Stáhněte si manuál BYOB

Komentáře

Transkript

Stáhněte si manuál BYOB
BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM
VÝUKOVÝ MATERIÁL
Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu
nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.
OBSAH
ÚVOD ...............................................................................................................................................9
CÍLE ............................................................................................................................................... 10
DOSTUPNÉ ZDROJE .................................................................................................................. 10
MOŽNOSTI UŽIVATELE ............................................................................................................ 11
PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ ........................................................................................ 12
PRŮVODCE K MODULŮM ........................................................................................................ 13
OTÁZKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ ............................................................................. 18
MODUL 1: OSOBNÍ VLASTNOSTI ........................................................................................... 21
1
JAKÝ JE VÁŠ PREFEROVANÝ STYL UČENÍ? ................................................................. 22
1.1
Různé styly učení ................................................................................................................................... 23
2
OSOBNÍ SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY .............................. 23
2.1
Analýza SWOT ....................................................................................................................................... 23
2.2
A co VY?................................................................................................................................................. 25
3
JAK SI VĚŘÍTE? .................................................................................................................. 29
MODUL 2: VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU ................................................... 32
1
VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU – KROKY K UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ
……………………………………………………………………………………………………………………..33
1.1
Výběr realizovatelného podnikatelského nápadu (činnost, dovednosti, trh, výrobky, služby) ............... 33
1.2
Zvolení jednoho nejlepšího podnikatelského nápadu ............................................................................ 38
1.3
Otestujte Váš podnikatelský nápad analýzou SWOT .............................................................................. 41
2
AKCE, KTERÉ JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK ........................... 45
2.1
Analýza trhu .......................................................................................................................................... 45
2.2
Formát analýzy trhu .............................................................................................................................. 45
3
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ .......................................... 46
3.1 Zdroje nápadů ....................................................................................................................................... 46
3.1.1
Brainstorming ............................................................................................................................... 47
3.1.2
Brainwriting .................................................................................................................................. 49
3.1.3
Fishbone (Ishikawa) diagram ......................................................................................................... 51
3.1.4
Šest klobouků myšlení ................................................................................................................... 53
3.1.5
Mindmapping ............................................................................................................................... 55
MODUL 3: ZÁKONNÉ POŽADAVKY ....................................................................................... 59
1
ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ ......................................................................................... 59
1.1 Postup pří získávání živnosti .................................................................................................................. 59
1.1.1
Podání žádosti o vydání živnostenského listu ................................................................................. 60
1.1.2
Rozhodování o koncesi a vydání koncesní listiny ............................................................................ 63
2
PŘIHLÁŠENÍ NA FINANČNÍM ÚŘADĚ ........................................................................... 63
2.1
Registrační povinnost daňových subjektů.............................................................................................. 63
3
PŘIHLÁŠENÍ NA SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ............................................ 65
3.1 Sociální pojištění pro OSVČ.................................................................................................................... 65
3.1.1
Důchodové pojištění ..................................................................................................................... 65
3.2
Nemocenské pojištění ........................................................................................................................... 68
4
PŔIHLÁŠENÍ KE ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ .............................................................. 77
4.1 Placení záloh na zdravotní pojištění....................................................................................................... 77
4.1.1
Hlavní činnost ............................................................................................................................... 77
4.1.2
Vedlejší činnost ............................................................................................................................. 78
4.2
Seznam zdravotních pojišťoven ............................................................................................................. 78
MODUL 4 : MARKETING A PRODEJ ....................................................................................... 80
1
MARKETINGOVÁ STRATEGIE ........................................................................................ 80
2
ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PLÁNU ........................................................................ 81
2.1
Marketingové cíle .................................................................................................................................. 81
2.2 Marketingový mix.................................................................................................................................. 83
2.2.1
Produkty ....................................................................................................................................... 85
2.2.2
Potřeby zákazníků ......................................................................................................................... 86
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Výroba .......................................................................................................................................... 86
Stanovování cen............................................................................................................................ 87
Propagace podnikání ..................................................................................................................... 89
2.3 Prodej .................................................................................................................................................... 96
2.3.1
Plánování prodejů ......................................................................................................................... 96
2.3.2
Odhady prodejů ............................................................................................................................ 96
2.4
Plánování růstu a inovace...................................................................................................................... 98
MODUL 5: FINANCE ................................................................................................................ 102
ZÁKLADNÍ ÚČETNICTVÍ PRO MIKRO A MALÉ FIRMY .................................................... 102
1 TERMINOLOGIE A DEFINICE POUŽÍVANÉ V ÚČETNICTVÍ A VEDENÍ ÚČETNÍCH
KNIH ........................................................................................................................................... 102
1.1 Typy účetních soustav ......................................................................................................................... 104
1.1.1
Daňová evidence......................................................................................................................... 104
1.1.2
Účetnictví.................................................................................................................................... 104
2
VYTVOŘTE ZÁKLADNÍ SYSTÉM VEDENÍ ZÁZNAMŮ............................................... 104
Proč vést obchodní záznamy? K řádnému vedení záznamů o Vašich obchodních transakcích existuje řada
důvodů. .................................................................................................................................................... 104
2.1 Co by měl Váš systém obsahovat? ....................................................................................................... 105
2.1.1
Peněžní deník / výkaz .................................................................................................................. 105
2.1.2
Kniha odeslaných faktur / výkaz .................................................................................................. 108
2.1.3
Kniha došlých faktur / Výkaz........................................................................................................ 109
2.1.4
Kniha mezd / Výkaz ..................................................................................................................... 109
2.2
Měli byste vést záznamy elektronicky nebo papírově? ........................................................................ 110
2.3
Rozvaha ............................................................................................................................................... 111
2.4
Vytvoření jednoduchého výkazu zisků a ztrát pro Vaši firmu ............................................................... 113
3
PŘÍPRAVA VAŠEHO ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ............................................... 117
3.1
Měsíční a roční přehled příjmů a výdajů .............................................................................................. 118
MODUL 6: PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ
REPUBLIKY ............................................................................................................................... 121
1
ČESKÁ REPUBLIKA ......................................................................................................... 121
1.1 Úvěry ................................................................................................................................................... 121
1.1.1
Komerční banka .......................................................................................................................... 121
1.1.2
UniCredit Bank ............................................................................................................................ 124
1.1.3
2
ČSOB........................................................................................................................................... 125
PROGRAMY EU ................................................................................................................ 126
2.1 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013 ................................................................... 126
2.1.1
Prioritní osa 1 - Vznik firem ......................................................................................................... 128
2.1.2
Prioritní osa 2 – Rozvoj firem ....................................................................................................... 129
2.1.3
Prioritní osa 3 - Efektivní energie ................................................................................................. 131
2.1.4
Prioritní osa 4 - Inovace ............................................................................................................... 132
2.1.5
Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace ....................................................................... 133
2.1.6
Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání ................................................................................ 134
2.1.7
Prioritní osa 7 - Technická pomoc ................................................................................................ 135
2.2 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) .................................................................... 135
2.2.1
Program podnikání a inovace ...................................................................................................... 135
2.2.2
Program podpory politiky ICT ...................................................................................................... 136
2.3
Program EraSME.................................................................................................................................. 136
MODUL 7: E-BUSINESS ........................................................................................................... 138
1
PROVOZUJETE E-BUSINESS? ........................................................................................ 138
2
CO JE TO E-BUSINESS? ................................................................................................... 139
2.1
Rozdíl mezi e-businessem a e-komercí................................................................................................. 139
2.2
Výhody E-business ............................................................................................................................... 139
3
POŽADAVKY K E-BUSINESS.......................................................................................... 141
3.1
Připojujeme se..................................................................................................................................... 142
4
PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO E-BUSINESSU ........................................................................... 144
4.1 Jak plánovat ........................................................................................................................................ 145
4.1.1
Zkoumání možností ..................................................................................................................... 145
4.1.2
Klíčové otázky, které je potřeba při plánování zvážit .................................................................... 147
4.1.3
Vyberte si vhodnou úroveň e-businessu ...................................................................................... 149
5
VYTVÁŘENÍ E-BUSINESS PLÁNU ................................................................................. 149
5.1
Volba a příprava obsahu (design a technické funkce) .......................................................................... 149
5.2
Co chcete, aby uživatelé dělali? ........................................................................................................... 150
5.3
Marketing a Vaše webové stránky....................................................................................................... 151
5.4
Výběr poskytovatele internetu ............................................................................................................ 152
5.5
Optimalizace........................................................................................................................................ 153
5.6
Dostupnost .......................................................................................................................................... 153
6
E-KOMERCE – PRODEJ NA VAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ............................. 154
7
ZHODNOCENÍ VAŠEHO E-BUSINESSU ........................................................................ 156
7.1
Identifikujte, co ohodnotit................................................................................................................... 156
7.2
Určete způsob hodnocení .................................................................................................................... 157
7.3
Určete, kdo a kdy bude e-business hodnotit ........................................................................................ 158
MODUL 8: JAK NAPSAT BUSINESS PLÁN ........................................................................... 160
1
CO JE TO BUSINESS PLÁN?............................................................................................ 160
2
KOMUNIKAČNÍ PLÁN ..................................................................................................... 162
3
IDENTIFIKACE OBSAHU BUSINESS PLÁNU .............................................................. 162
3.1
Shrnutí................................................................................................................................................. 163
3.2
Popis firmy .......................................................................................................................................... 163
3.3
Operace ............................................................................................................................................... 163
3.4
Tým vedení .......................................................................................................................................... 164
3.5
Trh a konkurenti .................................................................................................................................. 164
3.6
Výrobek nebo služba ........................................................................................................................... 164
3.7
Marketing a prodej .............................................................................................................................. 165
3.8
Finanční informace .............................................................................................................................. 165
3.9
Kapitálové požadavky.......................................................................................................................... 165
4
ŘÍZENÍ FINANČNÍCH A PLÁNOVANÝCH ROZMĚRŮ BUSINESS PLÁNU............... 166
4.1
Plánovaný účet zisků a ztrát ................................................................................................................ 166
4.2
Plán příjmů a výdajů ............................................................................................................................ 167
4.3 Plán financování na tři roky ................................................................................................................. 171
4.3.1
Popis trhu – Klíč k úspěchu .......................................................................................................... 171
4.3.2
Cíloví zákazníci ............................................................................................................................ 172
4.3.3
Hlavní konkurenti ........................................................................................................................ 174
4.3.4
Popis projektové skupiny............................................................................................................. 176
4.3.5
4.3.6
Popis vedoucího týmu ................................................................................................................. 176
Externí poradci ............................................................................................................................ 176
UŽITEČNÉ VZORY .................................................................................................................... 178
SLOVNÍK POUŽITÝCH TERMÍNŮ ......................................................................................... 206
SEZNAM TABULEK
TABULKA 1: ŠABLONA OSOBNÍ ANALÝZY SWOT ........................................................................... 24
TABULKA 2: SEBEDŮVĚRA......................................................................................................................... 29
TABULKA 3: OSOBNÍ ROZVAHA ................................................................................................................ 36
TABULKA 4: SEZNAM PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ ................................................................... 40
TABULKA 5: ANALÝZA SWOT: SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A OHROŽENÍ
………………………………………………………………………………………………………….41
TABULKA 6: KONTROLA - ROZSAH ANALÝZY SWOT.................................................................... 43
TABULKA 7: TABULKA PRO BRAINWRITING 6-3-5....................................................................... 50
TABULKA 8: DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ................................................................. 63
TABULKA 9: SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE ........................ 78
TABULKA 10: MARKETINGOVÉ CÍLE ..................................................................................................... 82
TABULKA 11: STRATEGIE RŮSTU TRHU .............................................................................................. 99
TABULKA 12: JEDNODUCHÁ POKLADNÍ KNIHA ........................................................................... 106
TABULKA 13: POKLADNI DENIK ........................................................................................................... 108
TABULKA 14: PŘEHLED PŘÍJMÚ A VÝDAJŮ (MĚSÍC) .................................................................. 108
TABULKA 15: ROZVAHA ............................................................................................................................ 112
TABULKA 16: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ................................................................................................. 114
TABULKA 17: PŘÍPRAVA ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ .......................................................... 117
TABULKA 18: NÁKUP NA ÚVĚR ............................................................................................................. 118
TABULKA 19: PŘEHLED O STAVU VÝZEV PROGRAMŮ PODPORY........................................ 127
TABULKA 20: PROGRAMY PODPORY .................................................................................................. 128
TABULKA 21: REGIONÁLNÍ MAPOU INTENZITY PODPORY A MAXIMÁLNÍ VÝŠE
DOTACE ....................................................................................................................................................... 131
TABULKA 22: ÚČET ZISKU A ZTRÁT.................................................................................................... 167
TABULKA 23: PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ .............................................................................................. 168
TABULKA 24: ROZVAHA ............................................................................................................................ 169
TABULKA 25: ROZVAHA OČEKÁVANÁ NA TŘI ROKY ................................................................. 171
TABULKA 26: ANALÝZA KONKURENCE............................................................................................. 175
SEZNAM OBRÁZKŮ
OBRÁZEK 1: VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU ............................................................ 33
OBRÁZEK 2: PROSÉVÁNÍ NÁPADŮ .......................................................................................................... 38
OBRÁZEK 3: PŘÍKLAD POUŽITÍ DIAGRAMU ISHIKAWA ............................................................... 52
OBRÁZEK 4: ZÁKLADNÍ „4 M” – MACHINES (STROJE), MEN (LIDÉ), METHODS
(METODY) A MATERIALS (MATERIÁLY) ....................................................................................... 53
OBRÁZEK 5: 6 KLOBOUKŮ MYŠLENÍ..................................................................................................... 55
OBRÁZEK 6: MINDMAP ................................................................................................................................ 56
OBRÁZEK 7: ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU........................................................................................ 83
OBRÁZEK 8: PLÁNOVÁNÍ E-BUSINESSU........................................................................................... 144
OBRÁZEK 9: ROZVRŽENÍ STRÁNEK.................................................................................................... 153
DOTAZNÍKY
DOTAZNÍK 1:
DOTAZNÍK 2:
VYHOVUJE MI SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST?” ................................. 21
VAŠE SOUČASNÉ DOVEDNOSTI/ ZNALOSTI ........................................................ 26
ÚVOD
‚Buďte svým vlastním šéfem’ je pilotní projekt financovaný programem Leonardo da Vinci
a částečně financovaný Evropskou komisí. Hlavním účelem projektu je vytvořit praktické
školící materiály pro každého, kdo si přeje stát samostatným podnikatelem. Je unikátní
v tom, že vytvořil školicí materiály, které jsou stejné v celé Evropě, vytvořené díky spolupráci
osmi organizací ze sedmi evropských zemí a ke kterém mají v Evropě přístup všechny
sociální skupiny.
Pilotní program se zaměřil na vytvoření profesionálního rámce výuky, speciálně zaměřeného
na sociální skupiny s tradičně nízkým počtem samostatně výdělečně činných osob, jako jsou
ženy, mladí lidé, imigranti, hendikepovaní a lidé žijící ve venkovských oblastech. Byly
vytvořeny různé moduly, aby studenti mohli rozšiřovat své znalosti svým vlastním tempem
anebo využívali části školicích materiálů, které potřebují, na rozdílných úrovních, čímž je
zajištěna flexibilita procesu učení. Materiály jsou k dispozici v různých formátech pro
snadnější přístup, včetně on-line učení a CD Rom.
Tento produkt bude k dispozici po celé Evropské unii a bude nejdříve přeložen do
bulharštiny, češtiny, dánštiny, angličtiny, řečtiny, litevštiny a polštiny.
Partnery projektu tvoří osm organizací ze sedmi evropských zemí. Koordinátorem projektu je
Městská rada města Stoke on Trent ve Spojeném království. Partnery projektu jsou:
UK: Business Initiative: Commerce House, Festival Park, Stoke on Trent, Staffordshire,
ST1 5BE UK,
Tel:
00 44 1782 202222, Fax:
00 44 1782 202448
E-mail:
[email protected]
Stoke on Trent City Council – místní úřad. Civic Centre, Glebe Street, Stoke on Trent ST4
1WR, United Kingdom. Tel: 00 44 1782 236186, Fax 00 44 1782 36465
E-mail: [email protected]
Bulharsko: Euro Training: 35 Sveti Kniaz, Boris Str. 6000, Star Zagora, Bulgaria. Tel: 00
359 4238524, Fax: 00 359 4238524. E-mail: [email protected]
Česká republika: Euroface Consulting s.r.o: Komenskeho nam.381 , 767 01, Kroměříž,
Česká republika. Tel: 00 420 777 011 717,
E-mail: [email protected]
Jižní Dánsko: Udviklings Center Hardeslev: Honnorkajen 1, Haderslev, Denmark. Tel: 00
45 7453 0053, Fax: 00 45 7453 4667. E-mail: [email protected]
Řecko: Hellenic Regional Development Center: Patras’ Branch: 138, Agiou Andreou str.
GR- 26 222, Patras, Greece, Tel: 00 30 2610 362 058, Fax: 00 30 2610 362 059. E-mail:
[email protected]
Litva: Kaunas Regional Innovation Centre: K.Petrausko g. 26 LT-44158, Kaunas,
Lithuania. Tel: 00 370 3733 3036, Fax: 00 370 3733 3323. E-mail: [email protected]
Polsko: Spoleczna Wyzsza Szkola: Przedsiebiorczosci l Zarzadzania, Ul. Sienkiewicza 9,
90-113, Lotz, Poland. Tel: 00 48 42632 5023, E-mail: [email protected]
CÍLE
Na konci tohoto Uživatelského manuálu byste měli být schopni:
§
§
§
§
Identifikovat hlavní Moduly informačního balíčku Buďte svým vlastním šéfem
Rozumět možnostem, které máte k dispozici, abyste tento manuál maximálně využili
Chápat důležitost plánování Vašeho podnikání
Rozhodnout o nejlepším způsobu využití manuálu Buďte svým vlastním šéfem
DOSTUPNÉ ZDROJE
Struktura
Textové moduly v tomto manuálu byly vytvořeny jako snadno přístupný úvod do začátku
podnikání, kde je to možné, zdůrazňuje hlavní body pomocí příkladů, případových studií,
grafiky a obrázků. CD Rom je také součástí manuálu, který obsahuje všechny materiály a
příklady případových studií. CD Rom – k dispozici pro použití na Vašem počítači. Požadavky:
minimálně Windows.
Alternativní přístup je k dispozici na webové stránce www.eubyob.eu s možností dokončit
činnosti on-line.
Výukové materiály obsahují:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Uživatelská příručka / Úvod
Dotazník při zahájení podnikání
Hledání pomoci
Modul 1: Osobní vlastnosti
Modul 2: Tvorba podnikatelského nápadu
Modul 3: Zákonné požadavky
Modul 4: Marketing / Prodej
Modul 5: Finance
Modul 6: Financování / Investice
Modul 7: E-komerce a ICT
Modul 8: Business plán
Užitečné vzory
Moduly se mohou používat jako samostatné jednotky nebo v kombinaci za účelem vytvoření
srozumitelného průvodce ke všem aspektům zahájení podnikání.
V učebních materiálech budete žádáni o vypracování různých úkolů, které Vám umožní
soustředit se na rozvoj Vašeho podnikatelského nápadu. Většinou je doprovází dotazník, což
jsou naše návrhy obsahu těchto aktivit.
Moduly budou doprovázet určité doplňující materiály nebo úkoly, které budou představovány
následujícími symboly:
Pamatuji si
Informace, tip
Otázka pro Vás na ověření Vašich znalostí
Důležité
Další informace pro zlepšení porozumění: tohle byste měli slyšet.
Něco pro Vás na zamyšlení.
Písemné cvičení pro odevzdání studijnímu vedoucímu.
Na začátku a na konci lekce je obvykle cíl nebo závěr výuky.
Abychom Vám pomohli rozhodnout o nejlepším použití výukových materiálů, prostudujte
možnosti uživatele na několika dalších stranách.
Úrovně materiálů k dispozici
Tento program je uzpůsoben pro všechny uživatele s dodatečnými rozšiřujícími materiály a
doporučenou literaturou k dispozici v příloze na konci.
MOŽNOSTI UŽIVATELE
Program ‚Buďte svým vlastním šéfem’ byl vytvořen s ohledem na maximální flexibilitu
použití.
Díky komplexnímu průzkumu výukových potřeb si uvědomujeme potřeby uživatelů z různých
skupin, především žen, lidí z etnických menšin, imigrantů, lidí v zemědělských oblastech a
mladých lidí a proto jsme na základě těchto potřeb připravili řadu možností. V žádném
případě se nejedná o vyčerpávající řadu a proto uvítáme, když si vytvoříte svůj vlastní styl
výuky.
Současné úrovně znalostí a schopností
Následující stránky obsahují shrnutí všech modulů výuky v programu, spolu s jejich cíly.
Díky těmto shrnutím budete mít přehled o obsahu a úrovni programu. Následně si můžete
zvolit různé možnosti učení podle Vašich současných úrovní znalostí a schopností. Použijte
dotazník sebehodnocení, který Vám pomůže otestovat Vaše aktuální znalosti v dotazníku
k zahájení podnikání, nebo si promluvte s vedoucím výuky, aby Vám pomohl určit, jakou
podporu potřebujete.
Volba 1: Používejte školící materiály nebo CD Rom sami, bez jakékoli podpory. Moduly
mohou být používány pro samostudium a pomáhat v osobním rozvoji. Pošlete vypracované
úkoly prostřednictvím webových stránek nebo kanceláři ve své zemi uvedené na začátku
tohoto dokumentu, abyste získali zpětnou vazbu a případné potvrzení.
Volba 2: Mohou být poskytnuty konzultace nebo telefonická podpora pro případné
konzultace a vedení. Kontaktujte opět Vaši místní kancelář, abyste probrali možnosti.
Volba 3: Používejte některé nebo všechny moduly s podporou přednášek a seminářů.
Použití modulu jako průvodce pro semináře Vám umožní číst a studovat materiály poté.
Kontaktujte opět Vašeho poskytovatele.
Volba 4: Míchejte a vybírejte, co se Vám nejvíce hodí. Navštěvujte některé semináře nebo
přednášky, používejte webové stránky k odevzdání modulů nebo používejte
hotline/konzultace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.
Volba 5: Jděte na www.eubyob.eu a řiďte se instrukcemi pro studenty.
PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ
Existuje mnoho variací, jak by mohl vypadat Váš business plán. Každá banka na hlavní třídě,
agentura na podporu podnikání nebo školící organizace Vám dá kopii své vlastní verze
business plánu, buď ve formě brožury nebo CD nebo obojího. Také na internetových
stránkách jsou k dispozici různé formáty.
Business plán obsahuje nezbytné informace Vás a Vašem nápadu na podnikání a umožňuje
Vám uvést, co dělá Vás nebo Váš nápad jiným. Měl by také být schopen ukázat potenciálním
půjčovatelům Vaše znalosti a nadšení pro Váš plánovaný projekt.
Pro každé obchodní podnikání, ať malé nebo potenciálně velice velké, je užitečné formulovat
své vlastní nápady, neboť Vám to pomáhá ujasnit si, co zamýšlíte dělat, jak to uděláte, kde a
pro koho. Při sepsání Vašich záměrů můžete také identifikovat mezery ve svých znalostech.
Je mnohem snadnější tyto mezery doplnit než začnete, než až začnete, kdy už potřebujete
vydělávat peníze.
Když splníte úkoly v každém modulu, budete mít informace pro Váš business plán
pohromadě.
PRŮVODCE K MODULŮM
Modul 1: Osobní vlastnosti
Cíle
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
Usnést se na svých osobních silných a slabých stránkách
Identifikovat úrovně spolehlivosti ve svém podniku
Zjistit, jaké styly výuky Vám nejvíce vyhovují
Znát úrovně Vašich současných znalostí a schopností
Identifikovat další podporu pro svůj nápad
Shrnutí
Tento modul Vám pomůže zjistit, zda je samostatná výdělečná činnost pro Vás vhodná a jak
nejlépe můžete své schopnosti použít, abyste Vaši nápad na podnikání nejlépe využili.
Pomůže Vám zjistit, jaký způsob studia Vám bude vyhovovat – zda prostřednictvím
praktických seminářů nebo na základě případových studií nebo vyplňování pracovních
tabulek on-line s podporou vedoucího výuky.
Modul začíná krátkým kvízem, který Vám pomůže se rozhodnout, zda samostatně
výdělečná činnost je něco, co opravdu chcete dělat.
Pomáhá Vám identifikovat Vaše silné a slabé stránky, prostor pro další rozvoj a nejlepší
způsoby učení. Modul Vám pomůže identifikovat, co již víte o typu podnikání, do kterého
chcete jít, nebo zda budete potřebovat pomoc s transformací Vašeho podnikatelského
nápadu do komerčního podniku. Pokud ještě nemáte svůj podnikatelský nápad, bude se jím
zabývat Modul 2.
Modul 2: Podnikatelský nápad
Cíle
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
Vytvořit dostatek nápadů k zahájení podnikání
Identifikovat obecné podmínky na trhu, kam chcete vstoupit
Identifikovat svého typického zákazníka
Identifikovat potřeby svého typického zákazníka
Vědět, jak použít své osobní znalosti, schopnosti a školení, abyste pokročili s Vaším
podnikatelským nápadem.
Shrnutí
Tento modul zahrnuje tvorbu nápadů na podnikání nebo rozvoj Vašeho podnikatelského
nápadu do uskutečnitelného projektu. Zkoumá různé přístupy k rozvoji podnikání a pomáhá
Vás motivovat s pomocí dalších zdrojů za účelem nalezení nových výrobků, služeb nebo
trhů. Modul zahrnuje vyzkoušené a ověřené přístupy k tvorbě podnikatelských nápadů a
pomůže ve všech fázích rozvoje podnikání.
Modul 3: Zákonné požadavky
Cíle
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
§
Identifikovat různé typy struktur podnikání
Znát základní pravidla danění a pojištění
Identifikovat zákony vztahující se k Vašemu podnikání
Vybrat jméno pro svou firmu v souladu se zákonnými požadavky
Vybrat pojištění vhodné pro Vaše podnikání
Zahájit procedury vymáhání nedobytných pohledávek
Shrnutí
Většina lidí, kteří začnou podnikat, si není vědoma legislativy, která má vliv na jejich
podnikání. Tento modul Vás nejdříve nasměruje k profesionálním radám a poskytne základní
popis hlavních zákonů, které se vztahují na všechny majitele malých firem, a objasňuje různé
typy pojištění, zdanění a penzijních plánů, se kterými se pravděpodobně setkáte.
Zdanění bude probráno jak u majitelů tak firmy. Nebude probírat specifické situace a proto
se budete potřebovat obrátit na svého profesionálního poradce, jaký mají Vaše okolnosti vliv
na Vaše zdanění.
Modul 4: Marketing a prodej
Cíle
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
§
Rozhodnout o své nabídce výrobků a služeb k uspokojení potřeb zákazníků
Rozumět základním principům marketingové strategie
Vytvořit cenovou strategii pro stanovování cen své služby nebo produktu
Vytvořit plán propagace svého podnikání
Naplánovat své prodejní aktivity
Napsat marketingový plán svého podnikání
Shrnutí
Tento modul uvádí do koncepce marketingové strategie. Je důležité spojit svou
marketingovou strategii s finančními částmi Vašeho business plánu, abyste si ujasnili, kolik
propagace potřebujete pro dosažení tržeb předpovídaných ve Vašem plánu.
Oblast marketingu obsahuje množství specifických pojmů. Tento modul obsahuje pojmy, se
kterými jste se možná již setkali, avšak plně jim nerozuměli, jako ‚Programové prohlášení‘,
‚Životní cyklus produktu’, ‚Marketingový mix’ a jiné.
Tento model pomáhá udělat základní rozhodnutí o Vaší službě/výrobku, trhu., zákaznících,
reklamní činnosti a nejdůležitějších aspektech prodeje, které potřebujete zvážit.
Úkol na konci modulu může být využit jako součást Vašeho celkového business plánu.
Modul 5: Finance
Cíle
Na konci modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
§
§
§
Odhadnout cenu zahájení Vašeho podnikání
Sestavit a kontrolovat rozpočty
Předpovědět peněžní toky a zisky a ztráty
Sledovat a řídit finance Vašeho podnikání
Identifikovat, jaký potřebujete účetní systém
Používat jednoduché účetní systémy a ohodnotit jiné systémy
Získat bankovní reference
Zacházet ve Vašem účetnictví s DPH
Shrnutí
Tento modul Vám pomůže zbavit se všech obav, které máte z řízení svých financí. Při práci
s tímto modulem zažijete pocit úspěchu, až budete schopni převést vše, co jste se naučili, na
Vaše vlastní podnikatelské potřeby.
První, co máte v tomto modulu za úkol, je kalkulace Vašeho osobního rozpočtu. To je dobrý
začátek, neboť Vás to přiměje pečlivě analyzovat své osobní výlohy. Vaše podnikání musí
tyto náklady pokrýt, proto je důležité vědět, kolik z Vaší firmy potřebujete každý týden nebo
měsíc vzít na životní náklady. Následně jste požádáni o kalkulaci provozních nákladů
Vašeho podnikání, finance potřebné na jeho rozběh a bod, kdy se vyrovnají náklady a
příjmy. Díky praktickým cvičením a příkladům v tomto modulu připravíte předpověď
peněžních toků.
Vedení záznamů o penězích přicházejících do firmy a odcházejících z ní je životně důležité a
modul Vám představuje některé z možných typů pokladních deníků a účetních systémů.
Také je pokryto, jak vyplnit bankovní reference a zacházet s půjčkou.
Modul 6: Financování / Investice
Cíle
Na konci modulu byste měli být schopni:
§
§
§
Identifikovat různé možnosti financování Vašeho podnikání
Porovnat dostupné možnosti financování
Rozhodnout o pravděpodobné návratnosti Vašich uskutečněných investic
Shrnutí
Tento modul Vám pomůže identifikovat schémata a programy státního a místního
financování, které pomohou podnikání rozběhnout. Ty zahrnují programy financované vládou
a upozorňují na užitečné internetové adresy, kde můžete zjistit, zda máte nárok. Také
pomůže porovnat možnosti financování např. bankovním úvěrem a srovnává
pravděpodobnou návratnost investice do vašeho podnikání s úrokem, který byste mohli
získat, pokud byste peníze nechali na spořícím účtu.
Modul 7: E-Business/ Obchodování po Internetu
Cíle
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
Rozhodnout, jaké technologie Vaše podnikání potřebuje
Identifikovat počítačové procesy užitečné pro Vaše podnikání
Rozumět prvkům online marketingu a prodeje
Rozumět online procesům a internetovým pojmům
Shrnutí
Tento modul bude identifikovat základní principy založení podnikání na Internetu a procesy,
které je nutné před zahájením obchodování přes Internet absolvovat. Bude probrán ebusiness a evropská legislativa včetně ochrany práv zákazníků a intelektuálního vlastnictví a
také základní principy nákupu i prodeje.
Budou použity praktické příklady, které pomohou vysvětlit veškeré potenciální problémy a
budou použita řešení a případové studie pro poskytnutí praktické podpory za účelem
maximalizace prodejů prostřednictvím Internetu.
Modul 8: Business plán
Cíle
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
Dát dohromady všechny získané informace a splněné úkoly v tomto programu do
smysluplného business plánu
Identifikovat hlavní obsah plánu a jeho využití
Připravit finanční předpověď pro Vaše podnikání
Vytvořit Váš plán v podobě dokumentu nebo v elektronických verzích
Shrnutí
Váš business plán bude mít pro Vás zvláštní význam, neboť bude obsahovat všechny
aspekty programu, které potřebujete k pokrytí Vašeho vlastního podnikání. Všechny aspekty
jsme však dali dohromady ve flexibilním formátu, který může být použit jako šablona pro Váš
vlastní business plán. Pokud budete pracovat se všemi moduly v programu, měli byste být
schopni dát všechny úkoly dohromady, takže vytvoří Váš plán. Každou sekci můžete probrat
se svým obchodním poradcem nebo vedoucím výuky, než pokročíte k další sekci, a případě
bude ohodnocena. Hodně štěstí s Vaším podnikatelským nápadem!
Užitečné vzory
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Formulář žádosti o vydání živnostenského listu
Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007
Oznámení o zahájení / ukončení samostatné výdělečné činnosti
Přihlášení se ke zdravotnímu pojištění
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
Pracovní smlouva
[8] Faktura
[9] Obchodní smlouva
[10] Smlouva o dodávkách zboží
[11] Obchodní podmínky
[12] Objednací list – VZOR: Nový zákazník
SHRNUTÍ
Když jste si nyní tento dokument prostudovali, budete schopni určit, jak jej nejlépe využít.
Cíle a shrnutí každého modulu Vám poskytují jasnou cestu k dosažení Vašeho cíle – založit
a provozovat malou firmu.
Založení firmy a její přežití nemusí být vždy jednoduché, avšak znalosti a dovednosti, které
prací s programem ‚Buďte svůj vlastní šéf‘ získáte, spolu s vyhledáním veškeré dostupné
pomoci a podpory, zvýší potenciál Vašeho podnikání uspět.
Když jste si nyní tento dokument prostudovali, budete schopni určit, jak jej nejlépe využít.
Cíle a shrnutí každého modulu Vám poskytují jasnou cestu k dosažení Vašeho cíle – založit
a provozovat malou firmu.
Založení firmy a její přežití nemusí být vždy jednoduché, avšak znalosti a dovednosti, které
prací s programem ‚Buďte svůj vlastní šéf‘ získáte, spolu s vyhledáním veškeré dostupné
pomoci a podpory, zvýší potenciál Vašeho podnikání uspět.
OTÁZKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ
Vy a Váš podnikatelský nápad
O Vás:
Jste připraveni na dlouhou pracovní dobu?
Vedete si při řešení problémů dobře?
Umíte čelit překážkám a udržet si dobrou náladu?
Probrali jste svůj nápad se svou rodinou?
Můžete se spolehnout na jejich podporu?
O typu podnikání, které zvažujete:
Jste přesvědčeni, že poptávka bude dostatečná?
Ověřili jste si to rozhovorem s potenciálními konkurenty?
Mluvili jste s ostatními jinde v dané oblasti obchodu?
Jste si jistí, že tato oblast obchodu neupadá?
Pokud jsou důležité odborné znalosti, máte je?
Vidíte v tom pro sebe dlouhodobou budoucnost?
Jedná se o něco, co budete dělat s radostí?
Pokud přebíráte již existující firmu:
Jste uspokojeni, co se týče důvodu prodeje?
Viděl jste revidované účty za poslední tři roky a poradil jste se o nich s odborníky?
Je to opravdu to, co chcete, jste si jistí, že Vás to nezajímá jen proto, že je firma nyní na
prodej?
Víte přesně, co budete dostávat za cenu, kterou budete platit a jestli je tato cena fér?
Měli jste příležitost několik dní pracovat v daném oboru a byli jste spokojení?
Rozumíte dobře svým povinnostem vyplývajícím z pronájmu?
Jste si jistí, že Vás prodávající netlačí do ukvapeného rozhodnutí?
Pokud si na koupení podnikání potřebujete půjčit peníze, vzali jste do úvahy výši splátek a
úroků?
O Vašich prostorách:
Jste si jisti, že je místo dobré?
Pokud prostory kupujete, můžete si to dovolit a zbývá Vám dost na zásoby a rozběh
podnikání?
Prohlédli jste si prostory pečlivě, uvnitř i zvenčí?
Využíváte služeb odborníka nebo odhadce?
Ohledně právní stránky prostor:
Ať už kupujete nebo pronajímáte, poradili jste se s právníkem?
Pokud se zavazujete k pronájmu, rozumíte plně souvisejícím povinnostem a právům?
Pokud máte prostory k dispozici neformálně, řekněme měsíc za měsícem bez nájemného,
uvědomujete si, že nemáte žádnou jistotu trvání?
Proveditelnost, přirážka a zisk:
Víte, jaké procento zisku můžete očekávat, že získáte na svých prodejích?
Vypočítali jste nebo si nechali poradit objem tržeb, kterého potřebujete dosáhnout, abyste
nebyli ve ztrátě?
Získávání financí a business plány:
Ať už business plán potřebujete nebo nepotřebujete pro získání financí, připravili jste si
předpověď příjmů, výdajů a zisku?
Je Vaše očekávání tržeb reálné a stanovili jste dostatečné rezervy pro náklady, režijní
náklady a provozní kapitál?
Probrali jste svůj business plán s někým, kdo Vám může dát radu vyplývající ze zkušeností?
Pokud jste svůj business plán předložili za účelem získání financí a byl odmítnut, zjistili jste
důvod a učinili něco pro odstranění závady?
Pokud by to byl nápad někoho jiného a byli jste požádáni do něj vložit peníze, udělali byste
to?
A Vaše úkoly:
Rozumíte systému DPH, pokud ne, poradíte se, zda byste se měli stát plátci DPH?
Pokud se registrujete pro platby DPH, jste si jisti, že toto schéma bude pro Vás
nejvýhodnější?
Pokud nemáte zkušenosti s účetnictvím atd., hledali jste radu ohledně toho, jaký systém je
pro Vás nejvhodnější a jak jej máte vést?
Pořídili jste si všechna pojištění, která jsou vyžadována buď v souvislosti s pronájmem, podle
zákona? Jste opatrní? Zajistili jste se proti ztrátám způsobeným ohněm nebo jinými možnými
riziky?
Propagace a prodej:
Máte strategii, aby Vaše jméno znali potenciální zákazníci?
Uvažovali jste již nad obchodním názvem nebo logem?
Uvážili jste nejlepší a cenově nejpříznivější možnosti propagace Vaší služby nebo výrobku?
Máte rezervní plán, pokud Vaši potenciální zákazníci nesplní očekávání?
Uvažovali jste o zvláštní zahajovací kampani, abyste své podnikání nastartovali?
Pro zajištění úspěšnosti podnikání:
Znáte důvod, proč většina ostatních neuspěla, že ano?
Budete vyhledávat radu ohledně všeho, kde si nejste jistí, abyste se nedostali do potíží, že
ano?
PŘEJEME VÁM HODNĚ ŠTESTÍ A ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ.
Poznámka: náš dotazník byl vytvořen za účelem odkrytí případných slabých stránek Vašeho
podnikatelského nápadu. Pokud jste na některou otázku odpověděli ‚Ne‘, musíte tomuto
bodu věnovat zvýšenou pozornost.
20
MODUL 1: OSOBNÍ VLASTNOSTI
CÍLE
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
Určit Vaše osobní silné a slabé stránky
Identifikovat úroveň motivace a důvěry ve Váš projekt
Zjistit, jaké styly učení Vám nejvíce vyhovují
Určit současnou úroveň svých znalostí a schopností
Rozhodnout se, jak se nejlépe vyrovnat s úspěchem nebo neúspěchem
ÚVOD
Cílem tohoto modulu je upozornit na rizika spojená s vlastní výdělečnou činností a jak využít
Vaše osobní silné stránky k překonání těchto potíží. Každý má svůj vlastní způsob učení a
proto Vám tento modul pomůže zvážit, jaký styl studia Vám nejvíce vyhovuje. Materiály
tohoto programu se mohou používat různě, prostřednictvím případových studií, CD Romu
nebo interaktivní práce, aby vyhovovaly Vašemu stylu učení.
Tento modul se také zabývá identifikováním oblastí osobního a obchodného rozvoje, stejně
jako pozdější moduly a jiné doplňující materiály.
Vyplňte prosím následující dotazník na zjištění Vaší osobní situace před začátkem
podnikání. Vhodné zakroužkujte.
DOTAZNÍK 1: VYHOVUJE MI SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST?
POSTOJ
1
2
3
4
Má schopnost sám začít
pracovat je
špatná
dostačující
Dobrá
vynikající
Rozhoduji se
pouze, když
není jiná
možnost
neochotně
dost dobře
rychle a
přesně
Mohu pracovat sám /
sama
pouze není-li
jiná možnost
neochotně
dost dobře
rychle a
přesně
Mohu převzít
odpovědnost a v případě
Ne
v některých
ve většině
vždy
21
potřeby vést ostatní?
případech
případů
Můj zdravotní stav je
špatný
ucházející
Dobrý
vynikající
Rodinná podpora
neexistuje
je
neochotná
je dobrá
na 101%
Mé plánování času je
chaotické
dostačující
Dobré
vynikající
Nechám si poradit
za žádných
okolností
zřídkakdy
Občas
často
Osobní vztahy zvládám
s obtížemi
celkem
dobře
dost dobře
skutečně
velmi
dobře
Své nápady sděluji
ostatním
obtížně
celkem
dobře
dost dobře
skutečně
velmi
dobře
Mé nadšení
neexistuje
stoupá a
klesá
je dobré
je velké a
trvalé
Mohu žít s nejistým
příjmem?
Ne
snad
Ano
jaká
nejistota?
Nacházím příležitosti
obtížně
celkem
dobře
dost dobře
velmi
dobře
Úspěch závisí na
štěstí
počátečním
kapitálu
Zákaznících
mě
Výklad
Více než dva kroužky ve sloupci 1
Více než pět kroužků ve sloupci 2
Celkem osm nebo více kroužků ve sloupcích 3 a 4 -
ještě podnikání zvažte
ještě podnikání zvažte
jděte do toho!
1 JAKÝ JE VÁŠ PREFEROVANÝ STYL UČENÍ?
Jak se učíte?
Všichni máme styl výuky, který nám
vyhovuje:
(a) Některým vyhovuje studovat vizuálně –
při čtení si zároveň věci představujeme.
Lépe se nám učí z obrázků, diagramů a
ukázek, než z knih nebo přednášek.
(b) Některým vyhovuje informace slyšet –
při čtení nebo psaní si v duchu daná slova
říkáme. Rádi si necháme věci vysvětlit
osobně.
22
(c) Některým vyhovuje získávat informace
praxí – dáváme přednost samostatné
práci. Učíme se z našich zkušeností.
Co z výše uvedeného Vám připomíná
Vás?
Stavějte na svých vlastních úspěších a
buďte na své pokroky hrdí. Nesnažte se
srovnávat s někým jiným.
Pamatujte – chyby jsou důležitou částí
procesu učení. Jenom padáním z kola se
naučíte správně řídit!!
Jakmile budete vědět, jaký styl učení Vám
nejvíce vyhovuje, budete studovat rychleji
a snadněji.
1.1 RŮZNÉ STYLY UČENÍ
Jako studenti preferujeme určité styly
výuky. Jiní lidé – učitelé a studenti – se
nemusí vždy chovat tak, jak se nám to
hodí. Studenti si nemusí uvědomit, že
jakákoli strategie učení, která funguje, je ta
pravá. Dejte si pozor, aby nejvhodnější
styl výuky pro studenty nebyl vyřazen ve
prospěch
metody,
kterou
preferuje
vyučující. Je potřeba, aby studenti zjistili,
jaké metody jim při učení nejvíce
vyhovují..
Mnoho studentů zjistí, že když najdou styl
učení, který jim vyhovuje, budou moci své
studium lépe řídit a dělat větší pokroky.
Když studenti chápou, jak jim učení
pomáhá, mohou využít metody, které jim
pomohou jak s budováním sebedůvěry,
tak s pokrokem.
Jsou tři hlavní kategorie stylů učení:
Zrakový Studenti mají tendenci
informaci v duchu ‚vidět‘. Mohou mít pocit,
že potřebují vidět informace na papíru, aby
se je naučily. K porozumění preferují
informace číst.
Sluchový - Studenti často potřebují o
tématu hovořit nebo si opakovat informace
nahlas, aby se je naučily. Preferují učení
na přednášce nebo názorným příkladem
namísto studia z knihy.
Pohybový - Studenti si potřebují činnost
vyzkoušet, aby se ji naučili. Tito studenti si
to, co se chtějí naučit, musí napsat.
Důležitou součástí procesu učení je u nich
pohyb svalů jejich těla. Někteří studenti
uvedli, že se naučili číst tak, že kreslili
slova ukazováčkem.
Většina lidí inklinuje k jednomu stylu, ale
občas mohou využít i jiné. Je dobré
vyzkoušet různé styly učení a uvědomit si,
že žádný přístup není správný nebo
špatný. Užitečné je vše, co pomáhá při
procesu učení.
2 OSOBNÍ SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A
HROZBY
2.1 ANALÝZA SWOT
Analýza SWOT je mimořádně užitečná
technika, která Vám pomůže soustředit se
na
své
vlastní
charakteristiky
a
identifikovat oblasti, kde můžete začít
podnikat, identifikovat problémy a najít
řešení. Může se také později využít na
23
všechny druhy situací, ke kterým
v podnikání dochází. Analýza SWOT je
zkratka slov Strengths (silné stránky),
Weaknesses
(slabé
stránky),
Opportunities (příležitosti) a Threats
(hrozby).
K vyplnění analýzy SWOT je potřebná
velká upřímnost a může být užitečné
zeptat se někoho, kdo Vás velmi dobře
zná, aby ji také vyplnil a poskytl Vám
nezávislý pohled.
Analýza SWOT obvykle vypadá jako
mřížka, která se skládá ze čtyř sekcí,
každá pro jednu oblast SWOT: Silné a
slabé stránky, příležitosti a ohrožení.
Šablona analýzy SWOT zahrnuje otázky
týkající se dané sekce. Jedná se o
příklady otázek či témata k diskuzi a
samozřejmě mohou být upraveny podle
předmětu analýzy. Povšimněte si, že
mnoho z otázek se týká i jiných oblastí
analýzy SWOT – použijte je, jak budete
považovat za nejvhodnější, a vytvářejte
vlastní, které budou vyhovovat aktuálně
analyzovanému problému. Je důležité
jasně identifikovat předmět analýzy
SWOT, neboť se jedná o pohled na věc,
ať už je to společnost, produkt, návrh,
nápad, metoda, možnost, atd.
TABULKA 1: ŠABLONA OSOBNÍ ANALÝZY SWOT
Osobní analýza SWOT
Silné stránky
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Komunikační schopnosti?
Dovednosti?
Plánování času?
Použití zdrojů?
Schopnost delegovat?
Zkušenost, znalosti?
Schopnost vytvářet sítě?
Sebemotivace?
Vždy přichází s novými nápady?
Místo a geografie?
Kvalifikace, důvěryhodnost?
Dobrý s IT
Dokončí všechno, co začne?
Přátelé, podpora rodiny?
Schopnost financovat?
Slabé stránky
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Osobní okolnosti?
Mezery v dovednostech?
Pověst?
Špatné hospodaření s penězi?
Vlastní zranitelnost?
Nemůže pracovat rychle, pod
tlakem, dodržet termíny?
Nedostatečné finance?
Žádné kvalifikace?
Snadno se rozptýlí, má potíže
dokončit úkoly?
Morálka, odhodlání, vůdcovství?
Žádná podpora?
Nemá rád administrativu?
Nízká sebedůvěra?
24
Příležitosti
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Hrozby
Často jej/ji žádají jiní lidé o
pomoc?
Děti dospělé nebo dostatečně
velké, aby se o sebe postaraly?
Více času?
Technologický vývoj a inovace?
Nové trhy, např. na Internetu?
Může se přestěhovat?
Má přátele v zahraničí?
Nalezen nový program školení?
Rozrostly se zájmy?
Pozvání od přátel přidat se
k obchodnímu projektu?
Vliv sezóny, počasí?
Více peněz k investování?
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Politické – možná ztráta výhod
od státu?
Dopady legislativy?
Vliv životního prostředí?
Vývoj
IT
–
nedostatek
schopností?
Rodinné závazky?
Problémy s dluhy?
Omezení – zdravotní problémy?
Obavy
z důvodu
počasí
/
sezóny?
Negativní poznámky rodiny?
Nedostatečné zabezpečení?
Nepřekonatelné slabé stránky?
2.2 A CO VY?
Jméno ………………………………………………….
Datum …………………………………………………...
Co dělat
Na těchto stránkách naleznete otázky,
které pomohou zjistit, jak jste si jistí
v podnikání a jaké školení potřebujete. To
nám pomůže naplánovat školení tak, aby
vyhovovalo Vašim individuálním potřebám.
Neexistují žádné správné odpovědi „ano“
nebo „ne“, protože je každý člověk jiný.
Při odpovídání prosím pamatujte na dvě
§
§
Je důležité říci, co si opravdu
myslíte, aby Vaše odpovědi
odrážely Váš pocit.
Zodpovězte všechny otázky –
žádnou nepřeskakujte!
Výsledky dotazníku zůstanou jen mezi
Vámi a školitelem. Nebudou poskytnuty
nikomu jinému.
věci:
Instrukce pro vyplnění dotazníku:
Zakroužkujte 1:
Pokud o tom víte málo
Jste to vlastně nikdy nedělali
Cítíte, že byste k tomu potřebovali školení
Zakroužkujte 2:
Pokud myslíte, že o tom něco víte
25
Občas jste se s tím setkali
Cítíte, že byste potřebovali pomoci se samostatným zvládnutím
Zakroužkujte 3:
Máte-li o tom dobré znalosti
Bylo to dříve součástí Vaší práce
Cítíte, že osvěžení nebo aktualizace by prospěla
Dělali jste to dříve, ale uvítáte prověření
Zakroužkujte 4:
Cítíte-li se zcela kompetentní
Jste si jistí, že to zvládnete bez školení
Můžete své schopnosti v této oblasti dokázat
DOTAZNÍK 2: VAŠE SOUČASNÉ DOVEDNOSTI/ ZNALOSTI
Ref. č.
Prvek
Otázka
Hodnocení
1. Vytvořit životopis
1
2
3 4
2. Uvést schopnosti týkající se mého 1
navrhovaného podnikání
2
3 4
3. Zhodnotit mé osobní silné a slabé 1
stránky
2
3 4
4. Plánovat si efektivně čas
1
2
3 4
formu 1
2
3 4
mého 1
2
3 4
3. Určit všechny náklady na zahájení 1
mého podnikání
2
3 4
1. Mého výrobku nebo služby
1
2
3 4
2. Zákonů souvisejících s prodejem
1
2
3 4
3. Různých metod prodeje, které mám 1
k dispozici
2
3 4
1. Skupiny mých cílových zákazníků
2
3 4
JSEM SCHOPEN:
1.1
1.2
Připravenost
Plánování
projektu
1. Vybrat nejvhodnější
společnosti
2. Zjistit předpisy
podnikání
právní
týkající
se
MÁM ZNALOSTI:
1.3
Prodej
MÁM ZNALOSTI:
2.1
Marketing (1)
1
26
3.1
2. Různých
metod
shromažďování 1
informací o zákaznících a konkurenci
2
3 4
3. Jak odhadovat budoucí prodeje
1
2
3 4
1
2
3 4
1
2
3 4
1
2
3 4
Rozpočet
1. Jak připravit rozpočet firmy
Stanovování
cen
Bod 2. Jak vypočítat bod zvratu
zvratu
3. Jak stanovit cenu výrobku/služby
3.2
Marketing (2)
1. Jak používat informace o trhu a zjistit 1
nabídku a poptávku
2
3 4
4.1
Marketing
prodej
1. Jak vytvořit dotazník na průzkum trhu
1
2
3 4
2. Jak vytvořit dopis pro přímý prodej
1
2
3 4
3. Jsem si jistý v prodávání a diskutování 1
se zákazníky
2
3 4
Rozpočet
1. Jak vést zásoby a účtování
1
2
3 4
Prognóza
hotovosti
2. Jak připravit podrobnou předpověď 1
rozpočtu
2
3 4
1. Jak se dělá daňový výměr
1
2
3 4
2. Rozdíl mezi zdaněním společností 1
s ručením omezeným, živnostníků a
společných podniků
2
3 4
3. DPH
1
2
3 4
4. Sociální pojištění
1
2
3 4
1. Účetní terminologie
1
a
Seminář
4.2
Řízení financí
5.1
Danění
MÁM DOBRÉ ZNALOSTI:
5.2
Vedení
2 3 4
27
účetních knih
6.1
6.2
2. Pokladní kniha, účetní deník a hlavní 1
účetní kniha
2 3 4
3. Různé metody vedení záznamů
1
2 3 4
Peněžní tok, 1. Jak se tyto dokumenty připravují a co 1
Výkaz zisků a
každý z nich představuje
ztrát,
2. Jak se připravuje podrobná předpověď 1
Rozvaha
příjmů a výdajů
2 3 4
Finance
1. Vytváření výkazu zisků a ztrát
1
2 3 4
Seminář
2. Příprava předpovědi ziskovosti
1
2 3 4
1. Jak připravit business plán
1
2 3 4
2. Jak ověřit hodnotu plánu
1
2 3 4
3. Jak plán prezentovat
1
2 3 4
1. Jaký zaujmout přístup k bankovnímu 1
úředníkovi
2 3 4
2. Různých dostupných zdrojů financí
1
2 3 4
3. Kde získat pomoc a radu
1
2 3 4
4. Typy dostupných prostor a jak si vybrat 1
2 3 4
5. Legální omezení použití prostor
1
2 3 4
1. Skloubení
všech
relevantních 1
informací pro vytvoření business plánu
2 3 4
2 3 4
MÁM ZNALOSTI:
7.1
7.2
8.1
Business
plán
Získávání
financí
Business
plán
Seminář
8.2
Přehled
plán
Školení
a 1. Plánování a provoz malé firmy
1
2 3 4
2. Upozornění na možné problémy / 1
nepředvídané skutečnosti
2 3 4
28
8.3
Informační
technologie
3. Možnost dalšího školení
1
2 3 4
1. Word / Excel
1
2 3 4
2. Databáze
1
2 3 4
3. Práce s textem
1
2 3 4
4. Internet
1
2 3 4
5. E-mail
1
2 3 4
6. Skenování
1
2 3 4
7. Účetní programy
1
2 3 4
3 JAK SI VĚŘÍTE?
Věřit sám sobě je důležité téměř ve všem,
co děláme, přesto se mnoho lidí necítí při
jednání s jinými lidmi dobře. Nedostatek
sebedůvěry se může stát překážkou na
cestě k úspěchu. Pokud by Vás někdo
žádal o peníze a byl nervózní, rozpačitý a
nejistý, chtěli byste jeho projekt podpořit?
Jak důvěryhodně působíte na ostatní?
Vaše úroveň se může projevovat různými
způsoby, např. v chování, jazyce těla,
způsobu komunikace, co a jak říkáte atd.
Podívejte se na následující srovnání
sebevědomého
chování
a
chování
spojeného s nízkým sebevědomím. Co
z toho poznáváte na sobě a na lidech
okolo sebe?
TABULKA 2: SEBEDŮVĚRA
Sebedůvěra
Neděláte si starosti, co si myslí druzí, když
děláte to, co považujete za správné, přestože
Vás kritizují a smějí se Vám.
Jste ochotni podstoupit riziko a vyzkoušet
něco nového, přestože nemusíte uspět.
Přiznáte si, když jste udělali chybu a poučíte
se z ní.
Nečekáte po každém úspěchu na gratulace
ostatních a rádi se v případě potřeby ujmete
vedení.
Zdvořile přijímáte pochvaly a nevysvětlujete,
proč se práce dobře dělala, ale souhlasíte,
že Vaše dobrá práce přinesla ovoce.
Nízká sebedůvěra
Děláte si starosti, co si budou lidé myslet,
pokud budete pokračovat.
Máte strach z neúspěchu a děláte rádi pouze
věci, které jsou Vám příjemné.
Snažíte se utajit své chyby a nebo obvinit
něco jiného, než sebe.
Obdivně sledujete ostatní a zároveň
zveličujete své vlastní zásluhy.
Odmítání pochval s vysvětlením, proč to byl
úspěch.
29
Na seznamu výše můžete vidět, že malá
sebedůvěra má na ostatní negativní
dopad. Sebevědomí lidé často působí
pozitivně, nadšeně a energicky, zatímco
lidé s malým sebevědomím působí
negativně a že nejsou ochotní se přidat
nebo si vzít práci navíc.
CÍL: MÍT PŘIMĚŘENOU DŮVĚRU VE
SVÉ SCHOPNOSTI.
Znejte svá omezení a pracujte na
úspěších, kterých jste již dosáhli.
Podívejte se na své silné stránky
identifikované výše a snažte se rozeznat,
kdy odpovídáte negativně, a přemýšlejte,
zda nemáte k dispozici alternativu. Mějte
realistická očekávání, ale stanovte si je
pokaždé o něco vyšší a to, co budete
dělat, bude upevňovat Vaši sebedůvěru.
Co je pro Vás důležité a čeho byste rádi
dosáhli?
Vytvořte krátký seznam, čeho byste rádi
v průběhu příštích 5 let dosáhli.
Stanovte si krátké zvládnutelné kroky,
které Vám pomohou Vašeho cíle
dosáhnout. Využívejte své silné stránky a
snižujte své slabé stránky. Soustřeďte se
na své příležitosti a mějte pod kontrolou
hrozby, kterým čelíte. Poté, co jste
definovali hlavní cíle ve svém životě,
určete první krok ke každému.
Tip: Ujistěte se, že se jedná o malý krok,
který by neměl zabrat více než hodinu
času!
Začněte řídit sami sebe
V této fázi musíte začít řídit sami sebe.
Naučte se rozeznat a porazit negativní
myšlenky, které mohou zničit Vaši
sebedůvěru. Živě si představujte, jak se
budete cítit a jak budete spokojení po
dosažení svých cílů. Představujte si, jak
bude firma vypadat za 12 měsíců.
Rozhodněte a jděte za tím!
Slibte si, že uděláte vše, co budete moci,
abyste dosáhli svých cílů a zavažte se
pokračovat v úsilí navzdory všemu, co se
Vám
objeví
v cestě.
Snažte
se
nevymlouvat, proč něco nemůžete udělat.
Vzdorujte všem pochybám, které můžete
mít, analyzujte aktuální rizika a vytvořte
strategii, jak firma překoná všechny další
hrozby.
Rozeberte své osobní a obchodní cíle a
identifikujte, jaké schopnosti potřebujete
k jejich dosažení. A pak zjistěte, jak tyto
schopnosti můžete získat. Neakceptujte
spěšná kompromisní řešení – hledejte
školení, které Vám umožní dosáhnout
Vašich cílů a ideálně Vám dá certifikát, na
který budete moci být hrdí.
Podnikáte?
Když začínáte, nesnažte se dělat všechno
chytře nebo komplexně. A neočekávejte
dokonalost – mějte potěšení z úspěšného
plnění malých úkolů.
Zvládnutí úspěchu i neúspěchu
Pište si aktuální úkoly a každý den nebo
týden odškrtávejte jejich plnění. Oslavujte
dosažení cílů a nedávejte všechny obtížné
úkoly na konec seznamu, ale nahoru.
Lehčí úkoly dělejte spíše večer než ráno.
Slibte si odměnu, když uděláte něco
složitého nebo obtížného a zůstaňte
pozitivní.
A na druhou stranu, naučte se zvládnout
neúspěch. Akceptujte, že pokud se
snažíte naučit něco nového, dopouštíte se
chyb. Pokud se zvyknete pohlížet na
chyby jako na součást učení, začnete je
vidět
v pozitivnějším
světle.
Slovy
Fridricha Nietsche, „Co mne nezabije, to
mne posílí!“
HODNĚ ŠTĚSTÍ A PŘEJEME VÁM ÚSPĚCH S VAŠÍM PODNIKATELSKÝM NÁPADEM!
30
31
MODUL 2: VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO
NÁPADU
CÍLE
Tento modul školení je úvodem k počátečním fázím vytváření podnikání. Modul ukazuje
komplexní proceduru budování firmy a specifickou práci, kterou je potřeba aby účastníci
kurzu udělali.
Modul školení je rozdělen do několika hlavních částí.
§
§
§
První část poskytuje začínajícím podnikatelům dovednosti vytvářet možné
podnikatelské nápady a vybírat ty, které jsou realizovatelné. Aby to udělali, budou
začínající podnikatelé provedeni logickými kroky programem. V průběhu hledání
„životaschopného podnikatelského nápadu“ by měl člověk myslet kreativně a řádně
prozkoumal interní a externí prostředí, které může mít pozitivní nebo negativní dopad
na novou firmu.
Druhá část se věnuje analýze trhu, nezbytné pro fázi zjišťování informací.
Třetí část poskytuje účastníkům školení další informace a tipy na různé techniky,
které se dají použít pro vytváření podnikatelského nápadu.
Je důležité, aby student věděl, že tento modul školení je připraven především jako průvodce
pro lidi se záměrem vytvořit a rozvíjet svou vlastní firmu v sektoru mikro a malých firem.
Předpokladem vytvoření úspěšné firmy je dobrý nápad na projekt a k tomuto je potřeba
přistupovat odpovědně. Pro získání představy o pozadí účastníka školení, ti, co již mají
nápad na projekt mohou během úvodního semináře udělat stručnou prezentaci.
Tato původní prezentace projektu se po skončení školení složeného ze sedmi modulů stane
konkrétnějším nápadem na projekt.
32
1 VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU – KROKY
K UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ
OBRÁZEK 1: VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU
1.1 VÝBĚR REALIZOVATELNÉHO PODNIKATELSKÉHO
NÁPADU (ČINNOST, DOVEDNOSTI, TRH, VÝROBKY,
SLUŽBY)
Každá nová firma, nový výrobek nebo
služba a nový marketingový přístup začal
jako nápad. Identifikace a analýza
podnikatelského nápadu musí projít
různými kroky. Než se ponoříme hlouběji
do procesu vytváření podnikatelského
nápadu, je potřeba posoudit Vaše
podnikatelské schopnosti co se týče
osobních dovedností, školení a znalostí.
Měli byste se zamyslet nad tím, jaké
schopnosti potřebujete, abyste uspěli při
vytváření malé firmy. „Šest faktorů
úspěchu“ pro vytvoření malé firmy jsou
sebemotivace, obchodní a odborné
znalosti, organizační a řídící schopnosti,
marketingové
schopnosti,
obchodníků se zákazníky a vize.
PRACOVNÍ LIST: SEBEHODNOCENÍ
Doporučujeme, abyste co nejpoctivěji
vyplnili
následující
sebehodnocení.
Jednoduše napište cokoli Vás napadne,
nedívejte se na to jako na cvičení. Vaše
první odpověď bude pravděpodobně
nejlepší. Jakmile cvičení dokončíte,
pokuste
se
identifikovat
obchodní
příležitosti,
které
odpovídají
Vašim
odpovědím.
vztahy
33
1. Uveďte alespoň pět až sedm věcí, které rádi děláte a ve kterých jste dobří.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Uveďte pět až sedm věcí, ve kterých nejste dobří nebo je děláte neradi.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Pokud by existovalo tři až pět produktů, které by zlepšily můj osobní život, jaké by to
byly?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Pokud by existovalo tři až pět produktů, které by zlepšily můj profesionální život, jaké
by to byly?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Když se lidé ptají, co dělat, jaká je Vaše odpověď? (uveďte jedno zaměstnání nebo
cokoli Vás v týdnu hlavně zaměstnává)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Uveďte pět věcí, které Vás ve Vaší práci baví.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Uveďte pět věcí, které Vás ve Vaší práci nebaví.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Když mi lidé říkají, co se jim na mě nejvíc líbí, jejich názor je:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Některým lidem se nelíbí, že já:
34
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Kromě svého hlavního zaměstnání uveďte další Vaše dovednosti nebo zkušenosti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Kromě toho, že se chci stát finančně nezávislým, bych byl(a) rád více:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Napište tři věci, které byste chtěli, aby se ve Vaší komunitě změnily nebo zlepšily.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
PRACOVNÍ LIST:
OSOBNÍ CÍLE A PLÁNY
Stanovení cílů je nejen rozvíjející se
mapou k úspěchu, ale ukazuje i nejlepší
alternativy, pokud byste si přáli nebo
potřebovali něco změnit. Své cíle byste
měli pravidelně procházet. Pomůže Vám
to posoudit, jak jste pokročili a umožní
dělat
rychlejší
a
informovanější
rozhodnutí. Věnujte několik minut vyplnění
následujícího dotazníku. Zjistíte, že je to
užitečné při stanovování a upravování
Vašich cílů.
1. Můj nejdůležitější důvod, proč chci pracovat sám/sama na sebe je:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Na práci na sebe se mi nejvíce líbí:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Chtěl(a) bych, aby má firma za pět let:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Když se ohlédnu na posledních pět let mé práce, cítím:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Má finanční situace je dnes:
35
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Nejdůležitější částí mého podnikání je (bude):
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Oblast obchodu, kde jsem opravdu dobrý(á), je:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Jakmile toto cvičení dokončíte, pečlivě
zvažujte své možnosti. Nyní jste připraveni
vytvořit podnikatelský nápad, který využije
Vašich schopností a příležitostí s ohledem
na možná rizika a Vaše finanční zdroje.
TABULKA 3: OSOBNÍ ROZVAHA
Osobní rozvaha: Identifikace Vašich finančních zdrojů
AKTIVA
Běžná aktiva (snadno převeditelná na hotovost)
Peníze na Vašich bankovních účtech
Akcie a cenné papíry (tržní hodnota)
Jiné
Fixní majetek
Domov
Vozidla
Jiné
CELKEM
PASIVA
Krátkodobé závazky (splatné účty)
Nájem / hypotéka
Měsíční výdaje (doprava, potraviny, veřejné služby, atd.)
Jiné
Dlouhodobé závazky (půjčky a leasingy)
Hypotéky
Bankovní půjčky
Leasingy
Jiné
CELKEM
ČISTÁ HODNOTA (celková aktiva – celková pasiva):
36
Další krok při budování nové firmy je vybrat pomocí
brainstormingu pět až deset podnikatelských nápadů (další
informace o technikách tvoření podnikatelských nápadů
naleznete ve třetí části modulu). Je potřeba identifikovat Vaše
nápady na projekty, které se podle Vašeho názoru zdají být
realizovatelné a ziskové.
Je užitečné podnikatelské nápady prosít jako v cedníku:
BRAINSTORMING
První fáze
prosévání
Druhá fáze
prosévání
10 podnikatelských
nápadů k dispozici
1-3
podnikatelské
nápady po diskuzi
s partnery
Třetí fáze
konečný výběr
1 nejlepší podnikatelský nápad
po důkladné analýze
37
OBRÁZEK 2: PROSÉVÁNÍ NÁPADŮ
1.2 ZVOLENÍ JEDNOHO NEJLEPŠÍHO PODNIKATELSKÉHO
NÁPADU
PRACOVNÍ LIST: VÝBĚR PODNIKÁNÍ
Následující pracovní list Vám pomůže
zvolit si podnikání, které je pro Vás to
pravé. Je důležité si na zhodnocení všech
aspektů vyhradit dostatek času. Při
vyplňování
se
řiďte
následujícím
postupem:
(1) Ve sloupci úplně vlevo seřaďte
podnikatelské
nápady,
o
kterých
uvažujete, v pořadí podle zájmu. V levém
horním poli tedy uveďte nápad, který Vás
nejvíce zajímá. Pod něj uveďte další
nápad a tak dále, až v levém sloupci
tabulky uvedete všechny možné nápady.
§
eliminujte všechny nápady, které
nedosáhly
v kategorii
unikátnosti
alespoň 3
Kolik nápadů zbývá? Pokud odpověď zní
„žádný“,
potřebujete
list
použít
k identifikaci, kde se potřebujete zlepšit a
vytvořit strategii ke zvýšení 1 na 2 nebo 3.
Pokud odpověď zní „více než jeden“, máte
příjemné dilema: zvolit si, jaké podnikání
zahájíte. Pokud odpověď zní „jeden“,
možná jste právě našli podnikání, které je
pro Vás to pravé.
(2) Nyní se zaměřte na každý nápad a
ohodnoťte jej známkou 0 – 3 v každé
z uvedených oblastí. Použijte následující
systém hodnocení:
Hodnocení
0 – žádné
1 - podprůměrné
2 – průměrné
3 - nadprůměrné
(3) Nyní čísla sečtěte. Níže jsou tipy, jak
čísla použít pro zúžení seznamu
podnikatelských možností:
§
§
eliminujte všechny nápady, jejichž
celkové skóre nedosáhlo 10
eliminujte všechny nápady, jejichž
celkové skóre v každé kategorii není
alespoň 2
Zde je pohled na každou z kategorií a některé věci, které byste měli při jejich
hodnocení zvážit:
VAŠE ZNALOST PODNIKÁNÍ
Kolik toho o podnikání víte? Budete muset
vynaložit extra čas a peníze, abyste se
38
podnikání naučili? Budete muset přibrat
partnera, protože o podnikání dost nevíte?
Hodnocení
podnikání
jsou vhodné právě pro dané podnikání. Do
jaké míry máte tyto schopnosti? Pokud je
postrádáte, jak bude obtížné je získat?
0 – žádné znalosti
Hodnocení
1 – některé nepřímé
znalosti podnikání
2
–
omezené
znalosti
3 – pracovní znalosti
0 – žádné
1
–
omezené
schopnosti
2
–
některé
schopnosti
3
–
značné
schopnosti
VAŠE ZKUŠENOST V OBORU
V některých případech můžete o daném
oboru vědět hodně, ale nemít mnoho
zkušeností. Vlastnili jste nebo pracovali
v tomto typu podnikání dříve? Do jaké
míry je osobní zkušenost v daném oboru
nezbytná?
Hodnocení
zkušenosti
0
–
žádné
1
–
nepřímé
zkušenosti
2
–
omezené
zkušenosti
3 – obeznámenost s
oborem
VAŠE DOVEDNOSTI
Ignorujte prozatím ty schopnosti, které
jsou společné pro každý Váš nápad a
pokuste se soustředit na schopnosti, které
SNADNOST VSTUPU
Přemýšlejte jak o nákladech na vstup do
daného oboru podnikání a konkurenčních
bariérách,
které
mohou
existovat.
Například zahájení poskytování nějaké
služby doma je relativně levné, ale pokud
už tuto službu poskytují jiní lidé, může být
obtížné se prosadit.
Hodnocení
velmi obtížný vstup
0 – zaplněný obor,
1
– je
možný
omezený vstup
2 – mix velkých a
malých konkurentů
3
–
doslova
neomezený vstup pro firmu
jakékoli velikosti
UNIKÁTNOST
Unikátnost nemusí nezbytně znamenat, že
doslova nikdo jiný neposkytuje stejný
výrobek nebo službu, může to znamenat,
že nikdo jiný daný výrobek nebo službu
neposkytuje stejným způsobem, jak to
plánujete Vy, nebo to může znamenat, že
Hodnocení
0 – Váš výrobek
nebo služba jsou volně k dispozici
1 – Váš výrobek
nebo službu nabízí jen
několik jiných firem
tento výrobek nebo službu neposkytuje
nikdo jiný ve Vaší oblasti. Hledáte nějaký
způsob, jak svůj výrobek nebo službu
odlišit od ostatních, kteří se již v daném
oboru pohybují.
2 – pouze jedna
nebo dvě jiné firmy
3 – žádná jiná firma
neposkytuje Váš výrobek
nebo službu
39
TABULKA 4: SEZNAM PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ
Podnikatelsk
ý nápad
Vaše
znalosti
Vaše
zkušenosti
Vaše
schopnosti
Snadnost
vstupu
Unikátno
st
Celke
m
Cvičení: Popište Váš hlavní nápad
Následující cvičení Vám pomůže připravit popis Vašeho hlavního podnikatelského
nápadu.
PODNIKATELSKÝ NÁPAD
Jméno firmy:
Firma bude poskytovat následující výrobky a služby:
Zákazníci jsou:
Firma bude prodávat následujícím způsobem:
40
1.3 OTESTUJTE VÁŠ PODNIKATELSKÝ NÁPAD ANALÝZOU
SWOT
Potřebujete vědět, zda je zvolený
podnikatelský
nápad
dostatečně
konkurenceschopný a ziskový. Jeden ze
způsobů
otestování
podnikatelského
nápadu je analýza SWOT. Analýza SWOT
je
mimořádně
užitečný
nástroj
k porozumění a rozhodování ve všech
typech situací, které ve firmě nastanou.
SWOT je zkratka pro Strengths (silné
stránky), Weaknesses (slabé stránky),
TABULKA 5: ANALÝZA SWOT: SILNÉ
Opportunities (příležitosti) a Threats
(ohrožení). Názvy jednotlivých částí
analýzy SWOT poskytují dobrý rámec pro
zhodnocení strategie, pozice a směřování
firmy nebo podnikatelského návrhu nebo
jakéhokoli jiného nápadu. Analýzu
SWOT můžete využít k obchodnímu
plánování,
strategickému
plánování,
analýzu konkurence, rozvoje marketingu,
obchodu a produktu a také k průzkumu.
A SLABÉ
STRÁNKY,
PŘÍLEŽITOSTI
A
OHROŽENÍ
Nápad na projekt
Silné stránky
(pozitivní faktory, které je potřeba
upevnit)
Potenciální otázky, které je třeba položit
a zodpovědět:
§
§
§
Co dělám mimořádně dobře?
Jaké mám výhody?
Jaké cenné prostředky a aktiva
mám?
§ Co vidí členové/zákazníci jako
mé silné stránky?
Příležitosti
(které je potřeba využít)
Potenciální otázky, které je třeba položit
a zodpovědět:
§ O jakých příležitostech vím, ale
zatím jsem se jim nevěnoval?
§ Existují nějaké rostoucí trendy,
které bych mohl využít?
Slabé stránky
(negativní faktory, které je třeba
eliminovat)
Potenciální otázky, které je třeba položit
a zodpovědět:
§
§
§
Co bych mohl(a) dělat lépe?
Za co jsem kritizován, na co
dostávám stížnosti?
V čem jsem zranitelný?
Ohrožení
(která je potřeba uvážit / vyhnout se
jim)
Potenciální otázky, které je třeba položit
a zodpovědět:
§
§
§
Mohou mne některé slabé
stránky učinit zranitelným?
Jaké vnější překážky brání mému
pokroku?
Dělají mí konkurenti nebo
skorokonkurenti něco jinak?
41
§
§
§
Dochází v mém členském
sektoru k závažné změně?
Mění technologie výrazně daný
sektor a služby?
Mají na mou finanční
životaschopnost vliv ekonomické
podmínky?
Výklad pojmů
Silné
stránky
Jsou všechny věci, o kterých si myslíte, že je děláte lépe než
konkurence. Může se jednat o inovativní vlastnosti výrobku, způsob
jednání se zákazníky, patenty nebo obzvláště schopní zaměstnanci.
Slabé
stránky
Jsou všechny věci, které konkurence dělá lépe, než Vy. Může se jednat
o procesy, kde cítíte, že nejste dostatečně efektivní, oblasti, kde si
připadáte nechránění, dovednosti, které postrádáte nebo vlastnosti
výrobku, které zaostávají.
Příležitosti
Jsou trendy, změny a charakteristiky Vašeho trhu, které mohou
nabídnout Vaší firmě příležitosti nyní nebo v budoucnosti. Může se
jednat o novou legislativu, která Vám umožní se dostat na nový trh nebo
Vaše produkty učiní pro zákazníky ještě atraktivnější.
Ohrožení
Jsou všechny změny a trendy spojené s Vaším trhem, které mohou pro
Vaši firmu představovat problémy buď nyní nebo v budoucnosti. Může
se jednat o novou legislativu nebo síly vynucující si nákladné změny
produktu nebo Váš produkt dokonce učiní nelegálním.
§
§
U silných a slabých stránek se díváte dovnitř na stav své firmy a na svou osobní
situaci, které mohou Váš podnik ovlivnit;
U příležitostí a ohrožení se díváte vně své firmy a snažíte se zhodnotit situaci
mimo Váš vliv, kterou však můžete využít nebo se jí vyhnout.
Výstup analýzy SWOT Vám umožní:
§
§
§
Pokračovat s vybraným podnikatelským nápadem a udělat výzkum
realizovatelnosti;
Podnikatelský nápad upravit nebo;
Zcela podnikatelský nápad opustit.
Abyste zjistili realizovatelnost Vašeho plánovaného podnikatelského nápadu, měli byste
udělat analýzu SWOT se zaměřením na:
42
§
§
§
§
§
§
§
Dostupnost trhu;
Dostupnost surovin a jiných vstupních materiálů;
Dostupnost vhodného vybavení / technologie;
Dostupnost technických schopností;
Organizace a vedení;
Finanční možnosti a dostupnost vhodných půjček;
Analýzy externích faktorů.
Následující přehled Vám pomůže vzít v úvahu veškeré nezbytné aspekty analýzy SWOT:
TABULKA 6: KONTROLA - ROZSAH ANALÝZY SWOT
Finanční aspekty
§ Kapitál majitele
§ Předpokládané příjmy a výdaje
§ Přístup k dalším zdrojům
§ Investiční požadavky
§ Ziskovost
§ Riziko
Kompetence vedení a zaměstnanců
§
§
§
§
§
§
§
Kompetence vedení
Věk/zkušenosti
Dostupnost schopností
Technické znalosti
Kontakty/vztahy vedení
Umění prodávat zaměstnanců/majitele
Řízení zaměstnanců
Fyzické aspekty
§ Budova
§ Dílna a strojní vybavení
§ Technologie / výrobní zařízení
§ Místo
§ Dopravní prostředky
§ Infrastruktura a technické
vybavení
Trh
§
§
§
§
§
§
Profil cílového trhu
Marketingová strategie konkurentů
Podíl na trhu
Vlastnosti / kvalita produktu
Expandující / zmenšující se / stagnující
trh
Nabídka / poptávka (minulost,
současnost, budoucnost)
Informace
§ Jsou k dispozici dostatečné informace?
§ Jsou dostupné při rozhodování a pro
opravná opatření?
Dodávky surovin
§ Mají zdroje odpovídající kvalitu,
množství a cenu?
§ Objevují se nové materiály, ze kterých
může mít podnik užitek?
§ Budou nadále vyhovovat?
Společenské prostředí
§ Přijímají lidé produkt?
§ Je produkt oblíben, neoblíben nebo
k němu panují nějaké předsudky?
Proces výroby
§ Bude se produkt vyrábět masově?
§ Je výroba náročná na práci?
§ Jedná se o jednu zakázku nebo o
pokračující výrobu?
43
K VYPLNĚNÍ: ANALYZUJTE SVŮJ PODNIKATELSKÝ NÁPAD
Analýza SWOT Vašeho podnikatelského nápadu
Podnikatelský nápad:
Silné stránky
(pozitivní faktory, které je potřeba upevnit)
Příležitosti
(které je potřeba využít)
Slabé stránky
(negativní faktory, které je třeba
eliminovat)
Ohrožení
(která je potřeba uvážit / vyhnout se jim)
44
2 AKCE, KTERÉ JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘEKONÁNÍ
PŘEKÁŽEK
2.1 ANALÝZA TRHU
Řádně zaměřený průzkum trhu je klíčem
k prosperující firmě a může rozhodnout
mezi úspěchem a neúspěchem. Dobrý
průzkum trhu by měl být cenově
efektivním způsobem zjišťování, co Vaši
zákazníci chtějí a uzpůsobit výrobky a
služby tomu, co zákazníci chtějí.
Účelem průzkumu trhu je zjistit, co lidé
chtějí, potřebují nebo čemu věří. Může se
také jednat o zjištění, co dělají, jak se
chovají. Završený průzkum trhu se dá
využít k rozhodnutí, jak Váš konkrétní
produkt prodávat.
Je potřeba uspokojivě odpovědět na
následující otázky:
1. Jaké jsou Vaše produkty a
služby?
2. Jsou na trhu podobné produkty?
3. Jak velký je celkový trh pro naše
produkty? Je tento trh statický,
rostoucí nebo klesající?
4. Jaká je kvalita produktů našich
konkurentů?
5. Kdo
by
byli
zákazníci
a
potenciální
uživatelé
Vašich
výrobků a služeb?
6. Na jaký trh prodáváte? Jsou to
domácí
uživatel´(soukromé
osoby) nebo komerční klienti?
7. Jaké jsou aktuální ceny?
8. Kde jsou místa prodeje?
9. Kdo
jsou
potenciální
velkoobchodníci
pro
Vaše
produkty?
10. Jaké mediální kanály můžete
využít k propagaci a reklamě?
Následující
zjednodušený
průzkumu trhu může pomoci
informace a analyzovat trh.
obsah
získat
Pro
analýzu
trhu
se
seznamte
s marketingovým
přístupem
„4P“:
Product (produkt), „Price“ (cena), „Place“
(místo) a „Promotion“ (propagace) a
přidejte velké K – Konkurence! (více
informací najdete v Modulu 4: Marketing
– prodej).
2.2 FORMÁT ANALÝZY TRHU
§
Popis produktu
Jaký produkt bych měl vytvářet? Jaký by měl být jeho design, model, vzhled a
styl? Jaké by měl mít produkt jméno / značku?
§
Porovnání produktu s jeho konkurenty
Mohu vyrábět ve srovnání s nimi kvalitnější produkt? Mohu na své produkty
poskytovat záruku? Je design mého produktu lepší než jejich? Mohu používat
kvalitní suroviny? Mohu na svůj produkt lepit štítek?
§
Místo podnikání
Mohu získat dobré místo blízko mých zákazníků? Mohu získat přiměřené
prostory za rozumnou cenu?
§
Hlavní zákazníci
Kdo by byli mí zákazníci: Jedinci, domácnosti a vládní / soukromé / nevládní
organizace? Obyvatelé města / venkova?
45
§
Podíl na trhu
Mám možnost měřit svůj podíl na trhu? Je možné získat podíl na trhu
konkurováním podobným výrobcům? Jaký by mohl být počet zákazníků za
měsíc / rok? Je možné získat větší podíl na trhu v budoucnosti? Měl by být
podíl na trhu vysoký, mám dostatečné nezbytné zdroje / kapacitu, abych na
takový trh stačil?
§
Prodejní cena
- Má cenová strategie: Měl bych se snažit o maximalizaci zisku v krátkém
horizontu? V dlouhodobém horizontu? Jaká je minimální návratnost
investice? Budu udržovat rovnováhu s konkurencí? Rychlý obrat a krátké
doby splatnosti?
- Mé metody stanovování ceny: Měl bych stanovovat cenu na základě
nákladů? Poptávky? Konkurence? Výrobní řady? Cenové dostupnosti?
Nebo různé ceny?
§
Propagační opatření
Jak mohu své produkty propagovat: Jaké mediální kanály (místní noviny)?
Reklamní tabule? Letáky a brožury? Účast na výstavách/bazaech? Osobně?
§
Marketingová strategie
Volba cílových klientů: Průzkum zákazníka, jeho/její motivy k nákupu a
nákupní chování, segmentace trhu na základě přiměřených faktorů,
ohodnocení každého segmentu, výběr přiměřeného segmentu jako svého
cílového trhu.
Rozvoj marketingového mixu „4P“: Produkt (product), cena (price), Místo
(place) a propagace (promotion).
Opatření pro případ nekontrolovatelných vlivů prostředí
Rozvoj podrobných funkčních plánů marketingu: výrobní plán, prodejní plán a
plán reklamy a propagace prodeje.
§
Předpověď prodejů/poptávky
(více informací k předpovědi prodejů naleznete níže).
3 TECHNIKY VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ
3.1 ZDROJE NÁPADŮ
Nápady pochází od lidí, které známe,
příběhů, které slyšíme, práce, kterou
děláme, našich
zájmů, názorů a
zkušeností. Některé nám mohou pomoci
pokročit s prací, zlepšit operace firmy a
dokonce
Vám
vydělat
jmění.
Podnikatelské nápady jsou všude kolem
Vás. Některé podnikatelské nápady
vzejdou z pečlivé analýzy trendů na trhu a
potřeb zákazníků, jiné jsou šťastnou
náhodou. Jak ale najdete zdroj nápadů a
znalostí?
Je také nezbytné sledovat aktuální
události a být připraven využít obchodních
příležitostí. Sledování aktuálních událostí
Vám pomůže identifikovat trendy na trhu,
nové módní směry, novinky – a někdy
nové nápady, které v sobě mají obchodní
potenciál.
46
Sledování trhu je dalším zdrojem nápadů
a může vést k vytvoření nového výrobku
nebo služby. Klíčem k podnikatelským
nápadům na nový výrobek nebo službu je
identifikování potřeby, která dosud není na
trhu uspokojena. Ptejte se sami sebe, „Jak
se dá tohle zlepšit?" Ptejte se lidí, jaké
další služby by rádi měli k dispozici.
Soustřeďte se na daný cílový trh a
diskutujte ve skupině podnikatelské
nápady na služby, o které by měla skupina
zájem.
Začněte tvořit podnikatelské nápady tak,
že se budete dívat na výrobky nebo
služby, které používáte a diskutujte ve
skupině nápady, jak by mohly být lepší.
Další příležitost je v úpravě existujících
výrobků nebo služeb a jejich zlepšení
nebo zvýšení jejich hodnoty. Můžete přidat
další služby nebo výrobek kombinovat
s jinými výrobky. Jaké podnikatelské
nápady
můžete
takto
vytvořit?
Přemýšlejte,
jaké
produkty
můžete
kupovat a co s nimi můžete dělat, abyste
vytvořili ziskové podnikání. Jen málo
výrobků (nebo služeb) není možné zlepšit.
Existuje několik technik pro vytváření
nápadů, které se liší stupněm své vědecké
komplexnosti. Tato kapitola se však
soustředí na ty, které jsou nejefektivnější a
běžně používané. Podíváme se blíže na
techniky jako brainstorming, brainwriting,
mindmapping, fishbone a šest klobouků
myšlení. Tyto metody jsou nejoblíbenější
pro svou jednoduchost a efektivitu nejen
při vytváření ale i organizování nápadů.
Nápady a návrhy současných zákazníků
mohou také posloužit jako zdroj pro
vytvoření
podnikatelského
nápadu.
Můžete použít Formulář zpětné vazby od
zákazníků s jednoduchými otázkami, co
od Vašeho výrobku/služby očekávají, jaké
další služby chtěli, atd.
3.1.1 BRAINSTORMING
Pojem brainstorming („bouře mozků“) jako
techniku pro vytváření nápadů zavedl Alex
Osborn,
pracovník
v reklamě,
pro
přemýšlení o co největším počtu nápadů
(dobré, špatné nebo obojí) (Cory and
Slater, 2003, Osborn, 2003, Robbins and
Coulter, 2005). V roce 1941 zavedl tým
vedený Osbornem pojem „brainstorm". Po
zjištění, že tradiční obchodní setkání brání
vytváření nových nápadů Osborn navrhl
několik
pravidel
vytvořených
pro
usnadnění vytváření nápadů – pravidel,
které by daly lidem svobodu myšlení a
možnost podnítit a odhalit nové myšlenky.
Podle Osborna, „Brainstorming znamená
použití mozku (brain) k bouři (storm)
kreativních myšlenek na dané téma a to
v útočném stylu, kdy každý „bouřlivák“
hlasitě napadne stejný problém."
Osborn tuto techniku vytvořil, aby u svých
zaměstnanců
podpořil
originální
a
spontánní myšlení a získal maximální
možný
počet
nových
nápadů.
Brainstorming
znamená
vytvoření
atmosféry, kdy se lidé cítí neomezováni a
mohou navrhnout jakýkoli typ divokých a
nepravděpodobných řešení problémů,
které často naznačí nejlepší způsob
vedení akce. Technika pro své efektivní
využití vyžaduje určitou praxi a zkušenosti,
ale není při dodržování určitých pravidel
obtížná.
Brainstorming
znamená
proces
svobodného vytváření velkého množství
nápadů mnoha účastníků, kteří jsou
povzbuzováni, aby postupně dávali
průchod své kreativitě v atmosféře bez
kritiky a odsuzování jinými účastníky.
Obecně existují dvě základní formy
brainstormingu
–
strukturovaný
a
nestrukturovaný. Při nestrukturovaném
brainstormingu mohou účastníci přicházet
47
s nápady, jak je napadnou, zatímco při
strukturovaném
brainstormingu
se
účastníci musí řídit určitými pravidly, aby
návrhy
přicházely
v ucelenější
a
rovnoměrnější formě.
Praktická
zkušenost
ukazuje,
že
strukturovaná forma je efektivnější.
Umožňuje získat nápady od všech členů
týmu na dané téma, záležitost nebo
problém organizovaně, účastníci jsou
povzbuzováni, aby byli kreativnější a
otevření novým netradičním myšlenkám,
zabraňuje dominantním členům týmu
ovládat výsledek týmového úsilí a
podporuje spolupráci mezi členy týmu,
kteří mohou stavět na kreativním myšlení
ostatních.
Individuální vs. skupinový brainstorming
Pokud metodu brainstormingu používáte
sami, vytvoříte pravděpodobně více
nápadů
než
při
skupinovém
brainstormingu – nemusíte si dělat starosti
o ega nebo názory ostatních a můžete
tedy být naprosto kreativní.
Skupinový brainstorming však může být
velice efektivní, neboť využívá zkušenosti
a kreativitu všech členů týmu. Když
jednotliví členové vyčerpají, co na dané
téma mohli říci, kreativita a zkušenosti
jiného člena může myšlenku posunout do
další fáze. Skupinový brainstorming proto
obvykle vytváří propracovanější nápady,
než individuální.
Pro efektivní vedení sezení brainstormingu
je doporučeno:
§
§
§
§
§
§
§
potlačuje kreativitu a ochromuje
svobodnou atmosféru dobrého
sezení brainstormingu;
povzbuzujte nadšený nekritický
přístup mezi členy týmu. Pokuste
se každého přimět přispět nápady
a rozvíjet je, včetně nejtišších členů
skupiny;
dovolte lidem, aby je brainstorming
bavil. Povzbuzujte je, aby přišli s co
největším počtem nápadů, od zcela
praktických po zcela divoké a
nepraktické. Vítejte kreativitu;
zajistěte, aby žádný myšlenkový
směr netrval příliš dlouho;
povzbuzujte lidi, aby rozvíjeli
myšlenky ostatních nebo je použili
k vytvoření vlastních nápadů.
definujte problém k vyřešení jasně
a uveďte, čeho chcete dosáhnout;
udržujte sezení zaměřené na daný
problém;
zajistěte, aby na sezení nikdo
nápady nekritizoval ani nehodnotil.
Kritika představuje pro členy týmu
při formulování nápadu riziko, což
Průběh brainstormingu
Strukturovaný brainstorming se v základu
skládá
z následujících
kroků
(Brainstorming, 2006):
1. Uveďte hlavní téma brainstormingu
ve formě otázky a napište je, aby je
každý účastník viděl (např. na
tabuli nebo nástěnku). Ujistěte se,
že všichni členové otázce rozumí,
protože nemohou odpovědět na
něco, čemu nerozumí. Pokuste se
formu otázky optimalizovat, když
48
několik členů požádáte, aby otázku
parafrázovali s cílem ji zlepšit.
2. Nechte každého člena týmu
postupně říci svou verzi odpovědi
na otázku. Začněte kterýmkoli
účastníkem a postupujte k dalšímu
podle toho, jak sedí, buď po směru
nebo v protisměru hodinových
ručiček. Pokud člen týmu nemůže
na nic přijít, když na něj dojde řada,
jednoduše řekne „Předávám“ a
dostane se na řadu další člen
týmu.
3. Napište každý příspěvek velkými
písmeny na tabuli tak, jak se
objevil.
Během
těchto
kol
brainstormingu
není
nikomu
povoleno příspěvek kritizovat, bez
ohledu
na
vše.
Moderátor
jednoduše napíše názor na tabuli
s použitím přesně stejných slov
jako
navrhovatel.
To
členy
povzbudí k tomu, aby se otevřeli a
plynule přicházeli s dalšími nápady.
4. Opakujte
kola
brainstormingu
dokud všichni ve stejném kole
neříkají „Předávám“. To ukazuje,
že nápady týmu již byly vyčerpány.
5. V posledním kroku členové týmu
příspěvky „znormálňují“. Projděte
každý ze zapsaných příspěvků a
hledejte možnosti, jak zlepšit jejich
formulování a srozumitelnost. Nyní
je čas, kdy se jiní členové týmu
mohou zeptat navrhovatele, co
svým příspěvkem vlastně myslel.
Zrušte všechny návrhy, které
duplikují jiné nápady. Podobné
nápady, které se však přesto liší,
musí však být na seznamu
ponechány.
3.1.2 BRAINWRITING
Brainwriting
je
technika
podobná
brainstormingu. Jsou různé variace, avšak
základní postup je, že jedinec zaznamená
všechny myšlenky, které jej napadnou. Ty
pak předá další osobě, která je použije
jako výchozí bod pro své vlastní nápady.
Metoda se dá použít v různých variacích,
jako je společný brainwriting, brainwriting
6-3-5, kartičková metoda, brainwritingová
hra, omezený brainwriting, atd.
nápadů. Členové týmu mohou vytvářet
nové nápady, variace nebo rozšířit
aktuální nápady.
Brainwriting 6-3-5
Název
„brainwriting
6-3-5“ pochází
z procesu, kdy 6 lidí napíše 3 nápady
během 5 minut. Každá osoba má prázdný
pracovní list 6-3-5 (viz Tabulka 7).
Společný brainwriting
Každá osoba s použitím poznámkových
papírků nebo malých kartiček sepíše své
nápady a umístí je v centru stolu. Každý
může uvést pro inspiraci jeden nebo více
49
TABULKA 7: TABULKA PRO BRAINWRITING 6-3-5
Nápad 1
Nápad 2
Nápad 3
1
2
3
4
5
6
Každý napíše na vrchu pracovního archu
problém
(slovo
od
slova
podle
odsouhlasené definice problému). Poté
během pěti minut napíší v horním řádku
tabulky 3 nápady úplnou a stručnou větou
(6-10 slov). Po uplynutí 5 minut (když
všichni přestanou psát) předají tabulku
osobě po pravici. Přidáte tři další nápady.
Proces pokračuje, až jje tabulka vyplněná.
Na konci budete mít 108 nápadů v 6
tabulkách. Ty by měly být pečlivě
ohodnoceny a analyzovány.
Kartičková metoda
Každá osoba používá poznámkové
papírky nebo malé kartičky a podává je
osobě na pravé straně. Každá osoba si
bere karty z hromádky souseda podle
potřeby. Po využití myšlenky je nápad
předán další osobě po pravici spolu
s novými
nápadu.
variacemi
nebo
rozšířením
Brainwritingová hra
Tato metoda se odehrává ve formě veselé
soutěživé hry. Kreativní metody se obvykle
soutěžení vyhýbají, protože má tendenci
rozdělovat. Pokud však je atmosféra hry
veselá spíše než nadmíru soutěživá a
moderátor se stará o to, aby nebyli žádní
zřejmí poražení, může být formát hry
užitečný, především v kontextu školení,
kde není otázkou vyhrát nebo prohrát a
obojí poskytne lekci.
Hra trvá o něco déle, než jiné
brainwritingové techniky. Na druhou stranu
je potřeba minimum moderátorských
dovedností. Struktura by měla být
následující:
50
1. Uveďte problém a vysvětlete, že
vítěz hry je ten, kdo zplodí to
nejnepravděpodobnější řešení.
cenu. Každý člen skupiny podepíše
stvrzenku, která uvádí sériová čísla
na své sadě karet.
2. Moderátor každému členu skupiny
prodá prázdné postupně číslované
karty, jednu za, řekněme, 10 Kč, a
dá peníze dohromady, aby tvořily
4. jednu kartu. Karty jsou pak
umístěny na nástěnku.
3. Členové se pokouší vymyslet
naprosto nepravděpodobná řešení,
každé
napíše
na
5. Členové nyní mají 15 minut, během
nichž budou tiše číst všechna
řešení a doplňovat je (na dalších
číslovaných
kartách
nebo
poznámkových papírcích) o další
možnosti, jak by se daly převést na
praktičtější
způsob
řešení
problému (a tím snižují šance
nápadu na výhru).
6. Každý člen má dva hlasy aby
hlasoval, co nyní považuje za
nejnepravděpodobnější
nápad
uvedený na některé číslované
kartě. Nápad, který přitáhne
nejvíce hlasů vyhraje shromážděné
peníze.
7. Vytvořte dvě podskupiny, dejte
každé polovinu karet a 15 minut na
vytvoření šesti realizovatelných
řešení ze svých karet.
8. Každá skupina se snaží „prodat“
své nápady druhé skupině.
9. Všichni se
odsouhlasí
nápady.
dají dohromady a
celkově
nejlepší
3.1.3 FISHBONE (ISHIKAWA) DIAGRAM
Tato technika může pomoci strukturovat
proces
identifikace
možných
příčin
problému. Možné příčiny jsou uváděny na
různé úrovni podrobnosti na spojených
větvích, přičemž detailnost informací se
zvyšuje se vzdáleností, neboli vnější větev
je příčinou vnitřní větve, ke které je
připojena. Ty nejvzdálenější větve tudíž
obvykle
označují
kořenové
příčiny
problému.
Diagram podporuje vytvoření podrobné a
objektivní reprezentace, na níž se podílí
všichni účastníci. Brání částečným nebo
předčasným závěrům a ukazuje relativní
důležitost a vzájemné provázání mezi
rozdílnými částmi problému.
Ideální je tuto metodu organizovat
v průběhu několika setkání, což týmu
umožní se do problému hluboce pohroužit.
Čerstvé návrhy ohledně možných příčin se
mohou objevit během přestávek a členové
spíše zapomenou, kdo jaký nápad začal,
což uvolňuje následující diskuzi.
51
Plánování
Týmová
• Techniky nepochopeny
• Nedostatečný mix schopností
• Slabá strategie
• Chybějící společný zájem
PROBLÉM: Neschopnost splnit lhůty
• Špatné delegování
• Nevhodný software
• Nedefinované priority
• Nikdo nemá odpovědnost za IT
Řízení projektu
Informační
OBRÁZEK 3: PŘÍKLAD POUŽITÍ DIAGRAMU ISHIKAWA
PŘÍKLAD POUŽITÍ ISHIKAWA DIAGRAMU
Postup by měl proběhnout následujícím způsobem:
§
§
§
Na široký arch papíru nakreslete
horizontálně dlouhou šipku napříč
středem stránky směrem vpravo a hrot
šipky označte názvem záležitosti,
kterou je potřeba vysvětlit. Toto je
„páteř kostry ryby“ (ang. „fishbone“).
Nakreslete ostny od „páteře“ v úhlu
přibližně 45 stupňů, jeden pro každou
pravděpodobnou příčinu, na kterou
skupina přijde, a uveďte ji na vnějším
konci ostnu. Pak přidávejte menší
ostny, které budou představovat
vedlejší příčiny. Zvýrazněte příčiny,
které se objevují více než jednou –
může to mít význam.
Skupina uvažuje nad každým ostnem
a menším ostnem, začne těmi
nejjednoduššími,
částečně
kvůli
přehlednosti, ale také protože dobré
§
§
jednoduché vysvětlení může být lepší
než složitější vysvětlení.
Výslednou kresbu je pak možné
překreslit, aby pozice rybích kostí
odrážela relativní důležitost různých
částí problému, přičemž hrot šipky je
nejdůležitější.
Zakroužkujte vše, co se zdá být
„klíčovou“ příčinou, takže se na to
můžete následně zaměřit.
Zkušení uživatelé diagramu přidávají více
větví a/nebo používají různé kategorie,
podle toho, co by bylo při řešení problému
efektivnější. Obrázek 2 ukazuje základní
rámec Ishikawa diagramu.
52
stroje
lidé
Vyjádření problému
metody
materiál
OBRÁZEK 4: ZÁKLADNÍ „4 M” – MACHINES (STROJE), MEN (LIDÉ),
METHODS (METODY) A MATERIALS (MATERIÁLY)
Ishikawa diagram používá tým jako nástroj
k systematickému
a
grafickému
uspořádání všech názorů (na příčiny
problému, kterým se zabývají), které
obvykle pochází ze sezení brainstormingu.
Diagram týmu umožňuje soustředit se na
to, proč k problému došlo a ne na hystorii
symptomů problému nebo jiná témata,
která odbočují od záměru sezení. Také
zobrazuje „snímek“ kolektivních návrhů,
tak jak je aktualizován.
zvolí pět hlavních příčin na diagramu a
ohodnotí
je
s použitím
kolektivních
vědomostí a dostupných údajů. Hlavní
příčiny se dají vybrat hlasováním nebo
jinými procesy, které umožňují, sby se
skupina shodla na pořadí. Vybrané příčiny
se poté v diagramu zakroužkují a pod ně
se napíše jejich hodnocení. Tým poté
může tyto příčiny dále zkoumat a použít
techniky na řešení problémů, které budou
eliminovat jejich výskyt.
Ishikawa diagram se dá interpretovat
různými
způsoby.
Nejrychlejší
a
nejjednodušší cesta je, když si skupina
3.1.4 ŠEST KLOBOUKŮ MYŠLENÍ
Šest klobouků myšlení” je důležitá a
účinná technika. Používá se k náhledu na
problém z různých důležitých úhlů. Nutí
Vás opustit styl myšlení založený na zvyku
a pomáhá získat ucelenější pohled na
situaci.
Mnoho úspěšných lidí se na věci dívá
velice rozumně a pozitivně. To jre také
částečně důvod, proč jsou úspěšní. Často
se jim však nedaří se na problém podívat
z emocionálního, intuitivního, kreativního
nebo negativního úhlu pohledu. To může
znamenat, že podceňují
potíže, neudělají kreativní
změny
ani
nezbytné
rezervní plány. Podobně,
pesimisté
mohou
být
nadměrně odmítaví. Citově
založení
lidé
nejsou
schopni se na rozhodnutí
podívat klidně a rozumně.
Pokud se na problém zaměříte s technikou
„Šesti klobouků myšlení“, budete při řešení
používat
všechny
přístupy.
Vaše
53
rozhodnutí a plány budou mísit ambice,
dovednosti při realizaci, veřejnou citlivost,
kreativitu a dobré plánování alternativních
možností.
Jak nástroj používat
Šest klobouků myšlení můžete používat na schůzích nebo sami. Na setkáních má výhodu
zabraňovat konfrontacím, ke kterým dochází, když problém diskutují lidé s různými styly
myšlení.
Každý „klobouk myšlení” představuje jiný styl myšlení. Ty jsou vysvětleny níže:
§
Bílý klobouk: S tímto kloboukem myšlení se soustředíte na dostupná data.
Podívejte se na informace, které máte, a co se z nich můžete dozvědět.
Hledejte mezery ve svých znalostech buď se pokuste je vyplnit, nebo s nimi
počítejte. Tady analyzujete minulé trendy a snažíte se vyvozovat z historických údajů.
§
Červený klobouk: Když „nosíte“ červený klobouk, díváte se na problémy
přes intuici, střevní reakce a emoce. Červený klobouk umožňuje volný projev
citů, intuice, předtuch a emocí bez omluvy nebo vysvětlení, nesmí dojít
k žádnému pokusu odůvodnit nebo vysvětlit své pocity. Červený klobouk po nositeli
požaduje, aby své pocity vyjádřil(a) právě teď, dává plné svolení k okamžitému projevení
citů na dané téma.
§
Černý klobouk: Když budete používat černý klobouk myšlení, dívejte se
všechna špatná hlediska rozhodnutí. Dívejte se na ně vědomě a obranně.
Pokuste se vidět, proč by nemusely fungovat. To je důležité, neboť to ukazuje
na slabá místa plánu. Umožňuje Vám to slabá místa eliminovat, pozměnit nebo připravit
alternativní plány, jak je vyvážit. Myšlení s černým kloboukem Vám pomáhá udělat plány
„tužší“ a „odolnější“. Také Vám může pomoci všimnout si fatálních vad a rizik, než
začnete jednat. Myšlení černým kloboukem je velkým přínosem této techniky – mnoho
úspěšných lidí jsou tak zvyklí myslet pozitivně, že často nemohou vidět problém předem.
Pak nejsou dostatečně připraveni na potíže.
§
Žlutý klobouk: Žlutý klobouk Vám pomáhá myslet pozitivně. Optimistický
pohled na věc Vám pomáhá vidět všechny výhody rozhodnutí a jeho hodnotu.
Myšlení žlutým kloboukem Vám pomáhá jít dál i když všechno vypadá ponuře
a obtížně.
§
Zelený klobouk: Zelený klobouk znamená kreativitu. Tady můžete vytvářet
kreativní řešení problému. Je to neformální způsob uvažování, kde je málo
kritizování nápadů. Může Vám pomoci řada kreativních nástrojů. Pod zeleným
kloboukem předkládáme alternativy, hledáme nové nápady, upravujeme a měníme
navržené nápady, provokujeme a hýbeme se, abychom vytvořili nové nápady a
možnosti.
§
Modrý klobouk: „Myšlení modrým kloboukem” zastupuje řízení procesu.
Tento klobouk nosí lidé, kteří předsedají schůzím. Je spojen s definováním
problému a co si o něm myslíme. Zabývá se také výsledky, závěry, shrnutími a
c se stane potom. Modrý klobouk organizuje proces myšlení.
54
OBRÁZEK 5: 6 KLOBOUKŮ MYŠLENÍ
3.1.5 MINDMAPPING
Mindmapping („mapování mysli“), také
nazývané „pavoučí diagram” představuje
nápady, poznámky, informace, atd.
v daleko
sahajících
stromových
diagramech. K nakreslení mapy mysli je
třeba udělat následující:
1. Vzít velký list papíru a napsat
uprostřed výstižný nadpis hlavního
téma.
2. Pro každé hlavní podtéma nebo
skupinu materiálů začněte novou
hlavní větev od centrálního tématu
a označte ji.
3. Každé podtéma a podskupina tvoří
podřízenou větev příslušné hlavní
větve.
4. Pokračujte takto až po nejjemnější
podvětve.
Položku může být vhodné umístit na více
než jedno místo, propojit ji s několika
dalšími položkami nebo ukázat vztahy
mezi položkami na různých větvích. To
můžete udělat například s pomocí různých
barev nebo typu písma. Váš diagram také
mohou oživit kresby namísto textů.
Existuje software, které podporuje mapy
mysli a usnadňuje úpravu a promíchání
mapy, často umožňují psát poznámky a
přikládat dokumenty, atd. související
s nápisy (a vytváří tak jakýsi adresář
souborů). Mapy v počítači mají nevýhodu
malé obrazovky a jsou méně flexibilní, než
ručně kreslené verze (např. obvykle
nemůžete položky propojit).
55
OBRÁZEK 6: MINDMAP
Případová studie
Ředitelé realitní společnosti zvažují, zda
by měli postavit novou kancelářskou
budovu. Ekonomice se vede dobře, počet
nepronajatých kancelářských prostor se
prudce snižuje. Rozhodnout se na
schůzce použít techniku šesti myslících
klobouků jako součást rozhodovacího
procesu. S bílým kloboukem analyzují
data,
která mají.
Zkoumají trend
v nepronajatých kancelářských prostorech,
který
vykazuje
prudké
snížení.
Předpokládají, že v době, kdy bude
administrativní budova dokončena bude
akutní nedostatek volných kancelářských
prostor. Současné vládní prognózy
předpokládají stabilní ekonomický růst
nejméně během stavby. S myšlením
červeného klobouku si někteří ředitelé
myslí, že navržená budova vypadá pěkně
škaredě. Ačkoliv se může jednat o cenově
optimální možnost, obávají se, že tam lidé
nebudou chtít pracovat. Když přemýšlí
s černým kloboukem, dělají si starosti, že
vládní prognózy se mohou mýlit.
Ekonomika může klidně brzy sklouznout
do „cyklického útlumu“, což by znamenalo,
že nová administrativní budova zůstane
dlouho prázdná. Pokud budova nebude
atraktivní, společnosti si mohou zvolit
jinou, lépe vypadající budovu nabízející
stejný nájem. Se žlutým kloboukem však,
pokud ekonomika vydrží a jejich
předpoklady
jsou
správné,
může
společnost vydělat spoustu peněz. Když
56
budou mít štěstí, možná se jim podaří
prodat budovu před dalším útlumem nebo
pronajmout pronajmou dlouhodobě a tak
přečkají jakoukoli recesi. Se zeleným
kloboukem přemýšlí, zda by měli změnit
vzhled budovy, aby byla příjemnější. Snad
by mohli vybudovat prestižní kanceláře,
které si budou lidé chtít pronajmout
v jakémkoli ekonomickém klimatu. Nebo
mohou peníze
v krátkém horizontu
investovat a levně koupit vhodnou budovu,
až přijde recese. Předsedající setkání
používal modrý klobouk pro přechod mezi
různými styly myšlení. Může chtít zabránit
ostatním účastníkům ve změně stylů nebo
kritizování bodů ostatních lidí.
57
58
MODUL 3: ZÁKONNÉ POŽADAVKY
CÍLE
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
§
Identifikovat různé typy struktur podnikání
Znát základní pravidla danění a pojištění
Identifikovat zákony vztahující se k Vašemu podnikání
Vybrat jméno pro svou firmu v souladu se zákonnými požadavky
Vybrat pojištění vhodné pro Vaše podnikání
Zahájit procedury vymáhání nedobytných pohledávek
1 ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Každá právnická či fyzická osoba může
vykonávat své podnikatelské aktivity
pouze na základě oprávnění nebo
registrace
vydaného
živnostenským
úřadem, profesní komorou či jiným
zákonem pověřeným orgánem. Nejčastěji
je v ČR podnikání provozováno na
základě živnostenského oprávnění, které
se řídí podle Zákona o živnostenském
podnikání
(Živnostenský
zákon)
č.155/1991 Sb.
1.1 POSTUP PŘÍ ZÍSKÁVÁNÍ ŽIVNOSTI
řemeslné a vázané – pro
získání živnostenského listu je
nutno prokázat také odbornou
způsobilost
získanou
potřebným vzděláním a praxí.
1) Ověření, že činnost, v níž chcete
podnikat, vykazuje znaky živnosti.
Živností se rozumí soustavná činnost
provozovaná samostatně, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za
účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem.
§
2) Zjištění, do jaké skupiny živností patří
činnost, kterou chcete vykonávat.
Živnosti jsou rozděleny dle požadavků
na odbornou způsobilost a podle
rozsahu oprávnění:
Podle
Koncesované
provozovány
koncese.
předmětu
– smějí být
na
základě
podnikání
a
rozsahu oprávnění se živnosti dělí
na:
Podle
požadavků
na
odbornou
způsobilost se živnosti dělí na:
§
Ohlašovací – se dělí na volné
– vyžadují pouze splnění
všeobecných
podmínek,
§
Obchodní činnosti jsou dle
zákona zejména:
- koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej
59
(maloobchod,
velkoobchod)
provozování čerpacích
stanic s palivy a mazivy,
- provádění dražeb mimo
výkon rozhodnutí.
§
Živnosti výrobní
nejsou
zákonem
podrobně
vyjmenovány,
je
stanoven
pouze rozsah dalších činností
přípustných v rámci daného
oprávnění.
§
Službami
se
pro
účely
živnostenského zákona rozumí
poskytování oprav a údržby
věcí, přeprava osob a zboží,
provozování
cestovních
kanceláří,
poskytování
ubytování, hostinská činnost,
provozování zastaváren a jiné
práce a výkony k uspokojování
dalších potřeb.
3) Ověření
splnění všeobecných a
případně i zvláštních podmínek pro
provozování živnosti
1.1.1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU
O
živnostenský
list
žádáte
na
Živnostenském úřadě, místně příslušném
k trvalému bydlišti. Živnostenské úřady
nyní fungují jako odbor místních
samosprávných
orgánů.
Za
jedno
živnostenské oprávnění platíte poplatek
1.000,- Kč. Chcete-li si zaregistrovat více
živností, zaplatíte tuto částku za každou
živnost. S sebou musíte mít připraveny
následující doklady: výpis z trestního
rejstříku ne starší 6 měsíců, u řemeslné
nebo vázané živnosti doklad o odborné
způsobilosti, doklad o zaplacení správního
poplatku (kolek) a občanský průkaz.
Živnostenský
úřad
zašle
opis
živnostenského listu správci daně
(finanční úřad), Českému statistickému
úřadu a úřadu práce.
Všeobecné podmínky pro získání
živnostenského oprávnění
Fyzická či právnická osoba (včetně
zahraničních subjektů) musí splňovat
všeobecné podmínky dané živnostenským
zákonem:
§
§
§
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům
trestní bezúhonnost
Za bezúhonného se nepovažuje ten,
kdo byl pravomocně odsouzen
a) k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody pro trestný
čin spáchaný úmyslně, ať již
samostatně nebo v souběhu
s jinými trestnými činy, a byl
mu uložen nepodmíněný trest
odnětí svobody v trvání
nejméně jednoho roku,
b) pro trestný čin spáchaný
úmyslně, jehož skutková
podstata
souvisí
s
podnikáním a na který se
nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti, jehož skutková
podstata
souvisí
s
předmětem podnikání,
pokud se na něho nehledí, jako by
nebyl odsouzen.
Ohlašovací – volné
Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž
provozování
zákon
nevyžaduje
prokazování odborné ani jiné způsobilosti.
Provozování volné živnosti je podmíněno
ohlášením. Podnikatel u těchto živností
musí
splňovat
pouze
všeobecné
podmínky provozování živnosti.
Živnost volnou mohou provozovat
subjekty oprávněné k ohlášení živnosti
volné jsou v tomto případě fyzické osoby s
bydlištěm na území České republiky.
Bydlištěm na území České republiky se
rozumí trvalý pobyt na jejím území.
60
Ohlašovací – řemeslné
Podnikatel musí kromě všeobecných
podmínek provozování živnosti splňovat
pro provozování živnosti řemeslné i
zvláštní podmínky provozování živnosti, tj.
odbornou způsobilost.
§
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti
se v zásadě prokazuje:
§
§
§
§
§
Výučním listem z příslušného tříletého
učebního oboru nebo jiným dokladem
o řádném ukončení příslušného
tříletého učebního oboru a dokladem o
vykonání tříleté praxe v oboru
Vysvědčením o ukončení studia
příslušného studijního oboru střední
odborné školy, jehož délka je kratší
než 4 roky, a dokladem o vykonání
tříleté praxe v oboru
Vysvědčením o maturitní zkoušce v
příslušném studijním oboru střední
odborné
školy
nebo
středního
odborného učiliště nebo gymnázia s
předměty
odborné
přípravy
a
dokladem o vykonání dvouleté praxe v
oboru
Diplomem, vysvědčením nebo jiným
dokladem o absolvování bakalářského
nebo
magisterského
studijního
programu uskutečňovaného vysokou
školou v příslušné oblasti studijních
oborů a dokladem o vykonání
jednoroční praxe v oboru
Dokladem
o
uznání
odborné
kvalifikace,
vydaným
uznávacím
orgánem podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace
§
§
§
§
Doklady o odborné způsobilosti (uvedené
výše) mohou být nahrazeny:
§
§
o řádném ukončení příbuzného
tříletého učebního oboru nebo studia v
příbuzném oboru a dokladem o
vykonání čtyřleté praxe v oboru
živnosti
Vysvědčením o ukončení studia
příbuzného studijního oboru střední
odborné školy, jehož délka je kratší
než čtyři roky, a dokladem o vykonání
čtyřleté praxe v oboru
Vysvědčením o maturitní zkoušce v
příbuzném studijním oboru střední
odborné
školy
nebo
středního
odborného učiliště a dokladem o
vykonání tříleté praxe v oboru
Diplomem, vysvědčením nebo jiným
dokladem o absolvování bakalářského
nebo
magisterského
studijního
programu uskutečňovaného vysokou
školou v příbuzné oblasti studijních
oborů a dokladem o vykonání
jednoroční praxe v oboru
Osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným
dokladem o odborné způsobilosti
vydaným
institucí
akreditovanou
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
nebo
příslušným
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, a dokladem o vykonání
čtyřleté praxe v oboru
Dokladem o vykonání kvalifikační
zkoušky před komisí složenou ze
zástupců příslušného živnostenského
úřadu, příslušné střední odborné školy
nebo středního odborného učiliště,
jakož i příslušného živnostenského
společenstva, je-li zřízeno, a dokladem
o vykonání čtyřleté praxe v oboru
Dokladem o vykonání šestileté praxe
v oboru
Výučním listem z příbuzného tříletého
učebního oboru nebo jiným dokladem
Ohlašovací – vázané
Pro provozování živnosti vázané musí
podnikatel
splňovat
kromě
všeobecných podmínek provozování
živnosti
taktéž
zvláštní
podmínky
provozování živnosti, tj.
odbornou
způsobilost, která je upravena zvláštními
předpisy uvedenými v
živnostenského zákona.
příloze
č.
2
Shrnutí podmínek pro ohlašovací živnosti:
§
Trvalé bydliště na území ČR
61
§
§
§
§
Dosažení věku 18 let
Způsobilost k právním úkonům
Bezúhonnost
Předložení
dokladu
o
odborné
způsobilosti podnikatele, příp. jeho
odpovědného zástupce
Je-li v příloze č. 2 uvedena odborná
způsobilost spočívající ve vyučení v oboru
nebo
ve
středoškolském
vzdělání
zakončeném maturitní zkouškou, splnění
podmínky vzdělání se prokazuje též
dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1
písm. e) ŽZ a dokladem o vykonání
čtyřleté praxe v oboru.
Státní příslušník členského státu Evropské
unie
(včetně
státních
příslušníků
Evropského hospodářského prostoru a
Švýcarské konfederace) a občan České
republiky mohou odbornou způsobilost též
prokázat dokladem o uznání odborné
kvalifikace vydaným uznávacím orgánem
dle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání
odborné kvalifikace, jímž je pro živnosti
Ministerstvo
průmyslu
a
obchodu.
Odborná způsobilost může být též
doložena doklady o odborné kvalifikaci
prokazujícími
odbornou
kvalifikaci
stanovenou pro jednotlivé živnosti dle
přílohy č. 2 živnostenského zákona.
Odborná způsobilost spočívající v
délce praxe se nevyžaduje u fyzické
osoby, která příslušnou živnost již
provozovala nebo pro ni byla ustanovena
jako odpovědný zástupce alespoň po dobu
poloviny délky praxe uvedené v příloze č.
2 ŽZ.
Koncesované
Podnikatel musí kromě všeobecných
podmínek
provozování
živnosti
splňovat i zvláštní podmínky provozování
živnosti, tj. odbornou způsobilost, která
je pro koncesované živnosti upravena
zvláštními předpisy uvedenými v příloze
č. 3 živnostenského zákona. Státní
povolení k provozování živnosti (dále jen
"koncese") se vyžaduje jen v případech
vymezených živnostenským zákonem.
Shrnutí podmínek pro provozování koncesované živnosti:
§
§
§
§
§
Trvalé bydliště na území ČR
Dosažení věku 18 let
Způsobilost k právním úkonům
Bezúhonnost
Předložení dokladu o odborné způsobilosti podnikatele, příp. jeho odpovědného zástupce
Je-li v příloze č. 3 živnostenského zákona
uvedena odborná způsobilost spočívající
ve
vyučení
v
oboru
nebo
ve
středoškolském vzdělání zakončeném
maturitní zkouškou, splnění podmínky
vzdělání se prokazuje též dokladem o
rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e)
živnostenského zákona a dokladem o
vykonání čtyřleté praxe v oboru.
Státní příslušník členského státu Evropské
unie
(včetně
státních
příslušníků
Evropského hospodářského prostoru a
Švýcarské konfederace) a občan České
republiky mohou odbornou způsobilost
prokazovat též dokladem o uznání
odborné kvalifikace vydaným uznávacím
orgánem dle zákona č. 18/2004 Sb. o
uznávání odborné kvalifikace, jímž je pro
živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Tyto osoby mohou odbornou způsobilost
doložit též doklady o odborné kvalifikaci
prokazujícími
odbornou
kvalifikaci
stanovenou pro jednotlivé živnosti dle
přílohy č. 3 živnostenského zákona.
Živnostenský úřad uloží nebo změní
podnikateli podmínky provozování živnosti
na základě živnostenského zákona nebo
na základě zvláštních předpisů.
62
1.1.2 ROZHODOVÁNÍ O KONCESI A VYDÁNÍ KONCESNÍ LISTINY
Před rozhodnutím o koncesi živnostenský
úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné
a zvláštní podmínky pro provozování
živnosti
a
zda
netrvá
překážka
provozování živnosti. Živnostenský úřad
rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů
ode dne podání žádosti, pokud v příloze č.
3 ŽZ není stanoveno jinak a pokud jsou
všechny náležitosti splněny. Rozhodne-li
živnostenský úřad o udělení koncese,
vydá podnikateli koncesní listinu do
15ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení koncese.
2 PŘIHLÁŠENÍ NA FINANČNÍM ÚŘADĚ
Územní finanční orgány jsou orgány státní
správy, které vykonávají správu daní,
dávek, poplatků, sankčních odvodů za
porušení rozpočtové kázně, příspěvků,
pokut a penále.
Soustavu územních finančních orgánů
tvoří finanční úřady a finanční ředitelství.
Místní příslušnost finančních orgánů se
řídí bydlištěm nebo sídlem poplatníka,
plátce daní, popřípadě příjemce dotac
2.1 REGISTRAČNÍ POVINNOST DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ
Poplatník, který obdrží povolení nebo
získá oprávnění k podnikatelské činnosti,
je povinen podle zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů do 30 dnů podat
přihlášku
k registraci
na
místně
příslušném finančním úřadu. Zároveň je
povinen ohlásit zřízení provozovny, při
ukončení provozovny oznámit tuto
skutečnost do 30 dnů před ukončením.
Po zaregistrování přidělí správce daně
daňovému subjektu daňové identifikační
číslo (DIČ) a o registraci mu vydá
osvědčení. DIČ bude následně jediným
dorozumívacím kódem mezi ním a
poplatníkem.
V případě, že poplatník má činnost pouze
nahodilou nebo jednorázovou nebo jeho
příjmy podléhají jinému režimu (srážková
daň), není povinen podnikatel tyto
náležitosti hlásit.
Daňová soustava v České republice
Základní rozlišení daní je podle vazby na důchod poplatníka: na daně přímé a nepřímé.
TABULKA 8: DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
DANĚ PŘÍMÉ – platí poplatník na úkor svého DANĚ NEPŘÍMÉ – subjekt (plátce),
důchodu a předpokládá se, že je nemůže který daň odvádí, neplatí z vlastního
převést na jiný subjekt
důchodu, přenáší na jiný subjekt
Daň z příjmů fyzických osob a právnických
osob (sem patří i tvoje daň z příjmů z podnikání
a daň z mezd)
Daň z nemovitostí (pozemků a staveb) – platí
prakticky všichni majitelé nemovitostí
Daň
dědická,
nemovitostí
Daň silniční
darovací
a
Daň z přidané hodnoty (platí se
prakticky z každého výrobku nebo služby)
Daň spotřební (z lihu, piva, vína,
tabákových výrobků, uhlovodíkových
paliv a maziv)
z převodu Cla
63
Pro registraci k dani potřebujete živnostenský list a občanský průkaz.
Daň z přidané hodnoty (DPH)
DPH (často označovaná jako univerzální
daň) platí všichni při nákupu zboží a
služeb. V České republice je výše
základní sazby 19% a výše snížené
sazby 9%.
Princip DPH spočívá v tom, že dodavatel,
je-li je registrován jako plátce, musí odvést
z obchodu část hodnoty, pokud je tento
obchod
předmětem
daně.
Naopak
odběratel si za jistých podmínek může
zažádat o vrácení daně, kterou při
obchodu dodavateli-plátci zaplatil.
§
§
§
Plátce DPH je každý subjekt se sídlem,
provozovnou
či
místem
podnikání
registrovaný jako plátce DPH. V České
republice se plátcem musí povinně stát
subjekt, jehož obrat přesáhne za
nejbližších 12 předcházejících po sobě
jdoucích kalendářních měsíců částku 1
000 000 Kč. Přihlášku k registraci musí
podat do 15 dnů po skončení termínu, v
němž subjekt překročil stanovený limit a
plátcem se stává prvního dne třetího
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
překročil stanovený obrat.
Poplatník DPH je každá fyzická i
právnická osoba při nákupu většiny druhů
zboží a služeb.
Snížená
sazba
DPH
může
být
uplatňována na:
§
§
teplo, chlad a zboží uvedené v příloze
č. 1 zákona o DPH (např. potraviny,
zvířata, rostliny, voda, knihy, noviny a
časopisy, kde reklama nepřesahuje 50
% plochy, stromy, keře, palivové
dřevo)
služby uvedené v příloze č. 2 zákona o
DPH (např. opravy zdravotnických
prostředků a invalidních vozíků,
ubytovací služby, hromadná pravidelná
doprava cestujících - i lanovky,
úklidové práce v domácnostech,
domácí péče o děti, staré, nemocné a
zdravotně
postižené,
kulturní,
umělecké a sportovní činnosti)
dovoz uměleckých děl, sběratelských
předmětů a starožitností uvedených v
příloze č. 4 zákona o DPH
převod bytového domu, rodinného
domu a bytu, včetně nedokončeného
bytového domu, rodinného domu a
bytu (pokud zákon nestanoví jinak)
dodání bytového domu, rodinného
domu a bytu, i nedokončených,
stavební a montážní práce spojené s
jejich
výstavbou,
rekonstrukcí,
modernizací a opravami včetně
konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení,
které se do nich jako jejich součást
montážními a stavebními pracemi
zabudují nebo zamontují. (Snížená
sazba neplatí pro výhradně nebytové
prostory bytových a rodinných domů.)
Přitom bytový dům je stavba pro
bydlení, v níž víc než polovina
podlahových ploch připadá na byty.
Rodinný dům je stavba s více než
polovinou podlahové plochy pro
bydlení, nejvýše 3 samostatnými byty,
nejvýše 2 nadzemními podlažími a 1
podzemním podlažím a podkrovím. Byt
je místnost nebo místnosti určené k
bydlení.
U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje
jednotná celní sazba a které zařazením
patří
do
různých
podpoložek
Harmonizovaného systému, se uplatňuje
základní sazba, pokud alespoň jeden druh
zboží podléhá této sazbě daně.
Od roku 2008 se základ daně rozšiřuje o
daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a
z pevných paliv.
64
3 PŘIHLÁŠENÍ NA SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Osoba samostatně výdělečně činná
(OSVČ), která zahájí výdělečnou činnost,
je povinna tuto skutečnost oznámit
příslušné Okresní správě sociálního
zabezpečení (OSSZ) na příslušném
tiskopise. Toto oznámení o zahájení
činnosti musí učinit do 8. dne měsíce po
měsíci, v němž bylo podnikání zahájeno.
Na základě oznámení se v roce zahájení
činnosti neplatí zálohy na pojistné.1
Místní příslušnost OSSZ se řídí místem
trvalého pobytu OSVČ. Nemá-li OSVČ
místo trvalého pobytu na území České
republiky, řídí se místní příslušnost
místem výkonu samostatné výdělečné
činnosti. V případě, že je samostatná
výdělečná činnost vykonávána na několika
místech, je místně příslušná ta OSSZ, v
jejímž obvodu podle prohlášení OSVČ
převažuje výkon samostatné výdělečné
činnosti.
3.1 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
PRO OSVČ
V roce 2008 OSVČ zaplatí pojistné na
sociálního pojištění ve výši 34% (32,1%
od roku 2009). Sociální pojištění se skládá
z:
§
§
§
Důchodové pojištění – 28%
Nemocenské pojištění – 4,4% (od
roku 2009 změna na 2,5%)
Státní politika zaměstnanosti – 1,6%
příjmech a výdajích za kalendářní rok“, za
který se k této účasti přihlašuje.
Po podání přihlášky je OSVČ je povinna
platit zálohy (od měsíce, v němž podala
přihlášku až do měsíce, v němž by měl být
podán přehled o příjmech a výdajích) a je
povinně
účastna
důchodového
zabezpečení (ode dne zahájení činnosti), i
kdyby v roce zahájení činnosti dosáhla
nižšího příjmu, než který zakládá povinnou
účast na důchodovém pojištění.
Záloha na pojistné je splatná od 1. dne
kalendářního měsíce, za který se záloha
platí do 8. dne kalendářního měsíce
následujícího.
Za nezaplacení záloh na pojistné nebo
pojistného ve stanovené lhůtě anebo
zaplacení v nižší částce je plátce
pojistného povinen platit penále ve výši
0,05 % dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení.
Zálohy na pojistné se neplatí na měsíce,
ve kterých OSVČ po celý kalendářní
měsíc měla nárok na nemocenské z
nemocenského pojištění OSVČ, nebo z
něho pobírala peněžitou pomoc v
mateřství, nebo vykonávala službu v
ozbrojených
silách
(civilní
službu).
3.1.1 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Místo „oznámení“ je možné podat také
„přihlášku k účasti na důchodovém
pojištění“. Tu lze podat kdykoliv
v průběhu
kalendářního
roku
nebo
v následujícím kalendářním roce za
předchozí kalendářní rok, nejpozději však
v den, ve kterém se podává „Přehled o
1
Výše
záloh,
vyměřovací
základ
OSVČ
Doba, po kterou OSVČ jen oznámí zahájení
podnikání, ale není přihlášena k placení
sociálního pojištění se nepočítá do důchodu.
65
Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná
činnost rozděluje na hlavní samostatnou
výdělečnou činnost a na vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost.
Pojistné se stanovuje ve výši 28 %
vyměřovacího základu. Částka se
zaokrouhluje směrem nahoru.
Roční vyměřovací základ pro odvod
pojistného si OSVČ určuje sama. Nejnižší
vyměřovací základ se za rok 2007
stanoví jako 50 % rozdílu mezi příjmy a
výdaji ze samostatné výdělečné činnosti
dosažených v kalendářním roce, za který
se pojistné platí, popř. ze základu daně u
osob, které vedou účetnictví, společníků
veřejné
obchodní
společnosti,
komplementářů komanditní společnosti.
Pokud je takto stanovený vyměřovací
základ nižší než zákonné minimum, je
OSVČ povinna platit pojistné z tohoto
minima. Povinnost platit pojistné má vždy
OSVČ vykonávající hlavní činnost, OSVČ
vykonávající vedlejší činnost jen v případě,
že její příjmy po odpočtu výdajů v roce
2007 dosáhly rozhodné částky nebo se k
tomuto pojištění přihlásí.
Minimální měsíční vyměřovací základ
činí
u OSVČ
vykonávající
hlavní
samostatnou činnost 5 035 Kč v roce
2007 a 5 390 Kč v roce 2008. Minimální
měsíční vyměřovací základ činí u OSVČ
vykonávající
vedlejší
samostatnou
činnost 2 017 Kč v roce 2007 a 2 156 Kč
v roce 2008.
Pokud OSVČ vykonává samostatnou
výdělečnou činnost hlavní, bude za rok
2007
platit
zálohy
na důchodové
pojištění minimálně 1 596 Kč měsíčně.
Platba záloh na pojistné na důchodové
pojištění je u samostatné výdělečné
činnosti hlavní povinná vždy, tedy i když
je OSVČ ve ztrátě.
OSVČ je v kalendářním roce účastna
pojištění po dobu, po kterou vykonávala
vedlejší
samostatnou
výdělečnou
činnost, pokud její příjem z vedlejší
samostatné výdělečné činnosti po odpočtu
výdajů vynaložených na jeho dosažení,
zajištění a udržení dosáhl v kalendářním
roce alespoň rozhodné částky.
Rozhodná částka činí 2,4násobek
částky, která se stanoví jako součin
všeobecného vyměřovacího základu za
kalendářní rok, který o dva roky předchází
kalendářnímu roku, za který se posuzuje
účast na pojištění, a přepočítacího
koeficientu
pro
úpravu
tohoto
všeobecného vyměřovacího základu.
Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost
bude záloha na pojistné na důchodové
pojištění činit minimálně 639 Kč
měsíčně.
OSVČ
vykonávající
samostatnou výdělečnou činnost vedlejší
platí zálohy v případě, že se přihlásila
k účasti na pojištění na rok 2008 nebo
pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce
2007 dosáhl alespoň 48 334 Kč při výkonu
samostatné výdělečné činnosti po celý
kalendářní rok 2007. Pokud OSVČ
skutečnosti o výkonu vedlejší činnosti
nedoloží, je její samostatná výdělečná
činnost považována za činnost hlavní.
OSVČ je v takovém případě potom
povinna platit pojistné alespoň v minimální
výši určené pro výkon hlavní činnosti.
je
Maximální
vyměřovací
základ
s účinností od 1.1.2008 činí maximální
vyměřovací základ částku ve výši
48násobku průměrné mzdy - pro rok 2008
činí tato částka 1 034 880 Kč. Maximální
měsíční vyměřovací základ OSVČ pro
placení záloh na pojistné v roce 2008
bude 86 240 Kč, tedy 4násobek průměrné
mzdy.
66
Povinná účast na důchodovém pojištění OSVČ
Podmínky účasti na důchodovém pojištění
OSVČ jsou stanoveny zákonem č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.
OSVČ
je
účastna
důchodového
pojištění:
§
§
§
§
v kalendářním roce po dobu, po kterou
vykonávala
hlavní
samostatnou
výdělečnou činnost,
v kalendářním roce po dobu, po kterou
vykonávala
vedlejší
samostatnou
výdělečnou činnost a příjem z této
činnosti po odpočtu vynaložených
výdajů dosáhl tzv. rozhodné částky;
rozhodná částka činí 2,4 násobek
částky, která se stanoví jako součin
všeobecného vyměřovacího základu
za kalendářní rok, který o dva roky
předchází kalendářnímu roku, za který
se účast na důchodovém pojištění
posuzuje a přepočítávacího koeficientu
pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu.pro rok 2007
činí výše rozhodné částky 48 334 Kč
při výkonu samostatné výdělečné
činnosti po celý kalendářní rok,
rozhodná částka se snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc,
v němž po celý měsíc nebyla
vykonávána
vedlejší
samostatná
výdělečná činnost a za každý
kalendářní měsíc, v němž měla OSVČ
po celý měsíc nárok na nemocenské z
nemocenského
pojištění
OSVČ,
pobírala peněžitou pomoc v mateřství
z nemocenského pojištění OSVČ,
vykonávala službu v ozbrojených
silách. Dvanáctina se zaokrouhluje na
celé koruny směrem nahoru. V roce
2007 jedna dvanáctina činí 4 028 Kč.
v kalendářním roce po dobu, po kterou
vykonávala
vedlejší
samostatnou
výdělečnou činnost a přihlásila se
k účasti na důchodovém pojištění.
Účast na důchodovém pojištění OSVČ
vykonávající
hlavní
samostatnou
výdělečnou činnost vzniká dnem 1.ledna
kalendářního roku, ve kterém činnost
vykonávala, a nebo prvním dnem
kalendářního měsíce, v jehož průběhu se
z vedlejší samostatné výdělečné činnosti,
která nezakládá účast na pojištění, stala
hlavní samostatná výdělečná činnost,
nejdříve však dnem, v němž začala
činnost vykonávat a byla k jejímu výkonu
oprávněna.
Účast na důchodovém pojištění OSVČ
vykonávající
vedlejší
samostatnou
výdělečnou činnost vzniká dnem 1. ledna
kalendářního roku, ve kterém dosáhla
stanoveného příjmu, nebo za který se
přihlásila k účasti na tomto pojištění,
nejdříve však dnem, v němž činnost
začala vykonávat a byla k jejímu výkonu
oprávněna.
Účast na důchodovém pojištění OSVČ,
vykonávající
hlavní
samostatnou
výdělečnou činnost zaniká vždy dnem
31.12. kalendářního roku, ve kterém
OSVČ činnost vykonávala a nebo
posledním dnem kalendářního měsíce, v
jehož průběhu se z hlavní samostatné
výdělečné
činnosti
stala
vedlejší
samostatná výdělečná činnost, která
nezakládá
účast
na
pojištění.
Účast na důchodovém pojištění OSVČ
vykonávající
vedlejší
samostatnou
výdělečnou činnost zaniká vždy 31.12.
kalendářního roku, ve kterém byla účastna
důchodového pojištění z důvodu dosažení
příjmu, nebo za který se k účasti na
důchodovém
pojištění
přihlásila.
Pokud OSVČ samostatnou výdělečnou
činnost ukončila v průběhu roku, zaniká
účast na pojištění dnem ukončení
samostatné výdělečné činnosti.
67
3.2 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Nemocenské
pojištění
je
součástí
sociálního zabezpečení a jeho účelem je
zabezpečit
výdělečně
činné
osoby
peněžitými dávkami v době nepřítomnosti
v práci z důvodu nemoci a mateřství.
Účast
na
nemocenském
pojištění
zaměstnanců - při splnění stanovených
podmínek vzniká ze zákona a je povinná.
Účast osob samostatně výdělečně
činných na nemocenském pojištění je
dobrovolná. Tato problematika včetně
důchodového pojištění je uvedena v části
týkající se nemocenského a důchodového
pojištění osob samostatně výdělečně
činných.
Pokud se OSVČ k tomuto pojištění
přihlásí, pak si při výkonu hlavní
samostatné výdělečné činnosti bude
platit minimální pojistné 238 Kč, při
vedlejší činnosti pak 95 Kč měsíčně.
Uvedené částky se týkají záloh na
důchodové pojištění a pojistného na
nemocenské pojištění v roce 2008.
Právní úprava
Nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno těmito právními předpisy:
1. zákonem č.54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění,
2. zákonem č.88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o
přídavcích na děti z nemocenského pojištění, v platném znění,
3. vyhláškou č.165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o
poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, v
platném znění,
4. vyhláškou č.143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském
pojištění, v platném znění,
5. vyhláškou č.141/1958 Ú.l. o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení
odsouzených, v platném znění.
Okruh pojištěných osob
Osobní rozsah nemocenského pojištění
stanoví, které osoby mohou být účastny
nemocenského pojištění. Podle zákona o
nemocenském pojištění jsou pojištěni,
pokud splňují podmínky stanovené pro
účast na nemocenském pojištění a jsou
činní v České republice.
§
§
§
zaměstnanci v pracovním poměru,
členové družstva, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro
družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni,
společníci a jednatelé společnosti s
ručením omezeným a komanditisté
komanditní společnosti, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro
společnost práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni, zaměstnanci
činní na základě dohody o pracovní
činnosti,
§
§
§
§
§
zaměstnanci činní na základě dohody
o pracovní činnosti,
soudci,
členové
zastupitelstev
územních
samosprávných celků, jestliže jsou jim
vypláceny odměny jako členům
zastupitelstev
územních
samosprávných celků, kteří tyto funkce
vykonávají jako uvolnění
poslanci Poslanecké sněmovny a
senátoři Senátu Parlamentu,
členové vlády, prezident, viceprezident
a členové Nejvyššího kontrolního
úřadu,
Veřejný
ochránce
práv,
zástupce Veřejného ochránce práv a
ředitel
Bezpečnostní
informační
služby, členové Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání, finanční arbitr a
zástupce finančního arbitra České
národní banky,
68
§
§
§
§
§
§
§
dobrovolní pracovníci pečovatelské
služby,
pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou
péči ve zvláštních zařízeních,
osoby zařazené k pravidelnému
výkonu prací ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo ve vazbě,
osoby
se
změněnou
pracovní
schopností připravující se pro pracovní
uplatnění,
studenti a žáci,
státní zaměstnanci podle služebního
zákona (s účinností od 1.1.2005),
pracovníci
v
pracovním
vztahu
uzavřeném podle cizích právních
předpisů, (dále jen „zaměstnanci“).
Za zaměstnance v pracovním poměru se
pro účely tohoto zákona považuje též
osoba činná v poměru, který má obsah
pracovního poměru, avšak pracovní
poměr nevznikl, neboť nebyly splněny
všechny
podmínky
stanovené
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
Kdo
vykonává
několik
činností
zakládajících účast na nemocenském
pojištění podle tohoto zákona (např.
souběžně pracuje v rámci více pracovních
poměrů), je pojištěn z každé činnosti
samostatně. Jedinou výjimkou je jednatel
společnosti s ručením omezeným, který je
současně společníkem této společnosti takový zaměstnanec je pojištěn z těchto
činností jen jednou.
Podmínkou účasti na nemocenském
pojištění zaměstnanců je výkon činnosti na
území České republiky. Vykonává-li však
zaměstnanec přechodně práci mimo
území České republiky, nemá to vliv na
jeho pojištění. Pokud zaměstnanec
zaměstnavatele se sídlem na území
České republiky má místo výkonu práce
trvale v cizině, je nemocensky pojištěn
pouze v případě, že má trvalý pobyt na
území České republiky.
Z účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců jsou vyňati
§
§
§
příslušníci ozbrojených sborů z
povolání,
cizí státní příslušníci, kteří nemají
trvalý pobyt na území České republiky
a kteří jsou činni v České republice pro
zaměstnavatele,
kteří
požívají
diplomatických výsad a imunit, pokud
mohou být účastni nemocenského
pojištění v jiném státě,
zaměstnanci, kteří jsou činni v České
republice pro zaměstnavatele, kteří
nemají sídlo na území České
republiky; to však neplatí, jde-li o
zaměstnance, kteří jsou činni v České
republice pro zaměstnavatele, kteří
mají sídlo na území státu, s nímž
§
§
Česká republika uzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení,
zaměstnanci, kteří vykonávají pouze
příležitostné
zaměstnání;
příležitostným zaměstnáním se přitom
rozumí
nahodilé
jednorázové
zaměstnání, které podle ujednání
nemá trvat a ani netrvalo déle než
sedm kalendářních dnů po sobě
jdoucích, nebo zaměstnání, jehož
obsahem je pouze pracovní činnost
malého
rozsahu,
tj.
v
němž
započitatelný příjem nedosahuje ani
400 Kč za kalendářní měsíc,
příslušníci
Celní
správy
České
republiky,
příslušníci
Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Pojistný poměr
Pojistný poměr je právní vztah mezi
zaměstnancem
a
nemocenským
pojištěním, který zaměstnanci zaručuje, že
mu při splnění stanovených podmínek,
vznikne nárok na některou z dávek
nemocenského pojištění.
§
§
Pojištění vzniká dnem vstupu do
zaměstnání, vzniká přímo ze zákona,
jakmile se pro jeho vznik splnily
všechny podmínky.
Pojištění trvá po celou dobu trvání
zaměstnání, zakládajícího účast na
nemocenském pojištění.
69
§
Zaniká automaticky dnem skončení
zaměstnání, které zakládalo účast na
nemocenském pojištění.
Odchylná úprava
Účast na nemocenském pojištění, výpočet
a poskytování dávek nemocenského
pojištění jsou s ohledem na charakter
činnosti upraveny u určitého okruhu
zaměstnanců odchylně od obecné právní
úpravy, a to ve vyhlášce č. 165/1979 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
§
§
§
§
Odchylná úprava se týká:
§
§
§
domáckých zaměstnanců,
zaměstnanců
na
nepravidelnou
výpomoc,
členů
družstev,
kteří
mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro
družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni, a společníků a jednatelů
společností s ručením omezeným a
komanditistů
komanditních
společností,
jestliže
mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro
§
§
§
společnost práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni,
studentů a žáků,
členů
zastupitelstev
územních
samosprávných celků,
zaměstnanců činných na základě
dohody o pracovní činnosti,
dobrovolných pracovníků pečovatelské
služby,
občanů
se
změněnou
pracovní
schopností připravujících se pro
pracovní uplatnění,
pěstounů,
kteří
vykonávají
pěstounskou péči ve zvláštních
zařízeních,
poslanců Poslanecké sněmovny a
senátorů Senátu Parlamentu.
Pokud z uvedené vyhlášky nevyplývá
odchylná úprava, platí pro nemocenské
pojištění těchto zaměstnanců obecná
úprava.
Dávky nemocenského pojištění
Z nemocenského pojištění zaměstnanců
se poskytují čtyři dávky:
§
§
§
§
nemocenské,
podpora při ošetřování člena rodiny,
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a
mateřství,
peněžitá pomoc v mateřství.
Z nemocenského
samostatně
pojištění
výdělečně
činných
osob
se
poskytují dvě dávky:
§
§
peněžitá pomoc v mateřství.
Nárok na dávky nemocenského pojištění
se uplatňuje předložením předepsaného
tiskopisu, který vystavuje příslušný lékař.
Žena, která do své trvalé péče nahrazující
péči mateřskou převzala dítě, uplatňuje
nárok na peněžitou pomoc v mateřství
předložením své písemné žádosti. Žádost
o dávku podávají zaměstnanci u svého
zaměstnavatele.
Osoby
samostatně
výdělečně činné u příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení.
nemocenské,
Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění
a) Zaměstnanci
§
§
uznání dočasné neschopnosti k práci
či nařízená karanténa
účast na nemocenském pojištění
v době vzniku dočasné pracovní
neschopnosti
(karantény).
Tato
podmínka je splněna i tehdy, došlo-li
ke
vzniku
dočasné
pracovní
neschopnosti či počátku nařízené
70
karantény sice v době po skončení
nemocenského pojištění, ale v době,
kdy má bývalý pojištěnec ještě
zachovány nároky ze zaniklého
nemocenského pojištění. Nárok na
nemocenské proto vznikne i v případě,
že podmínky pro jeho přiznání se
splnily v ochranné lhůtě nebo v době
pobírání peněžité pomoci v mateřství
nebo podpory při ošetřování člena
§
§
rodiny. Ochranná lhůta činí 7 dnů
ode dne skončení zaměstnání;
jestliže zaměstnanec byl naposledy
zaměstnán kratší dobu, činí ochranná
lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl
naposledy zaměstnán
nevykonávání
práce
v tom
zaměstnání, z něhož bylo nemocenské
přiznáno
nevyčerpaná podpůrčí doba
b) OSVČ (mimo podmínek stanovených pro zaměstnance)
§
§
§
nesmí v době pracovní neschopnosti
nebo karantény osobně vykovávat
samostatnou výdělečnou činnost
musí mít zaplaceno pojistné na
nemocenské pojištění
musí být účastná nemocenského
pojištění OSVČ po dobu aspoň
3 měsíců
bezprostředně
předcházejících dni vzniku pracovní
neschopnosti (karantény); to však
neplatí v případě, kdy účast na
nemocenském pojištění OSVČ vznikla
ode dne zahájení či znovuzahájení
samostatné výdělečné činnosti
Podmínky nároku na podporu při ošetřování člena rodiny
§
§
účast na nemocenském pojištění
v době vzniku potřeby ošetřování
(péče) o člena rodiny. Podpora při
ošetřování člena rodiny z ochranné
lhůty nenáleží
zaměstnanec nepracuje z důvodu
ošetřování člena rodiny nebo péče
§
§
o dítě ve věku do 10 let ze
stanovených důvodů
žití v domácnosti s ošetřovaným, tato
podmínka se nevztahuje na ošetřování
dítěte mladšího 10 let rodičem
nevykonávání
práce
v tom
zaměstnání, z něhož byla podpora při
ošetřování člena rodiny přiznána
Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§
§
§
účast ženy na nemocenském pojištění;
převedení těhotné zaměstnankyně nebo matky do konce 9. měsíce po porodu, nebo
zaměstnankyně, která kojí, na jinou práci ze stanovených důvodů;
pokles jejího výdělku z důvodu převedení bez jejího zavinění.
Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke
dni převedení zaměstnankyně na jinou práci, a průměru jejích započitatelných příjmů
připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto
převedení.
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
a) Zaměstnankyně
§
§
účast ženy na nemocenském pojištění, popř. zachované nároky ze zaniklého
nemocenského pojištění v době šesti týdnů před očekávaným nebo skutečným dnem
porodu;
získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou
letech před porodem;
71
§
§
porod;
ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je peněžitá pomoc v mateřství
poskytována.
b) OSVČ (mimo podmínek stanovených pro zaměstnankyně)
§
§
§
zaplacení pojistného na nemocenské pojištění;
osobně nevykonávat samostatnou výdělečnou činnost;
získat též aspoň 180 dnů účasti na nemocenském pojištěni osob samostatně výdělečně
činných v období jednoho roku před porodem.
Výpočet dávek nemocenského pojištění
Nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství se vypočte
z denního vyměřovacího základu příslušnou procentní sazbou, která činí:
§
§
§
u peněžité pomoci v mateřství - 69%;
u podpory při ošetřování člena rodiny - 60%;
u nemocenského je výše dávky odstupňována v závislosti na délce trvání pracovní
neschopnosti (karantény):
§
60 % do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény),
§
66 % od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne pracovní
neschopnosti (karantény),
§
72 % od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény).
Denní vyměřovací základ
a) Zaměstnanci
Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že
započitatelný příjem (tj. veškerý příjem
podléhající odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci
v rozhodném období se dělí počtem
kalendářních dnů připadajících na
rozhodné období. Do tohoto počtu dnů
se však některé dny nezahrnují, aby
neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění
výše denního vyměřovacího základu
(např. dny poskytování nemocenského).
Rozhodným obdobím je zpravidla období
12 kalendářních měsíců před kalendářním
měsícem, ve kterém vznikla pracovní
neschopnost
(karanténa),
potřeba
ošetřování (péče o) člena rodiny, či ve
kterém
zaměstnankyně
nastoupila
mateřskou
dovolenou.
U peněžité pomoci v mateřství, jestliže
u zaměstnankyně za trvání téhož
zaměstnání vznikne nárok na další
peněžitou pomoc v mateřství z tohoto
zaměstnání v období do 4 let věku
předchozího dítěte, se považuje za
denní
vyměřovací
základ
denní
vyměřovací
základ
zjištěný
pro
výpočet předchozí peněžité pomoci
v mateřství, pokud je vyšší než denní
vyměřovací
základ
zjištěný
pro
výpočet
další
peněžité
pomoci
v mateřství.
b) OSVČ
U osob samostatně výdělečně činných se
denní
vyměřovací
základ
zjišťuje
obdobným
způsobem
s tím,
že
rozhodným obdobím je zpravidla
kalendářní rok předcházející roku,
v němž vznikla pracovní neschopnost či
v němž žena nastupuje na „mateřskou
dovolenou“, a započitatelným příjmem se
rozumí úhrn měsíčních vyměřovacích
základů pro stanovení záloh na pojistné na
důchodové pojištění.
72
Redukční hranice
Částka denního vyměřovacího základu
podléhá redukci v případě, že přesahuje
určitou stanovenou hodnotu. Pro redukci
jsou stanoveny dvě redukční hranice,
jejichž výše od 1.1.2008 činí:
§
§
I. redukční hranice 550 Kč
II. redukční hranice 790 Kč
§
Pro
stanovení
peněžité
pomoci
v mateřství a vyrovnávacího příspěvku
v těhotenství a mateřství se denní
vyměřovací základ redukuje tak, že:
§
Redukce denního vyměřovacího základu
pro stanovení denní výše nemocenského
a podpory při ošetřování člena rodiny
za období prvních 14 kalendářních dnů
od data pracovní neschopnosti (karantény)
či potřeby ošetřování (péče o) člena
rodiny, se vypočítají tak, že:
§
§
z částky do výše první redukční
hranice se započte 90 %
z částky přesahující první redukční
hranici, nejvýše však do druhé
redukční hranice se započítává 60 %
k částce nad druhou redukční hranicí
se nepřihlíží
§
§
částka do první redukční hranice
se započte plně
z částky
přesahující
první
redukční hranici, nejvýše však
do druhé redukční hranice se
započte 60 %
k částce
přesahující
druhou
redukční hranici se nepřihlíží
Studentkám
a
žákyním
náleží
peněžitá pomoc v mateřství ve výši
254 Kč za kalendářní den.
Poskytování dávek nemocenského pojištění
Dávky
nemocenského
pojištění
se
§
poskytují za kalendářní dny po stanovenou
dobu.
§
§
Jedná se o tzv. podpůrčí dobu, která u
nemocenského činí maximálně rok.
V některých případech se do ní
započítávají též předchozí období
pracovní neschopnosti pro nemoc a
nepracovní úraz. Kratší podpůrčí doba
platí pro poživatele důchodu a plného
invalidního důchodu při pracovní
neschopnosti z důvodu nemoci či
nepracovního úrazu a činí 81
kalendářních dnů. Nemocenské se
poživateli
starobního
nebo
plného
invalidního
důchodu
poskytuje nejdéle do dne, jímž
končí zaměstnání.
Nemocenské náleží, trvá-li pracovní
neschopnost (karanténa) déle než
3 kalendářní dny a poskytuje se od
4. kalendářního dne pracovní
neschopnosti (karantény).
§
Podpora při ošetřování člena rodiny se
poskytuje nejvýše po dobu prvních 9
kalendářních
dnů,
popř.
16
kalendářních dnů zaměstnanci, který
má v péči dítě do skončení povinné
školní docházky a je jinak osamělý.
Poživateli
starobního
nebo
plného invalidního důchodu se
poskytuje podpora při ošetřování
člena rodiny nejdéle do dne, jímž
končí zaměstnání.
Peněžitá
pomoc
v mateřství se
poskytuje maximálně po dobu 28
týdnů, popř. 37 týdnů v případě žen,
které porodily více dětí a starají se
aspoň o dvě z nich (ne již osamělým).
Peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá
pomoc) se poskytuje maximálně po
dobu 22 týdnů, popř. 31 týdnů, nejdéle
však do osmi měsíců věku dítěte, při
převzetí dítěte do trvalé péče na
základě rozhodnutí příslušného orgánu
nebo jehož matka zemřela a při
převzetí dítěte do péče manželem
ženy, která nesmí nebo nemůže ze
73
zdravotních důvodů o dítě pečovat a
sama nepobírá peněžitou pomoc
v mateřství. Peněžitá pomoc se
poskytuje též zaměstnanci nebo
zaměstnankyni, kteří převzali do své
trvalé péče dítě, jež jim bylo svěřeno
rozhodnutím příslušného orgánu, nebo
dítě, jehož matka zemřela, a to po
dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte,
došlo-li k převzetí do 7 let věku dítěte.
§
§
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a
mateřství se poskytuje nejdéle do
nástupu ženy na mateřskou dovolenou
a po ukončení mateřské dovolené
nejdéle do konce devátého měsíce po
porodu, nebo skončení kojení.
Uchazečům
o zaměstnání
peněžitá
pomoc
v mateřství
nenáleží.
Provádění nemocenského pojištění
Při provádění nemocenského pojištění plní
stanovené povinnosti (úkoly) jednak
okresní správy sociálního zabezpečení
(v Praze Pražská správa sociálního
zabezpečení) jako orgány státní správy a
organizace.
Stanovené
povinnosti
uvedených subjektů
jsou upraveny
zákonem č.582/1991 Sb., o organizaci a
provádění
v platném
sociálního
zabezpečení,
znění.
V nemocenském
pojištění
se
pro
právnické a fyzické osoby, které
zaměstnávají
zaměstnance,
používá
pojem organizace a malá organizace.
a) Organizace
Organizace
je právnická nebo fyzická osoba, která
zaměstnává více než 25 zaměstnanců,
anebo sice méně, avšak evidenci mezd
pro ni vede jiná právnická nebo fyzická
osoba, která zaměstnává více než 25
zaměstnanců.
§
§
Organizace sama provádí nemocenské
pojištění svých zaměstnanců
§
§
§
přijímá žádosti o dávky
posuzuje splnění podmínek pro nárok
na dávky
vyplácí dávky zaměstnancům ve
stanovených termínech
Nemocenské pojištění provádí
§
§
§
§
u zaměstnanců v pracovním poměru
organizace, k níž jsou v pracovním
poměru,
u členů družstva, kteří mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro
družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni, toto družstvo,
u společníků a jednatelů společnosti s
ručením omezeným a komanditistů
komanditní společnosti, kteří mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro
společnost práci, za kterou jsou touto
§
§
§
§
§
společností
odměňováni,
tato
společnost,
u zaměstnanců činných na základě
dohody o pracovní činnosti organizace,
která uzavřela se zaměstnancem tuto
dohodu,
u soudců soud, k němuž je soudce
přidělen k výkonu funkce,
u členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, kterým jsou
vypláceny odměny jako členům
zastupitelstev
územních
samosprávných celků, kteří tyto funkce
vykonávají jako uvolnění, provádí
orgán, který vyřizuje osobní věci
zaměstnanců
územních
samosprávných celků,
u poslanců Poslanecké sněmovny a
senátorů Senátu Parlamentu příslušná
kancelář zákonodárného sboru,
u členů vlády orgán, který členům
vlády vyplácí plat,
u prezidenta, viceprezidenta a členů
Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší
kontrolní úřad,
u ředitele Bezpečnostní informační
služby tato služba,
u
dobrovolných
pracovníků
pečovatelské služby právnická osoba,
74
§
§
§
která těmto pracovníkům vyplácí
odměnu za výkon pečovatelské služby,
u
pěstounů,
kteří
vykonávají
pěstounskou péči ve zvláštních
zařízeních, zřizovatel tohoto zařízení,
a u pěstounů, kterým je za výkon
pěstounské péče vyplácena odměna
náležející pěstounovi ve zvláštních
případech podle zvláštního předpisu,
orgán, který vyplácí tuto odměnu,
u osob zařazených k pravidelnému
výkonu prací ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo ve vazbě věznice,
u studentů a žáků orgány, které
provádějí
nemocenské
pojištění
zaměstnanců školy, na které student
nebo žák studuje; jde-li o studenty a
žáky, kteří jsou českými občany a jsou
vysláni ke studiu nebo studijnímu
pobytu
v
zahraničí
příslušným
orgánem nebo jinou právnickou
osobou, tento orgán nebo tato
právnická osoba, a jde-li o studenta
nebo žáka, který do zahraničí nebyl
vyslán tímto orgánem nebo jinou
§
§
§
§
§
§
§
právnickou osobou, příslušná okresní
správa sociálního zabezpečení,
u členů Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů Ústav pro studium
totalitních režimů,
u Veřejného ochránce práv a zástupce
Veřejného ochránce práv Kancelář
Veřejného ochránce práv,
u
státních
zaměstnanců
podle
služebního zákona služební úřad, v
němž je státní zaměstnanec zařazen k
výkonu státní služby (účinnost od
1.1.2009)
u pracovníků v pracovním vztahu
uzavřeném podle cizích právních
předpisů organizace, k níž jsou v tomto
pracovním vztahu,
u členů Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání Úřad rady pro
rozhlasové a televizní vysílání,
u finančního arbitra a zástupce
finančního arbitra Česká národní
banka,
u
členů
Rady
Českého
telekomunikačního
úřadu
Český
telekomunikační úřad.
b) Malá organizace
Malá organizace je právnická nebo fyzická
osoba, která zaměstnává aspoň jednoho
zaměstnance,
nejvíce
však
25
zaměstnanců.
Nemocenské
pojištění
zaměstnanců
malých organizací provádí příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení
(v Praze Pražská správa sociálního
zabezpečení),
která
také
těmto
zaměstnancům
vyplácí
dávky
nemocenského pojištění.
Příslušnost
okresní
správy
zabezpečení k provádění nemocenského
pojištění zaměstnanců malých organizací
se řídí sídlem malé organizace.
Sídlem malé organizace se rozumí
§
u právnické osoby sídlo zapsané
v obchodním rejstříku, popř. jiném
stanoveném rejstříku nebo evidenci
§
u fyzické osoby místo trvalého pobytu
této fyzické osoby
§
u fyzické osoby s trvalým pobytem
v zahraničí místo jejího podnikání
sociálního
Řízení ve věcech nemocenského pojištění
Řízení ve věcech nemocenského pojištění
v sobě zahrnuje řízení v dávkových a
jiných
než
dávkových
věcech
nemocenského pojištění, řízení ve věcech
pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Postup orgánů sociálního zabezpečení
v těchto řízeních je upraven příslušnými
zákonnými normami, a to především
zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění
sociálního
zabezpečení,
v platném znění, dále zákonem č.
589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
v platném
znění
a
zákonem č. 54/1956 Sb. o nemocenském
pojištění zaměstnanců, v platném znění.
75
Pokud není stanoveno jinak, platí pro
řízení v oblasti nemocenského pojištění
správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.).
Předmětem řízení je:
§
v dávkových věcech nemocenského pojištění
•
o rozhodování o vzniku, trvání a zániku nároku na dávky nemocenského pojištění,
jejich výši, snížení apod., rozhodování o přeplatku na dávce a o dobrovolných
dávkách.
§
v jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění
•
§
o rozhodování ve sporných případech o pojistném poměru, o pokutách (pro jejichž
uložení vznikl důvod s ohledem na porušení povinností stanovených zákonem č.
582/1991 Sb. a zákona č 54/1956 Sb.) a o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti.
ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
•
o rozhodování ve sporných případech o pojistném, zálohách na pojistné, o penále,
placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, o přirážce k pojistnému a o
pokutách (pro jejichž uložení vznikl důvod s ohledem na porušení povinností
stanovených zákonem č. 589/1992 Sb.)
V uvedených případech je rozhodováno formou rozhodnutí ve správním řízení, kterým je
v řízení ve věcech pojistného i platební výměr a výkaz nedoplatků, na jehož vydání se však
předpisy o správním řízení nevztahují.
Stupně řízení:
V prvním stupni řízení rozhodují ve věcech
nemocenského pojištění příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení a v Praze
Pražská správa sociálního zabezpečení. O
odvoláních proti těmto rozhodnutím
rozhodují příslušné orgány druhého
stupně, jimiž je v jednotlivých regionech
Česká správa sociálního zabezpečení detašované pracoviště a v Praze Česká
správa sociálního zabezpečení - ústředí.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu lze ve
věcech nemocenského pojištění podat
žalobu k soudu. Žalobu nelze podat proti
rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti (takové rozhodnutí soud
přezkoumá jen v rámci rozhodování o
odnětí dávky nemocenského pojištění), o
dobrovolných dávkách nemocenského
pojištění (např. o přiznání nemocenského
po uplynutí podpůrčí doby), o žádosti o
odstranění tvrdosti předpisů o sociálním
zabezpečení,
o
povolení
splátek
pojistného a penále, o prominutí penále.
Podávání přehledu o příjmech a výdajích
Každá OSVČ, která vykonávala alespoň
po část roku samostatnou výdělečnou
činnost, má povinnost podat na příslušnou
OSSZ/PSSZ na předepsaném tiskopise
Přehled o příjmech a výdajích a dalších
údajích podle ustanovení § 15 odst. 1
zákona č. 589/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to nejpozději do
jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla
podat daňové přiznání. nejpozději v
termínu do 30.4.2008. Pokud OSVČ
zpracovává daňové přiznání daňový
poradce, je povinna tuto skutečnost doložit
příslušné OSSZ do 30.4.2008. Přehled
podávají i ty OSVČ, které mají nulový
příjem a nepodávají daňové přiznání. Tyto
OSVČ musí Přehled za rok 2007 podat do
31. července 2008.
76
Na základě podaného Přehledu o příjmech
a výdajích se provádí vyúčtování
pojistného na důchodové pojištění, tzn. že
se z uvedených údajů stanoví výše
pojistného na důchodové pojištění, které je
OSVČ povinna za uplynulý kalendářní rok
zaplatit. Po vyúčtování uhrazených záloh
na pojistné vzniká doplatek pojistného,
který je OSVČ povinna doplatit do 8 dnů
ode dne, kdy podala nebo měla podat
Přehled o příjmech a výdajích nebo
přeplatek pojistného, který OSSZ/PSSZ
OSVČ vrátí, pokud neexistují vůči
OSSZ/PSSZ splatné závazky.
Do úhrnu záloh na pojistné na důchodové
pojištění se nezapočítává uhrazené
pojistné na nemocenské pojištění.
Pokud OSVČ uvede do Přehledu údaje o
výkonu vedlejší samostatné výdělečné
činnosti, je povinna tyto údaje doložit, a to
nejpozději v den podání Přehledu, pokud
tak již neučinila dříve. Nebude-li důvod pro
výkon vedlejší samostatné výdělečné
činnosti doložen nejpozději v den podání
Přehledu, bude samostatná výdělečná
činnost považována za hlavní, přičemž k
pozdějšímu doložení nelze pro účely
důchodového pojištění přihlédnout.
4 PŔIHLÁŠENÍ KE ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., ve znění
pozdějších
předpisů.
Pojistné
na
všeobecné zdravotní pojištění pro
OSVČ je 13,5%.
Osoby samostatně výdělečně činné se
musí nejpozději do 8 dnů ohlásit u
příslušné zdravotní pojišťovny zahájení,
popřípadě ukončení výdělečné činnosti.
(Za zahájení se pro účely pojištění
považuje okamžik, kdy osoby začne
provozovat činnost s cílem „mít příjem“;
nepovažuje se získání živnostenského
listu.) Zákon č.48/1997 Sb, § 10,odst. 3.
Podnikatel má povinnost odvádět na účet
pojišťovny pravidelně zálohy na pojistné,
pokud není od placení těchto záloh
zákonem osvobozen.
Do 8 dnů po podání daňového přiznání za
předchozí zdaňovací období předložit
každé zdravotní pojišťovně, u které byl ve
zdaňovacím období pojištěn vyplněný
formulář „přehled o příjmech a výdajích z
SVČ a úhrnu záloh na pojistné“. Současně
předloží také i doklad o dni podání
daňového přiznání a ve stejné lhůtě
doplatí případný nedoplatek pojistného.
V případě opravy v daňovém přiznání je
povinen do 8 dnů od zjištění skutečností,
předložit všem zdravotním pojišťovnám u
kterých byl ve zdaňovacím období pojištěn
opravný přehled a do 30 dnů doplatit
dlužné pojistné.
Na vyžádání zdravotní pojišťovny předložit
účetní doklady, které jsou potřebné
k provedení kontroly odvodu pojistného.
Pokud OSVČ změní pojišťovnu je povinna
předložit nově zvolené pojišťovně doklad o
výši záloh na pojistné vypočtených
z vyměřovacího základu.
4.1 PLACENÍ ZÁLOH NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojistné se platí formou záloh na pojistné
a doplatku pojistného. Pojistné činí
minimálně 6,75% ze zisku. Povinnost
platit zálohy se liší podle toho, zda se
jedná o hlavní či vedlejší samostatnou
činnost.
4.1.1 HLAVNÍ ČINNOST
Podnikatel platí měsíčně zálohu, ne méně
než je ve výše minimální zálohy (i
v případě ztráty, či v počátku podnikání).
Při hlavní činnosti je od 1.1.2008 výše
77
minimální měsíční zálohy na zdravotní
pojištění 1.456 Kč. Naopak maximální
měsíční záloha na zdravotní pojištění
činí 11.643 Kč.
se platí, do 8. dne následujícího
kalendářního měsíce.
Doplatek rozdílu mezi zaplacenými
zálohami a skutečnou výší pojistného je
splatný
vždy
do
8
dnů
po
podání
daňového
Zálohy na pojistné u OSVČ jsou splatné
od 1. dne kalendářního měsíce za který
přiznání za uplynulý kalendářní rok, ovšem jen nad výši minimálních záloh.
4.1.2 VEDLEJŠÍ ČINNOST
Pokud se jedná o činnost vedlejší, OSVČ
nemusí platit zálohy, ale celkovou částku
odvedeme po skončení roku. Minimální
výše je 0 Kč, maximální výše 139.709 Kč
(za rok 2008).
Jako vedlejší je naše samostatná
výdělečná činnost posuzovaná tehdy,
pokud máme v zaměstnání každý měsíc
alespoň
minimální
mzdu,
náš
zaměstnavatel z ní odvádí pojistné a my
jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně
(do 8 dnů od změny). Každý měsíc se
posuzuje zvlášť, to znamená, že pokud
máme některý měsíc méně než je
minimální mzda (ne z důvodu nemoci
apod.), nahlásíme to na pojišťovně (do 8
dnů) a zaplatíme za ten měsíc minimální
zálohu jako při hlavní činnosti.
4.2 SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
TABULKA 9: SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE
Název pojišťovny
Kód
pojišťovny
222
205
Česká národní zdravotní pojišťovna
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
207
stavebnictví
213
Revírní bratrská pokladna
201
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
111
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
209
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
217
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
211
Zdravotní pojišťovna MV ČR
78
79
MODUL 4 : MARKETING A PRODEJ
CÍLE
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
§
Rozhodnout, jaké výrobky a služby nabídnout k uspokojení potřeb zákazníků
Rozumět základním principům marketingové strategie
Vytvořit si pravidla pro stanovování cen a ustanovit strategii stanovování cen Vašich
výrobků a služeb
Vytvořit plán propagace Vašeho podnikání
Plánovat Vaši prodejní činnost
Napsat marketingový plán pro Vaše podnikání
ÚVOD
V tomto modulu oceníte, jak důležité je pečlivé plánování Vašeho podnikání a provedete
průzkum pro odhad, jak bude Vaše podnikání pravděpodobně životaschopné. Průzkum Vám
ukáže, jaký nápad je nejvhodnější, jaké jsou obecné podmínky na trhu, kdo budou Vaši
typičtí zákazníci, jaké budou jejich hlavní potřeby a jak můžete využít své osobní znalosti,
schopnosti a školení k zahájení podnikání a realizaci podnikatelského nápadu.
Dalším přirozeným krokem, který je třeba udělat, je vytvořit marketingovou strategii.
Marketingová strategie je jednoduše celkový plán, jak nabídnout svůj výrobek nebo službu
na trhu co nejlépe.
Činnosti a úkoly v tomto modulu Vám pomohou vytvořit svou marketingovou strategii a plán.
Marketingový plán je nejdůležitější částí vytváření Vašeho marketingového plánu, neboť
může ukázat, jak snadné nebo obtížné bude zahájení podnikání a informování Vašich
potenciálních zákazníků o Vašem nápadu za účelem generování tržeb a často může také
poskytnout informace nezbytné k investici a pro finanční plány pro podnikání.
Přesný marketingový plán Vám pomůže začít s prodejem a udržet si kontrolu nad růstem
podnikání.
Úkol, který na konci modulu dostanete, Vám pomůže vytvořit Váš business plán.
1 MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Firmy nabízí výrobky nebo služby, ale
abychom věc zjednodušili, položku nebo
položky poskytované zákazníkovi budeme
nazývat produktem. Položka může být
vyráběna firmou nebo koupena a dále
prodána zákazníkovi. Služba je něco, co
80
děláte pro zákazníka, například uklízení,
psaní na stroji nebo skladování jeho zboží.
Ale zde budeme o službě či výrobku mluvit
jako o ‚produktu‘, neboť účelem modulu je
věci podávat jednoduše a jakákoli
produkce firmy může být nazývána
produktem.
trh, avšak může být dost obtížné zajistit,
aby Vaši potenciální zákazníci o Vás
věděli, co nabízíte, a úspěšně je
přesvědčit, aby od Vás kupovali.
Pokud máte marketingový plán a je jasný
a praktický, bude pro Vás mnohem
snadnější zvýšit povědomí zákazníků o
Vás.
Pro mnoho malých společností je dost
snadné produkt připravit pro nabídnutí na
2 ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PLÁNU
Marketingový plán by měl zahrnovat následující:
Čeho chcete dosáhnout
Komu chcete prodávat
Jaké produkty budete nabízet
Kolik plánujete účtovat
Jak budete propagovat své podnikání a jeho
produkty
§
§
§
Marketingové cíle
Segmenty cílového trhu
Marketingový mix
§
§
§
Jak budete produkt distribuovat
Uveďte měsíc po měsíci činnosti potřebné k propagaci a prodeji Vašeho produktu
Rozpočty potřebné k financování těchto činností (posléze součást finančního plánu)
-
2.1 MARKETINGOVÉ CÍLE
Stanovování marketingových cílů
Dobrým způsobem, jak se podívat na
dlouhodobé cíle podnikání, je zeptat se,
čeho chci podnikáním dosáhnout nebo jak
by mělo vypadat za několik let a jak toho
může dosáhnout.
Kde Vaše podnikání bude za několik let,
se nazývá vizí.
Jak se tam dostane, se nazývá
programové prohlášení, nebo anglicky
„mission statement“.
Například:
Chci, aby moje restaurace byla nejlepší ve
městě – vize.
Dosáhnu toho plněním očekávání hostů,
používáním
kvalitních
přísad,
zaměstnáváním
motivovaného
a
kvalifikovaného personálu a provozováním
čisté a příjemné restaurace – programové
prohlášení.
Důležité je porozumět, že se trh může dost
změnit a proto svou vizi a programové
prohlášení musíte projít alespoň jednou
ročně nebo při události, která může změnit
pořádek věcí, a zkontrolovat, zda je stále
v platnosti nebo zda je nepotřebujete
upravit, abyste zůstali úspěšnými.
Měřitelné marketingové cíle
Každý cíl by měl jasně uvádět, čeho má
být dosaženo, abyste svůj pokrok mohli
měřit. Vždy je důležité si uvědomit, že
Vaše předpovědi a cíle budou snadnější,
jakmile bude podnikání starší, tudíž první
předpovědi nemusí být natolik přesné. Ale
i tak by měly být stanovovány.
81
Například:
Roční obrat v prvním roce 100 000 EUR.
Průměrný zisk (což je hrubý zisk před odečtením režie) 60%.
Roční čistý zisk v druhém roce je 10% z tržeb.
Podíl na trhu 10% do pěti let / nebo tahoun trhu ve Vašem městě.
Své marketingové cíle můžete rozpracovat ještě podrobněji:
Je možné toho dosáhnout segmentováním. Segmentování znamená zaměření se na určité
typy zákazníků. Tudíž namísto snahy oslovit celý trh se bude podnikání soustředit na
konkrétní typy zákazníků.
Například hotel může uvítat kohokoli, ale může se rozhodnout segmentovat trh do tří typů
zákazníků: široká veřejnost, obchodníci a turisté.
Hotel si může stanovit cílový obrat pro každý typ zákazníka.
TABULKA 10: MARKETINGOVÉ CÍLE
Trhy
Přenocování
Víkendový
pobyt
Svatby
Konference
Celkem
Široká veřejnost
(EUR)
20 000
44 000
Obchodníci
(EUR)
100 000
-
50 000
114 000
50 000
150 000
Když si firma určí své cíle, zdají se být
ideální. Avšak jeden typ zákazníka získáte
snadno, zatímco oslovení druhého je
velice těžké. Může se stát, že bude
dosaženo pouze 50% cílů pro trh
obchodníků. Může dojít k tomu, že
předchozí průzkum trhu ukázal, že má
dobrý potenciál, avšak v hospodářství
regionu dojde k významné změně a firmy
nebudou moci vydávat mnoho prostředků
za zábavu nebo pobyt.
Na druhou stranu, trh turistů si může vést
dobře a mnohem více organizátorů cest si
Turisté
(EUR)
30 000
60 000
Celkem
(EUR)
150 000
104 000
-
50 000
50 000
354 000
90 000
hotel zvolí pro své hosty. Vedení hotelu
pak může své cíle pozměnit a cílit více na
organizátory zájezdů, aby získali více
prázdninových hostů. Může to také
znamenat navýšení očekávaných příjmů
od turistů a snížení očekávaných příjmů
od obchodníků.
Tudíž můžete vidět, jak důležité je nastavit
si cíle a plány, ale zároveň pozorně
sledovat,
zda
realita
odpovídá
předpovědím, neboť události mohou
dopadnout jinak, jakmile začne podnikání
fungovat.
Cíle a životní cyklus produktu
Životní cyklus produktu znamená cyklus
růstu a poklesu. Je vytvořen nový produkt
a uveden na trh. Nastane období růstu, jak
se o něm budou lidé dozvídat a začnou jej
kupovat. Pak dosáhne období dospělosti,
kdy bude produkt široce známý a
kupovaný. Nasycení trhu nastane, když
produkt dosáhne vrcholu své obliby a
prodeje začnou klesat, pokles je pak doba,
kdy již produkt není tak oblíbený a lidé
kupují jiné věci.
82
Klasický životní cyklus produktu může vypadat nějak takto:
OBRÁZEK 7: ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU
Originální nebo trendy zboží, například
elektronické hry, budou mít kratší životní
cyklus, protože jsou velice populární, ale
s krátkou životností, neboť rychle po sobě
jsou uváděny upgrady a nové hry. Avšak
základní zboží, jako věci do domácnosti a
potraviny,
mohou
zůstat
v období
dospělosti mnoho let, neboť tento druh
zboží je potřebný vždy a zřídkakdy se
stane zastaralým.
Při vytváření Vašeho marketingového
plánu proto musíte uvážit, jak rychle Váš
produkt pravděpodobně projde svým
životním cyklem a jak jej můžete buď
prodloužit, nebo mít řadu produktů
k uvedení na trh, jak se bude rozvíjet
podnikání a zákaznická základna.
2.2 MARKETINGOVÝ MIX
Toto je pravděpodobně jeden z nejznámějších pojmů v marketingu. Marketingový mix se
skládá ze čtyř prvků, nazývaných čtyři P:
§
§
§
§
Produkt - Product
Cena - Price
Místo, kde se výrobek prodává - Place
Propagace - Promotion
Nyní byly přidány další tři, takže se aktuálně nazývá „Sedm P“:
§
§
§
Lidé - People
Procesy - Processes
Materiální vybavení - Physical Evidence
Produkt – výrobek nebo služba, o níž jste
zjistili, že je po ní na trhu poptávka a
dostatek potenciálních zákazníků, aby
bylo podnikání realizovatelné.
Cena – stanovení správné hodnoty
Vašeho produktu znamená zjistit, co
účtuje konkurence a zákazníci jsou
ochotni zaplatit, přičemž je nutné zajistit
83
pokrytí nákladů podnikání a ponechání
prostoru pro rozumný zisk.
Místo – jak se produkty dostanou
k zákazníkům. Budete chtít otevřít obchod,
prodávat
prostřednictvím
internetu,
prodávat na výstavách a veletrzích, nebo
si na trhu postavíte stánek? Takto budete
distribuovat svůj produkt a dostanete jej do
rukou zákazníků.
Propagace – prostředky, kterými budete
své potenciální zákazníky informovat o
Vašem podnikání a jak dobré je ve
srovnání s konkurencí. Může se jednat o
sbírání kontaktů (networking), ústní
propagaci, inzeráty, nabídkový dopis,
letáky a webovou stránku.
Lidé – Vy a Váš personál. Záleží na jejich
dovednostech, zkušenostech a na jejich
přístupu
k zákazníkům.
Pro
každé
podnikání jsou nezbytní ochotní a schopní
lidé.
Procesy – zajišťují, že je provoz firmy
efektivní, dodává přesně a včas, může
udržovat jasné záznamy a práci v chodu,
uspokojovat zákazníky, udržovat kvalitu a
vyřídit jakékoli stížnosti. Také se jedná o
používání systému, který firmě pomáhá
získávat aktuální informace o trhu a zůstat
moderní.
Materiální vybavení – značka a celková
prezentace společnosti – logo, tiskopisy,
prostory firmy a personál. Všechno je
konzistentní, jednolité a působivé. Vše, co
vytváří dobrý dojem o Vašem podnikání.
Marketingový mix znamená kombinování
některých nebo všech těchto prvků za
účelem zajištění, že je podnikání
prezentováno a funguje co nejvýhodněji a
nejziskověji co se týče uspokojování
zákazníků a budování silné pozice na trhu.
V rámci marketingového mixu je nutné zvážit:
§
§
§
§
§
§
Jak citlivé jsou cenové hladiny
Na jakých úrovních kvality musí firma pracovat
Úroveň zákaznického servisu a poprodejní péče
Jaké primární metody propagace jsou používány
Jaké zvláštní vlastnosti a výhody přinášíte zákazníkům
Jaké distribuční kanály jsou pro daný trh nejvhodnější
Důležité je také přemýšlet o Unikátní prodejní propozici (USP – unique selling proposition).
USP musí firmu odlišit a ukázat ji lepší, než je konkurence, především pokud v oblasti
existuje mnoho podobných firem.
Pokud je více firem jako vy, co uděláte, abyste na sebe upozornili?
V marketingovém mixu můžete upřednostnit dvě nebo tři P, například cenu, lidi a propagaci.
Avšak pozornost musíte věnovat všem, neboť jak se trh mění, může být důležité zaměřit se
na trochu odlišný prvek, abyste drželi krok s trendy na trhu.
Měli byste proto zvážit několik otázek:
§
§
§
§
§
§
§
Jaké produkty nabídnu základně mých potenciálních zákazníků?
Kolik bych měl účtovat?
Jak mohu propagovat své podnikání?
Jak budu distribuovat své produkty?
Jaký typ personálu zaměstnám?
Jaké procesy bych měl použít?
Jak bych měl prezentovat svou společnost?
84
Toto jsou dobré nápovědy pro vytvoření Vašeho plánu a může pomoci udělat výzkum, co lidé
chtějí, jak chtějí být obslouženi, kolik jsou ochotni zaplatit, jak je správně oslovit, kdo se o ně
může nejlépe starat, jak dodat kvalitu a péči a co dělá dobrý dojem.
Distribuční kanály jsou pro firmu a její zákazníky nezbytné. Tyto zahrnují:
§
§
§
§
§
§
Prodávání přímo z Vašich vlastních prostor nebo obchodu
Prodávání v prostorách zákazníka nebo u něj doma
Večírek
Objednávka poštou nebo přes Internet
Exportní společnosti
Obchodní agenti a zástupci
Pro určení, co je nejvhodnější, nejefektivnější, nejpřitažlivější a nejziskovější je nutné udělat
průzkum poptávky na trhu a co zákazníci potřebují, co se týče přístupu a vystavení produktu.
Faktory, které je nutné uvážit, zahrnují:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Preference a potřeby zákazníků
Nejvhodnější metoda pro zákazníky
Rozsah nebo geografie trhu: místní, regionální, národní nebo mezinárodní.
Opatření zákona a nařízení
Dostupnost vhodných agentů nebo distributorů
Jaká metoda bude pro provoz podnikání nejvhodnější a nejziskovější
Zaúčtování slev a ceny agentů, distribučních kanálů a jiných prostředníků
Dopravní možnosti firmy a dopravní síť
Propagace produktů: kdo za ni bude odpovědný – Vy, Váš agent/zástupce nebo
obchodník nebo jiný prostředník?
Toto vše je nutné zvážit a je nutné dosáhnout rozumné rovnováhy potřeb firmy a zákazníka.
2.2.1 PRODUKTY
Než začnete podnikat, musíte se
rozhodnout, jaký sortiment produktů nebo
služeb budete chtít nabízet na trhu.
Bude se jednat o nový produkt nebo o
existující produkt, který již má silný trh? Je
důležité prozkoumat vše, co můžete,
abyste zajistili, že dostatek zákazníků a že
je ziskovost podnikání reálná. Toto je
nutné udělat před každým důležitým
rozhodnutím.
Zjistěte, co Vaši zákazníci chtějí. Je
možné použít dotazník, hovořit s velkým
množstvím potenciálních zákazníků nebo
zjistit, jak úspěšní konkurenti získali své
zákazníky a pověst. Pokuste se zjistit, co
chtějí
lidé
kupovat,
spíše
než
přesvědčovat je, aby kupovali to, co máte
na prodej.
Výrobek nebo služba, která uspokojuje
potřeby zákazníků, vede k ziskovějšímu a
úspěšnějšímu podnikání.
Máte-li produkt připravený k uvedení na trh, potřebujete o něm předat při propagaci správné
informace:
§
§
§
Vlastnosti – které produkt má
Výhody – jak tyto vlastnosti zlepší život zákazníka
Důkaz – který podporuje Vaše tvrzení (certifikáty, záruky, schválení)
85
2.2.2 POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ
U produktu musíte ověřovat, jak se na něj
dívá zákazník, abyste zajistili efektivní
uspokojování potřeb zákazníka. Je
důležité diskutovat nebo zkoumat rozumný
výběr potenciálních zákazníků, co u
produktu hledají a co od něj očekávají,
jakou kvalitu, efektivitu, péči o zákazníky a
poprodejní servis. Pokud se Vám podaří
určit, co zákazník potřebujete, bude
pravděpodobnější, že uspějete a budete
ziskoví.
2.2.3 VÝROBA
Pokud nabízíte služby a ne výrobky,
nemusíte se touto kapitolou zabývat.
Pamatujte, že jsme se rozhodli o
výrobcích a službách hovořit souhrnně
jako o produktech – produkt podnikání.
Po průzkumu jste došli k řadě produktů,
které uspokojí potřeby Vašich zákazníků.
Potřebujete se rozhodnout, zda budete
tyto produkty vyrábět sami, necháte si je
vyrábět nebo je budete kupovat a prodávat
dál.
Pokud budete produkty vyrábět sami,
řekněme ručně vyrábět malé dárky,
keramiku nebo hrnčířské výrobky, nebo
dokonce péct a vyrábět potraviny pro
restauraci
nebo
přímý
prodej
v potravinářském
obchodě,
musíte
přemýšlet o tom, jaké vybavení a stroje
budete potřebovat.
Malá firma musí zohledňovat malý
rozpočet a často koupí stroje a vybavení,
které si může dovolit, namísto aby
vyhovovala potřebám trhu.
podaří získat svou původní investici
zpátky. Jinými slovy, budete potřebovat
určit, jak dlouho Vám bude trvat, než
prodáte dost výrobků pro pokrytí nákladů
na vybavení pro jejich výrobu a pro pokrytí
provozních nákladů firmy.
To znamená určit si bod vyrovnání, což je
bod, kdy náklady na zařízení budou
uhrazeny a firma nyní bude v zisku.
Také potřebujete stanovit, jak by měly být
tyto výrobky skladovány, baleny a
dopravovány. Budete potřebovat police,
chlazení, balení, dopravu?
Je důležité na to myslet, neboť všechno
představuje pro firmu výdaje. Budou Vaše
produkty Vaši potenciální zákazníci
skladovat, budou potřebovat zvláštní
prezentační a prodejní materiály? Velké
nebo neobvykle tvarované produkty budou
představovat vyšší náklady na balení a
distribuci a obchodníci je nemusí vidět
rádi.
Jak to bude ve Vašem podnikání?
Pokud plánujete koupit strojní zařízení
nebo vybavení, musíte zjistit, zda se Vám
Pružnost výroby
Budete potřebovat určit, jak pružná musí být Vaše výroba, aby splnila očekávání zákazníků.
Tato kapitola Vám pomůže položit si množství otázek o tom, čeho bude Vaše podnikání
schopno.
Vaše firma může potřebovat rychle vyrábět:
§
§
§
§
§
§
Jiné velikosti
Jiné barvy
Jiné povrchy
Jiné úrovně kvality
Velké objemy
Malé specializované objednávky a jednorázové záležitosti
86
Pokud je Vaše podnikání službou, budete
potřebovat uvážit, zda budete pracovat
v konkrétní
geografické
oblasti,
konkrétním sektoru nebo typu podnikání.
Budete potřebovat určit, zda se bude
jednat o sezónní záležitost nebo závislou
na počasí. V jakou část dne, noci nebo
týdne budete pracovat.
Co se týče výrobku nebo služby, budete
potřebovat určit, jak široký sortiment
výrobků nebo služeb potřebujete. Také,
jestli od Vás budou zákazníci kupovat
všechno, co potřebují (takže budete muset
nabídnout další zboží, doplňkové nebo
související zboží, díly a vybavení) nebo
zda jim bude stačit koupi od Vás jednu či
dvě položky a pro ostatní zboží půjdou
k jiným poskytovatelům.
Nabídnete široký sortiment produktů
široké
základně
zákazníků,
široký
sortiment
produktů
určité
skupině
zákazníků nebo velice exkluzivní a
omezené množství produktů konkrétní
skupině zákazníků?
Změny na trhu
Jak změníte Váš sortiment produktů
v reakci na změny na trhu a změny potřeb
zákazníků?
Je důležité zvážit
Pokud kupujete strojní vybavení a
zařízení, budete potřebovat zjistit, jak
snadné je uzpůsobit výrobu, aniž byste
museli vyměňovat vše, co jste koupili.
2.2.4 STANOVOVÁNÍ CEN
Mnoho firem se rozhoduje, jakým
způsobem budou stanovovat ceny. To
znamená, že zjistí celkové náklady, vydělí
je počtem kusů zboží, které očekávají, že
prodají a přidají určité procento pro
vytvoření zisku z prodeje.
To může být dobrý přístup, ale je nutné jej
otestovat vůči očekávání trhu. Co lidé
aktuálně platí za stejné zboží od
konkurence, co si konkurence za podobný
produkt účtuje?
To znamená, že můžete stanovit cenu, ale
pak je nutné ji porovnat s tím, co je již na
trhu nabízeno.
Je také nutné uvážit náklad, cenu a
hodnotu. Nákladová cena Vašeho výrobku
je částka, kterou vynaložíte na jeho
výrobu, cena je Vaše finanční odměna za
poskytnutí produktu a hodnota je to, co
výrobek pro zákazníka představuje.
Také musíte uvážit, na jaké části trhu
chcete pracovat.
Spodní segment trhu - minimální služba
nebo neadekvátní kvalita, chybějící
hodnota. Velice základní produkt a
rozumná, nikoli však obzvláště vysoká
úroveň služby nebo prezentace.
Střední trh (kde se pohybuje většina firem)
znamená v průměru dobrou kvalitu,
s přiměřenou úrovní péče o zákazníky a
dobrým standardem prezentace.
High-end trh, kde jsou produkty nejvyšší
kvality, vyjímečně dobře prezentované a
exkluzivní sortiment pro bohaté zákazníky.
Kde mají produkty mimořádnou hodnotu
nebo nejsou dostupné a lidé za ně hodně
zaplatí.
Další faktor v ceně může být na čas snížit
cenu produktů k odlákání zákazníků od
konkurence, přimět lidi nakupovat bez
důvodu, ke zlepšení peněžního toku,
zbavení se starého zboží nebo zbavení se
zboží, které sice není staré, ale není příliš
oblíbené, například konkrétní barvy, které
nebyly tak atraktivní, jako jiné nabízené
barvy. V maloobchodě mohou být tradiční
roční období, kdy všichni maloobchodníci
mají výprodej. Ve Velké Británii jsou to
lednové a červencové výprodeje.
Cokoli si zvolíte dělat, musíte pečlivě
uvážit, na jaké části trhu si přejete
pracovat a jaký dopad na ziskovost budou
87
mít případná snížení cen, především ta,
která
mají
odlákat
zákazníky
od
konkurence. Musíte zajistit, že zůstanete
ziskoví.
Náklady a ceny
Nejdůležitějším faktorem při stanovování
ceny musí být náklady.
nájem
obchodních
prostor,
mzdy
zaměstnanců, elektřina a plyn, potraviny.
Měly by být určeny náklady produktu a
cena za to, že má zákazník výrobek k
dispozici (režie firmy) a výrobek by nikdy
neměl být prodáván za méně, než tyto
náklady, neboť firma by ztrácela peníze.
Jak jsme již dříve zmínili, pro podnikání je
důležité mít analýzu bodu zvratu, pro
zjištění, kde se celkové příjmy rovnají
celkovým nákladům. Přidejte procento pro
zisk. Až tržby nebo hodnota výrobku
překročí bod zvratu, budete generovat
zisk. Pokud tržeb nebo hodnoty produktu
nebude dosaženo, budete ve ztrátě.
Abyste zjistili základní náklady firmy, měli
byste se podívat na cenu koupení nebo
vyrobení produktů, cenu provozu firmy –
Úvahy o ceně
Jaká je správná cena pro Váš výrobek?
§
Je to prodejní cena, která firmě generuje
nejlepší
čistý
zisk
v krátkodobém,
středním a dlouhodobém horizontu.
§
Správná cena musí firmě přinášet zisky.
Pokud se firma pokouší snižovat cenu
příliš, zákazníci nemusí chtít riskovat koupi
produktu, pro případ, že je kvalita příliš
nízká.
§
Pokud musíte z určitého důvodu nebo na
nějaké období snížit cenu, řekněme za
účelem zlepšení peněžního toku do firmy
nebo se zbavit máloobrátkového zboží,
pak je dobré se ujistit, že snížení ceny
nepoškodí pověst firmy nebo nepovede
k očekávání zákazníků, že bude zboží za
stejně nízké ceny k dispozici pořád.
Ceny
naznačují
kvalitu,
hodnotu,
standardy a úrovně péče o zákazníky a
poprodejního servisu. Pokud je produkt
příliš laciný, ztratí pro Vaše zákazníky
přitažlivost a hodnotu.
Pokud tedy chcete snížit cenu za účelem
navýšení tržeb, aniž byste poškodili
důvěryhodnost Vaší firmy a jejích výrobků,
zkuste následující:
Snižte cenu pro konkrétní koupi nebo
§
Upravit snížení ceny jako speciální
nabídku, balení nebo cenu.
Uveďte důvod snížení ceny například: u příležitosti otevření,
oslavy nových prostor, změny ve
vedení.
Uveďte konkrétní období platnosti
nabídky, například ‚pouze tento
měsíc‘ nebo ‚pouze dva týdny‘.
Uveďte,
co
konkrétně
musí
zákazník
udělat,
například
‚zarezervujte v naší restauraci stůl
pro čtyři a plaťte pouze za tři’.
Firma si má stanovit náklady a bod
rovnováhy, ale cenu mít podobnou, jako
její konkurenti, bude-li cena příliš nízká,
zákazníci ztratí důvěru, bude-li příliš
vysoká, zákazníci neuvidí hodnotu.
Je dobré mít rozumnou cenu, která stále
vede k ziskovému prodeji, dokonce i když
chce zákazník smlouvat. Stanovte si Vaši
nejvyšší a nejnižší cenu, pod kterou
nemůžete jít, neboť byste se dostali do
ztráty.
Strategie stanovování cen by měla být
směsí uvažovaných faktorů. Nestanovujte
cenu, aniž byste neudělali průzkum trhu a
faktorů mimo firmu, které mají vliv na
cílové zákazníky. Také zohledněte Váš
marketingový mix: jak do něj bude
stanovení ceny zapadat?
propagační akci.
88
Cenová strategie by měla brát ohled na:
§
§
§
§
§
§
Očekávání Vašeho cílového zákazníka a trhu
Cenové strategie konkurentů
Kvalita a image, které chcete představovat
Vaše pozice na trhu (hodnota/střední/high-end)
Promoční činnosti v rámci Vaší marketingové strategie
Speciální kvality nebo unikátnost Vašeho produktu
Cena by měla být stanovena za účelem maximalizace Vašich zisků.
2.2.5 PROPAGACE PODNIKÁNÍ
Jakmile jste rozhodli o Vašem sortimentu,
měli byste vymyslet nejlepší způsob jejich
propagace.
Mnoho malých firem má malý nebo žádný
rozpočet na propagaci, ale žádná firma
nezíská zákazníky bez propagace.
Propagační
aktivity
zahrnují
styk
s veřejností (public relations), marketing,
reklamní a marketingové materiály jako
jsou
letáky,
obchodní
tiskopisy,
navštívenky,
transparenty,
výstavy,
speciální nabídky
sponzorství.
a
soutěže
nebo
Měli byste zajistit co nejlepší propagaci
svého podnikání a využití vhodných
příležitostí a materiálů, které odpovídají
Vašemu positioningu na trhu. Positioning
je hodnota, kterou doufáte, že si Vaši
zákazníci
budou
spojovat
s Vaším
produktem.
Propagace je metoda, kterou předáváte
image a hodnotu a dostupnost Vašich
produktů svým cílovým zákazníkům.
Cíle propagace
Čím konkrétnější budete se svými cíli
propagace, tím úspěšnější by Vaše
propagace měla být.
produktu dozvěděli o Vašem produktu a
případných speciálních nabídkách, a co
chcete, aby v reakci na Vaši zprávu
udělali.
Měli byste se rozhodnout, kolik přibližně
lidí chcete oslovit, co chcete, aby se o
Například,
§
§
§
§
Oslovit 20% návštěvníků výstavy, kde máte propagační stánek.
Informovat tyto návštěvníky, že jste ten nejlepší / největší / nejspecializovanější
poskytovatel (Váš produkt) v (Vaše geografická oblast nebo sektor).
Získat nejméně 200 jmen a adres cílových zákazníků.
Alespoň 20% z nich přesvědčit, aby Vás kontaktovali pro bezplatnou konzultaci.
Na výstavě tudíž budete potřebovat mít
atraktivní výstavku nebo prezentaci, která
bude přitahovat pozornost. Můžete mít
formulář, který návštěvníci vyplní, aby se
zdarma zúčastnili soutěže. Každému
návštěvníkovi Vašeho stánku můžete dát
leták s informací o bezplatné konzultaci,
kde je uvedena lhůta pro odpovědi nebo
uzávěrka, aby lidé odpověděli rychle.
Můžete si zapisovat jména a kontaktní
informace návštěvníků stánku, kteří uvítají,
když jim po výstavě zatelefonujete.
89
Plánování propagace
Při plánování propagačních činností je
důležité dodržovat jednoduchý princip
AIDA. Attention – pozornost, Interest –
zájem, Desire – touha a Action – akce.
Nejdříve je důležité přitáhnout pozornost
zákazníka. Dobrý vizuální design nebo
poutavý nadpis upoutá jejich pozornost.
Stejně tak první řádky, které se ptají na
aktuální otázku týkající se zákazníka.
Například,
„hledáte
nízkonákladový
prázdninový dům“ nebo „hledáte luxusní
hotelové ubytování?“
Jejich zájem vyvoláte přidáním informací
výhod, které zákazníka přimějí číst celý
reklamní inzerát nebo dopis. Uvedení
výhod
a
atraktivních
podrobností
zákazníky přiměje dozvědět se o Vašem
produktu více.
Touhu vyvoláme uzpůsobením výhod
potřebám zákazníka, tudíž například
„platíte-li za pojištění auta příliš, máme pro
Vás možnost, která sníží Vaše náklady na
polovinu“, nebo „máte-li mladou rodinu,
naše
středisko
nabízí
prostory
uzpůsobené dětem a množství aktivit”.
Životně důležité je vyvolat akci vedoucí ke
koupi. Na konci následuje instrukce, co
musí zákazník udělat, aby zjistil více,
objednal dané produkty, udělal rezervaci,
vešel v kontakt a uzavřel obchod.
Pokud nabídku neuzavřete akcí, zákazník
dostane zajímavé informace, které se jej
týkají, ale nemá žádnou informaci, jak
reagovat, aby měl z nabídky užitek.
Budete-li se řídit tímto jednoduchým avšak
účinným principem, dosáhnete výsledků,
které potřebujete.
Propagační činnosti
Nejefektivnější způsob propagace je při
použití více metod k oslovení cílových
potenciálních zákazníků. Můžete tedy
poslat dopis nebo nabídku poštou,
rozdávat letáky a inzerovat v místních
novinách.
Pokud zákazník zprávu vidí ve více než
jednom médiu, pomáhá mu to informaci
absorbovat. Zákazník si často jednoho
inzerátu nebo dopisu nevšimne, více
přístupů zároveň tudíž vede k lepším
výsledkům.
a) Direct Mail
Rozdíl mezi direct mailem a letáky je, že
direct mail je dopis adresovaný přímo
osobě s oslovením jménem a leták je
obvykle krátký souhrn hlavních prodejních
argumentů a výhod, ale nikoho neoslovuje
jménem.
Direct mail Vám umožňuje dost přesně a
rychle zacílit trh za malé nebo žádné
poštovné.
Dobře
vytvořený
dopis
Pokud se o Vaší firmě bude mluvit ve více
než jednom médiu nebo více než jedním
způsobem, pomůže to zlepšit profil a
povědomost a posune zákazníky blíže
bodu, kdy vejdou v kontakt a Vy prodáte.
Následuje spektrum metod propagace.
S malým rozpočtem nemusíte být schopni
využít všechny, avšak letáky, dopisy a
ústní doporučení jsou nejvíce používané a
cenově nejpříznivější metody.
Tudíž začneme s nejlevnějšími reklamními
činnostmi, které si malé firmy obvykle
zvolí.
v souladu s principy AIDA funguje dobře a
poměr odpovědí můžete významně zvýšit
uvedením, že Vás může zákazník
kontaktovat pro zjištění bližších informací
(akce), ale že s nimi budete na základě
této nabídky v osobním kontaktu.
Můžete získat lepší reakce, budete-li
každý týden posílat určitý počet dopisů a
následně je doprovázet telefonátem,
90
namísto posílání stovek dopisů naráz bez
pokračování.
může připravit prodejce rozhlasové stanice
za účelem splnění rozpočtu.
b) Letáky
Výroba letáků je velice levná a letáky
mohou být v krátké době doručeny do
širokých oblastí. Můžete je šířit osobně
nebo je nechat vložit do místních novin
nebo je nechat distribuovat místní
distribuční společností nebo placeným
týmem.
Většina stanic účtuje výrobu reklamního
spotu a také účtují poplatek za každé
uvedení spotu a výše poplatku se mění
podle počtu posluchačů v daný čas. Čas
snídaně nebo jízdy do práce jsou
nejdražší dobou, spoty přes den a během
jízdy z práce jsou levnější a večerní a
noční časy jsou nejlevnější z důvodu
malého počtu posluchačů.
Dostane se jim pozornosti a mohou být
používány pravidelně, ale příjem může být
minimální. Dosáhnete lepších výsledků,
pokud použijete na letácích silný stimul
nebo nabídku a bod akce.
c) Networking
Používání networkingu malými firmami
v posledních letech značně narostlo.
Mnoho oblastí má breakfast kluby a
některé
networkingové
organizace
provozují skupiny po celé zemi. Tyto
skupiny se skládají z členů, kteří si
vzájemně pomáhají tak, že se dozvídají
jeden o druhém, jaké výhody nabízí
zákazníkům a pomáhají šířit informace.
Při networkingu je opět důležité se řídit
principy AIDA, je ale nutné být stručný a
efektivní a dát vědět, jaký typ zákazníka
hledáte. Co se týče pomáhání jeden
druhému, také je důležité se zeptat druhé
osoby na jeho podnikání a jaký druh
zákazníků hledají, abyste mohli jeden
druhému aktivně pomoci s hledáním.
d) Placené reklamy
Po
těchto
úsporných
reklamních
činnostech přidávají malé firmy placené
reklamy, jak navyšují svůj rozpočet.
e) Televize,
celostátní
rádio,
celostátní tisk, autobusy, vlaky a
kina
Jsou obvykle mimo možnosti malých
firem, co se týče reklamy v těchto médiích,
tudíž se zde na ně nebudeme zaměřovat.
f) Místní rádio
Místní rozhlasové stanice mají nabídku
pro malé firmy, kdy posluchači slyší
desetivteřinové spoty v kampani, kterou
Výhodou rádia je, že má širokou základnu
posluchačů pravidelné kampaně mohou
zvýšit důvěryhodnost a prospěch firmy.
Nevýhodou rozhlasových spotů je, že
musí být vysílány pravidelně a dlouho, aby
měly účinek. Reklama v rádiu také
obsahuje jen málo podrobných informací.
g) Místní tisk
Místní tisk má mnoho výhod místního
rádia, neboť také oslovuje širokou
základnu místních posluchačů. Místní tisk
může být méně nákladnou formou
reklamy, než rádio a pitom firmě umožňuje
uvést v reklamě více podrobností. Noviny
vychází týdně nebo denně a pravidelné
reklamy může zvýšit věrohodnost a
prospěch.
Nevýhodou je, že ve vizuálním chaosu na
straně na sebe nemusí Váš inzerát
upozornit, takže budete muset vylepšit
design a získat pozornost. Noviny jsou
také nepružné, musíte stihnout jejich
uzávěrky
a
pokud
se
opozdíte,
nedostanete se do dalšího vydání. Místní
tisk má krátkou životnost, neboť většina
novin je vyhozena, jakmile vyjde nové
číslo.
h) Časopisy
Spotřebitelské časopisy pokrývají širokou
základnu zákazníků, ačkoliv se budou
soustředit pouze na určitého čtenáře,
například ženy, mladé muže, kteří mají
rádi sport, nebo mladé ženy, které mají
rády módu. Budou cílit podle věku a
pohlaví, ale občas je obtížné odhadnout
kupní sílu jejich cílového čtenáře.
Inzerce v časopisech může být opět mimo
možnosti rozpočtu malé firmy, ale některé
91
mají reklamní sekci na konci nebo menší
inzeráty uvnitř časopisu. Většině stran
však budou dominovat celostátní značky.
jak se kreativně zvýraznit. Adresáře mají
také obvykle roční uzávěrku. Pokud ji
nestihnete, budete muset čekat další rok.
i) Obchodní publikace
Jedná se o velice dobře cílené publikace,
které oslovují pouze velice úzký a
konkrétní
okruh
čtenářů,
například
časopisy pro instalatéry, elektrikáře nebo
obchodní poradce.
k) Online adresáře
Jejich použití a užitečnost stále vzrůstá,
neboť pokud má Váš cílový zákazník
přístup k počítači, často na Internetu
hledají řešení svých potřeb. Své základní
informace obvykle můžete zadat zdarma a
máte možnost přidat za příplatek doplnit
odkazy nebo svůj záznam zvýraznit.
Takovéto publikace mají velmi malý okruh
čtenářů, avšak dochází k minimálnímu
plýtvání, neboť jsou úzce zaměřeny na
konkrétního čtenáře v daném oboru nebo
práci. Cena za inzerci může být vysoká,
na druhou stranu existují pro danou oblast
často pouze 2 nebo 3 publikace.
j) Seznamy, adresáře
Je dobré být uveden v adresářích, neboť
jsou často rozděleny do přesných kategorií
a čtenář obvykle hledá něco konkrétního,
a tudíž nalistuje danou kategorii, aby zjistil,
jaká firma může vyhovět jeho potřebám.
Adresáře
jsou
obvykle
používány
dlouhodobě a jsou vydávány každoročně.
Jedná se o dobrou možnost zviditelnění se
za rozumnou cenu.
Nevýhodou je, že budete v dané kategorii
obklopen inzeráty Vašich konkurentů a
omezený prostor dává jen málo možností,
Nevýhodou je, že je na Internetu existují
milióny webových stránek a můžete být
obtížně nalezitelní.
l) Plakáty
Venkovní média pokrývají plakátovací
plochy a reklamní panely, na nichž můžete
inzerovat. Menší vyhledávané plakátovací
plochy si menší firmy mohou dovolit,
avšak většině ploch budou dominovat
celostátní značky. Čím větší je kolem
plakátové plochy provoz a chodců, tím je
také reklama dražší. Musíte si nechat
vytisknout plakáty, což obvykle zařídí
reklamní agentura, která plochy spravuje.
Plakáty není možné používat znovu a
mohou nést pouze omezené množství
informací.
Nástroje propagace
a) Reklamní tabule a „áčka“
Reklamní tabule či transparenty vyrobí
místní tiskárna a jsou mobilní, pokud se
proto účastníte nějaké události, můžete
svou reklamní tabuli umístit pro získání
pozornosti. Reklamní tabule jsou užitečné
a dají se použít vícekrát. Navíc jsou
snadno přenositelné, proto mohou putovat
od akce k akci a být využívány k propagaci
zvláštních nabídek nad Vašimi prostorami.
„Áčka“ jsou přenosné tabule, které můžete
požít, pokud jste obchodník pracující u
zákazníka v práci nebo u něj doma.
Umožňuje
okolojdoucím
vidět,
kde
pracujete a občas i co děláte (pracujete-li
venku nebo děláte něco velmi viditelného).
Tabule může být cenově velice efektivní,
přenositelná a dobře viditelná. Nevýhoda
je, že zákazník nebo místní úřad Vám její
použití nemusí povolit a také je snadné ji
ukrást, pokud není k něčemu připevněna.
b) Sponzorství
Mezinárodní značky sponzorují národní
sportovní týmy a události a to je mimo
možnosti malé firmy. Můžete se však
porozhlédnout po akcích ve Vašem okolí a
sponzorovat tyto. Oslavy místní školy,
církevní akce, místní sportovní týmy a
každoroční trhy. Ty všechny hledají
podporu a sponzory a Vy můžete být buď
jediným sponzorem nebo jeden z více
sponzorů, kteří danou událost podporují.
92
Vytváří to o Vás velice dobrý obraz a
pomáhá vytvořit dobrou pověst, že
podporujete místní. Nevýhodou je, že tyto
události často organizují amatéři. Proto je
důležité stanovit nebo určit, jakou publicitu
z dané události získáte.
c) Výstavy
Výstavy mohou být cenově efektivní
cestou
k dosažení
Vašich
cílových
zákazníků, neboť jsou obvykle dobře
zaměřené a propagované. Vyžadují řádné
naplánování a mohou být nákladné,
protože obvykle dostanete místo a musíte
vytvořit svůj vlastní stánek a prezentaci,
speciální materiály, malé předměty na
rozdávání a mít zde personál.
Je důležité mít nějaký způsob získávání
kontaktních informací návštěvníků Vašeho
stánku, abyste je mohli později oslovit.
Také je důležité se ujistit, že organizátoři
výstavy mají dobrý rozpočet na reklamu a
marketing, aby výstavu dobře propagovali
a zajistili množství návštěvníků.
d) Obchodní tiskopisy
Hlavičkové papíry, firemní vizitky, složky,
jídelní lístky, znaky a navštívenky – dobře
upravené a na kvalitních materiálech,
papír nebo karta o Vás vytvoří dobrý
dojem. Mnoho malých firem má na
rozdávání pouze navštívenky, další
tiskopisy závisí na typu Vašeho podnikání.
Zajistěte, že Vaše firemní logo navrhne
profesionál a že materiály budou kvalitní,
neboť špatná prezentace o Vás vytvoří
špatný dojem.
e) Prodejní materiály
Pokud vyrábíte nebo dodáváte zboží
maloobchodníkům, můžete chtít nějaké
prodejní materiály. Například nálepka na
policích, plakáty uvnitř obchodů nebo
reklama na pokladně.
Nemusí to vždy vyústit v přímé okamžité
prodeje a v obchodě plném lidí se tyto
materiály mohou ztratit.
f) Reklamní dárky
Společnosti svým zákazníkům často
posílají kalendáře, tužky a deníky nebo na
výstavách a akcích rozdávají tužky a malé
zápisníky. Obvykle nejsou příliš nákladné,
ačkoliv některé společnosti vyrábějící
reklamní
dárky
budou
požadovat
minimální množství objednávky nebo
budou nabízet na větší objemy lepší cenu.
Deníky a kalendáře mají roční životnost a
Vaše jméno má zákazník trvale na očích.
g) Public Relations
Public relations neboli styk s veřejností je
umění udržování kontaktu s místními nebo
obchodními médii za účelem dodání
užitečných a poutavých informací o Vaší
firmě, které mohou být v článku obsaženy.
Příprava tiskových zpráv o nových
produktech, úspěších, nových nebo
rekonstruovaných prostorech firmy či o
jakékoli jiné obchodní události, která stojí
za pozornost a může o ní být napsán
článek.
Jde o to, že poskytujete informace o firmě
a speciálních akcích nebo aktivitách, ale
nemůžete přímo prodávat. Nemůžete tedy
vytvořit přímé prodejní sdělení, ale pouze
zajímavé informace a skutečnosti.
Musíte si také vytvořit dobré vztahy
s redaktory a zjistit, o jaké příběhy mají
zájem, co potřebují dodat svým čtenářům
a jak jim potřebné informace předávat,
například emailem, digitální fotografií nebo
ve formátu PDF.
Dobrá mediální zpráva bude zajímavá a
vhodná pro odběratele média, kterému
byla poskytnuta.
Bude dobře napsaná, stručná a bude
obsahovat informace, které jsou pro
čtenáře zajímavé a užitečné.
Musí mít chytlavý titulek a první odstavec
a příběh se ve zbývajících odstavcích
musí odvíjet v logickém pořádku.
Musí být datovaná a poskytnout úplné
kontaktní informace na společnost a
kontaktní osobu, se kterou může redaktor
mluvit pro získání dalších informací.
Někteří redaktoři jsou pod tlakem, aby své
noviny naplnili a uvítají příspěvky zvenčí.
93
Dobrým cílem jsou místní média,
obtížnější je dostat se do obchodních
nebo celostátních médií.
h) Prodej
Přímá prodejní aktivita znamená jednat
přímo s potenciálními zákazníky a zapojit
je do diskuze za účelem zjištění jejich
potřeb a pak nabídnout svůj produkt, ze
kterého budou mít užitek. Následně
ideálně uzavřít prodej nebo se domluvit na
dalším postupu (jako alternativě, pokud
napoprvé neprodáte).
Základní prodejní techniky je snadné si
osvojit a pomáhají podpořit důvěryhodnost
obchodníka. Prodej byste měli vidět jako
přirozenou součást podnikání a ne jako
činnost, kterou je obtížné se naučit.
Následující techniky se týkají především
firem, které se nezabývají maloobchodním
prodejem, ačkoliv některá doporučení jsou
platná
i
pro
maloobchodníky.
Maloobchodníkům se bude věnovat jiná
kapitola.
i) Vytváření zájmu
První věc, kterou potřebujete udělat, je
vytvořit o Váš produkt zájem. To znamená
činnosti, které lidi přimějí firmu kontaktovat
nebo se více dozvědět o tom, co firma
dělá. To je možné udělat různými
způsoby:
§
§
§
§
§
§
První telefonický kontakt (cold call)
– oslovení potenciálních zákazníků
v jejich firmě nebo u nich doma
Tele-marketing – kontakt telefonem
Získávání informací z novin a
reklam
Sledování doporučení jiných lidí
nebo firem
Networking na akcích
Kontaktování členů sdružení nebo
obchodních klubů
j) Zkoumejte pozadí zákazníků
Když se máte poprvé představit, měli
byste se, pokud je to možné, pokusit zjistit
o zákazníkovi a jeho potenciálních
potřebách co nejvíce a zaujmout co
nejlepší přístup.
k) Prodejní techniky
Při prvním představení se mate jen
krátkou dobu na to, abyste zjistili, co
zákazník potřebuje a rychle jej ujistili, že
Vaše firma může vyhovět a poskytnout
produkty, které potřebuje a výhody, po
kterých touží.
První prodejní kontakt bude obvykle dopis,
setkání nebo telefonní hovor. Snažte se
najít vhodný způsob zahájení rozhovoru.
Nejlepší způsob, jak zjistit nebo potvrdit,
co zákazník potřebuje, je klást otázky,
pečlivě poslouchat odpovědím a spojit tuto
odpověď nebo potřebu s produktem a jeho
užitkem pro zákazníka.
Hlavní cíl zákazníka je získat produkt,
který bude sloužit jeho potřebám.
Nepokoušejte se jim prodat vše, co máte
v nabídce,
pouze
produkty,
které
odpovídají jejich potřebám. Později jim
samozřejmě můžete nabídnout jiné
produkty a získat tak případně další
prodeje.
1. Musíte určit svá kritéria. Přiměřená
specifikace nebo seznam požadavků,
které zákazník potřebuje uspokojit.
2. Musíte analyzovat, co zákazníci
potřebují z toho, co máte. Nedělejte si
starosti,
pokud
nemůžete
vyhovět
každému přání, v takovém případě je
dobré nechat zákazníka si uvědomit, jaké
jsou jeho nejdůležitější potřeby: například
cena, rychlé dodání, načasování atd.
3. Musíte se pokusit získat jejich souhlas
s méně důležitými body: například, pokud
Vám je budeme dodávat v zelené barvě
každý měsíc ve středu, uvažoval byste o
využití naší společnosti? Po sérii méně
významných bodů zákazníka dostanete
rozhovorem zákazníka blíže bodu, kdy
uzavřete obchod.
4. Když jste dosáhli série mini souhlasů,
můžete chtít se zákazníkem souhrnně
projít hlavní body. „Takže pane X,
souhlasili jsme, že Vám můžeme dodávat
správnou kvalitu, správnou barvu a
v termínech, kdy potřebujete, potřebujete
vědět
ještě
něco,
než
přejdeme
k objednávce?“
94
5. ‚Uzavřete‘, což znamená, že žádáte o
obchod. Při shrnutí a rekapitulaci méně
důležitých souhlasů končí poslední část
diskuze podobně, jako výše, “potřebujete
ještě něco vědět, než přejdeme k
objednávce?”
Žádost o obchod – uzavření – je velice
důležité, neboť zákazník potřebuje závěr
diskuze a bod akce.
6. Pokud se Vám podaří prodat, je důležité
zkontrolovat informace v objednávce a
všechny požadavky zákazníka (barvy,
velikosti, řady, dodání, atd.), abyste se
ujistili, že informace v objednávce jsou
naprosto správné a abyste objednávku
efektivně zpracovali. Pohlídejte dobrou
péči o zákazníka, vyřízení objednávky a
poprodejní servis a máte šanci, že spolu
budete obchodovat i v budoucnosti.
7. Pokud se Vám nepodaří obchod uzavřít,
můžete se zeptat, zda je něco, co si
zákazník myslí, že nemůžete zajistit nebo
jestli můžete ještě něco udělat, abyste jim
pomohli s jejich rozhodnutím. Toto může
často odhalit nedorozumění, které může
být snadno vyjasněno.
Zákazníci se často neochotně loučí se
svými penězi, takže často narazíte na
odpor nez řádného důvodu. Pokud
myslíte, že tentokrát diskuze nepovede
k uzavření obchodu, buďte připraveni
nabídnout alternativy, které je zaujmou,
například
vzorek
zdarma
nebo
předvedení.
Pokud má zákazník reálný důvod, proč
nechce nyní uzavřít obchod, zeptejte se,
kdy a za jakých podmínek by to pro ně
bylo vhodnější a udělejte si poznámku,
abyste je ve vhodný čas kontaktovali.
Ať už je důvod nebo alternativa jakákoli,
zdvořile diskuzi ukončete a poznamenejte
si, kdy máte zavolat, až budou
v budoucnosti
okolnosti
pro
potencionálního zákazníka jiné.
l) Prodej po telefonu
Protože nejste tváří v tvář zákazníkovi,
musíte
postupovat
trochu
jinak.
Potřebujete se ujistit, že mluvíte se
správnou osobou: s někým, kdo může
rozhodnout o nákupu.
Musíte být schopni přesně a stručně
popsat Váš produkt a jeho výhody, aby
zákazník získal dobrý dojem.
Tón a intenzita hlasu jsou také důležité.
Zněte příjemně, sebejistě a tam, kde Vás
může zákazník jasně slyšet a rozumět, co
říkáte, mluvte rychleji. Zapojte zákazníka
otázkami na jeho potřeby a odpovídejte na
jeho otázky jasně a poctivě. Postupujte
logicky a nepoužívejte žargon, technické
termíny nebo specifické pojmy, které
zákazník nemusí znát – nemohou dost
dobře koupit to, čemu nerozumí.
Sledování prodejů
Je důležité mít záznamy o uskutečněných
kontaktech. Záznamy by měly obsahovat
typ zákazníka a kontaktní informace, data
setkání a diskuzí, výsledky a následné
akce. Uskutečněné prodeje, průměrná
hodnota objednávky, opakované a nové
objednávky, jaké produktové řady byly
prodány, průměrná hodnota jednotlivého
zboží. Měli byste si pro Vaši firmu vytvořit
vhodný informační proces.
To Vám pomůže mít přehled o činnostech
vedoucích k uzavření obchodu, výsledcích
a obchodech a pomůže Vám zjistit, jaké
typy produktů, prodejních přístupů a
zákazníků firmě přináší nejlepší obrat.
95
Nikdy, nikdy, nikdy
Nikdy, nikdy, nikdy se nerozčilujte,
neukažte rozmrzelost nebo jakékoli
negativní emoce, které mohou poškodit
Vaši důvěryhodnost. Buďte tiší a zdvořilí.
Nikdy, nikdy, nikdy se nepokoušejte
zákazníky natlačit nebo nalákat do
něčeho, co pro ně není vhodné nebo
výhodné,
neboť
můžete
ztratit
důvěryhodnost a nedostanete příležitost
obchodovat s nimi v budoucnu.
Firma potřebuje prodávat. Avšak potřeby
zákazníků musí být vyváženy s potřebami
firmy. Nemusíte prodat nyní, ale
v budoucnosti
můžete
mít
spoustu
příležitostí, proto nenechte emoce nebo
nevýhodný obchod poškodit to, co by mohl
být dlouhodobý obchodní vztah.
2.3 PRODEJ
2.3.1 PLÁNOVÁNÍ PRODEJŮ
Plánování šetří čas a peníze, proto uvažte následující:
Sledujte sezónní výkyvy svého podnikání a produktů a plánujte přístup k trhu před
dosažením svého přirozeného vrcholu, abyste maximalizovali tržby a minimalizovali
přirozený propad, který může následovat.
§
Podle objemu obchodu si zákazníky rozřaďte:
-
§
§
Kteří zákazníci potřebují týdenní kontakt?
Které je potřeba kontaktovat měsíčně nebo sezónně?
Kteří zákazníci mají velké odběry a potřebují nebo trvají na
pravidelném kontaktu?
Kteří zákazníci mají velké odběry a nechtějí pravidelný kontakt?
Ohodnoťte potřeby zákazníka v rovnováze s potřebami Vaší firmy.
Pokud děláte návštěvy u zákazníků, plánujte si je tak, abyste ušetřili čas a pohonné
hmoty a maximalizovali čas, který se zákazníkem strávíte
2.3.2 ODHADY PRODEJŮ
Zatímco Vaše obchodní náklady mohou být statické, přičemž některé položky budou
proměnné, potřebujete si určit minimální počet příchozích objednávek, které pokryjí její
hlavní účty. Tržby by měly být vyšší než hodnota pevných a proměnných nákladů, aby byla
firma v zisku.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Kolik minimálně musíte každý den/měsíc vydělat?
Jaká je velikost Vašeho trhu?
Jaký je Váš přibližný a očekávaný podíl na trhu?
Kdy Vaši zákazníci obvykle kupují produkt?
Kolik obvykle koupí?
Platí ihned nebo fakturou o měsíc později?
Existují nějaké sezónní faktory?
Kolik konkurentů máte ve Vaší oblasti?
Jak jsou úspěšní?
Jakmile jste určili velikost trhu a Váš
potenciální podíl, musíte také poznat
konkurenty, a jak na trhu pracují, abyste si
mohli naplánovat, co je potřeba udělat
k odlákání zákazníků od nich k Vaší firmě.
Rozdělte
své
prodeje
na
denní/měsíční/sezónní množství. Pokud
bude Váš výkon jeden den nebo týden
nižší, musíte si následně vést lépe, abyste
vyrovnali ztracené obchody.
96
Rozdělte tržby podle produktu.
Přemýšlejte o svých schopnostech a
objemech, které máte dodat. Jste schopni
vykrýt velké objednávky, zajistit rychlé
dodání, uspokojit jednorázové objednávky
se
speciálními
požadavky?
Pokud
nakupujete ve velkém, abyste prodávali
jiným firmám nebo domácím zákazníkům,
máte dostatečný peněžní tok, abyste mohli
nakupovat velká množství zásob pro
zajištění prodejů?
Je důležité generovat dostatečné prodeje
pro splnění finančních potřeb a projektů
firmy, ale je důležité, abyste byli schopni
zpracovat všechny objednávky, které
získáte. Pokud to nedokážete, zklamete
zákazníka, ztratíte důvěryhodnost a
potenciální
budoucí
prodeje.
Maloobchod
Pokud se pohybujete v maloobchodě, je
důležité mít přitažlivé prostory a přívětivé
zaměstnance. Pokud se zákazníkovi
věnujete nadměrně, můžete jej odradit.
Pokud příliš málo, může si myslet, že Vám
na něm nezáleží.
V obchodech s potravinami lidé jen chtějí
přijít a vybrat si, zaplatit a odejít: vlídné
zacházení na pokladně je tudíž přiměje
nakupovat u Vás pravidelně. Zajistěte, aby
bylo vše dobře uložené a organizované a
snadno nalezitelné a že je po ruce
personál, aby pomohl.
Zajistěte, aby Vaše prostory byly světlé,
pestré a čisté, aby v nich bylo dost místa
k pohodlnému pohybu a že jsou speciální
nabídky a cenné zboží dobře umístěno,
aby upoutalo pozornost.
Deset podnětů pro získání dobré
vytíženosti obchodu a vracejících se
zákazníků.
Zajistěte v obchodě čistotu a dostatek
místa
pro
pohodlné
nakupování
zákazníků, přemýšlejte, jak by se dal
obchod odlišit pomoci něčeho vně
obchodu nebo ve výloze.
Zajistěte, aby obchod vevnitř i zvenčí
odrážel firemní identitu, standardy a pozici
na trhu. I jednotlivé obchody mohou
zapůsobit dobrou prezentací.
Podívejte se na svůj sortiment, zapadají
jednotlivé produkty do sebe ve Vaší
celkové nabídce a cílových zákazníků a
představují firemní cíle jakosti?
Zajistěte, aby výlohy a zařízení obchodu
odráží typ zákazníka, na kterého se
zaměřujete. Můžete uvažovat o tom, že
svůj obchod tematicky naladíte, odlišíte
tak svůj obchod a použijete při marketingu.
Vybavení obchodu a výlohy by měly
splývat a zobrazovat produkty velice
dobře. Pokud z nich nechcete udělat
výrazný rys a součást tematického ladění
obchodu, mělo by být neutrální, abyste
kolem nich mohli zapracovat různá
témata.
Výloha je pro maloobchod mimořádně
důležitá. Naaranžujte produkty nebo téma
zajímavě – nebo použijte atraktivní
výzdobu a zařízení, které bude přitahovat
pozornost. Například výrobce sýra může
v obchodě vystavit velmi staré máselnice,
dřevěné formy na máslo a hrudky másla.
Výloha láká lidi dovnitř obchodu a dělá
Vám reklamu dlouho po zavření obchodu.
Velké nápisy nad výlohou a vyčnívající
z budovy lidem ukáží, kde jste. Také
můžete použít na výloze transparenty
nebo nápisy pro propagaci speciální nebo
běžné nabídky.
A nezapomeňte na zvuky a vůně. Hudba
může pomoci dodat vizuálnímu tématu
hloubku, ale neměla by být příliš hlasitá,
aby nerušila obchod. Vůně jsou také
součástí zážitku. Nic není báječnější, než
cítit v obchodě čerstvě upečené pečivo.
Pokud prodáváte potraviny, zapojte vůni
do podpory prodeje. Pokud prodáváte
především ženám, jemná vůně vytvoří o
obchodu dobrý dojem a pokud prodáváte
97
mužům, pomůže vůně, která je čerstvá a
mužná.
pocit a hloubku
z nakupování.
Cokoli si zvolíte, zajistěte, aby vůně
nebyla příliš silná, ale, podobně jako
hudba, příjemná a doplňující charakter,
Abyste zajistili provoz v různých sezónách,
zajistěte výprodeje, speciální nabídky a
stimuly ke zvýšení věrnosti zákazníků a
zajištění provozu i v klidnějších dobách.
celkové
zkušenosti
Kvalita
Kvalita je úroveň očekávání, jaké bude mít
zákazník, a jakou nastavíte ve své
společnosti. Zákazníci vnímají kvalitu jako
vysoce ceněné zboží, které je dobře
vyrobené, pevné a spolehlivé, je do detailů
vypracované, perfektní a má punc luxusu
nebo nejlepšího výrobku. Dokonce i
symbol statusu.
Zákazníci vždy chtějí nejlepší kvalitu za
nejnižší cenu a často si zvolí něco v nižší
kvalitě za cenu, kterou jsou připraveni
zaplatit. Je tomu tak proto, že zákazníci
předpokládají,
že
některé
z těchto
kvalitních produktů mají funkce navíc, za
které nemají zájem platit.
Zákazníci chtějí produkt, který splní jejich
očekávání, vejde se do jejich rozpočtu a
představuje za jejich peníze dobrou
hodnotu nebo službu. Je proto potřeba
určit a zvážit, co očekávají, neboť opět
musíte
vyvážit
potřeby
zákazníků
s potřebami a rozpočtem firmy co se týče
dodání vysoké kvality a také kolik času
zaměstnanců, strojů, produktů a systémů
je pro dosažení tohoto potřeba investovat.
Bude si to moci Vaše firma dovolit?
Spokojí se Vaši zákazníci s menší
kvalitou, ale stále ještě dobrou kvalitou za
danou cenu?
Kvalita jde dál, než jen produkt. Jde do
služeb
a
schopností
a
přístupu
zaměstnanců, spolehlivosti firmy při
dodávkách, poprodejní podpoře, záruce a
řešení problémů. Znamená to dobrá
interní systém kontroly kvality, který zajistí,
že zákazník dostane pouze naprosto
kvalitní výrobky, Systémy, které zajistí, že
je kvalita konzistentní.
Je třeba uvážit i další záležitosti týkající se
Vaší firmy a Vy se musíte zamyslet nad
tím, které to asi jsou a jakou to bude pro
firmu představovat cenu, aby zajistila
správnou úroveň kvality, nebo jakou to
bude pro firmu znamenat ztrátu, pokud to
neuděláte.
2.4 PLÁNOVÁNÍ RŮSTU A INOVACE
Každá firma musí plánovat svůj růst a
expandovat do budoucnosti a udělat
nezbytné změny, aby udržela krok
s měnícími se potřebami zákazníků,
novými konkurenty a změnami na trhu.
Společnost také může chtít zlepšit svůj
podíl na trhu.
Mimo firmu mohou být faktory, které na ni
mají vliv, například změny v technologii,
legislativě, ekonomice, životním prostředí
a politice.
Dnešní podnikání se může zastavit a
zákazníci mohou své potřeby uspokojit a
proto firma musí zkoumat svůj potenciál
při plánování budoucnosti. To je nutné
pečlivě naplánovat, aby bylo dosaženo
nepřerušeného zájmu a růstu, spolu
s tržbami a ziskem.
K dosažení růstu mohou být využity čtyři
hlavní strategie. Čím dále se firma vzdálí
od stávajících produktůa trhů, tím je pro ni
riziko větší.
98
Následující model ukazuje čtyři strategie a
stínování ukazuje úroveň rizika, čím
tmavší odstín, tím je riziko vyšší.
TABULKA 11: STRATEGIE RŮSTU TRHU
Produkty
Současný trh
Nový trh
Současné produkty
Pronikání na trh
Rozvoj trhu
Nové produkty
Rozvoj trhu
Diverzifikace
Níže je každá ze strategií podrobněji popsána:
a) Pronikání na trh
Znamená navyšování prodejů na
stávajících
trzích
zvýšením
povědomí o produktu pomocí
reklamy, propagace, zvláštními
nabídkami,
přidání
nových
distribučních kanálů a cenovou
politikou, které odlákají zákazníky
od konkurence.
b) Rozvoj trhu
Umístění stávajících produktů na
nové trhy, což může zahrnovat
nové segmenty trhu (například jiné
typy zákazníků), vývoz do nových
zemí nebo zvýšení podílu na trhu
rozšířením do dalších regionů.
Toho
může
být
dosaženo
prostřednictvím
distribučních
kanálů, kde agenti nebo distributoři
pracují v různých geografických
oblastech pro vytvoření tržeb. Je
možné produkt přebalit, aby byl
přitažlivý pro jiného cílového
zákazníka.
c) Vývoj produktu
Znamená
úpravu
stávajících
produktů za účelem zvýšení jejich
přitažlivosti pro stávající trhy. Může
se jednat o vytvoření nového
designu produktu, aby byl vizuálně
modernější,
přidání
nových
vlastností, vylepšení receptury
nebo formy. Například produkty na
umývání a vlasové šampony
neustále inovují a přináší ‚novou
vylepšenou recepturu‘.
Nové modely, barvy, provedení a
velikosti jsou také součástí vývoje
produktu.
Také
rozšíření
příslušenství
a
doplňkových
produktů.
d) Diverzifikace
Znamená
umístění
nových
produktů na nových trzích, což
přináší zvýšenou míru rizika
z důvodu
opuštění
stávajících
produktů, zákazníků a trhů a
přivádí podnikání do zcela nové
oblasti.
Diverzifikace se může podobat
novému začátku z důvodu nových
průzkumů a ověření, které je třeba
nejdříve realizovat. Může také
dovést celý tým firmy do nových
teritorií a daleko od jejich
přirozených
schopností
a
zkušeností.
Riziko je o něco nižší, pokud jsou
jiné
možnosti
rozvoje
příliš
nákladné. Firma také může uvést
na trh doplňkovou řadu produktů,
které přidávají hodnotu stávající
řadě a plní očekávání zákazníka.
99
Seminář / úkol
Na základě těchto informací byste měli být schopni sestavit marketingový plán Vašeho
podnikání.
Ten by měl obsahovat:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Vaše programové prohlášení a vizi
Cíle podnikání
Již realizovaný průzkum
Marketingové cíle podnikání
Předpovědi prodeje
Podrobné informace o Vašich výrobcích a službách
Cenové úrovně Vašich výrobků a služeb
Způsob realizování podnikání
Reklamní strategii a média
Distribuční kanály
Marketingové náklady
Podrobný plán činností pro první rok podnikání *
SHRNUTÍ KAPITOLY
Firma, která bude věnovat čas pečlivému
průzkumu trhu, potenciálních zákazníků,
stávajícím
konkurentům
a
pravděpodobným úrovním tržeb, bude
mnohem lépe připravena a bude mít lepší
šance uspět, než firma, která nedělá
průzkum a nepřipravuje se.
Marketingové cíle, prodejní techniky a
rozvoj podnikání jsou klíčové pro přežití
firmy a její prosperitu – tedy kromě
efektivního provozu firmy a finanční
stability.
Je důležité znát podmínky na trhu a
potřeby zákazníka, aby se mohl uzavřít
správný typ obchodu, který bude těmto
podmínkám a potřebám vyhovovat.
Pro společnost je také důležité rozumět
důsledkům co se týče času, nákladů a
schopnosti vydat se určitými cestami, aby
firma mohla otestovat životaschopnost
těchto cest, než učiní nákladná a těžce
změnitelná rozhodnutí.
Marketingová a prodejní strategie a plán
dlouhodobé inovace a rozvoje zajistí, aby
mělo podnikání zdravější start a životnost,
a aby společnost držela krok s měnícími
se podmínkami a s potřebami zákazníků.
100
101
MODUL 5: FINANCE
CÍLE
Vysvětlení principů účetnictví – Vytvoření rozvahy a výkazu zisků a ztrát
Na konci tohoto modulu byste měli být schopni:
§
§
§
§
§
Porozumět základním definicím a terminologii účetnictví a vedení účetních knih
Vytvořit rozvahu
Vytvořit účet zisků a ztrát
Řídit toky peněz
Vytvářet měsíční a roční přehledy výdajů a příjmů
ZÁKLADNÍ ÚČETNICTVÍ PRO MIKRO A MALÉ FIRMY
1 TERMINOLOGIE A DEFINICE POUŽÍVANÉ
V ÚČETNICTVÍ A VEDENÍ ÚČETNÍCH KNIH
Účetnictví
je
umění
analyzování,
zaznamenávání,
sčítání,
hlášení,
procházení a interpretování finančních
informací.
transakce do použitelné formy, která
poskytuje finanční informace o firmě nebo
jedinci.
Hlavním účelem účetnictví je:
Vedení účetnictví středně velkých
a velkých společností by se mělo
konzultovat s profesionály. Většina
mikro a malých firem nepotřebuje
složitý účetní systém, ale spíše
jednoduchý úvod do peněžního deníku
a jak vytvářet a uchovávat záznamy ve
formě stvrzenek.
§
§
Pomáhat rozhodovat, neboť se
jedná o zdroj informací pro majitele
či ředitele společnosti;
Poskytovat informace třetí straně,
vést účetnictví je povinné. Roční
výkazy musí být poskytnuty
registru obchodního soudu.
Vedení účetních knih je proces
zaznamenávání a třídění obchodních
finančních transakcí (aktivit). Jednoduše
řečeno, udržování záznamů o finančních
aktivitách firmy nebo jednotlivce.
Cílem vedení účetních knih je jednoduše
zaznamenávat
a
shrnovat
finanční
Účetní obvykle naplánují a vytvoří systém
účetnictví a vedení účetních knih a nechají
každodenní zaznamenávání transakcí na
majiteli. Ve věku počítačů se vedení
účetnictví stále více realizuje pomocí
účetního software a počítačů, ačkoliv
některé firmy stále používají manuální
záznamy. Z důvodu přijatelných cen
102
počítačů
a
automatizované
software
můžeme
(počítačové)
vedení
účetnictví doporučit.
Účetní období. Firma si potřebuje zvolit
roční účetní období. Vaše dvě hlavní volby
jsou kalendářní nebo fiskální rok, podle
založení Vašeho podniku nebo daňový
(fiskální) rok:
§
§
Kalendářní rok je dvanáct po
sobě jdoucích měsíců od 1.
ledna do 31. prosince.
Fiskální rok je 12 po sobě
jdoucích měsíců, které končí
k poslednímu dni v kterémkoli
měsíci kromě 31. prosince.
Většina firem ve Velké Británii
používá fiskální rok , ve většině
evropských zemích se používá
rok kalendářní.
§
§
Od založení je 12 měsíců,
například od 3. května do 2.
května následujícího roku
Daňový rok – například od 6.
dubna
do
5.
dubna
následujícího měsíce
Firma si může chtít zvolit fiskální rok tak,
že poslední měsíc pro ně bude měsíc, kdy
mají nejmenší obchodní aktivitu. Usnadní
se tak uzavření účetních knih. Pokud má
také firma zásoby, bude jich mít méně k
počítání. Jakmile se již firma rozhodne pro
některý typ účetního období, je dobré u ní
již zůstat.
Vedení účetnictví se skládá především ze
zaznamenávání pohybů příjmů a výdajů.
Tyto pohyby neboli ekonomické toky
mohou být skutečné nebo finanční.
Ke každé transakci uvedené v účetnictví
musí existovat doklad, který záznam
umožňuje a také bude sloužit jako důkaz
pro případ sporu. Podívejte se prosím na
příklad níže:
Příklad:
§ Nákup počítače je skutečným tokem, kterému odpovídá jako dokument faktura.
§ Práce zaměstnanců je skutečným tokem, kterému odpovídá výplatní páska.
§ Platba dodavatele je finančním tokem, kterému odpovídá šek.
Skutečný tok zdrojů. Zboží nebo služby nakoupené firmou představují nákupy, a zboží a
služby, které společnost poskytuje představují prodej (v širším slova smyslu je například
zaměstnávání personálu nákupem služeb).
Rozdíl mezi prodeji a nákupy je finančním výsledkem společnosti.
Pozitivní finanční výsledek je zisk a negativní výsledek je ztráta.
Dluh vzniká, pokud společnost dluží peníze, například dodavateli.
Úvěr vzniká, pokud někdo dluží peníze společnosti, například zákazník.
Finanční tok
Peněžní toky, které do společnosti
přichází, jsou příjmy a ty, které z firmy
odcházejí, jsou výdaje. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji představuje výkaz příjmů a výdajů
společnosti.
Úvěry a dluhy
Hotovostní operace: Jsou operace, pro
které se skutečné a finanční toky shodují.
Příklad: firma koupí kus nábytku a zaplatí
za něj ihned.
Úvěrové operace: Jsou operace, kdy jsou
skutečné a finanční toky posunuté.
Například: firma koupí kus nábytku a
zaplatí za něj o měsíc později.
V okamžiku úvěrové operace tudíž vznikají
dluhy (např. dlužené peníze) a příjmy
(zboží).
103
1.1 TYPY ÚČETNÍCH SOUSTAV
Firma se musí rozhodnout, jakou účetní
soustavu bude k zaznamenávání svých
obchodních transakcí používat. Mnoho
malých firem začne s jednoduchým
účetnictvím.
Svůj název má proto, že je každá
transakce zapsána pouze jednou, buď
jako příjem (vklad) nebo výdaj (šek).
1.1.2 ÚČETNICTVÍ
Daňová evidence je „neformální systém“
vedení účetnictví, kde uživatel zadává
pouze jeden záznam zrealizované
finanční transakce. Obecně se jedná o
denní shrnutí stvrzenek a měsíční záznam
příjmů a výdajů (výkaz v tabulce).
Podvojné účetnictví je standardním
systémem, který firmy a jiné organizace
používají
k zaznamenání
finančních
transakcí. Protože veškeré obchodní
transakce se skládají z výměny jedné věci
za jinou, podvojné účetnictví používá
záznamy má dáti / dal, aby ukázal dopad
na obě strany.
Například šeková knížka je daňovou
evidencí, kde jeden záznam znamená
jeden vklad nebo napsaný šek. Účtenky
jsou zapsány jako vklady a zdroj příjmu.
Šeky a výběry jsou zapsány jako náklad.
Pokud je používán manuální systém,
musíte připravit výkaz ke shrnutí Vašich
příjmů a roztřídění a shrnutí různých typů
výdajů, abyste zjistili své příjmy a výdaje.
K dispozici jsou také účetní software a
výkazy, které to udělají za Vás.
Systém podvojného účetnictví má také
vestavěné kontroly a zůstatky. Z důvodu
použití stran má dáti / dal, se systém
podvojného účetnictví sám vyvažuje.
Celkové zaznamenané hodnoty strany
„má dáti“ se musí rovnat celkovým
zaznamenaným hodnotám na straně „dal“.
Tento systém, je-li používán společně
s přesnou
metodou
účetnictví,
je
komplexní účetní systém a soustředí se na
výsledovku a rozvahu.
Systém má především určit zisk nebo
ztrátu firmy.
Své jméno má proto, že je každá
transakce zaznamenána nejméně na dvou
místech (výkazech), které používají strany
má dáti a dal.
1.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE
2 VYTVOŘTE ZÁKLADNÍ SYSTÉM VEDENÍ ZÁZNAMŮ
Proč
vést obchodní záznamy? K řádnému
vedení záznamů o Vašich obchodních
transakcích existuje řada důvodů.
Zákonné požadavky
Nejdůležitějším důvodem řádného vedení
záznamů je, že je to vyžadováno
zákonem. Podle zákona jste povinni vést
pro Finanční úřad záznamy:
§
§
Pět let po jejich vytvoření, získání
nebo dokončení transakce (k čemu
dojde později) a
Ve vašem národním jazyce nebo
ve formě, kterou mohou úředníci
berního úřadu použít a chápat, aby
určili Vaši daňovou povinnost.
Měli byste vést záznamy déle, pokud
informace z těchto záznamů používáte
k pozdějšímu daňovému přiznání (např.
když uvádíte, že došlo ke ztrátě
způsobené
obchodní
aktivitou
v předchozím roce) – záznamy by měly
být uchovávány až do konce období pro
referenci v pozdějším daňovém přiznání.
Záznamy můžete vytvářet a skladovat buď
v papírové nebo elektronické formě.
Za nevedení požadovaných záznamů a
jejich neuchování po pět let hrozí firmě
104
pokuty. Řádné vedení záznamů Vám
pomůže se těmto postihům vyvarovat.
§
Jiné důvody
Dalšími
důvody
pro
řádné
§
vedení
obchodních záznamů jsou:
§
§
usnadnění vytváření výkazů o
činnosti
a
přípravy
ročních
daňových přiznání a daňových
přiznání vedlejších příjmů
monitorování zdraví Vaší firmy a
umožnění zdravých obchodních
rozhodnutí, například sledováním
věřitelů a dlužníků pro zjištění, zda
jsou vaše peněžní toky přiměřené.
prezentace Vaší finanční pozice
bankám a jiným půjčovatelům a
také potenciálním kupcům Vaší
firmy, atd.
efektivní využití Vašeho daňového
poradce.
Dejte
jim
dobře
připravené záznamy a plaťte je za
to, že Vám pomohou s Vaší firmou
a finančním plánováním.
Žádosti o opravu
Uchovávání
Vašich
záznamů
minimálně pět let dává smysl, neboť
můžete potřebovat opravit svůj daňový
výměr nebo daňové přiznání vedlejších
příjmů z minulého roku.
2.1 CO BY MĚL VÁŠ SYSTÉM OBSAHOVAT?
Toto jsou čtyři základní nástroje pro vedení finančních záznamů, které Vám pomohou
podnikat:
§
peněžní deník (další informace níže)
§
kniha odeslaných faktur (další informace níže)
§
kniha došlých faktur (další informace níže)
§
kniha mezd (další informace níže)
Ačkoliv se úroveň požadovaných záznamů může v jednotlivých firmách lišit, záznamy by
měly zahrnovat:
§
§
všechny příjmy a výdaje
všechno koupené nebo prodané zboží
Nejsou stanovena pravidla, v jakém formátu musíte svá čísla zaznamenávat – záznamy na
papíře jsou stejně platné jako data uložená v počítači.
Důležité je, abyste vedli přesné a relevantní záznamy a pravidelně je aktualizovaly.
2.1.1 PENĚŽNÍ DENÍK / VÝKAZ
Platby v hotovosti jsou peněžní částky,
které platíte za zboží nebo služby, které
nakupujete pro každodenní chod své
firmy.
Je dobrou obchodní praxí platit za firemní
nákupy z Vašeho firemního účtu kdykoli je
to možné. Může se jednat o šek nebo
bezhotovostní platbu. To však není vždy
praktické a malé nákupy jako poštovní
znánky a parkování se obvykle platí
v hotovosti.
Ze svých firemních nákupů je třeba
uchovávat stvrzenky a poté platbu
zaznamenat, ať už máte firemní hotovost
nebo svou vlastní.
Pokladní deník
k zobrazení situace
neboť ukazuje jak
faktury v jakémkoli
je velice důležitý
firmy v daný okamžik,
došlé tak odeslané
období. Vyrovnávací
105
sloupci
§
potřebujete
§
sloupec ukazuje rozdíl mezi
došlých a odeslaných faktur.
Pro
svůj
peněžní
deník
shromažďovat a uchovávat:
§
§
§
§
§
§
použité šekové knížky
zrušené šeky
bankovní výpisy
kopie Vašich vlastních faktur
stvrzenky a dodací listy
faktury Vašich dodavatelů
§
stvrzenky
ze
všech
hotovostních nákupů, pokladní
štočky atd.
avíza o provedených platbách
od zákazníků
kopie plateb odeslaných nebo
obdržených přes internetové
bankovnictví
Rozdělte svůj pokladní deník – nebo výkaz
– na dvě hlavní sekce: příjmy a výdaje. Je
rozumné uvádět příjmy a výdaje odděleně.
Příklad: Jednoduchá pokladní kniha (Tabulka 12)
(použijte dvě: jednu na hotovost a druhou pro záznamy o bankovních účtech)
TABULKA 12: JEDNODUCHÁ POKLADNÍ KNIHA
Peněžní deník / Záznamy o bankovním účtu ............................................
Č Datum
Popis
Příjem
Výdej
Zůstatek
.
hotovosti
hotovosti
Přenášený zůstatek
Celkem / Zůstatek (tato strana)
Přenesené součty (z předchozí strany)
Přenášené součty (na další stranu)
106
Příklad vyplněného pokladního deníku
Pokladní deník Společnosti X
Č.
Datu
Popis
m
Přenesený zůstatek
1
17/5 Hotovost na začátku
2
17/5 Pokladní hotovost
3
17/5 Kancelářský nábytek
4
17/5 Platba za elektrickou
izolaci
5
17/5 Tržby
6
17/5 Kancelářský nábytek
7
17/5 Obchodní licence
8
17/5 Tržby
9
19/5 Tržby
10
19/5 Pojištění
11
20/5 Tržby
12
20/5 Pracovní materiál
13
21/5 Tržby
14
22/5 Tržby
15
23/5 Tržby
16
23/5 Převod z hotovosti na
bankovní účet
17
24/5 Tržby
18
24/5 Roční poplatek za
povolení magistrátu
19
25/5 Tržby
19
25/5 Převod z hotovosti na
bankovní účet
20
25/5 Údržba
21
26/5 Tržby
22
27/5 Tržby
23
28/5 Tržby
24
28/5 Nákup hardware
materiálu
25
29/5 Tržby
26
30/5 Tržby
Převod zůstatku do dalšího měsíce
Celkem / Zůstatek (tato strana)
Přenesené součty (z předchozí strany)
Přenášené součty (na další stranu)
Příjem
hotovosti
Výdej
hotovosti
14.500
10.000
120
1.000
2.650
0
14.500
4.500
4.380
3.380
20.000
6.030
5.880
5.700
9.450
11.235
8.735
11.625
3.125
12.025
19.825
26.525
6.525
300
10.025
9.725
10.000
13.265
3.265
150
180
3.755
1.780
2.500
2.890
8.500
8.900
7.800
6.700
3.500
3.540
10.0
5.800
3.165
6.725
9.425
12.990
7.190
58.650
0
58.650
8.750
11.520
11.520
11.520
0
11.520
3.560
2.700
3.565
1.560
2.770
70.170
0
70.170
Zůstatek
107
TABULKA 13: POKLADNI DENIK
Pokladní deník
Č.
Datum
Doklad
č.
Položka
Příjem
hotovosti
Výdej
hotovosti
Zůstatek
Příjem
na BÚ
Platby
z BÚ
Zůstatek
Přenesený zůstatek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem / Zůstatek
Poznámka: V případě, že připravujete měsíční či roční přehled příjmů a výdajů, měli byste použít
zvlášť formuláře na každý měsíc.
TABULKA 14: PŘEHLED PŘÍJMÚ A VÝDAJŮ (MĚSÍC)
Měsíční přehled příjmů a výdajů
1. Příjmy
1.1 Produkty
1.2 Služby
Celkové příjmy
2. Výdaje
2.1 Mzdy
2.2 Režie (nájem, voda, elektřina atd.)
2.3 Náklady na provoz kanceláří
2.4 Suroviny a další materiály
2.5 Ostatní výdaje
Celkové výdaje
3. Bilance (2-1)
Výdaje
- Příjmy
Bilance (zůstatek)
2.1.2 KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR / VÝKAZ
Kniha odeslaných faktur eviduje:
§
tržby Vaší společnosti
108
částky obdržené za Vaše zboží a
služby
§ peníze dlužené na konci každého
měsíce
Jedná se o užitečný nástroj pro plánování,
který Vám umožňuje sledovat dlužníky a
vidět, kteří zákazníci přináší firmě největší
zisk. Také Vám pomůže s výpočtem DPH.
§
jakou jste fakturoval, neboli obrat (důležitý
ukazatel
obchodu).
Zaznamenávání
částek placených zákazníky do knihy
odeslaných faktur také umožní zjistit, kolik
je Vaší firmě dluženo peněz. Můžete
upomínat každého zákazníka, který
překročil Vaše platební lhůty. Všichni
dlužníci by měli zůstat v knize odeslaných
faktur, dokud nejsou dluhy vypořádány.
J AK POUŽÍVAT KNIHU ODESLANÝCH
FAKTUR ?
Pokaždé, když vystavíte zákazníkovi
fakturu,
zaznamenejte
ji
v knize
odeslaných faktur – dělejte to pravidelně,
alespoň jednou týdně. Každý týden nebo
měsíc můžete doplnit celkovou částku,
Je třeba uchovávat ke knize odeslaných
faktur kopie faktur. Ty je třeba uchovávat
ve složce nebo v počítači pět let. Pro
evidenci faktur a plateb bude užitečné,
když každé faktuře přiřadíte číslo a toto
číslo uvedete v knize odeslaných faktur.
2.1.3 KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR / VÝKAZ
Kniha došlých faktur zaznamenává
všechny nákupy uskutečněné Vaší firmou.
Pomůže Vám sledovat:
§ výdaje Vaší firmy
§ kolik peněz dlužíte v daný okamžik
Navíc Vám dává záznam Vašich
nejpravidelnějších dodavatelů a kolik
každému platíte.
J AK POUŽÍVAT KNIHU DOŠLÝCH FAKTUR ?
Zaznamenávání došlých faktur u nákupů,
které jste udělali, Vám umožní identifikovat
nezaplacenou částku. Při každé platbě
poznamenejte datum do sloupce „datum
platby“. Můžete pravidelně doplňovat
součty, abyste viděli, kolik dlužíte. Všichni
věřitelé by měli zůstat v knize došlých
faktur až do provedení úhrady. Po každé
platbě udělejte poznámku ve sloupci
„datum platby“.
Doporučujeme každý účet po obdržení
očíslovat a toto číslo poznamenat v knize
došlých faktur. Také doporučujeme účty
ukládat v číselném pořadí. Takto budete
schopni účet v případě potřeby později
snadno najít.
2.1.4 KNIHA MEZD / VÝKAZ
Pokud máte zaměstnance, budete muset
zaznamenávat všechny zaplacené mzdy,
včetně odvodů sociálního a zdravotního
pojištění.
Proč
je
potřeba
vést
záznamy
§
§
o
mzdách?
Zjednoduší se výpočet odvodů sociálního
pojištění.
§
Budete mít k dispozici jeden
podrobný
záznam
jednoho
z největších nákladů malých firem.
Budete schopni snadno odpovědět
na otázky zaměstnanců, které
mohou mít když přijdou, aby udělali
písemné
přiznání
své
daně
z příjmu.
Budete moci prokázat, že platíte
zákonnou minimální mzdu a za
stejnou práci stejnou mzdu, pokud
by bylo potřeba.
109
2.2 MĚLI BYSTE VÉST ZÁZNAMY ELEKTRONICKY NEBO
PAPÍROVĚ?
Záznamy informací o Vašich obchodních
transakcích můžete vést v pokladní knize
buď elektronicky, nebo manuálně.
Své transakce můžete zaznamenávat
třeba i ve školním sešitu, je ale dobré
koupit si obchodní pokladní knihu
v obchodu s papírnickým zbožím.
Při
elektronickém
zaznamenávání
transakcí můžete používat tabulkový
procesor nebo účetní program.
Pokud
se
rozhodnete
používat
elektronický systém, ujistěte se, že si
zvolíte program, který vyhovuje Vašim
potřebám ve firmě a požadavkům
finančního úřadu. Můžete se poradit se
svým daňovým poradcem.
K dispozici je řada účetních programů, od
jednoduchých po složitější.
z nich jsou:
Výhody
programu
pro
vedení
elektronických záznamů jsou:
§
§
§
§
§
§
§
pomáhají Vám zaznamenat Vaše
obchodní transakce (včetně výkazu
příjmů
a
výdajů,
plateb
pracovníkům
a
podrobných
informací o zásobách a majetku)
automaticky počítá částky a
poskytuje informace, které se dají
ihned použít
může vytvářet faktury a shrnutí a
informace pro daň za zboží a
služby a daňové přiznání
umožňuje
Vám
hlásit
určité
informace, jako výkaz činnosti
bernímu úřadu elektronicky (pokud
program
splňuje
požadavky
finančního úřadu)
vyžaduje
méně
prostoru
na
uskladnění
umožňuje Vám záznamy zálohovat
a mít záznamy na bezpečném
místě pro případ požáru nebo
krádeže, atd.
umožňuje Vám využívat svůj čas
efektivněji.
Na druhou stranu je účetní program dražší
na pořízení. Také musíte umět pracovat
s počítačem, používat software a znát
principy účetnictví pro porozumění, jak
program informace automaticky ukládá a
počítá.
Účetní programy byly vytvořeny pro
potřeby většiny malých firem. Známější
§
§
§
Sage Instant Accounting a TAS
Books
Intuit QuickBooks a QuickBooks
Pro, Regular a Accountant
Pegasus Capital Gold
Složitější
účetní
programy
se
prodávají v „modulech“ a každý modul se
zabývá jedním aspektem řízení financí.
Většina firem si pořizuje nejméně tři
moduly (prodej, nákup a hlavní kniha).
Známější programy jsou:
§
§
Sage Line
Pegasus Opera
Pamatujte pokud využíváte účetního,
Vaše účetní programy by měly být
kompatibilní.
Jste-li zaregistrováni k placení DPH, Váš
systém musí také umožnit plnit Vaše
povinnosti vyplývající ze zákona, aby:
§
§
§
správně počítal DPH
poskytl kontrolorům informace,
pokud Vás navštíví
uchovával záznamy v požadované
míře
podrobností
a
po
požadovanou dobu
110
2.3 ROZVAHA
Co ukazuje rozvaha?
Rozvaha představuje „bod v čase“.
Dívejte se na ni jako na fotografii. Jedná
se o seznam všech Vašich aktiv a pasiv a
rozdíl mezi těmito dvěma čísly je hodnota
majetku ve Vaší firmě. Rozvaha ukazuje,
jak je firma financovaná a jak se tyto fondy
používají.
Rozvaha se používá třemi způsoby:
§
§
§
k účelům reportingu, který je
součástí ročních zúčtování firmy
s ručením omezeným
k usnadnění odhadu hodnoty Vaší
firmy v daný okamžik pro Vás a jiné
zainteresované strany, jako jsou
investoři, věřitelé a akcionáři
jako nástroj k usnadnění analýzy a
zlepšení řízení Vaší firmy
Rozvaha ukazuje:
a) fixní majetek – dlouhodobé
vlastnictví
b) likvidní majetek – krátkodobé
vlastnictví
c) krátkodobé závazky – co firma
vlastní a musí brzy splatit
d) dlouhodobé závazky – včetně
kapitálu majitele nebo akcionářů
Rozvaha má svůj název proto, že každý
záznam má jak stranu „má dáti“ tak „dal“ a
celková hodnota aktiv se vždy rovná
celkové hodnotě pasiv.
a) Fixní majetek zahrnuje:
§
hmotné statky – např. budovy,
pozemky,
strojní
vybavení,
počítače, vnitřní zařízení – kde je
to
relevantní,
vykázané
v zůstatkové nebo tržní hodnotě
§
nehmotné statky – např. dobré
jméno firmy, intelektuální vlastnictví
(jako jsou patenty, ochranné
známky a doménová jména) a
dlouhodobé investice
b) Likvidní majetek jsou krátkodobá
aktiva, jejichž hodnota se může
měnit den ode dne a které mohou
zahrnovat:
§
§
§
§
§
§
zásoby
nedokončená práce
peníze dlužené zákazníky
hotovost v pokladně nebo v
bance
krátkodobé investice
platby předem – např. nájem
placený dopředu
c) Krátkodobé závazky jsou částky
splatné do jednoho roku. Tyto
zahrnují:
§
§
§
peníze dlužené zákazníkům
krátkodobé půjčky, kontokorenty
a jiné finance
daně splatné s průběhu roku –
DPH a sociální pojištění
d) Dlouhodobé závazky zahrnují:
§ platby věřitelům splatné déle než
za rok – částky dluhů či investic
splatné po více než roce, například
bankovní půjčky, investice, finanční
smlouvy
§ kapitál a rezervy – akciový kapitál
a
nerozdělené
zisky,
po
dividendách (v případě společnosti
s ručením
omezeným)
nebo
kapitálu majitelů investovaného do
firmy (v případě podnikání jako
fyzická osoba)
111
Hlavní rovnice za rozvahou je:
Aktiva = pasiva + vlastní jmění firmy
To znamená, že aktiva, neboli prostředky používané k provozu firmy jsou vyvážené
finančními závazky společnosti spolu s přímou investicí do firmy a zadrženými příjmy.
TABULKA 15: ROZVAHA
Rozvaha na konci roku
Akcie
Běžná aktiva:
- Hotovost
- Zásoba surovin
- Zásoby nedokončeného zboží
- Zásoby dokončeného zboží
- Účty pohledávek
Běžná aktiva celkem
Fixní majetek:
- Půda
- Budova
- Stroje + zařízení
- Vybavení kanceláře
- Mínus: oprávky základních
prostředků
Čistý fixní majetek
Jiná aktiva:
Předprovozní výdaje
Aktiva celkem
Pasiva
Krátkodobé závazky:
Účty věřitelů
Splatné půjčky
Krátkodobé závazky celkem
Dlouhodobé závazky:
Splatné půjčky
Pasiva celkem
Čisté jmění:
Počáteční kapitál
Plus: Čistá zisk po zdanění
Mínus: Výběr / Dividendy
Celkové čisté jmění
Celková pasiva a hodnota
majetku
Kč
23,354,000
26,070,000
750,000
15,000,000
16,800,000
81,974,000
4,000,000
20,000,000
9,000,000
1,000,000
- 3,400,000
30,600,000
112,574,000
4,004,000
4,004,000
52,008,000
56,012,000
27,000,000
29,562,000
56,562,000
112,574,000
112
Příklad: Rozvaha je výkaz aktiv a pasiv a
poskytuje finanční obraz firmy k určitému
datu, například na konci roku.
Rozvaha,
výkazem
investory
spolu s výkazem příjmů a
peněžních toků jsou pro
důležitým
nástrojem
pro
pochopení firmy a jejích operací. Účelem
rozvahy je dát uživatelům představu
finanční situace společnosti spolu se
zobrazením, co společnost vlastní a dluží.
Je důležité, aby všichni investoři věděli,
jak ji používat, analyzovat a číst.
2.4 VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
PRO VAŠI FIRMU
Výkaz zisků a ztrát – Výsledovka – je
shrnutí obchodních transakcí za dané
období – obvykle 12 měsíců. Po odečtení
celkových výdajů od celkových příjmů
ukazuje v konečném součtu, zda na
konci tohoto období dosáhla firma zisku
nebo ztráty.
Výkaz zisků a ztrát se připravuje primárně
k obchodním účelům – ukázat majitelům,
akcionářům
nebo
potenciálním
investorům, jak se firmě daří. Většinu
informací však používá také berní úřad pro
vytvoření Vašeho daňového výměru. Účet
zisků a ztrát je finální účetní procedura,
která
se
předkládá
orgánům
vykonávajícím správu daní, aby byly firmy
daněny na základě skutečného výkonu a
ne odhadu.
Jedná se o finanční výkaz, který shrnuje
příjmy, výdaje a náklady během daného
časového období – obvykle fiskální
čtvrtletí nebo rok. Tyto záznamy poskytují
informace o schopnosti firmy tvořit zisk
zvýšením příjmů a snížením nákladů.
Výkaz zisků a ztrát je také znám jako
výsledovka nebo výkaz výnosů a nákladů.
Pokud je tento rozdíl pozitivní, označuje se
jako zisk, je-li negativní, nazývá se ztrátou.
Vedení přesných záznamů
Ať je typ Vaší firmy jakýkoli, podle zákona
musíte vést přesné záznamy o Vašich
příjmech
a
výdajích.
Záznamy o
samostatné výdělečné činnosti musíte
uchovávat pět let.
§
§
poskytuje
informace
potřebné
k řízení firmy a jejího růstu
umožňuje vytvářet výkazy zisků a
ztrát v případě potřeby snadno a
rychle
zlepší Vaše šance na získání
§
usnadňuje a urychluje vyplňování
§
pomáhá Vám a Vaší společnosti
vyhnout se nadměrnému placení
daní
poskytuje rezervu pro reklamace a
určité výdaje
pomáhá Vám plánovat rozpočet
pro platbu daně
snižuje riziko úroků nebo pokut
za pozdní platby daně
pomáhá snížit poplatky, pokud
využíváte účetního – vytváření
ročních výkazů bude snazší
§
půjčky nebo hypotéky
daňového přiznání
§
§
§
§
Základní
které
budete
potřebovat vést, jsou:
§
seznam Všech Vašich tržeb a
jiných příjmů
§
§
§
§
§
Vedení přesných záznamů má důležité
záznamy,
seznam všech Vašich výdajů,
včetně každodenních nákladů a
vybavení
oddělená
seznam
malých
hotovostních výdajů, je-li potřeba
záznam o zboží odebraném pro
osobní užití a jeho úhrada firmě
záznam
peněz
odebraných
k osobnímu užití nebo placených
z osobních fondů – toto se týká
všech společností
záložní
kopie
všech
výše
uvedených dokumentů
přínosy:
113
Tyto
informace
budete
potřebovat
k vytvoření svého výkazu zisků a ztrát.
Výkaz zisků a ztrát sleduje obecný formát,
který začíná záznamem příjmu a odečítá
od příjmu náklady na provoz firmy, včetně
ceny prodaného zboží, provozních výloh,
daňových nákladů a úrokový výdaj.
Výsledkem (poslední řádek dole) je čistý
příjem
(zisk).
TABULKA 16: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Společnost: ............................................
Výkaz zisků a ztrát
Období: od............... do....................
Hrubý obrat
Mínus: Výtěžky a příjmy
= Čistý obrat
Mínus: - Výrobní náklady prodaného zboží
- Přímé materiálové náklady
- Přímé mzdové náklady
- Režie továrny
= Hrubý zisk
Mínus: - Administrativní a prodejní náklady
- Mzdy
- Telefon
- Voda
- Elektřina
- Pronájem
- Jiné
= Provozní zisk
Mínus: - Úrokový výdaj
= Čistý zisk před zdaněním
Mínus: - odhadovaná daň z příjmu
= Čistý příjem po zdanění
Datum
Podpis
Výkaz zisků a ztrát je důležitý pro
zaměstnance/řídící pracovníky, neboť jim
pomůže
ověřovat
efektivitu
svých
obchodních strategií a správně reagovat.
Výkaz je také důležitý pro bankéře, kteří
chtějí ověřit ziskovost firmy, aby se
rozhodli, zda vyhoví jejich žádosti o
půjčku. Výkaz je možné vytvořit pouze na
základě určitých zdrojových dokumentů,
jako je pokladní deník: jinak by se dal
obtížně použít, především u mikro firem.
Aby mohl být výkaz zisků a ztrát v dané
=
=
=
=
=
firmě vytvořen, je nutná jistá úroveň
účetnictví.
Příjem firmy: tržby
Obchodní příjem spadá ve výkazu zisků a
ztrát do dvou kategorií:
§ tržby neboli „obrat"
§ jiné příjmy
Další informace o druhé kategorii naleznete
v tomto modulu na stránce věnované
obchodnímu příjmu.
114
Tržby firmy neboli obrat
Celkové prodeje výrobků a/nebo služeb
Vaší firmy v obchodním roce se nazývá
obrat. Toto je výchozí bod pro Váš výkaz
zisků a ztrát.
Způsob zaznamenávání tržeb se bude lišit
podle typu a velikosti firmy. Můžete
používat jednoduchý list nebo účetní
knihu, přizpůsobenou tabulku nebo
program v počítači. Ať už používáte
jakýkoli systém, ujistěte se, že je přesný a
pravidelně aktualizovaný.
Záloha záznamů o tržbách
Zálohy Vašich záznamů tržeb spadají do
dvou kategorií a budou se lišit podle typu
Vaší firmy:
§
peníze, které do firmy
z osobních prostředků
vložíte
Zaznamenávání jiných příjmů
§
§
Uvádějte prodeje zařízení ve svém
pokladním
deníku
nebo
na
odděleném seznamu majetku,
pokud Vám to tak vyhovuje.
Uvádějte veškeré příjmy z nájmu,
například
pokud
někomu
pronajmete část Vaší kanceláře.
Záložní dokumentace
Podle zákona musíte uchovávat výplatní
lístky a/nebo bankovní výpisy, abyste
doložili své další příjmy. Ideálně byste měli
tuto dokumentaci přiřadit pomocí odkazů
k záznamům o jiných příjmech výše.
Prodejní dokumentace:
§
§
§
kopie faktur, které jste vystavili
štočky z pokladny
záznamy o částkách, které jste
zaplatil firmě za zboží k osobnímu
použití – pamatujte, že pokud si
odeberete
zboží
k osobnímu
použití a nezaplatíte je, dlužíte je
firmě a tak budete muset stále
přidat maloobchodní cenu těchto
položek
k Vašemu
celkovému
zisku před zdaněním.
Důkaz příjmu v prodejní dokumentaci:
§
§
výplatní lístky
výpisy z banky / stavební spořitelny
a podobné
Pokud pracujete pouze s hotovostí, musíte
vést podrobné záznamy o svých příjmech
v pokladní knize a být schopni je dát do
vztahu
s Vašimi
výdaji,
hotovostí
k dispozici a bankovními výpisy.
Uvádění obchodních výdajů
Firemní náklady spadají pro účely
reportingu zisků a ztrát do tří kategorií.
Správným řazením v knize nákupů budete
šetřit čas svůj nebo svého účetního.
Tři klíčové oblasti jsou:
§ náklady na pořízení – cena
koupení nebo vyrobení Vašeho
produktu
§ obchodní výdaje
§ cena vybavení, které jste koupili
nebo dlouhodobě pronajali
Náklady na pořízení
Cena koupení nebo vyrobení vašeho
produktu.
Tato kategorie může zahrnovat:
§
§
Obchodní příjem
§
Stejně jako příjmy z prodejů musíte uvádět
příjmy firmy z jiných zdrojů, například:
§ úroky na firemních bankovních
účtech
§ prodej
zařízení,
které
již
nepotřebujete
§ příjmy z nájmu
§
§
§
cena zásob, které kupujete za
účelem dalšího prodeje
součástky / suroviny pro výrobu
Vašeho produktu
cena práce potřebné k vytvoření
Vašeho produktu
nájem strojů
malé nástroje
jiné výrobní náklady
Při vytváření Vašeho výkazu zisků a ztrát
odečte od svých celkových tržeb
pořizovací náklady, abyste získali „hrubý
115
zisk“. Toto je Váš zisk před odečtením
nákladů.
Odbytové náklady se obvykle nepoužívají,
pokud nabízíte výhradně službu.
Obchodní výdaje
Toto jsou všechny trvalé náklady spojené
s fungováním Vaší firmy, které můžete
odečíst od Vašeho hrubého zisku na
Vašem výkazu zisků a ztrát, abyste dostali
částku „zisku před zdaněním“.
Legitimní
obchodní
výdaje
jsou
pro
používat jako náklad určité procento z
ceny investice.
Podle velikosti firmy můžete uvádět cenu
koupeného
vybavení
v samostatné
evidenci vybavení, „registru fixního
majetku“, nebo ji zahrnout do Vašich
celkových nákladů a vykázat jako
„investici“.
Pokud se koupené vybavení používá
částečně
k obchodním
a
částečně
k osobním účelům, musíte uvést pouze
poměrnou cenu.
účetnictví:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
náklady na zaměstnance
náklady na prostory
opravy
běžná administrativa
výdaje na dopravu autem
cestovní náklady / diety
reklama / propagace / zábava
úroky
nedobytné pohledávky
právní / profesní náklady
jiné finanční výlohy
odpisy vybavení nebo ztráta – zisk
při jeho prodeji
veškeré další firemní náklady
Pamatujte, že některé prvky těchto
nákladů nejsou pro daňové účely povoleny
a před výpočtem zdanitelného zisku jsou
odečteny.
Náklady na pořízení vybavení
Veškeré vybavení, které jste koupili nebo
dlouhodobě pronajali se nazývá „investicí“
nebo „fixní majetek“. Tyto mohou
zahrnovat:
§ nábytek
§ počítačové vybavení
§ auta nebo dodávky nezbytné pro
fungování firmy
§ stroje
§ prostory
Investice do vybavení nemohou být od
Vašich zdanitelných příjmů odečteny
stejně jako náklady. Je však nutné vést
přesné záznamy, neboť můžete náklad ve
výkazu zisků a ztrát roztáhnout přes
několik fiskálních let. Také můžete
Účetní období zisků a ztrát a fiskální
roky
Účetní období se pro potřeby vykazování
zisku a ztrát liší podle typu podnikání.
Záloha obchodních výdajů
Záložní záznamy Vašich obchodních
výdajů se dělí na dvě kategorie. Stejně
jako záznamy tržeb se liší podle typu
Vašeho podnikání.
1. Dokumentace nákupů / výdajů
• kopie
faktur
/
stvrzenek
dodavatelů, vystavených na
Vás
• paragony pro položky koupené
v obchodě
• záznamy o mzdách a odvodech
sociálního pojištění, máte-li
zaměstnance
2. Doložení výdajů
• použité šekové knížky
• bankovní výpisy
• výpisy a stvrzenky platebních
karet
Důležité je dát v případě potřeby do
vztahu Vaše záznamy s údaji o výdajích.
Pokud doklad o koupi malé položky někam
založíte, poznamenejte v pokladní knize,
že jste doklad ztratili.
Rozdělení
nákladů
výdělečná
činnost
–
samostatná
a
obchodní
společnost
116
Tam, kde se výdaj vztahuje částečně na
firmu a částečně na nefiremní nebo osobní
použití, na Vašem daňovém přiznání
musíte uvést celý náklad a pak zvlášť
uvést částku odpovídající neobchodnímu
využití položky.
Při evidenci faktur k nim nezapomeňte
uvést případné rozdělení nákladu.
3 PŘÍPRAVA VAŠEHO ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Při přípravě rozpočtu příjmů a výdajů na dané období (například měsíc, čtvrtletí, pololetí
nebo rok) se řiďte následujícími čtyřmi kroky.
TABULKA 17: PŘÍPRAVA ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Krok 1:
Připravte
předpověď
prodeje
Krok 2:
Odhadněte své
příjmy
Krok 3:
Odhadněte své
výdaje (platby)
Pokud již podnikáte, můžete k předpovědi prodeje použít předchozí údaje.
Pokud začínáte nový projekt, musíte být při odhadu realističtí.
Nezapomeňte vzít v úvahu veškeré sezónní výkyvy nebo trendy
v průmyslu, které mohou Vaše budoucí prodeje ovlivnit.
Pro každé období uveďte pouze peníze, které očekáváte, že skutečně
v daném období obdržíte. Může se jednat o peníze od zákazníků, získané
půjčky, prodaný majetek společnosti nebo peníze, které do podnikání sami
vložíte.
Uveďte pouze částky, které očekáváte, že skutečně v daném období
zaplatíte. Může se jednat o platby dodavatelům, mzdy, splátky půjček,
majetek, který plánujete koupit, peníze, které vyberete k osobním účelům a
případné poskytnuté půjčky.
Nezapomeňte uvést veškeré občasné platby v daném období, například
pojištění, poplatky z nemovitostí a registrace.
Také pamatujte na případné platby daně.
Krok 4:
Vypočítejte stav
čisté hotovosti
v daném období
Poslední fází přípravy rozpočtu příjmů a výdajů je odhad výsledného stavu
hotovosti:
Hotovost +
k dispozici
na začátku
období
Odhadované
hotovostní
příjmy
-
Odhadované
hotovostní výdaje
= Odhadovaný
stav
hotovosti
Stav Vaší hotovosti na konci období se stane hotovostí k dispozici na
začátku dalšího období.
Využití informací v rozpočtu hotovostních příjmů a výdajů
Po vytvoření rozpočtu příjmů a výdajů,
jste-li si jistí, že skutečně odráží Vaši
předpovídanou pozici, byste měli být
schopni vidět, zda Vaše firma bude
pravděpodobně mít:
§
§
více peněz plynoucích do firmy,
než z firmy
stejnou částku plynoucí do firmy a
z firmy, nebo
117
§
více peněz z firmy odcházejících,
než plynoucích do ní.
Pokud jste zjistili, že z firmy bude
odcházet více peněz, než do ní bude
přicházet, pravděpodobně Vám peníze
dojdou. Měli byste ve Vašem rozpočtu
peněžních toků zvážit restrukturalizaci
načasování příchozích a odchozích plateb,
abyste zamezili výskytu předpokládaného
nedostatku financí.
Pokud to není možné, je nutné zvážit, kde
můžete finance získat, abyste se dostali
přes toto období, než se situace zlepší.
Sledováním příjmů a výdajů byste měli být schopni identifikovat potenciální
pokladní schodky a provést nezbytné kroky k zamezení problémů. V případě
potřeby můžete kontaktovat daňového nebo finančního poradce.
Užitečné informace pro řízení peněžních toků
Abyste měli vždy dostatek financí k chodu firmy, můžete například:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
určit konkrétní datum platby, abyste věděli, kdy platbu obdržíte (namísto splatnosti
například 30 dní)
vydávat faktury zároveň s poskytnutím zboží a služeb (namísto na konci měsíce)
nabídnout zákazníkům slevu za rychlou úhradu faktur
požádat zákazníky o zaplacení zálohy u dražšího zboží nebo při objednání
nabídnout opozdilcům v placení slevu za platbu kreditní kartou
mít pevně stanovená pravidla pro přijímání osobních šeků a nabízení úvěru
zákazníkům
zajistit, abyste neměli vázané peníze v nadbytečně velkých zásobách
dívat se na data splatnosti příchozích faktur, abyste věděli, jak dlouho můžete
s platbou počkat
mít přehled o příchozích platbách, abyste znali aktuální stav peněz, které máte k
dispozici
upravit částku, kterou platíte sami sobě v době napjaté finanční situace a
hledat cesty, jak lépe využít lidské zdroje, které máte, namísto najímání více lidí.
3.1 MĚSÍČNÍ A ROČNÍ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Na základě údajů v pokladním deníku
snadno vytvoříte měsíční a roční přehledy.
Údaje v pokladním deníku jsou nezbytné,
aby jste zaznamenávali do tabulky pro
vytvoření přehledu příjmů a výdajů.
Vezměte částky ze sloupců prodejů a
nákladů a zadejte je do měsíčního
přehledu. Pro roční přehled sečtěte
měsíční částky a výsledek vložte do
posledního sloupce.
Pokud je pokladní kniha řádně vedena, to
znamená, že je zdokumentován součet a
zůstatek pro každý měsíc, pak jenom
převezmete měsíční data a vložíte je do
tabulky měsíčních a ročních přehledů,
abyste získali přesný obrázek Vašich
příjmů a nákladů za měsíc a za rok.
Nákup a prodej na úvěr
V přehledu neuvádějte prodeje a nákupy
na úvěr. Peněžní deník a přehled jsou
pouze pro hotovostní nebo bezhotovostní
transakce. Je však třeba je uvádět také.
Abyste získali skutečný obrázek, měli
byste výsledky vyplnit do přehledu nákupů
a prodejů na úvěr:
TABULKA 18: NÁKUP NA ÚVĚR
Prodeje a nákupy na úvěr
118
leden
- březen
duben
- červen
červenec
- září
říjen prosinec
1. Nákupy na úvěr
2. Prodeje na úvěr
Počítejte výsledky každé tři měsíce a
§
v případě nebezpečí ihned jednejte:
§
§
§
Příliš mnoho nákupů na úvěr
znamená příliš mnoho závazků.
Akce: zaplaťte dodavatelům
Příliš mnoho prodejů na úvěr
znamená
problém
s likvidními
prostředky.
Akce:
požádejte
zákazníky, aby své dluhy uhradili
co nejdříve.
§
§
§
Nepoužívejte prodeje a nákupy na
úvěr nadměrně.
Nepřijímejte objednávky bez zálohy
(nejméně 20%).
Bez zálohy se zákazník nemusí pro
svou zakázku vrátit.
Vyhněte se prodeji na úvěr 100% a
uzavřete smlouvu. I pokud máte
smlouvu, zůstávají prodeje na úvěr
riskantní.
Pokuste se co nejvíce vyhnout
prodeji na úvěr novým klientům.
Poznámka:
119
120
MODUL 6: PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO
PODNIKÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ
REPUBLIKY
CÍLE
Na konci modulu byste měli být schopni:
§
§
§
Identifikovat různé možnosti financování Vašeho podnikání
Porovnat dostupné možnosti financování
Rozhodnout o pravděpodobné návratnosti Vašich uskutečněných investic
1 ČESKÁ REPUBLIKA
Na podporu malého a středního podnikání ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva
průmyslu a obchodu vynaloženo celkem 5 700 mil. Kč, z toho v roce 2007 1 800 mil. Kč, v
roce 2008 1 900 mil. Kč a v roce 2009 2 000 mil. Kč. Do roku 2013 se předpokládá vynaložit
dalších 13 600 mil. Kč.
1.1 ÚVĚRY
Pravdou je, že běžné soukromé banky
mají velký zájem poskytovat úvěry,
protože úrok z úvěru je podstatným
zdrojem jejich výnosů.
1.1.1 KOMERČNÍ BANKA
a) Profi úvěr
§
§
jedná se o krátkodobý úvěr (se
splatností do jednoho roku) či
střednědobý úvěr (se splatností do
pěti let)
revolvingový úvěr se vždy poskytuje
jako krátkodobý
Profi úvěr lze použít k financování:
a) oběžných prostředků, tedy zásob
a krátkodobých
pohledávek
z obchodního
styku
do
lhůty
splatnosti
b) hmotného investičního majetku
kromě nákupu výpočetní techniky
a softwaru; výjimkou je nákup
komplexního vybavení pracoviště,
jehož
součástí
je
i výpočetní
technika; k financování těchto potřeb
nelze využít revolvingový úvěr
c) provozních potřeb jako jsou
náklady na opravy a údržbu, avšak
mimo osobních nákladů, tedy výdajů
na mzdy apod., k financování těchto
potřeb nelze využít revolvingový úvěr
§
jistina Profi úvěru se splácí postupně
měsíčními splátkami, a to od měsíce,
který následuje po vyčerpání úvěru
121
§
§
§
§
výjimkou je revolvingový úvěr, kde se
jistina splácí jednorázově k datu
splatnosti úvěru, přičemž každou
splátkou provedenou do termínu
splatnosti se zvyšuje nečerpaná část
úvěru. Úroky z části jistiny vyčerpané
od
začátku
čerpání
a dosud
nesplacené rovněž hradíte měsíčně
zajištění: Profi úvěr je vždy zajištěn
avalem na krycí blankosměnce,
u částek převyšujících 1 000 000 Kč
se
dále
používají
standardní
zajišťovací
prostředky,
zejména
ručení, zástavní právo k nemovitosti,
k věci movité či k pohledávce
úvěr se zpravidla používá k přímému
placení dodavatelům na základě
předložených dokladů. Pokud jej
nelze čerpat takto účelově, převádí
se na účet klienta a KB účelovost
ověří později podle údajů z účetnictví
klienta
investiční potřeby se financují vždy
na základě předložených dokladů.
Spolu se žádostí o úvěr je třeba předložit
následující doklady:
a) aktuální dokumenty opravňující
k podnikání
b) účetní závěrku včetně daňového
c)
d)
e)
f)
g)
Profi úvěr se čerpá:
a) jednorázově
b) postupně
c) opakovaně (u revolvingového
úvěru)
h)
§
§
u Profi úvěru se používá pohyblivá
úroková sazba vázaná na RS KB
v korunách (u úvěrů čerpaných
jednorázově či postupně) nebo na
KRS
KB
v korunách
(u
revolvingových úvěrů)
cena Profi úvěru se řídí Sazebníkem
Komerční banky. Tento typ úvěru se
poskytuje
výhradně
v českých
korunách.
přiznání a zprávy auditora (pokud
je zpráva k dispozici)
aktuální rozvahu a výkaz zisků
a ztrát včetně doplňujících údajů
(u
klientů,
kteří
účtují
v podvojném účetnictví)
kopii přiznání k dani z příjmu
včetně příloh podle zákona
337/1992
Sb.
spolu
s doplňujícími údaji (u klientů
s jednoduchým
účetnictvím);
kopie daňového přiznání musí být
opatřena prezenčním razítkem
finančního úřadu, prokazujícím
převzetí originálu
prohlášení o vlastnictví majetku
a závazcích
(Prohlášení
předkládají jednak ti, kdo budou
vystavovat blankosměnku, jednak
ti, kdo ji budou avalovat.)
dokumenty
o vlastnických
vztazích a majetkových podílech
u
malých
úvěrů
doklady
k zajištění úvěru podle charakteru
zajišťovacího
prostředku
(Například u zástavního práva
k nemovitosti je to výpis z listu
vlastnictví ne starší než 5 dnů,
nabývací titul, pojistná smlouva
apod.)
čestné prohlášení klienta, že
nemá závazky po lhůtě splatnosti
k příslušnému finančnímu úřadu,
příslušné
správě
sociálního
zabezpečení, příslušné zdravotní
pojišťovně,
příslušné
obci,
případně k příslušnému celnímu
úřadu (pokud je klient dovozcem)
prohlášení
musí
obsahovat
ustanovení o tom, že se žádnou
z těchto institucí klient nemá
sjednán splátkový kalendář na
splacení závazků po lhůtě
splatnosti
122
Úvěr do 1 mil. Kč: zpracování do 3 pracovních dnů
Zpracování a vyhodnocování žádosti o
úvěr
zdarma
Za realizaci úvěru
0,6%, min. 1000 Kč
Spravování úvěru – měsíčně (do 1 mil Kč)
300 Kč
Spravování úvěru – měsíčně (nad 1 mil Kč)
600 Kč
b) Úvěr na provozní a investiční prostředky v Kč nebo cizí měně
§
§
§
jedná se o krátkodobý, střednědobý
či dlouhodobý úvěr, který slouží
k financování provozních
potřeb
vyplývajících
z podnikatelské
činnosti,
a zároveň
k pořízení
hmotného, případně nehmotného
investičního majetku. Financují se
vždy alespoň dva objekty úvěru,
přičemž jedním z nich musí být
hmotný nebo nehmotný investiční
majetek.
úvěr se poskytuje maximálně do
předpokládané výše věrovaných
potřeb, u investiční části do výše
smluvní ceny
§
tento úvěr se používá k přímému
zaplacení potřeb podniku. Pokud
takto účelové čerpání není možné,
převádějí se peněžní prostředky na
běžný účet klienta a banka účelovost
ověřuje následně
§
u tohoto typu úvěru je úroková sazba
pevná nebo pohyblivá
§
úroky klient hradí měsíčně či
čtvrtletně, v termínech dohodnutých
v úvěrové smlouvě, kde se sjednává
i metoda úročení
§
úvěr na oběžné prostředky lze získat
v českých
korunách,
vybraných
cizích měnách (EUR, USD a CHF)
nebo v kombinaci těchto měn
čerpat úvěr a splácet jistinu je možné
jednorázově nebo postupně, ve
smluvně dohodnutých termínech
c) Úvěr na investice v Kč a cizí měně
§
§
§
jedná se krátkodobý, střednědobý či
dlouhodobý
úvěr
na
pořízení
hmotného, případně nehmotného
investičního majetku (staveb včetně
projektů, strojů a zařízení nebo jejich
souborů apod.), a to až do výše
smluvní ceny
ve zcela ojedinělých případech může
být účelem úvěru i půjčka podnikům
ve skupině, která slouží k financování
jejich
provozních
a investičních
potřeb
úvěr lze čerpat jednorázově nebo
postupně, a to k přímým platbám na
účet dodavatele nebo prodávajícího
na základě předložených dokladů
(faktur, kupních smluv apod.)
§
na běžný účet klienta se peníze
převádějí
jen
ve
výjimečných
a odůvodněných
případech.
Účelovost
pak
banka
ověřuje
následně.
§
čerpání úvěru je omezeno skutečně
vynaloženými náklady na pořízení
investičního majetku
§
u tohoto typu úvěru se používá
pevná nebo pohyblivá úroková sazba
§
úroky klient hradí měsíčně nebo
čtvrtletně – v termínech dohodnutých
123
ve smlouvě o úvěru. Metoda úročení
se rovněž sjednává v této smlouvě.
§
(EUR, USD a CHF), případně
v několika měnách zároveň
úvěr na investice se poskytuje
v korunách nebo vybrané cizí měně
1.1.2 UNICREDIT BANK
Pro malé podniky a živnostníky nabízí
Živnobanka
BUSSINESS
úvěry
Provozní úvěry a Investiční úvěry.
b) BUSINESS Investiční úvěr
§
a) BUSINESS Provozní úvěr
§
Neúčelový kontokorentní úvěr
na financování krátkodobých
provozních potřeb Vaší firmy
souvisejících
s předmětem
Vašeho podnikání
Standardní provozní úvěr
§
§
§
§
výše úvěru max. 25% z obratu za
poslední ukončené účetní období,
min. 100 tis. Kč, max. 12,5 mil. Kč
měna úvěru Kč, EUR, USD
splatnost úvěru max. 12 měsíců
s možností prolongace
zajištění individuální v závislosti na
výši úvěru a Vaší bonitě
Rychlý provozní úvěr
§
§
§
§
výše úvěru max. 10% z obratu za
poslední ukončené účetní období
nebo max. 20% z obratu na
běžném účtu za posledních 6
měsíců, min. 50 tis. Kč, max. 1 mil.
Kč
měna úvěru Kč
splatnost úvěru 12 měsíců
s možností prolongace
zajištění směnkou s avalem
většinového vlastníka (v případě
právnické osoby) nebo manželky /
manžela (v případě fyzické osoby)
Účelový splátkový úvěr na
financování investičních potřeb
Vaší
firmy
souvisejících
s předmětem Vašeho podnikání
Standardní investiční úvěr
§
§
§
§
§
§
§
výše úvěru min. 100 tis. Kč, max.
10 mil. Kč
měna úvěru Kč, EUR, USD
splatnost úvěru max. 10 let
jednorázové nebo postupné
čerpání, max. délka čerpání 6
měsíců
splácení měsíční anuitní /
rovnoměrné
objem vlastních zdrojů min. 20%
z celkové hodnoty investice
zajištění individuální v závislosti na
výši úvěru a Vaší bonitě
Rychlý investiční úvěr
§
§
§
§
§
výše úvěru: max. 25% z obratu za
poslední ukončené účetní období,
min. 100 tis. Kč, max. 3 mil. Kč
(neúčelový úvěr max. 500 tis. Kč)
měna úvěru Kč
splatnost úvěru max. 5 let
jednorázové čerpání
zajištění biancosměnkou s avalem
většinového vlastníka (v případě
právnické osoby) nebo manželky /
manžela (v případě fyzické osoby)
124
1.1.3 ČSOB
a) Kontokorentní úvěr
§
§
§
§
§
§
§
§
úvěr je určen ke krytí přechodného
nedostatku finančních prostředků nebo
na financování provozních potřeb,
účel čerpání úvěru nesledujeme,
úvěr vydáme bez uvedení konečné
doby splatnosti a s výpovědní lhůtou 3
měsíce,
nepravidelné čerpání úvěru podle
okamžitých potřeb až do výše
úvěrového limitu,
jistinu splácíte průběžně finančními
prostředky připisovanými ve prospěch
vašeho běžného účtu,
úroky splácíte pravidelně měsíčně,
pohyblivá úroková sazba složená ze
sazby mezibankovního trhu (PRIBOR
nebo EURIBOR) a marže odvozené od
firemního rizika,
poplatky jsou stanoveny individuálně.
§
Parametry úvěru:
-
-
-
b) Malý úvěr pro podnikatele
Úvěr určený podnikatelům a firmám k
profinancování
menších
investičních
záměrů. Využijí ho hlavně živnostníci nebo
malé a střední firmy s ročním obchodním
obratem do 300 milionů Kč.
§
§
Účelový úvěr s maximální splatností 15
let
Využití:
-
pořízení, modernizaci a opravě
movitých věcí,
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr
Poskytnutí úvěru
Služby a práce spojené s realizací úvěru
-
§
pořízení, nákupu a opravám
nemovitostí, pozemků,
pořízení, nákupu a opravám
různých strojů a zařízení,
nákupu motorových vozidel,
na jiné investiční výdaje.
výše úvěru od 50 000 Kč do 8 mil.
Kč (pro financování nemovitostí od
200 000 Kč),
úvěr čerpáte jednorázově nebo
postupně až 18 měsíců od podpisu
smlouvy proti fakturám, kupní
smlouvě nebo dalším
dokumentům,
pravidelné splácení úroků
(měsíčně),
splátky jistiny úvěru měsíčně
(anuitní typ splácení=po sjednanou
dobu platíte stejnou výši splátky, je
možný i lineární typ splácení, kdy
je samostatně splácena jistina a
úroky, ale v jeden den),
odklad splátek jistiny úvěru až na 6
měsíců,
fixní úročení (anuita) nebo
pohyblivé úročení s odchylkou
(lineár).
Zajištění úvěru:
-
blankosměnkou,
nemovitostí.
zdarma
0,5 % z částky úvěru, min. 2 000,–
200,– za každý započatý měsíc po celou
dobu trvání úvěru
Poznámka: Výčet poskytovaných úvěru není kompletní a je potřeba si zjistit další
konkurenční úvěry poskytované podnikatelům jinými bankami.
125
2 PROGRAMY EU
Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci
politiky hospodářské a sociální soudržnosti
Evropské unie, která má za cíl snižování
rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a
členských států EU a míry zaostávání
nejvíce znevýhodněných regionů. Česká
republika v období 2007-2013 může ke
zlepšení životní úrovně svých obyvatel
čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €,
což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro
srovnání podpora z fondů EU, kterou
může Česká republika v období 20072013 čerpat, odpovídá 74 % státního
rozpočtu ČR roku 2007 (výše rozpočtu ČR
pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč).
Projekty mohou předkládat obce, kraje,
ministerstva,
podnikatelé,
vlastníci
dopravní
infrastruktury,
neziskové
organizace, školy, výzkumná centra a
další.
Finanční prostředky jsou rozděleny do tří
fondů:
§
§
§
Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF)
Evropského sociálního fondu
Fondu soudržnosti (FS)
V rámci
ERDF
jsou
podporovány
investiční projekty. Zahrnují i podporu
inovačního
potenciálu
podnikatelů,
podporu začínajícím podnikatelům, či
posilování spolupráce podnikatelů v
příhraničních regionech.
V
tříletém
horizontu
je
reálné
předpokládat, že na podporu rozvoje
malého a středního podnikání bude z
Evropského fondu pro regionální rozvoj
vynaloženo celkem 33 300 mil. Kč, z toho
v roce 2007 9 850 mil. Kč, v roce 2008 10
650 mil. Kč a v roce 2009 12 800 mil. Kč.
Projekty spolufinancované z fondů EU
jsou v České republice realizovány
prostřednictvím tematických a regionálních
operačních programů.
2.1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)
2007-2013
Operační program Podnikání a inovace je
zaměřený
na
podporu
rozvoje
podnikatelského prostředí a podporu
přenosu výsledků výzkumu a vývoje do
podnikatelské praxe. Podporuje vznik
nových a rozvoj stávajících firem, jejich
inovační potenciál a využívání moderních
technologií a obnovitelných zdrojů energie.
Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a
služeb pro podnikání a navazování
spolupráce
mezi
podniky
a
vědeckovýzkumnými institucemi.
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo
v rámci nového Operačního programu
Podnikání a inovace (OPPI) pro období
2007 — 2013 celkem 15 programů
podpory. Část programů navazuje na
předchozí
programy
podpory
z
Operačního
programu
Průmysl
a
podnikání 2004 — 2006 (OPPP) a část z
nich představuje programy zcela nové.
Pro řadu žadatelů, zejména pro malé a
střední podnikatele, budou nové programy
výhodnější než programy obsažené
v OPPP. Malí a střední podnikatelé
budou zvýhodněni oproti velkým firmám
vyšší mírou veřejné podpory (střední
podniky až o 10 %, malé podniky až o
20 %).
Příjemci podpory z OPPI mohou být
podnikatelé,
sdružení
podnikatelů,
126
výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní
vzdělávací
instituce,
neziskové
organizace, fyzické
osoby,
územní
samosprávné celky a jimi zřizované a
zakládané
organizace,
CzechInvest,
CzechTrade a další. popř. další speciálně
vymezené subjekty.
Základní přehled o stavu výzev jednotlivých programů podpory
TABULKA 19: PŘEHLED O STAVU VÝZEV PROGRAMŮ PODPORY
127
Základní zařazení programů podpory do schválených prioritních os OPPI
TABULKA 20: PROGRAMY PODPORY
2.1.1 PRIORITNÍ OSA 1 - VZNIK
FIREM
bezúročného úvěru1 nebo zvýhodněné
záruky2
s finančním
příspěvkem
k zaručovanému úvěru.
Podpora začínajícím podnikatelům
a) Program START
Cílem
programu
je
financování
podnikatelských záměrů pro začínající
podnikatele (osoby vstupující do podnikání
poprvé nebo po delším časovém odstupu).
a to poskytnutím podpory ve formě
1
Bezúročný úvěr je poskytován až do výše 90 %
předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Doba
splatnosti bezúročného úvěru sjednaná k datu jeho
poskytnutí je maximálně 7 let. Bezúročný úvěr pro
fyzickou osobu nebo pro podnikající právnickou
128
Zprostředkujícím subjektem programu
Start je Českomoravská záruční a
rozvojová banka. MPO vyhlásilo dnem
29. června 2007 program podpory malého
a středního podnikání START formou
kontinuálního, časově však omezeného
příjmu žádostí. Příjem žádostí o poskytnutí
bezúročného úvěru a zvýhodněné záruky
bude zahájen 2. července 2007 a
ukončen 31. prosince 2008.
Podporované ekonomické aktivity jsou
vymezeny
seznamem
odvětvové
klasifikace
ekonomických
činností
(OKEČ), který je uveden jako společná
příloha Výzvy I programů PROGRES,
START
a ZÁRUKA,
(dále
jen
„podporovaná ekonomická činnost“).
Příjemci podpory mohou
drobní podnikatelé.
být
pouze
Využití nových finančních nástrojů
b) Finanční nástroje
Cílem oblasti podpory je usnadnit přístup
začínajících podnikatelů ke kapitálu a tím
rozšířit
možnosti financování
jejich
podnikatelských záměrů a předkládaných
inovativně zaměřených projektů.
Jednou z možností je využití finančních
nástrojů v rámci společné iniciativy
JEREMIE. Jde o nástroj Evropské komise
a Evropského investičního fondu na
podporu rizikového kapitálu a mikropůjček
pro malé a střední podniky.
2.1.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ROZVOJ
FIREM
Bankovní nástroje podpory malých a
středních podniků
a) PROGRES
osobu s jedním společníkem je poskytován až do
výše 0,75 mil. Kč, pro podnikající právnickou osobu
s více společníky či členy až do výše 1,5 mil. Kč.
Bezúročný úvěr je zajišťován směnkou vystavenou
příjemcem podpory schvalovanou nejméně jednou
fyzickou nebo právnickou osobou.
2
Záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny
zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány
mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč s dobou
splatnosti delší než 3 roky. Příjemce podpory hradí
pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p.a. z výše
záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu
poskytnut finanční příspěvek 3 % p.a. z výše záruky
k úhradě zbývající části ceny záruky. Spolu se
zárukou je poskytován finanční příspěvek
k zaručovanému úvěru, a to ve výši 15 %
vyčerpaného zaručeného úvěru. Finanční příspěvek
k zaručovanému úvěru je vyplacen, pokud příjemce
podpory doručí do 2 let ode dne uzavření smlouvy
o podpoře poskytovateli podpory zprávu o ukončení
realizace projektu a plnění podmínek programu
a potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce
zaručovaného úvěru a jeho řádném splácení.
129
Cílem programu je:
§
§
pomocí
podpory
ve
formě
podřízených úvěrů posilujících po
dobu až 6 let kapitálové vybavení
podnikatele
umožnit
realizaci
rozvojových
podnikatelských
projektů malých a středních
podnikatelů, pro které je bariérou
získání externího financování nižší
vlastní kapitálová vybavenost nebo
omezená možnost poskytnout
zajištění úvěru. Program má
zároveň pomocí podpory ve formě
finančního
příspěvku
k
podřízenému úvěru motivovat tyto
podnikatele
ke
zvyšování
zaměstnanosti,
pomocí
podpory
ve
formě
zvýhodněných
úvěrů
a
zvýhodněných záruk s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru
umožnit realizaci projektů malých a
středních podnikatelů v oblasti
energetických služeb, které svými
efekty
přispívají
ke
snížení
spotřeby
energie
a
zvýšení
efektivnosti výroby energie.
Příjem žádostí o podřízené úvěry bude
zahájen 2. července 2007 a ukončen 31.
prosince 2008.
b) ZÁRUKA
Cílem programu je pomocí zvýhodněných
záruk a zvýhodněných záruk s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru
usnadňovat
zejména
realizaci
podnikatelských
projektů
malých
a
středních podnikatelů zaměřených na
investice
a
zvyšovat
tak
konkurenceschopnost těchto podnikatelů.
Důraz bude kladen na podporu projektů
malých podnikatelů v regionech se
soustředěnou podporou státu.
Program používá zvýhodněných záruk k
usnadnění
realizace
podnikatelských
projektů malých a středních podniků
zaměřených na investice.
Příjem žádostí o poskytnutí záruky bude
zahájen 2. července 2007 a ukončen 31.
prosince 2008.
Podpora nových výrobních technologií,
ICT a vybraných strategických služeb
c) Rozvoj
Cílem programu je podpořit růst výkonů a
konkurenceschopnosti (flexibility) malých a
středních podnikatelů (dále jen MSP)
vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a
v souvislosti s tím i k udržení, případně
růstu počtu pracovních míst. Podpora v
rámci programu Rozvoj bude směřována
do regionů se soustředěnou podporou
státu vymezených v příloze usnesení
vlády č. 560/2006, usnesením vlády č.
829/2006 a do regionů s vyšší mírou
nezaměstnanosti definovaných metodikou
pro výběr těchto regionů, která je uvedena
v příloze č. 1 tohoto Programu.
Dnem 1. března 2007 byla MPO
vyhlášena časově omezená výzva pro
podání
žádostí
o
podporu.
Dne
31. července 2007 byl ukončen příjem
plných žádostí.
Příjemci programu jsou malé a střední
podniky.
d) ICT a strategické služby
Cílem
programu
je
podpořit
konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v
ČR, podpořit nabídku nových informačních
systémů, ICT řešení, nových softwarových
produktů a služeb. Program je zaměřen
také na rozvoj informační a znalostní
společnosti a zvyšování dostupnosti
informací o produktech ICT. Dále je cílem
programu
podpora
vybraných
strategických služeb s úzkou návazností
na informační a komunikační technologie
a výrazným mezinárodním zaměřením,
které by měly vést ke snižování
nákladovosti
procesů
a
zvyšování
efektivity činností v podnicích, a tím
přispět
ke
zvyšování
jejich
konkurenceschopnosti. V neposlední řadě
je cílem programu také rozvoj lidských
zdrojů
(jejich
mobility)
a
tvorba
130
kvalifikovaných pracovních míst v sektoru
služeb.
MPO vyhlásilo dnem 2. ledna 2008 první
výzvu k předkládání projektů a to formou
kontinuálního, avšak časově omezeného
příjmu žádostí. Příjem elektronických
registračních žádostí o poskytnutí dotace
bude
zahájen
1.
března
2008
prostřednictvím
internetové
aplikace
eAccount. Příjem registračních žádostí
končí 31. května 2008. Příjem plných
žádostí bude probíhat od 1. května 2008
do 30. září 2008. Plánovaná alokace pro
tuto výzvu je 500 mil. Kč.
Dotace je poskytována jako procento dle
Regionální mapy intenzity veřejné podpory
pro ČR na období 2007 – 2013 ze
způsobilých výdajů projektu, minimálně
však ve výši 1 mil. Kč a maximálně ve
výši 100 mil. Kč.
Tabulka 21: Regionální mapou intenzity podpory a maximální výše dotace
e) ICT v podnicích
Cílem tohoto programu je podpořit
konkurenceschopnost malých a středních
podniků
prostřednictvím
kvalitativně
vyššího využití jejich potenciálu v oblasti
pořizování a rozšiřování informačních
systémů (IS), resp. podpořit poptávku po
informačních systémech za účelem
zvýšení efektivity malých a středních
podniků.
První kolo výzvy vyhlásilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu dnem 25. dubna
2007. Příjem plných žádostí bude probíhal
od 1. září 2007 do 29. prosince 2007.
2.1.3 PRIORITNÍ OSA 3 - EFEKTIVNÍ ENERGIE
Úspory energie a obnovitelné zdroje
energie
a) Ekoenergie
Cílem programu je prostřednictvím dotací
nebo podřízených úvěrů s finančním
příspěvkem
stimulovat
aktivitu
podnikatelů, zejména malých a středních,
v oblasti snižování energetické náročnosti
výroby, spotřeby primárních energetických
zdrojů a vyššího využití obnovitelných a
druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst.
Ministerstvo
průmyslu
a
obchodu
vyhlašuje dnem 25. dubna 2007 1. výzvu
k předkládání projektů a to formou
kontinuálního, avšak časově omezeného
příjmu žádostí. Příjem elektronických
registračních žádostí o poskytnutí dotace
bude
zahájen
1.
června
2007
prostřednictvím
internetové
aplikace
eAccount. Příjem registračních žádostí
končí 31. července 2007. Příjem plných
žádostí bude probíhat od 1. listopadu
2007 do 29. února 2008.
131
Příjemci v rámci 1. výzvy mohou být
pouze malé a střední podniky.
§
§
Podpora je poskytována na projekty,
jejichž cílem je:
§
§
§
snížit energetickou náročnost na
jednotku produkce při zachování
dlouhodobé
stability a dostupnosti energie pro
podnikatelskou sféru,
omezit závislost české ekonomiky na
dovozu energetických komodit,
§
§
snížit spotřebu fosilních primárních
energetických zdrojů,
zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie (OZE),
využít
významný
potenciál
energetických úspor a využití OZE
rovněž ve velkých podnicích,
využít dostupný potenciál druhotných
zdrojů energie.
2.1.4 PRIORITNÍ OSA 4 - INOVACE
Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Kapacity pro průmyslový výzkum a
vývoj
a) Inovace
Cílem programu je zvýšení inovačního
potenciálu
podnikatelského
sektoru
prostřednictvím
dotací
na
realizaci
inovačních projektů podniků (zejména
MSP) a na projekty veřejných výzkumných
institucí, vysokých škol, fyzických osob a
MSP
směřující
k
ochraně
práv
průmyslového
vlastnictví.
Naplněním
tohoto cíle dojde k posílení dlouhodobé
konkurenceschopnosti, udržitelného růstu
a vyváženého regionálního rozvoje české
ekonomiky. S ohledem na udržitelný
rozvoj věnuje program zvláštní pozornost
podpoře ekologicky efektivních inovací
(eko-inovací).
Příjemci dotace jsou podnikatelský
subjekt, Veřejná výzkumná instituce,
Vysoká škola a ostatní instituce terciárního
vzdělávání a Fyzická osoba (samostatný
původce) plně způsobilá k právním
úkonům, která je občanem ČR.
Ministerstvo
průmyslu
a
obchodu
vyhlašuje dnem 2. ledna 2008 1. výzvu k
předkládání projektů v rámci programu
podpory INOVACE— Projekt na ochranu
práv průmyslového vlastnictví. Příjem
elektronických registračních žádostí o
poskytnutí dotace bude zahájen 1. března
2008 prostřednictvím internetové aplikace
eAccount. Příjem registračních žádostí
končí 31. prosince 2008. Příjem plných
žádostí bude probíhat od 1. května 2008
do 28. února 2009. Plánovaná alokace
pro tuto výzvu je 60 mil Kč.
b) Potenciál
Cílem programu je podpora zavádění a
zvyšování kapacit společností pro realizaci
výzkumných, vývojových a inovačních
aktivit a zároveň i zvýšení počtu
společností, které provádějí vlastní
výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále
klade za cíl prohloubení spolupráce
společností s výzkumnými a vývojovými
organizacemi,
tvorbu
kvalifikovaných
pracovních míst a tím rozvoj znalostní
ekonomiky, zlepšení podmínek pro
zapojení společností do národních i
evropských programů výzkumu a vývoje, a
trvalé zvyšování konkurenceschopnosti
české ekonomiky.
Ministerstvo
průmyslu
a
obchodu
vyhlašuje dnem 2. ledna 2008 druhé kolo
výzvy k podání žádosti o podporu a to
formou kontinuálního, avšak časově
omezeného
příjmu
žádostí.
Příjem
elektronických registračních žádostí o
poskytnutí dotace bude zahájen 1. března
2008 prostřednictvím internetové aplikace
eAccount. Příjem registračních žádostí
končí 30. září 2009. Příjem plných žádostí
bude probíhat od 1. května 2008 do 30.
listopadu 2009. Plánovaná alokace pro
tuto výzvu je 2580 mil. Kč.
Příjemci programu jsou podnikatelské
subjekty.
132
2.1.5 PRIORITNÍ OSA 5 - PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE
Platformy spolupráce
a) Spolupráce
Tento program a spojení s dalšími
regionálními subjekty z odvětví formou
klastru3 nabízí všem možnost získat cenné
zkušenosti a znalosti. Díky vzájemné
spolupráci a účasti na společných
projektech tak umožňuje zlepšit vzájemné
vazby a nastolit dlouhodobé všestranně
výhodné partnerství firem, vysokých škol,
výzkumných ústavů, krajských samospráv
a dalších institucí v regionu.
Příjemci podpory jsou právnická osoba
(firma, vysoká škola, kraj, klastr).
Konkrétní příjemci pro konkrétní aktivity
budou vymezeni v jednotlivých výzvách.
b) Prosperita
Cílem programu je prostřednictvím dotací
podporovat zakládání a další rozvoj
subjektů infrastruktury pro průmyslový
výzkum, technologický vývoj a inovace
zaměřených zejména na realizaci nových
technologií
a
konkurenceschopných
výrobků a služeb. V souvislosti s podporou
inovační infrastruktury pro nově vznikající
inovační firmy se program dále zaměřuje
na podporu zakládání, činnosti a dalšího
rozvoje podnikatelských inkubátorů, resp.
podnikatelských inovačních center (BIC,
PIC apod.). Zvláštní pozornost věnuje
program podpoře sítí Business Angels4 a
nových nedotačních finančních nástrojů na
podporu vznikajících malých a středních
podniků.
Příjemci podpory jsou v případě
vědeckotechnických
parků,
podnikatelských inkubátorů a center pro
transfer
technologií:
podnikatelské
subjekty, sdružení podnikatelů, územní
samosprávné celky a jejich svazky,
veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
a ostatní vzdělávací instituce, stávající
provozovatelé vědeckotechnických parků,
podnikatelských inkubátorů a center pro
transfer technologií a sítě business angels
- podnikatelské subjekty.
Na jeden projekt lze získat dotaci až 200
mil. Kč.
Infrastruktura
zdrojů
pro
rozvoj
lidských
c) Školící střediska
Cílem programu je prostřednictvím
zajištění kvalitního zázemí pro realizaci,
organizaci
a
řízení
vzdělávání,
personálních činností a dalších aktivit
souvisejících s rozvojem lidských zdrojů,
zvýšit konkurenceschopnost podniků a
podnikatelských subjektů ve vymezených
sektorech a rovněž i zaměstnatelnost
jednotlivců
v souladu
s
potřebami
vyplývajícími
ze
3
Klastr je regionálně umístěný soubor navzájem
propojených
společností,
specializovaných
dodavatelů, poskytovatelů služeb,
firem
v
příbuzných oborech a přidružených institucí a
organizací, které si navzájem konkurují, ale také
navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k
upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Jedná se o efektivní a úspěšný nástroj rozvoje
konkurenceschopnosti a ekonomického růstu firem
a regionů. Spolupráce firem v klastru zlepšuje
výsledky společností zapojených do klastru,
umožňuje zvýšit počet inovací a export, přilákat
atraktivní investice a podpořit výzkumnou základnu
v daném regionu
4
Sítě business angels - jsou nástrojem pro
poskytnutí kapitálu podnikatelům v počáteční fázi
podnikání, která je spojena s vyšší mírou rizika a
tím
rozšířit
možnosti
financování
jejich
podnikatelských nápadů. Základní činností je tedy
propojení investorů (= business angels) a podniků
se zajímavými podnikatelskými plány.
133
zavádění nových technologií a inovací,
výrobních procesů a postupů, rozšiřování
kapacit a odborného růstu zaměstnanců
ve vztahu k efektivitě a kvalitě výroby či
služeb.
Rozvojem infrastruktury pro RLZ bude v
rámci potřeb sektorů zajištěno další
udržování, prohlubování a zvyšování
odborných
znalostí
zaměstnanců
i
zaměstnavatelů,
dále
pak
jejich
manažerských, technických, jazykových a
dalších dovedností.
MPO vyhlásilo dnem 2. ledna 2008 první
kolo výzvy k podání žádosti o podporu a
to formou kontinuálního, avšak časově
omezeného
příjmu
žádostí.
Příjem
elektronických registračních žádostí o
poskytnutí dotace bude zahájen 3. března
2008 prostřednictvím internetové aplikace
eAccount. Příjem registračních žádostí
končí 28. února 2009. Příjem plných
žádostí bude probíhat od 1. května 2008
do 30. dubna 2009. Plánovaná alokace
pro tuto výzvu je 400 mil. Kč.
Příjemce dotace
§
§
§
§
§
Podnikatelské subjekty - bez
rozdílu velikosti.
Sdružení podnikatelů (právnické
osoby), podnikatelská seskupení
(např. podnikatelské, oborové,
odvětvové a profesní komory,
zaměstnavatelské a další svazy
sdružující podnikatelské subjekty).
Územní samosprávné celky a jejich
svazky.
Nestátní neziskové organizace
(obecně prospěšné společnosti
apod.).
Vzdělávací instituce vzdělávající
mimo
systém
formálního
§
vzdělávání ve vybraných oborech a
odvětvích (viz. bod 4.4) s
prokazatelnou praxí ve vzdělávání.
Příjemci dotace mohou být i další
sdružení
(právnické
osoby)
vytvořená subjekty dle bodu a) až
e).
Infrastruktura pro podnikání
d) Nemovitosti
Cílem programu je stimulovat vznik a
rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně
související infrastruktury a přispět tak ke
vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke
zlepšení investičního a životního prostředí.
Program je zaměřen na podporu projektů
realizovaných ve všech hlavních fázích
životního cyklu nemovitosti, tj. projektů
přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace
nemovitosti. Program je zaměřen také na
podporu znalostní a informační báze pro
rozvoj
regionální
podnikatelské
infrastruktury a na podporu podnikání v
oblasti podnikatelských nemovitostí.
MPO vyhlásilo dnem 2. ledna 2008 první
kolo výzvy k podání žádosti o podporu a
to formou kontinuálního, avšak časově
omezeného
příjmu
žádostí.
Příjem
elektronických registračních žádostí o
poskytnutí dotace bude zahájen 1. března
2008 prostřednictvím internetové aplikace
eAccount. Příjem registračních žádostí
končí 31. prosince 2008. Plánovaná
alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč.
Příjemce podpory jsou Územní a
samosprávný
celek,
Podnikatelské
subjekty, Agentura pro podporu podnikání
a investic – CzechInvest.
2.1.6 PRIORITNÍ OSA 6 - SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Podpora poradenských služeb
a) Poradenství
Podpora marketingových služeb
b) Marketing
Cílem programu je posílení mezinárodní
konkurenceschopnosti malých a středních
podniků se sídlem v ČR prostřednictvím
134
individuálních účastí na zahraničních
veletrzích a výstavách, prezentace České
republiky na specializovaných veletrzích a
výstavách v zahraničí s individuální účastí
podniků organizované Českou agenturou
na podporu obchodu (CzechTrade) a
podpora aliančních činností malých a
středních podniků. Dále program povede k
rozvoji infrastruktury pro zvýšení objemu a
kvality
informačních,
vzdělávacích,
asistenčních a poradenských služeb
poskytovaných Českou agenturou na
podporu obchodu; současně povede k
zesílení
synergií
služeb
agentury
CzechTrade a dalších služeb státu
poskytovaných v oblasti mezinárodního
obchodu.
Ministerstvo
průmyslu
a
obchodu
vyhlašuje dnem 28. února 2007 první
kolo výzvy k podání žádosti o podporu
formou kontinuálního, časově však
omezeného
příjmu
žádostí.
Příjem
elektronických registračních žádostí o
poskytnutí dotace byl zahájen 1. března
2007 prostřednictvím internetové aplikace
eAccount. Dne 31. prosince 2007 byl
ukončen příjem registračních žádostí.
Příjemce podpory
§
§
Příjemci dotace jsou podnikatelské
subjekty
Příjemcem podpory u aktivit
(Společná
účast
na
specializovaných
výstavách
a
veletrzích v zahraničí schválených
MPO
pro
příslušné
období;
Oborové a katalogové prezentace
realizované agenturou CzechTrade
podporující
zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomiky
ČR na zahraničních trzích; Rozvoj
služeb agentury CzechTrade v
oblasti mezinárodního obchodu) je
agentura CzechTrade.
2.1.7 PRIORITNÍ OSA 7 TECHNICKÁ POMOC
Operační program Technická pomoc je
určen k podpoře jednotného přístupu na
národní úrovni pro zajištění aktivit
efektivního řízení, kontroly, sledování a
vyhodnocování
realizace
Národního
strategického referenčního rámce.
2.2 RÁMCOVÝ PROGRAM KONKURENCESCHOPNOST A
INOVACE (CIP)
Rámcový program Konkurenceschopnost
a inovace (CIP) je zaměřen na podporu
inovací včetně ekoinovací, podnikání,
informačních a komunikačních technologií
a energetiky - 60 % rozpočtu je určeno
malým a středním podnikům.
MODINIS) v novém
období 2007—2013.
Cílem programu je poskytovat koherentní
a koordinovaný rámec pro finanční
podporu aktivit Společenství v oblasti
podnikání,
inovací,
informačních
a
komunikačních technologií a energetiky,
včetně
podpory
otevřené
metody
koordinace mezi členskými státy.
CIP
CIP sdružuje několik dříve fungujících
programů
zaměřených
na podporu
konkurenceschopnosti
evropské
ekonomiky (např. MAP, ETAP, LIFE,
programovacím
Rozpočet
programu
na
celé
programovací období činí 3,622 mld.
EUR.
je
společným
rámcem
pro
3
specifické podprogramy:
§
§
§
Program podnikání a inovace,
Program podpory politiky ICT a
Program inteligentní energie
Evropu.
pro
2.2.1 PROGRAM PODNIKÁNÍ A
INOVACE
Program pro podnikání a inovace se
zaměřuje
zejména
na
podporu
135
inovativních
malých
a
středních
podniků. Nejobjemnější aktivitou tohoto
programu jsou nové finanční nástroje
zajišťované
Evropským
investičním
fondem (EIF) — rizikový kapitál pro
vysoce inovativní podniky, mikropůjčky a
záruky na půjčky pro MSP. Dále se
zaměřuje na poskytování podpůrných
služeb podnikům, zejména informování o
možnostech financování a o CIP obecně,
pomoc při transferu technologií, podpora
rozvoje inovací a přeshraničních aktivit
MSP a jejich účasti v 7. rámcovém
programu výzkumu a vývoje.
Program podpory politiky ICT podporuje
vyšší
využití
informačních
a
komunikačních technologií občany,
státní správou i podniky v rámci iniciativy
i2010. Konkrétní aktivity směřují k a)
vytvoření
jednotného
evropského
informačního prostoru a vnitřního trhu
informačních produktů a služeb; b)
stimulaci
inovací
prostřednictvím
rozšiřování a investování do ICT; c)
otevřenou informační společnost s větší
účinností a efektivními službami v oblasti
veřejného zájmu a zvyšování kvality
života.
2.2.2 PROGRAM PODPORY
POLITIKY
ICT
2.3 PROGRAM ERASME
Dne 11. ledna 2008 bude vyhlášena 4.
výzva programu EraSME pro projekty
mezinárodní
spolupráce.
Projekty
podporované v rámci výzvy musí být
zaměřeny na spolupráci malých a
středních podniků (MSP) s výzkumnými
organizacemi či univerzitami za účelem
zvýšení konkurenceschopnosti MSP.
Podporovány
budou
projekty
různých
formátů:
§
§
mezinárodní
partnerství
menšího
rozsahu (minimum dva malé a střední
podniky a účast výzkumné organizace)
nebo
větší konsorciální projekty (nejméně 4
MSP a dvě výzkumné organizace).
Příjem žádostí bude otevřen pro
partnerské projekty z následujících zemí:
Rakousko, Česká republika, Dánsko,
Flandry/Belgie,
Německo,
Řecko,
Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Příjem
žádostí bude uzavřen k 31. březnu
2008.
Partnerem projektu za Českou republiku je
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účast
českých podnikatelských subjektů je
pro tuto výzvu podmíněna podáním
projektu do výzvy programu Potenciál,
z něhož je možné hradit způsobilé
provozní výdaje (tj. mzdy a cestovné
odborných pracovníků VaV) vázající se k
účasti v programu EraSME a projektům se
zahraniční spoluprací.
Projekt EraSME je iniciativou Evropské
unie, která spojuje výzkumné a inovační
programy z 21 evropských zemí/regionů a
je financována z prostředků 6. rámcového
programu EU jako součást programu
ERA-NET.
136
137
MODUL 7: E-BUSINESS
CÍL
Tento modul školení vysvětluje e-business, jeho povahu a výhody. Je poskytnut přehled
bezpečnosti a Internetu a podrobné vysvětlení, jak začít e-business. Také vysvětluje, jak
plánovat, co by měl obsahovat Váš e-business plán, příležitosti a rizika, různé úrovně ebusinessu a jak určit, který je vhodný pro Vaše podnikání. Dále předkládá, jak může
organizace přistoupit k vytváření webových stránek. Představuje a vysvětluje klíčové
technické, obsahové a desénové otázky, takže majitelé firem, jejich personál a poradci
mohou stručně instruovat technické specialisty o svých e-business potřebách. A nakonec
tento modul školení dává návrhy, jak firma, která již má internetové stránky a používá e-mail,
může Internet ještě lépe využívat.
1 PROVOZUJETE E-BUSINESS?
Pokud v rámci Vašeho podnikání používáte internet (stránky www), pak provozuje Vaše
firma e-business. Tady je seznam, pomocí kterého to zjistíte. Pokud na kterékoli
z následujících tvrzení odpovíte ano, provozujete e-business.
Komunikujeme se zákazníky, klienty nebo dodavateli prostřednictvím e-mailu.
Posíláme objednávky výrobků a služeb jiným firmám e-mailem.
§
§
§
§
§
§
Prodáváme naše výrobky nebo služby prostřednictvím našich internetových stránek.
Používáme Internet k nalezení informací, jako jsou ceny, telefonní čísla a informace o
produktech.
Používáme Internet k průzkumu, například nejnovějších průmyslových trendů.
Používáme naše internetové stránky k poskytování informací o našich výrobcích a
službách.
Používáme naše internetové stránky jako prostředek kontroly informací v naší firmě.
Používáme Internet k online bankovnictví a úhradě našich účtů.
Některé firmy nepotřebují internetové stránky, ale komunikují s jinými firmami a zákazníky
online prostřednictvím e-mailu. Jiné firmy můžou mít internetové stránky, které jim pomáhají
jejich výrobky prodávat po celém světě. Je na každé firmě, aby si pro sebe určila správnou
úroveň e-businessu. S tímto rozhodováním pomůže Sekce plánování.
138
2 CO JE TO E-BUSINESS?
2.1 ROZDÍL MEZI E-BUSINESSEM A E-KOMERCÍ
E-business je mnohem více, než pouhé
nakupování a prodávání prostřednictvím
Internetu.
E-business
znamená
obchodovat elektronicky, jak v rámci
podniku
tak
externě,
s využitím
počítačových sítí a telekomunikací.
Elektronický business se široce vztahuje
k použití
technologií,
především
informačních a komunikačních technologií
(Information
and
Communication
Technologies - ICT), z zahájení nebo
zlepšení obchodních aktivit a procesů,
včetně
výzkumu
a
vývoje,
zprostředkování, designu a vývoje,
provozu, výroby, marketingu a prodeje,
logistiky, řízení lidských zdrojů, financí a
integrace hodnotového řetězce.
Pojem e-komerce má užší význam než ebusiness. Vztahuje se na použití Internetu
pro nákup a prodej výrobků a služeb.
2.2 VÝHODY E-BUSINESS
Úsporná a provozní efektivita
Webové stránky mají unikátní reklamní
potenciál, neboť:
Některé firmy mohou svými webovými
stránkami značně vydělávat. Mnohem více
jich ale těží především z minimalizace
nákladů především na zaměstnance a
každodenní obchodní procesy.
Použijte prosím dotazník na šetření
nákladů, abyste identifikovali centra šetřící
náklady a oblasti nárůstu výkonnosti, které
mohou nabídnout efektivní použití e-mailu
a dobře sestavené webové stránky.
Více zákazníků a trhů
Jedna z velkých výhod Internetu je, že
může relativně levně rozšířit základnu
Vašich zákazníků. Se vzrůstajícím počtem
lidí, kteří mají přístup k Internetu a stává
se spokojenými uživateli webu, se
proporcionálně zvyšuje potenciál rozšíření
klientely.
Můžete například provozovat elektronický
obchod, nakupovat on-line, zpracovávat
objednávky, nabízet Vaše produkty nebo
služby a sdílet informace.
Lepší marketing a propagace
§
§
§
§
§
jsou
k dispozici
potenciálním
zákazníkům a dodavatelům 24
hodin denně, 7 dní v týdnu
nejsou geograficky omezeny, takže
jsou
dostupné
potenciálním
zákazníkům kdekoli na světě
na webových stránkách může být
mnohem více informací než
v brožuře, mohou být pravidelně
aktualizovány a zároveň snížíte
náklady na tisk
výrobky mohou být zobrazeny
z nejrůznějších úhlů a mohou být
použity animace, které uživateli
umožní otáčet obrázkem produktu
kolem dokola, nahoru a dolů a lépe
tak porozumět jeho výhodám
je poměrně snadné používat
software, který bude shromažďovat
a analyzovat informace o lidech,
kteří na stránky přichází a kupují
tam a stejně tak snadné měnit
aspekty
propagace
pro
maximalizaci jejich dopadu na
prodeje
Plnění potřeb
zákazníků a dodavatelů
a
očekávání
Dobře vytvořené a udržované webové
stránky mohou být vysoce účinným
nástrojem propagace.
139
Zákazníci, dodavatelé a zájemci se stále
méně spokojují s omezenou pracovní
dobou firmy a budou nadšeni, pokud
například: budou moci objednávat zboží,
rezervovat
lístky
nebo
vyhledávat
informace v pohodlí svých vlastních
domovů a kanceláří kdykoli se jim to bude
hodit.
Koncentrace na věci, na kterých
záleží
Jeden
z nejdůležitějších
následků
používání Internetu ve Vaší firmě je, že
může
redukovat
čas
zaměstnanců
strávený administrativními úkoly a umožnit
jim soustředit se na věci, na kterých
opravdu záleží – službě zákazníkům a
růstu prodejů.
„Cena“ za to, že nebudete mít webové
stránky nebo efektivně využívat e-mail se
dá vyjádřit počtem ztracených příležitostí
zvýšit
příjem a
snížit/minimalizovat
náklady. Cena za to, že nebudete online
zahrnuje:
§
§
§
§
§
Usnadnění obchodování s Vámi
Efektivní využití webových stránek (což
znamená, že na internetu je dostupná
řada stránek, kde lze nalézt informace o
Vaší firmě) a e-mailu může zákazníkům,
návštěvníkům, dodavatelům, distributorům
a partnerům usnadnit s Vámi obchodovat.
Pro
lidi
obchodovat,
bude
máte-li
snadnější
s Vámi
webové
stránky,
které:
§
§
§
§
§
jsou rychlé a přehledné
jsou zaměřeny na zákazníka
nabízí
množství
relevantních
informací, např. kontaktní údaje
poskytují
četné
příležitosti
k obousměrné komunikaci
nabízí
množství
pohodlných
způsobů, jak objednat a platit za
informace, výrobky a služby.
ztrátu zákazníků ve prospěch
konkurentů, kteří mají dobré
webové stránky a e-mailový
kontakt se zákazníky
ztráta potenciálního příjmu z online
prodejů nebo odběru služeb
rostoucí
náklady
související
s dosavadní kancelářskou praxí,
které by efektivní e-business plán
mohl minimalizovat
rostoucí náklady související se
stávajícím neefektivním řízením
dodávek
ztráta pověsti inovující pokrokové
firmy.
Pomoc při plnění obchodních cílů
V případě, že se rozhodnete si pořídit
vlastní webové stránky, budete potřebovat
Internet.
I když webové stránky nepotřebujete,
připojení k internetu je velmi užitečné,
protože Vám dovolí komunikovat se
zákazníky a dodavateli mnohem rychleji
než tradičním způsobem. Elektronická
komunikace je též šetrnější k životnímu
prostředí.
Abyste začali, budete potřebovat:
§
§
§
Cena za neúčast
§
počítač s dostatečně rychlým a
spolehlivým připojením k Internetu
software v počítači, které vám
umožní posílat e-maily, zobrazovat
internetové stránky a chránit Váš
počítač
e-mailový účet u poskytovatele
internetového připojení (ISP)
školení, jak efektivně využívat
zařízení a software.
140
3 POŽADAVKY K E-BUSINESS
Některé z těchto minimálních požadavků
již můžete mít k dispozici nebo začít zcela
od začátku. Následující oddíl Vás provede
každým z těchto požadavků a vysvětlí, co
je potřeba a jak je zařídit.
§
První krok v e-businessu je mít počítač,
který může být připojen na internet.
§
Počítač
Budete potřebovat počítač, který je rychlý,
velmi spolehlivý, s možností rozšíření
paměti, a kromě připojení k internetu
umožní práci s textovými procesory a
tabulkami.
1. osobní počítač, tzv. PC
2. počítač Macintosh, často nazývaný
Apple Macintosh.
Pokud počítač plánujete využívat i doma,
například k hraní her nebo k vědeckým a
grafickým účelům, můžete potřebovat
počítač
s větší
pamětí,
rychlejším
procesorem a větší kapacitou, než počítač
navržený jen k podnikání. Lidé pracující
v oblasti
designu/průmyslového
inženýrství často preferují užití počítače
AppleMac, které mají jiný operační
systém.
Před koupí byste měli vyhledat
vhodnou odbornou pomoc nebo radu.
Až budete hovořit s prodejcem výpočetní
techniky o svých požadavcích na počítač,
mohou se Vám hodit následující
doporučení:
§
V jaké oblasti bude Vaše firma
působit
§
§
§
§
Jaké jsou Vaše plány pro růst firmy
během následujícího roku až dvou
let
Jaké druhy informací budete
uchovávat – například záznamy o
zákaznících, účty a faktury
Zda
budete
obchodovat
na
internetu
Zda budete potřebovat webové
stránky a e-mail
Kteří další uživatelé budou mít
přístup na Vaše stránky a jejich
potřeby
Pokud pracujete z domu, další
uživatelé by mohli potřebovat:
- Hry
- Internetové vyhledávání
- Nákup on-line
- E-mail
Pokud pracujete z domu, je vhodné mít
pro Vaše podnikání vyhrazený zvláštní
počítač, pokud to není možné, omezte
přístup ostatních členů rodiny k některým
informacím.
Software
Software je obvykle již nainstalován v
nových počítačích a měl by být nastaven
dle Vašich potřeb pro Váš obchod.
Doporučujeme koupit si při objednání
nového počítače komerční software, neboť
je to takto mnohem levnější.
Standardní komerční software obvykle
obsahuje
textový
editor,
tabulkový
procesor, denní plánování a databáze.
Nejběžněji používané komerční software
je Microsoft Office, které obsahuje výše
uvedené prvky.
141
3.1 PŘIPOJUJEME SE
Průzkum Vašich počítačových
potřeb – co dělat
Než se k něčemu rozhodnete, měli
byste se poradit s odborníky. Je to
velice
důležité,
neboť
výpočetní
technika se rychle vyvíjí a informace o
specifikacích
a
cenách
budou
pravděpodobně
rychle
zastarávat.
poskytovatelé, je dobré si zjistit ceny a
služby, které nabízejí a porovnat je.
Možnosti jsou:
§
Pokud máte počítač, který může být
připojen k Internetu, řiďte se následujícími
kroky...
§
Krok 1: Zjistěte optimální rychlost pro
Vaše připojení k Internetu.
Poskytovatel telekomunikační služby,
satelitní nebo kabelové televize obvykle
poskytuje i připojení k internetu. Jelikož
internetové připojení zajišťují i nezávislí
Běžná rychlost - vytáčené připojení
Výhody pro e-business:
§
instalace je zdarma, pokud může být
využita existující telefonní linka a
počítač již má modem
§
měsíční poplatky vyhovují uživatelům,
kteří se připojují nepravidelně nebo
málo
Běžné – vytáčené připojení, kde
se
připojíte
prostřednictvím
telefonní linky. Ačkoliv pokud
nemáte samostatnou telefonní
linku, nemůžete volat ani přijímat
telefonáty zatím co jste připojení
k internetu a mohli by jste ztratit
data.
Rychlé – širokopásmové nebo
ISDN je mnohem rychlejší a
výkonnější forma internetového
připojení a nevylučuje požití
telefonu během připojení.
Vaše volba technologie bude záležet na
technologiích, které budete mít k dispozici,
neboť ne všechny jsou dostupné ve všech
oblastech.
Rychlá - širokopásmové připojení
Výhody pro e-business:
§
připojení je obvykle 10-20 krát
rychlejší než vytáčené
§
velké soubory je možné rychle
přenést
§
zajišťuje trvalý a okamžitý přístup
na Internet
§
šetří čas na vytýčení a náklady za
každý telefonní hovor pokaždé,
když potřebujete e-mail nebo
Internet
§
umožňuje simultánní používání
telefonu/ Internetu /emailu
* na jednom připojení může být více
počítačů v kanceláři, což šetří peníze
142
za násobná připojení
Nevýhody pro e-business :
§
Nevýhody pro e-business :
rychlost připojení může být pomalá
nebo nepraktická pro některé typy ebusinessu, např. pořádání video
konferencí
§
cena za telefonní hovor při každém
připojení k Internetu
§
pokud je potřeba připojit více než
jeden počítač, je nutné další
hardware a rychlost bude pomalejší
§
instalace může stát více než u
vytáčeného připojení
§
není k dispozici kdekoli, jako běžné
vytáčené připojení
Krok 2: Vyberte si společnost, která
1.
Vám poskytne připojení k Internetu.
jménem poskytovatele internetového
Připojení k Internetu, jak vytáčené tak
širokopásmové, poskytují poskytovatelé
internetového připojení (ISP). ISP je Vaší
branou na Internet. ISP zajistí:
připojení.
§
§
§
počítač ve Vaší oblasti (nazývaný
server), ke kterému se připojíte
s použitím modemu – vybavení,
které musí být koupeno a
nainstalováno a přes který se
dostanete na Internet
e-mailovou adresu
službu odesílání a přijímání Vašich
e-mailových zpráv.
Získání
e-mailové
adresy
a
doménového jména
E-mailová
adresa
Vám
umožní
komunikovat s Vašimi zákazníky, klienty,
bankou
a
kýmkoli
jiným,
s kým
obchodujete nebo kdo s Vámi chce
obchodovat. Je to jeden z prvních kroků v
e-businessu.
Máte dvě možnosti jména Vaší e-mailové
adresy:
Buď
Akceptovat
adresu,
která
končí
Jedná se o relativně levnou možnost,
avšak spojuje Vaše jméno s Vaším ISP. U
této volby si jen potřebujete zvolit jméno
nalevo od symbolu @ a Váš ISP Vám ji
založí. E-mailová adresa může vypadat
například
následovně:
[email protected]
nebo
2.
Zaregistrovat si své vlastní
internetové jméno (tzv. doménu) u
registračního orgánu ve Vaší zemi a
nechat si založit e-mailovou adresu
s použitím tohoto jména.
Je to nákladnější, než volba 1, ale
umožňuje pokročilejší úroveň e-business,
neboť Vaší společnosti dává unikátní
místo na Internetu. Další výhoda je, že
Vám doména zůstává, pokud se
rozhodnete změnit ISP nebo si necháte
své webové stránky hostovat jinou
společností.
Například:
[email protected] .
Za předpokladu, že si chcete registrovat
své vlastní doménové jméno a chcete
svou vlastní adresu, pomůže Vám při Vaší
volbě následující:
143
§
Vyjadřuje Vaše doménové jméno Vaši organizaci?
§
Uhodli by snadno cíloví zákazníci Vaše doménové jméno a e-mailovou adresu?
§
Obstojí doménové jméno a e-mailová adresa sama o sobě a dává smysl?
§
Není Vaše doménové jméno nebo e-mailová adresa příliš dlouhá, nevhodná k psaní
nebo verbálnímu předání lidem?
§
Není možné Vaše doménové jméno zaměnit s existujícím známým doménovým
jménem?
Jak si zažádat o doménové jméno
Než si zažádáte o doménové jméno, měli
byste si ověřit, zda jméno, které chcete, je
volné. Doménová jména jsou přidělována
registrátory, akreditovanými oficiálním
administrátorem domén, oprávněným
žadatelům na bázi „kdo dřív přijde, ten je
obsloužen první“. Většina ISP Vaše
doménové jméno zaregistruje u jednoho
z těchto oficiálních registrátorů. Doménová
jména můžete zaregistrovat sami, když
navštívíte webové stránky registrátorů.
Cena registrace se liší podle typu zvolené
národní či nadnárodní domény, období
registrace a zvolené služby – které se
mezi registrátory a zprostředkovateli liší,
stejně jako nabízené termíny a podmínky.
4 PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO E-BUSINESSU
Většina firem nepřijme novou obchodní
strategii, jako je otevření nové kanceláře
nebo obchodu, aniž by vše nejdříve
pečlivě nenaplánovala. Plánování pomůže
zajistit, že vzácný čas, peníze a energie
vynaložená do nové strategie nebudou
plýtvány.
Dobré plánování
výhody z nového
projektu a snižuje riziko, pokud se věci
nevydaří.
Následující oddíl vysvětluje, jak plánovat,
co by měl Váš business plán obsahovat,
příležitosti a rizika, různé úrovně ebusinessu a jak ohodnotit, která Vašemu
podnikání nejvíce vyhovuje.
maximalizuje firmě
nebo rozšířeného
OBRÁZEK 8: PLÁNOVÁNÍ E-BUSINESSU
KROK 4 - Provoz
KROK 3 - Implementace
KROK 2 – Plán implementace
144
KROK 1 – strategie pro e-business
4.1 JAK PLÁNOVAT
Co dělat
Osoba odpovědná za vytvoření plánu by
měla určit:
§
§
§
§
§
§
§
kdo bude začleněn do procesu –
např. mikro-firma může mít majitele
a účetního, větší organizace
mohou mít personál ve vedení,
účetním,
marketingovém,
obchodním, technickém oddělení,
atd.
odpovědnosti plánujícího týmu
co má plán zahrnovat
jaké je vyžadován výzkum na
podporu vytvoření plánu
časový rámec pro vytvoření plánu
plán interní komunikace, aby byli
všichni o plánu informováni
kdy a jak bude plán zkontrolován a
aktualizován
4.1.1 ZKOUMÁNÍ MOŽNOSTÍ
Je mnoho možností, jak může být využit
Internet na podporu každodenní obchodní
činnosti firmy. Při tvorbě e-business plánu
byste měli vědět, jaké má Vaše firma
možnosti, aby mohly být začleněny do
Vašeho plánování.
Níže naleznete několik každodenních
obchodních činností, které je možné díky
Internetu zlepšit. Doporučujeme, abyste se
zamysleli nad každou z nich, abyste zjistili,
zda představuje možnost pro Vaše
podnikání, zda může být začleněna do
Vašeho e-business plánu a pokud ano, do
jaké míry.
využívání internetových stránek banky
k ovládání Vašeho účtu.
Internetové bankovnictví můžete využít
například pro:
§
§
§
§
§
úhradu účtů
vyplácení mezd
převodu peněz mezi Vašimi účty
zjištění stavu na účtu
zjištění
úroků
a
speciálních
produktů, které máte k dispozici.
Co dělat
Kontaktujte
Vaši
banku
nebo
si
na
Internetu vyhledejte její webové stránky a
zjistěte:
§
§
§
§
§
jaké internetové bankovní služby
nabízí
jaké uvádí výhody pro Vaši firmu
co potřebujete udělat, abyste
služby využívali – např. jaké je
potřeba počítačové vybavení a
software
pokud se za službu něco platí a
kolik
jaká jsou bezpečnostní opatření.
b) Komunikace
Internet
je
vynikající
nástroj
pro
komunikaci
se
zákazníky,
klienty,
dodavateli, personálem, akcionáři a
vládními agenturami.
a) Bankovnictví
Téměř všechny banky a finanční instituce
nabízí přístup k některým svým službám
prostřednictvím Internetu. Jakmile máte
uživatelské jméno a PIN (osobní
identifikační číslo), můžete se spojit
s bankou kdekoli, kdykoli během dne nebo
noci. Internetové bankovnictví znamená
Co dělat
Abyste si zvolili nejúčinnější a cenově
nejvýhodnější nástroj komunikace, měli
byste:
145
§
§
§
§
§
identifikovat své cílové zákazníky –
nejdůležitější lidé, se kterými
chcete komunikovat
zkoumat jejich preference způsobu
komunikace
identifikovat
jejich
průměrnou
technickou vybavenost k používání
e-mailu,
prohlížení
webových
stránek, účasti na internetové
konferenci atd.
identifikovat průměrnou úroveň
zkušenosti
Vašich
cílových
zákazníků v používání Internetu
udělat
jednoduchou
analýzu
výnosů/nákladů
preferovaných
způsobů
komunikace
ke
zhodnocení, zda je pro firmu
schůdná – např. porovnat náklady
posílání
reklamních
bulletinů
poštou s náklady používání e-mailu
a zhodnotit relativní přínosy.
§
§
§
§
§
§
c) Řízení vztahů se zákazníky
Řízení vztahů se zákazníky (CRM Customer
Relationship Management) je
důležité pro většinu firem a mnoho z nich
používá Internet ke zlepšení vztahů se
zákazníky. Website může být vytvořena
tak, že kdykoli na ni zákazník vejde nebo
pošle
jejím
prostřednictvím
e-mail,
software sleduje a zaznamenává cestu
uživatele na stránkách, zaznamenává, na
jaké strany se díval, jaké informace si
stáhl a téma každého e-mailu, který poslal.
Všechny tyto informace mohou být
uloženy v centrální databázi a používány
v případě potřeby, a tak je možné kdykoli
získat informace jako seznam zákazníků,
jejich individuální preference, kdy s nimi
naposledy proběhla komunikace a čeho se
týkala (např. objednávka, žádost).
Co dělat
d) Řízení
identifikujte, kdo ve Vaší firmě
bude mít zákazníky přímo na
starost
dodavatelských
řetězců
Proveďte podobné cvičení, jak je uvedeno
výše se zákazníky.
Co dělat
Řízení vztahů se zákazníky je pro ebusiness důležité. Často se jedná o řadu
změn v základních aspektech firmy:
technologie, způsob vedení, logistika,
účetnictví, plán výroby a zpracování a
sdílení informací.
Při plánování vhodného přístupu ebusinessu pro Vaši firmu a míry tohoto
přístupu navrhujeme, abyste:
§
Abyste našli nejefektivnější a cenově
nejpříznivější způsob využití Internetu
k řízení vztahu se zákazníky a klienty:
§
rozhodněte, jaké vztahy je potřeba
řídit a jaké poplynou výhody z jejich
zlepšení
zjistěte
preference
Vašich
zákazníků – např. zeptejte se jich,
zda by si přáli obdržet e-mailová
upozornění
zjistěte, jak Vám může Internet
pomoci se řízením vztahů se
zákazníky a jaká řešení jsou
k dispozici nebo, pokud máte
webdesignéra, zeptejte se, co
mohou nabídnout
identifikujte průměrnou technickou
vybavenost
zákazníků
pro
používání e-mailu a prohlížení
webových stránek – např. rychlost
počítače a internetového připojení
identifikujte, jak jsou Vaši cíloví
zákazníci
v průměru
zkušení
v používání Internetu
udělejte analýzu nákladů/výnosů
preferovaného řešení řízení vztahů
se zákazníky.
§
hovořili s jinými firmami ve Vašem
dodavatelském
řetězci,
s poskytovateli
technologie
a
software a s průmyslovými poradci,
abyste porozuměli příležitostem a
rizikům
zvážili,
jaké
nové
strategie
dodavatelského řetězce jsou pro
Vaši firmu vhodné a porovnali je se
svými obchodními cíli
146
§
§
zvážili, jaké technologie a procesy
ve Vaší firmě potřebují změnit a
jaký mohou mít dopad na
dodavatele
a
zákazníky
v dodavatelském řetězci, nebo jak
je mohou zákazníci a dodavatelé
ovlivnit.
Zvážit budoucí trendy v technologii,
trzích a očekáváních zákazníků pro
zajištění, že Váš plán nebude
zastaralý, ještě než začne.
Zjištění z těchto aktivit by měla být
začleněna do Vašeho e-business plánu.
4.1.2 KLÍČOVÉ OTÁZKY, KTERÉ JE
POTŘEBA PŘI PLÁNOVÁNÍ
ZVÁŽIT
a) Inovace a představivost
Pokud má Internet přidat hodnotu tomu, co
firma aktuálně dělá, musí majitelé uplatnit
představivost
a
předvídavost,
aby
identifikovali
a
očekávali
všechny
příležitosti,
které
může
e-business
nabídnout, a také jaká rizika pro firmu
představuje.
Firma se například může zeptat, jak se
mění společnost a ekonomika v situaci,
kdy Internet a komunikační technologie
svět zmenšují.
Toto cvičení může zahrnovat otázky, jako:
§ Jaké nové informace, produkty a
služby mohou být na webových
stránkách k dispozici?
§ Jaké se mění požadavky a
očekávání
online
uživatelů,
zákazníků a návštěvníků?
§ Kdo
se může objevit jako
konkurence, na základě toho, že
Internet nemá hranice a snižuje
náklady na vstup na nové trhy?
§ Jaké vnitropodnikové procedury a
procesy, které byly v průběhu času
vytvořeny a používány pro realizaci
obchodu ve fyzickém světě, by se
daly zlepšit nebo dokonce nahradit
prostřednictvím webových stránek?
§ Jaké nové zákony, sociální zvyky a
chování zákazníků se objevují a vy
na ně potřebujete reagovat?
§ Co se stane, pokud nevytvoříte
efektivní e-business plán?
b) Integrace
s existujícími
kancelářskými systémy
Při vytváření e-business plánu je nezbytné
se zabývat, do jaké míry bude ovlivněno
dosavadní kancelářské vybavení, systémy
a procedury, které mohou být vyžadovány
nebo užitečné.
Jaký to má dopad na firmu,
zákazníky a dodavatele?
Jaký může mít e-business dopad
na
tři
rozhodující
faktory
v organizaci – lidé, zisky a
prostředí?
Firmy například často zjistí, že zavedení
přijímání objednávek e-mailem a placení
dodavatelům prostřednictvím Internetu
znamená, že musí přizpůsobit své účetní
postupy a způsob vedení záznamů o
zákaznících.
Toto jsou důležité otázky, které by měla
organizace v průběhu plánování i po něm
zvážit.
Jednu z nejběžnějších otázek představují
databáze. Zůstává současná databáze
produktů, zákazníků, členů a dodavatelů
ve stejném softwarovém programu (např.
Microsoft AccessTM) a formátu (např.
stejná jména polí) s daty převedenými čas
od času na webové stránky? Nebo by se
měla databáze přeorganizovat (kontrolovat
a aktualizovat), tak že je její obsah přesný
a přidat nová pole a pak z ní udělat
součást webových stránek namísto sezení
za něčím počítačem v kanceláři? Pozdější
řešení má mnoho výhod.
§
§
Co dělat
Udělejte analýzu silných a slabých
stránek, příležitostí a ohrožení (SWOT).
Prostudujte
prosím
Modul
2
o
podnikatelských nápadech. Jedná se o
efektivní způsob, jak identifikovat a probrat
reakce na měnící se prostředí, ve kterém
se firmy pohybují.
147
Co dělat
Zvažte prosím všechny výše uvedené
náležitosti a je doporučeno obrátit se na
místní
poradenskou
agenturu
s IT
specialistou nebo na tvůrce webových
stránek a vždy zvažujte náklady!
c) Vytváření
zdravé
e-business
kultury
Úspěch e-business plánu bude do značné
míry záviset na existenci zdravé ebusiness kultury mezi všemi zaměstnanci.
Pokud personál a vedení zcela nepřijmou
využití Internetu podle plánu, bude úspěch
e-businessu omezen, bez ohledu na
rychlost připojení a kvality webových
stránek. Vytváření zdravé e-business
kultury není pro mikrofilmy snadnější,
protože mají méně zaměstnanců. I ty musí
čelit mnoha problémům.
Zdravá e-business kultura ve firmě jakékoli
velikosti
by
měla
mít
následující
charakteristiky:
§
§
§
§
§
§
Internet je přijat jako způsob
vykonávání
každodenních
obchodních činností v míře, která
je pro organizaci praktická
Personál je povzbuzován aby
navrhoval a zkoušel nové způsoby
využití webových stránek nebo emailu
ke zlepšení efektivity a
hospodárnosti podnikání
Zaměstnanci jsou kompetentní a
nadšení uživatelé Internetu a
webových stránek své organizace
Webové stránky nevidí jako
okrajovou obchodní činnost, ale
jako její součást, která firmu
podporuje
Zaměstnanci cítí, že mají kontrolu
nad webovými stránkami
Existuje
snaha
o
neustálé
zlepšování e-business plánu.
komunikace a školení. Měly by zajistit, že
zaměstnanci a jiné klíčové osoby (např.
důležití klienti nebo dodavatelé) jsou
součástí procesu plánování e-businessu,
takže mají kontrolu nad plánem a
veškerými změnami, které plán přináší do
jejich
pracovního
života.
Školení
v používání webových stránek, e-mailu a
dalších technologií týkajících se ebusinessu by měly být plánovány, aby se
zaměstnanci nebáli technologii používat a
používali ji dobře.
d) Bezpečnost
V průběhu procesu plánování Vašeho ebusinessu je nutné věnovat pozornost
zabezpečení Vašich webových stránek, emailuů a počítačových systémů, které je
podporují. Obchodování online vyžaduje
bezpečné posílání informací mezi lidmi a
firmami a ochranu počítačových systémů,
souborů a záznamů proti počítačovým
virům, fyzickému poškození (např. oheň) a
záměrné krádeži.
Pro získání představy o souvislostech,
zamyslete se nad tím, co se stane, když
pošlete
informace
prostřednictvím
Internetu (například platba faktury přes
internetové bankovnictví nebo odeslání emailu potenciálnímu zákazníkovi). Měli
byste znát některé základní věci o
zabezpečení:
§
§
Co dělat
Pro dosažení zdravé e-business kultury je
potřeba vytvořit a implementovat plány
§
Autenticita – „Jak vím, kdo mi to
poslal?" U většiny online transakcí
budou firmy chtít mít jistotu, že
osoba provádějící transakci je
skutečně ta, kdo tvrdí, že je.
Například k firemnímu bankovnímu
účtu se by se měly dostat pouze
autorizovaní signatáři.
Bezpečnost – „Jak vím, že to
nebylo zfalšováno?" Firmy musí
mít jistotu, že se k informacím o
transakci
a
jiným
cenným
obchodním informacím nedostane
nikdo jiný, než ti, kterých se
transakce týká. Například při
použití online bankovnictví by
neměly být informace o transakci
zachyceny.
Utajení a důvěrnost dat – „Jak
vím, že to nikdo jiný neuvidí?"
148
Všechny firmy mají povinnost
zajistit, že důvěrné informace
zákazníků zůstanou utajeny a že
zákazníci budou mít kontrolu nad
použitím těchto informací.
§
§
§
4.1.3 VYBERTE SI VHODNOU
ÚROVEŇ E -BUSINESSU
§
Režim e-businessu, v jakém firma funguje,
§
je určen řadou faktorů:
§
§
plány firmy a její cíloví zákazníci
§
typy výrobků a služeb, jaké
firma nabízí
očekávání a požadavky jejích
zákazníků a dodavatelů
§
§
§
§
průmyslový sektor, ve kterém se
pohybuje a online činnost
konkurence
internetové znalosti a přístupy
vedení a zaměstnanců
informovanost o provozu a
využití technologií
kde jsou její kanceláře a kolik
jich je
kde jsou její trhy – místní,
tuzemský, mezinárodní
její obchodní cíle a dlouhodobé
plány
velikost obchodu
její porozumění Internetu a jeho
možností
délka podnikání a ekonomické
prostředí
5 VYTVÁŘENÍ E-BUSINESS PLÁNU
E-business plán je dokument, který uvádí
typ a úroveň e-businessu, kterým se bude
firma zabývat. Podívejte se na body v
oddílu Plánování a Modul 8 Business
plán, pokud si nejste jisti, zda jste se na
sepsání e-business plánu dostatečně
připravili.
Než začnete, může být užitečné
kontaktovat místního odborníka na ebusiness, který Vám může pomoci.
Tato kapitola vysvětluje, jak může
organizace přistoupit k budování ebusinessu, který jí vyhovuje.
5.1 VOLBA A PŘÍPRAVA OBSAHU (DESIGN A TECHNICKÉ
FUNKCE)
Obsah webové stránky tvoří texty, tabulky,
grafy, obrázky, audio a video.
§
Rozhodnutí, jaký obsah začlenit by mělo
zohlednit:
§
§
§
§
§
cíl a účel webových stránek
komu jsou stránky určeny
dostupné zdroje k poskytnutí a
udržování obsahu
formát obsahu, např. příliš mnoho
velkých obrázků může zpomalit
zobrazování stránek
dostupnost materiálů ve formátech,
které se dají hned použít na
webové stránky, např. dokument
§
v textovém
editoru
nebo
již
naskenované fotografie
důležitost stránek pro provoz
organizace
právní záležitosti jako autorské
právo a zákony na ochranu
soukromí.
Při přípravě obsahu na stránce musí
pracovník řešit několik otázek:
§
§
§
Jaké informace chcete vložit do
každé sekce stránek?
Koho chcete oslovit – zákazníky ve
Vaší zemi, v zahraničí nebo obojí?
Kde získáte texty nebo obrázky
potřebné na webové stránky?
149
§
§
§
§
§
§
Jaký typ textu je potřeba? (úvodní,
vysvětlovací, vyprávěcí, titulky,
instrukce, reklamy)
Jaký styl je pro kterou sekci
vhodný? (neformální, formální)
Jaké věkové skupině bude určen
použitý slovník? (určuje cílový
zákazník)
Jaké texty a obrázky již existují?
Kolik může být použito a kolik je
potřeba napsat, vyfotografovat
nebo vytvořit?
Kdo napíše nový text nebo přepíše
existující text, udělá fotografie,
vytvoří diagramy?
Kdo bude před zveřejněním
stránek editovat obsah, zkontroluje
faktickou
přesnost,
pravopis,
hláskování,
smysl,
vhodnost,
úroveň slovníku a kulturní citlivost?
§
§
§
§
§
§
§
§
Co dělat
Nevyhnutelně je potřeba rozhodnout, jaký
obsah na webovou stránku vložit. Pro
usnadnění rozhodnutí o každé položce
obsahu Vám může pomoci následující
dotazník. Čím častěji odpovíte na každou
z těchto otázek ano, tím je obsah
vhodnější pro použití na webových
stránkách.
§
§
§
§
§
§
Týká se záměrů a cílů organizace?
Přidává hodnotu webové stránce?
Máte souhlas majitele obsahu
s jeho použitím na webových
stránkách?
Pokud nebyl zajištěn souhlas
s použitím obsahu na webových
stránkách, jsou čas a náklady
související
s jeho
zajištěním
přijatelné?
Opravdu
již
obsah
existuje
v elektronickém formátu – např.
v textovém editoru?
Pokud dosud obsah neexistuje
v elektronickém formátu, jsou čas a
náklady
související
s jeho
digitalizací přijatelné?
Víte, zda je obsah přesný?
Víte, zda je obsah aktuální?
Bude
obsah
pravděpodobně
zajímavý pro většinu návštěvníků
webových stránek?
Ušetří zveřejnění obsahu na
webových
stránkách
čas
zaměstnancům nebo jinak zvýší
efektivitu?
Přiměje návštěvníky k opětovné
návštěvě?
Je obsah kulturně citlivý – tj.
vyhýbá se hovorovým výrazům,
myšlenkám nebo nápadům, které
by mohly urazit lidi v určitém
regionu nebo situaci?
Je obsah v souladu se zákonem?
(neuráží, je korektní, zajišťuje
bezpečnost
a
důvěrnost)
5.2 CO CHCETE, ABY UŽIVATELÉ DĚLALI?
Jedna z nejefektivnějších věcí, které
můžete se svými webovými stránkami
udělat, je dát uživatelům prostor
k vyjádření. Poskytnout jim volby a
nástroje pro interakci a pocit kontroly.
§
Online formuláře – kolik, kolik
v každém polí, co je potřeba před
odesláním formuláře ověřit – např.
zda vyplnili pole pro e-mailovou
adresu.
Interaktivní prvky, které je možné umístit
§
Členská sekce na webových
stránkách – sekce, do níž je možné
vstoupit
pouze
po
zadání
uživatelského jména a hesla
§
Interaaktivní dotazníky/ankety –
kolik, jak dlouhé, jak dobře
prezentované? Co
uděláte
s informacemi od uživatelů?
na Vaše webové stránky:
§
Hledání
–
dejte
uživatelům
možnost
hledat
ve
Vašich
webových stránkách pomocí slov,
frází a nabídněte jim témata, ze
kterých si mohou vybrat.
150
§
Animace – jak můžete (byste měli)
využít Flash nebo jiné aplikace
k oživení
Vašich
stránek
a
zobrazení výrobků a služeb?
odkazy
nebo
diagram?
je
preferován
§
Čistě textová verze webových
stránek – budete potřebovat čistě
textovou verzi webových stránek
pro zákazníky s horším zrakem
nebo
pomalým/nákladným
připojením?
§
Seznamy
přihlášených
emailových adres – uživatelé se
mohou přihlásit k posílání emailových zpráv, např e-buletinů
§
Odkazy na další webové stránky
§
§
Soubory ke stáhnutí: PDF,
obrázky, audio soubory – kolik,
v jakém
formátu,
s jakými
omezeními?
Multijazykové požadavky – kolik
jazykových verzí? Kolik z informací
má být ve více jazycích?
§
Možnost tisku a uložení do
oblíbených položek (tj. umožnit
uživatelům uložit si internetovou
adresu v paměti svého prohlížeče
nebo do kategorie „oblíbených“
odkazů) – Mohou uživatelé uložit
do oblíbených konkrétní strany
nebo stačí hlavní strana?
§
Kontaktujte nás – jaké kontaktní
informace by měly být na
webových stránkách – např. Email, telefon, adresa
§
Mapa webu – jak bude vypadat
mapa webových stránek? Pouze
5.3 MARKETING A VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
Před vytvořením stránek byste při jejich
plánování měli zvážit, jakým způsobem ji
použijete jako Internetový nástroj.
§
§
Co dělat
Pro každý důležitý aspekt marketingu
uvedený níže zvažte uvedené doporučení
a rozhodněte, zda jej potřebujete a jak jej
začlenit do plánů tvorby webových
stránek.
Nejefektivnější způsob, jak se k těmto
možnostem postavit, je zeptat se Vašeho
cílového zákazníka, dodavatele atd.
§
§
§
Vaše webové stránky jsou určeny
Vašim
cílovým
návštěvníkům.
Ujistěte se, že je jim vše
přizpůsobeno.
Poskytněte uživatelům informace,
jaké chtějí.
Poskytněte uživatelům služby, jaké
chtějí.
§
§
§
Jasně uveďte, co děláte a co
neděláte.
Poskytněte
online
helpdesk
(nejenom „kontaktujte nás"), který
zajistí rychlou e-mailovou zpětnou
vazbu, nebo dokonce telefonický
servis, abyste pomohli zákazníkům
webové stránky používat.
Zajistěte, aby všichni zaměstnanci
byli online – mohou volajícím
pomoci s navigací na stránkách a
odkázat na informace.
Vytvořte na webových stránkách
sekci „zákaznický servis“, která
bude uživatele nabádat, aby se
ptali.
Vytvořte sekci „často kladených
otázek“ – vyberte deset nejčastěji
pokládaných otázek, umístěte je na
stránce a často aktualizujte,
poskytněte
v případě
potřeby
ilustrace a diagramy – např. mapu,
kde se Vaše firma nachází.
151
Usnadněte
lidem,
aby
s Vámi
§
obchodovali
§
§
§
§
§
§
§
Zjistěte
online
preference
zákazníků a učiňte z nich své
priority.
Nechte lidi vytvářet Vaše výrobky a
služby.
Umístěte nejdůležitější prvky na
stránce nahoře, takže uživatelé
z nich budou mít užitek, než budou
vytvořeny celé stránky.
Poskytněte kontaktní informace
buď přímo na hlavní straně nebo
jen o kliknutí dál – nedovolte, aby
se na webu ztratily.
Umožněte na Vaší stránce hledání,
aby mohli uživatelé na Vašich
stránkách hledat pojmy a slova.
Udělejte navigaci snadnou a
jasnou, aby zákazníci našli, kde
objednat
produkty,
provést
rezervaci
nebo
stáhnout
informace.
Vytvořte stránky tak, aby byly
dostupné i lidem s pomalým
spojením a lidem s hendikepem.
Přizpůsobte své webové stránky
zahraničním uživatelům.
Jak budete své webové
propagovat online a offline?
stránky
Online
§
§
§
Na vyhledávacích portálech
Vzájemná výměna odkazů s jinými
webovými stránkami
Spolupráce:
vydělávání
na
odkazech z jiných online obchodů
Offline
§
§
§
§
Běžná reklama: rádio, televize,
noviny
Dopis
zákazníkům
nebo
dodavatelům
Osobní propagace: povzbuzovat
zaměstnance,
zákazníky
a
dodavatele k šíření informací o
Vaší firmě
Webové stránky a e-mailová
adresa
na
všech
firemních
dokumentech
5.4 VÝBĚR POSKYTOVATELE INTERNETU
Je užitečné si prohlédnout webové
stránky, jejichž vzhled se vám líbí a obrátit
se na jejich majitele a získat tak kontakt na
jejich tvůrce. Získat doporučení od jiných
firem nebo navštívit stránky tvůrce
webových stránek a kontaktovat je a jejich
zákazníky. Důležité je:
§
§
§
Stručně vystihnout k čemu by
stránky měly sloužit, kdo je bude
užívat a na koho jsou zacílené
s příklady stránek konkurentů a
stránek, které se Vám líbí
Napsat představu o rozpočtu a
časový harmonogram
Sepsat a porozumět, pokud budou
nějaké změny od původního plánu,
ovlivní to pravděpodobně jak
náklady, tak časový harmonogram
S tvůrcem webových stránek diskutujte
následující:
§
§
§
§
§
Vaše požadavky a to, zda je váš
návrh stránek, rozpočet a časový
harmonogram realistický (můžete
ho upravit i později)
Uveďte další příklad podobných
stránek, které by měl web designér
vytvořit nebo alespoň doporučte
některé
Napište jejich doporučení a ceny
Odsouhlaste časový harmonogram
a specifické termíny v rámci
projektu
Poskytněte
rozvržení
stránek,
obsah
stránek
a
technické
specifikace
–
jednoduché
152
§
příklady obsahují následující:
Home page
O nás
Výrobky
Kontakt
Produktová
řada 1
Produktová
řada 2
Produktová
řada 3
ROZVRŽENÍ STRÁNEK
Co by jste oba měli udělat – je velmi
důležité – stanovte si, jak často budete
spolu komunikovat a sepište smlouvu a
pozdější ustanovení písemně e-mailem
nebo
v dopise,
aby
bylo
možné
monitorovat a potvrdit postup a veškeré
změny.
5.5 OPTIMALIZACE
Touto cestou můžete získat maximální
množství návštěvníků Vašich webových
stránek. K tomu je slouží několik možností.
Prvním z nich je zajistit, že stránky budou
správně vytvořeny s pomocí technologie,
která vyhovuje portálům pro vyhledávání
(například Gogole, yahoo, msn). Váš
tvůrce stránek by měl do technického kódu
webových stránek vložit stručný popis, o
čem to je. Tvůrce stránek by měl také
vložit klíčová slova do technického kódu
každé stránky, aby popsal, co je na každé
stránce. Klíčová slova jsou: dvě až tři
slova, která se vztahují k Vašemu
obchodu.
Slova, která byste měli zvažovat jsou
typickými slovy nebo termíny, které by lidé
použili v případě, že hledají Vaši službu
nebo produkt. Například: malý hotel může
použít: „rodinný“ „hotel“ (poloha), takže
někdo hledající rodinný přátelský hotel ve
specifickém místě nejpravděpodobněji
napíše tyto slova do vyhledávače jako je
například Google apod.
Pokud je Vaše webová stránka dobře
optimalizovaná, objeví se na prvních
místech ve výsledcích vyhledávání
internetovými prohlížeči.
Existují i další techniky optimalizace, které
si můžete zaplatit jako například „Google
adwards“. Úplné vysvětlení naleznete na
domovských stránkách Google.
5.6 DOSTUPNOST
Vaše webové stránky musí pamatovat na
lidi s různými druhy hendikepů, jako
poškození
zraku
různého
stupně,
barvoslepost, porucha
fyzická omezení.
sluchu
a
jiná
153
Mnoho organizací má definovanou politiku
přístupu k hendikepovaným a zajištění
rovnocenných příležitostí a webové
stránky, jakožto veřejné okno firmy, musí
tyto politiky odrážet.
Co dělat
Měli byste udělat některé kroky během
výstavby webových stránek, aby byly
v souladu s legislativou a projevem dobré
vůle vůči všem uživatelům.
1. Vytvořte čistě textovou verzi
webových stránek. Tato verze
nebude obsahovat žádné obrázky,
animace, rolovací menu atd. Bude
obsahovat pouze text. To urychlí
zobrazování a pokud font písma
bude větší, vyjde vstříc mnoha
uživatelům s poškozením zraku.
Tato verze webových stránek by
měla být k dispozici přes odkaz na
hlavní straně.
2. Pročtěte instrukce k dostupnosti
uveřejněné
mezinárodně
uznávaným hlavním orgánem pro
nastavování standardů webových
stránek - the World Wide Web
Consortium: http://www.w3.org.
3. Otestujte
dostupnost
svých
webových
stránek
s použitím
webových
stránek
Bobby.
Internetová komunita uznává jejich
ohodnocení dostupnosti Vašich
stránek. Službu
najdete
na
http://www.cast.org/bobby/.
4.
6 E-KOMERCE – PRODEJ NA VAŠICH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
Pojem e-komerce se vztahuje na
nakupování, prodávání a objednávání
zboží a služeb přes Internet. Jedná se o
podskupinu e-businessu.
§
Takže k e-komerci dochází, když nějaká
komerční
transakce
proběhne
prostřednictvím Internetu nebo e-mailu.
Může se jednat o objednávku zákazníka
z Vašeho online obchodu a zaplacení na
dobírku. Dokonalejší systémy e-komerce
uživatelům umožňují platit za zboží
koupené online ihned platební kartou.
§
§
Webové
stránky
mohou
zákazníkům
§
předplatné
odborných
služeb,
informačních bulletinů atd., za jaké
obvykle platíte
speciálně
realizovaný
výzkum
provedený zaměstnanci organizace
rezervace místa a lístků
rezervace prostor/zařízení.
E-komerce nemusí být nákladná a složitá
funkce nebo proces. Jedná se jednoduše
o
nástroj,
který
zákazníikům
a
dodavatelům
usnadňuje
s Vámi
obchodovat, a Vám s nimi.
Co dělat
umožnit objednat, koupit a platit např.:
§
§
§
§
výrobky a služby
informace ve formě textů, obrázků,
video
nebo
audio
klipů
–
umístěných například v databázi
webových stránek
předplatné členství
poplatky, licence a daně
Pokud Váš e-business plán zahrnuje
prodej
výrobků
a
služeb
online
(prostřednictvím webových stránek nebo
e-mailu nebo obojího), potřebujete před
vytvořením webových stránek zvážit řadu
otázek.
Následující kapitola předpokládá, že
chcete poskytovat řešení e-komerce
prostřednictvím
vlastních
webových
154
stránek nebo e-mailového systému.
Alternativou k dělání si všeho sám je
vstoupit na elektronické tržiště, kde Váš
katalog bude nabízet někdo jiný a starat
se o e-komerci za Vás.
Za předpokladu, že Váš plán je provozovat
e-komerci na Vašich webových stránkách,
je důležité před vstupem na Internet zvážit
několik věcí, protože přístup, který
zaujmete,
ovlivní
způsob,
jakým
webdesigner bude Vaše webové stránky
vytvářet, jaké software e-komerce použije
a pomůže to zajistit, aby zvolené řešení
bylo pro Vás a Vaše zákazníky to pravé.
Zamyslete se nad následujícími
otázkami:
§
Jaké výrobky a služby mají být
prodávány online?
Ne všechny výrobky a služby jsou vhodné
k prodeji online. Například CD a knihy se
na Internetu prodávají dobře, ale je
obtížnější zde prodat životní pojištění.
Možná, že by online měl být prodáván
pouze výběr Vašich produktů a služeb.
§
Měli byste brát ohled na jiné
prodejce?
Než vstoupíte se svými výrobky a
službami na Internet, pamatujte na to, že
jakmile budou online, kdokoli a kdekoli je
může vidět a koupit si je. Má to vliv na Vás
a Vaše obchodní partnery? Existují dealeři
nebo prodejci se stejnou nabídkou, kteří
mohou Vaši aktivitu považovat za
vměšování se do jejich teritoria nebo
dokonce, že jim snižujete prodeje?
§
Jakou cenu účtovat a jaký
cenový model nastavit?
Měly by být ceny/poplatky stejné jako při
osobním prodeji? Můžete chtít online
zákazníkům nabídnout slevu, abyste lidi
přiměli nakupovat online. Určete, kolik
budete účtovat za dopravu a manipulaci
s různým množstvím produktů koupených
online.
§
Jak prezentovat své výrobky a
služby?
Jakými prostředky se budou uživatelé
dívat a vybírat výrobky a služby?
Poskytnete obrázky, videoklipy, animace
nebo příklady Vašich výrobků nebo
služeb? Máte-li řadu produktů a možností,
jak je budete prezentovat? Jak budou
zobrazeny ceny/poplatky? Jak budou
uživatelé schopni vybírat a editovat svůj
výběr, pokud se před zaplacením
rozhodnou, že jej chtějí změnit – tzv.
řešení nákupního košíku?
§
Jak mají být výrobky a služby
doručeny?
Přímo online, poštou, kurýrem, nebo
vyzvednuty kupujícím osobně?
§ Platební metoda a načasování
Chcete mít zaplaceno platební kartou,
šekem, poštovní poukázkou, hotově? Kdy
je vzhledem k typu kupovaného výrobku
nebo služby nejlepší obdržet platbu?
Ihned při koupi, nebo stačí přijmout
objednávku prostřednictvím webových
stránek nebo e-mailu a vystavit fakturu při
doručení nebo na konci měsíce?
§ Zabezpečení a spolehlivost
Jaká úroveň zabezpečení Vašeho řešení
e-komerce je vyžadována nebo vhodná?
Jak bude Vaše podnikání záviset na
zabezpečení a spolehlivosti systému?
§ Plnění
Jaká je dostupnost nabízeného zboží a
služeb?
§ Stav zásob / katalog
Je potřeba Vaše řešení e-komerce propojit
s Vaším produktovým katalogem a/nebo
systémem zásob na skladě a do jaké
míry? Pokud máte pouze několik produktů
a neočekáváte, že budete prodávat
prostřednictvím webových stránek velké
objemy, nemusíte se tímto zabývat. Ale
pokud očekáváte velké objemy prodejů,
a/nebo je nabízeno online velké množství
produktů a možností, které musí být
neustále aktualizovány, pak můžete
potřebovat
přímé
propojení
mezi
webovými
stránkami
katalogovými
systémy ve Vašich firemních počítačích.
§
Údržba řešení e-komerce
155
Jak často budete potřebovat přidat,
vymazat nebo aktualizovat podrobné
informace o výrobcích a službách na
webových stránkách – např. ceny a
dostupnost? Pokud bude nezbytné
pravidelně katalog e-komerce aktualizovat,
webdesigner musí poskytnout praktické a
efektivní řešení.
§ Kontrola rizika
Nabídka e-komerce obsahuje i některá
rizika. Abyste tato rizika omezili a zajistili
plnění očekávání online zákazníků, měli
byste vytvořit a jasně vysvětlit na
webových stránkách svůj přístup k:
soukromí – co s informacemi o
zákaznících uděláte a neuděláte
-
-
-
-
-
vrácení zboží – za jakých
okolností
budete
akceptovat
vrácené zboží a jak bude
vráceno?
dopravě – cena dopravy, pojištění,
dovozní přirážka, kam zboží
nedodáváte
plnění – co budete dělat, pokud
dojde ke koupení zboží/služby, ale
vy nemůžete vyřídit objednávku
v přiměřené lhůtě
zabezpečení – všech osobních
informací zákazníků, záznamy o
platbách, platebních kartách a
číslech
účtů,
pokud
jsou
poskytnuty.
7 ZHODNOCENÍ VAŠEHO E-BUSINESSU
Tato kapitola obsahuje návrhy, jak firma,
která již má webové stránky a používá email, může Internet využívat ještě lépe.
Strategické
záležitosti:
můžeme Internet využít
ziskovosti?
Zhodnocení Vašeho e-businessu není jen
o ptaní se zákazníků, zda Vaše webové
stránky vypadají dobře nebo zda se dobře
používají. Kromě webových stránek a
používání e-mailu je potřeba ohodnotit
mnoho dalších faktorů. Například:
Management: Máme aktuální a vhodnou
internetovou
strategii,
politiku
a
procedury?
Používáme
e-mail
odpovědně?
§
§
je Váš e-business plán v souladu s
business plánem?
Využíváte
Internet
k úspoře
nákladů tak, jak byste mohli?
7.1 IDENTIFIKUJTE, CO
OHODNOTIT
Prvním krokem je identifikovat, co je
potřeba zhodnotit.
Co dělat
Prozkoumejte každý aspekt e-businessu
uvedený dole a rozhodněte, zda s týká
Vašeho e-businessu a zda by měl
předmětem hodnocení. Také se zamyslete
nad tím, zda je potřeba zahrnout i další
faktory.
Jak
ještě
ke zvýšení
Obsah a funkce webových stránek: Je
kvalita a zaměření obsahu a jeho údržba
tak dobrá, jak může být?
Obrat: Co je ještě možné
k vytvoření příjmu přes Internet?
udělat
Efektivita a úspory nákladů: Jak ještě
může Internet snížit obchodní náklady?
Marketing a propagace: Děláme pro
propagaci svých internetových služeb
dost? Jak to můžeme dělat lépe?
Využíváme je dostatečně efektivně
k řízení vztahů se zákazníky? Používáme
e-mail správně?
Komunikace s dodavateli / distributory:
Jak můžeme Internet využít ke zlepšení
komunikace s dodavateli / distributory?
Distribuce: Jak ještě můžeme Internet
využít k distribuci našich služeb a
výrobků?
156
E-komerce: Co
prodávat online?
Rozpočet:
rozpočtu
(ještě)
bychom
měli
Funguje e-business v rámci
Konkurence: Co dělají na Internetu naši
konkurenti a jak se z toho můžeme poučit?
Prostředky: Je na udržování našeho ebusinessu vynakládáno dostatek času a
peněz?
Odhad rizika: Máme strategii pro řízení
rizik? Je efektivní? Jsou naše webové
stránky a počítačové systémy dostatečně
zabezpečené proti hackerům?
Právní a smluvní záležitosti: Porušuje
některá část obsahu na našich webových
stránkách používaných k prodeji zboží
online nebo způsob používání e-mailu
nějaký zákon? Máme dostatečný kontakt
s našimi web designéry?
Použitelnost webových stránek: Dají se
naše webové stránky snadno používat?
Usnadňují lidem obchodování s námi?
Technické záležitosti: Je rychlost a
spolehlivost našich webových stránek
dostatečná, je naše připojení k Internetu
dostatečně rychlé?
7.2 URČETE ZPŮSOB
HODNOCENÍ
Druhým krrokem v hodnocení Vašeho ebusinessu je identifikovat, jak zhodnotit
jeho různé aspekty. Zamyslete se nad
těmito strategiemi:
Hodnotící skupiny: Sestavte z Vašich
cílových uživatelů – tj. zákazníků,
dodavatelů, distributorů – hodnotící
skupiny a požádejte je o komentář ke
vzhledu stránek a jejich názor na obsah a
snadnost používání.
zjištění upřímné zpětné vazby na
vnitropodnikové záležitosti. Například: Je
snadné stránky aktualizovat? Máte pocit,
že používáte Internet při své každodenní
práci efektivně? Pokud ne, co je špatně a
jak je to možné upravit?
Ptejte se vnějších uživatelů (např.
dodavatelů) na jejich názor nebo
zkušenost
s jednání
s organizací
prostřednictvím
Internetu.
Je
jejich
zkušenost pozitivní? Jak je možné ji
zlepšit? Jakým způsobem by chtěli
komunikovat s organizací online?
Jednorázové
průzkumy:
Požádejte
návštěvníky ve Vaší firmě, kolegy nebo
přátele, aby se podívali na Vaše webové
stránky nebo si přečetli informační bulletin
a řekli, jak je může vidět uživatel.
Ankety: Vytvořte anketu a umístěte ji na
webové stránky nebo na papír, abyste
získali názory zákazníků na různé aspekty
Vašeho e-businessu. Může to být dotaz,
zda
by
měli
zájem
o
posílání
elektronických informačních bulletinů,
koupi produktů nebo vejít do online
obchodního vztahu.
Zpětná vazba z webových stránek:
Vytvořte na Vašich webových stránkách
oblast, která bude návštěvníky zvát
k poskytnutí zpětné vazby na Vaše
výrobky a služby, co by rádi viděli nebo
byli schopni dělat na webových stránkách
a jejich názor na samotné webové stránky.
Benchmarking: Jedná se o porovnání
výkonu Vašeho e-businessu s výkonem ebusinessu jedné nebo více podobných
organizací. Můžete například porovnat
objem Vašich online prodejů s jiným
prodejcem.
Rozhovory:
Zjišťujte
mínění
zaměstnanců, ptejte se jich na různé
aspekty e-businessu organizace pro
157
§
7.3 URČETE, KDO A
KDY BUDE EBUSINESS
HODNOTIT
§
Tým spravující webové stránky by měl
vytvořit
plán
hodnocení,
který
bude
uvádět:
§
kdo odpovídá za každodenní
realizaci plánu hodnocení
§
§
jaké aspekty e-businessu potřebují
zhodnotit – např. e-komerce, řízení
rizik
nejvhodnější
metodu
pro
posouzení každé oblasti – např.
hodnotící skupina, online dotazník
nebo kombinace
časový plán hodnocení každého
aspektu – např. týdně, měsíčně,
ročně
vhodný formát výstupů – např. graf,
tabulka.
158
159
MODUL 8: JAK NAPSAT BUSINESS PLÁN
CÍL
Účelem tohoto výukového modulu je odstranit strach z procesu vytváření business plánu a
ukázat klíčové body, které je potřeba zvážit ve Vašem výzkumu, přípravě a vytváření
business plánu. Jeho cílem je představit Vám krok po kroku proces rozvoje Vašeho business
plánu s podrobnými informacemi jako jsou příklady nebo zahrnutá cvičení. Nejdůležitější
položky jsou: průzkum trhu, analýza konkurence, strategická pozice, kalkulace nákladů a
finanční analýza.
Business plán pro začínající podnikatele je založen na původním průzkumu trhu a závisí na
odhadech, zatímco business plán pro již existující firmy je založen na předchozích
obchodních zkušenostech a dostupných historických údajích.
Účastníci školení budou v průběhu školení své původní business plány upravovat, budou se
postupně podrobněji věnovat marketingu, kalkulaci nákladů a finanční analýze. Proto je tento
modul plánování podnikání postupně zmiňován v následujících modulech realizace
podnikání, marketingu, výpočtu nákladů a organizaci firmy.
1 CO JE TO BUSINESS PLÁN?
Business plán je nejdůležitější dokument
při zahájení, budování a řízení úspěšné
firmy a je to efektivní nástroj pro získání
nezbytného kapitálu a zájmu investorů.
Business plán je dokument, který jasně a
stručně definuje cíle a plány firmy a uvádí
metody jejich dosažení. Business plán je
také vynikajícím nástrojem komunikace
s investory a dodavateli, kteří mají zájem o
porozumění provozu a cílům firmy.
Poskytuje podrobný akční plán na určené
období
a
rozpočet
na
dosažení
definovaných cílů. Může také obsahovat
související informace o organizaci nebo
týmu, který o dosažení těchto cílů usiluje.
Pro začínající firmu je business plán
naprosto nezbytný pro úspěch, neboť
pomáhá naplánovat každý krok Vašeho
nového podnikání.
Jaké jsou jeho cíle?
Mnoho
firem
neuspěje
z důvodu
nedostatku plánování a přípravy. Business
plán popisuje, co firma bude dělat, jak a
kde to bude dělat a jak bude firma
financována a řízena.
Základními
složkami
zjednodušeného
business plánu zahrnují:
§
§
§
osobní údaje;
pracovní
prostory
dispozici;
plán ročních prodejů;
k
160
§
§
§
§
§
zařízení
k dispozici
a
zařízení, které je třeba
koupit;
požadavky na suroviny za
rok podle typu podnikání,
např. poradenství;
roční provozní výdaje;
roční plán výroby / služeb;
roční výkazy zisků a ztrát.
§
§
§
Business plány mohou být zaměřeny
interně nebo externě:
§
§
Externě zaměřené business plány
se soustředí na cíle, které jsou
důležité pro externí partnery,
především investory a zákazníky.
Obvykle mají podrobné informace
o organizaci nebo týmu, které o
dosažení cílů usilují.
Interně zaměřené business plány
se soustředí na přechodné cíle
potřebné k dosažení konečných
cílů. Mohou zahrnovat vývoj
nového produktu, nové služby,
nového
IT
systému,
restrukturalizace financí, obnovy
továrny nebo restrukturalizace
dané organizace. Interní business
plán je často vytvářen spolu
s vyváženou výsledkovou listinou
nebo seznamem důležitých faktorů
úspěchu. Umožňuje měřit úspěch
plánu nefinančními hledisky.
Formát business plánu uvedený níže
podrobně rozebírá všechny potřebné
aspekty, včetně nezbytných vysvětlení.
§
Pro státní orgány představují externí
investoři plátce daní, vládní agentury vyšší
úrovně, mezinárodní organizace půjčující
peníze jako je IMF (Mezinárodní měnový
fond), Světová banka, různé ekonomické
agentury jako jsou UN (Spojené národy) a
rozvojové banky.
Jaké má business plán využití
Formální business plán je právě tak
důležitý pro zavedenou firmu, bez ohledu
na její velikost, stejně jako pro začínajícího
podnikatele.
Plní čtyři následující funkce:
§
§
§
Kdo jsou potenciální investoři?
Potenciální investoři mohou být:
§
§
§
Banky
Veřejné úřady
Orgány místní správy
Business angel investoři (finanční
podporovatel,
který
poskytuje
rizikové
investiční
fondy
začínajícím
nebo
existujícím
firmám)
Rizikoví investoři
Business inkubátor (organizace,
která podporuje růst nových
nápadů a firem. Inkubátor obvykle
získá malé firmy a poskytne jim
finance,
odborné
vedení,
kancelářské služby a často i
prostory)
Mezinárodní organizace atd.
§
Pomáhá
vedení
firmy
nebo
podnikateli vyjasnit, soustředit a
zkoumat rozvoj a potenciální
zákazníky své firmy nebo projektu.
Poskytuje firmě promyšlený a
logický plán, v jehož rámci může
rozvíjet a plnit v daném období
obchodní strategie.
Slouží jako základ pro diskuzi se
třetími stranami, jako jsou investoři,
úřady, partneři, banky, atd.
Nabízí ideál, vůči kterému je
možné srovnávat a měřit aktuální
výkon.
161
2 KOMUNIKAČNÍ PLÁN
Stejně jako business plán a marketingový
plán je komunikační plán klíčovým
nástrojem firmy. Komunikační plán by měl
být součástí každého business plánu a
předmětem stejných ročních hodnocení,
které měří jeho efektivitu a zajišťují jeho
důležitost pro firmu.
Výhodou promyšleného a zavedeného
komunikačního plánu je, že všechny
zúčastněné strany obdrží informaci, která
se jich týká a pomáhá budovat důvěru a
firmu.
Komunikační plán může být jednoduchý
nebo komplexní podle libosti, ale vždy
bude obsahovat několik klíčových aspektů:
§
§
Strategie
Akční plán
Strategie je o identifikování a oslovení
cílových zákazníků, klíčových zprávách,
splnění plánů a cílů komunikační činnosti.
Podrobný Akční plán podporuje Strategii
poskytnutím podrobných informací o
strategickém rámci, spolu s indikátory
plnění.
Identifikace klíčových otázek
způsob komunikace a tvar zprávy.
určuje
Všechny důležité projekty potřebují
Komunikační plán pro šíření pozitivních
informací o – průběhu práce, dosažených
úspěších, přínosech. To je nezbytné,
pokud cíloví příjemci informací tvoří místní
nebo regionální komunitu.
Kromě toho bude mít plán připravená
opatření k efektivnímu zvládání krizových
situací.
3 IDENTIFIKACE OBSAHU BUSINESS PLÁNU
Co se týče business plánů, jedna velikost
nemusí vyhovovat všem. Business plány
mají mnoho velikostí a forem. Každá
z nich však má určitý společný účel. Musí
popsat výrobek nebo službu, které se
budou prodávat, její trh a jak bude výrobek
vyráběn nebo služba provozována.
Pokud je plán urček k externímu použití,
bude obvykle popisovat, kdo s firmou
souvisí, kolik peněz firma potřebuje a jak
budou finanční prostředky vynaloženy, ,
formu
navrženého
financování
a,
nejdůležitější bod, jak investoři na své
investici vydělají.
To
znamená,
že
čtenář
musí
podnikatelský záměr chápat a cítit, že cíle
plánu jsou dosažitelné.
Když nyní víme, že všechny plány musí
obsahovat stejné prvky, je důležité se
připravit na psaní.
Nedoporučujeme jednoduše začít psát a
očekávat, že všechno správně zapadne.
Příprava se skládá ze čtyř základních
kroků:
(1) Shromáždění správných informací;
(2) Načrtnutí plánu;
(3) Určení typu plánu; a
(4) Přidělení odpovědností.
Klíčové
Dejte
Vašemu
plánu
profesionální vzhled použitím kvalitního
papíru a svázáním do lepené nebo
kroužkové vazby.
Všechny obchodní plány musí prezentovat
informace jasně, stručně a přesvědčivě.
sekce
business
plánu
jsou
následující:
§
§
§
§
§
Shrnutí
Popis podnikání
Operace (Provozní plán)
Tým vedení
Trh a konkurence
162
§
§
§
§
Výrobek nebo služba
Marketing a prodej
Finanční informace
Kapitálové požadavky
3.1 SHRNUTÍ
Shrnutí poskytne čtenářům a potenciálním
investorům stručný avšak dynamický popis
klíčových součástí business plánu. Čtenář
by po prvním samostatném přečtení
Shrnutí měl vědět, co je Vaše podnikání
zač. Shrnutí by mělo stát samo o sobě a
nemělo by odkazovat na jiné části Vašeho
business plánu. Druhá strana obvykle
projde nejdříve Vaše Shrnutí, aby zjistila,
zda je Vaše společnost potenciální
kandidát, než se rozhodne číst dál. Jako
nejdůležitější součást Vašeho business
plánu by tento oddíl měl být připraven jako
poslední.
Shrnutí ve velikosti jedné až tři
stránky
bude
čtenáře
motivovat
k přečtení
podrobnějšího
zbytku
business plánu.
Klíče k efektivnímu Shrnutí
Efektivní Shrnutí na dvou až třech
stranách popisuje všechny klíčové prvky
business
plánu.
Musí
obsahovat
následující nezbytné informace:
§
§
§
§
§
Stručný
přehled
strategie
společnosti na dosažení úspěchu.
Stručný
přehled
kvalifikací
vedoucího týmu, které zajistí
úspěch společnosti (nezapomeňte
uvést popis přispění Vašeho týmu).
Stručný popis trhu (spolu s prvky,
které Vaši společnost na daném
trhu odliší).
Stručný popis produktu nebo
služby.
Odhad částky, kterou potřebujete,
prohlášení, jak peníze použijete a
jak dostanou věřitelé své peníze
zpět.
3.2 POPIS FIRMY
Připravte stručný popis Vaší společnosti.
První odstavce by měly představit, co
děláte a kde. Od tohoto místa musí být
investor přesvědčen o unikátnosti Vaší
firmy a získat jasnou představu o trhu, na
němž se bude firma pohybovat. Právní
forma firmy, např. společnost s ručením
omezeným (s.r.o.), akciová společnost,
veřejná obchodní společnost, by měla být
uvedena,
stejně
jako
cíle
firmy
v Programovém
prohlášení
(„Mission
Statement“), které jasně uvádí smysl a
hodnoty firmy. Také přidejte Vizi, kde firmu
vidíte za pět až deset let.
Ujistěte se, že odpovíte na následující
otázky, které obvykle potenciální investory
zajímají:
§
§
§
§
Jakou formu společnosti máte?
jaký typ podnikání se jedná (např.
výroba, poradenství, dealerství,
služby)?
Jedná se o novou firmu, převzetí
firmy nebo franšízu?
Jaké jsou Vaše výrobky a služby?
3.3 OPERACE
Operace jsou definovány jako procesy
používané k dodání Vašich výrobků a
služeb na trh a mohou zahrnovat výrobu,
dopravu, logistiku, cestu, tisk, poradenství,
poprodejní servis atd. Tato sekce by měla
stručně objasnit, jak budete výše uvedené
činnosti realizovat a obsahovat stručný
popis organizační struktury, nákladů a
kapitálových požadavků operací.
Ujistěte se, že odpovíte na následující
otázky, které mohou potenciální investoři
položit:
§ Jsou Vaše požadavky na personál
v souladu se zbytkem daného
průmyslového odvětví, jsou platy a
poskytované výhody přiměřené?
§ Zvážili jste možnost odborových
zaměstnanců?
§ Kontaktovali jste dodavatele a
distributory a rozhodli jste, které
vyberete?
163
§
§
§
§
Jste
pojištěni?
Pokud
ano,
poskytuje adekvátní krytí?
Připravili jste rezervní plán, pokud
dojde k potížím?
Jaké
vybavení
a
prostory
vyžadujete? Kolik budou stát?
Jaké zásoby máte k dispozici? Kde
je budete mít uloženy?
3.4 TÝM VEDENÍ
Kvalita vedoucího týmu je jedním
z nejlepších známek úspěchu, investoři se
proto budou zaměřovat na jedince, kteří
společnost povedou. Ideální scénář je,
pokud řídící pracovníci vytvořili a úspěšně
řídili firmy ve stejném obchodním sektoru.
Pokud Váš vedoucí tým nemůže takové
pozadí prokázat, měli byste zdůraznit
předchozí relevantní zkušenosti týmu.
Zmiňte zkušenosti z minulosti, vzdělání,
zastávané pozice a hlavní úspěchy.
Můžete se zamyslet nad následujícími
otázkami, na které se mohou potenciální
investoři ptát:
§ Může současné vedení dosáhnout
plánovaných cílů firmy?
§ Co budoucí potřeby vedení,
najmete nové členy týmu? Co když
člen Vašeho vedení odejde?
§ Jaké je organizační schéma?
§ Jaké budou hlavní povinnosti
každého jednotlivého člena týmu?
§
§
§
§
Také je důležité čtenáři ukázat, že jste si
zjistili informace o konkurenci. Identifikujte
přímé a nepřímé konkurenty, analyzujte
jejich cenovou a propagační strategii a
zhodnoťte jejich výhody. Na základě této
analýzy můžete identifikovat překážky ve
Vašem podnikání, služby navíc, které
můžete nabídnout, stejně jako možné
příležitosti. Stručně popište přehled
konkurence a dynamiku příslušného trhu,
na kterém budete existovat.
Pro další informace na toto téma se
prosím
podívejte
na
4.4.
Hlavní
konkurenti.
3.6 VÝROBEK NEBO
SLUŽBA
Mělo by se jednat o velice stručný přehled
a popis Vašich výrobků nebo služeb,
s důrazem na rozlišující faktory.
Ujistěte se, že máte odpověď na
následující otázky, na které se obvykle
ptají potenciální investoři:
§
§
3.5 TRH A KONKURENTI
Poskytněte stručný popis trhu, na kterém
budete soutěžit. Jedná se o definování
trhu, jeho velikosti, a tržní podíl, který
očekáváte, že získáte. Je důležité
odkazovat na věrohodné zdroje a doplnit
Vaše zdroje informací spolu s datem.
Označte, jak budete dostávat Vaše
výrobky/služby na cílový trh (trhy), jaké
kanály použijete (např. webové stránky,
prostřednictvím zástupců, distributorů,
obchodních partnerů, atd.).
Jaké jsou klíčové tendence, trendy
a vlivy na trhu?
Komu budete své výrobky a služby
prodávat?
Jak
své
zákazníky
budete
vzdělávat, aby od Vás kupovali?
Jaký je Váš cílový trh?
§
§
§
§
Jak bude výrobek vyráběn nebo
služby poskytovány?
Co
přinesou
zákazníkům
/
klientům?
Co je na výrobku nebo službě,
které nabízíte, jiné?
Jakou hodnotu svému produktu
přidáte?
Co Vaši společnost odlišuje od
jiných podobných firem?
Je Váš produkt nebo technologie
vlastní,
patentovaná
nebo
chráněná autorským právem?
Ujistěte se, že můžete odpovědět na
následující otázky:
164
3.7 MARKETING A
PRODEJ
Business plán musí popisovat prodejní
metody společnosti (jako je přímý prodej
nebo objednávky poštou), způsob školení
personálu
a
poskytování
podpory.
Z důvodu značných nákladů spojených
s rozvojem firmy by měl plán zvážit a
prezentovat nejekonomičtější volby. Váš
marketingový plán by měl probírat
výsledky průzkumu trhu a návrh ceny
Vašeho výrobku nebo služby. Je také
potřeba popsat efektivní marketing, často
prostřednictvím
reklamy
a
prací
s veřejností.
3.8 FINANČNÍ
INFORMACE
Nejdůležitější součástí této sekce jsou
finanční předpovědi – rozvaha, výkaz
zisků a ztrát a obrat. Musí souhlasit
s popisem minulosti firmy a daty
prezentovanými v jiných částech plánu. U
plánů používaných pro žádost o finanční
podporu by tato sekce měla obsahovat
žádost o poskytnutí financí s uvedením,
kolik peněz je potřeba, proč jsou potřeba a
jak budou použity. Nakonec budete
potřebovat zvážit pravděpodobný zisk
investorů a jejich potřebu strategie ústupu.
3.9 KAPITÁLOVÉ
POŽADAVKY
Jasně uvádí kapitál potřebný k zahájení
nebo rozvoji Vašeho podnikání. Měli byste
mít jasnou představu, kolik peněz budete
pro první rok provozu své firmy
potřebovat. Je-li to možné, shrňte, kolik
peněz bylo dosud do firmy investováno a
jak jsou prostředky používány. Popište,
proč finance potřebujete a proč je
příležitost vzrušující. Pamatujte, že jedna
z nejčastějších příčin neúspěchu firmy je
nedostatečný kapitál. Následující tabulka
pomůže zobrazit zdroje a použití financí:
Zdroj financí:
Zdroj
Vklad majitelů
Termínované půjčky
Nové navýšení kapitálu
Celkem
Částka
Procento
Částka
Procento
Použití financí:
Kategorie
Prodej a marketing
Investiční výdaje
Jiné
Celkem
Dotazník ke Shrnutí
§
§
§
§
§
Obsahuje Shrnutí podstatu Vašeho business plánu?
Obsahuje Shrnutí informaci o Vašich výrazných schopnostech plán zrealizovat?
Uvádí přesvědčivě Vaši strategii úspěchu?
Tvoří samostatný text (neodkazuje na business plán)?
Je Vaše Shrnutí krátké, výstižné a vzrušující? Láká čtenáře k pročtení celého plánu
pro zjištění podrobných informací?
165
§
Shrnuje všechny důležité prvky Vašeho plánu (popis firmy, výrobků a služeb, trhu,
konkurence, provozu, vedoucího týmu, marketingu a prodeje, financí a kapitálových
požadavků)?
4 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH A PLÁNOVANÝCH ROZMĚRŮ
BUSINESS PLÁNU
Proč řídit finanční rozměry?
§
§
Aby bylo možné z finančního hlediska zhodnotit různé možnosti nabízení výrobků
nebo služeb.
Za účelem odhadu nákladů na technický a lidský kapitál budoucího podniku.
Co dělat pro řízení finančních rozměrů?
Udělat finanční odhad pro níže uvedené aspekty:
a.
b.
c.
d.
obrat;
provoz;
provozní rozpočet;
přechodné zůstatky na účtu;
e. provozní potřeby;
f. plány financování a peněžních toků.
Jaké jsou základní prvky finančních rozměrů?
Tyto prvky zahrnují:
a. plánovaný účet zisků a ztrát
b. roční plán peněžních toků
c. financování tří let
4.1 PLÁNOVANÝ ÚČET
ZISKŮ A ZTRÁT
Ukazuje, jak dobře si firma vede, co se
týče prodejů, nákladů a ziskovosti.
Obvykle se připravuje na účetní období
jednoho roku, ale často i měsíčně, aby
mohl být sledován výkon firmy a přijata
okamžitá opravná opatření.
Výchozím bodem je Váš odhad prodejů na
dané období. Tato předpověď je
pravděpodobně nejdůležitější, neboť bude
mít dopad na celou Vaši firmu. Pokud je
odhad nesprávný, což se stává většině
nových firem, může to ovlivnit nejen
ziskovost Vaší firmy, ale Vaši schopnost
získat finance. Předpověď Vašich prodejů
proto musí být co nejpřesnější.
Abychom Vám pomohli udělat správnou
předpověď, měli byste:
§
§
§
§
§
Zjistit prodeje Vašich konkurentů a
jiných nových podniků, jako je ten
Váš.
Používat
veškeré
průmyslové
normy nebo „pravidla palce“, které
se týkají Vaší firmy.
Zvážit veškeré sezónní vlivy a
dopad, jaký mohou mít na Váš
nový podnik.
Vztáhnout čísla prodejů na činnosti
potřebné k jejich dosažení (např.
počet
telefonních
hovorů
potřebných k uskutečnění prodeje).
Nesnažte se předvídat příliš dlouhé
období. Většina učebnic Vám
doporučí udělat předpověď na
období tří až pěti let.
166
Jakmile máte předpověď Vašich prodejů,
potřebujete z tohoto čísla odečíst náklady
spojené s prodaným zbožím.
Zbývající částka, jakmile byla cena
prodaného
zboží
odečtena
od
předpovězených prodejů, je odhad
hrubého zisku. Toto je Váš účet prodeje.
To zahrnuje:
§
§
cenu použitých materiálů plus
cenu práce při výrobě produktu.
Budeme-li pokračovat a odečteme pevné
náklady (režie nebo výdaje), můžeme
předpovědět čistý zisk nebo ztrátu Vaší
firmy v daném období, jak ukazuje příklad
dole
.
TABULKA 22: ÚČET ZISKU A ZTRÁT
4.2 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Co je to plán příjmů a výdajů?
Plán příjmů a výdajů ukazuje každý měsíc
rovnováhu nebo nerovnováhu mezi tokem
financí
dovnitř
a
ven
z firmy.
Prostřednictvím plánu příjmů a výdajů
podnikatel ví, zda vykryje všechny své
výdaje. Plán příjmů a výdajů podnikateli
umožňuje podnikateli vědět, jestli příjmy
obdržené firmou v průběhu roku mu
umožní trvale pokrýt všechny výdaje za
stejné období.
Podobá se účtu zisků a ztrát, ale
zohledňuje vliv úvěru od dodavatele a
poskytnutého zákazníkovi. Je nezbytný
pro krátkodobé plánování.
Jeho příprava je relativně jednoduchá.
Vše, co potřebujete udělat, je:
167
§
§
§
§
uvést, jaké příjmy (tržby, půjčky
atd.) očekáváte, že obdržíte;
uvést
výdaje,
o
kterých
předpokládáte, že se objeví;
uvést pro každý měsíc v roce
- očekávané příjmy
- očekávané výdaje
§
v každém měsíci odečíst výdaje od
příjmu pro získání přebytku nebo
deficitu hotovosti;
odečíst případný současný deficit
od přebytku hotovosti nebo přidat
současný
dlužný
zůstatek
k měsíčnímu deficitu a přenést
výsledné číslo do dalšího měsíce.
Podívejte se na typický výkaz příjmů a výdajů v excelovém dokumentu níže.
TABULKA 23: PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
PŘÍJMY
Příjmy z prodejů
Příslušné DPH
Prodej aktiv
Získané půjčky
Příjmy celkem (A)
Leden
66.000
9.900
Únor
78.000
11.700
Březen
81.000
12.150
Duben
70.500
10.575
Květen
69.600
10.440
75.900
89.700
93.150
81.075
80.040
26.312
10.290
26.312
10.290
20.309
14.319
12.000
18.000
4.668
26.312
14.319
33.856
14.319
36.602
36.602
69.296
40.631
48.175
39.298
53.098
23.854
40.444
31.865
Hotovost
(mínus) b/f
-30.000
9.298
62.396
86.25
126.694
Hotovost
(mínus) c/f
9.298
62.396
86.250
126.694 158.559
VÝDAJE
Nákupy
Mzdové náklady
Investiční výdaje
Příslušné DPH
Odvody DPH
Daň ze zisku
firmy
Dividendy
Platba úroků
Splátky úvěrů
Platby celkem (B)
Přebytek (deficit)
(A) - (B)
Rozvaha
Co uvádí rozvaha?
Rozvaha je výkaz aktiv a pasiv a dává finanční obrázek firmy k určitému datu, například ke
konci roku.
168
TABULKA 24: ROZVAHA
Rozvaha na konci prvního roku
Aktiva
Běžná aktiva:
- Hotovost
- Zásoby surovin
- Rozpracované
- Hotové zboží
- Účty pohledávek
Běžná aktiva celkem
Fixní majetek:
- Půda
- Budova
- Stroje a vybavení
- Kancelářské vybavení
- Mínus: Oprávky základních prostředků
Čistý fixní majetek
Jiná aktiva:
Předprovozní výdaje
Aktiva celkem
Pasiva
Krátkodobá pasiva:
Účty dodavatelů
Půjčky
Krátkodobá pasiva celkem
Dlouhodobá pasiva:
Půjčky
Pasiva celkem
Čisté jmění majitele:
Počáteční kapitál
Přidejte: Čistý zisk po zdanění
Mínus: Výběry / Dividendy
Celkové čisté jmění majitele
P ASIVA A ČISTÉ JMĚNÍ CELKEM
Kč
23,354
26,070
750
15,000
16,800
81,974
4,000
20,000
9,000
1,000
- 3,400
30,600
112,574
4,004
4,004
52,008
56,012
27,000
29,562
56,562
112,574
Výpočet bodu zvratu (break-even point)
Co je bod zvratu?
Běžně se mluví o třech typech bodů zvratu:
§
§
§
Bod zvratu tržby: takový objem tržeb, kdy firma nemá ani zisk ani ztrátu.
Bod zvratu výroba: taková úroveň (objem nebo množství) výroby, kdy na straně
firmy není ani zisk ani ztráta. Výroba nad touto úrovní povede k zisku a výroba pod
touto úrovní znamená ztrátu.
Bod zvratu procento: procentuální úroveň tržeb nebo výroby, na které firma nemá
ani zisk ani ztrátu. Výroba nad touto úrovní povede k zisku a výroba pod touto úrovní
znamená ztrátu.
a) Bod zvratu tržby
Pro zjištění bodu zvratu ročních tržeb, vynásobte roční tržby ve výsledovce ročními fixními
náklady a vydělte ročními tržbami mínus roční proměnné náklady:
169
Roční tržby x Roční fixní náklady
B.Z. (Tržby) =
Roční tržby – Roční proměnné náklady
b) Bod zvratu výroba
Pro zjištění úrovně bodu zvratu pro výrobu vydělte bod zvratu tržeb jednotkovou prodejní
cenou:
Bod zvratu Tržby
B.Z. Výroba =
Jednotková prodejní cena
Další metoda je: Vydělit roční fixní náklady jednotkovou prodejní cenou mínus jednotkové
proměnné náklady, tzv. marže, což je to, co zbylo k pokrytí fixních nákladů a zisku. V bodě
zvratu může marže pokrýt pouze fixní náklady, ne zisk:
Roční fixní náklady
B.Z. Výroba =
Jednotková prodejní cena –
jednotkové proměnné náklady
c) Bod zvratu procento
Pro zjištění procentuálního bodu zvratu u ročních tržeb vynásobte roční fixní náklady 100,
vydělte ročními tržbami mínus proměnné náklady.
Roční fixní náklady x 100%
B.Z. procento =
Roční
tržby
–
Roční
proměnné
náklady
Jaký je výnos vložených prostředků
Při rozhodování, zda jít či nejít do podnikání, je důležité položit si tuto otázku: „Bude mým
penězům lépe ve firmě nebo v bezpečí v bance, kde mohu vydělat na pevně stanoveném
úroku dlouhodobých cenných papírů, spořících účtech nebo vkladů na určitou dobu?" Abyste
na tuto otázku odpověděli, vypočtěte výnos vložených prostředků s použitím jednoho
z prostředků pro měření ziskovosti.
Dělá se to vydělením čistého zisku (krok 4.4) celkovými kapitálovými požadavky krát 100
(krok 4.1): Je lepší použít čistý zisk po zdanění, pokud je to možné.
Čistý zisk
Výnos investice =
x 100
Celkový kapitál
Variací v měření ziskovosti je návratnost investice majitele. Získá se vydělením čistého zisku
před zdaněním čistým jměním (kapitálu nebo investice) majitele krát 100, viz níže:
Čistý zisk
Návratnost investice majitele =
x 100
Kapitál majitele
170
Pokud je procento větší než úrok v bance na dlouhodobých vkladech, včetně zohlednění
inflace za stejné období, pak se projekt zdá být finančně realizovatelný. Pokud je pod úrovní
úroků v bance, můžete zvážit několik alternativ, které mohou zahrnovat opatření jako zvýšení
úrovně výroby (za předpokladu, že trh je dostatečně velký), hledat možnosti snížení nákladů
nebo projekt dokonce zcela opustit.
4.3 PLÁN FINANCOVÁNÍ NA TŘI ROKY
Co je předmětem tříletého plánu financování?
Typická předpověď business plánu
pokrývá pět let. Vaše předpověď by měla
být nejméně na tři roky. Kratší období
neumožní zhodnotit potenciál Vaší firmy
investory a věřiteli. Předpověď období
delšího než pět let se považuje za příliš
spekulativní, než aby bylo užitečné.
Tříletý plán financování hodnotí situaci
firmy. Tento plán by měl být vytvořen na
základě stejných principů jako původní
finanční plán popsaný výše. Tříletý plán
financování poskytuje na konci každého
ze tří roků odhad finančních potřeb a
finančních zdrojů.
Výkazy příjmů a výdajů by měly být
ukázány první dva roky po měsících, poté
mohou
být
uváděny
čtvrtletně.
Předpokládané rozvahy by měly být
během prvních dvou let připraveny
alespoň čtvrtletně, poté ročně.
TABULKA 25: ROZVAHA OČEKÁVANÁ NA TŘI ROKY
Tříletá očekávaná rozvaha - Aktiva
Aktivum
1. rok
Zřizovací náklady
5000
Investice
285000
Hrubé investice
272500
Odpisy
12500
Patenty a licence
15000
Finanční aktiva
90000
Zásoby
100000
Pohledávky vůči klientům
450000
Jiné pohledávky
220000
Odpočitatelné DPH
70500
Příjmy
140000
Aktiva celkem
1660500,0
2. rok
5000
299250
286750
12500
15000
90000
110000
472761,44
242000
75435
148400
1757096,44
3. rok
5000
314212,50
301712,50
12500
15000
90000
121000
505854,74
278300
82462,98
158788
1884830,72
4.3.1 POPIS TRHU – KLÍČ K ÚSPĚCHU
Každý den přichází chytří a vynalézaví lidé
s nápady na „fantastické“ produkty.
Nápady však jsou bezcenné, pokud pro
toto zboží není trh. Potenciální investor se
na sekci o trhu podívá často ihned po
přečtení Shrnutí.
rozumíte tržním silám, které mají vliv na
Vaši firmu.
Výsledek Vašeho výzkumu vytvoří základ
marketingového a prodejního plánu.
Tento oddíl Vašeho business plánu musí
přesvědčit potenciální investory, že pro
Vaše výrobky nebo služby existuje trh a že
Identifikace Vašeho trhu
171
Trh je potřeba pečlivě definovat. Na
správné definici trhu závisí následující
klíčové procesy:
§
§
§
§
§
Měření podílu na trhu
Měření velikosti trhu a růstu
Specifikace cílových zákazníků
Identifikace příslušných konkurentů
Formulování
marketingové
strategie
Trh může být definován následujícím
způsobem:
§
Trh je množina současných a
potenciálních kupců Vašeho
výrobku nebo služby.
Tato definice naznačuje, že trh je celková
hodnota a/nebo objem produktů, které
uspokojují stejnou potřebu zákazníků.
Například, pokud je potřeba zákazníka „jíst
snídani“, pak můžeme příslušný trh
definovat jako „trh potravin pro snídani“.
Měření a analýza takového trhu se týká
mnoha produktů.:
§
§
§
§
§
Snídaňové cereálie
Nutriční tyčinky
Ovesná kaše / Oves
Speciální
pečivo
(např.
francouzské rohlíky)
Obchody rychlého občerstvení
servírující snídani
Při definování trhu je důležité se
nesoustředit pouze na výrobky/služby,
které v současné době splňují potřeby
zákazníků. Například výrobce knoflíků,
který by věřil, že jeho trhem je „trh
knoflíků“ by udělal chybné marketingové
rozhodnutí, pokud by ignoroval příchod
produktů jako zip a suchý zip – které
uspokojují stejnou potřebu – „zapnout
oblečení“.
Myslet nejdříve na potřeby zákazníka – a
pak identifikovat produkty, které tyto
potřeby uspokojují – je nejlepší cesta
k definování trhu. Při přípravě oddílu
business plánu o trhu a konkurenci budete
přemýšlet o následujících základních
otázkách.
4.3.2 CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI
Začnete přibližnou definicí typického
zákazníka, zjištěním, zda jich je dost a
nakonec zjistíte jejich nákupní zvyklosti,
preference a zájmy.
Krok 1: Definujte své cílové
zákazníky
Vaši „cíloví zákazníci“ jsou ti, kteří od Vás
budou nejpravděpodobněji nakupovat.
Odolejte pokušení být příliš obecný
v naději, že získáte větší podíl na trhu. Je
to jako střílet náhodnými směry 10 kulek,
místo zacílení přímo do středu – je to
nákladné a riskantní.
Pokuste se popsat cílové zákazníky co
nejpodrobněji, na základě znalostí vašeho
výrobku nebo služby. Zapojte do cvičení
vizualizace rodinu a přátele („Popište
typickou osobu, která by mne najala,
abych natřel kuchyňskou podlahu tak, že
bude vypadat jako mramor..“) abyste
získali různé úhly pohledu – čím více, tím
lépe.
Následuje několik základních otázek:
§
§
§
§
§
§
Jsou Vaši cíloví zákazníci muži
nebo ženy?
Jak jsou staří?
Kde žijí? Je geografie z nějakého
důvodu omezujícím faktorem?
Jakou prací se živí?
Kolik
vydělávají?
To
je
nejvýznamnější, pokud prodáváte
relativně drahé nebo luxusní zboží.
Průměrné zboží si může dovolit
většina lidí. O hodinkách Rolex už
to říci nemůžete.
Na jakých jiných aspektech jejich
životů záleží? Pokud chcete
pokrývat střechu taškami, Vaši
cíloví zákazníci pravděpodobně
vlastní své domy.
Buďte konkrétní. Pokud například na
webových stránkách prodáváte komiksy a
nechcete se potýkat s mezinárodními
exportními předpisy, základna Vašich
zákazníků může zůstat v tuzemsku. Nebo
pokud plánujete šít šaty na míru a chcete,
aby se Vaši vytížení zákazníci třikrát
172
dostavili
na
vyzkoušení,
můžete
potřebovat ji omezit na Vaši místní oblast.
Krok 2: Zjistěte, zda máte trh
Doporučená analýza a popis trhu vyžadují
úplné a podrobné informace. Tyto
informace získáte průzkumem trhu.
Průzkum trhu je užitečný pro každou firmu,
aby se ujistila, že je tam, kde chce být.
Použijte proces plánování podnikání
k získání informací a přizpůsobte své
marketingové aktivity.
Průzkum trhu potřebujete, abyste své
potenciální zákazníky správně oslovili.
Pokud však nemáte finanční prostředky
pro nákladné průzkumy a zaměřené
skupiny, vyzkoušejte tyto kreativní a levné
způsoby
poznání
Vašich
cílových
zákazníků.
Jsou dva typy průzkumu trhu: primární
a sekundární
Primární
průzkum
trhu
zahrnuje
získávání
Vašich
vlastních
údajů.
Příkladem primárního průzkumu je použití
Internetu a žlutých stránek ke zjištění Vaší
místní, tuzemské a globální konkurence.
Zjišťování, dotazy a zaměřené skupiny pro
zjištění informací o Vašich potenciálních
zákaznících a skulin na trhu pro Váši
firmu. Placení za profesionální průzkum
může být pro každého začínajícího
podnikatele těžké. Je však možné koupit
mnoho knih, které majitelům malých firem
ukáží, jak mohou provést efektivní
průzkum trhu sami.
Nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak to
udělat, je přes druhotná data, která již pro
Vás někdo shromáždil. Sekundární
průzkum trhu obvykle zahrnuje použití
zveřejněných informací jako průmyslové
profily,
firemní
časopisy,
noviny,
demografické profily, časopisy, údaje ze
sčítání lidu a knihy. Tento typ informací je
k dispozici ve veřejných knihovnách,
průmyslových sdruženích, obchodních
komorách,
obchodních
informačních
centrech, na ministerstvech a agenturách.
Potřebné informace mohou také pocházet
ze zkušeností členů vedoucího týmu
z práce pro jiné firmy na trhu. Pokud Vaši
řídící pracovníci zastávali vedoucí pozice
jinde v průmyslu, budou vědět, které
společnosti jsou klíčoví hráči a jak se
dělají rozhodnutí o nákupu.
Nejdůležitější aspekt průzkumu trhu je
však zpětná vazba od současných a
potenciálních kupujících. Jaký mají pocit
z výrobku nebo služby, kterou nabízíte?
Co mají rádi a co nemají rádi? Jak je
pravděpodobné, že budou za různých
podmínek a za různé ceny nakupovat?
Získání těchto informací samozřejmě
vyžaduje, že budete s těmito zákazníky a
potenciálními zákazníky mluvit nebo je
necháte
vyplnit
dotazníky.
Máte-li
zavedenou firmu a jste se zákazníky
v kontaktu, bude získání těchto informací
snadnější, než při vytváření nové firmy.
Krok 3: Poznejte Váš trh –
Průmyslová analýza
Buďte otevření všem informacím, ale také
pamatujte na vhodné zaměření otázek
primárního výzkumu, jako:
§
§
§
§
Kdo má vliv na Vaše zákazníky a
jaký? Rozhodnutí o nákupu mohou
ovlivnit manžel či manželka,
sousedé,
profesní
skupiny,
kolegové v práci, děti a média.
Hledejte vodítka, zda některé
z těchto faktorů mohou hrát roli.
Proč kupují? Rozlišujte mezi
vlastnostmi a přínosy, jaké Výš
výrobek nebo služba nabízí.
Vlastnosti popisují, co to je,
přínosy, co to znamená pro Vaše
zákazníky. Přínos je důvod, proč
Vám zákazníci zaplatí. Hledají
symbol statusu, úsporu času nebo
energie, osobní dárek nebo něco
jiného?
Proč by si měli zákazníci zvolit
Vás a ne Vaši konkurenci? Co
můžete nabídnout a konkurence
nemůže?
Jaký způsob úhrady zákazníci
preferují? Mnoho firem má užitek
z trhu zvětšeného díky Internetu a
173
objednávek e-mailem, zatímco jiné
si vedou lépe v osobním kontaktu.
Nepředpokládejte, že spadáte do
jedné nebo druhé kategorie,
zákazníci Vás mohou překvapit.
4.3.3 HLAVNÍ KONKURENTI
§
Prozkoumejte hlavní konkurenty fungující
na stejném trhu. Více informací o analýze
konkurence najdete v Modulu školení
Marketing – prodej.
§
Popište přímé konkurenty, co se
týče:
-
§
Uveďte
Cílových trhů
Vlastností výrobku
Stanovování cen
Propagace
Distribuce
distribuční sítě
Nabízených služeb
silné
a
slabé
§
Otázky k zodpovězení
stránky
Jaké otázky by měly být položeny při
realizace analýzy konkurence? Následující
seznam může být užitečný:
§
Může
se
jednat
o
posouzení
nejen
marketingových záležitostí,
např:
§ finanční pozice
§ vnímání
cílového
trhu
§ schopnost výzkumu
a vývoje
Popište trendy konkurence:
- Může být potřeba zamyslet
se
nad
budoucím
ohrožením
ze
strany
konkurence
se
obtěžovat
§
Pomoci podnikateli chápat své
výhody a nevýhody v porovnání s
konkurencí.
Porozumět minulosti, současnosti a
(co je nejdůležitější) budoucím
strategiím konkurence.
Poskytnout informovanou základnu
k vytvoření
strategií
dosažení
budoucí konkurenční výhody.
Pomoci předpovědět možné zisky
z budoucích investic (např. jak
konkurenti zareagují na nový
produkt nebo cenovou strategii?).
včetně
Analýza konkurence je důležitou součástí
procesu strategického plánování. Tyto
informace popisují její hlavní roli a kroky
při její realizaci.
Proč
§
§
konkurentů:
-
ignorovat. Jiné jsou posedlé sledováním
konkurence (často s použitím podvodných
nebo ilegálních metod). Mnoha firmám
stačí konkurenci sledovat, kopírovat její
činnost a reagovat na změny.
Analýza konkurence má ve strategickém
plánování několik důležitých rolí:
s analýzou
konkurence?
Některé firmy se domnívají, že je nejlepší
hledět si vlastních plánů a konkurenci
§
§
§
§
§
§
Kdo jsou naši konkurenti? (viz
sekce
níže
o
identifikování
konkurentů)
Jaké ohrožení představují?
Jaký je profil našich konkurentů?
Jaké jsou cíle našich konkurentů?
Jaké strategie naši konkurenti
sledují a jak jsou tyto strategie
úspěšné?
Jaké jsou silné a slabé stránky
našich konkurentů?
Jak
naši
konkurenti
pravděpodobně zareagují na naše
změny v podnikání?
Použijte
následující
tabulku nazvanou Analýza konkurence
a srovnejte Vaši společnost se třemi
nejdůležitějšími konkurenty
Níže je tabulka Analýza konkurence.
Použijte ji ke srovnání Vaší společnosti se
dvěma nejdůležitějšími konkurenty Vaší
firmy. V prvním sloupci tabulky najdete
standardní konkurenční faktory. Seznam
konkurenčních faktorů si můžete upravit
podle sebe, neboť se liší podle trhu.
174
V buňce nazvané „Společnost“ upřímně
uveďte, čím myslíte, že zákazníky
zaujmete. Může být obtížné zhodnotit
Vaše vlastní slabé stránky. Také můžete
požádat někoho jiného, aby Vám
s hodnocením pomohl. Tato osoba může
být neocenitelným přínosem v procesu
plánování podnikání.
Dále tabulku použijte k analýze každého
Vašeho konkurenta. Stručně shrňte, jací
jsou ve srovnání s Vaší firmou. Nakonec
se zamyslete, jak bude tyto faktory vidět
zákazník – jak je pro zákazníka každé
kritérium důležité, 1 znamená naprosto
důležité a 5 nedůležité.
TABULKA 26: ANALÝZA KONKURENCE
FAKTOR
Společnost
Silné
stránky
Slabé
stránky
Konkuren
t
B
Konkure
nt A
Konkuren
t C
Důležitost
pro
zákazníka
Produkty
Cena
Kvalita
Výběr
Služba
Spolehlivo
st
Stabilita
Odborné
znalosti
Pověst
společnost
i
Místo
Vzhled
Způsob
prodeje
Politika
prodeje na
úvěr
Reklama
Image
§
§
Srovnávací analýza: po vyplnění analýzy
konkurence popište stručně konkurenční
výhody a nevýhody Vaše i Vašich
konkurentů:
§
Cíle
§
§
§
§
§
§
§
Cena, úvěrová politika
Místo
Kvalita
Speciální vlastnosti produktu
Image/styl/ vnímaná hodnota
Služby, vztahy se zákazníky,
společenský image
Finanční silné stránky
Program marketingu a propagace rozpočet
Provozní
výhody,
strategická
partnerství
Motivace, odhodlání a výkonnost
personálu
Podíl na trhu a distribuce
§
§
§
Jak je rozložen trh?
Dominuje trhu jedna či dvě
společnosti?
Jak získáte dostatečný podíl na
trhu?
Vnitropodnikové silné stránky
175
Strategické příležitosti
§
Jak můžete svou konkurenční
výhodu použít k využití příležitostí
na trhu?
4.3.4 POPIS PROJEKTOVÉ SKUPINY
Jakou má projektová skupina roli v
business plánu?
Než budou souhlasit s financováním
společnosti, budou chtít investoři často
prověřit každého jednotlivého člena týmu a
zvláštní
pozornost
budou
věnovat
prezidentovi. Pokud usoudí, že tým nemá
dostatečné schopnosti, bud pro Vás
obtížné získat potřebné fondy. Investoři se
mimo jiné zaměří na odborné a technické
znalosti řídícího týmu, jejich zkušenosti
v oboru a bezúhonnost.
Váš business plán by měl popisovat, jak je
společnost organizovaná a jaké má každý
jedinec povinnosti a odpovědnosti. Čtenáři
pomůže nákres schéma organizace. Je
také užitečné vysvětlit, jak bude talent
jednotlivých členů řídícího týmu užitečné
v realizaci strategie společnosti.
Tato sekce Vašeho plánu by měla vysvětlit
veškeré nedostatky vedoucího týmu.
Postrádá Váš tým některé důležité
schopnosti? Pokud ano, jak a kde najmete
lidi, kteří tyto schopnosti mají? Jak bude
Vaše společnost mezitím fungovat bez
těchto schopností ve vedení? Vaše
přiznání potřeby dalšího manažerského
talentu investorům ukazuje, že jste pečlivě
analyzovali schopnosti svého vedoucího
týmu a potřeby Vaší společnosti.
V závislosti na povaze Vašeho podnikání
je
nezbytné
do
Vaší
strategie
implementovat otázku lidských zdrojů. Měli
byste se věnovat Vaší strategii lidských
zdrojů a kde získáte další talenty.
Následující přístup Vám umožní objasnit
schopnosti každého, aniž by se tím
znepřehlednil business plán:
Stručný přehled Přidejte odstavec nebo
stručný přehled na půl stránky o pozadí
každého člena týmu, včetně relevantních
zaměstnání a profesionálních zkušeností,
významných úspěchů a vzdělání.
Shrnutí Na konci business plánu v příloze
poskytněte kompletní a podrobné shrnutí
s informacemi,
které
potenciálním
investorům umožní ověřit si reference.
Každé shrnutí by mělo obsahovat přesné
informace o zaměstnání (pozice, místa,
data a důvod odchodu), studované školy,
dosažené tituly a data. Shrnutí by mělo
potenciálnímu investorovi poskytnout také
osobní informace. Můžete například chtít
zahrnout reference na průmyslová a
obchodní sdružení, profesní členství,
koníčky a způsob trávení volného času.
Platové podmínky Měli byste popsat
platové podmínky, které nabízíte klíčovým
členům
vedoucího
týmu.
Platové
podmínky mohou nejčastěji zahrnovat plat,
prémie, podíl na zisku, možnosti vlastnění
akcií (opce nebo odkup) a odložené
náhrady. Uveďte přesné informace
k možnostem vlastnění akcií, které má
každý klíčový zaměstnanec. Potenciální
investor se bude chtít ujistit, že stimuly pro
klíčové zaměstnance jsou v souladu s jeho
vlastními investičními cíli a jsou spojeny se
zvyšováním dlouhodobé hodnoty firmy.
4.3.6 EXTERNÍ PORADCI
Vaši poradci mohou zahrnovat bývalé
členy předsednictva nebo neformální
skupinu poradců. Můžete mít klíčové
poradce, kteří zajistí důvěryhodnost
Vašeho výrobku nebo služby na trhu. Vaši
potenciální investoři budou chtít znát tyto
vztahy a odbornost Vašich poradců.
4.3.5 POPIS VEDOUCÍHO TÝMU
Řídící pracovníci často neví, jak nejlépe
prezentovat dovednosti vedoucího týmu.
Základní otázky, na které je třeba
pamatovat
176
§
§
§
§
§
Odpovídají
silné
stránky
a
zkušenosti vedoucího týmu cílům a
strategiím firmy?
Má vedoucí tým jak technickou tak
obchodní zdatnost?
Jsou Vaše platové podmínky
v souladu s cíli a plány firmy?
Máte nějaké strategické vztahy,
které Vám umožňují přístup
k talentům, který není ve Vašem
vedoucím týmu?
Pokud Váš vedoucí tým není
kompletní, jaký je Váš akční plán
na získání nezbytných dovedností?
§
§
§
§
Jaký to má dopad na aktuální
operace?
Jsou Vaše platové programy
dostatečně
konkurenceschopné,
aby získaly a udržely ty správné
lidské zdroje?
Jak se postavíte k neustálým
potřebám rozvoje Vaší pracovní
síly?
Kdo jsou Vaši vnější poradci a co
bude stát jejich udržení?
Přináší Vaše představenstvo nebo
poradci Vašemu vedoucímu týmu
relevantní zkušenosti?
177
UŽITEČNÉ VZORY
Před zahájením samostatně výdělečné činnosti je potřeba se nahlásit na živnostenském
úřadě, dále je povinná registrace na daň z příjmu fyzických osob, zdravotní pojištění a
sociální pojištění. Dle svého uvážení můžete provést další registrace, například na
nemocenské pojištění, plátce DPH či silniční daň. Naleznete zde nejdůležitější formuláře a
dokumenty.
Seznam formulářů
Živnostenský úřad
[13]
Formulář žádosti o vydání živnostenského listu
- před zahájením podnikání / pro získání živnostenského oprávnění musíte ohlásit
živnostenskému úřadu začátek podnikání
- platí pro živnosti volné, vázané či řemeslné
Česká/ Okresní správa sociálního zabezpečení
[14]
Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ
- nemocenské pojištění je dobrovolné, vzniká na základě přihlášky (na OSSZ)
- OSVČ je účastna nemocenského pojištění jen v kalendářních měsících, v nichž je
povinna platit zálohy
[15]
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007
- OSVČ je povinna podat na příslušnou OSSZ přehled o svých příjmech a výdajích,
pokud alespoň část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Na základě
podaného přehledu se provádí vyúčtování pojistného na důchodové pojištění.
Zdravotní pojišťovna
[16]
Oznámení o zahájení / ukončení samostatné výdělečné činnosti
- jako osoba samostatně výdělečná máte povinnost ohlásit zahájení činnosti i své
zdravotní pojišťovně
[17]
Přihlášení se ke zdravotnímu pojištění
- jako OSVČ musíte platit pojistné
Finanční úřad
[18]
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
- povinnost se nahlásit na finančním úřadě jako OSVČ
Interní dokumenty
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Pracovní smlouva
Faktura
Obchodní smlouva
Smlouva o dodávkách zboží
Obchodní podmínky
Objednací list – VZOR : Nový zákazník
178
Formulář žádosti o vydání živnostenského listu
Fyzická osoba
179
180
Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ
Okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení v ………………………………………
PŘIHLÁŠKA
k nemocenskému pojištění osoby samostatně výdělečně činné ∗)
1. Rodné číslo
2. Jméno
3. Příjmení
4. Trvalý pobyt∗∗),
u osoby s trvalým pobytem
mimo území ČR též adresa
pobytu na území ČR
5. Přihlášen od
den
6. Předchozí doba účasti na
nemocenském pojištění
v cizině
od:
měsíc
rok
do:
7. Název a adresa nositele
předchozího pojištění v cizině
8. Číslo cizozemského
pojištění
181
9. Požaduji, aby mi byly dávky nemocenského pojištění poukazovány na můj účet:
(Vyplní pouze OSVČ, která nežádá zasílání dávek nemocenského pojjištění na adresu
pobytu)
Peněžní
adresa
ústav,
Číslo
účtu
identifikační
banky/IBAN
a
kód
Variabilní symbol
Specifický symbol
Datum
. . . . . . . . . . . . .
………………………………………………………
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
podpis
.
.
.
osoby
samostatně výdělečně činné
∗) za osoby samostatně výdělečně činné se považují i osoby, které spolupracují při výkonu
∗∗) u cizího státního příslušníka bydliště nebo místo pobytu
ČSSZ - 89 325 1
IX/2007
182
183
184
Oznámení o zahájení / ukončení samostatné výdělečné činnosti
185
Přihlášení se ke zdravotnímu pojištění
186
187
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
188
189
190
Pracovní smlouva
PRACOVNÍ SMLOUVA
uzavřená dle zákoníku práce
Smluvní strany
Zaměstnavatel
XYZ, s.r.o.
Tintílkova 15, 11000 Praha 1
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678
zapsán v OR Praha, C/12345
(dále jen zaměstnavatel)
Zaměstnanec
Novák Petr
Malá 6, 12000 Praha 2
RČ: 123456/1234
(dále jen zaměstnanec)
uzavírají tuto
PRACOVNÍ SMLOUVU
Předmět smlouvy
Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za
vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat
ostatní podmínky stanovené právními předpisy.
Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně
podle pracovní smlouvy.
Druh práce
Zaměstnanec bude pracovat ve funkci Software Engineer.
Den nástupu do práce
Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem 1. prosince 2002.
Místo výkonu práce
Zaměstnanec bude vykonávat práci v Praze.
191
Doba trvání pracovního poměru
Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou – do 30.10.2005.
Zkušební doba se sjednává v délce tří mesíců.
Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce.
Mzda
a) Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele.
b) Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas.
Splatnost a výplata mzdy
a) Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele.
b) Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec
sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu.
Další ujednání
a) Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100
a násl. zákoníku práce.
b) Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na
pracovní cestu.
c) Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména
bezpečnostní předpisy.
d) Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů.
Závěrečná ustanovení
a) Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi,
bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami.
b) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku.
c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden
zaměstnavatel.
V Praze dne .....................................
........................................
............................................
zaměstnanec
zaměstnavatel
192
Faktura
193
Obchodní smlouva – VZOR 1
S M L O U V A O D O D Á V K Á CH Z B O Ž Í
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli :
1. KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž
v zastoupení : Ing. Iveta Matisová
IČO
25570765
DIČ CZ25570765
telefon : 573/500 611
fax : 573/500 659
bankovní spojení :
1071006420/5500 Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS Brno pod sp.zn. B/3015
(dále jako dodavatel)
2. ………………………………………………..
v zastoupení :
IČO
DIČ
telefon :
fax :
odběratelské číslo :
bankovní spojení :
ne/zapsán (a) v obchodním rejstříku u ………………….. sp.zn………..
( dále jen jako odběratel)
tuto smlouvu o dodávkách zboží:
I.
Předmět smlouvy
Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo k potravinářskému
zboží - masné výrobky a odběratel se zavazuje je převzít a zaplatit za ně cenu sjednanou
podle této smlouvy . Dodávky budou uskutečňovány na základě písemného upřesnění
množství a druhu zboží, tj. objednávky dle čl.II.
II.
Obchodní podmínky
1/ Dodavatel dodá odběrateli zboží na základě objednávky (písemná, faxová, telefonická,
ústní). Tato musí být dodavateli doručena, popř. sdělena, nejpozději 48 hodin před
uvažovanou dodávkou masných výrobků. Písemná a faxová objednávka musí být opatřena
podpisem a otiskem razítka odběratele. Za eventuální zneužití objednávky dodavatel
neodpovídá.
2/ Doba plnění : dohodnuté dny rozvozu
194
Po Út St Čt Pá
3/ Místo a způsob plnění : a/ při vlastním odběru odběratele - provozovna dodavatele
b/ při odvozu dopravním prostředkem dodavatele - provozovna(y)
odběratele :
…………………………………………………………………………………………..
Místo plnění je odběratel i dodavatel povinen udržovat ve stavu způsobilém pro nakládku i
vykládku zboží včetně přístupových cest.
4/ Ostatní obchodní podmínky : současně se zbožím je odběrateli předáván dodací list a
faktura. Tyto doklady je odběratel nebo jím pověřený pracovník povinen při převzetí zboží
potvrdit ( podpis, otisk razítka) a vrátit kopii dodavateli. Dodavatel nenese odpovědnost za
skutečnost, že tyto doklady nepotvrdila pověřená osoba, pokud mu tato skutečnost nebyla
známa.
Zboží bude zabaleno a dodáno dle platných ČSN a odběratel se zavazuje dle těchto ČSN
zboží uchovávat a prodávat. Odběratel se zavazuje výrobky typu A skladovat dle
Skladovacích podmínek, které jsou přílohou této smlouvy. Dodavatel neodpovídá za vady
vzniklé v obchodní síti odběratele. Výrobky označené v ceníku jako Trvanlivé výrobky
KMOTR pro pultový prodej nejsou baleny v obalech určených pro konečného spotřebitele.
Oprávněné reklamace vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Odběratel je povinen zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat, zda odpovídá
sjednanému množství a sortimentu. Zjištěné vady ( zejména v obalu, množství, kvalitě) je
povinen reklamovat okamžitě při převzetí zboží za účasti osádky dodavatele . K pozdější
reklamaci nebude přihlíženo. Jiné vady ( skryté) uplatňuje odběratel písemně a to pouze
v rámci příslušné záruční doby ( viz příloha).
Zboží bude dodáváno ve vratných obalech dodavatele. Odběratel je povinen okamžitě při
dodávce vrátit stejný počet nepoškozených čistých obalů jako kolik mu bylo dodáno.
III.
Platební podmínky
1/ Smluvní strany se dohodly, že cena zboží je stanovena dohodou v souladu se zákonem o
cenách v platném znění a řídí se ceníkem dodavatele, který tvoří nedílnou součást této
smlouvy, platným v době dodávky zboží. Pokud dojde ke změnám v cenách zboží, bude jako
souhlas s cenami ze strany odběratele považováno potvrzení dodacího listu či faktury.
2/ Podkladem pro placení je faktura vystavená dodavatelem. Odběratel se zavazuje uhradit
faktury za dodané zboží do termínu splatnosti, jenž činí ….dní. Faktura je uhrazena
připsáním příslušné částky na účet dodavatele či vyplacením částky dodavateli ( §339
obchodního zákoníku).
3/ Dodavatel ve svém ceníku rozlišuje výrobky typu A a výrobky typu B. Při odběru zboží
– výrobků typu A bude odběrateli poskytnuta sleva ve výši ……% Kč z ceny zboží, v případě
úhrady tohoto zboží v hotovosti se sleva navýší o …….. % Kč z ceny zboží.
Při odběru zboží – výrobků typu B bude odběrateli poskytnuta sleva ve výši ……% Kč
z ceny zboží, v případě úhrady tohoto zboží v hotovosti se sleva navýší o …….. % Kč
z ceny zboží. Slevy budou poskytovány jen v případě včasných a řádných úhrad zboží
odběratelem.
195
Při vlastním odběru zboží odběratelem se sjednává skonto …….%. Tento vlastní odběr je
možný jen za splnění všech potřebných náležitostí, zejména hygienických a veterinárních
požadavků.
4/ Pro případ prodlení s placením faktur se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý
den prodlení z fakturované částky.
5/V případě odběratelem neuhrazených faktur déle jak 10 dní po lhůtě splatnosti je
dodavatel oprávněn změnit podmínky dohodnuté v bodu III. odstavci 2. a 3., případně
zastavit dodávky.
6/ Strany se dohodly, že závazek odběratele vůči dodavateli je nezapočitatelný s 3. osobami,
a to pod sankcí 10% ze započitatelné částky.
IV.
Závěrečná ustanovení
1/ Odběratel je povinen oznámit dodavateli veškeré změny týkající se jeho sídla, místa
plnění, obchodního jména, bankovního účtu event. další změny, které by mohly ovlivnit
plnění dle této smlouvy a to nejpozději do 10 dní ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
2/ Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smlouva je platná okamžikem podpisu smluvních stran .
3/ Nedílnou součástí této smlouvy je kopie oprávnění k podnikání obou smluvních stran ve
smyslu §2 obchodního zákoníku, záruční doby zboží, ceník zboží.
4/ Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností okamžité výpovědi. Výpověď je účinná
dnem oznámení.
5/ Tato smlouva může být měněna či doplňována po dohodě obou stran.
6/ Práva a povinnosti ve smlouvě neupravené se řídí obchodním zákoníkem v platném
znění, přiměřeně ustanoveními o kupní smlouvě. V případě, že odběratelem je státní
organizace, dohodly se smluvní strany, že jejich závazkový vztah se řídí obchodním
zákoníkem.
V Kroměříži dne …………roku………..
................................................................
za dodavatele
Přílohy :
V ………………dne..........roku.....…
.........................................................
za odběratele
ceník dodavatele
skladovací podmínky trvanlivých masných výrobků
výpis z obchodního rejstříku dodavatele
živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku odběratele
196
Obchodní smlouva – VZOR 2
kterou ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku / zákon č. 513/1991 Sb / v
platném znění uzavírají následující strany:
1.
MENU SERVICE s.r.o.
Zastoupená :
ing.Milanem Šindlerem
Se sídlem : Ostrava 1, Janáčkova 9, PSČ 702 00
IČO : 63321823
DIČ : 388 - 63321823
Bankovní spojení : ČSOB Ostrava, č.ú. : 103073675, sm.kód 0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném : KOS v Ostravě, oddíl C, vložka
13258
dále jako d o d a v a t e l
a
2.
Zastoupený :
Se sídlem :
IČO :
DIČ :
Bankovní spojení :
Adresa pro zasílaní faktur: pokud není totožná se sídlem :
Společnost je – není zapsána v obchodním rejstříku, vedeném : KOS v
Druh provozovny :
Název :
Ulice :
Město a PSČ :
Tel., e-mail :
dále jako o d b ě r a t e l
I.
Předmět činnosti zprostředkovatele :
1. MENU SERVICE s.r.o. – člen skupiny EXIT GROUP, zabezpečí vytištění poukázek na
jedno hlavní jídlo (dále jen stravenka) a distribuci těchto stravenek Exit Group mezi zájemce
o stravování. Platnost stravenek je vytištěna na stravence a trvá vždy jeden kalendářní rok.
Zprostředkovatel předá zájemci vzory stravenek a samolepky k označení prodejen zájemce.
2. Zprostředkovatel se zavazuje po vrácení použitých stravenek zájemcem vystavit daňový
doklad ve prospěch zájemce a provést převod finanční hodnoty vrácených použitých
stravenek snížený o sjednanou provizi a daň z přidané hodnoty a to buď v hotovosti, nebo
převodem na účet do 10 dnů po předání stravenek k vyúčtování.
II .
197
Předmět činnosti zájemce :
1. Zájemce se zavazuje umožnit na provozovně odběr hlavních jídel , příloh ,popř. dalšího
zboží potravinářského charakteru dle vlastního zvážení na stravenky MENU SERVICE s.r.o.
- EXIT GROUP ve výší finanční hodnoty, uvedené na stravence, přičemž rozhodnutí o tom,
zda je nutno realizovat celou finanční hodnotu stravenky přináleží zájemci. Zájemce označí
svoji provozovnu samolepkou na vstupu do provozovny.
2. Zájemce je oprávněn maximálně jednou za dekádu vracet použité stravenky
zprostředkovateli. Pro zjednodušení systému kontroly počtu vrácených stravenek se
zavazuje vracet použité stravenky přehledně uspořádané. Vrácené stravenky nesmí být
poškozeny nad obvyklou úroveň, musí být úplné, musí mít nepoškozený čárový kód a musí
na nich být všechny ochranné prvky, které jsou uvedeny na letáku s popisem vzorů
stravenek pro konkrétní rok.
III .
Ostatní ujednání smluvních stran :
1. Za zprostředkování závodního stravování s využitím zařízení restauračního stravování
přísluší zprostředkovateli procentní provize z hodnoty vrácených použitých stravenek .
2. Provize se sjednává ve výši 5 % v případě bezhotovostního styku. V případě zájemce o
úhradu v hotovosti je tato služba oceněna provizí ve výši 5,3 % .
3. Provize se vyúčtovává tak , že při vrácení použitých stravenek si zprostředkovatel odečítá
od celkové finanční hodnoty vrácených stravenek provizi a tuto zdaní daní z přidané hodnoty
sazbou, platnou v den uskutečnění zdanitelného plnění, a takto sníženou hodnotu převádí na
účet zájemce. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je dle zákona o DPH den, kdy
zprostředkovatel provádí vyúčtování, protože předmětem daně je zprostředkovatelská
provize.
4. V případě zájmu zájemce o provedení vyúčtování na provozovně zájemce toto
zprostředkovatel zajistí maximálně jednou v měsíci a vyúčtuje za tuto nadstandardní službu
zájemci dopravné ve výši 100,- Kč. Toto dopravné je zdanitelným plněním a je zdaňováno
sazbou DPH platnou v den provedení vyúčtování. Dopravné včetně daně se započte oproti
hodnotě vyúčtovávaných stravenek.
5. Po uplynutí platnosti stravenek je zájemce povinen ukončit prodej na tyto stravenky a
předložit tyto k vyúčtování nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po roku, v němž
stravenky platily (např.stravenky 2003 do 15.1.2004). Při pozdějším předložení k vyúčtování
již zprostředkovatel úhradu zájemci neprovádí.
IV .
Práva a povinnosti :
1. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Obchodního zákoníku / zákona č. 513/1991 Sb. / v platném znění.
V.
Platnost smlouvy :
1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od …………………….. na dobu neurčitou. Oběma
smluvním stranám přináleží právo tuto smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní lhůta je
tříměsíční a počíná běžet 1. dne v měsíci po měsíci, v němž byla smlouva písemně
vypovězena.
198
2. Obě strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené, jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavírání smlouvy. Změny dotčených údajů smluvní strany oznámí bez
prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby v této smlouvě
podepsané jsou osobami oprávněnými za tyto jednat.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních
stran .
4. Smluvní strany obdrží každá jedno vyhotovení smlouvy, přičemž každé má platnost
originálu .
Zprostředkovatel :
Zájemce :
V Ostravě dne : …………………..
V Ostravě dne : …………………..
199
Obchodní podmínky - VZOR
Základní údaje
Dodavatel
XXX s.r.o., se sídlem V …… 33/8, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou …….. u rejstříkového soudu v Praze.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: …………..
DIČ: …………..
(dále jen "dodavatel")
Provozovna
Provozní doba a adresa provozovny je uvedená v sekci Kontakty.
Kontaktní údaje
Telefon: …………….
Hovorné je účtováno dle ceníku Telefónica 02 Czech Republic, a. s.
Více na: www.cz.o2.com
Fax: ………………….
Email: …………………..
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Česká spořitelna, a. s., Novodvorská, Praha 4
č. ú. 107 285 309 / 0800 (IBAN CZ9808000000000107285309)
Adresy servisních míst:
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.
Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.megaobchod.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude
vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku
odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka
dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších
poplatků může ověřit na stránce Doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena
celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich
odsouhlasení.
Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení
objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč
není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je
možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně
sjednají.
200
Zaslání zboží
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu
uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o
přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené
jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy
si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za
zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní
smlouva.
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co
nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného
potvrzení objednávky. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší,
zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání
si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.megaobchod.cz v sekci
"košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný
způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "Doprava a placení".
Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši
uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím
smluvní zásilkové služby, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní
ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
použití výrobku.
Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno
mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen
zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a
nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo
dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo
mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát
zřetel a budou zamítnuty.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném
dopravci, více v sekci "Doprava a placení".
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
201
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou,
pokud se strany nedohodnou jinak.
Osobní odběr zboží
Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze
potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od
výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením
kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za
uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.
Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje
záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží
jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.
Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako
takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není
záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje
konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze
pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti
(nákup na IČ).
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která
nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v
záruční době právo na reklamaci zboží.
Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě
MEGAOBCHOD.cz, vyplní formulář v sekci "Reklamace", kde uvede zejména typ výrobku,
jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou
zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného
servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle
reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží".
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože
dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě
oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k
bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné
reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením
reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho
straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou
reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv
spotřebitele).
202
Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po
posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení
reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené
podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má
dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do
14 dnů od převzetí zboží.
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v
případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale
dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí
dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to
elektronicky na emailovou adresu [email protected] nebo písemně v provozovně
dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit
originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde
dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět
dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a
všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník
povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a
vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která
je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím
způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy,
dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po
vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.
Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno,
adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek
zákazníků v budoucnu.
203
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky
obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech
trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv
změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním
obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na
[email protected] nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi
dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí
vhodným způsobem na internetových stránkách www.xxx.cz
stejně jako ve svých
provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
204
Objednací list – VZOR : Nový zákazník
205
SLOVNÍK POUŽITÝCH TERMÍNŮ
Modul 2 „Podnikatelský nápad”
Analýza SWOT: nástroj pro strategické plánování používaný ke zhodnocení silných a
slabých stránek podniku, příležitostí a ohrožení souvisejících s projektem nebo obchodním
podnikáním. Jedná se o objektivní specifikaci obchodního podnikání nebo projektu a
identifikaci vnitřních a vnějších faktorů, které mají pro dosažení daného cíle příznivý nebo
nepříznivý účinek.
Analýza trhu: proces zaměřený na určení atraktivity trhu a porozumění rozvíjejícím se
příležitostem a rizikům, jak se vztahují k silným a slabým stránkám dané firmy.
Brainstorming: skupinová kreativní technika vytvořená pro vytváření velkého množství
nápadů, jak řešit daný problém.
Brainwriting: technika podobná brainstormingu. Jsou různé variace, avšak základní postup
je, že jedinec zapíše všechny myšlenky, které jej napadnou. Poznámky pak předá další
osobě, která je použije jako výchozí bod pro své vlastní nápady.
Fishbone (Ishikawa) diagram: je znám také jako Diagram příčiny a následku. Jedná se o
nástroj systematicky používaný k identifikaci a prezentaci všech možných příčin daného
problému v grafickém formátu. Možné příčiny jsou uváděny na různé úrovni podrobnosti na
spojených větvích, přičemž detailnost informací se zvyšuje se vzdáleností, neboli vnější
větev je příčinou vnitřní větve, ke které je připojena. Ty nejvzdálenější větve tudíž obvykle
označují kořenové příčiny problému.
Marketingová strategie: strategie definující, jak se organizace úspěšně postaví
k zákazníkům, potenciálním zákazníkům a konkurentům na trhu. Protože zákazník
představuje zdroj příjmu společnosti, marketingová strategie je úzce spojena s prodejem.
Klíčovou součástí marketingové strategie často bývá udržení marketingu v souladu
s hlavním programovým prohlášením společnosti.
Průzkum trhu: proces systematického shromažďování, zaznamenávání a analyzování dat a
informací o zákaznících, konkurentech a trhu. Dobrý průzkum trhu by měl být cenově
efektivní způsob, jak objevit, co Vaši zákazníci chtějí, a přizpůsobit výrobky a služby tomu, co
zákazníci potřebují.
Produkt: výrobek či služba, která může být koupena nebo prodána.
“Šest klobouků myšlení“: (‚Six Thinking Hats‘) je rychlá, jednoduchá a účinná technika ke
zlepšení Vašeho myšlení. Vede Vás k tomu, abyste si uvědomili, jaký typ myšlení používáte
a k aplikaci různých typů přístupů k danému tématu.
Modul 4 „Marketing a prodej”
AIDA: zkratka slov Attention – přitáhnutí pozornosti, Interest – vyvolání zájmu, Desire –
touha zákazníka po produktu a Action – akce vedoucí ke koupi, které odkazují na čtyři fáze
procesu prodeje.
206
Diverzifikace: znamená umístění nových produktů na nových trzích, což přináší zvýšenou
míru rizika z důvodu opuštění stávajících produktů, zákazníků a trhů a přivádí podnikání do
zcela nové oblasti.
Marketingový mix: obecně popisuje různé typy voleb, které musí organizace v průběhu
zavádění výrobku nebo služby na trh učinit. Jedná se o synonymum „4P“: Product - výrobek,
Place – umístění na trhu, Price - cena, Promotion – propagace).
Marketingový plán: písemný dokument, který podrobně rozebírá akce nezbytné k dosažení
jednoho nebo více marketingových cílů. Marketingový plán může být součástí celkového
business plánu.
Marketingová strategie: proces, který může organizaci umožnit soustředit své omezené
zdroje na největší příležitosti navýšení prodejů a dosažení trvale udržitelné konkurenční
výhody. Marketingová strategie je základem marketingového plánu, který transformuje
marketingovou strategii na konkrétní činy.
Pronikání na trh: (‚market penetration‘) znamená navyšování prodejů na stávajících trzích
zvýšením povědomí o produktu pomocí reklamy, propagace, zvláštními nabídkami, přidání
nových distribučních kanálů a cenovou politikou, které odlákají zákazníky od konkurence.
Rozvoj trhu: umístění stávajících produktů na nové trhy, což může zahrnovat nové
segmenty trhu (například jiné typy zákazníků), vývoz do nových zemí nebo zvýšení podílu na
trhu rozšířením do dalších regionů.
Stanovování cen: (‚cost pricing’) kalkulace konečné ceny produktu jako výsledek jeho
celkových nákladů vydělených počtem jednotlivých výrobků, které společnost předpokládá,
že prodá, plus procento pro vytvoření zisku z prodeje.
Vývoj produktu: znamená úpravu stávajících produktů za účelem zvýšení jejich přitažlivosti
pro stávající trhy. Může se jednat o vytvoření nového designu produktu, aby byl vizuálně
modernější, přidání nových vlastností, vylepšení receptury nebo formy.
Životní cyklus produktu: cyklus růstu a poklesu prodeje produktu na daném trhu.
Modul 5 „Finance”
Aktiva: prostředky používané při provozu nebo investiční aktivity společnosti.
Debet: dluh (‚má dáti‘) je součástí každé účetní transakce, která ukazuje, co společnost touto
transakcí získala. Debety zvyšují aktiva společnosti a snižují pasiva a hodnotu majetku
společnosti. Debety navíc snižují tržby a zvyšují náklady na účtu zisků a ztrát.
Jednoduché účetnictví: v systému jednoduchého účetnictví zaznamenáváme denní a
měsíční shrnutí obchodních příjmů a měsíční shrnutí obchodních nákladů. Jednoduché
účetnictví není kompletním účetním systémem, ale pro daňové účely ukazuje příjmy a výdaje
dostatečně podrobně. Tento systém se soustředí na Výkaz zisků a ztrát společnosti a ne na
její Rozvahu.
Pasiva: pasivum je to, co společnost dluží svým věřitelům. Pasiva jsou položky rozvahového
účtu. Příkladem pasiv jsou účty věřitelů, daně ze mnzy odváděné zaměstnavatelem,
nájemné, dlouhodobý dluh a daně z příjmu.
207
Podvojné účetnictví: systém zaznamenávání transakcí tak, že zůstává rovnováha v účetní
rovnici aktiva = pasiva + čisté jmění. Systém podvojného účetnictví zaznamenává každou
transakci jak na straně ‚má dáti‘, tak na straně ‚dal‘.
Rozvaha: je finančním „obrazem“ společnosti k danému datu. Rozvaha uvádí aktiva a
pasiva společnosti a rozdíl mezi nimi, což je hodnota společnosti neboli čisté jmění.
Rozepsaný výkaz, který uvádí veškerá aktiva a veškerá pasiva daného podniku pro
zobrazení jeho čistého jmění v daný okamžik.
Výkaz zisků a ztrát: (‚profit and loss‘ - P&L) výsledovka či přiznání příjmů. Ukazuje
obchodní příjmy a výdaje společnosti za dané období. Rozdíl mezi celkovými příjmy a
celkovými výdaji je čistý příjem společnosti. Klíčovým prvkem Výkazu zisků a ztrát, který jej
odlišuje od Rozvahy, je, že částky zobrazené ve Výkazu zisků a ztrát představují transakce
za dané časové období.
Účetnictví: je procesem zaznamenávání a třídění obchodních finančních transakcí (aktivit).
Vedení záznamů o finančních aktivitách společnosti nebo jedince. Cílem účetnictví je
jednoduše zaznamenat a shrnout finanční transakce do použitelné formy, která poskytuje
finanční informaci o firmě nebo jedinci.
Modul 7 „E-Business”
Digitální zákaznická přípojka (DSL): (Digital Subscriber Line) se vztahuje ke skupině
technologií, z nichž nejběžnější je ADSL neboli asymetrická linka (Asymmetric Digital
Subscriber Line). DSL využívá Vaši telefonní přípojku pro zajištění vysokorychlostního
internetového přístupu. Umožňuje hlasovou komunikaci a vysokou rychlost přenosu dat na
stejné lince zároveň.
Digitální síť s integrovanými službami (ISDN): (Integrated Services Digital Network) posílá
data přes digitální telefonickou přípojku do národních a mezinárodních destinací. Může
posloužit k pokrytí veškerých internetových, telefonních a faxových potřeb malé společnosti.
Doména: jméno, které identifikuje jednu nebo více IP adres. Jména domén se používají
v URL pro identifikaci konkrétních webových stránek.
E-business: (elektronický obchod): se široce vztahuje na používání technologií, především
informačních a komunikačních technologií (ICT), které zlepšují nebo pomáhají zlepšit
obchodní aktivity a procesy, včetně výzkumu a vývoje, zásobování, designu a vývoje,
provozu, výroby, marketingu a prodeje, logistiky, řízení lidských zdrojů, financí a integrace
hodnotového řetězce.
E-business plán: dokument, který uvádí typ a úroveň elektronického podnikání, kterým se
bude firma zabývat.
E-komerce (elektronická komerce): pojem s užším významem, než e-business. Vztahuje
se na použití Internetu pro objednání a placení zboží nebo služeb. Tudíž e-komerce je
podskupinou e-businessu.
Linux: alternativní operační systém k Windows. Je vyvíjen se zdrojovým kódem k volnému
použití pro každého – obvykle se o něm mluví jako o „open source“. Linux může být
používán na stejných typech počítačů jako Windows.
Poskytovatel připojení k Internetu (ISP): (Internet Service Provider) je jakákoli organizace,
přes kterou můžete získat přístup na Internet. Může se jednat o vzdělávací instituci nebo
zaměstnavatele, ale ISP jsou obvykle komerční nebo společenské organizace, které nabízí
širokopásmový nebo vytáčený přístup, obvykle s dalšími službami, jako je web hosting a email.
208
Řízení vztahů se zákazníky (CRM): (Customer Relationship Management) je obchodní
strategie zaměřená na zákazníky s cílem maximalizace ziskovosti, příjmů a spokojenosti
zákazníků. CRM zdůrazňuje všechny aspekty vztahu společnosti se zákazníky, ať se týkají
prodejů nebo služeb.
Web: skupina webových stránek, obrázků, videí a dalších digitálních aktiv, které jsou
hostovány na jednom nebo několika webových serverech a obvykle dostupné
prostřednictvím Internetu.
Modul 8 „Business plán”
Analýza konkurence: ohodnocení silných a slabých stránek současných a potenciálních
konkurentů.
Bod zvratu prodej: výsledek vynásobených ročních tržeb ve Výkazu zisků a ztrát ročními
pevnými náklady a vydělených ročními tržbami bez ročních proměnných nákladů.
Bod zvratu výroba: výsledek vydělení bodu zvratu tržeb cenou prodejní jednotky
Business plán: písemný dokument uvádějící konkrétní obchodní cíle a důvody, proč věříte,
že jsou cíle dosažitelné. Definuje podrobný akční plán na určité časové období a rozpočet na
dosažení těchto cílů. Může také obsahovat základní informace o organizaci nebo týmu, který
o dosažení těchto cílů usiluje.
Finanční analýza: posouzení realizovatelnosti, stability a ziskovosti podniku, části podniku
nebo projektu.
Komunikační plán: klíčový plán podniku, který se zaměřuje na zajištění, aby všechny
segmenty posluchačů obdržely informace, které jsou pro ně relevantní. Skládá se ze dvou
součástí: strategie identifikování a dosažení posluchačů, klíčové zprávy, hlavní plány a cíle
komunikační činnosti a akční plán, který poskytuje podrobnosti strategickému rámci spolu
s ukazateli plnění plánu.
Marketing: aktivity související s identifikací konkrétních přání a potřeb cílového trhu
zákazníků a uspokojováním těchto zákazníků lépe, než konkurence. To zahrnuje průzkum
trhu zákazníků, analyzování jejich potřeb a činění strategických rozhodnutí o designu
produktu, stanovení cen, propagaci a distribuci.
Operace: procesy používané k dodání výrobků a služeb společnosti na trh a mohou
zahrnout výrobu, dopravu, logistiku, cestu, tisk, poradenství, poprodejní servis atd.
Plán peněžních toků / příjmů a výdajů: (Cash-flow plan) ukazuje rovnováhu nebo
nerovnováhu mezi toky peněz do podniku a z podniku za měsíc.
Procento hranice rentability: výsledek vynásobení ročních konstantních nákladů číslem
100, vydělení ročními tržbami bez proměnných nákladů.
Projektovaný účet zisků a ztrát: tento účet ukazuje, jak si podnik vede v oblasti prodejů,
nákladů a ziskovosti. Může být vytvářen na účetní období jednoho roku nebo měsíčně.
Průzkum trhu: proces systematického shromažďování, zaznamenávání a analyzování dat a
informací o zákaznících, konkurentech a trhu. Dobrý průzkum trhu by měl být cenově
209
efektivní způsob, jak objevit, co Vaši zákazníci chtějí, a přizpůsobit výrobky a služby tomu, co
zákazníci potřebují.
Rozvaha: výkaz aktiv a pasiv poskytující finanční obráz podnikání k určitému datu, například
ke konci roku.
Shrnutí business plánu: (Executive Summary) podává čtenářům a potenciálním investorům
stručný popis klíčových součástí business plánu.
Trh: Trh je skupina současných a potenciálních kupců výrobků nebo služby.
Výnosnost prostředků vložených do projektu: (return on investment - ROI) kalkulace
ziskovosti projektu.
210

Podobné dokumenty

Zápis z členské schůze družstva konané

Zápis z členské schůze družstva konané souh|as5 nákupemdomuč.p.91 94/|V,uIiceMírovésídIiště,

Více

zpětný odběr

zpětný odběr ulici v Bohumíně. Nový domov v něm našlo šest lidí – tři ženy a tři muži s duševním onemocněním. »Naši klienti se na nové bydlení připravovali postupně déle než dva roky ve cvičném bytě. Přechod do...

Více

Za rok 2007

Za rok 2007 V rámci vydavatelské činnosti pokračovalo vydávání odborného časopis Zemědělská škola – Pôdohospodárská škola. Ttransfer odborných zemědělských a potravinářských informací byl zajišťován provozem w...

Více

openMagazin 4/2009

openMagazin 4/2009 to bude, ještě společnost neoznámila. V červnu by

Více

Malé a střední podnikání a jeho institucionální podpora ze stran

Malé a střední podnikání a jeho institucionální podpora ze stran Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Více

Sedlacek_ATOS

Sedlacek_ATOS ▶cca 76,400 konzultantů ve 47 zemích

Více