Katalogový list CPM-300

Komentáře

Transkript

Katalogový list CPM-300
Monitor aktivity aerosolů
CPM-300
Monitor CPM-300 je určen
pro kontinuální měření
koncentrace aktivity alfa
a beta aerosolů ve vzduchu.
Zobrazuje a archivuje
naměřené hodnoty a
signalizuje převýšení
nastavených signalizačních
úrovní.
Účel
Hlavní výhody
Monitor aktivity aerosolů CPM-300 je určen pro kontinuální měření
koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu. Monitor může
odebírat vzdušinu přímo v pracovním prostředí, z ventilačního systému
nebo z životního prostředí.

Přizpůsobitelné mechanické uspořádání

Použití filtrační pásky umožňuje kontinuální
měření v řádu měsíců

Kompenzace pozadí v reálném čase
Monitor zobrazuje a archivuje naměřené hodnoty a signalizuje převýšení
nastavených signalizačních úrovní v místě měření a může být použit jako
součást větších monitorovacích systémů s přenosem dat do centrálního
systému.

Nastavitelné signalizační úrovně pro alfa i
beta kanál

Přístup ke všem součástem pro snadnou
údržbu
Popis

K dispozici různá komunikační rozhraní
Na nosném rámu monitoru CPM-300 jsou upevněny tyto části:
Standardy a certifikace

Zobrazovací jednotka s panelovým PLC s dotykovým LCD 5,7“
zajišťuje napájení systému, zobrazování výsledků měření ze zařízení
CPD-13, archivaci naměřených hodnot a zobrazování stavu zařízení.
Opticky a akusticky signalizuje překročení nastavených signalizačních
úrovní. Obsahuje komunikační rozhraní Ethernet.

Zařízení pro měření aerosolů CPD-13 zajišťuje vlastní měření
aktivity alfa a beta aktivních aerosolů ve vzduchu. Umožňuje nastavení
a řízení měřicího procesu. V hermeticky uzavíratelném boxu je
umístěna měřicí trasa s křemíkovými detektory, zdroj 241Am pro
automatickou kontrolu detektoru („blenkr“), systém elektromechanického posuvu filtrační pásky, štěrbinový průtokoměr a měřicí
elektroniku s MCA (mnohokanálový analyzátor) a mikroprocesorem.
Pro sledování tlakové ztráty na pásce je zařízení vybaveno
diferenciálním měřičem tlaku, který sleduje ucpání či protržení pásky.
Na skříni jsou umístěna stavová indikační LED světla.

Sací jednotka VP-30 zajišťuje požadovaný průtoku vzduchu měřicí
trasou, nasává vzduch přes CPD-13. Výkon sací jednotky je regulován
zařízením CPD-13.
ČSN IEC 60761 Zařízení ke kontinuálnímu
monitorování radioaktivity plynných výpustí
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
ČSN EN 55022, ČSN EN 61000-6-14,
ČSN EN 61326-1
Obrazovka PLC a optická signalizace
Katalogový list VF B-02-A0014c / 2014-03-10, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 1/2
Popis
Charakteristické údaje
Nastavení parametrů a režimu měření se provádí v CPD-13 přes rozhraní
RS-485 pomocí PC s nainstalovaným servisním software.
CPD-13 zajišťuje řízení průtoku, ovládá posuv filtrační pásky, přepočítává
hodnoty průtoku na standardní podmínky (teplota, tlak), přepočítává
signály z detektoru na zvolenou jednotku objemové aktivity (například
Bq/m3) a sleduje stav zařízení.
Měřicí rozsah alfa
(241Am, perioda 2 h)
1,5 ~ 1E6 Bq/m3
Měřicí rozsah beta
(204Tl, perioda 2 h)
3,7 ~ 1E6 Bq/m3
Energetický rozsah alfa
2,5 ~ 6,5 MeV
Měření probíhá kontinuálně, průběžně jsou přepočítávány koncentrace alfa
a beta.
Energetický rozsah beta
0,2 ~ 2,5 MeV
Měřicí proces
Filtrační páska
Odebíraný vzorek vzduchu prochází přes vstupní šroubení do měřicí části
zařízení CPD-13, prochází přes filtrační pásku, štěrbinový průtokoměr a
vychází přes výstupní šroubení do podtlakové sací jednotky VP-30.
Účinnost filtrace aerosolů
Ø 0,15 ÷ 0,17 μm
Na filtrační pásce se zachycují aerosolové částice. Křemíkové detektory
uvnitř CPD-13 měří kontinuálně – tři detektory jsou pro zajištění maximální
účinnosti umístěné těsně u filtrační pásky a měří odezvu na aktivitu
aerosolu zachyceného na pásce, čtvrtý je určený pro kompenzaci pozadí.
Tlaková ztráta
při nominálním průtoku
Pro přepočet na standardní podmínky je doplněno měření absolutního
tlaku a teploty odebíraného vzorku vzduchu. Mechanismus umožňuje
posuv pásky kontinuální nebo periodický s nastavitelnou periodou.
Detekované signály jsou elektronicky vyhodnoceny pomocí dvou MCA
(jeden pro měřící signál, jeden kompenzační), přepočteny na objemovou
aktivitu a předány zobrazovacímu PLC. Přednastavené signalizační úrovně
jsou nepřetržitě porovnávány s aktuálními vyhodnocenými hodnotami,
překročení je indikováno opticky a akusticky.
Detektory
typ Si - PIN
25 m x 50 mm
min. 90 %
pro rychlost 170 cm/s
Nominální průtok (nastavitelný)
20 l/min
cca 400 Pa
Připojení vzduchového okruhu
M39 x 2
Komunikační rozhraní
Ethernet
Nastavení parametrů měření
Teplotní rozsah
RS-485
+5 ~ 50 °C
Rozměry sestavy
380 x 1750 x 500 mm
Napájení, příkon
230 VAC, max. 150 W
Hmotnost (cca)
55 kg
Modely a příslušenství
Základní části CPD-13:
Vstupní šroubení
Navíjecí cívka
filtrační pásky
Detektorová část
Typ
Popis
K1385
Monitor aktivity aerosolů CPM-300
Spotřební materiál
K0021
Filtrační páska LFS-2-50
Související produkty
Filtrační páska
Diferenciální tlakoměr
K0912
Zařízení pro kontinuální měření
aerosolů CPD-13
K1380
Sací jednotka VP-30
Alternativní produkty
Výstupní šroubení
Kontaktní místa výrobců
K1032
Monitor aktivity aerosolů CPM-310
Váš dodavatel
Česká republika
Slovenská republika
VF, a.s., nám. Míru 50
CZ 679 21 Černá Hora
tel. +420 516 428 611
fax +420 516 428 610
[email protected]
VF, s.r.o., M. R. Štefánika 9
SK 010 02 Žilina
tel. +421 415 072 411
fax +421 415 072 410
[email protected]
Katalogový list VF B-02-A0014c / 2014-03-10, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 2/2

Podobné dokumenty