STANOVY - STRUČNÉ ZDŮVODNĚNÍ S ohledem

Komentáře

Transkript

STANOVY - STRUČNÉ ZDŮVODNĚNÍ S ohledem
STANOVY - STRUČNÉ ZDŮVODNĚNÍ
S ohledem na postupné směřování florbalového klubu Bulldogs Brno k dlouhodobému cíli vytvořit
konsolidovanou sportovní organizaci standardního charakteru byl z pokynu výkonného výboru vypracován
návrh nového úplného znění stanov reflektující výše uvedenou snahu a obsahující principy, jejichž užitím by
mělo být uvedeného cíle dosaženo.
Předchozí úprava
Stávající stanovy spolku Bulldogs Brno fakticky vychází z původních stanov občanského sdružení, když
v průběhu času tyto byly opakovaně modifikovány bez zásahu do vlastní ideové struktury stanov. Základní
myšlenkou tak byla určitá nadřazenost zájmu jednotlivého člena klubu, resp. nadřazenost zájmu jednotlivého
družstva zájmu spolku jako takového na skutečném fungování sportovního klubu ve všech jeho složkách.
Tomuto odpovídalo zejména nastavení jednotlivých orgánů klubu.
Předložený návrh stanov
Nové stanovy se snaží reflektovat skutečnou vnitřní strukturu klubu při minimalizaci nákladů a maximální
efektivitě rozhodovacího procesu a možnosti jeho ovlivnění ze strany jednotlivých členů. Zároveň předložený
návrh odráží posun směrem k částečné profesionalizaci (ve smyslu zajištění podmínek sportovního rozvoje)
elitních týmů.
Výčet nejzásadnějších změn
-
-
-
-
-
-
Nově se vytváří vnitřní systém tzv. sekcí (muži, ženy, rodiče), kdy právě těmto novým orgánům spolku
je svěřena větší část odpovědnosti za skutečné fungování klubu, když tyto nominují delegáty na valnou
hromadu, volí členy výkonného výboru a volí členy kontrolní komise. Sekce smluvních hráčů je pak ve
svých kompetencích omezena s ohledem na specifický charakter zájmu těchto členů, který se z povahy
věci nutně odlišuje od zájmu zbylých sekcí.
Výkonný výbor se nově skládá ze zástupců volených jednotlivými sekcemi, tedy jednotlivým členům
výkonného výboru je právě prostřednictvím volby v rámci sekcí vkládán do rukou mandát hájit zájmy
jednotlivých členů spolku.
Jednoho člena výkonného výboru volí přímo valná hromada spolku de facto namísto sekce smluvních
hráčů. Úkolem tohoto člena je koordinace činnosti spolku na úrovni nejvyšších soutěží, k čemuž ovšem
dostává mandát přímo od nejvyššího orgánu klubu.
S ohledem na výše konstatované zvýšení síly mandátu jednotlivých členů výkonného výboru se doba
jejich mandátu prodlužuje na tři roky
Mění se charakter kontrolní komise, kdy i její členové odvozují svůj mandát právě od jednotlivých sekcí
a v nich figurujících členů. Zároveň ve snaze vyhnout se paralyzaci práce kontrolní komise se ujednává
jednoleté funkční období jednotlivých členů a dochází ke specifikaci kontrolního období tak, aby
členové kontrolní komise maximalizovali snahu o kontrolu aktuálních otázek dle potřeb jednotlivých
sekcí. Zároveň ve snaze o řešení případných pochybení je nově ujednána povinnost projednat zjištění
kontrolní komise na nejbližším zasedání výkonného výboru
Členy valné hromady jsou nově členové výkonného výboru a zástupci nominovaní jednotlivými
sekcemi, kdy skutečné rozhodování o nejzásadnějších otázkách směřování spolku přináleží členům
prostřednictvím jednotlivých sekcí a jimi nominovaných zástupců. Shora uvedenému specifickému
charakteru zájmu smluvních hráčů pak odpovídá rozdělení počtu hlasů jednotlivých členů valné
hromady
V souladu s dopadající právní úpravou dochází k precizaci pravomocí valné hromady