Program rozvoje města

Komentáře

Transkript

Program rozvoje města
Město Hranice
Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice, IČ: 00301311
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Program rozvoje města Hranic pro období 2012 - 2020
Zpracoval:
Ing. Radka Ondriášová
Podpis - datum: 1.12.2011
Ověřil:
Ing. Radka Ondriášová
Podpis - datum: 15.12.2011
Schválil:
Zastupitelstvo města: Usnesení
286/2011 – ZM 10 ze dne 15.12.2011
Podpis - datum: 15.12.2011
Účinnost:
1.1.2012
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 1/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
1. Obsah
1.
Obsah………………….. .................................................................................................. 2
2.
Úvod ............................................................................................................................... 3
2.1. Charakteristika města…………………..………………………………………………….4
2.2. Metoda zpracování Programu……………………………………………………………..8
2.3. Průběh přípravy Programu…………………………………………………………………9
Analytická část…………………………………………………………………………………….…11
3. Situační analýzy (výtah)……………………………………………………………………… 12
4. Souhrnná SWOT analýza………………………………………………………………………51
Strategická část ………………….…………………………….……………………………………56
5.
Prioritní osy……………………………………………………………………………………...57
5.1. Struktura strategické části………………………………………………………………..58
5.2. Prioritní osa 1: Zdravé životní prostředí………………………………………………...59
5.3. Prioritní osa 2: Příznivé podmínky pro podnikání……………………………………...65
5.4. Prioritní osa 3: Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport,volný
čas a dopravu……………………………………………………………………….…………68
5.5. Prioritní osa 4: Bezpečné a přívětivé sociální prostředí…………...………………….72
6.
Akční plán……………………………………………………………………………………….75
7.
Organizační zajištění realizace Programu…………………………………………………..84
8.
Přílohy ...........................................................................................................................85
Příloha 1: Seznam použitých zkratek a vysvětlivky
Příloha 2: Odkazy na Akční plán a Monitorovací ukazatele
Příloha 3: Připomínky z projednání včetně vyhodnocení
Příloha 4: Seznámení s obsahem a rozdělovníkem
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 2/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
2. Úvod
Program rozvoje města Hranic (dále jen "Program") pro období 2012 - 2020 byl
schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 15.12.2011.
Program je střednědobým strategickým plánem, který by měl vést k nastartování
dlouhodobých procesů vedoucích ke zlepšení socio-ekonomických podmínek života ve
městě. Formuluje nejpodstatnější otázky dalšího směrování města, vymezuje nejdůležitější
cíle a rozvojové záměry, je zpracován ve shodě s programovými principy Evropské unie.
Během procesu přípravy Programu byl v maximální možné míře uplatňován princip
partnerství. Program vychází ze strategického dokumentu Program rozvoje územního
obvodu Olomouckého kraje, byl zpracován v souladu s Národním rozvojovým plánem České
republiky a dalšími rozvojovými dokumenty.
Pro zajištění plnění priorit a záměrů Programu je každoročně sestavován Akční plán,
ve kterém jsou uvedeny aktivity pro daný rok. Důvodem je koncepčnější a koordinovanější
přístup k rozvoji města, zkvalitnění způsobu řízení a dosažení hlavního cíle Programu –
zlepšení a zpříjemnění života obyvatel města.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 3/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
2.1. Charakteristika města
Základní informace o městě
Název:
Město Hranice
IČO:
00301311
Počet obyvatel:
19 017 (k 1.3.2011 podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů)
Rozloha:
přes 52 km2 včetně místních částí
Počet místních částí: 9
Výčet místních částí: I – Hranice
II – Lhotka
III – Velká
IV – Drahotuše
V – Rybáře
VI – Valšovice
VII – Slavíč
VIII – Středolesí
IX – Uhřínov
Oficiální název úřadu: Městský úřad Hranice, sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice
Tel.:
+420 581 828 111
Fax:
+420 581 828 690
E-mail:
[email protected] (podatelna)
Oficiální www:
www.mesto-hranice.cz
Administrativní význam města
Město Hranice je obec pověřená výkonem státní správy III. stupně pro správní obvod
31-ti obcí včetně Hranic.
Obce náležící do správního obvodu ORP: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice,
Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí,
Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Ološovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice,
Polom, Potštát, Provodovice, RAdíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou,
Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 4/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Vybrané veřejné instituce na území města: Finanční úřad Hranice, Katastrální úřad
Olomouckého kraje, pracoviště Hranice, Policie ČR, obvodní oddělení Hranice, Úřad práce,
pracoviště Hranice, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov,
stanice Hranice.
Poloha města
Město Hranice se nachází v Olomouckém kraji, v tzv. Moravské bráně, která
představuje samostatný geomorfologický celek, začleněný do soustavy Vněkarpatských
sníženin, podsoustavy Západní, převážně na pravém břehu řeky Bečvy, v nadmořské výšce
cca 260 m. Na jihozápadě přechází Moravská brána u Přerova plynule do Hornomoravského
úvalu, na severovýchodě rovněž plynule do Ostravské pánve. Severozápadní hranice je
dána zlomovým svahem Nízkého Jeseníku, na jihovýchodě hraničí s Kelečskou a Příborskou
pahorkatinou.
Jde o aglomeraci tvořenou devíti místními částmi, všechny místní části spojuje
společná historie – od 15. století měly stejnou vrchnost a patřily do hranicko-drahotušského
panství, společný městský úřad mají od 70. let 20. století. Centrem aglomerace je historické
město Hranice, jehož zástavba se již prolíná s dalším historickým městem Drahotuše
a vesnicí Velká. Další místní části (dříve integrované obce) tvoří okolní obce Lhotka, Rybáře,
Slavíč, Uhřínov, Středolesí a Valšovice.
Město Hranice bylo založeno na terénní vyvýšenině v ohbí řeky Bečvy mezi toky
Ludinou a Veličkou a dominuje tak okolní krajině. Na obou březích řeky Bečvy se rozprostírá
krasový útvar Hranický kras, u kterého je třeba zmínit dva pozoruhodné přírodní výtvory.
Zbrašovské aragonitové jeskyně, rozsáhlý systém jeskyní, který vznikl současným
působením vodních toků a teplých minerálních vod, a Hranickou propast, která je nejhlubší
propastí v České republice a vznikla zřícením celé soustavy jeskyní. Na jižní straně města se
nacházejí státní přírodní rezervace Hůrka, Velká Kobylanka, Malá Kobylanka a Nad
Kostelíčkem.
Město se nachází v prostoru, v němž se kumulují dopravní a inženýrské koridory na
hlavním železničním a silničním tahu Přerov – Ostrava, s významnou odbočkou směrem na
Slovensko. Ve městě a okolí se nachází celá řada kulturních památek a samo historické
centrum města Hranic bylo v roce 1992 vyhlášeno jako městská památková zóna. Významné
je pak také sousedství lázní v Teplicích nad Bečvou.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 5/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Místní část Lhotka je původně samostatná obec, která se nachází severně od Hranic
a je východiskem k výletům do Oderských vrchů romantickým údolím říčky Velička. Leží
v nadmořské výšce 304 m. Ve Lhotce žije 93 obyvatel. Jezdecký klub Ing. Karla Podařila ve
Lhotce každoročně pořádá jezdecké závody, jejichž součástí je i závod Cena města Hranice.
Na řízení života místní části se podílí Osadní výbor Lhotka jmenovaný Zastupitelstvem
města Hranice.
Místní část Velká se nachází severně od Hranic v nadmořské výšce 261 m n. m.
Protéká tudy říčka Velička, pramenící nad Potštátem. V roce 2010 měla místní část Velká
461 obyvatel. Na řízení života místní části se podílí Osadní výbor Velká jmenovaný
Zastupitelstvem města Hranice. Ve Velké se tradičně zachoval bohatý spolkový život. Starají
se o něj Tělocvičná a Tělovýchovná jednota a Sbor dobrovolných hasičů.
Místní část Drahotuše leží na pravém břehu řeky Bečvy v Moravské bráně
v nadmořské výšce 250 m n. m. Rozkládá se na 1004 ha půdy, z toho je 585 ha orné půdy,
87,9 ha zahrad a ovocných stromů. V obci žije 1 502 obyvatel a je zde evidováno 23 ulic.
Je zde mateřská škola se dvěma odděleními s kapacitou 50 dětí a Základní škola, ve
které se děti učí v devíti ročnících. V obci se nachází lékař pro dospělé, pro děti i zubní lékař,
pošta a knihovna. Z infrastruktury je zde vybudován vodovod a plynovod, v roce 2008 byla
dokončena výstavba splaškové kanalizace. V současné době se v obci výrazně rozvíjí
výstavba rodinných domů. Je zde klidné rodinné bydlení na venkově a přitom v těsné
blízkosti města. Dopravní dostupnost je výborná. V obci je železniční stanice, projíždí
a zastavuje tady několik příměstských autobusových linek, Drahotuše jsou zahrnuty do
systému MHD (místní hromadná doprava) v Hranicích.
Místní částí Hranic jsou Rybáře od 1.1.1976. Podle údajů z roku 2010 zde trvale žilo
26 obyvatel. Rybáře jsou významnou chatovou oblastí obyvatel Hranic. V č.p. 6 sídlí firma
Pony auto trend s.r.o., výroba, prodej a montáž střešních nástaveb. Na řízení života místní
části se podílí Osadní výbor Rybáře jmenovaný Zastupitelstvem města Hranice.
Od 1. 1. 1976 jsou Valšovice místní částí Hranic, Hranice Vl-Valšovice., žije zde 141
obyvatel. V současnosti jsou ve Valšovicích činné dva spolky - Sbor dobrovolných hasičů
a SK Petanque Valšovice. Na řízení života obce se podílí Osadní výbor Valšovice jmenovaný
Zastupitelstvem města Hranice.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 6/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Místní část Slavíč se nachází západně od Hranic při silnici 1. třídy č. 47, v roce 2010
zde žilo 283 obyvatel. Na řízení života obce se podílí Osadní výbor Slavíč jmenovaný
Zastupitelstvem města Hranice.
Středolesí leží v nadmořské výšce 572 m a je vzdáleno 10 km severozápadně od
Hranic. Od roku 1976 je místní části Hranic - Hranice VIII-Středolesí. V roce 2010 žilo ve
Středolesí 53 stálých obyvatel. V současnosti nejvýznamnějším spolkem ve Středolesí je
sbor dobrovolných hasičů, který je v místní části a okolí připraven zasáhnout v případě
požáru a podílí se také na organizaci společenského života. Do současné podoby byla
hasičská zbrojnice rekonstruována v roce 2008. Výuku jízdy na koních a vyjížďky do okolí s
průvodcem nabízí Hospodářství Azienda, Evžen Blecha Na řízení života obce se podílí
Osadní výbor Středolesí, jmenovaný Zastupitelstvem města Hranice.
Obec Uhřínov leží v nadmořské výšce 550 m n. m., vzdálená 7 km severozápadně od
Hranic, je od roku 1976 místní částí Hranic (Hranice IX-Uhřínov). V roce 2010 zde žilo 60
obyvatel.
Nejvýznamnějším
v současnosti
působícím
spolkem
v Uhřínově
je
sbor
dobrovolných hasičů, který je v obci a okolí připraven zasáhnout v případě požáru, a také se
podílí na organizaci společenského života.
V Uhřínově provozuje Lyžařský klub Lipník nad Bečvou víkendové i večerní lyžování na
sjezdovce s lyžařským vlekem. Každoročně se zde také pořádá lyžařská škola. Na řízení
života místní části se podílí Osadní výbor Uhřínov jmenovaný Zastupitelstvem města
Hranice.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 7/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
2.2. Metoda zpracování Programu
Východiskem pro tvorbu Programu byl Program rozvoje města Hranic pro období
2004 - 2010 a Program rozvoje Olomouckého kraje.
Součástí programu rozvoje je analýza vnějších a vnitřních podmínek dosavadního
vývoje města a definice rozvojových možností města, jeho silných a slabých stránek. Na
základě tohoto hodnocení jsou definovány strategické cíle rozvoje města a návrh opatření
k jejich dosažení, včetně stanovení priorit.
Analytická část
-
Analýza jednotlivých oblastí
o Provedení stručné analýzy jednotlivých oblastí tak, jak byly zpracovány
v rámci analytické části PRMH, posouzení potřeby podrobné analýzy
s ohledem na stanovené priority PRMH a potřeby města
-
SWOT analýza
o Vyhotovení SWOT analýzy pro jednotlivé oblasti
o Souhrnná SWOT analýza města
Návrhová část
-
Strategická část
-
Akční plán (je zpracován na první období dvou let)
Při přípravě dokumentu byl v maximální míře uplatňován princip partnerství. Cílem
bylo dosáhnout širokého konsensu, jednotlivé části Programu byly představovány veřejnosti
a následně doplňovány o vznesené připomínky.
Program vychází ze strategického dokumentu Olomouckého kraje, a to Programu
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, je v souladu s rozvojovým programem České
republiky i dalšími plánovacími dokumenty a koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí, ať již
na národní či regionální úrovni. Tyto strategie mají rovněž přispívat k úspěšné realizaci
Programu.
Dokument byl zpracován zejména na základě podkladů a materiálů zpracovaných
Městským úřadem Hranice a příspěvkových organizací města.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 8/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
2.3. Průběh přípravy Programu
a) Příprava programu byla zahájena na základě usnesení zastupitelstva města z února
2011.
b) Zajištěním administrace přípravy byl pověřen odbor rozvoje města, jeho projektová
manažerka Ing. Zuzana Popová.
c) Ustavení řídícího týmu, zodpovědného za proces přípravy Programu:
a. Ing. Radka Ondriášová, starostka města
b. Mgr. Miroslav Wildner, místostarosta města
c. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, tajemník městského úřadu
d. Ing. Zuzana Popová, projektová manažerka
e. Ing. Petr Bakovský, tiskový mluvčí městského úřadu
d) Pracovníkům příslušných odborů městského úřadu bylo zadáno, aby zpracovali podle
jednotné metodiky situační analýzy, které popisují stav v oblastech klíčových pro
fungování města.
- Oblasti problematiky situačních analýz byly následující: správa města,
hospodaření majetku města, veřejný pořádek, životní prostředí, doprava,
sociální péče, školství, cestovní ruch, kultura, památková péče, tělovýchova,
Městské kulturní zařízení, Městské muzeum a galerie, Městská knihovna a
městské informační centrum, bydlení a obytné prostředí, ekonomika a
zaměstnanost a místní části.
e) V dubnu 2011 byla veřejnost seznámena s důvody pořizování Programu a s obsahem
situačních analýz. Toto první veřejné projednání proběhlo formou kulatých stolů, kdy
byly utvořeny i pracovní skupiny pro oblasti života ve městě. Zároveň byly situační
analýzy uveřejněny na webových stránkách města s cílem oslovit co nejširší
veřejnost a jejich zapojení do přípravy Programu.
f) Na základě situačních analýz a připomínek z projednání Řídící tým identifikoval
hlavní rozvojové oblastí města:
a. Zdravé životní prostředí
b. Příznivé podmínky pro podnikání
c. Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a
dopravu
d. Bezpečné a přívětivé životní prostředí
Současně s identifikací těchto oblastí byly rovněž spojeny příslušné pracovní skupiny.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 9/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
g) V průběhu měsíce září a října 2011 pracovní skupiny dopracovaly SWOT analýzu pro
svou oblast a projednaly návrhy aktivit pro dané oblasti, dále se uskutečnilo druhé
veřejné projednání, na kterém byla veřejnost seznámena s celkovou SWOT
analýzou. Na projednání SWOT analýz a návrhu aktivit se účastnily rovněž komise
rady města.
h) Návrh celkové SWOT analýzy a návrhové části projednal na třech jednáních
strategický tým ustanovený z vedoucích pracovníků městského úřadu.
i)
Třetí veřejné projednání k návrhové části se uskutečnilo 23.11.2011. Toto projednání
proběhlo opět formou kulatých stolů a výstupem jednání byl návrh akčního plánu pro
roky 2012 - 2013.
j)
Metodicky se na přípravě Programu podílela Hranická rozvojová agentura, která
zároveň vedla i veřejná projednání.
k) Veškeré podklady a dokumenty byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách
města, veřejnost byla o přípravě PRM informována v Hranické radnici a na webových
stránkách.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 10/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Analytická část
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 11/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3. Situační analýzy (výtah)
3.1. Správa města
Zpracoval:
Ing.Bc.Vladimír Vyplelík, tajemník MěÚ Hranice
Tel: 581 828 120, e-mail: [email protected]
Ing. Radka Ondriášová, starosta města
Spolupracovali:
Tel: 581 828 121, e-mail: [email protected]
Ing. Vladimír Zemek, vedoucí finančního odboru
Tel: 581 828 370, e-mail: vladimí[email protected]
Po reformě veřejné správy od 1.1.2003 MěÚ Hranice působí jako úřad s rozšířenou
působností, převzal tedy kompetence z bývalého Okresní úřadu v Přerově. Správní obvod
obce s rozšířenou působností Hranic má k 1.1.2011 34 586 obyvatel.
Městský úřad implementoval a certifikoval systém managementu kvality dle normy
ISO 9001, jako třetí městský úřad v ČR v roce 2004. MěÚ využívá metody kvality CAF –
společný hodnotící rámec a benchmarking. Za uplatnění metody CAF se stal MěÚ Hranice
vítězem Národní ceny kvality ČR za rok 2008 ve veřejném sektoru.
Město Hranice využívá svůj web k informování občanů. V roce 2010 zvítězil v
celostátní soutěži obecních a městských webů Zlatý erb.
Městský úřad využívá plně možností tázat se občanů na spokojenost a jejich názory
na zlepšení činnosti. Každoročně jsou pořádány dotazníkové akce. K popisu činnosti MěÚ
Hranice slouží Zpráva o činnosti úřadu za každý kalendářní rok. Počínaje rokem 2007 jsou
tyto zprávy zpřístupněny na webu města Hranic. (Zpráva poprvé zpracována za rok 1996.)
Počet funkčních míst na MěÚ v jednotlivých letech (vždy k 31.12.):
Rok
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Počet
144
138
140
133
131
126
výhled k 1.1.2012
115
Snižování počtu zaměstnanců MěÚ je již na samé hranici únosnosti. Je třeba si
uvědomit, že městský úřad je úřadem první linie. Zde se přímo jedná s občany. Úřadování se
může sice zdát zbytečně složité, ale úředníci rozhodují podle toho, co je dáno zákony a
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 12/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
podzákonnými normami. Sami od sebe nemohou odbourávat byrokratickou zátěž. Vystavili
by se trestnímu stíhání.
Další vývoj nelze předvídat. Zatímco od 1.1.2003 došlo k převedení agend
z okresních úřadů na územní samosprávné celky (tedy i na obce), nyní se připravuje pohyb
opačným směrem. Tj. přesun agend státní správy zpět na stát do velkých státních úřadů,
řízených centrálně z Prahy. Zdá se, že nejblíže přesunu jsou agendy sociální (vyjma sociálně
právní ochrany dětí). Uvádí se datum 1.1.2012. Část zaměstnanců přejde pod stát, ostatní
budou propuštěni. Má také dojít k rušení živnostenských úřadů v obcích úřadem s rozšířenou
působností, které nejsou bývalými okresními městy. Dále se uvažuje o dopravně-správních
agendách, agendách vodoprávních a některých dalších. Problémem také je, že zatímco
k 1.1.2003 došlo k převodu zaměstnanců z okresních úřadů delimitací – tj. územní
samosprávné celky, musely převzít všechny zaměstnance a pokud je nepotřebovaly museli
jim vyplatit odstupné, nyní je to obráceně. Stát převezme jen některé pracovníky. Převede
pouze práci s územních samosprávných celků, aby nemusel propouštět své zaměstnance.
Těm zaměstnancům, kteří nepřejdou pod stát, budou muset odstupné vyplatit obce. Jedná
se o nemalé prostředky, protože to bude odstupné dle Zákoníku práce i dle Zákona o
úřednících.
Průměrný plat na Městském úřadě Hranice:
2007
22.927,- Kč
2008
23.839,- Kč
2009
24.630,- Kč
2010
25.237,- Kč
2011
23.400,- Kč (plán)
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 13/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.2. Hospodaření majetku města
Zpracoval:
Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru správy majetku
Tel: 581 828 230, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Bc. Ludmila Bortlová, referent odboru správy majetku
Tel: 581 828 233, e-mail: [email protected]
Základní charakteristika
Odbor správy majetku v rámci samostatné působnosti na území města Hranic
zajišťuje hospodaření a správu nemovitého majetku, které spočívají v řešení všech
potřebných náležitostí, tj. počínaje zápisem na list vlastnictví města, přes využití nemovitého
majetku, až po zajištění běžné údržby, popř. zajištění investičních akcí, včetně řádné
inventarizace. Řeší veškeré majetkoprávní vztahy (prodej, pronájmy, výpůjčky).
Se změnou organizačního řádu od 1.7.2011 řeší investiční akce města nad 500 tis.
Kč, které jinak nespadají do činnosti odboru.
V rámci přenesené působnosti provádí ověřování listin pro vlastní potřebu.
Správa domů
Celkovou náplň úseku správy domů lze charakterizovat tak, že jde o ucelený výkon
provádění správy nemovitého majetku, který spočívá v řešení všech potřebných náležitostí tj.
počínaje zápisem na list vlastnictví města, přes jeho využití, řešení majetkoprávních vztahů
až po zajištění běžné údržby popřípadě zajištění investičních akcí včetně řádné
inventarizace případně navýšení ceny majetku při jeho zhodnocování.
Správa domů a domovního fondu je zabezpečována:
a) přímo pracovníky úseku
b) ve spolupráci s firmou Ekoltes Hranice a.s.
Úsek pozemků
Registruje a postupně zpracovává žádosti fyzických i právnických osob o prodej,
pronájem, výpůjčku, směnu, výkup pozemků a zřízení věcných břemen na pozemcích města
Hranic, které na základě vyjádření příslušných odborů jsou předkládány k projednání
v orgánech města.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 14/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Oddělení investic
Zajišťuje vlastní realizaci investičních akcí dle schváleného rozpočtu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění včetně
zajištění výběrového řízení dle směrnice QS 74-01 a zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných
zakázkách.
Zajišťuje výběrová řízení pro ostatní odbory městského úřadu od 500 tis. Kč bez DPH
v souladu se směrnicí QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek.
Hospodářská agenda
Jedná se o agendu spojenou s chodem budov MěÚ. Hospodářka zajišťuje ucelenou
agendu v rámci hospodaření s majetkem obce na svěřeném úseku odboru správy majetku.
Operativně kontroluje a řídí pracovní činnost údržbáře a uklízeček a ve spolupráci
s vedoucím odboru správy majetku tuto činnost pravidelně kontroluje a vyhodnocuje.
Spolupráce s místními částmi
V rámci spolupráce s místními částmi města Hranic, spolupracuje odbor správy
majetku s osadními výbory při řešení jejich problémů a následně jim zasílá na vědomí
všechny záměry obce k realizaci možných výpůjček, pronájmu či prodeje majetku.
Spolupráce s jinými subjekty
Odbor majetku úzce spolupracuje s Advokátní kanceláří JUDr. Svatoně. Katastrálním
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, Pozemkovým fondem České
republiky, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dříve OkÚ Přerov –
finanční referát), Česká agrární komora (dříve OkÚ Přerov – referát pozemkový úřad),
archívy, Olomouckým krajem.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 15/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.3. Veřejný pořádek
Zpracoval:
Miroslav Mann, velitel Městské policie
Tel: 581 828 100, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Hynek Pitrun, zástupce velitele Městské policie
Tel: 581 828 102, e-mail: [email protected]
Z analýzy trestné činnosti a kriminality ve městě Hranicích vypracované na základě
podkladů OO PČR Hranice je patrno, že ve městě Hranicích došlo v období od 1.1.2011 do
31.12.2011 k mírnému poklesu trestné činnosti oproti stejnému období roku 2010, kdy za
uvedené období roku 2010 bylo v rámci OO PČR Hranice zaznamenáno 682 skutků trestné
činnosti. V loňském roce 2011 jich bylo zaznamenáno 660, což činí pokles o 22 skutků.
V návaznosti s tímto lze stanovit i počet objasněných trestných činů, což v rámci OO PČR
Hranice činilo v roce 2010 367 známých pachatelů, což představuje objasňovanost 53,81%.
V roce 2011 bylo procento objasňovanosti 54,24%, což činí 358 známých pachatelů.
Snížením počtu nápadu trestné činnosti u OO PČR Hranice tedy došlo i ke zvýšení
objasňovanosti trestné činnosti o 0,43%.
Dalším rozborem trestné činnosti dle jednotlivých položek bylo zjištěno, že ve
zmiňovaném období roku 2011 došlo proti roku 2010 v převážné míře ke snížení počtu
skutků trestné činnosti v jednotlivých oblastech kriminality, a to konkrétně v majetkové TČ,
krádeží vloupáním, násilných TČ, obecné kriminality. Naopak k nárůstu kriminality došlo u
krádeží prostých, zbývající a ostatní kriminality. U ostatních trestných činů nedošlo k výrazné
změně oproti roku 2010.
Z bezpečnostní analýzy vyplývá, že celkový počet krádeží vloupáním v služebním
obvodě klesá, podrobnější analýzou bylo ale zjištěno, že v převážné většině poklesl počet
vloupání do objektů. Co se týká vloupání do motorových vozidel, tak tyto mají vzrůstající
tendenci. Tato kriminalita se již dlouhodobě nedaří ve větší míře objasňovat, jelikož je
páchaná na málo frekventovaných místech beze svědků a za krátký časový úsek. Rovněž se
tato trestná činnost rozšiřuje i do okolních obcí, z nichž nejrizikovější lokality jsou Drahotuše,
Potštát, Bělotín, Polom a Hustopeče nad Bečvou. Tato kriminalita se již dlouhodobě nedaří
ve větší míře objasňovat, jelikož je páchaná na málo frekventovaných místech beze svědků
a za krátký časový úsek, kdy převážná většina pachatelů pochází z jiných regionů.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 16/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
K zajištění uspokojivého stavu by hlídky obvodního oddělení PČR Hranice musely ve
služebním obvodě působit po celou dobu výkonu služby, což při stávajícím počtu sloužících
policistů na OO PČR Hranice a rozlehlosti služebního obvodu není možné zajistit.
Při své činnosti Městská policie Hranice projednává nejčastěji přestupky proti
majetku, spáchané krádežemi zboží ve zdejších velkoprostorových prodejnách –
supermarketech. Pachateli těchto krádeží jsou osoby napříč celým věkovým spektrem - od
osob nezletilých až po osoby důchodového věku. U mladistvých osob bývá o záležitosti
informován zdejší Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně-právní ochrany
dětí, sociální prevence.
U přestupků proti majetku strážníci také často řeší záležitosti
ohledně poškozených dopravních značek a jejich uchycení. Dále je to nejčastěji rušení
nočního klidu a porušování obecně závazných vyhlášek města (OZV) a nařízení města (NM).
Jedná se zejména o NM č. 1/2001 Tržní řád, o OZV č. 1/2006, o vymezení prostor pro volné
pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, OZV č. 1/2009, o
trvalém označování psů, OZV č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, OZV č. 1/2008 o zákazu používání alkoholu na veřejném
prostranství a OZV č. 2/2003 o veřejné zeleni. Strážníky bylo v roce 2011 zjištěno a
projednáno na tomto úseku 349 přestupků (rok 2010 – 134)
Spolupráce Policie ČR a města Hranic – městské policie při zabezpečování místních
úkolů na úseku veřejného pořádku zahrnuje zejména tyto oblasti:
a)
ochranu bezpečnosti osob a majetku,
b)
ochranu veřejného pořádku,
c)
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
d)
pátrání po osobách a věcech,
e)
vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů,
f)
prevenci kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností,
g)
prohlubování komunikace mezi stranami dohody a veřejností,
h) zkvalitňování práce stran dohody ve smyslu služby veřejnosti.
V rámci programu prevence kriminality byly pro město Hranice získány dotace
z Ministerstva vnitra na 40 projektů ve výši 7 877 704 Kč. Kdy podíl města činil 2 060 290 Kč.
Celkové náklady na projekty v rámci programu prevence kriminality činily 9 937 994
Kč.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 17/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.4. Životní prostředí
Zpracoval:
Ing. Ivana Zaoralová, vedoucí odboru životního prostředí
Tel: 581 828 340, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Ing. Petr Šmída, referent odboru životního prostředí
Tel: 581 828 349, e-mail: [email protected]
Město leží v tzv. Moravské bráně. Podle mapy klimatických oblastí leží zájmové
území města Hranic v mírně teplé oblasti. Převládající větry - západní, jižní, severovýchodní.
Město Hranice, jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší, má zpracovaný Program
ke zlepšení kvality ovzduší. Cílem navrhovaného místního programu snižování emisí je
přispět ke snížení imisní zátěže ostatními znečišťujícími látkami. Město Hranice každoročně
vyhodnocuje opatření ke zlepšení kvality ovzduší za uplynulý rok a navrhuje nová opatření
ke zlepšení kvality ovzduší.
Nejvýznamnějším zdrojem pitné vody je přivaděč z Ostravského oblastního
vodovodu. Do Hranic je dále dodávána podzemní voda z prameniště ve Lhotce a do místní
části Valšovice podzemní voda z prameniště Ústí.
Vodní toky - Na území Hranic a místních částí se nacházejí důležité vodní toky Řeka
Bečva, Velička, Ludina. Protipovodňová ochrana města - poldr Teplice n. B. – již několik let
je ve stadiu předprojektové přípravy (chybí biologické hodnocení, EIA, SEA, výkupy
pozemků), pokračovat v projektové přípravě protipovodňových opatření na Veličce, Ludině,
Bezejmenném potoku (jsou rámcové studie), i hlavní meliorační zařízení Velká a Drahotuše
– aktivita Mikroregion Hranicko, rozšíření jezu na Bečvě – územní rozhodnutí je pravomocné.
Dešťové vody –vsakování, zadržování povrchových vod na pozemku - stavebníci
jsou povinni při provádění staveb, nebo jejich změn, nebo změn jejich užívání, zajistit
vsakování, nebo zadržování a odvádění povrchových vod,
vzniklých
dopadem
atmosférických srážek.
Vodní plochy v Hranicích - Na území města Hranic a místních částí se nachází rybník
Kuchyňka a Velký Drahotuch, vodní nádrž v obci Drahotuše, vodní dílo ve Středolesí biologické rybníky. Studny - Město Hranice má ve svém majetku 33 studen na užitkovou
vodu.
Pravidelně probíhá aktualizace Povodňového plánu Města Hranic. Je vypracována
pracovní verze Povodňového plánu (Manuál k povodňovému plánu). Projekt „Zlepšení
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany “ - Město Hranice a 22
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 18/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
obcí správního obvodu Hranic. Tento projekt obce realizují po zkušenostech z přívalové
povodně 2009. Jedná se především o tato opatření - doplnění hladinoměrných a
srážkoměrných stanic, zpracování digitálního povodňového plánu, zasílání varovných SMS
zpráv občanům, interaktivní mluvící zařízení.
Kanalizace ve městě Hranice - Město Hranice je součástí aglomerace Hranice,
Drahotuše a Teplice nad Bečvou. V této aglomeraci je 85,2% ekvivaletních osob připojeno
na kanalizační síť, zakončenou čistírnou odpadních vod. I když město splňuje podmínky
evropské směrnice 91/271/EHS v odkanalizování, pokračovat - je stavební povolení pro
kanalizaci Velká, je stavební povolení pro kanalizaci Kropáčova, výstavby kanalizací
v lokalitách pro plánovanou výstavbu rodinných domů.
Zemědělská půda ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice
rozkládá na ploše cca 3 tis. ha. Z hlediska půdních typů se v rovinatých částech toků Bečvy,
Veličky a Račího potoka vytvořily půdy nivní a nivní půdy glejové. Mezi nežádoucí plevelnaté
neofytické rostliny, s jejíž likvidací se město Hranice potýká, patří křídlatka japonská a
křídlatka sachalinská.
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice se nachází mnoho
zvláště chráněných území, např. Národní přírodní rezervace Hůrka, Národní přírodní
památka Zbrašovské aragonitové jeskyně, Přírodní rezervace Velká Kobylanka, Přírodní
rezervace Malá Kobylanka. Lokality evropského systému ochrany území NATURA 2000 Bečva – Žebračka – od jezu v Hranicích do Přerova, Hranická propast, Nad Kostelíčkem.
Památný strom na území obce Hranice - Gallašova lípa. Ve správním obvodu města Hranic
je 26 honiteb. Od roku 2004 je město Hranice držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů.
Systém separovaného sběru komunálního odpadu byl na území města Hranic
zaveden v roce 1995. Vychází se ze základního principu roztřídění domovního odpadu již
v domácnosti na komodity sklo barevné a bílé, papír, plast a nápojové kartony, biologicky
rozložitelné odpady. Na hranických sídlištích se nachází 53 kontejnerů o objemu 1 100 l
hnědé barvy, které slouží na biologicky rozložitelné odpady. Sběrný dvůr - Společnost
EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 606, Hranice, provozuje od 3. května 2004.
Plnění Plánu odpadového hospodářství/POH/ 2011-2021. KÚ musí garantovat regionální
integrovaný systém nakládání s odpady. Směřovat k vytvoření Integrovaného systému
nakládání s odpady v rámci Olomouckého kraje.
Město
Hranice
se
každoročně
zabývá
problematikou
nadměrného
výskytu
zdivočelých holubů v centru města. Město Hranice provádí deratizaci objektů a kanalizací v
majetku města, zajišťuje údržbu 35 pískovišť, 32 hřišť a 150 laviček.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 19/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Environmentální hodnocení projektů - podpora „zdravé energetiky“ – zkvalitnit veřejné
osvětlení a zároveň šetřit energii. Práce s veřejností, environmentální osvěta - v rámci
ekologických akcí (Den bez aut, Barevný den, výstavy, soutěže pro děti, žáky a studenty).
PROJEKTY, KTERÝM BY MĚLA BÝT PŘIŘAZENA NEJVYŠŠÍ PRIORITA rekonstrukce kanalizace Velká (50 mil. Kč), opatření ke zlepšení kvality ovzduší, zlepšení
systému a preventivní protipovodňově ochrany, včetně vybudování Poldru Teplice a
rozšíření jezu v Hranicích na Bečvě, zkapacitnění Bezejmenného potoka, protipovodňová
opatření ve spádové oblasti Bezejmenného potoka.
NEJPROBLEMOVĚJŠÍ OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V SOUČASNOSTI nedostatečná protipovodňová ochrana města Hranic, kvalita ovzduší v Moravské bráně,
hlukové a emisní zatížení obyvatelstva z komunikace I/35, průjezdy automobilů centrem
města, dostupnost kontejnérů na separaci odpadů.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 20/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.5. Doprava
Zpracoval:
Ing. Zdeněk Kolomazník, vedoucí odboru dopravy
Tel: 581 828 510, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Pavel Slovák, referent odboru dopravy
Tel: 581 828 512, e-mail: pavel.slova[email protected]
Bc. Zuzana Hiklová, referent odboru dopravy
Tel: 581 828 511, e-mail: [email protected]
Město Hranice je napojeno na silniční síť dálnic a silnic I. tříd. Město je rozděleno na
VII městských částí a jejich spojení zajišťuje MHD.
Odbor dopravy funguje jako „Dopravní úřad“, „Silniční správní úřad“ a „Speciální
stavební úřad“.
Příjmy (z parkovacího systému) jsou cca 1 000 000,- Kč ročně. Výdaje za poslední tři
roky jsou stabilizované a činí cca: 13 mil. Kč na údržbu komunikací, 7 mil. Kč investice do
komunikací a 10 mil. Kč na zajištění dopravní obslužnosti. Dotace pro OD (místní
komunikace a chodníky) za poslední tři roky: 0,- Kč.
Spolupráce s místními částmi probíhá průběžně. V oboru nepůsobí žádné profesní
sdružení. Vztahy a kontakty jsou zejména se společností EKOLTES Hranice a.s., která je
městem Hranice pověřena správou místních komunikací, a provozovateli příměstské a
městské hromadné dopravy.
Podněty, petice, dopisy a další iniciativy ze strany podnikatelů a soukromých osob,
týkající se rozšíření a oprav místních komunikací a chodníků jsou průběžně řešeny v rámci
finančních možností města.
Pravidelné uskutečnění a dokončení komplexní rekonstrukce místní komunikace,
včetně všech inženýrských sítí, v předem vytipované lokalitě. Prioritami jsou ulice Skalní I, II.,
Pod Bílým kamenem, Hviezdoslavova-Studentská a Tyršova v Drahotuších.
Projektová dokumentace na akce: Rekonstrukce ulice Skalní II. etapa. Projekčně jsou
připraveny 4 velké akce (Skalní I., Pod Bílým kamenem, Hviezdoslavova-Studentská a
Tyršova).
Nejproblematičtější otázky:
Řešení dopravní problematiky v lokalitách s probíhající výstavbou bytových a
rodinných domů, v místech s nedostatečnou infrastrukturou a komunikacemi, které
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 21/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
nezajišťuji odpovídající příjezd a možnosti dopravy (úzké komunikace a nezpevněné polní
cesty). Zvýšení počtu parkovacích míst na území města, zejména na sídlištích.
Maximální podporu, ze strany výkonu státní správy by měla být podpora zejména
silnice R 35 – Palačovské spojky.
Dopravní napojení na evropskou síť silnic a železnic.
Evropské silniční tahy: E 442: K.Vary - Teplice- Turnov - Hr. Králové – Olomouc –
Žilina
E 462: Brno – Olomouc – Český Těšín
D1 (R 35): Praha – Olomouc – Bohumín
Zvyšující se hustotou dopravy na silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí a dále na
Slovensko je do budoucna průtah městem zcela nedostatečný. Podobně tak místní
komunikace mají v některých úsecích špatný technický stav. Alarmující je nedostatek
parkovacích míst na sídlištích.
Ohrožením je především zátěž životního prostředí stávající hustotou dopravy,
zejména v průjezdních úsecích obcí. Ze strany obcí a měst by měl být maximální tlak na
vlastníky silnic na dobudování evropské a hlavní silniční sítě mimo zastavěné části obcí a
měst (Palačovská spojka).
Další rozvoj silniční dopravy, zejména zatížení stávající silniční sítě a z toho
vyplývající vysoká ekologická zátěž životního prostředí a to i s ohledem na předpokládaný
vývoj hospodářství ČR v rámci EU.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 22/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.6. Sociální péče
Zpracoval:
Anna Sommerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Tel: 581 828 420, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Bc. Martina Škapová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tel: 581 828 440, e-mail: [email protected]
Výkon státní správy v oblasti sociální péče:
K 31.12.2011 ukončení řízení a rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi,
dávkách pro osoby se zdravotním postižením, příspěvky na péči - bylo převedeno na Úřad
práce ČR. Obce – město již nemá možnost operativně řešit obtížnou sociální situaci občanů
přímo poskytnutím dávek, ovlivnit kvalitu výkonu – spokojenost občanů.
Poskytovatelé a zajištění služeb v oblasti sociální:
Domov seniorů Hranice - zajištění ústavní sociální péče a terénní pečovatelské
služby. Provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Hranice s kapacitou 215 klientů je
dlouhodobě zajišťován vícezdrojovou formou financování. Více než 60 % podílu jsou úhrady
od uživatelů (úhrady za pobyt a příspěvek na péči). Přibližně 7 % činí ostatní příjmy a
zbylých cca 33 % dotace MPSV a zřizovatele. Problematická zůstává nejasná výše státní
dotace. V Domově seniorů byly provedeny organizační změny (snížení nákladů na údržbu,
materiál a ostatní služby, snížení osobních nákladů redukcí počtu zaměstnanců, změnou
zařazení a zkrácením pracovního úvazku).
Klub seniorů Hranice – zajišťuje volnočasové aktivity, kterých se aktivně zúčastňuje
stále větší počet seniorů. V říjnu 2005 byla zahájena činnost v opravené a nově vybavené
budově města, kde město hradí náklady na provoz ročně ve výši 330 000,- Kč. Finanční
prostředky na Projekt rekonstrukce půdy - rozšíření kapacity budovy Klubu seniorů, Na
náspech 57 se přesouvá do roku 2012.
Nestátní subjekty v sociální oblasti: Svaz diabetiků, ALFA HANDICAP (sdružení
zdravotně postižených), Mateřské centrum Dráček, KAPPA – Help, Charita, ELIM. Město
přispívá na činnost nestátních neziskových organizací, které poskytují služby v sociální
oblasti v rámci příspěvkového a grantového řízení v souladu se schvalovaným rozpočtem,
(v roce 2011 bylo poskytnuto 500 000,- Kč.). V roce 2011 město poskytlo bezúročnou půjčku
ve výši 1 000 000,-Kč křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonii ELIM Hranice na
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 23/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
pořízení nemovitosti č.p.94 Drahotuše, které bude po provedení rekonstrukce sloužit
k zajištění sociálních služeb pro občany města bez přístřeší.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví spolupracuje při zajištění sociálních služeb a
péče zejména s Krajským úřadem Olomouckého kraje, Úřadem práce ČR, Policií ČR, soudy,
zařízeními sociálních služeb, zdravotnickými zařízeními, školskými zařízeními, obcemi
správního obvodu.
Největší problém v současnosti:
-
nejasné financování sociálních služeb – dotace
-
nekoncepční změny právních předpisů v sociální oblasti (sociální reforma I, II, změny
v sociálně- právní ochraně dětí
Silné stránky existence a činnosti:
- domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, pečovatelské služby, Charity - osobní
asistenční služby, denního centra Archa, nízkoprahového centra Fénix, občanského
sdružení ELIM - azylového domu pro muže, pro osamělé rodiče s dětmi, nocležny pro muže,
nízkoprahového centra Kappa pro drogově závislé, mateřského centra Dráček, spolupráce
se sdružením Charita, ELIM, Alfa Handicap, Svazem diabetiků, fungující Klub seniorů
Hranice (zajištění volnočasových a aktivizačních činností), využívání veřejné služby
existence terénního romského pracovníka.
Slabé stránky – k zajištění sociálních služeb schází:
-
nocležna pro ženy, dům – byty na půli cesty
-
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací služby
-
koncepce sociálního bydlení
-
startovací byty pro děti vracející se z ústavní výchovy, děti, které opouštějí Dětský
-
další koncepce ústavní sociální péče – Domova seniorů Hranice (nárůst počtu seniorů
bez dostatečného příjmu na zajištění sociálních služeb)
-
nárůst nezaměstnanosti = zadluženost, ztráta obydlí, rozpad rodin, nárůst kriminality)
-
nárůst počtu občanů v seniorském věku
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 24/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.7. Školství
Zpracoval:
Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Tel: 581 828 110, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Marta Pavelková, vedoucí oddělení školství
Tel: 581 828 112, e-mail: [email protected]
Školy a školská zařízení na území města Hranic:

MŠ Klíček, Struhlovsko, 3 oddělení, kapacita 75 dětí, naplněnost 75 dětí, připravuje
jídlo pro Dětské centrum

MŠ Pohádka, Hromůvka, 4 oddělení, kapacita 93 dětí, naplněnost 93 dětí

MŠ Míček, Galašova, 3 oddělení, kapacita 75 dětí, naplněnost 75 dětí

MŠ Sluníčko, Plynárenská, 3 oddělení, kapacita 84 dětí, naplněnost 84 dětí

ZŠ 1. máje, kapacita 815 žáků

ZŠ a MŠ Drahotuše, základní škola kapacita 300 žáků, mateřská škola kapacita 50
dětí, naplněnost 50 dětí, jídelna kapacita 400 obědů

ZŠ a MŠ Struhlovsko, kapacita 850, mateřská škola kapacita 25 dětí, jídelna kapacita
850 obědů

ZŠ a MŠ Šromotovo, kapacita 600 žáků, kapacita mateřské školy 20 dětí

Základní škola a mateřská škola Hranice, Nová, kapacita 140 žáků, kapacita
mateřské školy 29 dětí, 2 odloučená pracoviště:
-
v lázních, Dvořákovo stromořadí, Teplice n. B.
-
v nemocnici, Borovská 1245, Hranice

Základní škola a mateřská škola Hranice, Dětské centrum, kapacita 10 dětí, mateřská
škola kapacita 35 dětí

Prima mateřská škola, Komenského, kapacita 40 dětí

Školní jídelna 1. máje, kapacita 1100 obědů

Dům dětí a mládeže Hranice, odloučené pracoviště v ZŠ a MŠ Nová

Základní umělecká škola, kapacita 800 žáků

Gymnázium Hranice

Střední průmyslová škola

Střední zdravotnická škola Hranice

Střední soukromá odborná škola
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 25/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020

Domov mládeže SLŠ

Domov mládeže SPŠ, oba domovy celkem 426 lůžek
Některá nejproblematičtější řešení:
Mateřské školy:
- MŠ Míček, Galašova - nutná oprava venkovní omítky (fasády), stávající je porostlá
řasami a mechem
- MŠ Klíček, Struhlovsko – v suterénu výskyt plísní (zápis z hygienické kontroly),
nutná rekonstrukce kuchyně
- zabývat se zvýšením kapacity mateřských škol
Základní školy:
ZŠ 1. máje
- absence školního hřiště (aktualizace projektové dokumentace k dotačním
programům)
- současný stav obou budov - zateplení, výměna oken, oprava střechy (novelizace
energetického auditu)
- elektroinstalace – zpracovává se projektová dokumentace k další etapě
ZŠ a MŠ Šromotovo
- rekonstrukce k úspoře energií - rekonstrukce otopného systému s využitím regulace,
jeho decentralizace, zateplení budovy a výměna oken a dveří povede k úspoře
financí za plyn. Výměna olověných rozvodů vody ve staré budově se současnou
výměnou odpadů a zdravotechniky zajistí rozvod pitné vody do místností
využívaných žáky a zaměstnanci, Rekonstrukce rozvodů elektrické energie a
osvětlovacích těles zajistí osvětlení prostor dle hygienických norem, s využitím
regulačních prvků a úsporných osvětlovacích těles sníží spotřebu elektrické energie.
Pokrytí školy bezdrátovým signálem, snadnější dostupnost zásuvek a funkční interní
rozhlas zvýší komfort při práci s využitím moderních technologií a elektronizací
administrativy školy
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 26/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
ZŠ a MŠ Struhlovsko
- rekonstrukce školního hřiště
- výměna světel a celé elektroinstalace
ZŠ a MŠ Drahotuše
- opadávající římsa a špatný stav fasády budovy základní školy
- nevyhovující stav chodeb a schodišť v budově školy
- dlouhodobým problémem je hygienicky a kapacitně nevhodný stav školní tělocvičny
Předpokládaná naplněnost základních škol – stejná (1 650 žáků), pak postupně mírný
vzestup, ve šk. roce 2016/2017 cca 1 900 žáků.
Silné stránky:
-
mateřským školám jiného zřizovatele poskytuje město finanční příspěvek 4 tis. Kč
-
objekty mateřských škol jsou po výměně oken a zateplení fasád
-
dostatečný počet základních škol k umístění žáků jak s trvalým bydlištěm na území
města, tak s jiným trvalým bydlištěm (dojíždějící žáci)
-
školy jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi dle nové hygienické normy
-
připravena PD na novou tělocvičnu v Drahotuších
-
umělohmotný povrch na hřišti ZŠ Drahotuše a ZŠ Šromotovo
-
zajištěná návaznost základního vzdělávání na střední vzdělávání existencí středních
škol
Slabé stránky:
-
pro udržení rozvoje škol jsou nadále nutné investice do oprav budov škol a školských
zařízení v majetku města
-
nutné vybudování hřiště u ZŠ 1. máje
-
nutné dokončení rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Struhlovsko
-
nutná rekonstrukce venkovního pláště, výměna oken a rozvodů vody, decentralizace
a regulace vytápění na ZŠ a MŠ Šromotovo
-
nízké počty žáků v základních školách vzhledem ke kapacitě
-
nerovnoměrně rozmístění základních škol
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 27/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.8. Cestovní ruch
Zpracoval:
Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Tel: 581 828 110, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Jana Černá, referentka odboru školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Tel: 581 828 115, e-mail: [email protected]
Dle priorit Programu rozvoje města Hranic na období 2004-2010 v cestovním ruchu
byl zpracován Projekt Marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu města Hranic, který
v roce 2006 získal podporu ze Společného regionálního operačního programu ve výši 850
tis. Kč. V rámci projektu byla zpracována Marketingová studie cestovního ruchu města
Hranic na období 2007-2009 s výhledem na období 2010-2013. Marketingová studie
potvrdila, že město Hranice a jeho okolí vykazuje velký potenciál v oblasti cestovního ruchu a
má význam ho na Hranicku dále rozvíjet. Součástí marketingové studie je akční plán na
období 2007-2009. V roce 2010 byl tento akční plán vyhodnocen a navržen akční plán na
období 2010 -2013.
Z navržených aktivit akčního plánu bylo městem Hranice do roku 2011 realizováno:

aquapark a letní koupaliště

rekonstrukce Masarykova náměstí a ulic historického jádra včetně doplnění sloupkového
orientačního systému a výlepových ploch

1. a 2. etapa Cyklostezky Bečva spolufinancováno z ROP NUTS II Střední Morava

1. etapa vyznačení městských cyklotras na území města Hranic dle Koncepce rozvoje
cyklodopravy na území města Hranic z roku 2008

zpřístupnění věže Staré radnice s expozice historických obrazů Františka Pinkavy,
Městská naučná trasa Za krásami městské památkové zóny Hranice, dopravní značky
informující o Městské památkové zóně a Vítá Vás město Hranice z ROP NUTS II Střední
Morava

informační tabule v místě pohybu turistů a ve všech místních částech města

zavedení Destinačního managementu (DM) turistické lokality Hranicko ve spolupráci
s Hranickou rozvojovu agenturou, z.s., která působí v roli koordinátora DM a dále působí
jako servisní organizace Mikroreginu Hranicko

zřízení a administrace turistických webových stránek www.hranicko.eu
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 28/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020

zavedení průvodcovské služby v historickém jádru města v Městském informačním
centru (MIC), jehož služeb využívá dle statistik každým rokem více turistů a obyvatel
města

od roku 2007 členství ve sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, které
Hranice a Hranicko propaguje v celostátním měřítku a v zahraničí na základě Programu
rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje

členství ve volném sdružení cestovního ruchu Moravská brána – které propaguje území
turistických lokalit Hranicko, Lipensko a Přerovsko a jehož členy jsou města Přerov,
Lipník nad Bečvou, Hranice, instituce Lázně Teplice nad Bečvou, Zbrašovské
aragonitové jeskyně

Muzeum Komenského Přerov, Hrad Hlefštýn a Hranická rozvojová agentura

od roku 2009 společná propagace turistického produktu Cyklostezka Bečva s městy od
pramene řeky k soutoku s Moravou, v červnu 2010 podpis společného Memoranda o
spolupráci na propagaci a rozvoji Cyklostezky Bečva

od roku 2011 nový turistický web města Hranic při www.mesto-hrancie.cz
Běžné výdaje: Každoročně cca 500 tis. Kč. V roce 2010 a 2011 hrazeno částečně
z dotace na Destinační management 2 x 270 tis. Kč. Výdaje na provoz Městského
informačního centra činí cca 600 tis. Kč a příjmy cca 80 tis. Kč.
Kapitálový výdaje: 2007 – 2011 cca 35 mil. Kč, dotace činily cca 15 mil. Kč.
Město spolupracuje s profesními organizacemi na úrovni samosprávy:
Hranická rozvojová agentura,z.s., Místní akční skupina Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko, Střední Morava - sdružení cestovního ruchu, KÚ Olomouckého kraje,
sekretariát hejtmana - oddělení cestovního ruchu, odbor strategického rozvoje kraje oddělení územního plánu a stavebního řádu, odbor investic a evropských programů oddělení grantových schémat, Klub českých turistů, Jiří Zapletal - předseda komise
cykloznačení Olomouckého kraje.
Dále spolupráce s organizacemi a jednotlivci:
Městské informační centrum Hranice při Městské knihovně, Lázně Teplice nad
Bečvou a.s., Zbrašovské aragonitové jeskyně, Centrum dopravního výzkumu Brno pracoviště Olomouc, Machovský Mapy s.r.o. Olomouc, m-ARK - reklamní agentura Olomouc,
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 29/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Mgr. Jiří Nebeský - historik, Milan Mráz, Jiří Andrýsek, Milan Kaštovský – fotografové a
Soukromá střední odborná škola Hranice s.r.o.
Spolupráce s vnějšími subjekty je od roku 2008, kdy vznikl destinační management,
velmi dobrá. Pro dobré fungování destinačního managementu by byla vítána větší iniciativa
poskytovatelů komerčních služeb v cestovním ruchu na Hranicku, ale i tato spolupráce se
postupně zlepšuje a nabývá na intenzitě.
V odvětví pracují: dvě pracovnice MIC, průměrný plat 14 tis. Kč.
Ideální stav ve střednědobém horizontu (5-8 let):

pokračovat v realizaci akčního plánu marketingové studie cestovního ruchu

udržet destinační management turistické lokality Hranicko

rozvíjet spolupráci s okolními regiony, městy a obcemi při společných turistických
produktech jako je Cyklostezka Bečva, Moravská brána, Cyklotrasa po stopách
využívání vodní a větrné energie, Naučná trasa a expozice Po stopách osídlení obcí na
Hranicku včetně revitalizace německého hřbitova ve Středolesí a dalších.
Projekty, kterým by měla být přiřazena nejvyšší priorita:

Cyklostezka Bečva III. etapa

Rekonstrukce zámecké zahrady a sadové úpravy předzámčí

Revitalizace Sadů Čs. legií

Rekonstrukce autobusového nádraží v Hranicích

Turistické infoboxy a rozšíření služeb cestovního ruchu
Nejproblematičtější otázky řešené v současnosti:

majetkoprávní vztahy při výstavbě cyklostezky Bečva III. etapa.
Silné stránky: Výhodné umístění v turisticky atraktivním regionu Střední Morava,
blízkost lázní, jeskyní, propasti, hradu Helfštýna, malebná příroda, Cyklostezka Bečva,
dobrá dopravní dostupnost.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 30/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Slabé stránky: Nižší průměrná mzda v rámci krajů ČR a s tím související malé
možnosti utrácet peníze za služby v oblasti stravování a ubytování, placeného sportovního
vyžití, rehabilitace atd. Z toho vyplývající omezená možnost rozvoje podnikaní ve službách,
které souvisejí s rozvojem cestovního ruchu.
Stále nedostatek městských cyklotras a
cyklostezek.
Přes velké množství ubytovacích kapacit nejsou nabízeny služby pro všechny typy
turistů. Chybí např. kvalitní turistická ubytovna, půjčovna kol a dalších sportovních potřeb.
Žádný z ubytovatelů nemá např. certifikát od Nadace Partnerství – Cyklisté vítaní. Turisté
nemají možnost získat informace mimo otevírací dobu MIC.
Zatím není možné financování infrastruktury a propagace cestovního ruchu bez
finanční spoluúčasti města, kraje a státu.
Příležitosti, ohrožení: Příležitostí je rozvoj Destinačního managementu ve
spolupráci samosprávy se soukromými poskytovateli služeb v cestovním ruchu a tvorba
projektů pro OP Přeshraniční spolupráce a v novém plánovacím období 2014 - 2020 z OP
Leader.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 31/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.9. Kultura
Zpracoval:
Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Tel: 581 828 110, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
MgA. Jarmila Vrtalová, referentka odboru školství, kultury, tělovýchovy
a cestovního ruchu
Tel: 581 828 114, email: [email protected]
Jana Černá, referentka odboru školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Tel: 581 828 115, e-mail: [email protected]
Město Hranice podporuje kulturní dění ve městě v rámci grantového řízení na základě
zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblastech kultury, tělovýchovy, vzdělávání,
životního prostředí, sociálně zdravotní, prevence kriminality a investic a oprav v tělovýchově
a kultuře schválené usnesením č. 269/2011 – ZM 9 ze dne 10.11.2011.
Granty v oblasti kultury se udělují za účelem obohacení a zpestření kulturního a
společenského života města.
Město Hranice prostřednictvím Odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního
ruchu zajišťuje pro své občany některé obřady a blahopřání. Jsou to: organizace obřadů
Zlaté a Diamantové svatby, gratulace jubilantům, besedy občanů se starostou města
v Domově důchodců a se 70ti-letými občany, obřady Vítání občánků, předávání Janského
plakety dobrovolným dárcům krve, předávání maturitních vysvědčení a výučních listů
studentům hranických středních škol, udělování Ceny města. Ve spolupráci s organizacemi
ve
městě
(Konfederace
politických
vězňů,
Vojenské
sdružení
rehabilitovaných,
Československá obec legionářská) a Armádou České republiky, posádkou Hranice, město
organizuje a zajišťuje oslavy významných dnů a státních svátků (7. března a 14. září - výročí
narození a úmrtí T.G. Masaryka, 8. května - Oslavy osvobození od fašismu, 28. října - Den
vzniku samostatného Československého státu). Samostatně Město Hranice zajišťuje některé
kulturní a společenské akce (Dny evropského kulturního dědictví, výstavy v Galerii severní
křídlo zámku Hranice, některé samostatné koncerty). Jiné kulturní a společenské akce
postupně převzalo do své kompetence Městské kulturní zařízení, zřízené v roce 2007. Jedná
se o akce Hranické kulturní léto, Den kultury na zámku, vánoční jarmark, vánoční koncerty
apod.
Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu zajišťuje zpracování agendy
grantového řízení („vyhlášení“ – v médiích, příjem přihlášek, zpracování podkladů pro
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 32/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
jednání Komise pro kulturu a mezinárodní vztahy, zpracování materiálů pro jednání Rady a
Zastupitelstva města Hranic, uzavírání smluv, kontrola předložených vyúčtování), zastupuje
Město Hranice jako zřizovatele při komunikaci s příspěvkovými organizacemi v oblasti
kultury, eviduje poskytnuté příspěvky na činnost dle schváleného rozpočtu, zpracovává
návrhy výše příspěvku, komunikuje s občanskými sdruženími, společnostmi apod. v kultuře,
připravuje a realizuje občanské obřady, připravuje a realizuje vybrané kulturní a společenské
akce, spolupracuje s kronikářem města, komunikuje s médii (propagace akcí, informování
občanů…) – tiskový mluvčí.
Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu spolupracuje s Krajským
úřadem Olomouckého kraje – konzultuje otázky a problémy, spolupracuje na přípravě
společných krajských materiálů (např. kalendář kulturních akcí v Olomouckém kraji,
koncepce kultury Olomouckého kraje apod.).
Ve městě Hranice působí příspěvkové organizace města s právní subjektivitou:
Městská knihovna Hranice + Městské informační centrum, Městské muzeum a galerie
v Hranicích, Městské kulturní zařízení (vznik v roce 2007), působí zde hudební tělesa pro
obřadní vystoupení, hudební doprovod vernisáží, hudební doprovod oslav státních svátků.
Město spolupracuje v oblasti kultury se svými zahraničními partnery (LeidschendamVoorburg, Konstancin-Jeziorna, Hlohovec) – vzájemné výměnné pobyty a vystoupení
sdružení a spolků, realizace výstav, účast na festivalech.
Hranice jsou městem středoškolských studentů (5 škol) – publikum zejména pro
některé žánry kultury. Je vhodné zachovat některé „okrajové“ žánry, které mají sice méně
návštěvníků, ale obohacují a zkvalitňují kulturní nabídku, kulturní život ve městě. Objeví-li se
taková iniciativa, podpořit ji v rámci grantového řízení (pravidelně zařazováno do programové
skladby Zámeckého klubu)
Kvůli havarijnímu stavu byla uzavřena budova městského kina. Ze stejného důvodu
město nepřistoupilo na odkup této budovy (ve vlastnictví státu). Město se tak ocitlo bez kina.
Náhradní projekce probíhají v prostorách Zámeckého klubu (kinokavárna) – menší frekvence
projekcí. Zároveň Městské kulturní zařízení řeší způsob digitalizace letního kina.
Nedostatečný počet a „kvalita“ sálů (kapacita, zázemí…) pro pořádání různě
navštěvovaných akcí na různé úrovni. Nově zcela chybějící kinosál. V uplynulém roce
nabídku sálů doplnilo Divadlo Stará střelnice (za finanční podpory města).
Přes propagaci (tisk, internet, pozvánky poštou) je menší zájem o některé akce.
Poměrně stabilní návštěvnost tak mají některé tradiční akce, pořádané opakovaně (např.
koncerty Kruhu přátel hudby…), případně akce pořádané některým ze zájmových spolků –
„stálý“ okruh publika (pěvecký sbor Harmonia).
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 33/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.10. Památková péče
Zpracoval:
Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Tel: 581 828 110, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Mgr. Petr Vystrčil, referent odboru referentka odboru školství, kultury,
tělovýchovy a cestovního ruchu
Tel: 581 828 113, email: [email protected]
Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - zajišťuje výkon státní správy
dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále
v oblasti samostatné působnosti spravuje některé kulturní památky a památky místního
významu v majetku města. Na úseku státní správy spolupracuje odbor s Národním
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Olomouci.
V České republice se ochrana památek řídí zákonem č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 10. září 1992 byla pro město Hranice
vyhlášena městská památková zóna Vyhláškou ministerstva kultury ČR číslo 476/1992 Sb. o
prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. Tím byla zahájena
systémová péče o jednotlivé památky a dána možnost každoročně čerpat z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Území MPZ
zaujímá rozlohu cca 20 ha. Zabírá plochu centrální části města a přilehlého území
židovského hřbitova z důvodu jeho historické a urbanistické návaznosti. Historické jádro leží
na terénní vyvýšenině obklopené potoky Veličkou a Ludinou a představuje ve struktuře
sídelního útvaru jak přirozený střed, tak i nejvýznamnější společenské a obchodní centrum
města Hranic.
Dotace
Nejstarším státním programem je Program regenerace městských památkových
rezervací městských památkových zón. V roce 2008 byl vyhlášen MK ČR nový dotační titul Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Silné stránky – výhodné postavení v rámci regionu a ČR. Geografická poloha,
kulturní, sociální a ekonomické aktivity vytvářejí z města Hranic přirozené centrum spádové
oblasti, obec s rozšířenou působností III. stupně. Nevhodné je komerční využití objektů
v centru města, ztráta přirozených funkcí centra města (shromažďovací, obchodní, kulturní,
společenské), vyprazdňování "města". Neexistence městského zdroje finančních prostředků
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 34/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
pro pokrytí vyšších nákladů stavebníků spojených s plněním požadavků státní památkové
péče.
Příležitostí je využití klidových a rekreačních zón podzámčí a předzámčí, zástavba
proluk a Komenského ulice, rizikem je nevyřešené vlastnictví hradeb, nadměrné a nevhodné
komerční využití objektů v centru města a s tím související vylidňování centra. ldeální stav ve
střednědobém horizontu - dokončení oprav a údržby všech nemovitých památek a dalších
objektů v historickém jádru. Je zpracovaná dokumentace na úpravu zámecké zahrady a studie
úpravy předzámčí.
Příklady obnovy
2007 - rekonstrukce sklepení hranického zámku - vybudování Zámeckého klubu
2008 - revitalizace zeleně židovského hřbitova, oprava ohradní zdi zámku
2009 - regenerace historického jádra II. etapa – rekonstrukce ulic Farní, 28. října,
Svatoplukovy, Školního náměstí, schodů "Turecký výpad"
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 35/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.11. Tělovýchova
Zpracoval:
Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Tel: 581 828 110, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Marta Pavelková, vedoucí oddělení školství
Tel: 581 828 112, e-mail: [email protected]
Sportoviště na území města:
Tělocvičny a sportovní haly, tenisové kurty, fotbalová hřiště, volejbalová hřiště, atletická
zařízení, koupaliště, squash, bikrosová dráha, lyžování.
Sportovní oddíly a kluby na území města:
Klub juda a účelové sebeobrany, Tělocvičná jednota Sokol Velká, Dětský jezdecký klub, NK
Femax Hranice, TONDACH, tenisový klub Hranice, TJ Sokol Hranice, TJ Cement Hranice,
Judo Femax Drahotuše, TJ Sigma Hranice, Kynologický klub Hranice, TJ Sokol Velká,
Automotoklub – Kemp Hranice, Aeroklub Hranice, ZŠ Nová Hranice – Mažoretky Panenky a
Pomněnky, SK Hranice – fotbalový oddíl, SK Hranice – oddíl atletiky, JUNÁK.
Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže – obsah:

Úhrada nájemného v tělocvičnách a halách na území města Hranic

Příspěvky na přímou podporu mládežnických oddílů a kroužků

Realizace oprav a modernizace hřišť na hranických sídlištích

Realizace architektonicko-dispoziční studie sportovního areálu v Žáčkově ulici

Grantové řízení
Zabezpečení volnočasových aktivit: Sportovní areál SK Hranice, Školní sportovní hřiště
při základních školách.
Sídlištní sportoviště v Hranicích:

Hromůvka – antukové hřiště, 2 asfaltová hřiště, šotolinová plocha se stolem na stolní
tenis

Kpt. Jaroše
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 36/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020

Cementářské sídliště – antukové hřiště, stůl na stolní tenis, koš na basket

Nádražní – Jaslo – hřiště na fotbal a volejbal

Sklený kopec - antukové hřiště na volejbal a basketbal, stůl na stolní tenis

Galašova – areál DDM, antukové hřiště

Nová ulice – antukové hřiště, asfaltová plocha se stoly na stolní tenis

Struhlovsko – hlavní hřiště – fotbal, basketbal, volejbal, stůl na stolní tenis, antukové
hřiště

Vrchlického – Mexiko – na basket

Pod nemocnicí – antukové hřiště

Rezkova – antukové a asfaltové hřiště

Zborovská

Jaselská – dvě branky

máje

Žáčkova – víceúčelové hřiště
Sportoviště v okolí:
Valšovice, Lhotka, Drahotuše, Slavíč
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 37/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.12. Městské kulturní zařízení
Zpracoval:
Helena Votavová, ředitelka Městského kulturního zařízení
Tel: 733 510 141, e-mail: [email protected]
Spolupracovali:
Ing. Eva Ondrová, ekonomka Městského kulturního zařízení
Tel: 581 828 172, e-mail: [email protected]
Hlavním účelem, k němuž je organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve
prospěch potřeb právnických a fyzických osob hrazené plně nebo částečně z příspěvku
zřizovatele.
Předmětem hlavní činnosti organizace je: veřejné předvedení audiovizuálních děl,
autorských děl, organizování a zajištění dalších kulturních, vzdělávacích a společenských
akcí, provozování hostinské činnosti, jako součást pořádaných akcí, nákup zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej, správa a provozování reklamních a propagačních ploch na
území města
Pracoviště: MKZ má dvě kanceláře. K pořádání kulturních programů slouží:

Zámecký klub (ve sklepeních zámku – Pernštejnské nám. 1), kapacita 65 - 100 míst
v závislosti na uspořádání sálu

Koncertní sál (Zámecká ul. 118), kapacita 200 osob

Letní kino (Teplická 258), kapacita cca 1.000 osob
U výše uvedených objektů je MKZ také pověřeno organizační správou a běžnou
údržbou.
Některé programy jsou realizovány ve spolupráci s jinými subjekty na základě
dohod pro jednotlivé akce i v jiných prostorách (Dvorana Zámku, Farní kostel, Divadlo
Stará střelnice, Sokolovna atp.) a exteriérech (Masarykovo náměstí, travnaté prostranství
před zámkem…) Za některými koncerty vážné hudby přepravujeme naše abonenty do
koncertních sálů v okolí, které skýtají odpovídající podmínky pro náročnější koncerty
(Beskydské divadlo Nový Jičín, Reduta Olomouc).
MKZ má dále ve správě výlepové plakátovací plochy v katastru města v počtu 17,
a to nejen jejich údržbu, ale i kompletní realizaci plakátovací služby pro veřejnost.
MKZ má 5 zaměstnanců na pracovní smlouvy, které činí celkem 4,75 úvazku, dále 5
Dohod o pracovní činnosti, každá v rozsahu dle aktuální potřeby, max. 0,5 úvazku - profese
zvukař, číšník, lepič plakátů, promítač.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 38/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Úklid je již druhým rokem řešen přes veřejnou službu, tedy bez finančních nákladů.
ZÁMECKÝ KLUB: - Návštěvnost:
2010…. 34 programů pro veřejnost - 1.963 diváků – průměrná návštěvnost: 58
2011…. 36 programů pro veřejnost – 2.296 diváků – průměrná návštěvnost: 64
LETNÍ KINO - Návštěvnost filmových projekcí:
2010 jen LK ………………….. 34 projekcí ………. 5.965 diváků ….. .průměr 175 diváků
2011 jen LK…………………… 29 projekcí……….. 3.108 diváků….. průměr 107 diváků
V koncertním sále probíhají pravidelné koncerty KPH (84 předplatitelů), dále je sál využíván
pro akce ZUŠ, zkoušky pěveckých sborů, divadelní představení pro školy, různé akce města
atp.
Hospodaření v letech 2009-2011:
2009
2010
2011
výnosy
5,939.200,30
5,199.224,91
5,199.224,91
náklady
5,648.076,35
4,954.059,30
4,645.062,38
výsledek
291.123,95
245.165,61
80.551,56
hospodaření
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 39/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.13. Městské muzeum a galerie
Zpracoval:
PhDr. Hana Svobodová, ředitelka Městského muzea a galerie
Tel: 581 601 160, e-mail: [email protected]
Základním dokumentem pro charakteristiku a popis činnosti Městského muzea a
galerie v Hranicích je zřizovací listina příspěvkové organizace z 1.11.2009. Ta vymezuje
hlavní účel a předmět činnosti, statutární orgán organizace, majetek, doplňkovou činnost,
dobu, na kterou je organizace zřízena a závěrečná ustanovení. Hlavním účelem, k němuž je
organizace zřízena je získávání, shromažďování, trvalé odborné uchovávání, evidování,
zpracovávání, konzervování, restaurování a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní
povahy. K Předmětu činnosti patří mj. vytváření a uchovávání systematických sbírek dokladů
k vývoji přírody a společnosti na území města Hranic, provádění odborného či vědeckého
výzkumu, zpřístupňování výsledků sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti veřejnosti
prostřednictvím veřejných služeb dle zákona č. 483/2004 Sb., vytváření stálých expozic a
jednorázových výstav ze svých sbírek na základě vlastní muzejní a galerijní koncepce a
s využitím zápůjček předmětů a písemností z jiných muzeí a institucí a od občanů,
poskytování odborných informačních a konzultačních služeb badatelům a veřejnosti a další.
Dotace rozpočtu organizace je poskytována zřizovatelem na provoz a mzdy a je
schvalována zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města.
Muzeum spolupracuje především s Odborem školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu MěÚ v Hranicích, a to jak při organizaci kulturních akcí, tak při realizaci
projektů města a při jednáních s radou a zastupitelstvem města. MMG stejně jako jiná muzea
spolupracuje s odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR. MMG
je členem Sekce muzeí olomouckého kraje a tato Sekce je součástí Asociace muzeí a galerií
ČR.
MMG spolupracovalo a spolupracuje s mnoha muzeí a galeriemi, především
vzájemnými zápůjčkami sbírkových exponátů pro výstavy a expozice, spoluprací a
konzultacemi odborných pracovníků. V oblasti archeologických výzkumů spolupracuje MMG
s NPÚ, ú.o.p. v Olomouci a Archeologickým centrem Olomouc. Velmi dobrá spolupráce se
odvíjí se Zemským archivem v Opavě-SOkA v Přerově. V rámci podpory turistického ruchu v
Olomouckém kraji je muzeum zapojeno v projektech Olomouc region Card, Rodinné pasy a
Senior pas. MMG spolupracuje s občany a různými formami (prezenčně, e-mailem i
telefonicky) poskytuje badatelské a informační služby veřejnosti. Spolupracujeme také se
školami všech typů, především formou animačních programů a komentovaných prohlídek.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 40/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
V muzeu jsou tyto pracovní pozice – ředitelka, kurátorka-konzervátorka, 2 průvodci,
uklízečka a na poloviční úvazek ekonomka; přepočtený počet úvazků činí 5,03 (aktuální stav
v únoru 2012). Mezi akce přitažlivé pro veřejnost patří vedle stálých expozic krátkodobější
výstavy s komentovanými prohlídkami a prezentacemi, Muzejní noci a koncerty. Postupně je
doplňováno vybavení konzervátorské dílny potřebným nářadím, nástroji a materiálem, aby
bylo vybudováno pracoviště, odpovídající potřebám MMG.
Do budoucna je nutno ve spolupráci s městem dopracovat lepší odvětrávání
pracoviště při práci s chemickými konzervačními látkami a vybudovat v zadním dvorním
traktu sklad výstavního mobiliáře. Nemělo by již dojít ke zmenšení plochy depozitářů, naopak
v případě reálné potřeby (při získání větších trojrozměrných předmětů) by měla existovat
možnost rozšíření úložných ploch. Odborným úkolem do budoucna je komplexní zpracování
produkce hranické dietrichsteinské fajánse formou katalogu a její prezentace formou
expozice nebo dlouhodobější výstavy. Determinuje nás nedostatek úložných prostor a
omezené finanční prostředky v rozpočtu organizace. I přes snahu čerpat část potřebných
finančních prostředků na muzejní aktivity z grantů, zůstává hlavní finanční tíha nadále na
zřizovatelích muzeí. Muzea nikdy nebyla výdělečnými subjekty a i v hospodářsky vyspělých
zemích jsou dotována. Současná finanční krize se dotýká i oblasti muzejnictví a kultury
obecně. I přes nutná finanční omezení, přinášející s sebou dočasnou redukci aktivit muzeí,
by měla zůstat zachována rozumná finanční rovina, která by udržela úlohu muzeí ve
sbírkotvorné oblasti (zachování kulturního dědictví) a v prezentační oblasti.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 41/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.14. Městská knihovna
Zpracoval:
Marie Jemelková, ředitelka Městské knihovny a Městského informačního
centra
Tel: 581 607 300, e-mail: [email protected]
Městská knihovna Hranice je kulturním, informačním a vzdělávacím zařízením města
Hranice. Jejím hlavním účelem je poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb (VKIS), uspokojování kulturních a informačních potřeb, napomáhá vzdělávání občanů
ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Městská knihovna Hranice je
koordinačním, integračním a metodickým střediskem pro 21 základních knihoven (pobočky)
v regionu Hranice. Plní také funkci pověřené knihovny pro výkon „regionálních funkcí“ ve
vlastním středisku a středisku Městské knihovny v Kojetíně (celkem pro 32 základních
knihoven).
Všechny dané služby poskytované v rámci regionálních funkcí včetně mzdy 1
pracovního úvazku jsou hrazeny finančním příspěvkem Olomouckého kraje.
Součástí Městské knihovny Hranice je pracoviště městského informačního centra
(MIC) s městským evropským informačním střediskem (MEIS) a sezónní průvodcovskou
službou po městské památkové zóně a na věž Staré radnice.
Městská knihovna a její pracoviště MIC/MEIS jsou členy svých profesních sdružení
(SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků, SKAT – Sdružení uživatelů knihovního
systému
LANius-CLAVIUS,
A.T.I.C.
–
Asociace
turistických
informačních
center,
CzechTourism), kdy toto členství přispívá k profesnímu růstu zaměstnanců a ke
kvalitnějšímu rozvoji celé organizace. Výrazným přínosem je spolupráce s mnoha převážně
neziskovými organizacemi ve městě i v okolním regionu, která přináší oboustranné
obohacení činnosti a vzájemnou pomoc v kulturních a vzdělávacích aktivitách.
Činnost městské knihovny a MIC/MEIS zajišťují zaměstnanci v celkovém počtu
úvazků 6,87 + 1 pracovní úvazek pro výkon RF – aktuální stav. Provoz knihovních poboček
v místních částech města, průvodcovská služba a sezónní topení je zajišťováno dohodami o
pracovní činnosti.
Za uplynulá období městská knihovna a její pracoviště (MIC/MEIS, pobočky) vedle
plnění svého základního poslání – poskytování všech VKIS výrazně obohatily život občanů
v oblasti kulturní, vzdělávací i vlastivědné svými vlastními nadstandardními aktivitami. Byla
založena tradice jazzového festivalu a realizována v 5 ročnících, pod záštitou knihovny
pracovalo mnoho let občanské sdružení Kruh přátel hudby, patří sem i desítky besed-
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 42/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
přednášek, klubové pořady se spisovateli, cestovateli, hudebníky, putovní výstavy, minikurzy
pro znevýhodněné skupiny občanů, soutěže prostřednictvím internetu, které přesáhly náš
region aj. periodické vzdělávací akce zaměřené převážně na děti a studenty nebo seniory.
Finančně náročnější akce zajišťovány formou grantových projektů.
I v technické a technologické oblasti městská knihovna včetně jejích poboček dosáhla
řady pozitivních vývojových změn a zlepšení. Zrealizovala kompletní administrativní přípravu
pro naplnění Projektu internetizace knihoven (PIK) pro 21 knihovních poboček v regionu a
následně byl tento projekt realizován (= do každé pobočky byl zaveden veřejný internet s
tiskárnou), městská knihovna přešla na nový knihovní program Clavius, zavedla systém online služeb v rezervování, upomínkovém systému formou sms či e-mailu a další služby
v MVS, prodlužování výpůjček aj. informační služby, podílí se na tvorbě Souborného
katalogu ČR, provozní doba knihovny rozšířena o 3 hodiny (aktuálně r. 2011 z provozních
důvodů snížena o 2 hodiny).
Pět knihovních poboček bylo po rekonstrukci vybaveno kompletně novým nábytkem,
na pobočce v Drahotuších zaveden automatický knihovní systém Clavius propojený
s kmenovou knihovnou (grant VISK 3), průvodcovská služba rozšířena o přístup na věž
Staré radnice, v městské knihovně a MIC reorganizován interiér podle aktuální potřeby
provozu, doplněn novým nábytkem a obnovou PC, ve spolupráci s odborem správy majetku
provedena kompletní asanace zdiva v MIC bez přerušení provozu, pro další zkvalitnění
služeb byl modernizován stávající knihovní systém, kladen důraz na on-line služby.
Zásadní prioritou dalšího rozvoje knihovny je i nadále orientace na kvalitní a pohotové
služby, z nichž některé jsou již dnes díky využívání informačních technologií dostupné 24
hodin. I přes negativní vývoj veřejných rozpočtů posledních uplynulých období usilujeme, aby
městská knihovna i její pobočky byly příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení
volného času i setkávání všech generací a místem reflektujícím požadavky veřejnosti na
moderní funkční i estetické prostředí.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 43/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.15. Bydlení a obytné prostředí
Zpracoval:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí oddělení investic odboru správy majetku
Tel: 581 828 200, e-mail: [email protected]
K 31.12.2011 mají Hranice dle evidence obyvatel 19 017 obyvatel. Problematikou
bydlení a obytného prostředí se zabývá odbor správy majetku a odbor životního prostředí.
Odbor správy majetku zajišťuje správu a evidenci domů, zabezpečuje ve spolupráci
s právním zástupcem města prodej bytového fondu, vede na svěřeném úseku inventury
domů. Odbor správy majetku zajišťuje i výstavbu a rozvoj města v rámci oddělení investic.
Odbor životního prostředí řeší problematiku obytného prostředí, tj. péči o zeleň,
úpravu venkovních ploch, správu a budování dětských hřišť.
Stávající zástavbu je možno rozdělit na dvě skupiny:
1. hromadné bydlení v bytových domech je představováno především sídlišti
Struhlovsko, kpt. Jaroše, Hromůvka, Cementářské sídliště, Nová , Galašova a Na Hrázi a Tř.
1. Máje.
V roce 2006 byla zahájena za podpory finančních zdrojů z Ministerstva pro místní
rozvoj výstavba technické infrastruktury pro 42 bytových jednotek v lokalitě Pod
Cementářským sídlištěm. Dotace byla poskytnuta ve výši 2 007 tis. Kč.
Samostatnou problematikou je bydlení seniorů. Město je zřizovatelem domova
důchodců na ul. Jungmannova. V průběhu roku 1999 – 2001 probíhala také výstavba domu
s pečovatelskou službou, kde vzniklo 32 bytových jednotek určených převážně pro starší
spoluobčany. Investiční náklad na tuto stavbu činil 33 446 tis. Kč, poskytnutá státní dotace
byla ve výši 18 000 tis. Kč.
V současné době má město zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu
bytového domu Pod Cementářským sídlištěm o 28 bytových jednotkách (vydáno stavební
povolení). Od roku 2009 probíhá výstavba 18 bytových jednotek na Cementářském sídlišti,
investor pan Dostál.
2. bydlení v rodinných domech je soustředěno zejména ve staré zástavbě
v severní a severozápadní části města, Skleném kopci a nově v lokalitě U Kostelíčka, Pod
Hůrkou, Pod Bílým kamenem a Pod Křivým. Dále pak zástavba rodinnými domy převažuje i
ve všech místních částech.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 44/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Výdaje v období 2005 -2010 v oblasti bydlení:
Výdaje 2005:
Výstavba technické infrastruktury v ulici Dobrovského
-
projektová dokumentace odvodnění ulice Jungmanovy
250 tis. Kč
Výdaje 2006:
výstavba technické infrastruktury pro bytovou zástavbu
-
splašková kanalizace
-
dešťová kanalizace
-
plynovod
-
komunikace, chodníky a parkoviště
Celkové náklady:
-
rekonstrukce kanalizace v ulici Komenského
6.200 tis Kč
1.400 tis. Kč
V letech 2006 – 2010:
-
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Skalní 1.100 tis. Kč
Výdaje 2007:
-
zpracování projektové dokumentace dešťová kanalizace ulice Zahradní
Drahotuše
-
zpracování projektové dokumentace dešťová a splašková kanalizace Pod
Hůrkou
Výdaje 2008:
-
zpracování projektové dokumentace komunikace Pod Bílým kamenem
-
projektová dokumentace komunikace pro bytové domy Pod Cementářským
sídlištěm
-
140 tis. Kč
projektová dokumentace splašková a dešťová kanalizace Pod Křivým
2.055 tis. Kč
-
dešťová kanalizace ulice Zahradní, realizace
8.700 tis. Kč
-
odvodnění ulice Jungmanova – kanalizace
3.000 tis. Kč
-
PD bytový dům Pod Cementářským sídlištěm 28 b.j.
700 tis. Kč
-
PD ulice Potštátská chodník a vodovod
170 tis. Kč
-
PD komunikace Pod Křivým (nemožnost dořešení majetkoprávních vztahů,
Výdaje 2009:
akce pozastavena, podklady předána OSM
Vydání / Změna: 1/0
220 tis. Kč
Strana / Stran: 45/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
výstavba parkoviště sídliště Jaselská
-
1.600 tis. Kč
Výdaje 2010:
-
plynofikace místní části Valšovice
-
zasíťování lokality Nad Vápenkami, ulice Tyršova
10.000 tis. Kč
200 tis. Kč
V rámci regenerace panelových sídlišť byly zajištěny akce:
Sídliště Hromůvka (2006 - 2010) – výdaje celkem 19.710 tis. Kč, dotace 8.000 tis. Kč.
vybudování parkoviště a zpevněné plochy – PD, oprava chodníku, zpracování
-
studie regenerace, zpracování DUR + DSP I. etapa, regenerace I. etapy (1.
části), zpracování DUR + DSP II. etapa, regenerace I. etapa – 2. část,
regenerace II. etapa.
Sídliště Galašova a Na Hrázi (2008 – 2011) – celkové výdaje 9.750 tis. Kč, dotace 4.000
tis. Kč.
regenerace sídliště Galašova a Na Hrázi (studie), zpracování DUR + DSP - I.
-
etapa , regenerace I. etapa (dotace), zpracování DUR + DSP – II. etapa,
podána žádost o dotaci pro rok 2012.
Sídliště Nová (2005) – celkové výdaje 1.300 tis. Kč
revitalizace zeleně, zpevněných ploch, kontejnerových stání, dětské hřiště
-
Sídliště Kpt. Jaroše (2004 – 2005) – celkové výdaje 1.900 tis. Kč
víceúčelové sportovní hřiště
-
V rámci řešení bytové problematiky město spolupracuje s organizacemi:
-
Ekoltes Hranice, a.s. – správce bytového fondu města,
-
Stavební bytové družstvo v Hranicích – vlastnictví a správa části bytového
fondu města,
-
Občanské sdružení Moravská brána – spoluinvestor bytové výstavby v ulici
Skalní (Jižní),
-
Stavební bytové družstvo Moravská brána – bude společně s městem
zajišťovat výstavbu bytového domu na Kpt. Jaroše.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 46/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
V současnosti je nejproblematičtější otázkou stanovení priorit, chybějící dlouhodobá
koncepce bytové výstavby – v oblasti bytové výstavby považujeme za prioritní přípravu
pozemků určených k bytové zástavbě, tj. výstavbu technické infrastruktury.
Za ideální stav ve střednědobém horizontu lze považovat výstavbu cca 50 b.j. za rok,
výstavba technické infrastruktury v lokalitách pro výstavbu rodinných domů.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 47/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.16. Ekonomika a zaměstnanost
Zpracoval:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí oddělení investic odboru správy majetku
Tel: 581 828 200, e-mail: [email protected]
Oblastí ekonomiky (není zde myšlena ekonomika správy města) a zaměstnanosti se
zabývá v převážné míře odbor správy majetku města.
Ideální stav ve střednědobém horizontu je snížení nezaměstnanosti v regionu na 4 –
5 %.
Nejproblematičtější otázky řešené v současnosti:
-
nezaměstnanost,
-
nedostatečná právní ochrana podnikatelů,
-
nedostatek finančních prostředků na projektu zaměstnanosti,
-
zhoršování kvality životního prostředí nedostatek zasíťovaných ploch pro bydlení,
nedobudovaná technická infrastruktura v některých lokalitách (oddílná kanalizace
v lokalitě Pod Hůrkou, Pod Křivým, Velká, Pod Bílým Kamenem) neúplné kulturní
a sportovní zázemí.
V rozpočtu města nejsou přímo vyčleněny finanční prostředky na zaměstnanost a
podporu místní ekonomiky. Město se v minulých letech snažilo zlepšovat ekonomickou
situaci podporou podnikatelských aktivit ve městě. Byl to zejména projekt „Průmyslová zóna
Drahotuše – Struhlovsko“.
Město Hranice je od roku 2010 zapojeno do projektu ET-struct (EconomicEducational
Territorial Structure). Projekt ET-Struct je zaměřen na hledání inovačních nástrojů ve
vzdělávání mladých lidí a jejich začleňování na trh práce. Dále se v rámci projektu bude
sledovat vývoj ekonomické vzdělávací a školící infrastruktury, integrované systémy řízení a
nástroje, školení školitelů, politiků, pilotní investice. Implementace projektu bude realizována
na základě úzké spolupráce mezi partnery Města Hranice, což jsou Střední průmyslová škola
Hranice, Úřad práce, Hospodářská komora Přerov, Olomoucký kraj a další instituce
začleněné do struktury projektu. Výstupem bude vytvoření systému, který umožní
absolventům snáze najít práci a být aktivními účastníky trhu práce.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 48/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.17. Místní části
Zpracoval:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí oddělení investic odboru správy majetku
Tel: 581 828 200, e-mail: [email protected]
Hranice jsou střediskem osídlení se spádovým územím, které pokrývá východní
polovinu okresu Přerov. Rozloha Hranic včetně území místních částí činí přes 52 km 2. Podle
výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1.1.2001 žilo na území města Hranic 19 947 trvale
bydlících obyvatel. Hranice jsou aglomerací tvořenou devíti místními částmi.
Od roku 2003 fungují v jednotlivých místních částech osadní výbory, které vznikly
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
Hranice I – město
Jsou největší částí a zároveň centrem, do kterého se sjíždějí lidé za prací, jsou zde
soustředěny mateřské, základní a střední školy, nachází se zde větší obchodní síť i kulturní
a sportovní zázemí.
Hranice II – Lhotka
Velmi malá část s cca 75 obyvateli, rozvoj je limitován dopravní polohou a
jednostrannou obytnou funkcí. Na území obce jsou významné zdroje pitné vody. Obec má
vodovod a je plynofikována.
Hranice III – Velká
Středně velká část, jejíž počet obyvatel se pohybuje okolo 500 osob. Ve vedlejší obci
Hrabůvka se nachází kamenolom, který ovlivňuje život v části Velká, neboť doprava
z kamenolomu je vedena po státní silnici procházející přímo středem Velké.
Hranice IV – Drahotuše
Největší místní část s téměř 1 500 obyvateli, svým charakterem spíše malé městečko
než klasická vesnice – s náměstím a měšťanskými domy na něm, hlavní třídou, dříve se
statutem města. Nachází se zde mateřská škola i základní škola se školní jídelnou, je zde
rovněž hřbitov sloužící i pro okolní obce. Drahotuše byly v roce 1996 - 97 plynofikovány, jsou
zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu, distribuční síť NN je postupně společností
ČEZ, rekonstruována. Drahotuše jsou od roku 2009 odkanalizovány. Kanalizace byla
vybudována společností Vak.
Město Hranice v rámci této akce vybudovalo dešťovou
kanalizaci v ulici Zahradní za cca 9 mil. Kč.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 49/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Hranice V – Rybáře
Osada na břehu Bečvy čítající několik trvale obydlených usedlostí. Nachází se zde
areál firmy Pony expres, ve kterém se vyrábí spací nástavby na nákladní automobily. Tato
místní část je napojena na Hranice přes silnici I/47 do nedávné doby velmi problematickým
křížením. Malá okružní křižovatka usnadňuje výjezd z této místní části stejně jako z místní
části Drahotuše.
Hranice VI – Valšovice
Obec, která je od Hranic oddělena katastrem obce Teplice nad Bečvou.
V současnosti má okolo 140 obyvatel a jejich počet mírně klesá. Obec má vybudovaný
vodovod i kanalizaci, v roce 2010 byla ukončena plynofikace. Na jejím katastru se nachází
se areál Školního polesí Střední lesnické školy v Hranicích.
Hranice VII - Slavíč
Menší část při silnici I/47 mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. Silnice I/47,
která prochází touto místní částí, značně ztěžuje život místních obyvatel a má negativní vliv
na jejich životní prostředí. Částečně došlo k utlumení dopravy vybudováním dálnice D1 a
protihlukových stěn v obydlené části. Na katastru obce se nachází technická památka –
železniční tunel z roku 1845. Obec je napojena na veřejný vodovod, plynofikována. Není zde
veřejná kanalizace. V roce 2011 byla ukončena výstavba azylového domu pro rodiče
s dětmi.
Hranice VIII – Středolesí
Malá obec nacházející se na hřebenu Oderských vrhů, součást tzv. Sudet, od Hranic
vzdálená asi 10 km. Obec leží na hranici s vojenským výcvikovým prostorem Libavá.
V současnosti má okolo 50 obyvatel a v současné době je spíše místem pro rekreaci.
Nachází se zde školský pobytový areál „Škola v přírodě“, v současné době již nevyužívaný.
Obec je napojena na veřejný vodovod se dvěma zdroji, má kanalizační síť zaústěnou do
soustavy biologických rybníků.
Hranice IX – Uhřínov
Malá část ležící na cestě do Středolesí, od hranic vzdálena 7 km. Počet obyvatel se
pohybuje okolo 70 osob. Uhřínov nemá veřejný vodovod ani kanalizaci. Zásobování pitnou
vodou je řešeno ze soukromých studní. Nachází se zde lyžařský vlek.
Optimálním stavem ve střednědobém časovém období je zajištění technické
infrastruktury ve všech místních částech, dobré dopravní dostupnosti – napojení na Hranice,
dostatečná občanská vybavenost.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 50/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
4. Souhrnná SWOT analýza
SWOT analýza (vnitřní analýza – definující silné a slabé stránky, vnější analýza –
definující příležitosti a ohrožení) představuje nástroj k popisu území a aktivit v něm
probíhajících. Neměla by však hledat řešení vedoucí ke zlepšení tohoto stavu. Ve SWOT
analýze je shrnuta analýza hlavních tendencí současného hospodářského a sociálního
vývoje města. Ten je vyjádřen v situačních analýzách a vymezuje východiska pro
formulování strategie rozvoje města. Doplňující náměty analýzy vnitřního a vnějšího
prostředí byly mimo situačních analýz získány během veřejných projednání s veřejností.
SWOT analýza je metoda celkového vymezení nejpodstatnějších silných stránek a
problémů Hranic. Vychází ze zmapování situace v jednotlivých kapitolách a identifikuje
základní faktory, jenž jsou v další části základem pro formulaci prioritních os a jejich vize,
priorit, záměrů, opatření a jednotlivých aktivit Programu. V případě silných a slabých stránek
se SWOT analýza zabývá vnitřním prostředím města. Příležitosti a ohrožení popisují
z hlediska dalšího směřování Hranic vnější nebo klíčové faktory budoucího rozvoje.
Silné stránky:
oblast
Priorita 1
- maloplošná zvláště chráněná území a lokality Natura 2000 v okolí,
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, Helfštýn, Lázně Teplice
nad Bečvou
- kvalita lesů v majetku města, opakovaná certifikace lesů města
zavedený systém třídění odpadů, včetně bioodpadů, sběrný dvůr,
kompostárna
- masivní výsadba dřevin (náhradní výsadba z dálnice)
-
Priorita 2
- dostatečné kapacity inženýrských sítí (vedení dálkových spojů územím
Moravské brány) a rozsáhlé a kvalitní surovinové zdroje
- tradice strojírenské výroby a výroby stavebních materiálů a s tím související
kvalifikovaná pracovní síla v těchto odvětvích
- zpracované strategické dokumenty z oblasti cestovního ruchu (Marketingová
studie cestovního ruchu, Analýza potenciálu CR regionu Hranicko) ->
Program rozvoje CR Olomouckého kraje 2011 – 2016
- společná koordinace cestovního ruchu
- dostatečná nabídka SŠ ve městě
- zavedení QMS dle normy ISO 9001, zvyšování transparentnosti
rozhodovacích procesů a postupná elektronizace všech postupů
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 51/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
- dokončený přechod od orgánu státní moci k úřadu vykonávajícího službu
pro všechny své klienty – občany a stát; naplňování zákaznického přístupu
Priorita 3
- existence Divadla Na Staré střelnici, přidat MKZ, muzeum, galerie, MIC ...
- dobrá dopravní dostupnost: napojení na evropskou síť silnic a železnic,
napojení Hranic na dálnici D1 směr Olomouc a Ostrava
- průvodcovská služba po MPZ, existence městské naučné trasy a
zrekonstruované centrum a přilehlé ulice v MPZ
- finanční podpora města subjektům v oblasti kultury, sportu a životního
prostředí
- existence a modernizace sportovišť
Priorita 4
- existence zařízení města a nestátních neziskových organizací poskytujících
sociální služby (senioři, zdravotně postižení, rodiče s dětmi, sociálně
znevýhodnění)
- poskytování sociálních služeb a sociální začleňování
- existence městské policie
Slabé stránky:
oblast
Priorita 1
- nekvalitní kanalizace v některých místních částech Hranic (Velká)
- nedostatek napojení na kanalizaci, neexistence inženýrských sítí v některých
místech města – kanalizace,
- - hospodaření s dešťovou vodou
- - zvýšení znečišťování vodních toků odlehčovanými vodami
- - Zvýšené nároky na rekonstrukce kanalizace
- nedostatečná protipovodňová ochrana města Hranic
- kvalita ovzduší v Moravské bráně (prašnost)
- hlukové a emisní zatížení obyvatelstva z komunikace I/35, železnic a ostatních
silnic v Hranicích
Priorita 2
- vysoká nezaměstnanost oproti průměru v ČR, nižší průměrná mzda v rámci
krajů v ČR
- nedostatek vhodných městských cyklotras a cyklostezek
- špatný stavebně technický stav některých zařízení pro kulturní a volnočasové
aktivity
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 52/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Priorita 3
- nedostatečná infrastruktura a komunikace v lokalitách s probíhající výstavbou
bytových a rodinných domů, které nezajišťují odpovídající příjezd a možnosti
dopravy
- nedostatek počtu parkovacích míst na území města
- neexistence možnosti finančního příspěvku vlastníkům objektů, které nejsou
kulturní památkou ČR, ale podléhají režimu výkonu státní památkové péče
(umístěním v památkově chráněném území)
- neexistence městského architekta, který by architektonicky řešil stavby
realizované městem – urbanistická koncepce
Priorita 4
- neexistence koncepce a absence sociálního bydlení (startovací byty)
- nedostatečné financování sociálních služeb
Příležitosti:
oblast
Priorita 1
- suchá nádrž Teplice nad Bečvou a rozšíření jezu na Bečvě v Hranicích
- společně s KÚ Olomouckého kraje postupovat při tvorbě Integrovaného
systému nakládání s odpady
- využití dotačních titulů při získávání finančních prostředků
Priorita 2
- vybavení škol a jejich zázemí
- zvyšování atraktivity turisticky zajímavých míst
- podpora společných projektů (škola – město – úřad práce – podnikatelé)
- další elektronizace městského úřadu s využitím dotace na vybudování
Technologického centra a zavedení modelu Start Plus
Priorita 3
- zřízení funkce městského architekta
- realizace projektu zámecké zahrady, vytvoření klidového zázemí a místa pro
odpočinek a relaxaci
- regenerace sídlišť, sportovních a kulturních zařízení
- zlepšení zázemí pro MIC (rozšíření)
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 53/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
- koordinace společensko-kulturních akcí
- budování cyklotras
- dokončení regenerace MPZ
Priorita 4
- preventivní působení na veřejnost (děti, mládež, senioři)
- rozšíření městského kamerového systému a pořízení radarů na měření
rychlosti vozidel
- využití a rozšíření veřejné a dobrovolnické služby
Ohrožení:
oblast
Priorita 1
- nedostatečná protipovodňová opatření a varovné systémy
- prašnost a hluk
Priorita 2
- přetrvávající finanční krize
- snižování výnosů daňových příjmů a dotací na výkon státní správy
- špatná legislativa
- nevyjasněnost dalšího směřování a organizace veřejné správy v ČR
- omezené finanční možnosti
- růst míry nezaměstnanosti – zhoršení ekonomické a sociální situace občanů,
nárůst kriminality
Priorita 3
- přetížení dopravy a parkování v historickém jádru a na některých sídlištích,
jejich nepřístupnost pro sanitky a požární vozidla
- snižování počtu obyvatel
- snižování finančních prostředků – ohrožení společenského, kulturního a
sportovního vyžití ve městě
- nevyhovující technický stav kulturních a sportovních zařízení
- nárůst soc. patologických jevů jako důsledek provozování hracích automatů
na území města Hranice
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 54/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Priorita 4
- absence útulku pro zvířata
- sociální začleňování a soužití
- vzdálení výkonu státní správy občanům v oblasti sociální a obtížné řešení
sociální situace občanů
Souhrnná SWOT analýza vychází z podrobných SWOT analýz jednotlivých prioritních oblastí.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 55/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Strategická část
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 56/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
5. Prioritní osy
Řídící tým určil na základě zpracované SWOT analýzy města čtyři prioritní osy, pro které
je Program zpracován. Pro každou prioritní osu pak vymezil záměr, tj. definici stavu, kterého
by se mělo úspěšným naplněným Programu v průběhu období devíti let v Hranicích
dosáhnout.
Řídící tým města Hranic identifikoval následující čtyři prioritní osy:
1.
Zdravé životní prostředí
2.
Příznivé podmínky pro podnikání
3.
Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kultury, sport, volný čas a
dopravu
4.
Bezpečné a přívětivé životní prostředí
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 57/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
5.1. Struktura strategické části
K dosažení záměrů by měla směřovat realizace konkrétních rozvojových
projektů, vymezených v logické struktuře prostřednictvím priorit, opatření a aktivit.
Obr. 1: Struktura strategické části
Souhrnná SWOT
Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Prioritní osa 4
Záměr
Záměr
Záměr
Záměr
Opatření 1
Vydání / Změna: 1/0
Opatření 2
Aktivita 1
Aktivita 1
Aktivita 2
Aktivita 2
Aktivita 3
Aktivita 3
Strana / Stran: 58/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
5.2. Prioritní osa 1: Zdravé životní prostředí
Záměr 1.1 Ochrana území před povodněmi
Opatření 1.1.1 Zlepšení ochrany obyvatelstva před povodněmi významných vodních toků i
menších přítoků. Zlepšení ochrany před místními povodněmi, vznikajícími v důsledku
opakovaných bouřek a extrémních dešťů na malém území.
Aktivity:
1.1.1.1 spolupracovat s Povodím Moravy s.p. a lesy ČR při zpracování studie přírodě
blízkých protipovodňových opatření na Bečvě „Pobečví“, následná příprava a
realizace těchto opatření
1.1.1.2 podporovat realizaci suchého poldru Teplice nad Bečvou
1.1.1.3 podporovat stavbu – rozšíření jezu v Hranicích na Bečvě o 1 segment, včetně
rybího přechodu na levém břehu Bečvy
1.1.1.4 spolupodílet se na realizaci lokálních protipovodňových opatření na Q100 (hrázky,
valy, malé retenční plochy, zkapacitnění ploch pro odvedení vod v k.ú. Lhotka u
Hranic, Drahotuše, Hranice, Velká)
1.1.1.5 podporovat společný projekt 23 obcí Hranicka – varovné systémy před povodněmi
(digitální povodňový plán, SMS, srážkoměry, interaktivní mluvící zařízení, limnigrafy)
1.1.1.6 při a po rekonstrukci Parku Čs. legií spolupracovat s Povodím Moravy s.p. v rámci
vyhlídek nad Bečvou (možné navýšení ohrázování Bečvy v parku od 30 do 90 cm)
1.1.1.7 realizovat světelnou informační tabuli (e), umístěnou na veřejné budově –
informování občanů o povodňových stavech + zveřejňovat informace na webových
stránkách města
1.1.1.8 spolupráce s Českým rybářským svazem při odbahnění rybníků
1.1.1.9 spolupracovat se zemědělci při ochraně půdy před erozí – docílit setí
širokořádkových plodin po vrstevnici a ochranných vegetačních pásů na okraje polí
1.1.1.10 při provádění staveb Města Hranic, jejich změn, nebo změn jejich užívání, zajistit
vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod, vzniklých dopadem
atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem
1.1.1.11 zkapacitnit odvodňovací příkopy (např. v lokalitě Pod Křivým, Velký Drahotuch, Pod
Hůrkou – Bezejmenný potok)
1.1.1.12 zlepšení stavebně-technického stavu Drahotušského potoka (most Jednota – most
Nádražní, Záchalupčí)
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 59/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Záměr 1.2 Zlepšování kvality ovzduší, ochrana obyvatel před hlukem
Opatření 1.2.1 Zlepšení kvality ovzduší především snížením prašnosti, sekundární prašnosti.
Omezení hlučnosti ze silnic, drah a střelnice Pod Hůrkou
Aktivity:
1.2.1.1 udržitelnost monitorovacího systému kvality ovzduší, daný projektem „Čisté ovzduší
pro Moravskou bránu“, včetně umístění a provozování 1 měřícího systému
1.2.1.2 realizovat světelnou informační tabuli (e), umístěnou na veřejné budově –
informování občanů o aktuální smogové situaci + zveřejňovat informace na
webových stránkách města
1.2.1.3 podporovat snížení automobilové dopravy - tranzit Hranicemi na silnici 1/35,
podporovat Palačovskou spojku
1.2.1.4 podporovat výstavbu plničky plynu pro automobily
1.2.1.5 podporovat vybudování elektropřípojek pro elektroautomobily a elektrokola
1.2.1.6 zřídit nízkoemisní zónu v centru města
1.2.1.7 podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (solární kolektory, tepelná
čerpadla na ohřev vody a vytápění)
1.2.1.8 podporovat snižování tepelných ztrát budov
1.2.1.9 zklidnit dopravu v centru města (Masarykovo nám., Pernštejnské nám.) a zvážit
možnost vytvoření pěší zóny v MPZ po roce 2016
1.2.1.10 zvyšování kvality povrchu parkovišť (snižování prašnosti)
1.2.1.11 podporovat environmentálně šetrnou dopravu hromadnou i soukromou (autobusy na
plyn, elektřinu, elektrokola pro úředníky a Městskou policii)
1.2.1.12 podporovat vybudování vlakové vlečky do areálu CTParku na Olomoucké ul.
1.2.1.13 usilovat o realizaci protihlukových opatření z dopravy (i ve vztahu k lázním
v Teplicích nad Bečvou)
1.2.1.14 usilovat o vymístění střelnice Pod Hůrkou na odlehlejší místo mimo obytnou
zástavbu
1.2.1.15 pokračovat v realizaci návrhové části Programu ke zlepšení kvality ovzduší
1.2.1.16 usilovat o snížení prašnosti z přepravy sypkých materiálů nákladními automobily –
oplachtování nákladů
1.2.1.17 pravidelně provádět zvýšenou očistu komunikací, vedoucí k zabránění sekundární
prašnosti
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 60/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Záměr 1.3 Zvyšování kvality vod
Opatření 1.3.1 Zlepšení kanalizační sítě ve městě i přesto, že Město Hranice jako
aglomerace č. 243 splňuje směrnici 91/271/EHS, tzn. Město Hranice je napojeno na
vyhovující ČOV a je odkanalizováno více než 85% obyvatel aglomerace. Z hlediska
směrnice 91/271/EHS je však nezbytně nutné řešit i připojování dalších obyvatel na
kanalizaci v těch případech, kdy je splněn princip nákladové efektivnosti společného řešení
z hlediska čištění a shromažďování odpadních vod. Zlepšení kvality pitné vody pro občany.
Aktivity:
1.3.1.1 dokončit akci Mikroregionu Hranicko „Skupinový vodovod Potštátsko“, včetně
napojení obyvatel Středolesí a Uhřínova na vodovod
1.3.1.2 rekonstrukce stávající jednotné kanalizace ve Velké. Vybudovat novou splaškovou
kanalizaci ve Velké – povodí potoku Splavná (stavební povolení prodlouženo)
1.3.1.3 dokončit dešťovou kanalizaci v místní části Rybáře
1.3.1.4 realizovat splaškovou a dešťovou kanalizaci v ulici Kropáčova, Tesaříkova
1.3.1.5 budovat kanalizaci v lokalitách pro plánovanou výstavbu rodinných domků (zejména
Pod Hůrkou, Pod Křivým, Pod Bílým kamenem)
1.3.1.6 realizovat splaškovou kanalizaci v ul. Pivovarská v Drahotuších
1.3.1.7 realizovat dešťovou kanalizaci v ul. Svatoplukova, Novosady v Drahotuších
Záměr 1.4 Péče o krajinu, ochrana zvířat
Opatření 1.4.1 Zlepšení kvality městské zeleně a městského hřbitova, včetně mobiliáře,
propagace objektů veřejného městského prostoru, udržování kvalitních městských lesů,
ekoporadenství, vlastní útulky pro zvířata
Aktivity:
1.4.1.1 dokončit revitalizaci Parku Čs. Legií v roce 2012
1.4.1.2 dokončit pasportizaci městské veřejné zeleně, včetně zeleně na hřbitovech
1.4.1.3 obnovovat dožívající, nebo zastaralou městskou zeleň (např. v rámci regenerace
sídlišť, přestárlé lípy na Tř. 1. máje, obnovit zeleň v letním kině a na hřbitovech)
1.4.1.4 podporovat další výsadby alejí a stromořadí v krajině
1.4.1.5 podporovat výsadby dřevin a keřových pater v intravilánu města kolem komunikací
(jako významný hygienický prvek v urbanizovaném prostoru – odhlučnění, pohlcuje
prach, produkce kyslíku, stín pro pobyt např. na lavičkách…)
1.4.1.6 podporovat Hranice jako přívětivé město pro chodce (doplnění laviček a odpadkových
košů na hlavních trasách pro chodce)
1.4.1.7 příprava a zavedení systému veřejných WC.
1.4.1.8 podporovat Hranice jako přívětivé místo pro seniory – podporovat nové relaxační a
sportovní veřejné lokality pro seniory a osoby se sníženou schopností pohybu
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 61/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
1.4.1.9 vybudovat tematicky informační okruh pro pěší s důrazem na životní prostředí
(informační interaktivní panely a lavičky. Trasa např.: Park Čs. legií, Bečva, Velička,
Ludina, Mauzoleum, hřbitov ul. Hřbitovní, arboretum SLŠ, památná lípa Galašova
ulice, zámecký park, rybník Kuchyňka)
1.4.1.10 realizace
ekoporadny
města
Hranic,
spolupráce
při
realizaci
projektu
Environmentálního centra
1.4.1.11 podporovat vybudování útulku pro odchycená/opuštěná zvířata
1.4.1.12 dále podporovat environmentální indikátory v rámci staveb města Hranic
1.4.1.13 podporovat odchyt divokých holubů ve městě, včetně sběru vajec
1.4.1.14 podporovat realizaci a obnovu dětského mobiliáře dle evropských norem
1.4.1.15 spolupracovat se záchrannou stanicí pro handicapované živočichy
1.4.1.16 podporovat ekologickou výchovu (Den bez aut, Týden mobility, výstavy atd.)
1.4.1.17 realizovat revitalizaci hřbitova na ul. Hřbitovní dle studie proveditelnosti
1.4.1.18 realizovat rekonstrukci areálu bývalého zahradnictví na ul. Hřbitovní dle studie
proveditelnosti
1.4.1.19 pokračovat v účasti v certifikačním procesu pro městské lesy
1.4.1.20 spolupráce se správci zaplevelených břehů toků nepůvodními rostlinami (křídlatka
japonská, křídlatka sachalinská)
1.4.1.21 po vybudování nové kanalizace na ul. Kropáčova realizovat revitalizaci ulice
Kropáčova a Mostní (je DÚR a DSP)
1.4.1.22 revitalizovat neupravená prostranství s cílem lepšího využití veřejného prostoru
(ozelenění, lavičky…)
Záměr 1.5 Zkvalitňování systému nakládání s odpady
Opatření 1.5.1 Zastupitelstvo města Hranic schválilo v říjnu 2011 účast Města Hranic
v Integrovaném systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji a schválilo podpis
starostky města na Memorandu.
Nutné motivovat občany k vyššímu třídění odpadů. Zásada: omezovat odpady, minimalizovat
skládkování, max. využít odpady, dotřiďovat, spalovat.
Aktivity:
1.5.1.1 spolupracovat s Krajským úřadem Olomouckého kraje v rámci Integrovaného
systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji
1.5.1.2 snížení a postupné omezení zavážení skládky na Jelením kopci komunálním
odpadem s velkým podílem nevytříděných komodit
1.5.1.3 rozšiřovat počet míst na třídění odpadu s cílem snížení docházkové vzdálenosti
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 62/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
1.5.1.4 plnění plánu odpadového hospodářství 2011-2021
1.5.1.5 realizovat podzemní kontejnery pro třídění tam, kde je to možné, především v rámci
revitalizace sídlišť a nových stavebních celků
1.5.1.6 vytvořit a zavést motivační systém pro občany s cílem snížení podílu komunálního
odpadu, ukládaného na skládky, zvýšení separace
1.5.1.7 usilovat o zvýšení kapacity sběrného dvora, případně vybudování dalšího sběrného
dvora.
1.5.1.8 vytvořit a zavést motivační systém živnostníků a právnických osob v oblasti třídění
odpadů, podpora podnikatelských záměrů v oblasti zpracování odpadů.
1.5.1.9 pokračovat ve třídění bioodpadů (kompostéry do rodinných domů, kontejnery do
sídlišť, kompostárna)
1.5.1.10 pokračovat v estetizaci míst na separaci (estetičtější hnízda)
1.5.1.11 sjednotit vzhled svozových míst zahrádkářských kolonií a jejich vybavení nádobami
1.5.1.12 zavést třídění dalších komodit (např. železo)
1.5.1.13 zavést systém nádob na třídění (barevné nádoby) v prostorách Městského úřadu
Hranice pro zaměstnance
1.5.1.14 realizovat nová stanoviště na separaci odpadů v místní části Velká, v lokalitě
Přísady – Kropáčova, v lokalitě U Kostelíčka a v lokalitě Pod Bílým kamenem
Záměr 1.6 Environmentální vzdělávání
Opatření 1.6.1 Dále zvyšovat podvědomí dětí, žáků, studentů, veřejnosti, seniorů, úředníků o
životním prostředí, využít a rozvíjet osvědčené akce a výstavy. Spolupracovat s neziskovými
organizacemi, zapojit i podnikatelský sektor (např. výstavy v oblasti životního prostředí)
Aktivity:
1.6.1.1 pokračovat v ekologických akcích (Strom Hranicka, Den bez aut, Týden mobility,
Barevný den, tematické výstavy v oblasti životního prostředí, fotosoutěže, výtvarné
soutěže, Noc s netopýry, publikační činnost)
1.6.1.2 pokračovat ve spolupráci se školami v rámci ekologické výchovy dětí, žáků a
studentů
1.6.1.3 podporovat subjekty, působící v Hranicích v oblasti životního prostředí
1.6.1.4 snaha o minimalizaci černých skládek pomocí ekologické výchovy, spolupracovat
s Policií ČR, obvyklá místa černých skládek monitorovat např. speciálními
fotoaparáty – snaha o odhalení viníka
1.6.1.5 spolupracovat se správou Zbrašovských aragonitových jeskyní v rámci zvyšování
povědomí o ŽP v regionu.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 63/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
1.6.1.6 pokračovat v environmentálním hodnocení projektů Města Hranic (v rámci
výběrových řízení, následná kontrola při stavbě)
1.6.1.7 průběžně informovat veřejnost o ekologických aktivitách (prostřednictvím tisku,
webu města, příp. tematická setkání občanů)
Záměr 1.7 Veřejné osvětlení, světelné znečištění
Opatření 1.7.1 Zlepšení stavu veřejného osvětlení ve městě, včetně jeho obnovy a realizace
nových bodů
Aktivity:
1.7.1.1 při rekonstrukci a realizaci veřejného osvětlení zohledňovat světelné znečištění
1.7.1.2 prostřednictvím finančního příspěvku společnosti EKOLTES Hranice a.s. realizovat
výstavbu nových bodů veřejného osvětlení (např. část ul. Teplická, Tyršova,
Zahradní, Struhlovsko…)
1.7.1.3 provést výměny nevyhovujících bodů veřejného osvětlení (např. Čs. armády,
Smetanovo nábřeží)
1.7.1.4 realizovat nové veřejné osvětlení na hřbitově v Hranicích, Hřbitovní ul., včetně
slavnostního nasvícení Mauzolea.
1.7.1.5 obnovit veřejné osvětlení na hřbitově U Kostelíčka
1.7.1.6 pokračovat ve vánočním nasvícení města Hranic (postupuje se od centra směrem
k sídlištím) a místních částí – např. Drahotuše
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 64/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
5.3. Prioritní osa 2: Příznivé podmínky pro podnikání
Záměr 2.1: Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání
Opatření 2.1.1: informační systém pro podnikatele, propagace města
Aktivity:
2.1.1.1. spolupráce s Olomouckým krajem a Hranickou rozvojovou agenturou na propagaci
podnikatelských nemovitostí na Hranicku (databáze nevyužitých prostor)
2.1.1.2. spolupráce na systému podpory a metodické pomoci města nejen začínajícím
podnikatelům
2.1.1.3. spolupráce a podpora zaměstnavatelů zdravotně znevýhodněných skupin
Opatření 2.1.2: Podnikatelská infrastruktura
Aktivity:
2.1.2.1 spolupráce s vlastníkem kasáren Jaslo na realizaci záměrů dle zpracované studie
2.1.2.2 spolupráce s vlastníky objektů a pozemků při zajištění dopravní obslužnosti a
protipovodňové ochrany jejich areálu, jejichž budoucí i stávající využití se dotýká
života ve městě
Záměr 2.2: Využití turistického potenciálu města a jeho okolí
Opatření 2.2.1: Naplňování akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu města
Hranic
Aktivity:
2.2.1.1
vytvoření
projektu
na
propagaci
železničních
památek
na
Hranicku
vč.
Rekonstrukce tunelu ve Slavíči
2.2.1.2 podpora vybudování kempu v Hranicích v blízkosti sportovního areálu v Žáčkově
ulici
2.2.1.3 využití objektu bývalé trafostanice na Galašově ulici
2.2.1.4 příprava projektu naučná trasa a expozice Po stopách osídlení obcí na Hranicku vč.
Revitalizace hřbitova na Středolesí
2.2.1.5 infoboxy pro turisty (napojení na web MIC) – internetové informační kiosky (4 ks –
Nádraží ČD, autobusové nádraží, dvorana zámku, vstup do IC)
2.2.1.6 spolupráce s CHKO Poodří na obnově návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka –
obnovení plůtků, rekonstrukce stezek a kamenných zídek podél stezek, výměna
zábradlí kolem Propasti a na vyhlídkách
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 65/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
2.2.1.7 spolupráce s Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti propagace a podpory
cestovního ruchu
Opatření 2.2.2 Rozvoj cykloturistiky
Aktivity:
2.2.2.1 příprava a realizace III. Etapy Cyklostezky Bečva (Dříň – Týn nad Bečvou)
2.2.2.2 spolupráce na přípravě a realizaci cyklostezky Střecha Evropy
2.2.2.3 úprava panelového povrchu na Cyklostezce Bečva podél zahrádkářské kolonie
navazující na Žáčkovu ulici
2.2.2.4 cyklo odpočívka a rozcestník u Sokolovny a v Drahotuších
2.2.2.5 zpracování plánu pravidelné údržby cyklotras a cyklostezek na katastru města,
včetně instalace a vývozu odpadkových košů
2.2.2.6 rozšíření informačního systému na Cyklostezce Bečva
Opatření 2.2.3 Udržitelný systém řízení cestovního ruchu, podpora a rozšiřování spolupráce
subjektů v oblasti cestovního ruchu, propagace
Aktivity:
2.2.3.1 podpora destinačního managementu a projektů cestovního ruchu na Hranicku
2.2.3.2 pokračování aktivit v rámci volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána
2.2.3.3 pokračování ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Střední Morava a
s městy ležícími na Cyklostezce Bečva
2.2.3.4 zajištění vhodnějších a větších prostor pro MIC
2.2.3.5 údržba a rozvoj značených tras ve městě, propagace města a zlepšování
informovanosti o městě
Opatření 2.2.4 Ostatní Strategické dokumenty
Aktivity:
2.2.4.1 postupná realizace Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic
2.2.4.2
postupné Naplňování cílů Programu rozvoje cestovního ruchu OK 2011-2013 výhled 2016 na místní úrovni
Záměr 2.3 Příprava kvalifikované pracovní síly uplatnitelné na trhu práce
Opatření 2.3.1 Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělávání
Aktivity:
2.3.1.1 příprava a následná realizace energetických úspor na ZŠ 1. máje, ZŠ Šromotovo
2.3.1.2 příprava a následná realizace sportovních areálů na ZŠ Struhlovsko a ZŠ 1. máje
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 66/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
2.3.1.3 příprava a realizace projektu využití starých/nevyužívaných kotelen na ZŠ
2.3.1.4. pokračování projektu podpory ICT na základních školách
2.3.1.5 investice do technického zařízení budov v objektech škol
Opatření 2.3.2. Reakce školských zařízení na požadavky trhu práce
Aktivity:
2.3.2.1 dokončení mezinárodního projektu zaměřeného na spolupráci veřejné správy,
podnikatelů a škol (ET-struct)
2.3.2.2 vytvoření platformy pro spolupráci ZŠ-SŠ-podnikatelé-samospráva a zavedení
systému spolupráce mezi podnikateli a školami ve městě
2.3.2.3 zajištění udržitelnosti projektu ET-struct
Opatření 2.3.3. Řešení problematiky zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel
Aktivity:
2.3.3.1 předkládání projektů do Evropského sociálního fondu podporujícího znevýhodněné
skupiny obyvatel
2.3.3.2 podpora zajištění výkonu veřejné služby
2.3.3.3 podpora studentské praxe vykonávané na městském úřadě včetně podpory při
zpracování bakalářských a diplomových prací
Záměr 2.4 Řádná správa města
Opatření 2.4.1. Zvýšení informovanosti, spolupráce města a podnikatelů
Aktivity:
2.4.1.1 rozšíření systému poskytování informací o dotacích a grantech
2.4.1.2 pokračování v pořádání setkání vedení města a podnikatelů
Opatření 2.4.2 Vytváření předpokladů pro zkvalitňování veřejné správy
Aktivity:
2.4.2.1 realizace kontinuálního zlepšování v rámci certifikovaného a zavedeného systému
managementu kvality dle normy ISO:9001
2.4.2.2 provádění sebehodnocení v rámci modelu CAF – společný hodnotící rámec
2.4.2.3 realizace Modelu EFQM
2.4.2.4 pokračování elektronizace úřadu (technologické centrum)
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 67/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
5.4. Prioritní osa 3: Rostoucí kvalita života pro bydlení,
vzhled města, kultury, sport, volný čas a dopravu
Záměr 3.1: Vzhled města
Opatření 3.1.1 Úprava volných ploch a využití veřejných prostranství
Aktivity:
3.1.1.1 projekčně připravit a následně realizovat dokončení rekonstrukce na východním a
západním okraji MPZ
3.1.1.2 využití klidových a rekreačních zón podzámčí a předzámčí, včetně realizace
Zámecké zahrady
3.1.1.3 oživení historického jádra města a MPZ za účelem prohloubení a rozvoje kulturního
a společenského života
3.1.1.4 pravidelná konání tradičních trhů v centru města – prodej tradičních regionálních
produktů z Hranicka
3.1.1.5 vyřešení problému se stávající elektroinstalací na Masarykově náměstí (vypracování
znaleckého posudku na zhodnocení stavu objektu vodního prvku na Masarykově
náměstí, včetně elektroinstalace pro veřejné osvětlení na Masarykově náměstí)
3.1.1.6 pokračování v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů
případně dalších nemovitostí
Opatření 3.1.2 Městská zeleň
Aktivity:
3.1.2.1 výsadba veřejné zeleně podél komunikací (opatření proti prašnosti)
3.1.2.2 výsadba stromořadí
3.1.2.3 zkvalitnění péče o městskou zeleň
Opatření 3.1.3 Historické centrum města, ochrana památek
Aktivity:
3.1.3.1 realizace Programu regenerace MPZ
3.1.3.2 propojit zájmy majitelů domů a provozovatelů obchodů a restaurací se zájmy města
při respektování charakteru MPZ
3.1.3.3 prohloubení spolupráce se společností Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti
zvýšení návštěvnosti MPZ ze strany lázeňských hostů
3.1.3.4 pokračovat v zapojení majitelů domů v MPZ do Programu regenerace MPZ
3.1.3.5 věnování zvýšené pozornosti údržbě parterů a mobiliářů v MPZ
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 68/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.1.3.6 obnova zničených dopravních prvků v centru města (patníky, sloupky)
Záměr 3.2: Kvalitní podmínky pro kulturu, sport a volný čas
Opatření 3.2.1 Kultura
Aktivity:
3.2.1.1 vyřešení technického vybavení sálu v Zámecké ulici včetně zázemí
3.2.1.2 spolupráce města se zájmovými organizacemi a profesionálními uskupeními
s odborem ŠK, MIC, MKZ na propagaci konaných akcí, zlepšení koordinace akcí
3.2.1.3 modernizace letního kina zejména v oblasti promítací techniky
3.2.1.4 systematické využívání dvorany zámku pro kulturní a výstavní účely
3.2.1.5 vyřešení zázemí pro konání kulturních akcí v MPZ
3.2.1.6 podpora místní kultury a městských kulturních zařízení
Opatření 3.2.2 Sport
Aktivity:
3.2.2.1 modernizace tribuny stadionu SK Hranice
3.2.2.2
výstavba kryté zimní ledové plochy v areálu na Žáčkově ulici
3.2.2.3 realizace výstavby školních sportovišť při ZŠ a MŠ Struhlovsko a ZŠ 1. máje
s využitím pro veřejnost
3.2.2.4 realizace modernizace sportovišť na hranických sídlištích a místních částech (např.
Jaslo, Sklený kopec, Hromůvka, Velká, Struhlovsko)
Opatření 3.2.3 Volný čas
Aktivity:
3.2.3.1 modernizace a rozšíření plakátovacích ploch ve městě
3.2.3.2 na vhodných místech (např. u dětských hřišť, v parcích) umísťovat prvky zaměřené
na pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie
3.2.3.3 výstavba sportovně-společenského sálu při ZŠ a MŠ Drahotuše
3.2.3.4 ve spolupráci s TJ Sokol Hranice realizovat rekonstrukci Sokolovny v Hranicích
3.2.3.5 rozšíření kapacity Klubu seniorů
3.2.3.6 podpora volnočasových aktivit seniorů (např. univerzita 3. věku,…)
Záměr 3.3: Doprava
Opatření 3.3.1 Zlepšení dopravní infrastruktury
Aktivity:
3.3.1.1 postupná realizace projektu 1000 parkovacích míst
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 69/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
3.3.1.2 zklidnění dopravy a dořešení parkování v historickém jádru, včetně řešení
záchytných parkovišť na okraji historického jádra
3.3.1.3 zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce, zvláště tam kde přecházejí děti a staří
lidé
3.3.1.4 příprava a realizace projektů na zlepšení stavebně technického stavu komunikací
(např. Skalní, Pod bílým kamenem, Pod Hůrkou, Tyršova ul.Drahotuše)
Opatření 3.3.2 Zvyšování podílu veřejné dopravy na přepravě obyvatel
Aktivity:
3.3.2.1 reakce systému MHD na rozvíjející se lokality ve městě
3.3.2.2 zlepšení informačního systému MHD
3.3.2.3 přiblížení autobusové dopravy a železniční přepravy osob
3.3.2.4 podpora aktivit směřujících k respektování Železniční stanice Hranice na Moravě
jako významné rychlíkové zastávky
3.3.2.5 zřízení autobusové zastávky u ZŠ a MŠ Struhlovsko
3.3.2.6 senioři a doprava – dopravně technická řešení
Opatření 3.3.3 Podpora bezmotorové dopravy
Aktivity:
3.3.3.1 realizace sítě městských cyklostezek a cyklotras propojujících město s významnými
zaměstnavateli (zejména Bělotínská ul.)
3.3.3.2 příprava a realizace Cyklostezek propojujících centrum města a místní části
(zejména Drahotuše, Slavíč, Velká)
3.3.3.3 zvýšit průjezdnost historického jádra města pro cyklisty
Záměr 3.4 Grantová politika města
Opatření 3.4.1. Stabilní systém rozdělování grantů a příspěvků z rozpočtu
Aktivity:
3.4.1.1 zachování stávající podpory subjektů působících ve městě v rámci GP a
poskytovaných příspěvků z rozpočtu města
3.4.1.2 pravidelný monitoring GP a poskytovaných příspěvků z rozpočtu města
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 70/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Záměr 3.5 Občanská společnost
Opatření 3.5.1. Zvýšit podíl zainteresovanosti občanské společnosti na dění ve městě
Aktivity:
3.5.1.1 další zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů
3.5.1.2 podpora místních neziskových organizací
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 71/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
5.5. Prioritní osa 4: Bezpečné a přívětivé sociální prostředí
Záměr 4.1: Podpora aktivit zaměřených na bezpečnost obyvatel
Opatření 4.1.1 Zvyšování právního povědomí dětí a mladistvých
Aktivity:
4.1.1.1 přednášky na školách a školských zařízeních
4.1.1.2 podpora a rozšiřování akcí zaměřených na bezpečnost (Hranické hry bez hranic –
bezpečné město)
Opatření 4.1.2 Sociální práce s obyvateli (zejména seniory) ohroženými kriminální činností
Aktivity:
4.1.2.1 osvěta v oblasti chování seniorů při styku s neznámými lidmi
4.1.2.2 bezpečnostně technická opatření ke zvýšení bezpečí seniorů
Opatření 4.1.3 technická opatření vedoucí ke zvýšení bezpečí občanů
Aktivity:
4.1.3.1 rozšíření počtu informativních radarových měřičů rychlosti vozidel
4.1.3.2 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (mobilní kameru) do
problémových lokalit včetně místních částí a jeho přechod z analogového na
digitální systém, popř. přenos dat přes optický kabel
4.1.3.3 modernizace
současné
rádiové
sítě
Městské
policie
Hranice
přechodem
z analogového na digitální systém včetně napojení pultu centrální ochrany
Opatření 4.1.4 Prohloubení spolupráce se složkami IZS a Armádou ČR
Aktivity:
4.1.4.1 podpora aktivit zaměřených na adekvátní chování obyvatelstva v mimořádných
situacích
4.1.4.2 osvětová činnost vedoucí ke zdravotnímu uvědomění obyvatelstva a nácviku
praktických dovedností (poskytování první pomoci)
Opatření 4.1.5 spolupráce a podpora občanských sdružení působících v oblasti prevence
sociálně patologických jevů na Hranicku
Aktivity:
4.1.5.1 podpora terénní práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů
4.1.5.2 posílení žádoucích volnočasových aktivit dětí a mládeže
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 72/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
4.1.5.3 podpora činnosti center působících v oblasti prevence a řešení sociálně
patologických jevů
Opatření 4.1.6 Realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
Aktivity:
4.1.6.1 naplňování Realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až
2018 na místní úrovni
Záměr 4.2: Dobrovolnická služba
Opatření 4.2.1 Využití a rozšíření dobrovolnické služby
Aktivity:
4.2.1.1 podpora dobrovolnictví ve společnosti
Záměr 4.3: Zabezpečení obyvatel v krizových a havarijních situacích
Opatření 4.3.1 Vytváření zázemí pro složky IZS
Aktivity:
4.3.1.1 výstavba hasičské zbrojnice pro SDH v Hranicích
4.3.1.2 výstavba hasičské zbrojnice ve Velké
4.3.1.3 realizace výstavby areálu pro hasičský sport na Teplické ulici
4.3.1.4 aktivní podpora protipovodňových opatření v rámci IZS
Opatření 4.3.2 Informování obyvatel o řešení havarijních a krizových situací
Aktivity:
4.3.2.1 vydávání a dostatek informačních materiálů o jednání v krizových a havarijních
situacích
4.3.2.2 pořádání pravidelných akcí ke zvýšení vědomostí o chování v havarijních a
krizových situacích
Záměr 4.4 Vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb
Opatření 4.4.1. Kvalitní péče o seniory
Aktivity:
4.4.1.1 zpracování koncepce rozvoje služeb domova seniorů
4.4.1.2 regenerace zahrady domova seniorů s otevřením pro ostatní obyvatelstvo
4.4.1.3 akce na podporu soužití dětí, dospělých a seniorů
4.4.1.4. na vhodných místech (např. u dětských hřišť, v parcích) umísťovat prvky zaměřené
na pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 73/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
4.4.1.5 podpora vytvoření zařízení ELIMu Hranice pro sociálně slabé seniory
Opatření 4.4.2. Péče o osoby handicapované zdravotním postižením
Aktivity:
4.4.2.1 podpora odlehčovací služby (poskytování pobytu, podpory a individuální pomoci
seniorům anebo zdravotně postiženým osobám)
4.4.2.2 besedy s dětmi a mládeží o soužití s osobami zdravotně handicapovanými
4.4.2.3 podpora vzniku chráněných dílen
Záměr 4.5: Předcházení sociálnímu vyloučení
Opatření 4.5.1. Podpora osob ze sociálně znevýhodněného prostředí
Aktivity:
4.5.1.1 vytvoření systému pro zajištění bydlení pro děti končící ústavní výchovu (zletilost) ve
spolupráci se subjekty působícími v oblasti poskytování sociálních služeb
4.5.1.2
řešení azylového bydlení, zejména pro ženy
4.5.1.3 preventivní program podpory rizikových rodin s dětmi
4.5.1.4 podpora činnosti noclehárny azylového domu pro muže
Opatření 4.5.2 Podpora terénní sociální péče
Aktivity:
4.5.2.1 zachování a posílení terénní sociální práce s rómskou komunitou
4.5.2.2 zajištění sociálního poradenství
Záměr 4.6: Podpora zdravotnických služeb
Opatření 4.6.1 Podpora subjektů působících v oblasti zdravotnictví
Aktivity:
4.6.1.1 spolupráce se zdravotnickými zařízeními na zdravotní prevenci (např. informování o
šíření infekčních chorob)
4.6.1.2 podpora a propagace Dotačního programu Národní podpora zdraví
4.6.1.3 spolupráce a podpora Nemocnice Hranice, a.s.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 74/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
6. Akční plán (předběžný návrh pro rok 2012 -2013)
V této části jsou uvedeny náměty na aktivity, které účastníci veřejného setkání, pracovní skupiny a Strategický výbor považují za vhodné
realizovat v prvních dvou letech od implementace programu, tzn. v roce 2012 - 2013.
Aktivita
1.1.1.4 Spolupodílet se na realizaci
lokálních protipovodňových opatření
Q100 (hrázky, valy, malé retenční
plochy, zkapacitnění ploch pro
odvedení vod v k.ú. Lhotka u Hranic,
Drahotuše, Hranice)
1.1.1.5 Podporovat společný projekt
23 obcí Hranicka – varovné systémy
před
povodněmi
(digitální
povodňový plán, SMS, srážkoměry,
interaktivní
mluvící
zařízení,
limnigrafy…)
1.1.1.6 Při a po rekonstrukci Parku
Čs. legií spolupracovat s Povodím
Vydání / Změna: 1/0
Implementující
subjekty
Podíl
městského
rozpočtu
Jiné
veřejné
zdroje
(v %)
(v %)
dle výběr. řízení
100
-
dle výběr. řízení
10
Celkové
náklady
Náklady v r.
2012
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Soukromé
zdroje
(v %)
Projektované:
Město
Zhotovitel: dle
výběrového řízení
976.000,Skutečné:
-
dle výběr. řízení
Město
Projektované:
společný projekt 23
obcí
15.411.899,-
SFŽP
-
90
Skutečné:
dle výběr. řízení
MěÚ OSM,
Gardenline s.r.o.
17.857.078,-
0
Strana / Stran: 75/96
36
64
-
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Moravy s.p. v rámci vyhlídek nad
Bečvou
(možné
navýšení
ohrázování Bečvy v parku od 30 do
90 cm)
1.2.1.1 Udržitelnost monitorovacího
systému kvality ovzduší, daný
projektem „Čisté ovzduší pro
Moravskou bránu“, včetně umístění
a provozování 1 měřícího systému
Sdružení
ENVITECH
BOHEMIA s.r.o. a
ENVINET a.s.
V roce 2012
dotace
9.223.344,-
udržitelnost:
500.000,-
Rok 2012 29,08
SFŽP
70,92
Rok 2013 100
rok 2012
-
MěÚ OŽP
udržitelnost:
250.000,-
1.2.1.16 Usilovat o snížení prašnosti
z přepravy
sypkých
materiálů
nákladními
automobily
–
oplachtování nákladů
MP, MěÚ OD
0
0
0
0
0
1.4.1.1 Dokončit revitalizaci Parku
Čs. legií v roce 2012
MěÚ OSM,
Gardenline s.r.o.
17.857.078,-
0
36
64
0
Město, EKOLTES
Hranice a.s.
Dosud není
známo, je těsně
před podpisem
memoranda
-
-
-
-
MěÚ, Ekoltes
115
115
100
0
0
1.5.1.1. Spolupracovat s Krajským
úřadem Olomouckého kraje v rámci
Integrovaného systému nakládání
s odpady v Olomouckém kraji
1.5.1.10.
Pokračovat
Vydání / Změna: 1/0
v estetizaci
Strana / Stran: 76/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
míst
na
separaci
(estetičtější
hnízda)
2.1.1.2 Spolupráce na systému
podpory a metodické pomoci města
nejen začínajícím podnikatelům
Město
0
0
0
0
0
2.2.1.7 Spolupráce
s Lázněmi
Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti
propagace a podpory cestovního
ruchu
OŠK, OKS Teplice
nad Bečvou
60.000,-
30.000,-
50
0
50
2.2.2.1 Příprava a realizace III.
etapy Cyklostezky Bečva (Dříň –
Týn nad Bečvou)
MěÚ OSM
10.750.000,-
10.750.000,-
100
0
0
2.2.3.1
Podpora
destinačního
managementu a projektů cestovního
ruchu na Hranicku
OŠK, HRA, z.s.,
MR Hranicko,
poskytovatelé
služeb v CR
306.000,-
153.000,-
53
33
14
2.2.3.2 Pokračování aktivit v rámci
volného sdružení cestovního ruchu
Moravská brána
OŠK, OKS, Města
Lipník nad Bečvou,
Přerov, Muzeum
Komenského
Přerov, hrad
Helfštýn, Lázně
Teplice nad
800.000,-
50.000,-
8
89
3
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 77/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Bečovu,
Zbrašovské
aragonitové
jeskyně
2.2.3.3 Pokračování ve spolupráci
se Sdružením cestovního ruchu
Střední Morava a s městy ležícími
na Cyklostezce Bečva
OŠK, OKS, Města
Tovačov, Přerov,
Lipník nad Bečvou,
Hranice,
Hustopeče nad
Bečvou, Valašské
Meziříčí, Vsetín a
Rožnov pod
Radhoštěm
570.000,-
190.000,-
16
84
0
2.2.3.5 Údržba a rozvoj značených
tras ve městě, propagace města a
zlepšování informovanosti o městě
OŠK, OD, Městská
knihovna, MIC,
komise pro vnější a
zahraniční vztahy,
Ekoltes Hranice
a.s., KČT
2.000.000,-
950.000,-
100
0
0
14.133.163,-
14.133.163,-
10
90
0
19.907.630,-
19.907.630,-
10
90
0
2.3.1.1
Příprava
a
následná
realizace energetických úspor na:
OŠK, OSM, OF
- ZŠ 1. máje
- ZŠ Šromotovo
2.3.1.2
Příprava
Vydání / Změna: 1/0
a
následná
OŠK, OSM, OF
Strana / Stran: 78/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
realizace sportovních areálů na:
- ZŠ Struhlovsko
7.153.052,-
7.153.052,-
100
0
0
- ZŠ 1. máje
11.050.441,-
11.050.441,-
100
0
0
2.3.1.4
Pokračování
projektu
podpory ICT na základních školách
OŠK
6.000.000,-
1.200.000,-
100
0
0
2.3.1.5 Investice do technického
zařízení budov v objektech škol
OŠK, OSM
0
0
0
0
0
2.3.2.1 Dokončení mezinárodního
projektu zaměřeného na spolupráci
veřejné správy, podnikatelů a škol
(ET-struct)
Město, SPŠ, ÚP
2.000.000,-
0
15
85
0
2.4.1.1.
Rozšíření
systému
poskytování informací o dotacích a
grantech
Město
Průběžné plnění
0
0
0
0
2.4.1.2 Pokračování v pořádání
setkání vedení města a podnikatelů
Město, podnikatelé
Průběžné plnění
0
0
0
0
2.4.2.1 Realizace kontinuálního
zlepšování v rámci certifikovaného a
zavedeného systému managementu
kvality dle normy ISO:9001
MěÚ OKS
Průběžné plnění
0
0
0
0
2.4.2.2 Provádění sebehodnocení
v rámci modelu CAF – společný
hodnotící rámec
MěÚ OKS
Průběžné plnění
0
0
0
0
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 79/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
2.4.2.3 Realizace Modelu EFQM
MěÚ OKS
180.000,-
0
100
0
0
2.4.2.4 Pokračování elektronizace
úřadu (technologické centrum)
MěÚ OKS
6.000.000,-
50.000,-
15
85
0
8.500.000,-
8.500.000,-
50
50
0
50.000,znalecký
posudek
dle doporučení
znaleckého
posudku
100
0
0
OŠK, Ministerstvo
kultury, Komise pro
regeneraci
památkové zóny
2.000
1.000
10
40
50
OKS, OŠK, OSM,
OD, OSÚ, majitelé
domů
0
0
0
0
0
OŠK
Probíhá v rámci
0
0
0
0
3.1.1.6. Pokračování v revitalizaci
městských sídlišť ve spolupráci
s vlastníky bytových domů případně
dalších nemovitostí
3.1.1.5 Vyřešení problému
stávající
elektroinstalací
Masarykově náměstí
se
na
- vypracování znaleckého posudku
na zhodnocení stavu objektu
vodního prvku na Masarykově
náměstí, včetně elektroinstalace pro
veřejné osvětlení na Masarykově
náměstí
3.1.3.1
Realizace
regenerace MPZ
Programu
3.1.3.2 Propojit zájmy majitelů domů
a
provozovatelů
obchodů
a
restaurací se zájmy města při
respektování charakteru MPZ
3.1.3.5
Pokračovat
Vydání / Změna: 1/0
Město, MMR,
vlastníci objektů
(SVJ, SBD)
v zapojení
Město, odborný
autorizovaný
znalec, Ekoltes
Hranice a.s.
Strana / Stran: 80/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
majitelů domů v MPZ do Programu
regenerace MPZ
3.2.1.3 Modernizace letního kina
zejména v oblasti promítací techniky
stávajících
informačních
možností města
MKZ, OŠK, OF
2.520.000,-
2.500.000,-
50
50
0
OSM, SK Hranice
6.000.000,-
6.000.000,-
33
67
0
3.2.2.4
Realizace
modernizace
sportovišť na hranických sídlištích a
místních částech (např. Jaslo,
Sklený kopec, Hromůvka, Velká,
Struhlovsko)
MěÚ OSM
3.000.000,-
0
100
0
0
3.2.3.5 Rozšíření kapacity Klubu
seniorů
MěÚ OSM
2.500.000,-
2.500.000,-
100
0
0
3.3.1.1 Postupná realizace projektu
1000 parkovacích míst
MěÚ OD
1.220.000,-
1.220.000,-
100
0
0
3.3.1.2 Zklidnění dopravy a dořešení
parkování
v historickém
jádru,
včetně řešení záchytných parkovišť
na okraji historického jádra
MěÚ OD
0
0
0
0
0
3.3.1.4 Příprava a realizace projektů
na zlepšení stavebně technického
stavu komunikací (např. Skalní, Pod
MěÚ OSM
17.000.000,-
17.000.000,-
100
0
0
3.2.2.1
Modernizace
stadionu SK Hranice
Vydání / Změna: 1/0
tribuny
Strana / Stran: 81/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Bílým kamenem, Pod
Tyršova ul. Drahotuše)
-dokončení
ul.Hwiezdoslavova
Hůrkou,
rekonstrukce
3.4.1.1 Zachování stávající podpory
subjektů působících ve městě
v rámci GP a poskytovaných
příspěvků z rozpočtu města
OŠK, OSVZ, OSM,
OŽP, MP
7.200.000,-
3.600.000,-
100
0
0
3.4.1.2 Pravidelný monitoring GP a
poskytovaných příspěvků z rozpočtu
města
OŠK, OSVZ, OSM,
OŽP, MP
0
0
0
0
0
OKS, OŠK, OSVZ,
OSM, OŽP, OSM,
MP, neziskové
organizace ve
městě
30.000,-
15.000,-
100
0
0
4.1.1.2 Podpora a rozšiřování akcí
zaměřených
na
bezpečnost
(Hranické hry bez hranic –
bezpečné město)
Město MP, složky
IZS, Armáda ČR
0
0
0
0
0
4.1.3.2
Rozšíření
městského
kamerového dohlížecího systému
Město, MP
200.000,-
200.000,-
100
0
0
3.5.1.2
Podpora
neziskových organizací
Vydání / Změna: 1/0
místních
Strana / Stran: 82/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
(mobilní kameru) do problémových
lokalit včetně místních částí a jeho
přechod z analogového na digitální
systém, popř. přenos dat přes
optický kabel
4.1.4.1 Podpora aktivit zaměřených
na adekvátní chování obyvatelstva
v mimořádných
situacích
(prohloubení
spolupráce
se
složkami IZS a Armádou ČR)
Město, MP,
Armáda ČR, složky
IZS
0
0
0
0
0
4.3.1.1 Výstavba hasičské zbrojnice
pro SDH v Hranicích
MěÚ OSM
8.500.000,-
200.000,-
60
40
0
4.4.1.1 Zpracování nové koncepce
rozvoje služeb domova seniorů
MěÚ OSVZ,
Domov seniorů
0
0
0
0
0
4.5.1.1 Vytvoření systému pro
zajištění bydlení pro děti končící
ústavní výchovu (zletilost) ve
spolupráci se subjekty působícími
v oblasti poskytování sociálních služ
MěÚ OSVZ, DD
Hranice, ELIM
0
0
0
0
0
4.5.1.2 Řešení azylového bydlení,
zejména pro ženy
MěÚ Hranice,
ELIM
0
0
0
0
0
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 83/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
7. Organizační zajištění realizace Programu
Program rozvoje města Hranic nemůže být vnímán jako neměnný. Pro jeho úspěšnou
realizaci se předpokládá jeho průběžné doplňování a upravování Programu na základě
hodnocení a změny potřeb a okolního prostředí v čase. Z tohoto důvodu bude Program
každoročně vyhodnocován, konkrétně pak Akční plán. Akční plán bude průběžně
aktualizován na období dvou let.
V průběhu přípravy se na zpracování Programu podílelo velké množství obyvatel
města (nejrůznější soukromé i veřejné subjekty). Na implementaci Programu se však
nemohou podílet všichni lidé, kteří se účastnili přípravy. A to z toho důvodu, že se jedná o
koordinačně velmi náročný proces. Je tudíž nezbytné zajistit dobrou informovanost o
způsobu realizace Programu.
Nejdůležitějším orgánem města, kterému je svěřena rozhodovací pravomoc
v záležitostech města a je rovněž zodpovědný za přijetí tohoto Programu, je zastupitelstvo.
Proto musí být pravidelně informováno o způsobu realizace Programu prostřednictvím
každoroční hodnotící zprávy. Ta bude obsahovat rovněž návrhy změn a doporučení k další
realizaci Programu. Výlučně do kompetence zastupitelstva je svěřena pravomoc schvalovat
veškeré takto navržené změny v Programu, se zřetelem na aktualizaci Akčního plánu.
Po projednání hodnotící zprávy v zastupitelstvu bude zajištěno zveřejnění zprávy na
internetových stránkách města a také v místním tisku, čímž bude zajištěna publicita a
informovanost veřejnosti o plnění programu.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 84/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
8. Přílohy
Příloha č. 1: Seznam zkratek a vysvětlivky
Příloha č. 2: Odkazy na Akční plán a Monitorovací ukazatele
Příloha č. 3: Připomínky z projednání včetně vyhodnocení
Příloha č. 4: Seznámení s obsahem/rozdělovníkem
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 85/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Příloha č. 1: Seznam zkratek a vysvětlivky
CAF
Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec, tzv. malý
model
kvality,
nástroj
sebehodnocení
pro
nepodnikatelskou
sféru
-
zjednodušený EFQM.
ČD
České dráhy
ČOV
čistírna odpadních vod
DÚR
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
EFQM
European Foundation for Quality Management – model kvality pokrývající
všechny aspekty života podniků či organizací. Model se skládá z celkem devíti
základních kritérií. Pět z nich sleduje, co vše by měly organizace vykonávat –
kritéria předpokladů. Čtyři kritéria sledují měřitelné výsledky – kritéria
výsledků. Nástroj pro sebehodnocení firmy.
ET-struct
EconomicEducational Territorial Structure – projekt města, který je zaměřen
na hledání inovačních nástrojů ve vzdělávání mladých lidí a jejich začleňování
na trh práce.
GP
Grantový program
IC
Informační centrum
ICT
Informační a komunikační technologie
ISO 9001
normy specifikující základní požadavky na systém managementu kvality v
organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost, trvale
poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků,
a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu
kvality řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze
základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.
IZS
Integrovaný záchranný systém
MHD
Městská hromadná doprava
MIC
Městské informační centrum
MPZ
Městská památková zóna
MŠ
mateřská škola
NPR
Národní přírodní rezervace
OK
Olomoucký kraj
DSP
dokumentace pro vydání stavebního povolení
Q100
100 letá voda
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 86/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
QMS
Quality Management System – systém řízení kvality
SDH
Sbor dobrovolných hasičů
SK
sportovní klub
SLŠ
Střední lesnická škola
SŠ
střední škola
ŠK
odbor školství
TJ
tělovýchovná jednota
ZŠ
základní škola
ŽP
životní prostředí
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 87/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Příloha č. 2: Odkazy na Akční plán a Monitorovací ukazatele
Akční plán na roky 2012 a 2013, monitorovací ukazatele pro celý Program rozvoje
města Hranic a plnou verzi Programu rozvoje města lze zhlédnout v elektronické podobě na
adrese:
www.mesto-hranice.cz (Pro podnikatele/Program rozvoje města 2012-2020)
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 88/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Příloha č. 3: Připomínky z projednání včetně vyhodnocení
Připomínkující
Připomínka
Vypořádání
K materiálu obecně
Ing. Hübl
Zapracovat nahrazení retardérů v Komenského ulici Nezapracováno: Technicky nereálné
kruhovými křižovatkami s ul. Skalní a Hřbitovní
Ing. Hübl
Žádost o vysvětlení pochybností při zadání studie
proveditelnosti kasáren Jaslo
Ing. Hübl
Provedení přeložky chráničky plynovodu a kabelu v ulici Nezapracování: již vyřešeno
Partyzánské
Ing. Hübl
Podání žádosti o zařazení do dotačního programu MZ 129 Zapracováno: Je uvedeno v aktivitě 1.3.1.5
183 na výstavbu kanalizace Pod Hůrkou a Pod křivým
Ing. Hübl
Projednání realizace
Hranicích
Ing. Hübl
Návrh protipovodňové ochrany bezejmenného potoku
Ing. Hübl
Návrh na zajištění systému hospodaření s vodou (HDV) u Viz – připomínky ke SWOT analýze/analýzám, je uvedeno
investic města Hranic
v aktivitě 1.1.1.11
Ing. Hübl
Návrh na zajištění lepší koordinace výstavby a rekonstrukcí Nezapracováno: Průběžně realizováno, nedávat do PRMH
inženýrských sítí v Hranicích
Ing. Hübl
Návrh na aktualizaci generelu kanalizace v Hranicích
Nezapracováno: Generel není akcí ,ani investicí, Města
Hranic
Ing. Hübl
Oprava kanalizace v Hviezdoslavově ulici
Nezapracováno: probíhá vložkování
projektu
umělé
ledové
Nezapracováno: tento bod nemá charakter aktivity, která by
mohla být zapracována do PRMH
plochy
v Viz – připomínky ke SWOT analýze/analýzám
Zapracováno: Je uvedeno a aktivitě 1.1.1.5 – k.ú. Hranice
K situačním analýzám
Ing.
Filip
Měla by se aktualizovat situační analýza ŽP, nejsou Nezapracováno: Situační analýza byla OŽP zpracována na
uvedeny některé body, které se následně objevují jaře roku 2010. OŽP situační analýzu aktualizoval ve II.
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 89/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Konečný
v návrhové části.
pololetí 2011 – byla k připomínkování v Komisi pro ŽP.
Komise pro ŽP nepožaduje její další aktualizaci.
Ke SWOT analýze/analýzám
p. Březík
Mezi Silnými stránkami je uvedeno Divadlo Střelnice, proč Zapracováno: p. Bušina – souhlasím, je již zapracováno
tam nejsou další zařízení??
MKZ, MěK,MIC, MMG
Vladimír
Juračka
Je tady více zařízení, které se zde zabývají
p. Friedl
Dopravní dostupnost – nejen silná stránka, info o tom, že zde Zapracováno: jde o silnou stránku, ale zároveň i ohrožení,
přestane stanou stavět vlaky (expresy ...)
bude doplněno do Ohrožení
p. Hübl
Doplnil bych – nedostatek napojení na kanalizaci, neexistence Nezapracováno: p. Zaoralová – Ministerstvo zemědělství ČR
inženýrských sítí v některých místech města – kanalizace,
eviduje Město Hranice
jako aglomeraci č.243,která je
z pohledu MZe a MŽP „vyřešená“- tzn. napojení na vyhovující
- hospodaření s dešťovou vodou
ČOV a odkanalizování více než 85% obyvatel aglomerace.
- zvýšení znečišťování vodních toků odlehčovanými vodami
Z hlediska směrnice 91/271/EHS je však nutné řešit i
- zvýšené nároky na rekonstrukce kanalizace
připojování dalších obyvatel na kanalizaci v případech, kdy je
splněn princip nákladové efektivnosti společného řešení
z hlediska čištění a shromažďování odpadních vod.
Zapracováno: budou doplněny jmenovitě organizace
poskytující kulturní vyžití (MKZ, galerie, muzeum, synagoga
...)
Povinnost stavebníků provádět při stavbách nebo jejich
změnách nebo změnách jejich užívání zajistit vsakování nebo
zadržování a odvádění povrchových vod ,vzniklých dopadem
atm.srážek na tyto stavby, v souladu se stavebním zákonem.
Kontrolu splnění těchto podmínek provádějí stavební úřady
v souladu s vyhláškami ke stavebnímu zákonu č.501/2006 Sb.
a 268/2009 Sb.
p. Trna
Komunikace I/35 a železnice – Slavíče se to hodně týká a Zapracováno: doplnit v následujícím znění: hlukové a emisní
také hlukové zatížení
zatížení obyvatelstva z komunikace I/35, železnic a ostatních
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 90/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
silnic v Hranicích
Zapracováno: doplněno slovo „městského“ u odrážky „další
elektronizace městského úřadu s využitím dotace na
Architekt – externista nebo zaměstnanec – institut městského
vybudování Technologického centra a zavedení modelu Start
architekta
Plus“
Vl. Vyplelík
Doplnění do Příležitosti: Elektronizace městského úřadu
p. Hübl
Třídírna odpadu pro více měst, spalování komunálního Nezapracováno: p. Zaoralová – od krajského úřadu jsme
odpadu v Cement a.s. – otevřít toto jednání, Hranice jsou obdrželi Memorandum o spolupráci a společném postupu při
v tomto specifické
tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v
Olomouckém kraji. Integrovaný systém řeší i tyto otázky třídírny odpadu a spalování komunálního odpadu.
p. Friedl
Pokud se bude uvažovat o spalovně – jediný problém Nezapracováno: p. Zaoralová – v rámci ČR jsou pouze 3
doprava z dalších měst, spalovna je výhodnější než velké spalovny, cementárna není vhodná ke spalování
skládkování
komunálního odpadu
p. Juračka
Vytvoření projektu zámecké zahrady, měli bychom doplnit – Zapracováno: do
dokončení regenerace městské památkové zóny,
regenerace MPZ
p. Březík
textu
doplněna
odrážka
dokončení
Měla by tam být uvedena i ledová plocha
Nezapracováno: ledová plocha nebyla konkrétně uvedena
v Příležitostech souhrnné SWOT analýzy - p. Bušina –
nechtěli jsme úplně konkretizovat všechna sportovní zařízení,
je uvedeno v jednotlivých SWOT analýzách prioritních oblastí
Udělat samostatné odrážky:
Zapracováno: p. Bušina souhlasím, zapracovat do
příležitostí (rozhodit v prioritě 3 odrážku „regenerace sídlišť,
sportovních a kulturních zařízení“ s vypsáním v závorce akce
Regenerace sídlišť
Sportovní (zimní stadion, tribuna SK .)
Kulturní (klimatizace sálu, digitalizace letního kina)
p. Trna
Péče o technické památky
Vydání / Změna: 1/0
Zapracováno: p. Bušina souhlasím, doplnit odrážku,
v závorce tunel ve Slavíči, viadukty nejsou ve vlastnictví
Strana / Stran: 91/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
města
stránka Zapracováno: p. Bušina – zefektivnění zařízení, ne krácení
prostředků. Souhlasím, aby to zůstalo v ohrožení, nedochází
ke krácení.
Příležitostí – zajištění dostatečných finančních prostředků na
provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury
p. Juračka
Podfinancování kulturních zařízení –
(omezování finančních prostředků na MKZ)
slabá
p. Mann
Pořízení kamerového systému a radarů (měření rychlosti Zapracováno: změna znění odrážky následovně: rozšíření
vozidel)
městského kamerového systému a pořízení radarů na měření
rychlosti vozidel
p. Votavová
Odkaz v souhrnné analýze, že podrobnější je jednotlivých Zapracováno: bude uvedena poznámka, že souhrnná SWOT
SWOT analýzách jednotlivých prioritních os
analýza vychází z podrobnějších SWOT analýz jednotlivých
prioritních oblastí
p. Votavová
Ohrožení – ukončení promítání v letním kině
p. Hübl
Podceňování rizik v záplavovém území (park, zámecký park) Nezapracováno: p. Zaoralová – to bychom museli jmenovat
– pokud by se opakovaly povodně z roku 2009, vše bude všechna místa a místní části
zničeno
- ponecháno v původním znění
Nedostatečná protipovodňová ochrana – podnikatelé atd.
Zapracováno: zobecněno a do dokumentu uvedeno
v následujícím znění: nevyhovující technický stav kulturních a
sportovních zařízení
Návrh na znění:
- podceňovaní rizik v záplavovém území, např. rek. parku,
část zámeckých zahrad v záplavovém území
- neřešení protipovodňové ochrany Ludiny a Veličky
průmyslová zóna Sigma II, ztráta konkurenceschopnosti a
zvýšení nezaměstnanosti
p. Juračka
Do Ohrožení zapracovat – hrací automaty – nárůst soc. Zapracováno: nárůst soc. patologických jevů jako důsledek
patologických jevů jako důsledek provozování hracích provozování hracích automatů na území města Hranice
automatů na území města Hranice
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 92/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
p. Juračka
Návrh na zapracování do Ohrožení: Úpadek kulturního života Zapracováno
v důsledku omezování finančních prostředků na kulturu
p. Juračka
Návrh na zapracování do Ohrožení: Kolaps historického jádra Zapracováno
jako společenského a obchodního centra
p. Juračka
Návrh na zapracování do Ohrožení: Omezení nabídky studia Zapracováno
na
středních
školách
(uzavření
škol
související
s demografickým vývojem)
p. Karel Hübl
Malá podpora podnikání
komunikace před Sigma II
p. Mirko Troup
Do části SILNÉ STRÁNKY oblasti 4 přidat " tradice působení Zapracováno
Vojenské posádky v Hranicích
p. Mirko Troup
Do části OHROŽENÍ prioritní osy 4 přidat "možnost zhoršení Zapracováno
bezpečnostní situace ve městě v případě krácení finančních
prostředků MP a následného snížování počtu strážníků.
v Hranicích
–
místní Zapracováno – PD pro rok 2012
oprava
Ke strategické části
Ing.Filip
Konečný
Připomínka k návrhové části prioritní osy 1 – životní prostředí,
aktivita 1.1.1.2 Podporovat realizaci suchého poldru Teplice
nad Bečvou: tento bod není v situační analýze, není to ničím
podloženo, návrh na vyjmutí z návrhové části; připomínka –
návaznost na Energetickou koncepci ČR – jaderná elektrárna
Blahutovice
Nezapracováno: komise ŽP se shodla na ponechání tohoto
bodu v návrhové části
Návrh na sloučení bodů 1 – 3 Spolupracovat s Povodím
Moravy na realizaci protipovodňových opatření
Ing.Filip
Konečný
1.2.2.2 výstavba zimní ledové plochy v areálu na Žáčkově Bude zapracováno:
ulici, prioritní osa 3 – do analýzy rizik zapracovat že plánovaná
investice se nachází v záplavové oblasti
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 93/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Veřejné
projednání
V místní části Slavíč vybudovat kruhový objezd; vybudovat Nezapracováno: Kruhová křižovatka je zejména aktivitou
chodník podél silnice I/47, kdy 50% nákladů by hradila firma podnikatelů. Město má také určitý zájem, ale bez aktivity
Presbeton; vybudovat cyklostezku z Drahotuš do Slavíče
podnikatelů nebude nic realizováno. Ani projekty. Vypustit.
Chodník podél silnice I/47 je v návrhu rozpočtu již 2 roky.
Nikdy neprošel a není pravděpodobné, že projde do roku
2012.
Nezapracováno: Není na pořadu a není předpoklad realizace
v příštích letech
Veřejné
projednání
Rozšířit cyklostezku mezi Hranicemi a Velkou
Veřejné
projednání
Doplnění bodu - tučně: příprava a realizace projektů na Zapracováno
zlepšení stavebně technického stavu komunikací (např.
Skalní, PBK, Pod Hůrkou, Tyršova ul. Drahotuše a v místních
částech)
Veřejné
projednání
Návrh na vypuštění bodu: Výstavba hasičské zbrojnice ve Nezapracováno: Ponecháno v návrhové části
Velké
Veřejné
projednání
Doplnění bodu do prioritní osy 4: Stanovení priorit a zajištění Zapracováno v navržených aktivitách
stávajících sociálních služeb ve městě
Veřejné
projednání
Úprava (spolupráce na projektu) prostor před prům. areálem Zapracováno, aktivita 2.1.2.3, ale pouze v rovině „spolupráce,
Tovární ul.)
podpora“, vzhledem k tomu, že se nejedná o komunikace
v majetku města
Veřejné
projednání
1.1.1.4 Doplnit místní část Velká
Zapracováno
Veřejné
projednání
1.5.1.12 vypustit hliník, nechat jen železo
Zapracováno
Veřejné
projednání
1.1.1.1 doplnit lesy ČR, 1.1.1.8 + web města, 1.1.1.12 k textu Zapracováno
doplnit Pod Hůrkou – Bezejmenný potok, 1.6.1.1 doplnit
publikační činnost,
Vydání / Změna: 1/0
Strana / Stran: 94/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Zastupitelstvo
město
1.2.1.9 návrh – nikoli zklidnit dopravu, ale zakázat vjezd to Částečně zapracováno: rozšířen bod 1.2.1.9 o větu „zvážit
historického centra města
možnost vytvoření pěší zóny v MPZ po roce 2016“
- zvážit možnost vytvoření pěší zóny v MPZ po roce 2016
Vydání / Změna: 1/0
- vliv na parkovací systém
Strana / Stran: 95/96
MĚSTO HRANICE
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA HRANIC
NA OBDOBÍ 2012 - 2020
Příloha č. 4: Seznámení s obsahem/rozdělovníkem
datum
jméno
Anna Sommerová
podpis
Dagmar Kantorová
Ing.Vladimír Zemek
Ing.arch.Ladislav Patočka
Mgr. Vojtěch Bušina
Ing. Radomír Bradáč
Ing. Dagmar Čabalová
Ing. Ivana Zaoralová
Ing. Zdeněk Kolomazník
Marie Caletková
JUDr. Dana Hlavinková
Ing. Radka Ondriášová
Mgr. Pavla Tvrdoňová
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
Vydání / Změna: 1/0
Rada města
Dle zápisu
Zastupitelstvo města
Dle zápisu
Strana / Stran: 96/96

Podobné dokumenty