Kontakt č. 3 - červenec 2016

Komentáře

Transkript

Kontakt č. 3 - červenec 2016
KONTAKT
Internetový časopis pro členy strany
Národní socialisté — LEV21
II. ročník, č. 3, červenec 2016
www.facebook.com/nslev21.cz/
STANOVISKO
http://www.nslev21.cz/
Obsah:
Ústřední rada
strany Národní socialisté – LEV21
k uchování a k obraně národní paměti
Každý národ by měl ctít historickou paměť.
Naše pojetí vlastenectví, vychází z odkazu předků, hájíme jejich dějinný odkaz a ctíme i jejich
památku. Byli to naši předkové, kteří stáli u zrodu naší novodobé státnosti, byli to také oni, co
neohroženě bojovali na všech válečných frontách
za znovuzískání ztracené svobody. V uplynulých
dnech jsme si připomněli konec druhé světové
války. Jako národní socialisté odmítáme přebarvování historie, sebemrskačství, či snahy o ponížení našeho protinacistického odboje.
V tomto duchu nezapomínáme oběti německé
okupace, ani na nacistické třídění ras, proto je
pro nás i pro budoucí generace varováním jak
Terezín, tak i vyvraždění českých vesnic Lidic,
Ležáků. Na tyto historické události nelze zapomínat či je dokonce znevažovat.
U příležitosti konce 2. světové války vystoupil
v Terezíně předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch. Jeho vystoupení bylo vysoce korektní,
nezatížené emocemi nenávisti a popisující historické události především, jako zdroj poučení.
Vzhledem k tomu, že je snahou některé historické události různě vysvětlovat, připomenul, že je
důležité si zachovávat vždy odstup a především
cit pro míru věcí.
Z jeho vystoupení citujeme:
„Národ, který se neustále pokouší nějak zkreslovat vlastní dějiny v zájmu svých současných politických potřeb - ať už domnělých nebo skutečných
− takový národ neví, kde stojí a za čím si stojí.
A takový národ se ani nemůže dopracovat k pravdivé sebereflexi.
Dívejme se na sebe a své dějiny kriticky, ale
objektivně a zároveň s hrdostí. S hrdostí na ty, co
za naši svobodu bojovali a s úctou ke všem obětem
nacistického teroru.“
Ústřední rada
strany Národní socialisté – LEV 21
V Praze 18. června 2016
Stanoviska strany
1, 7, 9
Jak a s kým
do voleb
v roce 2016
Na ty „zlaté imperiální časy“
se v EU zapomíná
Zamyšlení nad koalicí
v Ústeckém kraji
Krajské preference Ústecký kraj
Strana v médiích
Příběh M. Horákové v umění
Národní socialista Robert Fico
Islám kráčí Evropou
Pietní setkání u památníku
dr. Milady Horákové
Doktor z Mukačeva
míří do našich knihoven
2
2
3, 4
4
5
5
6
7
8
9
Volby
Podle rozhodnutí prezidenta republiky ze dne
21. dubna 2016 (viz č. 138/2016 Sbírky zákonů)
se volby do Senátu Parlamentu České republiky
a do zastupitelstev krajů konají
v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016.
(2. kolo o týden později)
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
se konají ve volebních obvodech
č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40,
43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79
Aktuální volební průzkum
web: http://www.nslev21.cz/aktuality/prvnipredvolebni-pruzkumyukazuji-spravny-smer
viz strana 4
FB: https://www.facebook.com/nslev21.cz/
posts/911888112253299
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
KONTAKT 3, 2016
strana 2
V
ážené sestry a bratři,
v obecních, městských a krajských zastupitelstvech
dne 2. dubna 2016 se v našem sídle sešla a v Parlamentu ČR.
Ústřední rada strany. Jejím hlavním úkolem bylo staKrajské rady našich organizací se tak staly autonovit strategii postupu pro volby do Senátu Parlamen- nomní pro jednání o koalicích do voleb, případně
tu ČR a voleb do krajských zastupitelo zařazeních členů naší strany na kanJak a s kým
stev jednotlivých krajů ČR. Ústřední
didátky dalších politických subjektů
rada jednomyslně usnesením rozhodla
účastnících se voleb, které jsou řádně
do voleb
o tom, že krajské rady našich krajevidovány v rejstříku politických
ských organizací samostatně určí forstran a hnutí vedených Ministerstvem
v roce 2016
mu kandidatury strany ve volbách i to,
vnitra České republiky.
se kterými politickými stranami a hnuSetry a bratři, v případě jakýchkoliv
tími v krajích budou o společné kandidátní listině ne- dotazů, rad a zákonných doporučení je vám všem naše
bo o účasti našich členů na kandidátních listinách ji- ústředí kdykoliv k dispozici.
Jaroslav Andres, ústřední tajemník
ných stran jednat. Ústřední rada doporučila orientovat
[email protected]
se na subjekty a osobnosti, které mají zastoupení
„Britské impérium − nad kterým slunce nezapadá“. Slavný výrok, který symbolizoval tehdejší rozpínavost
britského impéria. Výrok, který také připomenul ekonomické drancování britských kolonií, jako byla Indie
či státy černé Afriky. Británie v tom užívání blahobytu na cizí úkor nebyla sama. Obdobně imperiálně vládly
nad „svými“ poddanými v koloniích tehdejší mocnosti Francie, Belgie, Itálie, Holandsko, Německo, Španěl-
P
řipomínám tu dobu, tyto vyvolené mocnosti si
Při vyhrůžkách z Bruselu, Paříže nebo z Německa
dělily svět a jeho bohatství. Vedle surovin to připomínáme, že Československo, ale ani český národ
byly také miliony skutečných otroků, které putovaly v minulosti nikoho nekolonizoval, neokupoval. Nežili
přes oceán do Ameriky a do jiných koutů světa. Stati- jsme nikdy v blahobytu, nežili jsme ani z práce drusíce otroků cestou zahynuly… obchod s otroky byl hých. Naopak, často jsme byli okupováni, porobeni,
velice výnosný.
umírali jsme za císaře i za říši.
Je nutné těmto (koloniálním) Na ty „zlaté imperiální časy“ Přesto jsme byli solidární
se v EU zapomíná
mocnostem také připomenout
s třetím světem. Poskytovali
jejich nadvládu nad rozvojovým
jsme rozvojovou a vojenskou
světem, tedy přesněji drancování tohoto světa. Kolonie pomoc mnoha státům světa, na našich školách, učilišsi nezávislost musely vybojovat. I na to se zapomíná. tích studovaly tisíce studentů z Afriky, z arabského
Proto ty dnešní nářky EU nad uprchlíky jsou nemístné. světa. Na československou pomoc stále s vděkem
Současná ilegální migrace je pokračováním migra- vzpomíná Izrael i Čína, Vietnam, Sýrie, Palestina, Kuce poválečné. Byla to poválečná Francie ale i Británie, ba.
Holandsko, Německo či Belgie, které přímo otevíraly
Proto ve věci povinných kvót EU vzkazujeme: Čessvé dveře pro nekvalifikované pracovníky do nově bu- ká republika nikomu nic nedluží.
dovaných továren, pro pomocné práce při čištění
Současné problémy s ilegální migrací musí řešit
a úklid měst nebo do stavebnictví. Postupně ale přichá- zejména ty státy, které stojí historicky za dnešními
zely i rodiny těchto pracovníků, následně pak i jejich problémy. Tedy Británie, Francie, Holandsko, Němecpříbuzní − kolotoč migrace se rozběhl. Proto je dnes ko, Belgie… Ty jsou povinny splatit svůj morální
v Německu několik milionů Turků, ve Francii i ekonomický dluh národům těchto bývalých kolonií.
a v Británii miliony přistěhovalců z bývalých kolonií.
Po letech koloniálního drancování musí přijít účtoI v této poválečné době, však tyto státy bohatly na vání i pomoc.
Přemysl Votava,
laciné práci migrantů z černé Afriky, z Turecka, Indie
člen předsednictva ÚR strany
či z Pákistánu.
Volby do Senátu
cí, pokud kandidát získal v 1. kole alespoň 6 % platných hlasů)
termín voleb 7. a 8. října 2016
termín podání přihlášky k registraci
(2. kolo o týden později)
* nejpozději do úterý 2. srpna 2016 do 16.00 hodin
kdo může kandidovat na senátora
* přihlášku podává zmocněnec politické strany, politic* státní občan České republiky
* který alespoň druhého dne voleb dosáhl věku nejmé- kého hnutí nebo koalice, nebo nezávislý kandidát, a to
pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvoně 40 let
du
* nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům
* složil volební kauci ve výši 20 000 Kč (kauce se vra-
Informace k volbám 2016: https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2016
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
KONTAKT 3, 2016
strana 3
V
ážené sestry a bratři, dovolte mi, abych vás
Uvedené rozhodnutí jakoby vlilo novou energii do
jako člen vedení krajské organizace Ústecké- žil našim členům a vzbudilo nebývalou aktivitu a poliho kraje seznámil se základními úvahami, které vedly tickou diskuzi. Po politických porážkách v krajských i
naší organizaci k rozhodnutí nekandidovat v letošních parlamentních volbách v minulých obdobích, ve ktepodzimních volbách do krajských zastupitelstev samo- rých jsme neúspěšně samostatně kandidovali na své
statně na své vlastní kandidátce, ale na kandidátní listi- stranické kandidátce, se otevřela možnost spolupráce i
ně společně s dalšími politickými stranami.
s jinými politickými subjekty. Vyvstaly tak dvě záKrajská organizace Národní socialisté − LEV21 kladní otázky. Zda je někdo ochoten spolupracovat
Ústeckého kraje je již od vzniku naší strany organizací s námi a s kým jsme ochotni spolupracovat my.
s největším počtem členů a je
Vedení naší krajské organizace
Zamyšlení nad koalicí
tedy i logicky vzato jedním
začalo sondovat situaci mezi
z jejích pilířů. Členové ostatjednotlivými politickými subv Ústeckém kraji
ních organizací naší strany mají
jekty, které by měly šanci uspět
proto legitimní právo zajímat se o dění, politické po- při volbách, a které by byly ochotny dát na své kandistoje, politické chování a jednání v této organizaci . dátky naše členy. Naši členové by byli kvalitními záTato skutečnost mne vedla k sepsání tohoto stručného stupci občanů našeho kraje v krajském zastupitelstvu
shrnutí, které není zatíženo schematickým a ekonomic- (máme velký počet dostatečně erudovaných členů, naky či ideově zatíženým myšlením novináře , který o víc i dva starosty obcí a jednoho zastupitele ve statunás referuje v celostátních médiích.
tárním městě ). Setkali jsme se však s arogancí (zejm.
Všichni víte, že vrcholové vedení naší strany přija- u ČSSD, KSČM) a nezájmem oslovených politických
lo usnesení umožňující jednotlivým krajským radám subjektů. Museli jsme tedy zvolit variantu takovou,
krajských organizací zvolit vlastní strategii postupu v která by spojila více politických subjektů a měla by
letošních volbách. To znamená zvolit vlastní strategii i šanci uspět. Rovněž by svým politickým programem
při jednáních o volebních koalicích, případně o zařaze- oslovila širokou veřejnost. Vycházeli jsme ze znalosti
ní členů naší strany na kandidátky různých politických společenské sociálně-politické situace v našem kraji.
subjektů účastnících se podzimních krajských a senátdokončení na s. 4
ních voleb.
ne
ano
ano
ano
ano
nestr. za ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD
asi nestr. za SPO
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
Jan Žaloudík
Stanislav Juránek
Martin Tesařík
Jaroslav Palas
Zdeněk Besta
Antonín Maštalíř
Petr Gawlas
Miloš Malý
Zdeněk Škromach
Brno-město
Brno-město
Olomouc
Bruntál
Nový Jičín
Ostrava-město
Frýdek-Místek
Kroměříž
Hodonín
55
58
61
64
67
70
73
76
79
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
ne
ne
ano
ODS
Miloš Vystrčil
Jihlava
52
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ODS
ČSSD
ČSSD
nestr.
KDU-ČSL
nestr. za Soukromníky
Přemysl Sobotka
Josef Táborský
Jaromír Strnad
Miluše Horská
Petr Šilar
Jozef Regec
34
37
40
43
46
49
ne
ano
ano
Petr Bratský
Veronika Vrecionová
Jaroslav Doubrava
Praha 6
Mělník
Ústí nad Labem
Liberec
Jičín
Kutná Hora
Pardubice
Ústí nad Orlicí
Blansko
25
28
31
ano
ODS
SZ (s podporou
ČSSD)
ODS
ODS
S.cz
Milan Pešák
Ivana Cabrnochová
Praha 11
Praha 10
19
22
ne
ano
ODS
ODS
Pavel Eybert
Jiří Oberfalzer
13
16
ano
ODS
Tomáš Jirsa
10
04
07
ano
ČSSD
Dagmar Terelmešová
Plzeňměsto
Český
Krumlov
Tábor
Beroun
ano
Alena Dernerová
STAN (s podporou
TOP 09)
nestr. za S.cz (sen.
klub ANO a S.cz)
Jan Horník
Karlovy
Vary
Most
01
příslušnost
Volby
Obvod
Dosavadní senátor
Stranická
Bude
obhajovat?
ano
V roce 2016 se bude volit do Senátu v těchto obvodech
KONTAKT 3, 2016
strana 4
Největšími problémy Ústeckého kraje jsou nezaPoložili jsme si tedy otázku, co je zajímavého na
městnanost, sociálně vyloučené lokality, veřejný pořá- Dělnické straně sociální spravedlnosti, že s nimi ČSSD
dek, bezpečnost občanů a stále rostoucí počet nepřizpů- a KSČM spolupracují?
sobivých osob parazitujících na většinové, zákony reS námi při volbách do kraje ani jedna z těchto dvou
spektující populaci kraje. Jsme pohraniční kraj, který stran (tedy ČSSD a KSČM) spolupracovat nechce –
sousedí se Saskem a je tedy velmi zajímavým teritori- oslovili jsme proto DSSS. Zajímalo nás, jak se tato
em pro legální i nelegální migranty především strana se dívá na řešení problémů našeho kraje.
z Blízkého východu. Jejich počet u nás velmi narůstá a V řešení komunálních problémů a v řešení problémů
není žádnou raritou potkávat v našich městech ženy Ústeckého kraje jsme se plně shodli. Začali jsme se
zahalené po muslimském způsobu a jejich rodiny, které tedy častěji setkávat a hledali možnosti společné spomají problém se chovat podle psaných
při volbách do letošních voleb.
Zamyšlení nad koalicí lupráce
i nepsaných pravidel středoevropského
To nám nebránilo hledat další partnery
v Ústeckém kraji
prostoru (Teplicím se u nás v kraji žerz jiných politických stran a nezávislých
tem říká „Malý Bejrút“).
osobností.
Rozhodli jsme se tedy, že se budeme snažit oslovit
Výsledkem uvedeného postupu naší krajské organiprogramem, který by shora uvedené věci řádně pojme- zace je kandidátka složená ze čtyř politických stran a to
noval a vedl k řešením oslovujícím většinovou společ- z Dělnické strany sociální spravedlnosti, Národních
nost. Začali jsme hledat partnery, kteří by akceptovali socialistů – LEV21, Čistého Ústí a Národní fronty, nánáš program a naše politické podmínky pro spolupráci. zev kandidátky je: „NE imigrantům, PROTI nepřizpůZaujal nás politický model, který vedl ke zlepšení živo- sobivým, PRO pořádek.“
ta obyvatel města Duchcova (10 000 obyvatel, dříve
Krajská organizace NÁR . SOC. Ústeckého kraje je
hornická obec, pobýval zde Casanova atd.). Po posled- přesvědčena, že s ohledem na situaci v našem regionu
ních komunálních volbách pracuje v tomto městě koali- je toto rozhodnutí správné a má šanci na úspěch
ce ČSSD, DSSS a KSČM − a velmi úspěšně. Dvě stá- v nadcházejících volbách.
Jaroslav Andres,
tostrany, tedy sociální demokraté a komunisté, zde velpředseda okresní organizace
mi dobře a ochotně spolupracují s dělnickou stranou.
NÁR. SOC. v Ústí nad Labem
Občané jsou spokojeni. Hospodaření města, bezpečnost
obyvatel, veřejný pořádek a čistota – vše se rapidně
zlepšilo.
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
KONTAKT 3, 2016
strana 5
Strana v médiích
ce a o uznání genocidy Arménů s ním diskutovali:
Luboš Zálom za Stranu svobodných občanů, Jaroslav
Statutární místopředseda strany br. Petr Benda Foldyna za ČSSD, Martin Kolovratník za ANO a
vystoupil dne 28. 5. 2016 v pořadu ČT Politické Marek Pavka za stranu Moravané. Celý pořad si můžete přehrát zde: http://prehravac.rozhlas.cz/
spektrum. O vodních dopravních
audio/3647395
projektech v Ústeckém kraji i celé
ČR s ním diskutovali: Petr Hannig,
předseda Strany zdravého rozumu,
Petr Petřík za Liberálně ekologickou
stranu a Daniel Pitek, člen předsednictva Strany zelených. Celý pořad si
můžete
přehrát
zde:
http://
www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10116287760-politickespektrum/216411058200021
Místopředseda strany br. Jaroslav Král vystoupil dne 25. 6. 2016 v pořadu ČRo Plus
Názory a argumenty. O výsledcích britského
referenda o vystoupení z EU s ním diskutovali: Martin Bursík za Liberálně ekologickou
stranu, Jiří Dolejš za KSČM, Adéla Kadlecová za ODS, Petr Pořízek za Stranu svobodných občanů a Zdeněk Škromach za ČSSD.
Celý pořad si můžete přehrát zde: http://
media.rozhlas.cz/_audio/03657363.mp3.
Místopředseda strany br. Jaroslav Král vystoupil
dne 11. 6. 2016 v pořadu ČRo Plus Názory a argumenty. O vztazích v EU, o německé zahraniční politi-
Zpracoval:
Jaroslav Král
J
ustiční vražda poslankyně Československé stra- nejpůsobivější moderní operu „Zítra se bude …“ dvojiny národně socialistické JUDr. Milady Horáko- ce zkušených autorů Aleše Březiny (narozen 1965, huvé je smutným důkazem bezpráví v totalitním státě. dební skladatel a muzikolog; mj. autor hudby k filmům
Krutost s jakou komunisté vedli vykonstruovaný soud- Jana Hřebejka: „Musíme si pomáhat“, „Kawasakiho
ní proces s těmi, kdo nevyznávali jejich ideologii, je růže“, Petra Zelenky: „Knoflíkáři“ aj.) a libretisty Jiříotřesná a v současnosti jen těžko pochopitelná. Proces ho Nekvasila (narozen 1962). Opera měla premiéru
s Miladou Horákovou a spol. nebyl prvním v Národním divadle (na scéně Divadla Kolowrat)
z vykonstruovaných procesů, byl však největší a nejvý- v roce 2008. Setkala se s nevšedně kladným přijetím
znamnější v komunistickém Československu – na hlav- nejen u diváků, ale i u kritiky. V roce svého uvedení
ní skupinu obžalovaných byly navázány desítky násled- získal její autor Cenu Alfréda Radoka za nejlepší hudných procesů po celé republice, počet obžalovaných bu, dále Cenu Sazky a Cenu Divadelních novin.
dosáhl čísla 639, bylo uděleno celkem 10 trestů smrti
Děj opery je sestaven z dobových dokumentů
a řada dalších vysokých trestů. Byl to také jediný ze a z citací ze soudních spisů. Hlavní rolí, kterou mistrně
stovek podobných procesů, ve
ztvárnila Soňa Červená, není
kterém byla odsouzena k smrti
osoba Milady Horákové, ale je
Příběh M. Horákové v umění
a následně skutečně popravena
to sám proces proti ní vedený.
žena. Po celá dlouhá desetiletí se komunistický režim Hlavní postava je jakýmsi průvodcem – chvílemi Milasnažil vymazat z paměti národa jakoukoli vzpomínku dou Horákovou, poté prokurátorem či vypravěčem.
na Miladu Horákovou. Například v šestidílné českoslo- Opera „Zítra se bude ...“ se hrála v Národním divadle
venské encyklopedii, kterou vydával Encyklopedický s velkým úspěchem až do června 2013, kdy měla derniinstitut Československé akademie věd v letech 1984 až éru a zatím ji žádné jiné divadlo nenastudovalo. Existu1987, heslo Milada Horáková vůbec nenaleznete. Oje- je však vynikající filmový záznam, který natočil režisér
dinělý osud Milady Horákové přesto zůstává až uhran- Jan Hřebejk. V dohledné době by měl filmový záznam
čivým poselstvím do současnosti. Není to pouze její opery vyjít na DVD spolu se záznamem druhé komorní
oběť, ale zejména mravní a charakterové vlastnosti, opery Aleše Březiny „Toufar“. Ukázku z opery „Zítra
které z ní učinily symbol – symbol křehké ženy, pevné se bude …“ můžete shlédnout již nyní na www.csfd.cz/
ve svých zásadách a neuvěřitelně statečné.
film/277948-zitra-se-bude/prehled.
Je pouze logickým vyústěním, že se postavou MilaDagmar Jiráková
dy Horákové inspirují umělci. Osobně považuji za
Volby do zastupitelstev krajů
termín voleb 7. a 8. října 2016
kdo může kandidovat
* státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje
podání kandidátních listin
* nejpozději do úterý 2. srpna 2016 do 16.00 hodin
* kandidátní listinu odevzdává osobně zmocněnec strany krajskému úřadu
kdo podává kandidátní listinu
* registrované politické strany a hnutí, jejichž činnost
nebyla pozastavena, popř. koalice těchto registrovaných politických stran a hnutí (pouze jednu kandidátní
listinu)
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
KONTAKT 3, 2016
strana 6
O
d 1. července 2016 převzalo Slovensko od Ni- rok, že dokud bude ve funkci premiéra, nepřipustí na
zozemska předsednictví v EU. I když jde pře- Slovensku vznik muslimské komunity. Členské strany
devším o přípravu a moderování zasedání Evropské PES jsou naopak nejhorlivějšími podporovatelkami
rady a pracovních orgánů EU bez přímých rozhodova- „vítací politiky“ Angely Merkelové. Také v sociální
cích pravomocí, jde nepochybně o výraznou možnost, oblasti se tyto dvě tendence liší. PES v podstatě opustila
jak přesto ovlivnit a usměrlevicovou sociální politiku a
ňovat rozhodovací procesy.
Národní socialista Robert Fico více méně přešla na neolibeJsem přesvědčen, že prerální koncepty. Německá SPD
miér Robert Fico využije tuto
např. podpořila reformy Hatrz
šanci jak ke zviditelnění Slovenska, tak i k prezentaci 4, takže se její přístup neliší od CDU. Hollandova fransvé vlastní odlišné politiky. Jeho politická strana Směr couzská Socialistická strana dnes dokonce sama přišla
– sociální demokracie je sice členem
s reformou
pracovního
práva
„střechové“ Strany evropských socialistů
v neoliberálním duchu, kterou se snaží
(Party of European Socialists, PES),
prosadit přes odpor francouzských odboavšak od počátku do ní svou politikou
rů. Slovenský Směr naopak prosadil něnezapadá. Fico v PES „narazil“ již po
kolik sociálních „balíčků“ ve prospěch
sestavení své první vlády, když do ní vzal
chudších vrstev (železnice zdarma pro
Slotovu Slovenskou národní stranu a Mestudenty a důchodce, příspěvky na dětské
čiarovu Lidovou stranu, aby mohl sestavit
tábory a školy v přírodě aj.).
většinovou koaliční vládu a prosazovat
Robert Fico a jeho strana tedy rozhodslovenské národní zájmy podle svých
ným způsobem prosazují politiku jak nápředstav. Byl za to tvrdě kritizován
rodní, tak i sociální. Proto – i když Fico
a Směru bylo dokonce pozastaveno člensám by pravděpodobně s následujícím
ství v PES, které bylo obnoveno až po delší době a in- hodnocením nesouhlasil – můžeme říci, že Robert Fico
tervenci tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. je mnohem více národním socialistou, než sociálním
Také dnes je R. Fico v PES silně kritizován nejen za demokratem.
Jaroslav Král, místopředseda strany
svůj odpor proti povinným kvótám, ale také za svůj vý-
Volby do zastupitelstev krajů
kandidátní listina musí obsahovat
* název kraje,
* název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
* jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání,
obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název
politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické
strany nebo politického hnutí (pozor: osobní údaje
kandidátů, např. trvalé bydliště, je třeba napsat přesně
podle občanského průkazu),
* pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
* jméno a příjmení zmocněnce politické stany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (pozor: zmocněnec ani jeho náhradník
nemohou být kandidáty do zastupitelstva kraje),
* jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
* podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí
nebo koalice,
* jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby
oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení,
označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných
jednat jménem všech politických stran a politických
hnutí, které ji tvoří,
* politické strany nebo koalice mohou na svých kandidátkách uvést kromě příslušného počtu kandidátů také
5 náhradníků (což je praktické pro případ, že by někdo
na poslední chvíli vypadnul),
* ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně
podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou
kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb
do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k tomu, aby
byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na prohlášení kandidát dále uvede
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo
počty volených členů zastupitelstva v krajích
* v krajích do 600 000 obyvatel
45 členů zastupitelstva
* v krajích nad 600 000 a do 900 000 obyvatel
55 členů zastupitelstva
* nad 900 000 obyvatel
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
65 členů zastupitelstva
KONTAKT 3, 2016
strana 7
o dalším teroristickém činu, který opětně
Současná bezbřehá tolerance, sociální vstřícnost,
dopadl na Francii, je zcela zřejmé že is- migrační otevřenost, je vydávána islámským světem
lámský terorismus se stává
za naši slabost. Také protirusStanovisko
důsledkem migrační politiky
ké tažení jen zakrývá bezradEvropské unie. Na ulicích
nost EU k migrační invazi
evropských měst probíhá střet civilizací. Státy z islámského světa. Zároveň připomínáme, že za
zejména západní Evropy, dnes doplácí na svoji poli- touto migrační invazí nesou vinu i ty státy, které státiku bezbřehé naivity a
ly za falešným, ničím neNárodní socialisté − LEV21
otevřenosti
podloženým,
válečným
k multikulturní společnosproti Libyi, Sýrii,
k sebevražedné migrační politice tažením
ti. Evropa dnes sčítá své
či Iráku.
mrtvé. V městech vládne strach. V mnoha městech
Jako občané České republiky žádáme od české
západní Evropy se stáváme bílou menšinou. EU jen vlády, aby důrazně hájila zájmy svých občanů.
pasivně přihlíží.
Požadujeme, aby nebyla v jen roli papouška, kteJako národní socialisté říkáme opět nahlas, že rý opakuje bruselské pohádky.
současná migrační politika Evropské unie zcela
ztroskotala, dokonce ohrožuje samotnou existenPředsednictvo
ci Evropy, položené na křesťanských základech.
Ústřední rady strany
EU svou migrační politikou provádí zradu na
Národní socialisté − LEV21
svých občanech.
21. 7. 2016
P
P
Islámský fanatismus si své oběti nevybío dalším teroristickém činu, který
rá, udeří bez varování. Také ten posledopětně dopadl na Francii, je zcela
ní atentátník v Nice přišel do Evropy
zřejmé že islámský terorismus se stává důpřed několika lety, místo vděku za nosledkem migrační politiky Evropské unie.
vou životní šanci, svým náklaďákem
Státy, zejména západní Evropy, doplácí na
rozséval smrt.
svoji politiku bezbřehé naivity a otevřenosSoučasná migrační politika Evropská
ti, směrované k multikulturní společnosti.
unie zcela ztroskotala, dokonce ohrožuje
Evropa dnes sčítá své mrtvé. V městech
samotnou existenci Evropy, položené na
Evropy vládne strach. V mnoha městech
křesťanských základech. EU svou mizápadní Evropy se dokonce stáváme
grační politikou provádí zradu na svých
„bílou“ menšinou. EU k tomuto stavu pod
občanech.
Současná politika EU, tedy bezbřehá
pláštíkem multikulturní politiky, jen pasivně přihlíží,
tolerance,
sociální
velkorysost, migrační vstřícnost,
dokonce své názorové oponenty kritizuje, či trestá.
to
vše
je
vydáváno
islámským světem za naši slaJeště nedávno média přinášela zprávy o desetitisíbost.
cích migrantů, kteří ve člunech připlouvali do Evropy.
I to pokrytecké protiruské tažení, má jen zakrývá
Jejich naděje a sny živila samotná Evropská unie, jak
bezradnost
EU,
svou vstřícností a
k migrační invazi
sociálními nabídkaz islámského světa.
Islám kráčí Evropou
mi, tak i mediální
Zároveň je třeba říci,
propagandou. Tisíže za touto migrační
ce, často mladých
Desítky mrtvých z Nice či z Paříže a z Bruselu nejsou invazí nesou vinu i
naivních dobrovolposledními oběťmi islámského fanatismu.
ty státy, které stály
níků z celé Evropy
za falešným, ničím
jim přicházelo na
Na ulicích evropských měst probíhá střet civilizací.
nepodloženým, vápomoc. Miliardy eur
Hořící
svíčky
za
oběti
teroru,
ani
kondolence
evropských
lečným tažením prohumanitární pomoci
politiků,
nemohou
zakrýt
bezradnost
Evropské
unie.
ti Libyi, Sýrii, či
z kapes občanů EU
Iráku. V těchto stápřitahovaly tyto mitech
místo
míru,
nastal
chaos,
bezvládí. Dnes se
granty i obchodníky s tímto neštěstím.
k
tomuto
dobrodružství
příliš
nikdo
nehlásí.
I dnes, po částečném vystřízlivění z tohoto migračA
poslední
události
v
Turecku,
migrační prohru
ního opojení, připlouvají další tisíce migrantů do EvEU
jen
zesílí.
Islám
z
těchto
událostí
vychází posíropy. Doba se ale změnila… Také média vystřízlivěla
len
a
je
na
cestě
k
vítěznému
tažení
Evropou.
− z televizních obrazovek zmizely rozzářené tváře naPřesto dobrá zpráva na závěr. Zatím co politici
ivních dobrovolníků, vystřídaly je drastické záběry z
spí,
občané Evropy se probouzí, Evropa se brání!
míst islámského teroru při pohledu na nešťastné pozůstalé oběti.
Přemysl Votava
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
KONTAKT 3, 2016
strana 8
Na setkání připomenul
význam odkazu
Milady Horákové
předseda pražské organizace
Jiří Pondělíček.
Setkání se zúčastnili (zleva)
MUDr. Bohdan Babinec se
svou asistentkou, Ing. Petr
Benda, RNDr. Stanislav Palša,
Bc. Jaroslav Andres, Jiří Pondělíček, Jaroslav Musil, Jiří
Hadrava, Přemysl Votava,
JUDr. Jaroslav Král, Karel
Janko, JUDr. Petr Topinka,
Lubomír Novotný
Vladimír Pelc fotografoval
Národní socialisté − jsme levicí 21. století
KONTAKT 3, 2016
strana 9
P
rojev předsedy Senátu v Terezíně byl vysoce např. nacistická zvěrstva na českém národě a myšlenka
korektní, nezatížený emocemi nenávisti jeho vyhlazení by měla být zapomenuta.
a popisující historické události především jako zdroj
Žijeme asi v době, kdy svojí osobnost mnozí prepoučení. Vzhledem k tomu, že historické události nel- zentují hledáním špatností na druhých a ve všem za
ze popírat, ale je možné různě vysvětlovat, je důležité každou cenu, a proto halasně vykřikují svůj odlišný
si zachovávat odstup a především cit pro míru věcí. názor a je jim jedno odkud pochází, nechtějí naslouV tom smyslu vyřčená
chat a především nehledají
Stanovisko
k
projevu
Milana
Štěcha
slova byla vhodná.
dobro. Protože pokud by
Předseda Senátu Parlaopravdu chtěli hledat sprapři pietním aktu v Terezíně
mentu České republiky je
vedlivost, citlivost a vysodruhý představitel státu a
kou míru pravdy tak by to
musí mít ke svému národu upřímný vztah a ten dávat jistě v tomto vystoupení předsedy Senátu našli.
veřejně najevo. To bylo z projevu naprosto patrné.
Z jeho slov bylo zřejmé, že důsledně odlišuje důsledky
Krajská rada
ideologie nacismu, které mnozí naši „drazí krajané“
krajské organizace Praha
rádi podlehli a německý národ, který jejím následkem
si vytrpěl stejné hrůzy války jako mnozí jiní, kteří jím
byli do války zavlečeni. V tom smyslu byl projev
i přesný.
Nelze se zalíbit všem a zejména když některá slova
např. národ, vlast, jakoby byla zavrženíhodná a jiná
e Národní socialisté už dávno mají literární kla- pacienty ale mnohdy i jako přátele a kamarády. NejvíŽ
siky, kteří své ideje, názory i životní osudy a ce místa ve své knize ale věnoval svému, doslova žizkušenosti uložili na stránky
votnímu dílu. Vybudování
knih, které mají v memoárové
a politické literatuře své významné místo nikoho nepřekvapí. Ze starších jmenuji alespoň
Paměti Dr. Edvarda Beneše nebo Republiku nad stranami Františka Klátila.
Z nedávné doby pak mají čtenáři
k dispozici zajímavou práci Jaroslava
Skopala Konec jedné velké strany?
V posledních dnech spatřila světlo
světa další kniha, která má mnoho co
říci o Národních socialistech a jejich
myšlenkách a činech. Jmenuje se
Doktor z Mukačeva aneb jak se stavěl pomník a jejím autorem je
MUDr. Bohdan Babinec, chirurg a
dlouholetý člen ČSNS, ČSNS 2005
a také strany Národní socialisté −
LEV21.
památníku Dr. Milady Horákové v Praze. Dnes už
víme, že se dílo Dr. Babincovi podařilo dotáhnout do
zdárného konce a pomník Dr. Milady Horákové a dalších obětí politických procesů stojí v parku na
Náměstí Hrdinů v Praze na Pankráci. Cesta k jeho vybudování ale lehká nebyla a právě o tom se můžeme
v knize Doktor z Mukačeva dočíst;
127 stránek, které kniha má není
mnoho a v knihovně vám moc místa
nezabere a trochu toho času, který
četbě knihy věnujete, určitě nebudete
litovat.
Knihu
si
můžete
zakoupit
v knihkupectví Kanzelsberger, Václavské nám. 42, Praha 1 (najdete ji
v suterénu knihkupectví v sekci „České
dějiny“).
Doktor z Mukačeva
míří do našich knihoven
Doktor Babinec v knize vypráví mnoho zajímavostí ze svého
života. Ze života lékaře, který
poznal řadu zajímavých lidí a to nejen jako své
Jiří Pondělíček,
člen ÚR a předseda KR Praha
Internetový časopis KONTAKT * Pro své členy vydává strana
Národní socialisté — LEV21 (NÁR. SOC.); http://www.nslev21.cz/
II. ročník, r. 2016, číslo 3, červenec 2016 * Periodicita: čtvrtletník
Časopis je distribuován na mailové adresy členům strany.
Odpovědný redaktor: JUDr. Jaroslav Král, CSc.
e-m: [email protected]
Technická redakce: PhDr. Vladimír Pelc

Podobné dokumenty

Objevte jedinečný svět Tchibo

Objevte jedinečný svět Tchibo Nabídka je platná pouze v obchodech Tchibo v České republice a v internetovém obchodě www.tchibo.cz

Více