Klika Secustik

Komentáře

Transkript

Klika Secustik
B*
'*;W
|'í
il
&
X
lÉ
ii
ť,
{t
n.
'Í
I
plus pro většíbezpečnost
Secustlrc- okenníklikase slyšiteln1im
Systém [email protected] chráněn ochrannouznámkou a patentem'okenní k|iky
[email protected]ípatentovanyb|okovací
mechanismusjako
integrovanou
záruku bezpečnosti'
Tentomechanismus
znemoŽĎujeneoprávněnéposunutíokennímkováním
pritom
zvenku.Spojovacíprvekmezi k|ikoua čtyrhranem
jako,,mechanická
pťrsobí
To siceumoŽnuje
dioda...
normá|ní
ov|ádáníokenník|iky
zevnitr,
a|eb|okujek|ikuv prípadě,
Že
se někdopokusísokenníklikoumanipu|ovat
zvenkupomocí
kování'
Tímsp|nujík|[email protected]ŽadavkynormyAhs RALRG607/13 . Priotáčeník|ikou
[email protected]
o 180"zuzav\ené
po|ohydo vyk|opnépo|ohyb|okovacímechanismus
plus pro
zapadáváse s|yŠite|nym
cvakánímdo speciá|ních
dráŽek_ to je s|yšite|né
větŠí
bezoečnostoken.
Atlanta(0530/US952)
@
Popis:
H|inkováokenník|ikaHoPPE Secustilf
testovánad|eML-RG 607/9, sp|nuje
poáda(ynormy Ahs ML-RG 607/13,
otočnákfika, p|astovározetas podprirnyminoky, 7mm p|nf čtyrhran,
stranováaretaces presnympo|ohoproti
váním(45.),samočinné
b|okování
posunutí
neoprávněnému
okenního
kovánía otočení
čtvihranu
zvenku.vč'
ŠroubŮr'
Barvy:
r
1.,,
I t"nin
l
..t - piírodní
Takto vzniká typich/ zvuk k|ikSecusti]ď
P a t e n t o v a n yb I o k o v a c ím e chanismus okenní k|iky
Secustik'!'
P Ě i o t á č e n ío k e n n í k | i k o u
zapadáv ajípruŽně uloŽené
z4iŠťovací
ko|il<y
@ presnym
c v a k n u t í md o s p e c i á | n Í c h
dráŽ[email protected]_tim
vzniká typicky zvuk [email protected]
- s|yŠite|né
p|uspro většíbezoečnost.
pohybu1sou
Během otáčivého
za1išťovací
ko|í[email protected] pomocí
spojovací[email protected] unášeny k da|ším
dráŽkám()' do
ktery7chopět s|yŠitelně
zaoadnou.
Taktok|ikaSecusti]ďtjčinně
bránípokusrimo vloupání
HIiník
F4 - bronz
ro
N
c)
HIiník
F9 - ocel
HIiník
F9016běŽná bí|á
K dostánítakéV mosevnémprovev barvách:
dení(M0530/US952)
F41 - satinovanychrom, F49 - chromovaná,
F71 _ |eštěná
' vT-R - |eštěnámosaz - [email protected]
c
c)
(s
r
N
PĚi pokusu o v|oupáníjsou
zajišt'ovací
ko|í[email protected] spojovacím prvkem G)-'aítaeeny oo
dráŽeku po.-.žo,"
@.
ov)
Vtétopo|ozeko|í[email protected]činně > o
bránív otočeníokenník|ikou
z venku.okenník|ikase zab|okuje azmarípokus o v|oupání. < 9
E N
N p
O-N
SystémSecustiléje chráněnochrannouznámkoua patentem.
IÓ
acD
9N
. @ info'[email protected]
HoPPE s'r'o.. P|ožská5377. cZ 43oo1chomutov. E +42o474g3oo.1g. ?.g. +42o474 g3oo-1o. @ www'hoooé'com

Podobné dokumenty