Český manuál (pdf 7MB)

Komentáře

Transkript

Český manuál (pdf 7MB)
OBSAH
1
Dříve než začnete .......................................................................................................... - 4 1.1 Vlastnosti................................................................................................................. - 4 1.2 Vybavení ................................................................................................................. - 5 2 Ovládání a funkce........................................................................................................... - 6 2.1 Čelní panel............................................................................................................... - 6 2.2 Zadní panel.............................................................................................................. - 7 2.3 Dálkové ovládání..................................................................................................... - 8 3 Propojení ........................................................................................................................ - 9 3.1 Propojení s TV a VCR ............................................................................................ - 9 3.2 Připojení paraboly ................................................................................................. - 11 4 MENU Přehled............................................................................................................ - 13 4.1
Instrukce MENU ............................................................................................. - 13 4.2
MENU HELP – význam tlačítek a symbolů použitých v MENU................... - 13 4.3
Struktura MENU ............................................................................................. - 14 5 Práce s menu................................................................................................................. - 15 5.1 První instalace ....................................................................................................... - 15 5.2
INSTALACE................................................................................................... - 17 5.2.1
Parabola....................................................................................................... - 17 5.2.2
Automatická prohlídka –AUTO SCAN ...................................................... - 21 5.2.3
Ruční vyhledání - Manual Scan ................................................................. - 22 5.2.4
Editace Transponderu.................................................................................. - 24 5.3
VOLBY – Option ............................................................................................ - 24 5.3.1
TV Výstup ................................................................................................... - 24 5.3.2
JAZYK ........................................................................................................ - 25 5.3.3
Nastavení času (Time Setting) .................................................................... - 25 5.3.4
Rodičovský zámek – PARENTAL CONTROL.......................................... - 26 5.3.5 OSD DISPLAY průzračnost a doba zobrazení informaci na obrazovce TV ..... - 27 5.4
Kanál – CHANENEL...................................................................................... - 27 5.4.1
Uspořádání – SORTING ............................................................................. - 27 5.4.2
Rezervace programů.................................................................................... - 28 5.4.3
Vymazání – delete....................................................................................... - 29 5.5
Nastavení pro pokročilé – Advanced .............................................................. - 29 5.5.1
Obnovení továrního nastavení – Reset factory Default .............................. - 29 5.5.2
OTA – aktualizace software........................................................................ - 30 5.5.3
Přepis programů do jiného přijímače – Channel upload ............................. - 30 5.5.4
Přepis programového vybavení do jiného přijímače – S/W Upload........... - 31 5.6
Stavové slovo přijímače – STATUS ............................................................... - 31 5.6.1
INFORMACE ............................................................................................. - 31 5.6.2
CI SLOT 1,2 (pouze u modelu CI).............................................................. - 31 6
Zobrazování informací ................................................................................................ - 32 6.1 Informační okénko (proužek) – BANNER INFORMATION .............................. - 32 6.2 Přepínání TV a Rádio............................................................................................ - 33 6.3 Zobrazení seznamu TV a Rádio programů ........................................................... - 33 6.3.1 Sledovací režimy – Wathing Mode.................................................................... - 34 6.3.2 Režim vymazávání kanálu – Delete mode ......................................................... - 35 6.3.3 Režim přesunu kanálu – Remove mode ............................................................. - 35 6.3.4 Změna jména kanálu – Rename mode ............................................................... - 36 6.3.5 Režim uzamčení – Lock mode ........................................................................... - 37 6.3.6 Režim skupin kanálů – Group mode .................................................................. - 37 -
-2-
7
6.4 Volby – Option...................................................................................................... - 37 6.4.1 Jazyk zvukového doprovodu – AUDIO LANGUAGE...................................... - 38 6.4.2 Jazyk teletextu – TELETEXT LANGUAGE..................................................... - 38 6.4.3 Jazyk titulků – SUBTITLE LANGUAGE ......................................................... - 38 6.5 Režim zvuku a obrazu – A/V+.............................................................................. - 38 6.5.1 Režim zvuku – Audio mode............................................................................... - 39 6.5.2 Režim obrazu – Video mode .............................................................................. - 39 6.6 Oblíbené programy – Fav...................................................................................... - 39 6.6.1 SATELIT............................................................................................................ - 39 6.6.2 Oblíbené programy – Favorite ........................................................................... - 40 6.7 A-Z ........................................................................................................................ - 40 6.8 EPG – elektronický průvodce ............................................................................... - 40 6.8.1 Informace EPG................................................................................................... - 40 Doplňující informace.................................................................................................... - 41 7.1 Potíže a jejich odstranění....................................................................................... - 41 7.2 Technická specifikace ........................................................................................... - 42 A. Tuner a demodulátor .............................................................................................. - 42 B. MPEG ..................................................................................................................... - 42 C. Konektory ............................................................................................................... - 43 D. Vf modulátor .......................................................................................................... - 43 E. Napájení .................................................................................................................. - 43 F. SLOT....................................................................................................................... - 43 H. Zapojení SCART.................................................................................................... - 44 7.3 Slovník .................................................................................................................. - 45 -
Bezpečnost práce s přijímačem
Nepokládejte na přijímač těžké předměty. Vyhněte se potřísnění přijímače
organickými rozpouštědly. Během bouřky odpojte přijímač od sítě a
antény. Vyvarujte se pádu DO. Kouří-li se z přijímače okamžitě jej vypněte
a kontaktujte servis. Neumisťujte přijímač na slizké a kluzké povrchy.
Chraňte přijímač před vlhkem. Odstraňujte prach a vyvarujte se pádu
kancelářských svorek a jiných kovových drobností do přijímače.
Neodstraňujte kryt přijímače. Opatrně vytahujte kabel ze zásuvky.
Neumisťujte v blízkosti přijímače magnety (reproduktory). Přijímač
umisťujte na místo s dobrou ventilací vzduchu, vyvarujte se přímému
slunečnímu záření a vodě. Vyhněte se teplotám vyšším jak 30 oC a nižším 5
o
C.
-3-
1 Dříve než začnete
1.1 Vlastnosti
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Brilantní grafika na obrazovce.
MPEG –2 & plná slučitelnost s DVB.
MPEG –2 VIDEO ([email protected]), MPEG – 1 Audio úroveň 1, úroveň 2.
RF – modulátor UHF 21 – 69 s PAL.
Logické řízení LNB.
SCPC/MCPC přijímané z C/Ku-pásma satelitů.
Digitální tuner s PLL.
Rozsah symbolové rychlosti 1- 45 Mbps a Vstupní frekvenční rozsah 950 – 2150
MHz.
ƒ DiSEqC 1.2 je podporováno.
ƒ S/PDIF AC3 Audio.
ƒ Uživatelsky přívětivé OSD MENU s plnou funkcí.
ƒ 256 barevné grafické uživatelské rozhraní.
ƒ Vícejazyčné MENU.
ƒ 4 místný 7 segmentový LCD display.
ƒ Proměnný rozměr obrazu 4:3, 16:9 s Pan Vektor nebo Letter Box.
ƒ EPG (elektronický průvodce) zobrazovanými informacemi o kanálech.
ƒ Teletext a podpora titulků (VB a OSD).
ƒ Instalovaný průvodce nastavením.
ƒ Kapacita paměti kanálů
(FTA.2500 kanálů, 500 transponderů)
(CI.4000 kanálů, 1000 transpondérů).
ƒ Oblíbené kanály a rodičovský zámek.
ƒ Rozhraní RS 232 C pro upgrade (aktualizaci) systémového software.
-4-
1.2 Vybavení
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Audio/Video kabel
Manuál
Dálkové ovládání
2 ks suchá baterie AAA
-5-
2 Ovládání a funkce
2.1 Čelní panel
1. Tlačítko POWER – přepíná přijímač on/off zap/vyp.
2. Tlačítka CH ▼▲ – v režimu sledování TV přepínají kanály, nebo v režimu MENU
přesunují kurzor nahoru/dolů.
3. 4 místný 7 segmentový zobrazovač LCD – zobrazuje číslo sledovaného kanálu nebo
v režimu STAND BY (pohotovost) zobrazuje místní čas.
-6-
2.2 Zadní panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DISH IN – koaxiální zásuvka pro připojení satelitní parabolické antény.
LOOP OUT – koaxiální zásuvka pro připojení dalšího satelitního přijímače.
AERIAL IN – koaxiální zásuvka pro připojení TV antény.
TV OUT – koaxiální zásuvka pro připojení běžného TV.
RS 232 – konektor pro připojení SET TOP BOXU nebo PC.
AUDI, VIDEO – zásuvky typu cinch pro připojení audio/video. Červený a bílý
konektor AUDIO L/R a žlutý konektor VIDEO.
7. S/PDIF – propojení S/PDIF s Dolby Digital dekodérem signálu AC3,
8. Přívodní kabel – 90 až 240 V AC střídavých (auto-volba), 50 až 60 Hz,
9. Vypínač napájení.
-7-
2.3 Dálkové ovládání
Všechny funkce přijímače můžete ovládat dálkovým ovladačem.
1. Power – tlačítko pro zapnutí nebo
vypnutí přijímače.
2. TV/Rad – tlačítko pro přepínání mezi
TV a rádio.
3. TV/SAT – tímto tlačítkem volíte zda
DO bude ovládat TV nebo Sat.
4. Opt. – tlačítko, které umožňuje volby
typu: jazyk zvuku, jazyk teletextu,
jazyk titulků.
5. A/V+ - tlačítko, kterým přepínáte
rozměry obrazu (4:3, 4:3 Letter box,
16:9) a nastavujete režim zvukového
doprovodu (Levý, Pravý, Stereo,
Joint).
6. Fav – volba satelitu nebo oblíbených
programů.
7. A ~ Z – uspořádá programy
v abecedním pořadí.
8. Menu – zobrazí hlavní MENU a
výstup z okamžitého zobrazovacího
módu (EXIT All – výstup ze všeho).
9. EPG – aktivuje elektronického
průvodce kanály TV a rádio.
10. INFO – zobrazí informace
elektronického průvodce.
11. ▲/▼ – tlačítka pro posun kurzoru
v MENU nahoru nebo dolů.
12. ◄/► - tlačítka pro posun kurzoru
vlevo nebo vpravo, nebo změna nastavení v režimu menu.
13. OK – potvrzuje vaší volbu při nastavování, v režimu sledování TV nebo poslechu
rádia, stisknutím tlačítka OK vyvoláte zobrazení seznamu programů na obrazovku.
14. EXIT nebo RECALL – krok zpět nebo výstup z menu, nebo přechod na předchozí
kanál.
15. V+/- - zvýšení nebo snížení hlasitosti zvukového doprovodu.
16. P+/- - změna čísla kanálů nahoru nebo dolů, nebo volba další stránky v menu.
17. NUMERIC KEY (0 až 9) – tlačítka numerické klávesnice, volba čísla kanálu.
18. Puse – zmrazí pohyb na obrazovce.
19. Mute – zapnutí / vypnutí zvukového doprovodu.
-8-
3 Propojení
3.1 Propojení s TV a VCR
Propojení přijímače s TV prostřednictvím VF kabelu
1. TV anténu zapojte do zásuvky s označením AERIAL IN.
2. Vstupní zásuvku pro anténu na TV spojte se zásuvkou RF OUT na přijímači.
3. Propojte audio zásuvky TV a přijímače.
4. Přejděte do kap. 3.2 Připojení parabolické sat. antény a připojte parabolu.
Propojení přijímače s TV a VCR prostřednictvím VF kabelu
1. TV anténu zapojte do zásuvky s označením AERIAL IN.
2. Vstupní zásuvku pro anténu na VCR spojte se zásuvkou RF OUT na přijímači.
3. Propojte RF OUT na VCR s RF IN na TV.
4. Propojte zásuvky video a audio na TV s zásuvkami video a audio na přijímači.
5. Přejděte do kap. 3.2 Připojení parabolické sat. antény a připojte parabolu.
-9-
Propojení přijímače s TV a VCR prostřednictvím kabelu SCART
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TV anténu zapojte do zásuvky s označením AERIAL IN na přijímači.
Vstupní zásuvku pro anténu na VCR spojte se zásuvkou RF OUT na přijímači.
Propojte RF OUT na VCR s RF IN na TV.
Propojte zásuvky video a audio na TV s zásuvkami video a audio na přijímači.
Kabelem SCART propojte TV s přijímačem.
Kabelem SCART propojte VCR s přijímačem.
Přejděte do kap. 3.2 Připojení parabolické sat. antény a připojte parabolu.
- 10 -
3.2 Připojení paraboly
1. Jediná parabola
Koaxiální kabel od paraboly zapojte do zásuvky DISCH IN na přijímači.
2. Několik pevných parabol s přepínačem
Výstup přepínače parabol propojte se zásuvkou DISCH IN na přijímači.
- 11 -
3. Otočná parabola s motorem DiSEqC 1.2
Výstup polohovacího zařízení DiSEqC 1.2 propojte se zásuvkou DISCH IN na přijímači.
- 12 -
4 MENU Přehled
4.1 Instrukce MENU
Na DO stiskněte tlačítko MENU.
Různé položky MENU můžete volit tlačítky s označením ▲/▼,◄/►. Zvolená položka je
vždy podsvícená. Máte-li nastaveno potvrďte volby stisknutím tlačítka OK.
Chcete-li se vrátit o jednu položku menu zpět stiskněte rovněž OK.
Chcete-li režim MENU ukončit a vrátit se k sledování programu stiskněte OK.
4.2 MENU HELP – význam tlačítek a symbolů použitých v MENU
: používejte tlačítka ▲/▼
: používejte tlačítka P+ / P: používejte tlačítka ◄/►
: používejte tlačítko OK
: používejte tlačítka Opt, A/V+, Fav
: používejte tlačítko Exit/Recall
: používejte tlačítka 0 až 9.
- 13 -
4.3 Struktura MENU
Instalace
ƒ Parabola: před vyhledáním kanálů zvolte parabolu a nastavte LNB
ƒ Auto scan – automatická prohlídka: vyhledá kanály na zvoleném satelitu bez
zadávání speciálních parametrů.
ƒ Manual scan – ručně ovládaná prohlídka: vyhledá kanál s uživatelskými vstupními
parametry.
ƒ Transponder Edit: Vymaže, změní a přidá parametry satelitu nebo transponderu.
OPTION – Volby
ƒ TV Output – TV výstup: volba výstupů pro video a audio.
ƒ Language – jazyk: volba jazyků v menu, zvukovém doprovodu a v titulcích.
ƒ Time setting – nastavení času: nastavení aktuálního času.
ƒ Parental control – rodičovský zámek: změna hesla a nastavení omezení sledování
vybraných programů.
ƒ OSD display – zobrazení: nastavení doby zobrazení a průhlednosti informací
zobrazovaných na obrazovce současně s obrazem právě přijímaného programu.
Channel – kanál
ƒ Sorting – uspořádání: volba typu uspořádání kanálů, např. podle transponderu, podle
sítě, podle CAS.
ƒ Reservation – rezervace: rezervování kanálu na určitou dobu, kterou si můžete
nastavit.
ƒ Delete – vymazání: vymazání kanálů, satelitů, jmen CAS atd.
ADVANCE – rozšířené volby
ƒ Reset Factory Default: obnoví tovární nastavení paremetrů přijímače.
ƒ OTA: provede aktualizaci programového vybavení přijímače.
ƒ Channel Upload: umožňuje přenést nastavení kanálů z jednoho přijímače do druhého
nebo na PC.
ƒ S/W Upload: umožňuje přenést programové vybavení z jednoho přijímače do druhého
nebo na PC.
Status
ƒ Information: kontrola verze satelitního přijímače.
- 14 -
5 Práce s menu
5.1 První instalace
Pro Vaše pohodlí je v MENU k dispozici funkce First installation - První instalace.
Jednoduchá procedura nastaví Váš přijímač.
b) Tlačítky ▲/▼ zvolte jazyk.
c) Stlačte OK a přejděte k dalšímu kroku
procedury.
a) Tlačítky ▲/▼ zvolte požadovaný
kanál.
b) Volbu potvrďte tlačítkem OK.
I……………………………………………………………………………………………………………...
Když v 2. kroku instalace zvolíte ASTRA 1, HOTBIRD nebo ASTRA 1 + HOTBIRD nastavíte
obvyklé kanály těchto satelitů. Zvolíte-li scan others – prohlédni ostatní, můžete nastavit jiné
satelity a pak přejít k dalšímu kroku.
……………………………………………………………………………………………………………….
a) Požadovaný satelit zvolte tlačítky ▲/▼.
b) Volbu potvrďte tlačítkem OK.
- 15 -
a) Tlačítky ▲/▼ zvolte položku s označením LNB
Type.
b) Volbu potvrďte tlačítkem OK a přejděte k dalšímu
kroku.
a) Když používáte přepínač parabol, tak tlačítky ▲/▼
zvolte položku s označením DiSEqC.
b) Volbu potvrďte tlačítkem OK a přejděte k dalšímu
kroku.
a) Když nastavíte všechny parametry přepínače
antén, stiskněte OK a tím zahájíte prohlídku
kanálů.
Přejete-li si podrobnější popis uvedené procedury, prosím
přejděte k následující části návodu 5.2.
I ………………………………………………………………………………………………..………..
Chcete-li se při volbách vrátit o krok zpět, stiskněte tlačítko Opt a pak budete moci opravit
volby. Chcete-li proceduru První instalace přeskočit, stiskněte tlačítko EXIT.
…………………………………………………………………………………………………………..
- 16 -
5.2 INSTALACE
5.2.1 Parabola
a) Stisknutím tlačítka MENU si zobrazte hlavní
nabídku MENU.
b) Stiskněte OK a obdržíte sub-menu. Zobrazí se Vám
požadavek na vložení hesla. Všechny operace typu
Dish – parabola, Auto scan – aut. Prohlídka, Manual
scan – ručně řízená prohlídka a Editace
transponderu jsou při instalaci uzamčeny heslem.
Heslo nastavené při výrobě je „0000“.
a) Tlačítky ▲/▼ můžete volit jednotlivé položky
instalace: Dish – parabola, Satellite, Transponder
atd. Chcete-li zobrazit detailní informace o zvolené
položce menu použijte tlačítka ◄/►.
a) Stisknete-li jedno z tlačítek ◄/►, jak je znázorněno
v pravém horním rohu okna, zobrazí se Vám
předvolený seznam 32 satelitů.
b) Označíte-li kurzorem jeden ze zobrazených satelitů
a stisknete-li OK, tak v pravém sloupci obdržíte
jméno satelitu na němž budou vyhledány kanály.
Chcete-li vyhledávat kanály na jiném satelitu zvolte
v seznamu jeho jméno a stiskněte OK.
- 17 -
a) Je-li kurzor na položce SATELLITE a stisknete-li
◄/► zobrazí se seznam předvolených satelitů.
Stisknutím tlačítka OK zaměníte právě nastavený
satelit za satelit zvolený při nastavení paraboly.
a) Je-li kurzor nastaven na položce TRANSPONDER a
stisknete-li ◄/► zobrazí se seznam transponderů.
b) Stisknutím OK zvolíte jiný transponder. Když
zvolíte jedno z možných jmen satelitů, tak seznam
transponderů je automaticky změněn podle
zvoleného jména satelitu.
a) Je-li kurzor na položce LNB Power, tak stisknutím
◄/► můžete nastavit odpovídající způsob napájení
konvertoru. Normálně nastavujete 13/18 V, pouze
když je vzdálenost konvertoru větší než 60 m
nastavte 14/19 V.
a) Je-li kurzor na položce LNB Type můžete nastavit
typ konvertoru SINGLE nebo DUAL. Když
používáte konvertor typu SINGLE nebo DUAL
nastavujete frekvence přímo a jejich hodnoty
potvrdíte stisknutím OK. Když zvolíte hodnoty
frekvence 9750/10600, 9750/10750 nebo User
DUAL, tak je automaticky zvolen ovládací kmitočet
22 kHz, v ostatních případech musíte hodnotu zvolit
podle použitého přepínače.
- 18 -
a) V případě, že používáte přepínač antén, přesuňte
kurzor na položku Switch Type.
b) Když používáte přepínač typu DiSEqC 1,0, tak
zvolte DiSEqC.
c) V položce OPTION zvolte odpovídající typ.
a) V případě, že používáte přepínač antén, přesuňte
kurzor na položku Switch Type.
b) Když používáte přepínač typu DiSEqC 1,1, tak
zvolte SMATV.
c) Hodnotu kmitočtu vložte numerickou klávesnicí
(950 až 2150).
a) V případě, že používáte motor, přesuňte kurzor na
položku Switch Type.
b) Když používáte zařízení typu DiSEqC 1,2 motor,
tak zvolte MOTOR.
c) V položce OPTION můžete měnit polohu paraboly.
- 19 -
I…………………………………………………………………………………………………………….
DiSEqC 1,2 – volba parametrů:
ƒ Otáčení směrem na Východ – Západ (Move West-East): Stiskněte ◄/►.
ƒ Uložení pozice paraboly (Store Position): K uložení okamžité polohy paraboly
stlačte OK.
ƒ Jdi na pozici (Go to Position): Stlačte OK a motor nastaví parabolu na pozici,
která je uložená v paměti přijímače.
ƒ Jdi na polohu „0“ (Go to Reference): Stlačte OK a motor nastaví parabolu do
polohy „0“.
ƒ Nastav Západní limit (Set West Limit): Stlačte OK a motor nastaví parabolu do
polohy West Limit.
ƒ Nastav Východní limit (Set East Limit): Stlačte OK a motor nastaví parabolu
do polohy East Limit.
ƒ Změnit Limit (Enable Limit): Stlačte OK k změně LIMIT.
……………………………………………………………………………………………………………….
(Nastavení West Limit a East Limit bude možné když Limit STATUS bude nastaven na
DISABLE)
a) V případě, že používáte motor USALS, přesuňte
kurzor na položku Switch Type.
b) Požadovaný typ polohovacího zařízení nastavte
tlačítkem ◄/►.
c) Změnu polohy zařízení typu USALS proveďte
v položce OPTION.
I…………………………………………………………………………………………………………..
Jdi na pozici (Go to position): Stisknutím tlačítka OK nastaví motor parabolu do pozice, která
je vypočítána ze zadaných hodnot zeměpisné délky a zeměpisné šířky.
………………………………………………………………………………………………………………
- 20 -
a) Kurzor nastavte na položku GO TO.
b) Tlačítkem ◄/► zvolte AUTO
SCAN nebo MANUAL SCAN a
stlačte OK.
5.2.2 Automatická prohlídka –AUTO SCAN
Kanály můžete vyhledávat, když je anténa konfigurována pro zvolený satelit.
a) Užitím tlačítek ▲/▼ označte satelit, jehož kanály chcete vyhledat. Pak stiskněte OK.
b) Zkontrolujte zda jsou označeny všechny satelity,
které chcete prohledávat.
c) Stlačením ◄/► a ▲/▼zvolte parametry
prohledávání a stiskněte OK.
d) Chcete-li spustit proces vyhledávání kanálů,
nastavte kurzor do pozice START SCAN a
stiskněte OK.
a) Stláčením ◄/► a ▲/▼ zvolte FREE+CAS nebo
CAS.
b) Stiskněte tlačítko s označením OPT, zobrazí se
Vám nabídkové okénko.
c) Stláčením ▲/▼ zvolte co si z CAS přejete.
d) Stiskněte OK.
e) Chcete-li spustit proces vyhledávání kanálů,
nastavte kurzor do pozice START SCAN a
stiskněte OK.
- 21 -
a) Vyhledané kanály jsou zobrazovány na obrazovce
TV. V levém okně jsou zobrazovány TV kanály a
v pravém radiové kanály. Bílé kanály jsou nově
nalezené kanály, kdežto černé kanály jsou kanály již
uložené v paměti přijímače, nalezené při
předchozích vyhledáváních.
a) Stisknete-li během prohledávání tlačítko OK,
zobrazí se Vám dotazovací okénko.
b) Chcete-li nové nalezené kanály uložit do paměti
přijímače zvolte v nabídce YES.
5.2.3 Ruční vyhledání - Manual Scan
a) V položce Go To změňte volbu na
Manual Scan.
b) Stiskněte OK a ruční prohlídka začne.
- 22 -
I - …………………………………………………………………………………………………………
ƒ Parabola (Dish): Zvolte satelit, který chcete ručně prohledat.
ƒ Kmitočet (Frequency): Zadejte kmitočet transponderu, který chcete ručně
prohledat.
ƒ Polarita (Polarita): Zadejte polaritu transponderu, který chcete ručně
prohledat.
ƒ Symbolová rychlost (Symbol RATE): Zadejte symbolovou rychlost
transponderu, který chcete ručně prohledat.
ƒ Poměr kódu (Code Rate): Zadejte poměr kódu transponderu, který chcete
ručně prohledat.
ƒ Prohlížecí mod (Scan Mode): V případě Free Channel Mode (volně dostupné
kanály) budou vyhledány pouze volně dostupné kanály. Kódované (placené)
budou z hledání vyloučeny.
ƒ TV nebo Radio (Type Service): Můžete zvolit TV, RADIO nebo TV a RADIO.
ƒ Prohledání sítě (Network search): Jestliže síť existuje, přijímač prohledá
několik transponderů podle indexové tabulky.
ƒ Vyhledávání s PID (PID search): Prohledávání používá Auto PID, Manual
DEC a Manual Hex. (PID zadaný v dekadické nebo v hexadecimální soustavě).
……………………………………………………………………………………………………….………
a) Zvolíte-li Manual Dec, obdržíte nabídkové okno.
b) Vložte hodnotu PID pro Video, Audio a PCR
prostřednictvím numerické klávesnice DO.
c) Stiskněte OK.
a) Zvolíte-li Manual Hex, obdržíte nabídkové okno.
b) Vložte hodnotu PID pro Video, Audio a PCR
prostřednictvím zobrazené klávesnice.
c) Potvrďte okénko v posledním řádku PID, stisknete-li
tlačítko RECALL na DO, nabídkové okno zmizí.
- 23 -
5.2.4 Editace Transponderu
a) Stisknutím tlačítka OPT zvolte na levé obrazovce
satelit nebo na pravé obrazovce transponder.
b) V nabídkovém okně zvolte jednu z možností
DELETE – Vymaž, EDIT – Uprav nebo ADD –
Přidej. (Satelit a transponder nemohou být
vymazány jestliže kanály zvoleného satelitu jsou
právě přijímány.)
c) Když stisknete OK, budou provedené změny
uloženy a menu editace bude uzavřeno.
5.3 VOLBY – Option
5.3.1 TV Výstup
a) Nastavení TV výstupu uskutečníte
pomocí tlačítek ◄/► a ▲/▼.
b) Když stisknete OK, budou provedené
změny uloženy a menu TV Output bude
uzavřeno.
I………………………………………………………………………………………………………………
ƒ TV Type (televizní norma): Podle typu Vašeho TV zvolte jednu z možností
(PAL, NTSC, PAL/NTSC)
ƒ SCART: Podle typu Vašeho TV zvolte jednu z možností (RGB, S-VIDEO,
CVBS)
ƒ TV Screen (rozměry obrazu): Podle typu Vašeho TV zvolte jednu z možností
(4:3, 4:3 Letter box, 16:9).
ƒ RF CH Number (číslo RF kanálu modulátoru): Zde nastavte číslo kanálu, na
němž Váš TV bude přijímat signál ze satelitního přijímače. Nastavíte-li 38,
bude satelitní přijímač vysílat na 38 kanálu pro Váš TV vše co přijímá ze
satelitu.
ƒ RF Output mode (televizní norma modulátoru): PAL (PAL B/g, PAL D/K, PAL
I).
ƒ AC3: Když v nastavení povolíte tento režim, budete poslouchat zvuk ve formátu
Dolby-digital přes dekodér AC3.
……………………………………………………………………………………………………………….
- 24 -
5.3.2 JAZYK
a) Nastavení jazyků uskutečníte pomocí tlačítek
◄/► a ▲/▼.
b) Když stisknete OK, budou provedené změny
uloženy a LANGUAGE - jazyk bude
uzavřeno.
I-……………………………………………………………………………………………….
ƒ Display: Nastavení jazyku v MENU
ƒ AUDIO 1-2: Nastavení jazyku zvukového doprovodu
ƒ SUBTITLE 1-2: Nastavení jazyku doprovodných titulků.
………………………………………………………………………………………………….
5.3.3 Nastavení času (Time Setting)
a) Nastavení času uskutečníte v tomto okně
pomocí tlačítek ◄/► a ▲/▼.
b) Když stisknete OK, budou provedené
změny uloženy a menu TIME SETTING
bude uzavřeno.
I ……………………………………………………………………………………………………………...
ƒ Time mode – režim hodin: TDT – hodiny ze satelitu
USER – hodiny nastavené uživatelem.
ƒ OFFSET : Nastavení posunu místního času vůči času GMT
ƒ Day light saving – úsporný režim jasu hodin: Úsporný režim je možný pouze
v případě, že je na staveno „ENABLE“ –povoleno.
ƒ Start day: Počáteční den úsporného režimu hodin.
ƒ End day: Poslední den úsporného režimu.
..................................................................................................................................................….
- 25 -
5.3.4 Rodičovský zámek – PARENTAL CONTROL
a) Přejete-li si změnit heslo, stiskněte ◄/►, následuje
dotazovací okno v němž zadejte nové heslo.
b) Zadání nového hesla uskutečněte numerickými
tlačítky na DO.
c) Aby změna hesla byla potvrzená musíte stejné heslo
zadat ještě jednou.
a) Úroveň (co všechno uzamknete) uzamčení zvolte tl.
◄/►.
b) Volbu potvrďte stisknutím tl. OK. Nastavená
úroveň rodičovského zámku bude uložená do
paměti a okno nastavení rod. Zámku bude uzavřeno.
Úroveň uzamčení nastavujte podle věku dítěte.
I …………………………………………………………………………………………………………….
ƒ View All – zobraz vše: Všechny kanály je možné sledovat volně bez zadání
hesla.
ƒ 7: Jsou uzamčeny kanály, které nejsou vhodné pro děti mladší 7 let.
ƒ 12: Jsou uzamčeny kanály, které nejsou vhodné pro děti mladší 12 let.
ƒ 15: Jsou uzamčeny kanály, které nejsou vhodné pro děti mladší 15 let.
ƒ 18: Jsou uzamčeny kanály, které nejsou vhodné pro děti mladší 18 let.
Při přepnutí přijímače na uzamčené kanály musíte vždy zadat heslo.
……………………………………………………………………………………………………………..
- 26 -
5.3.5 OSD DISPLAY průzračnost a doba zobrazení informaci na
obrazovce TV
a) Vaší volbu průzračnosti nastavte tlačítky ◄/►
a ▲/▼.
b) Volbu potvrďte stisknutím OK, tím uzavřete i
okno OSD DISPLAY.
I ……………………………………………………………………………………………………………...
ƒ BANNER Display TIME – doba zobrazení informačního pruhu: Můžete
nastavit 1 až 9 s.
ƒ SCREEN SAVER – spořič obrazovky: Spořič obrazovky chrání obrazovku TV
před poškozením v případě, že posloucháte rádio, nebo zobrazujete MENU.
Dlouhodobé zobrazení nepohyblivého obrazu obrazovku poškozuje. Máte
následující možnosti nastavení (Disable – spořič vypnut, spořič zapnut po 5,
10, 20, 30, 60, 120 minutách).
ƒ OSD MIXWEIGHT – průzračnost informačního pruhu (low - malá, midle –
střední, high – vysoká).
ƒ TELETEXT MIXWEIGHT - průzračnost teletextu (low - malá, midle –
střední, high – vysoká).
……………………………………………………………………………………………………………….
5.4 Kanál – CHANENEL
5.4.1 Uspořádání – SORTING
a) Typ uspořádání kanálů zvolte tlačítky ◄/►.
b) Stisknutím OK volbu uložíte a opustíte okno
SORTING.
I……………………………………………………………………………………………………………..
ƒ Transponder: Kanály jsou uspořádány podle transponderu.
ƒ NETWORK: Kanály jsou uspořádány podle poskytovatele.
ƒ CAS: Kanály jsou seřazeny v pořadí kódované a pak volně dostupné.
……………………………………………………………………………………………………………….
- 27 -
5.4.2 Rezervace programů
Až na 8 kanálech si můžete v zadaném dni a době rezervovat program, který v této době
nemůžete sledovat přímo.
a) Zobrazte si okno s označením RESERVATION a
stlačte tlačítko OPT. Pak prostřednictvím tlačítek
◄/► a ▲/▼ nastavte požadované reservace.
a) Stisknete-li tlačítko A/V+ můžete uskutečnit další
nastavení. Stisknete-li tlačítko FAV rezervaci
vymažete.
b) Máte-l všechny rezervace nastaveny, stisknutím tl.
OK je uložíte do paměti přijímače a uzavřete okno
rezervací.
Když se v rezervacích vyskytnou duplicity jste na to
upozorněni výstražnou zprávou a duplicitní rezervaci není
možné nastavit. V tomto případě musíte rezervaci uskutečnit
v jiné časové zóně.
- 28 -
I ……………………………………………………………………………………………………………..
: Pouze jednou (Když je akce vykonána bude ze seznamu vymazána)
: Akce vykonávaná v jednom z dnů týdne.
: Akce vykonávaná o víkendu.
: Akce vykonávaná každý týden.
: Akce vykonávaná každý den.
: TV kanál.
: Rádio kanál.
………………………………………………………………………………………………………………
5.4.3 Vymazání – delete
V okně s označením DELETE můžete jednotlivé
kanály odstranit z paměti přijímače. Způsoby vymazání
jsou různé, odstranit můžete jediný kanál, všechny
kanály označeného satelitu nebo transponderu, všechny
kódované kanály, TV kanály, Rádio kanály atd.
a) Tlačítky ◄/► a ▲/▼ zvolte způsob mazaní
kanálů a označte kanály, které chcete vymazat.
b) Volby v předchozím kroku potvrdíte stisknutím
tl. OK. V tomto případě budou zvolené kanály
z paměti přijímače odstraněny a okno DELETE
bude uzavřeno.
5.5 Nastavení pro pokročilé – Advanced
5.5.1 Obnovení továrního nastavení – Reset factory Default
a) V okně s označením RESET FACTORY
DEFAULT můžete obnovit nastavení
parametrů přijímače tak, jak bylo provedeno ve
výrobě. K tomu stiskněte tl. OK.
b) Obdržíte dotazovací okénko. Zvolíte-li Yes
parametry přijímače se nastaví na hodnoty
z výroby. Vaše nastavení jsou tím ztracená.
- 29 -
5.5.2 OTA – aktualizace software
V tomto okně MENU můžete ze satelitu aktualizovat
software vašeho přijímače. Přijímač automaticky prověřuje,
je-li nový software na satelitu k dispozici. Je-li nová verze
detekována, přijímač Vám ji automaticky nabídne ke
stažení. Stačí zvolit YES v dotazovacím okně.
POZNÁMKA
Když při stahování aktualizace software se na obrazovce
objeví tato zpráva, došlo k chybě, kontaktujte prodejce
přijímače.
Když nový software není na satelitu k dispozici obdržíte
toto hlášení.
5.5.3 Přepis programů do jiného přijímače – Channel upload
a) Propojte přijímače kabelem RS 232.
b) Na cílovém přijímači stiskněte tl. AC POWER a
přepněte přijímač do stavu OFF, pak znovu
stiskněte totéž tlačítko a uveďte přijímač do stavu
ON.
c) Transfer programů můžete sledovat
prostřednictvím tohoto zobrazení.
- 30 -
5.5.4 Přepis programového vybavení do jiného přijímače – S/W Upload
a) Propojte přijímače kabelem RS 232.
b) Na cílovém přijímači stiskněte tl. AC POWER a
přepněte přijímač do stavu OFF, pak znovu
stiskněte totéž tlačítko a uveďte přijímač do stavu
ON.
c) Transfer programů můžete sledovat
prostřednictvím tohoto zobrazení.
5.6 Stavové slovo přijímače – STATUS
5.6.1 INFORMACE
a) V tomto okně obdržíte veškeré informace o
Vašem přijímači (verze hardware, verze
software, výrobní číslo atd.
5.6.2 CI SLOT 1,2 (pouze u modelu CI)
a) Použijete-li CAM modul můžete kromě volně
dostupných programů sledovat i programy
kódované. Tento přijímač umožňuje vložit dva
moduly pro přístupové karty. K tomu
kontaktujte prodejce přijímače.
- 31 -
6 Zobrazování informací
6.1 Informační okénko (proužek) – BANNER INFORMATION
a) Stisknete-li tlačítko INFO zobrazí se na
obrazovce TV na několik sekund informační
okénko.
a) Stisknete-li tlačítko INFO znovu zobrazí se na
obrazovce TV podrobnější informace o
sledovaném kanálu.
b) Stisknete-li tl. RECALL bude informační okno
EPG skryto.
c) Stisknete-li P+-, zobrazí se informace o jiném
programu.
d) Když v informačním okně je zobrazen symbol
„►“ , můžete stisknutím tl. ◄/►získat další
informace EPG.
- 32 -
6.2 Přepínání TV a Rádio
K přepnutí použijte tl. TV/Rad.
6.3 Zobrazení seznamu TV a Rádio programů
- 33 -
6.3.1 Sledovací režimy – Wathing Mode
Sledujete-li TV nebo posloucháte-li rádio, můžete přitom stisknutím tl. OK zobrazit seznam
programů. V seznamu u programů naleznete různé ikony. Každá ikona má speciální význam.
Stisknete-li tl. OPT, můžete ikony měnit.
a) Stisknete-li OK nebo A-Z zobrazíte seznam
programů. Když chcete zobrazit abecedně
uspořádaný seznam stiskněte A-Z.
b) Stláčením tl. ◄/►, můžete v seznamu pohybovat
kurzorem.
c) Stiskem OK pak potvrdíte program, který chcete
sledovat.
d) Stisknutím tl. RECALL okno se seznamem
programů uzavřete.
I……………………………………………………………………………………………………………
ƒ Přejete-li si uspořádat kanály stiskněte A-Z.
ƒ Přejete-li si přepnout mezi TV a Rádio programy stiskněte TV/Rad.
ƒ Přejete-li si přejít k následujícímu nebo předchozímu programu stiskněte P+-.
………………………………………………………………………………………………………………
a) Stisknete-li INFO obdržíte informace o satelitu
nebo transponderu, jehož program právě sledujete.
b) Stisknete-li RECALL okno s informacemi o
satelitu nebo transponderu uzavřete.
a) Chcete-li opravit číslo sledovaného programu
stiskněte numerická tlačítka na DO.
- 34 -
a) Přejete-li si provádět změny písmen, musíte změnit
stav zobrazeni seznamu. Stiskněte A-Z.
b) Pak stiskněte numerické tlačítko. Tím zobrazíte
klávesnici s písmeny.
c) Písmena volte numerickými tlačítky 1-9, nebo
tlačítky ◄/► a ▲/▼.
d) Volbu potvrďte tl. OK.
6.3.2 Režim vymazávání kanálu – Delete mode
a) Tlačítkem OPT zvolte iconu DELETE.
b) Tlačítky ▲/▼ zvolte kanál, který si přejete
vymazat. Stiskněte OK. Zkontrolujte označení
v pravém sloupci vedle jmen zvolených kanálů.
c) Stisknutím tl. RECALL provedené změny uložíte a
okno uzavřete.
6.3.3 Režim přesunu kanálu – Remove mode
a) Tlačítkem OPT zvolte iconu MOVE.
b) Označte kanály, jejichž pozici v seznamu chcete
změnit.
c) Stiskněte OK. V pravém sloupci vedle jmen
označených kanálů se objeví icona signalizující
přesun kanálů.
d) Tlačítky ▲/▼ nastavte novou pozici označených
kanálů.
e) Stiskněte OK. Icona přesunu bude skryta.
f) Stiskněte RECALL, změny se uloží a okno se
uzavře.
- 35 -
6.3.4 Změna jména kanálu – Rename mode
a) Tlačítkem OPT zvolte iconu RENAME.
b) Zvolte kanál jehož jméno chcete změnit. A stiskněte
OK. Pak obdržíte okno v němž provedete změnu
jména.
c) Písmena volte tlačítky ◄/► a ▲/▼ a volby
potvrzujte tlačítkem OK.
d) Je-li změna jména dokončená nastavte kurzor na
pozici „ „ a stiskněte OK.
e) Stlačením RECALL okno opustíte.
Změnit můžete i jméno skupiny oblíbených programů.
a) Zvolte skupinu oblíbených programů.
b) Stejnou procedurou jako v předchozím případě
změňte jméno skupiny.
I…………………………………………………………………………………………….
ƒ Space – mezera : Zapíše mezeru mezi znaky.
ƒ Back – zpět: Smaže poslední znak.
ƒ Caps – malá/velká: Změna mezi velkými znaky a malými znaky.
ƒ Done – proveď: Změny zapíše do paměti.
ƒ Cancel – storno: Opusť režim přejmenování.
……………………………………………………………………………………………..
- 36 -
6.3.5 Režim uzamčení – Lock mode
a) Tlačítkem OPT zvolte iconu LOCK – uzamčení.
b) Zvolte kanál jehož jméno chcete změnit. A stiskněte
OK. Obdržíte okno s požadavkem zapsat heslo.
c) Zapište heslo. Uzamčené kanály jsou označeny
malým symbolem visacího zámku vlevo od jména
kanálu. Tento symbol vymažete opětovným
stlačením tl. OK.
d) Stlačením RECALL okno opustíte.
6.3.6 Režim skupin kanálů – Group mode
Můžete vytvořit až 8 skupin programů s různým žánrem. V každé skupině můžete umístit až
100 kanálů. Celkem můžete do oblíbených kanálů zařadit 800 programů.
a)
b)
c)
d)
Tlačítkem OPT zvolte ikonu GROUP.
Zvolte kanály, které chcete do skupiny zařadit.
Stiskněte OK. Zobrazí se malé okénko.
Tlačítky ▲/▼ si vyberte číslo skupiny a stiskněte
OK. Opětovným stlačením OK volbu vymažete.
e) Když si přejete zvolit jinou skupiny z těch které už
existují, stiskněte ◄/►. Kanály budou přisvíceny.
f) Stiskněte OK k nastavení skupiny, kterou jste vybrali
tl. ◄/►.
g) Stlačením RECALL okno opustíte.
6.4 Volby – Option
Když při sledování TV nebo při poslechu rádia stisknete tl. OPT, objeví se malé okénko.
(Jazyk zvuk. doprovodu, Jazyk Teletextu, Jazyk titulků) Stisknete-li nyní tlačítko ◄/►,
můžete nastavení měnit.
- 37 -
6.4.1 Jazyk zvukového doprovodu – AUDIO LANGUAGE
a) Tlačítkem ◄/► zvolte „AUDIO“.
b) Tlačítkem ▲/▼ zvolte jazyk.
c) Volbu potvrďte stisknutím OK.
6.4.2 Jazyk teletextu – TELETEXT LANGUAGE
a) Tlačítkem ◄/► zvolte „TELETEXT“.
b) Tlačítkem ▲/▼ zvolte jazyk.
c) Volbu potvrďte stisknutím OK.
6.4.3 Jazyk titulků – SUBTITLE LANGUAGE
a) Tlačítkem ◄/► zvolte „SUBTITLE“.
b) Tlačítkem ▲/▼ zvolte jazyk.
c) Volbu potvrďte stisknutím OK.
Volby jazyků jsou možné jenom tehdy, jsou-li různé
jazyky součástí vysílání.
6.5 Režim zvuku a obrazu – A/V+
Když při sledování TV nebo při poslechu rádia stisknete tl. A/V+, objeví se malé okénko.
AUDIO MODE, VIDEO MODE – volbu proveďte tl. ◄/►.
- 38 -
6.5.1 Režim zvuku – Audio mode
a) Tlačítkem ◄/► zvolte „Audio mode“.
b) Tlačítkem ▲/▼ zvolte režim připojení
reproduktorů.(STEREO, LEVÝ, PRAVÝ,
SPOLEČNĚ LEVÝ a PRAVÝ).
c) Volbu potvrďte stisknutím OK.
6.5.2 Režim obrazu – Video mode
a) Tlačítkem ◄/► zvolte „Video mode“.
b) Tlačítkem ▲/▼ zvolte formát obrazu na TV.
c) Volbu potvrďte stisknutím OK.
6.6 Oblíbené programy – Fav
Stisknutím OK zobrazíte seznam programů na zvoleném satelitu. FAV, objeví se malé
okénko. Vaší volbu proveďte tl. ◄/►.(Satellite, Favorite).
6.6.1 SATELIT
a) Tlačítkem ◄/► zvolte „SATELLITE“.
b) Tlačítkem ▲/▼ zvolte satelit.
c) Stisknutím OK zobrazíte seznam programů na
zvoleném satelitu.
- 39 -
6.6.2 Oblíbené programy – Favorite
a) Tlačítkem ◄/► zvolte „FAVORITE“.
b) Tlačítkem ▲/▼ zvolte skupinu oblíbených
programů.
c) Stisknutím OK zobrazíte seznam programů ve
zvolené skupině.
6.7 A-Z
Když při sledování TV nebo při poslechu rádia stisknete tl. A-Z zobrazíte uspořádaný seznam
programů.
6.8 EPG – elektronický průvodce
Když při sledování TV nebo při poslechu rádia stisknete tl. EPG zobrazíte okno
s informacemi EPG. Časové intervaly jsou v řádcích, seznam kanálů je ve sloupcích.
6.8.1 Informace EPG
a) Stisknete-li ◄/►, změníte časový interval.
b) Stisknete-li ▲/▼, obdržíte informace o
sledovaném kanálu, stisknete-li ještě INFO obdržíte
detailní informace.
c) Stisknutím OK okno EPG opustíte.
I…………………………………………………………………………………………………………..
ƒ Stisknete-li OPT, můžete rezervovat kanály. Detailní popis rezervace kanálů
naleznete v kap. 5.4.2.
ƒ Stisknete-li INFO zobrazíte podrobné informace EPG.
…………………………………………………………………………………………………………
- 40 -
7 Doplňující informace
7.1 Potíže a jejich odstranění
Nepodaří-li se vám odstranit problém podle níže uvedeného návodu obraťte se na prodejce.
Nikdy nesnímejte kryt přijímače, hrozí úraz elektrickým proudem.
Příznak závady
Příčina závady
Na čelním panelu nejsou
žádné informace
Není obraz nebo zvuk
Přijímač není připojen
k napájecí síti
Chybné propojení přijímače
s TV
Chybné připojení antény
Signál chybí nebo je slabý
Postup odstranění
Zkontrolujte napájecí síťový
kabel
Zapojte správně audio a video
kabely
Zapojte správně anténu
Zkontrolujte připojení LNB a
opravte směrování antény
Zapnutý režim umlčení zvuku Stiskněte tl. MUTE
TV je vypnut
Zapněte TV
Není obraz
Přijímač nepřijímá signál
Prověřte propojení a nastavení
antény
Nesprávné parametry tuneru V instalačním MENU
nastavte správné parametry
tuneru
Signál není nebo je slabý
Parabola není nasměrována
Nasměrujte parabolu
Parabola je malá
Vyměňte parabolu
Konvertor LNB je poškozený Vyměňte konvertor LNB
DO nepracuje
Baterie nejsou vloženy nebo Vložte nebo vyměňte baterie
jsou vybity
Prostřednictvím MENU
Zhoršená kvalita obrazu, málo Napájecí proud LNB je
nastavte napájení LNB na
kanálu nalezeno při skenování v důsledku dlouhého kabelu
hodnotu 14/19 V
příliš malý
- 41 -
7.2 Technická specifikace
A. Tuner a demodulátor
Rozsah vstupních kmitočtů
950 až 2150 MHz
VF vstupní úroveň
-25 až –65 dBm
Vf impedance
75 Ohm
Kmitočet mezifrekvence
55 MHz/ 8 MHz při 5 Msps
Napájení LNB
Přepínací tón LNB
13/18 V DC, 14/19 V +/- 5%, 0,5 A max, 0,8
A špičkové přetížení
22 kHz +/- 2 kHz, 0,6 V šš +/-0,2 V
DiSEqC
Verze 1.2, Tóny A/B
Demodulace
QPSK
Symbolová rychlost
1 až 45 Msps/SCPC, MCPC
B. MPEG
Vstupní rychlost
MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport stream
specification
Max. 15 Mbit/s
Video
MPEG-2 [email protected]
Audio
MPEG-1/2 AUDIO úroveň 1,2
Rozměr obrazu
4:3, 16:9
Rozlišení obrazu
720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
Režimy zvuku
STEREO, Dual kanál, Společné stereo,
MONO
32/44.1/48 kHz
Transportní posloupnost
Vzorkovací kmitočet zvuku
- 42 -
C. Konektory
LNB IF vstup
Typ F, IEC 169-24 Fem
LNB IF smyčka Výstup
Typ F, IEC 169-24 Fem
TV SCART
RGB, CVBS, Y,C
AUDIO L,R
CVBS
AUDIO L,R
VCR SCART
Sériový port
RS 232 – sub typ mal
D. Vf modulátor
Vf konektor
75 Ohm, IEC 169-2 Male/Female
Kmitočet
470 až 860 MHz
Výstupní kanál
Kanál č. 21 až 69 pro demodulátor
TV norma
PAL B/G/I/D/K volitelné v MENU
E. Napájení
Vstupní napětí
90 až 260 V stř. (SMPS)
Spotřeba
Max. 25 W
Hmotnost
1.5 kg
Pracovní teploty
0oC až 40oC
Skladovací teploty
-40oC až 65oC
F. SLOT
PCMCIA
1
Vložitelný
1 pozice pro kartu typu Cryptoworks, Conax,
Nagravision
- 43 -
pozice
H. Zapojení SCART
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Audio výstup Pravý
Audio vstup Pravý
Audio výstup Levý
Audio zem
Modrý zem
Audio vstup Levý
Modrý vstup
Řízení funkce vstup
Zelený zem
Zelený vstup
Červený zem
Zem
Červený (C) vstup
Vstup
CVBS zem
CVBS zem
CVBS výstup
CVBS (Y) vstup
Zem
Audio výstup Pravý
Audio výstup Levý
Audio zem
Modrý zem
Modrý výstup
Řízení funkce výstup
Zelený zem
Zelený výstup
Červený zem
Zem
Červený (C) výstup
Výstup
CVBS zem
CVBS zem
CVBS (Y) výstup
Zem
- 44 -
7.3 Slovník
DiSEqC digital satellite Equipment Control – satelitní digitálně řízené zařízení (přepínač,
polohovací zařízení atd.).
EPG Elektronic prougran guide – Elektronický průvodce programy.
FEC Forward Error Correction – korekce chybných bitů v přijímaném signálu.
LNB Low Noise Block converter – přijímá signály odražené od paraboly a konvertuje je do
kmitočtového pásma satelitního přijímače.
Parental Control – Rodičovské povely (rodičovský zámek) – omezuje sledování programů
podle věku dětí.
PIN code – Personal Identificatio Number – osobní identifikační číslo, čtyřmístné číslo
(heslo) používané k uzamčení/odemčení přístupu k některým funkcím přijímače.
Polarization – polarizace. Signály různých programů vysílané na stejném kmitočtu lze od
sebe oddělit dvojí polarizací antény.
RS 232 – norma pro komunikaci na sériovém portu.
Satellite disch – satelitní parabola. Zaostřuje přijímaný signál ze satelitu do ohniska, kde je
umístěn LNB.
SCART – 21 pólový konektor používaný k propojení sat. přijímače s VCR nebo TV.
Scrambled satellite TV programme – kódované programy. Jejich příjem je možný pouze
s vloženou dekódovací kartou.
Symbol rate – symbolová rychlost přenosu dat.
- 45 -

Podobné dokumenty

Digitální satelitní přijímač MC2100HDCI-USB

Digitální satelitní přijímač MC2100HDCI-USB nevhodné. Přístup k programu či pořadu je pak možný pouze po vložení přístupového hesla.

Více

homecast - Sortec.sk

homecast - Sortec.sk Vynikající OSD (zobrazení na obrazovce) Kompatibilní s MPEG-2 a DVB MPEG-2 Video ([email protected]), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2 RF modulátor UHF 21~69 se systémem PAL Logické LNB ovládání Příjem SCPC/MCPC ze...

Více

BIHULCOVÁ_AKTUÁLNÍ SITUACE KONÍ BEZ PLEMENNÉ

BIHULCOVÁ_AKTUÁLNÍ SITUACE KONÍ BEZ PLEMENNÉ příslušnosti ročně narůstá cca o 1 300 – 1 400 koní. V posledním roce sledování 2013 je počet těchto koní téměř poloviční n=668. Takto nízké číslo bylo v roce 1995 (n=635). Je velmi pravděpodobné, ...

Více

homecast - Satelit

homecast - Satelit 4.3 Struktura .................................................................................... 18

Více

Stručný návod pro práci s JIB (26.5.2003)

Stručný návod pro práci s JIB (26.5.2003) velmi přesně určit, kdo má právo danou databázi využívat. JIB pro tyto potřeby využívá rozlišení pomocí IP adres. V praxi to znamená, že právo využívat licencované databáze v JIB budete mít pouze v...

Více

Manual CZ

Manual CZ Slouží také jako digitální video, které Vám umožní zaznamenat Vaše oblíbení televizní programy na harddisk. Rychlé a jednoduché nastavení Vám umožní snadné používání prijmace. To Vám umožní také ok...

Více

Digitální satelitní přijímač MC2300HDCI-PVR

Digitální satelitní přijímač MC2300HDCI-PVR MPEG-2 video ([email protected]), MPEG-1 audio vrstva 1, vrstva 2, H.264/AVC, AC3

Více

Digitální satelitní přijímač

Digitální satelitní přijímač satelitních přijímačů EM 150, EM 150 (CR), EM 200 (CI) a EM 200 (CR). Provede Vás všemi nezbytnými kroky, které jsou uvedeným přijímačům společné. Přijímače se neliší ve způsobu ovládání, existují ...

Více