posudek znalce - ocenění společnosti

Komentáře

Transkript

posudek znalce - ocenění společnosti
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 338 – 19 / 07
Ocenění obchodního jmění společnosti
SOLID CZECH, spol. s r.o.
se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03
IČ:
648 28 000
Objednatel posudku:
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03
IČ: 648 28 000
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9390
Účel posudku:
Ocenění provedeno ke dni:
Ocenění jmění společnosti za účelem změny
právní formy ve smyslu ust. § 69d odst. 8 zák. č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník
31. března 2007
Posudek vypracovala dne 6. června 2007
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
se specializací cenné papíry a oceňování podniků
Růženec 31b, 644 00 Brno
Posudek obsahuje 52 stran textu včetně titulního listu a 56 stran příloh a předává se
objednateli v 6 vyhotoveních.
Výtisk č. 1
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaná Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. prohlašuji, že:
§ ocenění uvedené v posudku je platné pouze k uvedenému datu ocenění a pro účel
popsaný v posudku;
§ moje analýzy, názory, a závěry jsou platné jen za předpokladů a omezujících podmínek,
uvedených v textu posudku a jsou mými osobními, nezaujatými profesionálními
analýzami, názory a závěry;
§ v práci byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době
zpracování ocenění známy a které mají vliv na výslednou cenu;
§ nemám žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem posudku a
neexistuje můj osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k majetku zahrnutému v ocenění;
§ za zmíněných předpokladů a omezujících podmínek přijímám zodpovědnost za údaje
uvedené v psaném posudku.
V Brně dne 6. června 2007
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 3
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
OBS AH
A.
NÁLEZ
7
A.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU POSUDKU
A.1.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU
A.1.2 VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU
A.1.3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY
A.1.4 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ
A.1.5 OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ
A.2.1 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI
A.2.2 ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH OSOB
A.2.3 OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ
A.2.4 DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU
A.2.4.1 Obory podnikání
A.2.5 ZAMĚSTNANCI
A.2.6 DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY
A.2.7 PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ
A.2.8 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
A.2.9 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
A.2.10 POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
12
13
14
B. POSUDEK
15
B.1 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ
B.1.1 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU
B.1.1.1 Metoda účetní hodnoty (book value)
B.1.1.2 Metoda substanční hodnoty
B.1.2 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ
B.1.2.1 Metody diskontovaných peněžních toků (DCF)
B.1.2.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
B.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA
B.2.1 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA
B.2.2 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA
B.3 FINANČNÍ ANALÝZA A SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU
B.3.1 SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU
B.3.1.1 Analýza tržeb
B.3.1.2 Analýza provozní ziskové marže
B.3.1.3 Analýza pracovního kapitálu
B.3.1.4 Analýza výdajů na pořízení dlouhodobého majetku
B.3.1.5 Analýza zdrojů financování
B.3.1.6 Rozdělování hospodářského výsledku
B.3.1.7 Diskontní míra
B.3.1.7.1 Určení nákladů na cizí kapitál
B.3.1.7.2 Určení nákladů na vlastní kapitál
B.4 ANALÝZA OCENĚNÍ
B.4.1 POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ – VOLBA A ZDŮVODNĚNÍ METOD OCENĚNÍ
15
15
15
16
16
16
17
17
17
22
33
33
34
34
36
37
38
38
38
38
38
41
41
4
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
B.4.1.1 Volba metod ocenění
B.4.1.2 Zdůvodnění volby metod ocenění
B.4.2 OCENĚNÍ PODLE ÚČETNÍ HODNOTY VLASTNÍHO KAPITÁLU (BOOK VALUE)
B.4.3 URČENÍ HODNOTY AKCIÍ METODOU DCF
B.4.3.1 Určení kalkulované úrokové míry
B.4.3.2 Ocenění neprovozních aktiv
B.4.3.3 Výpočet volných peněžních toků a stanovení hodnoty 1. a 2. fáze
41
41
41
41
42
42
47
C.
49
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZNALECKÁ DOLOŽKA
50
LITERATURA
51
SEZNAM PŘÍLOH
52
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 5
SOLID CZECH, spol. s r.o.
6
strana
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
A.
N ÁL EZ
A.1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU
POSUDKU
A.1.1
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU
Předmětem tohoto posudku je ocenění jmění společnosti:
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Sídlo: Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03
IČ:
648 28 000
Datum, ke kterému je hodnota stanovena, je 31. březen 2007.
A.1.2
VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 163/2007-10 ze dne 9.5.2007 jsem
byla jmenována ke zpracování znaleckého posudku o ocenění jmění společnosti SOLID
CZECH, spol. s r.o., za účelem změny její právní formy.
A.1.3
OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY
Tento posudek byl zpracován s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími
podmínkami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Při ocenění jsem vycházela z podkladů předaných objednatelem posudku, společností
SOLID CZECH, spol. s r.o. a z obecně dostupných informací. Tyto podklady jsem
neprověřovala a považovala jsem je za správné pravdivé a reálné.
Na základě prohlášení o pravosti, platnosti a úplnosti podkladů poskytnutých
objednatelem jsem neprovedla žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti
jakož i úplnosti těchto podkladů. Dále jsem nezkoumala vztah třetích osob k majetku
emitenta s výjimkou situace, kdy jsou tyto skutečnosti obsaženy v informacích a datech
veřejně dostupných nebo objednatelem předaných a mají přímý vliv na stanovení ceny
akcií.
Informace z jiných zdrojů, které byly použity při tomto ocenění, jsou věrohodné, ale
nebyly ve všech případech ověřovány. Neexistuje žádné potvrzení týkající se přesnosti
takové informace.
Ocenění bylo zpracováno podle podmínek na trhu k datu tohoto ocenění a znalkyně
tudíž neodpovídá za to, že případné změny v podmínkách na trhu, ke kterým by došlo
po tomto datu, by mohly mít vliv na provedené ocenění. Hodnota v tomto posudku
stanovená respektuje dále aktuální parametry finančního trhu a vychází z aktuální
finanční situace společnosti k datu ocenění.
Předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice, které měly
platnost k datu ocenění, zejména s právními předpisy v oblasti cen, financování,
účetnictví a daní.
Při zpracování tohoto posudku předpokládám odpovědné vlastnictví a výkon
vlastnických práv statutárních orgánů společnosti. Dále předpokládám, že mohou být
získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o údržbě, souhlasy,
povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 7
SOLID CZECH, spol. s r.o.
7.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
státního úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití,
z nichž vychází zpracované ocenění.
Zpracované ocenění respektuje podmínky daného případu, bylo vypracováno pouze pro
účely vymezené v odstavci A.1.2. tohoto posudku, pro potřeby objednatele a uživatele a
nemůže být použito jako podklad pro jiné účely.
A.1.4
PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ
§ Výpis z obchodního rejstříku společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o.
§ Účetní závěrky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. k 31.12. 2002 až 2005,
k 31.8.2006 a 31.3.2007
§ Přílohy k účetní závěrce k 31.12.2005 a k 31.8.2006
§ Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.3.2007
§ Informace z firemní prezentace společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. (www.solidczech.cz)
§ Výpis z obchodního rejstříku společnosti S-ELEKTRO, s.r.o.
§ Data z účetní závěrky společnosti za léta 2003 až 2005, účetní výkazy sestavené ke dni
30.11.2006
§ Výpis z obchodního rejstříku společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o.
§ Data z účetní závěrky společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o. za léta 2003 až 2005,
A.1.5
OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
Při zpracování tohoto znaleckého posudku se podepsaná znalkyně nesetkala s žádnými
obtížemi, všechny požadované podklady jí byly objednatelem posudku předány.
A.2
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OCENĚNÍ
A.2.1
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI
Základní identifikační údaje o společnosti,jejíž jmění je předmětem ocenění, byly převzaty
z výpisu z obchodního rejstříku, který je uveden v příloze. Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9390.
Den zápisu:
1.ledna 1996
Obchodní firma:
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03
648 28 000
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
§ Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
§ Činnost organizačních a ekonomických poradců
§ Marketing
8
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Statutární orgán:
Jednatel:
Martin Farka
Býšť 211, okres Pardubice, PSČ 533 22
Jednatel:
Radek Žilka
Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ 756 62
Společníci:
Martin Farka
Býšť 211, okres Pardubice, PSČ 533 22
Vklad: 15 275 000,- Kč
Splaceno: 15 275 000,- Kč
Obchodní podíl: 50 %
Radek Žilka
Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ 756 62
Vklad: 15 275 000,- Kč
Splaceno: 15 275 000,- Kč
Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:
A.2.2
30 550 000,- Kč
Splaceno 100 %
ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH
OSOB
Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. se podílí na podnikání následujících firem:
název
IČO
výše podílu na ZK
ZK
STIMEX ELECTRICAL s.r.o., Brno
25327674
50,00%
4 000 000 Kč
S-ELEKTRO, s.r.o., SR, Horný Hričov
36400351
50,00%
7 000 000 Sk
A.2.3
OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ
Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. má u ÚPV zapsané tyto zapsané ochranné známky:
Číslo
spisu/zápisu
Reprodukce/Znění OZ
Druh
Seznam výrobků a služeb
Kombinovaná
(9) antény, konektory, napájecí zdroje
(adaptéry), spotřební elektronika; (11)
lampy, lustry
SOLID
121931/214479
S SOLID
170863/245896
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Kombinovaná
(9) nabíječky akumulátorů, časové spínače,
kabely, koaxiální kabely, prodlužovací
přívody, antény a anténní příslušenství,
měřicí přístroje a nástroje, měřící přístroje se
záznamovými prvky, měřiče elektřiny a
elektrické měřicí přístroje, elektrotechnické
přístroje, nástroje a přístroje na dálkové
ovládání; (11) lampové baňky, skleněné
cylindry, držáky na lampy a svítidla,
elektrické lampy, kryty pro svítidla, lampióny,
lampióny pro slavnostní osvětlení -
strana 9
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
VISION
174069/250795
A.2.4
dekorativní, lampová stínidla, lucerny,
lucerny na svícení lustry, objímky na lampy a
svítidla, osvětlovací přístroje a zařízení,
osvětlovací trubice, ozdobné fontány,
světelné koule, baňky, světelné lampy,
vánoční světla na stromky, řetězy barevných
žárovek, vlákna k osvětlování
9) hardwarové prostředky výpočetní a
spojové techniky, jejich prvky spojovací,
rozváděcí a koncové, včetně terminálů a
rozváděcích skříní, koaxiální kabely,
Slovní grafická
konektory, propojovací jednotky, síťové
adaptéry, nabíječky, nabíječky akumulátorů,
časové spínače, kabely, audiokabely,
prodlužovací přívody, antény a anténní
příslušenství
DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU
Vznik společnosti je datován k 1.1.1996.
SOLID CZECH, spol. s r.o. je obchodní společnost dodávající na náš trh produkty z oblasti
elektromateriálu a audio-video-foto příslušenství pod značkami SOLID, SAMSUNG
TECHWIN, CASE LOGIC, BANDRIDGE, PROFIGOLD, OMNIMOUNT, TARGUS,
SAMSUNG PLEOMAX, PNY, TECHNISAT a OMB.
Obchodní kancelář se nalézá v Hradci Králové, provozovna a velkoobchodní sklad jsou
umístěny v Dolní Bečvě (vlastní nemovitost – provozovna, skladové prostory - pronájem),
odkud je zboží expedováno našim regionálním partnerům i koncovým zákazníkům po celé
České republice.
A.2.4.1
Obory podnikání
obory dle OKEČ
514300 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
513400 Velkoobchod s nápoji
741400 Poradenství v oblasti podnikání a řízení
748700 Ostatní podnikatelské činnosti j. n.
A.2.5
ZAMĚSTNANCI
Společnost v současné době zaměstnává více než 40 lidí.
Zaměstnanci
Z toho řídící
pracovníci
A.2.6
Průměrný počet zaměstnanců
Za období
Za období
Za období
1.1.1.1.1.1. –
31.12.2004
31.12.2005
31.8.2006
23
39
43
2
2
2
Za období
1.1.31.12.2004
4 862 215
360 000
Osobní náklady v Kč
Za období
Za období
1.1.1.1. –
31.12.2005
31.8.2006
7 942 923
6 167 587
360 000
240 000
DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY
V období 1.1. – 31.12.2005 byly tržby za zboží ve výši 216 mil. Kč, v období 1.1.31.8.2006 byly realizovány tržby za zboží ve výši 244 mil. Kč. Do 31.3.2007 dosáhl objem
tržeb 323 mil. Kč.
10
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Nákup zboží:
V účetním období 1.1. – 31.8.2006 navázala společnost SOLID CZECH s.r.o. spolupráci v
oblasti dovozu zboží s těmito dodavateli :
Dodavatel
země
objem dovozu
Omnimount Systems
USA
3,5 mil. Kč
Samsung Opto Electronics
SRN
51,2 mil. Kč
TechniSatData Services
LUX
4,7 mil Kč
V období 1.1. – 31.8.2006 byly největšími dodavateli zboží :
Dodavatel
Země
nákup zboží (mil. Kč )
Samsung Opto Electronics
SRN
51,2
ČR
NL
32,5
18,5
CASE Logic Europe
SANYO COMPONENT EUROPE
BE
SRN
13,9
9,5
PNY Technologies Europe
TechniSatData Services
Minwa Electronics
FRA
LUX
HNK
5,9
4,7
3,4
PL
3,7
OMKO s.r.o
Bandridge Europe
DPM SOLID
Prodej zboží :
V období 06.2006 se začal realizovat prodej v obchodní síti MAKRO s obratem za období
6. - 08.2006 ve výši 0, 5 mil. Kč.
V období 1.1. – 31.8.2006 byly největšími odběrateli:
Odběratel
Země
prodej zboží (mil. Kč )
SVELIN ELEKTRO s.r.o
ČR
70,5
S Elektro s.r.o.
OKAY s.r.o
Electroworld s.r.o
Buršíková - VITAMIN
SR
ČR
ČR
ČR
49,8
26,7
24,2
20,1
Meziroční nárůst prodeje zboží v porovnání s obdobím 1.1 – 31.8.2005 činí 121 232 mil. Kč,
což v procentním vyjádření je nárůst ve výši 101 %. Předpokládaná výše prodeje zboží v
následujícím období 1.9.2006- 31.8.2007 je ve výši 550 mil. Kč, což je nárůst prodeje zboží
ve výši cca 50 %.
A.2.7
PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ
Při zpracování tohoto ocenění byly znalkyni k dispozici data z účetní závěrky společnosti
SOLID CZECH, spol. s r.o. za léta 2002 – 2006 a účetní závěrka k 31.3.2007.
Audit účetních závěrek k 31.12. 2005, k 31.8.2006 a k 31.3.2007 provedla auditorka Ing.
Libuše Nováková, č. osvědčení KAČR 1396. Výrok auditorky byl ve všech letech „bez
výhrad“.
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 11
SOLID CZECH, spol. s r.o.
A.2.8
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Majetek společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. představovaný penězi nebo jinými
hodnotami (aktiva společnosti) je členěn shodně s účetními výkazy společnosti v těchto
hlavních kategoriích (hodnoty jsou převzaty z účetních závěrek za roky 2002 – 31.3.2007).
31.12.02
Aktiva celkem
A
B
B.I.
B.II.
B.III.
B.III.1.
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál
Dlouhodobý majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
D.I.
31.12.04
31.12.05
31.8.06
31.3.07
72 280
88 002
127 516
163 013
207 443
270 279
0
8 306
203
1 558
6 545
0
13 848
797
6 495
6 556
0
13 657
755
6 345
6 557
0
15 672
695
8 420
6 557
0
16 591
1 043
8 992
6 556
0
17 400
842
8 443
8 115
5 150
62 920
35 546
0
25 987
1 387
5 368
73 171
41 844
0
27 307
4 020
6 378
112 517
66 410
0
42 689
3 418
5 150
144 671
91 598
310
50 442
2 321
5 150
188 560
115 215
3 381
68 064
1 900
7 937
250 541
171 298
6 859
67 908
4 476
1 054
983
1 342
2 670
2 292
2 338
z toho: podíl. cen. papíry a vklady
v podnicích s rozhodujícím vlivem
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
31.12.03
Oběžná aktiva
zásoby
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky
krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva
DLOUHODOBÝ MAJETEK
Mezi nejvýznamnější položky dlouhodobého nehmotného majetku patří software
v zůstatkové hodnotě 447 tis. Kč k datu ocenění. Software je z větší části již odepsán. Další
významnou složkou majetku jsou ocenitelná práva za 292 tis. Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje cca 3 % aktiv společnosti a je tvořen nemovitým a
movitým majetkem v Dolní Bečvě a samostatnými movitými věcmi. Část movitého majetku
společnost pořizuje formou finančního leasingu.
Dlouhodobý finanční majetek (také cca 3 % celkových aktiv) je tvořen majetkovými
účastmi ve dvou obchodních společnostech. Podrobněji se budeme dlouhodobým finančním
majetkem zabývat v analýze ocenění.
OBĚŽNÁ AKTIVA
Zásoby jsou nejvýznamnější položkou aktiv společnosti (cca 63,4 % celkových aktiv k datu
ocenění), největší objem zásob představuje zboží (v objemu 167 mil. Kč k 31.3.2007).
Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky za společníky v celkové výši 4 634 tis. Kč a za
ovládanými a řízenými osobami ve výši 2 225 tis. Kč.
Druhou nejvýznamnější položkou aktiv jsou krátkodobé pohledávky (25 % celkových aktiv
společnosti). Pohledávky z obchodních vztahů jsou evidovány v nominální výši 57 588 tis.
Kč. K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši 1 797 tis. Kč.
Krátkodobý finanční majetek představuje finanční hotovost (2 588 tis. Kč k datu ocenění) a
peníze na bankovních účtech (1 888 tis. Kč k datu ocenění).
Ke zde uvedenému majetku se váží závazky s cizími zdroji, jejichž hodnota je rovněž
ocenitelná penězi, a vlastní kapitál společnosti. Pasiva byla podle účetních výkazů
strukturována takto:
12
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
31.12.02
A
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
B
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.
C
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.8.06
31.3.07
Pasiva celkem
72 280
88 002
127 516
163 013
207 443
270 279
Vlastní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy
fondy tvořené ze zisku
hosp. výsledek minulých let
hosp. výsledek účet. období
Cizí zdroje
rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
bankovní úvěry a výpomoci
33 994
30 550
0
10
492
2 942
38 214
0
1 790
30 076
6 348
0
34 253
30 550
0
110
2 050
1 543
53 418
0
1 915
38 224
13 279
3 730
39 409
30 550
0
110
3 628
5 121
87 881
0
1 569
55 399
30 913
3 041
47 431
30 550
0
622
8 237
8 022
115 113
0
38
81 463
33 612
0
56 092
30 550
0
622
16 259
8 661
150 924
0
54
82 697
68 173
0
69 496
30 550
0
1 938
19 605
17 403
200 527
0
54
120 749
79 724
0
72
331
226
469
427
256
z toho: dlouhodobé bank. úvěry
Ostatní pasiva
VLASTNÍ KAPITÁL
Vlastní kapitál k datu ocenění pokrývá 25,7 % celkových pasiv společnosti.
Základní kapitál společnosti má výši 30 550 000,- Kč. Na tuto hodnotu byl navýšen v roce
2002 (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 16.4.2003).
Zákonný rezervní fond k 31.3.2007 je 1 938 tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let byl
vytvořen ve výši 19 605 tis. Kč.
CIZÍ ZDROJE
Společnost nevytváří rezervy.
Jediným dlouhodobým závazkem společnosti k datu ocenění je odložená daň v celkové
výši 54 tis. Kč.
Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách, k datu ocenění dosáhly
souhrnné hodnoty 120 749 tis. Kč (44,7 % celkových pasiv), z toho závazky z obchodního
styku dosáhly výše 105 949 tis. Kč.
Pro zlepšení firemního cash flow probíhá financování pohledávek za největšími odběrateli
formou factoringu se společností TRANSFINANCE a..s.. V období 1.1.- 31.8.2006 byly
tímto způsobem postoupeny pohledávky v úhrnné hodnotě 117 mil. Kč, v období do
31.3.2007 to bylo 141 686 tis. Kč. Postoupení těchto pohledávek factoringové společnosti je
významnou položku ostatních provozních výnosů a nákladů.
Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. čerpá k datu ocenění tyto bankovní úvěry:
revolvingový úvěr na financování pohledávek poskytnutý Českou spořitelnou a úvěr
k financování zásob a pohledávek poskytnutý GE MONEY BANK. Oba úvěry jsou ručeny
zásobami, pohledávkami a směnkami s osobním avalem jednatelů, úrok je plovoucí ve výši
5 – 5,5 % p.a. Celková výše těchto úvěrů k datu ocenění byla 68 024 tis. Kč. Dále je čerpán
kontokorentní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou ve výši 11 700 tis. K datu ocenění.
Společnost nevede žádné významné soudní spory, které by mohly významně ovlivnit její
majetkové poměry.
A.2.9
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Hospodářské výsledky společnosti za období od roku 2002 jsou shrnuty v následující tabulce:
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 13
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
31.12.02
I+II
I+II.1.
Výkony a prodej zboží
+
C
E
G
III+IV+V
D+F+H+I
*
M
31.12.04
31.12.05
31.8.06
31.3.07
100 386
129 814
159 787
216 651
245 070
327 020
100 280
0
106
129 814
0
0
159 787
0
0
216 558
0
93
245 070
0
0
327 020
0
0
95 635
4 751
4 589
493
-52
5 106
4 080
747
120 021
9 793
5 966
923
-8
4 173
3 609
3 476
143 137
16 650
7 013
1 369
0
4 616
3 391
9 493
182 987
33 664
10 763
1 795
1 765
84 380
86 090
17 631
217 404
27 666
8 365
1 706
21
119 081
123 365
13 290
289 647
37 373
11 049
1 693
12
141 703
146 084
20 238
0
0
0
0
0
0
z toho: tržby za prodej vl. výrobků, služeb
a zboží
II.2.
II.3.
A+B
31.12.03
Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby
Aktivace
Výkon. spotřeba a náklady na
prodané zboží
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy nehm. a hm. inv. majetku
Změna stavu rezerv a opr. položek
Jiné provozní výnosy
Jiné provozní náklady
Provozní hosp. výsledek
Změna rezerv a opr. položek
ve finanční oblasti
VI+VII+VIII+IX
+X+XII+XII
Jiné finanční výnosy
11 569
3 428
3 873
15 108
5 067
4 204
J+K+L+N+
O+P+Q
*-Q
Jiné finanční náklady
9 312
4 625
8 147
24 726
9 700
6 724
2 257
3 004
150
213
-63
-1 197
2 279
14
750
-736
-4 274
5 219
0
99
-99
-9 618
8 013
103
94
9
-4 633
8 657
58
54
4
-2 520
17 718
10
325
-315
Finanční výsledek hospodaření
včetně daně z příjmu z běžné čin.
**
XIII
R+S
*
T
Hospp výsledek za běž. činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hosp. výsledek
Převod podílu na výsedku
hospodaření společníkům
***
Hosp. výsledek za účet. období
A.2.10
0
0
0
0
0
0
2 941
1 543
5 120
8 022
8 661
17 403
POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU
Společnost dosud nerozdělila zisk svým společníkům.
14
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
B.
POSUDEK
B.1
METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Cílem finančního ocenění podniku je vyjádřit jeho hodnotu peněžitým ekvivalentem. Při
hledání výsledné peněžité hodnoty používáme celou řadu oceňovacích metod, které můžeme
rozdělit do tří základních skupin:
1. Ocenění na základě analýzy trhu (srovnávací metody)
Metody založené na analýze trhu srovnávají oceňovaný podnik s akciemi srovnatelných
podniků, které jsou běžně obchodovány na veřejných trzích. Pro výpočet vnitřní hodnoty
akcie použijeme porovnání vhodných ukazatelů (např. cena akcie/cash flow na akcii, cena
akcie/účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii, cena akcie/dividenda připadající na akcii,
cena akcie/tržby připadající na akcii).
Kapitálový trh v případě oceňování veřejně obchodovatelných akcií poskytuje také velmi
důležitou informaci – aktuální kurz akcie.
2. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody)
Tyto metody jsou založené na analýze stavových veličin (majetku). Mezi majetkové
metody patří zejména metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty příp. metoda
likvidační hodnoty.
3. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody)
Tyto metody jsou založené na analýze tokových veličin (výnosu). Tato skupina metod
nahlíží na akcii jako na investici, jejíž hodnota je určena očekávanými budoucími příjmy
investora. Teoreticky jsou výnosové metody nejsprávnějšími metodami. Mezi základní
výnosové metody popisované v literatuře patří:
§
§
§
§
dividendové diskontní modely (DDM – dividend discont model),
metody diskontovaných peněžních toků (metoda DCF – discounted cash flow),
metoda kapitalizovaných čistých výnosů,
metody založené na ukazateli EVA (economic value added).
K syntéze výsledků ocenění pak můžeme použít různé kombinace výše uvedených metod
nebo metody z nich odvozené.
B.1.1
METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU
B.1.1.1
Metoda účetní hodnoty (book value)
Tato metoda je nejjednodušší a nejprůkaznější, opírá se o informace zjištěné v účetnictví.
Vypovídací schopnost této metody je významně omezena zejména platnými postupy
účtování, které neumožňují zobrazit reálnou hodnotu majetku v okamžiku ocenění. Mezi
skutečnosti, které nejvíce zkreslují obraz oceňovaného podniku v účetnictví patří zejména
tyto:
§ účetní hodnota aktiv je vyjádřena v historických pořizovacích cenách, z těchto cen se
vypočítávají i odpisy,
§ účetní hodnota zásob, materiálu a výrobků nevyjadřuje jejich aktuální nákupní resp.
prodejní cenu,
§ pohledávkách se účtuje v nominální hodnotě bez zohlednění pravděpodobnosti s jakou
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 15
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
budou zaplaceny, apod.
Vyjdeme-li tedy z účetních výkazů, pak vlastní kapitál je rozdíl mezi účetní hodnotou
celkových aktiv a účetní hodnotou všech závazků. Na ocenění podniku účetní hodnotou je
třeba pohlížet jako na výchozí hodnotu pro další ocenění.
B.1.1.2
Metoda substanční hodnoty
Tato metoda poskytuje věrohodné a snadno kontrolovatelné výsledky, avšak je velmi pracná.
Jedná se o ocenění jednotlivých majetkových částí podniku z pohledu going concern, tj.
z pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku. Její princip spočívá v tom, že zjišťujeme
reprodukční hodnoty (tj. náklady znovupořízení) jednotlivých aktiv snížené o patřičné
opotřebení.
Tyto náklady na znovupořízení je možné zjišťovat několika způsoby:
§
§
§
§
§
indexovou metodou (použití cenových indexů),
přímým zjišťováním cen (ceníky, kalkulace cen),
oceňování podle zvolené jednotky (např. u staveb náklady na m2),
metoda funkčního zjišťování cen (kombinace předchozích metod),
metoda tržního porovnání (vychází z databáze již realizovaných prodejů).
Metoda zjištění reprodukčních hodnot umožňuje kvantifikovat majetkovou základnu podniku,
ne však nekvantifikovatelné nehmotné složky (goodwill, pracovní sílu, vybudovanou síť
odběratelů apod.).
Samostatnou variantou této metody je i zjištění případné likvidační hodnoty podniku.
B.1.2
METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ
B.1.2.1
Metody diskontovaných peněžních toků (DCF)
Společným znakem všech variant metody DCF je, že hodnotu podniku odvozují od budoucích
výnosů, které převádějí na jejich současnou hodnotu. Těmito výnosy jsou peněžní toky,
protože pouze ty jsou reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku. Volný peněžní tok
je takové množství peněz, které může být z podniku odčerpáno, aniž by došlo k narušení jeho
finanční stability.
Z hlediska specifikace peněžního toku rozlišujeme následující možnosti podle toho, pro koho
je peněžní tok určen:
§
§
§
peněžní tok pro věřitele a pro akcionáře (free cash flow to the firm – FCFF),
peněžní tok pro vlastníky (free cash flow to the equity),
peněžní tok pro firmu u nezadlužené firmy (adjusted present value – APV).
Rozdíly mezi jednotlivými modifikacemi spočívají právě ve vymezení jednotlivých
peněžních toků.
Volný peněžní tok do firmy FCFF představuje veškeré peněžní toky, které podnik generuje,
a to jak pro věřitele, tak pro akcionáře. Volné peněžní toky do firmy zjistíme podle
zjednodušeného schématu
FCFF = EBIT(1 – d) + odpisy – ∆WC – investice ,
kde
16
EBIT …..
d
…..
strana
zisk před úhradou daní a úroků,
sazba daně z příjmů,
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
odpisy …..
∆WC …..
investice ...
SOLID CZECH, spol. s r.o.
odpisy (a ostatní náklady, které nemají charakter výdajů),
změna čistého pracovního kapitálu,
investice do pořízení investičního majetku.
Volný peněžní tok pro vlastníky FCFE určíme tak, ze od volného peněžního toku, který
generuje firma, odečteme nároky věřitelů, tj. splátky úvěrů a úroky snížené o daňový štít
(naopak přičteme případné nově přijaté úvěry)
FCFE = FCFF – úroky(1–d) – splátky úvěrů + nově přijaté úvěry .
Metoda DCF APV vzchází ze stejně vypočteného volného peněžního toku jako metoda
DCFF, s tím rozdílem, že pro diskontování těchto peněžních toků nepoužijeme průměrné
vážené náklady kapitálu jako v případě metody DCFF, ale náklady vlastního kapitálu, protože
předpokládáme výhradní financování vlastním kapitálem.
V dalším výkladu pro jednoduchost předpokládejme výpočet hodnoty podniku z volného
peněžního toku pro firmu FCFF. Celkovou hodnotu podniku (brutto) Hb určíme standardní
dvoufázovou metodou. První fáze zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen
vypracovat prognózu volného peněžního toku pro jednotlivá léta, druhá fáze pak zahrnuje
období od konce první fáze do nekonečna. Hodnotu Hb pak vypočítáme pomocí výrazu
−t
T
H b = ∑ FCFt (1 + i k ) +
t =1
kde
FCFt
ik
T
g
…..
…..
…..
…..
(FCFT +1 )/ (i k − g )
(1 + i k )T
,
volný peněžní tok v roce t první fáze,
kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní míra),
délka první fáze v letech,
předpokládané tempo růstu FCF během druhé fáze (ik > g).
Pro správné použití metody DCF je zapotřebí správně stanovit diskontní míru ik a tempo růstu
FCF g. Tomuto problému se budeme podrobně věnovat v analýze ocenění.
B.1.2.2
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
Tato metoda vychází ze stejného principu jako metoda DCF, ale výnosem se zde rozumí
trvalý zisk, jehož rozdělením není dotčena podstata podniku. Východiskem této metody jsou
účetní výkazy za posledních 3 až 5 let, které se upraví na srovnatelnou reálnou úroveň.
Počítáme s upraveným hospodářským výsledkem po daních a po odpočtu placených úroků.
Paušální nebo analytickou metodou stanovíme trvale odnímatelný čistý výnos jako velikost
prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům, aniž by byla dotčena podstata podniku.
Pomocí vzorce pro věčnou rentu nebo prognózováním trvale odnímatelného čistého výnosu a
dvoufázové metody (podobně jako u metody DCF) určíme hodnotu podniku.
B.2
S T R AT E G I C K Á A N A L Ý Z A
B.2.1
MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA
Charakteristika makroekonomického prostředí je převzata z Makroekonomické predikce
České republiky zpracované Ministerstvem financí ČR v lednu 2007. Následující tabulka
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 17
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
charakterizuje vývoj základních makroekonomických ukazatelů
v uplynulém období a jejich predikci v následujících letech.
v České
republice
predikce a
Ukazatel
sazba daně práv. osob
prům. míra inflace
HDP v mld. Kč (b. c.)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
35%
31%
31%
31%
31%
28%
26%
24%
24%
2,10%
3,90%
4,70%
1,80%
0,10%
2,80%
1,90%
2,50%
2,40%
2 041
2 189
2 352
2 464
2 577
2 781
2 970
3 198
3 442
104
105,2
107,4
104,8
104,6
107,9
106,8
107,7
107,6
růst HDP (s.c.)
0,50%
3,30%
3,10%
1,90%
3,60%
4,20%
6,10%
5,9%
5,0%
míra nezaměstnanosti
8,50%
9,00%
8,50%
7,30%
7,80%
8,30%
7,90%
7,20%
6,70%
prům. měsíční mzda
12 797
13 614
14 793
15 866
16 917
18 035
19 030
20 300
21 600
růst prům. mzdy (v b.c.)
8,40%
6,40%
8,70%
7,30%
6,60%
6,60%
5,50%
6,60%
6,60%
růst produktivity práce
3,50%
4,40%
2,10%
1,10%
4,30%
4,80%
4,80%
4,50%
3,80%
úrok. s. z úvěrů podnikům
8,69%
7,16%
6,83%
5,82%
4,57%
4,51%
4,27%
4,3%
4,80%
1,50%
růst HDP (předch.r.=100)
úrok s. z vkladů
4,47%
3,39%
2,90%
2,06%
1,40%
1,33%
1,24%
1,20%
PRIBOR (3M)
6,84%
5,36%
5,18%
3,55%
2,28%
2,36%
2,01%
2,30%
2,80%
výnos 5L st.dluhopisů
7,57%
6,77%
5,97%
6,35%
4,94%
4,12%
4,75%
3,51%
3,78%
4,20%
výnos 10L st.dluhopisů
diskontní sazba (k.r.)
5,00%
5,00%
3,75%
1,75%
1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
kurs Kč/USD (průměr)
34,60
38,59
38,04
32,74
28,23
25,70
23,95
22,59
21,00
kurs Kč/EUR (průměr)
36,88
35,61
34,08
30,81
31,84
31,90
29,80
28,30
27,70
Pozn.:
reálný hrubý domácí produkt připadající na 1 zaměstnaného
Predikce je založena na předpokladu dalšího růstu světové ekonomiky, který však bude ve
srovnání s rokem 2005 pomalejší. Ke globální dynamice budou stále výrazně přispívat asijské
ekonomiky, zejména Čína a Indie. Rizikem pro budoucí vývoj globální ekonomické
rovnováhy bude i nadále deficit běžného účtu a veřejných financí ekonomiky USA.
Ekonomická situace v eurozóně by se měla postupně zlepšovat, ale její růst zatím stále
zůstane pomalejší proti ostatním hlavním regionům. Světovou konjunkturu budou brzdit
vysoké ceny surovin, především ropy. MF ČR předpokládá, že se vysoká dolarová cena ropy
nad 50 USD/barel udrží až do roku 2007.
Měnová politika České národní banky je založena na režimu cílování inflace. Od ledna 2006
je inflační cíl definován jako meziroční přírůstek CPI ve výši 3 %. ČNB se zavázala, že bude
na základě této strategie usilovat, aby se skutečná míra inflace neodchýlila od stanovené
cílové hodnoty o více než 1 procentní bod na obě strany. Cíl bude platit až do přistoupení ČR
k eurozóně. Tato měnová politika zaručující pouze mírný růst cenové hladiny by měla
umožnit plnění konvergenčního kriteria pro inflaci. Makroekonomická predikce vychází z
předpokladu stabilních úrokových sazeb a jejich mírného nárůstu až na přelomu let 2006 a
2007.
Pro rok 2006 předpokládá MF ČR průměrnou míru inflace 2,6 %. K jejímu nárůstu oproti
roku 2005 přispěje hlavně zvýšení regulovaných cen energií a změny věcně usměrňovaných
cen. Většina administrativních opatření byla (na rozdíl od roku 2005) načasována na počátek
roku 2006, což zvýšilo meziroční cenový růst v prvních měsících roku. Výjimkou je jen další
etapa úpravy spotřebních daní u cigaret, která by se měla v jejich cenách projevit cca od
července. Tržní pohyb cen by měl zůstat mírný. Prosincový meziroční index spotřebitelských
cen by se tak neměl zásadně lišit od roku 2005.
18
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
V roce 2007 očekává MF ČR průměrnou míru inflace ve výši 2,7 %. Mělo by se zde projevit
hlavně zvýšení regulovaných cen energií, další etapa harmonizace spotřebních daní u cigaret
a změny věcně usměrňovaných cen. Současně bude zahájen proces postupného narovnávání
cen dosud regulovaného nájemného bydlení. Vlivem většího příspěvku administrativních
opatření k cenovému růstu a jejich rozdílného načasování se bude zvyšovat meziroční cenový
růst zejména v prvním pololetí roku. Meziroční index spotřebitelských cen v prosinci by měl
být v porovnání s rokem 2006 rovněž větší.
Podle prognózy ČNB (zveřejněné 25.1.2007) se inflační pásmo v horizontu prosinci 2007
bude pohybovat v rozmezí 2,4 % až 3,8 %, v červnu 2008 v rozmezí 2,8 % až 4,2 %,
meziroční růst reálného HDP v r. 2007 se očekává v rozmezí 4,4 % až 6,2 %, v r. 2008 v
rozmezí 3,1 % až 6,5 %.
Vzhledem k vysokému růstu HDP mají současné problémy na trhu práce především
strukturální charakter. Mezi klíčové aktivity patří podpora aktivních opatření pro předcházení
dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti ohrožených skupin, reforma systému daní a dávek
sledující vyšší motivaci k práci, zvyšování zaměstnanosti starších pracovníků a modernizace
systému vzdělávání v souladu s měnícími se požadavky trhu práce. Vývoj na trhu práce v
roce 2005 reflektoval pokračující ekonomický růst. Počet zaměstnaných osob se zvyšoval,
mírně ubylo nezaměstnaných a pracovní síla i ekonomická aktivita rostly. Přes příznivé
vnitřní ekonomické prostředí a vykázaný přírůstek volných pracovních míst však přetrvávají
strukturální problémy. Prokazuje se, že míra ekonomické aktivity má výrazně procyklický
charakter. Na vrcholu ekonomického cyklu jsou do pracovního procesu přednostně
zapojováni nikoli nezaměstnaní, ale zejména osoby v důchodovém věku a cizí státní
příslušníci, u nichž je možné opakovaně sjednávat dočasné pracovní poměry. Vyvážený vývoj
produktivity a mezd nadále přispíval k nízkoinflačnímu prostředí v ČR.
V průběhu let 2006 i 2007 očekává MF ČR vzhledem k růstové fázi ekonomiky i různým
formám aktivní podpory tvorby pracovních míst pokračující růst zaměstnanosti, v průměru
meziročně o 1,1 % (proti 0,9 %) a 0,7 % při trvajícím nárůstu míry zaměstnanosti i
ekonomické aktivity. Mezinárodně srovnatelná obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS
by se měla snížit ze 7,9 % v roce 2005, na 7,6 % v roce 2006 a na 7,4 % v roce 2007.
Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v nové metodice MPSV by měla z 9,0 % v roce
2005 poklesnout na hodnotu 8,4 %, v roce 2006 a na 8,2 % v roce 2007.
Nominální přírůstek objemu mezd a platů podle národního konceptu pro rok 2006
předpokládá MF ČR ve výši 6,0 %, v roce 2007 by měl vzrůst na 6,6 %.
Česká ekonomika se pohybuje po růstové trajektorii mírně nad tempem růstu potenciálního
produktu. Struktura růstu je z perspektivního pohledu velmi příznivá. Růst je tažen zejména
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 19
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
čistým vývozem. Podporují jej i nové exportní kapacity a pokles daňového zatížení
právnických osob. Současně přetrvávají efekty plynoucí ze vstupu České republiky do EU.
Podle posledních platných údajů ve 4. čtvrtletí 2005 dosáhl meziroční přírůstek reálného
HDP 6,9 % (proti odhadu z ledna 2006 4,7 %). Tempo mezičtvrtletního růstu sezónně
vyrovnaného HDP se podle tohoto odhadu zrychlilo na 1,9 %, bylo tedy o 0,3 procentního
bodu vyšší než v 3. čtvrtletí 2005. Za celý rok 2005 dosáhl přírůstek HDP 6,0 % (proti 4,9
%).
V následujícím období očekáváme postupné uzavírání kladné produkční mezery dané mírným
zpomalením růstu HDP doprovázeným další akcelerací růstu potenciálního produktu.
Dynamiku HDP by měly zpomalovat i vysoké ceny ropy. V roce 2006 očekáváme mírné
zpomalení růstové dynamiky na úroveň 5,6 % (proti 4,6 %). Pro rok 2007 odhadujeme
přírůstek HDP na 5,0 %.
Hrubý domácí produkt (meziroční indexy růstu, sopr=100)
1 09
n o m in á ln ě
re á ln ě
1 08
d e f lá t o r
1 07
P re d ik c e
1 06
%
1 05
1 04
1 03
1 02
1 01
1 00
1/9 9
3
1/00
3
1/01
3
1 /02
3
1 /03
3
1 /0 4
3
1/0 5
3
1/0 6
3
1/07
3
1/08
3
Referenční úrokové sazby: Základní úrokové sazby jsou nastaveny následovně: 2T repo
sazba na 2,50 %, diskontní sazba na 1,50 % a lombardní sazba na 3,50 %. Na druhou stranu
ECB a americký FED své základní úrokové sazby opět zvýšily. Od března 2006 udržuje ECB
svou klíčovou úrokovou sazbu na hodnotě 2,50 %. Také americký FED na konci března
zvýšil svou referenční sazbu na 4,75 %. Klíčové úrokové sazby v USA tak převyšují sazby
ČNB o 2,25 p.b.
Pohyb výnosové křivky mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR na počátku roku 2006
byl ovlivněn silným očekáváním účastníků peněžního trhu na změnu úrokových sazeb ČNB.
Průměrná hodnota tříměsíční sazby PRIBOR dosáhla v 1. čtvrtletí 2006 hodnoty 2,1 %. V
roce 2006 ji odhaduje MF ČR na průměrné úrovni 2,1 %, v roce 2007 potom 2,4 %.
Výnosy do doby splatnosti 10letých státních dluhopisů pro konvergenční účely , které jsou
výrazně ovlivňovány nejen rozsahem emisí, ale také obchodováním zejména na evropském
trhu, na konci minulého roku vzrostly. Průměrná hodnota za 4. čtvrtletí dosáhla 3,61 %.
Roční průměr za rok 2005 činil 3,51 %. Pro rok 2006 odhaduje MF ČR hodnotu 3,6 %, pro
rok 2007 nárůst na 4,0 %.
Říjnové zvýšení základních sazeb ČNB se začíná se zpožděním pozvolna promítat i do
klientských úrokových sazeb. Všechny klientské úrokové sazby, kromě úroků z úvěrů
20
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
domácnostem, kde panuje silná konkurence, během posledního čtvrtletí 2005 a počátku roku
2006 vzrostly. Ve 4. čtvrtletí roku 2005 průměrné sazby z vkladů domácností dosáhly
hodnoty 1,21 %. V letošním roce předpokládáme jejich nepatrný nárůst na úroveň 1,3 %.
Úrokové sazby z celkového stavu úvěrů nefinančním podnikům ve 4. čtvrtletí 2005 dosáhly
4,14 %, v roce 2006 předpokládá MF ČR 4,2 %, v roce 2007 potom 4,4 %.
Souhrnné hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro oceňovaný podnik je
prezentováno v přehledné formě tabulek SWOT analýzy. SWOT analýza vychází ze
současné situace v České republice. Jako silné a slabé stránky jsou vybrány vnitřní faktory,
vybrané příležitosti a ohrožení se vztahují k vnějším procesům a trendům.
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
n
Makroekonomický vývoj
n
Makroekonomická situace
•
•
•
•
nadměrné rozpočtové deficity
růst veřejného dluhu
n
Sociální situace
•
•
relativně rychlý ekonomický růst ve vztahu k EU
příznivý vývoj většiny základních
makroekonomických veličin
stabilní cenový vývoj
masivní příliv přímých zahraničních investic
podpořený systémem investičních pobídek
relativně vysoký stupeň liberalizace trhů
n
Sociální situace
•
•
•
•
relativní dostatek, kvalifikace, adaptabilita i
relativně nízká cena pracovní síly
nízký podíl zaměstnanosti v primárním sektoru
vysoká úroveň ekonomické aktivity žen
relativně rozvinutá síť nestátních neziskových
organizací
rostoucí nezaměstnanost s výraznými prvky
strukturální nezaměstnanosti, vysoký podíl
dlouhodobě nezaměstnaných
nesoulad vzdělávacího systému s požadavky trhu
práce
nedostatečná mobilita pracovní síly
nerovné postavení žen na trhu práce
nedostatečná integrace specifických skupin
obyvatelstva
n
Vybavení území základní infrastrukturou
•
•
•
•
vysoká hustota silniční a železniční sítě
Praha-Ruzyně jako mezinárodní letiště
evropského významu
postup v modernizaci a rozvoji transevropské
dopravní infrastruktury
velké investice do infrastruktury s pozitivním
dopadem na životní prostředí
relativně vyhovující kapacita a rozmístění
technické i sociální infrastruktury
poměrně hustá síť a regionální dostupnost škol
primárního a sekundárního vzdělávání
preference veřejné dopravy ve srovnání s EU
n
Poloha a regionální profil
•
•
•
výhodná geografická poloha České republiky
významná sociálněekonomická pozice Prahy v
evropské hierarchii sídel
relativně nízké disparity v sociálněekonomickém
rozvoji regionů
rostoucí pozitivní úloha regionálních center ve
vývoji regionů
•
•
•
•
•
•
•
•
n
Oblast výroby a služeb
•
adaptabilita segmentu malých a středních podniků
na měnící se požadavky trhu
tradice průmyslové výroby
dobré předpoklady pro rozvoj informačních
technologií
podpora rozvoje vlastní vědecké, vývojové a
výzkumné základny ze strany některých přímých
•
•
•
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
•
•
•
•
n
Vybavení území základní infrastrukturou
•
nedostatečná kvalitativní úroveň dopravní
infrastruktury
nedobudovaná síť transevropských komunikací na
požadované kvalitativní úrovni
lokálně nevyhovující stav technické infrastruktury
nízká úroveň čištění odpadních vod na lokální
úrovni
neodpovídající úroveň infrastruktury cestovního
ruchu
•
•
•
n
Poloha a regionální profil
•
významný rozdíl v ekonomické vyspělosti regionů
ve srovnání s EU
významné regionální rozdíly v míře
nezaměstnanosti
výrazné regionální rozdíly z hlediska podílu a
koncentrace strukturálních problémů
přílišná koncentrace ekonomických aktivit do
Prahy
nedostatečná dopravní obslužnost regionů
veřejnou dopravou
nevyhovující napojení regionálních komunikací na
páteřní evropské sítě
přetrvávání rozdílu v podmínkách života mezi
venkovskými a městskými oblastmi
•
•
•
•
•
n
Oblast výroby a služeb
•
•
•
•
nedokončená restrukturalizace hospodářství
vysoký podíl výrob s nízkou přidanou hodnotou
nízký podíl terciárního sektoru
nízká exportní schopnost malých a středních
podniků a schopnost participovat na aktivitě
strana 21
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
•
zahraničních investorů
rozvinutá oblast firem se zaměřením na řešení
ekologických problémů
n
Stav životního prostředí
•
•
•
celkové zlepšování stavu životního prostředí
revitalizace oblastí negativně zasažených lidskou
činností
zvyšující se environmentální povědomí
obyvatelstva
•
•
•
•
n
Stav životního prostředí
•
kvalitativní úroveň enviromentálního prostředí
nedosahuje v některých oblastech standardů EU
nedostatečné všeobecné povědomí a
informovanost o principech udržitelného rozvoje
regionálně rozdílná zatíženost životního prostředí
existence starých zátěží
nevyhovující systém odpadového hospodářství
vysoká energetická náročnost výrobních procesů a
nízký podíl obnovitelných zdrojů energie
nedostatečný rozvoj mimoprodukčních funkcí
zemědělství a lesa
•
•
•
•
•
•
PŘÍLEŽITOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vstup do EU
možnosti oživení světového hospodářství
příznivá a udržitelná struktura hospodářského
růstu
pokračování přílivu přímých zahraničních investic
reforma systému veřejných financí
pokračující reforma veřejné správy
zájem veřejnosti o spoluúčast v rozhodovacích
procesech
historický a přírodní potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu
pokračující zájem zahraničních turistů o ČR
vhodné přírodní podmínky pro ekonomický rozvoj
zlepšení uplatňování právních předpokladů
rovnosti mužů a žen
HROZBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B.2.2
přímých zahraničních investorů
nízká produktivita práce ve vztahu k EU
nedostatek vlastních investičních prostředků a
prostředků pro inovace
nedostatečný rozvoj a transfer nových technologií
a nedostatečná provázanost podniků s institucemi
výzkumu a vývoje
nedostatečné vytváření sítí malých a středních
podniků
přetrvávající hospodářská recese ve světových
ekonomických centrech – zejména v EU
vstup do EU (neschopnost vyrovnat se s
konkurenčními tlaky v EU)
oddalování fiskální reformy
vývoj veřejného dluhu
silný kurz koruny ohrožující exportní schopnost
některých odvětví
výrazně negativní charakteristiky demografického
vývoje
omezené veřejné (obce, kraje) zdroje na investice
do infrastruktury
narůstání regionálních rozdílů
přetrvání negativního environmentálního image
některých regionů
nedokončení reformy veřejné správy
nízká vymahatelnost práva a pomalá činnost
soudů
riziko výskytu extrémních klimatických jevů
ODVĚTVOVÁ ANALÝZA
V hospodářském vývoji ČR převážily i ve druhém roce po vstupu do EU pozitivní
ekonomické jevy. Hrubý domácí produkt rostl v roce 2005 třikrát rychleji oproti EU 25, a
to především díky zahraničnímu obchodu (s výraznou převahou vnitrounijního obchodu).
HDP vzrostl v EU 25 v roce 2005 o 1,6 %, ve střední Evropě dosáhl roční přírůstek HDP v
Polsku 3,2 %, v Maďarsku 4,1, na Slovensku a v ČR 6 %.
Inflace byla v roce 2005 mírná, zvýšily se spíše ceny služeb (spojené s bydlením), značný
výkyv prodělaly ceny pohonných hmot a ve spotřebě a v cestovním ruchu také ceny za
stravovací služby ve druhé polovině i za ubytovací služby. Nezaměstnanost ve své míře
kolísala. Reálný ekonomický vývoj odpovídal předchozím spíše příznivým výsledkům
výzkumů konjunktury jak v podnikatelské, tak ve spotřebitelské sféře.
22
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Vývoj ekonomiky byl spojen s výkonností celého odvětví obchodu. Vedle výrazného přínosu
zahraničního obchodu a investičních aktivit pro ekonomiku, zvýšila se též spotřeba
domácností, byť v růstu pomalejší než HDP. Obchod opět posiloval nabídkovou stranu
ekonomiky, zachoval si svůj podíl na hrubé přidané hodnotě, zatímco podíl odvětví ubytování
a stravování poklesl. Tržby maloobchodu odrážely v relaci nominálních a reálných cen
faktický růst spotřeby a tím i životní úrovně. Vysoký výkon velkoobchodu byl spojen s
dynamikou průmyslu a zahraničního obchodu a dalších oblastí ekonomiky vč. cestovního
ruchu.
Vývoj hrubého domácího produktu a spotřeby domácností ve stálých cenách kumulovaně
v uplynulých deseti letech je zřejmý i z následujícího grafu:
Vývoj HDP a spotřeby domácností v %, 1995 = 100, s.c.
135,00
130,00
HDP
125,00
Spotř.domácn.
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Pro zdroje HDP, resp. HPH, je příznačné, že v roce 2005 sehrály v jejich růstu svoji roli vedle dynamického růstu průmyslu - opět služby a v jejich rámci obchod. Tvorba přidané
hodnoty:
HPH ve vybraných odvětvích v mil. Kč a % podíl
Období
HDP
v b.c.
HPH
v b.c.
zemědělství
zprac.průmysl
stavebnictví
obchod
ubyt.a stravování
mil.Kč
%
mil.Kč
%
mil.Kč
%
mil.Kč
%
mil.Kč
%
2001
2 315 255
2 095 409
78 179
3,7
541 442
25,4
137 535
6,6
274 053
13,1
49 386
2,4
2002
2 414 669
2 189 183
68 073
3,1
569 891
26,0
148 026
6,8
271 072
12,4
49 558
2,3
2003
2 555 783
2 321 728
71 295
3,1
598 141
25,8
165 344
7,1
292 715
12,6
48 142
2,1
2004
2 767 717
2 482 551
83 118
3,3
655 761
26,4
173 507
7,0
314 699
12,7
51 827
2,1
i.2004/
3
108,3
106,9
116,6
+ 0,2
109,6
+ 0,6
104,9
- 0,1
107,5
+ 0,1
107,7
0,0
2005
i.2005/
4
2 931 071
2 611 981
79 070
3,0
681 259
25,6
177 276
6,6
339 061
12,7
52 794
2,0
105,9
105,2
95,1
-0,3
103,9
- 0,8
102,2
- 0,4
107,7
0,0
101,9
- 0,1
% - podíl odvětví na HPH
Pramen: ČSÚ
Pozice obchodu v základních charakteristikách se v roce 2005 podstatněji nezměnila.
Obchod, ubytování a stravování nadále vykázaly třetinový podíl na počtu podnikatelských
subjektů (podle RES ČSÚ), v zaměstnanosti představují tato odvětví druhého největšího
zaměstnavatele, podíl na HDP je v posledních letech rovněž setrvalý.
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 23
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Podíl obchodu a ubytování a stravování
(OKEČ G a H) v %:
2003
2004
2005
na hrubé přidané hodnotě (z běžných cen)
14,7
14,8
14,7
na zaměstnanosti v NH vč. podnikatelů
18,8
18,2
18,5
na zaměstnanosti žen v NH
20,6
20,4
20,1
podíl podnikatelů na celkovém počtu pracovníků
27,6
30,4
29,7
na počtu podnikatelských jednotek v NH (podle RES) k 31.12.
34,2
33,7
33,3
relace průměrné mzdy v obchodě (G) k průměrné mzdě v NH
94,8
92,9
92,7
relace průměrné mzdy v ubytování a stravování (H) k průměrné mzdě v NH
56,8
58,0
56,7
Poslední období je v podnikatelských strukturách obchodu charakterizováno vyšší mírou
stability, nicméně nadále se prosazuje tržní a ekonomická koncentrace, dále se prosazuje
zahraniční kapitál při rozšiřování sítí subjektů pod zahraniční kontrolou. Jako výraznější
projev koncentrace také nastaly, nebo se připravují, fúze společností náležejících doposud
mezi přední účastníky retailingového trhu ČR (fúze firem J. Meinl – Ahold CZ, Carrefour ČR
– Tesco Stores CZ, odchod Edeky z českého trhu). Na druhé straně přicházejí z „obchodního
světa“ signály o možnosti vstupu dalších subjektů na český maloobchodní trh, anebo o
záměrech některých dosavadních společností v další expansi. Připojení ČR k EU
neznamenalo v oblasti organizačních struktur a sítí jejich bezprostřední ovlivnění, i když je
zřejmé, že rozšířený „tržní prostor“ dává mezinárodním firmám příležitost k novým
modifikacím jejich tržní strategie, jak se ukazuje nejen v evropském, ale i světovém měřítku.
Jiným aspektem vstupu do EU se současně ukazuje i dopad regionálních, resp. příhraničních
aktivit, ve vztahu k sousedním zemím, kdy konkurenceschopnost a její zvládnutí dostává
územně vymezené podmínky a prostor.
Tržní, organizační a ekonomické ukazatele potvrzují, že základním jevem vývoje je, že podíl
velkých, zvláště nadnárodních společností, se na vnitřním trhu nadále zvyšuje. Nicméně
vývoj současně prokazuje, že i nadále mají pro svoji existenci a prosperitu opodstatnění
domácí podniky, zvláště ty, které využívají možnosti kooperačního podnikání a využívají
moderní marketingové a technologické metody v obchodování a provozu, jako velké
zahraniční nebo smíšené společnosti. Obecně platí i mezi nadnárodními obchodními
společnostmi, že pokračuje proces zostřování vzájemné konkurence, v roce 2005
doprovázený - podle četnějších zjištění dozorových orgánů státu - i některými nežádoucími
projevy v korektnosti soutěže, bezpečnosti výrobků a kvalitě služeb.
Rozhodujícím rysem celkového vývoje je, že dosahovanou úroveň vnitřního trhu v roce
2005 bylo možno kvantitativně i kvalitativně označit v historii ČR za maximální. Na tom se
podílely všechny součásti obchodní podnikatelské sféry, jak maloobchod, tak velkoobchod,
výrazně napojený na vnitrounijní obchodování. Z tohoto procesu těží spotřebitelská veřejnost,
na druhé straně ostrá konkurence vyvolává selektivní tlak na schopnost obchodních i
dodavatelských subjektů obstát v daných podmínkách trhu. Proto také, zvláště pro malé a
střední obchodní subjekty, je objektivním východiskem zapojení do kooperačních seskupení a
účinná volba „vlastního místa“ působení na trhu“.
Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 52 v roce 2004
24
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Hlubší pohled na struktury obchodu, ubytování a stravování poskytuje - v závislosti na
tržbách - členění v trojmístné OKEČ, dostupné do r. 2004:
Trojmístné členění OKEČ – podíly podle tržeb bez DPH v b. c.
2003
OKEČ 52 Maloobchod kromě mot. vozidel, opravy výrobků pro osobní
potřebu
52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
100
100
48,6
48,8
6,0
5,4
8,0
7,9
33,6
34,3
52.5 Maloobchod s použitým zbožím provozovaný
v prodejnách
52.6 Maloobchod provozovaný mimo prodejny
0,5
0,4
2,6
2,6
52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
0,7
0,6
52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabák. výrobky ve specializovaných
prodejnách
52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdrav., kosmetickým,toalet. a drog.
zbožím prodejnách
52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
2004
Pramen: ČSÚ
Ze zdroje INCOMA Research je dále prezentován přehled o počtech velkých prodejen
největších obchodních řetězců, které tvoří základní skelet obchodní sítě pro zboží denní
potřeby. Z přehledu vyplývá, že v ČR bylo k 31. 12. 2005 evidováno ve sledovaných velkých
společnostech se zahraniční účastí a v družstevních řetězcích ve frekventovaných formátech
(hypermarket, supermarket, diskont, OD ap.) přes 1 500 jednotek.
Počty a plochy prodejních jednotek maloobchodních řetězců v r. 2004 a 2005:
Firma, formát
Albert
Billa
Carrefour
COOP Diskont
CS Edeka
Delvita
Globus
Hypernova
Interspar
Kaufland
Lidl
Norma
31. 12. 2004
183
72
10
32
38
95
10
48
17
57
98
30
Počet jednotek
30. 6. 2005 31. 12. 2005
184
72
11
33
38
95
10
51
19
57
114
31
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
241
76
11
33
38
98
10
53
22
68
123
35
30. 6. 2004
132 78
70 420
78 800
10 567
25 340
82 317
79 000
174 570
77 900
178 900
66 000
16 447
Prodejní plochy v m2
31. 12. 2004
31. 12. 2005
137 945
70 920
88 800
10 567
25 340
82 317
79 000
197 320
81 900
192 401
98 000
17 147
174 961
73 890
97 800
11 047
25 340
82 317
79 000
233 043
97 800
230 091
124 000
20 047
strana 25
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Penny Market
Plus Diskont
Terno supermarket
Tesco hyper. a disk.
Tesco OD
Julius Meinl
Julius Meinl XL
TIP (Tempo)
TUTY
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
151
117
4
19
6
76
5
74
294
151
118
4
20
6
76
5
74
302
157
120
2
33
5
x
x
77
310
90 530
67 502
13 318
135 849
8 138
44 514
6 450
34 499
61 232
94 130
72 452
13 318
151 349
8 138
45 747
6 450
34 499
61 232
97 730
74 232
13 318
189 373
8 138
45 747
6 450
35 301
63 643
1436
1471
1 512
1 454 871
1 571 240
1 737 577
Celem
Pramen: Incoma Research
Česká republika
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
Praha
Počty prodejních jednotek sledovaných maloobchodních řetězců podle krajů k 31. 12.
2005:
Albert
59
13
10
10
6
7
7
6
9
14
39
17
17
26
241
Billa
7
6
4
2
1
6
4
2
3
7
11
9
3
11
76
Carrefour
3
2
1
1
1
11
1
1
2
2
33
1
COOP Diskont
1
3
1
1
1
4
11
7
1
6
2
2
2
16
8
1
Delvita
32
5
5
4
6
9
6
6
Globus
3
Hypernova
2
7
3
3
2
3
Interspar
3
1
2
1
1
3
Kaufland
3
8
5
2
3
9
3
Lidl
12
19
8
4
5
15
5
Norma
12
9
1
3
3
4
3
Penny Market
9
19
16
14
8
15
8
12
11
10
10
8
6
11
157
Plus Diskont
15
25
2
4
8
19
6
11
8
4
2
7
4
5
120
Tesco H, S, D
3
4
2
1
2
3
1
1
2
3
3
7
35
Tesco OD
1
1
1
TIP
1
56
5
1
1
2
1
8
2
77
TUTY
9
100
48
6
4
36
27
18
50
310
132
217
108
55
59
96
87
80
CS Edeka
Celkem
165
1
2
2
1
2
2 1
1
111
38
4
9
4
3
1
1
5
4
3
7
98
1
10
9
53
3
3
1
1
4
1
2
2
22
3
2
2
6
5
6
11
68
4
7
3
14
9
6
12
123
35
1
107
5
2
10
72
66
157 1 512
Pramen: INCOMA Research
Z hlediska vývoje orientace spotřebitelského zájmu o jednotlivé segmenty obchodní sítě je
důležité soustavné zkoumání „hlavního nákupního místa potravin“, resp. narůstající zájem o
moderní prodejní jednotky v síti, když zjištění z roku 2005 také potvrzuje trvalou pozici
hypermarketů, ale současně i silné zaměření na diskonty v posledním období. To dokládají i
výsledky ekonomiky maloobchodu v jeho struktuře:
26
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
% podíl zájmu o druh jednotky jako hlavního nákupního místa potravin
Druh jednotky
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Hypermarket
10
23
25
33
38
34
35
Supermarket
27
26
25
24
19
21
20
Diskont
15
15
15
16
19
18
22
¨Menší prodejny
46
34
33
25
23
25
20
Jinde
2
2
2
2
2
2
4
Pramen: INCOMA Research + GfK Praha
Nákupní místa potravin dle zájmu spotřebitelů - podíl v %
40
30
20
10
0
2000
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2001
2002
2003
hypermarket
supermarket
menší prodejna
ostatní
Skupina - firma
MAKRO Cash&Carry, s.r.o.
Schwarz ČR
Kaufland, v.o.s.
Lidl, v.o.s.
Ahold Czech Republic, a.s.
REWE ČR
Billa, s.r.o.
Penny Market, s.r.o.
Tesco Stores ČR, a.s.
Tengelmann ČR
Globus, k.s.
GECO TABÁK a.s.
Spar ČR (Spar Česká obchodní, Spar Šumava)
Carrefour ČR, s.r.o.
Tržby – odhady Incoma Research
2004
2005
diskont
2004
38,2
31,5
23,5
8,0
34,6
22,8
8,0
14,8
20,5
18,3
18,9
10,9
10,0
10,0
Tržby v mld. Kč vč. DPH
2005
změna 2005-2004
37,5
- 0,7
37,0
+ 5,5
25,0
+ 1,5
12,0
+ 4,0
36,0
+ 1,4
23,2
+ 0,4
8,0
0
15,2
+ 0,4
22,5
+ 1,5
19,4
+ 0,7
19,0
+ 0,1
12,5
+ 1,6
11,0
+ 1,0
11,0
+ 1,0
Pramen: Incoma Research – Moderní obchod
TOP50 českého obchodu podle tržeb v r. 2005
Firma / skupina
1 MAKRO CASH &CARRY ČR s.r.o.
2 SCHWARZ ČR (Kaufland, Lidl)
3 AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s.
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Celk. tržby mld.Kč
Řetězec (počet prodejen)
odhad
37,5
Makro (12)
37,0 *
Kaufland (68), Lidl (124)
36,0 *
Hypernova (53), Albert (240)
%
potravin
78
88
84
strana 27
SOLID CZECH, spol. s r.o.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
REWE ČR (Penny Market, Billa) spol. s r.o.
TESCO STORES ČR a.s.
TENGELMANN ČR (Plus Discount, OBI)
GLOBUS ČR, k.s.
GECO TABAK, a.s.
SPAR ČR (Spar Česká obchodní, Spar
Šumava)
s.r.o. ČR,s.r.o.
CARREFOUR
DELVITA a.s.
BAUMAX ČR s.r.o.
PEAL a.s.
JULIUS MEINL, a.s.
HRUŠKA, spol. s r.o.
HORNBACH - BAUMARKT CS spol. s r.o.
LEKKERLAND ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
IKEA ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
VELTA PLUS EU, s.r.o.
HP TRONIC, s.r.o.
FAST ČR a.s.
P.K. SOLVENT s r.o.
MOUNTFIELD a.s.
ELECTRO WORLD s.r.o.
K + B EXPERT spol. s r.o.
FLOSMAN a.s.
OKAY s.r.o.
BAUHAUS k.s.
DM - DROGERIE MARKT s.r.o.
ROSSMANN, spol. s r.o.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
THE DROGERIE, a.s.
ASKO - NÁBYTEK, spol. s r.o.
JEDNOTA SD ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZEDNÍČEK a.s.
PDS, s.r.o.
CS EDEKA spol. s r.o.
TABÁK PLUS, spol. s r.o.
QUELLE s.r.o.
SCONTO NÁBYTEK, k.s.
KONZUM, OD V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO
SUŠICE
JAS ČR, a.s
NORMA, k.s.
NEW YORKER
C&A MODA ČR, v.o.s.
JEDNOTA OPAVA, SD
JEDNOTA SD, MIKULOV
KENVELO CZ, spol. s r.o.
JEDNOTA, SD V NYMBURCE
* = odhad INCOMA Research
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
23,2 *
22,5 *
19,4
19,0
12,5
11,0 *
11,0 *
9,8 *
6,2
6,2
5,5
4,9
4,7
4,7
4,5
4,2
4,1
4,0
3,4
3,1
3,0 *
2,9
2,8
2,8 *
2,2 *
2,1
2,1
2,1 *
2,0
1,9 *
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4 *
1,4 *
1,3 *
1,2
1,2
1,1
1,1
Penny market (159), Billa (76)
Tesco hypermarket (28), Tesco OD (6),S1
Tesco
supermarket
(1) (20)
Plus diskont
(121), OBI
Globus (10), Baumarkt Globus (2)
Tabák-tisk (162)
Interspar (22)
Carrefour (11)
Delvita (58), Delvita City (9), Proxy (27)
Baumax (23)
Julius Meinl (25)
Hruška (125), Hruška tabák (5)
Hornbach (4)
Ikea (4)
Proton (21)
Planeo (17)
Family drogerie (114)
Mountfield (52)
Electroworld (8)
K+B MultiMedia expert (16)
Flop (29)
Okay (48)
Bauhaus (5)
Dm-drogerie markt (114)
Rossmann (95)
Datart Megastore (19)
Droxi (119)
Asko (8)
Terno (2),Tempo,Tip,Tuty (29), Jednota (4)
Eso-Land (38)
Edeka (38)
Sconto (4)
Konzum (83), COOP Diskont (7)
Tip, Tuty, (127), COOP Diskont (3)
JAS (9)
Norma (35)
New Yorker (21)
C&A (15), Clockhouse (5)
Tuty (70), COOP Diskont (3), Jednota (23)
Jednota (NA)
Kenvelo (63)
Jednota (43)
100
60
64
58
90
81
70
89
0
80
96
98
0
85
0
100
0
0
100
0
0
0
95
0
0
100
100
0
100
0
100
99
100
88
70
0
0
90
100
80
100
0
0
92
90
0
94
Pramen:ČON-Moderní obchod - INCOMA Research
Tradičním významným segmentem sítí jsou nadále spotřební družstva sdružená ve Svazu
českých a moravských spotřebních družstev. Představovala i v roce 2005 jedno z
největších podnikatelských seskupení na vnitřním trhu s českým kapitálem, s celkovým
maloobchodním prodejem téměř 26 mld. Kč. Integrující komerční součástí aktivit spotřebních
28
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
družstev byl nadále jejich velkoobchodní obrat, dosahující v roce 2005 téměř 13 mld. Kč
(COOP Centrum, COOP Morava).
Tržby v mil. Kč bez DPH
Obchod OKEČ G (50+51+52)
2 609 192
2 746 906
105,3
Maloobchod (širší) – OKEČ 50+52
1 056 379
1 103 719
104,5
Obchod v motorismu - OKEČ 50
365 811
394 883
107,9
Maloobchod – OKEČ 52
690 569
708 836
102,6
Velkoobchod – OKEČ 51
1 552 813
1 643 187
105,8
109 338
106 728
97,6
Ubytování a stravování OKEČ H 55
Podrobnější pohled na maloobchod (OKEČ 52) podává následující tabulka:
OKEČ G 52
maloobhod
Rok
index
tržby b.DPH
v mil. Kč
Dosažené ukazatele za rok
pracovníci
výkony
počet osob
v mil. Kč
2004
690 569
2005
708 836
i 2005/04
102,6
2004
283 916
Podniky se 100 a
2005
305 355
více zaměst.
i 2005/04
107,6
2004
197 761
Nadnárodní
podniky se 100 a 2005
241 043
více z,
i 2005/04
121,9
Pracovníci = zaměstnanci + podnikatelé
Všechny podniky
383 645
392 185
102,2
98 214
105 502
107,4
60 294
70 401
116,8
ÚPH
v mil. Kč
172 707
178 090
103,1
69 693
75 916
108,9
47 624
59 344
124,6
93 411
97 097
103,9
34 049
37 651
110,6
21 934
28 325
129,1
Ukazatele propočtené na jeden měsíc
na 1 pracovníka v tis. Kč
tržby
výkony
ÚPH
prům. mzda
150,0
37,5
20,3
11 618
150,6
37,8
20,6
12 178
100,4
100,9
101,7
104,8
240,9
59,1
28,9
13 419
241,2
60,0
29,7
13 835
100,1
101,4
102,9
103,1
273,3
65,8
30,3
13 916
285,3
70,2
33,5
14 647
104,4
106,7
110,6
105,3
Pramen: ČSÚ, propočty MAG
Trvale rostoucí význam velkých podniků, zvláště podniků pod zahraniční kontrolou,
vyvolává i v obchodním podnikání a hotelovém a gastronomickém průmyslu zvláštní
pozornost, ať již v celkové organizační architektuře nebo jimi dosahovanými ekonomickými a
finančními ukazateli. Souhrnný výsledek hospodaření velkých podniků (se 100 a více
zaměstnanci) v celém národním hospodářství dosáhl v roce 2005 hrubý zisk 262,4 mld. Kč s
tím, že proti roku 2004 klesl o 0,3 % v důsledku pomalejšího růstu celkových výnosů (o 8,5
%) oproti růstu nákladů (9 %). Celkový počet velkých podniků dosahoval v roce 2005 v NH 4
344 jednotek (růst o 2,5 %) s průměrným evidenčním počtem zaměstnanců 1 589 tis. (růst 1,9
%). Z toho bylo 1 321 podniků pod zahraniční kontrolou při meziročním růstu jejich o 10,3 %
a při více než třetinovém nárůstu zisku. V obchodě bylo vykázáno za rok 2005 445 velkých
podniků (růst 4,7 %), z toho pod zahraniční kontrolou 158 podniků (růst 10,7 %). V
ubytování a stravování pracovalo 79 velkých podniků, z toho 27 nadnárodních. Podstatné
bylo v roce 2005 to, že velké nadnárodní podniky obchodu vykázaly dvouciferný růst
ekonomických výsledků, zatímco domácí velké podniky propad, stejně jako velké podniky
ubytování a stravování za celé odvětví.
Výsledky velkých podniků odvětví obchod OKEČ G 52 maloobchod za rok 2005
OKEČ 52 - maloobchod - ukazatel
Počet aktivních jednotek celkem
Průměrný evid. počet zaměstnanců ve FO
Prům. měsíční mzda na 1 zaměstnance v Kč
2004
Všechny podniky
2005
index 05/04
178
98 214
15 816
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
188
105 502
17 516
105,6
107, 4
110,8
Podniky pod zahraniční kontrolou
2004
2005
index 05/04
55
60 294
13 916
65
70 401
14 647
118,7
116,8
105,3
strana 29
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Výnosy celkem v mil. Kč
z toho celkové tržby v mil. Kč
Marže v %
Náklady celkem v mil. Kč
Hospodářský výsledek celkem v mil. Kč
Výkony mil. Kč
Účetní přidaná hodnota v mil. Kč
Vlastní kapitál ke konci sled. období v mil.Kč
Rentabilita nákladů v %
Rentabilita vlastního kapitálu v %
Podíl přidané hodnoty na výkonech v %
295 090
283 916
21,2
291 543
3 547
69 693
34 049
63 269
1,2
5,6
48,9
320 371
305 355
21,6
318 582
1 789
75 916
37 651
67 499
0,6
2,7
49,6
108,6
107,6
0,4
109,3
50,4
108,9
110,6
106,7
- 0,6
- 2,9
0,7
204 441
197 761
21,7
203 800
640
47 624
21 934
45 197
0,3
1,4
46,1
251 525
241 043
21,7
250 813
712
59 344
28 325
52 956
0,3
1,3
47,7
123,0
121,9
0,0
123,1
111,1
124,6
129,1
117,2
0,0
- 0,1
1,7
U marže, rentability, podílu ÚPH jsou v koloně index uvedeny rozdíly
Na jeden podnik v mil. Kč
počet zaměstnanců (FO)
tržby z prodeje zboží
výkony
účetní přidaná hodnota
Všechny podniky
2004
2005
Podniky pod zahr. kontrolou
index
2004
2005
index
Relace: všechny
podniky =1,00
2004
2005
552
1595
392
191
561
1624
404
200
101,7
101,8
103,1
104,7
1096
3596
866
399
1083
3708
913
436
98,8
103,1
105,4
109,3
1,99
2,25
2,21
2,08
1,93
2,28
2,26
2,18
2891
347
2894
357
100,1
102,9
3280
364
3424
402
104,4
110,6
1,13
1,05
1,18
1,13
Na 1 zaměstnance FO v tis. Kč
tržba z prodeje zboží
účetní přidaná hodnota
Pramen: ČSÚ
Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEč 52 v letech 2000 až 2004 ve s. c.
Hodnocením vývoje sektoru malého a středního podnikání (MSP) se pro jeho význam v
ekonomice a společnosti zabývá v intencích zákona o podpoře MSP každoročně vláda a
Poslanecká sněmovna Parlamentu. Se vstupem ČR do EU význam MSP dále posílil, MSP se
dostalo do podmínek evropského tržního konkurenčního prostředí, což zvýšilo nároky na jeho
schopnost prosadit se v mezinárodním prostředí. Přitom nadále platí, že podniky MSP se
častěji než velké podniky setkávají s obtížemi při financování běžné činnosti investování,
30
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
jejich přístupy k informacím o nových technologiích, potenciálních trzích a změnách v
legislativě a dalších podmínkách jsou složitější. Také na tyto podniky vždy více doléhají
problémy s kvalitou a podmínkami podnikatelského prostředí. Proto byly v posledním období
též modifikovány přístupy v podpoře MSP ze strany státu (Rada pro rozvoj podnikatelského
prostředí)..
Podle údajů z výzkumných zdrojů (ČON, Sapiens), je možno označit za nevýznamnější
nákupní obchodní aliance na českém trhu dále uvedená seskupení.
Nákupní aliance podle centrálně fakturovaného obratu
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. – 13.
Název
COOP centrum družstvo
Maloobchodní síť Hruška, s. r. o.
COOP Morava, s. r. o.
Flop jih, s. r. o.
VONET CR, s. r. o.
ČEPOS/MO Bala
SVOP
Expert ČR, s. r. o.
ENAPO OBCHODNÍ, s. r. o.
Spar Šumava, s. r. o.
HELE Home Credit Finance, a. s.
Euronics ČR, a. s.
Družstvo Eso market
CELKEM
Centrální fakturace v mil. Kč
2003
2004
10 873
10 323
4 550
4 850
3 270
3 225
2 650
2 865
2 323
2 547
1 641
1 856
1 847
1 777
1 360
1 460
1 418
1 418
521
504
240
492
257
420
297
328
31 247
32 065
Index
2004/2003
94,9
106,6
98,6
108,1
109,6
113,1
96,2
107,4
100,0
96,7
205,0
163,4
110,4
102,6
Publikované údaje SRÚ za rok 2005 umožňují aproximativní propočet vývoje struktury
výdajů průměrných domácností v kontextu s realizací na maloobchodním trhu a mimo
tento trh ve vztahu k celkovým čistým peněžním vydáním (propočet je proveden z „čistých
peněžních vydání“). Je patrný pokračující trend nižšího podílu realizace v maloobchodě, když
za I. až IV. čtvrtletí 2004 činil tento podíl 60,3 %, kdežto za totéž období v roce 2005 58,7 %.
Avizované úpravy regulovaných cen především v bydlení, v energiích, dodávkách tepla v
roce 2006 tento trend zřejmě nadále potvrdí, i když protisměrně může působit i růst cen
některých produktů zahrnovaných do maloobchodního prodeje, jako např. pohonných hmot,
cigaret ap.
Střednědobý trendu spotřeby, resp. prodeje na maloobchodním trhu zachycuje tabulka za
léta 2000 – 2005 (s propočty vůči celkovým spotřebním vydáním). Z hlediska maloobchodu
je příznačné, že tabulka ukazuje postupný pokles podílu položek spotřeby či spotřebních
výdajů realizovaných prostřednictvím maloobchodního trhu ve prospěch výdajových položek
mimo tento trh po celé sledované období. V růstu podílu jsou markantní zejména položky
zdravotnictví, pošta a telekomunikace, ostatní zboží a služby (vč. privátního pojištění), v
růstu podílu i objemu zvláště položka bydlení. Aproximativní propočet dále ukazuje, že trvale
ve spotřebních výdajích klesá podíl potravin a nápojů, odívání a obuvi, vybavení domácností,
vcelku stabilní jsou podíly výdajů na rekreaci a ubytovací a stravovací služby, kolísavý je
podíl výdajů za dopravní prostředky, jejich opravy a provoz. Struktura spotřeby je současně
jedním z významných znaků dosahované životní úrovně.
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 31
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Průměrné roční výdaje na osobu v průměrné domácnosti
Struktura spotřebních výdajů
(podle CZ-COICOP
2000
2002
2004
*) 2005
Index
2005/00
v Kč
%
v Kč
%
v Kč
%
v Kč
%
Spotřební vydání
73 015
100
80 397
100
86 676
100
90 255
100
123,6
01 Potraviny a nealk. nápoje
02 Alkohol. nápoje, tabák
03 Odívání a obuv
05 Bytové vybavení, zařízení
07 Doprava – N a P dopr. p. PHM
09 Rekreace, kultura a sport
11 Stravovací a ubytovací služby
12 Ost. zboží a služby – drog., kosm.
- os.doplňky
Položky maloobch. trhu (odhad)
04 Bydlení, voda, energie, paliva
06 Zdravotnictví
07 Doprava – osobní a j. služby
08 Pošty a telekomunikace
10 Vzdělání
12 Ost. zboží a služby vč.pojištění
Položky mimo malo-trh (odhad)
16 928
2 385
4 909
5 272
6 386
7 899
3 788
1 599
698
49 864
13 463
1 192
1 388
2 556
406
4 146
23 151
23,2
3,3
6,7
7,2
8,7
10,8
5,2
2,2
1,0
68,3
18,4
1,6
1,9
3,5
0,6
5,7
31,7
17818
2 509
5 229
5 550
6 600
8 452
4 110
1 781
666
52 715
15 948
1 417
1 428
3 252
461
5 175
27 681
22,2
3,1
6,5
6,9
8,2
10,5
5,1
2,2
0,8
65,6
19,8
1,8
1,8
4,0
0,6
6,4
34,4
18 451
2 519
5 099
5 687
7 955
9 395
4 547
1 993
717
56 363
16 749
1 667
1 571
3 983
503
5 840
30 313
21,3
2,9
5,9
6,6
9,2
10,8
5,2
2,3
0,8
65,0
19,3
1,9
1,8
4,6
0,6
6,7
35,0
18 756
2 604
5 004
6 132
8 514
9 492
4 572
1 992
684
57 750
18264
1 788
1 533
4 116
468
6 336
32505
20,8
2,9
5,5
6,8
9,4
10,5
5,1
2,2
0,8
64,0
20,2
2,0
1,7
4,6
0,5
7,0
36,0
110,8
109,2
101,9
116,3
133,3
120,2
120,7
124,6
98,0
115,8
135,7
150,0
110,4
161,0
115,3
152,8
140,4
*) předběžný údaj ze čtvrtletních publikací
Pramen: ČSÚ SRÚ – propočty MAG
Na podkladě publikace ČSÚ „Retrospektivní údaje statistiky rodinných účtů za období
1989 – 2003“ je prezentován dále uvedený stručný dlouhodobější přehled o vývoji
spotřebních výdajů a jejich struktuře. Ukazuje k jakým zásadním změnám došlo v ročních
vydáních průměrných domácností za období 1991 – 2003 co do tempa i struktury výdajů
s tím, že tyto změny rovněž ovlivnily dynamiku a vývoj maloobchodního trhu:
V průměrné domácnosti
Čistá peněžní vydání
celkem
Potraviny a
nealkoholické
Alkoholické nápoje
nápoje,
tabák
Odívání a obuv
Bydlení
Vybavení a provoz
domácnosti
Zdravotnictví
Doprava
Spoje
Volný čas
Vzdělání
Stravovací a ubytovací
služby
Ostatní zboží a služby
1) v cenách roku 1991
Čistá roční peněžní vydání na osobu
1991
2003
28 082
91 365
7 765
18 058
1 306
2 933
2 716
5 221
3 197
18 758
2 399
6 748
133
1 587
2 733
9 038
489
4 072
3 125
8 951
128
464
1 361
3 997
1 537
7 096
ISC (ŽN)
2003/1991
238,2
176,3
226,0
188,6
473,0
165,4
614,3
217,5
432,9
225,6
378,3
243,1
218,3
Indexy vydání 2003/1991
nominálních
reálných 1)
325,4
136,6
232,6
131,9
224,6
99,4
192,2
101,9
586,7
124,0
281,3
170,1
1193,2
194,2
330,7
152,0
832,7
192,4
286,4
127,0
362,5
95,8
293,7
120,8
461,7
211,5
Pramen ČSÚ
Perspektivy odvětví:
Přestože stupeň obchodní vybavenosti a diverzifikace obchodní sítě jsou hodnoceny
pozitivně, bude i nadále pokračovat jejich optimalizace, a to zejména v souvislosti s
32
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
nalezením rovnováhy mezi nadnárodními řetězci a sítěmi národních firem včetně
maloobchodních aliancí.
Za zmínku rovněž stojí stoupající podíl obchodu e-business, kde se v závislosti na trendu
předchozích let počítá s dalším růstem.
B.3
F I N A N Č N Í A N A L Ý Z A A S E S TAV E N Í
FINANČNÍHO PLÁNU
V rámci finanční analýzy společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. byly provedeny
následující rozbory:
§ analýza struktury finančních výkazů (v horizontální i vertikální rovině),
§ analýza poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, kapitálového
trhu, produktivity práce),
§ analýza pomocí syntetických ukazatelů (Altmanův index finančního zdraví, Index IN)
Tyto analýzy jsou včetně grafů uvedeny v příloze.
Z provedené finanční analýzy jsou zřejmé následující skutečnosti:
§ Struktura aktiv i pasiv poměrně dobře odpovídá předmětu činnosti oceňovaného
podniku.
§ Poměrně vysoké je zadlužení společnosti, velká část oběžných prostředků je zadržena ve
zboží. Dlouhé jsou i doby splatnosti pohledávek a závazků.
§ Společnost podle výkazu zisků a ztrát dlouhodobě udržuje poměrně stabilní poměry
nákladů a výnosů.
§ Tržby mají dynamicky rostoucí tendenci, vlivem konkurence se však mírně snižuje
zisková marže.
Protože společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. můžeme na základě rozboru dosavadních
hospodářských výsledků charakterizovat jako rostoucí a stabilizovanou firmu, můžeme
predikovat její vývoj ve formě finančního plánu, vycházejícího z jejího dosavadního vývoje.
B.3.1
SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU
Protože není možné detailně prognózovat vývoj podniku na neomezeně dlouhou dobu, je
třeba nejprve rozhodnout o délce prognózovaného období. Během detailně plánovaného
období by měl podnik dosáhnout ustáleného stavu, kdy bude produkovat stabilní příjem, který
se může stát reálným základem pro propočet jeho pokračující hodnoty pomocí perpetuity.
Finanční plán je z hlediska opatrnosti sestaven velmi konzervativně, struktura nákladů i
struktura aktiv a pasiv jsou v sestaveném plánu v podstatě zachovány ve stavu k roku 2006.
Kontinuita finančního plánu s předchozím vývojem podniku je patrná také z provedené
analýzy poměrových ukazatelů (odhlédneme-li od vlivu kapitalizace leasingu).
Finanční plán je sestaven v běžných cenách. Vychází z podrobné finanční analýzy
oceňovaného podniku a z obecných predikcí vývoje ekonomiky ČR. Podrobný finanční plán
je uveden v příloze.
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 33
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Finanční plán byl sestaven v tomto rozsahu:
1. Plánovaný výkaz zisků a ztrát
2. Plánovaná rozvaha
3. Plánovaný výkaz cash flow
Analýza faktorů tvorby hodnoty představuje základní východisko pro prognózu
hospodářského výsledku a sestavení finančního plánu společnosti. Musíme proto provést dílčí
analýzy a prognózy těchto faktorů:
1.
2.
3.
4.
budoucí tržby,
provozní náklady a provozní zisková marže,
vývoj pracovního kapitálu,
výdaje na pořízení investičního majetku a odpisová politika,
zdroje financování,
5. rozdělování hospodářského výsledku
6. výše diskontní míty
B.3.1.1
Analýza tržeb
Plánovaný objem tržeb musí odrážet jak schopnost podniku umístit své produkty na trhu, tak i
vlastní kapacitní možnosti. Je zřejmé, že pro společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. bude
limitující druhý faktor.
Plánované tržby vycházejí h tendencí uplynulých období:
Tržby (tis. Kč)
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
Tržby za prodej zboží
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
Tržby z prodeje vlastních V a S
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
Tržby (tis. Kč)
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
Tržby za prodej zboží
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
Tržby z prodeje vlastních V a S
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
31.12.02
100 280
31.12.03
129 814
29,45%
31.12.04
159 787
23,09%
31.12.05
216 558
35,53%
100 126
129 636
29,47%
159 724
23,21%
216 283
35,41%
154
178
15,58%
63
-64,61%
275
336,51%
31.8.06
245 070
13,17%
25,03%
244 275
12,94%
24,98%
795
189,09%
50,73%
31.3.07
327 020
33,44%
322 980
32,22%
4 040
408,18%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
560 606 712 037 864 569 1 001 144 1 102 777 1 152 361 1 196 167 1 233 327 1 263 072 1 284 762
128,75% 27,01% 21,42%
15,80%
10,15%
4,50%
3,80%
3,11%
2,41%
1,72%
18,02%
553 680 704 835 857 079
993 354 1 094 677 1 143 937 1 187 407 1 224 216 1 253 597 1 274 909
126,66% 27,30% 21,60%
15,90%
10,20%
4,50%
3,80%
3,10%
2,40%
1,70%
17,97%
6 926
7 202
7 490
7 789
8 101
8 424
8 761
9 111
9 475
9 853
771,16%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
28,62%
B.3.1.2 Analýza provozní ziskové marže
Provozní zisková marže je definována pro účely tohoto posudku jako podíl korigovaného
provozního hospodářského výsledku před odpisy a daněmi a výší tržeb.
Hlavními faktory ovlivňujícími výši ziskové marže jsou:
•
•
•
34
konkurenční struktura, která ovlivňuje podíl přidané hodnoty na výnosech
osobní náklady
ostatní náklady
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Se vzrůstající konkurencí a růstem cen vstupů průměrná hrubá marže ve společnosti SOLID
CZECH, spol. s r.o. klesá:
Struktura ziskové marže společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. v minulých letech byla
následující:
31.12.02
747
-483
-52
31.12.03
3 476
-11
-8
31.12.04
9 493
14
0
31.12.05
17 631
-427
1 765
31.8.06
13 290
-22
21
Odpisy
493
923
1 369
1 795
1 706
Korigovaný PZ před odpisy
705
Provozní hosp. výsledek
Vliv prodeje majetku
Nepeněžní operace
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
4 380
10 876
20 764
14 995
521,28%
148,31%
90,92%
-27,78%
114,75%
Zisková marže
Zisková marže
0,70%
3,37%
6,81%
9,59%
6,12%
Zisková marže po kap. leasingu
Tempo růstu
0,70%
3,37%
379,93%
6,81%
101,73%
9,59%
40,87%
6,12%
-36,19%
Prům. tempo růstu
71,76%
Vnitřní faktory ziskové marže:
Obchodní marže
12,45%
15,53%
19,61%
23,31%
18,41%
Přidaná hodnota
4,74%
7,54%
10,42%
15,55%
11,29%
-4,58%
-3,38%
-1,20%
-0,07%
-4,60%
-3,40%
-1,19%
-0,06%
-4,39%
-3,24%
-1,15%
-0,06%
-4,97%
-3,67%
-1,30%
-0,03%
-3,41%
-2,52%
-0,90%
-0,16%
0,61%
0,48%
0,84%
-0,96%
-1,60%
Osobní náklady
z toho Mzdové náklady
Náklady na soc. zabezpečení
Daně a poplatky
Ostatní peněžní operace
V návaznosti na předpokládanou výši tržeb sestavíme kalkulaci provozních nákladů.
Struktura nákladů vychází z tendencí předchozího období. Výkonová spotřeba se udržuje na
výši cca 8,5 % z celkových tržeb. Osobní náklady odčerpají stejně jako v předchozích letech
cca 3,8 % z tržeb. Provozní hospodářský výsledek se pohybuje v predikovaném období
kolem 4 až 5 %.
Provozní hosp. výsledek
Vliv prodeje majetku
Nepeněžní operace
Odpisy
Korigovaný PZ před odpisy
2007
33 117
-29
21
2008
40 442
-623
1 090
2009
47 872
-757
1 324
2010
53 926
-876
1 533
2011
57 540
-965
1 689
2012
57 896
-1 008
1 764
2013
57 324
-1 047
1 832
2014
55 765
-1 079
1 888
2015
53 188
-1 105
1 934
2016
49 592
-1 124
1 967
2 902
1 884
1 929
1 979
2 032
2 090
2 150
2 212
2 278
2 346
36 011
42 794
50 369
56 561
60 296
60 742
60 258
58 787
56 295
52 780
140,15%
18,84%
17,70%
12,29%
6,60%
0,74%
-0,80%
-2,44%
-4,24%
-6,24%
13,41%
Zisková marže
6,42%
6,01%
5,83%
5,65%
5,47%
5,27%
5,04%
4,77%
4,46%
4,11%
Zisková marže po kap. leasingu
Tempo růstu
4,98%
-6,44%
-3,06%
-3,02%
-3,22%
-3,60%
-4,43%
-5,38%
-6,49%
-7,83%
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
Zisková marže
Prům. tempo růstu
-3,91%
Vnitřní faktory ziskové marže:
Obchodní marže
18,79%
18,76%
18,69%
18,59%
18,44%
18,25%
18,01%
17,73%
17,41%
Přidaná hodnota
11,43%
11,08%
10,89%
10,72%
10,54%
10,34%
10,11%
9,83%
9,52%
9,18%
Osobní náklady
z toho Mzdové náklady
-3,66%
-2,69%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
-3,77%
-2,79%
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
17,04%
strana 35
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Náklady na soc. zab.
Daně a poplatky
-0,96%
-0,03%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
-0,98%
-0,08%
Ostatní peněžní operace
-1,32%
-1,23%
-1,23%
-1,23%
-1,23%
-1,23%
-1,23%
-1,23%
-1,23%
-1,23%
B.3.1.3
Analýza pracovního kapitálu
Pracovní kapitál je obvykle počítán jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobým cizím
kapitálem. Pro potřeby analýzy pracovního kapitálu jako jednoho z generátorů hodnoty
budeme započítávat pouze neúročený krátkodobý cizí kapitál a všechny ostatní veličiny
budeme započítávat jen v rozsahu provozně nutném.
31.12.02
Doba obratu ve dnech
Zásoby celkem
z toho materiál
nedokončená výroba
výrobky
zboží
31.12.03
129,4
0,0
0,0
0,0
115,3
Pohledávky za odběrateli
31.12.04
117,7
0,0
0,0
0,0
111,3
31.12.05
151,7
0,0
0,0
0,0
151,0
31.8.06
154,4
0,0
0,0
0,0
147,6
31.3.07
171,6
0,0
0,0
0,0
164,2
94,3
0,0
0,0
0,0
91,9
67,0
51,5
57,5
51,2
67,4
30,7
109,5
107,5
126,5
137,3
123,2
134,8
76,8
1,0
2,0
7,0
79,6
0,9
1,2
4,3
99,3
0,9
0,6
2,6
110,3
1,3
0,6
10,9
102,5
1,0
0,5
9,2
58,3
0,6
0,3
2,1
1 387
4 020
3 418
2 321
1 900
4 476
0,05
0,10
0,06
0,03
0,02
0,04
1 387
3 856
3 418
2 321
1 900
4 476
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
165
0
0
0
0
Zásoby
35 546
41 844
66 410
91 598
115 215
171 298
Krátkodobé pohledávky (vč. čas. rozlišení akt.)
Peněžní prostředky provozně nutné
27 041
1 387
28 290
3 856
44 031
3 418
53 112
2 321
70 356
1 900
70 246
4 476
Krátkodobé závazky (vč. čas. rozlišení pas.)
30 148
38 555
55 625
81 932
83 124
121 005
Upravený pracovní kapitál (provozně nutný)
33 826
35 435
58 234
65 099
104 347
125 015
Krátkodobé závazky celkem
z toho závazky z obchodního styku
závazky k zaměstnancům
závazky ze soc. zabezpečení
stát - daňové závazky a dotace
Provozně nutné peníze
Krátkodobý finanční majetek
Likvidita (peníze / krátkodobé závazky)
Provozně nutné peníze
Provozně nutná likvidita
peněžní prostředky provozně zbytné
Upravený pracovní kapitál (tis. Kč)
Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst prac.
kap.
2007
Doba obratu ve dnech
Zásoby celkem
z toho materiál
nedokončená výroba
výrobky
zboží
48,71%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
114,7
0,0
0,0
0,0
111,9
94,8
0,0
0,0
0,0
92,5
81,9
0,0
0,0
0,0
80,0
74,2
0,0
0,0
0,0
72,5
70,7
0,0
0,0
0,0
69,1
71,0
0,0
0,0
0,0
69,5
71,8
0,0
0,0
0,0
70,3
73,0
0,0
0,0
0,0
71,6
74,8
0,0
0,0
0,0
73,4
77,2
0,0
0,0
0,0
75,7
Pohledávky za odběrateli
37,4
30,9
26,7
24,2
23,1
23,2
23,5
23,9
24,5
25,3
Krátkodobé závazky celkem
78,6
62,8
52,4
45,8
42,1
40,7
39,6
38,8
38,3
38,0
69,0
0,8
0,3
2,5
54,9
0,8
0,3
2,0
45,7
0,8
0,3
1,6
39,8
0,8
0,3
1,4
36,5
0,8
0,3
1,3
35,3
0,8
0,3
1,2
34,3
0,8
0,3
1,2
33,6
0,8
0,3
1,1
33,2
0,8
0,3
1,1
32,9
0,8
0,3
1,1
z toho závazky z obchodního styku
závazky k zaměstnancům
závazky ze soc. zabezpečení
stát - daňové závazky a dotace
Provozně nutné peníze
36
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Krátkodobý finanční majetek
SOLID CZECH, spol. s r.o.
6 016
Likvidita (peníze / krátkodobé závazky)
29 289
58 475
92 412 129 099 165 698 201 652 236 077 268 178 297 023
0,05
0,24
0,47
0,73
1,01
1,29
1,55
1,80
2,02
2,21
Provozně nutné peníze
6 016
12 269
12 433
12 593
12 743
12 878
13 013
13 147
13 279
13 411
Provozně nutná likvidita
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
17 020
46 042
peněžní prostředky provozně zbytné
79 819 116 356 152 820 188 639 222 930 254 899 283 612
Upravený pracovní kapitál (tis. Kč)
Zásoby
184 898 194 008 203 572 213 611 224 149 235 211 246 823 259 013 271 810
176 218
Krátkodobé pohledávky (vč. čas. rozlišení akt.)
Peněžní prostředky provozně nutné
71 937
6 016
74 918
12 269
78 012
12 433
81 291
12 593
84 697
12 743
88 303
12 878
92 053
13 013
96 020 100 149 104 514
13 147 13 279 13 411
Krátkodobé závazky (vč. čas. rozlišení pas.)
121 012
122 688 124 326 125 926 127 429 128 781 130 127 131 465 132 792 134 107
Upravený pracovní kapitál (provozně nutný)
133 159
149 396 160 127 171 528 183 621 196 549 210 150 224 525 239 649 255 627
Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst
prac. kap.
B.3.1.4
14,55%
Analýza výdajů na pořízení dlouhodobého majetku
V dlouhodobé predikci nepředpokládáme významný nárůst stálých aktiv.
31.12.02
Dlouhodobý nehmotný majetek
31.12.03
203
Tempo růstu
31.12.04
31.12.05
31.8.06
31.3.07
797
755
695
1 043
842
292,61%
-5,27%
-7,95%
50,07%
-19,27%
Prům. tempo růstu
50,56%
Investiční náročnost růstu tržeb
0,58%
Stavby (Budovy, haly a stavby)
0
4 224
4 135
5 272
5 154
5 050
-2,11%
27,50%
-2,24%
-2,02%
1 914
1 853
2 791
3 481
3 036
22,85%
-3,19%
50,62%
24,72%
-12,78%
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
Investiční náročnost růstu tržeb
3,56%
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 558
Tempo růstu
Prům. tempo růstu
22,26%
Investiční náročnost růstu tržeb
1,33%
Dlouhodobý hmotný majetek
1 558
Tempo růstu
6 495
6 345
8 420
316,88%
-2,31%
32,70%
Prům. tempo růstu
6,79%
-6,11%
5,13%
2007
Tempo růstu
8 443
55,00%
Investiční náročnost růstu tržeb
Dlouhodobý nehmotný majetek
8 992
796
-23,67%
2008
733
2009
692
2010
666
2011
650
2012
643
2013
2014
2015
2016
641
642
647
653
-7,94% -5,64% -3,76% -2,28% -1,16% -0,34%
0,26%
0,69%
0,99%
Prům. tempo růstu
-8,94%
Investiční náročnost růstu tržeb
-0,04%
Stavby (Budovy, haly a stavby)
Tempo růstu
5 124
5 252
5 383
5 518
5 656
5 797
5 942
6 090
6 243
6 399
-0,59%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
Prům. tempo růstu
4,42%
Investiční náročnost růstu tržeb
0,12%
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Tempo růstu
3 107
3 231
3 360
3 495
3 635
3 780
3 931
4 088
4 252
4 422
-10,75%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
Prům. tempo růstu
4,90%
Investiční náročnost růstu tržeb
0,09%
Dlouhodobý hmotný majetek
9 384
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
9 573
9 792 10 035
10 297
10 577
10 871
11 178 11 498
11 831
strana 37
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Tempo růstu
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
4,35%
2,02%
2,29%
2,48%
2,62%
2,71%
2,78%
2,83%
2,86%
2,89%
Prům. tempo růstu
5,64%
Investiční náročnost růstu tržeb
0,27%
B.3.1.5 Analýza zdrojů financování
Ve zdrojích určených k financování podniku nejsou plánovány žádné výrazné změny.
Plánovaný rozvoj bude společnost financovat z vlastních zdrojů, cizí zdroje jsou ponechány
ve výši k datu ocenění.
B.3.1.6 Rozdělování hospodářského výsledku
Zde provedené ocenění předpokládá plné rozdělení kladného hospodářského výsledku
společníkům.
B.3.1.7 Diskontní míra
Kalkulovaná úroková míra v modelech DCF umožňuje vyjádřit očekávanou výnosnost
investice v čase a zohlednit i míru rizika spojenou s investicí do nákupu akcií společnosti.
Tuto kalkulovanou úrokovou míru určíme na úrovni průměrných vážených nákladů
kapitálu (WACC – weighted average cost of capital).
Určením vah jednotlivých složek kapitálu se budeme zabývat při vlastním ocenění.
B.3.1.7.1 Určení nákladů na cizí kapitál
Pro výpočet kalkulované úrokové míry je obvyklé vyjít při stanovení nákladů na cizí kapitál
nCK z úrovně výnosů státních dluhopisů.
Za bezrizikovou výnosnost na českém kapitálovém trhu můžeme považovat výnos do doby
splatnosti indexu gpri3+, což je výnosový index státních dluhopisů se zbývající dobou
splatnosti 3 a více let, který uvádí Patria Finance [D9]. Tento výnos byl ke dni 31.12.2006
roven 3,813 %.
Společnost čerpá bankovní úvěry s úrokovou mírou 5 až 5,5 %. Náklady cizího kapitálu
budeme proto uvažovat ve výši 5,5 %.
B.3.1.7.2 Určení nákladů na vlastní kapitál
Náklady na vlastní kapitál určíme komplexní stavebnicovou metodou podle [L9]. Alternativní
náklad vlastního kapitálu re můžeme vyjádřit jako funkci následujících rizik:
re = rf + r Or + rFr + rL
Podle matematicko-statistických modelů lze vyjádřit proměnné následovně:
rf
… bezriziková výnosová míra,
rOr
… přirážka za obchodní riziko,
rFr
… přirážka za finanční riziko,
rL
… přirážka za sníženou likviditu,
Při sestavení modelu stanovení re, byly určeny jednotlivé přirážky takto:
Bezriziková výnosová míra je zvolena v úrovni výnosů ze státních dluhopisů v ČR
s dobou do splatnosti delší než 3 roky (dle Patria Finance [D11]) tj. rf = 3,98 %.
Při určení přirážky za obchodní riziko a za finanční riziko vyjdeme z metodiky popsané
v [L9].
38
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
V případě nižších objemů obchodů uskutečňovaných v minulosti s oceňovanými
akciemi můžeme zohlednit tuto skutečnost přirážkou za sníženou likviditu v rozmezí
0 % až 5 %.
Celkové náklady vlastního kapitálu zvýšíme ještě o rizikovou přirážku za menší
společnost. K tomu použijeme postup používaný modelem INFA pro stanovení
rizikové přirážky charakterizující velikost podniku (viz [L11], str.144 až str.147). Tato
jednoduchá funkční závislost vyjadřuje velikost rizikové přirážky na velikosti
vlastního kapitálu takto:
VK > 3 mld. Kč
VK < 100 mil. Kč
riziková přirážka = 0,00 % (hranice vychází ze zkušeností firem
poskytujících rizikový kapitál)
riziková přirážka = 3,00 % ,
Takže funkčně vyjádřeno
riziková přirážka = (3 mld. Kč - vlastní kapitál)2 / 280,3
V případě společnosti ohodnotíme jednotlivá rizika při použití komplexní stavebnicové
metody takto (popis jednotlivých stupňů rizika uvedený v příloze je třeba považovat za
orientační, nevystihuje zcela konkrétní ekonomické aktivity společností).
Následující tabulky shrnují výpočet jednotlivých dílčích rizikových přirážek (RP):
I.
RIZIKA OBORU
RP
Počet
Váha
Vážený počet
Dílčí RP
1
nízké riziko
0,070%
0
1
0
0,000%
2
3
4
přiměřené riziko
zvýšené riziko
vysoké riziko
Součet
0,187%
0,381%
0,704%
3
1
0
4
1
1
1
3
1
0
4
0,561%
0,381%
0,000%
0,942%
II.
1
2
3
4
RIZIKA TRHU
nízké riziko
přiměřené riziko
zvýšené riziko
vysoké riziko
Součet
RP
0,070%
0,187%
0,381%
0,704%
Počet
0
2
1
0
3
Váha
1
1
1
1
Vážený počet
0
2
1
0
3
Dílčí RP
0,000%
0,374%
0,381%
0,000%
0,755%
III.
1
2
3
4
RIZIKA Z KONKURENCE
nízké riziko
přiměřené riziko
zvýšené riziko
vysoké riziko
Součet
RP
0,070%
0,187%
0,381%
0,704%
Počet
0
5
2
0
7
Váha
1
1
1
1
Vážený počet
0
5
2
0
7
Dílčí RP
0,000%
0,935%
0,763%
0,000%
1,698%
IV.
1
2
3
4
MANAGEMENT
nízké riziko
přiměřené riziko
zvýšené riziko
vysoké riziko
Součet
RP
0,070%
0,187%
0,381%
0,704%
Počet
0
3
0
0
3
Váha
1
1
1
1
Vážený počet
0
3
0
0
3
Dílčí RP
0,000%
0,561%
0,000%
0,000%
0,561%
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 39
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
V.
1
2
3
4
VÝROBNÍ PROCES
nízké riziko
přiměřené riziko
zvýšené riziko
vysoké riziko
Součet
RP
0,070%
0,187%
0,381%
0,704%
Počet
0
4
0
0
4
Váha
1
1
1
1
Vážený počet
0
4
0
0
4
Dílčí RP
0,000%
0,748%
0,000%
0,000%
0,748%
VI.
1
2
3
4
SPECIFICKÉ FAKTORY
nízké riziko
přiměřené riziko
zvýšené riziko
vysoké riziko
Součet
RP
0,070%
0,187%
0,381%
0,704%
Počet
1
2
0
1
4
Váha
1
1
1
1
Vážený počet
1
2
0
1
4
Dílčí RP
0,070%
0,374%
0,000%
0,704%
1,149%
B.
1
2
3
4
FINANČNÍ RIZIKA
nízké riziko
přiměřené riziko
zvýšené riziko
vysoké riziko
Součet
RP
0,070%
0,187%
0,381%
0,704%
Počet
3
1
2
1
7
Váha
1,8
1,8
1,8
1,8
Vážený počet
5,4
1,8
3,6
1,8
12,6
Dílčí RP
0,379%
0,337%
1,373%
1,268%
3,356%
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bezriziková výnosová míra
Rizika oboru
Rizika trhu
Rizika z konkurence
Management
Výrobní proces
Specifické faktory
Obchodní riziko celkem
Finanční riziko
Riziková prémie celkem
Prémie za menší
společnost
Prémie za nižší likviditu
Náklady vlastního kapitálu
3,980%
0,942%
0,755%
1,698%
0,561%
0,748%
1,149%
5,853%
3,356%
9,210%
3,000%
3,000%
19,190%
Budeme počítat s náklady na vlastní kapitál ve výši 19,19 %.
40
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
AN AL ÝZ A OCENĚNÍ
B.4
Účelem tohoto posudku vymezeným v odstavci A.1.2. je ocenění jmění společnosti SOLID
CZECH, spol. s r.o. za účelem změny její právní formy.
B.4.1
POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ – VOLBA A ZDŮVODNĚNÍ METOD OCENĚNÍ
B.4.1.1
Volba metod ocenění
Hodnotu čistého obchodního majetku (ČOM) můžeme vypočítat dvěma způsoby:
1. jako součet jednotlivých položek majetku snížený o souhrn závazků
2. oceněním podniku jako celku (především výnosovými metodami, případně metodou
tržního porovnání)
Vzhledem k účelu ocenění byly pro ocenění akcií společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o.
použity tyto metody:
1) Ocenění majetkovou metodou účetní hodnoty
2) Ocenění výnosovou metodou DCFF
B.4.1.2
Zdůvodnění volby metod ocenění
Obecně je pokládána při oceňování jmění společností a podniků za základní výnosová
metoda diskontovaných volných peněžních toků (DCF). Tato metoda je z pohledu teorie
nejsprávnější a poskytuje přímý pohled na ekonomiku podniku. Tuto metodu shledávám pro
zadaný znalecký úkol jako vhodnou a přiměřenou.
Majetkové ocenění ve formě likvidační hodnoty nebylo použito, protože SOLID CZECH,
spol. s r.o. je prosperující společnost, která splňuje domněnku trvání společnosti (going
concern).
Metoda účetní hodnoty je pro určení tržní hodnoty společnosti z výše uvedených důvodů
nevhodná, je použita pouze jako doplňková.
B.4.2
OCENĚNÍ PODLE ÚČETNÍ HODNOTY VLASTNÍHO KAPITÁLU (BOOK VALUE)
Pro stanovení účetní hodnoty vlastního jmění akciové společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o.
použijeme rozvahu s údaji k datu 31.3.2007. Účetní hodnota vlastního kapitálu k tomuto datu
je 69 496 tis.
ÚČETNÍ HODNOTA čistého obchodního majetku je:
69 496 000,- Kč
Tato hodnota je vypočítána pouze z důvodů úplnosti znaleckého posudku, pro majetkové
ocenění by bylo nutné použít metodu substanční.
B.4.3
URČENÍ HODNOTY AKCIÍ METODOU DCF
Určení hodnoty společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. dvoufázovou metodou DCF
provedeme v těchto krocích:
1. určíme kalkulovanou úrokovou míru,
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 41
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
2. vypočteme volné peněžní toky (FCFF) pro 1. fázi a stanovíme jejich hodnotu k datu
ocenění,
3. odhadneme tempo růstu ve 2. fázi a vypočteme současnou hodnotu volných peněžních
toků pro 2. fázi,
4. určíme výslednou hodnotu jako součet hodnoty 1. a 2. fáze; od této hodnoty pak odečteme
hodnotu úročeného cizího kapitálu.
B.4.3.1
Určení kalkulované úrokové míry
Kalkulovaná úroková míra v modelech DCF umožňuje vyjádřit očekávanou výnosnost
investice v čase a zohlednit i míru rizika spojenou s investicí do nákupu akcií společnosti.
Tuto kalkulovanou úrokovou míru určíme na úrovni průměrných vážených nákladů
kapitálu (WACC – weighted average cost of capital). Obecný vzorec pro průměrné vážené
náklady kapitálu je
CK
VK
WACC = n CK (1 − d )
+ n VK
,
K
K
kde je nCK
…
d
CK
VK
nVK
…
…
…
…
K
…
náklady na cizí kapitál, tj. očekávaná výnosnost u cozího kapitálu
vloženého do podniku,
sazba daně příjmu platná pro oceňovaný subjekt,
tržní hodnota cizího (úročeného) kapitálu vloženého do podniku,
tržní hodnota vlastního kapitálu,
náklady na vlastní kapitál, tj. očekávaná výnosnost vlastního kapitálu
oceňovaného podniku při dané úrovni zadlužení podniku,
celková hodnota vloženého kapitálu K = VK + CK.
Váhy jednotlivých složek kapitálu určíme iterační metodou v průběhu vlastního ocenění.
B.4.3.2 Ocenění neprovozních aktiv
Neprovozní aktiva společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. představuje zejména dlouhodobý
finanční majetek.
Dlouhodobý finanční majetek - podíly v ovládaných a řízených osobách
Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. ovládá tyto dvě společnosti:
S-ELEK TRO, s. r.o.
IČ: 36 400 351, majetkový podíl 50 %
Sídlo: Slovenská republika, K Priehrade 8, Horný Hričov 013 42
Základní identifikační údaje o společnosti, jejíž obchodní podíl je předmětem ocenění, byly
převzaty z výpisu z obchodního rejstříku, který je uveden v příloze. Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, odd. Sro, vložka 13056/L.
Předmět podnikání:
§ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Jednateli společnosti jsou Petr Suchan (Čiklova 637/13, Praha 2 – Nusle, ČR) a Radek
Žilka (Solanec pod Soláňem 677, Hutisko – Solanec, ČR).
42
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Společníky jsou společnosti Svelin - elektro, spol. s r.o. (IČO: 62 908 782, Čiklova 13/637,
Praha 2, ČR) a SOLID CZECH, spol.s r.o. (IČO: 64 828 000, třída SNP 402, Hradec
Králové 500 03, ČR), každý s obchodním podílem 50 %.
Zapsaný základní kapitál je 7 000 tis. Sk a je plně splacen.
Společnost S-ELEKTRO, s.r.o. nemá v žádné jiné obchodní společnosti podíl převyšující
20 % podíl na základním kapitálu.
Podnikatelská činnost a postavení na trhu
Společnost S-ELEKTRO, s.r.o. má shodný předmět podnikání i sortiment prodeje jako
mateřská společnost SOLID CZECH, spol. s r.o.
Majetková struktura a výsledky hospodaření společnosti jsou následující:
2002
Aktiva celkem
A
B
B.I.
B.II.
B.III.
B.III.1.
D.I.
C
I+II
27 210
49 080
61 751
25
735
0
735
0
0
1 741
98
1 643
0
0
4 505
70
4 435
0
0
2 386
59
2 327
0
0
16 447
8 468
0
7 547
432
0
15 295
8 344
0
6 169
782
0
25 323
11 603
0
12 677
1 043
0
43 098
13 963
0
28 715
420
0
59 337
21 748
46
37 118
425
745
370
146
1 477
28
z toho: podíl. cen. papíry a vklady
Oběžná aktiva
zásoby
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky
krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva
2003
2004
2005
30.11.06
Pasiva celkem
17 333
16 425
27 210
49 080
61 751
Vlastní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy
fondy tvořené ze zisku
hosp. výsledek minulých let
hosp. výsledek účet. období
Cizí zdroje
rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
bankovní úvěry a výpomoci
-216
500
0
25
-510
-231
16 982
11
0
10 501
6 470
0
1 362
500
0
25
-728
1 565
14 493
95
7
8 233
6 158
0
7 777
3 000
0
103
760
3 914
18 585
122
520
13 058
4 885
0
8 278
3 000
0
299
4 477
502
39 166
319
2 877
21 328
14 642
0
18 720
7 000
0
299
4 978
6 443
42 940
319
1 869
25 452
15 300
0
567
570
848
1 636
91
z toho: dlouhodobé bank. úvěry
Ostatní pasiva
Výkony a prodej zboží
2004
2005
30.11.06
44 342
72 349
99 302
149 483
44 342
0
0
72 349
0
0
99 302
0
0
149 483
0
0
38 294
58 729
84 890
127 588
z toho: tržby za prodej vl. výrobků, služeb
a zboží
II.2.
II.3.
A+B
30.11.06
16 425
2003
I+II.1.
2005
0
141
0
141
0
2002
A
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
B
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.
2004
17 333
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál
Dlouhodobý majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
v podnicích s rozhodujícím vlivem
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
2003
Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby
Aktivace
Výkon. spotřeba a náklady na
prodané zboží
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 43
SOLID CZECH, spol. s r.o.
+
C
E
G
III+IV+V
D+F+H+I
*
M
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy nehm. a hm. inv. majetku
Změna stavu rezerv a opr. položek
Jiné provozní výnosy
Jiné provozní náklady
Provozní hosp. výsledek
Změna rezerv a opr. položek
ve finanční oblasti
6 048
3 181
642
95
13
384
1 759
13 620
5 511
445
27
11
1 966
5 682
14 412
9 265
1 426
196
1
1 141
2 385
21 895
10 818
1 883
0
74
1 245
8 023
0
0
0
0
+X+XII+XII
Jiné finanční výnosy
1 532
300
913
1 424
J+K+L+N+
O+P+Q
*-Q
Jiné finanční náklady
1 510
2 313
2 841
2 362
22
1 781
121
337
-216
-2 013
3 669
318
73
245
-1 928
457
72
27
45
-938
7 085
46
688
-642
VI+VII+VIII+IX
Finanční výsledek hospodaření
včetně daně z příjmu z běžné čin.
**
XIII
R+S
*
T
Hospp výsledek za běž. činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hosp. výsledek
Převod podílu na výsedku
hospodaření společníkům
***
Hosp. výsledek za účet. období
0
0
0
0
1 565
3 914
502
6 443
Společnost byla oceněna stejně jako společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. výnosovou
metodou DCF. Finanční plán byl sestaven n základě stejných předpokladů, jako finanční plán
společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. Náklady vlastního kapitálu použité při výpočtu
zohledňují rozdílné úrokové sazby mezi českou a Slovenskou republikou (diskontní sazba
ČNB je 1,75 %, základní úroková sazba NBS je 4,25 %).
Podrobný finanční plán je v příloze tohoto posudku. Rekapitulace závěrečného výpočtu:
(v tis. Kč) 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16
KPZ před zdaněním
11 212
14 016
16 453
18 130
18 705
19 046
19 126
18 928
18 441
Upravená daň z příjmů
2 130
2 663
3 126
3 445
3 554
3 619
3 634
3 596
3 504
3 356
KPZ (po dani)
9 082
11 353
13 327
14 685
15 151
15 427
15 492
15 332
14 937
14 305
2 086
201
4 766
2 095
52,57%
25,00%
2 189
246
3 079
2 297
28,08%
71,24%
17,39%
2 297
287
3 395
2 411
26,33%
56,26%
10,19%
2 410
318
3 771
2 529
26,49%
34,92%
3,17%
2 529
334
4 207
2 654
28,59%
10,76%
1,82%
2 653
348
4 595
2 785
30,64%
5,83%
0,42%
2 784
360
5 020
2 922
33,30%
1,26%
-1,03%
2 922
370
5 485
3 067
36,72%
-2,85%
-2,58%
3 066
377
5 994
3 218
41,15%
-6,42%
-4,23%
3 217
382
6 550
3 377
46,90%
-9,42%
FCFF
4 509
8 411
10 105
11 113
11 153
11 048
10 694
10 071
9 168
7 978
FCFF za část roku
míra růstu 2. fáze
3 397
tempo růstu KPZ (po dani)
Odpisy
Ostatní nepeněžní operace
Investice do PK
Investice do SA
míra investic
rentabilita čistých investic
PH
17 661
14 706
8 201
2,80%
(1-t)
Nvk
Nck
Přirážka za menší společnost
Přirážka za nejistou budoucnost
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
0,81
21,69%
5,50%
Stanovení hodnoty společnosti
31.3.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
CK
K
CK/K
VK/K
15 316
54 601
28,05%
71,95%
15 316
58 138
26,34%
73,66%
15 316
59 697
25,66%
74,34%
15 316
59 900
25,57%
74,43%
15 316
59 140
25,90%
74,10%
15 316
58 175
26,33%
73,67%
15 316
57 105
26,82%
73,18%
15 316
56 158
27,27%
72,73%
15 316
55 627
27,53%
72,47%
15 316 15 316
55 885 57 389
27,41% 26,69%
72,59% 73,31%
CK/VK
38,99%
35,77%
34,51%
34,35%
34,95%
35,74%
36,65%
37,50%
37,99%
37,75% 36,40%
44
strana
0,81
0,81
21,69% 21,69%
5,50% 5,50%
1.1.16
1.1.17
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
WACC
16,86%
17,15%
17,27%
17,28%
17,23%
17,15%
17,07%
16,99%
16,94%
Diskontní faktor
Současná hodnota 1. fáze
Současná hodnota 2. fáze
Hb
Hn
Neprovozní aktiva
Výsledná hodnota VK
0,887
42 317
12 284
54 601
39 285
0
39 285
0,854
0,853
0,853
0,853
0,854
0,854
0,855
0,855
16,97% 17,09%
0,855
6,998
58 138
59 697
59 900
59 140
58 175
57 105
56 158
55 627
55 885
57 389
50 % obchodní podíl ve vlastnictví společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. oceníme na
19 642 tis. Sk, tj. 16 496 tis. Kč (k datu 31.3.2007 CZK/SKK = 0,83983).
STIMEX ELECTRICAL s. r.o.
IČ: 253 27 674, majetkový podíl 50 %
Sídlo: Brno, Rokytova 28, okres Brno-město, PSČ 615 00
Základní identifikační údaje o společnosti, jejíž obchodní podíl je předmětem ocenění, byly
převzaty z výpisu z obchodního rejstříku, který je uveden v příloze. Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25917.
Předmět podnikání:
§ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Jednateli společnosti jsou Martin Farka (Býšť 211, PSČ 533 22), Radek Žilka (Hutisko Solanec, Solanec pod Soláněm 677, PSČ 756 62) a Petr Buršík (Hradec Králové, Fučíkova
656, PSČ 500 09).
Společníky jsou Petr Buršík (Hradec Králové, Fučíkova 656, PSČ 500 09) a SOLID
CZECH, spol.s r.o. (IČO: 64 828 000, třída SNP 402, Hradec Králové 500 03, ČR), každý
s obchodním podílem 50 %.
Zapsaný základní kapitál je 4 000 tis. Kč a je plně splacen.
Společnost STIMEX ELECTRICAL s.r.o. nemá v žádné jiné obchodní společnosti podíl
převyšující 20 % podíl na základním kapitálu.
Podnikatelská činnost a postavení na trhu
Společnost STIMEX ELECTRICAL s.r.o. má obdobný předmět podnikání jako mateřská
společnost SOLID CZECH, spol. s r.o.
Majetková struktura a výsledky hospodaření společnosti jsou následující:
2003
Aktiva celkem
A
B
B.I.
B.II.
B.III.
B.III.1.
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál
Dlouhodobý majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
D.I.
2005
15 019
15 040
10 642
0
1 795
134
1 661
0
0
1 520
83
1 437
0
0
1 199
38
1 161
0
0
13 060
5 407
0
6 352
1 301
0
13 410
2 989
0
6 213
4 208
0
9 443
839
0
4 010
4 594
164
110
0
z toho: podíl. cen. papíry a vklady
v podnicích s rozhodujícím vlivem
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
2004
Oběžná aktiva
zásoby
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky
krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 45
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
2003
A
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
B
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.
C
2004
Pasiva celkem
15 019
15 040
10 642
Vlastní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy
fondy tvořené ze zisku
hosp. výsledek minulých let
hosp. výsledek účet. období
Cizí zdroje
rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
bankovní úvěry a výpomoci
-2 043
4 000
0
0
-2 822
-3 221
16 822
0
0
16 822
0
0
-4 223
4 000
0
0
-6 038
-2 185
19 180
0
0
18 680
500
0
-4 155
4 000
0
0
-8 203
48
14 794
0
0
14 455
339
0
240
83
3
z toho: dlouhodobé bank. úvěry
Ostatní pasiva
2003
I+II
I+II.1.
Výkony a prodej zboží
+
C
E
G
III+IV+V
D+F+H+I
*
M
2004
2005
31 535
29 799
5 175
31 535
0
0
29 799
0
0
5 175
0
0
30 208
1 327
3 930
376
0
185
283
-3 077
27 995
1 804
3 315
401
0
173
268
-2 007
5 245
-70
222
188
0
976
253
243
0
0
0
z toho: tržby za prodej vl. výrobků, služeb
a zboží
II.2.
II.3.
A+B
2005
Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby
Aktivace
Výkon. spotřeba a náklady na
prodané zboží
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy nehm. a hm. inv. majetku
Změna stavu rezerv a opr. položek
Jiné provozní výnosy
Jiné provozní náklady
Provozní hosp. výsledek
Změna rezerv a opr. položek
ve finanční oblasti
VI+VII+VIII+IX
+X+XII+XII
Jiné finanční výnosy
2
2
0
J+K+L+N+
O+P+Q
*-Q
Jiné finanční náklady
90
96
70
-88
-3 165
-35
21
-56
-94
-2 101
0
84
-84
-70
173
0
125
-125
Finanční výsledek hospodaření
včetně daně z příjmu z běžné čin.
**
XIII
R+S
*
T
Hospp výsledek za běž. činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hosp. výsledek
Převod podílu na výsedku
hospodaření společníkům
***
Hosp. výsledek za účet. období
0
0
0
-3 221
-2 185
48
Společnost měla k 31.12.2006 záporný vlastní kapitál, její činnost je v útlumu. S hlediska
opatrnosti oceníme 50 % obchodní podíl ve vlastnictví společnosti SOLID CZECH, spol.
s r.o. nulovou hodnotou.
46
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Souhrnné ocenění neprovozních aktiv:
název
výše
podílu na
ZK
IČO
výše VK
31.12.2006
ZK
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
25327674
50,00%
4 000 000 Kč
S-ELEKTRO, s.r.o., SR,
36400351
50,00%
7 000 000 Sk
výše podílu
na VK
záporný
18 720 000 Sk
ocenění
0
0 Kč
7 860 809 Kč
16 496 300 Kč
jiný dl. finanční majetek
178 000 Kč
CELKEM
16 674 300 Kč
B.4.3.3
Výpočet volných peněžních toků a stanovení hodnoty 1. a 2. fáze
Volný peněžní tok do firmy vypočteme podle rovnice
FCFF = EBIT(1 – d) + odpisy – ∆WC – investice
Náklady vlastního kapitálu a WACC budeme dopočítávat iterační metodou. Náklady cizího
kapitálu ponecháme beze změny.
Protože pro 2. fázi nemáme k dispozici roční finanční plány, musíme hodnotu druhé fáze
odhadnout jen na základě rámcových předpokladů, které dosadíme do podle Gordonova
vzorce
FCFT +1
Hodnota podniku =
,
ik − g
kde FCFT+1 je odhad volného peněžního toku pro první rok 2. fáze; tento peněžní tok
odhadneme v návaznosti na poslední rok plánovaného období.
g
je tempo růstu volného peněžního toku ve druhé fázi
ik
je diskontní míra a
Diskontní míru ik stejně jako tempo růstu volného peněžního toku g stanovíme
v návaznosti na hodnoty v posledním roce prognózovaného období
Předpokládaný volný peněžní tok pro první rok 2. fáze stanovíme ve výši 23 813
tis. Kč (v posledním roce plánovaného období dosáhla společnost ustálené struktury
hospodářského výsledku)
Pro určení výsledné hodnoty podniku odečteme od pokračující hodnoty vypočtené jako
součet současných hodnot 1. a 2. fáze hodnotu úročeného cizího kapitálu a přičteme hodnotu
neprovozních aktiv. Výpočty můžeme shrnout do výsledné tabulky (hodnoty v tis. Kč):
(v tis. Kč)
KPZ před zdaněním
Upravená daň z příjmů
KPZ (po dani)
tempo růstu KPZ (po dani)
Odpisy
Ostatní nepeněžní operace
Investice do PK
Investice do SA
FCFF
FCFF za část roku
míra růstu 2. fáze
(1-t)
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
PH
33 117
40 442
47 872
53 926
57 540
57 896
57 324
55 765
53 188
49 592
7 948
9 706
11 489
12 942
13 810
13 895
13 758
13 384
12 765
11 902
25 169
30 736
36 383
40 984
43 730
44 001
43 566
42 381
40 423
37 690
38 443
1 209
21
8 144
1 308
16 947
22,12%
1 884
1 090
16 237
2 073
15 400
18,37%
1 929
1 324
10 731
2 148
26 757
12,64%
1 979
1 533
11 401
2 222
30 872
6,70%
2 032
1 689
12 093
2 295
33 063
0,62%
2 090
1 764
12 927
2 369
32 559
-0,99%
2 150
1 832
13 601
2 444
31 503
-2,72%
2 212
1 888
14 375
2 520
29 587
-4,62%
2 278
1 934
15 124
2 598
26 912
-6,76%
2 346
1 967
15 978
2 679
23 346
23 813
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
7 104
2,00%
0,76
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
0,76
strana 47
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Nvk
Nck
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
19,19%
5,50%
Stanovení hodnoty společnosti
31.3.07
1.9.07
1.9.08
1.9.09
1.9.10
1.9.11
1.9.12
1.9.13
1.9.14
CK
K
CK/K
VK/K
79 724
208 992
38,15%
61,85%
79 724
203 840
39,11%
60,89%
79 724
215 591
36,98%
63,02%
79 724
218 239
36,53%
63,47%
79 724
217 281
36,69%
63,31%
79 724
213 947
37,26%
62,74%
79 724
210 478
37,88%
62,12%
79 724
207 399
38,44%
61,56%
79 724
205 646
38,77%
61,23%
79 724 79 724
206 230 210 493
38,66% 37,87%
61,34% 62,13%
1.9.15
1.9.16
CK/VK
61,67%
64,23%
58,68%
57,56%
57,96%
59,40%
60,97%
62,44%
63,31%
63,02%
60,97%
WACC
13,46%
13,32%
13,64%
13,71%
13,68%
13,60%
13,50%
13,42%
13,37%
13,39%
13,50%
Diskontní faktor
Současná hodnota 1. fáze
Současná hodnota 2. fáze
Hb
Hn
Neprovozní aktiva
Výsledná hodnota VK
0,947
145 321
63 671
208 992
129 268
16 674
145 942
0,882
0,880
0,879
0,880
0,880
0,881
0,882
0,882
0,882
5,475
203 840
215 591
218 239
217 281
213 947
210 478
207 399
205 646
206 230 210 493
Vzhledem k tomu, že výnosové metody patří mezi ekonomicky nejsprávnější, považujeme
hodnotu určenou touto metodou za správné ocenění čistého obchodního majetku společnosti
SOLID CZECH, spol. s r.o.:
HODNOTA čistého obchodního majetku metodou DCF
48
strana
145 942 000,- Kč
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
C.
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á VA
Tento posudek je zpracován na základě objednávky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znaleckým úkolem bylo stanovení výše čistého obchodního majetku společnosti ve smyslu
ust. § 69d odst. 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Dnem, ke kterému je ocenění
provedeno, je 31. březen 2007.
Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků (DCFF) Byla také
stanovena účetní hodnota vlastního kapitálu. Následující tabulka shrnuje dosažené výsledky:
Hodnota čistého obchodního majetku
Metoda
Metoda DCFF
145 942 000,- Kč
Účetní hodnota vlastního kapitálu
69 496 000,- Kč
Po zvážení všech předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou
mi k datu zpracování tohoto posudku známy, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný
účel ocenění činím tento závěr:
Hodnotu čistého obchodního majetku společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. oceňuji
částkou
145 942 000 Kč
(sto čtyřicet pět milionů devět set čtyřicet dva tisíce korun českých)
Výše základního kapitálu podle návrhu rozhodnutí o změně právní formy, který bude
předložen na valné hromadě společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. dne 8.6.2007 je
30 550 000,- Kč (slovy třicet milionů pět set padesát tisíc korun českých).
Stanovená hodnota čistého obchodního majetku společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o.
je tedy větší než výše základního kapitálu společnosti podle tohoto návrhu o změně
právní formy.
V Brně dne 6. června 2007
Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc.
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 49
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutími Krajského soudu
v Brně ze dne 7.6. 1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro
základní obor ekonomika – ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování
podniků.
Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 338 – 19 / 07 znaleckého deníku.
Znalečné a úhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.
V Brně dne 6. června 2007
Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc.
50
strana
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SOLID CZECH, spol. s r.o.
LITERATURA
Základní literatura:
[L1] MAŘÍK, M.: Oceňování podniku. Ekopres, Praha 1998
[L2] KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku. C.H. Beck, Praha 1999
[L3] MLČOCH, J.: Oceňování podniku. Linde, Praha 1998
[L4] KISLINGEROVÁ, E. - NEUMAIEROVÁ, I.: Vybrané příklady firemní výkonnosti
podniku. VŠE v Praze, Praha 1999
[L5] KOVANICOVÁ, D. – KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví. Díl II. Finanční
analýza účetních výkazů. 4. vydání, Polygon, Praha 1999
[L6] COPELAND, T. – KOLLER, T. – MURRIN, J.: Stanovení hodnoty firem. VICTORIA
PUBLISHING, Praha 1995
[L7] Oceňování majetku (dotazy a odpovědi). Cenový věstník Ministerstva financí ČR,
ročník XXVI, částka 3, 24. února 1998, Praha
[L8] MAŘÍKOVÁ, P. – MAŘÍK, M.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování
podniku. Ekopres, Praha 2001
[L9] MAŘÍKOVÁ, P. – MAŘÍK, M.: Diskontní míra v oceňování. Vysoká škola ekonomická
a Praze, Institut oceňování majetku, Praha 2001
Použité zdroje dat a údajů:
[D1] Databáze Ministerstva
www.justice.cz
spravedlnosti
ČR
(obchodní
rejstřík).
INTERNET,
[D2] Databáze Střediska cenných papírů Praha. INTERNET, www.scp.cz
[D3] Databáze RM-Systému. INTERNET, www.rmsystem.cz
[D4] Databáze uveřejněná na INTRNET, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
[D5] Informační agentura ČEKIA. INTERNET, www.ipoint.cz
[D6] Predikce vývoje základních makroekonomických indikátorů České republiky.
Ministerstvo financí ČR
[D7] Panorama českého průmyslu 2005. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,Praha 2007
[D8] Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO. Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Praha
[D9] Data publikovaná ratingovou agenturou CRA RATING AGENCY. INTERNET,
www.crarating.cz
[D10] Databáze ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Ministersttvo
financí ČR, INTERNET, wwwinfo.mfcr.cz/ares
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
strana 51
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Znalecký posudek č. 338 - 19 / 07
SEZNAM PŘÍLOH
počet stran
Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o.:
A.1-1
B.3-1
B.3-2
B.3-3
B.3-4
B.3-5
Výpis z obchodního rejstříku
Analýza a predikce rozvahy
Analýza a predikce výkazu zisků a ztrát
Analýza a predikce výkazu o peněžních tocích
Analýza finančních ukazatelů
Komplexní metoda stanovení diskontní míry
1 str.
8 str.
4 str.
1 str.
4 str.
2 str.
Společnost S-ELEKTRO, s.r.o.:
A.1-1
B.3-1
B.3-2
B.3-3
B.3-4
Výpis z obchodního rejstříku
Analýza a predikce rozvahy
Analýza a predikce výkazu zisků a ztrát
Analýza a predikce výkazu o peněžních tocích
Analýza finančních ukazatelů
1 str.
8 str.
4 str.
1 str.
4 str.
Společnost STIMEX ELECTRICAL s.r.o.:
A.1-1
B.3-1
B.3-2
B.3-3
B.3-4
Výpis z obchodního rejstříku
Analýza rozvahy
Analýza zisků a ztrát
Analýza peněžních tocích
Analýza finančních ukazatelů
CELKOVÝ POČET stran příloh
52
strana
1 str.
8 str.
4 str.
1 str.
4 str.
56 str.
Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.
PŘÍLOHY
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 9390
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že
obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
Datum zápisu:
1.ledna 1996
Obchodní firma:
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Sídlo:
Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03
Identifikační číslo:
648 28 000
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
- Marketing
Statutární orgán:
Jednatel:
Martin Farka, r.č. 690712/2387
Býšť 211, okres Pardubice, PSČ 533 22
den vzniku funkce: 1.ledna 1996
Jednatel:
Radek Žilka, r.č. 650211/1253
Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ 756 62
den vzniku funkce: 1.ledna 1996
Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat za
ni jednatel společnosti.
Společníci:
Martin Farka, r.č. 690712/2387
Býšť 211, okres Pardubice, PSČ 533 22
Vklad: 15 275 000,- Kč
Splaceno: 15 275 000,- Kč
Obchodní podíl: 50 %
Radek Žilka, r.č. 650211/1253
Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ 756 62
Vklad: 15 275 000,- Kč
Splaceno: 15 275 000,- Kč
Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:
30 550 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
- Údaje o zřízení:
Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou
smlouvou ze dne 12.10.1995 podle zák. č. 513/91 Sb.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 06.06.07 07:39:45
Údaje platné ke dni 05.06.2007, 6:00
ROZVAHA v plném rozsahu
SOLID CZECH s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kontrolní číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
999
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
64828000
31.8.06
31.3.07
72 280
0
8 306
203
88 002
0
13 848
797
127 516
0
13 657
755
163 013
0
15 672
695
207 443
0
16 591
1 043
270 279
0
17 400
842
203
797
695
60
586
109
691
352
447
292
103
1 558
6 495
357
4 224
1 914
0
6 345
357
4 135
1 853
0
8 420
357
5 272
2 791
0
8 992
357
5 154
3 481
0
8 443
357
5 050
3 036
6 545
5 150
207
6 556
5 368
6 557
6 378
6 557
5 150
1 228
6 556
5 150
1 228
8 115
7 937
1 188
1 188
179
179
178
178
62 920
35 546
73 171
41 844
112 517
66 410
10
144 671
91 598
15
188 560
115 215
5
250 541
171 298
30
31 675
3 871
0
39 572
2 272
0
66 095
305
0
87 592
3 991
310
110 239
4 971
3 381
166 971
4 297
6 859
2 833
548
2 225
1 558
0
4 634
310
25 987
18 405
265
5 772
27 307
18 316
4 190
42 689
25 158
4 620
2 847
4 783
29
50 442
30 402
3 195
8 933
4 056
68 064
45 265
13 105
6 185
688
576
1 214
2 046
1 053
1 429
67 908
55 791
6 185
1 516
1 387
1 346
41
1 954
4 020
2 664
1 356
6 699
3 418
2 384
1 034
3 280
2 321
1 339
982
2 295
1 900
847
1 053
2 145
4 476
2 588
1 888
1 054
1 054
983
680
1 342
767
2 670
1 952
2 292
2 127
2 338
2 338
288 066
303
351 025
575
508 722
718
649 382
165
827 480
1 078 778
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
278 529
0
17 499
796
0
0
452
241
0
0
103
0
8 587
357
5 124
3 107
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
258 672
176 218
30
0
0
0
171 841
4 347
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
69 578
57 418
6 185
0
688
0
2 058
1 059
0
2 170
6 016
313 651
0
17 688
733
0
0
461
169
0
0
103
0
8 840
357
5 252
3 231
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
293 570
184 898
30
0
0
0
180 433
4 434
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
72 524
60 289
6 185
0
688
0
2 079
1 070
0
2 213
29 289
355 261
0
17 907
692
0
0
470
118
0
0
103
0
9 100
357
5 383
3 360
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
334 924
194 008
31
0
0
0
189 455
4 523
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
75 583
63 304
6 185
0
688
0
2 079
1 070
0
2 258
58 475
402 283
0
18 150
666
0
0
480
83
0
0
103
0
9 369
357
5 518
3 495
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
381 667
203 572
31
0
0
0
198 927
4 613
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
78 824
66 469
6 185
0
688
0
2 099
1 080
0
2 303
92 412
452 678
0
18 412
650
0
0
489
58
0
0
103
0
9 647
357
5 656
3 635
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
431 763
213 611
31
0
0
0
208 874
4 705
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
82 194
69 792
6 185
0
688
0
2 099
1 080
0
2 349
129 099
503 700
0
18 692
643
0
0
499
40
0
0
103
0
9 934
357
5 797
3 780
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
482 468
224 149
32
0
0
0
219 317
4 800
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
85 762
73 282
6 185
0
688
0
2 120
1 091
0
2 396
165 698
554 761
0
18 986
641
0
0
509
28
0
0
103
0
10 230
357
5 942
3 931
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
533 196
235 211
32
0
0
0
230 283
4 896
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
89 474
76 946
6 185
0
688
0
2 120
1 091
0
2 444
201 652
605 072
0
19 293
642
0
0
519
20
0
0
103
0
10 536
357
6 090
4 088
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
583 162
246 823
32
0
0
0
241 798
4 993
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
93 403
80 793
6 185
0
688
0
2 141
1 102
0
2 493
236 077
653 813
0
19 613
647
0
0
530
14
0
0
103
0
10 852
357
6 243
4 252
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
631 543
259 013
33
0
0
0
253 887
5 093
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
97 492
84 833
6 185
0
688
0
2 141
1 102
0
2 543
268 178
700 152
0
19 946
653
0
0
540
10
0
0
103
0
11 178
357
6 399
4 422
0
0
0
0
0
0
0
8 115
7 937
0
0
0
178
0
0
677 509
271 810
33
0
0
0
266 582
5 195
6 859
0
2 225
0
4 634
0
0
0
101 817
89 075
6 185
0
688
0
2 163
1 113
0
2 593
297 023
6 016
0
0
0
2 358
2 358
0
0
1 111 757
29 289
17 020
0
0
2 394
2 394
0
0
1 269 231
58 475
46 042
0
0
2 430
2 430
0
0
1 464 657
92 412
79 819
0
0
2 466
2 466
0
0
1 686 484
129 099
116 356
0
0
2 503
2 503
0
0
1 924 566
165 698
152 820
0
0
2 541
2 541
0
0
2 165 079
201 652
188 639
0
0
2 579
2 579
0
0
2 405 103
236 077
222 930
0
0
2 618
2 618
0
0
2 640 602
268 178
254 899
0
0
2 657
2 657
0
0
2 867 494
297 023
283 612
0
0
2 697
2 697
0
0
3 081 522
ROZVAHA v plném roysahu
SOLID CZECH s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
IČ:
PASIVA
Č.ř.
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Finanční výpomoci krátkodobé
Závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kontrolní číslo
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
999
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
64828000
31.8.06
31.3.07
31.8.07
72 280
33 994
30 550
100
88 002
34 253
30 550
30 550
127 516
39 409
30 550
30 550
163 013
47 431
30 550
30 550
207 443
56 092
30 550
30 550
270 279
69 496
30 550
30 550
30 450
0
0
0
0
0
0
10
10
110
110
110
110
622
622
622
622
1 938
1 938
492
492
2 050
2 050
3 628
3 628
8 237
8 237
16 259
16 259
19 605
19 605
2 942
38 214
0
1 543
53 418
0
5 121
87 881
0
8 022
115 113
0
8 661
150 924
0
17 403
200 527
0
1 790
1 915
1 569
38
54
54
1 790
30 076
21 087
1 858
57
38 224
28 295
1 541
28
55 399
43 458
38
81 463
65 448
29
54
82 697
68 801
54
120 749
105 949
494
969
265
537
1 926
5 661
333
425
1 547
6 115
394
282
1 143
6 896
761
368
6 450
850
65
5 052
653
340
6 165
850
3 209
1 166
630
3 821
5 292
6 348
1 963
13 279
3 730
9 549
8
3 999
30 913
3 041
18 449
9 423
0
226
210
16
504 717
218
443
33 612
120
651
68 173
40
5 440
79 724
21 912
11 700
0
469
455
14
643 561
56 473
11 700
0
427
415
12
820 684
68 024
11 700
0
256
246
10
1 063 457
6 348
0
72
72
286 106
0
331
313
18
350 134
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
278 529
77 739
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
23 604
23 604
313 651
111 186
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
45 251
45 251
355 261
151 157
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
78 698
78 698
402 283
196 578
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
118 669
118 669
452 678
245 471
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
164 090
164 090
503 700
295 141
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
212 983
212 983
554 761
344 856
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
262 653
262 653
605 072
393 829
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
312 368
312 368
653 813
441 243
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
361 341
361 341
700 152
486 267
30 550
30 550
0
0
0
0
0
0
0
1 938
1 938
0
408 755
408 755
21 647
200 534
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
120 756
106 037
494
0
3 209
1 258
450
3 821
0
0
40
5 447
79 724
0
68 024
11 700
0
256
246
10
1 092 213
33 447
202 204
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
122 426
107 098
494
0
3 209
1 656
580
3 821
0
0
40
5 529
79 724
0
68 024
11 700
0
262
251
10
1 220 896
39 971
203 837
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
124 059
108 169
494
0
3 209
2 011
704
3 821
0
0
41
5 611
79 724
0
68 024
11 700
0
267
256
10
1 380 806
45 421
205 432
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
125 654
109 250
494
0
3 209
2 328
815
3 821
0
0
41
5 696
79 724
0
68 024
11 700
0
272
261
11
1 563 438
48 893
206 930
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
127 152
110 343
494
0
3 209
2 565
898
3 821
0
0
42
5 781
79 724
0
68 024
11 700
0
278
267
11
1 761 543
49 670
208 276
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
128 498
111 446
494
0
3 209
2 680
938
3 821
0
0
42
5 868
79 724
0
68 024
11 700
0
283
272
11
1 964 847
49 715
209 616
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
129 838
112 561
494
0
3 209
2 782
974
3 821
0
0
42
5 956
79 724
0
68 024
11 700
0
289
277
11
2 169 040
48 974
210 948
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
131 170
113 686
494
0
3 209
2 868
1 004
3 821
0
0
43
6 045
79 724
0
68 024
11 700
0
295
283
12
2 371 021
47 413
212 270
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
132 492
114 823
494
0
3 209
2 937
1 028
3 821
0
0
43
6 136
79 724
0
68 024
11 700
0
300
289
12
2 567 538
45 024
213 579
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
133 801
115 971
494
0
3 209
2 988
1 046
3 821
0
0
44
6 228
79 724
0
68 024
11 700
0
306
294
12
2 755 276
STRUKTURA ROZVAHY (podíl na celkových aktivech)
SOLID CZECH s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
31.12.02
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
11,49%
0,28%
15,74%
0,91%
10,71%
0,59%
9,61%
0,43%
8,00%
0,50%
6,44%
0,31%
6,28%
0,29%
5,64%
0,23%
5,04%
0,19%
4,51%
0,17%
4,07%
0,14%
3,71%
0,13%
3,42%
0,12%
3,19%
0,11%
3,00%
0,10%
2,85%
0,09%
0,28%
0,91%
0,55%
0,05%
0,36%
0,07%
0,33%
0,17%
0,17%
0,11%
0,16%
0,09%
0,15%
0,05%
0,13%
0,03%
0,12%
0,02%
0,11%
0,01%
0,10%
0,01%
0,09%
0,01%
0,09%
0,00%
0,08%
0,00%
0,08%
0,00%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
2,16%
7,38%
0,41%
4,80%
2,17%
4,98%
0,28%
3,24%
1,45%
5,17%
0,22%
3,23%
1,71%
4,33%
0,17%
2,48%
1,68%
3,12%
0,13%
1,87%
1,12%
3,08%
0,13%
1,84%
1,12%
2,82%
0,11%
1,67%
1,03%
2,56%
0,10%
1,52%
0,95%
2,33%
0,09%
1,37%
0,87%
2,13%
0,08%
1,25%
0,80%
1,97%
0,07%
1,15%
0,75%
1,84%
0,06%
1,07%
0,71%
1,74%
0,06%
1,01%
0,68%
1,66%
0,05%
0,95%
0,65%
1,60%
0,05%
0,91%
0,63%
9,06%
7,13%
0,29%
7,45%
6,10%
5,14%
5,00%
4,02%
3,16%
0,75%
3,16%
2,48%
0,59%
3,00%
2,94%
2,91%
2,85%
2,59%
2,53%
2,28%
2,23%
2,02%
1,97%
1,79%
1,75%
1,61%
1,58%
1,46%
1,43%
1,34%
1,31%
1,24%
1,21%
1,16%
1,13%
1,64%
1,35%
0,14%
0,11%
0,09%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
87,05%
49,18%
83,15%
47,55%
88,24%
52,08%
0,01%
88,75%
56,19%
0,01%
90,90%
55,54%
0,00%
92,70%
63,38%
0,01%
92,87%
63,27%
0,01%
93,60%
58,95%
0,01%
94,28%
54,61%
0,01%
94,88%
50,60%
0,01%
95,38%
47,19%
0,01%
95,78%
44,50%
0,01%
96,11%
42,40%
0,01%
96,38%
40,79%
0,01%
96,59%
39,62%
0,00%
96,77%
38,82%
0,00%
43,82%
5,36%
44,97%
2,58%
51,83%
0,24%
53,73%
2,45%
0,19%
53,14%
2,40%
1,63%
61,78%
1,59%
2,54%
61,70%
1,56%
2,46%
57,53%
1,41%
2,19%
53,33%
1,27%
1,93%
49,45%
1,15%
1,71%
46,14%
1,04%
1,52%
43,54%
0,95%
1,36%
41,51%
0,88%
1,24%
39,96%
0,83%
1,13%
38,83%
0,78%
1,05%
38,07%
0,74%
0,98%
1,37%
0,26%
0,82%
0,80%
0,71%
0,63%
0,55%
0,49%
0,44%
0,40%
0,37%
0,34%
0,32%
1,71%
1,66%
1,48%
1,30%
1,15%
1,02%
0,92%
0,84%
0,77%
0,71%
0,66%
25,13%
20,64%
2,29%
24,98%
20,61%
2,22%
23,12%
19,22%
1,97%
21,28%
17,82%
1,74%
19,59%
16,52%
1,54%
18,16%
15,42%
1,37%
17,03%
14,55%
1,23%
16,13%
13,87%
1,11%
15,44%
13,35%
1,02%
14,91%
12,98%
0,95%
14,54%
12,72%
0,88%
6,32%
2,98%
0,25%
0,25%
0,22%
0,19%
0,17%
0,15%
0,14%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,35%
0,59%
0,76%
0,39%
0,74%
0,38%
0,66%
0,34%
0,59%
0,30%
0,52%
0,27%
0,46%
0,24%
0,42%
0,22%
0,38%
0,20%
0,35%
0,18%
0,33%
0,17%
0,31%
0,16%
2,16%
31.12.03
31.12.04
31.12.05
64828000
31.8.06
31.3.07
0,19%
35,95%
25,46%
0,37%
7,99%
31,03%
20,81%
4,76%
33,48%
19,73%
3,62%
3,24%
3,75%
0,04%
30,94%
18,65%
1,96%
5,48%
2,49%
32,81%
21,82%
1,12%
2,10%
1,92%
1,86%
0,06%
2,22%
4,57%
3,03%
1,54%
5,25%
2,68%
1,87%
0,81%
2,01%
1,42%
0,82%
0,60%
1,11%
0,92%
0,41%
0,51%
0,79%
1,66%
0,96%
0,70%
0,78%
2,16%
0,71%
9,34%
0,64%
16,46%
0,57%
22,97%
0,52%
28,52%
0,48%
32,90%
0,44%
36,35%
0,41%
39,02%
0,39%
41,02%
0,37%
42,42%
2,16%
9,34%
5,43%
16,46%
12,96%
22,97%
19,84%
28,52%
25,70%
32,90%
30,34%
36,35%
34,00%
39,02%
36,84%
41,02%
38,99%
42,42%
40,51%
1,46%
1,46%
1,12%
0,77%
1,05%
0,60%
1,64%
1,20%
1,10%
1,03%
0,87%
0,87%
0,85%
0,85%
0,76%
0,76%
0,68%
0,68%
0,61%
0,61%
0,55%
0,55%
0,50%
0,50%
0,46%
0,46%
0,43%
0,43%
0,41%
0,41%
0,39%
0,39%
0,34%
0,45%
0,44%
0,08%
STRUKTURA ROZVAHY (podíl na celkových pasivech)
SOLID CZECH s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
IČ:
PASIVA
Č.ř.
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty)
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Finanční výpomoci krátkodobé
Závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
100,00%
47,03%
42,27%
0,14%
119
120
121
0,10%
0,10%
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
64828000
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
100,00%
38,92%
34,72%
34,72%
100,00%
30,91%
23,96%
23,96%
100,00%
29,10%
18,74%
18,74%
31.8.06
100,00%
27,04%
14,73%
14,73%
31.3.07
100,00%
25,71%
11,30%
11,30%
100,00%
27,91%
10,97%
10,97%
100,00%
35,45%
9,74%
9,74%
100,00%
42,55%
8,60%
8,60%
100,00%
48,87%
7,59%
7,59%
100,00%
54,23%
6,75%
6,75%
100,00%
58,59%
6,07%
6,07%
100,00%
62,16%
5,51%
5,51%
100,00%
65,09%
5,05%
5,05%
100,00%
67,49%
4,67%
4,67%
100,00%
69,45%
4,36%
4,36%
0,01%
0,01%
0,12%
0,12%
0,09%
0,09%
0,38%
0,38%
0,30%
0,30%
0,72%
0,72%
0,70%
0,70%
0,62%
0,62%
0,55%
0,55%
0,48%
0,48%
0,43%
0,43%
0,38%
0,38%
0,35%
0,35%
0,32%
0,32%
0,30%
0,30%
0,28%
0,28%
0,68%
0,68%
2,33%
2,33%
2,85%
2,85%
5,05%
5,05%
7,84%
7,84%
7,25%
7,25%
8,47%
8,47%
14,43%
14,43%
22,15%
22,15%
29,50%
29,50%
36,25%
36,25%
42,28%
42,28%
47,35%
47,35%
51,62%
51,62%
55,27%
55,27%
58,38%
58,38%
4,07%
52,87%
1,75%
60,70%
4,02%
68,92%
4,92%
70,62%
4,18%
72,75%
6,44%
74,19%
7,77%
72,00%
10,66%
64,47%
11,25%
57,38%
11,29%
51,07%
10,80%
45,71%
9,86%
41,35%
8,96%
37,79%
8,09%
34,86%
7,25%
32,47%
6,43%
30,50%
2,48%
2,18%
1,23%
0,02%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
2,48%
41,61%
29,17%
2,11%
0,06%
43,44%
32,15%
1,21%
0,02%
43,44%
34,08%
0,02%
49,97%
40,15%
0,02%
0,03%
39,86%
33,17%
0,02%
44,68%
39,20%
0,02%
43,35%
38,07%
0,18%
0,02%
39,03%
34,15%
0,16%
0,02%
34,92%
30,45%
0,14%
0,01%
31,24%
27,16%
0,12%
0,01%
28,09%
24,38%
0,11%
0,01%
25,51%
22,13%
0,10%
0,01%
23,40%
20,29%
0,09%
0,01%
21,68%
18,79%
0,08%
0,01%
20,26%
17,56%
0,08%
0,01%
19,11%
16,56%
0,07%
1,34%
0,37%
0,74%
2,66%
6,43%
0,38%
0,48%
1,76%
4,80%
0,31%
0,22%
0,90%
4,23%
0,47%
0,23%
3,96%
0,52%
0,03%
2,44%
0,31%
0,16%
2,97%
1,19%
0,43%
0,23%
1,41%
1,15%
0,45%
0,16%
1,37%
1,02%
0,53%
0,18%
1,22%
0,90%
0,57%
0,20%
1,08%
0,80%
0,58%
0,20%
0,95%
0,71%
0,57%
0,20%
0,84%
0,64%
0,53%
0,19%
0,76%
0,58%
0,50%
0,18%
0,69%
0,53%
0,47%
0,17%
0,63%
0,49%
0,45%
0,16%
0,58%
0,46%
0,43%
0,15%
0,55%
7,32%
8,78%
2,23%
15,09%
4,24%
10,85%
0,01%
3,14%
24,24%
2,38%
14,47%
7,39%
0,13%
0,27%
20,62%
0,06%
0,31%
32,86%
0,01%
2,01%
29,50%
0,01%
1,96%
28,62%
0,01%
1,76%
25,42%
0,01%
1,58%
22,44%
0,01%
1,42%
19,82%
0,01%
1,28%
17,61%
0,01%
1,16%
15,83%
0,01%
1,07%
14,37%
0,01%
1,00%
13,18%
0,01%
0,94%
12,19%
0,01%
0,89%
11,39%
13,44%
7,18%
27,22%
5,64%
25,17%
4,33%
24,42%
4,20%
21,69%
3,73%
19,15%
3,29%
16,91%
2,91%
15,03%
2,58%
13,50%
2,32%
12,26%
2,11%
11,24%
1,93%
10,40%
1,79%
9,72%
1,67%
0,38%
0,36%
0,02%
0,18%
0,16%
0,01%
0,29%
0,28%
0,01%
0,21%
0,20%
0,01%
0,09%
0,09%
0,00%
0,09%
0,09%
0,00%
0,08%
0,08%
0,00%
0,08%
0,07%
0,00%
0,07%
0,07%
0,00%
0,06%
0,06%
0,00%
0,06%
0,05%
0,00%
0,05%
0,05%
0,00%
0,05%
0,05%
0,00%
0,05%
0,04%
0,00%
0,04%
0,04%
0,00%
42,13%
8,78%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY (meziroční indexy změn)
SOLID CZECH s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
31.12.03
31.12.04
31.12.05
64828000
31.8.06
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
0,2175
0,4490
0,2784
0,2726
0,3427
0,1261
0,1327
0,1324
0,1253
0,1127
0,1014
0,0907
0,0806
0,0709
0,6672
2,9261
-0,0138
-0,0527
0,1475
-0,0795
0,0586
0,5007
0,0547
-0,2367
0,0108
-0,0794
0,0124
-0,0564
0,0136
-0,0376
0,0145
-0,0228
0,0152
-0,0116
0,0157
-0,0034
0,0162
0,0026
0,0166
0,0069
0,0170
0,0099
2,9261
-0,1280
-0,1568
0,8167
0,1792
2,2294
-0,3456
-0,3156
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0200
-0,3000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1688
-0,0231
0,0000
-0,0211
-0,0319
0,3270
0,0000
0,2750
0,5062
0,0679
0,0000
-0,0224
0,2472
-0,0450
0,0000
-0,0059
-0,1075
0,0294
0,0000
0,0250
0,0400
0,0295
0,0000
0,0250
0,0400
0,0296
0,0000
0,0250
0,0400
0,0296
0,0000
0,0250
0,0400
0,0297
0,0000
0,0250
0,0400
0,0298
0,0000
0,0250
0,0400
0,0299
0,0000
0,0250
0,0400
0,0300
0,0000
0,0250
0,0400
0,0301
0,0000
0,0250
0,0400
0,0017
0,0423
-1,0000
0,0002
0,1882
0,0000
-0,1925
-0,0002
0,0000
0,0000
0,2378
0,5412
-1,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,8493
0,0000
-0,0056
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1629
0,1772
0,5377
0,5871
0,2858
0,3793
0,5000
0,3034
0,2578
-0,6667
0,3718
0,5295
5,0350
0,1349
0,0493
0,0100
0,1409
0,0493
0,0100
0,1396
0,0493
0,0100
0,1313
0,0493
0,0100
0,1174
0,0493
0,0100
0,1051
0,0494
0,0100
0,0937
0,0494
0,0100
0,0830
0,0494
0,0100
0,0728
0,0494
0,0100
0,2493
-0,4131
0,6702
-0,8658
0,3252
12,0852
0,2586
0,2456
9,9065
0,5588
-0,1255
1,0287
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
0,0500
0,0200
0,0000
-0,2146
-1,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0423
0,0500
0,0000
0,0422
0,0500
0,0000
0,0429
0,0500
0,0000
0,0427
0,0500
0,0000
0,0434
0,0500
0,0000
0,0433
0,0500
0,0000
0,0439
0,0500
0,0000
0,0438
0,0500
0,0000
0,0444
0,0500
0,0000
-1,0000
-0,8888
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1076
-0,1276
0,0100
0,0100
0,0000
0,0000
0,0100
0,0100
0,0000
0,0000
0,0100
0,0100
0,0000
0,0000
0,0100
0,0100
0,0000
0,0000
0,0100
0,0100
0,2285
-1,0000
0,0508
-0,0048
-1,0000
-0,5068
0,5633
0,3736
0,1026
0,1816
0,2084
-0,3084
0,6800
-0,1520
-1,0000
0,3494
0,4889
-1,0000
0,4670
0,5249
0,0222
0,2685
-1,0000
0,2889
1,8983
0,9792
32,0732
2,4284
-0,1498
-0,1051
-0,2375
-0,5104
-0,3209
-0,4383
-0,0503
-0,3003
-0,1814
-0,3674
0,0723
-0,0545
2,1664
-1,0000
4,7134
0,0200
3,8684
0,0200
0,9965
0,0200
0,5804
0,0200
0,3970
0,0200
0,2835
0,0200
0,2170
0,0200
0,1707
0,0200
0,1360
0,0200
0,1076
3,8684
0,9965
1,7051
0,5804
0,7336
0,3970
0,4578
0,2835
0,3134
0,2170
0,2344
0,1707
0,1818
0,1360
0,1434
0,1076
0,1126
-0,0674
-0,3548
0,3652
0,1279
0,9896
1,5450
-0,1416
0,0897
0,0290
0,1088
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,8977
0,2487
-0,7702
-1,0000
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY (meziroční indexy změn)
SOLID CZECH s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
IČ:
PASIVA
Č.ř.
PASIVA CELKEM
67
Vlastní kapitál
68
Základní kapitál
69
Základní kapitál
70
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
71
Změny základního kapitálu
72
Kapitálové fondy
73
Emisní ážio
74
Ostatní kapitálové fondy
75
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
76
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
77
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
78
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
79
Statutární a ostatní fondy
80
Výsledek hospodaření minulých let
81
Nerozdělený zisk minulých let
82
Neuhrazená ztráta minulých let
83
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
84
Cizí zdroje
85
Rezervy
86
Rezervy podle zvláštních předpisů
87
Rezerva na důchody a podobné závazky
88
Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty)
89
Ostatní rezervy
90
Dlouhodobé závazky
91
Závazky z obchodních vztahů
92
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
93
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
94
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
95
Dlouhodobé přijaté zálohy
96
Vydané dluhopisy
97
Dlouhodobé směnky k úhradě
98
Dohadné účty pasivní
99
Jiné závazky
100
Odložený daňový závazek
101
Krátkodobé závazky
102
Závazky z obchodních vztahů
103
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
104
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
105
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
106
Závazky k zaměstnancům
107
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
108
Stát - daňové závazky a dotace
109
Krátkodobé přijaté zálohy
110
Vydané dluhopisy
111
Dohadné účty pasivní
112
Jiné závazky
113
Bankovní úvěry a výpomoci
114
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
Bankovní úvěry krátkodobé
116
Finanční výpomoci krátkodobé
117
Fin. závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
119
Výdaje příštích období
120
Výnosy příštích období
121
31.12.03
0,2175
0,0076
0,0000
304,5000
31.12.04
31.12.05
64828000
31.8.06
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
0,4490
0,1505
0,0000
0,0000
0,2784
0,2036
0,0000
0,0000
0,2726
0,1826
0,0000
0,0000
0,3427
0,3859
0,0000
0,0000
0,1261
0,4303
0,0000
0,0000
0,1327
0,3595
0,0000
0,0000
0,1324
0,3005
0,0000
0,0000
0,1253
0,2487
0,0000
0,0000
0,1127
0,2023
0,0000
0,0000
0,1014
0,1684
0,0000
0,0000
0,0907
0,1420
0,0000
0,0000
0,0806
0,1204
0,0000
0,0000
0,0709
0,1020
0,0000
0,0000
10,0000
10,0000
0,0000
0,0000
4,6545
4,6545
0,0000
0,0000
2,1158
2,1158
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1667
3,1667
0,7698
0,7698
1,2704
1,2704
0,9739
0,9739
0,4517
0,4517
0,9171
0,9171
0,7392
0,7392
0,5079
0,5079
0,3828
0,3828
0,2980
0,2980
0,2332
0,2332
0,1893
0,1893
0,1568
0,1568
0,1312
0,1312
-0,4755
0,3979
2,3189
0,6452
0,5665
0,3099
0,0797
0,3111
1,4993
0,3287
0,5451
0,0083
0,1951
0,0081
0,1363
0,0078
0,0764
0,0073
0,0159
0,0065
0,0009
0,0064
-0,0149
0,0064
-0,0319
0,0063
-0,0504
0,0062
0,0698
-0,1807
-0,9758
0,4211
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0380
0,2709
0,3418
-0,1706
-0,5088
0,4493
0,5359
-1,0000
0,3571
0,4705
0,5060
0,4211
0,0151
0,0512
-1,0000
0,0000
0,4602
0,5412
0,0000
0,0138
0,0100
0,0000
0,0000
0,0133
0,0100
0,0000
0,0000
0,0129
0,0100
0,0000
0,0000
0,0119
0,0100
0,0000
0,0000
0,0106
0,0100
0,0000
0,0000
0,0104
0,0100
0,0000
0,0000
0,0103
0,0100
0,0000
0,0000
0,0101
0,0100
0,0000
0,0000
0,0099
0,0100
0,0000
4,8421
0,2566
-0,2086
-0,1968
0,0802
0,1832
-0,3365
-0,2612
0,1277
0,9315
0,3050
4,6430
-0,2674
-0,1419
-0,0761
-0,0442
0,0000
-1,0000
-0,3648
0,9261
0,3237
-0,3802
-1,0000
0,0000
0,3166
0,2878
0,0000
0,0000
0,2142
0,2142
0,0000
0,0000
0,1580
0,1580
0,0000
0,0000
0,1015
0,1015
0,0000
0,0000
0,0450
0,0450
0,0000
0,0000
0,0380
0,0380
0,0000
0,0000
0,0311
0,0311
0,0000
0,0000
0,0241
0,0241
0,0000
0,0000
0,0172
0,0172
0,0000
-0,6291
1,0918
1,0372
1,3280
-0,1847
0,9320
26,2500
-0,8892
0,0873
-1,0000
0,1877
0,2416
-0,4495
0,4695
1,0282
-0,6664
7,3668
0,1694
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
0,0100
0,0150
0,0000
1,5773
0,0000
0,2045
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,3172
-0,3291
-0,1111
1,0752
1,1667
-0,1250
-0,0896
-0,0879
-0,1429
-0,3995
-0,4062
-0,1653
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
-1,0000
0,5043
3,5972
3,3472
SOLID CZECH s.r.o.
AKTIVA
tis. Kč
Dlouhodobý majetek
DM na leasing
Oběžná aktiva
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Ostatní aktiva
STÁLÁ AKTIVA
tis. Kč
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Nehmotný DM
Pozemky
Budovy
Ostatní DHM
DM na leasing
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Finanční investice
OBĚŽNÁ AKTIVA
tis. Kč
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Finanční majetek zbytný
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Krátkodobé pohledávky
PASIVA
tis. Kč
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2015
2016
2013
2012
2011
2010
2009
Cizí zdroje
2014
Vlastní kapitál
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Ostatní pasiva
VLASTNÍ KAPITÁL
tis. Kč
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
HV běž. období
HV k rozdělení
HV min. let
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Kapitálové fondy
CIZÍ ZDROJE
tis. Kč
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Závazky z leasingu
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Krátkodobé závazky
SOLID CZECH s.r.o.
STRUKTURA AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Dlouhodobý majetek
DM na leasing
Oběžná aktiva
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Ostatní aktiva
STRUKTURA STÁLÝCH AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Nehmotný DM
Pozemky
Budovy
Ostatní DHM
DM na leasing
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Finanční investice
STRUKTURA OBĚŽNÝCH AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Finanční majetek zbytný
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Krátkodobé pohledávky
STRUKTURA PASIV
100%
80%
60%
40%
20%
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2015
2016
2013
2012
2011
2010
2009
Cizí zdroje
2014
Vlastní kapitál
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Ostatní pasiva
STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU
100%
80%
60%
40%
20%
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
HV běž. období
HV k rozdělení
HV min. let
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Kapitálové fondy
STRUKTURA CIZÍCH ZDROJŮ
100%
80%
60%
40%
20%
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Závazky z leasingu
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Krátkodobé závazky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
SOLID CZECH s.r.o.
Označ.
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
1.
2.
**
XIII.
R.
S.
1.
2.
*
T.
***
IČ: 64828000
Č.ř.
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
Obchodní marže
03
Výkony
04
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
05
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
Aktivace
07
Výkonová spotřeba
08
Spotřeba materiálu a energie
09
Služby
10
z toho leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Přidaná hodnota
11
Osobní náklady
12
Mzdové náklady
13
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
Sociální náklady
16
Daně a poplatky
17
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
Odpisy z leasingu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
Tržby z prodeje materiálu
21
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
Prodaný materiál
24
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti
25
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
30
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem 34
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
40
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti
41
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
48
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
- splatná
50
- odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
- splatná
56
- odložená
57
Mimořádný hospodářský výsledek
58
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
59
Hosp. výsledek za účetní období
60
Hosp. výsledek před zdaněním
Kontrolní číslo
099
31.12.02
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
553 680
449 626
104 054
6 926
6 926
0
0
46 911
5 810
41 102
704 835
572 599
132 236
7 414
7 202
0
212
60 772
8 633
52 139
857 079
696 853
160 226
7 747
7 490
0
257
73 791
10 482
63 308
993 354
808 698
184 656
8 087
7 789
0
298
85 447
12 138
73 309
1 094 677
892 803
201 874
8 428
8 101
0
328
94 122
13 371
80 751
1 143 937
935 211
208 726
8 767
8 424
0
343
98 354
13 972
84 382
1 187 407
973 554
213 852
9 116
8 761
0
356
102 093
14 503
87 590
1 224 216
1 007 142
217 074
9 477
9 111
0
367
105 264
14 953
90 311
1 253 597
1 035 342
218 256
9 850
9 475
0
376
107 803
15 314
92 489
1 274 909
1 057 602
217 307
10 235
9 853
0
382
109 654
15 577
94 077
2 908
14
83
1 693
64 068
20 518
15 093
0
5 401
24
142
2 902
78 877
26 826
19 871
0
6 955
0
535
1 884
94 182
32 572
24 128
0
8 445
0
650
1 929
107 296
37 718
27 939
0
9 779
0
752
1 979
116 181
41 547
30 775
0
10 771
0
829
2 032
119 139
43 415
32 159
0
11 256
0
866
2 090
120 876
45 065
33 382
0
11 684
0
899
2 150
121 287
46 465
34 419
0
12 047
0
927
2 212
120 303
47 586
35 249
0
12 337
0
949
2 278
117 888
48 403
35 854
0
12 549
0
966
2 346
17
17
29
29
905
1 099
1 273
1 402
1 465
1 521
1 568
1 606
1 634
1 225
1 225
0
0
0
282
343
397
437
457
474
489
501
510
1 765
21
12
21
1 090
1 324
1 533
1 689
1 764
1 832
1 888
1 934
1 967
4 564
3 224
81 459
83 536
117 834
121 752
141 686
146 001
242 890
250 287
0
305 626
314 349
0
371 097
381 689
0
429 719
441 984
0
473 343
486 852
0
494 626
508 743
0
513 429
528 082
0
529 379
544 487
0
542 146
557 619
0
551 456
567 195
0
3 476
9 493
13 290
20 238
33 117
40 442
47 872
53 926
57 540
57 896
57 324
55 765
53 188
49 592
76
0
17 631
12 900
12 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
3 465
7 051
8 062
0
0
-4 320
6 836
6 836
60
797
20 412
16 108
0
0
3 567
10 562
10 562
293
797
24 785
19 559
0
0
4 722
12 623
12 623
585
797
28 700
22 649
0
0
5 839
14 344
14 344
924
797
31 614
24 948
0
0
6 793
15 440
15 440
1 291
797
33 035
26 070
0
0
7 459
15 685
15 685
1 657
797
34 291
27 061
0
0
8 090
15 699
15 699
2 017
797
35 356
27 901
0
0
8 674
15 465
15 465
2 361
797
36 209
28 574
0
0
9 198
14 973
14 973
2 682
797
36 831
29 065
0
0
9 650
14 218
14 218
21 962
10
325
0
33 447
39 971
45 421
48 893
49 670
49 715
48 974
47 413
45 024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.8.06
31.8.07
31.3.07
100 126
87 657
12 469
260
154
129 636
109 499
20 137
178
178
159 724
128 395
31 329
63
63
216 283
165 857
50 426
368
275
244 275
199 306
44 969
795
795
322 980
262 282
60 698
4 040
4 040
106
7 978
1 429
6 549
0
4 751
4 589
3 388
10 522
1 352
9 170
0
9 793
5 966
4 417
14 742
2 001
12 741
0
16 650
7 013
5 175
93
17 130
3 573
13 557
0
33 664
10 763
7 942
18 098
2 925
15 173
0
27 666
8 365
6 167
27 365
3 389
23 976
1 201
1 549
1 838
2 821
2 198
69
493
0
1 980
1 980
75
923
0
352
352
101
1 369
0
52
52
60
1 795
0
2 921
2 921
388
1 706
0
1 247
1 247
1 497
1 497
341
341
66
66
2 494
2 494
-52
-8
3 126
2 514
3 821
3 193
747
5 150
5 150
0
37 373
11 049
8 127
31.8.08
31.8.09
31.8.10
76
0
32
986
6 387
1 309
4 124
1 867
1 867
3 004
150
253
-40
-40
1 006
3 352
2 413
9
1 206
1 164
42
2 279
14
750
0
84
1 481
3 789
4 284
103
1 701
2 105
7 047
70
1 283
4 997
5 421
91
2 021
4 113
4 703
-1 892
2 382
2 375
7
5 219
-6 390
3 228
3 219
9
8 013
103
108
-14
-14
-1 637
2 996
2 980
16
8 657
58
54
0
-2 520
0
138
-39
-39
17 718
10
325
0
-63
-736
-99
9
4
-315
-315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 941
4 768
282 353
1 543
2 749
331 206
5 120
7 463
428 994
8 022
11 236
783 963
8 661
11 657
875 884
17 403
17 403
1 138 940
21 647
28 482
1 949 751
33 447
44 009
2 516 659
39 971
52 594
3 050 502
45 421
59 765
3 525 937
48 893
64 332
3 875 925
49 670
65 355
4 040 709
49 715
65 414
4 182 086
48 974
64 439
4 296 913
47 413
62 386
4 382 495
45 024
59 242
4 436 705
STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (podíl na tržbách ř.01+ř.05)
SOLID CZECH s.r.o.
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
1.
2.
**
XIII.
R.
S.
1.
2.
*
W.
***
IČ: 64828000
Č.ř.
Označ.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
z toho leasing
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
Hosp. výsledek za účetní období
Hosp. výsledek před zdaněním
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.8.06
31.3.07
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99,8%
87,4%
12,4%
0,3%
0,2%
99,9%
84,4%
15,5%
0,1%
0,1%
100,0%
80,4%
19,6%
0,0%
0,0%
99,9%
76,6%
23,3%
0,2%
0,1%
99,7%
81,3%
18,3%
0,3%
0,3%
98,8%
80,2%
18,6%
1,2%
1,2%
98,8%
80,2%
18,6%
1,2%
1,2%
99,0%
80,4%
18,6%
1,0%
1,0%
99,1%
80,6%
18,5%
0,9%
0,9%
99,2%
80,8%
18,4%
0,8%
0,8%
99,3%
81,0%
18,3%
0,8%
0,7%
99,3%
81,2%
18,1%
0,8%
0,7%
99,3%
81,4%
17,9%
0,8%
0,7%
99,3%
81,7%
17,6%
0,8%
0,7%
99,2%
82,0%
17,3%
0,8%
0,8%
99,2%
82,3%
16,9%
0,8%
0,8%
0,1%
8,0%
1,4%
6,5%
8,1%
1,0%
7,1%
9,2%
1,3%
8,0%
0,0%
7,9%
1,6%
6,3%
7,4%
1,2%
6,2%
8,4%
1,0%
7,3%
8,4%
1,0%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
0,0%
8,5%
1,2%
7,3%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,7%
4,6%
3,4%
7,5%
4,6%
3,4%
10,4%
4,4%
3,2%
15,5%
5,0%
3,7%
11,3%
3,4%
2,5%
11,4%
3,4%
2,5%
11,4%
3,7%
2,7%
11,1%
3,8%
2,8%
10,9%
3,8%
2,8%
10,7%
3,8%
2,8%
10,5%
3,8%
2,8%
10,3%
3,8%
2,8%
10,1%
3,8%
2,8%
9,8%
3,8%
2,8%
9,5%
3,8%
2,8%
9,2%
3,8%
2,8%
0,9%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
43,3%
44,6%
43,3%
44,6%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
42,9%
44,1%
5,4%
6,2%
5,9%
5,7%
5,5%
5,4%
5,2%
5,0%
4,8%
4,5%
4,2%
3,9%
0,0%
0,8%
1,0%
3,3%
0,0%
0,5%
2,0%
2,2%
0,0%
0,6%
1,3%
1,4%
0,0%
0,6%
1,3%
1,4%
0,0%
0,1%
2,9%
2,3%
0,0%
0,1%
2,9%
2,3%
0,1%
0,1%
2,9%
2,3%
0,1%
0,1%
2,9%
2,3%
0,1%
0,1%
2,9%
2,3%
0,1%
0,1%
2,9%
2,3%
0,2%
0,1%
2,9%
2,3%
0,2%
0,1%
2,9%
2,3%
0,2%
0,1%
2,9%
2,3%
-0,7%
1,2%
1,2%
0,0%
3,5%
0,0%
0,0%
-0,8%
-0,8%
1,2%
1,2%
0,5%
1,5%
1,5%
0,5%
1,5%
1,5%
0,6%
1,4%
1,4%
0,6%
1,4%
1,4%
0,6%
1,4%
1,4%
0,7%
1,3%
1,3%
0,7%
1,3%
1,3%
0,7%
1,2%
1,2%
0,8%
1,1%
1,1%
5,4%
0,0%
0,1%
3,9%
0,0%
0,1%
4,7%
4,6%
4,5%
4,4%
4,3%
4,2%
4,0%
3,8%
3,5%
0,1%
0,0%
0,0%
-3,0%
1,5%
1,5%
0,0%
3,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,6%
-0,1%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
1,2%
2,1%
3,2%
4,7%
3,7%
5,2%
3,5%
4,8%
5,3%
5,3%
3,9%
5,1%
4,7%
6,2%
4,6%
6,1%
4,5%
6,0%
4,4%
5,8%
4,3%
5,7%
4,2%
5,5%
4,0%
5,2%
3,8%
4,9%
3,5%
4,6%
1,2%
1,2%
1,2%
1,3%
0,9%
0,1%
0,5%
2,0%
2,0%
0,1%
0,7%
0,3%
0,3%
0,1%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
1,3%
1,3%
0,2%
0,7%
0,5%
0,5%
1,5%
1,5%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
1,2%
1,2%
0,5%
0,5%
-0,1%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
3,1%
2,5%
2,9%
2,5%
2,9%
2,0%
37,6%
38,6%
48,1%
49,7%
0,7%
5,1%
5,1%
2,7%
5,9%
8,1%
6,0%
5,9%
0,1%
0,9%
2,4%
2,7%
0,0%
0,9%
0,9%
0,0%
1,8%
0,0%
0,6%
-1,2%
1,5%
1,5%
0,0%
3,3%
-0,1%
2,9%
4,8%
0,1%
0,1%
0,0%
1,0%
6,4%
1,3%
4,1%
1,9%
1,9%
3,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,8%
2,6%
1,9%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (meziroční indexy změn)
SOLID CZECH s.r.o.
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
F.
IČ: 64828000
Č.ř.
Označ.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
z toho leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
20
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
V.
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
H.
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
VI. Ostatní provozní výnosy
I.
Ostatní provozní náklady
VII. Převod provozních výnosů
J.
Převod provozních nákladů
*
Provozní hospodářský výsledek
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
K.
Prodané cenné papíry a vklady
IX. Výnosy z finančních investic
1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
2. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
3. Výnosy z ostatních finančních investic
X.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
L.
Náklady z finančního majetku
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
XI.
M.
XII.
N.
XIII.
O.
XIV.
P.
XV.
Q.
XVI.
R.
*
S.
1.
2.
**
XVII.
T.
U.
1.
2.
*
W.
***
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
IV.
G.
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
Hosp. výsledek za účetní období
Hosp. výsledek před zdaněním
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.8.06
31.8.07
31.8.08
31.8.09
31.8.10
31.8.11
31.8.12
31.8.13
31.8.14
31.8.15
31.8.16
0,2947
0,2492
0,6150
-0,3154
0,1558
0,2321
0,1726
0,5558
-0,6461
-0,6461
0,3541
0,2918
0,6096
4,8413
3,3651
0,1294
0,2017
-0,1082
1,1603
1,8909
1,2666
1,2560
1,3139
7,7116
7,7116
0,2730
0,2735
0,2708
0,0705
0,0399
0,2160
0,2170
0,2117
0,0449
0,0399
0,1590
0,1605
0,1525
0,0439
0,0399
0,1020
0,1040
0,0932
0,0422
0,0399
0,0450
0,0475
0,0339
0,0401
0,0399
0,0380
0,0410
0,0246
0,0399
0,0399
0,0310
0,0345
0,0151
0,0396
0,0399
0,0240
0,0280
0,0054
0,0393
0,0399
0,0170
0,0215
-0,0043
0,0391
0,0399
-1,0000
0,3189
-0,0539
0,4002
0,4011
0,4800
0,3894
0,1620
0,7856
0,0640
-1,0000
0,0565
-0,1814
0,1192
1,5921
0,9862
1,7089
0,2955
0,4860
0,2685
0,2142
0,2142
0,2142
0,2142
0,1580
0,1580
0,1580
0,1580
0,1015
0,1015
0,1015
0,1015
0,0450
0,0450
0,0450
0,0450
0,0380
0,0380
0,0380
0,0380
0,0311
0,0311
0,0311
0,0311
0,0241
0,0241
0,0241
0,0241
0,0172
0,0172
0,0172
0,0172
1,0613
0,3001
0,3037
0,7002
0,1755
0,1716
1,0219
0,5347
0,5347
-0,1782
-0,2228
-0,2235
1,3158
1,4528
1,4474
0,2312
0,3075
0,3166
0,1940
0,2142
0,2142
0,1392
0,1580
0,1580
0,0828
0,1015
0,1015
0,0255
0,0450
0,0450
0,0146
0,0380
0,0380
0,0034
0,0311
0,0311
-0,0081
0,0241
0,0241
-0,0201
0,0172
0,0172
0,2878
-1,0000
2,7614
-0,3508
30,0703
-1,0000
0,2898
0,1866
0,5348
-0,2208
1,4570
0,0870
0,8722
-0,8222
-0,8222
0,3467
0,4832
-0,8523
-0,8523
-0,4059
0,3112
55,1731
55,1731
5,4667
-0,0496
-0,5731
-0,5731
-0,6333
0,7012
-0,9766
-0,9766
0,2142
0,1580
0,1015
0,0450
0,0380
0,0311
0,0241
0,0172
0,2142
0,0238
0,2142
0,1580
0,0258
0,1580
0,1015
0,0271
0,1015
0,0450
0,0281
0,0450
0,0380
0,0288
0,0380
0,0311
0,0292
0,0311
0,0241
0,0296
0,0241
0,0172
0,0299
0,0172
-0,7722
-0,7722
-0,8065
-0,8065
36,7879
36,7879
-0,5088
-0,5088
-1,0000
-1,0000
0,2142
0,1580
0,1015
0,0450
0,0380
0,0311
0,0241
0,0172
0,8462
1,0000
-0,9881
-0,0204
51,9976
0,2142
0,1580
0,1015
0,0450
0,0380
0,0311
0,0241
0,0172
0,2223
0,2701
0,1945
0,0097
16,8482
24,9107
0,4465
0,4575
1,0613
1,0557
0,2583
0,2560
0,2142
0,2142
0,1580
0,1580
0,1015
0,1015
0,0450
0,0450
0,0380
0,0380
0,0311
0,0311
0,0241
0,0241
0,0172
0,0172
3,6533
-1,0000
-1,0000
1,7310
0,8573
-0,2462
-1,0000
-1,0000
1,4919
0,2212
0,1837
0,1264
0,0670
0,0062
-0,0099
-0,0272
-0,0462
-0,0676
0,2262
0,1485
-0,4444
0,6450
-0,3204
-0,2457
1,3739
-0,2307
1,2286
1,7004
0,4110
0,4872
-0,6143
-0,7699
1,8950
0,9980
3,8684
0,0000
0,2142
0,2142
0,9965
0,0000
0,1580
0,1580
0,5804
0,0000
0,1015
0,1015
0,3970
0,0000
0,0450
0,0450
0,2835
0,0000
0,0380
0,0380
0,2170
0,0000
0,0311
0,0311
0,1707
0,0000
0,0241
0,0241
0,1360
0,0000
0,0172
0,0172
-2,3774
0,3552
0,3554
0,2857
0,5354
-1,6390
1,2816
1,2939
-1,0000
1,5369
-0,8276
5,0185
1,8257
0,5451
0,5451
0,3237
0,1951
0,1951
0,2367
0,1363
0,1363
0,1633
0,0764
0,0764
0,0981
0,0159
0,0159
0,0846
0,0009
0,0009
0,0722
-0,0149
-0,0149
0,0604
-0,0319
-0,0319
0,0492
-0,0504
-0,0504
0,5230
-1,0000
-1,0000
0,1951
0,1363
0,0764
0,0159
0,0009
-0,0149
-0,0319
-0,0504
-0,2174
0,6410
0,6410
0,7438
-0,0719
-0,0742
0,7778
0,0804
-0,4369
-0,5000
1,0000
1,0000
0,1951
0,1951
0,1363
0,1363
0,0764
0,0764
0,0159
0,0159
0,0009
0,0009
-0,0149
-0,0149
-0,0319
-0,0319
-0,0504
-0,0504
-1,0000
-1,0000
-1,0000
0,0203
-0,4752
0,8434
-0,9978
-0,3540
-0,3765
-0,2413
-0,9067
1,9644
1,0000
1,0000
0,4722
0,1304
0,7754
-211,2222
0,9751
1,0404
-0,8333
1,2900
-1,0000
-0,8160
-10,6825
0,8655
1,0909
-0,5556
-79,7500
1,0000
-0,4753
-0,4234
2,3182
1,7148
0,5668
0,5056
0,0797
0,0375
1,4993
1,4434
0,5451
0,5451
NÁKLADOVOST TRŽEB
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
Náklady na zboží
Výk. spotřeba - služby
Odpisy
Prov. hosp. výsledek
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Výk. spotřeba - mat.+energie
Osobní náklady
Ostatní prov. náklady
Tržby
STRUKTURA NÁKLADOVOSTI TRŽEB
100%
80%
60%
40%
20%
Náklady na zboží
Výk. spotřeba - služby
Odpisy
Prov. hosp. výsledek
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Výk. spotřeba - mat.+energie
Osobní náklady
Ostatní prov. náklady
STRUKTURA PŘIDANÉ HODNOTY
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Přidaná hodnota
STRUKTURA PROVOZNÍHO HV
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Osobní náklady
Ostatní provozní náklady
Prodej majetku + ost. výnosy
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Odpisy
Přidaná hodnota
Provozní výsledek hospodaření
VÝKAZ CASH FLOW
SOLID CZECH s.r.o.
2003
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3 418
8 022
1 795
0
243
-1 328
8 732
-25 188
-16 456
-7 753
26 064
5 740
7 595
0
60
-3 870
0
-3 810
0
0
512
-512
-1 531
-3 041
-310
-4 882
-1 097
2 321
2 321
8 661
1 706
0
-42
378
10 703
-23 617
-12 914
-17 622
1 234
34 561
5 259
0
-348
-2 278
1
-2 625
0
0
0
0
16
0
-3 071
-3 055
-421
1 900
1 900
21 647
2 902
0
-171
-66
24 312
-61 003
-36 692
-1 514
38 059
11 551
11 404
0
247
-2 498
-1 559
-3 810
0
0
1 316
-1 316
0
0
-3 478
-3 478
4 116
6 016
6 016
33 447
1 884
0
5
-35
35 301
-8 679
26 622
-2 945
1 670
0
25 346
0
63
-2 137
0
-2 073
0
0
0
0
0
0
0
0
23 273
29 289
29 289
39 971
1 929
0
5
-36
41 870
-9 111
32 759
-3 059
1 633
0
31 334
0
41
-2 190
0
-2 148
0
0
0
0
0
0
0
0
29 185
58 475
58 475
45 421
1 979
0
5
-36
47 369
-9 563
37 805
-3 242
1 595
0
36 159
0
26
-2 248
0
-2 222
0
0
0
0
0
0
0
0
33 937
92 412
92 412
48 893
2 032
0
5
-37
50 893
-10 039
40 855
-3 369
1 497
0
38 982
0
15
-2 310
0
-2 295
0
0
0
0
0
0
0
0
36 687
129 099
129 099
49 670
2 090
0
6
-38
51 728
-10 538
41 189
-3 568
1 346
0
38 967
0
8
-2 376
0
-2 369
0
0
0
0
0
0
0
0
36 599
165 698
165 698
49 715
2 150
0
6
-38
51 832
-11 062
40 770
-3 712
1 340
0
38 398
0
2
-2 446
0
-2 444
0
0
0
0
0
0
0
0
35 954
201 652
201 652
48 974
2 212
0
6
-39
51 153
-11 612
39 541
-3 928
1 332
0
36 945
0
-2
-2 518
0
-2 520
0
0
0
0
0
0
0
0
34 425
236 077
236 077
47 413
2 278
0
6
-39
49 658
-12 190
37 468
-4 090
1 321
0
34 700
0
-4
-2 594
0
-2 598
0
0
0
0
0
0
0
0
32 102
268 178
268 178
45 024
2 346
0
6
-40
47 336
-12 797
34 539
-4 325
1 309
0
31 523
0
-6
-2 672
0
-2 679
0
0
0
0
0
0
0
0
28 845
297 023
Převis CF
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008
2009
2010
STRUKTURA CASH FLOW
350 000
300 000
250 000
CF z finanční činnosti
200 000
CF z investiční činnosti
CF z provozní činnosti
150 000
HV za účetní období
100 000
fin.majeket na konci roku
50 000
XI
I.1
5
XI
I.1
4
XI
I.1
3
XI
I.1
2
XI
I.1
1
XI
I.1
0
XI
I.0
9
XI
I.0
8
-50 000
XI
I.0
7
0
XI
I.0
6
C
F
R
2006
4 020
5 120
1 369
0
-105
-359
6 025
-24 566
-18 541
-15 382
17 175
18 323
1 575
0
42
-1 219
-1
-1 178
0
0
0
35
-346
-689
0
-1 000
-603
3 418
XI
I.0
5
B
2005
1 387
1 543
923
0
259
71
2 796
-6 298
-3 502
-1 320
8 148
3 201
6 527
0
-594
-5 860
-11
-6 465
0
0
100
-1 384
125
3 730
0
2 571
2 633
4 020
XI
I.0
4
A
2004
FINANČNÍ MAJETEK NA POČÁTKU ROKU
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
+ odpisy
+ přírůstky rezerv
+ přírůstky ostatních pasiv
- přírůstky ostatních aktiv
cash flow I (z vlastní činnosti)
- přírůstek zásob
cash flow II (po zohlednění zásob)
- přírůstek krátkodobých pohledávek
+ přírůstek krátkodobých závazků
+ přírůstek krátkodobých úvěrů a fin. výpomocí
Cash flow z provozní činnosti
- přírůstek pohledávek za upsaný VK
- přírůstek nehmotného DM (bez vlivu odpisů)
- přírůstek hmotného DM (bez vlivu odpisů)
- přírůstek finančních investic
Cash flow z investiční činnosti
+ přírůstek základního kapitálu
+ přírůstek kapitálových fondů
+ přírůstek fondů ze zisku
+ přírůstek HV minulých období (bez HV b.ú.o.)
+ přírůstek dlouhodobých závazků
+ přírůstek dlouhodobých bank. úvěrů
- přírůstek dlouhodobých pohledávek
Cash flow z finanční činnosti
CASH FLOW CELKEM
FINANČNÍ MAJETEK NA KONCI ROKU
XI
I.0
3
P
Z
SOLID CZECH s.r.o.
POMĚROVÉ UKAZATELE
2003
0,080
0,057
1,387
0,041
0,161
0,087
0,029
1,387
2,126
0,101
0,029
1,020
0,046
2004
0,043
0,029
1,475
0,018
0,094
0,045
0,012
1,475
2,569
0,072
0,012
0,981
0,046
0,070
0,056
1,253
0,040
0,203
0,130
0,032
1,253
3,236
0,165
0,032
0,949
0,044
2005
0,079
0,060
1,328
0,049
0,273
0,169
0,037
1,328
3,437
0,207
0,037
0,915
0,050
2006
0,062
0,053
1,181
0,042
0,230
0,154
0,035
1,181
3,698
0,185
0,035
0,935
0,034
2007
2008
0,115
0,057
2,013
0,078
0,411
0,278
0,039
2,013
3,583
0,316
0,039
0,928
0,037
0,143
0,063
2,270
0,107
0,403
0,301
0,047
2,270
2,821
0,318
0,047
0,931
0,038
2009
2010
0,150
0,062
2,434
0,113
0,353
0,264
0,046
2,434
2,350
0,277
0,046
0,932
0,038
2011
0,151
0,060
2,489
0,113
0,308
0,231
0,045
2,489
2,046
0,241
0,045
0,934
0,038
2012
0,144
0,059
2,436
0,108
0,265
0,199
0,044
2,436
1,844
0,207
0,044
0,936
0,038
2013
0,131
0,057
2,288
0,099
0,224
0,168
0,043
2,288
1,707
0,175
0,043
0,938
0,038
2014
0,119
0,055
2,156
0,090
0,192
0,144
0,042
2,156
1,609
0,150
0,042
0,940
0,038
0,108
0,053
2,038
0,081
0,166
0,124
0,040
2,038
1,536
0,130
0,040
0,943
0,038
2014
EBIT/CA
EBIT/T
T/CA
Z/CA
EBIT/(VK+D)
Z/VK
Z/T
T/CA
CA/VK
CF/VK
Z/T
N/T
OsN/T
UKAZATELE RENTABILITY
2015
0,097
0,050
1,932
0,073
0,143
0,107
0,038
1,932
1,482
0,113
0,038
0,946
0,038
UKAZATELE RENTABILITY
0,450
1,200
0,400
0,350
1,000
0,300
0,250
0,800
0,200
0,150
0,600
0,100
0,050
0,400
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0,000
2003
0,200
ROA - Rentabilita celkových aktiv
ROCE - Rentabilita kapitálu
ROE - Rentabilita vl. kapitálu
Rentabilita z vlastních fin. zdrojů
ROS - Rentabilita tržeb
Výnos na aktiva
Nákladovost tržeb
Mzdová náročnost
2016
2015
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0,000
2002
5
6
7
8
2002
2
3
4
2002
ROA - Rentabilita celkových aktiv
Rentabilita tržeb
Obrat celkových aktiv
Výnos na aktiva
ROCE - Rentabilita kapitálu
ROE - Rentabilita vl. kapitálu
Rentabilita tržeb
Obrat celkových aktiv
Finanční páka
Rentabilita z vlastních fin. zdrojů
ROS - Rentabilita tržeb
Nákladovost tržeb
Mzdová náročnost
2012
Ukazatele rentability (výnosnosti)
1
2016
0,086
0,047
1,835
0,064
0,123
0,093
0,035
1,835
1,440
0,097
0,035
0,949
0,038
Ukazatele aktivity (doby obratu)
T/CA
SA/T
T/Zás
CA/(T/360)
Zás/(T/360)
P/(T/360)
KZ/(T/360)
2003
1,387
0,083
2,821
259,5
127,6
93,3
108,0
2004
1,475
0,107
3,102
244,0
116,0
75,7
106,0
1,253
0,085
2,406
287,3
149,6
96,2
124,8
2005
1,328
0,072
2,364
271,0
152,3
84,4
135,4
2006
1,181
0,068
2,127
304,7
169,2
105,0
121,5
2007
2008
2,013
0,031
3,181
178,9
113,2
49,1
77,5
2009
2,270
0,025
3,851
158,6
113,2
40,1
61,9
2010
2,434
0,021
4,456
147,9
93,5
34,3
51,7
2011
2,489
0,018
4,918
144,7
80,8
30,8
45,2
2012
2,436
0,017
5,163
147,8
73,2
29,1
41,5
2013
2,288
0,016
5,141
157,4
69,7
28,9
40,1
2014
2,156
0,016
5,086
167,0
70,0
29,0
39,1
2015
2,038
0,016
4,997
176,6
70,8
29,3
38,3
1,932
0,016
4,876
186,3
72,0
29,7
37,8
UKAZATELE AKTIVITY
UKAZATELE AKTIVITY
3,000
6,000
2,500
5,000
350,0
180,0
160,0
300,0
140,0
250,0
2,000
120,0
4,000
1,500
3,000
1,000
2,000
200,0
100,0
150,0
80,0
60,0
100,0
40,0
0,500
1,000
0,000
0,000
50,0
20,0
Obrat aktiv
Relativní vázanost stálých aktiv
Obrat zásob
Doba obratu aktiv
Doba inkasa pohledávek
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0,0
2002
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0,0
2003
2
3
4
5
6
2002
Obrat aktiv
Relativní vázanost stálých aktiv
Obrat zásob
Doba obratu aktiv
Doba obratu zásob
Doba inkasa pohledávek
Doba splatnosti krátk. závazků
2002
1
Doba obratu zásob
Doba splatnosti krátk. závazků
2016
1,835
0,016
4,727
196,2
73,8
30,5
37,5
Ukazatele dlouhodobé fin. rovnováhy (zadluženosti)
2002
Equity Ratio
Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio I)
Debt Ratio II
Debt Equity Ratio
Ukazatel finančního rizika
Úrokové krytí I
Úrokové krytí II
Cash Flow / ((cizí zdroje - rezervy)/360)
0,470
0,529
0,530
1,124
0,053
5,836
6,336
32,350
VK/CA
CZ/CA
(CZ+OP)/CA
CZ/VK
DL.D/VK
EBIT/úroky
(EBIT+odpisy)/úroky
2003
0,389
0,607
0,611
1,560
0,165
3,733
4,650
16,619
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,309
0,689
0,691
2,230
0,117
6,039
6,964
26,582
0,291
0,706
0,709
2,427
0,001
7,606
8,661
30,701
0,270
0,728
0,730
2,691
0,001
10,086
11,415
24,728
0,279
0,720
0,721
2,580
0,001
9,221
10,059
44,070
0,354
0,645
0,646
1,819
0,000
56,202
58,565
62,903
0,425
0,574
0,575
1,349
0,000
66,970
69,390
74,001
0,489
0,511
0,511
1,045
0,000
75,965
78,447
83,064
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
2011
2012
0,542
0,457
0,458
0,843
0,000
81,694
84,243
88,595
2013
0,586
0,413
0,414
0,706
0,000
82,977
85,598
89,465
2014
0,622
0,378
0,378
0,608
0,000
83,050
85,747
89,073
2015
0,651
0,349
0,349
0,536
0,000
81,828
84,603
87,353
0,675
0,325
0,325
0,481
0,000
79,253
82,110
84,274
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
100,000
0,800
90,000
0,700
80,000
3,000
0,180
0,160
2,500
0,140
0,600
70,000
60,000
0,500
2,000
50,000
0,400
1,500
40,000
0,300
30,000
0,200
20,000
0,120
0,100
0,080
1,000
0,060
0,040
10,000
0,100
0,000
0,000
0,500
Cash Flow / ((cizí zdroje - rezervy)/360)
Equity Ratio
Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio I)
Debt Equity Ratio
Ukazatel finančního rizika
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0,000
2003
0,000
2002
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0,020
2002
1
2
3
4
5
6
7
8
2016
0,695
0,305
0,305
0,439
0,000
75,309
78,251
79,845
PROPOČET ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU
2002
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Krátkodobé závazky
Čistý pracovní kapitál (WC)
požadovaná likvidita
Finanční majetek provozně nutný
Upravený pracovní kapitál provozně nutný
63 974
35 546
27 041
1 387
30 148
33 826
0,1
1 387
33 826
2003
2004
74 154 113 859
41 844 66 410
28 290 44 031
4 020
3 418
38 555 55 625
35 599 58 234
0,1
0,1
3 856
3 418
35 435 58 234
2005
2006
2007
2008
2009
2010
147 031
91 598
53 112
2 321
81 932
65 099
0,1
2 321
65 099
187 471
115 215
70 356
1 900
83 124
104 347
0,1
1 900
104 347
254 171
176 218
71 937
6 016
121 012
133 159
0,1
6 016
133 159
289 104
184 898
74 918
29 289
122 688
166 417
0,1
12 269
149 396
330 495
194 008
78 012
58 475
124 326
206 169
0,1
12 433
160 127
377 274
203 572
81 291
92 412
125 926
251 347
0,1
12 593
171 528
2011
2012
2013
2014
2015
2016
427 407
213 611
84 697
129 099
127 429
299 977
0,1
12 743
183 621
478 149
224 149
88 303
165 698
128 781
349 368
0,1
12 878
196 549
528 916
235 211
92 053
201 652
130 127
398 789
0,1
13 013
210 150
578 920
246 823
96 020
236 077
131 465
447 455
0,1
13 147
224 525
627 341
259 013
100 149
268 178
132 792
494 548
0,1
13 279
239 649
673 347
271 810
104 514
297 023
134 107
539 240
0,1
13 411
255 627
ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Oběžná aktiva
Krátkodobé závazky
Čistý pracovní kapitál (WC)
Upravený pracovní kapitál provozně nutný
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2002
Pracovní kapitál (Working Capital)
Pracovní kapitál na aktiva
Ukazatel kapitalizace
Běžná lividita III.
Pohotová likvidita II.
Peněžní likvidita I.
Intervalová míra
Doba splatnosti krátk. závazků
26 496
0,3666
0,2321
1,7274
0,7515
0,0381
95,9
108,0
OA-KrD
(OA-KrD)/CA
SA/DL.D
OA/KrD
(KrP+FM)/KrD
FM/KrD
(KrP+FM)/(Provoz.N/360)
KrZ/(T/360)
2003
25 398
0,2886
0,3471
1,5316
0,6557
0,0841
87,3
106,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
29 246
0,2294
0,3103
1,3512
0,5537
0,0410
108,2
124,8
29 286
0,1797
0,3302
1,2572
0,4585
0,0202
68,5
135,4
34 309
0,1654
0,2955
1,2498
0,4637
0,0126
72,4
121,5
51 333
0,1843
0,2249
1,2903
0,3771
0,0300
35,5
77,5
84 561
0,2696
0,1590
1,4522
0,5037
0,1449
37,6
61,9
124 282
0,3498
0,1184
1,6435
0,6578
0,2869
40,7
51,7
169 429
0,4212
0,0923
1,8584
0,8338
0,4500
44,8
45,2
218 028
0,4816
0,0750
2,0871
1,0214
0,6240
50,2
41,5
267 387
0,5308
0,0633
2,3171
1,2077
0,7958
57,1
40,1
316 775
0,5710
0,0550
2,5443
1,3892
0,9623
63,5
39,1
365 408
0,6039
0,0490
2,7652
1,5623
1,1194
69,6
38,3
412 468
0,6309
0,0444
2,9759
1,7231
1,2637
75,3
37,8
457 126
0,6529
0,0410
3,1730
1,8679
1,3910
80,5
37,5
UKAZATELE LIKVIDITY
UKAZATELE LIKVIDITY
160,0
3,5000
140,0
3,0000
120,0
2,5000
100,0
2,0000
80,0
1,5000
60,0
1,0000
40,0
0,5000
20,0
0,0000
Pracovní kapitál na aktiva
Ukazatel kapitalizace
Pohotová likvidita II.
Peněžní likvidita I.
Běžná lividita III.
Intervalová míra
Doba splatnosti krátk. závazků
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0,0
2002
1
2
3
4
5
6
7
8
Ukazatele platební schopnosti (likvidity)
Ukazatele "kapitálového trhu"
2002
Vlastní kapitál ku zákl. kapitál
Čistý zisk na zákl. kapitál (EPS)
Vyplacená dividenda
Výplatní poměr
VK/ZK
Z/ZK
Div
Div/EPS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
1,1127
0,0963
2003
1,1212
0,0505
1,2900
0,1676
1,5526
0,2626
1,8361
0,2835
2,5446
0,7086
3,6395
1,0948
4,9479
1,3084
6,4346
1,4868
8,0351
1,6004
9,6609
1,6259
11,2882
1,6273
12,8913
1,6031
14,4433
1,5520
15,9171
1,4738
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU
18,0000
16,0000
14,0000
12,0000
10,0000
8,0000
6,0000
4,0000
2,0000
0,0000
Vlastní kapitál ku zákl. kapitál
Čistý zisk na zákl. kapitál (EPS)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1,8000
1,6000
1,4000
1,2000
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
2002
1
2
3
4
2011
2012
2007
2008
2009
2010
Ukazatele produktivity práce
2002
2003
2004
2005
2006
Osobní náklady ku přidané hodnotě
Produktivita práce z přidané hodnoty
Produktivita práce z tržeb
Průměrné osobní náklady - roční (tis. Kč)
- měsíční (tis. Kč)
0,966
226,2
4 775,2
218,5
18,2
0,609
376,7
4 992,8
229,5
19,1
0,421
555,0
5 326,2
233,8
19,5
0,320
961,8
6 187,4
307,5
25,6
0,302
0,320
0,340
0,346
0,352
709,4 1 446,6
1 729,1
2 004,4
2 217,0
6 283,8 12 657,6 15 608,4 18 400,1 20 686,1
367,7
463,3
588,0
693,2
779,3
30,6
38,6
49,0
57,8
64,9
2011
2012
0,358
2 330,7
22 122,4
833,5
69,5
2013
0,364
2 320,4
22 443,8
845,6
70,5
0,373
2 285,7
22 618,5
852,1
71,0
2014
0,383
2 226,6
22 641,9
853,0
71,1
2015
0,396
2 144,2
22 512,5
848,2
70,7
UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE
OSOBNÍ NÁKLADY KU PŘIDANÉ HODNOTĚ
tis. Kč
25 000,0
2 500,0
1,000
20 000,0
2 000,0
0,800
15 000,0
1 500,0
10 000,0
1 000,0
1,200
0,600
0,400
500,0
5 000,0
0,200
Produktivita práce z tržeb
Osobní náklady ku přidané hodnotě
Průměrné osobní náklady - roční (tis. Kč)
Produktivita práce z přidané hodnoty
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0,0
2002
0,0
0,000
2004
1
2
3
4
2016
0,411
2 040,0
22 232,2
837,6
69,8
2003
0,0427
1,4751
0,6412
0,0421
0,2886
2,1977
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,0701
1,2531
0,4484
0,0695
0,2294
1,9446
0,0794
1,3285
0,4120
0,1036
0,1797
2,0125
0,0624
1,1814
0,3717
0,1231
0,1654
1,7983
0,1147
2,0127
0,3877
0,1694
0,1843
2,8553
0,1429
2,2702
0,5499
0,2571
0,2696
3,4272
0,1503
2,4336
0,7416
0,3395
0,3498
3,8438
0,1505
2,4887
0,9569
0,4127
0,4212
4,1232
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,4510
0,0701
1,3196
1,3512
0,9511
1,4161
0,0794
1,9400
1,2572
1,2908
1,3745
0,0624
1,7801
1,2498
1,1369
1,3889
0,1147
2,9108
1,2903
1,9204
1,5512
0,1429
3,3134
1,4522
2,2424
1,7429
0,1503
3,5526
1,6435
2,3911
1,9582
0,1505
3,6336
1,8584
2,4308
2011
0,1439
2,4361
1,1863
0,4748
0,4816
4,2593
2012
2013
0,1313
2,2878
1,4171
0,5253
0,5308
4,2611
0,1194
2,1562
1,6452
0,5666
0,5710
4,2634
2014
0,1078
2,0383
1,8669
0,6004
0,6039
4,2646
2015
0,0966
1,9319
2,0787
0,6282
0,6309
4,2629
2016
0,0858
1,8350
2,2768
0,6509
0,6529
4,2569
Z < 1,20
1,21 < Z < 2,99
Z>3
1,6474
0,0427
1,5617
1,5316
0,9413
2011
2,1876
0,1439
3,5575
2,0871
2,3632
2012
2013
2,4184
0,1313
3,3415
2,3171
2,2015
2,6466
0,1194
3,1499
2,5443
2,0540
2014
2,8683
0,1078
2,9782
2,7652
1,9183
SYNTETICKÉ UKAZATELE
Altmanův Z-koeficient
index IN99
2016
2015
2014
2013
2012
4,5000
4,0000
3,5000
3,0000
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
2011
IN < 0,684
0,684 < IN < 1,089
1,089 < IN < 1,420
1,420 < IN < 2,070
2,070 < IN
2003
2010
1,8915
0,0796
1,6216
1,7274
1,1378
2009
2002
2008
váha
-0,017
4,573
0,481
0,015
2007
Aktiva / Cizí zdroje
EBIT / Aktiva
Výnosy / Aktiva
Ob. aktiva / Krátk. dluhy
index IN99
podnik netvoří hodnotu
podnik spíše netvoří hodnotu
nelze určit zda tvoří či netvoří hodnotu
podnik spíše tvoří hodnotu
podnik tvoří hodnotu
0,0796
1,3874
0,8896
0,0476
0,3666
2,4118
2006
1
2
3
4
2002
2005
Index finanční důvěryhodnosti IN99
váha
3,107
0,998
0,420
0,847
0,998
2004
EBIT / Aktiva
Tržby / Aktiva
Vlastní kapitál/ Dluhy
Zadržené výdělky / Aktiva
Pracovní kapitál / Aktiva
Altmanův Z-koeficient
podnik bezprostředně ohrožený bankrotem
nelze jednoznačně určit
podnik s vysokou pravděpodobností přežití
2003
1
2
3
4
5
2002
Altmanův model predikce finanční tísně
2015
3,0801
0,0966
2,8231
2,9759
1,7921
2016
3,2782
0,0858
2,6819
3,1730
1,6740
KOMPLEXNÍ STAVEBNICOVÁ METODA STANOVENÍ DISKONTNÍ MÍRY
A. FAKTORY VARIABILITY (PŘEDVÍDATELNOSTI) TRŽEB A ZISKOVÉ MARŽE
I. RIZIKA NA ÚROVNI OBORU
1. Dynamika oboru
1. stabilní obor, větší změny se nepředpokládají (tempo asi na úrovni inflace)
2. dlouhodobě mírně rostoucí obor (tempo asi na úrovni růstu HDP)
3. obor v krizi, tendence k poklesu, obtížně předvídatelný vývoj
4. velmi rychle rostoucí obor, pravděpodobné zvraty a výkyvy
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
2. Závislost oboru na hospodářském cyklu
1. nezávislost na hospodářském cyklu
2. mírná závislost na hospodářském cyklu
3. podstatná závislost na hospodářském cyklu
4. typicky cyklické produkce
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
3. Potenciál inovací v oboru
1. standardní obor s minimem technologických změn
2. standardní obor s mírnými technologickými změnami
3. obor se značným technologickým růstem, ale bez řádových inovací
4. obor vyznačující se zásadními technologickými inovacemi
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
4. Určování trendů v oboru
1. podnik se výrazně podílí na určování nových trendů v oboru
2. podnik je schopen rychlé reakce na nové trendy v oboru
3. podnik je schopen přiměřeně zachytit nové trendy v oboru
4. podnik obtížně zachycuje a dohání nové trendy v oboru
nízké
přiměřené
zvýšené
x
vysoké
II. RIZIKA NA ÚROVNI TRHU
1. Kapacita trhu, možnost expanze
1. domácí trh nenasycen, dominantní podíl, minimální vývoz
2. domácí trh nenasycen, tržní podíl srovnat. s hlav. konkurenty, min. vývoz
3. domácí trh nasycen, nalezeny nové zahraniční trhy
4. domácí trh nasycen, hledání nových zahraničních trhů
nízké
přiměřené
zvýšené
x
vysoké
2. Rizika dosažení tržeb
1. prokazatelná historie tržeb, prognózovatelný malý růst tržeb
2. prokazatelná historie tržeb, prognózovatelný nárůst tržeb
3. nová společnost, bez historie tržeb, umírněný nárůst tržeb
4. nová společnost, bez historie tržeb, extrémní nebo skokový nárůst tržeb
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
3. Rizika proniknutí na trhy, cílové trhy
1. zavedené výrobky, rozhodující jsou stávající trhy
2. zavedené výrobky, zvýšení tržního podílu nebo proniknutí na nové trhy
3. nové výrobky, stávající trhy
4. nové výrobky, nové trhy
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
III. RIZIKA Z KONKURENCE
1. Konkurence
1. tržní mezera, konkurence nepůsobí
2. nekonsolidovaná konkurence na cílovém trhu
3. obtížný vstup a působení mezi existujícími konkurenty
4. zvyšující se tlak existujících konkurentů, nástup nové konkurence
nízké
přiměřené
zvýšené
x
vysoké
2. Konkurenceschopnost produktů
1. parametry, životnost, univerzálnost - srovnatelné se špičkovou konkurencí
2. parametry, životnost, univerzálnost - srovnatelné s lepší konkurencí
3. parametry, životnost, univerzálnost - srovnatelné s průměrnou konkurencí
4. parametry, životnost, univerzálnost - nižší než průměrná konkurence
nízké
přiměřené
zvýšené
vysoké
x
3. Ceny
1. ceny nižší než konkurence, uspokojivá marže zisku, možnost poskytnutí slev
2. ceny a marže zisku obdobná jako u konkurence
nízké
přiměřené
3. ceny srovnatelné s konkurencí, nízká marže zisku
zvýšené
4. ceny vyšší než konkurence, minimální marže zisku
vysoké
x
4. Kvalita, řízení kvality
1. lepší než konkurence (např. certifikace, pokud není běžnou záležitostí)
2. srovnatelné s konkurencí
3. mírně nižší než konkurence
4. výrazně zaostává za konkurencí, časté reklamace
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
5. Výzkum a vývoj
1. vlastní vývoj, nové sofistikované výrobky, předstih před konkurencí
2. vývoj reaguje na požadavky zákazníků, vylepšování stávajících konkurenčních výrobků
3. kopírování konkurenčních výrobků, snaha dohnat konkurenci
4. absence vlastního vývoje, podniková kooperace, příležitostné zakázky
nízké
přiměřené
zvýšené
x
vysoké
6. Reklama a propagace
1. pravidelné náklady větší než v odvětví
2. pravidelné náklady odpovídající průměru v odvětví
3. nepravidelně, sporný přínos
4. nepravidelně, omezené náklady, nejistý přínos
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
7. Distribuce, servis
1. vybudovaná distribuční síť, rychlé a spolehlivé dodávky
2. vybudovaná distribuční síť, občas nepravidelné dodávky zákazníkům
3. neúplná distribuční síť
4. nedostatečná distribuční síť, bez zpětné vazby
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
IV. MANAGEMENT
1. Vize, strategie
1. jasná vize a strategie a prostředky jejího dosažení
2. změna vize, upřesňování strategií a bezprostředních cílů společnosti
nízké
přiměřené
3. strategie společnosti se postupně vytváří
zvýšené
4. neurčitá strategie, převažuje improvizace
vysoké
x
2. Klíčové osobnosti
1. zastupitelnost klíčových osobností
2. dostupná přiměřená náhrada
3. obtížná náhrada klíčových osobností
4. vysoká závislost na několika klíčových nepostradatelných osobnostech
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
3. Organizační struktura
1. jednoduchá a přehledná struktura, komunikace bez potíží
2. jednoduchá organizační struktura, běžné komunikační potíže
3. složitá organizační struktura, mnohoúčelové řízení
4. komplikovaná, nepřehledná, často se měnící struktura
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
V. VÝROBNÍ PROCES
1. Struktura výrobků - hodnocení pouze z pohledu výrobních rizik
1. vlastní finální nebo zavedené výrobky, opakované prodeje, minimální technické změny
2. vlastní výrobky, četné modifikace
3. zakázková výroba, opakované stabilní požadavky dle dodané dokumentace
4. nepravidelné zakázky, častá změna dokumentace od zákazníků
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
2. Technologické možnosti výroby
1. postačující stávající zařízení, vyzkoušená technologie, stávající výrobky
2. vyzkoušená technologie, stávající výrobky, nutné rozšíření nebo rekonstrukce stávajícího zařízení
3. stávající výrobky, obdobné postupy, potřebná zásadní obnova výrobních zařízení
4. komplexně nová výrobní zařízení, nová technologie, nové výrobky
nízké
přiměřené
zvýšené
vysoké
x
3. Pracovní síla
1. běžně dostupné profese, bez mimořádných nároků na kvalifikaci
2. dostupné profese, běžná učňovská, středoškolská, vysokoškolská kvalifikace
3. vyšší podíl specializovaných profesí, požadavky na zvyšování kvalifikace
4. převaha vysoce specializovaných profesí
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
4. Dodavatelé
1. stabilní dodavatelé, pravidelně požadované množství, bez potíží
2. stabilizovaný okruh dodavatelů, běžné dodavatelské problémy
3. částečná změna klíčových dodavatelů, výpadky dodávky
4. značně nestálí dodavatelé, pravidelné potíže s dodávkami
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
VI. SPECIFÍCKÉ FAKTORY ZISKOVÝCH MARŽÍ (PŘIDANÉ HODNOTY)
1. Úroveň fixních nákladů
1. podíl fixních nákladů (aktiv) na celkových nákladech (aktivech) je malý
2. podíl fixních nákladů (aktiv) je okolo průměru
3. podíl fixních nákladů (aktiv)je vysoký
4. podíl fixních nákladů (aktiv) je velmi vysoký
nízké
x
přiměřené
zvýšené
vysoké
2. Postavení podniku vůči odběratelům
1. velmi silné - větší počet malých odběratelů
2. silné - větší počet odběratelů, několik větších odběratelů s nepřevažujícím podílem
3. slabší - rozhodující váhu má několik velkých odběratelů
4. slabé - závislost na 1 až 2 silných odběratelích
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
3. Postavení podniku vůči dodavatelům
1. velmi silné - větší počet malých dodavatelů
2. silné - větší počet dodavatelů, několik větších dodavetelů s nepřevažujícím podílem
3. slabší - rozhodující váhu má několik velkých dodavatelů
4. slabé - závislost na 1 až 2 silných dodavatelích
nízké
přiměřené
x
zvýšené
vysoké
4. Bariéry vstupu do odvětví
1. velmi silné (např. výroba elektrické energie)
nízké
2. silné (např. výroba těžkého strojírenství)
přiměřené
3. překonatelné (specializované produkce)
zvýšené
4. slabé (např. oblast služeb - vzdělávací kursy)
vysoké
x
B. FAKTORY RIZIKA FINANCOVÁNÍ
1. Úročený cizí kapitál / vlastní kapitál
1. nízký podíl cizích zdrojů, dostatečná úvěrová kapacita
2. přiměřené cizí zdroje, prostor pro další financování cizím kapitálem
3. cizí zdroje ve stejné výši jako vlastní kapitál
4. cizí zdroje vyšší než vlastní kapitál
nízké
přiměřené
zvýšené
vysoké
x
nízké
x
2. Krytí úroků - EBIT/ placené úroky
1. dosahuje hodnotu 4,5 a více
2. dosahuje hodnotu 2,18 až 4,49
přiměřené
3. dosahuje hodnotu 1,57 až 2,17
zvýšené
4. je nižší než 1,57
vysoké
3. Krytí splátek úvěrů z cash flow - EBDIT/splátky úvěrů +leasingové splátky)
1. cash flow mnohonásobně převyšuje splátky
2. cash flow několikanásobně převyšuje splátky
3. cash flow dostatečně převyšuje splátky
4. cash flowje nižší než 1,2 násobek splátek
nízké
x
přiměřené
zvýšené
vysoké
4. Podíl čistého pracovního kapitálu (WC) na oběžných aktivech
1. WC kryje i část přechodné výše oběžných aktiv
2. WC kryje stálou výši oběžných aktiv
3. WC nekryje stálou výši oběžných aktiv
4. WC je nulový nebo dokonce zápomý
nízké
přiměřené
zvýšené
vysoké
x
5. Běžná a rychlá (okamžitá) likvidita
1. vysoká běžná a rychlá likvidita, dostačující likvidní prostředky
2. vysoká běžná likvidita, mírná závislost na zásobách
3. obvyklá hodnota běžné likvidity, nízký podíl likvidních prostředků v oběžných aktivech
4. nízká běžná likvidita, vysoké pohledávky a zásoby, nedostatek likvidních prostředků
6.
nízké
přiměřené
zvýšené
x
vysoké
Průměrná doba inkasa pohledávek
1. odpovídá době splatnosti faktur
2. přiměřeně převyšuje splatnost faktur
3. značně převyšuje splatnost faktur, riziko nedobytných pohledávek
4. vysoce převyšuje splatnost faktur, značný podíl nedobytných pohledávek
nízké
x
přiměřené
zvýšené
vysoké
7. Průměrná doba držení zásob
1. odpovídá minimálním nutným technologickým zásobám
2. přiměřená rezerva zásob, mírné předzásobení
3. zřetelně vyšší zásoby než je nutné, částečně zastaralé zásoby
4. vysoce předzásobená společnost, vysoký podíl zastaralých a neprodejných zásob
nízké
přiměřené
zvýšené
vysoké
x
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Vložka číslo: 13056/L
Oddiel: Sro
Obchodné meno:
S-ELEKTRO, s.r.o.
(od: 16.07.2001)
Sídlo:
K Priehrade 8
Horný Hričov 013 42
(od: 22.04.2002)
IČO:
36 400 351
(od: 16.07.2001)
Deň zápisu:
16.07.2001
(od: 16.07.2001)
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
(od: 16.07.2001)
Predmet činnosti: kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja
(od: 16.07.2001)
Spoločníci:
Svelin - elektro, spol. s r.o. IČO: 62 908 782
Čiklova 13/637
Praha 2
Česká republika
(od: 27.05.2004)
SOLID CZECH, spol.s r.o. IČO: 64 828 000
třída SNP 402
Hradec Králové 500 03
Česká republika
(od: 13.01.2007)
Svelin - elektro, spol. s r.o.
Vklad: 3 500 000 Sk Splatené: 3 500 000 Sk
(od: 13.01.2007)
SOLID CZECH, spol.s r.o.
Vklad: 3 500 000 Sk Splatené: 3 500 000 Sk
(od: 13.01.2007)
Výška vkladu
každého
spoločníka:
Štatutárny orgán: konateľ
(od: 27.05.2004)
Petr Suchan
Čiklova 637/13
Praha 2 - Nusle
Česká republika
Deň vzniku funkcie: 22.01.2004
(od: 27.05.2004)
Radek Žilka
Solanec pod Soláňem 677
Hutisko - Solanec
Česká republika
Deň vzniku funkcie: 22.01.2004
(od: 27.05.2004)
Konanie menom
spoločnosti:
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú
konatelia, každý samostatne.
(od: 27.05.2004)
Základné imanie: 7 000 000 Sk Rozsah splatenia: 7 000 000 Sk
(od: 13.01.2007)
Iné ďalšie právne Spoločnosť s ručením obmedzeným bola
skutočnosti:
založená spoločenskou zmluvou zo dňa
27.6.2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91
Zb.
(od: 16.07.2001)
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s
ručením obmedzeným zo dňa 27.6.2001, bola
zmenená ďalšími právnymi skutočnosťami
uvedenými v dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2001.
(od: 22.04.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 30.8.2002 bol
schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
(od: 22.10.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 30.12.2003 bol
schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
(od: 23.03.2004)
Na valnom zhromaždení 22.1.2004 bol
schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
(od: 27.05.2004)
Dátum
aktualizácie
údajov:
Dátum výpisu:
04.06.2007
06.06.2007
O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
ROZVAHA v plném rozsahu
S-ELEKTRO, s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
tis. Sk
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kontrolní číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
999
2002
2003
17 333
0
141
0
2004
16 425
25
735
0
2005
36400351
30.11.06
31.12.06
27 210
0
1 741
98
49 080
0
4 505
70
61 751
0
2 386
59
61 924
0
2 194
58
98
70
59
58
141
735
1 643
4 435
2 327
2 136
137
0
735
0
1 632
0
4 425
0
2 327
0
2 136
0
11
10
4
0
0
0
0
0
0
16 447
8 468
15 295
8 344
25 323
11 603
43 098
13 963
59 337
21 748
59 702
21 929
8 468
8 344
11 603
13 963
21 748
21 929
0
0
0
0
46
46
7 547
7 077
6 169
4 839
12 677
11 442
28 715
27 989
46
37 118
36 526
46
36 708
36 678
55
30
30
30
30
472
1 270
1 175
605
-2
432
167
265
5
782
87
695
30
1 043
230
813
91
420
317
103
562
425
294
131
1 018
300
718
745
212
370
370
146
143
1 477
409
28
28
28
28
533
68 587
65 280
3
108 694
1 068
194 843
246 976
247 668
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
72 121
0
2 203
58
0
0
58
0
0
0
0
0
2 145
0
0
2 145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 889
24 122
0
0
0
0
24 122
0
46
0
0
0
0
0
0
46
38 542
38 512
0
0
30
0
0
0
0
0
7 179
300
6 879
4 496
0
0
28
28
0
0
292 951
84 925
0
2 312
59
0
0
59
0
0
0
0
0
2 252
0
0
2 252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82 584
26 534
0
0
0
0
26 534
0
46
0
0
0
0
0
0
46
40 468
40 438
0
0
30
0
0
0
0
0
15 536
300
15 236
12 713
0
0
29
29
0
0
352 383
99 814
0
2 425
60
0
0
60
0
0
0
0
0
2 365
0
0
2 365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 359
29 188
0
0
0
0
29 188
0
46
0
0
0
0
0
0
46
42 490
42 460
0
0
30
0
0
0
0
0
25 636
300
25 336
22 670
0
0
29
29
0
0
421 898
116 148
0
2 545
62
0
0
62
0
0
0
0
0
2 483
0
0
2 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 574
32 107
0
0
0
0
32 107
0
46
0
0
0
0
0
0
46
44 613
44 583
0
0
30
0
0
0
0
0
36 808
300
36 508
33 701
0
0
30
30
0
0
498 265
133 004
0
2 670
63
0
0
63
0
0
0
0
0
2 607
0
0
2 607
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130 303
35 317
0
0
0
0
35 317
0
46
0
0
0
0
0
0
46
46 842
46 812
0
0
30
0
0
0
0
0
48 098
300
47 798
44 855
0
0
30
30
0
0
576 840
150 283
0
2 802
64
0
0
64
0
0
0
0
0
2 738
0
0
2 738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 450
38 849
0
0
0
0
38 849
0
46
0
0
0
0
0
0
46
49 182
49 152
0
0
30
0
0
0
0
0
59 373
300
59 073
55 987
0
0
31
31
0
0
657 087
167 774
0
2 940
65
0
0
65
0
0
0
0
0
2 875
0
0
2 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 802
42 734
0
0
0
0
42 734
0
46
0
0
0
0
0
0
46
51 640
51 610
0
0
30
0
0
0
0
0
70 383
300
70 083
66 850
0
0
31
31
0
0
737 913
185 250
0
3 085
67
0
0
67
0
0
0
0
0
3 018
0
0
3 018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182 133
47 007
0
0
0
0
47 007
0
46
0
0
0
0
0
0
46
54 220
54 190
0
0
30
0
0
0
0
0
80 859
300
80 559
77 174
0
0
32
32
0
0
818 141
202 472
0
3 237
68
0
0
68
0
0
0
0
0
3 169
0
0
3 169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199 203
51 708
0
0
0
0
51 708
0
46
0
0
0
0
0
0
46
56 930
56 900
0
0
30
0
0
0
0
0
90 519
300
90 219
86 677
0
0
32
32
0
0
896 534
219 199
0
3 397
69
0
0
69
0
0
0
0
0
3 328
0
0
3 328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 770
56 879
0
0
0
0
56 879
0
46
0
0
0
0
0
0
46
59 775
59 745
0
0
30
0
0
0
0
0
99 070
300
98 770
95 064
0
0
32
32
0
0
971 829
ROZVAHA v plném roysahu
S-ELEKTRO, s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
tis. Sk
IČ:
PASIVA
Č.ř.
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Finanční výpomoci krátkodobé
Závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kontrolní číslo
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
999
2002
2003
2004
2005
36400351
30.11.06
31.12.06
2007
17 333
-216
500
500
16 425
1 362
500
500
27 210
7 777
3 000
3 000
49 080
8 278
3 000
3 000
61 751
18 720
7 000
7 000
61 924
18 949
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
25
25
25
25
103
103
299
299
299
299
299
299
-510
-728
-510
-231
16 982
11
-728
1 565
14 493
95
760
1 488
-728
3 914
18 585
122
4 477
5 205
-728
502
39 166
319
4 978
5 706
-728
6 443
42 940
319
4 978
5 706
-728
6 672
42 884
319
11
0
95
7
122
520
319
2 877
319
1 869
319
1 869
7
520
2 877
1 869
1 869
10 501
9 889
8 233
6 370
13 058
5 264
21 328
16 482
25 452
19 254
25 380
19 334
156
170
42
230
131
969
5 379
425
217
1 633
2 241
717
367
1 381
986
733
459
4 020
986
770
263
4 027
244
6 470
533
6 158
140
4 885
140
14 642
15 300
15 316
4 885
14 384
916
0
91
91
14 400
916
0
91
91
240 470
240 933
6 470
0
567
567
6 158
0
570
570
0
848
848
13 726
916
0
1 636
1 636
68 996
63 565
104 078
194 182
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
72 121
27 783
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
11 421
11 421
2008
84 925
39 188
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
20 484
20 484
2009
99 814
52 654
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
31 889
31 889
116 148
67 575
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
45 355
45 355
133 004
83 060
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
60 276
60 276
150 283
98 919
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
75 761
75 761
167 774
114 941
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
91 620
91 620
185 250
130 896
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
107 642
107 642
202 472
146 544
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
123 597
123 597
219 199
161 641
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
299
299
0
139 245
139 245
9 063
44 245
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
26 741
20 301
0
0
986
998
349
4 107
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
93
93
0
279 329
11 405
45 642
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
28 138
21 316
0
0
986
1 220
427
4 189
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
95
95
0
328 199
13 466
47 064
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
29 560
22 382
0
0
986
1 421
497
4 273
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
97
97
0
385 694
14 921
48 475
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
30 971
23 501
0
0
986
1 574
551
4 359
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
99
99
0
449 573
15 485
49 843
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
32 339
24 676
0
0
986
1 653
578
4 446
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
101
101
0
516 430
15 859
51 261
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
33 757
25 910
0
0
986
1 723
603
4 535
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
103
103
0
585 169
16 021
52 728
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
35 224
27 205
0
0
986
1 783
624
4 625
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
105
105
0
654 968
15 955
54 247
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
36 743
28 565
0
0
986
1 832
641
4 718
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
107
107
0
724 937
15 649
55 819
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
38 315
29 994
0
0
986
1 869
654
4 812
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
109
109
0
794 132
15 097
57 447
319
0
0
0
319
1 869
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
0
39 943
31 493
0
0
986
1 892
662
4 909
0
0
0
0
15 316
0
14 400
916
0
111
111
0
861 589
STRUKTURA ROZVAHY (podíl na celkových aktivech)
S-ELEKTRO, s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
tis. Sk
IČ:
36400351
AKTIVA
Č.ř.
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
100,00%
100,00%
0,15%
4,47%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
6,40%
0,36%
9,18%
0,14%
3,86%
0,10%
3,05%
0,08%
2,72%
0,07%
2,43%
0,06%
2,19%
0,05%
2,01%
0,05%
1,86%
0,04%
1,75%
0,04%
1,67%
0,04%
1,60%
0,03%
1,55%
0,03%
0,36%
0,14%
0,10%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
0,81%
30.11.06
0,81%
4,47%
6,04%
9,04%
3,77%
2,97%
2,65%
2,37%
2,14%
1,96%
1,82%
1,71%
1,63%
1,57%
1,52%
0,79%
4,47%
6,00%
9,02%
3,77%
2,97%
2,65%
2,37%
2,14%
1,96%
1,82%
1,71%
1,63%
1,57%
1,52%
0,04%
0,02%
0,02%
94,89%
48,85%
93,12%
50,80%
93,07%
42,64%
87,81%
28,45%
96,09%
35,22%
96,91%
33,45%
97,24%
31,24%
97,54%
29,24%
97,78%
27,64%
97,97%
26,55%
98,12%
25,85%
98,23%
25,47%
98,32%
25,38%
98,39%
25,54%
98,44%
25,95%
48,85%
50,80%
42,64%
28,45%
35,22%
33,45%
31,24%
29,24%
27,64%
26,55%
25,85%
25,47%
25,38%
25,54%
25,95%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
43,54%
40,83%
37,56%
29,46%
46,59%
42,05%
58,51%
57,03%
0,07%
60,11%
59,15%
0,06%
53,44%
53,40%
0,05%
47,65%
47,62%
0,05%
42,57%
42,54%
0,04%
38,41%
38,38%
0,03%
35,22%
35,20%
0,03%
32,73%
32,71%
0,03%
30,78%
30,76%
0,02%
29,27%
29,25%
0,02%
28,12%
28,10%
0,02%
27,27%
27,26%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
9,95%
0,42%
9,54%
6,23%
18,29%
0,35%
17,94%
14,97%
25,68%
0,30%
25,38%
22,71%
31,69%
0,26%
31,43%
29,02%
36,16%
0,23%
35,94%
33,72%
39,51%
0,20%
39,31%
37,25%
41,95%
0,18%
41,77%
39,85%
43,65%
0,16%
43,49%
41,66%
44,71%
0,15%
44,56%
42,81%
45,20%
0,14%
45,06%
43,37%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,33%
0,11%
0,06%
2,72%
7,73%
4,32%
1,23%
-0,01%
2,49%
0,96%
1,53%
0,03%
4,76%
0,53%
4,23%
0,11%
3,83%
0,85%
2,99%
0,19%
0,86%
0,65%
0,21%
0,91%
0,69%
0,48%
0,21%
4,30%
1,22%
2,25%
2,25%
0,54%
0,53%
3,01%
0,83%
0,05%
0,05%
0,01%
2,18%
3,08%
STRUKTURA ROZVAHY (podíl na celkových pasivech)
S-ELEKTRO, s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
tis. Sk
IČ:
36400351
PASIVA
Č.ř.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty)
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Finanční výpomoci krátkodobé
Závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
100,00%
-1,25%
2,88%
2,88%
100,00%
8,29%
3,04%
3,04%
100,00%
28,58%
11,03%
11,03%
100,00%
16,87%
6,11%
6,11%
100,00%
30,32%
11,34%
11,34%
100,00%
38,52%
9,71%
9,71%
100,00%
46,14%
8,24%
8,24%
100,00%
52,75%
7,01%
7,01%
100,00%
58,18%
6,03%
6,03%
100,00%
62,45%
5,26%
5,26%
100,00%
65,82%
4,66%
4,66%
100,00%
68,51%
4,17%
4,17%
100,00%
70,66%
3,78%
3,78%
100,00%
72,38%
3,46%
3,46%
100,00%
73,74%
3,19%
3,19%
0,14%
0,14%
0,15%
0,15%
0,38%
0,38%
0,61%
0,61%
0,48%
0,48%
0,41%
0,41%
0,35%
0,35%
0,30%
0,30%
0,26%
0,26%
0,22%
0,22%
0,20%
0,20%
0,18%
0,18%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
37,33%
37,49%
119
120
121
3,27%
3,27%
3,47%
3,47%
-2,94%
-4,43%
9,12%
10,61%
-1,48%
1,02%
79,80%
0,65%
8,06%
9,24%
-1,18%
10,43%
69,54%
0,52%
24,12%
24,12%
31,95%
31,95%
39,05%
39,05%
45,32%
45,32%
50,41%
50,41%
54,61%
54,61%
58,11%
58,11%
61,04%
61,04%
63,52%
63,52%
-4,43%
9,53%
88,24%
0,58%
2,79%
5,47%
-2,68%
14,38%
68,30%
0,45%
15,84%
15,84%
-2,94%
-1,33%
97,97%
0,06%
12,57%
61,35%
0,44%
13,43%
53,74%
0,38%
13,49%
47,15%
0,32%
12,85%
41,74%
0,27%
11,64%
37,47%
0,24%
10,55%
34,11%
0,21%
9,55%
31,43%
0,19%
8,61%
29,28%
0,17%
7,73%
27,57%
0,16%
6,89%
26,21%
0,15%
0,06%
0,58%
0,04%
0,45%
1,91%
0,65%
5,86%
0,52%
3,03%
0,44%
2,59%
0,38%
2,20%
0,32%
1,87%
0,27%
1,61%
0,24%
1,41%
0,21%
1,24%
0,19%
1,11%
0,17%
1,01%
0,16%
0,92%
0,15%
0,85%
0,04%
1,91%
5,86%
3,03%
2,59%
2,20%
1,87%
1,61%
1,41%
1,24%
1,11%
1,01%
0,92%
0,85%
60,58%
57,05%
50,12%
38,78%
47,99%
19,35%
43,46%
33,58%
41,22%
31,18%
37,08%
28,15%
33,13%
25,10%
29,61%
22,42%
26,66%
20,23%
24,31%
18,55%
22,46%
17,24%
21,00%
16,22%
19,83%
15,42%
18,92%
14,81%
18,22%
14,37%
0,90%
0,98%
0,24%
1,40%
0,80%
5,90%
19,77%
1,56%
0,80%
6,00%
4,57%
1,46%
0,75%
2,81%
1,60%
1,19%
0,74%
6,51%
1,37%
1,38%
0,48%
5,69%
1,16%
1,44%
0,50%
4,93%
0,99%
1,42%
0,50%
4,28%
0,85%
1,36%
0,47%
3,75%
0,74%
1,24%
0,43%
3,34%
0,66%
1,15%
0,40%
3,02%
0,59%
1,06%
0,37%
2,76%
0,53%
0,99%
0,35%
2,55%
0,49%
0,92%
0,32%
2,38%
0,45%
0,86%
0,30%
2,24%
1,41%
37,33%
3,25%
37,49%
0,51%
17,95%
0,29%
29,83%
24,78%
21,24%
18,03%
15,34%
13,19%
11,52%
10,19%
9,13%
8,27%
7,56%
6,99%
17,95%
27,97%
1,87%
23,29%
1,48%
19,97%
1,27%
16,96%
1,08%
14,43%
0,92%
12,40%
0,79%
10,83%
0,69%
9,58%
0,61%
8,58%
0,55%
7,77%
0,49%
7,11%
0,45%
6,57%
0,42%
3,12%
3,12%
3,33%
3,33%
0,15%
0,15%
0,13%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY (meziroční indexy změn)
S-ELEKTRO, s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
tis. Sk
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
2003
-0,0524
4,2128
2004
0,6566
-1,0000
1,3687
2005
36400351
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0,8037
0,2582
0,1679
0,1775
0,1753
0,1636
0,1451
0,1299
0,1164
0,1042
0,0930
0,0826
1,5876
-0,2857
-0,4704
-0,1571
-0,0766
-0,0153
0,0492
0,0200
0,0492
0,0200
0,0493
0,0200
0,0493
0,0200
0,0493
0,0200
0,0493
0,0200
0,0493
0,0200
0,0494
0,0200
0,0494
0,0200
-0,2857
-0,1571
-0,0153
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
4,2128
1,2354
1,6993
-0,4753
-0,0781
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
4,3650
1,2204
1,7114
-0,4741
-0,0781
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
-0,0909
-1,0000
-1,0000
-0,0700
-0,0146
0,6556
0,3906
0,7019
0,2034
0,3768
0,5575
0,1778
0,1092
0,1816
0,1000
0,1789
0,1000
0,1665
0,1000
0,1473
0,1000
0,1316
0,1000
0,1177
0,1000
0,1052
0,1000
0,0937
0,1000
0,0832
0,1000
-0,0146
0,3906
0,2034
0,5575
0,1092
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2926
0,3050
0,0000
0,0384
0,0544
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0500
0,0500
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1641
0,0000
1,2148
1,8278
0,6501
0,0000
0,6629
0,7833
0,4358
0,0000
0,4410
0,4866
0,3067
0,0000
0,3092
0,3309
0,2344
0,0000
0,2359
0,2482
0,1854
0,0000
0,1864
0,1940
0,1489
0,0000
0,1495
0,1544
0,1195
0,0000
0,1199
0,1231
0,0945
0,0000
0,0948
0,0968
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
0,0150
-0,1826
-0,3162
1,0550
1,3645
1,2651
1,4462
-0,4545
0,0000
0,0000
1,6907
-0,0748
-0,4851
-1,0000
3,5000
0,8102
-0,4790
1,6226
5,0000
0,3338
1,6437
0,1698
2,0333
-0,5973
0,3783
-0,8733
5,1758
0,0119
-0,0726
0,2718
-1,0000
15,8920
0,0204
51,5122
-0,5034
0,7453
-0,6054
-0,6135
9,1164
1,8601
-0,9810
-0,9315
0,0150
0,0150
355,0000
-1,0000
-1,0000
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY (meziroční indexy změn)
S-ELEKTRO, s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
tis. Sk
PASIVA
IČ:
Č.ř.
PASIVA CELKEM
67
Vlastní kapitál
68
Základní kapitál
69
Základní kapitál
70
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
71
Změny základního kapitálu
72
Kapitálové fondy
73
Emisní ážio
74
Ostatní kapitálové fondy
75
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
76
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
77
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
78
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
79
Statutární a ostatní fondy
80
Výsledek hospodaření minulých let
81
Nerozdělený zisk minulých let
82
Neuhrazená ztráta minulých let
83
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
84
Cizí zdroje
85
Rezervy
86
Rezervy podle zvláštních předpisů
87
Rezerva na důchody a podobné závazky
88
Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty)
89
Ostatní rezervy
90
Dlouhodobé závazky
91
Závazky z obchodních vztahů
92
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
93
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
94
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
95
Dlouhodobé přijaté zálohy
96
Vydané dluhopisy
97
Dlouhodobé směnky k úhradě
98
Dohadné účty pasivní
99
Jiné závazky
100
Odložený daňový závazek
101
Krátkodobé závazky
102
Závazky z obchodních vztahů
103
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
104
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
105
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
106
Závazky k zaměstnancům
107
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
108
Stát - daňové závazky a dotace
109
Krátkodobé přijaté zálohy
110
Vydané dluhopisy
111
Dohadné účty pasivní
112
Jiné závazky
113
Bankovní úvěry a výpomoci
114
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
Bankovní úvěry krátkodobé
116
Finanční výpomoci krátkodobé
117
Fin. závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
119
Výdaje příštích období
120
Výnosy příštích období
121
2003
2004
2005
36400351
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-0,0524
7,3056
0,0000
0,0000
0,6566
4,7100
5,0000
5,0000
0,8037
0,0644
0,0000
0,0000
0,2582
1,2614
1,3333
1,3333
0,1679
0,4841
0,0000
0,0000
0,1775
0,4105
0,0000
0,0000
0,1753
0,3436
0,0000
0,0000
0,1636
0,2834
0,0000
0,0000
0,1451
0,2292
0,0000
0,0000
0,1299
0,1909
0,0000
0,0000
0,1164
0,1620
0,0000
0,0000
0,1042
0,1388
0,0000
0,0000
0,0930
0,1195
0,0000
0,0000
0,0826
0,1030
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1200
3,1200
1,9029
1,9029
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,4275
2,0440
0,1119
0,0963
0,0000
11,8347
0,0964
0,0000
1,2943
1,0016
1,0000
0,4066
0,0304
0,0000
0,5568
0,5568
0,4223
0,4223
0,3290
0,3290
0,2569
0,2569
0,2093
0,2093
0,1749
0,1749
0,1482
0,1482
0,1266
0,1266
0,0000
1,5010
0,2823
0,2842
4,8908
2,4980
0,0000
-0,8717
1,1074
1,6148
0,7935
0,7935
-0,4275
7,7749
-0,1466
7,6364
0,2585
0,0316
0,0000
0,1807
0,0311
0,0000
0,1081
0,0300
0,0000
0,0378
0,0282
0,0000
0,0241
0,0284
0,0000
0,0102
0,0286
0,0000
-0,0041
0,0288
0,0000
-0,0192
0,0290
0,0000
-0,0352
0,0292
0,0000
7,6364
0,2842
73,2857
1,6148
4,5327
0,0000
-0,3504
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
73,2857
4,5327
-0,3504
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,2160
-0,3558
0,5861
-0,1736
0,6333
2,1311
0,1934
0,1682
0,0507
0,0544
0,0522
0,0500
0,0505
0,0500
0,0477
0,0500
0,0442
0,0500
0,0438
0,0500
0,0435
0,0500
0,0431
0,0500
0,0428
0,0500
0,0425
0,0500
0,4744
-0,2294
22,0714
0,8478
0,6565
0,6852
-0,5834
0,6871
0,6912
-0,1543
-0,5600
0,0223
0,2507
1,9109
0,0000
0,3615
-0,2390
0,0217
0,0000
0,2225
0,2225
0,0200
0,0000
0,1650
0,1650
0,0200
0,0000
0,1075
0,1075
0,0200
0,0000
0,0500
0,0500
0,0200
0,0000
0,0425
0,0425
0,0200
0,0000
0,0350
0,0350
0,0200
0,0000
0,0275
0,0275
0,0200
0,0000
0,0200
0,0200
0,0200
0,0000
0,0125
0,0125
0,0200
1,1844
-0,0482
-0,7373
-0,2067
0,0000
1,9973
-1,0000
0,0449
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,8098
0,0479
0,0000
0,0011
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9292
0,9292
-0,9444
-0,9444
0,0217
0,0217
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
-0,0482
-1,0000
0,0053
0,0053
0,4877
0,4877
S-ELEKTRO, s.r.o.
tis. Sk
AKTIVA
tis. Kč
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Dlouhodobý majetek
DM na leasing
Oběžná aktiva
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Ostatní aktiva
STÁLÁ AKTIVA
tis. Kč
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Nehmotný DM
Pozemky
Budovy
Ostatní DHM
DM na leasing
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Finanční investice
OBĚŽNÁ AKTIVA
tis. Kč
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Finanční majetek zbytný
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Krátkodobé pohledávky
PASIVA
tis. Kč
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-50 000
2003
2002
0
Ostatní pasiva
VLASTNÍ KAPITÁL
tis. Kč
200 000
150 000
100 000
50 000
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-50 000
2003
2002
0
HV běž. období
HV k rozdělení
HV min. let
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Kapitálové fondy
CIZÍ ZDROJE
tis. Kč
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Závazky z leasingu
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Krátkodobé závazky
S-ELEKTRO, s.r.o.
tis. Sk
STRUKTURA AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Dlouhodobý majetek
DM na leasing
Oběžná aktiva
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Ostatní aktiva
STRUKTURA STÁLÝCH AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Nehmotný DM
Pozemky
Budovy
Ostatní DHM
DM na leasing
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Finanční investice
STRUKTURA OBĚŽNÝCH AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Finanční majetek zbytný
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Krátkodobé pohledávky
STRUKTURA PASIV
100%
80%
60%
40%
20%
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2015
2016
2013
2012
2011
2010
2009
Cizí zdroje
2014
Vlastní kapitál
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-20%
2002
0%
Ostatní pasiva
STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU
100%
50%
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-50%
2002
0%
-100%
HV běž. období
HV k rozdělení
HV min. let
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Kapitálové fondy
STRUKTURA CIZÍCH ZDROJŮ
100%
80%
60%
40%
20%
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Závazky z leasingu
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
Krátkodobé závazky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
S-ELEKTRO, s.r.o.
Označ.
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
1.
2.
**
XIII.
R.
S.
1.
2.
*
T.
***
tis. Sk
IČ: 36400351
Č.ř.
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
Obchodní marže
03
Výkony
04
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
05
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
Aktivace
07
Výkonová spotřeba
08
Spotřeba materiálu a energie
09
Služby
10
z toho leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Přidaná hodnota
11
Osobní náklady
12
Mzdové náklady
13
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
Sociální náklady
16
Daně a poplatky
17
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
Odpisy z leasingu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
Tržby z prodeje materiálu
21
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
Prodaný materiál
24
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti
25
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
30
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem 34
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
40
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti
41
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
48
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
- splatná
50
- odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
- splatná
56
- odložená
57
Mimořádný hospodářský výsledek
58
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
59
Hosp. výsledek za účetní období
60
Hosp. výsledek před zdaněním
Kontrolní číslo
099
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
224 352
175 668
48 684
0
0
0
0
16 131
5 968
10 163
274 270
214 806
59 464
0
0
0
0
19 720
7 295
12 425
319 525
250 378
69 147
0
0
0
0
22 974
8 499
14 475
353 874
277 519
76 355
0
0
0
0
25 444
9 413
16 031
371 568
291 728
79 839
0
0
0
0
26 716
9 884
16 832
387 359
304 564
82 795
0
0
0
0
27 851
10 304
17 548
400 917
315 772
85 144
0
0
0
0
28 826
10 664
18 162
411 942
325 119
86 823
0
0
0
0
29 619
10 957
18 661
420 181
332 402
87 779
0
0
0
0
30 211
11 177
19 034
425 433
337 454
87 979
0
0
0
0
30 589
11 316
19 272
32 553
16 599
11 976
0
4 192
432
142
2 086
39 744
20 292
14 640
0
5 124
528
174
2 189
46 173
23 640
17 056
0
5 970
615
202
2 297
50 911
26 182
18 890
0
6 611
681
224
2 410
53 124
27 491
19 834
0
6 942
715
235
2 529
54 944
28 659
20 677
0
7 237
745
245
2 653
56 318
29 662
21 401
0
7 490
771
254
2 784
57 204
30 478
21 989
0
7 696
792
261
2 922
57 568
31 087
22 429
0
7 850
808
266
3 066
57 390
31 476
22 709
0
7 948
818
270
3 217
65
65
20
24
28
31
32
34
35
36
37
37
23
23
7
8
10
11
11
12
12
13
13
13
201
246
287
318
334
348
360
370
377
382
10
1 229
23
2 348
0
28
2 871
0
33
3 344
0
36
3 704
0
38
3 889
0
40
4 054
0
41
4 196
0
42
4 312
0
43
4 398
0
44
4 453
0
8 023
9 943
11 212
14 016
16 453
18 130
18 705
19 046
19 126
18 928
18 441
17 661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
153
2 557
2 438
0
0
-24
2 126
2 126
72
153
3 126
2 980
0
0
64
2 675
2 675
155
153
3 642
3 472
0
0
172
3 159
3 159
256
153
4 033
3 845
0
0
291
3 500
3 500
368
153
4 235
4 038
0
0
412
3 632
3 632
481
153
4 415
4 209
0
0
533
3 720
3 720
594
153
4 569
4 356
0
0
653
3 758
3 758
704
153
4 695
4 476
0
0
769
3 743
3 743
809
153
4 789
4 566
0
0
879
3 671
3 671
905
153
4 849
4 623
0
0
978
3 541
3 541
9 063
11 405
13 466
14 921
15 485
15 859
16 021
15 955
15 649
15 097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.11.06
31.12.06
44 197
31 927
12 270
145
145
72 349
50 638
21 711
0
98 968
75 832
23 136
334
334
149 483
117 070
32 413
0
175 275
137 240
38 035
0
6 367
1 051
5 316
0
6 048
3 181
2 308
8 091
3 350
4 741
0
13 620
5 511
3 988
9 058
3 137
5 921
0
14 412
9 265
6 698
10 518
4 694
5 824
0
21 895
10 818
7 814
12 004
5 121
6 883
821
52
44
642
0
0
1 335
188
48
445
0
0
2 207
360
87
1 426
0
0
2 672
332
95
1 883
0
65
65
3 158
360
104
2 054
0
0
0
23
23
95
95
27
95
122
196
123
319
13
340
11
1 918
1
1 054
9
1 127
1 759
5 682
2 385
0
0
0
1
1
1 531
566
357
300
1 185
965
943
943
-1 242
771
771
1 781
121
335
2
2
3 669
318
71
2
2
26 031
12 753
9 235
6
1 017
907
1 714
52
1 177
1 372
1 185
57
1 284
1 497
1 293
-1 818
110
156
-46
457
72
17
10
10
-938
0
-1 023
1 606
1 606
7 085
46
688
0
7 314
46
688
0
-216
245
45
-642
-642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 565
2 510
127 866
3 914
4 687
208 920
502
622
259 034
6 443
6 443
397 757
6 672
8 278
468 284
9 063
11 188
601 456
11 405
14 080
736 501
13 466
16 625
858 574
14 921
18 421
950 616
15 485
19 118
997 004
15 859
19 579
1 037 643
16 021
19 779
1 071 601
15 955
19 697
1 098 054
15 649
19 319
1 116 319
15 097
18 639
1 125 885
STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (podíl na tržbách ř.01+ř.05)
S-ELEKTRO, s.r.o.
tis. Sk
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
1.
2.
**
XIII.
R.
S.
1.
2.
*
W.
***
IČ: 36400351
Č.ř.
Označ.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
z toho leasing
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
Hosp. výsledek za účetní období
Hosp. výsledek před zdaněním
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2003
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
99,7%
72,0%
27,7%
0,3%
0,3%
100,0%
70,0%
30,0%
99,7%
76,4%
23,3%
0,3%
0,3%
100,0%
78,3%
21,7%
100,0%
78,3%
21,7%
100,0%
78,3%
21,7%
100,0%
78,3%
21,7%
100,0%
78,4%
21,6%
100,0%
78,4%
21,6%
100,0%
78,5%
21,5%
100,0%
78,6%
21,4%
100,0%
78,8%
21,2%
100,0%
78,9%
21,1%
100,0%
79,1%
20,9%
100,0%
79,3%
20,7%
14,4%
2,4%
12,0%
11,2%
4,6%
6,6%
9,1%
3,2%
6,0%
7,0%
3,1%
3,9%
6,8%
2,9%
3,9%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
7,2%
2,7%
4,5%
13,6%
7,2%
5,2%
18,8%
7,6%
5,5%
14,5%
9,3%
6,7%
14,6%
7,2%
5,2%
14,9%
7,3%
5,3%
14,5%
7,4%
5,3%
14,5%
7,4%
5,3%
14,5%
7,4%
5,3%
14,4%
7,4%
5,3%
14,3%
7,4%
5,3%
14,2%
7,4%
5,3%
14,0%
7,4%
5,3%
13,9%
7,4%
5,3%
13,7%
7,4%
5,3%
13,5%
7,4%
5,3%
1,9%
0,1%
0,1%
1,4%
1,8%
0,3%
0,1%
0,6%
2,2%
0,4%
0,1%
1,4%
1,8%
0,2%
0,1%
1,3%
0,0%
0,0%
1,8%
0,2%
0,1%
1,2%
0,0%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,9%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,8%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
1,9%
0,2%
0,1%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
2004
2005
30.11.06
31.12.06
0,2%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
0,0%
0,8%
0,0%
2,7%
0,0%
1,1%
0,0%
0,8%
0,0%
0,7%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
4,0%
7,9%
2,4%
5,4%
5,7%
5,0%
5,1%
5,1%
5,1%
5,0%
4,9%
4,8%
4,6%
4,4%
4,2%
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
0,0%
0,0%
3,5%
1,3%
0,5%
0,4%
1,6%
0,0%
1,0%
0,9%
1,7%
0,0%
0,8%
0,9%
0,8%
0,0%
0,7%
0,9%
0,7%
0,0%
0,1%
1,1%
1,1%
0,0%
0,1%
1,1%
1,1%
0,0%
0,0%
1,1%
1,1%
0,1%
0,0%
1,1%
1,1%
0,1%
0,0%
1,1%
1,1%
0,1%
0,0%
1,1%
1,1%
0,1%
0,0%
1,1%
1,1%
0,2%
0,0%
1,1%
1,1%
0,2%
0,0%
1,1%
1,1%
0,2%
0,0%
1,1%
1,1%
2,2%
2,1%
2,1%
-1,7%
1,1%
1,1%
-0,6%
-0,6%
0,9%
0,9%
0,0%
0,9%
0,9%
0,0%
1,0%
1,0%
0,1%
1,0%
1,0%
0,1%
1,0%
1,0%
0,1%
1,0%
1,0%
0,1%
1,0%
1,0%
0,2%
0,9%
0,9%
0,2%
0,9%
0,9%
0,2%
0,9%
0,9%
0,2%
0,8%
0,8%
4,0%
0,3%
0,8%
0,0%
0,0%
5,1%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
-1,8%
0,1%
0,2%
0,0%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
4,7%
0,0%
0,5%
4,2%
0,0%
0,4%
4,0%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,1%
4,0%
3,9%
3,7%
3,5%
-0,5%
0,3%
0,0%
-0,4%
-0,4%
3,5%
5,7%
5,4%
6,5%
0,5%
0,6%
4,3%
4,3%
3,8%
4,7%
4,0%
5,0%
4,2%
5,1%
4,2%
5,2%
4,2%
5,2%
4,2%
5,1%
4,1%
5,1%
4,0%
4,9%
3,9%
4,8%
3,7%
4,6%
3,5%
4,4%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (meziroční indexy změn)
S-ELEKTRO, s.r.o.
tis. Sk
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
F.
IČ: 36400351
Č.ř.
Označ.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
z toho leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
20
2004
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
XI.
M.
XII.
N.
XIII.
O.
XIV.
P.
XV.
Q.
XVI.
R.
*
S.
1.
2.
**
XVII.
T.
U.
1.
2.
*
W.
***
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
Hosp. výsledek za účetní období
Hosp. výsledek před zdaněním
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0,6370
0,5861
0,7694
-1,0000
-1,0000
0,3679
0,4975
0,0656
0,5104
0,5438
0,4010
-1,0000
-1,0000
0,5009
0,5005
0,5020
0,2225
0,2228
0,2214
0,1650
0,1656
0,1628
0,1075
0,1084
0,1042
0,0500
0,0512
0,0456
0,0425
0,0440
0,0370
0,0350
0,0368
0,0284
0,0275
0,0296
0,0197
0,0200
0,0224
0,0110
0,0125
0,0152
0,0023
0,2708
2,1874
-0,1082
0,1195
-0,0636
0,2489
0,1612
0,4963
-0,0164
0,5337
0,2713
0,7451
0,2225
0,2225
0,2225
0,1650
0,1650
0,1650
0,1075
0,1075
0,1075
0,0500
0,0500
0,0500
0,0425
0,0425
0,0425
0,0350
0,0350
0,0350
0,0275
0,0275
0,0275
0,0200
0,0200
0,0200
0,0125
0,0125
0,0125
1,2520
0,7325
0,7279
0,0581
0,6812
0,6795
0,5192
0,1676
0,1666
0,4868
0,5344
0,5326
0,2209
0,2225
0,2225
0,1618
0,1650
0,1650
0,1026
0,1075
0,1075
0,0435
0,0500
0,0500
0,0343
0,0425
0,0425
0,0250
0,0350
0,0350
0,0157
0,0275
0,0275
0,0064
0,0200
0,0200
-0,0031
0,0125
0,0125
0,6261
2,6154
0,0909
-0,3069
0,6532
0,9149
0,8125
2,2045
0,2107
-0,0778
0,0920
0,3205
0,5687
0,2998
0,4960
0,1080
-0,6998
-1,0000
0,2225
0,2225
0,2225
0,0492
0,2225
0,1650
0,1650
0,1650
0,0492
0,1650
0,1075
0,1075
0,1075
0,0493
0,1075
0,0500
0,0500
0,0500
0,0493
0,0500
0,0425
0,0425
0,0425
0,0493
0,0425
0,0350
0,0350
0,0350
0,0493
0,0350
0,0275
0,0275
0,0275
0,0493
0,0275
0,0200
0,0200
0,0200
0,0494
0,0200
0,0125
0,0125
0,0125
0,0494
0,0125
-0,6998
-1,0000
0,2225
0,1650
0,1075
0,0500
0,0425
0,0350
0,0275
0,0200
0,0125
0,2225
0,1650
0,1075
0,0500
0,0425
0,0350
0,0275
0,0200
0,0125
-0,7158
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
V.
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
H.
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
VI. Ostatní provozní výnosy
I.
Ostatní provozní náklady
VII. Převod provozních výnosů
J.
Převod provozních nákladů
*
Provozní hospodářský výsledek
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
K.
Prodané cenné papíry a vklady
IX. Výnosy z finančních investic
1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
2. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
3. Výnosy z ostatních finančních investic
X.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
L.
Náklady z finančního majetku
IV.
G.
2005
0,2842
6,2593
0,2947
1,6148
-1,0000
-1,0000
-1,0000
-0,1538
4,6412
-0,9091
-0,4505
8,0000
0,0693
1,5700
1,0835
0,2225
0,2225
0,1650
0,1650
0,1075
0,1075
0,0500
0,0500
0,0425
0,0425
0,0350
0,0350
0,0275
0,0275
0,0200
0,0200
0,0125
0,0125
2,2302
-0,5803
2,3639
0,3975
0,2500
0,1739
0,1019
0,0317
0,0182
0,0042
-0,0103
-0,0258
-0,0423
-1,0000
356,0000
-0,8040
1,0936
1,8487
2,0233
0,4464
7,6667
0,1573
0,5127
-0,3086
-0,8042
-0,8699
0,8637
1,0573
6,0501
0,0000
0,2225
0,2225
1,1641
0,0000
0,1650
0,1650
0,6501
0,0000
0,1075
0,1075
0,4358
0,0000
0,0500
0,0500
0,3067
0,0000
0,0425
0,0425
0,2344
0,0000
0,0350
0,0350
0,1854
0,0000
0,0275
0,0275
0,1489
0,0000
0,0200
0,0200
0,1195
0,0000
0,0125
0,0125
-2,2870
-0,1824
-0,1824
-0,4638
-0,8573
-0,7977
0,9746
3,6918
0,2585
0,2585
1,6748
0,1807
0,1807
0,6939
0,1081
0,1081
0,4161
0,0378
0,0378
0,2942
0,0241
0,0241
0,2248
0,0102
0,0102
0,1775
-0,0041
-0,0041
0,1419
-0,0192
-0,0192
0,1131
-0,0352
-0,0352
1,0601
1,6281
-0,7881
0,0000
0,0000
-0,8754
-0,7736
-0,7606
4,0000
4,0000
0,4840
-1,0000
-1,0000
1,0000
14,5033
-0,3611
39,4706
-1,0000
-1,0000
0,2791
-1,0000
-1,0000
0,2585
0,1807
0,1081
0,0378
0,0241
0,0102
-0,0041
-0,0192
-0,0352
2,1343
-0,8163
-15,2667
1,0000
1,5010
0,8673
-0,8717
-0,8673
11,8347
9,3585
0,4066
0,7365
0,2585
0,2585
0,1807
0,1807
0,1081
0,1081
0,0378
0,0378
0,0241
0,0241
0,0102
0,0102
-0,0041
-0,0041
-0,0192
-0,0192
-0,0352
-0,0352
NÁKLADOVOST TRŽEB
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Náklady na zboží
Výk. spotřeba - služby
Odpisy
Prov. hosp. výsledek
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Výk. spotřeba - mat.+energie
Osobní náklady
Ostatní prov. náklady
Tržby
STRUKTURA NÁKLADOVOSTI TRŽEB
100%
80%
60%
40%
20%
Náklady na zboží
Výk. spotřeba - služby
Odpisy
Prov. hosp. výsledek
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0%
Výk. spotřeba - mat.+energie
Osobní náklady
Ostatní prov. náklady
STRUKTURA PŘIDANÉ HODNOTY
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Přidaná hodnota
STRUKTURA PROVOZNÍHO HV
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Osobní náklady
Ostatní provozní náklady
Prodej majetku + ost. výnosy
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Odpisy
Přidaná hodnota
Provozní výsledek hospodaření
VÝKAZ CASH FLOW
S-ELEKTRO, s.r.o.
tis. Sk
2003
P
Z
A
B
C
F
R
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
FINANČNÍ MAJETEK NA POČÁTKU ROKU
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
+ odpisy
+ přírůstky rezerv
+ přírůstky ostatních pasiv
- přírůstky ostatních aktiv
cash flow I (z vlastní činnosti)
- přírůstek zásob
cash flow II (po zohlednění zásob)
- přírůstek krátkodobých pohledávek
+ přírůstek krátkodobých závazků
+ přírůstek krátkodobých úvěrů a fin. výpomocí
Cash flow z provozní činnosti
- přírůstek pohledávek za upsaný VK
- přírůstek nehmotného DM (bez vlivu odpisů)
- přírůstek hmotného DM (bez vlivu odpisů)
- přírůstek finančních investic
Cash flow z investiční činnosti
+ přírůstek základního kapitálu
+ přírůstek kapitálových fondů
+ přírůstek fondů ze zisku
+ přírůstek HV minulých období (bez HV b.ú.o.)
+ přírůstek dlouhodobých závazků
+ přírůstek dlouhodobých bank. úvěrů
- přírůstek dlouhodobých pohledávek
Cash flow z finanční činnosti
CASH FLOW CELKEM
FINANČNÍ MAJETEK NA KONCI ROKU
432
1 565
642
84
3
375
2 669
124
2 793
1 378
-2 268
-312
1 591
-25
0
-1 236
0
-1 261
0
0
0
13
7
0
0
20
350
782
782
3 914
445
27
278
224
4 888
-3 259
1 629
-6 508
4 825
-1 273
-1 327
25
-98
-1 353
0
-1 426
2 500
0
78
-77
513
0
0
3 014
261
1 043
1 043
502
1 426
197
788
-1 331
1 582
-2 360
-778
-16 038
8 270
9 757
1 211
0
28
-4 218
0
-4 190
0
0
196
-197
2 357
0
0
2 356
-623
420
420
6 443
1 883
0
-1 545
1 449
8 230
-7 785
445
-8 403
4 124
658
-3 176
0
11
225
0
236
4 000
0
0
-1
-1 008
0
-46
2 945
5
425
425
9 063
2 086
0
2
0
11 151
-2 374
8 776
-1 424
1 289
16
8 658
0
1
-1 905
0
-1 904
0
0
0
0
0
0
0
0
6 754
7 179
7 179
11 405
2 189
0
2
0
13 595
-2 412
11 183
-1 926
1 397
0
10 655
0
-1
-2 296
0
-2 297
0
0
0
0
0
0
0
0
8 357
15 536
15 536
13 466
2 297
0
2
0
15 764
-2 653
13 111
-2 022
1 421
0
12 511
0
-1
-2 409
0
-2 411
0
0
0
0
0
0
0
0
10 100
25 636
25 636
14 921
2 410
0
2
0
17 333
-2 919
14 414
-2 123
1 411
0
13 702
0
-1
-2 528
0
-2 529
0
0
0
0
0
0
0
0
11 172
36 808
36 808
15 485
2 529
0
2
0
18 016
-3 211
14 805
-2 229
1 368
0
13 944
0
-1
-2 653
0
-2 654
0
0
0
0
0
0
0
0
11 290
48 098
48 098
15 859
2 653
0
2
0
18 514
-3 532
14 982
-2 341
1 418
0
14 059
0
-1
-2 784
0
-2 785
0
0
0
0
0
0
0
0
11 274
59 373
59 373
16 021
2 784
0
2
0
18 807
-3 885
14 922
-2 458
1 468
0
13 932
0
-1
-2 921
0
-2 922
0
0
0
0
0
0
0
0
11 010
70 383
70 383
15 955
2 922
0
2
0
18 878
-4 273
14 605
-2 580
1 519
0
13 543
0
-1
-3 065
0
-3 067
0
0
0
0
0
0
0
0
10 477
80 859
80 859
15 649
3 066
0
2
0
18 716
-4 701
14 015
-2 710
1 572
0
12 878
0
-1
-3 217
0
-3 218
0
0
0
0
0
0
0
0
9 660
90 519
90 519
15 097
3 217
0
2
0
18 316
-5 171
13 145
-2 845
1 627
0
11 928
0
-1
-3 376
0
-3 377
0
0
0
0
0
0
0
0
8 551
99 070
Převis CF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STRUKTURA CASH FLOW
120 000
100 000
80 000
CF z finanční činnosti
CF z investiční činnosti
60 000
CF z provozní činnosti
40 000
HV za účetní období
fin.majeket na konci roku
20 000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-20 000
S-ELEKTRO, s.r.o.
tis. Sk
POMĚROVÉ UKAZATELE
Ukazatele rentability (výnosnosti)
2003
EBIT/CA
EBIT/T
T/CA
Z/CA
EBIT/(VK+D)
Z/VK
Z/T
T/CA
CA/VK
CF/VK
Z/T
N/T
OsN/T
2004
0,153
0,057
2,700
0,095
1,715
1,149
0,035
2,700
12,059
1,620
0,035
0,953
0,072
0,185
0,070
2,659
0,144
0,599
0,503
0,054
2,659
3,499
0,560
0,054
0,896
0,076
2005
0,033
0,017
2,023
0,010
0,143
0,061
0,005
2,023
5,929
0,233
0,005
0,967
0,093
2006
0,123
0,051
2,421
0,104
0,364
0,344
0,043
2,421
3,299
0,445
0,043
0,939
0,072
2007
0,157
0,051
3,111
0,126
0,378
0,326
0,040
3,111
2,596
0,401
0,040
0,939
0,074
2008
2009
0,168
0,052
3,230
0,134
0,344
0,291
0,042
3,230
2,167
0,347
0,042
0,938
0,074
2010
0,168
0,053
3,201
0,135
0,306
0,256
0,042
3,201
1,896
0,299
0,042
0,937
0,074
2011
0,160
0,052
3,047
0,128
0,266
0,221
0,042
3,047
1,719
0,256
0,042
0,938
0,074
UKAZATELE RENTABILITY
2012
0,145
0,052
2,794
0,116
0,226
0,186
0,042
2,794
1,601
0,217
0,042
0,938
0,074
2013
0,131
0,051
2,578
0,106
0,195
0,160
0,041
2,578
1,519
0,187
0,041
0,940
0,074
2014
0,119
0,050
2,390
0,095
0,170
0,139
0,040
2,390
1,460
0,164
0,040
0,941
0,074
2015
0,107
0,048
2,224
0,086
0,149
0,122
0,039
2,224
1,415
0,144
0,039
0,943
0,074
0,096
0,046
2,075
0,077
0,131
0,107
0,037
2,075
1,382
0,128
0,037
0,945
0,074
UKAZATELE RENTABILITY
1,800
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,400
2005
0,200
ROA - Rentabilita celkových aktiv
ROCE - Rentabilita kapitálu
ROE - Rentabilita vl. kapitálu
Rentabilita z vlastních fin. zdrojů
ROS - Rentabilita tržeb
Výnos na aktiva
Nákladovost tržeb
Mzdová náročnost
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0,000
2003
5
6
7
8
2004
2
3
4
ROA - Rentabilita celkových aktiv
Rentabilita tržeb
Obrat celkových aktiv
Výnos na aktiva
ROCE - Rentabilita kapitálu
ROE - Rentabilita vl. kapitálu
Rentabilita tržeb
Obrat celkových aktiv
Finanční páka
Rentabilita z vlastních fin. zdrojů
ROS - Rentabilita tržeb
Nákladovost tržeb
Mzdová náročnost
2003
1
2016
0,086
0,044
1,941
0,069
0,115
0,093
0,035
1,941
1,356
0,113
0,035
0,947
0,074
Ukazatele aktivity (doby obratu)
T/CA
SA/T
T/Zás
CA/(T/360)
Zás/(T/360)
P/(T/360)
KZ/(T/360)
2,700
0,017
5,314
133,3
67,7
50,1
66,8
2004
2005
2,659
0,024
6,235
135,4
57,7
63,1
65,0
2,023
0,045
7,112
177,9
50,6
104,1
77,3
2006
2,421
0,016
6,873
148,7
52,4
89,5
61,3
2007
3,111
0,010
9,301
115,7
38,7
61,9
42,9
2008
2009
2010
3,230
0,008
10,336
111,5
38,7
53,2
36,9
3,201
0,008
10,947
112,5
34,8
47,9
33,3
3,047
0,007
11,022
118,2
32,9
45,4
31,5
2011
2012
2,794
0,007
10,521
128,9
32,7
45,4
31,3
2013
2,578
0,007
9,971
139,7
34,2
45,8
31,4
2014
2,390
0,007
9,382
150,7
36,1
46,4
31,6
2015
2,224
0,007
8,763
161,9
38,4
47,4
32,1
2,075
0,008
8,126
173,5
41,1
48,8
32,8
UKAZATELE AKTIVITY
UKAZATELE AKTIVITY
3,500
12,000
200,0
120,0
180,0
3,000
10,000
100,0
160,0
140,0
2,500
80,0
8,000
120,0
2,000
100,0
60,0
6,000
80,0
1,500
4,000
1,000
40,0
60,0
40,0
2,000
0,500
20,0
20,0
Obrat aktiv
Relativní vázanost stálých aktiv
Obrat zásob
Doba obratu aktiv
Doba inkasa pohledávek
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0,0
2004
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0,000
2003
0,0
0,000
2004
2
3
4
5
6
2003
Obrat aktiv
Relativní vázanost stálých aktiv
Obrat zásob
Doba obratu aktiv
Doba obratu zásob
Doba inkasa pohledávek
Doba splatnosti krátk. závazků
2003
1
Doba obratu zásob
Doba splatnosti krátk. závazků
2016
1,941
0,008
7,480
185,5
44,3
50,6
33,8
Ukazatele dlouhodobé fin. rovnováhy (zadluženosti)
Equity Ratio
Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio I)
Debt Ratio II
Debt Equity Ratio
Ukazatel finančního rizika
Úrokové krytí I
Úrokové krytí II
Cash Flow / ((cizí zdroje - rezervy)/360)
2003
VK/CA
CZ/CA
(CZ+OP)/CA
CZ/VK
DL.D/VK
EBIT/úroky
(EBIT+odpisy)/úroky
0,083
0,882
0,917
10,641
0,075
2 511,000
3 153,000
55,183
2004
2005
2006
2007
0,286
0,683
0,714
2,390
0,083
14,129
15,375
84,994
0,169
0,798
0,831
4,731
0,386
1,612
3,014
17,867
0,303
0,695
0,697
2,294
0,117
6,474
8,074
70,326
0,385
0,613
0,615
1,593
0,079
74,051
87,673
91,372
2008
0,461
0,537
0,539
1,165
0,056
92,931
107,224
107,976
2009
2010
0,528
0,472
0,472
0,894
0,042
109,546
124,542
121,397
0,582
0,417
0,418
0,717
0,032
121,275
137,010
129,564
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0,624
0,375
0,376
0,600
0,026
125,821
142,332
130,947
0,658
0,341
0,342
0,518
0,022
128,835
146,159
130,826
0,685
0,314
0,315
0,459
0,019
130,143
148,321
129,176
0,707
0,293
0,293
0,414
0,017
129,607
148,683
126,011
0,724
0,276
0,276
0,381
0,015
127,137
147,154
121,389
0,737
0,262
0,263
0,355
0,014
122,693
143,698
115,411
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
1,000
140,000
12,000
0,450
0,900
120,000
0,800
100,000
0,400
10,000
0,350
0,700
0,600
80,000
8,000
0,300
0,250
0,500
60,000
0,400
40,000
0,300
0,200
20,000
0,100
6,000
0,200
4,000
0,150
0,100
2,000
Cash Flow / ((cizí zdroje - rezervy)/360)
Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio I)
0,050
Equity Ratio
Debt Equity Ratio
Ukazatel finančního rizika
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0,000
2004
0,000
2003
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0,000
2004
0,000
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
PROPOČET ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU
2003
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Krátkodobé závazky
Čistý pracovní kapitál (WC)
požadovaná likvidita
Finanční majetek provozně nutný
Upravený pracovní kapitál provozně nutný
15 665
8 344
6 539
782
8 803
6 862
0,1
782
6 862
2004
2005
2006
2007
2008
2009
25 469
11 603
12 823
1 043
13 906
11 563
0,1
1 043
11 563
44 575
13 963
30 192
420
22 964
21 611
0,1
420
21 611
59 319
21 748
37 146
425
25 543
33 776
0,1
425
33 776
69 872
24 122
38 571
7 179
26 834
43 037
0,1
2 683
38 542
82 567
26 534
40 497
15 536
28 233
54 334
0,1
2 823
41 621
97 343
29 188
42 519
25 636
29 656
67 686
0,1
2 966
45 016
2010
113 557
32 107
44 642
36 808
31 069
82 488
0,1
3 107
48 787
2011
2012
2013
2014
2015
2016
130 288
35 317
46 872
48 098
32 440
97 848
0,1
3 244
52 993
147 435
38 849
49 213
59 373
33 859
113 575
0,1
3 386
57 589
164 787
42 734
51 671
70 383
35 329
129 459
0,1
3 533
62 609
182 118
47 007
54 252
80 859
36 850
145 269
0,1
3 685
68 094
199 189
51 708
56 962
90 519
38 424
160 765
0,1
3 842
74 088
215 756
56 879
59 807
99 070
40 054
175 702
0,1
4 005
80 638
ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Oběžná aktiva
Krátkodobé závazky
Čistý pracovní kapitál (WC)
Upravený pracovní kapitál provozně nutný
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Ukazatele platební schopnosti (likvidity)
Pracovní kapitál (Working Capital)
Pracovní kapitál na aktiva
Ukazatel kapitalizace
Běžná lividita III.
Pohotová likvidita II.
Peněžní likvidita I.
Intervalová míra
Doba splatnosti krátk. závazků
OA-KrD
(OA-KrD)/CA
SA/DL.D
OA/KrD
(KrP+FM)/KrD
FM/KrD
(KrP+FM)/(Provoz.N/360)
KrZ/(T/360)
904
0,0550
0,5020
1,0628
0,4830
0,0543
59,8
66,8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7 380
0,2712
0,2068
1,4113
0,7646
0,0581
74,6
65,0
7 128
0,1452
0,3926
1,1982
0,8100
0,0117
110,1
77,3
18 539
0,3002
0,1141
1,4561
0,9213
0,0104
96,8
61,3
27 786
0,3853
0,0735
1,6618
1,0871
0,1707
78,0
42,9
39 084
0,4602
0,0559
1,9005
1,2888
0,3575
78,2
36,9
52 438
0,5254
0,0442
2,1695
1,5181
0,5713
81,6
33,3
67 241
0,5789
0,0365
2,4537
1,7591
0,7952
88,0
31,5
UKAZATELE LIKVIDITY
2011
2012
82 602
0,6211
0,0313
2,7343
1,9922
1,0093
97,6
31,3
98 331
0,6543
0,0277
3,0047
2,2121
1,2099
107,0
31,4
2013
2014
2015
2016
114 216
0,6808
0,0251
3,2608
2,4144
1,3926
116,0
31,6
130 028
0,7019
0,0232
3,4986
2,5947
1,5532
124,8
32,1
145 526
0,7187
0,0218
3,7143
2,7493
1,6878
133,2
32,8
160 465
0,7320
0,0207
3,9047
2,8746
1,7928
141,5
33,8
UKAZATELE LIKVIDITY
4,5000
160,0
4,0000
140,0
3,5000
120,0
3,0000
100,0
2,5000
80,0
2,0000
60,0
1,5000
Pracovní kapitál na aktiva
Ukazatel kapitalizace
Pohotová likvidita II.
Peněžní likvidita I.
Běžná lividita III.
Intervalová míra
Doba splatnosti krátk. závazků
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0,0
2006
0,0000
2005
20,0
2004
0,5000
2003
40,0
1,0000
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
2003
Ukazatele "kapitálového trhu"
2003
Vlastní kapitál ku zákl. kapitál
Čistý zisk na zákl. kapitál (EPS)
Vyplacená dividenda
Výplatní poměr
VK/ZK
Z/ZK
Div
Div/EPS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2,7240
3,1300
2,5923
1,3047
2,7593
0,1673
2,6743
0,9204
3,9689
1,2947
5,5982
1,6293
7,5220
1,9237
9,6536
2,1316
11,8658
2,2122
14,1313
2,2656
16,4201
2,2888
18,6994
2,2793
20,9349
2,2355
23,0916
2,1567
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU
25,0000
3,5000
3,0000
20,0000
2,5000
15,0000
2,0000
10,0000
1,5000
1,0000
5,0000
0,5000
0,0000
Vlastní kapitál ku zákl. kapitál
Čistý zisk na zákl. kapitál (EPS)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0,0000
2003
1
2
3
4
Ukazatele produktivity práce
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Osobní náklady ku přidané hodnotě
Produktivita práce z přidané hodnoty
Produktivita práce z tržeb
Průměrné osobní náklady - roční (tis. Kč)
- měsíční (tis. Kč)
0,526
403,2
2 956,1
212,1
17,7
0,405
544,8
2 894,0
220,4
18,4
0,643
450,4
3 103,2
289,5
24,1
0,494
625,6
4 270,9
309,1
25,8
0,510
930,1
6 410,1
474,3
39,5
0,511
1 135,5
7 836,3
579,8
48,3
0,512
0,514
1 319,2
1 454,6
9 129,3 10 110,7
675,4
748,0
56,3
62,3
2010
2011
2012
0,517
1 517,8
10 616,2
785,4
65,5
2013
0,522
1 569,8
11 067,4
818,8
68,2
0,527
1 609,1
11 454,8
847,5
70,6
2014
0,533
1 634,4
11 769,8
870,8
72,6
2015
0,540
1 644,8
12 005,2
888,2
74,0
UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE
OSOBNÍ NÁKLADY KU PŘIDANÉ HODNOTĚ
tis. Kč
1 800,0
14 000,0
0,700
1 600,0
12 000,0
0,600
1 400,0
10 000,0
0,500
1 200,0
8 000,0
1 000,0
6 000,0
800,0
0,400
0,300
600,0
4 000,0
0,200
400,0
2 000,0
200,0
0,100
0,0
Produktivita práce z tržeb
Osobní náklady ku přidané hodnotě
Průměrné osobní náklady - roční (tis. Kč)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0,0
0,000
2003
1
2
3
4
Produktivita práce z přidané hodnoty
2016
0,548
1 639,7
12 155,2
899,3
74,9
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,1854
2,6589
0,4185
0,1756
0,2712
3,8247
0,0334
2,0233
0,2114
0,1075
0,1452
2,4478
0,1234
2,4207
0,4360
0,1898
0,3002
3,4428
0,1573
3,1108
0,6279
0,2882
0,3853
4,4854
0,1676
3,2296
0,8586
0,3790
0,4602
4,8848
0,1681
3,2012
1,1188
0,4574
0,5254
5,0987
0,1599
3,0467
1,3940
0,5215
0,5789
5,1425
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,4641
0,1854
2,6820
1,4113
2,1340
1,2531
0,0334
2,0434
1,1982
1,1322
1,4381
0,1234
2,4457
1,4561
1,7381
1,6300
0,1573
3,1470
1,6618
2,2300
1,8607
0,1676
3,2678
1,9005
2,3351
2,1208
0,1681
3,2398
2,1695
2,3235
2,3961
0,1599
3,0843
2,4537
2,2109
2011
0,1449
2,7937
1,6664
0,5719
0,6211
5,0423
2012
2013
0,1313
2,5775
1,9297
0,6116
0,6543
4,9619
0,1188
2,3896
2,1799
0,6434
0,6808
4,8939
2014
0,1072
2,2237
2,4130
0,6688
0,7019
4,8326
2015
0,0962
2,0752
2,6253
0,6892
0,7187
4,7736
2016
0,0857
1,9409
2,8138
0,7055
0,7320
4,7132
Z < 1,20
1,21 < Z < 2,99
Z>3
1,1333
0,1529
2,8011
1,0628
2,0431
2011
2,6685
0,1449
2,8288
2,7343
2,0189
2012
2013
2,9317
0,1313
2,6106
3,0047
1,8514
3,1819
0,1188
2,4209
3,2608
1,7026
2014
3,4149
0,1072
2,2533
3,4986
1,5683
SYNTETICKÉ UKAZATELE
6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
Altmanův Z-koeficient
index IN99
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0,0000
2010
IN < 0,684
0,684 < IN < 1,089
1,089 < IN < 1,420
1,420 < IN < 2,070
2,070 < IN
2003
2009
váha
-0,017
4,573
0,481
0,015
2008
Aktiva / Cizí zdroje
EBIT / Aktiva
Výnosy / Aktiva
Ob. aktiva / Krátk. dluhy
index IN99
podnik netvoří hodnotu
podnik spíše netvoří hodnotu
nelze určit zda tvoří či netvoří hodnotu
podnik spíše tvoří hodnotu
podnik tvoří hodnotu
0,1529
2,6997
0,0940
0,0525
0,0550
3,3081
2007
1
2
3
4
2003
2006
Index finanční důvěryhodnosti IN99
váha
3,107
0,998
0,420
0,847
0,998
2005
EBIT / Aktiva
Tržby / Aktiva
Vlastní kapitál/ Dluhy
Zadržené výdělky / Aktiva
Pracovní kapitál / Aktiva
Altmanův Z-koeficient
podnik bezprostředně ohrožený bankrotem
nelze jednoznačně určit
podnik s vysokou pravděpodobností přežití
2004
1
2
3
4
5
2003
Altmanův model predikce finanční tísně
2015
3,6273
0,0962
2,1033
3,7143
1,4455
2016
3,8157
0,0857
1,9675
3,9047
1,3321
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 25917
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že
obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
Datum zápisu:
19.února 1997
Obchodní firma:
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Sídlo:
Brno, Rokytova 28, okres Brno-město, PSČ 615 00
Identifikační číslo:
253 27 674
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Statutární orgán:
jednatel:
Martin Farka, r.č. 690712/2387
Býšť 211, PSČ 533 22
den vzniku funkce: 30.července 2002
jednatel:
Radek Žilka, r.č. 650211/1253
Hutisko - Solanec, Solanec pod Soláněm 677, PSČ 756 62
den vzniku funkce: 30.července 2002
jednatel:
Petr Buršík, r.č. 620311/1629
Hradec Králové, Fučíkova 656, PSČ 500 09
den vzniku funkce: 22.října 2002
Způsob zastupování: Jménem společnosti jednají jednatelé každý
samostatně.
Společníci:
SOLID CZECH, spol. s r.o.
Hradec Králové, Hořická 28, PSČ 500 02
Identifikační číslo: 648 28 000
Vklad: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%
Petr Buršík, r.č. 620311/1629
Hradec Králové, Fučíkova 656, PSČ 500 09
Vklad: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%
Základní kapitál:
4 000 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 06.06.07 07:37:16
Údaje platné ke dni 05.06.2007, 6:00
ROZVAHA v plném rozsahu
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kontrolní číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
999
2003
2004
2005
15 019
0
1 795
134
15 040
0
1 520
83
10 642
0
1 199
38
134
83
38
1 661
1 437
1 161
1 661
0
1 437
0
1 161
0
0
0
0
13 060
5 407
13 410
2 989
9 443
839
5 407
2 989
839
0
0
0
6 352
6 352
6 213
6 213
4 010
4 010
1 301
4 208
4 594
1 301
4 208
4 594
164
164
110
110
0
59 912
60 050
42 568
ROZVAHA v plném roysahu
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Finanční výpomoci krátkodobé
Závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kontrolní číslo
IČ:
Č.ř.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
999
2003
2004
2005
15 019
-2 043
4 000
4 000
15 040
-4 223
4 000
4 000
10 642
-4 155
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
-2 822
-6 038
-8 203
-2 822
-3 221
16 822
0
-6 038
-2 185
19 180
0
-8 203
48
14 794
0
0
0
0
16 822
16 822
18 680
18 680
14 455
14 455
0
500
339
500
339
0
240
240
0
83
83
0
3
3
63 057
62 262
42 517
STRUKTURA ROZVAHY (podíl na celkových aktivech)
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
2003
2004
2005
100,00%
100,00%
100,00%
11,95%
0,89%
10,11%
0,55%
11,27%
0,36%
0,89%
0,55%
0,36%
11,06%
9,55%
10,91%
11,06%
9,55%
10,91%
86,96%
36,00%
89,16%
19,87%
88,73%
7,88%
36,00%
19,87%
7,88%
42,29%
42,29%
41,31%
41,31%
37,68%
37,68%
8,66%
27,98%
43,17%
8,66%
27,98%
43,17%
1,09%
1,09%
0,73%
0,73%
STRUKTURA ROZVAHY (podíl na celkových pasivech)
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty)
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Finanční výpomoci krátkodobé
Závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
IČ:
Č.ř.
2003
2004
2005
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
100,00%
-13,60%
26,63%
26,63%
100,00%
-28,08%
26,60%
26,60%
100,00%
-39,04%
37,59%
37,59%
-18,79%
-40,15%
-77,08%
-18,79%
-21,45%
112,00%
-40,15%
-14,53%
127,53%
-77,08%
0,45%
139,02%
112,00%
112,00%
124,20%
124,20%
135,83%
135,83%
3,32%
3,19%
3,32%
3,19%
0,55%
0,55%
0,03%
0,03%
119
120
121
1,60%
1,60%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY (meziroční indexy změn)
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Označ.
A.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
1.
2.
3.
4.
D.I.
1.
2.
3.
IČ:
AKTIVA
Č.ř.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově )
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
z toho peníze provozně zbytné
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
2004
2005
0,0014
-0,2924
-0,1532
-0,3806
-0,2112
-0,5422
-0,3806
-0,5422
-0,1349
-0,1921
-0,1349
-0,1921
0,0268
-0,4472
-0,2958
-0,7193
-0,4472
-0,7193
-0,0219
-0,0219
-0,3546
-0,3546
2,2344
0,0917
2,2344
0,0917
-0,3293
-0,3293
-1,0000
-1,0000
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY (meziroční indexy změn)
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Označ.
A.
A.I.
1.
2.
3.
A.II.
1.
2.
3.
4.
A.III.
1.
2.
A.IV.
1.
2.
A.V.
B.
B.I.
1.
2.
3.
4.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
1.
2.
3.
C.I.
1.
2.
PASIVA
IČ:
Č.ř.
PASIVA CELKEM
67
Vlastní kapitál
68
Základní kapitál
69
Základní kapitál
70
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
71
Změny základního kapitálu
72
Kapitálové fondy
73
Emisní ážio
74
Ostatní kapitálové fondy
75
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
76
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
77
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
78
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
79
Statutární a ostatní fondy
80
Výsledek hospodaření minulých let
81
Nerozdělený zisk minulých let
82
Neuhrazená ztráta minulých let
83
Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-)
84
Cizí zdroje
85
Rezervy
86
Rezervy podle zvláštních předpisů
87
Rezerva na důchody a podobné závazky
88
Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty)
89
Ostatní rezervy
90
Dlouhodobé závazky
91
Závazky z obchodních vztahů
92
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
93
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
94
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
95
Dlouhodobé přijaté zálohy
96
Vydané dluhopisy
97
Dlouhodobé směnky k úhradě
98
Dohadné účty pasivní
99
Jiné závazky
100
Odložený daňový závazek
101
Krátkodobé závazky
102
Závazky z obchodních vztahů
103
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
104
Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem
105
Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení
106
Závazky k zaměstnancům
107
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
108
Stát - daňové závazky a dotace
109
Krátkodobé přijaté zálohy
110
Vydané dluhopisy
111
Dohadné účty pasivní
112
Jiné závazky
113
Bankovní úvěry a výpomoci
114
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
Bankovní úvěry krátkodobé
116
Finanční výpomoci krátkodobé
117
Fin. závazky z leasingu (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Časové rozlišení
119
Výdaje příštích období
120
Výnosy příštích období
121
2004
2005
0,0014
-1,0671
0,0000
0,0000
-0,2924
0,0161
0,0000
0,0000
-1,1396
-0,3586
-1,1396
0,3216
0,1402
-0,3586
1,0220
-0,2287
0,1105
0,1105
-0,2262
-0,2262
-0,3220
-0,3220
-0,6542
-0,6542
-0,9639
-0,9639
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
AKTIVA
tis. Kč
Dlouhodobý majetek
DM na leasing
2005
2004
2003
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Oběžná aktiva
Ostatní aktiva
STÁLÁ AKTIVA
tis. Kč
2 000
1 500
1 000
500
Nehmotný DM
Pozemky
Budovy
Ostatní DHM
2005
2004
2003
0
DM na leasing
Finanční investice
OBĚŽNÁ AKTIVA
tis. Kč
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Finanční majetek zbytný
2005
2004
2003
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Krátkodobé pohledávky
PASIVA
tis. Kč
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
2005
-5 000
2004
2003
0
-10 000
Vlastní kapitál
Ostatní pasiva
2005
2003
2004
VLASTNÍ KAPITÁL
tis. Kč
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
-6 000
-8 000
-10 000
Cizí zdroje
HV běž. období
HV k rozdělení
HV min. let
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Kapitálové fondy
CIZÍ ZDROJE
tis. Kč
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Závazky z leasingu
2005
2004
2003
0
Krátkodobé závazky
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
STRUKTURA AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Dlouhodobý majetek
DM na leasing
2005
2004
2003
0%
Oběžná aktiva
Ostatní aktiva
STRUKTURA STÁLÝCH AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Nehmotný DM
Pozemky
Budovy
Ostatní DHM
2005
2004
2003
0%
DM na leasing
Finanční investice
STRUKTURA OBĚŽNÝCH AKTIV
100%
80%
60%
40%
20%
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Finanční majetek zbytný
2005
2004
2003
0%
Krátkodobé pohledávky
STRUKTURA PASIV
100%
80%
60%
40%
20%
2005
2004
-20%
2003
0%
-40%
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Ostatní pasiva
STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU
40%
20%
2005
-40%
2004
-20%
2003
0%
-60%
-80%
HV běž. období
HV k rozdělení
HV min. let
Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku
Kapitálové fondy
STRUKTURA CIZÍCH ZDROJŮ
100%
80%
60%
40%
20%
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Závazky z leasingu
2005
2004
2003
0%
Krátkodobé závazky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Označ.
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
1.
2.
**
XIII.
R.
S.
1.
2.
*
T.
***
IČ:
Č.ř.
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
Obchodní marže
03
Výkony
04
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
05
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
Aktivace
07
Výkonová spotřeba
08
Spotřeba materiálu a energie
09
Služby
10
z toho leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Přidaná hodnota
11
Osobní náklady
12
Mzdové náklady
13
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
Sociální náklady
16
Daně a poplatky
17
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
Odpisy z leasingu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
Tržby z prodeje materiálu
21
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
Prodaný materiál
24
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti
25
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
30
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem 34
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
40
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti
41
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
48
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
- splatná
50
- odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
- splatná
56
- odložená
57
Mimořádný hospodářský výsledek
58
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
59
Hosp. výsledek za účetní období
60
Hosp. výsledek před zdaněním
Kontrolní číslo
099
2003
2004
2005
31 516
26 812
4 704
19
19
29 799
25 664
4 135
0
4 860
4 614
246
315
315
3 396
3 396
2 331
2 331
631
631
0
1 327
3 930
3 930
0
1 804
3 315
3 315
0
-70
222
222
35
376
0
0
54
401
0
0
20
188
0
870
870
0
0
133
133
185
248
173
214
106
100
-3 077
-2 007
243
0
0
0
2
90
2
96
22
-88
0
-94
0
-70
0
-3 165
-35
21
0
-2 101
173
84
0
125
0
-56
-84
-125
-3 221
-3 221
67 143
-2 185
-2 185
65 062
48
48
14 918
48
STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (podíl na tržbách ř.01+ř.05)
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Č.ř.
Označ.
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
1.
2.
**
XIII.
R.
S.
1.
2.
*
W.
***
IČ:
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
z toho leasing
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
Hosp. výsledek za účetní období
Hosp. výsledek před zdaněním
2003
2004
2005
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99,9%
85,0%
14,9%
0,1%
0,1%
100,0%
86,1%
13,9%
93,9%
89,2%
4,8%
6,1%
6,1%
10,8%
10,8%
7,8%
7,8%
12,2%
12,2%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,2%
12,5%
12,5%
6,1%
11,1%
11,1%
-1,4%
4,3%
4,3%
0,1%
1,2%
0,2%
1,3%
0,4%
3,6%
16,8%
16,8%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
0,6%
0,8%
0,6%
0,7%
2,0%
1,9%
-9,8%
-6,7%
4,7%
0,0%
0,3%
0,0%
0,3%
0,4%
-0,3%
-0,3%
-1,4%
-10,0%
-0,1%
0,1%
-7,1%
3,3%
0,3%
2,4%
-0,2%
-0,3%
-2,4%
-10,2%
-10,2%
-7,3%
-7,3%
0,9%
0,9%
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2,6%
2,6%
0,9%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (meziroční indexy změn)
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
Č.ř.
Označ.
I.
A.
+
II.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
+
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
F.
IČ:
2004
2005
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
z toho leasing (podrozvahově, v plánu rozvahově)
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
-0,0545
-0,0428
-0,1210
-1,0000
-1,0000
-0,8369
-0,8202
-0,9405
-0,3136
-0,3136
-0,7293
-0,7293
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0,3595
-0,1565
-0,1565
-1,0388
-0,9330
-0,9330
0,5429
0,0665
-0,6296
-0,5312
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
20
-0,0649
-0,1371
-0,3873
-0,5327
0,3477
1,1211
0,0000
0,0667
-1,0000
-0,7708
-0,0682
0,2553
0,3362
1,0000
3,0000
1,0823
-0,5000
-0,4881
0,3216
0,3216
1,0220
1,0220
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů
V.
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
H.
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
VI.
Ostatní provozní výnosy
I.
Ostatní provozní náklady
VII. Převod provozních výnosů
J.
Převod provozních nákladů
*
Provozní hospodářský výsledek
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
K.
Prodané cenné papíry a vklady
IX.
Výnosy z finančních investic
1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
2. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
3. Výnosy z ostatních finančních investic
X.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
L.
Náklady z finančního majetku
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
XI.
M.
XII.
N.
XIII.
O.
XIV.
P.
XV.
Q.
XVI.
R.
*
S.
1.
2.
**
XVII.
T.
U.
1.
2.
*
W.
***
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
IV.
G.
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hosp. výsledku společníkům
Hosp. výsledek za účetní období
Hosp. výsledek před zdaněním
0,4881
NÁKLADOVOST TRŽEB
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Náklady na zboží
Výk. spotřeba - služby
Odpisy
Prov. hosp. výsledek
2005
2004
-5 000
2003
0
Výk. spotřeba - mat.+energie
Osobní náklady
Ostatní prov. náklady
Tržby
STRUKTURA NÁKLADOVOSTI TRŽEB
100%
80%
60%
40%
20%
2005
2004
2003
0%
-20%
Náklady na zboží
Výk. spotřeba - služby
Odpisy
Prov. hosp. výsledek
Výk. spotřeba - mat.+energie
Osobní náklady
Ostatní prov. náklady
STRUKTURA PŘIDANÉ HODNOTY
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
2005
2004
2003
0
-1 000
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
STRUKTURA PROVOZNÍHO HV
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
2005
2004
-1 000
2003
0
-2 000
-3 000
-4 000
Osobní náklady
Ostatní provozní náklady
Prodej majetku + ost. výnosy
Odpisy
Přidaná hodnota
Provozní výsledek hospodaření
VÝKAZ CASH FLOW
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
2004
P
Z
A
B
C
F
R
FINANČNÍ MAJETEK NA POČÁTKU ROKU
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
+ odpisy
+ přírůstky rezerv
+ přírůstky ostatních pasiv
- přírůstky ostatních aktiv
cash flow I (z vlastní činnosti)
- přírůstek zásob
cash flow II (po zohlednění zásob)
- přírůstek krátkodobých pohledávek
+ přírůstek krátkodobých závazků
+ přírůstek krátkodobých úvěrů a fin. výpomocí
Cash flow z provozní činnosti
- přírůstek pohledávek za upsaný VK
- přírůstek nehmotného DM (bez vlivu odpisů)
- přírůstek hmotného DM (bez vlivu odpisů)
- přírůstek finančních investic
Cash flow z investiční činnosti
+ přírůstek základního kapitálu
+ přírůstek kapitálových fondů
+ přírůstek fondů ze zisku
+ přírůstek HV minulých období (bez HV b.ú.o.)
+ přírůstek dlouhodobých závazků
+ přírůstek dlouhodobých bank. úvěrů
- přírůstek dlouhodobých pohledávek
Cash flow z finanční činnosti
CASH FLOW CELKEM
FINANČNÍ MAJETEK NA KONCI ROKU
Převis CF
2005
1 301
-2 185
401
0
-157
54
-1 887
2 418
531
139
1 858
500
3 028
0
51
-177
0
-126
0
0
0
5
0
0
0
5
2 907
4 208
4 208
48
188
0
-80
110
266
2 150
2 416
2 203
-4 225
-161
233
0
45
88
0
133
0
0
0
20
0
0
0
20
386
4 594
0
0
STRUKTURA CASH FLOW
5 000
4 000
3 000
CF z finanční činnosti
2 000
CF z investiční činnosti
CF z provozní činnosti
1 000
HV za účetní období
fin.majeket na konci roku
0
2004
-1 000
-2 000
-3 000
2005
STIMEX ELECTRICAL s.r.o.
11
POMĚROVÉ UKAZATELE
Ukazatele rentability (výnosnosti)
-0,214
-0,102
2,100
-0,214
1,577
1,577
-0,102
2,100
-7,351
1,393
-0,102
1,096
0,125
2004
-0,145
-0,073
1,981
-0,145
0,517
0,517
-0,073
1,981
-3,561
0,422
-0,073
1,066
0,111
2005
0,009
0,019
0,486
0,005
-0,023
-0,012
0,009
0,486
-2,561
-0,057
0,009
1,122
0,043
UKAZATELE RENTABILITY
UKAZATELE RENTABILITY
1,800
1,600
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
1,400
1,200
1,000
0,600
0,400
0,200
0,000
-0,200
-0,400
0,800
0,600
2005
0,400
0,200
2005
-0,200
2004
0,000
2003
5
6
7
8
EBIT/CA
EBIT/T
T/CA
Z/CA
EBIT/(VK+D)
Z/VK
Z/T
T/CA
CA/VK
CF/VK
Z/T
N/T
OsN/T
2004
2
3
4
ROA - Rentabilita celkových aktiv
Rentabilita tržeb
Obrat celkových aktiv
Výnos na aktiva
ROCE - Rentabilita kapitálu
ROE - Rentabilita vl. kapitálu
Rentabilita tržeb
Obrat celkových aktiv
Finanční páka
Rentabilita z vlastních fin. zdrojů
ROS - Rentabilita tržeb
Nákladovost tržeb
Mzdová náročnost
2003
1
2003
ROA - Rentabilita celkových aktiv
ROCE - Rentabilita kapitálu
ROE - Rentabilita vl. kapitálu
Rentabilita z vlastních fin. zdrojů
ROS - Rentabilita tržeb
Výnos na aktiva
Nákladovost tržeb
Mzdová náročnost
Ukazatele aktivity (doby obratu)
2003
T/CA
SA/T
T/Zás
CA/(T/360)
Zás/(T/360)
P/(T/360)
KZ/(T/360)
2004
2,100
0,057
5,832
171,5
61,7
72,5
192,0
1,981
0,051
9,970
181,7
36,1
75,1
225,7
2005
0,486
0,232
6,168
740,3
58,4
279,0
1 005,6
UKAZATELE AKTIVITY
UKAZATELE AKTIVITY
2,500
12,000
800,0
1 200,0
700,0
1 000,0
10,000
2,000
600,0
8,000
800,0
500,0
1,500
6,000
400,0
600,0
300,0
1,000
4,000
0,500
2,000
400,0
200,0
200,0
100,0
2005
2004
2005
Obrat aktiv
Relativní vázanost stálých aktiv
Obrat zásob
0,0
2003
0,0
0,000
0,000
2004
2
3
4
5
6
Obrat aktiv
Relativní vázanost stálých aktiv
Obrat zásob
Doba obratu aktiv
Doba obratu zásob
Doba inkasa pohledávek
Doba splatnosti krátk. závazků
2003
1
Doba obratu aktiv
Doba obratu zásob
Doba inkasa pohledávek
Doba splatnosti krátk. závazků
Ukazatele dlouhodobé fin. rovnováhy (zadluženosti)
VK/CA
CZ/CA
(CZ+OP)/CA
CZ/VK
DL.D/VK
EBIT/úroky
(EBIT+odpisy)/úroky
2003
2004
-0,136
-0,281
1,120
1,275
1,136
1,281
-8,234
-4,542
0,000
0,000
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
-60,885 -33,485
2005
-0,390
1,390
1,390
-3,561
0,000
2,000
5,917
5,743
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
1,400
2005
2004
2003
0,000
-10,000
-1,000
1,000
1,200
1,000
-20,000
0,000
2003
1,600
10,000
2005
Equity Ratio
Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio I)
Debt Ratio II
Debt Equity Ratio
Ukazatel finančního rizika
Úrokové krytí I
Úrokové krytí II
Cash Flow / ((cizí zdroje - rezervy)/360)
2004
1
2
3
4
5
6
7
8
-3,000
0,600
-4,000
-30,000
0,800
-2,000
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
-5,000
-40,000
0,400
0,200
-50,000
0,000
-6,000
-0,200
-7,000
0,300
0,200
-60,000
-0,400
-70,000
0,900
-8,000
0,100
-9,000
0,000
-0,600
Cash Flow / ((cizí zdroje - rezervy)/360)
Equity Ratio
Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio I)
Debt Equity Ratio
Ukazatel finančního rizika
PROPOČET ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU
2003
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Krátkodobé závazky
Čistý pracovní kapitál (WC)
požadovaná likvidita
Finanční majetek provozně nutný
Upravený pracovní kapitál provozně nutný
13 224
5 407
6 516
1 301
17 062
-3 838
0,1
1 301
-3 838
2004
13 520
2 989
6 323
4 208
18 763
-5 243
0,1
1 876
-7 575
2005
9 443
839
4 010
4 594
14 458
-5 015
0,1
1 446
-8 163
ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
2005
2004
2003
0
-5 000
-10 000
Oběžná aktiva
Krátkodobé závazky
Čistý pracovní kapitál (WC)
Upravený pracovní kapitál provozně nutný
Ukazatele platební schopnosti (likvidity)
2003
2004
2005
Pracovní kapitál (Working Capital)
Pracovní kapitál na aktiva
Ukazatel kapitalizace
Běžná lividita III.
Pohotová likvidita II.
Peněžní likvidita I.
Intervalová míra
Doba splatnosti krátk. závazků
-3 762
-0,2505
-0,8786
0,7764
0,4549
0,0773
80,0
192,0
-5 770
-0,3836
-0,3599
0,6992
0,5433
0,2194
118,8
225,7
-5 351
-0,5028
-0,2886
0,6383
0,5816
0,3105
554,4
1 005,6
OA-KrD
(OA-KrD)/CA
SA/DL.D
OA/KrD
(KrP+FM)/KrD
FM/KrD
(KrP+FM)/(Provoz.N/360)
KrZ/(T/360)
UKAZATELE LIKVIDITY
UKAZATELE LIKVIDITY
1 200,0
1,0000
0,8000
1 000,0
0,6000
800,0
0,4000
0,2000
600,0
2005
-0,2000
2004
0,0000
2003
400,0
-0,4000
200,0
-0,6000
-0,8000
Pracovní kapitál na aktiva
Ukazatel kapitalizace
Běžná lividita III.
Pohotová likvidita II.
Peněžní likvidita I.
Intervalová míra
2005
-1,0000
2004
0,0
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
Doba splatnosti krátk. závazků
Ukazatele "kapitálového trhu"
Vlastní kapitál ku zákl. kapitál
Čistý zisk na zákl. kapitál (EPS)
Vyplacená dividenda
Výplatní poměr
VK/ZK
Z/ZK
Div
Div/EPS
2003
2004
2005
-0,5108
-0,8053
-1,0558
-0,5463
-1,0388
0,0120
0,0000
0,0000
0,0000
UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU
0,0000
2005
2004
-0,2000
0,1000
2003
1
2
3
4
0,0000
-0,1000
-0,2000
-0,4000
-0,3000
-0,6000
-0,4000
-0,5000
-0,8000
-0,6000
-0,7000
-1,0000
-0,8000
-1,2000
-0,9000
Vlastní kapitál ku zákl. kapitál
Čistý zisk na zákl. kapitál (EPS)
Ukazatele produktivity práce
Osobní náklady ku přidané hodnotě
Produktivita práce z přidané hodnoty
Produktivita práce z tržeb
Průměrné osobní náklady - roční (tis. Kč)
- měsíční (tis. Kč)
2,962
1,5
36,0
4,5
0,4
2004
1,838
1,9
31,8
3,5
0,3
2005
-3,171
-0,1
5,7
0,2
0,0
OSOBNÍ NÁKLADY KU PŘIDANÉ HODNOTĚ
UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE
tis. Kč
4,000
3,000
40,0
5,0
35,0
2,000
4,0
30,0
1,000
3,0
25,0
20,0
2005
-1,000
2004
0,000
2003
2,0
15,0
1,0
10,0
-2,000
0,0
5,0
0,0
-4,000
Produktivita práce z tržeb
Produktivita práce z přidané hodnoty
Osobní náklady ku přidané hodnotě
Průměrné osobní náklady - roční (tis. Kč)
2005
-1,0
2004
-3,000
2003
1
2
3
4
2003
Index finanční důvěryhodnosti IN99
1
2
3
4
Aktiva / Cizí zdroje
EBIT / Aktiva
Výnosy / Aktiva
Ob. aktiva / Krátk. dluhy
index IN99
podnik netvoří hodnotu
podnik spíše netvoří hodnotu
nelze určit zda tvoří či netvoří hodnotu
podnik spíše tvoří hodnotu
podnik tvoří hodnotu
váha
2003
2004
2005
3,107
0,998
0,420
0,847
0,998
-0,2145
2,0997
-0,1214
-0,4024
-0,2505
0,7874
-0,1453
1,9813
-0,2202
-0,5467
-0,3836
0,5875
0,0090
0,4863
-0,2809
-0,7663
-0,5028
-0,7555
váha
2003
2004
2005
-0,017
4,573
0,481
0,015
0,8928
-0,2145
2,1098
0,7764
0,0305
0,7842
-0,1453
1,9930
0,6992
0,2914
Z < 1,20
1,21 < Z < 2,99
Z>3
IN < 0,684
0,684 < IN < 1,089
1,089 < IN < 1,420
1,420 < IN < 2,070
2,070 < IN
0,7193
0,0090
0,5780
0,6383
0,3166
SYNTETICKÉ UKAZATELE
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
-0,2000
-0,4000
-0,6000
-0,8000
-1,0000
Altmanův Z-koeficient
2005
EBIT / Aktiva
Tržby / Aktiva
Vlastní kapitál/ Dluhy
Zadržené výdělky / Aktiva
Pracovní kapitál / Aktiva
Altmanův Z-koeficient
podnik bezprostředně ohrožený bankrotem
nelze jednoznačně určit
podnik s vysokou pravděpodobností přežití
2004
1
2
3
4
5
2003
Altmanův model predikce finanční tísně
index IN99

Podobné dokumenty

zde - Hotelová škola Brno

zde - Hotelová škola Brno Management hotelnictví a cestovního ruchu a Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch, které studují současní studenti 1. ročníku bakalářského denního i kombinovaného studia. Cílem studijních progra...

Více

Závěrečný účet města Sokolov za rok 2009

Závěrečný účet města Sokolov za rok 2009 Tato skupina příjmů zahrnuje jednak investiční příspěvky a jednak příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí včetně bytů. Skutečnost dosažená v roce 2009 dosáhla výše 47 655,3 tis. Kč, což představuje 1...

Více

městyse Radomyšl - Městys Radomyšl

městyse Radomyšl - Městys Radomyšl v  dnešní uspěchané době asi vnímá většina z  nás. Krize, které jsme se báli, opravdu udeřila v  plné síle. V Radomyšli to pocítili například zaměstnanci firmy FASA, která ze dne na den všechny pro...

Více

Katalog 5. ročníku výstavy

Katalog 5. ročníku výstavy a získali jsme větší prostory, například pro vystavení aut, moderované prezentace v kinosálech nebo přednášky, protože ty v zahraničí ke každé výstavě neodmyslitelně patří. V hotelu Suite navíc mám...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint uzenin ZÁRUBA M&K a. s. Zásobování a.s. Zdeněk JANOUŠEK - BOMA Zdeněk Staněk Zelenka Zelinger plast ZEMAN ART ZEMCHEBA Zenit ZIMBO CZECHIA ZVEREX ZVOS NOVA BENSTAR s.r.o A. T. International Marsil ...

Více