Úrazy mládeže a jejich prevence

Komentáře

Transkript

Úrazy mládeže a jejich prevence
Úrazy mládeže a
jejich prevence
MUDr. Jarmila Číhalová
Definice úrazu
Úraz je poškození zdraví, které vzniká většinou
náhle, působením vnější síly, která
přesahuje svojí intenzitou adaptační
možnosti lidského organismu.
Úrazy vznikají spolupůsobením 4 faktorů:
1. hostitele (člověk postižený úrazem)
2. činitele (různé druhy a formy energie)
3. přenašeče (osoba nebo věc která přenáší
energii)
4. prostředí
Rozdělení úrazů
Neúmyslné úrazy - podílejí se na naprosté
většině úmrtí i hospitalizací
(např. dopravní nehody, utonutí,
neúmyslné otravy, pády…)
Jsou preventabilní!
Úmyslné úrazy - cílevědomé ublížení
(např. vraždy, sebevraždy, napadení,
týrání, znásilnění…)
Preventivní opatření
1. Legislativní- zákony, vyhlášky
(dopravní předpisy, cykl. přilby, dětská
hřiště…)
2. Technologická
(retardéry, zábrany, osvětlení, ochranné prvky,
bezpečnostní pojistky, požární hlásiče…)
3. Výchovně-vzdělávací
(bezpečné chování, první pomoc…)
Nejlepší je kombinace všech 3 opatření.
Prevence se vyplatí
intervence
Náklad na
intervenci
Cenová úspora
díky intervenci
Cyklistická
přilba
10-25 USD
440 USD
Bezpečnostní
sedačka
50-80 USD
1500 USD
Požární hlásič
26 USD
725 USD
Role rodičů, vychovatelů a učitelů
Vytvořit bezpečné prostředí
Výchova dětí a mládeže
Znalost první pomoci
Prevence musí být dlouhodobá, každodenní
aktivita!
Zajištění bezpečného prostředí
Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a
ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při
vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a
poskytovaných službách a poskytují žákům a
studentům nezbytné informace k bezpečnosti a
ochraně zdraví (viz. § 29 zák. 561/2004 Sb.).
Kontrolují dodržování bezpečnostních opatření.
Poskytují žákům a studentům potřebné poznatky.
Vychovávají žáky k bezpečnému chování.
Prevence úrazů ve škole
Bezpečné školní prostředí (kapacita, vybavení)
Bezpečné chování ve škole (zvládání
konfliktních situací, vyvarovat se zneužití
alkoholu a návykových látek…)
Bezpečné okolí školy (přechody)
Připravenost pedagogů na realizaci programu
prevence
Dozor nad žáky (i při některých činnostechkurzy, výcviky, brigády, soutěže, přehlídky, v
zahraničí…)
Podíl jednotlivých typů úrazů
na úmrtí dětí pro úraz
41% dopravní nehody
15% utonutí
14% úmyslné úrazy
7% popáleniny
4% pády
2% otravy
1% střelná zbraň
Dopr. nehody ml. řidičů v 1.pol. r. 2009
usmrceno bylo celkem 29 řidičů osobních automobilů ve
věku 18 – 24 let, což je 17 % z celkového počtu
usmrcených řidičů osobních automobilů za toto období
Nejvíce usmrcených řidičů motorových vozidel bylo ve věku
29 let (16 usmrcených osob), dále ve věku 20 let (15
usmrcených osob) a ve věku 21 a 22 let (v obou
případech shodně 12 usmrcených osob)
Řidiči motocyklů ve věku 18 – 24 let 30 % všech
usmrcených řidičů motocyklů za toto období
Mladí lidé ve věku 0 – 24 let tvořili v 1. pololetí 2009 27 %
všech usmrcených účastníků silničního provozu v tomto
období
Dopravní nehody cyklistů v r. 2008
77 cyklistů usmrceno, z toho 2 děti
ve věku do 14 let
431 cyklistů bylo těžce zraněno
2 516 cyklistů bylo zraněno lehce
Z celkového počtu 77 usmrcených cyklistů nebylo
v době dopravní nehody vybaveno přilbou
celkem 68 cyklistů, tj. 88,3 %, v případě těžkých
zranění nemělo přilbu 348 cyklistů (80,7 %) a
v případě lehkých zranění bylo bez cyklistické
přilby 2 041 cyklistů (81,1 %).
Příčiny dopravních nehod dětí
Náhlé vběhnutí do vozovky
Špatný odhad rychlosti a vzdálenosti
Hra na vozovce
Nesprávné chování cyklisty
Nízká četnost používání cyklistických
přileb
(povinnost používání do 18 let)
Nízké používání prvků pasivní bezpečnosti
Prevence dopravních nehod
Dopravně inženýrská opatření
(zpomalovací pruhy, ostrůvky, optické i
fyzické zúžení vozovky…)
Intervence vůči motorizovaným
účastníkům (kampaně, kontroly…)
Používání prvků pasivní bezpečnosti
Výchova všech účastníků dopr. provozu
Náklady na léčbu -osmnáctiletý řidič:
Úraz: poranění hlavy, hrudníku, dolních i horních končetin (tříštivá
zlomenina paže, rozdcené koleno, poranění krčního obratle, poranění
míchy, proražená plíce, zlomená žebra)
Léčba:
vyšetření rentgen, CT, ultrazvuk
poúrazová hospitalizace tři měsíce, několikadenní koma, léčba vnitřních
poranění operace tříštivé zlomeniny paže – korekční operace, vytažení
šroubů, celkem 3x
operace kolena – komplikace, několikanásobné, celkem 6x
dodatečná hospitalizace při operacích 4 měsíce
rehabilitace 4 měsíce
Náklady:
doba hospitalizace 49 dní, úhrada za vykáznou péči 450 500 Kč (modelace
při hodnotě bodu 1Kč + vykázané položky Kč za zvlášť účtované léky
a materiál)
Dodatečná hospitalizace 4 měsíce – cca 120 000 Kč
Rehabilitace 4 měsíce – cca 120 000 Kč
Celková suma za modelový případ: 690 500 Kč
Pád z kola- sedmnáctiletá závodnice:
Úraz: poranění hlavy, ramen, rukou, nohou (fraktura lebky, zničený
loket, tříštivá zlomenina paže, klíční kost, rameno, lýtkové kosti)
Léčba:
vyšetření rentgen, CT, ultrazvuk
poúrazová hospitalizace měsíc
operace zlomenin – dohromady 10x (6x ruce – použití výztuhy, 4x nohy
– šrouby)
plastické operace menšího rozsahu – celkem 3x
dodatečné hospitalizace 2 měsíce
rehabilitace 3 měsíce
Náklady:
délka hospitalizace 52 dnů, úhrada za vykázanou péči 305 500 Kč
dodatečná hospitalizace 2 měsíce - 60 000 Kč
rehabilitace 3 měsíce - 90 000 Kč
Celková suma za modelový případ: 455 500 Kč
Pád na kolečkových bruslíchšestnáctiletý jezdec:
Úraz: roztříštěná kostrč, poranění míchy, krčních obratlů, fraktura lebky
Léčba:
vyšetření rentgen, CT, ultrazvuk
poúrazová hospitalizace tři měsíce
léčba poranění míchy
oprace kostrče, použití výztuhy – celkem 3x včetně operace po špatném
srůstu
operace lebky, použití destičky – celkem 2x
operace mozku
rehabilitace půl roku
Náklady:
délka hospitalizace 17 dnů, úhrada 346 000 Kč
poúrazová hospitalizace 3 měsíce, uvažován pobyt na spinální jednotce
vzhledem k charakteru úrazu – 300 000 Kč
rehabilitace 6 měsíců - 180 000 Kč
Celková suma za modelový případ: 826 000 Kč
Utonutí
Utonutí je úmrtí v důsledku potopení do 24
hod..
Ročně umírá v ČR na utopení cca 300 osob.
Je druhou nejčastější příčinou úmrtí pro
úraz.
Faktory ovlivňující tonutí
Osobnostní (věk, pohlaví, zdravotní stavepilepsie, konzumace alkoholu a drog)
Vybavení (záchranné prostředky)
Prostředí (nechráněné vodní plochy,
zamrzlé hladiny…)
Rychlost a správnost poskytnutí první
pomoci
Prevence tonutí
Technická zabezpečení bazénů
Dohled (nikdy neplavat osamoceně!)
Používat záchranné vesty
Plavecký výcvik
Nebezpečí skoků po hlavě
Vyvarovat se požívní alkoholu a drog.
Popáleniny
Jde o působení tepelné energie na kůži nebo
sliznice s jejich následným poškozením,
případně poškozením hlubších tkáňových
struktur v závislosti na teplotě a délce expozice.
Popáleninový úraz vzniká: opařením, hořením,
kontaktem, el. proudem, působením chemikálií,
radiací.
Závažnost určuje: mechanismus úrazu, rozsah,
věk, hloubka, lokalizace, anamnéza
Rozdělení: I., II.a, II.b, III. stupeň
Příklady úrazů
Ruka, která držela dělobuch příliš dlouho
Noha poleptaná žíravinou
Ošetření popálenin
Laická první pomoc:
• zamezení dalšímu působení noxy
(odstranění oděvu, uhašení, zamezení
vdechování zplodin, el. proud- resuscitace,
poleptání- výplach vodou)
• chlazení studenou vodou
• sterilní krytí
Lékařská první pomoc:
• ambulantní léčba
• hospitalizace
Otravy
Příčiny:
•léky
•jedovaté rostliny
•obchodní přípravky
•látky s leptavými účinky (louhy a kyseliny)
Toxikologické informační středisko v Praze
(TIS) při Klinice nemocí z povolání VFN a
1.LF UK (tel. 224 919 293, 224 915 402)
Rizikové chování
Cílené jednání nebo aktivita jednotlivce,
jehož následkem může být zranění, smrt,
trvalé postižení nebo jiné snížení kvality
života riskujícího nebo dalších lidí, stejně
jako narušení vztahů, psychiky nebo
ekonomické či hmotné škody.
Rizikové aktivity
Extrémní a adrenalinové sporty
(bungee-jumping, rafting, sjezdy na kolech, horolezectví,
alpinismus)
Hazardní zábavy
(lezení na budovy, sloupy el. vedení, přebíhání před
kamionem, závody na silnicích)
Experimentování a riskování
(výbušniny, třaskaviny, neosvětlené kolo, chůze po
kolejích)
Drogy, alkohol, závislosti
Další rizikové aktivity
Rizikové sexuální chování
Šikana, agrese, násilí
(fyzické ublížení, psychické týrání, sebevražda oběti,
rvačky)
Protiprávní jednání, kriminalita
(krádeže, vandalismus)
Další rizikové jevy
(poruchy příjmu potravy, sekty)
Následky rizikového chování
Zdravotní následky
Psychické následky
(úzkost, deprese, poruchy spánku, poruchy příjmu
potravy, narušení mravního vývoje, závislosti…)
Ekonomické, hmotné následky
(náklady na léčbu, hmotné škody, ústavní péče, zátěž
rodiny…
Psycho-sociální následky
(osamělost, snížení společ. a prac. uplatnění, „nálepka“)
Sociálně-právní a trestně-právní následky
(dg. či výchovný ústav, trest. stíhání, odsouzení,
Příčiny rizikového chování
Vědomé rozhodnutí k rizikovému chování
(adrenalinové sporty, hazardní hry, zkoušení návykových
látek…)
Nedobrovolné zapojení pod tlakem
skupiny
(šikana, krádeže, experimenty)
Podcenění situace
(extrémní sporty, neosvětlené kolo, pozdní návrat
Důvody rizikového chování
Zlepšování fyzických a psychických
možností, posunutí hranice strachu?
Zvýšení adrenalinu, endorfinu a serotoninu
Image
Reklama
Únik z denního stereotypu, touha po
zážitku, dobrodružství
Prevence rizikového chování
Následková prevence
(ukázat tragické a nevratné následky; zviditelnit přání,
plány a zážitky, o které mohou přijít)
Formování postojů
(spojit jev s prožitkem- The Action; komunikace s
blízkými lidmi a skupinami- rodiče, vrstevníci; modely)
Prevence zaměřená na příčiny
(znát své silné a slabé stránky, ujasnit si životní postoje,
představy o budoucnosti, zvládat stres, umět řešit
konflikty, relaxovat
Právní odpovědnost
Vznik právní odpovědnosti:
musí jít o protiprávní jednání (porušena
povinnost uložená zákonem apod.)
jednání vedlo ke škodlivému následku
mezi jednáním a následkem je příčinná
souvislost
k jednání musí dojít zaviněně- úmyslně
nebo z nedbalosti
Druhy právní odpovědnosti
1. Trestní odpovědnost (obžalovanému
musí být dokázáno zavinění)
2. Občanskoprávní odpovědnostodpovědnost za škodu (žalovaný musí
prokázat, že vinu nezavinil)
3. Správní odpovědnost (přestupek v
oblasti HS, PO, stav. zákona…)
4. Pracovněprávní odpovědnost
Další protiprávní skutky
Nepřekažení trestného činu (až 3 roky)
Neoznámení trestného činu (až 3 roky)
Neposkytnutí první pomoci (až 1 rok)
Děkuji za pozornost!

Podobné dokumenty