WT401KE-M-5L(PL CZ SK HU RO)071128.indd

Komentáře

Transkript

WT401KE-M-5L(PL CZ SK HU RO)071128.indd
ASSAULT™
• Piła szablasta - 800W
• Přímočará ocaska - 800W
• Vratná pílka - 800W
• Rezgőfűrész - 800W
• Gater - 800W
02
29
53
77
103
Zawartość
Piła szablasta - 800W
• Lista komponentów
03
• Ogólne przepisy bezpieczeństwa
04
• Specjalne zasady bezpieczeństwa
12
• Symbole
15
• Dane techniczne
16
• Instrukcja obsługi
17
• Akcesoria
26
• Konserwacja
27
• Deklaracja zgodności
28
2
Lista komponentów
�
�
�
�
�
�
�
1 Przełącznik zmiany prędkości
�
2 Miejsca uchwytów
��
3 Bezkluczowy przycisk zacisku brzeszczota
�
4 Przycisk blokady
5 Stopka ograniczająca brzeszczotu
6 Brzeszczot
7 Przycisk zwalniający stopki ograniczającej
8 Dźwignia sterująca mechanizmem wahadłowym (orbitalnym)
�
9 Włącznik/wyłącznik światła roboczego
10 Ręczny obrotowy mechanizm blokujący „Revolock”
11 Szczotka węglowa z dostępem
��
Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane
standardowo.
3
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa
UWAGA: Należy
przeczytać wszystkie
przepisy.
Należy przeczytać wszystkie przepisy. Błędy w przestrzeganiu
następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar
i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy dobrze przechowywać te przepisy.
Użyte w dalszej części pojęcie „elektronarzędzie” odnosi się do
elektronarzędzi napędzanych prądem (z kablem zasilającym) i do
elektronarzędzi napędzanych akumulatorami (bez kabla zasilającego).
1. MIEJSCE PRACY
a Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze
oświetlone. Nieporządek i nie oświetlane zakresy pracy mogą
doprowadzić do wypadków.
b Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wywołują
4
iskry, które mogą podpalić ten pyt lub pary.
c Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od
dzieci i innych osób. Przy odwróceniu uwagi można stracić kontrole
nad narzędziem.
2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno
zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy
używać wtyczek adapterowych razem z uziemionymi
narzędziami. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
b Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko
porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemione.
c Urządzenie
natęży
trzymać
zabezpieczone
przed
deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
d Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności.
Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za
kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda.
Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, oleju; ostrych
krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane
kable zwiększają ryzyka porażenia prądem.
e W przypadku, że elektronarzędziem pracuje się na
5
świeżym powietrzu należy używać kabla przedłużającego,
który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie
dopuszczonego do używania na zewnątrz kabla przedłużającego
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f Jeśli
nie
można
uniknąć
posługiwania
się
elektronarzędziem w miejscu o dużej wilgotności należy
użyć
zabezpieczonego
zasilacza
domowego
(RCD).
Stosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
a Należy być uważnym, zważać na to co się robi i pracę
elektronarzędziem
rozpoczynać
z
rozsądkiem.
Nie
należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub
pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment
nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała,
b Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego
jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny
lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i użycia elektronarzędzia
zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
c Należy zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Przed
podłączeniem do sieci zasilającej i/lub zestawu baterii,
podniesieniem urządzenia i przenoszeniem urządzenia
6
należy sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w pozycji
wyłączenia. W przypadku, że przy noszeniu urządzenia trzyma się
palec na włączniku/wyłączniku lub włączone urządzenie podłączone
zostanie do prądu, to może to doprowadzić do wypadków.
d Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć
narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, które
znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do
obrażeń ciała.
e Nie
należy
przeceniać
swoich
możliwości.
Należy
dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać
równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w
nieprzewidzianych sytuacjach.
f Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie natęży nosić
luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice
należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać ujęte przez poruszające
się części.
g W przypadku, że możliwe jest zamontowanie urządzeń
odsysających lub podchwytujących należy upewnić się,
czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte.
Użycie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie spowodowane pyłami.
7
4. STARANNE OBCOWANIE ORAZ UŻYCIE
ELEKTRONARZĘDZI
a Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać
należy elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane.
Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym
zakresie sprawności.
b Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/
wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można
włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c Należy odłączyć wtykę od źródła zasilania i/lub zestawu
baterii, przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji,
zmiany
akcesoriów
elektronarzędzi.
Ten
lub
podczas
środek
przechowywania
ostrożności
zapobiega
niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.
d Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Nie należy dać narzędzia do użytku
osobom, które jego nie znają lub nie przeczytały tych
przepisów. Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia
są niebezpieczne.
e Urządzenie należy pieczołowicie pielęgnować. Należy
kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują
bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są
pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
8
części należy przed użyciem urządzenia oddać do
naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą
konserwację elektronarzędzi.
f Narzędzia tnące należy utrzymywać ostre i czyste.
Starannie pielęgnowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi
zablokowują się rzadziej i łatwiej się je prowadzi.
g Elektronarzędzia,
osprzęt,
narzędzia
itd.
należy
używać odpowiednio do tych przepisów i tak, jak jest
to przewidziane dla tego specjalnego typu urządzenia.
Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i czynność do
wykonania. Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidziane prace
może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
5. STARANNE UŻYTKOWANIE ELEKTRONARZĘDZI
NAPĘDZANYCH AKUMULATORAMI
a Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które
poleci) producent. Dla ładowarki, która nadaje się do ładowania
określonych akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy
użyte zostaną inne akumulatory.
b Do elektronarzędzi należy używać jedynie przewidzianych
do tego akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może
doprowadzić do obrażeń ciała i niebezpieczeństwa pożaru.
c Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od
spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych
9
przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować
zmostkowanie
kontaktów.
Zwarcie
pomiędzy
kontaktami
akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
d Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się
cieczy z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nią. Przy
przypadkowym kontakcie spłukać wodą. W przypadku, że
ciecz dostała się do oczu należy dodatkowo skonsultować
się z lekarzem. Ciecz akumulatorowa może doprowadzić do
podrażnienia skóry lub oparzeń,
6. SERWIS
a Naprawę
urządzenia
należy
zlecić
jedynie
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia
zostanie zachowane.
SPECJALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
a Podczas pracy z piłą zawsze należy nosić okulary ochronne
lub osłonę oczu. Zwykłe okulary posiadają jedynie szkła
odporne na uderzenia, NIE są one okularami ochronnymi.
Przestrzeganie tej zasady ograniczy ryzyko wystąpienia poważnych
obrażeń ciała.
b Należy
zawsze
używać
maski
ochronnej
lub
przeciwpyłowej. Przestrzeganie tej zasady ograniczy ryzyko
10
wystąpienia poważnych obrażeń ciała.
c W czasie wykonywania dłuższych prac należy zawsze
używać ochrony słuchu. Przestrzeganie tej zasady ograniczy
ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń ciała.
d Podczas wykonywania pracy, gdy istnieje możliwość
kontaktu narzędzia tnącego z ukrytymi przewodami
lub z kablem zasilającym urządzenie, należy trzymać
narzędzie za izolowane powierzchnie do chwytania.
Kontakt z kablem pod napięciem może spowodować, że odsłonięte
części metalowe
narzędzia będą pod napięciem i spowodują porażenie prądem.
e Nie zbliżać rąk do obszaru cięcia. NIE sięgać pod cięty materiał,
ponieważ odległość ostrza od rąk jest niezauważalna.
f Nie używać tępych lub uszkodzonych brzeszczotów.
Stępione brzeszczoty mogą się łatwo złamać lub wywołać szybki ruch
powrotny.
11
Dodatkowe zasady
bezpieczeństwa dla piły
posuwisto-zwrotnej
OSTRZE:
Nieprzestrzeganie
tych zasad może
spowodować poważne
obrażenia ciała.
Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować poważne obrażenia
ciała.
1 Podczas wykonywania pracy, gdy istnieje możliwość
kontaktu narzędzia tnącego z ukrytymi przewodami
lub z kablem zasilającym urządzenie, należy trzymać
narzędzie za izolowane powierzchnie do chwytania.
Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje także przepływ prądu
w odsłoniętych częściach metalowych narzędzia i porazi obsługującego
prądem.
2 Nigdy nie należy zbliżać rąk do obszaru cięcia. Nie sięgać pod
cięty materiał, ponieważ odległość ostrza od rąk jest niezauważalna.
3 Zawsze należy używać ochrony oczu podczas pracy
z narzędziem. Używać maski przeciwpyłowej podczas których
powstaje kurz.
4 Nie używać tępych lub uszkodzonych brzeszczotów. Ostre
brzeszczoty wykonają pracę lepiej i bezpieczniej: Zgięte brzeszczoty
mogą się łatwo złamać lub wywołać szybki ruch powrotny.
5 Zawsze należy sprawdzać ściany i sufity w celu uniknięcia
12
kontaktu z ukrytymi kablami elektrycznymi oraz rurami.
6 Przed cięciem zabezpieczyć materiał. Nigdy nie należy
trzymać materiału w rękach czy między nogami.
7 Upewnić się, czy włącznik zasilania nie znajduje się
w pozycji „ON” (wł.) przed włączeniem narzędzia do
źródła prądu. Przypadkowy rozruch może spowodować
obrażenia.
8 Tam, gdzie to możliwe, używać zacisków lub imadła do
unieruchamiania obrabianego przedmiotu.
9 Należy zachować te instrukcje. Często się do nich odnosić i
używać ich do instruowania innych użytkowników narzędzia. Jeśli ktoś
pożyczy to narzędzie, należy się upewnić, czy mają te instrukcje.
Pewne rodzaje kurzu powstałe przy polerowaniu, cięciu szlifierką,
wierceniu i przy innych pracach budowlanych zawierają związki
chemiczne, o których wiadomo, że mogą powodować nowotwory, wady
wrodzone lub inne schorzenia układu rozrodczego.
• Niektóre przykładowe związki chemiczne to:
• Ołów pochodzący z farb na bazie ołowiu.
Krzemionka krystaliczna z cegieł i cementu oraz inne produkty
murarskie.
• Arsen lub chrom z surowca drzewnego poddanego obróbce
chemicznej.
Ryzyko wystawienia na działanie tych substancji jest różne w zależności
od częstotliwości wykonywania danego typu pracy. Aby ograniczyć
13
wpływ tych substancji na zdrowie, należy:
• Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
• Pracować z certyfikowanym sprzętem ochronnym, jak maski
przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania
mikroskopijnych cząstek.
14
Symbole
Przeczytać instrukcję
Ostrzeżenie
Podwójna izolacja
Używać ochrony wzroku
Używać maski przeciwpyłowej
Używać ochrony słuchu
Oznaczenie WEEE
15
Dane techniczne
• Napięcie znamionowe:
220V-240V~50Hz/60Hz
• Moc znamionowa :
800W
• Prędkość nominalna bez obciążenia:
0-2700spm (skoków na min.)
• Długość skoku:
28mm
• Zakres cięcia:
Drewno:
280mm
Rura PCV:
150mm
Stal:
13mm
• Podwójna izolacja:
/II
• Masa urządzenia:
4.5Kg
Dane dotyczące hałasu i wibracji
• Ważone ciśnienie akustyczne
• Ważona moc akustyczna
93dB(A)
104dB(A)
• Gdy ciśnienie akustyczne przekracza 85dB (A), należy używać ochrony
słuchu
• Typowa wibracja ważona
16
9.56m/s2
Instrukcja obsługi
Uwaga:
Przed użyciem narzędzia przeczytać uważnie
instrukcję obsługi.
1 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK Z REGULATOREM PRĘDKOŚCI
Narzędzie to wyposażone jest w przełącznik spustowy sterujący
zmienną prędkością. Wcisnąć, aby włączyć i puścić, aby zatrzymać
narzędzie.
Szybkość suwu trzpienia brzeszczotu można regulować od minimum do
maksimum w zależności od siły przyciskania na spust. Nacisnąć mocniej,
aby zwiększyć prędkość, popuszczać, aby zmniejszyć prędkość.
Wybór właściwej prędkości
Stosowana prędkość będzie zależeć od typu ciętego materiału:
Używać wysokich prędkości do cięcia drewna.
Średnia prędkość jest najlepsza dla metali nieżelaznych.
Niska prędkość zalecana jest do cięcia metalu.
Uwaga: Grubość materiału oraz wybór brzeszczotu wpłyną również
na wybór prędkości. Ogólna zasada jest taka, że wraz ze wzrostem
grubości materiału prędkość powinna maleć:
Uwaga: Używać bardzo niskich prędkości podczas rozpoczynania
cięcia. Następnie zwiększać prędkość, gdy cięcie się rozpoczęło.
Dłuższa praca przy niskiej prędkości może uszkodzić piłę.
17
�
�
2 PRZYCISK BLOKADY WŁĄCZNIKA
Wcisnąć włącznik/wyłącznik (1), a następnie przycisk blokujący (4) ,
zwolnić najpierw włącznik/wyłącznik, a następnie przycisk blokujący.
Przycisk jest teraz zablokowany do ciągłej pracy. Aby wyłączyć
narzędzie, należy nacisnąć i zwolnić włącznik/wyłącznik.
3 MIEJSCA UCHWYTÓW
Zawsze należy podczas pracy mocno trzymać piłę obiema rękami.
4 BEZKLUCZOWE MOCOWANIE BRZESZCZOTU
a) Aby zainstalować brzeszczot, odłączyć piłę od źródła zasilania.
W razie konieczności odsunąć stopkę ograniczającą (5) od zacisku
brzeszczotu dla lepszego dostępu. Wcisnąć kciukiem przycisk zacisku
brzeszczotu (3), jak to pokazano.
Wsunąć brzeszczot przez przód stopki ograniczającej do mechanizmu
�
zaciskowego brzeszczotu piły upewniając się, czy trzpień wewnątrz
oprawy zacisku brzeszczotu pasuje do otworu na brzeszczocie. Zwolnić
przycisk zacisku brzeszczotu. Pociągnąć brzeszczot na zewnątrz oraz
do góry i w dół, aby upewnić się, że brzeszczot jest właściwie założony w
�
zacisku. Podczas wymiany brzeszczotu używać rękawic ochronnych.
Zęby brzeszczotu są bardzo ostre. Podczas wymiany brzeszczotu
używać rękawic ochronnych.
b) Aby zdjąć brzeszczot, odłączyć piłę od źródła zasilania. Aby
zdjąć brzeszczot, wcisnąć kciukiem przycisk zacisku brzeszczotu i
18
wyciągnąć brzeszczot z zacisku. W razie konieczności odsunąć stopkę
ograniczającą od zacisku brzeszczotu dla lepszego dostępu.
5 REGULACJA STOPKI OGRANICZAJĄCEJ
Jeśli wystąpi potrzeba redukcji zakresu cięcia narzędzia (głębokości),
�
stopkę ograniczającą (5) można wyregulować w następujący
�
sposób: Wcisnąć przycisk zwalniający stopki ograniczającej (7)
pod spodem przedniej obudowy. Przesunąć do przodu lub do tyłu
stopkę ograniczającą w celu uzyskania żądanej odległości od końca
brzeszczotu. Zwolnić przycisk zwalniający stopki ograniczającej. Teraz
stopka ograniczająca jest zablokowana w miejscu, ale będzie nadal się
obracała na osi w zależności od obrabianej powierzchni. Odległość
od przodu stopki ograniczającej do końca brzeszczotu (na najdłuższej
części suwu tnącego) jest równa zakresowi cięcia narzędzia.
6 STEROWANIE MECHANIZMEM WAHADŁOWYM
Mechanizm wahadłowy zmienia kąt cięcia brzeszczotu w celu
zwiększenia wydajności cięcia. Można go również regulować podczas
pracy bez obciążenia.
Nie należy używać zbyt dużej siły podczas cięcia z wykorzystaniem
mechanizmu wahadłowego.
19
Położenie
Rodzaj Cięcia
Zastosowanie
Do cięcia stali, stali nierdzewnej,
0
Cięcie proste
tworzyw sztucznych.
Drobne Cięcie
Do cięcia aluminium i
wahadłowe
twardego drewna
Do czystych cięć drewna i sklejki
1
2
3
Średnie Cięcie
wahadłowe
O cięcia drewna i sklejki
Duże Cięcie
Do szybkiego cięcia drewna
wahadłowe
i sklejki
7 STOPKA OGRANICZAJĄCA BRZESZCZOTU
Stopkę ograniczającą należy mocno dociskać do ciętego materiału w
celu zmniejszenia wibracji piły, przeskakiwania oraz uniknięcia złamania
brzeszczotu .
8 ŚWIATŁO ROBOCZE WŁ./WYŁ
OSTRZEŻENIE:
Światło można zapalić tylko po uruchomieniu narzędzia.
Światło można zapalić
Uwaga: Chronić wzrok przed bezpośrednim narażeniem na silne
tylko po uruchomieniu
światło.
narzędzia.
20
9 OBRACANIE TYLNEGO UCHWYTU
�
Otworzyć mechanizm blokujący RevoLock™ (10) – uchwyt można
obracać w zakresie 00-600. Kąt uchwytu można regulować według
upodobań i warunków cięcia. Aby narzędzie mogło pracować, mechanizm
blokujący Revlock™ musi znajdować się w pozycji zamkniętej. Narzędzie
nie zadziała, jeśli mechanizm blokujący nie zostanie zamknięty.
Dla bezpieczeństwa operatora piła nie będzie działać, kiedy mechanizm
blokujący RevoLock™ jest w pozycji otwartej.
��
10 WYMIANA SZCZOTEK WĘGLOWYCH
OSTRZEŻENIE:
Należy się zawsze
upewniać, czy narzędzie
jest wyłączone i odłączone
od prądu przed podjęciem
próby dokonania przeglądu
lub konserwacji.
Należy się zawsze upewniać, czy narzędzie jest wyłączone i odłączone
od prądu przed podjęciem próby dokonania przeglądu lub konserwacji.
Są 2 szczotki silnika, do których istnieje łatwy dostęp z przodu i z tyłu
obudowy silnika.
Uwaga: Podczas serwisowania narzędzia ZAWSZE należy używać
jedynie identycznych części zamiennych.
KROK 1: Zlokalizować plastikowe korki szczotek silnika z przodu lub z
tyłu obudowy silnika.
KROK 2: Zdjąć gwintowany korek używając śrubokręta płaskiego
i obracać wkręt przeciwnie do ruchu zegara, aby go poluzować. Nie
używać zbyt dużej siły, gdyż może to uszkodzić korek.
KROK 3: Ostrożnie wyjąć starą szczotkę silnika.
KROK 4: Włożyć uważnie nową szczotkę. Upewnić się, czy szczotka
��
została całkowicie włożona do oprawy i spoczywa w niej właściwie oraz
21
może się swobodnie poruszać wewnątrz oprawy.
KROK 5: Założyć powtórnie korek dostępu przy pomocy płaskiego
śrubokręta dociskając zgodnie z ruchem zegara.
Uwaga: Zawsze należy wymieniać oba komplety szczotek w tym
samym czasie.
11 CIĘCIE PROSTE
Możliwe jest cięcie bardzo blisko podłóg, ścian i innych trudnych miejsc.
Wsunąć brzeszczot do zacisku brzeszczotu zębami do góry (odwrotnie
niż normalna pozycja robocza). Pozwoli to na wykonywanie cięć
bliższych do obrabianej powierzchni. Używając specjalnych giętkich
brzeszczotów wsunąć brzeszczot do zacisku brzeszczotu zębami w dół
(normalna pozycja robocza). Pozwoli to na równe cięcie rur.
12 CIĘCIE DREWNA
Zawsze należy się upewniać, czy obrabiany przedmiot jest odpowiednio
unieruchomiony. Dla uzyskania lepszej kontroli używać niskich
prędkości przy rozpoczynaniu cięcia, a następnie zwiększyć prędkość
do właściwej wartości.
13 CIĘCIE METALU
Ta piła posiada różne zakresy cięcia metalu w zależności od typu
używanego brzeszczotu oraz obrabianego metalu.
ZAWSZE należy unieruchamiać obrabiany przedmiot, aby zapobiec
22
jego ślizganiu się.
Używać drobniejszych brzeszczotów dla metali żelaznych i grubszych
dla metali nieżelaznych. Podczas cięcia blach cienkich ZAWSZE
należy mocować kawałki drewna po obu stronach blachy. Pozwoli to na
swobodne cięcie bez nadmiernych wibracji czy rozrywania metalu.
NIE wywierać nadmiernego nacisku na brzeszczot tnący. Nadmierna
siła może skrócić okres eksploatacyjny brzeszczotu i spowodować jego
złamanie.
Uwaga: Zaleca się nakładanie cienkiej warstewki oleju lub innego
chłodziwa wzdłuż linii cięcia przed piłą. Ułatwi to pracę i pomoże
przedłużyć czas eksploatacji brzeszczotu. Podczas cięcia aluminium
używać nafty.
14 WYCINANIE
(Tylko miękkie materiały. Nie wykonywać wycinania w powierzchniach
metalowych.)
Oznaczyć fragment lub cały otwór do wycięcia. Wsunąć specjalny
brzeszczot tnący zębami w dół i zamocować bezpiecznie. Pochylić piłę
pod kątem tak, aby tylna krawędź stopki ograniczającej spoczęła na
obrabianym przedmiocie.
Zaczynając cięcie należy użyć niskiej prędkości w celu uniknięcia
złamania brzeszczotu, a następnie, po rozpoczęciu cięcia, zwiększyć
prędkość do właściwej wartości. Przyciskając stopkę ograniczającą do
obrabianej powierzchni rozpocząć powolny i kontrolowany ruch piły ku
23
górze. Brzeszczot zagłębi się w materiał i przejdzie przez niego. Zawsze
należy się upewniać, czy brzeszczot przeszedł całkowicie przez materiał
przed wycięciem pozostałej części.
24
Porady dotyczące piły posuwistozwrotnej
Jeśli narzędzie zbytnio się nagrzeje, ustawić prędkość na maksimum
i pozwolić na 2-3 minutową pracę urządzenia bez obciążenia, aby
schłodzić silnik. Zawsze należy się upewniać, czy obrabiany przedmiot
jest odpowiednio zabezpieczony.
Stopkę ograniczającą należy dociskać zdecydowanie do ciętego
materiału w celu zmniejszenia wibracji piły, skoków i uniknięcia złamania
brzeszczotu.
25
Akcesoria
Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono
narzędzie. Używać dobrej jakości akcesoriów oznaczonych dobrze
znanymi markami. Wybierać wiertła według rodzaju pracy, która ma
być wykonana. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym
opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.
AKCESORIA W ZESTAWIE:
• Brzeszczot do metalu ( 150mm 18TPI BIM )
26
1 szt
Konserwacja
Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, obsługi
technicznej lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Narzędzie to nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania czy
konserwacji.
W narzędziu nie ma żadnych części, które wymagałyby serwisowania
przez użytkownika. Nigdy nie należy używać wody czy środków
czyszczących do czyszczenia narzędzia z napędem elektrycznym.
Czyścić suchą szmatką. Zawsze należy przechowywać narzędzie w
suchym miejscu. Utrzymywać w czystości otwory wentylacyjne silnika.
Utrzymywać wszystkie urządzenia sterujące w czystości.
Jeśli
uszkodzony
zostanie
przewód
zasilający,
aby
uniknąć
niebezpieczeństwa powinien zostać wymieniony przez producenta,
przedstawiciela serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.
Ochrona środowiska
Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane
razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy
je poddawać recyklingowi w odpowiednich zakładach.
Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub
sprzedawcy detalicznego.
27
Deklaracja zgodności
My,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Deklarujemy, że produkt,
Opis WORX Piła szablasta
Typ WT401KE
Jest zgodny z następującymi dyrektywami,
• Dyrektywa maszynowa WE 98/37/WE
• Dyrektywa niskonapięciowa WE 2004/95/WE
• Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej WE 2006/108/EC
Normy są zgodne z
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60745-1
EN 60745-2-11
2006/01/01
Jacky Zhou
POSITEC Quality Manager
28
Obsah
Přímočará ocaska - 800W
• Seznam součástí
30
• Bezpečnostní opatření
31
• Dodatečná bezpečnostní pravidla pro pily ocasky
38
• Symboly
41
• Technické údaje
42
• Návod k použití
43
• Příslušenství
50
• Údržba
51
• Prohlášení o shodě
52
29
Seznam součástí
�
�
�
�
�
�
�
1 Vypínač s regulátorem otáček
�
2 Rukojeť
��
3 Rychloupínací zařízení pro pilový list
�
4 Tlačítko aretace zapnutí
5 Výklopná opěrná patka
6 Pilový list
7 Aretace otočné opěrné patky
8 Ovládací páčka kmitavého (orbitálního) pohybu
�
9 Vypínač pracovního osvětlení on/off (vyp./Zap.)
10 “Revolock” otočná rukojeť s aretačním mechanizmem
11 Dobře přístupné uhlíkové kartáče
Ne všechny doplňky vyobrazené nebo popisované jsou v standardní
dodávce zahrnuty.
30
��
Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ: Přečtěte
si všechna bezpečnostní
varování a instrukce.
Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a instrukce. Nedodržení
bezpečnostních instrukcí a varování může vést ke zranění el. proudem,
vypuknutí požáru, poškození nářadí a nebo k vážným zraněním.
Uložte instrukce a veškerou dokumentaci
pro budoucí použití.
Výraz “elektrické ruční nářadí” vás ve varováních odkazuje buď na nářadí
na elektrický pohon (napájené elektrickou sítí) nebo na akumulátorové
nářadí (napájené z akumulátoru).
1. BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Pracoviště
plné nepotřebných předmětů nebo slabě osvětlené zvyšuje možnost
úrazu.
b Nepoužívejte
elektrické
ruční
nářadí
v
prostředí
náchylném na exploze jako například v přítomnosti
31
hořlavých tekutin, plynů nebo prachu. Elektrické ruční nářadí
při práci vytváří jiskry, které můžou vznítit prach nebo výpary.
c Při práci s elektrickým ručním nářadím udržujte děti a
přihlížející osoby v dostatečné vzdálenosti. Ztráta pozornosti
může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
2. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTŘINOU
a Vidlice elektrického ručního nářadí musí byt shodného
typu jako zásuvky el. sítě. Neměňte vidlici nedovoleným
nebo neodborným způsobem, předejdete tak možným
zraněním nebo úrazu el proudem. Nepoužívejte spolu s
uzemněným ručním nářadím žádné adaptéry, které neumožňují ochranu
zemněním.
b Vyhýbejte se kontaktu s uzemněnými povrchy jako
například trubkami, radiátory, sporáky a ledničkami. Je-li
vaše tělo spojené s uzemněným předmětem, nebo stojí na uzemněném
území je zvýšené riziko elektrického šoku.
c Nevystavujte ruční nářadí dešti nebo vlhkým podmínkám.
Když se voda dostane pod povrch elektrického ručního nářadí, vzniká
zvýšené riziko elektrického šoku.
d Nemanipulujte s napájecím kabelem necitlivě. Nikdy
si nepřitahujte elektrické ruční nářadí k sobě pomocí
kabelu,
netahejte
jej
za
sebou
pomocí
kabelu
a
nevytrhávejte kabel ze zástrčky, abyste ruční nářadí
32
vypnuli. Nevystavujte kabel vysokým teplotám, oleji,
ostrým hranám nebo pohyblivým částem. Poškozené nebo
zamotané kabely můžou vést k zvýšenému riziku elektrického šoku.
e Při operaci s ručním nářadím v exteriéru, použijte
prodlužovací kabel vhodný pro použití v exteriéru.
Použijte kabel vhodný pro venkovní prostředí, snižujete tím riziko vzniku
elektrického šoku.
f
Pokud je práce s ručním nářadím ve vlhkých podmínkách
nevyhnutelná, použijte napájení chráněné jističem typu
proudový chránič (RCD).
Použitím RCD jističe redukuje riziko vzniku elektrického šoku.
3. OSOBNÍ BEZPEČNOST
a Buďte soustředěni, sledujte co děláte a při práci s ručním
naradím se řiďte zdravým rozumem. Nepoužívejte ruční
nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při práci s ručním
nářadím může vést k vážnému osobnímu zranění.
b Použijte osobní ochranné pomůcky. Vždy noste ochranu
očí. Ochranné pomůcky jako například proti prachová maska, boty s
protiskluzovou podrážkou nebo chrániče sluchu použité v příslušných
podmínkách pomáhají redukovat vážné osobní zranění.
c Předcházejte neúmyslnému zapnutí. Ujistěte se, že
vypínač je ve vypnuté poloze předtím, než zapojíte nářadí
33
do elektřiny a nebo k akumulátoru, rovněž při zvedání
nebo nesení nářadí. Nesení nářadí s prstem na vypínači nebo
aktivního nářadí které je zapnuté zvyšuje možnost úrazu.
d Odstraňte jakékoliv nastavovací, nebo maticové klíče a
šrouby předtím, než zapnete ruční nářadí. Nastavovací nebo
jiný klíč ponechaný na rotující části ručního nářadí může způsobit osobní
úraz.
e Nepřeceňujte se. Udržujte si stabilitu a pevnou zem pod
nohama za každých podmínek. Umožňuje vám to lepší kontrolu
nad ručním nářadím v neočekávaných situacích.
f Při práci se vhodně oblečte. Nenoste volné oblečení
nebo šperky. Udržujte svoje vlasy, oblečení a rukavice
vzdálené od pohyblivých častí. Volné oblečení, šperky nebo
dlouhé vlasy se můžou do pohyblivých častí zachytit.
g Pokud jsou zařízení nastavené na spojení se zařízeními
na zachytávání a extrakci prachu, ujistěte se, že jsou tato
zařízení správně připojeny a využity. Použitím sběrače prachu
redukujete rizika vyvolaná prachem.
4. POUŽITÍ A ÚDRŽBA RUČNÍHO NÁŘADÍ
a Na ruční nářadí netlačte. Použijte správné ruční nářadí
pro danou činnost. Správné ruční nářadí udělá práci lépe a takovou
rychlostí, pro které bylo navrženo.
b Nepoužívejte ruční nářadí pokud správně nefunguje
34
vypínač on/off. Jakékoliv ruční nářadí, které se nedá ovládat
vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
c Dříve než začnete dělat jakékoliv úpravy, vyměňovat
doplňky, nebo ruční nářadí odkládat, odpojte zástrčku
od sítě a nebo akumulátoru. Taková preventivní bezpečnostní
opatření redukují riziko náhodného zapnutí ručního nářadí.
d Nepoužíváte-li ruční nářadí, skladujte jej mimo dosah
dětí a nedovolte osobám, které nemají zkušenosti s prací
s ručním nářadím nebo neznají tyto pokyny s nářadím
pracovat. Ruční nářadí je nebezpečné v rukách neškolené a
nezkušené osoby.
e Údržba ručního nářadí. Zkontrolujte chybné připojení
nebo spojení pohyblivých částí, zlomené části nebo
jiné okolnosti, které by mohli ovlivnit funkčnost ručního
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechte jej před novým
použitím opravit. Mnoho úrazů vzniká proto ,že, je elektrické ruční
nářadí špatně udržováno.
f
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované
řezné nástroje s ostrými řezacími hranami jsou méně náchylné na
zakousnutí a lépe se ovládají.
g Používejte elektrické nářadí v souladu s těmito pokyny,
berte v úvahu pracovní podmínky a druh vykonávané
práce. Je-li elektrické nářadí použito na jiné účely, než je určeno,
může docházet k nebezpečným situacím.
35
5. POUŽÍVÁNÍ A STAROSTLIVOST O AKUMULÁTOROVÉ
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
a Nabíjejte je nabíječkou určenou výrobcem . Nabíječka, která
je vhodná pro jeden typ baterií, může při použití s jiným typem baterií
způsobit požár.
b Elektrické nářadí používejte jen s určenou baterií. Použití
jakéhokoliv jiného typu baterií může zvýšit riziko zranění a požáru.
c Není-li baterie používána, neukládejte ji do blízkosti
jiných kovových předmětů, jako jsou sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové
předměty, které by mohli zkratovat kontakty. Zkratovaní
kontaktů baterie může vést k popáleninám nebo vzniku požáru.
d Při nesprávném používaní může z baterie vystříknout
elektrolyt, vyhýbejte se styku s ním má žíravé účinky.
Dojde-li ke styku kapaliny s pokožkou, opláchněte
zasažené místo vodou. Dostane-li se kapalina do očí,
použijte čistou vodu k vypláchnutí a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc. Kapalina uniknutá z baterie může způsobit
podráždění a poleptání.
6. SERVIS
a Servisní práce na nářadí nechte provést kvalifikovanými
pracovníky za použití originálních náhradních dílů.
Výsledkem bude trvalá bezpečnost při práci s elektrickým nářadím.
36
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
a Vždy noste ochranné brýle nebo štít při práci s pilou
ocaskou. Dioptrické brýle neplní ochrannou funkci ve
stejném rozsahu, jako brýle ochranné. Dodržování těchto
instrukcí snižuje riziko vážného zranění zraku.
b Vždy použijte obličejovou nebo protiprachovou masku.
Dodržování těchto instrukcí snižuje riziko vážného zranění obličeje nebo
dýchacích cest.
c Pracujete-li delší dobu, použijte ochranné pomůcky
sluchu – sluchátka nebo ucpávky. Dodržování těchto instrukcí
snižuje riziko vážného zranění sluchu.
d Dbejte zvýšené opatrnosti v místech, kde by se nástroj
při práci mohl dostat do kontaktu se zakrytými vodiči
el. proudu, nebo se svým vlastním přívodem napájení.
Při řezání v blízkosti el.vedení držte pilu za elektricky
nevodivé časti určené pro uchopení. Kontakt pilového
listu s vodičem pod napětím může způsobit zranění
obsluhy elektrickým proudem. Předem se ujistěte, že zamýšlený
řez povedete v dostatečné vzdálenosti od kabelů el. napětí.
e Ruce nepřibližujte do prostoru řezu. NESAHEJTE pod
řezaný materiál. Zakrytý výhled může být příčinou zranění pilovým
listem.
f
Nepoužívejte otupené nebo poškozené pilové listy. Tupé
pilové listy se lehce zlomí, nebo způsobí zpětný úder.
37
Dodatečná bezpečnostní pravidla
pro pily ocasky
VAROVÁNÍ:
Nedodržování těchto
pravidel může vést k
vážnému zranění osob.
Nedodržování těchto pravidel může vést k vážnému zranění osob.
1 Dbejte zvýšené opatrnosti v místech, kde by se nástroj
při práci mohl dostat do kontaktu se zakrytými vodiči
el. proudu, nebo se svým vlastním přívodem napájení.
Při řezání v blízkosti el.vedení držte pilu za elektricky
nevodivé časti určené pro uchopení. Kontakt pilového
listu s vodičem pod napětím může způsobit zranění
obsluhy elektrickým proudem. Předem se ujistěte, že zamýšlený
řez povedete v dostatečné vzdálenosti od kabelů el. napětí.
2 Ruce nepřibližujte do prostoru řezu. NESAHEJTE pod
řezaný materiál. Zakrytý výhled může být příčinou zranění pilovým
listem.
3 Při práci s nářadím vždy používejte ochranné brýle. U prací,
kde vzniká prach, noste masku nebo respirátor.
4 Nepoužívejte otupené nebo poškozené pilové listy. Ostré
pilové listy pracují lépe a bezpečněji. Ohnuté pilové listy se lehce zlomí,
nebo způsobí zpětný úder.
5 Vždy zkontrolujte dráhu řezu v celém jejím rozsahu,
38
abyste odhalili skryté elektrické kabely, vedení nebo jiné
překážky.
6 Před prací materiál upněte a zabezpečte proti pohybu.
Nikdy neřežte v ruce nebo na jiných částech těla.
7 Před připojením pily do el. sítě ověřte, zda není vypínač v
poloze (On) - ZAPNUTO. Náhodné spuštění nářadí může způsobit
zranění.
8 Opracovávaný materiál vždy, když je to možné, upněte
svěrkou nebo ve svěráku.
9 Tyto pokyny uschovejte k dalšímu použití. V případě potřeby
do nich nahlížejte a používejte je pro školení jiných osob, které nářadí
používají. Pokud nářadí někomu půjčíte, půjčte mu též tyto pokyny.
Obsluha pily musí být seznámena s obsahem návodu v jeho plném
rozsahu.
Některé prachové částečky, které vznikají při smirkování, řezání,
broušení, vrtání atd. můžou obsahovat karcinogenní, zdraví škodlivé
látky.
• Příklady těchto chemických látek jsou:
• Olovo z barev obsahujících olovo.
Krystalky kysličníku křemičitého uvolňující se z cihel, cementu a jiných
zednických materiálů.
• Arzén a chróm z chemicky ošetřeného dřeva.
Zdravotní rizika jsou závislá na době a četnosti práce v těchto
podmínkách. Pro zmírnění následků a mimimalizaci rizik způsobených
39
těmito chemikáliemi doporučujeme:
• Pracujte v dobře větraném prostoru.
• Používejte schválené ochranné prostředky, jako jsou protiprachové
respirátory schopné zachytit mikroskopické částice.
40
Symboly
Přečtěte manuál
Varování
Dvojitá izolace
Používejte ochranné pomůcky zraku
Používejte respirátor
Používejte ochranné pomůcky sluchu
Značka WEEE
41
Technické údaje
• Jmenovité napětí:
220V-240V~50Hz/60Hz
• Jmenovitý příkon:
800W
• Jmenovité otáčky na volnoběh:
0-2700/min
• Délka zdvihu:
28mm
• Prořez:
Dřevo:
280mm
PVC trubka:
150mm
Ocel:
• Třída ochrany:
• Hmotnost:
13mm
/II
4.5Kg
Údaje o hluku a vibracích
• Jmenovitý akustický tlak
• Naměřená hladina akustického tlaku
• Použijte chrániče sluchu, přesáhne-li akusticky tlak
• Naměřená hladina vibrací
42
93dB(A)
104dB(A)
85dB(A)
9.56m/s2
Návod k použití
Poznámka: Předtím než začnete nářadí používat, přečtěte si
pečlivě manuál.
1 VYPÍNAČ SE ZABUDOVANOU REGULACÍ OTÁČEK
Vaše nářadí je vybaveno vypínačem se zabudovanou regulací otáček.
Stlačením vypínače nářadí zapnete, uvolněním vypínače jej vypnete.
Frekvence zdvihů pilového listu lze regulovat (min – max) přítlačnou silou
na vypínač. Větší síla na vypínač znamená vyšší frekvenci a naopak.
Zvolte správnou frekvenci pohybu pilového listu v závislosti na záběru a
druhu řezaného materiálu.
Vysokou frekvenci použijte při řezání dřeva.
Střední frekvence je určena pro řezání neželezných kovů.
Nízká frekvence se hodí pro řezání kovů.
Poznámka: Tloušťka materiálu a volba pilového listu jsou faktory
ovlivňující volbu rychlosti kmitů. Obecně platí, že čím silnější je materiál,
tím nižší má být pracovní frekvence pilového listu.
Upozornění: Nízkou frekvenci kmitů použijte na začátku řezání.
Poté zvyšte na pracovní frekvenci. Dlouhodobé používání pily při nízké
frekvenci ji může poškodit.
43
�
�
2 TLAČÍTKO ARETACE ZAPNUTÍ
Stlačte vypínač on/off (1) a potom ho zaaretujte tlačítkem (4); napřed
uvolněte vypínač on/off a potom blokovací tlačítko. Vaše spouštěcí
tlačítko je teď trvale v poloze zapnuto. Nářadí jednoduše vypnete
stlačením a povolením vypínače on/off.
3 MÍSTA PRO UCHOPENÍ NÁŘADÍ
Při práci pilku vždy pevně držte oběma rukama.
4 RYCHLOUPÍNACI MECHANIZMUS PILOVÉHO LISTU
a) Při nasazování listu pilu odpojte od el.sítě. V případě potřeby natáhněte
výklopnou patku (5) dopředu směrem od listu, abyste získali lepší
přístup. Palcem zatlačte dolů tlačítko aretace upínacího mechanizmu
(3), jak ukazuje obrázek. Přes přední stranu patky zasuňte pilový list do
upínacího mechanizmu tak, aby kolík v mechanizmu zapadl do otvoru
�
v pilovém listu. Uvolněte aretační knoflík mechanizmu. Potáhněte list
nahoru a dolů abyste se ujistili, že je pevně upnut.
Zuby pilového listu jsou velmi ostré. Při výměně listů používejte ochranné
rukavice.
�
b) Před vyjmutím listu pilu odpojte od el.sítě. Nejdříve palcem zatlačte
aretační tlačítko a pak pilový list vytáhněte z upínacího mechanizmu. V
případě potřeby natáhněte výklopnou patku dopředu směrem od listu,
abyste získali lepší přístup.
44
5 NASTAVENÍ VÝKLOPNÉ OPĚRNÉ PATKY
Pokud chcete snížit hloubky řezu vaší pily, nastavte opěrnou patku (5)
následovně. Stlačte aretační tlačítko otáčení patky (7) na spodní straně
těle pily. Výklopnou patku posuňte dopředu nebo dozadu tak, abyste
získali správný odstup od konce pilového listu. Opět uvolněte aretační
�
tlačítko otočné patky. Patka je nyní zablokována v poloze, ale zůstává
�
výklopná a sleduje tudíž povrch řezaného materiálu. Vzdálenost od
přední hrany patky ke hrotu pilového listu (při maximálním vysunutí) je
rovna hloubce řezu vaší pily.
6 OVLÁDÁNÍ KMITAVÉHO POHYBU
Změnou polohy přepínače nastavní kmitů se mění délka a řezný úhel
pilového listu a zvyšuje tak řezný výkon. Tento parametr lze měnit i při
volnoběhu.
Při práci s pilou ocaskou nepoužívejte přílišný přítlak.
Poloha
Typ řezu
Použití
Řezání měkké oceli, nerezu
0
Přímé řezy
a plastů čisté řezy ve dřevě a
překližce
1
2
3
45
Malé kmitavé pohyby
Střední kmitavé
pohyby
Velké kmitavé pohyby
Řezání hliníku a tvrdého dřeva
Řezání hliníku a překližky
Řezání dřeva a překližky
7 VÝKLOPNÁ OPĚRNÁ PATKA
Výplopná opěrná patka slouží ke snížení vibrací, skákání pilového listu a
snížení rizika jeho zlomení. Při řezu se snažte opěrnou patkou kopírovat
povrch řezaného materiálu, tím zajistíte klidný chod pily.
8 PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ ZAP/VYP
VAROVÁNÍ: Světlo
svítí jen když je nářadí
Světlo svítí jen když je nářadí zapnuto.
Upozornění: Nedívejte se přímo do silného světla.
zapnuto.
9 OTÁČENÍ ZADNÍ RUKOJETI
�
Otevřete blokovací mechanizmus Revlock™ (10) – rukojeť teď lze otočit
v rozsahu 0°-60°. Úhel rukojeti se dá nastavit podle vašich pracovních
návyků a podmínek řezání. Pila bude funkční jen je-li blokovací
mechanizmus Revlock™ v zavřené, „zablokované“ poloze. Nebude-li
blokovací mechanizmus zajištěn, nebude nářadí fungovat.
Poznámka: Kvůli bezpečnosti obsluhy zůstává vrtačka nefunkční,
dokud je blokovací mechanizmus Revlock™ v otevřené poloze.
��
10 VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ
VAROVÁNÍ: Před
Před jakoukoliv údržbou nebo prohlídkou nářadí odpojte od el.sítě.
jakoukoliv údržbou nebo
Motor má dva uhlíkové kartáče, které jsou dobře přístupné jak z přední,
prohlídkou nářadí odpojte
tak i ze zadní strany krytu motoru.
od el.sítě.
Výstraha: Při servisních prácích používejte POUZE identické náhradní
díly.
46
KROK 1: Najděte plastové krytky (9) pro přístup ke kartáčům na
přední nebo zadní části krytu motoru.
KROK 2: Plochým šroubovákem otáčením v protisměru hodinových
ručiček odšroubujte krytku. Netlačte příliš, může to krytku poškodit.
��
KROK 3: Vyjměte starý kartáč komutátoru.
KROK 4: Opatrně zasuňte nové kartáče. Kartáč musí být plně zasunut
do držáku a volně se v něm pohybovat.
KROK 5: Zpět nasaďte přístupové krytky, otáčením šroubováku ve
směru hodinových ručiček je dotáhněte.
Poznámka: Při výměně vždy současně vyměňte oba páry kartáčů.
11 PŘIŘEZÁVÁNÍ
Pila umožňuje řezy velmi blízko podlah, stěn a v jiných špatně přístupných
místech. Dřík pilového listu zasuňte do upínacího mechanizmu zuby
nahoru (opačná orientace jako při normálním provozu). Tím jsou
umožněny řezy v těsné blízkosti povrchu materiálu. Speciální ohebné
pilové listy zasuňte do upínacího mechanizmu zuby dolů ( normální
pracovní poloha). Takto můžete přiřezávat trubky.
12 ŘEZÁNÍ DŘEVA
Pokud možno se ujistěte, že řezaný kus je dobře uchycený a neuvolňuje
se. Na začátku řezu zvolte nízkou frekvenci kmitů, poté zvyšujte otáčky
v závislosti na prováděném řezu.
47
13 ŘEZÁNÍ KOVŮ
Řezný výkon pily je závislý na typu zvoleného pilového listu a druhu
kovu.
Řezaný materiál VŽDY pevně upněte nebo jinak zabezpečte proti
nečekanému posunu.
Na železné kovy použijte listy s malými zuby, větší zuby jsou vhodné
pro neželezné kovy. Při řezání tenkých plechů, VŽDY obě strany
řezu vyztužte dřevem. Získáte tím čistý řez, potlačíte vibrace či trhání
plechu.
NEtlačte na pilový list. Tlakem na pilový list snižujete jeho životnost a
může dojít k jeho zlomení.
Poznámka: Doporučujeme na linii řezu před pilu nanést tenkou vrstvu
oleje nebo jiného chladícího média. Řezání proběhne lehce a prodlouží
se životnost pilového listu. Při řezání hliníku mažte list petrolejem.
14 ŘEZÁNÍ VÝŘEZŮ
(jen do měkkých materiálů). Nedělejte výřezy do kovových povrchů.)
Naznačte místo pro výřez nebo otvor. Vložte speciální pilový list se zuby
směřujícími dolů a pevně jej uchyťte. Pilu nakloňte tak, aby se zadní
hrana opěrné patky opírala o povrch materiálu.
Řez začněte malou frekvencí, aby se list nezlomil, později frekvenci
zvyšte. S patkou pevně přitlačenou na materiál začněte řezat pomalu
a plynule zvedaje pilu. Pilový list se zařeže do materiálu. Pilový list musí
projít celou tloušťkou materiálu dříve než začnete vyřezávat otvor.
48
Dobré rady pro práci s vaší pilou
ocaskou
Zahřeje-li pilový list nadměrně, nastavte maximální otáčky a nechte
motor běžet naprázdno cca.1 minutu.
Před prací se ujistěte, že řezaný kus je dobře uchycený a neuvolňuje
se.
Výklopná opěrná patka musí kopírovat povrch řezaného materiálu, sníží
to vibrace, skákání pilového listu a riziko jeho zlomení.
49
Příslušenství
Doporučujeme, abyste si náhradní pilové listy nakoupili od stejného
prodejce, u kterého jste koupili nářadí. Zamezíte tak použití nekvalitních
nebo nebezpečných pilových listů. Používejte výhradně kvalitní
příslušenství stejného typu a konstrkce, jako doporučuje výrobce.
Podle druhu prováděného řezu volte vhodný typ pilového listu. Pro bližší
informace o příslušenství prostudujte jeho obal nebo požádejte personál
prodejny o radu.
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
• Pilový list na kov (150 mm 18TPI BM)
50
1 ks
Údržba
Předtím, než provedete jakékoliv úpravy nebo údržbu
odpojte nářadí od sítě.
Vaše elektrické ruční nářadí nepotřebuje dodatečné mazání a údržbu.
Na vašem elektrickém ručním nářadí nejsou žádné části, které potřebují
servisní zásah. Nikdy nepoužívejte vodu nebo chemické čističe na
čištění vašeho ručního elektrického nářadí. Utírejte jej dočista suchým
hadrem. Vždy jej skladujte na suchém místě. Udržujte ventilační otvory
motoru čisté. Udržujte všechny pracovní ovladače čisté bez prachu.
Občas můžete přes ventilační otvory vidět jiskry. Je to normální a
nepoškodí to vaše ruční elektrické nářadí.
Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem,
servisním technikem nebo stejně kvalifikovanou osobou, aby se
zabránilo riziku.
Ochrana životního prostředí
Vysloužilé elektrické produkty byste neměli vyhazovat
společně s komunálním odpadem. Shromažďujte je ve
sběrnách pro tento účel zřízených, aby mohlo dojít k jejich
ekologické likvidaci - recyklaci. O možnostech recyklace se informujte
na místních úřadech nebo u prodejce.
51
Prohlášení o shodě
My,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Prohlašujeme, že tento výrobek,
Popis WORX Přímočará ocaska
Typ WT401KE
Je v souladu s následujícími směrnicemi,
• ES směrnice o strojích 98/37/ES
• ES směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES
• ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES
Splňované normy
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60745-1
EN 60745-2-11
2006/01/01
Jacky Zhou
Vedoucí oddělení kvality firmy POSITEC
52
Obsah
Vratná pílka - 800W
• Zoznam súčastí
54
• Bezpečnostné opatrenia
55
• Dodatočné bezpečnostné pravidlá pre chvostové píly
62
• Symboly
64
• Technické údaje
65
• Návod na použitie
66
• Príslušenstvo
74
• Údržba
75
• ES Vyhlásenie o zhode
76
53
Zoznam súčastí
�
�
�
�
�
�
�
1 Vypínač s regulátorom otáčok
�
2 Miesta pre uchopenie náradia
��
3 Tlačidlo rýchloupínacieho mechanizmu pílového listu
�
4 Aretačné tlačítko zapnutia
5 Otočná oporná pätka
6 Pílový list
7 Tlačidlo uvoľnenia otočnej opornej pätky
8 Ovládacia páčka výkyvného pohybu
�
9 Vypínač on/off pracovného osvetlenia
10 “Revolock” otočná rukoväť s aretačným mechanizmom
11 Prístupné uhlíkové kefky
��
Štandardná dodávka neobsahuje všetko zobrazené, popísané
príslušenstvo.
54
Bezpečnostné opatrenia
VAROVÁNÍ:
Přečtěte si všechna
prečítajte všetky
bezpečnostné varovania
a inštrukcie.
Prečítajte všetky bezpečnostné varovania a inštrukcie. Chyba pri
sledovaní varovaní a inštrukcií môže viesť k elektrickému šoku,
vypuknutiu požiaru a /alebo k vážnym zraneniam.
Odložte si všetky varovania a inštrukcie
pre budúcu potrebu.
Výraz “elektrické ručné náradie” vás vo varovaniach odkazuje buď na
náradie na elektrický pohon (napájané z elektrickej siete) alebo na
akumulátorové náradie (napájané z akumulátora).
1. BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Pracovisko
plné nepotrebných predmetov alebo slabo osvetlené zvyšuje možnosť
úrazu.
b Nepoužívajte
elektrické
ručné
náradie
v
prostredí
náchylnom na explózie ako napríklad v prítomnosti
horľavých tekutín, plynov alebo prachu. Elektrické ručné
55
náradie vytvára iskry, ktoré môžu vznietiť prach alebo výpary.
c Udržujte deti a prizerajúcich sa v dostatočnej vzdialenosti
pri práci s elektrickým ručným náradím. Strata pozornosti
môže viesť ku strate kontroly nad náradím.
2. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRINOU
a Prípojky
elektrického
ručného
náradia
musia
byť
zhodné so zástrčkami. Nemodifikujte prípojku žiadnym
spôsobom. Nepoužívajte spolu s uzemneným ručným
náradím žiadne adaptérové prípojky, ktoré neumožňujú
ochranu zemnením.
Pôvodné prípojky a k nim prislúchajúce
zástrčky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
b Vyhýbajte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi ako
napríklad, trubkami, radiátormi, sporákmi a chladničkami.
Keď je vaše telo spojené s uzemneným predmetom alebo stojí na
uzemnenom území je zvýšené riziko elektrického šoku.
c Nevystavujte
ručné
náradie
dažďu
alebo
vlhkým
podmienkam. Keď sa voda dostane pod povrch elektrického ručného
náradia je zvýšené riziko elektrického šoku.
d Nezaobchádzajte s káblom prípojky necitlivo. Nikdy si
nepriťahuje elektrické ručné náradie k sebe pomocou
kábla,
neťahajte
ho
za
sebou
pomocou
kábla
a
nevytrhávajte kábel zo zástrčky aby ste ručné náradie
vypli. Nevystavujte kábel vysokým teplotám, oleju,
56
ostrým hranám alebo pohyblivým častiam. Poškodené alebo
zamotané káble môžu viesť ku zvýšenému riziku elektrického šoku.
e Pri práci s ručným náradím v exteriéri, použite predlžovací
kábel vhodný pre použitie v exteriéri. Použitím kábla vhodného
pre použitie v exteriéri redukujete riziko vzniku elektrického šoku.
f Pokiaľ je práca s ručným náradím vo vlhkých podmienkach
nevyhnutná, použite napájanie chránené ističom typu
prúdový chránič (RCD). Použitie RCD ističa redukuje riziko vzniku
elektrického šoku.
3. OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
a Buďte sústredení, sledujte čo robíte a pri práci s ručným
náradím sa riaďte zdravým rozumom. Nepoužívajte ručné
náradie keď ste unavený alebo pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Moment nepozornosti pri práci s ručným náradím môže
viesť k vážnemu osobnému zraneniu.
b Použite osobné ochranné pomôcky. Vždy noste ochranu
očí. Ochranné pomôcky ako napríklad protiprachová maska, topánky
s protišmykovou podrážkou alebo chrániče sluchu použité v príslušných
podmienkach pomáhajú redukovať vážne osobné zranenia.
c Predíďte neúmyselnému zapnutiu. Uistite sa že prepínač
je vo vypnutej pozícii pred tým, než zapojíte náradie do
elektriny a /alebo k akumulátoru, pri zdvihnutí alebo
nosení náradia.
57
Nosenie náradia s prstom na prepínači alebo
aktívneho náradia ktoré, je zapnuté zvyšuje možnosť úrazu.
d Odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče alebo kľúče na
matice a skrutky pred tým než zapnete ručné náradie.
Nastavovací alebo iný kľuč ponechaný pripevnený na rotujúcej časti
ručného náradia môže spôsobiť osobný úraz.
e Nepreceňujte sa. Udržujte si stabilitu a pevnú zem pod
nohami za každých podmienok. Umožňuje vám to lepšiu kontrolu
nad ručným náradím v neočakávaných situáciách.
f Oblečte sa náležite. Nenoste voľné oblečenie alebo
šperky. Udržujte svoje vlasy, oblečenie a rukavice vzdialené od
pohyblivých častí Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu do
pohyblivých častí zachytiť.
g Pokiaľ
sú
zariadenia
nastavené
na
spojenie
so
zariadeniami na zachytávanie a extrakciu prachu, uistite
sa, že sú náležite využité a pripojené. Použitím zberača prachu
redukujete riziká spojené s prachom.
4. POUŽITIE A ÚDRŽBA RUČNÉHO NÁRADIA
a Nepresiľujte ručné náradie Použite správne ručné náradie
pre určitú činnosť. Správne ručné náradie spraví prácu lepšie a v
medziach, pre ktoré bol navrhnutý.
b Nepoužívajte ručné náradie pokiaľ sa prepínač neprepína
medzi zapnutím a vypnutím. Akékoľvek ručné náradie, ktoré nie
je kontrolovateľné prepínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
58
c Odpojte prípojku ručného náradia od zdroja energie a/
alebo akumulátora pred tým než začnete robiť akékoľvek
úpravy, vymieňať doplnky, alebo uskladňovať ručné
náradie. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia redukujú riziko
náhodného zapnutia ručného náradia.
d Keď ručné náradie nepoužívate, skladujte ho mimo
dosah detí a nedovoľte osobám, ktoré nemajú skúsenosti
s prácou s ručným náradím, alebo neboli oboznámení s
týmito inštrukciami . Ručné náradie je nebezpečné v rukách
netrénovanej osoby.
e Údržba ručného náradia. Skontrolujte chybné pripojenia
alebo spojenia pohyblivých častí, zlomené časti alebo iné
okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť ručného
náradia. Pri poškodení musí byť pred použitím najprv
elektrické ručné náradie opravené. Mnoho úrazov vzniká
preto, že je elektrické ručné náradie zle udržiavané.
f Udržujte rezacie nástroje ostré a čisté. Náležite udržované
rezacie nástroje s ostrými rezacími hranami sú menej náchylné na
„zaseknutie“ a sú ľahšie ovládateľné.
g Používajte elektrické náradie v súlade týmito pokynmi,
berúc do úvahy pracovné podmienky a druh vykonávanej
práce. Ak sa elektrické náradie použije na iné účely, než na čo sú
určené, môže dochádzať k nebezpečným situáciám.
59
5. POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIOVÉ
ELEKTRICKÉ NÁRADIE
a Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom . Nabíjačka,
ktoré je vhodná pre jeden typ bloku batérií, môže pri použití s iným typom
batérií spôsobiť požiar.
b Elektrické náradie používajte iba s určeným typom bloku
batérií. Použitie akéhokoľvek iného typu batérií môže zvýšiť riziko
zranenia a požiaru.
c Ak sa blok batérií nepoužíva, neukladajte ho do blízkosti
iných kovových predmetov, ako sú sponky na papier,
mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové
predmety, ktoré by mohli skratovať kontakty. Skratovaním
kontaktov batérie môže viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.
d Pri nesprávnom používaní môže z batérie vystreknúť
kvapalina; vyhýbajte sa styku s ňou. Ak dôjde k styku
kvapaliny s pokožkou, opláchnite zasiahnuté miesto
vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. Kvapalina uniknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie a
poleptanie.
6. SERVIS
a Servisné práce na náradí nechajte vykonať kvalifikovanými
pracovníkmi za použitia originálnych náhradných dielov.
Výsledkom bude trvalá bezpečnosť pri práci s elektrickým náradím.
60
ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
a Pri používaní píly vždy noste ochranné okuliare alebo
štít. Bežné okuliare majú iba nárazu vzdorné sklá, nie sú
to bezpečnostné okuliare. Dodržiavaním tohto pravidla sa zníži
riziko zranenia.
b Vždy
použite
tvárovú
alebo
protiprachovú
masku.
Dodržiavaním tohto pravidla sa zníži riziko zranenia.
c Ak pracujete dlhšie, použite chrániče sluchu. Dodržiavaním
tohto pravidla sa zníži riziko zranenia.
d Tam, kde by sa nástroj pri práci mohol dostať do kontaktu
so zakrytými vodičmi, lebo svojou vlastnou napájacou
šnúrou, náradie držte za izolované časti pre uchopenie
náradia. Elektrický kontakt nástroja so „živým“ vodičom spôsobí, že
všetky kovové časti náradia budú pod napätím a ohrozia pracovníka.
e Ruky nepribližujte do priestoru rezania. NESIAHAJTE pod
rezaný materiál, pretože bez vizuálneho kontaktu neviete odhadnúť
polohu pílového listu vzhľadom na vašu ruku.
f
Tupé, alebo poškodené pílové listy nepoužívajte. Ohnuté
pílové listy sa ľahko zlomia, alebo spôsobia spätný úder.
61
Dodatočné bezpečnostné pravidlá
pre chvostové píly
VÝSTRAHA:
Nedodržiavanie týchto
pravidiel môže viesť
k vážnemu zraneniu
osôb.
Nedodržiavanie týchto pravidiel môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
1 Tam, kde by pílový kotúč pri práci mohol dostať do
kontaktu so zakrytými vodičmi, alebo svojou vlastnou
napájacou šnúrou, náradie držte za izolované časti pre
uchopenie. Elektrický kontakt nástroja so „živým“ vodičom spôsobí,
že všetky kovové časti náradia budú pod napätím.
2 Ruky nepribližujte do priestoru rezania. Nesiahajte pod
rezaný materiál, pretože bez vizuálneho kontaktu neviete odhadnúť
polohu pílového listu vzhľadom na vašu ruku.
3 Pri práci s náradím vždy používajte ochranné okuliare
alebo štít. Pri prácach, pri ktorých vzniká prach, používajte
protiprachovú masku alebo respirátor.
4 Tupé, alebo poškodené pílové listy nepoužívajte. Nabrúsené
pílové listy pracujú lepšie a bezpečnejšie. Ohnuté pílové listy sa ľahko
zlomia, alebo spôsobia spätný úder.
5 Vždy skontrolujte steny, podlahy a stropy, aby ste pri
práci nenarazili na skryté káble alebo trubky.
6 Pred rezaním materiál upevnite. Nikdy ho nedržte v ruke, alebo
62
uložený cez nohy.
7 Pred pripojením náradia do siete sa presvedčte, že je vypnuté. Náhodné
rozbehnutie motora môže spôsobiť zranenie.
8 Vždy kde je to možné, upevnite rezaný materiál svorkami
alebo zverákom.
9 Tieto pokyny si odložte. Často sa k nim vracajte a používajte ich
aj na zaškolenie iných, ktorí budú náradie používať. Ak si niekto od vás
náradie požičia, nezabudnite mu požičať aj tieto pokyny.
Niektoré prachové častice, vznikajúce v priebehu pieskovania,
pílenia, brúsenia, vítania alebo pri iných stavebných prácach obsahujú
chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy
alebo poškodzujú reprodukčný proces.
Tu uvádzame niektoré príklady takýchto chemikálií:
• Olovo z farieb, obsahujúcich olovo.
• Kryštalický kremík z tehál a cementu, prípadne iných murárskych
materiálov.
• Arzén a chróm z chemicky ošetreného dreva.
Riziko expozície je rôzne, závisí hlavne od toho, ako často daný typ
práce vykonávate. Pre zníženie rizika expozície uvedených chemikáliám
odporúčame:
• Pracujte v dobre vetranom priestore.
• Používať schválené ochranné prostriedky, ako sú protiprachové masky
schopné zachytiť mikroskopické častice.
63
Symboly
Prečítajte si príručku používateľa
Výstraha
Dvojitá izolácia
Používajte ochranu očí
Používajte protiprachovú masku
Používajte chrániče sluchu
Značka WEEE
64
Technické údaje
• Menovité napätie:
220V-240V~50Hz/60Hz
• Menovitý príkon:
800W
• Otáčky na voľnobeh:
0-2700/min
• Dĺžka zdvihu:
28mm
• Rezný výkon:
Drevo:
280mm
PVC trubka:
150mm
Oceľ:
13mm
• Trieda ochrany:
/II
• Hmotnosť náradia:
4.5Kg
Údaje o hlučnosti a vibráciách
• Vážený akustický tlak
93dB(A)
• Vážený akustický tlak
104dB(A)
• Použite chrániče sluchu, ak akusticky tlak presiahne
• Typické frekvenčne vážené vibrácie
65
85dB(A)
9.56m/s2
Návod na použitie
Poznámka: Predtým, ako náradie použijete, prečítajte si návod
na použitie.
1 VYPÍNAČ ON/OFF KOMBINOVANÝ S REGULÁTOROM
OTÁČOK
Táto jednotka je vybavená reguláciou otáčok motora. Stlačením vypínača
sa náradie zapne, pustením vypínača sa náradie vypne.
Frekvencia piestového pohybu pílového listu sa dá nastaviť od minimálnej
po maximálnu zmenou tlaku na vypínač. Čím vyšší tlak na vypínač, tým
vyššia frekvencia zdvihov a naopak.
Ako zvoliť správnu frekvenciu.
Frekvencia zdvihov píly závisí od druhu rezaného materiálu.
Drevo režte vysokou frekvenciou.
Stredná frekvencia je vhodná pre neželezné kovy.
Nízka frekvencia sa odporúča pre rezanie kovu.
Poznámka: ďalšími faktormi pri výbere správnej frekvencie zdvihov
listu sú hrúbka materiálu a druh pílového listu. Obecne platí, že čím hrubší
je materiál, tým nižšia musí byť pracovná frekvencia pohybov píly.
Upozornenie: Pri začatí rezu použite veľmi nízku frekvenciu. Keď
sa píla zareže, môžete frekvenciu zvýšiť. Dlhšie používanie pri nízkej
66
�
�
frekvencii kmitov môže pílu poškodiť.
2 ARETAČNÉ TLAČÍTKO ZAPNUTIA
Stlačte vypínač on/off (1) a potom ho zablokujte tlačidlom (4); napred
uvoľnite vypínač on/off a potom blokovacie tlačidlo. Vypínač je týmto
zablokovaný a náradie je stále zapnuté. Ak chcete náradie vypnúť, stačí
stlačiť a pustiť vypínač on/off.
3 MIESTA PRE UCHOPENIE NÁRADIA
Pri práci pílu vždy pevne držte oboma rukami.
4 BEZNÁSTROJOVÉ
(RÝCHLO)UPÍNANIE
PÍLOVÉHO
LISTU
a) Pred nasadením pílového listu pílu odpojte od siete. V prípade potreby
vytiahnite otočnú pätku (5) dopredu a preč od spínacieho mechanizmu,
�
aby ste mali lepší prístup. Palcom, ako ukazuje obrázok, potlačte tlačidlo
pre uvoľnenie listu (3) Cez prednú štrbinu točnej pätky vložte pílový
list do spínacieho mechanizmu tak, aby kolík v upínacom mechanizme
vnikol do otvoru v liste. Uvoľnite aretačné tlačidlo Potiahnutím listu
�
dopredu a nahor či nadol sa presvedčte, že je správne osadený v
upínacom mechanizme.
Zuby pílového listu sú veľmi ostré. Pri výmene pílových listov používajte
pracovné rukavice.
67
b) Pri vyberaní pílového listu pílu odpojte od siete. Palcom stlačte
aretačné tlačidlo a vytiahnite list z spínacieho mechanizmu. V prípade
potreby vytiahnite otočnú pätku dopredu a preč od spínacieho
mechanizmu, aby ste mali lepší prístup.
5 NASTAVENIE OTOČNEJ OPORNEJ PÄTKY
Ak potrebujete znížiť rezný výkon vášho náradia (zmenšiť hĺbku rezu),
�
otočnú opornú platničku (5) možno nastaviť nasledovne: Stlačte
�
aretačné tlačidlo opornej pätky (7) na spodnej strane predného krytu.
Vysuňte opornú pätku smerom dopredu alebo dozadu tak, aby bola v
správnej vzdialenosti od konca pílového listu. Uvoľnite aretačné tlačidlo.
Oporná pätka je teraz aretovaná v danej polohe, ale bude sa naďalej
otáčať a sledovať povrchu rezaného materiálu. Vzdialenosť opornej
pätky od hrotu pílového listu (pri jeho maximálnom vysunutí) sa rovná
maximálnej hrúbke rezu.
6 OVLÁDANIE KYVADLOVÉHO POHYBU
Výkyvný pohyb mení uhol zvieraný pílovým listom a povrchom rezaného
materiálu a zvyšuje tým rezací výkon. Tento parameter sa dá nastavovať
pri pohybe s nulovou záťažou.
Pri rezaní s výkyvným pohybom nepoužívajte veľký tlak na pílový list.
68
Poloha
Typ rezu
Použitie
Pre rezanie mäkkej ocele,
0
Rezanie v priamej línii
nerezu a plastov
Rezanie s malým
Rezanie hliníka a tvrdého
kyvadlovým pohybom
dreva
Čisté rezy v dreve a preglejke
1
2
3
Rezanie so stredným
kyvadlovým pohybom
Rezanie dreva a preglejky
Rezanie s veľkým
Rýchle rezanie dreva a
kyvadlovým pohybom
preglejky
7 OTOČNÁ OPIERKA PILOVÉHO LISTU
Otočná oporná pätka pílového listu sa musí pevne opierať o rezaný
materiál, aby píla menej vibrovala a pílový list neskákal, inak hrozí jeho
zlomenie.
8 OVLÁDANIE PRACOVNÉHO OSVETLENIA
VÝSTRAHA: Pracovné
svetlo funguje iba po
Pracovné svetlo funguje iba po zapnutí náradia.
Upozornenie: Nepozerajte priamo na alebo do silného zdroja svetla.
zapnutí náradia.
9 OTÁČANIE ZADNEJ RUKOVÄTE
Otvorte blokovací mechanizmus Revlock™ (10) – rukoväť sa teraz
dá otočiť v rozsahu 00-600. Uhol rukoväte sa dá nastaviť podľa vašich
pracovných návykov a podmienok rezania. Vŕtačka bude funkčná iba ak
69
je blokovací mechanizmus Revlock™ v zavretej, „zablokovanej“ polohe.
�
Ak blokovací mechanizmus nebude zaistený, náradie nebude fungovať.
Poznámka: Kvôli bezpečnosti operátora zostáva píla nefunkčná,
pokým je blokovací mechanizmus Revlock™ v otvorenej polohe.
10 VÝMENA UHLÍKOVÝCH KEFIEK
Prv ako sa pustíte do prehliadky alebo údržby náradia, uistite sa, že je
odpojené od siete.
��
VÝSTRAHA: Prv ako
Motor má dve kefky, ktoré sú dobre prístupné tak na prednej ako aj na
zadnej časti krytu motora.
sa pustíte do prehliadky
Výstraha: Pri servisných prácach používajte IBA identické náhradné
alebo údržby náradia,
diely.
uistite sa, že je odpojené
KROK 1: Nájdite plastové krytky pre prístup ku kefkám na prednej
od siete.
alebo zadnej časti krytu motora.
KROK 2: Plochým skrutkovačom otáčaným doľava odskrutkujte
krytku. Netlačte príliš, môže to poškodiť krytku.
KROK 3: Vyberte starú kefku komutátora.
KROK 4: Opatrne zasuňte novú kefku Nová kefka musí byť úplne
zasunutá a správne osadená do držiaka a musí sa v ňom voľne
pohybovať
��
KROK 5: Opäť nasaďte prístupové krytky, otáčaním skrutkovača
doprava ich dotiahnite.
Poznámka: Pri výmene vždy zároveň vymeňte oba páry kefiek.
70
11 PRIREZÁVANIE
Píla umožňuje robiť rezy veľmi blízko k podlahe, stene alebo v iných zle
prístupných miestach. Pílový list zasuňte do spínacieho mechanizmu
zubami nahor (opačne ako pri bežnej práci) To umožní robiť rezy bližšie
k povrchu. Použite špeciálne ohybné pílové listy, ktoré upnete zubami
nadol (normálna pracovná poloha) Umožní to odrezanie vyčnievajúcej
trubky.
12 REZANIE DREVA
Opracovávaný kus pevne uchyťte, aby sa počas práce nepohol.
Použitím nižšej frekvencie zdvihov začnite rez, potom zvýšte frekvenciu
na požadovanú hodnotu.
13 REZANIE KOVU
Rezací výkon tejto píly v kove závisí od použitého pílového listu a druhu
kovového materiálu.
Rezaný kus VŽDY upnite, aby sa pri práci nepohol.
Pre železné kovy používajte pílové listy s menšími zubami, väčšie
zuby sa hodia pre neželezné kovy. Pri rezaní tenkých plechov VŽDY
plech vystužte drevom na oboch stranách. Dostanete tak čistý rez bez
nadmerných vibrácií alebo natrhnutia materiálu.
Na pílový list NETLAČTE. Tlakom na pílový list znižujete jeho životnosť
a môžete ho zlomiť.
Poznámka: Odporúčame pred rezaním na líniu rezu naniesť tenkú
71
vrstvu oleja, alebo iného chladiaceho média. Zľahčí to rezanie a predĺži
životnosť pílového listu. Ak režete hliník, na chladenie použite petrolej.
14 VYREZANIE OTVORU
(iba v mäkkých materiáloch Nesnažte sa zarezať do kovových
materiálov.)
Vyznačte zahĺbenie alebo otvor, ktorý sa má vyrezať. Zasuňte špeciálny
pílový list zubami smerujúcimi nadol a pevne ho upnite. Priložte pílu
šikmo tak aby sa zadná hrana opornej pätky oprela na rezanú plochu.
Začnite rezať pri malých otáčkach, aby sa list nezlomil, potom otáčky
zvýšte. S opornou pätkou pevne pritlačenou na povrch rezaného
materiálu začnite pílu pomaly ale kontrolovane zdvíhať nahor. Pílový list
sa značne zarezávať do materiálu, prípadne cez materiál. Predtým, než
začnete otvor vyrezať musí pílový list prejsť cez materiál.
72
Dobré rady pre prácu s
chvostovou pílou
Ak sa vaše náradie príliš zahreje, nastavte maximálne otáčky a nechajte
motor bežať naprázdno 2-3 minúty. Opracovávaný kus pevne uchyťte,
aby sa počas práce nepohol.
Vodiaca opierka pílového listu sa musí pevne opierať o rezaný materiál,
aby píla menej vibrovala a pílový neskákal, inak hrozí jeho zlomenie.
73
Príslušenstvo
Odporúčame príslušenstvo kúpiť v rovnakom obchode ako samotné
náradie. Používajte kvalitné značkové príslušenstvo. Typ príslušenstva
zvoľte podľa typu vykonávanej práce. Podrobnejšie informácie sú
privalené k jednotlivému príslušenstvu. Odborní predavači vám pomôžu
a poradia.
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
• Pílový list na kov ( 50mm 18TPI BIM)
74
1 ks
Údržba
Pred vykonaním akéhokoľvek nastavovania, opráv a
údržby odpojte brúsku od siete.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie ani údržbu.
Vaše náradie nevyžaduje žiadny servisný zásah. Svoje náradie nikdy
nečistite vodu alebo chemickými čistiacimi prostriedkami. Vytrite ho
suchou handrou. Náradie ukladajte na suchom mieste. Vetracie otvory
motora udržiavajte čisté. Ovládacie prvky zbavujte prachu. Cez vetracie
štrbiny občas možno vidieť iskrenie komutátora. Je to normálny stav a
nepoškodzuje to vaše náradie.
Ak dôjde k poškodeniu napájacej šnúry, nechajte ju bezpečne vymeniť u
výrobcu, v servise alebo inou príslušne kvalifikovanou osobou.
Ochrana životného prostredia
Elektrické výrobky neslobodno likvidovať spolu s domácim
odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel
zariadených. O možnosti recyklácie sa informujte o miestnych
úradov alebo u predajcu.
75
ES vyhlásenie o zhode
My,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Vyhlasujeme, že tento výrobok
Popis WORX Vratná pílka
Typ WT401KE
Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:
• Smernica ES o strojoch 98/37/ES
• Smernica ES o nízkom napätí 2006/95/ES
• Smernica ES o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES
Spĺňa posudzované normy :
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60745-1
EN 60745-2-11
2006/01/01
Jacky Zhou
Vedúci oddelenia kvality firmy POSITEC
76
Tartalom
Rezgőfűrész - 800W
• Alkatrész jegyzék
78
• Biztonsági utasítások
79
• Ingafűrészekre vonatkozó további biztonsági szabályok
87
• Jelek
89
• Technické údaje
90
• Kezelési útmutató
91
• Kiegészítők
100
• Karbantartás
101
• Minőségi tanúsítvány
102
77
Alkatrész jegyzék
�
�
�
�
�
�
�
1 Változtatható sebesség be/ki kapcsoló
�
2 Fogatyú részek
��
3 Szerszám nélküli fűrészlap befogó gomb
�
4 Reteszelő gomb
5 Elforduló fűrészlap talp
6 Fűrészlap
7 Elforduló talp lemez kiengedő gombja
8 Inga (keringő) mozgást irányító kar
�
9 Munka lámpa be/ki kapcsoló
10 “Revolock” forgó markolat lezáró szerkezet
11 Hozzáférhető szénkefe
��
Nem minden ábrázolt vagy leírt kiegészítő tartozik a standard
csomagba.
78
Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS:
Olvassa el az összes
biztonsági utasítást.
Olvassa el az összes biztonsági utasítást. A figyelmeztetések és
utasítások követésnek emulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Őrizze meg az összes figyelmeztetést és
utasítást a jövőbeni tanulmányozáshoz.
Az „elektromos szerszám” fogalom a figyelmeztetésekben a hálózati
áram által működtetett (vezetékes) elektromos szerszám, vagy az
akkumulátor által működtetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1. A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A
rendetlen és sötét területek vonzzák a baleseteket.
b Ne
működtessen
robbanásveszélyes
elektromos
területeken,
mint
szerszámokat
pl.
gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos
79
szerszámok
szikrákat
hoznak létre, amelyek meggyújthatják a
gázokat.
c Az elektromos szerszám működtetése közben tartsa
távol a gyermekeket és nézelődőket. A figyelem-elterelés
előidézheti, hogy Ön elveszti az irányítást.
2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a Az
elektromos
szerszám
hálózati
csatlakozójának
pontosan kell illeszkednie a hálózati aljzatba. Soha
ne változtassa meg a csatlakozó dugaszt. Földelt
elektromos szerszámokkal ne használjon semmiféle
adapter dugaszokat. Az eredeti csatlakozódugasz és a megfelelő
aljzat használata esetén csökken az áramütés kockázata.
b Kerülje el, hogy teste hozzáérjen a földelt felületekhez
mint pl. csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőgépek.
Fokozott áramütés-veszély áll fenn, ha az Ön teste földelve van.
c Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy
nedves környezetnek.
Ha víz jut az elektromos szerszámba,
akkor megnő az áramütés veszélye.
d Ne feszítse túl a kábelt. Ne alkalmazza a kábelt az
elektromos szerszám hordozására, húzására, a dugasz
kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles
szélektől
vagy
mozgó
részektől.
Megrongálódott vagy
megnagyobbított kábelek megnövelik az áramütés kockázatát .
80
e Amikor
az
elektromos
szerszámot
a
szabadban
működteti, megfelelő hosszabbító kábelt használjon. A
kültéri használatra alkalmas kábel alkalmazása csökkenti az áramütés
kockázatát.
f Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám használata
nedves
körülmények
között,
használja
a
maradék
áram eszköz (residual current device – RCD) védett
áramellátását. Az RCD csökkenti az áramütés kockázatást.
3. SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a Maradjon éber, figyelje hogy mit csinál és használja
józan ítélőképességét, amikor az elektromos szerszámot
használja.
Ne használja az elektromos szerszámot,
amikor fáradt, kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása
alatt. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok
használatakor személyes sérülést okozhat.
b Használjon
védőfelszerelést.
Mindig
viseljen
védőszemüveget. Az olyan védőfelszerelés mint a pormaszk, nem
csúszó biztonsági cipő, kemény fejfedő vagy hallásvédő a megfelelő
feltételek biztosítására csökkenti a személyes sérüléseket.
c Kerülje el a nem kívánt indítást. Győződjön meg arról, hogy
a kapcsoló a KI állásban van, mielőtt az áramforráshoz
és/vagy az akku csomaghoz csatlakoztatja, a szerszám
felveszi vagy viszi. Balesetet okozhat, ha ujjával a kapcsolón viszi
81
a szerszámot vagy az energialeadó eszközök bekapcsolt állapotban
vannak ilyenkor.
d A szerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden
beállító szerszámot vagy kulcsot. Az elektromos szerszám
forgó részéhez csatlakoztatott kulcs vagy állítóeszköz személyi sérülést
okozhat.
e Ne nyújtózzon tovább a kelleténél. Minden időben tartsa
meg a megfelelő állását és egyensúlyát. Ez az elektromos
szerszám jobb irányítását teszi lehetővé a váratlan helyzetekben.
f Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy
ékszert. Tartsa haját, ruháját és kesztyűjét távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruha, ékszer, hosszú haj beakadhat a mozgó
részekbe.
g Ha az eszközök el vannak látva a porelszívó csatlakozóval,
biztosítsa, hogy ezek csatlakoztatva és megfelelően
használva legyenek. A porgyűjtés csökkentheti a porral kapcsolatos
veszélyeket.
4. ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az adott
alkalmazáshoz
használja
a
megfelelő
elektromos
szerszámot. A megfelelő elektromos szerszám a munkát jobban és
biztonságosabban végzi el abban a teljesítménytartományban, amelyre
tervezték.
82
b Ne használja a szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet
irányítani. A kapcsolóval nem irányítható szerszám veszélyes, és
meg kell javítani.
c Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból és/vagy akku
csomagot az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen
beállításokat, kiegészítő cserét végez, vagy elraktározza
az elektromos szerszámokat. Az ilyen megelőző óvintézkedés
csökkentheti annak kockázatát, hogy az elektromos szerszám véletlenül
elinduljon.
d Az álló elektromos szerszámokat tartsuk a gyermekektől
távol és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy
ezt az útmutatót nem ismerő személyek működtessék
azt. Az elektromos szerszámok veszélyesek a kiképzetlen használók
kezében.
e Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze
az elmozdult vagy mozgó alkatrészeket, az alkatrészek
törését és bármilyen állapotot, amely befolyásolhatja
a
szerszám
működését.
Sérülés
esetén
használat
előtt javíttassa meg a szerszámot. Sok baleset a gyengén
karbantartott elektromos szerszámok miatt következik be.
f A vágószerszámokat tartsa mindig éles és tiszta
állapotban. A szakszerűen karbantartott, éles vágási élek kevésbé
szorulnak és könnyebben irányíthatók.
g Az elektromos szerszámot, tartozékokat, fűrészlapokat
83
stb.
használja
a
jelen
biztonsági
utasításnak
megfelelően, a munkakörülmények és a kivitelezendő
munka figyelembe vételével. Veszélyes helyzetet idézhet elő,
ha az elektromos szerszámot az eredeti alkalmazási feladattól eltérő
módon használjuk.
5. AKKU ESZKÖZ ALKALMAZÁSA ÉS GONDOZÁSA
a Csak a gyártó által meghatározott töltőt alkalmazza.
A bizonyos típusú akku csomag töltésére alkalmas töltő tűzveszélyt
okozhat, ha más típusú akku csomaghoz használjuk.
b Csak a speciálisan előírt akku csomagokkal használja
az elektromos szerszámokat. Más akku csomag alkalmazása
sérülést vagy tüzet okozhat.
c Amikor a csomag nincs használatban, tartsa távol más
fém tárgyaktól mint pl. iratkapcsok, érmék, szegek,
csavarok és hasonló kis fémtárgyak, amelyek kontaktust
teremthetnek a két sarka között. Az akku sarkainak rövidre
zárása égési sebeket vagy tüzet okozhat.
d Rossz használati körülmények következtében folyadék
fröccsenhet ki az akkuból , kerülje el a vele való
érintkezést. Ha érintkezés történik vele, őblítse le vízzel.
Ha a folyadék szembe kerül, kiegészítésképpen forduljon
orvosi segítségért. Az akkuból kifröccsenő folyadék irritációt vagy
égési sebeket okozhat.
84
6. SZERVIZ
a Az
elektromos
javíttassa
szerszámot
eredeti
villamos
alkatrészek
szakemberrel
felhasználásával.
Ez
biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonsága továbbra is
fennmarad.
KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
a Mindig viseljen védőszemüveget, amikor a fűrészt
használja. A mindennapi használatú szemüveg csak
ütésálló lencsével rendelkezik; ez NEM biztonsági
szemüveg. E szabály követése csökkenti a súlyos személyi sérülés
kockázatát.
b Mindig viseljen arcmaszkot vagy pormaszkot. E szabály
betartása csökkenti a súlyos személyi sérülés kockázatát.
c Hosszas
működtetés
során
mindig
viseljen
hallásvédelmet. E szabály betartása csökkenti a súlyos személyi
sérülés kockázatát.
d Tartsa a szerszámot a szigetelt markoló részeknél fogva,
amikor olyan műveletet végez, amikor a vágó eszköz
rejtett huzalokkal vagy a saját kábelével érintkezhet. Az
“élő” vezetékkel való érintkezés áram alá helyezi az eszköz fém részeit
és áramütést okozhat a kezelő részére.
e Kezét mindig tartsa távol a vágásterülettől. Ne nyúljon az
éppen vágott anyag alá, mert a fűrészlap a kezétől való távolsága kívül
85
esik az Ön látószögéből.
f
Ne alkalmazzon tompa vagy sérült fűrészlapokat. Az
elgörbült fűrészlap könnyen eltörhet vagy visszaütést okozhat.
86
Ingafűrészekre vonatkozó további
biztonsági szabályok
FIGYELMEZETETÉS:
Az alábbi szabályok
figyelmen kívül hagyása
súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
Az alábbi szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
1 Tartsa az eszközt a szigetelt markolatánál fogva, amikor
olyan műveletet végez, amely közben a vágószerszám
rejtett vezetékekkel vagy a saját kábelével érintkezhet.
Egy „élõ” vezetékkel történõ érintkezés a fémrészeket áram alá helyezi
és a kezelõt áramütés érheti.
2 Kezét mindig tartsa távol a vágásterülettől. Ne nyúljon az
éppen vágott anyag alá, mert a fűrészlap a kezétől való távolsága kívül
esik az Ön látószögéből.
3 Az eszköz használatakor mindig viseljen védőszemüveget.
A port képző eszközök esetében használjon porvédő maszkot.
4 Ne használjon tompa vagy sérült lapokat. Az éles
fűrészlapok jobban és biztonságosabban dolgoznak. Az
elgörbült lapok könnyen törhetnek és visszaütést okozhatnak.
5 Mindig ellenőrizze a falakat és mennyezetet, hogy
elkerülje a rejtett elektromos vezetékeket és csöveket.
6 Rögzítse az anyagot a vágás előtt. A vágott darabot soha ne
tartsa kezében vagy fektesse a lábára.
7 Győződjön meg arról, hogy az áram kapcsoló nincs-e „BE”
87
állásban, mielőtt a szerszámot bedugaszolja az aljzatba.
A véletlen elindítás sérülést okozhat.
8 Alkalmazzon
szorítókat
a
munkadarab
rögzítésére,
amikor csak lehetséges.
9 Õrizze meg ezt az útmutatót. Gyakran hivatkozzon rá, valamint
alkalmazza olyanok betanítására is, akik e szerszámot használhatják.
Ha valaki kölcsönveszi e szerszámot, gyõzõdjön meg arról, hogy
rendelkezik az útmutatóval.
A csiszolás, polírozás, fűrészelés és más építési munka által létrehozott
némely porrészecskék olyan vegyülteket tartalmaznak, amelyekről
ismert, hogy rákot, születési rendellenességeket, vagy más szaporítási
károsodást okoznak.
Ezek néhány példái a következők:
• Ólom az ólomalapú festékekből.
• Kristályos szilícium téglából és cementből, valamint más kőműves
termékekből.
• Arzén és króm a vegyszerrel kezelt gömbfából.
Az Ön kockázata a fenti anyagok hatására eltérő, attól függően, milyen
gyakran végzi ezt a fajta munkát. A vegyszerek hatásának csökkentése
céljából tegye a következőket:
• Dolgozzon jól szellőztetett helyen.
• Dolgozzon jóváhagyott biztonsági felszereléssel mint pl. olyan
pormaszkok, amelyek speciálisan a mikroszkopikus részecskék
kiszűrésére valók.
88
Jelek
Olvassa el az útmutatót
Figyelmeztetés
Kettős szigetelés
Viseljen szemvédőt
Viseljen pormaszkot
Viseljen hallásvédőt
WEEE-jelölés
89
Műszaki datok
• Névleges feszültség:
220V-240V~50Hz/60Hz
• Névleges teljesítmény:
800W
• Névleges terhelés nélküli sebesség:
• Ütem hossza :
0-2700/perc
28mm
• Vágási terjedelem:
Fa:
280mm
PVC cső:
150mm
Acél:
• Védelmi osztály:
• A gép súlya:
13mm
/II
4.5Kg
Zaj és rezgés adatok
• A súlyozott hangnyomás
• A súlyozott hangerő
93dB(A)
104dB(A)
• Viseljen fülvédőt, amikor a hangnyomás 85dB (A) fölött van.
• Tipikus súlyozott rezgés
90
9.56m/s2
Kezelési útmutató
Figyelem: A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa
el az útmutatót.
1 BE/KI KAPCSLÓ VÁLTOZATHATÓ
SEBESSÉGSZAÁLYOZÓVAL
A kéziszerszám változtatható sebesség szabályozó kioldóval van ellátva.
Nyomja be a szerszám elindításhoz és engedje ki a leállításához.
A fûrészlap mozgási ütemének mértéke a minimumtól a maximumig
szabályozható az Ön által a kioldóra alkalmazott nyomással.
Alkalmazzon több nyomást a sebesség növelésére és csökkentse a
nyomást a sebesség csökkentéséhez.
A helyes sebesség kiválasztása.
Az Ön által alkalmazott sebesség a vágott anyag fajtájától függ:
Alkalmazzon nagy sebességet fa vágására.
A közepes sebesség a legalkalmasabb a nem-fémes anyagok
vágására.
Az kis sebesség fém vágására javasolt.
Figyelem: Az anyag vastagsága és a fûrészlap megválasztása
szintén befolyásolja a sebesség megválasztását. Általános szabályként:
ahogyan növekszi az anyag vastagsága, úgy csökkentendõ a
91
sebesség.
Óvatossági szabály: Alkalmazzon nagyon lassú sebességet,
�
�
amikor elkezdi a vágást. Ezután, amikor a vágást már megkezdte, növelje
a sebességet. Hosszan tartó használat kis sebességen károsíthatja a
fûrészt.
2 KAPCSOLÓ RETESZ GOMB
Nyomja meg a be/ki kapcsolót (1) majd a retesz gombot (4), engedje ki
elõször a be/ki kapcsolót majd a retesz gombot. A kapcsoló ekkor le van
reteszelve a folyamatos használathoz. A kéziszerszám kikapcsolásához
egyszerûen nyomja meg és engedje el a be/ki kapcsolót.
3 MARKOLAT TERÜLETEK
Mindig stabilan tartsa a fűrészt mindkét kezével a működtetés közben.
4 FŰRÉSZLAP BEILLESZTÉS SZERSZÁM NÉLKÜL
a) A fűrészlap beillesztése előtt húzza ki a fűrész dugaszát a hálózati
csatlakozóból. Ha szükséges, nyújtsa meg a forgó lábat (5) előre
a fűrészlap befogójától a könnyebb hozzáférhetőség érdekében. A
hüvelykujjával nyomja meg a szerszám nélkül használható befogó
gombját (3) az ábra szerint. Illessze be a fűrészlapot a dönthető talp
elején át a fűrészlap befogó szerkezetbe, ügyelve arra, hogy a fűrészlap
befogó tartójában lévő szeg illeszkedjen a fűrészlap nyílásába. Engedje
el a szerszám nélküli fűrészlap befogó gombját. Húzza a fűrészlapot
92
�
kifelé és egy be és felfelé mozdulattal meggyőződve arról, hogy a
fűrészlap megfelelő módon ül-e a fűrészlap befogóban.
A fűrészlap fogai igen élesek. A lapok cseréjekor használjon
védőkesztyűt.
�
b) A fűrészlap eltávolítása előtt húzza ki a dugaszt a hálózatból. A
fűrészlap eltávolításához hüvelykujjával nyomja lefelé a lap befogójának
gombját é húzza ki a lapot a befogóból. Ha szükséges, engedje kijjebb a
himba talpat távolabb a befogótól a könnyebb hozzáférés érdekében.
5 A DÖNTHETŐ TALPLEMEZ BEÁLLÍTÁSA
Ha csökkentenie kell a kéziszerszám vágási kapacitását (a vágás
mélységét), a dönthető talp lemeze (5) a következő módon állítható
be. Nyomja meg a dönthető talp lemezének kiengedő gombját (7)
a ház elülső részének alján. Csúsztassa a dönthető talpat előre vagy
hátra, a fűrészlap végétől mért szükséges távolságot biztosítva.
Engedje ki a dönthető talp kioldó gombját. A dönthető talp lemeze ekkor
pozícióba reteszelt állapotba kerül, de továbbra is dönthető lesz amint
követi a munkafelszínt a vágás alatt. A talplemez elejétől a fűrészlap
�
csúcsáig mért távolság (a vágási löket leghosszabb része) megfelel a
�
kéziszerszám vágási kapacitásának.
93
6 INGA SZABÁLYOZÁSA
Az ingamozgás változtatja a fűrészlap vágási szögét a jobb vágási
hatékonyság érdekében. Ez beállítható a terhelés nélküli működtetés
során.
Ne alkalmazzon túlzott fűrészlap erőt, amikor ingamozgást alkalmazva
vág.
Állás
0
1
2
3
Vágási művelet
Egyenes vonalú
vágási művelet
Alkalmazási területek
Lágyacél, rozsdamentes acél és
műanyag vágása
Fa és falemez finom vágása
Kis ingamozgású
Alumínium és keményfa
vágási művelet
vágása
Közepes ingamozgású
vágási művelet
Nagy ingamozgású
vágási művelet
Fa és falemez vágása
Fa és falemez gyors vágása
7 DÖNTHETŐ FŰRÉSZLAP TALP
A dönthető fűrésztalpat stabilan a vágandó anyagon kell tartani, hogy
csökkentsük a fűrész rezgését, a lap ugrálását és törését.
94
FIGYELMEZETETÉS:
8
MUNKALÁMPA BE/KI
A lámpa csak a szerszám
A lámpa csak a szerszám elindítása után kapcsolható fel.
elindítása után kapcsolható
Óvintézkedés: Ne nézzen közvetlenül a lámpába.
fel.
9
�
HÁTSÓ MARKOLAT ELFORDÍTÁSA
Nyissa ki a Revlock™ (10) rögzítõ szerkezetet – a markolat 0o60o terjedelemben forgatható. A markolat szöge beállítható az Ön
munkaszokásához és feltételekhez. A kéziszerszám mûködéséhez a
Revlock™ reteszelõ szerkezetnek „lezárt” reteszelt állásban kell lennie.
A szerszám nem mûködik, ha a zárszerkezet nincs lezárt állapotban.
Megjegyzés: A kezelő biztonsága érdekében a fűrész nem működik,
��
amikor a Revlock™ zárószerkezet nyitott állásban van.
10 A HOZZÁFÉRHETŐ SZÉNKEFÉK CSERÉJE
FIGYELMEZETETÉS:
Mindig győződjön meg arról, hogy a kéziszerszám ki van kapcsolva és a
Mindig győződjön meg
dugó a csatlakozóból ki van húzva, mielőtt vizsgálatot vagy karbantartást
arról, hogy a kéziszerszám
próbál végrehajtani.
ki van kapcsolva és a dugó
Két motor szénkefe van, amely könnyen hozzáférhető a motorház
a csatlakozóból ki van
elejéről és hátulja felől.
húzva, mielőtt vizsgálatot
Figyelem: Amikor a szerszámot karbantartja, MINDIG azonos
vagy karbantartást próbál
cserealkatrészt használjon.
végrehajtani.
1. LÉPÉS: Keresse meg a műanyag szénkefe sapkákat a motorház
elején vagy hátulján.
2. LÉPÉS: Távolítsa el a hozzáférési nyílás menetes sapkáját
95
egy laposfejű csavarhúzóval és fordítsa el a csavart az óra járásával
ellentétesen a meglazításhoz. Ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez
tönkreteheti hozzáférési nyílás sapkáját.
3. LÉPÉS: Óvatosan távolítsa el a régi motor-szénkefét.
��
4. LÉPÉS: Óvatosan illessze be a csere szénkefét. Ügyeljen arra,
hogy a szénkefe teljesen beilleszkedjen a tartóba és megfelelően ül és
szabadon mozgatható benne.
5. LÉPÉS: Helyezze vissza a hozzáférési nyílás sapkáját a lapos
csavarhúzóval, az óra járásával megegyezően meghúzva azt.
Figyelem: Mindig cserélje ki egyszerre mind a két szénkefét.
11 FELÜLETI VÁGÁS
Lehetséges a padlókhoz, falakhoz és más nehéz területekhez igen közeli
vágások kivitelezése is. Illessze be a fűrészlapot a fűrészlap-rögzítőbe
fogakkal felfelé nézve (a normál működéssel ellentétesen). Ez a vágást
a munka-felszínhez közelebb végzi el. Speciális rugalmas fűrészlapokat
alkalmazva a lapot a rögzítőbe a fogakkal lefelé illessze be (normál
működési helyzet). Ez lehetővé teszi a felszíni cső kivágást.
12 FA VÁGÁSA
Mindig biztosítsa, hogy a munkadarab szorosan rögzítve legyen az
elmozdulás elkerülése végett. A könnyebb irányításhoz alkalmazzon
kisebb sebességet a vágás elkezdésére, majd növelje a megfelelő
sebességre.
96
13 FÉM VÁGÁSA
Ennek a fűrésznek különféle fémvágó képességei vannak, amelyek az
éppen használt fűrészlaptól és a vágott fémtől függnek.
MINDIG rögzítse a munkadarabot, hogy megakadályozza az
elcsúszását.
Alkalmazzon vékonyabb fűrészlapot fémek vágására és vastagabb
fűrészlapot a nem fémes anyagokhoz. Amikor vékony fémlemezt vág,
MINDIG rögzítsen fadarabokat a lemez mindkét oldalára. Így tisztább
lesz a vágás túlzott rezgés, illetve a fém elszakítása nélkül.
NE erőltesse meg a vágó fűrészlapot. A fűrészlap túlterhelése csökkenti
élettartamát és előidézheti a törését.
Figyelem: Javasoljuk, hogy a vágás vonalára öntsön vékony réteg olajt
vagy hűtőfolyadékot a fűrész elé. Ez könnyebb működést és hosszabb
fűrészlap élettartamot tesz lehetővé. Alumínium vágásakor alkalmazzon
kerozint.
14 ZSEB VÁGÁSA
(Csak puha anyagokra alkalmazható. Ne alkalmazzon beszúró vágást
fémfelületeken.)
Jelölje be a kivágandó zsebet vagy belső nyílást. Illesszen be egy
speciális vágó lapot a fogaival felfelé, majd szorítsa be stabilan. Állítsa
be szögben a fűrészt, hogy talp lapjának hátulja a munkadarabon
támaszkodjon.
Alkalmazzon kis sebességet a vágás elindításához, hogy elkerülje a
97
penge törését, de ezután növelje a sebességet, amikor a vágás elindult.
A talpat erősen a munkadarabhoz szorítva kezdjen el a fűrésszel lassú
ingamozgást végezni felfelé. A lap belevág az anyagba és keresztülvágja
azt. Mindig győződjön meg arról, hogy a fűrézlap teljesen átmegy-e az
anyagon, mielőtt kivágja a zseb maradék részét.
98
Munka tippek a körfûrészhez
Ha az elektromos kéziszerszám nagyon felforrósodik, járassa a
körfűrészt terhelés nélkül 2-3 percig a motor lehűtéséhez.
Mindig ügyeljen arra, hogy a munkadarab stabilan rögzítve legyen az
elmozdulás megakadályozása végett.
A dönthetõ talpat szilárdan a vágott anyaghoz kell szorítani, hogy
csökkentsük a rezgést, fûrészlap ugrálást és törést.
99
Kiegészítők
Javasoljuk, hogy a kiegészítőket ugyanabban az üzletben vásárolja, ahol
a szerszámot eladták Önnek. Használjon jól ismert márkanevekkel jelölt
jó minőségű kiegészítőket. Válassza ki a típust az elvégezni kívánt munka
szerint. A további részleteket nézze meg a kiegészítő csomagolásán. Az
üzlet kiszolgálói segítségére lehetnek és tanáccsal szolgálhatnak.
MELLÉKELT TARTOZÉKOK:
• Fémvágó fűrészlap (150mm 18TPI BIM )
100
1db
Karbantartás
Távolítsa el a dugót a hálózati csatlakozóból, mielõtt
bármilyen beállítást vagy karbantartást végezne.
Tartsa a szerszámokat éles és tiszta állapotban a jobb és biztonságosabb
teljesítmény érdekében. Kövesse a kenésre és alkatrészek cseréjére
vonatkozó utasításokat. Idõszakosan ellenõrizze a kábeleket, és ha
károsodás érte õket, javíttassa meg a felhatalmazott szervizben.
Az Ön szerszámgépe nem igényel további kenést vagy karbantartást.
Nincsenek benne a használó által szervizelhetõ alkatrészek. Soha ne
használjon vizet vagy vegyszeres tisztítókat a szerszámgépe tisztítására,
tisztítsa száraz ruhával.
Mindig száraz helyen tárolja a kéziszerszámot. A mûködõ részeket
tartsa pormentesen.
Ha az elektromos zsinór károsodott, a gyártónak, szerviznek vagy más
hasonlóan szakképzett személynek kell kicserélnie, a balesetveszély
elkerülése érdekében.
Környezetvédelem
Az elhasználódott elektromos termékeket nem szabad
kidobni a háztartási hulladékkal. Kérjük hasznosítsa újra, ahol
rendelkezésre állnak ilyen létesítmények. Érdeklődjön a helyi
hatóságoknál vagy árusító helyeken, hogy újrahasznosítási tanácsot
kapjon.
101
Minőségi tanúsítvány
Alulírottak,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Kijelentjük, hogy a termék,
Leírás WORX Rezgőfűrész
Típus WT401KE
Complies with the following Directives,
• EC Machinery Directive 98/37/EC
• EC Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EC Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
A szabványok a következőknek felelnek meg:
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60745-1
EN 60745-2-11
2006/01/01
Jacky Zhou
POSITEC Minőségbiztosítási igazgató
102
Cuprins
Gater - 800W
• Lista de componente
104
• Instrucţiuni de siguranţă
105
• Reguli de siguranţă suplimentare pentru fierăstraie
112
• Simboluri
114
• Date tehnice
115
• Instrucþiuni de exploatare
116
• Accesorii
124
• Întreţinerea
125
• Declaraþie de conformitate
126
103
Lista de componente
�
�
�
�
�
�
�
1 Întrerupător pornit/oprit
�
2 Zone de apucare cu mâna
��
3 Buton fixare lamă
�
4 Buton blocare întrerupător
5 Placă de bază rotativă
6 Lamă
7 Buton eliberare placă de bază rotativă
8 Manetã control acţiune pendul (orbitală)
�
9 Întrerupător pornit/oprit iluminare
10 Mecanism blocare mâner rotativ „Revolock”
11 Acces perie carbon
��
Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea
standard.
104
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT:
Ciţiţi toate avertismentele
privind siguranţa şi toate
instrucţiunile.
Ciţiţi toate avertismentele privind siguranţa şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertismentelor şi instrucţiunilor poate duce la şoc
electric, incendiu şi/sau accidentare gravă.
Păstraţi
toate
avertismentele
şi
instrucţiunile pentru referinţă în viitor.
Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la scula electrică
cu alimentare de la reţea (cu cordon de alimentare) sau scula electrică
alimentată de la baterie (fără cordon de alimentare).
1. SIGURANŢA LOCULUI DE MUNCĂ
a Menţineţi locul de muncă curat şi bine iluminat. Spaţiile
aglomerate şi întunecate predispun la accidente.
b Nu acţionaţi sculele electrice în atmosferă explozivă,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau a prafului
inflamabil. Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful
sau vaporii.
105
c Ţineţi copiii şi spectatorii la distanţă în timp ce acţionaţi
o sculă electrică. Neatenţia vă poate face să pierdeţi controlul.
2. SIGURANŢA ÎN DOMENIUL ELECTRIC
a Fişele sculei electrice trebuie să se potrivească în
borna de ieşire. Nu modificaţi niciodată fişa în niciun
fel. Nu utilizaţi fişe adaptoare la sculele electrice cu
împământare (legate la pământ). Fişele nemodificate şi bornele
de ieşire potrivite vor reduce riscul de şoc electric.
b Evitaţi contactul fizic cu suprafeţele împământate sau
legate la pământ, cum sunt ţevile, radiatoarele, maşinile
de gătit şi frigiderele. Există un risc crescut de şoc electric în cazul
în care corpul dvs. intră în contact cu obiectelelegate la pământ.
c Nu expuneţi sculele electrice la ploaie sau condiţii umede.
Apa care pătrunde în scula electrică creşte riscul de şoc electric.
d Nu abuzaţi de cordonul de alimentare. Nu utilizaţi
niciodatã cordonul de alimentare pentru transportul,
extragerea sau deconectarea sculei electrice. Ţineţi
cordonul de alimentare la distanţă de sursele de căldură,
ulei, margini ascuţite sau piese în mişcare. Cordoanele de
alimentare deteriorate sau încâlcite cresc riscul de şoc electric.
e Când acţionaţi o sculă electrică în aer liber, utilizaţi un
cordon de alimentare potrivit pentru utilizarea în aer
liber. Utilizarea unui cordon de aimentare potrivit pentru utilizarea în
106
aer liber reduce riscul de şoc electric.
f Dacă acţionarea unei scule electrice într-o locaţie umedă
nu poate fi evitată, utilizaţi o alimentare protejată de tip
dispozitiv la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce
riscul de şoc electric.
3. SIGURANŢA PERSONALĂ
a Fiţi vigilent, atent la ceea ce faceţi şi folosiţi-vă bunul
simţ când acţionaţi o sculă electrică. Nu utilizaţi o sculă
electrică atunci când sunteţi obosit sau sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de
neatenţie în timpul acţionării sculelor electrice poate duce la accidentarea
personală gravă.
b Utilizaţi echipament de protecţie personală. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie,
cum este masca de praf, încălţămintea de protecţie anti-derapantă,
casca de protecţie sau protecţia auzului ,utilizat în condiţiile adecvate,
reduce riscul accidentărilor.
c Preveniţi
pornirea
neintenţionată.
Asiguraţi-vă
că
întrerupătorul este în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau a bateriei, la ridicarea sau
transportul sculei. Transportul sculelor electrice cu degetele pe
întrerupător sau alimentarea sculelor electrice cu întrerupătorul pornit
predispune la accidente.
107
d Îndepărtaţi orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte
de pornirea sculei electrice. O cheie fixă lăsată ataşată pe o
piesă în mişcare a sculei electrice poate duce la accidente grave.
e Nu vă întindeţi prea mult. Menţineţi întotdeauna o poziţie
stabilă şi echilibrată. Aceasta vă permite un control mai bun al
sculei electrice în situaţii neaşteptate.
f Îmbrăcaţi-vă adecvat. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă
sau bijuterii. Ţineţi pãăul, îmbrăcămintea şi bijuteriile la
distanţă de piesele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile
sau părul lung pot fi prinse de piesele în mişcare.
g Dacă dispozitivele sunt prevăzute cu mecanisme de
conectare la instalaţii de absorbţie şi colectare a prafului,
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi utilizate corect.
Utilizarea instalaţiilor de colectare a prafului poate reduce pericolele
legate de acesta.
4. UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SCULELOR ELECTRICE
a Nu forţaţi scula electrică. Utilizaţi scula electrică
adecvată pentru aplicaţia dvs. Cu scula electrică adecvată
ve-ţi efectua lucrarea mai bine şi mai sigur la viteza pentru care a fost
proiectată.
b Nu utilizaţi scula electricã dacă întrerupătorul de pornitoprit este defect. Orice sculă electrică imposibil de controlat cu
întrerupătorul este periculoasă şi trebuie reparată.
108
c Deconectaţi fişa din sursa de alimentare şi/sau bateria
din scula electrică înainte de orice reglare, schimbare
a accesoriilor sau depozitare a sculelor electrice. Astfel
de măsuri de siguranţă preventive reduc riscul de pornire accidentală
a sculei electrice.
d Depozitaţi sculele electrice departe de copii şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică
sau cu aceste instrucţiuni,utilizarea acestora. Sculele
electrice sunt periculoase în mâna utilizatorilor neinstruiţi.
e Întreţineţi sculele electrice. Verificaţi nealinierea sau
griparea pieselor în mişcare, ruperea pieselor şi orice
altă defecţiune care poate afecta funcţionarea sculei
electrice. Dacă este deteriorată, reparaţi scula electrică
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice
prost întreţinute.
f Păstraţi sculele aşchietoare ascuţite şi curate. Sculele
aşchietoare margini ascuţite întreţinute adecvat sunt mai puţin
predispuse la gripare şi sunt mai uşor de controlat.
g Utilizaţi scula electrică, accesoriile şi burghiile etc. în
conformitate cu aceste instrucţiuni, luând în considerare
condiţiile de muncă şi tipul delucrare ce se va executa.
Utilizarea sculei electrice pentru alte operaţii de cât pentru cele care a
fost proiectată poate duce la situaţii periculoase.
109
5. UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA BATERIEI
a Reîncărcaţi
numai
cu
încărcătorul
specificat
de
producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate
produce un risc de incendiu când este utilizat la un alt tip de baterie.
b Utilizaţi scula electrică numai cu bateriile specificate de
producător. Utilizarea oricărei alte baterii poate produce un risc de
accidentare şi incendiu.
c Când bateria nu este în uz, ţineţi-o la distanţã de alte
obiecte metalice, cum sunt agrafele pentru hârtie,
monede, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice
mici, care pot crea contact între bornele aceasteia.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendii.
d În condiţii de suprasolicitare, bateria poate împroşca
lichid; evitaţi contactul cu acesta. Dacă se produce
contactul accidental cu lichidul din baterie, spălaţi-vă cu
apă. Dacă lichidul atinge ochii, cereţi asistenţă medicală
de specialitate. Lichidul împroşcat din baterie poate cauza iritaţii
sau arsuri sau chir orbirea.
6. SERVICE-UL
a Reparaţi scula electricã la un depanator calificat,
utilizând numai piese de schimb originale. Aceasta va asigura
menţinerea utilizării în siguranţă şi de durată a sculei electrice.
110
REGULI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE
a Purtaţi întotdeauna ochelari sau ecrane de protecţie
când utilizaţi fierăstrăul. Ochelarii obişnuiţi nu au lentile
rezistente la impact; NU sunt ochelari de protecþie.
Respectarea acestei reguli va reduce riscul de accidentare personală
gravă.
b Purtaţi întotdeauna o mască de faţă sau o mască de praf.
Respectarea acestei reguli va reduce riscul de accidentare personală
gravă.
c Purtaţi întotdeauna dispozitive de protecţie a auzului în
timpul perioadelor lungi de utilizare. Respectarea acestei
reguli va reduce riscul de accidentare personală gravă..
d Ţineţi fierăstrăul de suprafeţele izolate când executaţi
o operaţie în care scula de tăiere poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cordon de alimentare. Contactul cu un
cablu “sub tensiune” va cauza punerea sub tensiune a părţilor metalice
expuse ale fierăstrăului şi va produce un şoc operatorului.
e Ţineţi mâinile la distanţă de zona de tăiere. NU vă aplecaţi
sub materialul care este tăiat, deoarece apropierea lamei de mâna dvs.
nu este vizibilă.
f
Nu utilizaţi lame tocite sau deteriorate. Lamele îndoite se pot
rupe uşor sau pot produce recul.
111
Reguli de siguranţă suplimentare
pentru fierăstraie
AVERTISMENT:
Nerespectarea acestor
reguli poate duce la
accidentarea personală
gravă.
Nerespectarea acestor reguli poate duce la accidentarea personală
gravă.
1 Ţineţi scula de suprafeţele izolate când executaţi o
operaţie în care sculele de tăiere pot atinge cabluri
ascunse sau propriul cordon de alimentare. Contactul cu un
cablu “sub tensiune” va cauza punerea sub tensiune a părţilor metalice
expuse ale sculei şi va produce un şoc operatorului.
2 Ţineţi întotdeauna mâinile la distanţă de zona de tăiere.
Nu vă aplecaţi sub materialul care este tăiat, deoarece apropierea lamei
de mâna dvs. nu este vizibilă.
3 Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie când utilizaţi
fierăstrăul. Utilizaţi o mască de praf sau o mască protectoare pentru
aplicaţiile care generează praf.
4 Nu utilizaţi lame tocite sau deteriorate. Cu lame ascuţite se
vor executa lucrările mai repede, mai bine şi mai sigur. Lamele îndoite
sau deteriorate se pot rupe uşor sau pot produce recul.
5 Verificaţi întotdeauna pereţii şi tavanele pentru evitarea
cablurilor electrice şi ţevilor ascunse.
6 Fixaţi materialul înainte de tăiere. Nu ţineţi niciodată materialul
112
în mână sau pe picioare.
7 Asiguraţi-vă că întrerupătorul de alimentare nu este
“PORNIT” înainte de conectarea sculei la sursa de
energie electrică. Pornirea accidentală poate cauza accidente.
8 Folosiţi capete de prindere sau o menghină pentru fixarea
piesei de prelucrat.
9 Păstraţi aceste instrucţiuni. Consultaţi-le în mod frecvent şi
utilizaţi-le pentru instruirea altor persoane care pot utiliza această
sculă. Dacă împrumutaţi scula, asiguraţi-vă că persoana deţine aceste
instrucţiuni şi le cunoaşte.
Unele particule de praf produse de sablarea, tăierea, şlefuirea, găurirea
şi alte lucrări de construcţii conţin produse chimice cunoscute ca
provocând cancer, defecte de naştere sau alte leziuni de reproducere.
Exemple de produse chimice nocive:
• Plumbul din vopselele pe bază de plumb.
• Siliciul cristalin din cărămizi, ciment şi din alte produse de zidărie.
• Arsenicul şi cromul din cheresteaua tratată chimic.
Riscul de expunere variază în funcţie de frecvenţa cu care efectuaţi
acest tip de lucrare. Pentru reducerea expunerii la aceste produse
chimice urmaţi aceste sfaturi:
• Lucraţi într-un spaţiu bine ventilat.
• Lucraţi cu echipament de protecţie aprobat, cum sunt măştile de praf
proiectate special pentru filtrarea particulelor microscopice.
113
Simboluri
Consultaţi manualul
Avertisment
Izolaţie dublă
Purtaţi ochelari de protecţie
Purtaţi mască de praf
Purtaţi dispozitiv de protecţia auzului
Marcaj WEEE
114
Date tehnice
• Tensiune nominală:
220V-240V~50Hz/60Hz
• Putere nominală:
800W
• Turaţie nominală fără sarcină:
0-2700/min
• Lungime cursă:
28mm
• Capacitate tăiere:
Lemn:
280mm
Ţeavă PVC:
150mm
Oţel:
13mm
• Clasă de protecţie:
/II
• Greutate maşină:
4.5Kg
Date despre zgomot şi vibraţii
• Presiune sonoră ponderată A
• Putere sonoră ponderată A
93dB(A)
104dB(A)
• Purtaţi dispozitiv de protecţia auzului când presiunea sonoră este peste
85dB(A)
• Vibraţie ponderată tipică
115
9.56m/s2
Instrucþiuni de exploatare
Notă: Înainte de utilizarea fierăstrăului, citiţi manualul de
instrucţiuni cu atenţie.
1 ÎNTRERUPĂTORUL
PORNIT/OPRIT
ŞI
CONTROLUL
VITEZEI VARIABILE
Fierăstrăul este echipat cu un întrerupător pornit-opritşi de control
al variaţiei turaţiei la motor. Apăsaţi întrerupătorul pentru pornire şi
eliberaţi-l pentru oprire.
Ritmul de cursă al lamei poate fi reglat de la minim la maxim prin
presiunea aplicată pe întrerupător. Aplicaţi o presiune mai mare pentru
mărirea ritmului şi slăbiţi presiunea pentru micşorarea lui.
Alegerţi ritmul corect.
Ritmul pe care îl utilizaţi depinde de tipul de material pe care îl tăiaţi:
Utilizaţi ritm mai mare pentru tăierea lemnului.
Ritmul mediu este optim pentru materialele neferoase.
Ritmul mic este recomandat pentru tăierea metalului.
Notă: Grosimea materialului şi alegerea lamei vor afecta de asemenea
alegerea ritmului de pendulare. Ca regulă generală, pe măsură ce creşte
grosimea materialului, ritmul trebuie să fie mai mic.
Atenţie: Utilizaţi un ritm foarte mic la începerea unei tăieturi. Apoi
116
măriţi ritmul odată ce tăietura a fost începută. Utilizarea prelungită la un
�
�
ritm scăzut poate deteriora ferăstrăul.
2 BUTON DE BLOCARE ÎNTRERUPÃTOR
Apăsaţi întrerupătorul pornit/oprit (1), apoi butonul de blocare (4),
eliberaţi întâi întrerupătorul pornit/oprit şi apoi butonul de blocare.
Întrerupătorul este blocat în poziţia pornit pentru utilizare continuă.
Pentru oprirea sculei, doar apăsaţi şi eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit.
3 ZONE DE APUCARE CU MÂNA
Ţineţi întotdeauna fierăstrăul ferm cu ambele mâini în timp ce
funcþionează.
4 FIXAREA LAMEI
a) Pentru instalarea lamei, deconectaţi ferăstrăul de la sursa de
alimentare cu energie electrică. Dacă este necesar, extindeţi placa de
bază rotativă (5) faţă de dispozitivul de fixare a lamei pentru un acces
mai facil. Apăsaţi butonul de fixare lamă (3) cu degetul mare, după
cum este indicat. Introduceţi lama prin partea din faţă a plăcii de bază
în mecanismul de fixare a lamei, asigurându-vă că cuiul din suportul de
fixare se potriveşte în orificiul lamei. Eliberaţi butonul de fixare a lamei.
Trageţi de lamă în afară, printr-o mişcare sus-jos, pentru a fi sigur că
lama este fixată adecvat în dispozitivul de fixare.
Dinţii lamei sunt foarte ascuţiţi. Utilizaţi mănuşi de protecţie când
117
�
schimbaţi lama.
b) Pentru îndepărtarea lamei, deconectaţi fierăstrăul de la sursa de
alimentare cu energie electrică. Pentru îndepărtarea lamei, apăsaţi
butonul de fixare lamă cu degetul mare şi scoateţi lama din dispozitivul
�
de fixare. Dacă este necesar, extindeţi placa de bază faţă de dispozitivul
de fixare a lamei pentru un acces mai facil.
5 REGLAREA PLĂCII DE BAZĂ ROTATIVE
Dacă trebuie să reduceţi capacitatea de tăiere a sculei (adâncimea de
tăiere), placa de bază rotativă (5) poate fi reglată după cum urmează:
Apăsaţi butonul de eliberare placă de bază rotativă (7), de pe partea
inferioară a carcasei din faţă. Culisaţi placa de bază rotativă înainte sau
înapoi pentru fixarea distanţei necesare faţă de capătul lamei. Eliberaţi
�
butonul, placa de bază rotativă este acum blocată în poziţie, dar continuă
�
să se rotească pe măsură ce urmează suprafaţa de lucru în timpul tăierii.
Distanţa de la partea din faţă a plăcii de bază rotative la vârful lamei (la
partea cea mai lungă a cursei de tăiere) este egală cu capacitatea de
tăiere a sculei.
6 ONTROLUL ACŢIUNII PENDULULUI
Acţiunea pendulului modifică unghiul de tăiere descendentă al lamei
pentru o eficienţă de tăiere mai mare. Acesta poate fi reglat şi în timpul
funcţionării fără sarcină (în gol).
Nu exercitaţi o forţă excesivă asupra lamei când tăiaţi utilizând acţiunea
118
pendulului.
Poziţia
Acţiune de tăiere
Aplicaţii
Pentru tăiere oţel uşor, oţel
0
Acţiune de tăiere în
inoxidabil şi materiale plastice
linie dreaptă
Pentru tăieturi exacte în lemn
Acţiune de tăiere
Pentru tăiere aluminiu şi lemn
pendul mic
de esenţă tare
şi placaj
1
2
3
Acţiune de tăiere
pendul mediu
Pentru tăiere lemn şi placaj
Acţiune de tăiere
Pentru tăiere rapidă lemn şi
pendul mare
placaj
7 PLACA DE BAZĂ ROTATIVĂ
Placa rotativă de bază trebuie ţinută ferm pe materialul care trebuie tăiat,
pentru reducerea vibraţiei fierăstrăului, instabilităţii sau ruperii lamei.
8 PORNIRE/OPRIRE LUMINĂ DE LUCRU
AVERTISMENT:
Lumina poate fi pornită
numai după pornirea sculei.
Lumina poate fi pornită numai după pornirea sculei.
Atenţie: Nu priviţi în lumina puternică sau direct în sursa de lumină.
9 ROTAŢIA MÂNERULUI DIN SPATE
Deschideţi mecanismul de blocare Revlock™ (10) şi mânerul poate fi
rotit în intervalul 00-600 . Unghiul mânerului poate fi reglat în conformitate
119
cu obiceiul dvs. de lucru şi condiţiile de tăiere. Pentru ca scula să
�
funcţioneze, mecanismul de blocare Revlock™ trebuie să fie în poziţia
închisă “blocat”. Scula nu va funcþiona decât dacă mecanismul de
blocare este închis.
Notă: Pentru siguranţa operatorului, fierăstrăul nu funcţionează când
mecanismul de blocare Revlock™ este în poziţia deschis.
10 ÎNLOCUIREA PERIEI DIN CARBON
��
AVERTISMENT:
Asiguraţi-vă întotdeauna că fierăstrăul este oprit şi deconectat înainte
Asiguraţi-vă întotdeauna
de efectuarea inspecţiei sau întreţinerii.
că fierăstrăul este oprit
Sunt două perii de motor uşor accesibile, pe partea din faţă şi pe cea din
şi deconectat înainte de
spate a carcasei motorului.
efectuarea inspecţiei sau
Atenţie: Când reparaţi fierăstrăul, utilizaţi ÎNTOTDEAUNA numai
întreţinerii.
piese de schimb originale.
PASUL1: Localizaţi capacele din plastic ale periei de motor, fie pe
partea din faţă sau din spate a carcasei motorului.
PASUL2: Îndepărtaţi capacul de acces cu filet utilizând o şurubelniţă
cu cap plat şi rotiţi şurubul în sens contrar acelor de ceasornic pentru
slăbire. Nu folosiţi o forţã excesivă, deoarece se poate deteriora capacul
de acces.
PASUL3: Îndepărtaţi cu grijă peria de motor veche.
PASUL4: Introduceţi cu grijă peria nouă. Asiguraţi-vă că peria este
introdusă complet în suport şi este aşezată corect şi se mişcă liber în
��
suport.
120
PASUL5: Reaşezaţi capacul de acces cu ajutorul şurubelniţei cu cap
plat, rotind în sensul acelor de ceasornic pentru strângere.
Notă: Schimbaţi întotdeauna ambele perii în acelaşi timp.
11 TĂIEREA LA NIVEL
Este posibilă executarea tăieturilor foarte aproape de planşee, pereţi
şi alte zone dificile. Introduceţi mânerul lamei în dispozitivul de fixare
cu dinţii în sus (invers faţă de poziţia de lucru normală). Astfel se vor
executa tăieturi mai aproape de suprafaţa de lucru. Utilizând lame
speciale flexibile, introduceţi lama în dispozitivul de fixare cu dinţii în jos
(poziţia de lucru normală). Aceasta va permite tăierea la nivel a ţevilor.
12 TĂIEREA LEMNULUI
Asiguraţi-vă întotdeauna că piesa de prelucrat este strânsă ferm pentru
prevenirea deplasării. Pentru un control mai uşor, utilizaţi o turaţie mică
pentru început, apoi măriţi la turaţia necesară.
13 TĂIEREA METALULUI
Acest fierăstrău are capacităţi diferite de tăiere a metalului, în funcţie de
tipul de lamă utilizat şi de metalul tăiat.
Fixaţi ÎNTOTDEAUNA piesa, pentru prevenirea alunecării.
Utilizaţi o lamă mai fină pentru metale feroase şi una brută pentru metale
neferoase. Când tăiaţi foi subţiri de metal, fixaţi ÎNTOTDEAUNA lemn
pe ambele părţi ale foii. Astfel se va executa o tăietură exactă, fără
121
vibraţie excesivă sau ruperea metalului.
NU forţaţi lama. Forţarea lamei va reduce durata de viaţă a acesteia şi
va cauza ruperea ei.
Notă: Recomandăm întinderea unei pelicule subţiri de ulei sau alt agent
de răcire de-a lungul liniei de tăiare înainte de tăiere. Aceasta va permite
o funcţionare mai uşoară şi ajută la mărirea duratei de viaţă a lamei.
Când tăiaţi aluminiu, utilizaţi kerosen.
14 TĂIEREA ÎN INTERIOR
(Numai în materiale uşoare. Nu executaţi tăieturi transversale în
suprafeţele de metal.)
Marcaţi zona sau gaura internă de tăiat. Introduceţi lama specială cu
dinţii în jos şi fixaţi ferm. Înclinaţi fierăstrăul, astfel încât marginea din
spate a plăcii de bază să fie aşezată pe suprafaţa de lucru.
Utilizaţi o turaţie mică pentru începerea tăieturii, pentru evitarea ruperii
lamei, dar măriţi la turaţia necesară odată ce tăietura a fost începută.
Cu placa de bază ţinută ferm pe suprafaţa de lucru, începeţi o mişcare
în sus a fierăstrăului, înceată, dar controlată. Lama va tăia în şi prin
material. Asiguraţi-vă întotdeauna că lama a trecut complet prin material
înainte de tăierea restului zonei interioare.
122
Sfaturi de lucru pentru
fierăstrău
Dacă fierăstrăul devine prea fierbinte, setaţi turaţia la maxim şi rulaţi
fără sarcină timp de 2-3 minute pentru răcirea motorului. Asiguraţi-vă
întotdeauna că piesa de prelucrat este ţinută sau strânsă ferm pentru
prevenirea deplasării.
Placa rotativă trebuie ţinută ferm pe materialul care trebuie tăiat, pentru
reducerea vibraţiei fierăstrăului, instabilităţii sau ruperii lamei.
123
Accesorii
Recomandăm cumpărarea accesoriilor din acelaşi magazin care a
vândut şi scula. Utilizaţi accesorii de bună calitate, inscripţionate cu o
marcă cunoscută. Alegeţi tipul de fierăstrău în conformitate cu lucrarea
pe care intenţionaţi să o realizaţi. Consultaţi ambalajul accesoriilor pentru
detalii suplimentare. Personalul vânzător vă poate ajuta şi oferi sfaturi.
ACCESORII INCLUSE:
• Lamă tăiere metal (150 mm 18TPI BIM)
124
1 buc
Întreţinerea
Scoateţi fişa din priză înainte de efectuarea oricărei
reglări, lucrări de service sau întreţinere.
Fierăstrăul electric nu necesită gresare sau întreţinere suplimentară. Nu
există piese care pot fi depanate de utilizator în fierăstrăul electric. Nu
utilizaţi niciodată apă sau agenţi de curăţare chimici pentru curăţarea
fierăstrăului electric. Ştergeţi cu o cârpă uscată. Depozitaţi întotdeauna
fierăstrăul electric într-un loc uscat. Menţineţi fantele de ventilaţie ale
motorului curate. Menţineţi toate comutatoarele de comandă ferite
de praf. Ocazional, puteţi vedea scântei prin fantele de ventilaţie ale
motorului. Acest lucru este normal şi nu deteriorează scula electrică.
În cazul în care cordonul de alimentare este deteriorat, pentru evitarea
pericolului, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service
sau numai de persoane calificate.
Protecţia mediului
Deşeurile de produse electrice nu trebuie eliminate împreună
cu deşeurile menajere. Vă rugăm reciclaţi acolo unde există
instalaţii. Consultaţi autorităţile locale sau vânzătorul în
privinţa reciclării.
125
Declaraþie de conformitate
Noi,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Declarăm că produsul
Descriere Gater WORX
Tip WT401KE
Este conform cu următoarele directive,
• Directiva CE Maşini industriale 98/37/EC
• Directiva CE de Joasă tensiune 2006/95/EC
• Directiva CE Compatibilitatea electromagnetică 2004/108/EC
Standardele sunt conforme cu
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60745-1
EN 60745-2-11
2006/01/01
Jacky Zhou
Director de calitate POSITEC
126

Podobné dokumenty

5L-WT431KE-M(PL CZ SK HU RO)

5L-WT431KE-M(PL CZ SK HU RO) b Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wywołują

Více