Chemické reakce v anorganické a organické chemii - Studijni

Komentáře

Transkript

Chemické reakce v anorganické a organické chemii - Studijni
Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Jakub0002
Chemické reakce v anorganické a organické chemii
Chemická reakce je děj, při kterém na straně reaktantů vazby zanikají a na straně produktů
vznikají vazby nové.
Dochází k ní, při změně vnějších podmínek (přidání energie, změna tlaku) nebo přidáním
činidla. Reaktanty spolu začnou reagovat a přeměňovat se na produkty – látky s energeticky
výhodnější strukturou.
Reaktanty = výchozí látky, které vstupují do chemické reakce
Produkty = látky nově vzniklé, vystupující z reakce
Třídění chemických reakcí
1) Podle vnějších změn
a) Skladné (syntéza)
- z jednodušších látek vznikají složitější
H2 + Cl2 → 2HCl
b) Rozkladné (analýza)
- ze složitějších látek vznikají jednodušší
2H2O2 → O2 + 2H2O
c) Substituční (vytěsňování)
- atom nebo skupina je v molekule vytěsněna jiným atomem nebo skupinou
Zn + 2HCl H2 + ZnCl2
d) Podvojná záměna (konverze)
- výměna atomů nebo skupin mezi molekulami
Neutralizace
H2SO4 + NaOH H2O + Na2So4
Srážecí reakce
Jedním produktem je ve vodě nerozpustná sraženina (↓)
BaCl2 + Na2SO4
BaSO4 + 2NaCl
Vytěsňování slabší kyseliny z její soli silnější kyselinou
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2CO3
2) Podle skupenství reaktantů
pevné… s (solidus)
a) Homogenní
kapalné… l (liquidus)
- všechny reaktanty ve stejném skupenství
(g)
(g)
(l)
plynné… g (galeus)
2H2 + O2
2H2O
vodný roztok … ag
b) Heterogenní
- Jeden z reaktantů má jiné skupenství než ostatní
Zn(s) + 2HCl(ag) ZnCl2(ag) + H2(g)
3) Podle přenášených částic
a) Acidobazické (syntéza)
- reakce kyseliny a zásady, při níž je přenášen proton v podobě kationtu vodíku H+
- mnoho druhů, např. neutralizace – reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a
vody
HCl + NaOH → NaCl + H2O
b) Redoxní
- přenášen elektron e-, mění se oxidační čísla prvků
o oxidace – zvyšování oxidačního čísla, ztráta elektronu
o redukce – zmenšení oxidačního čísla, příjem elektronu
oxidace s redukcí probíhají současně, stejný počet poskytnutých
i přijatých elektronů
redukční činidlo – prvek, který se oxiduje
oxidační činidlo – prvek, který se redukuje
2Al0 + 6H+ICl-I→ 2Al+IIICl3-I + 3H20
c) Komplexotvorné
- přenášeny celé elektronové páry – reakce mezi donorem a akceptorem
- vznikají komplexy a cheláty
AgCl + 2 NH3→ [Ag(NH3)2]Cl
4) Podle tepelné změny
a) Exotermní
- teplo se uvolňuje
CaO + H2O → Ca(OH)2 - hašení vápna
b) Endotermní
- teplo se spotřebovává
CaCO3 →CaO + CO2 - tvrdnutí vápna
Reakce v organické chemii
Substrát = výchozí látka, která nás zajímá a která v průběhu chemické reakce podléhá změnám
(většinou ta složitější)
Činidlo = výchozí látka, která reaguje s různými substráty stejným způsobem.
1) Homolitické činidlo – vzniká při homolýze (syntetické štěpení)
- výsledkem radikál R–R (+světlo, teplo)→ R. + R.
2) Heterolytické činidlo – vzniká při heterolýze (asymetrické štěpení)
- výsledkem ionty H-Cl → H+ + Clelektrofilní nukleofilní
Redoxní reakce v organice
1) Oxidace (dehydrogenace)
- získání kyslíku (oxygenace) nebo ztráta vodíku (dehydrogenace)
- hoření je prudká oxidace, silná exotermní reakce C10H8 + 12 O2 → 10 CO2 + 4 H2O
2) Redukce
- získávání vodíku (hydrogenace) nebo ztráta kyslíku (deoxygenace)
CH2 = CHCH3 + H2 → CH3CH2CH3
Reakce podle reakčního mechanismu
1) Adice
-zanikají vazby snižuje se násobnost vazeb
CH2=CH2 + Cl2 CH2Cl – CH2Cl
2) Eliminace
- opak adice, dochází k odštěpení jednoduché anorganické sloučeniny a současně se tvoří
násobná vazba CH3 – CH2Cl
CH2=CH2 + HCl
a) Dehydratace – odštěpení molekuly vody
b) Dehydrogenace – odštěpují se atomy vodíku
c) Dehydrohalogenace – odštěpují se molekuly halogenvodíku
3) Substituce
- atom nebo skupina zaměněna za jiný atom nebo skupinu atomů, násobnost vazby se nemění
4) Přesmyk
- reakce uvnitř jedné molekuly, izomerační reakce, při níž dochází k přeskupení atomů uvnitř
molekuly

Podobné dokumenty

5. chemické reakce - Studijni

5. chemické reakce - Studijni 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O Oxidačně redukční reakce – přenos elektronů => změna oxid. Čísel Zn° + S° -> ZnS Koordinační reakce – tvorba koordinačně – kovalentní vazby NaOH + Al(OH)3 -> Na[Al(OH...

Více

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření 9. Uveď min. 5 příkladů chemických reakcí, se kterými se setkáváš v běžném životě.

Více

Uhlovodíky s více násobnými vazbami

Uhlovodíky s více násobnými vazbami 2) Molární refrakce Typická exaltace mol. refrakce – hodnota mol. refrakce je vyšší než součet jednotlivých inkrementů (jak je tomu, jsou-li vazby isolované) 3) Absorpce v UV oblasti Nastává posun ...

Více

Halogeny a jejich sloučeniny

Halogeny a jejich sloučeniny ƒ Se solemi slabých kyselin vytěsní svůj oxid, popř. kyselinu. 2HCl CaCO CO CaCl H O, 2HCl Na SO SO 2NaCl H O, 2HCl FeS H S FeCl , HCl KCN HCN KCl.

Více

ALKENY

ALKENY – patřı́ mezi nejvýznamějšı́ suroviny chem. průmyslu, vyrábı́ se z něj polyethylen, ethanol .. – nejjednoduššı́ rostlinný hormon (urychluje zránı́ ovoce, ovlivňuje odbourávánı́ chloro...

Více

VY_32_INOVACE_PZA_209 Ing. Radka Vydrová Obchodní

VY_32_INOVACE_PZA_209 Ing. Radka Vydrová Obchodní J. ŠKODA, P. Doulík. Chemie: učebnice pro základní školy 9 a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007.

Více

Chemické reakce a rovnice

Chemické reakce a rovnice energii, nikoliv hmotu. Reakce v zatavené ampuli. Izolovaná. Neumožňuje vyměňovat s okolím ani hmotu ani energii. Reakce v uzavřeném, tepelně izolovaném autoklávu.

Více