Ptačí oblast Broumovsko - Správa CHKO Broumovsko

Komentáře

Transkript

Ptačí oblast Broumovsko - Správa CHKO Broumovsko
Ptačí oblast
Broumovsko
Ptačí oblast Broumovsko
Sokol stěhovavý
Ptačí oblast Broumovsko leží ve stejnojmenné chráněné krajinné oblasti, která je výjimečná svojí skalnatou divočinou. Do Ptačí oblasti jsou zde proto zahrnuty známé
Adršpašsko-teplické skály, největší skalní město ve střední Evropě, neméně zajímavé Broumovské stěny a další
skalní území. Rozloha ptačí oblasti je 9128 ha. Předmětem ochrany jsou zde celoevropsky vzácní ptáci, kteří jsou
svým životem vázáni na skalní biotopy a rozsáhlé lesní
porosty – sokol stěhovavý a výr velký.
Náš snad nejkrásnější dravý pták, který je mimo jiné
znám svojí schopností velmi rychlého střemhlavého letu,
při kterém stíhá letící kořist.
Je tmavošedý, hruď má světlou s příčným vlnkováním,
které je u mladých ptáků podélně orientované. Na tvářích má charakteristický tmavý „vous“.
Ptačí oblast Broumovsko
K hnízdění využívá především výklenky a dutiny ve
skalních stěnách, dále i hnízda jiných ptáků a někdy
také výškové stavby. Snůšce tří až čtyř vajec předcházejí
výrazné svatební lety.
Sokoli v našich podmínkách hnízdí od konce března,
mláďata vylétávají z hnízda v průběhu června a poté jsou
rodiči ještě krmena. Obvyklou sokolí kořistí jsou ptáci
velikosti holuba.
Až do poloviny 20. století hnízdili sokoli pravidelně
na území České republiky. V 70. letech však u nás nebylo prokázáno jediné hnízdění.
Příčinami úbytku jsou rušení na hnízdištích, vybírání
vajec a mláďat, nezákonný lov a zejména kontaminace
tělních tkání pesticidy.
V poslední době se počet sokolů pozvolna zvyšuje
a v České republice hnízdí několik párů. Na Broumovsku jsou pozorovány 3 – 4 páry.
Kulíšek nejmenší
Sokol stěhovavý
V roce 2005 byla uzavřena část turistického okruhu
v Teplickém skalním městě. I díky pochopení veřejnosti se podařilo sokolímu páru po 47 letech vyvést v této
lokalitě tři mláďata.
Adršpašsko-teplické skály
Lidé přírodě, příroda lidem
Ptačí oblasti (zkratka SPA) jsou území vyhlášená podle
zákona 114/1992 Sb. v souladu se směrnicí Evropské
unie č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Spolu s evropsky významnými lokalitami vyhlášenými
podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
č. 92/43 EHS vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž
vybudování je jednou z povinností České republiky
jako člena EU. V České republice byla navržena
k ochraně celkem 41 ptačí oblast o celkové rozloze
706 000 ha (tj. necelých 9% rozlohy státu), z nichž
zatím bylo vyhlášeno 38.
Sýc rousný
Výr velký
Výr velký
Výr velký je největší evropská sova – v rozpětí dosahuje
až 170 cm při váze kolem 3 kg. Na jeho vzhledu jsou nápadná pera ve tvaru oušek na veliké hlavě s výraznýma
oranžovýma očima. Jeho celkové zbarvení je žlutohnědé
s tmavými skvrnami po celém těle.
Na Broumovsku využívá k hnízdění úkryty ve skalách,
mezi balvany nebo v lesních porostech. Může se přizpůsobit i druhotně vzniklým lokalitám, například v kamenolomech nebo na zříceninách. Jeho potravu tvoří hlodavci
i větší savci a ptáci. Loví zejména ježky, ostatní druhy
dravců a sov, v menší míře též drobnou zvěř. Jako predátor
byl u nás výr pronásledován a na začátku 20. století téměř
vyhuben. Díky zákonné ochraně se podařilo dosáhnout
pomalého zvyšování početnosti až do 90. let. V současnosti se vzestup jeho populační hustoty patrně zastavil.
V SPA Broumovsko žije přibližně 10 párů tohoto druhu.
c)
d)
cyan magenta yellow black
Stará bučina na úpatí stolové hory Bor
Na pestrou krajinu Broumovska je vázána celá řada dalších evropsky významných ptačích druhů. V bukových
porostech s dutinami po datlu černém žije sýc rousný.
V rozsáhlých lesích hnízdí i naše nejmenší sova kulíšek
nejmenší, o málo přesahující velikost vrabce. Ve starých
lesích s mohutnými stromy skrytě hnízdí čáp černý. Na
některé luční porosty je vázán chřástal polní, pták připomínající štíhlou koroptev.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko uvádí následující činnosti, ke kterým je v ptačí oblasti Broumovsko nutný
souhlas orgánů ochrany přírody:
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu
ochrany přírody lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné území obcí
a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití
b) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné
těžby a mechanizované práce v pěstební činnos-
ti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než
200 m od známého hnízdiště sokola stěhovavého
v době od 1. března do 30. června
provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné
těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než
200 m od známého hnízdiště výra velkého v době
od 15. února do 30. května
nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízdišť sokola stěhovavého a výra velkého
Bučiny v Broumovských stěnách
Chřástal polní
Vlastníci a správci lesů mohou výrazně přispět
k ochraně těchto druhů zajištěním klidového režimu
v hnízdním období, stejně jako horolezci respektováním vymezených lezeckých území. Všichni návštěvníci
a obyvatelé oblasti pak svým tichým pohybem v přírodě zejména v době hnízdění a celkovou ochranou jejich
prostředí.
Bližší informace k aplikaci nařízení vlády a k ochraně
vzácných ptačích druhů rádi podají nebo zprostředkují
pracovníci Správy CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
Police nad Metují
Informace o Ptačí oblasti Broumovsko na Internetu:
http://www.broumovsko.ochranaprirody.cz
webové stránky Správy CHKO Broumovsko
Sokol stěhovavý
Mládě výra velkého
http://www.spa-broumovsko.cz
webové stránky věnované Ptačí oblasti Broumovsko
Vydala Správa ochrany přírody,
Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Text: Správa CHKO Broumovsko
Foto: Alice Janečková, Vladimír Lemberk, Miroslav Lubas,
Josef Vrána, archiv Správy CHKO Broumovsko
Kresba sokola: Alice Janečková
Grafika: Josef Bitnar-JOBI design
Tisk: Tisk Ofset a. s. Úpice
Reliéf Broumovských stěn
Čáp černý s mláďaty

Podobné dokumenty

Břehové porosty a vodní plocha

Břehové porosty a vodní plocha statného a rybami se živícího ptáka, tedy konkurenta člověka. Proto také kormorán vymizel v průběhu 19. století z mnoha míst v Evropě. V současnosti je druh chráněný a na vzestupu. Legální odstřel ...

Více

p. Vacek - obec Žďár nad Metují

p. Vacek - obec Žďár nad Metují Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti a závazná stanoviska dotčených orgánů, musí být v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak s...

Více

GLASMINA 43

GLASMINA 43 Po odpoutání pumy od letounu dojde přes kolíkový spoj OGŠR-1500, nebo prodlužovací kabel k přivedení impulzu na stopovku a do zapalovače. Po 6 až 13 sekundách dojde v bezpečné vzdálenosti od letoun...

Více

2005 - Redpoint

2005 - Redpoint 69 REDPOiNT PEARL iZUMi 35 Kryštof VOŇKA 94 LOKO Trutnov 36 Matyáš SMOLÍK 93 SK BP LUMEN Úpice 37 David PLNÝ 93 MERIDA Machov 38 Alena SMOLÍKOVÁ 86 JKF Jaroměř 39 Pavel JIRÁSEK 92 SPARTAK Police n....

Více

ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS

ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS U babičky chodíme kreslit k rybníku. Je u něj moc hezky. Někdy přiletí čápy nebo raci. Z rákosý kvávají žábi. Máme tam také kamarádi. Chodějí tam chytat rybi. Bavíme se s nimi často až do večera a ...

Více