúčastnit se uměleckého kurzu v Žirovnici. Byl to již 3. ročník literárně-výtvarné akce Gymnázia Havlíčkův Brod. Okolo padesáti studentů, kteří byli na základě návrhů a prací vybráni, mohlo volně celý týden pracovat v prostorách zámku. Kurz byl
zaměřen hlavně na tvůrčí činnost studentů, ale celý pobyt doprovázelo nespočet happeningů, přednášek a promítání filmů.
Díky podnětné a pilné práci se po týdnu úsilí mohou všichni zúčastněni pochlubit celkovou prací. Keramici plastikou, grafici grafikou či obrazem a literární sekce divadelním zpracováním Máje Karla Hynka Máchy.
Upřímně doufám, že tato akce se dočká dalších ročníků a že se z ní stane věčná tradice.
Autor: Miroslava Čeplová
Foto: Eva Fürstová
DĚTSKÝ DEN
V úterý 27. května se v naší škole konal Dětský den. Pro malé
žáčky, ale i ty starší byl připraven bohatý celodenní program.
Všechny děti se rozdělily do skupinek. V jednotlivých družstvech
byli zástupci všech ročníků. Takže my deváťáci jsme byli takovými
maminkami a tatínky, kteří se starali o mladší „špunty“. Mnozí z nás,
do kterých by to nikdo neřekl, se stali skutečnými pečovateli.
Postupně jsme procházeli jednotlivými stanovišti. Na každé
zastávce nás čekaly zábavné úkoly: proběhnout opičí dráhou, trefit se
šipkami na terč, ti nejmenší míčkem do kruhu, překonat přechod přes
vodu po laně /samozřejmě kdo nechtěl, tak šel po cestě/, vžít se do
role slepého člověka, přesunout poraněnou osobu, či skákat v pytli.
Při cestě zpět jsme si mezi sebou vyměňovali dojmy.Ty nejmenší,
které bolely nohy, jsme si my nejstarší brali na záda, aby si odpočinuli.
Na sportovním hřišti dostal každý sladkou odměnu a pitíčko.
Tento den byl plný sluníčka i legrace. Jen nám deváťákům je
líto, že příští školní rok nebudeme „ u toho“
červen 2008
DEN S DĚTMI
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začíná se stávat tradicí, že žáci ze základní školy připravují zábavné programy pro děti z mateřské školy. A tak skupina žáků 9. ročníku pod vedením paní učitelky Vágnerové připravila na pondělí
26. 5. den plný her pro své malé kamarády ze školky. Vše se odehrávalo na novém sportovním hřišti. Děti na jednotlivých stanovištích plnily rozmanité úkoly, o čemž vypovídají přiložené fotografie.
Malí sportovci byli odměněni perníkovou medailí a diplomem.
Více fotodokumentace k jednotlivým akcím je možné zhlédnout na:
www.zs.zirovnice.indos.cz
str. 7
INZERCE
PRÁZDNINOVÉ
KULTURNÍ AKCE
VE ŠTÍTNÉM
Sobota 19.7.2008 na hĢišti ve Štítném
od 9 hodin
3. roĀník DĒtské pouĨové olympiády
- dopolední zábavný program pro dĒti pĢedškolního i školního
vĒku, sportovní disciplíny klasické i neobvyklé, obĀerstvení
pro sportovce zdarma, pĒkné ceny pro vítĒze
- info J. Tušilová, J. Musel
odpoledne - turnaj dospĒlých v malé kopané
- info V. Pril
Sobota 30.8.2008 v parku ve Štítném
RozlouĀení s prázdninami – zaĀátek ve 14 hodin
- odpolední program pro dĒti všeho vĒku
- soutĒže a hry v parku, pro vĒtší dĒti pátrací cesta za
pokladem v okolí obce, opékání špekáĀkĪ, pro každého
odmĒna.
- info J. Tušilová
NoĀní prohlídky na
zámku Žirovnice
11.7., 18.7., 1.8., 22.8. 2008
vždy ve 20: 00 a 22: 00 hodin.
Téma: Z historie hradu v
podání skupiny historického
šermu JindĢich z J. Hradce
Vstupné 70,- KĀ
(dďti do 6 let zdarma)
PerleĢový pohár v Žirovnici
VEġEJNÉ KONCERTY ZÁMEK
ŽIROVNICE
Pondďlí 30. 6. 2008 19:00 hodin
ZAHAJOVACÍ KONCERT LEKTORĩ
JiĢí HlaváĀ, Vlastimil Mareš,
Irvin Venyš – klarinety
KateĢina Stupková – saxofony
Úterý 1. 7. 2008 19:00 hodin
Koncert úĀastníkĪ KF 2008
ÿtvrtek 3. 7. 2008 19:00 hodin
Koncert úĀastníkĪ KF 2008
Pátek 4. 7. 2008 19:00 hodin
Jubilejní 75. roþník
nejstaršího fotbalového turnaje v ýesku
Sobota 12. þervence 2008
Stadion Budín od 13.00 hod.
Letošního turnaje se zúþastní:
SK Dynamo ýeské BudČjovice - 1. liga
SK Kladno - 1. liga
FK Baník Most - sestupující z 1. ligy
1.SC Znojmo – MSFL, event. postup do 2. ligy
PĜedbČžný program zápasĤ:
13:00 > Dynamo ýB vs. 1. SC Znojmo
14: 45 > SK Kladno vs. Baník Most
16: 30 > o 3. místo
18:00 > finále
* Bohatá tombola * Obþerstvení zajištČno *
SrdeþnČ zvou poĜadatelé!
Hlavní sponzoĜi a mediální partner turnaje:
ZÁVĎREÿNÝ KONCERT ÚÿASTNÍKĩ KF 2008
str. 8
Žirovničan
2. HOKEJOVÝ LETNÍ DEN
pro malé i velké
12. þervence 2008
v areálu chovatelĤ v Žirovnici
zaþátek ve 14.00 hod.
i
i
i
i
i
i
Skákací hrad pro nejmenší
SoutČže
Peþené prasátko
Pivo a nealko nápoje
MAXÍCI z Poþátek
K veþerní zábavČ zahraje MċĆÁK
PoĜádá Hokejový oddíl HC Slavoj Žirovnice
!"#$$%&'
()* + (),!*-).!
"/'01("-"(!- )2,).!3
!607$77#897#
&"!0:");)!6'
"!) &<1=
>","* [email protected]%A9878)B.-
Výroba – prodej – rozvoz
PALIVOVÉ A KRBOVÉ
DěEVO
SUCHÉ – ŠTÍPANÉ
Prodám vchodové
plastové dveĜe, vþetnČ
zárubnČ
Prodám bývalou zemČd.
usedlost s uzavĜeným dvorem
v Prostém.
PĜedzahrádka
a
navazující
velký ovocný sad za chalupou.
Po úpravách vhodné i na trvalé
bydlení. Pozemky: 3 808m2.
Tel.: 777 270 603, 565 321 485
Prodám rod. dĤm 2+1 v
Kalištích u Horních Dubenek,
uzavĜený dvorek, garáž, kolna.
Zahrada s ovocnými stromy.
Pozemky celkem 602m2.
Cena: 1 250 000Kþ.
Tel.: 608 051 183, 565 321 485
Hledáme pro své klienty
chalupu nebo rod.domek,
pĜíp. byt v Žirovnici a okolí.
NabídnČte cenu.
Tel.: 777 270 603 (staþí poslat
SMS, ozvu se Vám zpČt ).
červen 2008
Bílé a hnČdé z neuskuteþnČné
stavby RD, zdobené, þásteþnČ
prosklené dvojitými izoskly,
s dokladem a zárukou. PC 9 a 22
tis. Kþ, nyní 4800 a 9800 Kþ.
Dopravu zajistím zdarma.
Tel.: 777 106 709
KAMENICTVÍ
vþetnČ dopravy
Sortiment: polena 1m,
Krácené - 25, 33, 50 cm
Druhy: akát, dub, buk, bĜíza, olše,
osika, smrk, borovice.
Informace a objednávka:
602 435 206, nebo 384 361 068
Manipulaþní sklad dĜeva Kostelní RadouĖ
www.krbovedrevo.eu
Severa Karel
KĜemešnická 1946
393 01 PelhĜimov
tel.: 565 323 360
777 162 132
Po-Pá: 6.30-15.30h
x Zhotovení základĤ pod pomníky
x
x
x
x
x
x Výrobu schodĤ,parapetĤ,obkladĤ
x
V NABÍDCE NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKģ
PĜijímáme zakázky na výrobu a montáž:
x PomníkĤ,rámĤ a krycích desek na hroby
(z pĜírodních i umČlých materiálĤ)
x Prodej hĜbitovních doplĖkĤ
(svítilny, vázy, kĜížky – výbČr dle katalogu)
PĜípisy a opravy nápisĤ¨
Peþící kameny
ZAVOLEJTE,
ZAKÁZKU PěIJEDEME SJEDNAT OSOBNċ.
Provádí :
opravy osobních automobilĪ
výmďnu motorových olejĪ
výmďnu výfukového potrubí
opravy brzdové soustavy
pĢípravu vozidel na STK
opravy nákladních vozidel
M+M Transport s.r.o.
Tovární 125 /bývalý Partex/
394 68 Žirovnice
Tel.: 565 382 152
777 799 089
str. 9
KULTURA
KINO POČÁTKY
ČERVENEC
Detail CZ s. r. o. hlavní partner
kultury v Žirovnici pro rok 2008
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR 2008; 100 MINUT; DOPORUČENO OD
12 LET
Ve Zvěstově žijí chlapi historickými bitvami.
Představují francouzskou armádu v čele se
starostou (B.Polívka), který má monopol na roli
Napoleona. Připravují na odhalení napoleonské
kašny v sousedním městě. Zdejší starosta
však angažoval na roli Napoleona skutečného
zahraničního herce. Zvěstovští chtějí slavnost
ignorovat, později jim to přijde líto…
neděle 6. 7. 2008, 19 hod.
BOBULE
USA 2008; 90 MINUT; DO 15 LET
NEPŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ TITULKY
Honza je typický městský floutek a jeho kámoš
Jirka je podvodníček, který moc rozumu nepobral,
ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně
oblbnout ženský. Jednoho dne se Honza dozví,
že jeho moravský děda je vážně nemocný. Tato
zpráva ho vytrhne ze zajetých kolejí a rozhodne se
splnit dědovi jeho životní sen. Zajistí mu dovolenou
snů… Letní komedie.
neděle 13. 7. 2008, 19 hod.
HORTON
ČR 2008; 100 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou
pohádkou! Horton je celkem normální slon v dobré
fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem
překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu,
které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba,
tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě
zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil, a to smítko
opravdu mluví…
neděle 20. 7. 2008, 19 hod.
INDIANA JONES 4
USA 2008, 122 MINUT, MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ TITULKY
Indiana Jones a Království křišťálové lebky:
19 let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších
postav filmové historie se vrací na stříbrné
plátno. Za doprovodu typických fanfár Johna
Williamse, v charakteristickém klobouku
a s bičem coby nepostradatelnou zbraní.
Indiana Jones. Univerzitní profesor a muž,
který objevil legendární Archu úmluvy,
zachránil posvátné Sankarové kameny
a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství
bude pátrat po další slavné relikvii - záhadné
Křišťálové lebce. O dalším pokračování
populární archeologické série se začalo
mluvit už ve chvíli, kdy Indiana Jones zmizel
spolu se svým otcem v záři zapadajícího
slunce na konci Poslední křížové výpravy…
neděle 27. 7. 2008, 19 hod.
ȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷ
LLE
ET
TN
NÍÍ K
KIIN
NO
OŽ
ŽIIR
RO
OV
VN
NIIC
CE
E2
20
00
08
8
ȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷ
44..77.. 22000088
NEPROMÍTÁME – vystoupení DS
11.7. 21.30hod. O
Onnccee
18.7. 21.30hod. G
Goooodd B
Byyee LLeenniinn!!
25.7. 21.30hod. J
Jeeddnnaa rruukkaa
nneettlleesskkáá
1.8., 21.00hod. S
Saam
moottááĢĢii
Drama/hudební/romantické
Rok výroby: 2006
Režie: John Carney
Komedie
Rok výroby: 2003, 121min.
Režie: Wolfgang Becker
Komedie
Rok výroby: 2003, 102 min.
Režie: David OndĜíþek
Komedie
Rok výroby: 2000, 103 min.
Režie: David OndĜíþek
8.8. 2008
N
DS
S
ÁM
MEE –– vvyyssttoouuppeenníí D
TÁ
MÍÍT
OM
NEEPPRRO
Drama
15.8. 21.00hod. E
Rok výroby: 2007, 135 min.
Eddiitthh PPiiaaff
Režie: Olivier Dahan
22.8. 21.00hod. O
Obbsslluuhhoovvaall jjsseem
m
aanngglliicckkééhhoo kkrráállee
29.8. 21.00hod. PPa
arrfféém
m –– ppĢĢííbbĒĒhh
vvrraahhaa
Drama
Rok výroby: 2006, 114 min.
Režie: JiĜí Menzel
Triller/drama
Rok výroby: 2006, 142 min.
Režie: Tom Tykwer
Za nepĢíznĒ poĀasí promítáme v sobotu. ObĀerstvení
zajištĒno. Vstupné 40,- KĀ. Adresa: PĢírodní divadlo,
Branka 1, Zámek Žirovnice
PĢi náhlé zmĒnĒ poĀasí se vstupné nevrací!
MČstská knihovna Žirovnice vyhlašuje
PRÁZDNINOVOU SOUTċŽ O
NEJHEZýÍ KNIŽNÍ ZÁLOŽKU
PĜijćte si do knihovny vyrobit záložku…
(…nebo pĜineste již doma vyrobenou).
2. záĜí bude vyhodnocení a tĜi nejvíce
ocenČné získají drobné ceny….
Vystavené záložky budou hodnotit
návštČvníci knihovny.
SoutČž platí pro dČti do 15 let.
Vydává 12 x ročně Město Žirovnice . Uzávěrka vždy 17. předcházejícího měsíce. ADRESA: Městský úřad, 394 68 Žirovnice, tel. 565 301 510, www.zirovnice.cz. Podávání novinových zásilek povoleno
Oblastní správou pošt v Českých Budějovicích., j.z.P - 4.597/92 ze dne 19. října 1992. Registrační značka: MK ČR E 11397. Korektura: Vydavatel Tisk: RAIN Tiskárna s.r.o., tel.: 384 362 512

Podobné dokumenty