Výroční zpráva SDA za rok 2007

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva SDA za rok 2007
ANNUAL REPORT
Svaz Dovozců Automobilů
Car Importers Association
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2007
Úvodní slovo
Introduction
Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili
s posláním Svazu dovozců automobilů i výsledky jeho činnosti
za rok 2007. Tato výroční zpráva má podat ucelenou informaci
z oboru a proto je především dokladem faktografickým, který je
ale pojat tak, aby informace v něm obsažené byly v maximální
míře porovnatelné s informacemi publikovanými v předchozích
13-ti výročních zprávách Svazu za léta 1994 až 2006. A protože již třetím rokem získáváme z oficiálních zdrojů dostatečně
věrohodné údaje o registracích motorových vozidel na území
ČR, jsou v této zprávě uváděna především statistická data
o registracích a jejich změnách; dříve uváděná data o prodejích zůstávají jen tam, kde je snaha vyjádřit vývojové trendy.
Tak je tato výroční zpráva srovnatelnou, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními zahraničními dokumenty.
Zpráva tradičně neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých
členů Svazu, poněvadž to přísluší především jim samým a jejich partnerům; pokud je v tomto dokladu jejich činnost hodnocena pak jen v tom rozsahu, jak se projevila na celkové činnosti Svazu.
Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy.
Dear Madam, Dear Sir,
We would like to acquaint you through our Annual Report with the mission of the Car Importers’ Association and the results of its activity in
2007. This annual report should provide overall information on the field
and it is therefore first and foremost a factographic document, which
can, however, be taken in such a way that the information contained in
it is comparable to the utmost extent with the information published in
the preceding 13 annual reports of the Association for the years 1994
to 2006. And because we have been receiving credible data from official
sources for three years now on the registration of motor vehicles on
the territory of the Czech Republic this report contains chiefly statistical
data on registrations and changes in these; the data provided formerly
on sales remains only where there is an effort to express development
trends. This annual report is therefore comparable in significance and
nature of statistical data with similar foreign informative documents.
The report traditionally does not contain the evaluation of the activity of
the individual members of the Association, because this is mainly up to
them and their partners; if their activity is evaluated in this document,
then only to the extent to which it appeared in the overall activity of
the Association.
We thank you in advance for the attention you devote to the following
pages of this report.
Praha, březen 2008
Výkonný výbor a Rada ředitelů
Svazu dovozců automobilů
Svaz dovozců automobilů – SDA
Svaz dovozců automobilů byl ustaven 1. 4. 1994 s působností
pro Českou republiku jako samostatné dobrovolné zájmové
sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku
§ 20, písm. f) . Navázal tak na stejnojmenné sdružení, které
vzniklo k 1. 1. 1992 s působností pro bývalou ČSFR při Sdružení automobilového průmyslu jako samostatná divize dovozců
automobilů.
POSLÁNÍ
Svaz, jako sdružení právnických subjektů působících v oblasti
dovozu a obchodu se silničními motorovými vozidly v ČR i servisních služeb k nim, má i nadále za cíl, při samozřejmém respektování českého, popř. mezinárodního, právního řádu a etiky, především
• vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti
• systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb,
• prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů,
pokud nejsou vzájemně v rozporu
• vzájemnou informovanost a podporu v duchu korektní volné
soutěže na trhu i koordinaci prosazování a hájení společných
zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími
a svazy
• udržování a případný rozvoj styků s obdobnými zahraničními
sdruženími a svazy
• podle svých možností podporovat technický, ekonomický, sociální a kulturní rozvoj celé české společnosti
• podporovat a ochraňovat obchodní činnost členů v oblastech
kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání
odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují.
-2-
Prague, March 2008
Executive Committee and Board of Directors
Car Importers‘ Association
Car Importers Association - CIA
The Car Importers Association was established on 1.4.1994 with authority for the Czech Republic as an independent voluntary special-interest
association of legal entities in the sense of the Civil Code Par. 20, letter f).
It thus continued from the association of the same name that was
established from 1.1.1992 with authority for the former Czechoslovak
Federative Republic in the Association of the Automobile Industry
as a separate car importers division.
MISSION
This Association, as an association of legal subjects active in the sphere
of the import and sales of road motor vehicles in the Czech Republic and
services relating to these, continues to have the following aims, while
naturally respecting the Czech and possibly international legal code and
ethics, in particular:
• The creation of optimum conditions for the development of this type
of activity
• The systematic raising of the standard of sales and provision of
services
• The promotion and defence of the joint and individual interests
of members, unless they are mutually at variance
• Mutual information and support in the spirit of correct free competition on the market and also coordination in the promotion and defence of
joint interests with other similar special-interest groups or associations
and unions
• Maintaining and possibly developing contacts with similar foreign
associations and unions
• To support according to possibilities the technical, economic, social
and cultural development of the whole of Czech society
• To support and defend the commercial activity of members in the
spheres of collective marketing, publicity and advertising, including the
organising of appropriate events realising these aims.
Orgány Svazu
RADA ŘEDITELŮ (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší
statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná
pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání.
VÝKONNÝ VÝBOR (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný
výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu
30-ti měsíců, šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se v 6-ti měsíčním intervalu střídají
ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby
zasedá i mimořádně.
TECHNICKÁ SEKCE (TS) je odborným orgánem Svazu který
pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně
a to jako řádná či výjezdní.
SEKCE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ (SNA) je stálým odborným
orgánem Svazu, který se orientuje na zvláštní problematiku
segmentu klasických nákladních automobilů. Jednání částečně
probíhají jako společná výjezdní s Technickou sekcí.
SEKCE MOTOCYKLŮ (SM) je také stálým odborným orgánem
Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení problematiky
motocyklové branže. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní.
SEKCE STATISTIKY je dalším odborným orgánem Svazu, který
se schází v případě potřeby řešení problematiky vytváření statistik registrovaných vozidel.
SEKRETARIÁT SVAZU tvoří tajemník a jeho asistentka. Sekretariát vykonává administrativně-technické a koordinační práce
nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Tajemník se zúčastňuje všech zasedání VV, RŘ a odborných orgánů.
Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace,
především statistiky, na vlastních webových stránkách. Vzhledem ke stálým změnám v české legislativě sekretariát věnoval
i v roce 2007 výraznou pozornost těmto změnám protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho členů.
TISKOVÉ KONFERENCE (TK), byly Svazem v roce 2007 pořádány jako pravidelné, čtvrtletní konference zaměřené především na aktuální témata (výsledky registrací, výstavy a pod.).
STANOVY A ETICKÝ KODEX byly trvale základními dokumenty,
které spolu s rozpočtem i v roce 2007 zásadně určovaly rozsah
a směry činnosti Svazu.
Členská základna
K ustavení samostatného Svazu dovozců automobilů se
k 1. 4. 1994 rozhodlo 27 zakládajících členů - oficiálních dovozců. V roce 2007 měl Svaz 40 členů zastupujících 69 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Koncem roku došlo
k rozdělení firmy DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o.
na dva subjekty – Chrysler Czech Republic s.r.o. a Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Obě firmy jsou nadále členy SDA.
K 1.1.2008 se novým členem stala firma Sette spol. s r.o.- importér motocyklů značek KTM a Sachs.
Ke dni vydání této zprávy má Svaz celkem 42 členů. Členů dovážejících osobní automobily (M1) a lehká užitková vozidla (N1)
je celkem 23 (zastupujících 35 značek), klasické nákladní automobily a jejich chassis (N2-N3) 11 (12 značek), motocykly (L)
13 (27 značek) a autobusů (M2,3) 9 (10 značek).
Servisní a dealerská síť členů SDA, je plně v souladu s právním
rámcem ČR a tedy i EU. Zákazníci jsou obsluhováni v přehledném, kulturním i příjemném prostředí a na co nejsnáze dostupném místě. I nadále vycházíme ze strategie trvalého zajištění
Bodies of the Association
THE BOARD OF DIRECTORS (BD) is the supreme body and decides on
the basic aims of the Association and its strategy. The Chairman of the
Board is simultaneously the Chairman of the Executive Committee. The
highest statutory representative of each member of the Association is
a member of the Board. The Board of Directors holds regular meetings
and extraordinary meetings according to need.
THE EXECUTIVE COMMITTEE (EC) is the executive body of the Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors
elects five of its members for a period of 30 months; the sixth member
is always the Secretary of the Association. The elected members of the
Executive Committee alternate for periods of 6 months in the function
of Chairman of the Committee and simultaneously also the Chairman of
the Board of Directors.
The Executive Committee meets regularly each month and also has
extraordinary meetings if necessary.
THE TECHNICAL SECTION (TeS) is a professional body of the Association that works permanently. The meetings of the section take place
regularly once a month either as ordinary or excursion meetings.
THE TRUCKS SECTION (TS) is a permanent professional body of the
Association that concentrates on the special problems of the segment
of classical goods vehicles. The meetings take place partly as joint
excursion meetings with the Technical Section.
THE MOTORCYCLE SECTION (MS) is also a permanent professional
body of the Association, which was established for the systematic
tackling of the problems of the motorcycle branch. The meetings
of the section take place regularly once a month either as ordinary
or excursion meetings.
THE STATISTICS SECTION (SS) is a further professional body of the Association that meets in case of need to resolve problems in the creation
of the statistics of registered vehicles.
THE SECRETARIAT OF THE ASSOCIATION consists of the Secretary
and his assistant. The Secretariat carries out the administrative-technical and coordination work essential to the reliable functioning of the
Association and its bodies. The Secretary attends all the meetings of
the EC, the Board and the professional bodies. The Secretariat regularly
publishes some selected information, especially statistics, on its own
website. With regard to the constant changes in Czech legislation the
Secretariat also devoted marked attention in 2007 to these changes
because they significantly concern the activity of the Association and
of its members.
PRESS CONFERENCES (PC) were organised by the Association in 2007
as regular quarterly conferences aimed particularly at topical themes
(the results of registrations, exhibitions, etc.).
THE STATUTES AND THE CODE OF ETHICS were constantly the basic
documents, which together with the budget continued in 2007 to
determine on principle the extent and directions of the activity of the
Association.
Membership Base
The establishment of an independent Car Importers Association was
decided on 1.4.1994 by 27 founder members – official importers.
In 2007 the Association had 40 members representing 69 world-famous
makes of passenger car, light commercial vehicles and trucks, buses
and motorcycles. At the end of the year the firm of DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o. split into two subjects – Chrysler Czech Republic s.r.o. and Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Both firms continue
to be members of the CIA. As of 1.1.2008 new member is the firm Sette
spol. s r.o. – importer of motorcycles of the KTM and Sachs makes.
On the date of the publication of this report the Association has a total
of 42 members. The number of members importing passenger cars (M1)
and light commercial vehicles (N1) is in all 23 (representing 35 makes),
for trucks and their chassis (N2,3) there are 11 (12 makes), for motorcycles (L) 13 (27 makes) and for buses (M2,3) 9 (10 makes).
-3-
všech nezbytných služeb, tj.oprav záručních i pozáručních, prodeje náhradních dílů, příslušenství, výbavy i doplňků a to v témž
místě kde se rozhoduje o případné koupi nového vozidla a navíc u většiny prodejců i několika značek. Jako běžný standart
jsou poskytovány i další služby jako zprostředkování registrací
vozidel, převody vozidel, služby leasingové, asistenční nebo pojišťovací a pod.
Aktivity Svazu
V roce 2007 byl kladen zvláštní důraz na zajištění zejména
těchto činností
• zpracování a výměna statistických údajů o registracích vozidel
v tuzemsku, popř. v dalších zemích
• pořádání pravidelných tiskových konferencí Svazu tak, aby
veřejnost a zvláště orgány státní správy byly dostatečně informovány o situaci na českém trhu motorovými vozidly a problémech s tím spojených
• jednání s orgány státní správy především o regulérnosti trhu,
resp. podmínkách pro řádné podnikání, včetně odstraňování
administrativně-technických i fiskálních překážek v legálním
obchodování, o nekalé konkurenci, o chybějící či nedostatečné
kontrolní činnosti odpovědných orgánů státní správy ve sféře obchodu s motorovými vozidly a jejich částmi, i o systému
vyřazování vozidel a likvidace autovraků či o alternativních palivech
• jednání se zákonodárnou mocí o nových zákonech a jejich
prováděcích předpisech (zejména o likvidacích odpadů i o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích) a odpovídající implementaci nových směrnic ES
do zákonů ČR, zejména pak těch které přímo ovlivňují odvětví
naší činnosti
• pokračování jednání, především s ministerstvy dopravy a vnitra, o možnostech dalšího zpřesňování statistických dat o vozovém parku v ČR
Svaz v průběhu roku organizoval a podporoval akce propagující
členskou základnu a jeho práci. Byly to především
• anketa Auto roku 2007 v ČR za účasti téměř 120 tis. respondentů
• výstava Motocykl 2007 v Praze, kterou shlédlo rekordních 62
tis. návštěvníků a na ní navazující anketa Motocykl roku 2007
• mezinárodní výstava Autosalon 2007 v Brně se 145 tis. návštěvníků, představující téměř úplný sortiment osobních automobilů určených k prodeji na trhu v ČR
• koncem roku již probíhala příprava podobných akcí pro rok
2008
Členové Svazu dovozců automobilů, vzhledem k tomu že se zabývají obchodem s novými automobily a motocykly, se trvale
snaží o vytváření optimálních i rovných podmínek pro uvádění
silničních vozidel do provozu. Svaz se tedy běžně nezabývá problematikou ojetých vozidel, avšak v souvislosti s analýzou trhu
motorových vozidel v ČR a znalostí technické úrovně vozidel
různého stáří, byl nucen se v obecné rovině k této problematice
opět zásadně vyjádřit. Z přehledů o dovozu ojetých osobních
automobilů v roce 2006 a 2007 je totiž zřejmý další masivní nárůst importu zejména starších vozidel vzniklý změnou právního
rámce této oblasti k 1.7.2006. Proto se i Svaz, ve spolupráci
se Sdružením automobilového průmyslu, touto situací zabýval.
Výsledkem bylo vydání Společného prohlášení k problematice
stáří a obnovy vozového parku v ČR, kterým byla zhodnocena
nastalá situace a znovu důrazně upozorněno na negativní přímé
dopady masivního importu přestárlých a nebezpečných vozidel
na životní prostředí a ovzduší zejména, na bezpečnost silničního
provozu i nepřímé dopady spojené s neodpovědnou a nedosta-
-4-
The Service and Dealers Network of members of the CIA is fully in
keeping with the legal framework of the CR and therefore of the EU.
Customers are served in an uncluttered, civilised and pleasant environment in a place as easy to access as possible. Our basic strategy
continues to be that of ensuring permanently all the essential services,
i.e. repairs both during and after the guarantee period, sales of replacement parts, accessories, equipment and additional items in the same
place that a decision is made on the possible purchase of a new vehicle
and in addition for the majority of dealers also for several makes. As
a normal standard further services are also provided, such as arranging
the registration of the vehicle, transfers of vehicles, leasing, assistance
or insurance services, and so on.
Activities of the Association
In 2007 special emphasis was placed on ensuring the following activities
in particular:
• The processing and exchange of statistical data on the registration
of vehicles in this country and possibly also in other countries
• The holding of regular press conferences of the Association so that
the public and especially bodies of state administration are sufficiently
informed of the situation on the Czech market for motor vehicles and
the problems relating to this
• Talks with bodies of state administration, especially on the regularity
of the market, or the conditions for doing proper business, including the
elimination of administrative-technical and also fiscal obstacles in legal
trading, unfair competition, lacking or insufficient control activity on
the part of the responsible bodies of state administration in the sphere
of sales of motor vehicles and their parts, and also on the system for
scrapping vehicles and the liquidation of wrecked cars or on alternative
fuels
• Talks with legislative power about new laws and their executive
regulations (in particular concerning the liquidation of waste and also
the technical conditions for the operation of road vehicles on the roads)
and the corresponding implementation of new directives of the EC in
the laws of the CR, especially those directly influencing branches of our
activity
• The continuation of talks, especially with the Ministries of Transport
and the Interior, on the possibilities of further specification of statistical
data on the vehicle fleet in the CR.
In the course of the year the Association organised and supported
events promoting the membership base and its work. These were in
particular:
• The Car of the Year 2007 in the Czech Republic opinion poll with the
participation of almost 120,000 respondents
• The exhibition Motorcycle 2007 in Prague, which was visited by
a record 62,000 visitors, and the related opinion poll Motorcycle of the
Year 2007
• The international exhibition Autosalon 2007 in Brno with 145,000 visitors, presenting almost the complete range of passenger cars intended
for sale on the market in the Czech Republic
• At the end of the year the preparations were already under way for
similar events in 2008.
The members of the Car Importers Association, with regard to the fact
that they deal with the sales of new automobiles and motorcycles, are
constantly striving for the creation of optimum and equal conditions for
putting road vehicles into operation. The Association does not therefore
deal commonly with the problems concerning used cars, but in connection with the analysis of the market for motor vehicles in the Czech
Republic and with the knowledge of the technical standard of vehicles of
various ages, it has been forced once again to express its fundamental
opinion of this problem on a general level. From the surveys on the importing of used passenger cars in 2006 and 2007 it is evident that there
has been a further massive increase in the import of older vehicles in
tečnou likvidací autovraků. Osloveni byli především rozhodující
vládní činitelé, např.předseda vlády pan Topolánek a pánové
Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí, Kalousek , ministr financí, Řebíček, ministr dopravy a Říman, ministr průmyslu a obchodu.
Nezvykle vysoký nárůst registrací nákladních vozidel o 16,7%
v roce 2007 svědčí o stálém zvyšování požadavků na silniční nákladní dopravu. To je dáno stabilním a celkem silným hospodářským růstem v ČR. Tomu však bohužel neodpovídá budování
silniční infrastruktury; chybí ucelené dálniční tahy a na komunikacích nižších tříd pak např. obchvaty měst apod. Stále rostoucí nákladní silniční doprava pak logicky v „úzkých“ místech
způsobuje dopravní kolapsy a je tak, ne vždy zcela oprávněně,
předmětem stále rostoucí kritiky. Chybějící zákon o liniových
stavbách a závazná dlouhodobá koncepce nejen umožňují oddalování a prodlužování výstavby silničních tahů, ale také zvyšují konečné celkové náklady.
Dlouhodobě neuspokojivá situace přetrvává jak v oblasti kontroly činnosti STK a SME, tak kontroly a koordinace činnosti
dopravních úřadů pověřených obcí při schvalování technické
způsobilosti vozidel a jejich registraci. Je známo, že současný
právní stav ani personální zajištění neumožňují MD tyto činnosti
v požadovaném rozsahu zabezpečovat. Vítáme a podporujeme
proto návrh současného vedení ministerstva dopravy řešit tyto
záležitosti cestou zřízení Hlavního dopravního úřadu tak, jak je
tomu ostatně ve většině zemí EU. Samo ministerstvo by pak zajišťovalo jen vrchní státní dozor tj. v jakém množství a kvalitě
Hlavní dopravní úřad dané činnosti a kontroly zajišťuje.
Vnitrosvazová činnost po celý rok 2007 probíhala v odborných
sekcích, které zasedaly jak dle schváleného harmonogramu tak
podle potřeby. Nejvíce aktivity tradičně vyvíjely sekce technická
a motocyklová. Pozitivně hodnotíme spolupráci s vybranými zájmovými sdruženími či svazy, tj. nejen se Sdružením automobilového průmyslu (SAP) ale i Svazem autoopraven ČR (SAČR),
Sdružením importérů součástí automobilů, servisní a garážové
techniky (SISA), Českou asociací petrolejářského průmyslu
a obchodu (ČAPPO) i Českou leasingovou a finanční asociací
(ČLFA), Českou asociací pojišťoven (ČAP), Svazem obchodu
a cestovního ruchu (SOCR), Klubem motoristických novinářů
(KMN) a dalšími.
Hospodaření SDA
Hospodaření SDA v účetním roce 2007 vycházelo z Radou ředitelů schváleného rozpočtu. Příjmovou složkou rozpočtu byly
členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou složkou byly obvyklé náklady na provoz sekretariátu jako mzdy, nájemné, cestovné a dopravné, náklady na spojové služby, režijní spotřební
kancelářský materiál, vyhotovení výroční zprávy za minulý rok,
překladatelské a poradenské služby, statistky registrací a další
vývoj i údržba informačního systému a pod. Hospodaření SDA
bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. Závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2007 bude projednávat
a schvalovat Rada ředitelů spolu s novým rozpočtem na rok
2008 v době distribuce této zprávy.
Postavení SDA na trhu nových
vozidel
V roce 2007 bylo registrováno v ČR celkem 132 542 ks nových
osobních, 62 038 ks lehkých užitkových a 11 587 ks nákladních
automobilů, 949 ks autobusů a 24 947 ks motocyklů a to včetně
mopedů. Za srovnatelné období minulého roku to bylo 123 987
ks osobních, 49 491 ks lehkých užitkových, 9 927 ks nákladních
automobilů, 944 ks autobusů a 19 617 ks motocyklů. Celkově
particular, caused by the change in the legal framework in this sphere
as of 1.7.2006. This is why the Association, in cooperation with the Automotive Industry Association (AIA), also dealt with this situation. The
result was the issue of a Joint Declaration on the Problems of the Age
and Renewal of the Vehicle Fleet in the Czech Republic, which assessed
the situation that has occurred and again drew emphatic attention to
the negative direct impact of the import of out-dated and dangerous
vehicles on the environment and the atmosphere in particular, on safety
on the roads, and the indirect impacts connected with the irresponsible and insufficient liquidation of wrecked cars. This was address in
particular to decisive government figures such as the Prime Minister,
Mr. Topolánek, and Messrs. Bursík, Deputy Premier and Minister for
the Environment, Kalousek, the Finance Minister, Řebíček, Minister of
Transport, and Říman, Minister for Industry and Trade.
The unusually high increase in the registration of goods vehicles by
16.7% in 2007 is evidence of the constant increase in demands for
road freight transport. This is due to the stable and generally strong
economic growth in the Czech Republic. Unfortunately the building of
the highway infrastructure is not in keeping with this; there is a lack of
complete motorway routes and on roads of lower categories there are
not enough by-passes round towns and so on. The constantly increasing road freight transport then logically causes traffic collapses in the
“narrow” parts and is thus, not always quite deservedly, the object of
constantly increasing criticism. The absence of a law on linear constructions and a binding long-term concept not only make it possible to defer
and extend the construction of highway routes, but also increase the
final overall costs.
The long unsatisfactory situation still continues both in the sphere of
the control of activity of Technical Inspection Stations (STK) and Emission Measuring Stations (SME) and in the checking and coordination of
the activity of the transport offices in authorised communities in approving the technical stand of vehicles and their registration. It is a known
fact that neither the present legal situation nor the personnel available
permit the Ministry of Transport to ensure this activity to the required
extent. We therefore welcome and support the proposal of the present
leadership of the Ministry of Transport to deal with these matters by
way of the establishment of a Head Transport Office as is the case in
the majority of EU countries. The Ministry itself would then ensure only
the supreme state supervision, i.e. the amount and quality of the given
activity and control ensured by the Head Transport Office.
Activity within the Association for the whole of 2007 took place in
the professional sections, which met both according to the approved
schedule and also according to need. The most activity was carried
out traditionally by the technical and motorcycle sections. We evaluate
positively the cooperation with selected special-interest associations
or unions, i.e. not only with the Automotive Industry Association (AIA),
but also with the Car Repair Shops Association of the CR (CRSA), the
Automotive Spare Parts, Garage and Servicing Technology Importing
Association (SISA), the Association of Oil Industry and Commerce
(CAOIC) and also the Czech Leasing and Finance Association (CLFA),
the Czech Association of Insurance Companies (CAIC), the Union of
Commerce and Tourism (UCT), the Club of Motorists Journalists (CMJ)
and others.
Financial Management of the CIA
The financial management of the CIA in the 2007 accounting year was
based on the budget approved by the Board of Directors. The revenues
component of the budget consisted of membership fees and interest
on the account. The expenditure component consisted of the usual
expenses of the running of the Secretariat such as wages, rent, travel
expenses, costs of communication services, consumer office material
overheads, the preparation of the Annual Report for the past year, translation and consultancy services, statistics of registrations and further
development and maintenance of the information, etc. The financial
-5-
lze tedy konstatovat další výrazný růst trhu s novými silničními
motorovými vozidly.
Osobní automobily – M1
Celkové registrace nových osobních automobilů v roce 2007
vzrostly oproti předchozímu roku o 6,9% (8 555 ks), přičemž
z celkového počtu 132 542 ks registrovaných vozidel činil podíl značek členů SDA 83 112 ks, tj. 62,71% (zvýšení podílu
o 4,92%).
Nejúspěšnější značkou zůstala Škoda s 49 094 ks registrovaných
automobilů (37,04%), za ní následují značky Ford - 8 474 ks
(6,39%), Renault - 7 477 ks (5,64%), VW - 7 044 ks (5,31%),
Peugeot - 6 532 ks (4,93%), Hyundai - 6 528 ks (4,93%), atd.
Z hlediska segmentů vozidel zůstal zachován největší podíl
malých vozidel (mini + malé) – 64 215 ks (48,45% - pokles
o 5,02% oproti 2006), kde nejčastěji registrovaným automobilem byla Škoda Fabia – 27 611 ks (47,82%), dále Ford Fusion
– 2 835 ks (4,91%), Toyota Yaris – 2 558 ks (4,43%), Peugeot
207 – 2 352 ks (4,07%), Renault Thalia – 2 321 ks (4,02%),
atd. Druhým nejpočetnějším segmentem byla střední třída –
21 747 ks (16,41%) s pořadím Škoda Octavia – 14 971 ks
(68,84%), VW Passat – 1 549 ks (7,12%), Ford Mondeo – 594 ks
(2,73%) atd. Silným segmentem byla i nižší střední třída
s 20 305 ks (15,32%) s pořadím Ford Focus – 2 040 (10,05%),
Kia Cee'd – 1 949 ks (9,60 %), VW Golf – 1 926 ks (9,49%),
atd. Dále pak následovaly třídy MPV – 13 564 ks (10,23%)
s nejvíce registrovanou Škodou Roomster, terénní – 4 729 ks
(3,57%) v čele s Hyundai Santa Fe, vyšší střední – 3 035ks
(2,29%) s vedoucí Škodou Superb, sportovní – 940 ks (0,71%)
s VW EOS a luxusní – 389 ks (0,29%) s dominujícím Mercedesem S.
Členské značky SDA tedy byly vedoucími značkami v pěti segmentech z devíti. Nezařazeno do hodnocení bylo 3 618 ks
(2,73%) vozidel.
Z hlediska druhu pohonu se podíl vozidel s naftovým motorem
– 28,13% nepatrně oproti roku 2006 snížil (o 0,4 %). Benzinovým motorem bylo vybaveno 69,52% vozidel a CNG – 0,02%
automobilů.
Lehké užitkové automobily - N1
V této kategorii registrovaných 62 038 ks vozidel znamená opět
výrazné meziroční zvýšení a to o 12 547 ks vozidel (25,35%).
Na prvním místě si upevnila pozici leadera Škoda s podílem
24,52% (15 212 ks), následována svazovými značkami VW 10,70% (6 640 ks), Ford s 9,97% (6 184 ks), Renault – 6,84%
(4 242 ks), Citroen – 6,18% (3 831 ks), Peugeot - 5,47%
(3 393 ks), atd.
Z pohledu obchodních tříd zůstala nejsilnější třída do 3,0 t celkové hmotnosti s podílem 43,42% (26 940 ks), následovaná třídou do 2,0 t s podílem 42,14% (26 141 ks) a do 3,5 t s 11,54%
(7 161 ks). Členská značka MB byla v roce 2007 vedoucí značkou v segmentu do 3,5 t a to Sprinterem, v dalších třídách trh
ovládla značka Škoda. Přesto však podíl značek SDA zůstal na
74, 09% (v roce 2006 to bylo 74,8 %). Nezařazeno bylo 1 796
ks (2,89%) vozidel. Z hlediska druhu pohonu bylo 14 124 ks vozidel (22,77%) vybaveno benzinovým motorem, 46 034 ks vozidel (74,20%) naftovým motorem, 84 ks vozidel (0,14%) bylo s
pohonem CNG. Nezařazeno bylo 1 796 ks (2,89% ) vozidel.
Automobily do 3,5 t celkové hmotnosti M1 + N1
Pokud bychom hodnotili uvedené kategorie vozidel společně (OA
+ LUV), pak bylo v roce 2007 registrováno celkem 194 580 ks
osobních a lehkých užitkových vozidel, což je o 21 102 ks vozidel (12,16 %) více než v roce 2006. Společný podíl značek
členů SDA činil 68,12 %.
-6-
management of the CIA was followed currently by the Executive Committee of the Association. The final report on profits and losses for 2007
will be discussed and approved by the Board of Directors together with
the new budget for 2008 at the time this report is being distributed.
The Standing of the CIA on the Market for New Vehicles
In 2007 there were registered in the Czech Republic in all 132,542
new passenger cars, 62,038 light commercial vehicles and 11,587
trucks, 949 buses and 24,947 motorcycles, including mopeds. In the
comparable period last year the figures were 123,987 passenger cars,
49,491 light commercial vehicles, 9,927 trucks, 944 buses and 19,617
motorcycles. In general, then, it is possible to state a further strong
growth in the market for new road vehicles.
Passenger cars - M1
The total registration of new passenger cars (PC) in 2007 increased in
comparison with the preceding year by 6.9% (8,555 vehicles), whereas
of the total number of 132,542 registered vehicles the share of the
makes of the CIA members was 83,112 vehicles, i.e. 62.71% (increase
in share of 4.92%).
The most successful make was again Škoda with 49,094 registered
cars (37.04%), followed by Ford – 8,474 cars (6.39%), Renault – 7,477
cars (5.64%), VW – 7,044 cars (5.31%), Peugeot – 6,532 cars (4.93%),
Hyundai – 6,528 cars (4.93%), etc.
From the point of view of the segments the largest share continued
to be that of small cars (mini + small) – 64,215 cars (48.45% - a drop
of 5.02% compared with 2006), where the most frequently registered
car was the Škoda Fabia – 27,611 cars (47.82%), followed by the Ford
Fusion – 2,835 cars (4.91%), Toyota Yaris – 2,558 cars (4.43%), Peugeot
207 – 2,352 cars (4.07%), Renault Thalia – 2,321 cars (4.02%), etc. The
second most numerous segment was the medium class – 21,747 cars
(16.41%) in the order Škoda Octavia – 14,971 cars (68.84%), VW Passat
– 1,549 cars (7.12%), Ford Mondeo – 594 cars (2.73%), etc. Also a strong
segment was the lower medium class with 20,305 cars (15.32%) in the
order Ford Focus – 2,040 (10.05%), Kia Cee´d – 1,949 cars (9.60 %),
VW Golf – 1,926 cars (9.49%), etc. Then came the MPV classes – 13,564
cars (10.23%) with the most registered being the Škoda Roomster, the
off-road – 4,729 cars (3.57%) led by the Hyundai Santa Fe, the executive class – 3,035 cars (2.29%) led by the Škoda Superb, sports – 940
cars (0.71%) with the VW EOS and luxury – 389 cars (0.29%) dominated by the Mercedes S. The makes of CIA members were therefore
the leading makes in five segments out of nine. Not included in the
assessment were 3,618 (2.73%) of the cars.
From the point of view of fuel type the share of vehicles with a Diesel
motor – 28.13% was slightly down compared with 2006 (by 0.4%).
69.53% of vehicles were equipped with a petrol engine and 0.02% had
CNG.
Light commercial vehicles - N1
In this category (LCV) the 62,038 registered vehicles means again
a marked inter-annual increase by 12,547 vehicles (25.35%). In first
place the position of leader was consolidated by Škoda with a share
of 24.52% (15,212 vehicles), followed by the Association makes of VW
– 10.70% (6,640 vehicles), Ford with 9.97% (6,184 vehicles), Renault
– 6.84% (4,242 vehicles), Citroen – 6.18% (3,831 vehicles), Peugeot
– 5.47% (3,393 vehicles), etc.
From the viewpoint of business classes the strongest class continued
to be that up to 3 tons total weight (G.V.W.) with a share of 43.42%
(26,940 vehicles), followed by the class up to 2 tons with a share of
42.14% (26,141 vehicles) and up to 3.5 tons with 11.54% (7,161 vehicles). The member make of MB was the leading make in 2007 in the
segment up to 3.5 tons with the Sprinter, but in other classes the Škoda
make took the lead. In spite of this the share of the CIA makes remai-
Nákladní automobily - N2,3
Tato kategorie vozidel v roce 2007 opět zaznamenala nárůst
a to dokonce o 16,72%. Registrováno bylo 11 587 ks nákladních vozidel, což je o 1 660 ks více než v roce předchozím. Podíl
členů SDA dosáhl 95,65%. Celkově na prvním místě je značka
MB s podílem 20,30% (2 352 ks), následuje MAN s 15,97%
(1 851 ks), Iveco - 15,22% (1 764 ks), Scania - 12,30% (1425 ks),
DAF -12,25% (1 419 ks), Volvo – 8,66% (1003 ks), RVI -8,53%
(988 ks), atd.
Z pohledu kategorií lze konstatovat, že výraznou majoritu si nadále podržela kategorie N3 a to 69,03%, vozidla N2 zaznamenala podíl 26,25%. Nezařazeno bylo 548 ks (4,72%) vozidel.
Z hlediska provedení bylo registrováno nejvíce podvozků 5 537 ks (47,79%), dále tahačů - 5 325 ks (45,96%), skříní 138 ks (1,19%), atd.
Autobusy - M2,3
V roce 2007 bylo registrováno celkem 949 ks autobusů, což je
o 5 ks (o 0,52%) více než v roce 2006. V pořadí značek vedl
Irisbus s 29,72% (282 ks) před SOR Libchavy s 28,13%
(268ks), Mercedesem s 16,54% (157 ks), atd.
Z pohledu kategorií bylo vozidel M2 celkem 58 ks (6,11%) a kategorie M3 838 ks (88,30%). Nezařazeno bylo 53 ks (5,58%)
autobusů.
Z hlediska provedení bylo registrováno 157 ks (16,54%) městských, 595 ks (62,70%) linkových a 99 ks (10,43%) dálkových
autobusů.
Motocykly - L
Z celkově registrovaných 24 947 ks motocyklů v roce 2007 činil podíl mopedů a motocyklů do 50 cm3 22,42% (5 592 ks),
motocyklů nad 50 cm3 – 36,31% (9 059 ks), ostatní (čtyřkolky a sněžné skútry) – 2,15 % (536 ks), zbývajících 9 760 ks
(39,12%) se nepodařilo zařadit. Oproti roku 2006 celkové registrace motocyklů opět vzrostly a to o 5 330 ks (27,17%).
Pořadí v registracích podle jednotlivých značek a objemu motoru bylo
do 50 cm3 - Kentoya - 736 ks (13,21%), Qingqi - 729 ks
(13,03%),
Keeway - 684 ks (12,23%) atd.;
nad 50 cm3 - Honda – 1 935 ks (21,36%), Yamaha – 1 906 ks
(21,03%), Suzuki – 1 155 ks (12,75%) atd.
Závěrem toho komentáře k trhu novými vozidly v ČR za rok
2007 je nezbytné dodat, že v roce 2007 byl zaregistrován rekordní počet dovezených ojetých osobních automobilů a to 212
869 ks, což je o 29 726 ks (16,23%) více než v roce 2006 a dokonce o 71 980 ks (51,09%) více jak v roce 2005. Na tuto situaci a její veskrze negativní dopady, jak již bylo vpředu zmíněno,
jsme samozřejmě opakovaně upozorňovali.
Je tedy na subjektech státní správy, výkonné i zákonodárné,
jak se s tímto stále se zhoršujícím a hrubě nepřijatelným stavem v příštích obdobích vypořádají. Je zcela zřejmé, že tyto
problémy je třeba řešit protože dlouhodobě rostou a zcela jistě
budou zatěžovat rozpočty státní i regionální.
Bezpečnost silničního provozu
Tématem v popředí zájmů členů SDA byla i problematika bezpečnosti silničního provozu. Svaz pokračoval intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti
vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení
obnovy vozového parku v ČR. Členové Svazu nadále pořádali
své značkové akce zaměřené na kontroly technického stavu,
ned at 74.09% (in 2006 it was 74.8%). Not included in the assessment
were 1,796 (2.89%) of the vehicles. From the viewpoint of the type of
fuel there were 14,124 vehicles (22.77%) equipped with petrol engines,
46,034 vehicles (74.20%) with a Diesel motor, 84 vehicles (0.14%)
were fitted with CNG drive. Not included in the assessment were 1,796
(2.89%) of the vehicles.
Vehicles up to 3.5 tons total weight - M1 + N1
If we were to evaluate the given categories of vehicles together (PC +
LCV), then there were registered in 2007 in all 194,580 passenger cars
and light utility vehicles, which is 21,102 vehicles (12.16%) more than in
2006. The joint share of the makes of CIA members was 68.12%.
Trucks - N2,3
In 2007 this category of vehicles again showed an increase, by as much
as 16.72%. There were 11,587 vehicles registered, which is 1,660 more
than in the previous year. The share of CIA members was 95.65%. In
first place overall is the MB brand with a share of 20.30% (2,352 vehicles), followed by MAN with 15.97% (1,851 vehicles), Iveco – 15.22%
(1,764 vehicles), Scania – 12.30% (1,425 vehicles), DAF – 12.25% (1,419
vehicles), Volvo – 8.66% (1,003 vehicles), RVI – 8.53% (988 vehicles),
etc.
From the viewpoint of category it may be said that the strong majority
was maintained by the N3 category with 69.03%, when the N2 vehicles
recorded a share of 26.25%. Not included in the assessment were 548
(4.72%) of the vehicles.
From the viewpoint of versions the most registered were chassis
– 5,537 units (47.79%), then road tractors – 5,325 units (45.96%), vans
- 138 units (1.19%), etc.
Buses - M2,3
In 2007 a total of 949 buses were registered, which is 5 vehicles
(0.52%) more than in 2006. The order of makes was led by Irisbus
with 29.72% (282 vehicles) in front of SOR Libchavy with 28.13% (268
vehicles), Mercedes with 16.54% (157 vehicles), etc.
From the point of view of categories there were in all 58 - M2 vehicles
(6.11%) and in category M3 - 838 vehicles (88.30%). Not included in the
assessment were 53 (5.58%) of the buses.
From the point of view of execution there were registered 157 (16.54%)
city buses, 595 inter-city (62.70%) and 99 coaches (10.43%).
Motorcycles - L
Of the total of 24,947 motorcycles registered in 2007 the proportion of
mopeds and motorcycles up to 50 ccm was 22.42% (5,592 bikes), motorcycles over 50 ccm – 36.31% (9,059 machines), others (quad bikes
and snow scooters) – 2.15 % (536 vehicles), and the remaining 9,760
bikes (39.12%) could not be classified. Compared with 2006 the total
registration of motorcycles rose by 5,330 (27.17%).
The order in registrations according to individual makes and engine
capacity was as follows
Up to 50 ccm - Kentoya - 736 bikes (13.21%), Qingqi – 729 bikes
(13.03%), Keeway – 684 bikes (12.23%) etc.;
over 50 ccm - Honda – 1,935 bikes (21.36%), Yamaha – 1,906 bikes
(21.03%), Suzuki – 1,155 bikes (12.75%), etc.
At the close of this commentary on the market in new vehicles in the
Czech Republic for 2007 it is essential to add that in 2007 a record
number of imported used vehicles were registered, this being 212,869
vehicles, which is 29,726 vehicles (16.23%) more than in 2006 and
actually 71,980 vehicles (51.09%) more than in 2005.
It is therefore up to the subjects of state administration, executive and
legislative, how they deal with this continually deteriorating and grossly
unacceptable situation in the times to come. It is quite obvious that
these problems must be resolved, because they are growing long-term
and will quite certainly be a burden of state and regional budgets.
-7-
seřízení motorů, brzd, pérování a tlumení, světel i správného
užívání vozidel. Řada členů spolupracovala při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených na
bezpečnost provozu na silnicích. Tradičně členové poskytovali
značné množství informací o technických parametrech zahraničních vozidel nižším orgánům státní správy a dozoru, stanicím
technické kontroly a měření emisí; současně je možno konstatovat, že mnohdy bez pozitivního efektu.
Životní prostředí
Svaz a jeho orgány i jednotliví členové se věnovali především
předávání kvalifikovaných informací zákonodárcům a výkonné
moci hlavně v souvislosti se studiemi o vlivu přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci.
Státní správa ani parlament, až dosud bohužel, neakceptovaly
prakticky žádný ze zásadních návrhů či námětů, které by řešily
uspokojivěji tento závažný problém. Členové svazu, jako svaz
i jednotlivě, se samozřejmě podíleli svým příslušným dílem na
utváření systémů likvidace, resp, recyklace “autovraků“ i jejich
provozu. Svaz i nadále považuje za rozhodující především to, že
na trh byla jeho členy uváděna nová technika výrazně šetrnější
k životnímu prostředí i energetickým zdrojům.
Ostatní aktivity Svazu a jeho členů
Ostatní aktivity Svazu a jeho členů tradičně spočívaly především
ve sponzorské oblasti. Sponzorství jednotlivých členů Svazu
bylo zaměřeno do kultury, umění, školství, sportu, sociální oblasti, zdravotnictví, životního prostředí, boje proti drogám a alkoholismu, bezpečnosti silničního provozu, a pod.
Závěr
Toto již 14. vydání výroční zprávy potvrzuje správné směřování
SDA, stejně jako nezbytnost trvalého úsilí o vytváření a ochranu
vhodného prostředí pro odpovědné a solidní podnikání a rozvoj
občanské společnosti. Z údajů prezentovaných touto zprávou
lze považovat za prokázané, že ani v demokratické společnosti
a tržním hospodářství, se nelze obejít bez odpovídajícího právního prostředí a efektivních kontrolních mechanizmů, ale také,
že je nezbytné trvale a cílevědomě působit na řešení problémů,
a to i těch, které jsou nějak spojené s EU.
Poznámka: Převážná část této zprávy bude také uveřejněna na
portálu www.sda-cia.cz
Safety on the Roads
The theme at the forefront of the interests of CIA members was also
the problem of road safety. The Association continued intensively in the
talks with appropriate ministries and parliamentary committees on the
continuing problems in the approval of the technical fitness of vehicles,
control of them in operation and proposals for hastening the renewal of
the vehicle fleet in the Czech Republic. The members of the Association
continued to hold events for their makes aimed at checking the technical state, engine tuning, brakes, suspension and springs, lights and the
correct use of the vehicles. A number of members cooperated in the
production of instructive and educational audio-visual programs aimed
at safety of operation on the roads. Traditionally our members provided
a considerable quantity of information on the technical parameters of
foreign vehicles to lower bodies of state administration and supervision,
to stations for technical checks and measurement of emissions; at the
same time it might be added that often without any positive effect.
The Environment
The Association and its bodies and individual members devoted their attention in particular to handing over qualified information to legislators
and executive power, mainly in connection with studies on the influence
of the out-dated vehicle fleet on pollution of the atmosphere, on handling of waste and its production, or liquidation and re-cycling. So far
neither the state administration nor Parliament has accepted practically
any of the fundamental proposals or suggestions that would resolve this
serious problem in a more satisfactory manner. The members of the Association, both individually and as the Association, have naturally shared
to an appropriate extent in the creation of systems for the liquidation or
re-cycling “car wrecks” and their operation. The Association continues
to consider it decisive in particular that its members should introduce
to the market new technology markedly kinder both to the environment
and power resources.
Other Activities of the Association
and its Members
Other activities of the Association and its members traditionally lay mainly in the sponsorship field. The sponsorship of the individual members
of the Association was aimed at culture, art, education, sport, the social
sphere, the health service, the environment, the fight against drugs and
alcoholism, road safety and such matters.
Conclusion
This 14th issue of the Annual Report confirms the correct direction
taken by the CIA and also the necessity of a constant effort to create
and protect a suitable environment for responsible and solid business
and the development of civil society. From the data presented by this
report it may be considered to have been demonstrated that even in a
democratic society and a market economy it is not possible to manage
without the appropriate legal environment and effective control mechanisms, but also that it is essential to work constantly and purposefully
on the tackling of problems, including those connected in some way
with the EU.
Note: The major part of this report will also be published on the following portal: www.sda-cia.cz
-8-
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
L
A Spirit, a.s. - APRILIA, MOTO GUZZI
Bubenská 43, 170 00 Praha 7, tel.: 296547142, fax: 296547145, www.aspirit.cz
M1+ N1
A.M.T. Group a. s. - JAGUAR, LAND-ROVER
Kolbenova 37, 190 00 Praha 9, tel.: 255719111, fax: 255719999, www.jaguarcz.cz, www.amt-landrover.cz
L
Asko KC,s.r.o. - KAWASAKI
Žarošická 18, 628 00 Brno, tel.: 544233525, 544213935, fax: 544217336, www.kawasaki.cz
L
AuTec Group a.s. - BMW
Jeremiášova 5, 150 0 Praha 5, tel.: 257117111, fax: 251619232, www.bmw.cz
M1+ N1
BMW Vertriebs GmbH, Česká Republika - BMW, MINI
Bucharova 6, 158 00 Praha 5, tel.: 225990000, fax: 225990099, www.bmw.cz
L
CAGIVA, s.r.o. - CAGIVA, CPI, DERBI, PIAGGIO, GILERA, HUSQVARNA, MV AGUSTA, MOTO MORINI
Bělohorská 70/1676, 169 00 Praha 6, tel.: 220513578, fax: 220518380, www. cagiva.cz
M1+ N1,2
CITROËN Česká Republika, s.r.o. - CITROËN
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, tel.: 224835600, fax: 224835656, www.citroen.cz
M1+ N1
CS AutoLada, s. s r.o. - LADA
Koněvova 211, 130 00 Praha 3, tel.: 234114111, fax: 234114444, www.lada.cz
-9-
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
N2,3
DAF Trucks CZ, s.r.o. - DAF
Zděbradská 61 , 251 01 Jažlovice-Říčany, tel.: 323626101, fax: 323626103, www.daftrucks.cz
M+N
FIAT ČR spol. s r.o. - FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, IVECO
Karolínská 1, 186 00 Praha 8, tel: 224806111, fax: 224806228, www.fiat.cz
M1,2 + N1,2
FORD Motor Company, s.r.o. - FORD
Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8, tel.: 234650111, fax: 234650147, www.ford.com, www.ford.com
M1 + N 1
General Motors Southeast Europe Ltd., Praha - CHEVROLET, OPEL
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 239 004 111, fax: 239 004 100, www.chevrolet.cz, www.opel.cz
M1 + N 1 + L
HONDA Česká Republika, s.r.o. - HONDA
Bavorská 20/1041, 155 01 Praha 5, tel.: 257100111, fax: 257100112, www.honda.cz
M1+ N1
Hyundai Motor CZ s.r.o. - HYUNDAI
Bucharova 1186/16, 155 00 Praha 5, tel.: 251025111, fax: 251626965, www.hyundai.cz
M1 + N 1
Chrysler Czech Republic s.r.o. - CHRYSLER, DODGE, JEEP
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov
tel.: 271077330, fax: 271077332, www.chrysler.cz, www.jeep.cz, www.discoverdodge.czORY
L
Impexta 3000, s.r.o. - KEEWAY, LINHAI
Rudná 3/1118, 703 00 Ostrava - Vítkovice, tel.: 596781000, fax: 596781020, www.impexta.cz
- 10 -
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
M1,2+ N1,2
Import Volkswagen Group s.r.o. - AUDI, SEAT, VW
Divize AUDI - tel.: 251033831, fax: 251033837
Divize SEAT - tel.: 251033842, fax: 251033940
Divize VW - tel.: 251033111, M1,2 - l. 831, N1,2 - l. 821, fax: l. 825
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, fax: 251033807, www.audi.cz, www.seat.cz, www.volkswagen.cz
L
Kentoya, a.s. - KENTOYA
Korunní 67, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222521699, www.kentoya.cz
M1 + N 1
Kia Motors Czech s.r.o. - KIA
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, tel.: 267188401, fax: 267912260, www.kiamotors.cz
M2,3+ N2,3
MAN užitková vozidla Česká republika s.r.o. - MAN
Obchodní 120, 251 70 Čestlice, tel.: 272111511, fax: 272111590, www.man.cz
M1+ N1
Mazda Motor Logistic Europe NV - MAZDA
Bucharova 8, 158 00 Praha 5, tel.: 233029301, fax: 233029300, www.mazda.cz
M+ N
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, SETRA, MITSUBISHI-FUSO
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov
tel.: 271077111, fax: 271077112, www.mercedes-benz.cz
M1+ N1
M MOTORS CZ, s.r.o. - MITSUBISHI
Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, tel.: 296574111, fax: 272761122
www.mitsubishi-motors.cz
- 11 -
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
L
MOTO CUP s.r.o. - DAELIM, HYOSUNG, SYM, JIANSHE
Sekorova 11, 664 41 Troubsko, tel.: 775 094 201-3, www.motocup.cz
TMEC
L
Motoscoot a.s. - CHUNLAN, TMEC
Nádražní 54, 150 00 Praha 5, tel./fax: 257 319 479 , Opava - 553 623 044, www.motoscoot.cz
M1+ N
Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft., o.s. - NISSAN
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, tel.: 241 094 403, fax: 241 094 401, www.nissan.cz
L
NSO s.r.o. - HARLEY DAVIDSON, BUELL
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5, tel.: 251565396, fax: 251563389, www.harley-davidson.cz
M1+ N1
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - PEUGEOT
Na strži 40, 140 00 Praha 4, tel.: 244118800, fax: 244118801, www.peugeot.cz
M1+ N1
Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. - PORSCHE
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, tel.: 257 107 111 , fax: 257 214 827, www.porsche.cz
M1+ N1
Renault Česká republika, a.s. - RENAULT, DACIA
Pobřežní 3, IBC, 186 00 Praha 8, tel.: 222128305, fax: 283881276, www.renault.cz
M2,3+ N2,3
Renault Trucks ČR s.r.o. - RENAULT
Křižíkova 36a, 186 00 Praha 8, tel.: 731400808, fax: 225 102 511, www.renault-trucks.cz
- 12 -
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
M3+ N3
Scania Czech Republic, s.r.o. - SCANIA, IRIZAR
Chrášťany 186, 252 19 Rudná u Prahy, tel.: 251 095 111, fax: 257 951 224, www.scania.cz
L
SETTE spol. s r.o. - KTM, SACHS
Vlasákova 844, 258 01 Vlašim, tel./fax: 317 844 711, e-mail: [email protected], www.ktm.cz
M1 + N 1
Subaru ČR, s.r.o. - SUBARU
Pekařská 5, 155 00 Praha 5, tel.: 255 720 211, fax: 255 720 113, www.subaru.cz
M1 + N1+ L
Suzuki Motor Czech, s.r.o. - SUZUKI
U Průhonu 40, 170 00 Praha 7, tel.: 220 800 957, fax: 266 710 089, www.suzuki-motor.cz
M1 + N 1
Toyota Motor Czech, s.r.o. - TOYOTA
Šafránkova 1, 150 00 Praha 5, tel.: 255 706 800, fax: 255 706 890, www.toyota.cz
M1+ N1
Volvo Auto Czech, s.r.o. - VOLVO - OA
V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, tel.: 296 787 111, fax: 296 787 222, www.volvocars.cz
M2,3+ N2,3
Volvo Truck Czech s.r.o. - VOLVO - NA
Obchodní 109, Čestlice, 251 70 Čestlice-Říčany, tel.: 272 124 111, fax: 267 751 190, www.volvotrucks.cz
L
YAMAHA MOTOR CZECH spol. s r.o. - YAMAHA
Obchodní 132, Čestlice, 251 01 Čestlice, tel.: 272 019 971, fax: 272 019 972, www.yamaha-motor.cz
- 13 -
AUTO ROKU v ČR / CAR of the year in CR
Auto roku
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3. ročník, 2 ankety
3-rd year, 2 polls
4. ročník, 2 ankety
4-th year, 2 polls
5. ročník, 2 ankety
5-th year, 2 polls
6. ročník, 2 ankety
6-th year, 2 polls
7. ročník, 2 ankety
7-th year, 2 polls
8. ročník, 2 ankety
8-th year, 2 polls
9. ročník, 2 ankety
9-th year, 2 polls
10. ročník, 2 ankety
10-th year, 2 polls
11. ročník, 1 anketa
11-th year, 1 poll
12. ročník, 1 anketa
12-th year, 1 poll
13. ročník, 1 anketa
13-th year, 1 poll
14. ročník, 1 anketa
14-th year, 1 poll
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers - Nejoblíbenější automobil / Most Popular Car
novinářská / Journalist
čtenářská/Readers - Nejoblíbenější automobil / Most Popular Car
VW PASSAT
VW PASSAT
ALFA ROMEO 156
ALFA ROMEO 156
FORD FOCUS
PEUGEOT 206
OPEL ZAFIRA
OPEL ZAFIRA
ŠKODA FABIA COMBI
ŠKODA FABIA COMBI
PEUGEOT 307
PEUGEOT 307
MAZDA 6
ŠKODA SUPERB
MAZDA 3
MAZDA 3
novinářská / Journalist
ŠKODA OCTAVIA
novinářská / Journalist
FORD FOCUS
novinářská / Journalist
OPEL CORSA
novinářská / Journalist
KIA cee'd
MOTOCYKL ROKU v ČR
MOTORCYCLE of the year in CR
2002
6. ročník, 1 anketa abs. vítěz / Absol. Winner HONDA VFR
6-th year, 1 poll
< 125 cm3
Honda XL 125V Varadero
skútr/scooter
Yamaha XQ 125 Maxster
enduro + cross
Suzuki V-Strom 1000
chopper
Harley-Davidson VRSA V-ROD
cest. silniční/Road Traveling Honda VFR
sport
Honda CBR 900RR Fireblade
2003
1997
1. ročník, 2 ankety
1-nd year, 2 polls
< 50 cm3
skútr/scooter
enduro
chopper
cest. silniční/Road Traveling
HONDA CBR 1100 XX
Derbi Sendra R
Piaggio 150 Hexagon
Honda XRV AT
Yamaha XV 1100 V
Honda CBR 1100 XX
< 50 cm3
skútr/scooter
enduro
chopper
cest. silniční/Road Traveling
YAMAHA XZF R1
Manet Korado
Honda XR-S (x)
Honda XRV 750 AT
Yamaha YFT-R1
Yamaha V - MAX
< 50 cm3
skútr/scooter
enduro
chopper
cest. silniční/Road Traveling
SUZUKI GSX 1300R
Dandy 50
Suzuki AN 400
Honda XL 1000V
Yamaha XV 1600 WS
Suzuki GSX 1300R
< 50 cm3
skútr/scooter
enduro
chopper
cest. silniční/Road Traveling
KAWASAKI ZX-12R A
Cagiva 50 Mito
Suzuki AN 400
Honda XL 1000V
Yamaha XV 1600 WS
Honda CBR 900RR F
1998
2. ročník, 2 ankety
2-nd year, 2 polls
1999
3. ročník, 2 ankety
3-rd year, 2 polls
2000
4. ročník, 2 ankety
4-th year, 2 polls
2001
5. ročník, 2 ankety
SUZUKI GSX - R 1000
5-th year, 2 polls < 125 cm3
Honda XL 125V Varadero
skútr/scooter
Honda Silver Wing
enduro + cross
Honda XL 1000V Varadero
chopper
Honda VTX 1800
cest. silniční/Road Traveling Yamaha FJR 1300
sport
Suzuki GSX - R 1000
- 14 -
7.ročník, 1 anketa abs. vítěz / Absol. Winner HONDA CBR 600 RR
7-th year, 1 poll
< 125 cm3
Honda XR 125 L
skútr/scooter
Suzuki BURGMAN 650
enduro + cross
Honda XL 1000 V Varadero
chopper
Yamaha XV 1700 Warrior
cest. silniční/Road Traveling Suzuki SV 1000 S
sport
Honda CBR 600 RR
2004
8.ročník, 1 anketa abs. vítěz / Absol. Winner HONDA CBR1000RR Fireblade
8-th year, 1 poll
skútr a moped/scooter and moped
Gilera Nexus 500
enduro vč. cest./incl.Trav. Honda XL1000V Varadero ABS
chopper
Kawasaki VN 2000
cest. silniční/Road Traveling Yamaha FZ6 Fazer S
naked bikes
Ducati Monster S4R
sport
Honda CBR1000RR Fireblade
2005
BMW R 1200 GS
Piaggio X9 500 Evolution
BMW R 1200 GS
Harley-Davidson
FLSTNI Softail Deluxe
cest. silniční/Road Traveling Honda GL 1800 Gold Wing
naked bikes
Yamaha MT- 01
sport
BMW K 1200 GS
9.ročník, 1 anketa abs. vítěz / Absol. Winner
9-th year, 1 poll
skútr a moped/scooter and moped
enduro vč. cest./incl.Trav.
chopper
2006
10.ročník, 1 anketa abs. vítěz / Absol. Winner BMW R 1200 GS Adventure
10-th year, 1 poll skútr a moped/scooter and moped
Yamaha X-max 250
enduro vč. cest./incl.Trav. BMW R 1200 GS Adventure
chopper
Harley-Davidson FXDBI DSB
cest. silniční/Road Traveling Kawasaki ZZR 140
naked bikes
Yamaha FZ1
sport
Honda CBR 1000 RR Fireblade
2007
11.ročník, 1 anketa abs. vítěz / Absol. Winner KTM 990 Adventure
11-th year, 1 poll skútr a moped/scooter and moped
Peugeot Jet Force 125 Kompresor
enduro vč. cest./incl.Trav. KTM 990 Adventure
chopper
Harley-Davidson FXSTC SC
cest. silniční/Road Traveling BMW K 1200 R Sport
naked bikes
Honda CB 600 F Hornet
sport
Ducati 1098
Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1)
Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1 )
OA/PC
Značka
Make
Alfa Romeo
LUV/LCV
2007
Celkem/Total
Ks
Podíl
Pořadí
Ks
Podíl
Pořadí
Ks
Podíl
Pořadí
Units
Share
Position
Units
Share
Position
Units
Share
Position
246
0,13%
25.
49
0,03%
36.
295
0,15%
27.
Audi
1 621
0,83%
18.
1 719
0,88%
10.
3 340
1,72%
14.
BMW
1 355
0,70%
21.
1 323
0,68%
13.
2 678
1,38%
17.
Citroën
6 092
3,13%
7.
3 831
1,97%
5.
9 923
5,10%
6.
Dacia
1 658
0,85%
17.
254
0,13%
26.
1 912
0,98%
21.
Dodge
114
0,06%
31.
40
0,02%
38.
154
0,08%
33.
Fiat
3 434
1,76%
12.
2 269
1,17%
8.
5 703
2,93%
10.
Ford
8 474
4,36%
2.
6 184
3,18%
3.
14 658
7,53%
2.
Honda
2 581
1,33%
14.
628
0,32%
17. - 18.
3 209
1,65%
15.
Hyundai
6 528
3,35%
6.
2 036
1,05%
9.
8 564
4,40%
7.
Chevrolet
2 756
1,42%
13.
394
0,20%
24.
3 150
1,62%
16.
Chrysler
90
0,05%
34.
34
0,02%
40.
124
0,06%
36.
Iveco
1
0,00%
62. - 70.
617
0,32%
19.
618
0,32%
26.
Jaguar
131
0,07%
29.
5
0,00%
49. - 50.
136
0,07%
35.
29.
Jeep
121
0,06%
30.
112
0,06%
29.
233
0,12%
4 526
2,33%
9.
1 680
0,86%
11.
6 206
3,19%
8.
170
0,09%
27.
32
0,02%
41.
202
0,10%
30.
Lancia
21
0,01%
40.
21
0,01%
50.
Land Rover
138
0,07%
28.
482
0,25%
22.
620
0,32%
25.
Lexus
186
0,10%
26.
77
0,04%
34.
263
0,14%
28.
Mazda
1 460
0,75%
19.
498
0,26%
20.
1 958
1,01%
20.
Mercedes-Benz
Kia
Lada
1 789
0,92%
16.
2 808
1,44%
7.
4 597
2,36%
12.
Mini
91
0,05%
32. - 33.
1
0,00%
61. - 68.
92
0,05%
40.
Mitsubishi
875
0,45%
22.
628
0,32%
17. - 18.
1 503
0,77%
23.
103
0,05%
31.
103
0,05%
38.
Mitsubishi Fuso
Nissan
1 416
0,73%
20.
1 091
0,56%
15.
2 507
1,29%
18.
Opel
4 165
2,14%
10.
1 486
0,76%
12.
5 651
2,90%
11.
Peugeot
6 532
3,36%
5.
3 393
1,74%
6.
9 925
5,10%
5.
Porsche
89
0,05%
35.
81
0,04%
33.
170
0,09%
32.
Renault
7 477
3,84%
3.
4 242
2,18%
4.
11 719
6,02%
4.
7
0,00%
50. - 53.
140
0,07%
27.
147
0,08%
34.
25.
2 376
1,22%
19.
91
0,05%
41.
Renault Trucks
Seat
2 009
1,03%
15.
367
0,19%
Smart
91
0,05%
32. - 33.
0
0,00%
Subaru
452
0,23%
24.
492
0,25%
21.
944
0,49%
24.
Suzuki
3 562
1,83%
11.
458
0,24%
23.
4 020
2,07%
13.
Toyota
4 997
2,57%
8.
1 195
0,61%
14.
6 192
3,18%
9.
VW
7 044
3,62%
4.
6 640
3,41%
2.
13 684
7,03%
3.
813
0,42%
23.
827
0,43%
16.
1 640
0,84%
22.
83 112
42,71%
46 216
23,75%
Škoda
49 094
25,23%
1.
15 212
7,82%
64 306
7,82%
1.
Ferrari
23
0,01%
39.
23
0,00%
49.
Kaipan
7
0,00%
50. - 53.
7
0,00%
62. - 64.
18
0,01%
41. - 42.
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
129 328 66,47%
Ostatní/Others
Lublin
Maserati
4
Multicar
0,00%
1.
51. - 52.
4
0,00%
66. - 70.
18
0,00%
53.
105
0,05%
30.
105
0,05%
37.
27
0,01%
42.
7
0,00%
62. - 64.
Rover
7
0,00%
50. - 53.
Saab
55
0,03%
36.
82
0,01%
42.
Santana
10
0,01%
47.
36
0,02%
39.
46
0,02%
45.
Ssangyong
54
0,03%
37.
118
0,06%
28.
172
0,06%
31.
Jiná/Others
Celkem Ostatní/Total Others
Celkem/Total
162
0,08%
320
0,16%
482
0,16%
49 430
25,40%
15 822
8,13%
65 252
33,53%
132 542 68,12%
62 038
31,88%
194 580
100%
- 15 -
Prodej (2003 - 4) a Registrace (2004 - 7) nových osobních automobilů (OA - M1)
Sale (2003 - 4) and Registration (2004 - 7) of Brand New Passenger Cars (PC - M1)
Prodej/Sales
Rok/Year
Značka
Make
2003
Registrace/Registration
2004
2004
2005
2006
2007
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
257
0,17%
418
0,31%
159
0,13%
341
0,27%
269
0,22%
246
0,19%
Alfa Romeo
1 831
1,22%
1 730
1,30%
1 647
1,31%
1 905
1,50%
1 650
1,33%
1 621
1,22%
Audi
1 152
0,77%
1 269
0,95%
908
0,72%
1 254
0,98%
1 105
0,89%
1 355
1,02%
BMW
4 493
3,00%
3 436
2,58%
3 578
2,84%
3 972
3,12%
5 348
4,31%
6 092
4,60%
Citroen
610
0,49%
2 584
2,03%
1 535
1,24%
1 658
1,25%
Dacia
2
0,002%
1
0,00%
Daimler
114
0,09%
Dodge
3 124
2,09%
2 855
2,15%
2 925
2,33%
2 822
2,22%
3 048
2,46%
3 434
2,59%
FIAT
6 580
4,40%
6 047
4,55%
6 226
4,95%
5 763
4,52%
5 414
4,37%
8 474
6,39%
Ford
1 620
1,08%
1 734
1,30%
1 602
1,27%
1 571
1,23%
2 225
1,79%
2 581
1,95%
Honda
4 902
3,28%
4 931
3,71%
4 562
3,63%
6 378
5,01%
6 028
4,86%
6 528
4,93%
Hyundai
1 839
1,23%
2 511
1,89%
2 548
2,03%
2 354
1,85%
2 334
1,88%
2 756
2,08%
Chevrolet/Daewoo
180
0,12%
86
0,06%
95
0,08%
134
0,11%
137
0,11%
90
0,07%
Chrysler/Jeep
1
0,00%
1
0,00%
Iveco
78
0,05%
52
0,04%
50
0,04%
47
0,04%
82
0,07%
131
0,10%
Jaguar
161
0,11%
58
0,04%
58
0,05%
61
0,05%
70
0,06%
121
0,09%
Jeep
1 395
0,93%
1 450
1,09%
1 207
0,96%
2 051
1,61%
2 711
2,19%
4 526
3,41%
KIA
282
0,19%
227
0,17%
199
0,16%
169
0,13%
127
0,10%
170
0,13%
Lada
5
0,004%
7
0,005%
6
0,00%
21
0,02%
Lancia
60
0,05%
88
0,07%
93
0,08%
138
0,10%
Land Rover
69
0,05%
33
0,02%
27
0,02%
62
0,05%
194
0,16%
186
0,14%
Lexus
2
0,001%
1
0,001%
Maybach
2 453
1,64%
2 261
1,70%
2 231
1,77%
1 559
1,22%
1 386
1,12%
1 460
1,10%
Mazda
1 833
1,23%
1 283
0,96%
1 210
0,96%
1 307
1,03%
1 415
1,14%
1 789
1,35%
Mercedes
134
0,09%
76
0,06%
79
0,06%
76
0,06%
68
0,05%
91
0,07%
Mini
889
0,59%
391
0,29%
425
0,34%
573
0,45%
787
0,63%
875
0,66%
Mitsubishi
2 236
1,50%
2 061
1,55%
1 910
1,52%
1 398
1,10%
1 170
0,94%
1 416
1,07%
Nissan
6 325
4,23%
4 302
3,24%
4 598
3,66%
3 500
2,75%
3 238
2,61%
4 165
3,14%
Opel
8 732
5,84%
6 309
4,74%
6 650
5,29%
5 661
4,44%
5 772
4,66%
6 532
4,93%
Peugeot
30
0,02%
56
0,04%
78
0,06%
89
0,07%
Porsche
9 143
6,11%
6 000
4,51%
6 328
5,03%
9 123
7,16%
8 156
6,58%
7 477
5,64%
Renault
1
0,001%
1
0,001%
3
0,002%
23
0,02%
7
0,01%
Renault Trucks
13
0,009%
Rover
65
0,04%
51
0,04%
47
0,04%
14
0,011%
SAAB
3 105
2,08%
2 946
2,22%
2 834
2,25%
2 236
1,76%
2 073
1,67%
2 009
1,52%
SEAT
109
0,07%
130
0,10%
173
0,14%
136
0,11%
112
0,09%
91
0,07%
Smart
307
0,21%
271
0,20%
266
0,21%
373
0,29%
476
0,38%
452
0,34%
Subaru
1 687
1,13%
877
0,66%
859
0,68%
1 722
1,35%
2 364
1,91%
3 562
2,69%
Suzuki
4 157
2,78%
4 010
3,02%
3 829
3,04%
3 727
2,93%
4 506
3,63%
4 997
3,77%
Toyota
7 640
5,11%
9 098
6,84%
6 614
5,26%
6 926
5,44%
7 116
5,74%
7 044
5,31%
VW
1 044
0,70%
813
0,61%
772
0,61%
513
0,40%
601
0,48%
813
0,61%
Volvo
77 837 52,05% 67 717 50,93% 65 326 51,94% 69 953 55,32% 71 118 57,84% 83 112 62,71%
Total SDA/CIA
Ostatní / Others
71 375 47,73% 64 500 48,51% 60 333 47,97% 56 743 44,55% 51 833 41,81% 49 094 37,04%
Škoda
83
0,06%
602
0,45%
Dacia
17
0,011%
15
0,011%
12
0,010%
21
0,016%
16
0,01%
23
0,02%
Ferrari
18
0,012%
16
0,012%
6
0,005%
7
0,005%
8
0,01%
7
0,01%
Kaipan
178
0,12%
80
0,06%
Land/Range Rover
7
0,005%
19
0,014%
18
0,014%
9
0,007%
10
0,01%
18
0,01%
Maserati
29
0,02%
24
0,02%
Porsche
2
0,001%
9
0,007%
5
0,004%
8
0,01%
7
0,01%
Rover
41
0,03%
55
0,04%
Saab
10
0,01%
Santana
9
0,007%
29
0,023%
62
0,05%
54
0,04%
Ssangyong
55
0,04%
95
0,07%
290
0,24%
162
0,12%
Jiná/Other
71 709 47,95% 65 256 49,07% 60 442 48,06% 56 909 44,68% 52 268 42,16% 49 430 37,29%
Celkem Ostatní/Total Others
Celkem nové/Total Brand New 149 546 100% 132 973 100% 125 768 100% 126 862 100% 123 386 100% 132 542 100%
- 16 -
Prodej (2003 - 4) a Registrace (2004 - 7) nových lehkých užitkových vozidel (LUV - N1)
Sale (2003 - 4) and Registration (2004 - 7) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Prodej/Sales
Rok/Year
Značka
2003
Registrace/Registration
2004
2004
2005
2006
2007
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
ks
Podíl
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
23
0,05%
49
0,08%
34
0,19%
410
1,53%
418
1,44%
643
1,65%
1 154
2,33%
1 719
2,77%
12
0,07%
257
0,96%
394
1,36%
555
1,42%
807
1,63%
1 323
2,13%
1 750
9,66%
2 032
7,60%
2 004
6,93%
2 090
5,35%
3 353
6,77%
3 831
6,18%
Dacia
254
0,41%
Dodge
40
0,06%
Make
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
FIAT
748
4,13%
1 156
4,32%
1 153
3,98%
1 194
3,06%
1 299
2,62%
2 269
3,66%
Ford
2 931
16,18%
4 125
15,43%
4 447
15,37%
5 140
13,16%
5 575
11,26%
6 184
9,97%
425
1,09%
296
0,60%
628
1,01%
658
3,63%
858
3,21%
834
2,88%
1 145
2,93%
1 910
3,86%
2 036
3,28%
2
0,01%
1
0,00%
121
0,24%
394
0,64%
Honda
Hyundai
Chevrolet
Chrysler
13
0,07%
17
0,064%
18
0,06%
14
0,04%
21
0,04%
34
0,05%
Iveco
357
1,97%
340
1,27%
393
1,36%
444
1,14%
466
0,94%
617
0,99%
2
0,007%
3
0,01%
4
0,01%
13
0,03%
5
0,01%
0,18%
Jaguar
Jeep
4
0,02%
11
0,041%
12
0,04%
51
0,13%
99
0,20%
112
KIA
608
3,36%
786
2,94%
850
2,94%
1 012
2,59%
839
1,70%
1 680
2,71%
Lada
20
0,11%
37
0,14%
32
0,11%
18
0,05%
31
0,06%
32
0,05%
221
0,76%
248
0,64%
362
0,73%
482
0,78%
25
0,09%
35
0,12%
12
0,03%
36
0,07%
77
0,12%
0,80%
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
65
0,36%
327
1,22%
334
1,15%
324
0,83%
349
0,71%
498
1 272
7,02%
1 611
6,03%
1 632
5,64%
1 742
4,46%
2 319
4,69%
2 808
4,53%
1
0,00%
Mini
Mitsubishi
304
1,68%
147
0,55%
169
0,58%
166
0,43%
256
0,52%
628
1,01%
2
0,01%
50
0,10%
103
0,17%
3,24%
849
2,17%
1 015
2,05%
1 091
1,76%
Mitsubishi Fuso
Nissan
404
2,23%
777
2,91%
938
Opel
1 360
7,51%
1 293
4,84%
1 300
4,49%
1 533
3,93%
1 396
2,82%
1 486
2,40%
Peugeot
2 050
11,32%
2 886
10,80%
2 916
10,08%
2 908
7,45%
2 681
5,42%
3 393
5,47%
9,41%
2 816
10,53%
66
0,23%
68
0,17%
39
0,08%
81
0,13%
1 705
0,37%
97
0,36%
2 800
9,68%
3 035
7,77%
3 674
7,42%
4 242
6,84%
Renault Trucks
67
1,63%
167
0,62%
105
0,36%
78
0,20%
111
0,22%
140
0,23%
SEAT
295
0,45%
260
0,97%
218
0,75%
377
0,97%
366
0,74%
367
0,59%
Subaru
81
0,02%
123
0,46%
263
0,91%
352
0,90%
417
0,84%
492
0,79%
Suzuki
4
1,61%
708
2,65%
139
0,48%
245
0,63%
421
0,85%
458
0,74%
Toyota
292
13,47%
4 286
16,03%
785
2,71%
806
2,06%
934
1,89%
1 195
1,93%
331
1,24%
4 613
15,94%
4 779
12,24%
6 018
12,16%
6 640
10,70%
288
1,00%
525
1,34%
567
1,15%
827
1,33%
Porsche
Renault
VW
2 440
Volvo
Total SDA/CIA
17 474 96,48% 25 885 96,82% 27 382 94,63% 30 785 78,84% 37 018 74,80% 46 216 74,09%
Ostatní / Others
Škoda
147
0,81%
176
0,66%
971
3,36%
7 818
Dacia
176
0,97%
172
0,64%
163
0,56%
28
0,07%
16
0,03%
Land/Range Rover
130
0,72%
209
0,78%
LDV
11
0,06%
35
0,131%
26
0,09%
17
0,04%
3
0,01%
Lublin
53
0,29%
34
0,127%
31
0,11%
29
0,07%
23
0,05%
4
0,01%
Magma
14
0,08%
35
0,131%
Multicar
69
0,38%
83
0,31%
81
0,28%
79
0,20%
100
0,20%
105
0,17%
Porsche
37
0,20%
60
0,22%
12
0,02%
27
0,04%
476
2,63%
44
0,16%
37
0,13%
30
0,08%
63
0,13%
36
0,06%
16
0,06%
46
0,12%
126
0,25%
118
0,19%
1
0,004%
228
0,79%
216
0,55%
295
0,60%
320
0,52%
20,02% 11 835 23,91% 15 212
Saab
Santana
Ssangyong
Jiná/Other
Celkem Ostatní/Total Others
1 113
6,15%
849
3,18%
1 553
5,37%
8 263
Celkem nové/Total Brand New
18 111
100%
26 734
100%
28 935
100%
39 048
24,52%
21,16% 12 473 25,20% 15 822 25,91%
100%
49 491
100%
62 038
100%
- 17 -
Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) podle vlastníka
Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) by Owner
Značka
Make
Alfa Romeo
Audi
BMW
2007
Služební
Soukromá
Neurčeno
Celkem
Service - Company
Private
Noclassified
Total
Ks
Podíl
Pořadí
Ks
Units
Share
Position
Units
Podíl
Pořadí
Share Position
Ks
Units
Podíl
Pořadí
Share Position
Ks
Units
132
53,66%
26.
80
32,52%
26.
34
13,82%
6.
246
1 287
79,40%
11.
320
19,74%
22.
14
0,86%
16.-17.
1 621
966
71,29%
16.
344
25,39%
21.
45
3,32%
3.
1 355
1 836
30,14%
8.
4 239
69,58%
6.
17
0,28%
13.
6 092
Dacia
392
23,64%
22.
1 266
76,36%
16.
Dodge
67
58,77%
32.
45
39,47%
29.
2
1,75%
25.-26.
114
Fiat
1 022
29,76%
13.
2 368
68,96%
11.
44
1,28%
4.
3 434
Ford
2 921
34,47%
3.
5 540
65,38%
2.
13
0,15%
18.-19.
8 474
Honda
1 156
44,79%
12.
1 411
54,67%
15.
14
0,54%
16.-17.
2 581
Hyundai
1 524
23,35%
9.
4 974
76,19%
3.
30
0,46%
8.
6 528
Chevrolet
634
23,00%
18.
2 102
76,27%
13.
20
0,73%
10.
2 756
Chrysler
70
77,78%
31.
20
22,22%
35.
Iveco
1
100%
44.
Jaguar
106
80,92%
27.
23
17,56%
32.-33.
2
1,53%
25.-26.
131
Jeep
73
60,33%
30.
47
38,84%
28.
1
0,83%
27.-32.
121
16
0,35%
14.
4 526
Citroën
Kia
1 658
90
1
1 004
22,18%
14.
3 506
77,46%
7.
Lada
75
44,12%
29.
95
55,88%
25.
170
Lancia
13
61,90%
39.
8
38,10%
39.
21
Land Rover
64
46,38%
33.-34.
74
53,62%
27.
Lexus
152
81,72%
25.
30
16,13%
31.
4
2,15%
Mazda
735
50,34%
17.
724
49,59%
18.
1
0,07%
27.-32.
1 460
1 330
74,34%
10.
444
24,82%
20.
15
0,84%
15.
1 789
Mini
64
70,33%
33.-34.
23
25,27%
32.-33.
4
4,40%
23.-24.
91
Mitsubishi
313
35,77%
23.
561
64,11%
19.
1
0,11%
27.-32.
875
Mercedes-Benz
Nissan
138
186
612
43,22%
19.
799
56,43%
17.
5
0,35%
22.
1 416
Opel
1 922
46,15%
7.
2 230
53,54%
12.
13
0,31%
18.-19.
4 165
Peugeot
2 154
32,98%
6.
4 359
66,73%
5.
19
0,29%
11.-12.
6 532
Porsche
47
52,81%
35.
36
40,45%
30.
6
6,74%
21.
89
Renault
2 618
35,01%
4.
4 834
64,65%
4.
25
0,33%
9.
7 477
7
100,00%
41.-42.
Seat
573
28,52%
21.
1 417
70,53%
14.
19
0,95%
11.-12.
Smart
78
85,71%
28.
12
13,19%
38.
1
1,10%
27.-32.
91
Subaru
235
51,99%
24.
216
47,79%
23.
1
0,22%
27.-32.
452
Suzuki
1 003
28,16%
15.
2 520
70,75%
10.
39
1,09%
5.
3 562
Toyota
2 309
46,21%
5.
2 634
52,71%
9.
54
1,08%
2.
4 997
Volkswagen
4 364
61,95%
2.
2 649
37,61%
8.
31
0,44%
7.
7 044
603
74,17%
20.
203
24,97%
24.
7
0,86%
20.
813
32 462
39,06%
497
0,60%
Renault Trucks
Volvo
CelkemSDA/Total CIA
7
50 153 60,34%
2 009
83 112
Ostatní/Others
Škoda
31 624
64,42%
1.
Ferrari
10
43,48%
40.
13
56,52%
Kaipan
2
28,57%
43.
5
Maserati
15
83,33%
38.
3
7
Rover
16 877 34,38%
1.
593
1,21%
37.
0
0,00%
1.
49 094
71,43%
41.
0
0,00%
7
16,67%
42.-43.
0
0,00%
18
100,00%
40.
0
0,00%
7
23
Saab
36
65,45%
36.
18
32,73%
36.
1
1,82%
Santana
7
70,00%
41.-42.
3
30,00%
42.-43.
0
0,00%
Ssangyong
33
61,11%
37.
21
38,89%
34.
0
0,00%
54
Jiná/Others
89
54,94%
71
43,83%
2
1,23%
162
Celkem ostatní/Total Others
31 816
64,37%
17 018 34,43%
596
1,21%
49 430
Celkem/Total
64 278
48,50%
67 171 50,68%
1 093
0,82%
132 542
- 18 -
27.-32.
55
10
Registrace nových nákladních automobilů
Registration of Brand New Trucks
2007
N2,3
Kategorie/Category
Do 6 t
N2
Pod 7,5 t
Up to 6 T Below 7,5 T
Značka
ks/Units ks/Units
Make
2
Citroën
64
DAF
2
Fiat
21
Ford
265
325
Iveco
0
108
MAN
180
65
Mercedes-Benz
2
36
Mitsubishi Fuso
33
3
Nissan
1
Peugeot
19
72
Renault Trucks
Scania
46
VW
Volvo
571
673
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
2
47
Avia
Bucher Schörling
Hummer
Liaz
MAZ
MB Unimog
Multicar
Praga
Tatra
Jiná/Other
2
47
Celkem ostatní/Total Others
573
720
Celkem/Total
4,95%
6,21%
Podíl/Share
4,93%
5,81%
Podíl SDA/Share CIA
Pod 12 t
Pod 18 t
N3
Pod 22 t
22 t a více
Below 12 T Below 18 T Below 22 T 22 T and more
Nezařazeno
Celkem
Podíl
Pořadí
Unclassified
Total
Share
Position
ks/Units
2
1 419
3
21
1 764
1 851
2 352
158
50
1
988
1 425
46
1 003
11 083
0
218
3
1
1
10
3
8
7
229
24
504
11 587
ks/Units
ks/Units
ks/Units
ks/Units
ks/Units
249
16
897
133
60
1
324
354
290
120
12
46
50
142
558
757
1 194
169
454
390
77
128
91
201
60
475
1 043
144
338
17
44
44
1 594
13
329
674
5 598
226
1 854
46
464
2
153
1
154
1 748
15,09%
13,76%
329
2,84%
2,84%
67
150
67
5 665
48,89%
48,31%
150
2 004
17,30%
16,00%
16
3
1
1
10
2
8
7
12
24
84
548
4,73%
4,00%
Registrace nových nákladních automobilů
Registration of Brand New Trucks
N 2,3
Značka
Make
Citroën
DAF
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Nissan
Peugeot
Renault Trucks
Scania
VW
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Avia
Bucher Schörling
Hummer
Liaz
MAZ
MB Unimog
Multicar
Praga
Tatra
Jiná/Other
Celkem Ostatní/Total Others
Celkem/Total
Podíl/Share
Podíl SDA/Share CIA
%
0,02%
20.
12,25%
5.
0,03% 17.-19.
0,18%
13.
15,22%
3.
15,97%
2.
20,30%
1.
1,36%
10.
0,43%
11.
0,01% 21.-23.
8,53%
7.
12,30%
4.
0,40%
12.
8,66%
6.
95,65%
1,88%
0,03%
0,01%
0,01%
0,09%
0,03%
0,07%
0,06%
1,98%
0,21%
4,35%
100%
9.
17.-19.
21.-23.
21.-23.
14.
17.-19.
15.
16.
8.
2007
Provedení/Execution
Šasi
Valník
Tahač
Skříň
Sklápěč Ostatní Nezařazeno Celkem
Podíl
Chassis Platform Rd Tractor
Box
Tipper
Other
Unclassified
Total
Share
ks/Units ks/Units ks/Units ks/Units ks/Units ks/Units
ks/Units
ks/Units
%
1
1
2
0,02%
521
838
60
1 419 12,25%
2
1
3
0,03%
9
6
6
21
0,18%
1 119
521
47
77
1 764 15,22%
979
744
128
1 851 15,97%
1 154
1
1 028
70
8
91
2 352 20,30%
158
158
1,36%
50
50
0,43%
1
1
0,01%
506
465
17
988
8,53%
310
1 071
44
1 425 12,30%
34
3
6
3
46
0,40%
289
658
5
5
46
1 003
8,66%
5 130
10
5 325
138
16
464
11 083 95,65%
202
1
205
407
5 537
47,79%
44,27%
12
10
0,09%
0,09%
5 325
45,96%
45,96%
138
1,19%
1,19%
12
12
0,10%
0,00%
1
17
0,15%
0,14%
16
3
1
1
10
2
8
7
12
24
84
548
4,73%
4,00%
218
3
1
1
10
3
8
7
229
24
504
11 587
Pořadí
Position
20.
5.
17.-19.
13.
3.
2.
1.
10.
11.
21.-23.
7.
4.
12.
6.
1,88%
9.
0,03% 17.-19.
0,01% 21.-23.
0,01% 21.-23.
0,09%
14.
0,03% 17.-19.
0,07%
15.
0,06%
16.
1,98%
8.
0,21%
4,35%
100%
- 19 -
Registrace nových autobusů
Registration of Brand New Buses and Coaches
Značka
Make
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Renault
Scania Irizar
Setra
VW
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Berkhof
Beulas
Bova
Irisbus
Isuzu Turquoise
Karosa
Marbus
Mave
Neoplan
Otokar
Solaris
SOR
Tedom
Celkem Ostatní/Total Others
Celkem/Total
Podíl/Share
Podíl SDA/Share CIA
M2
ks/Units
26
6
20
6
58
2007
M2,3
Kategorie/Category
M3
Z toho kloubový
From this Articulated
ks/Units
ks/Units
16
27
135
0
17
17
0
18
230
Nezařazeno
Unclassified
ks/Units
1
1
3
16
1
20
Celkem
Total
ks/Units
27
16
30
157
20
17
17
6
18
308
Podíl
Share
%
2,85%
1,69%
3,16%
16,54%
2,11%
1,79%
1,79%
0,63%
1,90%
32,46%
Pořadí
Position
1
10
8
282
10
18
4
1
7
3
25
267
5
641
949
100%
0,11%
1,05%
0,84%
29,72%
1,05%
1,90%
0,42%
0,11%
0,74%
0,32%
2,63%
28,13%
0,53%
67,54%
100%
21.-22.
13.-14.
15.
1.
13.-14.
8.-9.
19.
21.-22.
16.
20.
6.
2.
18.
1
10
8
281
14
18
1
1
10
4
1
7
1
25
267
58
6,11%
6,11%
2
4
608
838
88,30%
24,24%
5
33
53
5,58%
2,11%
19
20
2,11%
0,11%
Registrace nových autobusů
Registration of Brand New Buses and Coaches
M 2,3
Značka
Make
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Renault
Scania Irizar
Setra
VW
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Berkhof
Beulas
Bova
Irisbus
Isuzu Turquoise
Karosa
Marbus
Mave
Neoplan
Otokar
Solaris
SOR
Tedom
Celkem ostatní/Total Others
Celkem/Total
Podíl/Share
Podíl SDA/Share CIA
- 20 -
2007
Provedení/Execution
Šasi
Městský-I Linkový-II Dálkový-III Nezařazeno
Chassis
City - I
Intercity - II Coach - III Unclassified
ks/Units ks/Units
ks/Units
ks/Units
ks/Units
26
1
14
2
4
12
11
3
6
13
99
23
16
20
17
17
6
3
2
5
8
29
19
162
78
20
1
10
1
50
1
226
17
1
5.
12.
4.
3.
7.
10.-11.
10.-11.
17.
8.-9.
7
4
1
10
4
1
7
1
15
22
49
3
202
1
16
45
4,74%
3,07%
138
157
16,54%
2,01%
433
595
62,70%
17,16%
21
99
10,43%
8,26%
2
5
33
53
5,58%
2,12%
Celkem
Total
ks/Units
27
16
30
157
20
17
17
6
18
308
Podíl
Share
%
2,85%
1,69%
3,16%
16,54%
2,11%
1,79%
1,79%
0,63%
1,90%
32,46%
Pořadí
Position
1
10
8
282
10
18
4
1
7
3
25
267
5
641
949
100%
0,11%
1,05%
0,84%
29,72%
1,05%
1,90%
0,42%
0,11%
0,74%
0,32%
2,63%
28,13%
0,53%
67,54%
100%
21.-22.
13.-14.
15.
1.
13.-14.
8.-9.
19.
21.-22.
16.
20.
6.
2.
18.
5.
12.
4.
3.
7.
10.-11.
10.-11.
17.
8.-9.
Prodej a Registrace nových nákladních automobilů
Sales and Registration of Brand New Trucks
N2,3
Rok/Year
Značka
Make
Citroën
DAF
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
Nissan
Peugeot
Renault
Renault Trucks
Scania
VW
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Avia
MAZ
MB Unimog
Multicar
Praga
Scam
Tatra
Ostatní/Others
Celkem ostatní/Total Others
Celkem/Total
Prodej/Sales
2003
2004
ks
Podíl
ks
Podíl
Units Share Units Share
636
9,71%
866
11,15%
108
1,65%
108
1,39%
2003-2007
2004
ks
Podíl
Units Share
912
4
54
0,82%
6
0,08%
9
1 020 15,58% 1 272 16,38% 1 335
693 10,59% 918 11,82% 944
1 251 19,11% 1 406 18,10% 1 419
4
855 13,06% 896
566
8,65%
807
82
1,25%
48
547
8,35%
780
5 812 88,77% 7 111
101
11,50%
0,05%
0,11%
16,83%
11,90%
17,89%
1,27%
1 113
7
10
1 243
1 238
1 787
4
8
70
12,90%
0,08%
0,12%
14,40%
14,35%
20,71%
0,05%
0,09%
0,81%
1 194
3
16
1 524
1 514
1 805
12,03%
0,03%
0,16%
15,35%
15,25%
18,18%
101
65
1,02%
0,65%
7,24%
336
4,33%
338
4,26%
25
0,38%
33
5
0,42%
0,06%
24
0,37%
212
3,24%
3
279
0,04%
3,59%
28
4
4
3
371
12
760
7 930
0,35%
0,05%
0,05%
0,04%
4,68%
0,15%
9,58%
100%
8,45%
100%
259
6
26
2
5
4
302
12
616
8 629
3,00%
0,07%
0,30%
0,02%
0,06%
0,05%
3,50%
0,14%
7,14%
100%
272
29
12
5
3
4
276
17
618
9 927
Prodej a Registrace nových autobusů
Sales and Registration of Brand New Buses and Coaches
M2,3
Rok/Year
Značka
Make
Citroen
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Renault
Renault Trucks
Scania Irizar
Setra
Toyota
VW
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Beulas
Bova
Ikarus
Irisbus
Isuzu Turquoise
Karosa
KH MC
Neoplan
Solaris
SOR
Ostatní/Others
Celkem Ostatní/Total Others
Celkem/Total
Prodej/Sales
2003
2004
ks
Podíl
ks
Podíl
Units Share Units Share
2
0,21%
2
0,20%
55
5,63%
20
2,11%
23
2,43%
20
2,05%
19
2,00%
62
6,35%
125 13,19%
2
0,20%
2004
ks
Podíl
Units Share
3
0,31%
1
0,10%
32
3,35%
17
1,78%
20
2,10%
138 14,47%
1,36%
0,43%
0,01%
2,74%
218
0,29%
10
0,12%
3
0,05%
8
0,03%
7
0,04%
2,78%
229
0,17%
29
6,23%
504
100% 11 587
Registrace/Registration
2005
2006
ks
Podíl
ks
Podíl
Units Share Units Share
3
35
11
21
139
0,37%
4,29%
1,35%
2,57%
17,03%
2
0,25%
9
9
2
8
4
243
1,10%
1,10%
0,25%
0,98%
0,49%
29,78%
1,02%
0,20%
0,51%
1,54%
3
1
5
11
0,32%
0,11%
0,53%
1,16%
8
2
4
13
0,84%
0,21%
0,42%
1,36%
26
2
201
2,66%
0,20%
20,57%
21
1
231
2,22%
0,11%
24,37%
12
1
251
1,26%
0,10%
26,31%
9
0,92%
2,57%
0,74%
0,32%
13,08%
0,31%
0,31%
0,10%
11,95%
21
6
3
124
3
3
1
114
74
9,07%
320
47
2
23
189
9
717
948
33,76%
4,96%
0,21%
2,43%
19,94%
0,95%
75,63%
100%
318
33,33%
1
23
214
26
703
954
0,10%
2,41%
22,43%
2,73%
73,69%
100%
276
1
1
27
157
10
573
816
33,82%
0,12%
0,12%
3,31%
19,24%
1,23%
70,22%
100%
52,00%
3,58%
0,82%
1,23%
19,86%
1,02%
79,43%
100%
158
50
1
8,53%
12,30%
0,40%
8,66%
95,65%
1,88%
0,09%
0,03%
0,07%
0,06%
1,98%
0,25%
4,35%
100%
2003-2007
10
2
5
15
508
35
8
12
194
10
776
977
2007
ks
Podíl
Units Share
2
0,02%
1 419 12,25%
3
0,03%
21
0,18%
1 764 15,22%
1 851 15,97%
2 352 20,30%
0,05%
2
0,03%
11,54% 886 11,17% 930 10,78% 1 047 10,55% 988
10,39% 795 10,03% 792
9,18% 1 084 10,92% 1 425
0,62%
40
0,50%
55
0,64%
30
0,30%
46
10,04% 723
9,12%
756
8,76%
926
9,33% 1 003
91,55% 7 170 90,42% 8 013 92,86% 9 309 93,77% 11 083
474
735 11,23% 656
6 547 100% 7 767
Registrace/Registration
2005
2006
ks
Podíl
ks
Podíl
Units Share Units Share
16
13
24
88
1,69%
1,38%
2,54%
9,32%
1
10
1
9
26
6
3
10
207
0,11%
1,06%
0,11%
0,95%
2,75%
0,64%
0,32%
1,06%
21,93%
23
10
2
137
16
291
2,44%
1,06%
0,21%
14,51%
1,69%
30,83%
2
33
211
12
737
944
0,21%
3,50%
22,35%
1,27%
78,07%
100%
2007
ks
Podíl
Units Share
27
16
30
157
2,85%
1,69%
3,16%
16,54%
20
2,11%
17
17
1,79%
1,79%
6
18
308
0,63%
1,90%
32,46%
10
8
1,05%
0,84%
282
10
18
29,72%
1,05%
1,90%
7
25
267
14
641
949
0,74%
2,63%
28,13%
1,48%
67,54%
100%
- 21 -
Registrace nových motocyklů
Registration of Brand New Motorcycles
L
2007
Zdvihový objem/Engine Capacity
Do/Up to 50 cm3 Nad/Over 50 cm3
Ks
Units
Share
122
0,49%
Nezařazeno/Unclassified
Ks
Podíl
Ks
Units
Share
Units
Share
214
0,86%
BMW
250
Buell
Cagiva
CBC
Aprilia
Ks
Jiné/Other
Podíl
Značka/Make
Podíl
Celkem/Total
Ks
Units
Share
Units
Share
45
0,18%
381
1,53%
17.
0,01%
45
0,18%
295
1,18%
21.
16
0,06%
1
17
0,07%
101. - 102.
25
0,10%
9
34
0,14%
80. - 83.
80
0,32%
80
0,32%
53. - 54.
284
1,14%
25.
0,04%
Podíl
Pořadí
Podíl
Position
CPI
272
1,09%
11
0,04%
1
Daelim
23
0,09%
7
0,03%
2
0,01%
32
0,13%
84.
Derbi
4
0,02%
14
0,06%
6
0,02%
24
0,10%
91. - 92.
Generic
14
0,06%
70
0,28%
1
85
0,34%
52.
Generic Motor
88
0,35%
90
0,36%
51.
80
0,32%
53. - 54.
Giantco
Gilera
95
0,38%
2
80
0,32%
92
0,37%
Gsmoon
Harley Davidson
Honda
4
0,02%
Husqvarna
Hyosung
4
0,02%
7,76%
200
0,80%
2 139
8,57%
2.
131
0,53%
3
0,01%
134
0,54%
41.
38
0,15%
3
0,01%
45
0,18%
69.
2
0,01%
2
0,01%
150. - 164.
5
0,02%
130. - 131.
78
0,31%
78
0,31%
55.
53
0,21%
416
1,67%
16.
16
0,06%
824
3,30%
7.
2
0,01%
803
3,22%
8.
157
0,63%
272
1,09%
28.
35
0,14%
112
0,45%
45.
363
1,46%
122
0,49%
Kentoya
738
2,96%
63
0,25%
77
0,31%
Moto Morini
3
0,01%
MV Agusta
12
0,05%
51
0,20%
1
0,02%
1 155
0,46%
1
16
0,06%
4,63%
59
0,24%
Yamaha
289
1,16%
1 906
7,64%
8
0,03%
51
0,20%
2 603
10,43%
7 038
28,20%
34
0,14%
19
0,08%
Celkem SDA/Total CIA
0,01%
1
31
0,12%
1
TMEC
Ostatní/Others
2
114
Suzuki
Zongshen
24.
1 935
2,74%
Siamoto
49.
1,15%
684
0,78%
32.
0,39%
286
4
194
0,77%
98
0,07%
Keeway
Piaggio
193
0,39%
17
Jincheng
Moto Guzzi
0,02%
1,08%
Jianshe
Linhai
6
98
269
Chunlan
Kawasaki
0,01%
4
2
34
0,14%
9
179
0,01%
143. - 149.
0,05%
109. - 111.
292
1,17%
22.
1
0
165.-
456
1,83%
1 611
6,46%
3.
268
1,07%
327
1,31%
20.
405
1,62%
2 634
10,56%
1.
14
0,06%
73
0,29%
58. - 60.
18
0,69%
3
13
33
1 976
7,81%
11 796 47,15%
127
0,51%
180
0,72%
34.
549
2,20%
549
2,20%
13.
Ostatní/Others
Adams
Baotian
CF Moto
66
0,26%
515
2,06%
581
2,33%
12.
Ducati
150
0,60%
14
0,06%
164
0,66%
35.
Husaberg
65
0,26%
1
66
0,26%
63.
0,61%
283
1,13%
26.
197
0,79%
233
0,93%
29.
791
3,17%
877
3,52%
6.
90
0,36%
343
1,37%
19.
Jawa
12
0,05%
117
0,47%
Jinlun
15
0,06%
21
0,08%
Jmstar
86
0,34%
KTM
Kymco
552
2,21%
Lifan
253
1,01%
164
0,66%
76
0,30%
2
210
0,01%
0,84%
152
17
0,07%
943
3,78%
5.
198
0,79%
274
1,10%
27.
56
0,22%
452
1,81%
14.
21
0,08%
1 195
4,79%
4.
23
0,09%
636
2,55%
10.
15.
Peugeot
328
1,31%
68
0,27%
Qingqi
729
2,92%
438
1,76%
Shenke
574
2,30%
39
0,16%
Wangye
340
1,36%
77
0,31%
3
0,01%
420
1,68%
Jiná/Other
319
1,23%
468
1,88%
138
0,55%
5 030
20,16%
5 955
23,87%
Celkem Ostatní/Total Others
2 989
11,98%
2 021
8,10%
357
1,43
7 784
31,18%
13 151
52,70%
Celkem/Total
5 592
22,42%
9 059
36,31%
536
2,15
9 760
39,12%
24 947
100%
- 22 -
7
0,03%
Registrace nových motocyklů podle zdvihového objemu motoru
Registration of Brand New Motorcycles by Engine Capacity
L
Zdvihový objem/Engine Capacity
Do/Up to 50 cm3
Značka
Make
Aprilia
BMW
Buell
Cagiva
CBC
CPI
Daelim
Derbi
Generic
Generic Motor
Giantco
Gilera
Gsmoon
Harley Davidson
Honda
Husqvarna
Hyosung
Chunlan
Jianshe
Jincheng
Kawasaki
Keeway
Kentoya
Linhai
Moto Guzzi
Moto Morini
MV Agusta
Piaggio
Siamoto
Suzuki
TMEC
Yamaha
Zongshen
Ostatní/Others
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Adams
Baotian
CF Moto
Ducati
Husaberg
Jawa
Jinlun
Jmstar
KTM
Kymco
Lifan
Peugeot
Qingqi
Shenke
Wangye
Jiná/Other
Celkem ostatní/Total Others
Celkem/Total
2007
Ks
Do/Up to 125 cm3
Podíl
Pořadí
Ks
Units
Share
Position
122
2,18%
11.
272
23
4
14
88
4,86%
0,41%
0,07%
0,25%
1,57%
9.
21.
31. - 33.
24.
14.
95
1,70%
13.
4
0,07%
31. - 33.
4
0,07%
31. - 33.
684
738
1
12,23%
13,20%
0,02%
3.
1.
38. - 39.
194
3,47%
10.
59
289
8
4
2 603
1,06%
5,17%
0,14%
46,55%
34
0,61%
17. - 18.
8.
26. - 27.
19.
12
15
86
0,21%
0,27%
1,54%
25.
23.
15.
552
9,87%
5.
328
729
574
340
317
2 989
5 592
5,87%
13,04%
10,26%
6,08%
5,67%
53,45%
100%
7.
2.
4.
6.
Do/Up to 350 cm3
Podíl
Pořadí
Ks
Podíl
Pořadí
Units
Share
Position
59
2,08%
13.
Units
Share
Position
57
5,36%
7.
6
80
11
5
9
70
0,21%
2,82%
0,39%
0,18%
0,32%
2,47%
35. - 36.
6. - 7.
31. - 32.
37.
33.
10. - 11.
2
5
0,19%
0,47%
24.
22.
80
6
2,82%
0,21%
6. - 7.
35. - 36.
72
6,77%
4.
599
16
11
21,14%
0,56%
0,39%
1.
29.
31. - 32.
158
16
14,86%
1,51%
2.
16.
3
70
39
0,11%
2,47%
1,38%
39. - 40.
10. - 11.
17.
52
24
4,89%
2,26%
8.
13.
1
26
0,04%
0,92%
41. - 42.
23. - 24.
29
2,73%
11.
13
1,22%
18.
574
26
1
1 692
20,25%
0,92%
2.
23. - 24.
196
25
1
650
18,44%
2,35%
0,09%
61,15%
1.
12.
25. - 27.
59,70%
19
0,67%
27. - 28.
15
0,53%
30.
51
4,80%
9.
82
3
2,89%
0,11%
5.
39. - 40.
1
18
0,09%
1,69%
25. - 27.
15.
7
122
76
64
319
29
77
329
1 142
2 834
0,25%
4,30%
2,68%
2,26%
11,26%
1,02%
2,72%
11,61%
40,30%
100%
34.
4.
9.
12.
3.
20.
8.
59
15
5,55%
1,41%
6.
17.
4
119
10
0,38%
11,19%
0,94%
23.
3.
20.
136
413
1 063
12,79%
38,85%
100%
- 23 -
Registrace nových motocyklů podle zdvihového objemu motoru
Registration of Brand New Motorcycles by Engine Capacity
L
Zdvihový objem/Engine Capacity
Do/Up to 500 cm3
Značka
Make
Aprilia
BMW
Buell
Cagiva
CBC
CPI
Daelim
Derbi
Generic
Generic Motor
Giantco
Gilera
Gsmoon
Harley Davidson
Honda
Husqvarna
Hyosung
Chunlan
Jianshe
Jincheng
Kawasaki
Keeway
Kentoya
Linhai
Moto Guzzi
Moto Morini
MV Agusta
Piaggio
Siamoto
Suzuki
TMEC
Yamaha
Zongshen
Ostatní/Others
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Adams
Baotian
CF Moto
Ducati
Husaberg
Jawa
Jinlun
Jmstar
KTM
Kymco
Lifan
Peugeot
Qingqi
Shenke
Wangye
Jiná/Other
Celkem Ostatní/Total Others
Celkem/Total
- 24 -
2007
Do/Up to 800 cm3
Nad/Over 800 cm3
Ks
Podíl
Pořadí
Ks
Podíl
Pořadí
Ks
Podíl
Pořadí
Units
Share
Position
Units
Share
Position
Units
Share
Position
16
0,0237
10.
37
58
1,52%
2,38%
9.
6.
45
192
16
2,19%
9,35%
0,78%
10.
5.
11.
3
0,44%
12.
16
0,66%
13.
14
2,07%
11.
139
49
20,59%
7,26%
2.
5.
678
50
27
27,87%
2,06%
1,11%
1.
7.
11. - 12.
269
361
13,10%
17,58%
4.
3.
37
5,48%
6.
220
9,04%
4.
103
5,01%
7.
14.
69
3
12
3,36%
0,15%
0,58%
8.
13.
12.
22
3,26%
8.
214
31,70%
1.
536
22,03%
3.
366
17,82%
2.
79
11,70%
3.
618
25,40%
2.
439
21,37%
1.
573
84,89%
2 248
92,40%
1 875
91,29%
11. - 12.
8.
10.
6.
9.
1,11%
1,89%
1,40%
5,99%
2,81%
27
46
34
123
19
56
27
8,30%
4,00%
4.
7.
75
3,08%
5.
56
2,73%
9.
102
675
15,11%
100%
3
185
2 433
0,12%
7,60%
100%
179
2 054
8,71%
100%
Registrace ojetých osobních automobilů podle stáří
Registration of Used Passenger Cars by Age
Značka
Make
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroën
Daihatsu
Dodge
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Chrysler
Jaguar
Jeep
Kia
Lancia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rover
Saab
Seat
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Škoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
Celkem/Total
Nezařazené/Unclassified
Ostatní/Others
Celkem OA/Total PC
Podíl/Share
M1
Počty ks podle stáří v letech/Units by Age in Years
Do/Up to 1
Do/Up to 3
17
312
209
121
10
11
79
617
37
43
19
29
8
34
38
3
31
47
59
243
56
76
145
391
27
0
230
1
10
32
5
6
79
66
613
152
435
212
4 503
4
53
4 560
2,14
66
601
528
850
18
27
374
2 683
61
183
84
90
8
60
128
16
30
17
157
437
76
186
641
2 222
42
0
2 053
19
30
186
37
8
76
132
2 450
236
1 816
208
16 836
5
89
16 930
7,95
2007
Celkem ks
207
770
660
2 460
18
21
1 142
4 451
78
322
89
126
31
71
201
58
70
10
286
540
85
295
1 060
2 910
20
0
3 412
28
80
339
54
3
84
145
4 175
373
3 581
341
28 596
2
92
28 690
13,48
1 233
1 832
1 441
7 619
170
18
7 774
13 021
471
1 014
789
395
58
272
458
381
524
26
712
1 395
574
1 014
7 331
9 216
47
41
13 258
342
203
1 848
239
29
405
847
13 429
977
9 029
703
99 135
7
138
99 280
46,64
418
847
1 881
2 818
215
0
5 927
8 596
444
617
147
230
17
102
204
371
112
0
963
453
562
968
4 078
6 238
9
37
5 143
186
121
789
0
13
498
1 143
3 673
290
5 459
389
53 958
9
57
54 024
25,38
19
231
717
285
144
0
359
830
175
13
7
21
12
46
0
26
18
0
383
450
180
223
496
811
51
0
732
11
23
99
0
0
128
810
74
76
1 764
71
9 285
9
91
9 385
4,41
1 960
4 593
5 436
14 153
575
77
15 655
30 198
1 266
2 192
1 135
891
134
585
1 029
855
785
100
2 560
3 518
1 533
2 762
13 751
21 788
196
78
24 828
587
467
3 293
335
59
1 270
3 143
24 414
2 104
22 084
1 924
212 313
36
520
212 869
100%
Registrace vozidel
Registration of Vehicles
Kategorie
Pořadí
Do/Up to 5 Do/Up to 10 Do/Up to 15 Nad/Over 15 Total Units Position
18.
10.
9.
7.
30.
39.
6.
1.
22.
16.
23.
25.
34.
29.
24.
26.
27.
36.
15.
11.
20.
14.
8.
5.
33.
38.
2.
28.
31.
12.
32.
40.
21.
13.
3.
17.
4.
19.
2007
Nová/Brand New
Ojetá/Used
Celkem/Total
Category
Ks/Units
Podíl/Share
Ks/Units
Podíl/Share
Ks/Units
Podíl/Share
M1
N1
M2,3
N2,3
L
Jiná/ Other
Nedefinovatelné/Nondefinateable
Celkem/Total
132 542
62 038
949
11 587
24 947
40 805
291
273 159
48,52%
22,71%
0,35%
4,24%
9,13%
14,94%
0,11%
100%
212 869
10 619
222
4 318
19 267
3 892
263
251 450
84,66%
4,22%
0,09%
1,72%
7,66%
1,55%
0,10%
100%
345 411
72 657
1 171
15 905
44 214
44 697
554
524 609
65,84%
13,85%
0,22%
3,03%
8,43%
8,52%
0,11%
100%
- 25 -
Vyřazená vozidla z registru/Vehicle Excluded from Register
Značka
Exportovaná/Exported
Make
M1
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroën
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Chevrolet
Chrysler
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lublin
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Moskvič
Multicar
Nissan
Oltcit
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Santana
Seat
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Škoda
Tatra
Taz
Toyota
Trabant
VAZ
VW
Volvo
Wartburg
Zastava
Ostatní/Others
Celkem/Total
92
335
259
143
21
35
5
- 26 -
5
7
188
406
201
66
9
26
3
1
13
10
35
2
5
9
17
10
100
344
2
83
2
117
2
504
328
17
349
2
27
12
0
118
13
1
40
29
2 055
2
229
10
44
591
70
8
1
34
7 037
Celkem/Total
M1
18
18
57
10
1
92
353
277
200
31
36
5
179
376
249
1 131
334
272
60
4
13
7
45
146
8
8
14
1
3
56
3
9
1
31
2
8
45
211
37
4
33
0
73
82
3
97
3
11
7
5
68
1
35
1
152
7
13
1 328
6
7
233
552
209
8
80
9
27
6
57
13
13
44
3
5
9
48
12
8
145
555
2
120
2
4
150
2
577
410
20
446
2
27
12
3
129
13
1
47
34
2 123
2
1
264
10
45
743
77
8
1
47
8 365
2007
Zrušená/Cancelled
N1
1
M1+N1
Celkem
N1
Celkem/Total
Total
94
3
1
4
179
376
249
1 225
337
273
64
4
13
7
271
729
526
1 425
368
309
69
4
13
13
7
4 848
4 575
437
8
431
20
43
43
74
15
17
128
5
5
196
51
13
47
967
796
2
685
241
135
887
575
3 742
2 510
24
3 200
2
50
49
3
767
13
1
177
213
54 083
17
148
708
1 780
4 203
2 215
186
1 453
106
571
95 200
4 521
3 790
228
94
233
4 615
4 023
228
301
11
16
28
4
2
4
44
2
50
351
11
16
37
17
2
4
84
2
9
13
40
187
3
1
755
208
544
239
1
693
573
3 103
2 044
4
2 613
39
67
33
21
0
130
44
0
62
56
141
23
37
187
3
1
39
822
241
565
239
131
737
573
3 165
2 100
4
2 754
23
37
632
6
638
128
175
50 997
13
41
425
1 770
4 153
1 425
107
1 445
105
430
84 450
2
4
963
2
106
19
130
179
51 960
15
147
444
1 770
4 158
1 472
109
1 445
105
524
86 835
5
47
2
94
2 385
Registrace nových OA/Registration of Brand New PC
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem/Total
Ks/Units
40 022
5 879
11 715
3 005
4 660
4 652
12 623
5 364
4 084
6 478
17 344
7 606
4 083
5 027
132 542
Celkem / Total
M1
Podíl/Share
30,20%
4,44%
8,84%
2,27%
3,52%
3,51%
9,52%
4,05%
3,08%
4,89%
13,09%
5,74%
3,08%
3,79%
100%
Registrace nových LUV/Registration of Brand New LCV
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem / Total
Ks/Units
20 271
2 977
7 253
1 094
2 279
1 956
5 124
2 348
1 855
2 477
6 142
3 409
1 981
2 872
62 038
Celkem / Total
2007
Z toho SDA/From this CIA
Ks/Units
Podíl/Share
21 322
16,09%
4 003
3,02%
7 920
5,98%
2 311
1,74%
3 323
2,51%
3 324
2,51%
8 675
6,55%
3 580
2,70%
2 622
1,98%
4 261
3,21%
10 256
7,74%
5 212
3,93%
2 776
2,09%
3 527
2,66%
83 112
62,71%
Podíl/Share
32,68%
4,80%
11,69%
1,76%
3,67%
3,15%
8,26%
3,78%
2,99%
3,99%
9,90%
5,50%
3,19%
4,63%
100%
N1
2007
Z toho SDA/From this CIA
Ks/Units
Podíl/Share
13 260
21,37%
2 364
3,81%
5 515
8,89%
913
1,47%
1 829
2,95%
1 575
2,54%
4 094
6,60%
1 732
2,79%
1 453
2,34%
1 934
3,12%
4 793
7,73%
2 614
4,21%
1 538
2,48%
2 348
3,78%
45 962
74,09%
Registrace nových motocyklů/Registration of Brand New Motorcycles
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem / Total
Ks/Units
3 460
1 455
2 739
646
1 373
1 300
2 511
1 396
1 077
1 290
3 738
1 607
1 209
1 146
24 947
Celkem / Total
Podíl/Share
13,87%
5,83%
10,98%
2,59%
5,50%
5,21%
10,07%
5,60%
4,32%
5,17%
14,98%
6,44%
4,85%
4,59%
100%
L
Registrace nových autobusů/Registration of Brand New Busess+Coaches
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem / Total
Ks/Units
117
59
101
38
28
61
116
20
73
63
139
38
35
61
949
Celkem / Total
Podíl/Share
12,33%
6,22%
10,64%
4,00%
2,95%
6,43%
12,22%
2,11%
7,69%
6,64%
14,65%
4,00%
3,69%
6,43%
100%
Registrace nových NA/Registration of Brand New Trucks
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem / Total
Ks/Units
1 819
1 132
1 474
331
569
312
886
526
507
654
1 533
652
528
664
11 587
Celkem / Total
Podíl/Share
15,70%
9,77%
12,72%
2,86%
4,91%
2,69%
7,65%
4,54%
4,38%
5,64%
13,23%
5,63%
4,56%
5,73%
100%
2007
Z toho SDA/From this CIA
Ks/Units
Podíl/Share
2 265
9,08%
651
2,61%
1 365
5,47%
224
0,90%
563
2,26%
561
2,25%
1 163
4,66%
681
2,73%
455
1,82%
485
1,94%
1 729
6,93%
696
2,79%
459
1,84%
499
2,00%
11 796
47,28%
M2,3
2007
Z toho SDA/From this CIA
Ks/Units
Podíl/Share
71
7,48%
22
2,32%
26
2,74%
25
2,63%
5
0,53%
4
0,42%
5
0,53%
7
0,74%
22
2,32%
6
0,63%
61
6,43%
24
2,53%
19
2,00%
11
1,16%
308
32,46%
N2,3
2007
Z toho SDA/From this CIA
Ks/Units
Podíl/Share
1 746
15,07%
1 106
9,55%
1 415
12,21%
316
2,73%
542
4,68%
295
2,55%
826
7,13%
500
4,32%
484
4,18%
618
5,33%
1 468
12,67%
624
5,39%
502
4,33%
641
5,53%
11 083
95,65%
- 27 -
Vyřazená vozidla z registru/Vehicle Excluded from Register
2007
Exportovaná/Exported
Ks/Units
Podíl/Share
Kategorie/Categorry
M1
N1
M2,3
N2,3
L
Jiná/ Other
Nedefinovatelné/Nondefinateable
Celkem / Total
7 037
1 328
806
4 372
256
5 709
73
19 581
Zrušená/Cancelled
Ks/Units
Podíl/Share
35,94%
6,78%
4,12%
22,33%
1,31%
29,16%
0,37%
100%
84 450
2 385
755
4 414
2 434
3 304
6
97 748
86,40%
2,44%
0,77%
4,52%
2,49%
3,38%
0,01%
100%
91 487
3 713
1 561
8 786
2 690
9 013
79
117 329
Registrace ojetých vozidel podle stáří/Registration of Used Vehicles by Age
Let/Age
Kategorie
Category
M1
N1
L
N2
N3
M2
M3
Do/Up to 1
ks
Podíl
Units Share
4 560
1 357
1 373
103
648
6
10
Do/Up to 3
ks
Podíl
Units Share
2,14% 16 930
12,78% 2 102
7,13% 2 728
6,95%
313
22,85%
668
13,64%
6
5,62%
17
Do/Up to 5
ks
Podíl
Units Share
7,95% 28 690
19,80% 2 465
14,16% 2 882
21,12%
343
23,55%
881
13,64%
4
9,55%
33
Do/Up to 10
ks
Podíl
Units Share
13,48% 99 280
23,22% 3 379
14,96% 8 114
23,14%
520
31,06%
455
9,09%
16
18,54%
57
Do/Up to 15
ks
Podíl
Units Share
46,64% 54 024
31,82% 1 001
42,11% 2 755
35,09%
99
16,04%
90
36,36%
7
32,02%
41
25,38%
9,43%
14,30%
6,68%
3,17%
15,91%
23,03%
Prodej a registrace nových OA
Sale and Registration of Brand New PC
ks/Units
Prodej / Sale
180 000
Registrace / Registration
Celkem/Total
Ks/Units
Podíl/Share
77,97%
3,16%
1,33%
7,49%
2,29%
7,68%
0,07%
100%
2007
Nad/Over15 Celkem/Total
ks
Podíl
ks
Units Share
Units
9 385
314
1 415
104
94
5
20
4,41%
2,96%
7,34%
7,02%
3,31%
11,36%
11,24%
M1
Podíl
Share
212 869
10 618
19 267
1 482
2 836
44
178
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1994 - 2007
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
90147
112108
154965
171550
141154
146175
148685
152141
147754
149546
132973
125768
127375
123987
132542
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
ks/Units
55 000
Prodej / Sale
50 000
Registrace / Registration
N1
Prodej a registrace nových LUV
Sale and Registration of Brand New LCV
1994 - 2007
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
ks/Units
100 000
90 000
13613
16594
20994
20663
14606
14645
13757
13940
13877
18111
26734
28935
39048
49491
62038
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
M1
Registrace ojetých OA podle stáří
Registration of Used PC by Age
2007
99 280
80 000
70 000
54 024
60 000
50 000
28 690
40 000
16 930
30 000
20 000
9 385
4 560
10 000
0
- 28 -
do/up to 1
do/up to 3
do/up to 5
do/up to 10
do/up to 15
nad/over 15
Vyřazená vozidla z registru/Vehicle Excluded from Register
Kraj
Region
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem/Total
ks/Units
Exportovaná/Exported
M1
N1
Celkem/Total
Ks/Units Ks/Units
Ks/Units
279
68
347
775
132
907
192
28
220
211
51
262
179
59
238
644
82
726
229
41
270
195
33
228
313
56
369
2 195
452
2 647
777
142
919
508
97
605
184
26
210
356
61
417
7 037
1 328
8 365
Prodej / Sale
11 000
Registrace / Registration
10 000
M1
Ks/Units
6 913
11 468
2 414
5 098
2 260
8 180
5 832
5 151
5 820
4 780
9 849
3 579
7 095
6 011
84 450
M1+N1
2007
Zrušená/Cancelled
N1
Celkem/Total
Ks/Units
Ks/Units
178
7 091
305
11 773
92
2 506
117
5 215
85
2 345
252
8 432
150
5 982
133
5 284
109
5 929
267
5 047
284
10 133
108
3 687
145
7 240
160
6 171
2 385
86 835
N2,3
Prodej a registrace nových NA
Sale and Registration Brand New T
Celkem/Total
Ks/Units
7 438
12 680
2 726
5 477
2 583
9 158
6 252
5 512
6 298
7 694
11 052
4 292
7 450
6 588
95 200
1994 - 2007
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
4592
6734
7749
7452
6485
5951
7224
7617
6995
6547
7767
7960
8629
9927
11587
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
ks/Units
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Prodej a registrace nových AB
Sale and Registration of Brand New BUS
Prodej / Sale
M2,3
1995 - 2007
Registrace / Registration
708
639
663
661
733
723
969
836
977
948
954
816
944
949
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
ks/Units
20 000
2007
18 000
M1
Registrace ojetých OA podle měsíců
Registration of Used PC by Month
2006
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
I
II
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
- 29 -
M1
Registrace podle obchodních tříd
Registration by Business Classes
třída/Classe
ks/Units
podíl/Share
Tendence
Mini
6 478
4,89%
æ
Malé / Small
57 737
43,56%
â
Nižší střední / Low Medium
20 305
15,32%
á
Střední / Medium
21 747
16,41%
â
Vyšší střední / Executive
3 035
2,29%
â
Luxusní / Luxury
389
0,29%
â
13 564
10,23%
á
940
0,71%
á
Terénní / SUV
4 729
3,57%
á
Nezařazeno / Unclassified
3 618
2,73%
á
MPV
Sportovní / Sports
N1
Registrace podle obchodních tříd
Registration by Business Classes
celk. hmotnost/G.V.W.
ks/Units
podíl/Share
Tendence
do / up to 2 t
26 141
42,14%
ä
do / up to 3 t
26 940
43,42%
æ
do / up to 3,5 t
7 161
11,54%
á
Nezařazeno / Unclassified
1 796
2,89%
á
L
do / up to 50 cm3
ks/Units
podíl/Share
5 592
22,42%
3
do / up to 125 cm
2 834
11,36%
do / up to 350 cm3
1 063
4,26%
do / up to 500 cm
675
2,71%
do / up to 800 cm3
2 433
9,75%
2 054
8,23%
3
nad / over 800 cm
3
jiné / Other
nezařazeno / Unclassified
Registrace podle paliva
Registration by Fuel
2007
OA/PC
- 30 -
2007
Registrace nových motocyklů podle zdvihového objemu
Registration of Brand New Motorcycles by Stroke Capacity
Zdvihový objem motoru/
Engine Stroke Capacity
M1
2007
LUV/LCV
BA / Petrol
69,52%
22,77%
NM / Diesel
27,73%
74,20%
CNG
0,02%
0,14%
jiná / Other
2,73%
2,89%
536
2,15%
9 760
39,12%
2007
N1
N2,3
celk. hmotnost / G.V.W.
Registrace podle hmotnostních kategorií
Registration by G.V.W. Categories
ks/Units
podíl/Share
Tendence
do / up to 6 t (N2)
573
4,95%
á
pod / bellow 7,5 t (N2)
720
6,21%
â
pod / bellow 12 t (N2)
1 748
15,09%
â
pod / bellow 18 t (N3)
329
2,84%
â
pod / bellow 22 t (N3)
5 665
48,89%
á
22 t a více / and more (N3)
2 004
17,30%
á
nezařazeno / Unclassified
548
4,73%
á
N2,3
provedení/Execution
podvozek / Chassis
Registrace podle provedení
Registration by Executions
ks/Units
podíl/Share
Tendence
5 537
47,79%
â
valník / Platform
10
0,09%
á
tahač / Rd Tactor
5 325
45,96%
á
skříň / Box Van
138
1,19%
á
sklápěč / Tipper
12
0,10%
â
ostatní / Others
17
0,15%
â
nazařazeno / Unclassified
548
4,73%
á
M2,3
kategorie/Category
2007
Registrace podle kategorií
Registration by Categories
ks/Units
podíl/Share
Tendence
M2
58
6,11%
á
M3
838
88,30%
ä
M 3 z toho kloub. / from this Articul. 20
2,11%
â
nazařazeno / Unclassified
5,58%
â
53
M2,3
provedení/Execution
2007
2007
Registrace podle provedení
Registration by Executions
ks/Units
podíl/Share
Tendence
městský-I / Citybus-I
157
16,54%
â
linkový-II / Intercity-II
595
62,70%
á
dálkový-III / Coach-III
99
10,43%
á
podvozek / Chassis
45
4,74%
á
nazařazeno / Unclassified
53
5,58%
â
2007
- 31 -
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ
CAR IMPORTERS ASSOCIATION
Tajemník / Secretary
Dipl. ing. Pavel Tunkl
Asistent / Assistent
Dipl. ing. Jana Kinčlová
Adresa / Address
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 142 011, 261 142 018
fax: +420 241 400 476
E-mail: [email protected]
www.sda-cia.cz
14. vydání / 14th edition
Pro SDA zpracoval MP Trading /
It has been worked out by MP Trading
tel./fax: +420 257 323 629
www.mp-trading.cz
Design: Hana a Miroslav Prokopovi

Podobné dokumenty

Výroční zpráva SDA za rok 2005

Výroční zpráva SDA za rok 2005 Svaz dovozců automobilů byl ustaven 1.4. 1994 s působností pro Českou republiku jako samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku § 20, písm. f) . Navázal t...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2008

Výroční zpráva SDA za rok 2008 The Report, as in past years, does not contain the evaluation of the activity of individual members of the Association, because this is a matter chiefly for them or their partners. We thank you in a...

Více

Životní prostředí Ostatní aktivity Svazu a jeho členů Závěr

Životní prostředí Ostatní aktivity Svazu a jeho členů Závěr Unfortunately, neither the public administration nor the Parliament have accepted the proposals submitted by the CIA which solve a faster renovation of the aging vehicles fleet, as it was realized ...

Více

25 - N1 2006 M1 2006 - SDA

25 - N1 2006 M1 2006 - SDA Registrace nových lehkých užitkových vozidel podle obchodních tříd Registration of Brand New New Light Commercial Vehicles by Business Classes

Více

Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association Svaz dovozců automobilů byl ustaven 1.4. 1994 s působností pro Českou republiku jako samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku § 20, písm. f) . Navázal t...

Více

Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association Svaz dovozců automobilů byl ustaven 1.4. 1994 s působností pro Českou republiku jako samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku § 20, písm. f). Navázal ta...

Více