INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE – PODMÍNKY POUŽITÍ

Komentáře

Transkript

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE – PODMÍNKY POUŽITÍ
INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE – PODMÍNKY POUŽITÍ
SOUHLAS S PODMÍNKAMI
Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích
poboček („Vlastník, „my“ nebo „naše“) v rámci skupiny ACE Group (společně také jako „Skupina
ACE“). Skupina ACE je skupinou pojišťovacích a zajišťovacích společností, které na základě licence
či jiného oprávnění provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnosti v různých zemích a jurisdikcích po
celém světě. Skupina ACE zahrnuje také společnosti, které poskytují další služby v pojišťovnictví a
služby jiným zákazníkům.
Tato internetová stránka poskytuje uživatelům přístup k online souboru informací a materiálů. Mezi
těmito materiály mohou být i návrhy na uzavření pojistné smlouvy či jejich formuláře a jiné informace
týkající se pojistných produktů a služeb („Produkty a Služby“), které nabízejí pojišťovny a
poskytovatelé služeb souvisejících s pojištěním v rámci Skupiny ACE. Na této internetové stránce dále
naleznete texty, obrázky, grafiku, loga, tlačítka, autorská díla a jiné informace (společně jako
„Obsah“) a při užití této stránky může dojít k zpřístupnění softwaru s uzavřeným kódem, který je
používán v souvislosti s užíváním a pohybem na této internetové stránce („Software“).
UPOZORNĚNÍ: Váš přístup k této internetové stránce a její použití (stejně jako všech ostatních
internetových stránek členů Skupiny ACE) se řídí následujícími podmínkami a dále všemi platnými
zákony a jinými právními předpisy. Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky. Nebudete-li s těmito
podmínkami souhlasit, nejste oprávněni na tuto internetovou stránku vstoupit a užívat ji, a to včetně
jejího Obsahu, Služeb či Softwaru na této stránce. Vstupem na tuto internetovou stránku a jejím
užíváním udělujete svůj souhlas s podmínkami uvedenými níže.
Tyto podmínky mohou být Vlastníkem průběžně měněny, upravovány, doplňovány a jinak
aktualizovány, a to bez předchozího upozornění. Není-li uvedeno jinak, jsou změny těchto
podmínek ve vztahu k jakýmkoli novým Produktům a Službám, Obsahu či Softwaru účinné ode dne
jejich zveřejnění. Doporučujeme Vám proto pravidelnou kontrolu této internetové stránky.
Není dovoleno jakkoli užívat informace obsažené na této internetové stránce, pokud by takové
užití, popř. při užití určitými subjekty, bylo v rozporu s právními předpisy dané země či
jurisdikce. V takovém případě nejste oprávněni vstoupit na tuto internetovou stránku či jinak
užívat informace na ní uvedené.
PŘÍSTUP A OBSAH
Omezená licence a síťový přístup - Vlastník tímto uděluje omezenou licenci pro přístup a osobní
používání této internetové stránky. Součástí této licence není stahování (jiné než ukládání internetové
stránky do paměti prohlížeče) či úpravy této internetové stránky nebo její části bez předchozího
písemného souhlasu Vlastníka. Tato licence rovněž nezahrnuje právo prodeje nebo komerčního využití
této internetové stránky či jejího obsahu, jakékoliv shromažďování nebo používání jakéhokoliv
seznamu produktů, jejich popisu nebo cen, ani jakékoliv další použití této webové stránky nebo jejího
obsahu či jakékoliv vytěžování dat, použití robotů nebo podobná shromažďování údajů a užívání
extrakčních nástrojů. Tato internetová stránka nebo jakákoliv její část nesmí být bez předchozího
výslovného písemného souhlasu Vlastníka šířena, duplikována, kopírována, prodávána, navštěvována
nebo jinak využívána pro jakékoliv komerční účely. Není dovoleno vyjímat nebo využívat techniku
rámování k vyjmutí či ohraničení jakékoliv ochranné známky, loga nebo jiných údajů o Vlastníkovi
nebo jeho pobočkách (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky nebo formy) bez jejich výslovného
písemného souhlasu. Nesmíte používat žádné meta-tagy nebo jakékoliv jiné "skryté texty" využívající
některý z názvu(ů) či označení ACE bez výslovného písemného souhlasu jejich vlastníka. Dojde-li k
takovému výše uvedenému neoprávněnému nakládání, dochází tímto rovněž k odnětí povolení či
licence ze strany Vlastníka.
Dostupnost Produktů a Služeb – Není-li uvedeno jinak v Přehledu společností Skupiny ACE,
společnosti v rámci skupiny ACE, které nemají sídlo ve Spojených státech amerických, nejsou
oprávněny prostřednictvím této internetové stránky či jiným způsobem na území Spojených států
amerických podnikat či uskutečňovat svou obchodní činnost. Je však možné, že v některých zemích
mohou klienti ze Spojených států amerických či jejich zástupci uzavřít pojistnou smlouvu se
společností Skupiny ACE se sídlem mimo toto území, a to prostřednictvím internetových stránek,
které jsou přístupné skrze tuto internetovou stránku.
Upozorňujeme, že vzhledem k omezením ve vztahu k poskytování pojištění a k omezením
regulatorního charakteru nemusí být všechny Produkty a Služby popsané na této internetové stránce
přístupné všem uživatelům. Produkty a Služby se rovněž mohou lišit podle jednotlivých jurisdikcí a
nemusí být nabízeny všemi společnostmi v rámci Skupiny ACE. NENÍ-LI TAK VÝSLOVNĚ
UVEDENO, NEJSOU INFORMACE UVEDENÉ NA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE
NABÍDKOU K PRODEJI ČI NÁKUPU JAKÉHOKOLIV PRODUKTU NEBO SLUŽBY ZE
STRANY SKUPINY ACE. Společnosti Skupiny ACE nenabízí ani neprodávají jakékoli
produkty či služby, pokud by takové nabízení či prodej byly v rozporu s právními předpisy
v dané jurisdikci.
Podle kontextu může označení "ACE" nebo "ACE Group" odkazovat na celkové finanční výsledky
nebo souhrnné aktivity členů skupiny ACE. Užití těchto termínů však nelze vykládat tak, že ACE
Limited nebo jednotlivé pobočky v rámci skupiny provádějí příslušné činnosti, disponují zvláštním
oprávněním podle dané jurisdikce či vytvořili konkrétní finanční výsledky.
Prosím, obraťte se na svého zástupce Skupiny ACE či Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který
Vás informuje o dostupnosti Produktů a Služeb ve Vaší jurisdikci.
Na této internetové stránce můžete nalézt souhrnný popis a jiné užitečné informace týkající se
Produktů a Služeb. Skupina ACE se snaží tyto informace poskytovat co nejpřesněji, nicméně všechny
tyto materiály slouží pouze k obecnému popisu Produktů a Služeb, přičemž jejich konkrétní podmínky
naleznete v příslušné dokumentaci vztahující se k nim. Kompletní podmínky jsou k dispozici na
vyžádání.
Prohlášení o tzv. Safe Harbour - Na této internetové stránce můžeme zveřejnit prohlášení ve smyslu
zákona Spojených států amerických z roku 1995 upravujícího řešení soudních sporů při obchodování
s cennými papíry (Private Securities Litigation Reform Act). Tento zákon upravuje tento tzv. „safe
harbour“. Jakékoliv písemné či ústní prohlášení učiněné ACE Limited, jejími dceřinými společnostmi
nebo provozními oddělení nebo jejich jménem, odráží jejich aktuální názory s ohledem na budoucí
vývoj a finanční výsledky. Vzhledem k nejistotám finančních trhů a rizikům s nimi spojeným však
může dojít k tomu, že skutečné výsledky se budou od výsledků obsažených v těchto prohlášeních lišit.
Více informací o těchto prohlášeních a tzv. „safe harbour“, včetně výše zmíněných rizik, můžete
nalézt v žádostech podaných ACE Limited ke Komisi pro cenné papíry Spojených států amerických
(U.S. Securities and Exchange Commission), včetně nejnovějších formulářů 10-K a 10-Q a dále
formulářů 8-K a formulářů 10-K.
VLASTNICKÉ PRÁVO A OMEZENÍ
Autorské právo - Není-li uvedeno jinak, je veškerý Obsah a Software na této internetové stránce
autorským dílem Skupiny ACE, jejích dceřiných společností nebo třetích stran (subdodavatelů)
chráněným autorským právem Spojených států amerických i mezinárodním autorským právem. Tento
soubor (tj. seskupení, uspořádání a sestavení) Obsahu a Softwaru je výhradním vlastnictvím Skupiny
ACE nebo jejích dceřiných společností a je chráněn autorským právem Spojených států amerických a
mezinárodním autorským právem.
Informace z této internetové stránky si můžete stáhnout nebo vytisknout kopii pro Vaše osobní použití
pouze za předpokladu, že tím nebude jakýmkoli způsobem zasaženo do autorských nebo jiných práv
jakéhokoli subjektu. Není-li dále uvedeno jinak, nejste oprávněni jakkoli měnit, upravovat, kopírovat,
šířit (ať již úplatně nebo bezúplatně), přenášet, zobrazovat, užívat, reprodukovat, zveřejňovat,
předávat, uchovávat, stahovat, prodávat či jinak nakládat s Obsahem získaným z této internetové
stránky, a to včetně jakéhokoli textu, obrázků, zvukových záznamů či videa, bez předchozího
písemného souhlasu Vlastníka či příslušné třetí osoby. Jakékoli užití Obsahu včetně obrázků, ať už
Vámi nebo jinou osobou Vámi zmocněnou, není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu
Vlastníka. Neoprávněné nakládání s textem či obrázky může být v rozporu s právními předpisy,
zejména s předpisy na ochranu autorského práva, soukromí a průmyslového vlastnictví. Vlastník ani
jeho pobočky nemohou zaručit, že užitím Obsahu, Služeb, Softwaru či jiných informací na této
internetové stránce nedojde k zásahu do práv třetích osob.
Ochranné známky - Některá označení včetně "ACE GROUP", "ACE USA", "ESIS" a "Westchester"
jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti ACE Limited nebo některé z jejích poboček.
Doména této internetové stránky (www.acegroup.com), loga ACE USA a ACE Group, záhlaví
stránek, individualizovaná grafika, ikony tlačítek jsou ochrannými známkami, logy a/nebo
specifických označeními výrobku (trade dress) Skupiny ACE nebo jejích dceřiných společností.
Ostatní ochranné známky, specifické označení výrobků (trade dress), názvy produktů, obchodní firmy
či jejich loga, ať již registrované či nikoliv, uváděné na této internetové stránce jsou majetkem
příslušných vlastníků. Vedle dodržování všech příslušných právních předpisů souhlasíte rovněž s tím,
že tyto ochranné známky, specifická označení výrobků (trade dress) nebo jiná loga uvedená na této
internetové stránce nebudete používat bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka.
Informace poskytnuté prostřednictvím této internetové stránky - S výjimkou osobních údajů nebo
informací, které jste nám sami poskytli (a které budou uchovávány a zpracovávány v souladu s naším
Prohlášením o ochraně osobních údajů), veškeré informace včetně údajů, otázek, komentářů nebo
návrhů, které pomocí přímého vložení, podání, elektronické pošty nebo jiným způsobem předáte
Vlastníku prostřednictvím této internetové stránky, nebudou považovány za důvěrné a chráněné
zákonem a stávají se majetkem Vlastníka. Tyto informace mohou být použity pro jakýkoliv účel, a to
zejména nikoli však výlučně jejich šíření, předání, odtajnění, přenosu, uveřejnění, vysílání a odeslání.
Vlastník je oprávněn využít jakékoliv nápady, návrhy, know-how nebo techniky obsažené v
jakémkoliv sdělení, které odešlete Vlastníku prostřednictvím této internetové stránky nebo jinými
prostředky pro jakýkoliv účel, a to zejména nikoli však výlučně pro vývoj a marketing.
Vlastnictví Softwaru – Jakýkoli Software dostupný prostřednictvím této internetové stránky je
majetkem Vlastníka nebo jeho dodavatelů a je chráněn patentovým a autorským právem Spojených
států amerických a příslušnými mezinárodními smlouvami. Jiné použití Softwaru než je nezbytné pro
pohyb na této internetové stránce a využívání jejích funkcí, je zakázáno. Tímto souhlasíte, že nebudete
kopírovat, šířit, veřejně zobrazovat, měnit, upravovat, rozkládat, dešifrovat ani se jinak pokoušet zjistit
zdrojový kód Softwaru. Rovněž souhlasíte, že pro přístup ke Službám nebo Obsahu pomocí
jakýchkoliv prostředků nebudete využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté Vlastníkem
prostřednictvím této internetové stránky.
Software na této internetové stránce je majetkem Vlastníka anebo jej Vlastník užívá na základě
licenční smlouvy, a může obsahovat technologii, která podléhá přísným kontrolám podle právních
předpisů Spojených států amerických a dalších zemí upravujících vývozní kontroly. Nejste oprávněni
tento software kopírovat, převádět nebo vyvážet, pokud by takové jednání bylo v rozporu
s příslušnými právními předpisy týkajícími se vývozu. Není rovněž dovoleno stahovat nebo vyvážet
jakýkoli software nebo technické údaje z této internetové stránky tam, kde by to právní předpisy dané
jurisdikce o vývozních kontrolách zakazovaly.
Zakázané použití – Zakázána jsou jakákoli použití nebo pokus o použití této internetové stránky (i)
pro jakýkoliv nezákonný, neoprávněný, podvodný nebo svévolný či škodolibý účel, nebo (ii) která by
mohla poškodit, vyřadit z činnosti, přetížit nebo narušit jakýkoli server nebo síť(ě) propojenou(é)
s jakýmkoli serverem, nebo (iii) která by mohla zasáhnout do použití této internetové stránky, nebo
(iv) které by mohlo vést k získání neoprávněného přístupu k jiným uživatelským účtům, počítačovým
systémům nebo sítím propojeným s jakýmikoli servery nebo systémy prostřednictvím počítačového
pirátství, získávání hesel nebo jiných prostředků, nebo (v) za účelem získání přístupu do systémů,
k údajům nebo informacím, které nejsou Vlastníkem určeny ke zpřístupnění uživatelům, nebo (vi) za
účelem získání jakýchkoliv materiálů či informací prostředky, které nejsou Vlastníkem dány
uživatelům za tímto účelem k dispozici, nebo (vii) pro jiný než obchodní účel, pro který byla tato
stránka určena.
Dále souhlasíte, že v souvislosti s používáním této internetové stránky nebudete:
a) nahrávat nebo přenášet žádné zprávy, informace, údaje, texty, software, obrázky nebo jiný obsah
("Materiál"), který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, urážlivý, vulgární, obscénní
nebo jinak nevhodný, nebo který může představovat narušení soukromí třetí osoby;
b) vytvářet falešnou identitu za účelem oklamání jiných osob nebo se vydávat za jinou fyzickou či
právnickou osobu včetně zástupců Skupiny ACE nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat svůj
vztah s takovou fyzickou nebo právnickou osobou;
c) nahrávat nebo přenášet jakýkoli Materiál, nejste-li k tomu oprávněn na základě zákona, smlouvy
nebo zmocnění (např. na základě dohody o mlčenlivosti);
d) nahrávat nebo používat soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby, zasílání
zpráv (cancelbots), poškozené soubory nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou
poškodit provoz počítače nebo majetek třetí osoby;
e) odstraňovat jakékoli označení autorství, zákonná upozornění nebo vlastnická označení nebo
popisky;
f) používat komunikační funkce této internetové stránky způsobem, který nepříznivě ovlivňuje
dostupnost jejích zdrojů pro jiné uživatele (např. excesivními výkřiky, neodůvodněným využitím
všech těchto funkcí nebo kontinuálním vkládáním opakovaného textu);
g) přidávat nebo přenášet nevyžádaná reklamní sdělení, propagační materiály, nevyžádanou poštu,
spamy, řetězovou korespondenci, pyramidová schémata nebo jakékoliv jiné formy obtěžování, ať už
obchodní či jiné;
h) porušovat jakékoli platné místní, národní nebo mezinárodní právní předpisy;
i) přidávat nebo přenášet Materiál, kterým by došlo k porušení patentu, ochranné známky, obchodního
tajemství, autorského práva nebo jiného obdobného majetkového práva kterékoli osoby;
j) odstraňovat nebo upravovat jakýkoliv Materiál zveřejněný jinou fyzickou nebo právnickou osobou;
k) manipulovat nebo jinak zobrazovat internetovou stránku za použití rámovací techniky, zrcadlení
nebo jiné podobné navigační technologie nebo přímo připojit jakoukoliv část této internetové stránky
k jiné než hlavní domovské stránce (www.acegroup.com), v souladu s omezeným oprávněním a
přístupem k internetové stránce uvedeným výše;
l) registrovat, přihlašovat, odhlašovat jakéhokoliv jiného uživatele z jakéhokoliv Produktu nebo
Služby nebo se o to pokoušet, nejste-li k takovému jednání výslovně oprávněni; nebo
m) shromažďovat nebo jinak získávat informace a údaje o jiných osobách, a to zejména nikoli však
výlučně jejich e-mailových adres.
Vlastník si vyhrazuje právo v případě údajného či skutečného porušení výše uvedených ustanovení
přijmout nebo učinit jakékoliv opatření, které bude v dané situaci považovat za vhodné, včetně
pozastavení či zamezení přístupu uživatele a/nebo smazání jeho účtu. Vlastník je oprávněn při
vyšetřování jakéhokoli podezření nebo (ob)žaloby z trestného činu nebo civilního deliktu
spolupracovat s úřady a/nebo třetími osobami. S výjimkami uvedenými v Prohlášení o ochraně
osobních údajů si Vlastník vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli údaje, které považuje za
nezbytné pro dodržení jakéhokoli právního předpisu, nařízení, postupu nebo požadavku ze strany
orgánu veřejné moci, nebo upravit, odmítnout odeslat či odstranit jakékoli informace nebo materiály, a
to zcela nebo částečně, podle svého vlastního uvážení.
BEZPEČNOST A OVLÁDÁNÍ
Účty s hesly, hesla a zabezpečení - Pokud jste se rozhodli využít možnosti otevřít si účet na těchto
internetových stránkách, která vám umožní přístup k částem této stránky chráněných heslem, je
nezbytné dokončit registrační proces tím, že nám poskytnete aktuální, úplné a přesné informace podle
pokynů příslušného registračního formuláře a zvolíte si heslo a uživatelské jméno. Jste plně odpovědni
za zachování důvěrnosti Vašeho hesla a účtu a za veškeré činnosti související s použitím Vašeho účtu.
Souhlasíte, že (a) neprodleně informujete Vlastníka o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu
nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti, kterého si budete vědomi, a že (b) se odhlásíte z Vašeho
účtu po ukončení každého přístupu k němu. Vlastník nemá povinnost k náhradě žádné újmy, kterou
můžete utrpět v důsledku toho, že někdo jiný použije Vaše heslo nebo účet, a to i tehdy, dojde-li k
tomu bez Vašeho vědomí. Můžete však být povinni k náhradě újmy vzniklé Vlastníkovi nebo třetí
straně v důsledku toho, že někdo jiný použije Vaše heslo nebo účet. Není dovoleno použít účet jiné
osoby, ať už s jejím souhlasem nebo bez souhlasu.
Právo monitorovat - Vlastník za normálních okolností aktivně nemonitoruje používání těchto
internetových stránek ani nevykonává redakční dohled nad obsahem jakékoliv internetové stránky třetí
strany, elektronické pošty, zpráv v rámci skupiny nebo jiného materiálu vytvořeného nebo přístupného
prostřednictvím těchto internetových stránek. Vlastník si však vyhrazuje právo monitorovat kdykoli to
považuje za vhodné jakékoli takové použití této internetové stránky a odstranit veškeré materiály,
které mohou být podle Vlastníkova uvážení nezákonné, mohou zakládat Vlastníkovu povinnost
k náhradě újmy, mohou porušovat tyto podmínky nebo jsou podle v rozporu s účelem této internetové
stránky.
Hypertextové odkazy na internetové stránky třetích stran - Tyto internetové stránky mohou
obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky vlastněné a provozované osobami
odlišnými od Vlastníka. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze jako reference a slouží pro usnadnění
použití. Takové internetové stránky nespravujeme a neodpovídáme za jejich obsah ani přesnost, ani
takové stránky nepodporujeme, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že tyto internetové stránky
obsahují hypertextové odkazy na stránky, které nejsou vlastněny, provozovány či spravovány
Vlastníkem či jeho pobočkami, výslovně tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vlastník není
odpovědný za obsah, produkty, služby ani jiné materiály, které jsou dostupné na takových stránkách.
Nepřijímáme žádnou odpovědnost za informace, produkty, reklamy, obsah, služby či software, které
jsou přístupné prostřednictvím takových internetových stránek třetích osob nebo za jednání
v souvislosti s jakoukoliv takovou internetovou stránkou. Seznamte se, prosím, s pravidly užívání a
pravidly ochrany osobních údajů pro takovou stránku. Vlastník není povinen zachovávat jakýkoliv
odkaz na těchto internetových stránkách a smí jej kdykoliv odstranit podle svého výlučného uvážení a
z jakéhokoliv důvodu. Vlastník ani žádná z jeho poboček nejsou povinni přímo či nepřímo k náhradě
jakékoli škody či újmy způsobené (ať již skutečně nebo domněle) použitím nebo v souvislosti
s použitím obsahu, produktů, služeb nebo jiných materiálů, jež jsou dostupné na takových stránkách,
či jiným jednání v souvislosti s výše uvedeným.
Redakční kontrola obsahu od třetích osob; Prohlášení o přesnosti – Vlastník nevykonává žádnou
redakční kontrolu ani nenese odpovědnost ve vztahu k té části Obsahu, který je poskytován ze strany
třetích osob. Jakékoliv názory, prohlášení, služby nebo jiné informace, které jsou vyjádřeny nebo
zpřístupněny, jsou učiněny těmito třetími osobami. Vlastník neodpovídá za přesnost či úplnost
takových názorů, prohlášení nebo jiných informací poskytnutých třetími stranami a rovněž nezaručuje,
že Vaším užíváním takové části Obsahu nemůže dojít k zásahu do práv třetích osob.
Elektronická komunikace – Výslovně tímto souhlasíte se vzájemnou komunikací elektronickou
formou, a to prostřednictvím e-mailu nebo vyvěšením oznámení na těchto internetových stránkách.
Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která Vám
zasíláme elektronicky, budou považována za komunikaci v písemné formě.
Změna Obsahu - Vlastník je oprávněn dle vlastního uvážení změnit nebo ukončit nabízení jakéhokoli
z Produktů a Služeb, Obsahu nebo Softwaru nebo jakékoli jejich části, a to i bez předchozího
oznámení. Vlastník ani jeho pobočky nejsou povinni k náhradě jakékoli újmy v souvislosti s takovými
změnami či ukončením nabídky.
Ochrana osobních údajů – Informace o ochraně osobních údajů a Vašeho soukromí, včetně jejich
zabezpečení a nakládání s osobními údaji, naleznete v zásadách o ochraně osobních údajů. Prosíme,
abyste se seznámili s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů na internetových stránkách
Skupiny ACE.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Prohlášení - Informace uvedené na těchto internetových stránkách slouží pouze pro potřeby uživatelů
a nelze je považovat za radu či doporučení ze strany Vlastníka, jimiž by se měl řídit. Vlastník
vynakládá nezbytné úsilí, aby všechny informace a materiály byly shromažďovány, zpracovány a
poskytovány přesně a úplně, ale neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti, úplnosti nebo
správnosti informací uvedených na nebo odkazujícími na tyto internetové stránky nebo jakékoli jiné
internetové stránky spravované Vlastníkem.
Informace a popisy uvedené v tomto dokumentu nejsou kompletním výčtem podmínek a výluk ve
vztahu k Produktům a Službám, ale jsou poskytnuty pouze pro obecné informativní účely; pro získání
kompletních informací se prosím seznamte s dokumentací vztahující se ke konkrétnímu Produktu či
Službě. Rozhodnete-li se pro produkt od Skupiny ACE nebo třetí osoby, je pro uzavření smlouvy
rozhodující příslušná dokumentace a informace na těchto internetových stránkách na ni nemají vliv.
Na těchto internetových stránkách můžete nalézt nejrůznější modelové a vzdělávací nástroje, včetně
kalkulaček. Tyto nástroje a kalkulačky Vám umožní vytvářet situace „co kdyby“, jejichž výsledky
jsou však pouze orientační a jsou založeny na rozpoznaných údajích a předpokladech. Nezaručujeme
proto, že takto získané výsledky jsou zcela přesné nebo budou odpovídat výsledkům skutečným. Tyto
nástroje a kalkulačky rovněž nejsou součástí žádného zprávy, která může být zpoplatněna, a to i tehdy,
když nástroje a kalkulačky obsahují informace, které byly z takové zprávy odvozené nebo které jsou
v ní obsažené.
POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.
VEŠKERÝ OBSAH A SOFTWARE JE POSKYTNUT "TAK, JAK JE" NEBO "TAK, JAK JE K
DISPOZICI" A VLASTNÍK NA SEBE NEBERE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEDÁVÁ ŽÁDNÁ
UJIŠTĚNÍ, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VLASTNÍK NEZARUČUJE, ŽE OBSAH A SOFTWARE,
VČETNĚ JEJICH FUNKCE, JSOU PŘESNÉ, VČASNÉ, BEZ PŘERUŠENÍ, BEZ VIRŮ A BEZ
CHYB, ANI ŽE TAKOVÉ PROBLÉMY BUDOU OPRAVENY.
Omezení odpovědnosti – JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE VLASTNÍK NENÍ POVINEN
K NÁHRADĚ JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI
EXEMPLÁRNÍ ÚJMY NEBO SANKCE, VČETNĚ ÚJMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY
PRODUKTŮ, SCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT ČI JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT,
A TO I TEHDY, BYL-LI VLASTNÍK POUČEN O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ÚJEM,
VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK,
PRODUKTŮ A SLUŽEB, OBSAHU NEBO SOFTWARU NEBO JAKÉKOLI JINÉ SKUTEČNOSTI
TÝKAJÍCÍ SE INTERNETOVÝCH STRÁNEK, PRODUKTŮ A SLUŽEB, OBSAHU NEBO
SOFTWARU. JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO
INTERNETOVÝCH STRÁNEK SE VZDÁVÁTE SVÉHO PRÁVA UPLATNIT JAKÝKOLI
NÁROK NA VLASTNÍKOVI NEBO JEHO POBOČCE, A TO PŘÍMO NEBO SE PODÍLET NA
HROMADNÉ ŽALOBĚ NA NÁHRADU JAKÝCHKOLIV ÚJEM VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠEHO
UŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK.
Podle právních předpisů některých zemí může být omezování zákonných záruk či omezení nebo
vyloučení práva na náhradu újmy zakázáno. Pokud se na Vás tyto právní předpisy vztahují, je možné,
že některé z výše uvedených odmítnutí, vyloučení nebo omezení povinnosti k náhradě újmy se Vás
nebude týkat a budete mít k dispozici další související oprávnění.
Náhrada újmy – Souhlasíte s tím, že v případě, že dojde ke vzniku újmy, výdajů, ztráty a nákladů
včetně přiměřených výloh na právní zastoupení a soudních nákladů, v souvislosti s Vaším používáním
těchto internetových stránek nebo porušením těchto podmínek, a to Vlastníkovi, Skupině ACE, jejím
pobočkám a jejich zaměstnancům, smluvním stranám, osobám ve vedení, dodavatelům, zástupcům,
poskytovatelům licencí či služeb, subdodavatelům a jiným dodavatelům, poskytnete těmto osobám
náhradu takové újmy a poskytnete nezbytnou součinnost při obraně proti takovým nárokům. Pokud
způsobíte technické narušení těchto internetových stránek nebo systémů pro jejich přenos, výslovně
souhlasíte s tím, že nahradíte s tím související újmu, výdaje, ztráty a náklady včetně přiměřených
výloh na právní zastoupení a soudních nákladů. Vlastník si vyhrazuje právo na své vlastní náklady
převzít obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti, která by jinak byla předmětem odškodnění z Vaší
strany; v takovém případě jste povinni poskytnout Vlastníkovi nezbytnou součinnost.
Tyto internetové stránky obsahují závaznou rozhodčí doložku, která může být stranami
vynucena.
Řešení sporů - Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s těmito podmínkami nebo
použitím těchto internetových stránek bude řešen v rozhodčím řízení v souladu s pravidly obchodního
rozhodčího řízení Americké asociace rozhodčího řízení (American Arbitration Association),
s výjimkou sporů či nároků týkajících se porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka nebo Skupiny
ACE; Vlastník může rovněž žádat o vydání předběžného opatření či jiného vhodného opatření u
jakéhokoliv státního či federálního soudu ve státě Pennsylvanie, přičemž pro takové případy souhlasíte
s výlučnou soudní a místní příslušností těchto soudů. Každý takový spor nebo nárok bude rozhodnut
na individuálním základě a nesmí být spojen v jakémkoliv rozhodčím řízení s jakýmkoliv nárokem či
sporem jiné strany. Rozhodčí řízení bude vedeno ve Philadelphii, Pennsylvanie, a rozhodčí nález může
být vykonán v jakékoli k tomu příslušné jurisdikci. Vy nebo Vlastník můžete požadovat jakékoli
prozatímní nebo předběžné opatření u příslušného státního nebo federálního soudu ve Philadelphii,
Pennsylvanie, v případě potřeby ochrany Vašich práv a majetku nebo práv a majetku Vlastníka, a to až
do ukončení rozhodčího řízení. Souhlasíte s tím, že pro podání žaloby a k vynucení této rozhodčí
doložky je příslušný federální nebo státní soud ve Philadelphii, Pennsylvanie.
Rozhodné právo, Oddělitelnost ustanovení - Tyto podmínky se řídí právními předpisy státu
Pennsylvanie, USA, a rozhodným federálním právem Spojených států amerických bez ohledu na
kolizní ustanovení, ledaže takové právo nemůže být použito v určité jurisdikci podle rozhodného
účinného práva. Pokud bude některé ustanovení považováno soudem příslušné jurisdikce za
protiprávní nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících
ustanovení. Nadpisy částí jsou pouze orientační a nemají žádnou právní platnost či účinnost.
Mezinárodní uživatelé – Tyto internetové stránky jsou spravovány a provozovány Vlastníkem z míst
ve Spojených státech amerických. Nezaručujeme, že materiály na těchto internetových stránkách jsou
vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené státy americké, nebo že přístup k Obsahu ze všech
zemí a/nebo území je v souladu s příslušnými právními předpisy. Není dovoleno používat internetové
stránky nebo vyvážet materiály na těchto internetových stránkách v rozporu s vývozními právními
předpisy Spojených států amerických. Vstoupíte-li na tyto internetové stránky mimo Spojené státy
americké, odpovídáte za dodržování všech platných zákonů a jiných právních předpisů.
Vlastník nezaručuje, že jakékoliv informace, materiály a vlastnosti či funkce jsou vhodné pro použití
v jiných jurisdikcích. Tyto internetové stránky nejsou určeny osobám v takových jurisdikcích, kde by
(z důvodu státní příslušnosti této osoby, jejího bydliště, občanství, apod.) zveřejněný materiál nebo
dostupnost těchto internetových stránek a jejich obsah byly v rozporu s místními právními předpisy.
Osoby, jichž se tato omezení nebo zákazy týkají, nesmí vstupovat na tyto internetové stránky ani je
jinak používat. Pokud vstoupíte na tyto internetové stránky či je použijete, činíte tak z vlastní
iniciativy a jste plně odpovědni za dodržování platných právních předpisů.
Dohoda a její nedílné součásti - Tyto podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a jiná pravidla
Skupiny ACE, která Vlastník může zveřejnit na těchto internetových stránkách, jsou nedílnými
součástmi dohody mezi Vlastníkem a Vámi v souvislosti s Vaším používáním těchto internetových
stránek, Obsahu a Softwaru, a nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi Vlastníkem a Vámi o
používání těchto internetových stránek, včetně předchozích verzí těchto podmínek. Vlastník smí
průběžně aktualizovat tyto podmínky zveřejněním jejich změněné verze na těchto internetových
stránkách, a to bez předchozího upozornění. Dalším používáním těchto internetových stránek
vyjadřujete souhlas s takovými změnami. Tyto podmínky použití jsou účinné do doby jejich změny či
zrušení ze strany Vlastníka, který tak může učinit kdykoliv a bez předchozího oznámení. Zrušením
těchto podmínek nejsou dotčena jakákoli vzdání se práv či omezení práv a povinností uvedená v
těchto podmínkách. V případě rozporu mezi podmínkami a podmínkami uvedenými na internetových
stránkách mají přednost tyto podmínky. Tištěná verze těchto podmínek může být použita jako důkazní
prostředek v soudním nebo správním řízení vztahujícím se k použití těchto internetových stránek ve
stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené
a uchovávané v tištěné formě.
INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE - PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
PŘIJETÍ PODMÍNEK
Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích
poboček („Vlastník, „my“ nebo „naše“) v rámci skupiny ACE Group (společně také jako „Skupina
ACE“). Skupina ACE je skupinou pojišťovacích a zajišťovacích společností, které na základě licence
či jiného oprávnění provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnosti v různých zemích a jurisdikcích po
celém světě. Skupina ACE zahrnuje také společnosti, které poskytují další služby v pojišťovnictví a
služby jiným zákazníkům.
Informace obsažené v tomto Prohlášení ochraně osobních údajů nejsou určeny pro použití v
jakékoliv zemi nebo jurisdikci nebo jakýmikoli osobami, pokud by takové užití představovalo
porušení zákona. V takovém případě nejste oprávněni vstoupit na tyto internetové stránky či
jinak užívat informace uvedené na těchto internetových stránkách.
Není-li uvedeno jinak, používáním této nebo jakékoliv jiné internetové stránky Skupiny ACE,
dáváte souhlas s tímto Prohlášení o ochraně osobních údajů a našimi Podmínkami používání.
Kontrolujte prosím průběžně toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, vyhrazujeme si totiž
právo kdykoliv ho změnit nebo doplnit, stejně jako naše podmínky.
Skupina ACE důsledně dbá neveřejných osobních údajů, které shromažďujeme od jednotlivců při
návštěvě našich internetových stránkách. Chceme, abyste pochopili, jak a proč tyto údaje na našich
internetových stránkách shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme. Tyto informace naleznete
v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ
INTERNETOVÉ STRÁNCE
SHROMAŽĎUJEME
A
ZPRACOVÁVÁME
NA
TÉTO
Na našich internetových stránkách neshromažďujeme žádné Vaše osobní údaje, ledaže se rozhodnete
nám je dobrovolně poskytnout. Za osobní údaje jsou považovány takové údaje, které jsou jedinečné ve
vztahu k Vaší osobě a může se jednat o Vaše telefonní číslo, věk, jméno, adresu nebo rodné číslo.
Pokud otevřete stránku, která požaduje osobní údaje, které s námi nechcete sdílet, nezadávejte prosím
tyto údaje a ukončete návštěvu takové stránky.
Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje, budou tyto údaje použity pouze pro uvedené účely a
nebudou dále prodávány, předávány či jakkoli zpřístupňovány mimo Skupinu ACE, ledaže (1) nám
výslovně udělíte souhlas k takovému jednání, (2) je to nezbytné pro výkon činnosti našich smluvních
partnerů a zprostředkovatelů, (3) účelem takového jednání je poskytnout Vám naše produkty nebo
služby, (4) v případě marketingu budou údaje zpřístupněny výhradně subjektům, se kterými jsme ve
smluvním vztahu, (5) zpřístupnění údajů je nezbytné v souvislosti s fúzí, konsolidací, akvizicí,
převodem nebo jinou podnikovou restrukturalizací nebo (6) je vyžadováno nebo povoleno zákonem.
DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST
Přístup k Vašim osobním údajům shromážděným prostřednictvím našich internetových stránek mají
pouze naši zaměstnanci, zaměstnanci našich poboček a ostatní, kteří tento přístup nezbytně potřebují,
aby Vám mohli poskytnout služby nebo aby je mohli použít v průběhu běžného obchodního styku.
Používáme administrativní, technická a fyzická zabezpečení k ochraně osobních údajů. Pokud na
internetových stránkách vkládáte citlivé osobní údaje (jako například číslo kreditní karty nebo rodné
číslo), zašifrujeme je použitím technologie SSL nebo technologie jí obdobné během přenosu dat.
Nicméně prosím mějte na paměti, že elektronické komunikace včetně internetu nejsou zcela bezpečné
a my v tomto ohledu nemůžeme zaručit kompletní zabezpečení Vašich údajů.
VAŠE PRÁVO OVĚŘIT SPRÁVNOST SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Je pro nás důležité udržovat osobní údaje správné a aktuální. Můžete proto žádat zpřístupnění a opravu
Vašeho osobního údaje, s výjimkou údajů týkajících se vznesených nároků a trestního či
občanskoprávního řízení. V takovém případě nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese.
ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY
Pro Vaše potřeby můžeme na našich internetových stránkách uvádět odkazy na jiné internetové
stránky, které však nepodléhají naší kontrole. V takovém případě nejsme odpovědni za postupy ve
vztahu k ochraně osobních údajů na těchto internetových stránkách, stejně jako za služby nebo
produkty nabízené jejich prostřednictvím nebo za kterýkoli jejich další obsah. Před poskytnutím
jakýchkoli osobních údajů na takových internetových stránkách se nezapomeňte prosím nejprve
pečlivě seznámit se zásadami ochrany osobních údajů platnými pro dané internetové stránky.
POUŽITÍ "COOKIES" NEBO JINÝCH NÁSTROJŮ SBĚRU DAT
Cookie je informace, kterou webový server může umístit na Vašem počítači během Vaší návštěvy
dané internetové stránky. Cookies jsou běžně používané internetovými stránkami za účelem zvýšení
pohodlí uživatelů a není nám známo, že by v souvislosti s nimi mohlo dojít k přenosu počítačového
viru nebo k jinému poškození Vašeho počítače. Trvání většiny cookies je omezeno na dobu jedné
návštěvy internetových stránek (resp. do uzavření internetového prohlížeče); jiné mohou zůstat na
Vašem počítači, dokud je neodstraníte.
Cookies používáme pro různé účely - například pro zajištění plynulosti užívání našich internetových
stránek při Vaší návštěvě, ke shromažďování údajů o používání našich internetových stránek nebo k
tomu, aby naše servery rozpoznaly Váš počítač, a Vy jste tak nemuseli zadávat Vaše údaje pokaždé,
kdy se na naši internetovou stránku vrátíte.
Naše cookies sledují pouze Vaši činnost vztahující se k online aktivitě na těchto internetových
stránkách a nikoliv Vaše další internetové aktivity. Naše cookies neshromažďují Vaše citlivé osobní
údaje.
Můžete se rozhodnout, zda a jak Váš počítač bude přijímat cookie, a to pomocí konfigurací předvoleb
ve Vašem prohlížeči. Pokud se však rozhodnete odmítnout cookies, nebudete moci používat některé z
našich online produktů a služeb nebo některé další funkce na internetových stránkách.
V některých případech může dojít k nastavení cookies na našich internetových stránkách či
shromáždění informací cookie i ze stran třetích subjektů. V některých případech můžeme rovněž
provozovat naši internetovou stránku prostřednictvím webového serveru třetího subjektu. V takových
případech dochází k používání cookies vždy v souladu s výše uvedenými pravidly.
Vedle cookies můžeme využívat také jiné způsoby pasivního shromažďování údajů, a to pouze ve
vztahu k údajům, na základě kterých nelze identifikovat jejich subjekt. Jedná zejména o data o Vašem
užívání našich internetových stránek, a to např. prostřednictvím „clear GIFs“ (drobná data, která
mohou být uložena v obrázcích na našich internetových stránkách a která nám umožní sledovat Vaše
užití našich stránek) a analýzou „click stream“ dat (virtuální stopa, kterou ponecháte po prohlížení
internetu a sledování našich internetových stránek). Prostřednictvím „clear GIFs“ a „click stream“ dat
získáváme výhradně údaje o pohybu na našich internetových stránkách, ze kterých není možná
identifikace subjektu. Chcete-li zabránit clear GIFs ve sledování Vaší aktivity, můžete tak učinit
blokací cookies. Tím rovněž zabráníte sběru některých dalších anonymních informací jako například
Vaší IP adresy; „clear GIF“ bude evidovat Vaší návštěvu na našich stránkách jako anonymní.
Vedle údajů získaných z cookies, použitím „clear GIFs“, analýzou „click stream“ dat a dalšími
způsoby můžeme získávat i další anonymní údaje, které poskytnete online, například když použijete
naše kalkulátory nebo nástroje.
Vyhrazujeme si právo použít a sdílet souhrnné a anonymní údaje (včetně údajů shromážděných od Vás
a ostatních uživatelů prostřednictvím našich internetových stránek, nástrojů a kalkulátorů) pro jakýkoli
účel a jakoukoli třetí stranou, pokud to není v rozporu se zákonem.
ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Toto Prohlášení o ochraně údajů může být průběžně měněno. Veškeré změny budou účinné
okamžikem jejich zveřejnění. Vaše další používání některé z našich internetových stránek po
zveřejnění těchto změn bude považováno za souhlas s těmito změnami. Pokud se změnou Prohlášení o
ochraně údajů nebudete souhlasit, nepoužívejte prosím naše internetové stránky.
KONTAKTUJTE NÁS
Přejete-li si ověřit Vaše osobní údaje anebo máte-li nějaké otázky týkající se Prohlášení o ochraně
údajů či chcete-li dozvědět více o tom, jak chráníme Vaše soukromí, kontaktuje nás prosím na ACE
Group Holdings Corporate Communications c/o Web Manager, 1133 Avenue of the Americas,
44. patro, New York, NY 10036, Spojené státy americké.
Poslední aktualizace: 22. srpna 2011

Podobné dokumenty

Restaurování fresek v Prostějově

Restaurování fresek v Prostějově a dá nám nové impulzy do života. Tato část roku, kdy lidé cestují nejvíce, je pro každého z nás velmi důležitá jak pro odpočinek, tak pro nabrání nových zkušeností a přátelství. A právě nová přátel...

Více

Dostal jsi schopnost vytvářet bohatství

Dostal jsi schopnost vytvářet bohatství to vůbec neví, protože není ani křesťanem. Tomuto principu se říká mikroúvěry a na nich jsou založeny některé banky, které pomáhají chudým lidem ve třetím světě. Je to skutečně úžasné řešení pro je...

Více

Zásady o ochraně osobních údajů

Zásady o ochraně osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám poskytli přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Více

Zjistěte více

Zjistěte více Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie. 01/2016

Více

Úvod do studia televize 2 - Katedra divadelních, filmových a

Úvod do studia televize 2 - Katedra divadelních, filmových a materiálem do problematiky a neměli byste považovat její prostudování za dostatečné. Budeme se skutečně věnovat jenom několika málo aspektům a stranou ponecháme mnoho zajímavých témat, konceptů a p...

Více