Náwěští.

Komentáře

Transkript

Náwěští.
636
Zpráwa o českém Museum.
Náwěští.
Nákladem Matice české následující spisy w у dány jsau,
a w knihkupectwí Kronbergerd a liiwnáče odbírati se mohau
Ferdinanda Hyny Dušeslowí zkušebné. Malé encykl.
díl IV.
Ant. Marka, Základní ßlcsofc. Logika. Metafsika.
Nowoč. biblioL číslo IV.
Druhé wydání prwního i druhého swazku časop.
mus. na rok 1843.
Tam též p. p. zakladatelům se wydáwá Mapa Krá­
lowstwi Uherského, od W . Merklasa.
Pilně se pokračuje w tisku Wýboru literatury české,
tak že dílo to buďto na konci běžícího, aneb na začátku
příštího roku welectěným p. p. Zakladatelům na rok 1844.
do rukau se dostane.
W
Praze dne 3. Října 1844.
O d Sboru česk. Museum pro řeč a literaturu českau.
Nowé knihy.
(Ceny we stříbře.)
1. Časopis pro katol. duchowenstwo. Wydáwán od kníž. arcibisk.
Kons. Pražské. X V I L ročník, sw. 2. weh 8. 1844.
2. Ponaučné listy pro polní hospodáře a řemeslníky w Čechách.
W y d á w á n od cis. kr. wlast. hosp. spol. sw. 7. 8. 9. 10. po 6 kr.
3. Zábawy nedělní, čili prostonárodní wyučowání w silozpytu.
O d Dra. F. S. Kodyma. Část prwní, sw. 5. a 6. po 10 kr..
4. Sebrané spisy Jos. К. Tyla. Powidky, nowely, obrazy a ara­
besky. Tisk kníž. arcib. knihtisk. 1844. Sw. 1. 2. 3. 4. Seš. po 20 kr.
5. Poslední Čech. Nowela od Jos. К. Tyla. Sw. L a 2. W Pr.
Nákladem Calve'skeho knihkupectwí 1844.
6. Prostonárodní dějepis české země. O d J. B. Malého. Swazek.
3. W Praze, tisk a sklad Jar. Pospíšila. 1844. Seš. za 10 kr., na
sprostším pap. za 8 kr.
7. Překlady klassiků wšech národu a časů, wěd a umění. Číslo
IV. Překladu z řeckého číslo 2. Homérowa Odyssea. Přel. od Anton.
Lišky. W Praze 1844. Str. X V I a 365 w 8. Tisk J. Pospíšila. Seš.
za 1 zh 50 kr.
8. Bibliotéka mládeže. Spisek к poučení i к obweselenh W y d á ­
wán od Jos. W ě n c . Wlasáka, sw. 4. W Praze 1844. Nákh Jar. Po­
spíšila. Str. 68 w 12. seš. za 8 kr.
9. Archiv český, čili staré písemné památky české i morawské.
Z archi-vůw domácích i cizích sebral a wydal Fr. Palacký. Díl Ш
Sw. 3.a 4. W Praze 1844.
Ю. Malá encyklopedie nauk. Náklad, česk. Museum. Ferd. Hyny

Podobné dokumenty