pdf vyrocni-zprava-2003 933.492 kB Stáhnout

Komentáře

Transkript

pdf vyrocni-zprava-2003 933.492 kB Stáhnout
INSTITUT KLINICK…
A EXPERIMENT¡LNÕ
MEDICÕNY
V›RO»NÕ ZPR¡VA
2003
OBSAH
⁄VODNÕ SLOVO ÿEDITELE
VEDENÕ INSTITUTU
ORGANIZA»NÕ ⁄TVARY A PRACOVIäTÃ IKEM
DOZOR»Õ RADA IKEM
ZPR¡VA DOZOR»Õ RADY
HLAVNÕ »INNOSTI INSTITUTU
V›SLEDKY »INNOSTI KARDIOCENTRA
V›SLEDKY »INNOSTI TRANSPLANTCENTRA
V›SLEDKY »INNOSTI CENTRA DIABETOLOGIE
KOMPLEMENT¡RNÕ PRACOVIäTÃ IKEM
⁄sek ambulantnÌ pÈËe
⁄sek zobrazovacÌch metod
Z·kladna radiodiagnostiky a intervenËnÌ radiologie
RadioizotopovÈ pracoviötÏ
Centrum experiment·lnÌ medicÌny
PracoviötÏ klinickÈ rehabilitace
⁄sek laboratornÌch metod
PracoviötÏ klinickÈ a transplantaËnÌ patologie
⁄stavnÌ lÈk·rna
⁄sek informaËnÌ a komunikaËnÌ
V›UKOV¡, PÿEDN¡äKOV¡ A PUBLIKA»NÕ »INNOST
HOSPODAÿENÕ IKEM
PERSON¡LNÕ A MZDOV¡ OBLAST
INVESTI»NÕ »INNOST
VÃDA, MEDICÕNA, KULTURA
1
2
3
4
5
6
8
15
25
31
31
32
32
34
35
38
39
44
45
46
48
52
57
59
61
1
2
⁄VODNÕ SLOVO ÿEDITELE
V·ûenÌ p¯·telÈ,
dost·v· se V·m do ruky dalöÌ zpr·va o Ëinnosti IKEM v roce 2003. Po mnoha letech relativnÌ stability a prosperity byl
rok 2003, a zejmÈna jeho druhÈ pololetÌ, pro IKEM stejnÏ jako pro ostatnÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ dalöÌ zatÏûk·vacÌ zkouökou. V˝nosy nemocnic se meziroËnÏ zv˝öily o 2,4 %, zatÌmco n·klady vzrostly o 3,4 %. V˝sledek hospoda¯enÌ nemocnic
v »R v letech 2001ñ2003 je zn·zornÏn v n·sledujÌcÌm grafu (⁄ZIS »R, Aktu·lnÌ informace Ë.21).
V›VOJ HOSPOD¡ÿSK…HO V›SLEDKU NEMOCNIC RESORTU ZDRAVOTNICTVÕ
400
200
0
-200
v mil. KË
-400
-600
-800
31. 12. 2003
30. 9. 2003
30. 6. 2003
31. 3. 2003
31. 12. 2002
30. 9. 2002
-1 600
31. 12. 2001
-1 400
30. 6. 2002
-1 200
31. 3. 2002
P¯Ìmo ¯ÌzenÈ MZ
KrajskÈ (do 31. 12. 2002)
OkresnÌ (do 31. 12. 2002)
KrajskÈ (od 1. 1. 2003)
ObecnÌ a mÏstskÈ
SoukromÈ a cÌrkevnÌ
-1 000
Z citovanÈ zpr·vy ⁄ZIS vypl˝v·, ûe ze 181 nemocnic v »R skonËila v r. 2003 se z·porn˝m hospod·¯sk˝m v˝sledkem
vÌce neû polovina (55,2 %), kladnÈho hospod·¯skÈho v˝sledku dos·hlo pouze 44,8 % nemocnic.
IKEM i v roce 2003 z˘stal v ÑËern˝ch ËÌslechì, poda¯ilo se to vöak jen dÌky restriktivnÌm opat¯enÌm, kter· se bohuûel
dotkla i platu naöich zamÏstnanc˘. Chci jim na tomto mÌstÏ velmi podÏkovat za jejich loajalitu, pracovitost a disciplinu.
Velmi si v·ûÌm toho, ûe jsme i v ekonomicky nep¯Ìzniv˝ch podmÌnk·ch nez˘stali nic dluûni naöim pacient˘m, ûe jsme
dok·zali d·le rozvÌjet naöe v˝zkumnÈ aktivity a p¯ed·vat naöe znalosti a zkuöenosti mlad˝m lÈka¯˘m, sestr·m a dalöÌm
zdravotnick˝m pracovnÌk˘m.
RovnÏû chci podÏkovat vöem, kte¯Ì n·m v roce 2003 pomohli plnit naöe ˙koly, vöem naöim sponzor˘m, dodavatel˘m
a partner˘m z jin˝ch zdravotnick˝ch, v˝zkumn˝ch a v˝ukov˝ch institucÌ. Rada ofici·lnÌch i neform·lnÌch ocenÏnÌ, kter·
v r. 2003 zamÏstnanci IKEM zÌskali, svÏdËÌ o tom, ûe do IKEM vloûen· d˘vera ani svϯenÈ prost¯edky nebyly a nejsou
öpatnou investicÌ.
MUDr. Karel Filip, CSc.
¯editel IKEM
3
VEDENÕ INSTITUTU
4
ÿeditel
MUDr. Karel Filip, CSc.
Z·stupce ¯editele
Doc. MUDr. Jan Mal˝, CSc.
N·mÏstek ¯editele pro odbornou Ëinnost
MUDr. Pavel Totuöek
N·mÏstek ¯editele pro oöet¯ovatelskou pÈËi
ñ hlavnÌ sestra IKEM
Bc. Jaroslava MrkviËkov·
N·mÏstek ¯editele pro person·lnÌ a pr·vnÌ vÏci
JUDr. Pavel Koudelka
Ekonomick˝ n·mÏstek ¯editele
Ing. LubomÌr Vr·na
InvestiËnÌ n·mÏstek ¯editele
Ing. Vladislav Mach
P¯ednosta Kardiocentra
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
P¯ednosta Transplantcentra
MUDr. ätefan VÌtko, CSc.
P¯ednosta Centra diabetologie
Prof. MUDr. Terezie Pelik·nov·, DrSc.
VedoucÌ ⁄seku informaËnÌho a komunikaËnÌho
Ing. VladimÌr Rous
ORGANIZA»NÕ ⁄TVARY A PRACOVIäTÃ IKEM
DOZOR»Õ RADA
ÿEDITEL
KOMPLEMENT
⁄sek ¯editele
Z·stupce ¯editele
Sekretari·t
KongresovÈ centrum
⁄sek ambulantnÌ pÈËe (⁄AP)
⁄sek odborn˝ch ËinnostÌ, jiötÏnÌ jakosti a controllingu
N·mÏstek ¯editele pro odbornou Ëinnost
⁄sek oöet¯ovatelskÈ pÈËe
N·mÏstek ¯editele pro oöet¯ovatelskou pÈËi
ñ hlavnÌ sestra IKEM
⁄sek person·lnÌ a pr·vnÌ
N·mÏstek ¯editele pro person·lnÌ a pr·vnÌ vÏci
⁄sek zobrazovacÌch metod (⁄ZM)
Z·kladna radiodiagnostiky a intervenËnÌ radiologie (ZRIR)
RadioizotopovÈ pracoviötÏ (RIP)
Centrum experiment·lnÌ medicÌny (CEM)
Laborato¯ pro v˝zkum aterosklerÛzy
OddÏlenÌ metabolismu diabetu
Laborato¯ Langerhansov˝ch ostr˘vk˘
Laborato¯ transplantaËnÌ
Laborato¯ patofyziologie kardiovaskul·rnÌch systÈm˘
Laborato¯ experiment·lnÌ hepatologie
PracoviötÏ klinickÈ rehabilitace (PKR)
⁄sek ekonomick˝ a obchodnÌ
Ekonomick˝ n·mÏstek ¯editele
⁄sek investiËnÌ
InvestiËnÌ n·mÏstek ¯editele
⁄sek informaËnÌ a komunikaËnÌ
St¯edisko informatiky
VÏdeck· lÈka¯sk· knihovna
⁄sek laboratornÌch metod (⁄LM)
PracoviötÏ specializovan˝ch laborato¯Ì (PSL)
OddÏlenÌ klinickÈ imunologie (OKI)
Laborato¯ radioizotopovÈ diagnostiky (LRD)
OddÏlenÌ klinickÈ mikrobiologie (OKM)
PracoviötÏ klinickÈ a transplantaËnÌ patologie (PAP)
⁄stavnÌ lÈk·rna (⁄L)
ODBORN¡ CENTRA
Kardiocentrum (KC)
Klinika kardiologie (KK)
Klinika kardiovaskul·rnÌ chirurgie (KKCH)
Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR)
PracoviötÏ preventivnÌ kardiologie (PPK)
Transplantcentrum (TC)
Klinika nefrologie (KN)
Klinika hepatogastroenterologie (KH)
ImunologickÈ pracoviötÏ (IP)
Klinika transplantaËnÌ chirurgie (KTCH)
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivnÌ pÈËe (KARIP)
OddÏlenÌ koordinace org·nov˝ch transplantacÌ (OKOT)
St¯edisko odbÏru org·n˘ (SOO)
OddÏlenÌ transplantaËnÌ dokumentace (OTD)
V˝ukovÈ z·kladny IKEM ñ subkatedry IPVZ
Subkatedra kardiologie
Subkatedra nefrologie
Subkatedra kardiovaskul·rnÌ chirurgie
Subkatedra diabetologie
Subkatedra kardiovaskul·rnÌ a transplantaËnÌ anesteziologie a resuscitace
Subkatedra intervenËnÌ radiologie
D·le se IKEM jako v˝ukov· z·kladna podÌlÌ na
Ëinnosti dalöÌch postgradu·lnÌch pracoviöù IPVZ:
Katedra farmaceutickÈ technologie a kontroly lÈËiv
Subkatedra gastroenterologie
Subkatedra alergologie a klinickÈ imunologie
Centrum diabetologie (CD)
Klinika diabetologie (KD)
PracoviötÏ klinickÈ farmakologie (PKF)
Laborato¯ klinickÈ patofyziologie (LKP)
5
DOZOR»Õ RADA IKEM
P¯edseda
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
p¯edseda GrantovÈ agentury »eskÈ republiky
»lenovÈ
PhDr. Libuöe Beneöov·
hlavnÌ manaûerka ODS
Ing. Petr Himl
jednatel spoleËnosti GCH, s.r.o.
Ing. Ji¯Ì Partiö
vedoucÌ oddÏlenÌ zdravotnÌch pojiöùoven IKEM
Libor Peöek
dirigent
Ing. Jan ÿiËica
Ëlen p¯edstavenstva äkoda Praha
MUDr. VladimÌr ÿÌha
poslanec PoslaneckÈ snÏmovny Parlamentu »R
JUDr. Jaroslav Svejkovsk˝
profesor ObchodnÌ akademie
JUDr. Vlastimil Uzel
poradce gener·lnÌho ¯editele »P, a. s.
6
ZPR¡VA DOZOR»Õ RADY
DozorËÌ rada Institutu klinickÈ a experiment·lnÌ medicÌny sledovala v roce 2003 peËlivÏ vöechny podstatnÈ aspekty
Ëinnosti IKEM, a to jak v oblasti hospod·¯skÈ, tak lÈËebnÈ a vÏdeckÈ. Na pravideln˝ch ËtvrtletnÌch zased·nÌch, ale Ëasto
i mimo nÏ, byla dozorËÌ rada vedenÌm IKEM informov·na o hospod·¯skÈ Ëinnosti IKEM, plnÏnÌ z·vazk˘ ze strany zdravotnÌch pojiöùoven a plnÏnÌ stanoven˝ch ekonomick˝ch ukazatel˘. Na z·kladÏ podrobn˝ch informacÌ o v˝voji na p¯ÌjmovÈ
a v˝dajovÈ sloûce ekonomiky IKEM posuzovala dozorËÌ rada strategii vedenÌ IKEM v sloûitÈ hospod·¯skÈ situaci, ve kterÈ
se IKEM v roce 2003 nach·zel. DozorËÌ rada oceÚuje rozv·ûnÈ kroky vedenÌ IKEM, kterÈ ve svÈm d˘sledku vedly
k vyrovnanÈmu rozpoËtu v situaci, kdy se znaËnÈ mnoûstvÌ zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ v zemi pohybuje v platebnÌ neschopnosti a v dluzÌch. DozorËÌ rada podporuje takÈ vöechny kroky vedenÌ IKEM, kterÈ smϯujÌ k ˙spÏönÈmu dokonËenÌ
novostavby IKEM.
DozorËÌ rada je p¯esvÏdËena, ûe IKEM p¯edstavuje v˝znamnÈ klinickÈ a vÏdeckÈ pracoviötÏ evropskÈho v˝znamu,
kterÈ je p¯ipraveno se za¯adit po vstupu »eskÈ republiky do EvropskÈ unie mezi podobn· evropsk· pracoviötÏ, s nimi
spolupracovat a koordinovat svou Ëinnost. P¯edevöÌm vöak IKEM z˘st·v· pro ËeskÈ pacienty z·rukou vysoce kvalitnÌ pÈËe
o jejich zdravÌ v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, transplantaËnÌ medicÌny, diabetologie, zobrazovacÌch technik a dalöÌch
lÈka¯sk˝ch disciplÌn. NemÈnÏ d˘leûitou sloûkou Ëinnosti IKEM je jeho p˘sobenÌ v oblasti vÏdeckÈ, jejÌû harmonick˝ rozvoj
je z·rukou schopnosti sledovat v˝voj modernÌ svÏtovÈ medicÌny a p¯ispÌvat k nÏmu vlastnÌmi v˝sledky vÏdeck˝ch pracÌ.
O kvalitÏ vÏdeckÈ pr·ce IKEM svÏdËÌ i velk˝ poËet grant˘ IGA MZ »R a GA »R, kterÈ pracovnÌci IKEM ¯eöÌ. JmÈnem sv˝m
a jmÈnem celÈ dozorËÌ rady vyslovuji podÏkov·nÌ vöem pracovnÌk˘m IKEM za jejich dobrou pr·ci v roce 2003.
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
p¯edseda DozorËÌ rady IKEM
7
HLAVNÕ »INNOSTI INSTITUTU
PÿEHLED HLAVNÕCH V›KONŸ V LETECH 1987ñ2003
9000
OstatnÌ v˝kony
8000
CÈvnÌ v˝kony
B¯iönÌ chirurgie
7000
Transplantace jater
Transplantace ledvin a pankreatu
6000
Transplantace ledvin
Transplantace srdce
Angioplastiky (PTA)
5000
Angioplastiky (PTCA)
Kardiochirurgie
4000
3000
2000
1000
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Kardiochirurgie
273
322
323
223 245
496 669
790
Angioplastiky (PTCA)
44
36
81
110 217
313 403
348
593
997
927
604
586
Angioplastiky (PTA)
125
99
115
179 128
152 232
245
427
714
650
753
940 1166 1294 1343 1506
Transplantace srdce
14
10
13
14
9
Transplantace ledvin
75
80
83
64
75
Transplantace ledvin
a pankreatu
8
8
5
2
0
0
2
8
13
19
21
21
24
23
25
23 23**
Transplantace jater
0
0
0
0
0
0
0
0
13
26
36
42
47
41
41
40
B¯iönÌ chirurgie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
477
520
741 1034 1469 2237
CÈvnÌ v˝kony
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
389
515
700
629
980 1039
OstatnÌ v˝kony
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276
221
457
418
528 547
17
948 1062 1202 1250 1409 1504 1502 1501 1518
902 1271 1416
25
35
38
47
65
37
45
37
28
79 160
189
179
179
187
182
156
169
174
*VËetnÏ 28 transplantacÌ od ûiv˝ch d·rc˘ a 17 transplantacÌ ledvin a pankreatu
**Z toho 6 izolovan˝ch transplantacÌ pankreatu
8
701
38
34
167 183*
38
KLINICK¡ »INNOST V IKEM V ROCE 2003
AmbulantnÌ oöet¯enÌ
149 260
Hospitalizace
15 565
PROCENTU¡LNÕ ROZLOéENÕ HLAVNÕCH DIAGN”Z
ostatnÌ 13 %
urologickÈ 2 %
vnit¯nÌ sekrece 5 %
novotvary 8 %
obÏhov· onemocnÏnÌ 49 %
gastroenterologickÈ 11 %
transplantace 12 %
PO»ET HOSPITALIZA»NÕCH Z¡ZNAMŸ A OäETÿOVACÕCH DNŸ V LETECH 1993ñ2003
(V PROCENTECH ROKU 1993)
250
hospitalizace
200
procenta
oöet¯ovacÌ dny
150
100
50
0
1993 1994
1995 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
9
V›SLEDKY »INNOSTI KARDIOCENTRA
P¯ednosta: Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
KLINIKA KARDIOLOGIE (KK)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Klinika kardiologie IKEM si i v roce 2003 udrûela vedoucÌ postavenÌ mezi kardiologick˝mi pracoviöti »eskÈ republiky tÌm,
ûe poskytuje kompletnÌ spektrum kardiologickÈ pÈËe. HlavnÌmi okruhy klinickÈ a vÏdeckov˝zkumnÈ Ëinnosti jsou akutnÌ
a intervenËnÌ kardiologie, arytmologie, srdeËnÌ selh·nÌ a transplantace srdce. Klinika je vedoucÌm referenËnÌm pracoviötÏm v oblasti neinvazivnÌ i invazivnÌ diagnostiky kardiovaskul·rnÌch onemocnÏnÌ, vedoucÌm pracoviötÏm v prov·dÏnÌ
koron·rnÌch intervencÌ a v diagnostice a lÈËbÏ srdeËnÌch arytmiÌ. Je sÌdlem Subkatedry kardiologie Institutu postgradu·lnÌho vzdÏl·v·nÌ ve zdravotnictvÌ.
Klinick· Ëinnost
V roce 2003 byl na Klinice kardiologie jako na prvnÌm pracoviöti v »eskÈ republice nainstalov·n kardiologick˝ informaËnÌ
systÈm MUSE, urËen˝ pro EKG aplikace. SlouûÌ p¯edevöÌm k anal˝ze, archivaci a posuzov·nÌ EKG k¯ivek. D·le dovoluje
prohlÌûenÌ a archivaci v˝sledk˘ holterovskÈho monitorov·nÌ z telemetrick˝ch systÈm˘, ambulantnÌch z·znam˘ nebo
z·tÏûovÈ elektrokardiografie. TÌm byla zah·jena prvnÌ etapa budov·nÌ ucelenÈho klinickÈho informaËnÌho systÈmu, kter˝
by mÏl umoûnit archivaci a zpracov·nÌ veökerÈ obrazovÈ dokumentace po p¯estÏhov·nÌ do novostavby IKEM. SouË·stÌ
instalace byl i modernÌ holterovsk˝ systÈm MARS 8000, kter˝ dovoluje zpracov·v·nÌ EKG dat i z telemetr˘ a l˘ûkov˝ch
monitor˘. K vyuûitÌ obou systÈm˘ byly provedeny z·sadnÌ organizaËnÌ zmÏny.
OddÏlenÌ neinvazivnÌ kardiologie bylo vybaveno modernÌm echokardiografick˝m p¯Ìstrojem, kter˝ umoûnil zv˝öenÌ
poËtu a zkvalitnÏnÌ echokardiografick˝ch vyöet¯enÌ. P¯Ìstroj obsahuje i modul pro nitrosrdeËnÌ echokardiografii. PrvnÌ
pouûitÌ nitrosrdeËnÌ sondy v »R se uskuteËnilo v z·¯Ì 2003, kdy byla vyuûita k navigaci katetrizaËnÌ ablace flutteru sÌnÌ
a k monitoraci uloûenÌ okluderu p¯i katetrizaËnÌm uz·vÏru defektu sÌÚovÈho septa. Od listopadu a prosince lze hovo¯it
o rutinnÌm pouûitÌ sondy k navigaci komplexnÌch v˝kon˘, jako jsou katetrizaËnÌ ablace fibrilace sÌnÌ. V tomto smÏru byla
zah·jena spolupr·ce s Cleveland Clinic Foundation; Kliniku kardiologie navötÌvil jeden z p¯ednÌch svÏtov˝ch odbornÌk˘
v lÈËbÏ fibrilace sÌnÌ za podpory nitrosrdeËnÌ echokardiografie a pomohl p¯i prvnÌch v˝konech.
OddÏlenÌ akutnÌ kardiologie a transplantace nitrohrudnÌch org·n˘ se podÌlela na spuötÏnÌ a organizaci programu
mechanickÈ srdeËnÌ podpory u nemocn˝ch v termin·lnÌ f·zi srdeËnÌho selh·nÌ. PokraËoval rozvoj programu lÈËby srdeËnÌho selh·nÌ pomocÌ resynchronizaËnÌ terapie. V tomto programu udrûuje Klinika kardiologie IKEM dominantnÌ postavenÌ v »eskÈ republice.
Pro invazivnÌ kardiologii znamenal rok 2003 dalöÌ rozvoj organizace pÈËe o nemocnÈ s akutnÌmi koron·rnÌmi syndromy a spolupr·ce se satelitnÌmi centry v okresnÌch nemocnicÌch. ZnaËnou Ë·st v˝kon˘ tvo¯ila ambulantnÏ prov·dÏn·
koronarografick· vyöet¯enÌ; bylo provedeno nejvÌce vyöet¯enÌ v historii pracoviötÏ. PodobnÏ tomu bylo i u koron·rnÌch
intervencÌ a intervenËnÌ lÈËby infarktu myokardu. PoËet proveden˝ch katetrizaËnÌch uz·vÏr˘ defektu sÌÚovÈho septa
udrûuje Kliniku kardiologie IKEM na jednom z p¯ednÌch mÌst v »eskÈ republice. NovÏ bylo konstituov·no centrum pro
diagnostiku a lÈËbu plicnÌ hypertenze a nÏkolik nemocn˝ch v registru je lÈËeno inhalaËnÌmi prostanoidy.
10
Pro pot¯eby antiarytmickÈho oddÏlenÌ byl vytvo¯en nov˝ datab·zov˝ systÈm slouûÌcÌ k objedn·v·nÌ nemocn˝ch ke
katetrizaËnÌm ablacÌm. PostupnÏ se poda¯ilo odstranit mnohamÏsÌËnÌ ËekacÌ listinu na tyto v˝kony. D·le narostl podÌl
komplexnÌch ablaËnÌch v˝kon˘, jako je katetrizaËnÌ ablace fibrilace sÌnÌ, komorov˝ch tachykardiÌ nebo sloûit˝ch pooperaËnÌch arytmiÌ. Z tohoto d˘vodu Ë·steËnÏ poklesl celkov˝ poËet v˝kon˘. DalöÌm d˘vodem poklesu poËtu nÏkter˝ch
v˝kon˘ byl n·hle vznikl˝ nedostatek kvalifikovan˝ch laborantek pro elektrofyziologickÈ s·ly, kter˝ se poda¯ilo plnÏ odstranit
aû v pr˘bÏhu letnÌch mÏsÌc˘. D·le byl nainstalov·n nov˝ registraËnÌ systÈm pro z·znam intrakardi·lnÌch sign·l˘ a nov·
verze systÈmu pro elektroanatomickÈ mapov·nÌ. Ke zkvalitnÏnÌ test˘ na naklonÏnÈ rovinÏ slouûÌ nov˝ monitor pro kontinu·lnÌ neinvazivnÌ me¯enÌ krevnÌho tlaku.
ObÏ klinick· l˘ûkov· oddÏlenÌ byla vybavena nov˝mi resuscitaËnÌmi vozÌky, kterÈ obsahujÌ kromÏ defibril·toru i veökerÈ
dalöÌ vybavenÌ a lÈky pro kardiopulmon·lnÌ resuscitaci. D·le byly po¯Ìzeny dva EKG p¯Ìstroje, kterÈ jsou schopny komunikace s v˝öe uveden˝m systÈmem MUSE.
OddÏlenÌ perifernÌ cirkulace zaËalo vyuûÌvat modernÌch diagnostick˝ch p¯Ìstroj˘ k neinvazivnÌ diagnostice onemocnÏnÌ perifernÌch ûil nebo tepen.
Vöeobecn· ambulance se d·le profilovala ve smyslu sledov·nÌ pacient˘ s urËitou problematikou. Recepce vytvo¯en·
ke konci roku 2002 rozvinula plnÏ sv˘j provoz, a byla tak zkvalitnÏna pÈËe o ambulantnÌ nemocnÈ. Bylo zah·jeno
stÏhov·nÌ Ë·sti archivu zdravotnickÈ dokumentace do prostor p¯i novostavbÏ IKEM. SouËasnÏ byly nastartov·ny pr·ce
na vytv·¯enÌ kompletnÌ datab·ze ambulantnÌch nemocn˝ch.
V˝zkumn· Ëinnost
Na Klinice kardiologie probÌhala v˝zkumn· Ëinnost p¯edevöÌm na ˙rovni aplikovanÈho v˝zkumu v n·sledujÌcÌch oblastech:
a) ÿeöenÌ grantov˝ch projekt˘.
V roce 2003 pokraËovalo plnÏnÌ osmi grantov˝ch projekt˘ IGA MZ »R.
b) PlnÏnÌ v˝zkumnÈho z·mÏru.
V r·mci v˝zkumnÈho z·mÏru bylo v roce 2003 plnÏno devÏt dÌlËÌch projekt˘.
c) ⁄Ëast v mezin·rodnÌch v˝zkumn˝ch klinick˝ch studiÌch.
1) studie DINAMIT, vÏnovan· hodnocenÌ profylaktickÈ implantace ICD po infarktu myokardu
2) studie EURIDIS t˝kajÌcÌ se prevence recidiv fibrilace sÌnÌ nov˝m antiarytmikem dronedaronem
3) studie ERATO, sledujÌcÌ vliv antiarytmika dronedaronu na komorovou frekvenci p¯i chronickÈ fibrilaci sÌnÌ
4) studie S219.3.112 ñ posuzujÌcÌ vliv antiarytmika tedisamilu na novÏ vzniklou fibrilaci sÌnÌ
5) studie V Tach ovϯujÌcÌ ˙Ëinnost katetrizaËnÌ ablace tolerovanÈ komorovÈ tachykardie po infarktu myokardu u nemocn˝ch s implantovan˝m ICD
6) studie E-SIRIUS sledujÌcÌ ˙Ëinnost koron·rnÌch stent˘ potaûen˝ch rapamycinem
7) studie VERITAS II s pod·v·nÌm tezosentanu u akutnÌho srdeËnÌho selh·nÌ
8) studie REALITY porovn·vajÌcÌ ˙Ëinnost stent˘ potahovan˝ch dvÏma r˘zn˝mi lÈky (sirolimus vs. tacrolimus)
9) studie CVT 3032 posuzujÌcÌ vliv ranolazinu na funkci levÈ komory
10) studie I Preserve zkoumajÌcÌ vliv perindoprilu u nemocn˝ch s diastolickou dysfunkcÌ levÈ komory
11) studie s pod·v·nÌm MMF po transplantaci srdce
12) studie s pod·v·nÌm sildenafilu u plicnÌ hypertenze
13) studie Expedition posuzujÌcÌ vliv lÈËby NA+/H+ inhibitorem cariporidem na mortalitu a v˝skyt nefat·lnÌho infarktu
myokardu u pacient˘ s vysok˝m rizikem nekrÛzy bÏhem koron·rnÌ chirurgie a po nÌ
14) studie HEART2D o efektu hyperglykÈmie na kardiovaskul·rnÌ onemocnÏnÌ diabetik˘
15) studie LIMB o ˙Ëinku buflomedilu na stav nemocn˝ch s obliterujÌcÌ aterosklerÛzou dolnÌch konËetin
16) studie o katetrizaËnÌ modifikaci substr·tu nestabilnÌch komorov˝ch tachykardiÌ po infarktu myokardu
D·le je t¯eba uvÈst ˙Ëast ve studii STICH organizovanÈ a sponzorovanÈ NHLBI z USA, testujÌcÌ dvÏ strategie lÈËby u nemocn˝ch s ICHS a koron·rnÌm postiûenÌm vhodn˝m k chirurgickÈ revaskularizaci a s dysfunkcÌ levÈ komory srdeËnÌ.
V˝ukov· a publikaËnÌ Ëinnost
PracovnÌci kliniky se podÌleli na pregradu·lnÌ i na postgradu·lnÌ v˝chovÏ. Pregradu·lnÌ v˝chova probÌh· tradiËnÏ ve spolupr·ci se vöemi lÈka¯sk˝mi fakultami UK v Praze. PokraËovala i spolupr·ce s Fakultou tÏlesnÈ v˝chovy a sportu UK v Praze.
Postgradu·lnÌ v˝chova probÌh· v r·mci Subkatedry kardiologie IPVZ, a to jak ve formÏ p¯edatestaËnÌch st·ûÌ, tak i formou
p¯edn·ökov˝ch cykl˘. Jednotliv· oddÏlenÌ kliniky slouûÌ i jako referenËnÌ ökolÌcÌ centra pro podobory kardiologie v »R.
V r·mci postgradu·lnÌ v˝uky organizovala Klinika kardiologie IKEM:
ï 6. mezin·rodnÌ workshop o katetrizaËnÌch ablacÌch s ûiv˝mi p¯enosy s ˙ËastÌ 140 dom·cÌch a öesti zahraniËnÌch odbornÌk˘
ï kardiologick˝ vzdÏl·vacÌ den s p¯Ìm˝mi p¯enosy z katetrizaËnÌch s·l˘
ï t¯i firemnÌ semin·¯e v r·mci sjezdu »eskÈ kardiologickÈ spoleËnosti ñ AkutnÌ koron·rnÌ syndromy (firma Sanofi Synthelabo),
Nefarmakologick· lÈËba srdeËnÌho selh·nÌ (firma Cardion sro) a LÈËba fibrilace sÌnÌ (firma Sanofi Synthelabo)
11
ï
ï
ï
ï
ï
workshop vÏnovan˝ lÈËbÏ implantabilnÌmi p¯Ìstroji s ûiv˝mi p¯enosy ze s·lu (firmy Medtronic a Stimcare)
workshop vÏnovan˝ implantaci biventrikul·rnÌho ICD s ûiv˝m p¯enosem ze s·lu (firma Cardion)
p¯edn·ökov˝ veËer ÑNefarmakologick· lÈËba srdeËnÌho selh·nÌì v r·mci Spolku lÈka¯˘
vzdÏl·vacÌ kardiologick˝ den pro satelitnÌ centra spolupracujÌcÌ s KC IKEM
individu·lnÌ st·ûe
P¯edn·ökov· a publikaËnÌ Ëinnost
KromÏ p¯edn·ökov˝ch aktivit pro IPVZ p¯ednesli pracovnÌci Kliniky kardiologie ¯adu p¯edn·öek na mezin·rodnÌch a tuzemsk˝ch akcÌch.
Perspektivy pro rok 2004
HlavnÌm ˙kolem pro p¯ÌötÌ rok by mÏla b˝t p¯Ìprava na stÏhov·nÌ do novostavby IKEM vËetnÏ n·kupu nov˝ch technologiÌ
a spuötÏnÌ dalöÌ f·ze budov·nÌ klinick˝ch informaËnÌch systÈm˘. DalöÌm d˘leûit˝m ˙kolem je pokraËujÌcÌ profilizace antiarytmickÈho oddÏlenÌ vËetnÏ po¯ÌzenÌ dalöÌho mapovacÌho systÈmu a systÈmu dovolujÌcÌho katetrizaËnÌ kryoablaci pro
antiarytmickÈ oddÏlenÌ a reorganizace ambulantnÌho monitorov·nÌ EKG. V pl·nu je zavedenÌ novÈho uspo¯·d·nÌ dekursu pro klinick· oddÏlenÌ, vytvo¯enÌ webov˝ch str·nek s informacemi pro pacienty a intranetov˝ch str·nek s diagnostick˝mi a terapeutick˝mi postupy pro zdravotnickÈ pracovnÌky IKEM.
V oblasti v˝zkumnÈ Ëinnosti by mÏlo v p¯ÌötÌm roce pokraËovat ¯eöenÌ vybran˝ch dÌlËÌch ˙kol˘ v˝zkumnÈho z·mÏru.
SouËasnÏ bylo letos p¯ipraveno osm û·dostÌ o grantovÈ projekty IGA MZ »R nebo GA »R.
P¯ehled Ëinnosti Kliniky kardiologie IKEM za ledenñprosinec 2003
PO»ET HOSPITALIZOVAN›CH PACIENTŸ/ROK
2002
3 087
614
600
911
5 212
KlinickÈ oddÏlenÌ A + B
JIP
AntiarytmickÈ oddÏlenÌ
Koron·rnÌ jednotka
HospitalizacÌ celkem
2003
2 917
637
523
934
5 011
PO»ET AMBULANTNÃ VYäETÿEN›CH PACIENTŸ/ROK
2002
2003
11 012
10 180
Ambulance koron·rnÌ jednotky
3 857
4 266
Ambulance cÈvnÌ
5 862
5 815
Vöeobecn· ambulance
Ambulance transplantaËnÌ
Ambulance antiarytmickÈ jednotky
AmbulantnÏ vyöet¯en˝ch celkem
689
833
7 546 (bez holteru)
9 193 (bez holteru)
28 966
30 287
PO»ET V›KONŸ/ROK
Echokardiografie
2003
15 663
Pravostrann· katetrizace
332
348
SelektivnÌ koronarografie
3 648
4 006
PTCA
1271
1 416
Implantace ICD (primo i v˝mÏna)
101
112
Implantace kardiostimul·tor˘ (primo i v˝mÏna)
368
296
ElektrofyziologickÈ vyöet¯enÌ
246
221
366 (z toho CARTO 109)
333 (z toho CARTO 82)
KatetrizaËnÌ ablace
12
2002
15 189
KLINIKA KARDIOVASKUL¡RNÕ CHIRURGIE (KKCH)
P¯ednosta: Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Klinika kardiovaskul·rnÌ chirurgie si i v roce 2003 udrûela postavenÌ nejvÏtöÌho pracoviötÏ v »eskÈ republice. Celkov˝
poËet 1518 operacÌ proveden˝ch v tomto roce je v˘bec nejvÏtöÌ v dosavadnÌ historii pracoviötÏ. KromÏ toho, ûe Klinika
je nejvÏtöÌm kardiochirurgick˝m pracoviötÏm, m· i nejöiröÌ spektrum operacÌ. Vedle dalöÌho rozvoje vöech st·vajÌcÌch
nosn˝ch program˘ (chirurgick· lÈËba poruch srdeËnÌho rytmu, srdeËnÌho selh·nÌ a ICHS) jsme v roce 2003 zavedli dva
novÈ v˝kony, kterÈ dosud nebyly v »eskÈ republice prov·dÏny.
Jedn· se za prvÈ o implantaci mechanickÈ srdeËnÌ podpory jako mostu k transplantaci srdce biologickÈho; celkem
byla pouûita u t¯Ì pacient˘, z nichû dvÏma bylo pozdÏji ˙spÏönÏ transplantov·no srdce biologickÈ.
Druh˝m programem zaveden˝m na naöem pracoviöti bylo odstraÚov·nÌ infikovan˝ch kardiostimulaËnÌch a defibrilaËnÌch elektrod. Pot¯eba tÏchto v˝kon˘ vznikla vzhledem k nar˘stajÌcÌmu poËtu implantovan˝ch systÈm˘ v »eskÈ republice
a vzhledem k tomu, ûe aû dosud se touto problematikou û·dnÈ jinÈ pracoviötÏ systematicky nezab˝valo.
O kvalitÏ pr·ce kliniky svÏdËÌ i fakt, ûe byla MF DNES vybr·na jako nejlepöÌ kardiochirurgickÈ pracoviötÏ »R (MF DNES
12. 3. 2004).
PokraËovala kontrola kvality lÈËby pomocÌ registru z USA; naöe v˝sledky jsou i nad·le na velice dobrÈ ˙rovni.
V˝ukov·, p¯edn·ökov· a publikaËnÌ Ëinnost
ï V˝zkumn· Ëinnost pokraËovala jak v experiment·lnÌ oblasti ve spolupr·ci s Fyziologick˝m ˙stavem AV »R, tak i v oblasti
klinickÈ.
ï Jako jedinÈ pracoviötÏ v »R se Kardiocentrum stalo souË·stÌ multicentrickÈ studie STICH, organizovanÈ z NHLBI v BethesdÏ (USA).
ï LÈka¯i KKCH se podÌleli na v˝ukovÈ Ëinnosti 1. a 2. LF UK Praha.
ï Na klinice je sÌdlo Subkatedry kardiovaskul·rnÌ chirurgie IPVZ.
VYBRAN… V›KONY
SrdeËnÌ operace celkem
Transplantace srdce
Aortokoron·rnÌ bypassy
Aortokoron·rnÌ bypassy bez mimotÏlnÌho obÏhu
V˝kony na srdeËnÌch chlopnÌch
KombinovanÈ v˝kony (chlopeÚ + bypass)
OstatnÌ v˝kony (hrudnÌ aorta, srdeËnÌ n·dory aj.)
Mechanick· srdeËnÌ podpora
2002
2003
1 501
38
887
116
256
147
56
0
1 518
34
823
176
232
186
64
3
13
KLINIKA ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE (KAR)
P¯ednosta: MUDr. Aleö B¯ezina, CSc.
Klinika poskytuje anesteziologickou, resuscitaËnÌ a intenzivnÌ pÈËi pacient˘m vöech klinik Kardiocentra IKEM. Klinika zajiöùuje specializovanou pÈËi o nemocnÈ s postiûenÌm kardiovaskul·rnÌho systÈmu. Speci·lnÌ programy p¯edstavuje pooperaËnÌ pÈËe o nemocnÈ s chronickou ren·lnÌ insuficiencÌ, svÏdky Jehovovy, nemocnÈ po transplantaci srdce a nemocnÈ
s tÏûk˝m omezenÌm funkce pravÈ i levÈ komory srdeËnÌ. Nov˝m programem je pÈËe o pacienty napojenÈ na biventrikul·rnÌ mechanickou srdeËnÌ podporu.
V roce 2003 bylo provedeno 1 663 anesteziÌ a na dvan·cti l˘ûk·ch intenzivnÌ pooperaËnÌ pÈËe bylo hospitalizov·no
1 562 pacient˘. VÌce neû 62,5 % pacient˘ bylo v kategorii TISS 50 a vÌce, 24,4 % v kategorii TISS 40ñ49.
Na operaËnÌm s·le pracuje devÏt anesteziologick˝ch sester, kterÈ spolu s lÈka¯i zajiöùujÌ anesteziologickou pÈËi u pacient˘
operovan˝ch na KKCH. ⁄ËastnÌ se takÈ multiorg·nov˝ch odbÏr˘ u d·rc˘ na vzd·len˝ch pracoviötÌch.
Na pooperaËnÌm oddÏlenÌ pracuje 65 sester. ZajiöùujÌ oöet¯ovatelskou pooperaËnÌ pÈËi u pacient˘ po kardiochirurgick˝ch v˝konech. PodÌlejÌ se na oöet¯ov·nÌ pacient˘, kte¯Ì jsou napojeni na biventrikul·rnÌ mechanickou srdeËnÌ podporu.
Tento program probÌh· od dubna 2003.
Ze 75 sester na KAR m· 13 % vysokoökolskÈ vzdÏl·nÌ a 52 % sester absolvovalo vyööÌ odbornÈ nebo pomaturitnÌ
specializaËnÌ studium.
V˝ukov·, p¯edn·ökov· a publikaËnÌ Ëinnost
ï LÈka¯i KAR se podÌlejÌ na externÌ pedagogickÈ Ëinnosti na 2. LF UK, 3. LF UK a na p¯edn·ökovÈ Ëinnosti IPVZ.
ï PracoviötÏ je jednÌm z v˝ukov˝ch center Subkatedry kardiovaskul·rnÌ a transplantaËnÌ anesteziologie a intenzivnÌ medicÌny IPVZ.
ï LÈka¯i KAR spoluorganizujÌ pravidelnÈ semin·¯e IPVZ s kardioanesteziologickou tematikou.
ï Pravidelnou aktivnÌ ˙ËastÌ na tuzemsk˝ch i zahraniËnÌch kongresech lÈka¯i KAR prezentujÌ svÈ v˝sledky a zÌsk·vajÌ novÈ
podnÏty k dalöÌ pr·ci.
ï LÈka¯i pravidelnÏ zvyöujÌ svoji odbornou kvalifikaci v r·mci atestaËnÌ p¯Ìpravy.
ï Sestry postupnÏ zvyöujÌ svoji odbornou kvalifikaci studiem pomaturitnÌho specializaËnÌho studia nebo Vä.
14
PRACOVIäTÃ PREVENTIVNÕ KARDIOLOGIE (PPK)
P¯ednosta: MUDr. Renata CÌfkov·, CSc.
Klinick· Ëinnost
PracoviötÏ preventivnÌ kardiologie IKEM je specializovanÈ ambulantnÌ pracoviötÏ poskytujÌcÌ komplexnÌ pÈËi v lÈËbÏ modifikovateln˝ch rizikov˝ch faktor˘ kardiovaskul·rnÌch chorob (hypertenze, dyslipidemie, porucha glycidovÈho metabolismu ñ diabetes, obezita, kou¯enÌ). D˘raz je kladen na individu·lnÌ integrovan˝ postup a vypracov·nÌ model˘ vhodn˝ch
pro naöi populaci. Z·kladem p¯Ìstupu k nemocn˝m je stanovenÌ rizika kardiovaskul·rnÌch onemocnÏnÌ, kterÈ vych·zÌ ze
souËasnÈ p¯Ìtomnosti ostatnÌch rizikov˝ch faktor˘ a preklinick˝ch zn·mek aterosklerÛzy (mϯenÌ tlouöùky intimy/medie
karotick˝ch tepen, detekce kalcifikacÌ v pr˘bÏhu koron·rnÌch tepen). VÏtöina pacient˘ je zavzata do dlouhodobÈho
sledov·nÌ. SouË·stÌ pracovnÌho t˝mu je i klinick˝ psycholog a dietnÌ sestra.
PracoviötÏ preventivnÌ kardiologie m· unik·tnÌ postavenÌ v pÈËi o hypertoniky, zejmÈna s tÏûöÌmi formami hypertenze,
kterÈ vyûadujÌ k dosaûenÌ cÌlov˝ch hodnot krevnÌho tlaku kombinaci t¯Ì a vÌce antihypertenziv. ÿada pacient˘ p¯ich·zÌ do
naöÌ pÈËe aû ve stadiu org·nov˝ch komplikacÌ hypertenze.
PO»TY V›KONŸ PRACOVIäTÃ PREVENTIVNÕ KARDIOLOGIE
PoËet ambulantnÌch vyöet¯enÌ
PoËet lÈËen˝ch pacient˘
SonografickÈ vyöet¯enÌ p¯Ìvodn˝ch mozkov˝ch tepen
Ergometrie
2002
2003
29 646
32 106
4 767
5 092
662
1 265
380
383
24hodinov· monitorace TK
1 162
1 075
Vyöet¯enÌ psychologem
1 021
922
V˝zkumn· Ëinnost
ï PracoviötÏ preventivnÌ kardiologie v r. 2003 pokraËovalo v dalöÌ anal˝ze v˝sledk˘ öet¯enÌ rizikov˝ch faktor˘ kardiovaskul·rnÌch onemocnÏnÌ n·hodnÏ vybranÈho populaËnÌho vzorku obyvatel devÌti okres˘ »eskÈ republiky. V˝sledky tÈto studie
(Czech post-MONICA study) poskytujÌ nejnovÏjöÌ ˙daje o prevalenci a lÈËbÏ hypertenze, dyslipidemie a kou¯enÌ. Jsou
zÌsk·v·na epidemiologick· data o diabetu a metabolickÈm syndromu. V˝sledky majÌ z·sadnÌ v˝znam pro pl·nov·nÌ
zdravotnÌ pÈËe.
ï Z nov˝ch v˝zkumn˝ch metodik je prov·dÏna detekce preklinick˝ch zn·mek aterosklerÛzy (mϯenÌ tlouöùky intimy/medie
karotick˝ch tepen) a vyöet¯enÌ endoteli·lnÌ funkce.
ï PracoviötÏ je zapojeno do mezin·rodnÌho telemedicÌnskÈho v˝zkumu, v jehoû r·mci zde bylo z¯Ìzeno centrum pro
p¯enos hodnot krevnÌho tlaku, kterÈ si mÏ¯Ì pacient doma.
ï PracoviötÏ je zapojeno do ¯ady dlouhodob˝ch multicentrick˝ch klinick˝ch studiÌ v oblasti hypertenze (VALUE), obezity
(SCOUT), sekund·rnÌ prevence cÈvnÌch mozkov˝ch p¯Ìhod (SPARCL) a prevence kardiovaskul·rnÌch p¯Ìhod u postmenopauz·lnÌch ûen s vysok˝m rizikem nebo v sekund·rnÌ prevenci (RUTH).
P¯ehled grant˘ IGA MZ »R ¯eöen˝ch na PPK v roce 2003
CEZ: L 17/98.00023001 ñ V˝zkumn˝ z·mÏr
921 Longitudin·lnÌ studie rizikov˝ch faktor˘, nemocnosti a ˙mrtnosti na kardiovaskul·rnÌ onemocnÏnÌ v devÌti okresech
»eskÈ republiky (¯eöitel: MUDr. Renata CÌfkov·, CSc.)
927 Porovn·nÌ lÈËby hypertenze v n·hodnÏ vybranÈm populaËnÌm vzorku a na specializovanÈm pracoviöti
(¯eöitel: MUDr. Renata CÌfkov·, CSc.)
941 Vztahy mezi poruchami funkce ötÌtnÈ ûl·zy a koncentracemi lipoprotein˘ u n·hodnÏ vybranÈho populaËnÌho vzorku
»R (¯eöitel: MUDr. Renata CÌfkov·, CSc.)
15
PublikaËnÌ a pedagogick· Ëinnost
ï VybranÈ publikace jsou uvedeny v p¯ehledu publikaËnÌ aktivity IKEM.
ï Na Pracoviöti preventivnÌ kardiologie IKEM probÌh· pregradu·lnÌ v˝uka student˘ 1. LF UK v Praze. DvÏ lÈka¯ky p¯edn·öejÌ
na 1. a 2. LF UK. ÿada lÈka¯˘ je zapojena do kurs˘ po¯·dan˝ch IPVZ a »eskou lÈka¯skou komorou.
ï V r·mci postgradu·lnÌ v˝uky probÏhly Ëty¯i kursy Eurostage on Hypertension Advances, po¯·danÈ pod z·ötitou EvropskÈ
spoleËnosti pro hypertenzi.
ï R. CÌfkov· se podÌlela na organizaci LetnÌ ökoly hypertenze EvropskÈ spoleËnosti pro hypertenzi, kter· se uskuteËnila
13.ñ19. 9. 2003 ve ävÈdsku.
16
V›SLEDKY »INNOSTI
TRANSPLANTCENTRA (TC)
P¯ednosta: MUDr. ätefan VÌtko, CSc.
Transplantcentrum IKEM se zab˝v· diagnostick˝mi, lÈËebn˝mi, vÏdeckov˝zkumn˝mi, vzdÏl·vacÌmi (pregradu·lnÌmi i postologie, hepatogastr
oenter
olo
gie, b¯iönÌ a cÈvnÌ chirur
gie, anesteziologie,
gradu·lnÌmi) Ëinnostmi v oborech nefr
nefrologie,
hepatogastroenter
oenterolo
ologie,
chirurgie,
intenzi
intenzivv nÌ pÈËe a imunologie se zvl·ötnÌm zamϯenÌm a d˘razem na tran
transs plantace ûivotnÏ d˘leûit˝ch org·n˘
i nÏkterÈ aspekty transplantace kostnÌ d¯enÏ.
KLINIKA NEFROLOGIE (KN)
P¯ednosta: Prof. MUDr. VladimÌr Teplan, DrSc.
Klinick· Ëinnost
Klinika nefrologie prov·dÏla v roce 2003 vysoce specializovanou pÈËi o nemocnÈ s onemocnÏnÌmi ledvin, p¯iËemû
v centru jejÌho z·jmu byla problematika transplantacÌ ledvin od zem¯el˝ch i ûiv˝ch d·rc˘. V˝znamnÏ se zv˝öil poËet
p¯Ìbuzensk˝ch transplantacÌ. Od Ëervence se tÈû zaËal v˝raznÏ zvyöovat poËet hemodialyzovan˝ch nemocn˝ch. PostupnÏ se tÈû zvyöuje ñ po p¯echodnÈm poklesu ñ poËet nemocn˝ch na CAPD.
Klinika se dlouhodobÏ zab˝v· problematikou metabolickÈho sledov·nÌ nemocn˝ch v chronickÈ ren·lnÌ insuficienci
a po transplantaci ledviny, problematikou ren·lnÌ osteopatie a infekcÌ u transplantovan˝ch nemocn˝ch. Na klinice bylo
celkem hospitalizov·no 1 543 nemocn˝ch, na ambulancÌch bylo vyöet¯eno 12 547 pacient˘. Bylo provedeno 163 transplantacÌ; z toho 28 transplantacÌ od ûijÌcÌho d·rce. UskuteËnilo se 5 588 hemodial˝z, novÏ 762 hemodiafiltracÌ a 1 002
ambulantnÌch peritone·lnÌch dialyzaËnÌch v˝kon˘. D·le bylo zavedeno 169 standardnÌch kanyl, 27 permanentnÌch a t¯i
CAPD katetry. Bylo provedeno 409 biopsiÌ transplantovanÈ ledviny a 39 biopsiÌ ledvin autolognÌch, 28 punkcÌ b¯iönÌch
dutin a 75 plazmaferÈz.
Pl·novan˝ poËet bod˘ na rok 2003 byl 37 979 200, skuteËn˝ poËet bod˘ byl 41 873 474.
L˘ûkov· kapacita byla vyuûÌv·na v plnÈm rozsahu kliniky, na l˘ûk·ch intermedi·rnÌ pÈËe kolem 90 %, na klinickÈm
oddÏlenÌ s v˝jimkou letnÌch mÏsÌc˘ v rozmezÌ 85ñ95 %.
17
PÿEHLED KLÕ»OV›CH V›KONŸ KLINIKY NEFROLOGIE TC IKEM V LETECH 1997ñ2003
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Biopsie ledviny
2003
67
50
57
47
44
45
39
Biopsie ötÏpu
278
290
272
331
314
307
409
Hemodial˝za
1411
1932
2283
4008
4573
5320
5588
10
19
20
26
27
42
Hemodiafiltrace
Peritone·lnÌ dila˝za ñ nemocnice
762
Peritone·lnÌ dialyze ñ doma
88
1002
Punkce b¯iönÌ dutiny
29
58
28
PlazmaferÈza
16
33
75
Na klinice pracovalo celkem jeden·ct lÈka¯˘ s dvÏma atestacemi, dva s jednou atestacÌ, Ëty¯i dosud bez atestace a pÏt
lÈka¯˘ ñ d˘chodc˘.
Pedagogick· Ëinnost
Klinika je sÌdlem Subkatedry nefrologie IPVZ a slouûÌ jako v˝ukovÈ postgradu·lnÌ pracoviötÏ pro nefrologii a internÌ obory.
VedoucÌ lÈka¯i kliniky jsou Ëleny vÏdeck˝ch rad lÈka¯sk˝ch fakult UK a Ëleny atestaËnÌch komisÌ a komisÌ pro st·tnÌ zkouöky.
LÈka¯i KN se podÌleli na pregradu·lnÌ v˝uce student˘ l. a 2. lÈka¯skÈ fakulty UK v Praze.
VÏdeck· a v˝zkumn· Ëinnost
V roce 2003 se na klinice ¯eöilo pÏt grantov˝ch ˙kol˘ IGA, jeden ˙kol GA »R a t¯i v˝zkumnÈ z·mÏry. ÿeöila se lÈkov·
studie FUJISAWA a projekty EUREKA a KONTAKT.
KLINIKA HEPATOGASTROENTEROLOGIE (KH)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Julius äpiË·k, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie se v oblasti klinickÈ medicÌny soust¯eÔuje na zajiötÏnÌ hepatologickÈho a gastr
gastroenteoenteogramu transplantace jater
programu
jater.. VÏnuje se zejmÈna v˝bÏru p¯Ìjemc˘, sledov·nÌ a lÈËbÏ pacient˘
r ologickÈho z·zemÌ pr
na ËekacÌ listinÏ a lÈËbÏ nemocn˝ch po transplantaci jater. Vytv·¯Ì systÈm dlouhodobÈho sledov·nÌ a prevence komplikacÌ transplantaËnÌ lÈËby. Z·roveÚ rozvÌjÌ celou oblast klinickÈ hepatologie (zejmÈna lÈËbu virov˝ch hepatitid, prim·rnÌ
sklerÛzujÌcÌ cholangitidy a nÏkter˝ch vrozen˝ch metabolick˝ch vad).
oenter
ologickÈ z·zemÌ a sv˝m vybavenÌm i rozsahem Ëinnosti zajiöùuje vyöet¯enÌ a pÈËi
Klinika rozvÌjÌ rozs·hlÈ gastr
gastroenter
oenterologickÈ
v celÈm rozsahu oboru. Je jednÌm z region·lnÌch garant˘ n·rodnÌho programu prevence kolorekt·lnÌho karcinomu.
V letoönÌm roce byly do rutinnÌho provozu uvedeny nÏkterÈ vyöet¯ovacÌ a lÈËebnÈ metody, v »R dosud ojedinÏlÈ:
1. Kapslov· enteroskopie ñ jedn· se o metodu vyöet¯enÌ tenkÈho st¯eva, kdy pacient spolkne kapsli se zabudovanou kamerou a svÏteln˝m zdrojem. P¯i pr˘chodu zaûÌvacÌm traktem kapsle jeho obraz snÌm· a vysÌl·. Z·znam a vyhodnocenÌ
obrazu probÌh· vnÏ pacienta. Vyöet¯enÌ je indikov·no p¯i podez¯enÌ na nemoci tenkÈho st¯eva, zejmÈna p¯i hled·nÌ
zdroje krv·cenÌ.
2. Kolonoskopie se zvÏtöovacÌm endoskopem. Toto vyöet¯enÌ umoûÚuje Ëasnou detekci slizniËnÌch zmÏn, z·vaûn˝ch
z onkologickÈho hlediska.
3. D·le byla rozvÌjena metodika endosonografickÈho vyöet¯enÌ hornÌ Ë·sti tr·vicÌho traktu vËetnÏ jeho invazivnÌch aplikacÌ.
Vyöet¯ovacÌ moûnosti se rozö̯ily o rekt·lnÌ endosonografii s rekt·lnÌ sondou EU-75M-R1. V oblasti endoskopie tr·vicÌho
traktu se rozö̯ilo pouûitÌ metalick˝ch expandibilnÌch endoprotÈz jÌcnu a dalöÌch oddÌl˘ tr·vicÌho traktu p¯i lÈËbÏ malignÌch stenÛz.
18
Klinick· Ëinnost
V prvnÌm pololetÌ roku 2003 bylo na pracoviötÌch Kliniky hepatogastroenterologie IKEM vytvo¯eno 9 382 084 bod˘
(= 91 % pl·nu), ve druhÈm pololetÌ 8 292 612 bod˘. Pro srovn·nÌ pl·n bod˘ na 1. pololetÌ 2002 Ëinil 7 500 000, na
2. pololetÌ 2002 5 8002 000. CelkovÏ se tedy jedn· o meziroËnÌ n·r˘st +32 % roËnÌ produkce bod˘ vztaûenÈ k pl·nu
roku 2002!
LÈËba nemocn˝ch je zajiöùov·na na l˘ûkovÈm oddÏlenÌ, na ambulanci a na pracoviöti endoskopick˝ch a funkËnÌch metod. Na l˘ûku bylo oöet¯eno 1 275 pacient˘ (za rok 2002 celkem 1 191 pacient˘), v ambulanci bylo vyöet¯eno 13 473
pacient˘ (v roce 2002 to bylo 12 874 pacient˘). PoËty endoskopick˝ch, funkËnÌch a bioptick˝ch vyöet¯enÌ uv·dÌ tabulka.
PO»TY ENDOSKOPICK›CH V›KONŸ A DALäÕCH VYäETÿENÕ
1997
1998
1999
Gastroskopie
2000
2001
2002
2003
1 094
1 130
1 509
1 712
1 869
2 114
1 984
Koloskopie
461
488
775
930
1 215
1 495
1 464
ERCP
663
581
713
690
643
616
622
Endosonografie
29
183
109
183
109
194
224
FunkËnÌ vyöet¯enÌ
40
231
241
231
281
330
254
149
341
425
410
375
443
JaternÌ biopsie
Sonografie
429
1 039
Na klinice pracovalo celkem osm lÈka¯˘ se dvÏma atestacemi, dva s jednou atestacÌ, öest dosud bez atestace a jeden
lÈka¯ ñ d˘chodce.
Pedagogick· Ëinnost
LÈka¯i kliniky jsou i v letoönÌm roce zapojeni do procesu v˝uky a vzdÏl·v·nÌ. Klinika hepatogastroenterologie je hepatologickou b·zÌ Subkatedry gastroenterologie IPVZ. Na v˝uce v r·mci IPVZ se podÌlÌ sedm lÈka¯˘. S v˝jimkou Ëerstv˝ch
absolvent˘ se vöichni lÈka¯i podÌlejÌ na publikaËnÌ a p¯edn·ökovÈ Ëinnosti na odborn˝ch sjezdech v »R. T¯i lÈka¯i kliniky
jsou Ëleny v˝bor˘ odborn˝ch spoleËnostÌ »eskÈ lÈka¯skÈ spoleËnosti. Jeden lÈka¯ je Ëlenem v˝boru EvropskÈ endoskopickÈ spoleËnosti (ESGE), vÏdeckÈho v˝boru EvropskÈ gastroenterologickÈ federace (UEGF), Ëlenem vÏdeckÈho v˝boru
SvÏtovÈ gastroenterologickÈ spoleËnosti (OMGE) a komise pro screening kolorekt·lnÌho karcinomu SvÏtovÈ endoskopickÈ spoleËnosti (OMED), z·roveÚ pak designovan˝m prezidentem EvropskÈho gastroenterologickÈho kongresu, kter˝ se
bude konat v p¯ÌötÌm roce v Praze.
Klinika spolupracuje na pregradu·lnÌ v˝uce s 1. lÈka¯skou fakultou UK v Praze, studenti 5. a 6. roËnÌk˘ doch·zejÌ na
odbornÈ st·ûe a praxe.
Klinika organizovala Ëi spoluorganizovala p¯edn·ökovÈ dny v IKEM (nap¯. semin·¯ Screening kolorekt·lnÌho karcinomu v ordinaci praktickÈho lÈka¯e, Ëerven 2003), Endoskopick˝ den ñ ûiv˝ p¯enos endoskopick˝ch metod (b¯ezen) a lÈka¯i
kliniky se podÌleli na organizaci nÏkolika celost·tnÌch sjezd˘. Klinika vyd·v· ËtvrtletnÌk pro sp·dovÈ lÈka¯e s odborn˝m
a informaËnÏ-organizaËnÌm obsahem, slouûÌcÌ ke zlepöenÌ spolupr·ce s lÈka¯i oblasti.
VÏdeck· a v˝zkumn· Ëinnost
VÏdeck· a v˝zkumn· Ëinnost je rozvÌjena v r·mci grantov˝ch projekt˘ IGA (4 projekty ) a projekt˘ v˝zkumnÈho z·mÏru
IKEM (3 projekty). Projekty jsou zamϯeny jednak na oblast experiment·lnÌ hepatologie, experiment·lnÌ cirhÛzy
a molekul·rnÌ biologie kanalikul·rnÌch transport˘, jednak ve sfȯe gastroenterologie na oblast etiopatogeneze z·nÏtliv˝ch onemocnÏnÌ pankreatu a na oblast refluxnÌ choroby jÌcnu. LÈka¯i kliniky spolupracujÌ na projektech Laborato¯e
experiment·lnÌ hematologie, kter· zah·jila provoz v letoönÌm roce. Klinika m· v˝znamn˝ v˝zkumn˝ onkologick˝ program zamϯen˝ na optimalizaci screeningu kolorekt·lnÌho karcinomu.
V˝sledky v˝zkumu byly prezentov·ny na zahraniËnÌch kongresech vËetnÏ nejv˝znamnÏjöÌch: Sjezd americkÈ gastroenterologickÈ a hepatologickÈ spoleËnosti ñ DDW (4 sdÏlenÌ) a Evropsk˝ gastroenterologick˝ kongres ñ UEGW (z celkovÈho
poËtu 21 Ëesk˝ch sdÏlenÌ bylo 9 sdÏlenÌ z KH IKEM), Evropsk˝ transplantaËnÌ kongres v Ben·tk·ch (ESOT) ñ 1 sdÏlenÌ,
Evropsk˝ pankreatick˝ klub (1 sdÏlenÌ). Klinika jako jedin· z Ëesk˝ch gastroenterologick˝ch a hepatologick˝ch pracoviöù
se tak aktivnÏ z˙Ëastnila nejv˝znamnÏjöÌch mezin·rodnÌch akcÌ.
V letoönÌm roce bylo publikov·no v zahraniËnÌch Ëasopisech pÏt pracÌ in extenso, ¯ada pracÌ byla rovnÏû publikov·na
v Ëesk˝ch Ëasopisech a formou abstrakt.
19
IMUNOLOGICK… PRACOVIäTÃ (IP)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Ilja St¯Ìû, CSc.
RutinnÌ provoz
OddÏlenÌ imunogenetiky
OddÏlenÌ zajiöùuje HLA typizaci pro org·novÈ transplantace a pro pot¯ebu registru d·rc˘ kostnÌ d¯enÏ, a slouûÌ takÈ jako
referenËnÌ laborato¯ pro »R. Laborato¯e se v roce 2003 ˙spÏönÏ z˙Ëastnily cykl˘ externÌch kontrol HLA typizace po¯·dan˝ch UCLA (University of California Los Angeles) a Eurotransplantem (Leiden); tyto podklady byly spolu s dalöÌmi vyûadovan˝mi materi·ly odesl·ny na Evropskou federaci pro imunogenetiku (EFI), kde byla i pro rok 2004 potvrzena prestiûnÌ
mezin·rodnÌ akreditace tÈto organizace.
VYäETÿENÕ NA ODDÃLENÕ IMUNOGENETIKY V ROCE 2003
PoËet vyöet¯enÌ (pacient˘)
Typizace HLA I. a II. t¯Ìdy
510 (p¯ed za¯azenÌm do WL a na p¯Ìbuzenskou Tx)
Typizace HLA I. t¯Ìdy (B27)
66
Aktu·lnÌ cross-match, prodlouûen˝ cross-match
a FCXM (p¯ed p¯Ìbuzenskou Tx)
92
Aktu·lnÌ cross-match, a FCXM (po Tx)
56
KadaverÛznÌ d·rci (HLA I. a II. t¯ida, cross-match)
92
Aktu·lnÌ cross-match p¯ed Tx
Vyöet¯enÌ panel-reaktivnÌch protil·tek (PRA)
312
1 051
»esk˝ registr d·rc˘ kostnÌ d¯enÏ (CBMD)
CBMD eviduje potenci·lnÌ d·rce kostnÌ d¯enÏ, perifernÌch kmenov˝ch bunÏk a pupeËnÌkovÈ krve a vyhled·v· HLA
shodnÈ d·rce pro ËeskÈ i zahraniËnÌ pacienty. V pr˘bÏhu roku doölo k dalöÌmu n·r˘stu poËtu d·rc˘ kostnÌ d¯enÏ
a k 31. 12. 2003 jich bylo jiû registrov·no 16 980; poËet pupeËnÌkov˝ch krvÌ ËinÌ 1 044. Zv˝öil se takÈ podÌl IKEM na
kur˝rnÌ sluûbÏ zajiöùujÌcÌ dovoz krvetvorn˝ch bunÏk ze zahraniËÌ pro naöe p¯Ìjemce.
PÿEHLED »INNOSTI CBMD V ROCE 2003
Celkov˝ poËet nep¯Ìbuzn˝ch d·rc˘ kostnÌ d¯enÏ, za¯azen˝ch v mezin·rodnÌm
registru BMDW (ñ vyöet¯eni na HLA antigeny ñ I. t¯Ìdy a II. t¯Ìdy) po korekci vy¯azen˝ch d·rc˘
Celkov˝ poËet zmraûen˝ch a otestovan˝ch pupeËnÌkov˝ch bunÏk, za¯azen˝ch
v mezin·rodnÌm registru BMDW
Vyhled·nÌ a odbÏr krvetvorn˝ch bunÏk od nep¯Ìbuzn˝ch d·rc˘ pro TX,
uskuteËnÏnÈ v roce 2003 ñ prim·rnÌ transplantace
ï nep¯ÌbuznÌ d·rci nalezeni v CBMD
ï nep¯ÌbuznÌ d·rci nalezeni v zahraniËÌ
sekund·rnÌ transplantace
Proveden˝ch odbÏr˘ celkem
16 980
1 044
38
5
33
6
44
OD ROKU 1994ñ12/2003 PRO 182 PACIENTŸ NALEZENI D¡RCI
Prim·rnÏ TX
kostnÌ d¯eÚ
PBSC
CB
Sekund·rnÏ TX DLI
PBSC
20
120
56
6
17
6
OddÏlenÌ ambulancÌ a imunomodulace
OddÏlenÌ ambulancÌ a imunomodulace v roce 2003 plnilo ˙spÏönÏ hlavnÌ ˙koly Institutu. Po str·nce person·lnÌ byla
Ëinnost oddÏlenÌ zkvalitnÏna rozö̯enou sesterskou sluûbou. Doba ambulantnÌho vyöet¯ov·nÌ a oöet¯ov·nÌ pacient˘ byla
rozö̯ena, a to p¯edevöÌm do odpolednÌch hodin, aby se tak vyölo vst¯Ìc tÏm nemocn˝m, kte¯Ì jen obtÌûnÏ mohou
ambulance navötÌvit dopoledne.
V oblasti odbornÈ Ëinnosti se zv˝öily jak poËty vyöet¯enÌ a/nebo oöet¯enÌ (10 938), tak poËty pacient˘ dospÏl˝ch
i dÏtsk˝ch (2 400 a 101). Byl rovnÏû zaznamen·n v˝razn˝ vzestup poËtu proveden˝ch koûnÌch test˘ (1 811). Ve spektru
v˝kon˘ oddÏlenÌ figuruje celkem 47 poloûek. NemocnÌ, kte¯Ì navötÏvujÌ ambulance, p¯ich·zejÌ nejen z IKEM, FTN a oblasti
Prahy, ale z celÈ »eskÈ republiky. LÈka¯i oddÏlenÌ zajiöùujÌ v rozö̯enÈ m̯e konsili·rnÌ Ëinnost pro kliniky IKEM i pro FTN.
Jedna lÈka¯ka oddÏlenÌ s ˙spÏchem atestovala z oboru alergologie a klinickÈ imunologie (n·stavbov· atestace).
Na pracoviöti pracovali celkem Ëty¯i lÈka¯i se dvÏma atestacemi, dva s jednou atestacÌ a dva lÈka¯i ñ d˘chodci.
VÏdeck· a v˝zkumn· Ëinnost
V roce 2003 byla dokonËena pr·ce na grantech NM/6522-3 ÑDetekce a charakterizace Ñblankì alel HLA 1. t¯Ìdy v ËeskÈ
populaciì a NI/6843-3 ÑRegulace Th1/Th2 cytokinovÈho profilu u org·nov˝ch transplantacÌì a z·vÏreËnÈ zpr·vy byly
v termÌnu odevzd·ny. PokraËovala pr·ce na v˝zkumnÈm z·mÏru ÑCharakterizace protil·tek u pacient˘ p¯ed a po
transplantaci ledvinyì. V DNA laborato¯i byly zavedeny metodiky SBT (sequencing-based typing) pro HLA typizaci antigen˘ druhÈ t¯Ìdy a RSCA (reference-strand conformational analysis). V laborato¯i bunÏËnÈ imunologie se prov·dÏlo
rutinnÌ vyöet¯enÌ FACS cross-match u vöech pacient˘ p¯ed transplantacÌ ledviny od ûiv˝ch d·rc˘.
Pedagogick· Ëinnost
IP je v˝ukov˝m pracoviötÏm Subkatedry alergologie a klinickÈ imunologie IPVZ. LÈka¯i IP p¯edn·öejÌ kromÏ IPVZ takÈ
v r·mci pregradu·lnÌ v˝uky na 1. a 3. LF UK v Praze a na JihoËeskÈ univerzitÏ v »esk˝ch BudÏjovicÌch. Jeden lÈka¯ je
Ëlenem zkuöebnÌ komise pro specializace v oboru alergologie a klinick· imunologie pro lÈka¯e a atestaËnÌ komise pro
specializace v oboru vyöet¯ovacÌ metody v klinickÈ imunologii pro nelÈka¯e. Z·roveÚ je mÌstop¯edsedou oborovÈ rady
imunologie biomedicÌnskÈho doktorandskÈho studia (P¯F a LF UK v Praze) a Ëlenem zkuöebnÌch komisÌ pro st·tnÌ doktorskÈ (rigorÛznÌ) zkouöky doktorand˘ z imunologie na univerzit·ch v Praze a v Hradci Kr·lovÈ.
KLINIKA TRANSPLANTA»NÕ CHIRURGIE (KTCH)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Klinick· Ëinnost
Na klinice transplantaËnÌ chirurgie bylo v pr˘bÏhu roku 2003 hospitalizov·no 3 025 pacient˘. TransplantaËnÌch v˝kon˘
bylo provedeno 401, operaËnÌch v˝kon˘ na j·trech, ûluËov˝ch cest·ch, pankreatu a slezinÏ 381. OperaËnÌch v˝kon˘
na tr·vicÌm ˙strojÌ bylo uskuteËnÏno celkem 239. LaparoskopickÈ v˝kony byly realizov·ny v poËtu 1 031, cÈvnÌch v˝kon˘ bylo provedno 1 039.
PO»ET VYK¡ZAN›CH BODŸ V LETECH 2000ñ2003
2000
PoËet bod˘
24 784 545
2001
2002
2003
19 860 911
26 105 888
30 780 570
VyuûitÌ l˘ûkovÈ kapacity v roce 2003
VyuûitÌ l˘ûek se v pr˘bÏhu roku 2003 v jednotliv˝ch mÏsÌcÌch pohybovalo od 40 % (Ëervenec, srpen) do 92,5 %.
Pr˘mÏr za celÈ obdobÌ a obÏ Ë·sti chirurgie byl 82,3 %.
Na klinice pracovalo celkem pÏt lÈka¯˘ se dvÏma atestacemi, dvan·ct s jednou atestacÌ, t¯I dosud bez atestace.
Pedagogick· Ëinnost
LÈka¯i kliniky ˙zce spolupracujÌ s IPVZ, s katedrou gastroenterologie (doc. Ryska) a cÈvnÌ chirurgie (doc. Adamec). DalöÌ
lÈka¯i spolupracujÌ s 2. LF UK, konkrÈtnÏ vedou p¯edn·öky a praktick· cviËenÌ student˘ öestÈho roËnÌku.
21
VÏdeck· a v˝zkumn· Ëinnost
Na pracoviöti je v souËasnÈ dobÏ ¯eöeno devÏt grant˘, v sedmi z nich jsou lÈka¯i kliniky hlavnÌmi ¯eöiteli, u dvou
spolu¯eöiteli.
KonkrÈtnÏ se jedn· o n·sledujÌcÌ projekty:
ï Studium izolace voln˝ch hepatocyt˘ v experimentu ñ G735, spolu¯eöitel doc. Ryska
eaktor v lÈËbÏ akutnÌho selh·nÌ jater v experimentu ñ G945, hlavnÌ ¯eöitel doc. Ryska
ï Bior
Bioreaktor
iv p¯echodnÈ ischemie jater na ˙Ëinnost radiofrekvenËnÌ ablace v experiment·lnÌm modelu u prasete Ñmini pigì
ï Vl
Vliv
G954, hlavnÌ ¯eöitel dr. KuËera
eperfuznÌho poökozenÌ jaternÌho ötÏpu sr
ovn·nÌm ˙Ëinnosti perfuznÌch rroztok˘
oztok˘ UW
ï V˝zkum rreperfuznÌho
srovn·nÌm
UW,, HTK a Celsioru na
modelu ortotopickÈ transplantace jater u potkana ñ G957, hlavnÌ ¯eöitel dr. KoËÌk
eatu pod·v
·nÌm somatostatinu ñ G955, hlavnÌ ¯eöitel
ï OvlivnÏnÌ hojenÌ r·ny u nemocn˝ch po transplantaci pankr
pankreatu
pod·v·nÌm
dr. Janouöek
ejekËnÌ terapie ANTI-CD20 u experiment·lnÌ transplantac
e jater u potkana ñ G958, hlavnÌ ¯eöitel dr. Mergent·l
ï Antir
AntirejekËnÌ
transplantace
ï Predikce lÈËebnÈ odpovÏdi nemocn˝ch s resekabilnÌm metastatick˝m postiûenÌm jater u kolorekt·lnÌho karcinomu ñ G051, hlavnÌ ¯eöitel dr. Strnad
arizace vf., dist·lnÌ revasku
larizace s voln˝m svalov˝m
ï Chronick· kritick· konËetinov· ischemie ñ dist·lnÌ revaskul
revaskularizace
revaskularizace
p¯
enosem mikr
ochirur
gickou technikou ñ srovn·vacÌ studie, G030, spolu¯eöitel dr. Toöenovsk˝
p¯enosem
mikrochirur
ochirurgickou
en·ûÌ zevnÌ pankr
eatickÈ sekce do st¯
eva ñ G025, hlavnÌ ¯eöitel dr. Adamec
ï Transplantace slinivky b¯iönÌ s dr
dren·ûÌ
pankreatickÈ
st¯eva
KLINIKA ANESTEZIE,
RESUSCITACE A INTENZIVNÕ P…»E (KARIP)
P¯ednosta: MUDr. Eva Kieslichov·
Klinick· Ëinnost
Klinika ukonËila minul˝ rok s kladn˝m hospod·¯sk˝m v˝sledkem +19 018 748,18 KË. Ve srovn·nÌ s rozpoËtem kliniky na
rok 2003 byl v˝sledek hospoda¯enÌ rovnÏû kladn˝ +3 528 158,00 KË. Pl·novan˝ poËet bod˘ 93 100 000 byl p¯ekroËen
o 12 472 500 (+13,4 %).
VyuûÌv·nÌ l˘ûkovÈ kapacity
Na dvan·ctil˘ûkovÈm resuscitaËnÌm oddÏlenÌ bylo hospitalizov·no celkem 937 pacient˘, z toho 65 % ve dvou nejvyööÌch
TISS kategoriÌch. NejvÏtöÌ podÌl p¯ijÌman˝ch pacient˘ tvo¯ili pacienti po velk˝ch b¯iönÌch a cÈvnÌch v˝konech a pacienti po
org·nov˝ch transplantacÌch. MenöÌ Ë·st p¯Ìjm˘ tvo¯ili pacienti p¯ijatÌ pro ohroûenÌ vit·lnÌch funkcÌ z internÌch klinik
Transplantcentra, chirurgie a Kliniky diabetologie. MalÈ procento pacient˘ bylo p¯eloûeno z Kardiocentra, zejmÈna pro
nutnost hemodial˝zy p¯i obÏhovÈ nestabilitÏ. V p¯ÌpadÏ volnÈ l˘ûkovÈ kapacity byli p¯ijÌm·ni i pacienti z jin˝ch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ nebo pacienti p¯ivezenÌ RZP.
OperaËnÌ s·ly
Na t¯ech operaËnÌch s·lech, endoskopii, angiografickÈm s·le a stomatologickÈ ambulanci bylo v roce 2003 pod·no
celkem 2 386 anesteziÌ, z toho 660 s vyuûitÌm region·lnÌch technik a 25 ambulantnÌch analgosedacÌ. Bylo uskuteËnÏno
38 transplantacÌ jater, 183 transplantacÌ ledvin, z toho 28 od ûijÌcÌho d·rce a 23 transplantacÌ pankreatu. Na operaËnÌch
s·lech byl proveden odbÏr org·n˘ od 37 kadaverÛznÌch d·rc˘ org·n˘.
V roce 2003 uskuteËnil t˝m chirurg˘ IKEM spolu s chirurgy z FN Motol ve spolupr·ci s anesteziology IKEM a FN
Motol ˙spÏönou transplantaci jater od p¯ÌbuznÈho d·rce u dÌtÏte. KARIP se podÌlela i na rozö̯enÌ programu cÈvnÌ
chirurgie poskytov·nÌm anestezie, resuscitaËnÌ pÈËe a konzili·rnÌch sluûeb.
Ambulance
V prvnÌm pololetÌ roku 2003 bylo rozö̯eno spektrum poskytovan˝ch sluûeb otev¯enÌm ambulance pro lÈËbu chronickÈ
bolesti p¯i KARIP, kde bylo provedeno 103 oöet¯enÌ.
22
ZavedenÌ nov˝ch metodik
U pacient˘ v kritick˝ch stavech, hospitalizovan˝ch na KARIP, se z d˘vodu prevence dekubit˘ pouûÌvajÌ od loÚskÈho roku
antidekubit·lnÌ l˘ûka, kter· nejenûe p¯edstavujÌ prevenci vzniku dekubit˘, ale znamenajÌ i ekonomickou ˙sporu (pr·dlo,
obvazov˝ materi·l). V r·mci zlepöenÌ komplexnÌ resuscitaËnÌ pÈËe byl letos vrchnÌ sestrou KARIP zaveden do provozu
systÈm VAC urËen˝ k oöet¯ov·nÌ pacient˘, kte¯Ì na oddÏlenÌ p¯ich·zejÌ s rozs·hl˝mi proleûeninami Ëi defekty operaËnÌch
ran. Zkuöenosti s tÌmto systÈmem jsou velice p¯ÌznivÈ.
Na klinice pracovalo celkem pÏt lÈka¯˘ se dvÏma atestacemi, pÏt s jednou atestacÌ, jeden dosud bez atestace.
Pedagogick· Ëinnost
LÈka¯i KARIP se aktivnÏ ˙ËastnÌ p¯edn·ökovÈ Ëinnosti v ILF, vÏnujÌ se v˝uce st·ûist˘ na oddÏlenÌ. V r·mci postgradu·lnÌho
vzdÏl·v·nÌ zÌskali t¯i lÈka¯i atestaci II. stupnÏ a jeden atestaci 1. stupnÏ. VrchnÌ sestra a staniËnÌ sestra resuscitaËnÌho oddÏlenÌ
se podÌlejÌ na v˝uce SZä a VZä.
KARIP je jednÌm z v˝ukov˝ch pracoviöù Subkatedry kardiovaskul·rnÌ a transplantaËnÌ anesteziologie a intenzivnÌ medicÌny IPVZ.
SpoleËnÏ se Subkatedrou kardiovaskul·rnÌ a transplantaËnÌ anesteziologie a intenzivnÌ pÈËe byl uspo¯·d·n semin·¯
v IPVZ na tÈma: ÑP¯Ìstup anesteziologa a intenzivisty k pacient˘m po transplantaci org·n˘ì.
VÏdeck· a v˝zkumn· Ëinnost
ï Ve spolupr·ci s KTCH se pracoviötÏ podÌlÌ na tvorbÏ modelu akutnÌho selh·nÌ jater na zv̯ecÌm modelu a v˝voji bioreaktoru
ï Ve spolupr·ci s cÈvnÌmi chirurgy KTCH úe ˙ËastnÌ na studii GALA, coû je multicentrick· studie srovn·vajÌcÌ pacienty po
endarterektomii karotidy v celkovÈ anestezii a v cervik·lnÌ blok·dÏ
ï ⁄Ëast na projektu Prevalence tÏûkÈ sepse v »eskÈ republice (jednodennÌ studie)
ï Ve spolupr·ci s KH ˙Ëast na grantu, kter˝ se t˝k· hodnocenÌ pokroËilosti jaternÌho onemocnÏnÌ p¯ed transplantacÌ jater
Dva lÈka¯i kliniky jsou za¯azeni do doktorskÈho studia (Ph.D.)
23
ODDÃLENÕ KOORDINACE ORG¡NOV›CH
TRANSPLANTACÕ V »R (OKOT)
P¯ednosta: MUDr. ätefan VÌtko, CSc.
V pr˘bÏhu roku 2003 koordinovali pracovnÌci tohoto oddÏlenÌ odbÏry org·n˘ od 191 zem¯el˝ch d·rc˘. PracovnÌci
oddÏlenÌ provedli 187 ÑpoËÌtaËov˝ch v˝bÏr˘ì pro alokaci ledvin. Vöichni pacienti po transplantaci org·nu v »R byli
pr˘bÏûnÏ registrov·ni v N·rodnÌm registru org·nov˝ch transplantacÌ. V druhÈ polovinÏ roku probÏhla dalöÌ aktualizace
˙daj˘ o stavu ötÏp˘ a p¯Ìjemc˘ org·n˘ z p¯edchozÌho obdobÌ (vÌce neû 4 000 ˙daj˘) ve vöech sedmi transplantaËnÌch
centrech »eskÈ republiky. Z·kladnÌ data vöech d·rc˘ org·n˘ byla pr˘bÏûnÏ registrov·na v N·rodnÌm registru d·rc˘
org·n˘. V N·rodnÌ ËekacÌ listinÏ, kterou toto oddÏlenÌ spravuje, bylo v roce 2003 registrov·no 1 175 Ëekatel˘ na
transplantaci ledviny (vËetnÏ pacient˘ registrovan˝ch na kombinovanÈ transplantace ledviny a dalöÌho org·nu), 134
nemocn˝ch ËekajÌcÌch na transplantaci srdce, 112 potenci·lnÌch p¯Ìjemc˘ jater, 16 Ëekatel˘ na izolovanou transplantaci
slinivky b¯iönÌ a 34 nemocn˝ch ËekajÌcÌch na transplantaci plic. PoËty transplantacÌ org·n˘ v IKEM a podÌl IKEM na
transplantaËnÌ aktivitÏ celÈ »eskÈ republiky jsou uvedeny v n·sledujÌcÌch grafech.
STÿEDISKO ODBÃRU ORG¡NŸ
P¯ednosta: MUDr. Eva Pokorn·, CSc.
St¯edisko odbÏr˘ org·n˘ v roce 2003 organizovalo a realizovalo 79 odbÏr˘ org·n˘ od zem¯el˝ch d·rc˘ z regionu
Transplantcentra IKEM; dalöÌch 46 nabÌdek potenci·lnÌch d·rc˘, kterÈ oddÏlenÌ ¯eöilo, se z r˘zn˝ch d˘vod˘ nerealizovalo (nejvÏtöÌ podÌl tvo¯ily kontraindikace pro medicÌnskÈ d˘vody). DalöÌch 38 odbÏr˘ jater, srdce, slinivky b¯iönÌ realizovali
pracovnÌci oddÏlenÌ v ostatnÌch öesti transplantaËnÌch centrech »eskÈ republiky.
Kaûd˝ mÏsÌc se konala setk·nÌ koordin·tor˘ »eskÈ republiky (celkem 10 setk·nÌ), kde kromÏ v˝sledk˘ transplantaËnÌ
a odbÏrovÈ aktivity, sdÏlenÌ medicÌnsk˝ch Ëi organizaËnÌch zajÌmavostÌ, event. problÈm˘ u odbÏr˘ org·n˘ v jednotliv˝ch
centrech, byly i v˝ukovÈ p¯edn·öky. VÏtöinu z nich zajiöùovaly samy koordin·torky SOO, nÏkterÈ i lÈka¯i Kliniky nefrologie
IKEM.
V pr˘bÏhu roku se na pracoviöti dlouhodobÏ ökolili dva lÈka¯i ñ koordin·to¯i ze slovensk˝ch transplantaËnÌch center
(TC Koöice a TC Martin).
P¯ehled nÏkter˝ch akcÌ po¯·dan˝ch St¯ediskem odbÏru org·n˘
ï Workshop ÑT
ransplantace ledvin od ûijÌcÌch d·r
c˘ì ñ NovÈ Dvory 19.ñ20. Ëervna 2003. DvoudennÌ setk·nÌ lÈka¯˘
ÑTransplantace
d·rc˘ì
nefrolog˘ z dialyzaËnÌch st¯edisek spolu s pracovnÌky Transplantcentra se t˝kalo problematick˝ch, Ëasto i kontroverznÌch
ot·zek transplantacÌ ledvin od ûijÌcÌch d·rc˘.
edstavenÌ ve V
ï DivadelnÌ p¯
p¯edstavenÌ
VinohradskÈm
inohradskÈm divadle ñ (16. ¯Ìjna 2003) bylo uspo¯·d·no ve spolupr·ci s NadacÌ Karla
PavlÌka na podporu d·rcovstvÌ a transplantacÌ org·n˘. P¯edstavenÌ se ˙Ëastnilo okolo 700 lÈka¯˘ intenzivist˘, sester
z d·rcovsk˝ch nemocnic, ¯idiˢ sanitek, letc˘, voj·k˘ i policist˘. P¯edstavenÌ bylo po¯·d·no jako podÏkov·nÌ vöem, kte¯Ì
se na odbÏru org·n˘ od zem¯el˝ch d·rc˘ ˙ËastnÌ.
ï Kalend·¯ 2004 ñ stejnÏ jako v minulÈm roce oddÏlenÌ SOO p¯ipravilo spolu s NadacÌ Karla PavlÌka kalend·¯, ve kterÈm
jsou uvedeny lidskÈ p¯ÌbÏhy pacient˘ po org·nov˝ch transplantacÌch.
ï Semin·¯ ÑT
ransplantaËnÌ z·konì (5. b¯ezna 2003). Semin·¯ byl uspo¯·d·n pro lÈka¯e intenzivisty, kte¯Ì indikujÌ k odbÏru
ÑTransplantaËnÌ
org·n˘ zem¯elÈ d·rce. HlavnÌm cÌlem bylo informovat o novÏ schv·lenÈm z·konu a dalöÌch pr·vnÌch p¯edpisech a zmÏn·ch v legislativÏ, kterÈ se t˝kajÌ p¯edevöÌm diagnostiky smrti mozku.
24
TRANSPLANTACE LEDVIN OD éIJÕCÕCH A ZEMÿEL›CH D¡RCŸ V IKEM V LETECH 1990ñ2003
200
187
187
179
183
182
179
174
169
160
167
156
150
tpl ñ kadaverÛznÌ
d·rce
tpl ñ ûiv˝ d·rce
100
79
75
64
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TRANSPLANTACE SRDCE, JATER A SLINIVKY BÿIäNÕ
(KOMBINOVAN… TRANSPLANTACE) V TC IKEM 1993ñ2003
70
65
60
50
47
47
45
42
41
40
40
38
36
35
40
38
38
37
38
34
30
28
26
26
24
21
25
23
23
23
21
19
20
17
14
1313
9
10
8
2
0
1990
1991
1992 1993
1994
srdce
1995
j·tra
1996
1997
1998
1999
2000 2001
2002
2003
slinivka b¯iönÌ
25
PODÕL TC IKEM NA TRANSPLANTA»NÕ AKTIVITÃ »R V ROCE 2003
PO»ET TRANSPLANTOVAN›CH LEDVIN 2003
n = 400
ostatnÌ
transplantaËnÌ
centra »R 54 %
IKEM 46 %
217
PO»ET TRANSPLANTOVAN›CH SRDCÕ
n = 52
IKEM 65 %
34
183
PO»ET TRANSPLANTOVAN›CH JATER
n = 62*
ostatnÌ
transplantaËnÌ
centra »R 42 %
ostatnÌ
transplantaËnÌ
centra »R 35 %
PO»ET TRANSPLANTOVAN›CH PANKREATŸ
n = 23*
IKEM 100 %
IKEM 58 %
27
38*
23
* 1 tx ze ûijÌcÌho d·rce
* z toho 6 izolovan˝ch transplantacÌ pankreatu
PO»ET TRANSPLANTOVAN›CH ORG¡NŸ CELKEM
n = 551
ostatnÌ
transplantaËnÌ
centra »R 53 %
IKEM 47 %
261
290
26
18
V›SLEDKY »INNOSTI CENTRA
DIABETOLOGIE (CD)
P¯ednostka: Prof. MUDr. Terezie Pelik·nov·, DrSc.
Centrum diabetologie pokr˝v· aktivity v oblasti lÈËebnÏ preventivnÌ, vÏdeckov˝zkumnÈ a vzdÏl·vacÌ v oborech diabetologie, metabolismu, v˝ûivy a klinickÈ farmakologie. V oboru diabetologie a nutrice je za¯azeno do sÌtÏ vybran˝ch specializovan˝ch center pÈËe o nemocnÈ s metabolick˝mi chorobami a je sÌdlem Subkatedry diabetologie Institutu postgradu·lnÌho vzdÏl·v·nÌ ve zdravotnictvÌ.
Zahrnuje n·sledujÌcÌ organizaËnÌ jednotky:
ï Klinika diabetologie (KD)
ï PracoviötÏ klinickÈ farmakologie (PKF)
ï Laborato¯ klinickÈ patofyziologie (LKP)
A. KLINICK¡ »INNOST
KLINIKA DIABETOLOGIE (KD)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Frantiöek Saudek, DrSc.
Klinika s 28 l˘ûky (z toho Ëty¯i l˘ûka intenzivnÌ metabolickÈ pÈËe), ambulantnÌ Ë·stÌ, oddÏlenÌm podiatrick˝m a edukaËnÌm, oftalmologickou ambulancÌ a psychologickou poradnou zajiöùuje komplexnÌ specializovanou pÈËi o nemocnÈ
s diabetem. Je zamϯena jak na pouûitÌ metod preventivnÌch, kterÈ mohou zastavit nebo alespoÚ zpomalit rozvoj diabetick˝ch org·nov˝ch zmÏn, tak na lÈËbu komplikovan˝ch p¯Ìpad˘ s obtÌûnou metabolickou kompenzacÌ a pokroËil˝m
org·nov˝m postiûenÌm. Na klinice rovnÏû probÌhajÌ v˝zkumnÈ klinickÈ studie ¯eöenÈ v r·mci grantov˝ch ˙kol˘.
Na klinice pracuje celkem 22 lÈka¯˘; osm jsou atestovanÌ specialistÈ v diabetologii a öest z nich jsou z·roveÚ internistÈ
s atestacÌ II. stupnÏ. Kolektiv lÈka¯˘ zahrnuje na Ë·steËn˝ ˙vazek dva endokrinology, oftalmologa, psychologa a dva
chirurgy. Na lÈËbÏ se d·le podÌlejÌ neurolog a edukaËnÌ, podiatrickÈ, dietnÌ, rehabilitaËnÌ a dalöÌ sestry vzdÏlanÈ v diabetologii. KromÏ diabetik˘ jsou v pÈËi pracoviötÏ nemocnÌ s dalöÌmi endokrinopatiemi, poruchami v˝ûivy a jin˝mi metabolick˝mi chorobami.
SpecializovanÈ v˝kony uv·dÌ tabulka na dalöÌ stranÏ.
27
PO»TY SPECIALIZOVAN›CH V›KONŸ PROVEDEN›CH ZA ROK 2000 Aé 2003 NA KD
2000
2001
2002
PoËet hospitalizacÌ
PoËet ambulantnÏ oöet¯en˝ch nemocn˝ch celkem
AmbulantnÌ vyöet¯enÌ diabetologick·
AmbulantnÌ vyöet¯enÌ oËnÌ
Oöet¯enÌ na podiatrii
2003
896
937
945
935
14 345
18 070
20 705
26 183
7 880
8 330
20 164
10 615
266
370
440
440
3 805
4 850
5 223
5 934
PodiatrickÈ oöet¯enÌ p¯i hospitalizaci
2 550
2 533
2 189
2 664
Vyöet¯enÌ Dopplerem
1 029
1 218
822
1 242
Biothesiometr
772
1 185
797
1 147
Transkut·nnÌ kyslÌk
440
352
305
459
ñ
ñ
ñ
197
Ortopedick· obuv
ñ
ñ
ñ
132
DynamickÈ vloûky
ñ
ñ
ñ
59
OrtÈzy
ñ
ñ
ñ
6
SnÌmateln· semirigidnÌ fixace
ñ
ñ
ñ
13
1 593
1 668
1 979
1 871
11
11
10
9
61
49
62
55
ProtetickÈ v˝kony
EdukaËnÌ pohovory individu·lnÌ (sestra)
T˝dennÌ edukace skupinovÈ p¯i hospitalizaci
PoËet ˙ËastnÌk˘
RekondiËnÌ pobyty vÌkendovÈ
PoËet ˙ËastnÌk˘
2
2
1
1
47
43
33
21
T˝dennÌ rekondiËnÌ kurs pro diabetiky 1. typu
1
1
1
1
PoËet ˙ËastnÌk˘
23
33
40
39
MÏsÌËnÌ kursy pro diabetiky 2. typu ambul.
5
4
5
2
20
16
72
4
NovÏ zavedenÈ inzulÌnovÈ pumpy
53
53
61
72
PoËet transplantacÌ ledviny a pankreatu
18
20
23
17
Izolovan· transplantace pankreatu
5
5
0
6
PoËet angiografiÌ
ñ
ñ
92
73
PTA
ñ
ñ
63
51
PoËet ˙ËastnÌk˘
P¯ehled obloûnosti ukazuje tabulka, nejËastÏjöÌ d˘vody obsazenÌ l˘ûek (l˘ûkodny) jsou uvedeny v grafu:
PÿEHLED OBLOéNOSTI (PO»ÕT¡NO ZE VäECH LŸéEK NA KLINICE)
Leden ⁄nor B¯ezen Duben KvÏten »erven »ervenec Srpen Z·¯Ì ÿÌjen Listopad Prosinec
28
1999
80
87
93
89
92
94
86
88
91
91
88
90
2000
89
92
90
90
97
93
87
96
92
92
90
75
2001
87
89
94
88
93
91
89
89
87
95
95
74
2002
89
91
93
95
93
90
87
94
89
90
90
68
2003
87
96
91
91
94
92
89
81
88
91
92
71
GRAF 1 DŸVODY HOSPITALIZACE PODLE DIAGN”Z
(LŸéKODNY V %)
Jin· onemocnÏnÌ
p¯i diabetu 8 %
OstatnÌ internÌ
diagnÛzy 3 %
Edukace 3 %
LÈËba a vyöet¯enÌ
diabetu 22 %
Sydrom diabetickÈ
nohy 36 %
Kontrola po
transplantaci 1 %
Komplikace po
transplantaci 9 %
Transplantace
pankreatu 7 %
Indikace
k transplantaci 11 %
K nejv˝znamnÏjöÌm aktivit·m pat¯Ì:
ï Zav·dÏnÌ intenzifikovanÈ inzulinovÈ lÈËby vËetnÏ pouûitÌ inzulÌnov˝ch pump. V registru nemocn˝ch lÈËen˝ch pumpou
bylo k 31. 12. 2003 evidov·no 425 osob, z toho trvale je na klinice sledov·no 312 nemocn˝ch.
ï LÈËba akutnÌch komplikacÌ diabetu a zav·dÏnÌ lÈËby u pacient˘ s novÏ zjiötÏn˝m onemocnÏnÌm.
ï Prevence, diagnostika a lÈËba diabetickÈ nefropatie vËetnÏ transplantaËnÌho programu u diabetik˘, kter˝ je ¯eöen ve
spolupr·ci s klinikami Transplantcentra. Do konce listopadu 2003 bylo provedeno celkem 240 transplantacÌ pankreatu,
a to zejmÈna v kombinaci s transplantacÌ ledviny (218). KromÏ toho dalöÌch 17 pacient˘ s labilnÌm diabetem podstoupilo
samotnou transplantaci pankreatu a pÏt osob transplantaci pankreatu po p¯edchozÌ transplantaci ledviny. Na klinice bylo
trvale ambulantnÏ sledov·no 210 nemocn˝ch lÈËen˝ch transplantacÌ, z nichû 24 podstoupilo jen transplantaci ledviny.
Celkem 155 osob m· nynÌ funkËnÌ ötÏp pankreatu, a jednoroËnÌ p¯eûÌv·nÌ funkce ötÏpu pankreatu p¯i hodnocenÌ v˝kon˘
od roku 1994 ËinÌ 82 %. P¯eûÌv·nÌ ötÏp˘ pankreatu operovan˝ch od roku 1998 je 85 %. V souËasnÈ dobÏ je sledov·no
10 osob po izolovanÈ transplantaci pankreatu s funkËnÌm ötÏpem. P¯eûÌv·nÌ funkce ötÏp˘ v tÈto skupinÏ je po t¯ech
letech 68 %. V roce 2003 bylo provedeno 17 kombinovan˝ch transplantacÌ ledviny a pankreatu a öest izolovan˝ch
transplantacÌ pankreatu (z toho dvÏ po transplantaci ledviny). Z osob lÈËen˝ch transplantacÌ v letech 2002-2003 nezem¯ela
û·dn·. Pr˘bÏûnÏ p¯edstavujÌ nemocnÌ s diabetem a jeho komplikacemi, vyöet¯ovanÌ za ˙Ëelem stanovenÌ indikace vhodnÈho zp˘sobu transplantaËnÌ lÈËby, asi 10 % vöech hospitalizovan˝ch na klinice. Potenci·lnÌ kandid·ti transplantace jsou
evidov·ni a sledov·ni pr˘bÏûnÏ. NovÏ se dokonËuje komplexnÌ datab·ze v systÈmu PATS, kter· m· obsahovat vÏtöinu
dlouhodobÏ sledovan˝ch dat t˝kajÌcÌch se diabetik˘ lÈËen˝ch transplantacÌ a kandid·t˘ transplantace.
ï Diagnostika a lÈËba syndromu diabetickÈ nohy jak neuropatickÈ, tak p¯evaûujÌcÌ cÈvnÌ etiologie. NemocnÌ s diabetickou
nohou p¯edstavujÌ nynÌ vÌce neû t¯etinu hospitalizovan˝ch pacient˘ a mohou b˝t ambulantnÏ oöet¯eni pÏt dnÌ v t˝dnu.
ZejmÈna v oblasti cÈvnÌ probÌh· lÈËba ve spolupr·ci s OddÏlenÌm cÈvnÌ chirurgie a Radioizotopov˝m pracoviötÏm, jeû
zajiöùujÌ rekonstrukËnÌ cÈvnÌ v˝kony a radiologickou intervenci. V roce 2003 bylo indikov·no 73 angiografiÌ tepen dolnÌch konËetin a provedeno 51 PTA tepen dolnÌch konËetin u nemocn˝ch se syndromem diabetickÈ nohy. Nad·le vzrostl
poËet oöet¯enÌ na podiatrickÈ ambulanci. NovÏ bylo zavedeno vyöet¯enÌ protetikem, kter˝ rovnÏû zajiöùuje poskytov·nÌ
pot¯ebn˝ch n·hrad a speci·lnÌ obuv.
ï EdukaËnÌ programy (prov·dÏnÈ ambulantnÏ a p¯i hospitalizaci) pro nemocnÈ s diabetem 1. a 2. typu; tyto programy
jsou zpravidla souË·stÌ komplexnÌ terapie diabetu a probÌhajÌ v pr˘bÏhu lÈËby.
ï Diagnostika a lÈËba diabetickÈ polyneuropatie s moûnostÌ podrobnÈ diagnostiky pomocÌ test˘ autonomnÌho a senzomotorickÈho postiûenÌ, diagnostika a lÈËba diabetickÈ oftalmopatie a kardiovaskul·rnÌch komplikacÌ diabetu ve spolupr·ci s Kardiocentrem IKEM. Pozornost je vÏnov·na prevenci a ovlivnÏnÌ dalöÌch rizikov˝ch faktor˘, jako jsou inzulinov·
rezistence, hyperlipoproteinÈmie a hypertenze.
ï LÈËba obezity, poruch p¯Ìjmu potravy a parenter·lnÌ a enter·lnÌ v˝ûiva u v˝öe uveden˝ch stav˘.
ï V souvislosti s rozvojem metod izolace a purifikace lidsk˝ch Langerhansov˝ch ostr˘vk˘ je nynÌ p¯ipravov·n klinick˝
program jejich transplantace jako moûn· alternativa za invazivnÏjöÌ metodu org·novÈ transplantace pankreatu. ProbÌh·
takÈ klinick˝ v˝zkum intervenËnÌch postup˘ v lÈËbÏ Ëasn˝ch stadiÌ imunitnÏ podmÌnÏnÈho diabetu. Byla zah·jena p¯Ìprava ËekacÌ listiny pro transplantaci Langerhansov˝ch ostr˘vk˘
ï BÏhem roku 2003 doölo k rozö̯enÌ endokrinologickÈ problematiky. PostupnÏ nar˘st· poËet ambulantnÌch endokrinologick˝ch vyöet¯enÌ zejmÈna ze sp·dov˝ch oblastÌ Prahy 4 a 10. Vypracov·ny a zavedeny byly vyöet¯ovacÌ protokoly
(stimulaËnÌ a inhibiËnÌ endokrinologickÈ testy) a jsou vyuûÌv·ny v klinickÈ diagnostice ambulatnÌch i hospitalizovan˝ch
pacient˘. Ve spolupr·ci s Radioizotopov˝m pracoviötÏm IKEM byla zavedena metoda lÈËby hyperthyreÛzy radiojÛdem.
Byl vypracov·n pl·n lÈËby, pokyny pro pacienty, a cel˝ projekt byl schv·len S⁄JB (St·tnÌ ˙stav pro jadernou bezpeËnost).
29
PRACOVIäTÃ KLINICK… FARMAKOLOGIE (PKF)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Tom·ö Sechser, CSc.
PracoviötÏ klinickÈ farmakologie je jedin˝m klinicko-farmakologick˝m pracoviötÏm v »R, kterÈ se vÏnuje problematice
lÈkovÈ politiky i racion·lnÌ farmakoterapie v celÈ ö̯i. ⁄ËastnÌ se nejen na Ëinnosti IKEM, ale podÌlÌ se i na klinickofarmakologick˝ch aktivit·ch s celost·tnÌ platnostÌ (kategorizaËnÌ komise MZ, odborn· spoleËnost, ˙Ëast v kategorizaci
antibiotik, ˙Ëast v projektu kvality MZ: Farmakoekonomika a hodnocenÌ v˝sledk˘ zdravotnÌ pÈËe).
PKF se öesti lÈka¯i (z toho t¯i s n·stavbovou atestacÌ v klinickÈ farmakologii, jeden s atestacÌ pediatrie II) vedle sv˝ch
aktivit v˝zkumn˝ch a v˝ukov˝ch zajiöùovalo odbornou konsili·rnÌ sluûbu v r·mci lÈËebnÏ preventivnÌ pÈËe nejen pro
vöechna pracoviötÏ IKEM, ale i pro kliniky FTN a v menöÌ m̯e i pro extramur·lnÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ. Prov·dÏlo cÌlen·
klinicko-farmakologick· vyöet¯enÌ (viz tabulku).
PO»TY SPECIALIZOVAN›CH V›KONŸ PROVEDEN›CH ZA ROK 2000 Aé 2003 NA PRACOVIäTI
KLINICK… FARMAKOLOGIE
2000
2001
2002
2003
Vyöet¯enÌ sÈrov˝ch koncentracÌ dioxinu
59
61
61
73
Vyöet¯enÌ sÈrov˝ch koncentracÌ antibiotik
798
1 012
1 094
873
Vyöet¯enÌ sÈrov˝ch koncentracÌ metabolit˘ lidokainu
242
247
0
0
Farmakologick· konzilia
728
651
605
650
ñ
ñ
470
1 311
StanovenÌ rapamycinu
ZdravotnÌ pojiöùovnÏ byly v r. 2003 vyk·z·ny v˝kony v hodnotÏ 20 339 151 bod˘ (v roce 2002 to bylo 16 650 411).
V roce 2002 byla novÏ zavedena metoda stanovenÌ koncentrace rapamycinu v plazmÏ. SouË·stÌ klinicko-farmakologick˝ch konsiliÌ je odbornÈ vyhodnocenÌ prov·dÏnÈ farmakoterapie nemocn˝ch za ˙Ëelem jejÌ optimalizace. PKF se podÌlelo na Ëinnosti LÈkovÈ komise IKEM, kter· tvo¯Ì odbornÈ z·zemÌ p¯i realizaci optimalizovanÈho pozitivnÌho listu. V r·mci
projektu kvality PKF prosazuje implementaci strategie klinickÈ efektivity u vybran˝ch farmakoterapeutick˝ch intervencÌ.
D·le formou retrospektivnÌch studiÌ hodnotÌ dopad farmakoterapie na n·klady i kvalitu pÈËe s cÌlem prospektivnÌho
nastavenÌ systÈmu. SpolupodÌlÌ se na tvorbÏ lÈkovÈ politiky IKEM a na jednotliv˝ch pracoviötÌch se ˙ËastnÌ realizace
antibiotickÈ politiky IKEM. Lok·lnÌ etick· komise IKEM+FTN je dalöÌm d˘leûit˝m fÛrem, kde se v˝znamnÏ uplatÚuje klinick·
farmakologie v r·mci hodnocenÌ klinick˝ch studiÌ s nemocn˝mi i zdrav˝mi dobrovolnÌky. TÌm je umoûnÏna ˙Ëast klinickÈ
farmakologie v implementace princip˘ medicÌny zaloûenÈ na d˘kazech v odborn˝ch stanoviscÌch kategorizaËnÌ komise.
B. VÃDECKOV›ZKUMN¡ »INNOST
V˝zkumn· Ëinnost na pracoviötÌch Centra diabetologie probÌhala v r. 2003 v rovinÏ klinickÈho z·kladnÌho a aplikovanÈho v˝zkumu. V r·mci experiment·lnÌho v˝zkumu je Ëinnost prov·z·na s provozem Laborato¯e Langerhansov˝ch ostr˘vk˘ a MetabolickÈho pracoviötÏ Centra experiment·lnÌ medicÌny IKEM.
ÿeöeno bylo pÏt grantov˝ch ˙kol˘ (z toho dva ˙koly byly v roce 2003 ukonËeny). Ze t¯Ì ukonËen˝ch grant˘ IGA za
rok 2002 byly vöechny hodnoceny kategoriÌ A. Jeden projekt zÌskal cenu ministra zdravotnictvÌ. Na rok 2004 bylo na IGA
»R pod·no sedm nov˝ch anotacÌ. PracoviötÏ ¯eöilo öest dÌlËÌch ˙kol˘ v˝zkumnÈho z·mÏru IKEM a bylo zapojeno do
Ëinnosti Centra bunÏËnÈ terapie a tk·Úov˝ch n·hrad.
30
KLINICK› V›ZKUM Z¡KLADNÕ
LABORATOÿ KLINICK… PATOFYZIOLOGIE (LKP)
VedoucÌ: MUDr. Zuzana Vlas·kov·, CSc.
Laborato¯ tvo¯Ì z·zemÌ pro realizaci metabolick˝ch studiÌ in vivo u ËlovÏka, v nichû se vyuûÌvajÌ clampovÈ techniky, clearancovÈ metody, metoda nep¯ÌmÈ kalorimetrie, mikrodial˝za a ¯ada funkËnÌch test˘. V r·mci anotacÌ grantov˝ch projekt˘
byly ¯eöeny n·sledujÌcÌ projekty:
ï PatofyziologickÈ mechanismy a metabolickÈ d˘sledky inzulinovÈ rezistence. Zkoum·ny byly vztahy citlivosti na inzulin
a ukazatel˘ endoteli·lnÌ dysfunkce, oxidabilita LDL, ˙loha antioxidantu a d·le transportnÌ systÈmy pro kationty sodÌku
v erytrocyt·rnÌ membr·nÏ, kterÈ mohou b˝t v souvislosti s patogenezÌ aterosklerÛzy u zdrav˝ch osob a jedinc˘
s inzulinovou rezistencÌ.
ï Testovala se odpovÏÔ kontraregulaËnÌch hormon˘ na clampem indukovanou hypoglykemii s cÌlem objektivizovat indikaci k izolovanÈ transplantaci pankreatu u pacient˘ s diabetem 1. typu.
ï PatofyziologickÈ aspekty diabetickÈ nefropatie. Sledov·na byla role vazoaktivnÌch systÈm˘ a jejich vztahy k ren·lnÌ hemodynamice a exkretorickÈ funkce ledvin u nemocn˝ch s diabetem a u zdrav˝ch osob.
ï Ve spolupr·ci s klinikou hepatologie bylo prov·dÏno kalorimetrickÈ vyöet¯enÌ pacient˘ za¯azen˝ch do ËekacÌ listiny na
transplantaci jater.
ï ZajiötÏnÌ odbÏr˘ a vyöet¯enÌ intravenÛznÌho tukovÈho toleranËnÌho testu pro stanovenÌ aktivity postheparinovÈ lip·zy
a dalöÌch vyöet¯enÌ, t˝kajÌcÌch se vlivu alkoholu na spektrum krevnÌch lipoprotein˘.
ï ProbÌh· v˝bÏr a vstupnÌ vyöet¯ov·nÌ pacient˘ s inzulinovou rezistencÌ p¯i metabolickÈm syndromu nebo s diabetem
a zdrav˝ch dobrovolnÌk˘ do studie, kter· bude zkoumat vliv inzulinu a blok·dy AT1 receptor˘ na expresi vybran˝ch
cytokin˘ v tukovÈ tk·ni a izolovan˝ch monocytech.
ï V r·mci novÈho grantovÈho ˙kolu, zkoumajÌcÌho z·vislost polymorfismu v promotoru genu pro monocyt·rnÌ CD14
receptor a aterosklerotick˝ch zmÏn u diabetik˘, bylo takÈ zah·jeno vyöet¯ov·nÌ (anamnÈza, fyzik·lnÌ vyöet¯enÌ, odbÏry
krve, EKG, dopplerovskÈ vyöet¯enÌ cÈv dolnÌch konËetin) pacient˘ s diabetem 1. i 2. typu.
Laborato¯ zajiöùovala nÏkter· rutinnÌ laboratornÌ vyöet¯enÌ slouûÌcÌ klinick˝m ˙Ëel˘m a prov·dÏla testy perifernÌ a vegetativnÌ neuropatie. Byla zapojena do prov·dÏnÌ pÏti klinick˝ch hodnocenÌ lÈk˘.
KLINICK› V›ZKUM APLIKOVAN›
Tento v˝zkum probÌhal na p˘dÏ Kliniky diabetologie, PracoviötÏ klinickÈ farmakologie a Laborato¯e klinickÈ patofyziologie
a zahrnoval:
a) Projekty podporovanÈ v˝zkumn˝mi granty podporovanÈ projekty
ñ PokraËoval program pÈËe o diabetickou nohu, se zamϯenÌm na imunologickÈ aspekty syndromu diabetickÈ nohy
a antibiotickou terapii.
ñ PokraËoval program izolovanÈ transplantace pankreatu u neuremick˝ch p¯Ìjemc˘ a sledov·nÌ vlivu ˙spÏönÈ transplantace pankreatu na pr˘bÏh vegetativnÌ neuropatie.
ñ PokraËoval program pouûitÌ anti-T-lymfocyt·rnÌho globulinu v prevenci progrese autoimunitnÌ destrukce β-bunÏk u diabetu 1. typu
ñ Zah·jen byl dlouhodob˝ klinick˝ projekt sledov·nÌ prevalence ischemickÈ nefropatie v d˘sledku stenÛzy ren·lnÌ arterie
u diabetik˘ 2. typu s ren·lnÌ insuficiencÌ a diabetickou nohou cÈvnÌ etiologie. Tento projekt probÌh· ve spolupr·ci se
ZRIR IKEM a aplikuje vyöet¯enÌ ren·lnÌch tepen pomocÌ NMR angiografie.
ñ Byla zah·jena p¯Ìprava ËekacÌ listiny pro transplantaci Langerhansov˝ch ostr˘vk˘
b) MulticentrickÈ mezin·rodnÌ studie
ñ PokraËovala ˙Ëast v mezin·rodnÌ klinickÈ studii EUROSPK 02, integrujÌcÌ 11 evropsk˝ch pracoviöù v oblasti transplantace ledviny a pankreatu, jejÌmû cÌlem je koordinovanÏ studovat moûnosti zlepöit v˝sledky transplantacÌ ledviny a pankreatu u nemocn˝ch s diabetem 1. typu a diabetickou nefropatiÌ v koneËnÈm stadiu. Skupina m· akademick˝ charakter a nenÌ p¯Ìmo firemnÏ sponzorov·na. PodÌleli jsme se na p¯ÌpravÏ a provedenÌ dvou studiÌ, z nichû prvnÌ jiû byla
ukonËena (EUROSPK 01) a druh· byla ˙spÏönÏ zah·jena (EUROSPK 02).
ñ Od roku 2003 je pracoviötÏ zapojeno jako jedinÈ centrum v »R do studie Eurodiale, kter· posuzuje optim·lnÌ organizaci pÈËe o pacienty se syndromem diabetickÈ nohy v p¯ednÌch evropsk˝ch centrech. TÏchto center je Ëtrn·ct v deseti
31
evropsk˝ch zemÌch (Velk· Brit·nie, Belgie, D·nsko, NÏmecko, It·lie, NizozemÌ, äpanÏlsko, ävÈdsko, Slovinsko). Tato
studie je Ë·steËnÏ hrazena grantem EvropskÈ unie a koordinov·na z NizozemÌ (Maastricht). Je pl·nov·na na Ëty¯i
roky a v n·vaznosti na ni by mÏly b˝t prov·dÏny i dalöÌ studie zab˝vajÌcÌ se syndromem diabetickÈ nohy na ˙rovni
Evropy.
c) Klinick· hodnocenÌ lÈk˘
ñ V roce 2003 probÌhalo na pracoviötÌch CÈntra diabetologie celkem 13 klinick˝ch hodnocenÌ lÈk˘.
PUBLIKA»NÕ A V›UKOV¡ »INNOST
PublikaËnÌ Ëinnost je zahrnuta v r·mci samostatnÈho seznamu vybran˝ch publikacÌ IKEM.
PracovnÌci Centra se podÌleli na pregradu·lnÌ i postgradu·lnÌ v˝uce lÈka¯˘ a doökolov·nÌ edukaËnÌch sester v diabetologii. KromÏ toho, ûe Centrum je sÌdlem Subkatedry diabetologie IPVZ, se jeho pracovnÌci podÌleli na v˝uce posluchaˢ
1., 2. a 3. lÈka¯skÈ fakulty UK. ÿada p¯edn·öek a semin·¯˘ zaznÏla na kursech organizovan˝ch praûsk˝m EdukaËnÌm
centrem pro diabetiky pod z·ötitou SuverÈnnÌho ¯·du maltÈzsk˝ch ryt̯˘, kterÈ jsou urËeny pro zdravotnÌ sestry, nemocnÈ s diabetem, jejich rodiny a p¯·tele. Ve spolupr·ci s IDVPZ Brno zÌsk·valy na Klinice diabetologie praktickÈ znalosti
a dovednosti edukaËnÌ diabetologickÈ sestry.
Pregradu·lnÌ v˝uka
ï St·ûe student˘ 2. LF UK na Klinice diabetologie
ï St·ûe student˘ 6. roËnÌku 1. LF UK
ï Semin·¯e z internÌho lÈka¯stvÌ pro studenty 3. LF UK
ï Individu·lnÌ v˝uka student˘ 2. a 3. LF UK v oboru klinickÈ farmakologie
Postgradu·lnÌ v˝uka
ï Aktivity Subkatedry diabetologie a ˙Ëast na kursech po¯·dan˝ch jin˝mi subkatedrami
ï MÏsÌËnÌ p¯edatestaËnÌ st·ûe na Klinice diabetologie
ï äkolÌcÌ mÌsta na podiatrickÈ ambulanci
ï äkolÌcÌ mÌsta na kursech spr·vnÏ vedenÈ edukace pro lÈka¯e a sestry
ï Individu·lnÏ domlouvanÈ st·ûe na Klinice diabetologie
ï äkolÌcÌ mÌsta v terapeutickÈm monitorov·nÌ hladin lÈËiv p¯ed atestacÌ v klinickÈ farmakologii na Pracoviöti klinickÈ farmakologie
Akce organizovanÈ Centrem diabetologie v roce 2003
ï Semin·¯ s mezin·rodnÌ ˙ËastÌ: Moûnosti n·hrady funkce pankreatu. 30. 1. 2003, IKEM Praha
ï VeËer Centra diabetologie IKEM. Spolek Ëesk˝ch lÈka¯˘ v Praze, LÈka¯sk˝ d˘m, Praha, 3. 3. 2003
ï MezioborovÈ symposium s mezin·rodnÌ ˙ËastÌ ñ Syndrom diabetickÈ nohy. 28. 3. 2003, IKEM Praha
ï ZapojenÌ v organizaci 13th meeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye Complication Study
Group (EASDec), Praha, 2003.
V˝sledky postgradu·lnÌho vzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘ CD:
Na 3. LF UK habilitoval jeden pracovnÌk centra. ProbÌhala v˝uka devÌti doktorand˘.
OcenÏnÌ
Doc. MUDr. F. Saudek, DrSc. zÌskal Cenu ministra zdravotnictvÌ za rok 2003 za ¯eöenÌ grantovÈho projektu IGA ukonËenÈho v r. 2002: In vitro a in vivo funkce izolovan˝ch zv̯ecÌch a lidsk˝ch Langerhansov˝ch ostr˘vk˘ a moûnost jejÌho
ovlivnÏnÌ v modelu allogennÌ transplantace
Syllabova p¯edn·öka ñ Ëestn· p¯edn·öka na XXXIX. diabetologick˝ch dnech v LuhaËovicÌch 2003, udÏlovan· v˝borem »DS ñ byla p¯ednesena doc. Jirkovskou na tÈma PÈËe o nemocnÈ se syndromem diabetickÈ nohy.
32
KOMPLEMENT¡RNÕ
PRACOVIäTÃ IKEM
Doc. MUDr. Jan Mal˝, CSc., MUDr. Pavel Totuöek
⁄SEK AMBULANTNÕ P…»E (⁄AP)
Doc. MUDr. Jan Mal˝, CSc, z·stupce ¯editele IKEM
Bc. Jaroslava MrkviËkov·, n·mÏstek ¯editele pro oöet¯ovatelskou pÈËi
ñ hlavnÌ sestra IKEM
PO»TY OäETÿEN›CH PACIENTŸ V AMBULANCÕCH IKEM V ROCE 2003
Klinika nefrologie
KNAM
12 543
Klinika hepatologie
KHAM
13 884
Klinika diabetologie
KDAM
ñ diabetologick· ambulance
26 183
10 678
ñ internÌ ambulance
4 472
ñ endokrinologie
474
ñ podiatrie
5 934
ñ koûnÌ
134
ñ neurologie
3 835
ñ psychologick· ambulance
213
ñ oËnÌ
440
Klinika transplantaËnÌ a cÈvnÌ chirurgie
TCHA
Hematologick· ambulance
SHAM
820
Z·vodnÌ lÈka¯
UHSL
5 811
Gynekologick· ambulance
UHSG
8 154
Stomatologick· ambulance
UHSS
2 629
Psychiatrick· ambulance
UHSP
Celkem ambulantnÌch pacient˘
12 149
1 176
83 349
V pr˘bÏhu roku bylo dokonËeno vybavenÌ ambulancÌ laserov˝mi tisk·rnami, pro stomatologickou ambulanci byl zakoupen defibril·tor a pro gynekologickou ambulanci byl po¯Ìzen vyöet¯ovacÌ st˘l.
33
⁄SEK ZOBRAZOVACÕCH METOD (⁄ZM)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
Z¡KLADNA RADIODIAGNOSTIKY
A INTERVEN»NÕ RADIOLOGIE (ZRIR)
P¯ednosta: Doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
Z·kladna radiodiagnostiky a inter
venËnÌ radiologie (ZRIR) zajiöùuje veöker· radiodiagnostick· vyöet¯enÌ pro IKEM a navÌc
intervenËnÌ
poskytuje speci·lnÌ sluûby pro are·l FTN a dalöÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ v »R. Aktivity ZRIR lze rozdÏlit do nÏkolika z·kladnÌch skupin:
ï OddÏlenÌ zamϯenÈ na gastrointestin·lnÌ a nefrologickou problematiku prov·dÌ specializovan· vyöet¯enÌ tr·vicÌ trubice,
vËetnÏ diagnostiky biliopankreatickÈ oblasti s navazujÌcÌmi endoskopick˝mi intervenËnÌmi v˝kony. D·le zajiöùuje i skiagrafick· vyöet¯enÌ. Velk˝ podÌl p¯edstavuje sonografie jednak obecn·, jednak zamϯen· na diagnostiku transplantovan˝ch org·n˘. Velmi Ëasto se prov·dÌ i biopsie pod kontrolou ultrazvukem. SonografickÈ metody se uûÌvajÌ i v cÈvnÌ
problematice, rutinnÏ se vyöet¯ujÌ karotickÈ a ledvinnÈ tepny, prov·dÏjÌ se i kontroly nemocn˝ch po rekonstrukËnÌch
cÈvnÌch v˝konech. Vyöet¯uje se sonograficky i pojÌzdn˝m rentgenem na pooperaËnÌch pokojÌch a na operaËnÌch s·lech.
OddÏlenÌ zajiöùuje 24hodinov˝ provoz pro neodkladn· vyöet¯enÌ.
ï OddÏlenÌ CT vyöet¯uje pacienty nejen pro IKEM, ale i pro dalöÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ v Praze a okolÌ. KromÏ rutinnÌ
diagnostiky ve vöech oblastech se pracoviötÏ vÏnuje zejmÈna komplikacÌm transplantacÌ org·n˘, onemocnÏnÌ pankreatu a diagnostice v hepatobili·rnÌ oblasti. Prov·dÏjÌ se i intervenËnÌ v˝kony pod CT kontrolou. Nov· öpiËkov· technologie (CT Multislice 16) umoûÚuje prov·dÏt neinvazivnÌ diagnostiku cÈvnÌch a srdeËnÌch onemocnÏnÌ (CT angiografie
a CT koronarografie), prov·dÏjÌ se i preventivnÌ vyöet¯enÌ vÏnËit˝ch tepen ñ kalciovÈ skÛre. OddÏlenÌ CT zajiöùuje 24hodinov˝ provoz pro neodkladn· vyöet¯enÌ.
ï OddÏlenÌ MR prov·dÌ nejen rutinnÌ diagnostiku, ale takÈ v˝zkum. Vzhledem k dlouhodobÈ tradici je toto pracoviötÏ
ZRIR referenËnÌm pracoviötÏm pro velkou Ë·st tÏchto v˝kon˘ v »R. Dle profilu IKEM se zab˝v· hlavnÏ diagnostikou
transplantovan˝ch org·n˘, v poslednÌ dobÏ intenzivnÏ i MR angiografiemi. ZnaËnÈ problÈmy zp˘sobuje zastaralÈ p¯ÌstrojovÈ vybavenÌ (poslednÌ up-grade byl proveden v r. 1996), kterÈ jiû neumoûÚuje prov·dÏt diagnostiku vyûadovanou
modernÌ medicÌnou. Velmi aktivnÌ je i divize MR spektroskopie, kter· je v tÈto oblasti jednoznaËnÏ vedoucÌm pracoviötÏm
v »R. Prov·dÏjÌ se spektroskopick· vyöet¯enÌ in vivo i in vitro, a na experiment·lnÌm pracoviöti MR se realizuje spektroskopick˝ v˝zkum biologick˝ch prepar·t˘. I toto oddÏlenÌ zajiöùuje 24hodinov˝ provoz pro neodkladn· vyöet¯enÌ.
ï OddÏlenÌ vaskul·rnÌ a intervenËnÌ radiologie se specializuje na angiografick· vyöet¯enÌ a na nÏ navazujÌcÌ intervenËnÌ
v˝kony (PTA tepen dolnÌch konËetin, ledvinn˝ch tepen a tepen oblouku aorty, vËetnÏ implantacÌ vöech druh˘ stent˘,
aort·lnÌch stentgraft˘, trombol˝zy, terapeutickÈ embolizace, zpr˘chodÚov·nÌ dialyzaËnÌch shunt˘). Tyto specializovanÈ
v˝kony prov·dÌ pracoviötÏ nejen pro IKEM a FTN, ale i pro ¯adu dalöÌch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ z celÈ »R. Stejnou mÏrou
je toto oddÏlenÌ aktivnÌ i v oblasti nevaskul·rnÌch intervencÌ (bili·rnÌ dren·ûe, TIPS, nefrostomie a v˝kony na nÏ navazujÌcÌ), zamϯen˝ch zejmÈna na terapii komplikacÌ transplantacÌ org·n˘.
Na ambulanci se dlouhodobÏ sledujÌ nemocnÌ po cÈvnÌch intervenËnÌch v˝konech na dolnÌch konËetin·ch. SouË·stÌ
ambulantnÌch prohlÌdek jsou i sonografick· vyöet¯enÌ cÈv dolnÌch konËetin. Toto oddÏlenÌ se takÈ aktivnÏ podÌlÌ na
v˝zkumnÈ Ëinnosti a zajiöùuje provoz rtg vyöet¯ovny na pavilonu Z5, kde se prov·dÏjÌ experiment·lnÌ intervenËnÌ v˝kony
na zv̯atech. RovnÏû i zde je zajiöùov·n 24hodinov˝ servis pro neodkladn· vyöet¯enÌ.
Bohat· je i Ëinnost vÏdeckov˝zkumn· ñ pracovnÌci ZRIR jsou prvnÌmi ¯eöiteli pÏti grant˘. Vzhledem k charakteru pr·ce
je jasnÈ, ûe dominujÌ granty z oblasti MR spektroskopie. KromÏ toho se pracovnÌci ZRIR podÌlejÌ jako spolu¯eöitelÈ na
grantech pracoviöù mimo IKEM (3) a jin˝ch z·kladen IKEM (6). Samoz¯ejmÏ se podÌlejÌ i na ¯eöenÌ v˝zkumnÈho z·mÏru
IKEM (4 granty) a na Ëinnosti Centra bunÏËnÈ terapie a tk·Úov˝ch n·hrad a Centra neuropsychiatrick˝ch studiÌ.
V oblasti postgradu·lnÌ v˝uky je ZRIR Subkatedrou intervenËnÌ radiologie IPVZ. Po¯·d· pravidelnÈ kursy v oblasti
intervenËnÌch metod a podÌlÌ se na postgradu·lnÌch ökolenÌch IPVZ. PracovnÌci ZRIR uËÌ i na jin˝ch ökolsk˝ch za¯ÌzenÌch
(3. lÈka¯sk· fakulta UK Praha, ZdravotnÏ soci·lnÌ fakulta JU v »esk˝ch BudÏjovicÌch aj.).
ZRIR byla takÈ spolupo¯adatelem ˙spÏönÈ European Vascular and International Training Academy (E.V.I.T.A.), Praha,
s aktivnÌ ˙ËastÌ naöich pracovnÌk˘ (p¯edn·öky, postery). Zorganizovala takÈ tradiËnÌ podzimnÌ kurs PTA, V. multidisciplin·rnÌ sympozium o hemodialyzaËnÌch p¯Ìstupech a PodzimnÌ sympozium radiologick˝ch laborant˘ a asistent˘ s bohatou
˙ËastÌ z celÈ »R. SpolupodÌlela se i na organizaci gastrointestin·lnÌch a angiologick˝ch dn˘ s mezin·rodnÌ ˙ËastÌ, EvropskÈ ökoly spektroskopie pomocÌ magnetickÈ rezonance v T¸bingenu, EvropskÈ ökoly MR v Toulouse, opÏt s v˝znamnou
34
aktivnÌ ˙ËastÌ naöich pracovnÌk˘ (p¯edn·öky, postery, technickÈ zabezpeËenÌ). SouË·stÌ vÏtöiny zmÌnÏn˝ch akcÌ byly ûivÈ
p¯enosy z naöich angiografick˝ch vyöet¯oven, kterÈ umoûnily sezn·mit posluchaËe s nejmodernÏjöÌmi technikami. Je
nutno zd˘raznit, ûe ZRIR si tÏmito ûiv˝mi p¯enosy zÌskala respekt nejen v »R, ale i v EvropÏ, a nÏkterÈ v˝kony byly
p¯en·öeny i do Spojen˝ch st·t˘ americk˝ch. V oblasti telemedicÌny byl uËinÏn v˝razn˝ krok kup¯edu, jsou po¯·d·ny
pravidelnÈ p¯enosy z radiologick˝ch vizit z nÏkolika v˝znamn˝ch pracoviöù intervenËnÌ radiologie v »R i ze zahraniËÌ.
V souËasnÈ dobÏ je zdejöÌ t˝m jednÌm z m·la, kterÈ se v »R telemedicÌnou rutinnÏ zab˝vajÌ. PracovnÌci ZRIR ñ lÈka¯i
i radiologiËtÌ laboranti ñ se aktivnÏ (p¯edn·ökami a postery) z˙Ëastnili i mnoha dalöÌch odborn˝ch akcÌ doma i v zahraniËÌ,
publikujÌ a aktivnÏ pracujÌ i v odborn˝ch spoleËnostech.
Pozn.: Pokles poËtu CT vyöet¯enÌ je zp˘soben z·sadnÌ zmÏnou struktury tÏchto vyöet¯enÌ, prov·dÌme mnohem n·roËnÏjöÌ
vyöet¯enÌ srdce, srdeËnÌch bypass˘ a perifernÌch cÈv. Tato vyöet¯enÌ jsou bodovÏ lÈpe hodnocena neû ÑprostÈì CT (v roce 2002
provedeno 5 527 vyöet¯enÌ, vyk·z·no 7 176 796 bod˘, v r. 2003 provedeno 4112 vyöet¯enÌ, ale vyk·z·no 9 885 971 bod˘).
PO»TY V›KONŸ ZRIR V ROCE 2002 A 2003
2002
2003
PoËet vyöet¯enÌ celkem
73 382
78 350
Skiagrafick· vyöet¯enÌ
22 459
23 704
Skiaskopick· vyöet¯enÌ
1 130
1 148
Sonografick· vyöet¯enÌ
30 597
33 926
CT vyöet¯enÌ
5 527
4 112
MR vyöet¯enÌ
4 008
4 097
Angiografick· vyöet¯enÌ
6 178
7 313
PTA
1 343
1 506
CÈvnÌ stenty
200
272
Nevaskul·rnÌ intervence
426
454
35
RADIOIZOTOPOV… PRACOVIäTÃ (RIP)
P¯ednosta: MUDr. Marie Buncov·, CSc.
RadioizotopovÈ pracoviötÏ (RIP) poskytuje sluûby IKEM, FTN a ¯adÏ dalöÌch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ ñ Ñsp·dov· oblastì
p¯edstavuje cca 450 000 obyvatel. AmbulantnÌ sloûka radioizotopovÈho pracoviötÏ IKEM zajiöùuje öirokou paletu diagnostick˝ch metod scintigrafick˝ch i in vitro s pouûitÌm otev¯en˝ch radionuklid˘. P¯estoûe ambulantnÌ oddÏlenÌ je vybaveno pouze dvÏma gamakamerami star˝mi devÏt let a v roce 2003 relativnÏ klesl poËet lÈka¯˘, vzrostl v tomto roce
v porovn·nÌ s p¯edchozÌmi lety jak poËet vyöet¯en˝ch pacient˘, tak poËet v˝kon˘.
Na pracoviöti byla vypracov·na metoda stanovenÌ rychlosti pas·ûe prokrvenÌ velk˝mi tepnami dolnÌch konËetin, kter·
se zd· b˝t d˘leûit˝m diagnostick˝m ukazatelem u pacient˘ s diagnÛzou diabetickÈ nohy.
Na l˘ûkovÈm oddÏlenÌ byla zavedena 131I-thyreostatick· terapie hyperfunkce ötÌtnÈ ûl·zy. D·le bylo na l˘ûkovÈm
oddÏlenÌ provedeno u 42 pacient˘ s metastatick˝m postiûenÌm skeletu terapeutickÈ paliativnÌ antalgickÈ pod·nÌ radiofarmak a 30 radiaËnÌch synovektomiÌ u pacient˘ s recidivujÌcÌm hydropsem kloubu.
Z vlastnÌch zdroj˘ pracoviötÏ byly zakoupeny dvÏ sestavy osobnÌch poËÌtaˢ, z¯Ìzena a vybavena mÌstnost pro zpracov·nÌ a hodnocenÌ scintigrafick˝ch vyöet¯enÌ, na l˘ûkovÈm oddÏlenÌ byla provedena v˝mÏna vöech matracÌ a polöt·¯˘
a zakoupen televizor.
Hospoda¯enÌ na RIP v roce 2003 skonËilo se ziskem.
Na XV. dnech nukle·rnÌ medicÌny s mezin·rodnÌ ˙ËastÌ (Pardubice) byla prezentov·na Ëty¯i sdÏlenÌ a jeden poster.
Na EvropskÈm kongresu nukle·rnÌ medicÌny (Amsterdam) byl prezentov·n poster. LÈka¯i RIP p¯edn·öeli v kursech po¯·dan˝ch IPVZ, jsou spoluautory dvou publikacÌ v odbornÈm tisku. PracoviötÏ slouûÌ k v˝uce nukle·rnÌ medicÌny na SZä
a je z·kladnou pro radiofarmaceutickÈ postgradu·lnÌ kursy IPVZ.
PO»ET PACIENTŸ, V›KONŸ A BODŸ
2002
2003
rozdÌl v %
+12,9
Pacient˘
4 790
5 407
V˝kon˘
10 288
11 038
+7,2
8 882 282
9 706 570
+9,2
+156,9
Bod˘
NejËastÏjöÌ v˝kony
SPECT mozku
65
167
525
1 065
+102
45
35
ñ22,2
SPECT skeletu
741
451
ñ39,1
PlÌce-ventilace
259
482
+86,1
+128,3
SPECT myokardu
SPECT jater
PlÌce-perf˙ze
398
909
2 367
2 559
+8,1
Ledviny statickÈ
299
329
+10,0
Ledviny dynamickÈ-ERPF
408
375
ñ8,1
Ledviny dynamickÈ
102
65
ñ36,3
Cystoradiografie nep¯Ìm·
235
226
ñ3,8
49
80
63,3
Skelet ñ whole body
P¯ÌötÌtn· tÏlÌska
36
CENTRUM EXPERIMENT¡LNÕ
MEDICÕNY (CEM)
P¯ednosta: Doc. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
V›ZKUMN¡ »INNOST
V roce 2003 pracovnÌci CEM ¯eöili:
ï 17 vlastnÌch v˝zkumn˝ch projekt˘ podporovan˝ch IGA MZ »R,
ï 13 dÌlËÌch projekt˘ VZ IKEM
ï 6 grantov˝ch projekt˘ ostatnÌch agentur (GA »R, GA AV, MäMT, Ministerstva zemÏdÏlstvÌ a Ministerstva obrany).
NavÌc byli pracovnÌci Centra spolu¯eöiteli dalöÌch öesti v˝zkumn˝ch projekt˘.
T¯i laborato¯e CEM jsou souË·stÌ dvou N·rodnÌch center v˝zkumu MäMT.
LABORATOÿ PRO V›ZKUM ATEROSKLER”ZY (LVA)
P¯ednosta: Doc. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
Byl prok·z·n vliv polymorfism˘ v lokusu novÏ objevenÈho genu pro apolipoprotein AV na koncentraci lipoprotein˘
v ËeskÈm populaËnÌm vzorku. Tento gen se uplatÚuje zejmÈna v regulaci koncentrace sÈrov˝ch triglycerid˘ pacient˘
s v˝razn˝mi hyperlipoproteinemiemi. V pr˘bÏhu v˝voje ovlivÚuje koncentraci triglycerid˘ u hypercholesterolemick˝ch
dÏtÌ, coû vede k manifestaci hypertriglyceridemie u tÏchto proband˘ z rodin s famili·rnÌ kombinovanou hyperlipoproteinemiÌ.
V experimentu se neprok·zal synergnÌ vliv infekce na rozvoj aterosklerÛzy u polygennÏ hypercholesterolemickÈho
potkana.
Byly zavedeny metody stanovenÌ exprese nÏkolika gen˘ regulujÌcÌch metabolismus cholesterolu v j·trech.
Byla zjiötÏna v˝raznÏ vyööÌ produkce NO (nespecifickÈ i specifickÈ NO syntÈzy) v pr˘bÏhu rozvoje aterosklerÛzy u apoE
KO myöÌ.
V klinickÈ nutriËnÌ studii byl prok·z·n v˝razn˝ vliv kandid·tnÌho genu CYPA1 na regulaci cholesterolemie po dietnÌ
zmÏnÏ.
Byla zjiötÏna line·rnÌ z·vislost mezi expresÌ ABCG5 a ABCGV8 v j·trech, nez·visl· na sekreci fosfolipid˘. ZÌskanÈ v˝sledky ukazujÌ na v˝znam obou transportÈr˘ ve fyziologii bili·rnÌ sekrece cholesterolu.
37
ODDÃLENÕ METABOLISMU DIABETU (OM)
P¯ednosta: Ing. Ludmila Kazdov·, CSc.
V˝zkumn· Ëinnost byla zamϯena na sledov·nÌ patofyziologick˝ch mechanism˘ podmiÚujÌcÌch rozvoj inzulinovÈ rezistence a diabetu a jeho kardiovaskul·rnÌch komplikacÌ a na moûnosti ovlivnÏnÌ tÏchto poruch nutriËnÌ a farmakologickou
intervencÌ.
HlavnÌ n·lezy studiÌ prov·dÏn˝ch u experiment·lnÌch model˘ inzulinovÈ rezistence ñ u neobÈznÌho kmene heredit·rnÏ hypertriglyceridemick˝ch potkan˘, u potkan˘ se spont·nnÌ hypertenzÌ a u transgennÌch potkan˘ lze shrnout do
tÏchto z·vÏr˘:
ï V kosternÌch svalech byly p¯i inzulinovÈ rezistenci prok·z·ny poruchy exprese a bunÏËnÈ translokace izoforem proteinkin·zy C epsilon a theta p¯i p¯enosu inzulinovÈho sign·lu a regulaci enzymov˝ch aktivit.
ï Exprimovan˝ rezistinov˝ gen u transgennÌch potkan˘ zvyöoval sÈrovÈ koncentrace mastn˝ch kyselin a triglycerid˘ ve
svalovÈ tk·ni a zhoröoval glukÛzovou toleranci. N·lezy svÏdËÌ pro uplatnÏnÌ tohoto novÏ objevenÈho hormonu produkovanÈho tukovou tk·nÌ v patogenezi inzulinovÈ rezistence.
ï PouûitÌ potkan˘ s genetickou delecÌ CD36/FAT a transgennÌch potkan˘ s exprimovan˝m CD36/FAT umoûnilo zÌskat
prioritnÌ n·lezy, kterÈ uk·zaly klÌËovou ˙lohu translok·zy mastn˝ch kyselin v inzulin-senzitizujÌcÌm ˙Ëinku thiazolidindionov˝ch deriv·t˘.
ï Byly prok·z·ny pozitivnÌ ˙Ëinky gemfibrozilu a rosiglitazonu na lipoperoxidaci a aktivitu antioxidaËnÌch enzym˘ (superoxid dismut·zy, glutation peroxid·zy) v aortÏ a v myokardu.
LABORATOÿ LANGERHANSOV›CH OSTRŸVKŸ (LLO)
VedoucÌ: Doc. MUDr. Frantiöek Saudek, DrSc.
Byla zavedena metoda izolace lidsk˝ch Langerhansov˝ch ostr˘vk˘ jako p¯Ìpravn˝ krok pro zah·jenÌ programu jejich
klinickÈho pouûitÌ v lÈËbÏ diabetu. V experimentu byly studov·ny moûnosti navozov·nÌ Ë·steËnÈ imunologickÈ tolerance v˘Ëi allogennÌm ostr˘vk˘m pomocÌ kotransplantace bunÏk kostnÌ d¯enÏ.
PokraËovala klinick· studie sledujÌcÌ moûnost navozenÌ klinickÈ remise p¯i recentnÌm diabetu 1. typu.
TRANSPLANTA»NÕ LABORATOÿ (TL)
VedoucÌ: MUDr. Ji¯Ì L·cha, CSc.
TransplantaËnÌ laborato¯ v roce 2003 konsolidovala a d·le rozvÌjela svoji Ëinnost. KromÏ stanovov·nÌ polymorfism˘
gen˘ pro cytokiny ve spolupr·ci se zahraniËnÌm pracoviötÏm (Institut f˚r Medizinische Immunologie, Wirchow-Humboldt University Berlin) se poda¯ilo zavÈst novou metodu stanovenÌ exprese gen˘ pro cytokiny v ledvinnÈ tk·ni pomocÌ
reverznÌ transpkript·zovÈ PCR. CelkovÏ byl v roce 2003 stanoven polymorfismus pro pÏt r˘zn˝ch gen˘ u 350 nemocn˝ch po transplantaci ledviny a 280 jejich d·rc˘ org·n˘, a d·le byla sledov·na exprese tÏchto pÏti gen˘ ve 175 vzorcÌch ren·lnÌ tk·nÏ odebran˝ch p¯i biopsiÌch ledvinn˝ch ötÏp˘. ZÌskanÈ v˝sledky byly prezentov·ny formou p¯edn·öky na
SvÏtovÈm transplantaËnÌm kongresu.
38
LABORATOÿ PATOFYZIOLOGIE KARDIOVASKUL¡RNÕCH
SYST…MŸ (LPKS)
VedoucÌ: Doc. MUDr. LudÏk »ervenka, CSc.
Na pracoviöti se ¯eöÌ vlastnÌ v˝zkumnÈ projekty (v roce 2002 se zde ¯eöily Ëty¯i grantovÈ projekty IGA MZ »R, jeden projekt
GA »R, jeden projekt GA AV a pÏt dÌlËÌch projekt˘ z v˝zkumnÈho z·mÏru IKEM).
VlastnÌ v˝zkumn· Ëinnost pracoviötÏ se zamϯila na t¯i hlavnÌ problÈmy:
1. ⁄lohu ledvin v dlouhodobÈ regulaci krevnÌho tlaku a rozvoji hypertenze.
2. Experiment·lnÌ ovϯov·nÌ nov˝ch zp˘sob˘ analgosedace a anestÈzie za mimo¯·dn˝ch situacÌ a v kardiovaskul·rnÌ anestÈzii.
3. Experiment·lnÌ modelov·nÌ a studium patofyziologie aterosklerotickÈho postiûenÌ v menopauze.
Laborato¯ rovnÏû poskytuje technickou pomoc dalöÌm pracoviötÌm IKEM, ¯eöÌcÌm vlastnÌ v˝zkumnÈ experiment·lnÌ projekty. V mikrochirurgickÈ laborato¯i se ˙spÏönÏ prov·dÏjÌ transplantace ledvin, srdce a aorty u laboratornÌch potkan˘
a myöÌ v r·mci projekt˘ vöech pracoviöù IKEM.
LABORATOÿ EXPERIMENT¡LNÕ HEPATOLOGIE (LEH)
VedoucÌ MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
ï PracovnÌci laborato¯e se podÌleli na ¯eöenÌ dvou projekt˘ v˝zkumnÈho z·mÏru IKEM a jednoho projektu IGA MZ »R
ï V r·mci projektu zamϯenÈho na dÏdiËnÏ podmÌnÏnÈ cholest·zy byla poprvÈ v »R stanovena diagnÛza benignÌ rekurentnÌ intrahepat·lnÌ cholest·zy (syndrom Summerskill-Walshe) na molekul·rnÌ ˙rovni
ï PracovnÌci laborato¯e publikovali v roce 2003 jako spoluauto¯i Ëty¯i pr·ce ve t¯ech zahraniËnÌch a v jednom dom·cÌm
Ëasopise
ï Laborato¯ ökolÌ postgradu·lnÌho studenta v oboru molekul·rnÌ biologie a genetiky jaternÌch chorob
ï Dr. Jirsa se ˙ËastnÌ pregradu·lnÌ v˝uky klinickÈ biochemie na 1. LF UK.
Byla dokonËena mutaËnÌ anal˝za genu FIC1 u prvnÌho p¯Ìpadu benignÌ rekurentnÌ intrahepat·lnÌ cholest·zy (BRIC)
u n·s a rozpracov·na anal˝za genu MRP2 u dalöÌch dvou nemocn˝ch se susp. Rotorov˝m syndromem
Byly zavedeny techniky mutaËnÌ anal˝zy gen˘ FIC1 a MRP2 a rozpracov·ny prvnÌ p¯Ìpady.
Prok·zalo se, ûe st¯evnÌ exprese BCG5 a BCG8 se u jednotliv˝ch geneticky modifikovan˝ch myöÌch model˘ neliöÌ.
Naproti tomu byla pozorov·na line·rnÌ z·vislost mezi expresÌ BCG5 a BCG8 v j·trech nez·visl· na sekreci fosfolipid˘
zprost¯edkovanÈ BCC4. U diosgeninem krmen˝ch zv̯at bylo zjiötÏno zv˝öenÌ sekrece cholesterolu aniû doölo ke zv˝öenÌ
exprese BCG5 a BCG8. ZÌskanÈ v˝sledky podporujÌ v˝znam BCG5 a BCG8 ve fyziologii bili·rnÌ sekrece cholesterolu,
avöak souËasnÏ ukazujÌ na existenci dalöÌ na BCG5 a BCG8 nez·vislÈ sekreËnÌ dr·hy cholesterolu do ûluËe.
PublikaËnÌ a pedagogick· Ëinnost
PublikaËnÌ Ëinnost pracovnÌk˘ CEM je zahrnuta mezi vybran˝mi publikacemi IKEM v samostatnÈ kapitole V˝roËnÌ zpr·vy.
PÏt pracovnÌk˘ CEM se ˙ËastnÌ pregradu·lnÌ v˝chovy na praûsk˝ch lÈka¯sk˝ch fakult·ch, VäCHT a JihoËeskÈ univerzitÏ
(doc. Poledne, doc. »ervenka, doc. Saudek, dr. Kov·¯, ing. Kazdov·). Dva pracovnÌci souËasnÏ p¯edn·öejÌ v r·mci postgradu·lnÌho studia lÈka¯˘ (doc.Hess, dr. Piùha). Vöechny laborato¯e CEM ökolÌ dohromady 14 postgradu·lnÌch student˘.
Doc. Hess je vedoucÌm Subkatedry kardiovaskul·rnÌ a transplantaËnÌ anesteziologie a intenzivnÌ medicÌny na kated¯e
IPVZ. Doc. »ervenka se podÌlÌ na pregradu·lnÌ a postgradu·lnÌ v˝uce v oblasti fyziologie a patofyziologie ËlovÏka na 2. LF UK.
Odborn· Ëinnost
V roce 2003 provedly laborato¯e CEM 165 000 specializovan˝ch vyöet¯enÌ lipoprotein˘ a 800 stanovenÌ koncentracÌ
vitamin˘ v sÈru.
Byla zavedena nov· metoda p¯ÌmÈho stanovenÌ cholesterolu ve frakci LDL. Celkov˝ poËet bod˘ je 5 500 000, coû
v porovn·nÌ s pl·nem reprezentuje nav˝öenÌ o 24 %.
39
V˝znamn· ocenÏnÌ
Dva projekty pracovnÌk˘ CEM (doc. »ervenka, doc. Saudek) byly ocenÏny Cenou ministrynÏ zdravotnictvÌ za r. 2003.
V roce 2003 byl J. L·cha ocenÏn Cenou Jana Broda za nejlepöÌ publikaci v oboru nefrologie v roce 2002; tato publikace byla v˝sledkem spolupr·ce TransplantaËnÌ laborato¯e IKEM (J. L·cha, P. P¯ibylov·-H¯ibov·), ⁄stavu molekul·rnÌ biologie »AV (P. Mal˝) a University Oxford (A. Bushell, K. Wood).
PRACOVIäTÃ KLINICK… REHABILITACE
(PKR)
P¯ednosta: MUDr. Jana Kocourkov·
PracoviötÏ se organizaËnÏ ËlenÌ na:
ñ jednotku rehabilitace na klinik·ch ñ JRK (8 fyzioterapeutek, vrchnÌ rehabilitaËnÌ instruktorka),
ñ ambulantnÏ prov·dÏnou rehabilitaci ñ AR (1,2 ˙vazku lÈka¯e a ambulantnÌ sestra).
Na chirurgick˝ch klinik·ch a JIP zajiöùovaly fyzioterapeutky PKR p¯edoperaËnÌ a pooperaËnÌ edukaci, pooperaËnÌ dechov· cviËenÌ, a na vöech klinik·ch pohybovÈ aktivity ñ pro prevenci TEN a zabr·nÏnÌ dekondice pacient˘, n·cvik sobÏstaËnosti a postupnÈ vertikalizace.
D·le probÌhaly edukace se zamϯenÌm na rizikovÈ faktory a motivace pacient˘ k pokraËov·nÌ v pohybov˝ch aktivit·ch
v dalöÌch f·zÌch posthospitalizaËnÌ rehabilitace.
Na Klinice kardiochirurgie p¯ibyla novÏ v r. 2003 rehabilitaËnÌ pÈËe o pacienty s mechanickou srdeËnÌ podporou,
ËekajÌcÌ na transplantaci srdce.
Na Klinice diabetologie zajiöùovaly fyzioterapeutky PKR cviËebnÌ programy p¯i edukaËnÌch pobytech diabetik˘ 1. a 2. typu,
opÏt s motivacÌ klient˘ k dalöÌmu pokraËov·nÌ fyzickÈ aktivity doma.
Pacient˘m Kliniky diabetologie a cÈvnÌho oddÏlenÌ p¯edepisovali lÈka¯i PKR speci·lnÌ rehabilitaËnÌ pom˘cky (mechanickÈ vozÌky, ortÈzy, speci·lnÌ vloûky do bot apod.)
V roce 2003 byla z¯Ìzena a vybavena ambulance rehabilitace a myoskelet·lnÌ medicÌy, urËen· pro zamÏstnance IKEM
a pacienty odesÌlanÈ lÈka¯i z klinik IKEM (v kartotÈce m·me 226 nov˝ch ambulantnÌch pacient˘).
Prov·dÌ se tÈû n·sledn· rehabilitaËnÌ pÈËe vËetnÏ fyzik·lnÌ terapie.
Od Ëervna 2003 spolupracuje naöe ambulance takÈ s novÏ z¯Ìzenou AmbulancÌ bolesti KARIP.
Po dohodÏ s hlavnÌ sestrou IKEM byla i v tomto roce zajiötÏna klinick· praxe frekventantek 3. roËnÌku VyööÌ zdravotnÌ
ökoly v Praze 4 pro obor diplomovan˝ fyzioterapeut na pracoviötÌch IKEM.
Podle pl·nu probÌhaly na oddÏlenÌ doökolovacÌ semin·¯e .
PracoviötÏ klinickÈ rehabilitace se podÌlelo na p¯ÌpravÏ mezin·rodnÌ konference Cardiology Update 2003 v Plzni a byla
p¯ednesena p¯edn·öka na VI. sjezdu pracovnÌ skupiny Kardiovaskul·rnÌ rehabilitace pro lÈka¯e l·zeÚsk˝ch za¯ÌzenÌ
v Konstantinov˝ch L·znÌch.
Zajiöùovali jsme pr˘bÏûnÏ instrukt·ûe zdravotnÌch sester a klient˘ EdukaËnÌho centra pro diabetiky pod z·ötitou SuverÈnnÌho ¯·du maltÈzsk˝ch ryt̯˘.
V›KONY PRACOVIäTÃ KLINICK… REHABILITACE V ROCE 2003
LÈËebn· tÏlesn· v˝chova
SpecializovanÈ v˝kony fyzioterapeutek vË. edukacÌ
Fyzik·lnÌ terapie
Celkem
LÈka¯sk· odborn· vyöet¯enÌ
Pl·novan˝ poËet bod˘ byl splnÏn, pracoviötÏ skonËilo s pozitivnÌm hospod·¯sk˝m v˝sledkem.
40
54 824
34 436
678
89 938
2 564
⁄SEK LABORATORNÕCH METOD (⁄LM)
P¯ednosta: MVDr. Ivo Hloû·nek, DrSc.
⁄sek laboratornÌch metod tvo¯Ì odbornÏ a ekonomicky sjednocenou organizaËnÌ sloûku. Posl·nÌm ⁄LM je zajiöùovat
specializovan· laboratornÌ diagnostick· vyöet¯enÌ v p¯Ìsluön˝ch odbornostech a prov·dÏt v˝zkumnou a experiment·lnÌ
Ëinnost.
»lenÌ se d·le na pracoviötÏ:
Specializovan· biochemick· laborato¯ (SBL)
VedoucÌ: RNDr. Ivana SmrËkov·, CSc.
Laborato¯ prov·dÌ biochemick· a nÏkter· imunochemick· vyöet¯enÌ pro odborn· pracoviötÏ IKEM, FTN a dalöÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ, zab˝v· se pedagogickou a v˝zkumnou ËinnostÌ v rozsahu svÈ odbornosti, sleduje odborn˝ v˝voj
v metodickÈ oblasti a zav·dÌ novÈ diagnostickÈ postupy a metody.
Specializovan· laborato¯ hematologick· (SLH)
VedoucÌ: prim. MUDr. Ji¯Ì Charv·t, CSc.
Laborato¯ prov·dÌ hematologick· a koagulaËnÌ vyöet¯enÌ pro odborn· pracoviötÏ IKEM, FTN a dalöÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ,
zab˝v· se v˝zkumnou a pedagogickou Ëinnosti v r·mci svÈ odbornosti, poskytuje konsili·rnÌ sluûby a sleduje odborn˝
v˝voj v metodickÈ oblasti, navrhuje, realizuje novÈ metodickÈ postupy.
MonitorovacÌ laborato¯e vnit¯nÌho prost¯edÌ
(MLVN a MLVP)
VedoucÌ: RNDr. Eva Havelkov·
Laborato¯e poskytujÌ specializovan· biochemick· vyöet¯enÌ pro monitoring vnit¯nÌho prost¯edÌ pacienta, prov·dÏjÌ monitoring hladiny imunosupresiv, glykovanÈho hemoglobinu. SpolupracujÌ p¯i ¯eöenÌ grant˘, sledujÌ v˝voj v metodickÈ
oblasti a zav·dÏjÌ novÈ diagnostickÈ metodiky.
41
AutotransfuznÌ jednotka (PSAJ)
VedoucÌ MUDr. Libuöe Pag·Ëov·
Jednotka p¯ipravuje vybranÈ autolognÌ a homolognÌ krevnÌ p¯Ìpravky, prov·dÌ separaci kmenov˝ch bunÏk, poskytuje
konsili·rnÌ sluûby, realizuje v˝zkumnÈ programy a zav·dÌ novÈ pracovnÌ postupy.
OdÏlenÌ klinickÈ imunologie (OKI)
VedoucÌ Doc. MUDr. Ilja St¯Ìû, CSc
OddÏlenÌ le se d·le ËlenÌ na laborato¯e:
ï Laborato¯ sÈrologick· (IRS). VedoucÌ RNDr. Marcela Jareöov·
ï Laborato¯ cytofluorometrie (IPC). VedoucÌ MUDr. J·n Kalanin CSc.
OddÏlenÌ klinickÈ imunologie prov·dÌ imunologick· a virologick· vyöet¯enÌ pro odborn· pracoviötÏ IKEM, FTN a dalöÌ
zdravotnick· za¯ÌzenÌ, vyöet¯enÌ d·rc˘ org·n˘ a kostnÌ d¯enÏ a nemocn˝ch po org·nov˝ch transplantacÌch, zab˝v· se
v˝zkumnou a pedagogickou ËinnostÌ v rozsahu svÈ p˘sobnosti, poskytuje konzili·rnÌ sluûby v odbornosti imunologie,
sleduje odborn˝ v˝voj v metodickÈ oblasti, navrhuje a realizuje zav·dÏnÌ nov˝ch diagnostick˝ch metod.
Laborato¯ radioizotopovÈ diagnostiky (LRD)
VedoucÌ Ing. Ludmila Karasov·
Laborato¯ zajiöùuje zejmÈna specializovanÈ vyöet¯enÌ in vitro s vyuûitÌm radioizotop˘ pro odborn· pracoviötÏ IKEM, FTN
a dalöÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ. D·le prov·dÌ metabolickÈ a kinetickÈ studie s pomocÌ radioizotop˘ pro v˝zkumnou pr·ci
vlastnÌ i ve spolupr·ci, vËetnÏ studiÌ na laboratornÌch zv̯atech a preklinick˝ch lÈkov˝ch studiÌ. IzotopovÈ servisnÌ st¯edisko (ISS) zajiöùuje centr·lnÌ evidenci izotop˘, prov·dÌ p¯Ìjem, t¯ÌdÏnÌ a likvidaci izotopovÈho odpadu z r˘zn˝ch pracoviöù
IKEM, organizuje likvidaci a odvoz odpadu, vede dokumentaci o likvidaci odpadu, prov·dÌ monitorov·nÌ povrchovÈ
kontaminace pro pracoviötÏ IKEM, mϯenÌ radioizotopov˝ch vzork˘ a aktivnÌch vzork˘ o velk˝ch objemech pro IKEM.
OddÏlenÌ klinickÈ mikrobiologie (OKM)
VedoucÌ MUDr. VladimÌr Petkov
OddÏlenÌ prov·dÌ mikrobiologick· vyöet¯enÌ pro odborn· pracoviötÏ IKEM a nÏkter· dalöÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ, vyöet¯enÌ pacient˘ po org·nov˝ch transplantacÌch, zab˝v· se v˝zkumnou a pedagogickou ËinnostÌ v rozsahu svÈ p˘sobnosti, poskytuje
konsili·rnÌ sluûby v odbornosti mikrobiologie, navrhuje a realizuje zav·dÏnÌ nov˝ch diagnostick˝ch metod. V r·mci oddÏlenÌ je z¯Ìzeno antibiotickÈ st¯edisko (AB), kterÈ prov·dÌ vyöet¯enÌ nezbytn· pro cÌlenou antimikrobnÌ lÈËbu, sleduje v˝voj
rezistence klinicky v˝znamn˝ch mikroorganism˘ a poskytuje konzultace pro racion·lnÌ pouûÌv·nÌ antimikrobi·lnÌch lÈk˘.
42
V˝sledky Ëinnosti ⁄LM v roce 2003
HlavnÌm posl·nÌm pracoviöù ⁄LM byla laboratornÌ diagnostika v nep¯etrûitÈm provozu, zav·dÏnÌ nov˝ch metodik a spolupr·ce na ¯eöenÌ v˝zkumnÈho z·mÏru a grantov˝ch projekt˘. V˝sledky a v˝konnost laborato¯Ì lze mϯit z nÏkolika hledisek:
OdbornÏ-ekonomickÈ hodnocenÌ
ï PoËet proveden˝ch laboratornÌch diagnostick˝ch v˝kon˘ dos·hl v roce 2003 mÏsÌËnÌho pr˘mÏru 189 163, coû je
n·r˘st cca 8 % oproti p¯edchozÌmu roku (174 891 v r. 2002). Tomu odpovÌd· i bodovÈ vyj·d¯enÌ ve v˝öi 143 mil. bod˘
(127 mil. bod˘ v roce 2002), tj. o cca 11 % bod˘ navÌc jak oproti loÚskÈmu roku, tak oproti nav˝öenÈmu p¯edpokladu.
ï Rentabilita vöech laborato¯Ì ⁄LM je 1,25, pr˘mÏrnÈ n·klady na dosaûenÌ 1 bodu se s materi·lovou n·roËnostÌ metodik
sice zvyöujÌ, avöak neust·le p¯edstavujÌ cca 0,70 KË. Materi·lovÈ a reûijnÌ n·klady ËinÌ 57 % z celkov˝ch n·klad˘. Hospod·¯sk˝ v˝sledek pro rok 2003 odpovÌd· ekonomickÈmu p¯Ìnosu ve v˝öi 27 mil. KË.
ï UplatÚov·nÌ hmotnÈ zainteresovanosti vedoucÌch pracovnÌk˘ a zamÏstnanc˘ na plnÏnÌ ˙kol˘ bylo omezeno striktnÌm
dodrûov·nÌm finanËnÌch limit˘ pracoviötÏ, neumoûÚujÌcÌm vypl·cenÌ mimo¯·dn˝ch odmÏn.
Odborn· Ëinnost
ï Diagnostika imunosupresiv (cyklosporin, mykofenol·t a tacrolimus) na b·zi metody Emit a mϯenÌ cyklosporinu 2 hodiny
(C2) po pod·nÌ naöla v roce 2003 velmi rychlÈ uplatnÏnÌ, o Ëemû svÏdËÌ i celkov˝ mimo¯·dn˝ n·r˘st poËtu stanovenÌ
z p˘vodnÌch cca 11 000 na 22 347 stanovenÌ (CyS 11 861, Tac 7 352, MPA 3 134). ⁄spora n·klad˘ na snÌûenÈm poËtu
stanovenÌ cyklosporinu vöak nedok·zala vyrovnat nav˝öenÌ n·klad˘ nutn˝ch pro stanovenÌ MPA a Tac.
ï V roce 2003 pokraËovalo systematickÈ vyöet¯ov·nÌ pacient˘ p¯ich·zejÌcÌch do IKEM k transplantaËnÌmu v˝konu na p¯Ìtomnost Legionelly v r·mci v˝zkumnÈho grantovÈho projektu. Celkem bylo otestov·no 230 pacient˘, z toho 82 pacient˘ s klinickou indikacÌ, 148 pacient˘ tÏsnÏ p¯ed transplantaËnÌm v˝konem.
ï Bylo zavedeno kvalitativnÌ hodnocenÌ vzork˘ sput, kvantitativnÌ kultivaËnÌ vyöet¯enÌ venÛznÌch a arteri·lnÌch katetr˘
a kultivaËnÌ vyöet¯enÌ na Campylobacter jejuni.
ï StanovenÌ citlivosti bakteri·lnÌho agens na antibiotika byla prov·dÏna kvalitativnÏ diskovou metodou, byly poskytov·ny
konzultace antibiotickÈ terapie a sledov·na rezistence na jednotliv˝ch klinik·ch. Byl zaveden zkuöebnÌ provoz programu
OSIRIS pro monitoraci a vyhodnocov·nÌ rezistence na klinik·ch.
ï Bylo zah·jeno sdÏlov·nÌ v˝sledk˘ mikrobiologickÈho vyöet¯enÌ elektronickou formou.
ï Byla zavedena pÏtiparametrov· cytometrick· anal˝za bronchoalveol·rnÌch lav·ûÌ pro pulmologick· pracoviötÏ.
ï Vöechna pracoviötÏ ⁄LM jsou za¯azena v systÈmu SEKK (systÈm externÌ kontroly kvality), nebo v systÈmu certifikace
odpovÌdajÌcÌmi referenËnÌmi laborato¯emi (mikrobiologie, imunologie), kter˝mi ˙spÏönÏ proch·zejÌ. Vöem laborato¯Ìm
na vöechna vyöet¯enÌ byly vyd·ny certifik·ty potvrzujÌcÌ odbornou kvalitu diagnostiky a splnÏnÌ podmÌnek kvality v˝sledk˘.
Pr˘bÏûnÏ jsou prov·dÏny i internÌ kontroly kvality pr·ce v souladu se z·sadami tzv. spr·vnÈ laboratornÌ praxe (SLP).
ï Souhrnn· informace o laboratornÌch vyöet¯enÌch ñ VADEMECUM obsahujÌcÌ referenËnÌ hodnoty, bodovÈ ohodnocenÌ,
n·vaznost na ËÌselnÌk v˝kon˘ a N·rodnÌ ËÌselnÌk laboratornÌch poloûek ñ byla novelizov·na a je trvale k dispozici na
Intranetu IKEM.
ï AutotransfuznÌ jednotka v r. 2003 provedla 111 autolognÌch a 437 homolognÌch odbÏr˘ a 59 lÈËebn˝ch v˝kon˘ ñ
erytrocytaferÈz. Vyrobila 742 ks trombocyt·rnÌch koncentr·t˘ ze separ·toru (z toho 285 deleukotizovan˝ch), 76 ks
plazmy a 60 ks erytrocyt˘ pro autotransfuzi a 34 ks koncentr·t˘ perifernÌch kmenov˝ch bunÏk. Z nakoupenÈ a skladovanÈ homolognÌ plazmy bylo pro klinickÈ pouûitÌ p¯ed·no 2952 T.U.
ï AutotransfuznÌ jednotka proöla externÌm auditem proveden˝m pracovnÌky TS Kr·lovskÈ Vinohrady a kontrolou S⁄KL.
ï V r·mci probÌhajÌcÌ konsolidace klinick˝ch laborato¯Ì byl d·le zp¯esÚov·n prov·dÏcÌ projekt technologickÈho vybavenÌ
laborato¯Ì v novostavbÏ a projekt p¯echodu na znaËenÌ vzork˘ Ë·rov˝m kÛdem (seznam vöech vyöet¯enÌ a p¯Ìprava pro
zmÏnu Infolab). Bylo zavedeno mÌstnÌ znaËenÌ vzork˘ Ë·rov˝m kÛdem v SBL a SLH, coû urychlilo zpracov·nÌ vzork˘ na
analyz·torech. Doposud se vöak nepoda¯ilo realizovat schv·len˝ projekt zavedenÌ Ë·rovÈho kÛdu pro znaËenÌ vzork˘ na
klinick˝ch pracoviötÌch.
ï Ve spolupr·ci s firmou Ideal byl zah·jen proces implementaci norem »SN EN ISO 9001:2002 na vöech pracoviötÌch
⁄LM. Byla zpracov·na druh· vrstva ¯ÌzenÈ dokumentace (smÏrnice), zpracov·vajÌ se SOP pro vöechna vyöet¯enÌ a p¯ipravuje se internÌ audit na prvnÌ ËtvrtletÌ 2004. Byly zavedeny standardizace v ¯adÏ ËinnostÌ od kalibrace pipet p¯es validace
p¯Ìstroj˘ aû po systÈmy internÌ kontroly kvality popsanÈ v p¯Ìsluön˝ch StandardnÌch operaËnÌch postupech.
ï Ve SpecializovanÈ hematologickÈ laborato¯i byl zaveden do provozu plnÏ automatick˝ hemokoagulaËnÌ analyz·tor
napojen˝ on line na laboratornÌ informaËnÌ systÈm jako souË·st technick˝ch opat¯enÌ k modernizaci laborato¯Ì v novostavbÏ IKEM.
ï Specializovan· hematologick· laborato¯ ve spolupr·ci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivnÌ pÈËe sbÌrala
data u pacient˘ v kritick˝ch krv·cejÌcÌch stavech pro budoucÌ publikaËnÌ a p¯edn·ökovou Ëinnost.
ï ⁄LM je p¯ihl·öen do systÈmu registrace klinick˝ch laborato¯Ì v r·mci N·rodnÌho programu zvyöov·nÌ kvality ve zdravotnictvÌ a obdrûel ÑOsvÏdËenÌ o registraciì.
43
Spolupr·ce a ˙Ëast na grantech, studiÌch
ï V laborato¯Ìch ⁄LM jsou prov·dÏna pot¯ebn· vyöet¯enÌ pro grantovÈ projekty, klinickÈ studie, testy kvality radiofarmak za
podmÌnek Spr·vnÈ laboratornÌ praxe, nÏkter· i v pohotovostnÌm reûimu.
ï Byly provedeny biologickÈ distribuËnÌ testy radiofarmaka 99mTc-DMSA, radiofarmaka 18F-fluorid a radiofarmaka 166HoMSPLA, stanovenÌ 14C ve vzorcÌch jehliËÌ pro externÌ uûivatele (trûba z prodeje sluûeb ËinÌ 92 640 KË).
ï V r·mci grant˘ a v˝zkumnÈho z·mÏru bylo celkem provedeno 3 903 biochemick˝ch a 410 hematologick˝ch vyöet¯enÌ
a 423 biochemick˝ch a hematologick˝ch vyöet¯enÌ pro lÈkovÈ studie.
ï NovÏ byly pro experiment·lnÌ projekty vypracov·ny a zavedeny metody stanovenÌ PIIINP.
ï Na pracoviötÌch ⁄LM jsou ¯eöeny dva v˝zkumnÈ granty, pracovnÌci se podÌleli jako spolu¯eöitelÈ na ¯eöenÌ jeden·cti
grant˘ a pÏti farmakologick˝ch studiÌ, a nÏkterÈ laborato¯e se ˙ËastnÌ ¯eöenÌ v˝zkumnÈho z·mÏru IKEM.
PÿEHLED NEJDŸLEéITÃJäÕCH PROV¡DÃN›CH VYäETÿENÕ
StanovenÌ jaternÌch enzym˘
1999
2000
2001
2002
2003
126 515
121 810
139 104
149 995
165 128
Kreatinin vËetnÏ clearance
69 400
69 290
86 772
94 701
104 189
GlukÛza
40 055
30 775
41 314
44 796
49 484
Na a K
75 325
83 239
83 469
119 882
123 837
Urea
43 445
47 373
53 965
60 248
68 822
Chloridy
20 665
24 049
28 610
32 077
42 050
KrevnÌ obraz
50 000
52 266
58 426
61 668
66 906
KoagulaËnÌ vyöet¯enÌ
40 000
41 200
44 825
58 168
60 530
Identifikace bakteri·lnÌho kmene
111 672
133 310
140 623
138 879
148 059
MykologickÈ vyöet¯enÌ
30 303
34 075
37 310
37 247
40 992
Citlivost ATB
25 500
30 992
31 696
35 649
36 491
Protil·tky proti r˘zn˝m antigen˘m
45 000
46 221
38 998
41 250
45 414
Imunofenotypizace bunÏËn˝ch subpopulacÌ
31 000
26 151
27 861
26 933
25 511
7 000
7 271
7 965
22 692
34 379
12 000
11 790
12 309
14 954
11 861
2 594
3 059
7 352
StanovenÌ hepatitid (+ HIV)
Cyklosporin
Tacrolimus
Mykofenol·t
N·dorovÈ markery
Hormony ötÌtnÈ ûl·zy
Hormony
15 000
7 994
1 322
3 134
12 519
17 745
19 679
9 000
9 058
11 156
12 780
17 383
16 500
10 966
10 463
8 535
9 496
10 175
12 764
Glykovan˝ hemoglobin
MONITOROV¡NÕ VNITÿNÕHO PROSTÿEDÕ (DO 7 MINUT)
K a Na
100 000
103 330
121 983
122 996
152 761
GlukÛza
61 000
70 527
75 370
76 579
78 309
Astrup
37 000
38 892
42 379
49 164
56 986
Hematokrit
27 000
31 698
35 577
38 996
52 717
37 485
39 521
43 121
Lakt·t
PODÕL VYäETÿENÕ PODLE ODBORNOSTÕ
PoËty vyöet¯enÌ
PodÌl na bodovÈm hodnocenÌ
Biochemick· vyöet¯enÌ*
39,0 %
22,40 %
Monitorov·nÌ vnit¯nÌho prost¯edÌ pacienta**
19,1 %
10,80 %
Mikrobiologick· vyöet¯enÌ
16,5 %
15,50 %
Hematologick· vyöet¯enÌ
11,0 %
9,30 %
Imunologick· vyöet¯enÌ
9,0 %
26,80 %
StanovenÌ hormon˘ a imunosupresiv
5,4 %
15,20 %
*PodÌl statimov˝ch biochemick˝ch vyöet¯enÌ p¯edstavuje 21 %.
**PodÌl vyöet¯enÌ v monitorovacÌch laborato¯Ìch (do 7 minut) p¯edstavuje 19,1 % vöech vyöet¯enÌ
44
PublikaËnÌ a pedagogick· Ëinnost
ï PracovnÌci ⁄LM se ˙ËastnÌ na pravidelnÈ i tematickÈ postgradu·lnÌ v˝uce IPVZ, zajiöùovali v˝uku pro VyööÌ zdravotnÌ ökolu
v Praze 5, 3. LF UK ñ obor vnit¯nÌ lÈka¯stvÌ, zajiöùujÌ st·ûe student˘ a postgradu·lnÌ doktorandskÈ studium. OKI je v˝ukov˝m pracoviötÏm Subkatedry alergologie a klinickÈ imunologie a IPVZ (postgradu·lnÌ v˝uka). Do vÏdeckov˝zkumnÈ
Ëinnosti OKI se v˝znamnÏ zapojujÌ i studenti p¯ipravujÌcÌ si zde svÈ diplomovÈ pr·ce, v souËasnosti se jedna studentka
v oboru imunologie na p¯ÌrodovÏdeckÈ fakultÏ a dvÏ studentky farmakologie.
ï Vysokoökol·ci ULM p¯ednesli v roce 2003 na kongresech, sympoziÌch a semin·¯Ìch celkem 35 sdÏlenÌ, z toho pÏt v zahraniËÌ, a byli autory Ëi spoluautory 20 publikacÌ, z toho devÌti v zahraniËnÌch Ëasopisech (viz seznam vybran˝ch publikacÌ).
ï OKM se z˙ËastÚuje pr·ce v komisi pro antibiotika SZU. Spolupracuje na rozs·hlÈ mezin·rodnÌ studii EARSS, monitorujÌcÌ
v˝voj rezistence u vybran˝ch bakteri·lnÌch kmen˘ a v r·mci tÈto studie OKM zÌskalo mezin·rodnÌ atest kvality.
ï V laborato¯Ìch IRS a IPC probÌh· vzdÏl·vacÌ program p¯edn·öek s imunologickou problematikou pro laborantky.
ï PracoviötÏ ⁄LM poskytla odbornÈ dvoumÏsÌËnÌ ökolenÌ v r·mci projektu Leonardo da Vinci pro absolventy Akademie f¸r
den Medizinischen Technischen Laboratoriumsdienst v Rakousku.
45
PRACOVIäTÃ KLINICK…
A TRANSPLANTA»NÕ PATOLOGIE (PKTP)
P¯ednosta: MUDr. Eva Honsov·
HlavnÌ oblastÌ Ëinnosti PracoviötÏ klinickÈ a transplantaËnÌ patologie je specializovan· bioptick· diagnostika onemocnÏnÌ
ledvin, jater a srdce. Morfologick· diagnostika je zamϯena na onemocnÏnÌ autolognÌch org·n˘, ale p¯edevöÌm hraje
klÌËovou roli u dysfunkcÌ org·nov˝ch ötÏp˘ stanovenÌm rejekËnÌch a nerejekËnÌch zmÏn. V˝sledky pr·ce zamÏstnanc˘
PAP poskytujÌ souËasnÏ zpÏtnou vazbu o diagnostickÈm procesu a ˙spÏönosti terapeutick˝ch z·sah˘ na bioptickÈ i nekrotickÈ ˙rovni, a st·vajÌ se tak n·strojem vnit¯nÌ kontroly zdravotnÌ pÈËe. V oblasti laboratornÌho z·zemÌ je pracoviötÏ
rozdÏleno do funkËnÌch, vz·jemnÏ prov·zan˝ch specializovan˝ch laborato¯Ì (specializovan· bioptick· laborato¯, laborato¯ specializovan˝ch imunohistochemick˝ch metod, laborato¯ elektronovÈ mikroskopie, laborato¯ cytologick· a laborato¯ molekul·rnÏ-genetick·).
St·le se zvyöujÌcÌ poûadavky na Ëasnou diagnostiku povedou ke vzniku statimovÈ laborato¯e (oddÏlenÌ roËnÏ prov·dÌ
vÌce neû 1500 statimov˝ch bioptick˝ch vyöet¯enÌ).
S pokraËov·nÌm transplantaËnÌch program˘ IKEM setrvale nar˘st· poËet bioptick˝ch vyöet¯enÌ na PAP:
PO»ET VYäETÿENÕ NA PAP
Rok
Biopsie
BloËky
Imunohistochemie
ELMI
2003
5 617
14 059
3 597
371
2002
5 425
13 203
5 305
281
2001
4 526
10 721
2 793
77
ELMI: elektronmikroskopickÈ vyöet¯enÌ
V˝zkumn· Ëinnost
Na Pracoviöti klinickÈ a transplantaËnÌ patologie se ¯eöÌ vlastnÌ v˝zkumn˝ projekt (diagnostika humor·lnÌ rejekËnÌ sloûky
pr˘kazem C4d frakce komplementu v biopsiÌch ledvinn˝ch ötÏp˘) a z·roveÚ se zamÏstnanci v˝znamnou mÏrou podÌlejÌ
na ¯eöenÌ dalöÌch grantov˝ch nebo v˝zkumn˝ch projekt˘ a klinick˝ch studiÌ, jejichû souË·stÌ je morfologick˝ n·lez. V roce
2003 p¯edstavovala tato Ëinnost spolupr·ci na 18 projektech. V tÈmûe roce zaËal PAP spolupracovat tÈû na rozs·hlÈm
zahraniËnÌm projektu s tematikou molekul·rnÏ genetick˝ch vyöet¯enÌ v ledvinnÈ patologii.
Pedagogick· a publikaËnÌ Ëinnost
VedoucÌ t˝mu se pr˘bÏûnÏ podÌlÌ na postgradu·lnÌ v˝uce nefrolog˘, gastroenterolog˘ a patolog˘ v r·mci IPVZ, d·le
v pregradu·lnÌ v˝uce na 1. LF UK zajiöùuje problematiku ledvinn˝ch chorob v r·mci v˝uky patologie. Na oddÏlenÌ se
pr˘bÏûnÏ ökolÌ patolog 1. LF UK v diagnostice ledvinn˝ch chorob. V pr˘bÏhu roku 2003 na PAP absolvovali st·û dva
patologovÈ ze Slovenska (14 dnÌ) a d·le studentka z Rakouska (t˝den), kr·tkodobÈ jednodennÌ st·ûe absolvovali dalöÌ
dva zahraniËnÌ lÈka¯i.
Na kongresech a konferencÌch lÈka¯i PAP p¯ednesli deset sdÏlenÌ a byli spoluautory dalöÌch pÏti p¯edn·öek. Prezentovali Ëty¯i postery, z toho jeden na EvropskÈm kongresu patolog˘.
Bylo publikov·no pÏt Ël·nk˘ v zahraniËnÌch Ëasopisech a nÏkolik dalöÌch v Ëesk˝ch periodik·ch.
46
⁄STAVNÕ L…K¡RNA (⁄L)
VedoucÌ lÈk·rnÌk: PharmDr. Jana BeËv·¯ov·
HlavnÌm zamϯenÌm Ëty¯ oddÏlenÌ nemocniËnÌ lÈk·rny bylo poskytov·nÌ cÌlenÈ dispenzaËnÌ pÈËe pacient˘m a poskytov·nÌ kvalifikovan˝ch sluûeb klinik·m Ëi laborato¯Ìm IKEM. LÈk·rna v tomto roce dos·hla od doby svÈho vzniku nejvyööÌho
obratu a zaËlenila se mezi osm nejv˝znamnÏjöÌch nemocniËnÌch lÈk·ren v »eskÈ republice. V lÈk·rnÏ pracovalo 32
zamÏstnanc˘, z toho devÏt lÈk·rnÌk˘ a t¯in·ct farmaceutick˝ch laborant˘.
NemocniËnÌ Ë·st ñ OddÏlenÌ HVLP a OddÏlenÌ zdravotnick˝ch prost¯edk˘
OddÏlenÌ zajiöùovala pro IKEM a smluvnÌ externÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ veöker˝ lÈk·rensk˝ sortiment, vËetnÏ grantov˝ch
poûadavk˘ a individu·lnÌch dovoz˘ lÈk˘ v »R neregistrovan˝ch. P¯i objedn·v·nÌ a v˝bÏru lÈËiv˝ch p¯Ìpravk˘ a spot¯ebnÌho
zdravotnickÈho materi·lu (SZM) na kliniky IKEM lÈk·rna vych·zela z princip˘ PozitivnÌch list˘ IKEM (pro lÈky a pro SZM)
a u za¯azen˝ch ˙Ëinn˝ch l·tek Ëi SZM striktnÏ dodrûovala generickou substituci. Generickou substitucÌ a dalöÌmi ˙sporn˝mi opat¯enÌmi (v˝bÏrov· ¯ÌzenÌ, slevy, natur·lnÌ rabaty, dary) lÈk·rna v roce 2003 uöet¯ila IKEM vÌce neû 20 000 000 KË.
OddÏlenÌ magistraliter a kontroly lÈËiv
OddÏlenÌ v souladu s Pharmacopea Bohemica a metodikou S⁄KL p¯ipravovalo individu·lnÌ lÈËivÈ p¯Ìpravky tÈmϯ vöech
lÈkov˝ch forem, laboratornÌ (i sterilnÌ), diagnostickÈ a ˙stojnÈ roztoky. D·le se oddÏlenÌ spolupodÌlelo na p¯ÌpravÏ lÈkov˝ch forem pro dvÏ klinickÈ studie IKEM (klinickou studii FG-463-21-08 a klinickou studii Repass).
»·st pro ve¯ejnost ñ OddÏlenÌ v˝deje lÈËiv pro klienty
Bylo zamϯeno na dispenzaci lÈËiv a cÌlenou edukaci klient˘ vyûadujÌcÌch lÈkovÈ poradenstvÌ (transplantovanÌ, dialyzovanÌ pacienti, diabetici, kardiaci). S ohledem na p¯Ìtomnost Centra diabetologie se v˝dejna profilovala zejmÈna jako
pracoviötÏ se öirok˝m sortimentem pom˘cek pro diabetiky (glukometry, berle, diabetick· obuv, potravinovÈ doplÚky,
lÈËebn· kosmetika, literatura - v˝dejna se stala kontaktnÌm mÌstem firmy Abbott pro v˝mÏnu glukometr˘ a pro poradenstvÌ pacient˘m z celÈ »R)
DalöÌ odborn· Ëinnost
Ve vöech oddÏlenÌch lÈk·rny vykon·vali ËeötÌ a zahraniËnÌ studenti farmaceutickou praxi Ëi p¯edatestaËnÌ st·ûe. LÈk·rna
spolupracovala s Farmaceutick˝mi fakultami v Hradci Kr·lovÈ a v BrnÏ, se St¯ednÌ zdravotnickou ökolou v Praze, s IPVZ.
V roce 2003 absolvovalo v lÈk·rnÏ praxi Ëi st·û 20 Ëesk˝ch a dva zahraniËnÌ studenti.
LÈk·rna participovala na odborn˝ch osvÏtov˝ch akcÌch,, po¯·dan˝ch »eskou lÈk·rnickou komorou (Den lÈk·ren zamϯen˝ na pÈËi o seniory, SvÏtov˝ den diabetu, v jehoû r·mci byla pacient˘m monitorov·na glykÈmie atd.).
P¯edn·ökov· a publikaËnÌ Ëinnost
LÈk·rnÌci v roce 2003 p¯ednesli Ëty¯i p¯edn·öky a publikovali dva Ël·nky v Ëasopise Ëesk˝ch lÈkarnÌk˘.
V roce 2003 lÈk·rna stejnÏ jako ostatnÌ pracoviötÏ komplementu zah·jila proces certifikace ISO 9001.
HLAVNÕ EKONOMICK… UKAZATELE V ROCE 2003 V PRODEJNÕCH CEN¡CH L…K¡RNY
2001
2002
2003
Celkov˝ obrat lÈk·rny
745 348 366 KË
858 017 157 KË
974 875 931 KË
Obrat na l˘ûkovou Ë·st IKEM
474 938 470 KË
543 928 289 KË
611 164 184 KË
OBRAT EXTERNÕ
OdbÏratelÈ
Obrat na recepty, poukazy a rukoprodej
4 663 711 KË
7 333 842 KË
4 812 659 KË
265 746 185 KË
306 755 026 KË
345 187 533 KË
PoËet recept˘, poukaz˘
95 300
104 295
113 514
Zisk z prodejnÌch aktivit
51 560 296 KË
56 762 296 KË
61 935 603 KË
47
⁄SEK INFORMA»NÕ A KOMUNIKA»NÕ
N·mÏstek pro informatiku a komunikace: Ing. VladimÌr Rous
⁄sek zajiöùuje podporu provoznÌch, ekonomick˝ch a obchodnÌch proces˘ IKEM prost¯ednictvÌm vÌce˙rovÚovÈho integrovanÈho KomplexnÌho informaËnÌho a komunikaËnÌho systÈmu IKEM. Definuje strategii vyuûÌv·nÌ informaËnÌch a komunikaËnÌch technologiÌ v souladu s celkovou strategiÌ rozvoje IKEM.
edisko informatiky ñ zabezpeËuje celkovou prov·zanost systÈm˘, jejich optimalizaci, technickou podporu prezentaï St¯
St¯edisko
ce webov˝ch str·nek Intranet IKEM. Poskytuje sluûby internÌm z·kaznÌk˘m informaËnÌch systÈm˘, hot-line, ökolenÌ uûivatel˘, v˝bÏr a nasazenÌ klientsk˝ch za¯ÌzenÌ informaËnÌch technologiÌ.
NejvÏtöÌm realizovan˝m projektem tÈto skupiny je zv˝öenÌ spolehlivosti systÈmu HAMS (nemocniËnÌ informaËnÌ systÈm)
a SUMO (ekonomick˝ informaËnÌ systÈm). P¯echod na redundantnÌ provoz, kdy kaûd˝ klÌËov˝ prvek systÈmu je z·lohov·n, zn·zorÚuje n·sledujÌcÌ obr·zek:
edisko komunikacÌ ñ provozuje, optimalizuje a rozvÌjÌ internÌ i externÌ datovÈ, hlasovÈ i obrazovÈ komunikace.
ï St¯
St¯edisko
V uplynulÈm roce byl i nad·le kladen d˘raz na optimalizaci telekomunikaËnÌch n·klad˘. Byl udrûen trend snÌûen˝ch
n·klad˘ na centr·lnÌ komunikace v novostavbÏ, p¯iËemû bylo za stejnou cenu dosaûeno pÏtkr·t vyööÌ rychlosti p¯Ìpojky
internetu, kter· nynÌ ËinÌ 10 Mbit/s. Graf na protÏjöÌ stranÏ zn·zorÚuje potvrzenÌ ˙spory v poslednÌch dvou letech.
Nov· technologie Voice over IP umoûÚuje, aby v dostavbÏ namÌsto dvou nez·visl˝ch sÌtÌ byla realizov·na jen jedna
spoleËn· sÌù pro data i telefon. V roce 2003 novÏ instalovan· ˙st¯edna Avaya splÚuje poûadavky na tuto technologii
a navÌc je moûno ji jiû nynÌ vyuûÌt pro telefonov·nÌ v datovÈ sÌti, a tak snÌûit platby za telefonov·nÌ v are·lu FTN.
ï DatovÈ centrum IKEM ñ zajiöùuje provoz klinickÈho informaËnÌho expertnÌho systÈmu PATSÆ a poskytuje datab·zovÈ,
analytickÈ a konzultaËnÌ sluûby v r·mci tohoto systÈmu pro IKEM, vËetnÏ podpory propoËt˘ pro ¯ÌzenÌ kvality, v˝sledk˘ a
n·klad˘ zdravotnÌ pÈËe.
KromÏ tradiËnÏ spolehliv˝ch sluûeb nasazov·nÌ a provozov·nÌ klinick˝ch registr˘ byl novÏ vyvinut produkt Zlatokop.
S pouûitÌm znalostÌ medicÌnskÈho prost¯edÌ a spolupr·ce odbornÌk˘ ze st¯ediska informaËnÌch systÈm˘ je v souËasnÈ
dobÏ k dispozici full-textovÈ i parametrickÈ vyhled·v·nÌ zahrnujÌcÌ:
ñ propouötÏcÌ zpr·vy a centr·lnÌ kartotÈka
ñ laboratornÌ v˝sledky
ñ textovÈ Ë·sti vyöet¯enÌ zobrazovacÌch metod.
ï VÏdeck· lÈka¯sk· knihovna ñ zajiöùuje p¯Ìstup k informaËnÌm pramen˘m v tiötÏnÈ i elektronickÈ podobÏ internÌm
i externÌm uûivatel˘m, poskytuje reöerönÌ a konzultaËnÌ sluûby a eviduje publikaËnÌ Ëinnost pracovnÌk˘ IKEM.
48
N¡KLADY NA KOMUNIKACE ⁄STÿEDNY IKEM 2001ñ2003
1200
TisÌce KË
1000
800
600
400
200
2001 leden
˙nor
b¯ezen
duben
kvÏten
Ëerven
Ëervenec
srpen
z·¯Ì
¯Ìjen
listopad
prosinec
2002 leden
˙nor
b¯ezen
duben
kvÏten
Ëerven
Ëervenec
srpen
z·¯Ì
¯Ìjen
listopad
prosinec
2003 leden
˙nor
b¯ezen
duben
kvÏten
Ëerven
Ëervenec
srpen
z·¯Ì
¯Ìjen
listopad
prosinec
0
JejÌ pracovnÌci jsou zapojeni do projektu LI200023 MäMT spolu s hlavnÌm ¯eöitelem N·rodnÌ lÈka¯skou knihovnou, Institutem postgradu·lnÌho vzdÏl·v·nÌ ve zdravotnictvÌ a ⁄stavem hematologie a krevnÌ transfuze. CÌlem projektu je umoûnit
spoleËn˝ p¯Ìstup k vÏdeck˝m informacÌm v medicÌnÏ, a to zejmÈna ke katalog˘m i dalöÌm datab·zÌm (nejen) z˙ËastnÏn˝ch knihoven a vybudovat systÈm elektronickÈho dod·v·nÌ dokument˘ s jednou centr·lnÌ datab·zÌ. V lednu 2004 na
oponentnÌm ¯ÌzenÌ byl v˝sledek projektu schv·len.
ï TiskovÈ a grafickÈ studio ñ poskytuje sluûby fotografickÈ, grafickÈ, tiskovÈ a multimedi·lnÌ.
ganizace a pr
ezentace ñ zabezpeËuje tvorbu a aktualizaci internÌ legislativy ˙seku a ¯ÌdÌ projekt bezpeËnosti inforï Or
Organizace
prezentace
maËnÌch systÈm˘ IKEM. ÿeöÌ problematiku akvizice a zpracov·nÌ videosign·lu zejmÈna pro ˙Ëely prezentace v˝sledk˘
vÏdeckov˝zkumn˝ch ˙kol˘.
ï Nov˝ rozs·hl˝ projekt:
chivace obrazovÈ dokumentace
ñ PACS ñ systÈm ar
archivace
V koordinaci s MZ »R byly zah·jeny pr·ce na projektu PACS (Picture Archiving and Communication Systems). V r·mci
projektu byl realizov·n:
o radiology
ñ PACS pr
pro
Jde o adaptaci a rozö̯enÌ p˘vodnÏ jednoduchÈho systÈmu z otev¯en˝ch zdroj˘.
ACS IKEM
ñ Centr·lnÌ PPACS
V r·mci finanËnÌ podpory z Ministerstva zdravotnictvÌ byl vybudov·n z·rodek centr·lnÌho systÈmu PACS pro IKEM.
Vznik· tak jak˝si centr·lnÌ dispeËink s meziskladem, kter˝ dovoluje postupnÏ p¯ipojovat nejr˘znÏjöÌ PACS systÈmy. TÌm
egioncentrum IKEM
byl vytvo¯en z·rodek pro PACS rregioncentrum
IKEM, kter˝ by dovolil propojit vÌce zdravotnick˝ch systÈm˘ v Praze.
49
PUBLIKA»NÕ A PÿEDN¡äKOV¡ »INNOST
PRACOVNÕKŸ IKEM ROK 2003
Dom·cÌ
ZahraniËnÌ
Monografie
10
0
Kapitoly v monografiÌch a sbornÌcÌch
55
2
»l·nky
163
55
P¯edn·öky, postery s abstraktem
198
155
P¯edn·öky
289
96
V˝ukovÈ p¯edn·öky
251
0
PÿEHLED VYBRAN›CH PUBLIKOVAN›CH PRACÕ ZA ROK 2003
VybranÈ Ël·nky v zahraniËnÌch Ëasopisech
AL-NIMRI, M.A., KOMERS, R., OYAMA, T., SUBRAMANYA, A.R., LINDSLEY, J., ANDERSON, S. Endothelial-derived vasoactive
mediators in polycystic kidney disease. Kidney Int., 2003, roË. 63, Ë. 5, s. 1776-1784. ISSN 0085-2538.
DE BACKER, G., AMBROSIONI, E., BORCH-JOHNSEN, K., BROTONS, C., CÕFKOV¡, R., ET AL. European guidelines on
cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts).
Eur.J.Cardiovasc.Prevent.Rehab., 2003, roË. 10, suppl. 1, s. S1-S78
DE BACKER, G., AMBROSIONI, E., BORCH-JOHNSEN, K., BROTONS, C., CÕFKOV¡, R., ET AL. Third Joint Task Force of
European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European guidelines on cardiovascular disease and prevention in clinical practice. Atherosclerosis, 2003, roË. 171, Ë. 1, s. 145-155. ISSN 0021-9150.
DE BACKER, G., AMBROSIONI, E., BORCH-JOHNSEN, K., BROTONS, C., CÕFKOV¡, R., ET AL., European guidelines on
cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Eur.
Heart J., 2003, roË. 24, Ë. 17, s. 1601-1610. ISSN 0195-668X.
BEDN¡R, F., WIDIMSK›, P., KRUPI»KA, J., GROCH, L., ASCHERMANN, M., éELÕZKO, M. Interhospital transport for primary angioplasty improves the long-term outcome of acute myocardial infarction compared with immediate thrombolysis in the nearest
hospital (one-year follow-up of the PRAGUE-1 study). Canad. J.Cardiol., 2003, roË. 19, Ë. 10, s. 1133-1137. ISSN 0828-282X.
BOB¡K, M., äKODOV¡, Z., MARMOT, M. Beer and obesity: a cross-sectional study. Eur.J.clin.Nutr., 2003, roË. 57, Ë. 10, s.
1250-1253. ISSN 0954-3007.
BOU»EK, P., SAUDEK, F., ADAMEC, M., JANOUäEK, L., KOéNAROV¡, R., HAVRDOV¡, T., SKIBOV¡, J. Spectral analysis of
heart rate variation following simultaneous pancreas and kidney transplantation. Transplant. Proc., 2003, roË. 35, Ë. 4, s.
1494-1498. ISSN 0041-1345.
BRUNA, J., BRUNOV¡, J. Magnetic resonance findings in patients with pituitary dwarfism. JEMDSA, 2003, roË. 8, Ë. 1, s. 912. ISSN 1608-9677.
BRUNOV¡, J., BRUNA, J., JOUBERT, G., KONING, M. Weight gain in patients after hyperthyroidism treatment. South Afric.
Med. J., 2003, roË. 93, Ë. 7, s. 529-531. ISSN 0038-2469.
50
CAHOV¡, M., VAVÿÕNKOV¡, H., TUTTEROV¡, M., MESCHISVILI, E., KAZDOV¡, L. Captopril enhanced insulin-stimulated
glycogen synthesis in skeletal muscle but not fatty acid synthesis in adipose tissue of hereditary hypertriglyceridemic rats.
Metabolism, 2003, roË. 52, Ë. 11, s. 1406-1412. ISSN 0026-0495.
CANBAY, A., TAIMR, P., TOROK, N., HIGUCHI, H., FRIEDMAN, S., GORES, G. Apoptotic body engulfment by a human
stellate cell line is profibrogenic. Lab. Invest., 2003, roË. 83, Ë. 5, s. 655-663. ISSN 0023-6837.
CARNEVALI, S., MIO, T., ADACHI, Y., SPURZEM, J., STÿÕé, I., ROMBERGER, D., ILLIG, M., RENNARD, S. Gamma radiation
inhibits fibroblast-mediated collagen gel retraction. Tissue Cell, 2003, roË. 35, s. 459-469. ISSN 0040-8166.
CÕFKOV¡, R. Is it time to redefine the blood pressure target for the treatment of hypertension. Medicographia, 2003, roË.
25, Ë. 3, s. 237-238
CLELAND, J., SWEDBERG, K., FOLLATH, F., KOMAJDA, M., COHEN-SOLAL, A., AGUILAR, J., DIETZ, R., GAVAZZI, A., HOBBS,
R., KOREWICKI, J., MADEIRA, H., MOISEYEV, V., PREDA, I., GILST VAN, W., WIDIMSK›, J. The EuroHeart Failure survey
programme - a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. Eur.Heart J., 2003, roË. 24, Ë. 5,
s. 442-463. ISSN 0195-668X.
»ERVENKA, L., VANûKOV¡, I., MAL›, J., HOR¡»EK, V., EL-DAHR, S. Genetic inactivation of the B2 receptor in mice
worsens two-kidney, one-clip hypertension: role of NO and the AT2 receptor. J.Hypertens., 2003, roË. 21, Ë. 8, s. 15311538. ISSN 0263-6352.
GIRMAN, P., KÿÕé, J., FRIEDMANSK›, J., SAUDEK, F. Digital imaging as a possible approach in evaluation of islet yield. Cell
Transplant., 2003, roË. 12, Ë. 2, s. 129-133. ISSN 0963-6897.
HOÿÕNEK, A., VR¡BLÕK, M., »EäKA, R., AD¡MKOV¡, V., POLEDNE, R., HUB¡»EK, J. T-131 ñ C polymorphism within the apolipoprotein AV gene in hypertriglyceridemic individuals. Atherosclerosis, 2003, roË. 167, Ë. 2, s. 369-370. ISSN 0021-9150.
HUB¡»EK, J., PIçHA, J., äKODOV¡, Z., POLEDNE, R., L¡NSK¡, V., WATERWORTH, D., HUMPHRIES, S., TALMUD, P. Polymorphisms in CYP-7A1, not APOE, influence the change in plasma lipids in response to population dietary change in an 8 year
follow-up; results from the Czech MONICA study. Clin.Biochem., 2003, roË. 36, Ë. 4, s. 263-267. ISSN 0009-9120.
JAREäOV¡, M., PETÿÕ»KOV¡, K., KOR»¡KOV¡, L., B÷HMOV¡, R., PUCHMAJEROV¡, J., ZAZULA, R., STÿÕé, I., TOTUäEK, P.,
HLOé¡NEK, I. Legionella pneumophila airway colonisation in patients admitted to hospital. Indoor Built Environ., 2003,
roË. 12, Ë. 1, s. 25-29. ISSN 1420-326X.
KAUTZNER, J., »IH¡K, R., PEICHL, P., VAN»URA, V., BYTEäNÕK, J. Catheter ablation of ventricular tachycardia folowing
myocardial infarction using a 3-D electroanatomical mapping. Pacing clin. Electrophysiol., 2003, roË. 26, Ë. pt.2, s. 342347. ISSN 0147-8389.
KAUTZNER, J., »IH¡K, R., VAN»URA, V., BYTEäNÕK, J. Coincidence of idiopathic ventricular outflow tract tachycardia and
atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Europace, 2003, roË. 5, s. 215-220. ISSN 1099-5129.
KHOLOV¡, I., KAUTZNER, J. Anatomic characteristics of extensions of atrial myocardium into the pulmonary veins in subjects with and without atrial fibrillation. Pacing clin. Electrophysiol., 2003, roË. 26, Ë. 6, s. 1348-1355. ISSN 0147-8389.
KHOLOV¡, I., NIESSEN, H., KAUTZNER, J. Expression of Leu-7 in myocardial sleeves around human pulmonary veins.
Cardiovasc.Pathol., 2003, roË. 12, s. 263-266. ISSN 1054-8807.
KOMAJDA, M., FOLLATH, F., SWEDBERG, K., CLELAND, J., AGUILAR, J., COHEN-SOLAL, A., DIETZ, R., GAVAZZI, A., GILST
VAN, W., HOBBS, R., KOREWICKI, J., MADEIRA, H., MOISEYEV, V., PREDA, I., WIDIMSK›, J., FREEMANTEL, N., EASTAUGH,
J., MASON, J. The EuroHeart Failure survey programme - a survey on the quality of care among patients with heart failure
in Europe. Eur. Heart J., 2003, roË. 24, Ë. 5, s. 464-474. ISSN 0195-668X.
KOMERS, R., ANDERSON, S. Paradoxes of nitric oxide in the diabetic kidney. Am. J. Physiol.-Renal Physiol., 2003, roË. 284,
Ë. 6, s. F1121-F1137. ISSN 0363-6127.
KOSTERS, A., FRIJTERS, R.J., SCHAAP, F.G., VINK, E., PL÷SCH, T., OTTENHOFF, R., JIRSA, M. ET AL. Relation between hepatic
expression of ATP-binding cassette transporters G5 and G8 and biliary cholesterol secretion in mice. J.Hepatol., 2003,
roË.38, Ë. 6, s. 710-716. ISSN 0168-8278
MARTÕNEK, J., äIROK›, M., PLOTTOV¡, Z., BUREä, J., HEP, A., äPI»¡K, J. Treatment of patients with achalasia with botulinum
toxin - A multicenter prospective cohort study. Dis. Esophagus, 2003, roË. 16, s. 204-209. ISSN 1120-8694.
MARTÕNEK, J., äPI»¡K, J. Modified method of botulinum toxin injection in patiens with achalasia: a pilot trial. Endoscopy,
2003, roË. 35, s. 841-844. ISSN 0013-726X.
MATL, I., BACHLEDA, P., MIECZYSLAW, L., MICHALSK›, R., NAVR¡TIL, P., TÿEäKA, V., PRESTELE, H., MATTHISSON, M., KORN,
A. Safety and efficacy of an alternative basiliximab (Simulect) regimen after renal transplantation: administration of a single
40-mg dose on the first postoperative day in patients receiving triple therapy with azathioprine. Transpl. Int., 2003, roË. 16,
Ë. 1, s. 45-52. ISSN 0934-0874.
51
MERTA, M., REITEROV¡, J., STEKROV¡, J., RYäAV¡, R., ÿÕHOV¡, Z., TESAÿ, V., VIKLICK›, O., KMENTOV¡, D. Influence of the
alpha-adducin and ACE gene polymorphism on the progression of autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney
Blood Pres. Res., 2003, roË. 26, Ë. 1, s. 42-49. ISSN 1420-4096.
MOGENSEN, C.E., VIBERTI, G., HALIMI, S., RITZ, E., RUILOPE, L., JERMENDY, G., WIDIMSK›, J. Effect of low-dose perindopril/indapamide on albuminuria in diabetes. Preterax in albuminuria regression: PREMIER. Hypertension, 2003, roË. 41, Ë.
5, s. 1063-1071. ISSN 0194-911X.
PEICHL, P., KAUTZNER, J., »IH¡K, R., VAN»URA, V., BYTEäNÕK, J. Clinical utility of electroanatomical mapping system in characterization of postincisional atrial tachycardias. Pacing clin. Electrophysiol., 2003, roË. 26, s. 420-425. ISSN 0147-8389.
PELIK¡NOV¡, T., äIMKOV¡, R., TESAÿ, V., JIRSA, M. Effect of acute hyperglycaemia on selected plasma and urinary cytokine
antagonists in type 1 diabetes mellitus. Diabetologia, 2003, roË. 46, Ë. 4, s. 470-474. ISSN 0012-186X.
PEREGRIN, J. Percutaneous transhepatic procedures in treatment of biliary obstruction. Bull. HPB, 2003, roË. 11, Ë. 4, s.
128-129. ISSN 1210-6755.
POKORN¡, E., VÕTKO, ä., EKBERG, H. Medical-record review of potential donor pool in the Czech Republic suggests a possible increase to more than double the number of donors. Transpl. Int., 2003, roË. 16, Ë. 9, s. 633-638. ISSN 0934-0874.
PRAVENEC, M., KAZDOV¡, L., LANDA, V., ZÕDEK, V., MLEJNEK, P., JANSA, P., WANG, J., QI, N., KURTZ, T. Transgenic and
recombinant resistin impair skeletal muscle glucose metabolism in the spontaneously hypertensive rat. J. biol. Chem.,
2003, roË. 278, s. 45209-45215. ISSN 0021-9258.
PRŸHOV¡, ä., EK, J., LEBL, J., äUMNIK, Z., SAUDEK, F., ANDÃL, M., PEDERSEN, O., HANSEN, T. Genetic epidemiology of
MODY in the Czech republic: new mutations in the MODY genes HNF-4alfa GCK and HNF-1alfa. Diabetologia, 2003, roË.
46, Ë. 2, s. 291-295. ISSN 0012-186X.
ROZTO»IL, K., äVRTINOV¡, V., STREJ»EK, J. Efficacy of a 6-month treatment with Daflon 500mg in patients with venous leg
ulcers associated with chronic venous insufficiency. Int.Angiol., 2003, roË. 22, s. 24-31. ISSN 0392-9590.
RYSKA, M. Treatment of early surgical complications after liver transplantation. Bull. HPB, 2003, roË. 11, Ë. 4, s. 137-138.
ISSN 1210-6755.
SCH‹CK, O., TEPLAN, V., JABOR, A., äTOLLOV¡, M., SKIBOV¡, J. Glomerular filtration rate estimation in patients with
advanced chronic renal insufficiency based on serum cystain C levels. Nephron, 2003, roË. 93, Ë. 4, s. c146-c151. ISSN
0028-2766.
SCH‹CK, O., TEPLAN, V., SKIBOV¡, J., äTOLLOV¡, M. Predicting the GFR in patients with CRF from the arithmetic mean of
creatinine and urea clearances: a simple mathematical explanation of an assumed coincidence. Dial.Transplant., 2003,
roË. 32, Ë. 11, s. 666-674. ISSN 0090-2934.
SLAV»EV, A. Donor - specific antibodies and kidney transplant rejection. Ann. Transplant., 2003, roË. 8, Ë. 3, s. 12-15. ISSN
1425-9524.
SLAV»EV, A., L¡CHA, J., HONSOV¡, E., SAJDLOV¡, H., LODEREROV¡, A., VÕTKO, ä., VALHOV¡, S., STÿÕé, I., IVAäKOV¡, E.
Clinical relevance of antibodies to HLA antigens undetectable by the standard complement-dependent cytotoxicity test.
Transplant Int., 2003, roË. 16, Ë. 12, s. 872-878. ISSN 0934-0874.
STÿÕBRN¡, J., SCH‹CK, O., PEREGRIN, J., KRAJÕ»KOV¡, D., SKIBOV¡, J. Integrated values of glomerular filtration rate indicate the outcome of percutaneous transluminal angioplasty in transplanted kidney artery stenosis throughout the follow-up
period. Adv. clin. exp. Med., 2003, roË. 12, Ë. 2, s. 225-229. ISSN 1230-025X.
SUCH¡NKOV¡, G., VLAS¡KOV¡, Z., ZICHA, J., VOKURKOV¡, M., DOBEäOV¡, Z., PELIK¡NOV¡, T. Effect of acute hyperglycemia on erythrocyte membrane ion transport in offspring of hypertensive parents. J.Hypertens., 2003, roË. 21, Ë. 7, s.
1325-1330. ISSN 0263-6352.
äEDA, O., KAZDOV¡, L., KÿENOV¡, D., KÿEN, V. Rosiglitazone fails to improve hypetriglyceridemia and glucose tolerance
in CD36-deficient BN.SHR4 congenic rat strain. Physiol.Genomics, 2003, roË.12, s.73-78.
äOCHMAN, J., HOR¡»EK, A., VRBSK¡, J. Catheter-based untying of a knot on an electrode catheter. Pacing clin. Electrophysiol., 2003, roË. 26, Ë. 7, pt.1, s. 1548-1550. ISSN 0147-8389.
äTICH, V., PELIK¡NOV¡, T., WOHL, P., SENGEN…S, C., ZAKAROFF-GIRARD, A., LAFONTAN, M., BERLAN, M. Activation of
alfa2-adrenergic receptors blunts epinephrine-induced lipolysis in subcutaneous adipose tissue during a hyperinsulinemic
euglycemic clamp in men. Am. J. Physiol. ñ Endocrinol. Metab., 2003, roË. 285, Ë. 3, s. E599-E607. ISSN 0193-1849.
TAIMR, P., HIGUCHI, H., KO»OV¡, E., RIPPE, R., FRIEDMAN, S., GORES, G. Activated stellate cells express the TRAIL receptor2/death receptor-5 and undergo TRAIL-mediated apoptosis. Hepatology, 2003, roË. 37, Ë. 1, s. 87-95. ISSN 0270-9139.
TEPLAN, V., SCH‹CK, O., KNOTEK, A., HAJN›, J., HOR¡»KOV¡, M., KVAPIL, M. Enhanced metabolic effect of erythropoietin and keto acids in CRF patients on low-protein diet: Czech multicenter study. Am. J. Kidney Dis., 2003, roË. 41, Ë. 3,
suppl. 1, s. S26-S30. ISSN 0272-6386.
52
TEPLAN, V., SCH‹CK, O., äTOLLOV¡, M., VÕTKO, ä. Obesity and hyperhomocysteinaemia after kidney transplantation.
Nephrol.Dial.Transplant., 2003, roË. 18, Ë. suppl.5, s. v71-v73. ISSN 0931-0509.
VESELKA, J., WIDIMSK›, P., KAUTZNER, J. Reimplantation of anomalous right coronary artery arising from the pulmonary trunk
leading to normal coronary flow reserve late after surgery. Ann. thorac. Surg., 2003, roË. 76, Ë. 4, s. 1287-1289. ISSN 0003-4975.
VR¡BLÕK, M., HOÿÕNEK, A., »EäKA, R., AD¡MKOV¡, V., POLEDNE, R., HUB¡»EK, J. Ser19óTrp polymorphism within the
apolipoprotein AV gene in hypertriglyceridaemic people. J. med. Genet. [online], 2003, roË. 40, Ë. 8, s. e105. ISSN 00222593. DostupnÈ na: http//jmg.bmjjournals.com/content/vol.40/issue8.
VRBÕKOV¡, J., CÕFKOV¡, R., JIRKOVSK¡, A., L¡NSK¡, V., PLATILOV¡, H., ZAMRAZIL, V., BENDLOV¡, B., äIME»KOV¡, A.,
ST¡RKA, L. Cardiovascular risk factors in young Czech females with the polycystic ovary syndrome. A case-control study.
Hum. Reprod., 2003, roË. 18, Ë. 5, s. 980-984. ISSN 0268-1161.
WIDIMSK›, P., BUDÃäÕNSK›, T., VOR¡», D., GROCH, L., éELÕZKO, M., ASCHERMANN, M., BRANN›, M., äç¡SEK, J., FORM¡NEK, P. Long distance transport for primary angioplasty vs immediate thrombolysis in acute myocardial infarction. Eur.
Heart J., 2003, roË. 24, Ë. 1, s. 94-104. ISSN 0195-668X.
Kapitoly a p¯ÌspÏvky v zahraniËnÌch monografiÌch a sbornÌcÌch
KAUTZNER, J., PEICHL, P. Dual-chamber ICDs: How effective and safe are they in the treatment of atrial tachyarrhythmias?.
In Cardiac Arrhythmias 2003. Heidelberg : Springer, 2003, s. 141-148.
STÿÕé, I., SLAV»EV, A., KR¡SN¡, E., VALHOV¡, S., KRONOSOV¡, B., JAREäOV¡, M. Human lung epithelial cells express IL-18
receptors. In Clinical Immunology and Allergy in Medicine. Naples : JGC, 2003, s. 242-245. ISBN 88-87279-03-9.
MonografickÈ pr·ce
BARTOä, V., PELIK¡NOV¡, T., AJ., Praktick· diabetologie. 3. rozö.vyd. Praha : Maxdorf, 2003. 479 s. ISBN 80-85912-69-4.
JIRKOVSK¡, A., AJ., Jak (si) lÈËit a kontrolovat diabetes. Manu·l pro edukaci diabetik˘. Praha : Svaz diabetik˘ »R, 2003. 242 s.
LEFFLEROV¡, K., WIDIMSK›, J. Z·tÏûovÈ EKG testy v kardiologii. 2. vyd. Praha : Triton, 2003. 197 s.
PIçHA, J., ALUäÕK, ä., LEJSKOV¡, M., BL¡HOV¡, K., KASALICK›, P., OLIVA, I. AkutnÌ stavy na internÌm oddÏlenÌ. 1. vyd. Praha :
Triton, 2003. 215 s. ISBN 80-7254-326-1.
PUCHMAYER, V., ROZTO»IL, K. Praktick· angiologie. 2. rozö. a p¯epr. vyd. Praha : Triton, 2003. 226 s. ISBN 80-7254-440-3.
SAUDEK, F. LÈËba diabetu transplantacÌ. Praha : Maxdorf, 2003. 126 s. Jessenius [No. 187461]. ISBN 80-85912-79-1.
TEPLAN, V. Nefrologie. 1. vyd. Praha : Triton, 2003. 182 s. ISBN 80-7254-422-5.
VELEMÕNSK›, M., JANDA, J., AD¡MKOV¡, V., SKIBOV¡, J., SEEMAN, T., T”THOV¡, V., KOZLOV¡, L. Norm·lnÌ hodnoty
krevnÌho tlaku u dÏtÌ a dorostu v »R. Praha : Triton, 2003. 187 s. ISBN 80-7254-443-8.
WIDIMSK›, J. SrdeËnÌ selh·nÌ. 2. rozö. a p¯epr. vyd. Praha : Triton, 2003. 556 s. ISBN 80-7254-385-7.
WIDIMSK›, J., WIDIMSK›, P. Z·klady invazivnÌ hemodynamiky. 2. vyd. Praha : Triton, 2003. 133 s.
53
HOSPODAÿENÕ IKEM
Ing. LubomÌr Vr·na, ekonomick˝ n·mÏstek ¯editele
Institut klinickÈ a experiment·lnÌ medicÌny dos·hl v roce 2003 po zdanÏnÌ zisku v celkovÈ v˝öi 445 000 KË. Zisk byl
navrûen k p¯idÏlenÌ do rezervnÌho fondu (91 000 KË) a do fondu odmÏn (354 000 KË ñ moûnÈ maximum podle Z·kona
Ë. 218/2000 Sb.).
V˝nosy
V˝nosy celkem Ëinily 1,874 miliardy KË a oproti roku 2002 vzrostly o 102 milion˘ KË.
Trûby od ZP nedos·hly pl·novanÈ v˝öe (plnÏnÌ pl·nu na 98 %). To zp˘sobilo v pr˘bÏhu roku 2003 ¯adu problÈm˘,
neboù se uk·zalo, ûe bÏhem loÚskÈho a letoönÌho roku doölo k p¯esunu n·kladn˝ch pacient˘ ñ z pohledu IKEM ñ
k oborov˝m pojiöùovn·m, kterÈ pak p¯i hrazenÌ tak n·kladnÈ pÈËe majÌ problÈmy vzhledem k nedostatku finanËnÌch
zdroj˘. D·le se v pr˘bÏhu roku mÏnil i systÈm financov·nÌ od pauö·lnÌch plateb k v˝konovÈmu systÈmu s regulaËnÌmi
mechanismy, a pro II. pololetÌ nebyla vyd·na vyhl·öka MZ »R, kter· by upravovala zp˘sob financov·nÌ mezi zdravotnick˝mi za¯ÌzenÌmi a zdravotnÌmi pojiöùovnami.
V tomto nep¯ehlednÈm stavu se finanËnÏ velmi öpatnÏ ¯Ìdilo naöe zdravotnickÈ za¯ÌzenÌ, kterÈ jako vysoce specializovanÈ pracoviötÏ je tou poslednÌ institucÌ, na kterou se mohou jin· zdravotnick· pracoviötÏ obr·tit. Z v˝öe uveden˝ch
d˘vod˘ jsme byli nuceni v pr˘bÏhu roku mÏnit n·ö finanËnÌ pl·n tak, aby reflektoval zmÏny, k nimû v pr˘bÏhu roku
2003 doölo, tj. snÌûenÌ p¯edpokl·dan˝ch p¯Ìjm˘ od zdravotnÌch pojiöùoven na 105,5 % re·ln˝ch p¯Ìjm˘ roku 2002,
hodnota bodu ñ nebyla nav˝öena za vyööÌ v˝bÏr pojistnÈho. Pouze tato Ë·stka p¯edstavuje pro IKEM re·lnou ztr·tu ve
v˝öi 45 milion˘ KË.
DalöÌm velk˝m problÈmem, kter˝ se projevil zvl·ötÏ v 1. pololetÌ roku 2003, byl n·r˘st n·kladn˝ch pacient˘, jejichû
poËet nem˘ûeme snÌûit a p¯itom p¯i platbÏ za unik·tnÌ rodnÈ ËÌslo je IKEM nem· uhrazeny. Pouze u VZP tato Ë·stka za
1. pololetÌ reprezentuje cca 30 mil. KË a v˝konov· hodnota bodu byla pouze 0,79 KË.
V pr˘bÏhu roku byly provedeny t¯i aplikace mechanickÈ srdeËnÌ podpory, z nichû kaûd· p¯edstavuje na materi·lov˝ch n·kladech Ë·stku cca 2,2 mil. KË a dalöÌ n·klady na jednotk·ch intenzivnÌ pÈËe a vlastnÌ transplantaci srdce.
Platby od ZP jsou ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ plnÏny dle smluvnÌch vztah˘ do 30 dn˘, v nÏkter˝ch termÌnech doölo ke
zpoûdÏnÌ, zvl·ötÏ ze strany VZP.
P¯Ìjem z prodanÈho zboûÌ ˙stavnÌ lÈk·rnou IKEM byl o 45 mil. KË vyööÌ neû v loÚskÈm roce, i kdyû z˘stal o 1 % pod ˙rovnÌ
pl·nu na rok 2003.
Trûby mimo zdravotnÌ pojiöùovny dos·hly v˝öe srovnatelnÈ s rokem 2002 a Ëinily 30 mil. KË. ZahrnujÌ p¯edevöÌm p¯Ìjmy za
pron·jem nebytov˝ch prostor, parkovnÈ, platby za ubytov·nÌ, apod.
ProvoznÌ dotace byly o 21 % (o 1 mil. KË) vyööÌ neû pl·n. »inily 7 284 000 KË a byly p¯idÏleny ve struktu¯e: soci·lnÌ Ëinnosti 473 000 KË, tÌsÚov˝ pl·n 91 000 KË, v˝chova a vzdÏl·v·nÌ 1 856 000 KË, transplantologick˝ program 4 264 000 KË
a pro provoz lÈka¯skÈ knihovny bylo v z·vÏru roku uvolnÏno 600 000 KË.
Granty, vËetnÏ v˝zkumnÈho z·mÏru ñ p¯Ìjem celkem 79 665 000 KË, coû p¯edstavuje 105 % pl·nu na rok 2003.
P¯idÏlenÈ prost¯edky byly vyuûity aû na 217 000 KË. Z toho nejvÏtöÌ podÌl tvo¯Ì neËerpanÈ cestovnÈ.
54
OstatnÌ trûby zahrnujÌ zejmÈna klinickÈ hodnocenÌ lÈËiv a zdravotnick˝ch prost¯edk˘, ˙roky a aktivaci materi·lu. Dos·hly
169 % pl·nu na rok 2003 a byly o 2 mil. KË niûöÌ neû loÚsk· skuteËnost.
N·klady
N·klady celkem se ve srovn·nÌ s rokem 2002 zv˝öily o 103 mil. KË a dos·hly Ë·stky 1,873 miliardy KË.
Spot¯eba materi·lu (bez lÈk˘) se zv˝öila o 37 mil. KË, tj. na 537 mil. KË. V r·mci tÈto skupiny nejvÌce vzrostly n·klady na:
ñ kardiostimul·tory a kardiovertery ñ o 7 mil. KË, tj. na 159 mil. KË
ñ laboratornÌ materi·l ñ o 8 mil. KË, tj. na 66 mil. KË
ñ spot¯ebnÌ zdravotnick˝ materi·l ñ o 28 mil. KË na souËasn˝ch 183 mil. KË
Jde o nejobjemnÏjöÌ poloûky spot¯eby materi·lu, kterÈ jsou z·vislÈ na rozsahu poskytovanÈ lÈËebnÈ pÈËe, a jejichû r˘st
je p¯imϯen˝ n·r˘stu v˝kon˘ pro zdravotnÌ pojiöùovny v roce 2003. U nÏkter˝ch poloûek naopak spot¯eba mÌrnÏ poklesla
(katetry, rentgenov˝ materi·l a drobn˝ dlouhodob˝ majetek).
Spot¯eba lÈk˘ vyk·zala mÌrn˝ n·r˘st cca o 1 mil. KË, coû bylo zp˘sobeno vyööÌm objemem v˝kon˘ vyk·zan˝ch zdravotnÌm pojiöùovn·m. Jejich pot¯eba z˘st·v· dlouhodobÏ na konstantnÌ ˙rovni a Ëinila 96 % p˘vodnÌho p¯edpokladu.
N·klady na prodanÈ lÈky a prost¯edky PZT vzrostly o 37 mil. KË, tj. na 294 mil. KË. Jde o û·doucÌ trend, kter˝ m· p¯Ìzniv˝
dopad na ˙roveÚ trûeb z prodeje lÈk·rny.
Spot¯eba energiÌ dos·hla 110 % pl·nu a ve srovn·nÌ s rokem 2002 vzrostla o 7 mil. KË. Je to zp˘sobeno vlivem zmÏn
v cen·ch dod·vek (vodnÈ, stoËnÈ, elektrick· energie) a absolutnÌm r˘stem odbÏru tepelnÈ energie v d˘sledku mÈnÏ
p¯Ìzniv˝ch klimatick˝ch podmÌnek v roce 2003.
Sluûby zaznamenaly naopak pokles o 5 mil. KË, tj. na 147 mil. KË a Ëinily jen 94 % pl·nu na rok 2003. Je to d˘sledek
restriktivnÌch opat¯enÌ p¯ijat˝ch vedenÌm IKEM v poslednÌch dvou mÏsÌcÌch roku.
OsobnÌ n·klady vzrostly o 23 mil. KË, tj. na 531 mil. KË, p¯i r˘stu poËtu pracovnÌk˘. V p¯edchozÌm roce Ëinil n·r˘st
tÏchto n·klad˘ 58 mil. KË, ale proti roku 2002 nebyly letos ploönÏ vypl·ceny odmÏny za v˝sledky hospoda¯enÌ.
Odpisy majetku se zv˝öily o 6 mil. KË, za¯azenÌm veöker˝ch investic z ˙Ëtu po¯ÌzenÌ, ale nedos·hly pl·novanÈ ˙rovnÏ.
Pl·n byl v tÈto poloûce plnÏn na 99 %.
OstatnÌ n·klady proti loÚskÈmu roku poklesly, dos·hly vöak 167 % pl·nu, tj. cca 13 mil. KË.
Z·vazky
Naöe z·vazky z obchodnÌho styku z˘st·vajÌ na konstantnÌ ˙rovni a ve srovn·nÌ s p¯edchozÌm rokem se zv˝öily o 8 mil. KË,
tj. na 231 mil. KË. Z·vazky po lh˘tÏ splatnosti vöak stouply z loÚsk˝ch 4 122 000 KË na 22 101 000 KË k 31. 12. 2003.
Splatnost faktur je 45 dnÌ po jejich doruËenÌ.
Pohled·vky
Pohled·vky za odbÏrateli IKEM vzrostly za stejnÈ obdobÌ o 74 mil. KË, na celkovou Ë·stku 398 mil. KË, z toho pohled·vky
po lh˘tÏ splatnosti se zv˝öily proti p¯edchozÌmu roku o 55 519 000 KË na Ë·stku 74 137 000 KË. PromÌt· se zde finanËnÌ
situace zdravotnÌch pojiöùoven.
55
PLNÃNÕ FINAN»NÕHO PL¡NU IKEM V ROCE 2002
Pl·n
2003
SkuteËnost
2002
2003
PlnÏnÌ
% pl·nu index 03/02
V›NOSY
V˝nosy celkem (v tis.KË)
1 866 000
1 772 828
1 873 941
101 %
1,06
1 371 000
1 299 595
360 000
312 037
1 349 093
98 %
1,04
357 112
99 %
20 000
1,14
30 082
30 045
150 %
1,00
6 000
5 914
7 284
120 %
1,23
granty vË. VZ
76 000
72 269
79 665
105 %
1,10
ostatnÌ trûby
30 000
52 931
50 742
169 %
0,96
rezervnÌ fond
3 000
1 769 631
1 873 496
101 %
1,06
z toho:
trûby od ZP
prodanÈ zboûÌ ⁄L
trûby mimo ZP
provoznÌ dotace
N¡KLADY
N·klady celkem (v tis.KË)
1 866 000
z toho:
materi·l (bez lÈk˘)
524 000
499 406
536 831
102 %
1,07
spot¯eba lÈk˘
106 000
101 271
102 200
96 %
1,01
prodej lÈk˘
296 000
257 380
293 911
99 %
1,14
1,17
43 000
40 348
47 300
110 %
sluûby
spot¯eba energiÌ
156 000
152 387
147 369
94 %
0,97
osobnÌ n·klady
530 000
508 032
530 745
100 %
1,04
odpisy
203 000
195 986
201 746
99 %
1,03
8 000
14 821
13 394
167 %
0,90
3 197
445
ostatnÌ n·klady
HOSPOD¡ÿSK› V›SLEDEK
56
materi·l
spot¯eba
energiÌ
14 821
8 000
13 394
40 384
43 000
47 300
prodej
lÈk˘
195 986
203 000
201 746
257 380
296 000
293 911
spot¯eba
lÈk˘
skuteËnost 2003
508 032
530 000
530 745
pl·n 2003
152 387
156 000
147 369
skuteËnost 2002
101 271
106 000
102 200
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
499 406
524 000
536 831
TisÌce KË
POROVN¡NÕ V›VOJE N¡KLADŸ 2002ñ2003
sluûby
osobnÌ
n·klady
odpisy
ostatnÌ
n·klady
1 299 596
1 371 000
1 349 093
1 500 000
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
skuteËnost 2002
pl·n 2003
skuteËnost 2003
trûby od ZP
prodanÈ zboûÌ ⁄L trûby mimo ZP
52 931
33 000
50 742
72 269
76 000
79 665
5 914
6 000
7 284
30 082
20 000
30 045
312 037
360 000
357 112
TisÌce KË
POROVN¡NÕ V›VOJE V›NOSŸ 2002ñ2003
provoznÌ dotace granty vËetnÏ VZ
ostatnÌ trûby
ROZVAHA HOSPODAÿENÕ ROKU 2003
AKTIVA (v tisÌcÌch KË)
A. St·l· aktiva
1. Nehmotn˝ investiËnÌ majetek
2. Opr·vky k nehmotnÈmu investiËnÌmu majetku
3. Hmotn˝ investiËnÌ majetek
4. Opr·vky k hmotnÈmu investiËnÌmu majetku
5. FinanËnÌ investice
B. ObÏûn· aktiva
1. Z·soby
stav k 1. 1. 2003
stav k 31. 12. 2003
2 498 675
2 522 046
36 828
41 399
ñ24 546
ñ32 892
3 676 379
3 844 802
ñ1 190 086
ñ1 331 363
100
100
748 878
853 173
25 318
23 536
2. Pohled·vky
340 962
400 943
3. FinanËnÌ majetek
384 930
426 943
5. P¯echodnÈ ˙Ëty aktivnÌ
AKTIVA CELKEM
PASIVA (v tisÌcÌch KË)
-2 332
1 751
3 247 553
3 375 219
stav k 1. 1. 2003
stav k 31. 12. 2003
C. VlastnÌ zdroje
2 929 858
3 058 182
1. MajetkovÈ fondy
2 530 785
2 558 039
395 876
499 700
3 197
443
317 695
317 037
2. FinanËnÌ fondy
5. Hospod·¯sk˝ v˝sledek
D. CizÌ zdroje
1. Rezervy
3. Kr·tkodobÈ z·vazky
4. BankovnÌ v˝pomoci
5. P¯echodnÈ ˙Ëty pasÌvnÌ
PASIVA CELKEM
0
0
272 942
285 609
0
0
44 753
31 428
3 247 553
3 375 219
57
POROVN¡NÕ V›VOJE ZISKU V ROCE 2002 A 2003
80 000
70 000
60 000
TisÌce KË
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
1
2
3
4
5
6
HV kumul. (2002)
58
7
8
9
10
HV kumul. (2003)
11
12
PERSON¡LNÕ A MZDOV¡ OBLAST
JUDr. Pavel Koudelka, n·mÏstek ¯editele pro person·lnÌ a pr·vnÌ vÏci
Person·lnÌ stav
Institut klinickÈ a experiment·lnÌ medicÌny zamÏstn·val v roce 2003 v p¯epoËtenÈm evidenËnÌm poËtu 1 362 pracovnÌk˘.
Kategorie
2002
2003
RozdÌl
220
227
7
9
11
2
ZdravotnÌ sestry a laboranti
636
678
42
Technicko-hospod·¯ötÌ pracovnÌci
107
229
122
Pomocn˝ zdravotnÌ person·l
145
140
ñ5
JinÌ odbornÌ pracovnÌci
198
77
ñ121
1 315
1 362
47
LÈka¯i
Farmaceuti
Celkem
K 1. 1. 2003 doölo k p¯e¯azenÌ zamÏstnanc˘ do kategoriÌ podle vyhl·öky 77/1981 Sb. o zdravotnick˝ch pracovnÌcÌch
a jin˝ch odborn˝ch pracovnÌcÌch ve zdravotnictvÌ. Tato zmÏna se t˝kala p¯edevöÌm kategoriÌ technick˝ hospod·¯sk˝
pracovnÌk a jin˝ odborn˝ pracovnÌk.
CelkovÏ oproti roku 2002 vzrostl poËet zamÏstnanc˘ IKEM o 47.
PROFESNÕ STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2003
700
600
500
400
300
200
100
0
Celkem
LÈka¯i
Farmaceuti
ZdravotnÌ
sestry
a laboranti
227
11
678
Technickohospod·¯ötÌ
pracovnÌci
Pomocn˝
zdravotnÌ
person·l
JinÌ
odbornÌ
pracovnÌci
229
140
77
59
VÃKOV¡ STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2003
1113
1200
800
328
328
600
55ñ64
33
45ñ54
30
43
136
210
59
64
105
27
200
219
400
187
poËet pracovnÌk˘
1000
0
15ñ24
25ñ34
35ñ44
vÏkovÈ rozpÏtÌ
ñ
ñ
ñ
ñ
65 a vÌce
IKEM celkem
muûi
ûeny
Z celkovÈho evidenËnÌho poËtu 1 441 zamÏstnanc˘ bylo 328 (23 %) muû˘ a 1 113 (77 %) ûen.
Pr˘mÏrn˝ vÏk zamÏstnance IKEM je 39 let.
Fluktuace: v roce 2003 odeölo celkem 293 pracovnÌk˘. Fluktuace Ëinila 20 %.
Mobilita: v roce 2003 nastoupilo celkem 370 pracovnÌk˘. Mobilita Ëinila 46,5 %.
Nemocnost se v roce 2003 pohybovala v pr˘mÏru okolo 7 %.
Mzdy
OsobnÌ n·klady (mzdovÈ prost¯edky, odvody na soci·lnÌ a zdravotnÌ pojiötÏnÌ, p¯ÌspÏvky do FKSP, civilnÌ sluûba, dotace na
stravov·nÌ) v roce 2003 Ëinily celkem 530 744 683 KË, coû je o 22 712 528 KË vÌce neû v minulÈm roce. N·r˘st byl
zp˘soben p¯edevöÌm zv˝öenÌm platov˝ch tarif˘ od 1. 1. 2003 o cca 8,2 % p¯i zachov·nÌ 17% zv˝hodnÏnÌ zdravotnick˝ch profesÌ.
OsobnÌ n·klady v roce 2003 vzrostly ve srovn·nÌ s rokem p¯edch·zejÌcÌm o 4,4 %. Na odmÏny za pr·ce konanÈ
mimo pracovnÌ pomÏr bylo v roce 2003 vynaloûeno 12 019 020 KË (v Ë·stce nejsou zohlednÏny povinnÈ odvody).
RoËnÌ dotace na z·vodnÌ stravov·nÌ Ëinila 3 428 064 KË.
Pr˘mÏrn˝ hrub˝ plat lÈka¯˘ vËetnÏ vöech sloûek (tarifnÌ i mimotarifnÌ sloûky, dalöÌ p¯Ìplatky a n·hrady) Ëinil 38 722 KË.
Hrubou mzdu tvo¯ily: 40 % tarifnÌ plat, 16 % osobnÌ p¯Ìplatky, 44 % ostatnÌ sloûky (p¯esËasy, pohotovost, odmÏny,
ostatnÌ p¯Ìplatky).
Pr˘mÏrn˝ hrub˝ plat st¯ednÌho zdravotnickÈho person·lu (zdravotnÌch sester a laborant˘) v roce 2003 Ëinil 19 962 KË.
Hrubou mzdu tvo¯ily: 50 % tarifnÌ plat, 11 % osobnÌ p¯Ìplatky, 39 % ostatnÌ sloûky.
Pr˘mÏrn· hrub· mzda technicko-hospod·¯sk˝ch pracovnÌk˘ dos·hla v roce 2003 v˝öe 22 053 KË.
Pr˘mÏrn· hrub· mzda pomocnÈho zdravotnickÈho person·lu a dÏlnick˝ch profesÌ Ëinila 13 751 KË.
VzdÏl·v·nÌ
N·klady na vzdÏl·v·nÌ v souvislosti s posl·nÌm IKEM Ëinily v roce 2003 cca 1 900 268 KË. DalöÌ prost¯edky v tÈto oblasti
byly vyuûÌv·ny z grant˘.
Z ¯ad lÈka¯˘ se v roce 2003 vzdÏl·valo cca 42 zamÏstnanc˘. St¯ednÌ zdravotnÌ person·l se vzdÏl·val v pomaturitnÌm
specializaËnÌm studiu v poËtu 49 zamÏstnanc˘.
60
INVESTI»NÕ »INNOST
Ing. Vladislav Mach, investiËnÌ n·mÏstek ¯editele
InvestiËnÌ Ëinnost zajiöùuje pro IKEM investiËnÌ ˙sek, sloûen˝ z investiËnÌho oddÏlenÌ (IO) a oddÏlenÌ zdravotnÌ techniky
(OZT). InvestiËnÌ oddÏlenÌ realizuje pro Institut n·kup zdravotnickÈ techniky a stavebnÌ pr·ce - p¯Ìpravu i realizaci. OddÏlenÌ zdravotnickÈ techniky poskytuje p¯edevöÌm servis, prov·dÌ revize p¯Ìstroj˘ a zajiöùuje v˝bÏrov· ¯ÌzenÌ zdravotnickÈ
techniky.
InvestiËnÌ oddÏlenÌ
InvestiËnÌ oddÏlenÌ zajistilo v roce 2003 stavebnÌ pr·ce a realizaËnÌ dokumentaci pro dostavbu Kardiocentra ve v˝öi
149,528 mil. KË z dotace st·tnÌho rozpoËtu. Z vlastnÌch investic bylo jeötÏ uhrazeno 5,849 mil. KË za autorsk˝ dozor,
inûen˝rskou Ëinnost a dalöÌ projekty.
Z dotace na zdravotnickou techniku zajistilo investiËnÌ oddÏlenÌ n·kup za¯ÌzenÌ ve v˝öi 5,680 mil. KË. VlastnÌ investice
na zdravotnickou techniku byly Ëerp·ny ve v˝öi 47,564 mil. KË, z toho byly za 15,723 mil. KË uhrazeny spl·tky za
nakoupenou techniku v d¯ÌvÏjöÌch letech. Za v˝poËetnÌ techniku uhradil IKEM 23,875 mil. KË.
D·le byl po¯Ìzen nap¯. echokardiograf (6,747 mil. KË), p¯Ìstroj pro mimotÏlnÌ obÏh (4,657 mil. KË), videoskop (2,940
mil. KË), dva mobilnÌ RTG (1,277 mil. KË), arytmick· stanice (2,100 mil. KË) a dalöÌ p¯Ìstroje.
InvestiËnÌ oddÏlenÌ zajiöùovalo n·sledujÌcÌ investiËnÌ akce:
Dostavba Kardiocentra
V z·¯Ì a ¯Ìjnu 2003 p¯edloûil zhotovitel cenovou nabÌdku na dostavbu Kardiocentra ñ nav˝öenÌ. Tyto a dalöÌ zmÏny vznikly
na z·kladÏ legislativnÌch zmÏn (z·kony, vyhl·öky, p¯edpisy) a na z·kladÏ poûadavk˘ uûivatel˘. Nav˝öenÌ p¯edstavovalo
cca 40 % n·r˘stu nad nabÌdkovou cenu ve¯ejnÈ zak·zky. UvedenÈ rozö̯enÌ zak·zky vzniklo proto, ûe zadavatel ani p¯i
vynaloûenÌ odbornÈ pÈËe neznal a nemohl v dobÏ zad·nÌ ve¯ejnÈ zak·zky p¯edvÌdat pot¯ebu dalöÌch pracÌ a dod·vek.
Tyto zmÏny jsou ¯eöeny i ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ ñ zmÏna stavby p¯ed dokonËenÌm. V souËasnÈ dobÏ platÌ Ñstop stavì dalöÌm
poûadavk˘m na zmÏny.
Audit zpracovan˝ nez·vislou firmou INFRAM a.s. na zhotovitelem p¯edloûenou nabÌdku snÌûil n·r˘st n·klad˘ na
36,6 %, coû ËinÌ cca 219 mil. KË.
IKEM p¯edloûil MZ »R n·vrh na zmÏnu RozhodnutÌ o ˙Ëasti st·tnÌho rozpoËtu na financov·nÌ akce s n·vrhem vyps·nÌ
v˝zvy jednomu z·jemci k pod·nÌ nabÌdky podle ß 50, odst. 1, pÌsm. d) e) z·kona Ë. 199/94 Sb. P¯edpokl·dan˝ termÌn
dokonËenÌ (p¯Ìprava ke kolaudaci) je z·¯Ì 2005 a financov·nÌ do z·¯Ì 2006.
OperaËnÌ s·l v 1. podzemnÌm podlaûÌ novostavby
StavebnÌ povolenÌ nabylo pr·vnÌ moci 30. 4. 2003. Realizace operaËnÌho s·lu bude zad·na jednomu z·jemci ñ s ohledem
na ˙zkou dispoziËnÌ i technologickou n·vaznost na objekty dostavby ñ podle z·kona 40/2004 Sb. P¯edbÏûn· informace
o dÈlce nutnÈ technologickÈ odst·vky st·vajÌcÌch s·l˘ a sterilizace je pro IKEM ne˙nosn·, z·jemce se snaûÌ o jejÌ minimalizaci.
Magnetick· rezonance
St·vajÌcÌ povolenÌ nabylo pr·vnÌ moci v lednu 2004. S ohledem na svÈ finanËnÌ moûnosti IKEM prozatÌm realizaci tÈto
akce odloûil.
61
Dostavba v˝zkumn˝ch laborato¯Ì CEM
⁄zemnÌ rozhodnutÌ nabylo pr·vnÌ moci v lednu 2004. RozhodnutÌ o dalöÌ projektovÈ p¯ÌpravÏ akce bude uËinÏno po
vyjasnÏnÌ moûnostÌ financov·nÌ. V p¯ÌpadÏ p¯Ìslibu dotace bude uzav¯ena s projektantem smlouva na zpracov·nÌ projektu pro stavebnÌ povolenÌ.
Rozö̯enÌ ˙stavnÌ lÈk·rny a centr·lnÌho p¯Ìjmu pacient˘
Zpracovan· a uûivatelem odsouhlasen· dokumentace byla rozesl·na k ve¯ejnopr·vnÌmu projedn·nÌ. Souhlasn· stanoviska budou podkladem k û·dosti IKEM o stavebnÌ povolenÌ. Hygienick· stanice uvÏdomila investiËnÌ oddÏlenÌ, ûe podle
z·kona Ë. 71/67 Sb. o spr·vnÌm ¯ÌzenÌ prodluûuje lh˘tu k vyd·nÌ svÈho stanoviska na 60 dn˘.
Vyt·pÏnÌ pavilon˘ S, S2, S5 (Z5 provizornÏ)
FTN ozn·mila IKEM ukonËenÌ vyt·pÏnÌ pavilon˘ ÑSì z kotelny FTN, a proto investiËnÌ oddÏlenÌ zajistilo pro topnou sezonu 2003/2004 vyt·pÏnÌ z CZT IKEM.
OddÏlenÌ zdravotnickÈ techniky (OZT)
OddÏlenÌ plnilo p¯edevöÌm svoje hlavnÌ posl·nÌ ñ technickou podporu uûivatel˘m p¯Ìstrojov˝ch zdravotnick˝ch prost¯edk˘ a udrûov·nÌ n·klad˘ na externÌ servisnÌ sluûby na konstantnÌ ˙rovni (mezi 12 a 13 mil. KË). K tomu slouûÌ dvÏ
osvÏdËenÈ metody: odstraÚovat z·vady pokud moûno vlastnÌmi silami a trval˝m edukaËnÌm p˘sobenÌm udrûovat znalosti zdravotnickÈho person·lu o obsluze p¯Ìstroj˘.
V roce 2003 bylo dosaûeno dosud nejvyööÌho v˝nosu z prov·dÏnÌ klinick˝ch hodnocenÌ zdravotnick˝ch prost¯edk˘ ñ
cca 930 000 KË. Tento v˝nos byl spot¯ebov·n p¯ibliûnÏ na t¯etiny: vnit¯nÌ n·klady na tuto Ëinnost, odmÏny hodnotitel˘m, Ëist˝ zisk.
OddÏlenÌ se ujalo periodick˝ch elektrick˝ch revizÌ zdravotnick˝ch p¯Ìstroj˘ a vneslo do nich jednotn˝ ¯·d, respektujÌcÌ
n·roËnÏjöÌ evropskÈ technickÈ normy p¯ejÌmanÈ i do soustavy norem Ëesk˝ch.
OddÏlenÌ zaËalo v dubnu 2003 budovat systÈm jakosti, kter˝ m· v polovinÏ roku 2004 vy˙stit v certifikaci. Zhruba ve
stejnou dobu zaËal projekt technickÈ evidence zdravotnick˝ch prost¯edk˘. Je to nejen vnit¯nÌ nalÈhav· pot¯eba IKEM,
n˝brû i ñ novelou z·kona o zdravotnick˝ch prost¯edcÌch dan· ñ z·konn· povinnost.
NÏkter· ustanovenÌ novely z·kona o zdravotnick˝ch prost¯edcÌch byla silnÏ ovlivnÏna oddÏlenÌm zdravotnickÈ techniky IKEM. StejnÏ v˝znamn˝ vliv mÏla angaûovanost oddÏlenÌ na pr·vÏ vyöl˝ z·kon o nelÈka¯sk˝ch zdravotnick˝ch povol·nÌch (z·k. Ë. 96/2004 Sb.) V prvÈm p¯ÌpadÏ byly vytvo¯eny podmÌnky pro to, aby po splnÏnÌ urËit˝ch technick˝ch
a person·lnÌch p¯edpoklad˘ nebyla zdravotnick· za¯ÌzenÌ odk·z·na p¯i ˙drûbÏ zdravotnick˝ch prost¯edk˘ v˝hradnÏ na
jejich dodavatele a jejich externÌ servis. PoskytovatelÈ zdravotnÌ pÈËe se tedy mohou chopit p¯Ìleûitosti postupovat p¯i
pÈËi o zdravotnickÈ prost¯edky hospod·rnÏji. RovnÏû p¯echodnÈ ustanovenÌ ß 52 se stalo ñ z·sluhou kvalitnÌch n·vrh˘
OZT IKEM ñ splniteln˝m s optim·lnÌmi n·klady. Z·kon 96/2004 Sb. m· z·sadnÌ v˝znam v posÌlenÌ kvalifikace a odpovÏdnosti klinick˝ch technik˘, kte¯Ì ovlivÚujÌ svou ËinnostÌ stav p¯ÌstrojovÈ techniky.
62
VÃDA, MEDICÕNA, KULTURA
VÏda, medicÌna a kultura k sobÏ neoddÏlitelnÏ pat¯Ì, coû se projevuje i v ûivotÏ IKEM.
Institut proto rozvÌjÌ spolupr·ci nejen s mnoha dalöÌmi p¯ednÌmi vÏdeck˝mi a odborn˝mi pracoviöti doma i v zahraniËÌ,
n˝brû i se öpiËkov˝mi kulturnÌmi tÏlesy, institucemi a umÏleck˝mi osobnostmi.
V lednu 2003 uspo¯·dal IKEM benefiËnÌ koncert »eskÈ filharmonie na podporu kardiovaskul·rnÌho, transplantaËnÌho
a diabetologickÈho programu IKEM s dirigentem VladimÌrem V·lkem a sÛlistou Petrem MaceËkem (housle). Na snÌmku
zprava dirigent VladimÌr V·lek, ¯editel IKEM MUDr. K. Filip, CSc., a z·stupce ¯editele IKEM doc. MUDr. Jan Mal˝, CSc.
IKEM a Nadace Karla PavlÌka vyd·vajÌ pravidelnÏ takÈ umÏleckÈ kalend·¯e.
63
64

Podobné dokumenty

BULLETIN - Česká společnost pro mechaniku

BULLETIN - Česká společnost pro mechaniku Individuální členské příspěvky činily 70 800,- Kč, kolektivní členské příspěvky 121 000,- Kč. Finanční dotaci ze státního rozpočtu jsme obdrželi ve výši 107 000,- Kč a úroky z finančních prostředk...

Více

Primární plicní hypertenze

Primární plicní hypertenze Pavel Jansa, Michael Aschermann, Aleš Linhart Centrum pro prim·rnÌ plicnÌ hypertenzi II. internÌ klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Více

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2003 Veökerou pomoc, kterou ve¯ejnosti nabÌzÌme, poskytujeme zdarma. Naöe komunitnÌ pr·ce je postavena na principu dobrovolnickÈ pomoci tÏch, kterÈ jiû lÈËenÌm ˙spÏönÏ proöly, ûen·m v krizovÈ situaci, z...

Více

Prevence ICHS

Prevence ICHS ˙mrtnosti na srdeËnÏ cÈvnÌ onemocnÏnÌ, kter˝ je nejvÌce vyj·d¯en u cÈvnÌch onemocnÏnÌ mozku.(14) V r·mci celopopulaËnÌ strategie je t¯eba se zamϯit na omezenÌ ku¯·ctvÌ, podporu racion·lnÌch stravo...

Více