ZDE.

Komentáře

Transkript

ZDE.
HIG H F IDE L I T Y
Top pro nový rok
SE S TAVA Z IN TE G ROVA N É H O ZE S I LOVA Č E D EN O N P M A - 2 010 A E A SAC D /C D PŘ E H R ÁVAČ E D enon C D - 2 010 AE
55 990 Kč ( z e s ilo v a č ), 55 990 Kč ( p ř eh r á v a č )
V čele flotily audiokomponentů japonské značky Denon se letos na podzim objevily nové vlajkové lodě,
jejichž typové číslo nějaký čas určitě nezapomenete. Integrovaný zesilovač PMA-2010AE a SACD/CD
zesilovač
DCD-2010AE.
ové rekordéry
nepicházejí s Ïádn˘mi sické rozdûlení nahrávky na dvû ãásti, kter˘m a fotografiemi v JPEG. Nedûlejme v‰ak Ïádné
N
V
závaÏnûj‰ími novinkami a jde tedy spí‰e
o obou
kaÏdoroãní
případech
inovaãní
jde o proces.
nové nástupce
Platí to
i o DMR-E55
„dvoutisícových“
(jehoÏ pedprodejní
modelů z řady
vzorek
AE s chajsme
získali),
rakteristickou
kter˘ stejnûvlnkou
jako jeho
při horní
pedchÛdci
hraně. -ZpraE30
cování
a E50 (viz
je precizní,
str.???) čelní
- nemá
panely
rozhraní
z masivního,
FireWirejema je
ně
tedy
broušeného
urãen jakohliníku,
vstupnía veškeré
model pro
ovládací
ty, kteí
prvky
by
jsou
nûco kovové.
takového
Vybírat
stejnûlze
nevyuÏili.
tradičně ze dvou verzí:
v barvě kovu (Premium Silver) a v černém eloxování.
Xjaksaskj
To nejdůležitější
asjaskasj
v případě nejmladší generace
Mezi top
kosmetické
modelů Denon
zmûnypředstavuje
patí úprava
mnoho
ovládání
inovací
vãetnû
i technických
Direct Navigatoru
fines.
slouÏícího pro práci
s nahrávkami, jiÏ zajímavûj‰í novinkou je
zv˘‰enído
Hrom
kapacity
police
aÏ na ‰estnáct hodin oproti
dívûj‰ím
Na
přehrávač
dvanácti,
jako základní
záznamkámen
uÏ v‰ak
audiofilské
má velmi
nízkouzapomeňte,
věže
kvalitu. Naopak
protože
nikde
zesilovač
jsem nena‰el
má velikost
klaXXL, tedy větší hloubku i odpovídající hmotnost,
a tak si říká o fortelný hudební nábytek. Zvýšené
pozornosti se dostalo konstrukci šasi na čtyřech
odpružených patkách. Vnitřní prostor dělí šest
samostatných bloků, což minimalizuje možné
elektromagnetické interference, ale také dále
zvyšuje tuhost skříně. Transformátory společně
s chladiči a dalšími prvky dostaly přímé „mechanické zemnění“: nacházejí se co nejblíže pevné
základně a jsou rozmístěny i přichyceny tak, aby
byl účinně
snížený
vliv vnitřních i vnějších vibrací.
popisek
TXT................
C
44
HF1.indd 44
STEREO & VIDEO
pedchozí modely disponovaly, ale to se jistû
Množné
je‰tû zmûní.
číslo u transformátorů je na místě, protože
âelnímu,
koncepce
takka
PMA-2010AE
prázdnému
odpovídá
panelu nyní
symetricvévokému
dí tmavé
uspořádání
plexisklo kryjící
a pro jak
kladnou
vozík amechaniky,
zápornou tak
větev
displej.
slouží
Vpravo
vždy nahoe
jedno robustní
se tentokrát
trafo ocitlo
v provedení
pímé
EI,
nahrávání
což je „klasická“
z pedem konstrukce
nastavenéhomagnetického
zdroje, coÏ je
obvodu,
u DVD-RAM
odolná
naprosto
vůči pronikání
spolehlivá
vysokofrekvenčnífunkce. Na zadní
ho
stranû
rušení
jsou
z elektrické
jako obvykle
sítě. jen
Trafa
optick˘
jsou vybavena
digitální
technologií
v˘stup a analogové
LC (Leakage
cinche,
Cancelling)
k Ïádn˘m
přispívající
velk˘m
k nízké
zmûnámúrovni
oprotišumu
pedchozím
a mají modelÛm
oddělená vinutí
nedo‰lo
pro
analogové
ani u dálkového
a řídicíovladaãe
obvody. K filtraci
(pibylo usměrněného
tlaãítko Audio
napětí
pro pímou
sloužízmûnu
dva velké
jazyka,
kondenzátory,
naopak chybí
každý
tlaãítko
o kapro titulky a vysunutí vozíku).
Pepracované menu toho sice neumí o moc
víc (tu‰ím v‰ak, Ïe v˘bûr náhledového obrázku
scény díve chybûl), ale je zkrátka jiné. Základní
menu se mi zdálo ménû pehlednû uspoádané,
navíc novû obsahuje tzv. submenu se
samostatn˘m tlaãítkem na dálkovém ovladaãi,
byÈ vût‰inu ãasu nedûlá zhola nic. Osobnû bych
daleko radûji pivítal dotaÏení starého stylu ovládání vãetnû toho, aby se pi stihu koneãnû dalo
skoãit na scénu pomocí pímého zadání ãasu.
Vylep‰ení je zjevné u hudby v MP3, kde E55
kupodivu nevadily dlouhé názvy, a pestoÏe pohyb po adresáích je tak trochu zvlá‰tní, zvykl
sem si. Zato jsem mûl potíÏe s DVD-RW disky
definitivní závûry, jednalo se ppece jen
o pedpremiérov˘
pacitě 12 000 μF,vzorek.
které pro Denon zakázkově
vyrábí
DMR-E55,
firma Nichicon.
kter˘ nahrává
Zesilovač
na DVD-RAM
v zapojení nebo
Ultra
DVD-R,
High Current
nebude
MOSnabízet
Single-Push-Pull
nic extra nového,
má výkonové
to je
zejmé
tranzistory
uÏ teì.
řízené
Pro nûkoho
polem v koncovém
mÛÏe b˘t vylep‰ením
stupni, jež
pepracované
zvládají vysoké VBR,
proudové
ov‰em
špičky
musí
signálu
mít kvalitní
a jejich
televizní
pracovní charakteristiky
píjem. Nejvût‰í
se lépe
zmûnou
vyrovnávají
tak zjevnû
s nábude
růstem
cena,
zkreslení
která v oblasti
je uÏ teì v˘borná
limitace.a která
Ve skříni
navíc
nask˘tá
jdete několik
nadûji na brzké
desek s tištěnými
pokoení spoji
patnáctitisícové
s nezbytnýhranice.
mi drátěnými
A to by
propojkami.
pi vysok˘ch
Uspořádání
kvalitáchkoncových
DVD-RAM
urãitû
stupňů,stálo
kteréza využívají
to. A aby
výběrové
se nezdálo,
diskrétní
Ïe jsem
součástky,
na E55 je
nenechal
symetrické,
nitku s suchou:
krátkými
bude
proudovými
to urãitû
v˘born˘ rekordér, jen míra inovace oproti
pedchozí verzi se mi zdá ponûkud nízká.
Bohumil Herwig
10||2 2010
1
009
21/12/09 21:54:56
HIGH F IDE L I T Y
Na čem se testovalo
Komponenty Denon propojily kabely Xsymphony
Pure Silver Fantasy, výstup zesilovače s reprosoustavami Cabasse Bora, které jsem střídal s redakčními
referencemi Sonus faber Concertino Domus, pak Alpha Hybrid téže značky. Jako testovací jsem vybral
mj. SACD Deep Purple: Machine Head (EMI, reed.
2003), Wayne Horvitz Gravitas Quartet: Way Out
East (Songlines, 2006) a Karlheinz Stockhausen:
Stimmung (Harmonia mundi/Classic, 2007).
Netopýří ucho:
Netopýří ucho
Přechod SACD přehrávače DCD-2010AE na
dvaatřicetibitovou platformu s sebou přinesl dříve
neslýchané detaily i jemné nuance, zobrazení
prostoru nahrávky i oddělení jednotlivých nástrojů
jsou analytické, ale nikoli „studené“. V páru se
zesilovačem PMA-2010AE se sestava Denon
vyznačuje neutrálním, ale současně i muzikálním
projevem. Nárůst mikro– i makrodynamiky je
excelentní. Superlativy platí nejenom pro reprodukci
SACD, ale i CD, a nové dimenze se coby „vedlejší
produkt“ otevírají komprimovanému audiu.
-pvdráhami. Pro regulaci hlasitosti slouží potenciometr ALPS s logaritmickým průběhem a přesným
souběhem drah. Regulovat můžete basy, výšky
a vyvážení kanálů, korekce lze přepínačem Source Direct také vyřadit. S ohledem na minimální
rušení signálu se v klidovém stavu vypíná řídicí
mikroprocesor. Otočný volič ovládá sedm vstupů:
šest linkových a Phono (předzesilovač pro přenosku počítá s typy MM i MC). Zesilovač je vybaven rovněž nezávislým voličem nahrávání pro
rekordér (Rec Out Selector), který je v základní
poloze vypnutý.
Na zadním panelu najdete konektorové pole,
osazené vesměs pozlacenými konektory cinch,
kromě linkových vstupů a výstupů zde nechybí
výstup z předzesilovače (Pre out) a vstup koncového stupně (Power amp direct, spínaný na předním panelu). Nevyužitý gramofonový vstup je
vzhledem k jeho citlivosti zkratován proti zemi.
Pro propojení s gramofonem se zde nabízí i zemnící svorka. Čtyři páry pozlacených šroubovacích
terminálů, jež po „odzátkování“ zvládnou i reprokabely s banánky, umožňují připojit až dva páry
reprosoustav, případně jediný bi-wiringově. Veškeré funkce lze ovládat ze štíhlé kovové dálky
RC-1138.
Osm bitů navíc
Tuhé šasi SACD/CD přehrávače DCD-2010AE
nijak nezaostává za zesilovačem: základna na
čtyřech odpružených patkách dostala dokonce
tři vrstvy, jež účinně absorbují vibrace, aby měla
centrálně umístěná, zapouzdřená mechanika
Denon klid na čtení dat; je velmi tichá, což lze
vztáhnout i na servo, obsluhující nízký podavač
disků, který tvoří přesný hliníkový výlisek. K napájení analogových a digitálních obvodů používá
přehrávač dva samostatné transformátory v provedení EI. Převratné je ovšem dvaatřicetibitové
rozlišení, které se vztahuje nejenom na vylepšenou firemní technologii Advanced AL32 Processing, jež řeší u digitálního audia kvantizační šum,
ale také na D/A převodník. Unikátní algoritmus,
který provádí „upgrade“ signálu na vzorkovací
kmitočet 192 kHz a rozlišení 32 bitů, prospívá
zvláště signálu z CD, nemluvě o audiu (včetně
komprimovaného) z externích zdrojů, pro něž
jsou k dispozici dva digitální vstupy vzadu, případně čelní digitální rozhraní USB. Novou topologii dostal i digitální filtr. Kvalitní řídicí „hodiny“
převodníku potlačují zkreslení typu jitter a šum
na minimální úroveň. Na výstupu pak audiosignál
při dvaatřicetibitovém rozlišení odpovídá hladké
křivce, jemné „schůdky“ předchozích generací
přehrávačů, jež pracovaly s rozlišením čtyřiadvacetibitovým, zmizely. Samozřejmostí je přepínání
vrstev u hybridních SACD, ale zřídka vídaná (tedy
spíše slýchaná) je možnost multikanálovou stopu
„downmixovat“ do sterea. Pro komprimované
audio slouží i funkce Compressed Audio Restorer, dopočítávající vyšší harmonické, které vzaly
za své během komprese. A bílý fluorescenční
displej s bodovou matricí zobrazuje rovněž informace z datové nadstavby SACD Text i tagy u sou-
Poslech rozhodnû nenudí, údiv stídal nad‰ení.
Zesilovaã nabízí ki‰Èálovû ãist˘, dynamick˘
a vyváÏen˘ poslech s preciznû podan˘mi basy
a pesnou lokalizací. S odpovídajícími reproboxy se
nestaãíte divit. V basech sebevûdom˘ zvuk
s mnoÏstvím detailÛ umoÏní pozorovat „turboefekt“:
kdyÏ kontrabas nebo tympány rázem zv˘‰ily
hlasitost (coÏ bylo díve vnímáno jako celkové
zv˘‰ení úrovnû), v˘razn˘ hlubok˘ tón krátkou dobu
víceménû maskoval ostatní. Nyní je to jinak:
najednou „vyjede“ basa ãi tympány a pesto
sly‰íte v‰echny ostatní nástroje poád ukázkovû
snadno. Poslech skupiny Beatles a capella (The
Persuasions) se v˘bornû hodí na testování ãistoty
reprodukce. Na hlasech – a nejlépe bez doprovodu
nástrojÛ – totiÏ snadno odhalíte nepirozené
zabarvení ãi agresivnûj‰í reprodukci, které jsou
obvykle sly‰itelné u nahrávek vokálních souborÛ.
âasto zde ru‰í zdÛraznûné sykavky. Nic z toho se
v tomto
nekoná,
pi hodnûfunkcí
„vytoãené“
borů
MP3pípadû
a WMA;
jas lzeanikorigovat
Dimmer, v režimu Pure Direct displej vypíná i se
svými digitálními obvody.
Na čem
se testovalo:
Vzadu najdete
analogový výstup a po dvou
párech digitálních výstupů i vstupů, ty jsou vždy
Na postu CD pehrávaãe alternovaly Teac VRDS 25
koaxiální
cinch mají
a Denon a optické.
DVD A1-XV,Veškeré
sestavu konektory
dále doplnily
povrchovou
úpravu
pozlacením.
zde nechybí
reprosoustavy
Elac BS
602 X-JET, Ani
signálové
a síÈové
dálkový
ovladač
RC-1138,
kterýReference,
slouží v případě
kabely tvoily
Groneberg
Quatro
symetrick˘
kabel Black&White
NF 1202, z ady
tandemu
DCD-2010AE
s PMA-2010AE
jen jako
rÛzn˘ch diskÛ pipomínáme alespoÀ The
rezerva.
Pavel Víšek
INTEGROVAN Ý ZESILOVAČ
P M A -2 010 A E
výstupní výkon
kmitočtový rozsah celk. harm. zkreslení
odstup signál/šum vstupy
výstupy
příkon/Standby
rozměry (š x v x h)
hmotnost
2x 80 W (8 ohmů, 20–20 000 Hz,
THD 0,07 %)
výrobce neuvádí
0,01 % (-3 dB, 8 ohmů, 1 kHz)
108 dB (Source Direct, dle IHF-A)
6x linkový, phono (MM/MC),
power amp direct
2x linkový, pre out
310 W/<0,3 W
43,4 x 18,1 x 43,5 cm
24 kg
S A C D/C D P Ř E H R Á V A Č D C D -2 010 A E
přehrává
CD, CD-R/RW, SACD, MP3, WMA
kmitočtový rozsah 2–50 000 Hz (SACD, – 3 dB)
celk. harm. zkreslení 0,0008 % (1 kHz, 20–20 000 Hz)
LEBEN CS-300
odstup signál/šum 119 dB (dle IHF-A)
v˘kon
2x 12 W
vstupy
USB, digitální: koaxiální a optický
zkreslení
0,7 % (pi 10 W)
výstupy
linkový, digitální: koaxiální a optický
kmitoãtov˘ rozsah 15 Hz – 100 kHz (0/-2 dB)
příkon/Standby
33 W/<0,3 W
vstupní citlivost
600 mV
rozměry (š x v x h) 43,4 x 13,7 x 33,6 cm
rozmûry (‰ x v x h) 360 x 140 x 270 mm
hmotnost
13,5 kg
hmotnost
10 kg
web
www.eurostar-ostrava.cz
web
www.leben-hifi.com,
www.denon.eu
panskydvur.unas.cz
vynikající
Proč si ho
koupit?
V˘teãn˘ zesilovaã posbíral adu ocenûní, navíc
japonská dÛkladnost jeho konstrukce zaruãuje
bezchybn˘ provoz na desítky let.
Slovy Oscara Wilda... pokud se vždycky spokojíte
s tím nejlepším. Ve své třídě nová reference.
vynikající
Špičkové reprosoustavy
podmínkou.
Proč ji koupit?
SSTTEERREEOO && VVI D
I DEEOO 101 | 2 0010
09
HF1.indd 45
45
21/12/09 21:55:05

Podobné dokumenty

test ZDE - Eurostar

test ZDE - Eurostar výrobce neuvádí, ale hmotnost soustav Vento 880 DC je skoro stejná jako u rozměrnějších

Více

Bez názvu-4

Bez názvu-4 Aby koneãky nebyly podtoãené (obr. 29), ale hladké a rovné, pozvolna posuÀte vysou‰eã aÏ ke koneãkÛm bez podtáãení, a za souãasného stlaãení tlaãítka studeného vzduchu v této pozici setrvejte po do...

Více

LYNGDORF MILLENNIUM MK IV - Test magazínu High

LYNGDORF MILLENNIUM MK IV - Test magazínu High z CD), řídící rozhraní pro propojení s PC nebo laptopem (I/O RS232) a dva páry reproduktorových terminálů. Pochopitelně mě zajímalo, jak obejít nutnost mít digitální výstup na CD nebo gramofonu. Be...

Více

test ZDE - Eurostar

test ZDE - Eurostar finanční prostředky. Tlakově ohýbaná ozvučnice je dostupná v třešňové dýze nebo barvě červeného ořechu, o třídu výš vzhled ale zcela určitě vyšvihne provedení v černém klavírním laku, který si své ...

Více

LEDVICKÝ

LEDVICKÝ startu vypofiádal na v˘bornou: ujal se pfiekvapivû vedení pole o 15 formulích. V ãele v‰ak jel jen do 2.kola, kde jej Michal PetrÛ parádnû pfiedjel. Va‰ek je‰tû pfied dokonãením tohoto 2.kola Michalovi...

Více

AV NEWS AV NEWS

AV NEWS AV NEWS a najednou zjistíme, Ïe nám na konferenãním stolku narÛstá hromada dálkov˘ch ovladaãÛ. Po chvilce p˘chy nad tím, jak je na‰e domácnost vybavena, poleje pot asi i skalního pfiíznivce elektroniky. VÏd...

Více

Krautwire Guru S Pro

Krautwire Guru S Pro Poslechová zkušenost s Krautwire Guru měla zajímavý vývoj a zesumarizoval bych ji asi takto: První minuta Hmm, pěkně se s ním pracuje, člověk nemusí ani moc dávat pozor aby někde něco nepřiskřípnul...

Více

ZDE.

ZDE. dopočítána ze „zubatého digitálu“ směrem k původní analogové plynulosti) pomocí techlogie Advanced AL32 Processing (http://www.denon.com/glossary/2009/02/advanced-al32-p.html). Na výstupu si můžete...

Více