BHS 21 PS .vp

Komentáře

Transkript

BHS 21 PS .vp
Digitální radiostanice
s vynikající výkonností i v tìch
nejtìších podmínkách
Basic Handheld Radio 21
Public Safety
Basic Handheld Radio 21
Standard
BHR 21: Pøenosná radiostanice TETRA s vynikající
výkonností
BHR 21 (Basic Handheld Radio) je pøenosná
radiostanice, která Vám umoòuje vyuívat
všechny monosti evropského digitálního
standardu TETRA. Je konstruována pro
bezproblémovou komunikaci i v extrémních
podmínkách a pro integraci do sloitých
zákaznických aplikací. Je ideální pro veøejné
sluby, napø. pro policii (byla zapracována
Schengenská doporuèení), ozbrojené síly,
hasièský záchranný sbor a ostatní záchranné
sluby, ale také pro prùmyslové aplikace,
veøejnou dopravu a jiné sluby, kde zamìstnanci
komunikují v rámci sloité vnitøní organizaèní
struktury.
Charakteristické vlastnosti*
Kmitoètové pásmo:
A: 360–400 MHz (doplnìk)
B: 380–400 a 406–430 MHz (standardnì)
C: 406–430 a 445–470 MHz (doplnìk)
D: 300–350 MHz (doplnìk)
Reimy èinnosti:
Hromadná sí: TMO
Pøímý reim: DMO
Technické údaje:
Reim vysílání TDMA
n Modulace µ/4 DQPSK
n Odstup kanálù 25 kHz
n Hlasový kodek ACELP 4,8 Kb/s
n Šifrování:
– TETRA Air
n Vysílací výkon:
– 1 W (Tøída 4)
– Automatické øízení vysílacího výkonu
n Tøída pøíjmu:
– A (standard TU 50, HT 200)
n Napájení: sada akumulátorù Li Ion 3,7 V
n Provozní teploty: –20 a +55 °C
n Certifikát ATEX: EEx ib IIC T4
(pouze BHR 21 IS)
n Ochrana proti prachu: II 3 D T130 C IP54
(pouze BHR 21 IS)
n Tøída krytí IP 54
n Rozmìry: 145 × 60 × 33 mm (v × š × h)
n Barevný displej LCD TFT, úhlopøíèka 4,6 cm,
120 × 160 bodù, 4096 barev
n Klávesnice s 12 numerickými a 6 funkèními
tlaèítky
n 5 funkèních tlaèítek na boèní stranì
radiostanice
n 2 zajišovací tlaèítka
n Hmotnost: 325 g (vèetnì sady akumulátorù)
n ivotnost akumulátorù (5/35/60): a 14 hodin
n
Doplòky:
Bezpeènostní vypínaè
Funkce:
Simplexní hlasový provoz (hromadný reim)
Duplexní hlasový provoz (telefonický reim)
n
n
n
n
n
SDS typ 1, 2, 3 a 4
Funkce tísòového volání
Optická a akustická signalizace hovoru
(reim pøipojení)
Optická signalizace vysílání a pøíjmu
Konektor pro úpravu firmwaru
LB Agentur GmbH
divize „Radio Communication Technologies“
Carmerstrasse 3, D-10623 Berlin, Germany
Tel.: +49 30/3759 – 1666
Fax: +49 30/3759 – 1746
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.lbag-fwk.de
* Vydání: øíjen 2005. Veškeré zmìny vyhrazeny. Funkce jsou dostupné
pouze v pøípadì, e je podporuje pøíslušná infrastruktura.