péče o dětského imunokompromitovaného paceinta, otázka

Komentáře

Transkript

péče o dětského imunokompromitovaného paceinta, otázka
PÉČE O DĚTSKÉHO IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA,
FEBRILNÍ NEUTROPENIE A ZÁSADY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE
1
MUDr. Petra Keslová, 1MUDr. Renata Formánková, Ph.D, 1Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.,
1
MUDr. Petr Smíšek, 1MUDr. Kateřina Zdráhalová, 1MUDr. Martina Suková,
1
MUDr. Vladimír Vávra, 1Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc, 2MUDr. Otakar Nyč
1
Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol Praha
2
Ústav lékařské mikrobiologie, FN Motol Praha
Úvod
Porucha imunity v dětském věku zahrnuje skupinu stavů vrozených a získaných.
Vrozené poruchy imunity postihují humorální a/nebo buněčnou imunitu, mohou být různé tíže
od nezávažných stavů až po velmi těžké. Těžké imunodeficitní stavy jsou vzácné, ale
závažné. Projevují se v kojeneckém či časném dětském věku recidivujícími infekcemi, někdy
těžkého průběhu, často mohou být původcem oportunní kmeny bakterií, vyskytují se
mykotické
infekce,
neprospívání,
průjmy.
Některé
z
nejzávažnějších
vrozených
imunodeficiencí mohou být léčitelné a jsou indikovány k transplantaci kmenových buněk
krvetvorby, např. SCID (Syndrom vrozené těžké kombinované imunodeficience), WAS
(Wiskottův-Aldrichův syndrom), chronická granulomatosa, Kostmannův syndrom apod. Častěji
se setkáváme se skupinou stavů získané imunodeficience. Patří sem onemocnění související
s chronickou infekcí, postinfekční stavy, polékové, spojené s působením toxických látek, stavy
metabolické a další celkové narušující integritu organismu (1).
Pacienti s hematoonkologickým onemocněním, rizika infekce, neutropenie
Významnou skupinu pacientů se získanou těžkou imunodeficiencí tvoří pacienti léčení
pro maligní onemocnění (hematologické malignity – akutní leukémie, lymfomy, solidní tumory)
či transplantovaní kmenovými buňkami krvetvorby pro maligní či nemaligní onemocnění.
Porucha imunity vzniká zejména následkem myelosupresivního působení chemoterapie, a to
především u transplantovaných pacientů a pacientů s hematologickými malignitami (v
dětském věku ALL – akutní lymfatická leukémie s incidencí 2,5-3,5 případů na 100 000 dětí do
15 let, tvořící 80 % dětských leukémií a AML – akutní myeloidní leukémií zastupující 15 %
leukémií dětského věku) (2). Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující vznik infekce patří
neutropenie, tj. pokles leukocytů pod 1,0 x 10/9/l resp. neutrofilů v absolutním počtu (ANC)
pod 500/ųl (těžká neutropenie), ANC pod 100/ųl (velmi těžká neutropenie). Důležitý je i časový
faktor trvání neutropenie, prolongovaná velmi těžká neutropenie (ANC pod 100/ųl) trvající déle
než 5 týdnů má udávanou incidenci infekce až ve 100 %. Na riziku vzniku infekce se podílí i
základní onemocnění (malignita), účinek imunosupresivní léčby mající za následek defekt
humorální i buněčné imunity. Z dalších faktorů je důležité i porušení slizničních barier
(invazivní vstupy, centrální žilní katetry, sondy, cévky apod.), malnutrice a dlouhodobé
podávání parenterální výživy, účinek širokospektré antibiotické léčby s rozvojem změny
mikrobiální flóry a následně kolonizací či nosičstvím multirezistentních kmenů bakterií (3).
Febrilní neutropenie, infekční agens imunokompromitovaných pacientů, zásady léčby
febrilní neutropenie
Jako febrilní neutropenii označujeme stav, kdy u pacienta zjistíme vzestup teploty nad
38,5 °C jednorázově či opakovaný vzestup 38,0–38,5 °C 3krát po sobě v průběhu 24 hodin v
situaci počtu leukocytů v krevním obraze pod 1,0 x 10/9/l či poklesu absolutního počtu
neutrofilů pod 500/ųl. Teplota v neutropenii může signalizovat infekci, infekce je příčinou teplot
zhruba ve 40 %, často nemusíme prokázat příčinu (teploty nejasné etiologie, polékové,
idiopatické). Infekce v neutropenii však může znamenat závažný či život ohrožující stav, proto
vždy zahajujeme empiricky podávanou antibiotickou léčbu (3). Infekční agens postihující
imunokompromitované pacienty zahrnují širokou škálu bakterií, virů, plísní a dalších
oportunních mikroorganismů. Z bakterií jsou zejména u neutropenických pacientů původcem
život ohrožující infekce gramnegativní kmeny bakterií (Pseudomonas, Klebsiella, E.coli,
Acinetobacter), obvykle podílející se na etiologii infekce cca 20-30 %, na významu získávají i
kmeny grampozitivní, často spojené s infekcí centrálních žilních katetrů (koagulaza negativní
stafylokoky, Staphylococus aureus, enterokoky), vyskytující se jako původce infekce v 70–80
% (4,5). Stoupají počty mykotických infekcí, zejména u pacientů s protrahovanou neutropenií
či dlouhodobě léčených kortikoidy. Přibývá infekcí kmenů Candida non albicans, kmenů rodu
Aspergillus, v poslední době Zygomyces a dalších (4). Nelze opominout i infekce
Pneumocystitis carini u imunokompromitovaných, všichni pacienti podstupující chemoterapii či
následně transplantaci jsou dlouhodobě na zajišťovací léčbě Trimetoprim-Sulfamethoxazol
(3). Mezi základní zásady terapie febrilní neutropenie patří včasnost, to znamená ihned po
odebrání biologického materiálu (hemokultury, výtěry, stěry). Užíváme širokospektrá
antibiotika, často v kombinaci, včetně antimykotik, u vysoce rizikových pacientů v současné
době směřujeme léky 1. empirické volby na gramnegativní kmeny bakterií (6,7). Při
bakteriologické pozitivitě cíleně upravujeme léčbu dle citlivosti prokázaného agens i s
ohledem na klinický stav pacienta. Vzhledem k možnosti rychle progredujícího závažného
stavu je nutno velmi pečlivě monitorovat klinický stav pacienta, na jednotce intenzivní péče s
monitorací vitálních funkcí. Zároveň je nutno monitorovat i bakteriologickou situaci a výskyt
rezistentních kmenů bakterií na pracovišti, pravidelně ve spolupráci s mikrobiologickým
centrem upravovat empirické antibiotické návody s ohledem na výskyt a citlivost infekčních
agens. Na našem pracovišti pacienty dle rizika vzniku infekce dělíme do 2 skupin – na
pacienty s nízkým a vysokým rizikem infekce (tab. 1). Obecně je pacientem tzv. nízkého rizika
pacient v remisi základního onemocnění, v dobrém klinickém stavu, s předpokládanou délkou
neutropenie kratší než 7 dní a se známkami regenerace kostní dřeně. Pacient tzv. vysokého
rizika je pacient v indukční fázi léčby před dosažením remise, s těžkou a protrahovanou
neutropenií a každý pacient iniciálně v těžkém celkovém stavu (se známkami septického
šoku, hypotenzí, koagulopatií, známkami respirační či kardiální insuficience, oligurií). V
současné době na našem pracovišti zařazujeme do skupiny pacientů vysokého rizika všechny
pacienty s akutní myeloidní leukémií, s akutní lymfatickou leukémií či non-hodgkinským
lymfomem před dosažením remise včetně relapsů, pacienty s neuroblastomem vysokého
rizika, pacienty po transplantaci kmenových buněk krvetvorby do přihojení leukocytů či při
planoucí reakci štěpu proti hostiteli a všechny se známkami oběhové nestability či septického
šoku. Pacientem nízkého rizika je pak pacient léčený pro akutní lymfatickou leukémii v remisi,
pacienti se solidními tumory (kromě výše zmíněných), pacienti léčení chemoterapií pro
hemofagocytující lymfohistiocytosu či imunosupresivní léčbou pro těžkou aplastickou anémií.
Tab. 1. Rozdělení pacientů dle rizika vzniku infekce na KDHO FN Motol
Rozdělení pacientů dle rizikových skupin obecně
•
S nízkým rizikem infekce
ƒ
remise základního onemocnění
ƒ
dobrý klinický stav
ƒ
délka neutropenie kratší 7 dní
ƒ
známky regenerace kostní dřeně
•
S vysokým rizikem infekce
ƒ
pacient v indukční fázi léčby před dosažením
ƒ
remise
ƒ
špatný klinický stav
ƒ
délka neutropenie nad 7 dní
ƒ
ANC pod 100/ųl
Empirické antibiotické návody
Ze zásad terapie febrilní neutropenie je jmenována včasnost nasazení antibiotické léčby,
která je vždy zpočátku empirická (6). Je určována na základě výskytu infekčních agens na
daném pracovišti s ohledem na citlivost vůči používaným antibiotikům. Empirické antibiotické
návody jsou výsledkem spolupráce s mikrobiologickým centrem, měly by být pravidelně
upravovány a obměňovány s cílem snížit selekční tlak používaných antibiotik. V tabulce č. 2
jsou současné ATB návody používané na naší klinice.
Tab. 2. Empirické antibiotické návody na KDHO FN Motol
 Pacient vysokého rizika
1. volba: Tazocin + Amikin
2. volba: Tazocin + Amikin + Targocid
3. volba: Amikin + Targocid + Meronem
4. volba: Meronem + Targocid + Ciprinol
+ Vancocin
Pacient nízkého rizika
1. volba : Unasyn + Gentamicin
2. volba : Gentamicin + Targocid
3. volba: Gentamicin + Targocid + Fortum
4. volba: Fortum + Ciprinol
+ Vancocin?
změna na kombinaci vysokého rizika při závažném stavu
↓
+ antimykotika
fluconazol, itraconazol,
amfotericin B, vorikonazol,
caspofungin
U pacientů s febrilní neutropenií obvykle 3.-4. den teplot provádíme RTG plic (8), od 5.
dne horeček zvažujeme i CT plic s ohledem na mykotickou infekci (pomocná kritéria – vysoké
CRP, protrahovaná neutropenie nad 10 dní). U podezření na katetrovou sepsi (zarudnutí okolí
CŽK, malfunkce, infekce kanálu) zvažujeme zahájit terapii vancomycinem ihned s ohledem na
grampozitivní floru, při trvajících horečkách a pozitivních hemokulturách i přes cílenou léčbu
infikovaný CŽK extrahujeme. Nezbytnou součástí léčby infekce je i dobrá podpůrná péče s
nutností kvalitní parenterální výživy, adekvátní substituce krevními deriváty, dle potřeby
imunoglobuliny intravenosně, použití růstových faktorů pro granulocyty (G-CSF, faktor
stimulující tvorbu kolonií graulocytů, Neupogen). Vzácně můžeme použít při závažné infekci a
dlouhotrvající neutropenii granulocytární koncentráty (9). Vždy současně uplatňujeme
režimová opatření pro neutropenického pacienta, v případě výskytu rezistentních kmenů i
izolační režim. V případě negativního bakteriologického nálezu při dobrém klinickém stavu a
regeneraci krvetvorby je vhodné využít časného vysazení antibiotické léčby (10).
Multirezistentní kmeny bakterií, vývoj kolonizace a nosičství, opatření
Zlepšování výsledků onkologické léčby ve smyslu remise základního onemocnění je
stále zatíženo úmrtím na nezvládnutelnou infekci a je trvalá snaha těmto komplikacím
zabránit. S delší hospitalizací, zejména pobytem na jednotce intenzivní péče, stoupá riziko
výskytu kmenů bakterií rezistentních k antibiotikům. Po celou dobu intenzivní léčby od roku
2002 provádíme našim pacientům pravidelné výtěry, ideálně v týdenních intervalech (krk, nos,
dutina ústní, rektum, moč). Neutropenický pacient při pobytu na oddělení by měl mít
samostatný pokoj, personál při styku s ním používá ústenku, pacient mimo svůj pokoj chodí
minimálně, vždy s ústenkou. Snaha je neutropenické pacienty hospitalizovat jen v nezbytných
případech (teploty, komplikace léčby), v dobrém klinickém stavu jsou vedeni ambulantně. Při
výskytu rezistentních kmenů zejména gramnegativních bakterií (v našem případě kmenů
Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter) či grampozitivních (vankomycin rezistentní kmeny
enterokoka, MRSA) u pacienta přistupujeme k multibarierovým opatřením a zavádíme tzv.
režim kolonizovaného pacienta. Výskyt rezistentních kmenů od roku 2001 do roku 2005 je
uveden v tabulce 3. Pacient má samostatný pokoj, nechodí mimo něj. Pro personál je
samozřejmostí mytí rukou včetně dezinfekce alkoholovými preparáty, navíc používáme
rukavice s výměnou na různé úkony u pacienta, používáme do pokoje ústenky, empíry,
pacient má vlastní pomůcky. Informace o kolonizaci/nosičství je zaznamenána do
dokumentace. Zrušení opatření provedeme, má-li pacient 3 výtěry po týdnu negativní, nadále
však zůstává ve sledování. V tabulce uvádíme vývoj kolonizace/nosičství u hematologických
pacientů naší kliniky. V roce 2000 jsme zaznamenali opakovaná úmrtí pacientů na perakutně
probíhající sepsi, vše etiologicky gramnegativní kmeny (E. coli, Klebsiella, Pseudomonas), u
nepravidelně
prováděných
výtěrů
zejména
v
době
infekce
jsme
zjišťovali
nárůst
multirezistentních kmenů. U více než 50 % pacientů na hematologických odděleních byly
vykultivovány rezistentní kmeny Klebsiella. Zahájili jsme pravidelnou monitoraci osídlení,
zpřísnili dozor nad všemi osobami s pacientem přicházejícími do styku, po 2 letech obměnili
empirické antibiotické návody a zavedli izolační režim s multibarierovými opatřeními.
Zintenzivnila se spolupráce s mikrobiologem, infektologem i ústavními epidemiology. Více
jsme začali provádět namátkové stěry nejen z prostředí, ale i personálu, doprovodu pacientů.
V průběhu následujících dvou let se podařilo snížit procento dětí s kultivačně
zachycených multirezistentním kmenem Klebsiella pod 30 %, stabilně se drží výskyt
rezistentního kmene Pseudomonas pod 20 %, nízké procento Acinetobacter. VRE jsou pod
hranicí 20 %, nezaznamenali jsme ale žádnou infekci tímto kmenem, všechny záchyty byly
pouze kolonizací/nosičstvím.
Tab. 3. Výskyt rezistentních bakteriálních kmenů na KDHO FN Motol
Km eny bakterií - kolonizace
M onitorace
kolonizace
Izolační opatření
60
50
K lebsiella
P s. Aer.
VRE
Acineto b.
M RSA
40
30
20
10
5
.0
4
05
V
II
.-
X
II
I.
I.
-V
II
X
.-
II
V
.0
04
3
I.
.0
-V
I.
2
03
V
II
.-
X
II
I.
.0
I.
-V
02
II
.-
X
II
I.
V
II
I.
-X
V
I.
-V
.0
1
0
Závěr
Infekce stále zůstává hlavní příčinou s léčbou spojené morbidity a mortality u dětských
pacientů léčených pro maligní onemocnění (11). Hospitalizační pobyty a zejména pobyty na
jednotkách intenzivní péče spolu se selekčním tlakem užívaných širokospektrých antibiotik
vedou k vysokému riziku výskytu multirezistentních kmenů bakterií. Léčba infekce těmito
kmeny je finančně velmi nákladná. Problematika infekcí pacientů s narušenou imunitou si tedy
zaslouží trvalou pozornost a vyžaduje multidisciplinární přístup.
Literatura
1. Hrodek O, Vavřinec J. a kol. Pediatrie: Imunologie. 1. vydání, Praha: Galén, 2002, 139-147.
2. Mayer J, Starý J. a kol. Leukémie: Akutní myeloidní leukémie v dětském věku. Akutní lymfoblastická
leukémie v dětském věku. Praha: Grada, 2002, 253, 279.
3. Mayer J, Starý J a kol. Leukémie: Infekční komplikace. Praha: Grada, 2002, 143-163.
4. Wisplinghoff H, Seifert H, Wenzel RP, Edmond MB. Current Trends in the Epidemiology of
Nosocomial Bloodstream Infections in Patients with Hematological Malignancies and Solid Neoplasms
in Hospitals in the United States. CID 2003;36 (1 May): 1103-1110.
5. Kersun LS, Propert KJ, Lautenbach E, Bunin N, DeMichele A. Early Bacteriemia in Paediatric
Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients on Oral Antibiotic Prophylaxis. Pediatr Blood Cancer
2005; 45: 162-169.
6. Walter T. Hughes WT, Armstrong D. et al. Guidelines for Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic
Patients wit Cancer. CID 2002; 34 (15 March): 730- 751.
7. Oguz A, Karadeniz C, Citak EC, Cil V, Eldes N. Experience with cefepime versus meropenemas
empiric monotherapy for neutropenia and fever in pediatric patiens with solid tumor. Pediatric
Hematology Oncology 2006; 23 (3): 245-253.
8. Renoult E, Buteau C, Turgeon N, Moghrabi A, Duval M, Tapiero B. Is routine chest radiography
necessary for initial evaluation of fever in neutropenic children with cancer? Pediatr Blood Cancer; 2004
Sep; 43 (3): 224-228.
9. Wittman B, Horan J, Lyman GH. Prophylactic colony – stimulating factors in children receiving
myelosuppressive chemotherapy: a metaanalysis of randomized controlled trials. Cancer Treat Rev,
2006 Jun; 32 (4): 289-303.
10. Hodgson - Viden H, Grundz PE, Robinson JL. Early discontinuation of intravenous antimicrobial
therapy in pediatric oncology patients with febrile neutropenia. BCM Pediatr, 2005 May; 5 (1): 10.
11. Lehrnbecher T, Varwig D, Kaiser J, Reinhardt D, Klingebiel T, Creuzig U. Infectious complications in
pediatric acute myeloid leukemia: analysis of prospective multi-institutional clinical trial AML – BFM 93.
Leukemie 2004; 18, 72-77.
Práce podpořena VZ FNM MZ 000 64203.
Upozornění
Společnost B.Braun Medical a její divize Aesculap upozorňují, že v posledních měsících
byly zaznamenány materiály propagující kontejnery z regionu Balkánu, které jsou údajně
vyráběny v licenci Aesculap. Jedná se o výrobky, které jsou vzhledově vzdáleně podobné
více než deset let starému modelu kontejnerů Aeskulap, s kontejnery Aeskulap však nemají
nic společného.
Zcela jednoznačně nepravdivé je tvrzení uváděné v nabídce této společnosti, že tyto
kontejnery jsou vyráběny v licenční výrobě Aesculap. Proto společnost Aesculap nenese
jakékoliv záruky za kvalitu, funkčnost a servis či případně další obtíže spojené s používáním
těchto výrobků. Navíc originální filtry, víka a těsnění nejsou testována na kompatibilitu s
těmito výrobky a jejich případné společné užívání je pouze na vlastní odpovědnost a riziko
uživatele.
Společnosti B.Braun Medical a Aesculap podnikly právní kroky kvůli uvádění spotřebitele v
omyl a porušení několika paragrafů obchodního zákoníku. Současné přivítají informace o
případných dalších případech této klamavé reklamy.

Podobné dokumenty

chirurgická léčba gliomů chiasmatu u dětí surgical treatment of

chirurgická léčba gliomů chiasmatu u dětí surgical treatment of pouze subtemporální dekomprese a 2 negativní punkce mozku (dr. Martin). Ostatních 5 operovaných pacientù má spoleèné to, že všechny operoval prof. Cushing (v období od kvìtna 1920 do listopadu 1922...

Více

Antibiotická terapie u novorozených hříbat

Antibiotická terapie u novorozených hříbat Aminoglykosidy mají výborný účinek proti gram negativním a některým gram pozitivním bakteriím a synergistický efekt s peniciliny proti určitým mikroorganismům, zejména proti streptokokům a enteroko...

Více

Vážená paní - Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a

Vážená paní - Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a Gumulec, J; Sochor, J; Hlavna, M; Sztalmachova, M; Krizkova, S; Babula, P; Hrabec, R; Rovny, A; Adam, V; Eckschlager, Tomáš; Kizek, R; Masarik, M. Caveolin-1 as a potential high-risk prostate cance...

Více

Doporučený postup diagnostiky a léčby

Doporučený postup diagnostiky a léčby ulcerací s typickými pablánami. Malé procento kmenů C. difficile produkuje pouze toxin B, přičemž jejich infekční potenciál je zachován. Naopak ty bakterie, které prokazatelně neprodukují žádný tox...

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV AL SMADI, S.: Kaizen strategy and the drive for competitiveness: challenges and opportunities Competitiveness Review 19. 3 (2009): 203-211. AGHEZZAF, E. H. Quality M...

Více

Ukončení pokusů na primátech – přijatelná výzva

Ukončení pokusů na primátech – přijatelná výzva pokusy zrovna primáty, přitom však jejich počty stále rostou. Jejich pokračující využívání je tolerováno, protože mnozí lidé věří, že pokusy na primátech jsou „nutným zlem“ – praxí, která je zásadn...

Více

neurologie-3 ocr

neurologie-3 ocr při zánětu dutin

Více

Souborný druh: Gentiama polymorpha WETTSTEIN, 16. Gentiana

Souborný druh: Gentiama polymorpha WETTSTEIN, 16. Gentiana G e n t i a n a g e r m a n i c a s s p . s o l s t i t i a l i s VOLLMANN, Fl. Bay. 599, 1914; H E G I 111. Fl. V. 3. 2037, 1926; — G e n t . s o l s t i , t i a l i s W E T T ­ S T E I N Gent. s....

Více