školní vzdělávací program - Střední a Vyšší škola cestovního ruchu a

Komentáře

Transkript

školní vzdělávací program - Střední a Vyšší škola cestovního ruchu a
Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola
ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
SOŠS ARITA, spol. s r. o.
platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků SOŠS Arita,
spol. s r. o.
ve školním roce 2008/09
Ing. Karel Vránek
ředitel školy
2
Identifikační údaje školy
Adresa a název školy:
Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA spol s r. o.,
Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4
IZO 108056813
Zřizovatel:
SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r. o.
Název ŠVP:
Střední odborná škola specializační ARITA spol. s r. o.
Kód a název oboru vzdělání:
65-42-M/02 Cestovní ruch
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou
Délka a forma studia:
Denní čtyřleté
Jméno ředitele:
Ing. Karel Vránek
Kontakty pro komunikaci se školou:
Telefon, fax: 244 471 083
235 300 144
E-mail: [email protected]
http//www: www.arita.cz
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
3
Obsah:
Profil absolventa školy…………………………………………………… 4
Charakteristika školního vzdělávacího programu………………………....6
Učební plán……………………………………………………….………..9
Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium………………………...... 11
Učební osnovy………………………………………………………….....12
Personální a materiální zabezpečení školy……………………………... 163
4
Profil absolventa školy
Název ŠVP
Kód a název vzdělávacího programu
Dosažený stupeň vzdělání
Délka a forma vzdělání
Způsob ukončení
Certifikace
Platnost
SOŠS Arita, spol. s r. o.
65-42-M/02 Cestovní ruch
střední vzdělání s maturitní zkouškou
čtyřleté denní
maturitní zkouška
vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Uplatnění absolventa
Absolvent studijního oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch je po ukončení čtyřletého studia připraven
pro práce v komplexu služeb cestovního ruchu. Najde uplatnění v cestovních kancelářích,
cestovních agenturách, v průvodcovských službách, turistických informačních centrech, ve všech
provozech hotelů včetně práce v recepci, v regionálních institucích a ve veřejné správě na úseku
rozvoje cestovního ruchu. Je připraven na provádění služeb ve všech typech společností, může se
uplatnit i na ekonomických pozicích v podnicích národního hospodářství. Absolvent oboru je
připraven i pro své případné samostatné podnikání.
Výsledky vzdělávání
Kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci na
úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům vytvořili určité kompetence
klíčové a odborné, tzn., aby absolventi
-
měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání,
reálně posuzovali své možnosti a dovedli odhadnout důsledky svého chování a jednání,
orientovali se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů,
dovedli vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi,
uměli pracovat s textem a zpracovávat informace,
využívali ke svému učení informační zdroje, které mají k dispozici,
znali možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve zvoleném oboru,
pro splnění úkolu volili vhodné prostředky a způsoby a využívali i zkušenosti získané dříve,
spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi,
formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně,
dovedli zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty,
vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování,
dosáhli takové jazykové způsobilosti, aby se ve 2 cizích jazycích dorozuměli v cizojazyčném
prostředí v ústním i písemném projevu,chápali výhody znalosti cizích jazyků pro životní i
pracovní uplatnění a byli motivování k prohlubování svých cizojazyčných znalostí,
5
-
měli odpovědný vztah ke svému zdraví a byli si vědomi důsledků nezdravého životního stylu,
přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly,
dodržovali zákony, respektovali práva jiných lidí,
jednali v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a přispívali
k uplatňování hodnot demokracie
zajímali se o politické a společenské dění v naší zemi i ve světě,
znali práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků,
měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru
pracovali s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních technologií,
komunikovali elektronickou cestou.
pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,
získávali informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet
Po odborné stránce se v průběhu studia věnuje pozornost tomu, aby absolventi uměli:
-
organizovat a zabezpečovat poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu,
připravovat podklady a sestavovat nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu a pro různé
skupiny klientů,
využívat informační technologie při vyhledávání a poskytování informací ve službách cestovního
ruchu,
orientovat se v aktivitách subjektů cestovního ruchu a v právních aspektech podnikání
v cestovním ruchu,
kalkulovat ceny produktů a služeb, smluvně zabezpečovat jejich odbyt,
připravovat a provádět průvodcovské služby pro různé skupiny domácích i zahraničních klientů,
nabízet a poskytovat ubytovací služby,
vykonávat činnosti recepce a koordinovat je s jinými hotelovými činnostmi,
chápali bezpečnost práce jako součást veškeré své činnosti i péče o klienty a zákazníky,
znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a požární
prevence,
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její ohodnocení,
efektivně hospodařit s finančními prostředky,
při své činnosti pracovali s ohledem na životní prostředí,
chápali význam kvality jako nástroj konkurence a dobrého jména podniku,
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení.
Způsob ukončování studia
Studium oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a
§ 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů. Škola připravuje žáky tak, aby si v rámci
společné maturitní zkoušky mohli vybrat jednu ze tří volitelných zkoušek: matematika, občanský a
společenskovědní základ nebo informačně technologický základ.
V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušky
z odborných předmětů – podle volby z průvodcovství nebo hotelnictví, dále z cizího jazyka,
z ekonomických předmětů (z účetnictví a ekonomiky cestovního ruchu). Kromě toho mohou žáci
vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 2), předměty mohou volit podle vlastního zájmu
z nabídky stanovené ředitelem školy.
Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.
6
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Název ŠVP
Kód a název oboru vzdělání
Délka a forma studia
Stupeň vzdělání
Platnost
SOŠ ARITA, spol. s r. o., Praha 4, Němčická 1749/4
65-42-M/02 Cestovní ruch
čtyřleté denní
střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Podmínky pro přijetí ke studiu
Přijímání ke studiu je v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004
Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a složení přijímacích zkoušek podle
pravidel stanovených na příslušný školní rok, případně podle prospěchu v 9. třídě ZŠ i přijetí bez
přijímacích zkoušek.
Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována.
Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru
Cílem vzdělávání v oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní,
občanský i pracovní život v podmínkách neustále se měnícího světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák
v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání – učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se
být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle jsou různorodé. Převažují metody,
které aktivizují žáka k tomu, aby při vzdělávání vyvíjel vlastní úsilí k získávání vědomostí a poznatků.
Pasivní metody, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky jsou chápány jako doplňkové.
Velký důraz v průběhu celého studia je věnován jazykovému vzdělávání. Celé čtyři roky rozvíjejí žáci své
kompetence v oblasti českého jazyka a dvou jazyků cizích. Při dané dotaci hodin cizích jazyků v průběhu
celého studia mají žáci podle své píle a přístupu ke studiu možnost zvládnout 2 cizí jazyky na velmi slušné
úrovni. Vzhledem k oboru studia – cestovní ruch – je nabídka cizích jazyků velmi široká. (viz dále)
Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií.
V předmětech informační a komunikační technologie a písemná elektronická komunikace se výuka
provádí na počítačích, další předměty jsou výukou na počítačích doplňovány. Jedná se především o výuku
účetnictví, zeměpisu cestovního ruchu, techniky cestovního ruchu, průvodcovství, cizích jazyků a dalších.
Výuka se doplňuje samostatnou prací žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou samostatných
nebo týmových projektů.
Pro společnou část maturitní zkoušky jsou žáci připravováni v českém jazyce, v cizích jazycích,
v občanském a společenskovědním základu, mohou také volit matematiku nebo informační a komunikační
technologii, případně další předměty. Výuka matematiky končí ve 3. ročníku, v případě, že si žáci budou
chtít zvolit matematiku, bude pro ně ve 4. ročníku otevřen matematický seminář.
V průběhu studia se sestavují skupiny žáků pro zajištění konkrétních akcí, např. pomoc při organizaci
tenisového turnaje postižených, při zajišťování dnů otevřených dveří školy, při organizování školních
zájezdů v ČR i do zahraničí, žáci 4. ročníků si sami zajišťují maturitní ples.
Výchova k občanským a klíčovým kompetencím se realizuje ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby
byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně podle jejich věku a navazovala na
předchozí stupeň rozvoje.
Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která navazují na obsah jednotlivých předmětů a
přirozeným způsobem jej rozvíjejí. Metody a způsoby výuky závisí na úrovni žáků, zkušenostech
pedagogů, a poznatcích vědy.
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami se zajišťuje ve spolupráci s pedagogicko psychologickou
poradnou. Jde o žáky se specifickými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a
7
metody prověřování.V každém případě se uplatňuje individuální přístup k žákům, který respektuje jejich
individuální potřeby.
Organizace výuky
Výuka se organizuje převážně formou klasických vyučovacích hodin, v jednotlivých předmětech se
doplňuje různými způsoby, které napomáhají prohloubení učiva nebo naplnění dalších cílů vzdělávání.
Předností školy je velká nabídka a zajištění výuky cizích jazyků, která je vzhledem k oboru velmi důležitá.
Je možné studovat jazyk anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Žáci si z nabídky
volí dva cizí jazyky, výuka příslušného cizího jazyka se otevírá tehdy, jestliže se sejde minimálně 6
zájemců o studium daného jazyka. Rozlišení jazyků na jazyk 1.a 2. je pouze orientační, oba jazyky jsou
dotovány stejným počtem vyučovacích hodin 3- 3 - 4 - 4 hodiny v 1. – 4 ročníku týdně. Hodinová dotace
výuky jazyků je dostatečně široká k tomu, aby žák podle své píle a nadání zvládl 2 cizí jazyky na slušné
úrovni.
Dělená na skupiny je rovněž výuka informační a komunikační techniky a písemné elektronické
komunikace.
Ve 4. ročnících si žáci podle svého zájmu volí hotelnictví nebo průvodcovství, které jsou i předměty
maturitními. Výuka těchto předmětů se v průběhu roku doplňuje praxí – v hotelnictví praktickými
ukázkami a výcvikem stolničení a obsluhy, v průvodcovství vycházkami po Praze s praktickou výukou
vlastního průvodcovství.
Ve 3. a 4. ročníku se uskutečňuje souvislá praxe žáků. Ve 3. ročnících jsou žáci na praxi v 1.pololetí
školního roku 2 týdny, ve 2. pololetí 3 týdny, ve 4. ročníku jsou na praxi pouze v 1. pololetí 3 týdny.
V rámci výchovy k samostatnosti si žáci praxi zajišťují sami, pouze v případech, že si sami praxi nezajistí,
pomáhá škola. Podle dosavadních zkušeností je zájem o praktikanty velký. Žáci si praxi volí podle toho,
zda se ve 4. ročníku rozhodnou pro hotelnictví nebo průvodcovství. S příslušnými firmami škola uzavírá
na dobu praxe dohodu o provedení praxe, pracovník, který ve firmě má naše žáky po dobu praxe na
starosti eviduje docházku, zajišťuje různorodost prací a provádí hodnocení průběhu praxe. Zkušenosti
s touto formou, zajišťováním a průběhem praxe jsou velmi dobré. Učitelé školy průběh praxe osobně
v podnicích kontrolují. Žáci jsou po dobu praxe školou pojištěni, před nástupem na praxi jsou žáci
seznámeni se základními požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a upozorněni na nutnost
dodržovat ustanovení zákoníku práce a pracovního řádu organizace.
Výuka odborných předmětů je doplňována různými exkurzemi do podniků a jiných organizací - např.
návštěvami ČNB, Letiště Praha, Veletrhu cestovního ruchu aj., je aktualizována podle změn v legislativě –
v účetnictví,v ekonomice, v průvodcovství, v technice cestovního ruchu, v právní nauce a dalších.
Výuka českého jazyka se doplňuje návštěvami zákulisí Národního divadla, literárními procházkami
Prahou, návštěvami hřbitova na Vyšehradě a dalšími.
Pravidelně ročně se uskutečňuje několik poznávacích zájezdů na různá místa v ČR i do zahraničí.
V průběhu celého školního roku probíhají i další akce, které jsou doplněním teoretické výuky jednotlivých
předmětů a mají i význam kulturně, esteticky a odborně-poznávací. Jedná se alespoň o jedno celoškolní
divadelní představení, návštěvy kvalitních výstav, muzeí, různých cestopisných besed a přednášek
Pozornost je věnována i žákům 1. ročníků, kteří přecházejí ze ZŠ na školu střední.
Hodnocení žáků a diagnostika
Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z § 69 školského zákona a § 3 a
§ 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků
vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi
a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení žáků s vědomím motivační funkce
hodnocení, rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Berou v úvahu úroveň dosažení cílů
středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách.
Hodnocení je veřejné a učitel známku zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit.
8
Časová struktura školního roku
Počet týdnů v ročníku
Činnost
1.
2.
3.
4.
33
33
33
29
Maturitní zkoušky
-
-
-
2
Praxe
-
-
5
3
Exkurze, poznávací zájezdy,
výstavy, kulturní akce
4
4
1
1
Časová rezerva
3
3
1
1
Celkem
40
40
40
36
Vyučování podle rozvrhu
9
UČEBNÍ PLÁN
Název ŠVP
Obor vzdělání
Stupeň vzdělání
Forma a délka vzdělání
Platnost
SOŠS ARITA, spol. s.r.o.
65-42-M/02 Cestovní ruch
střední vzdělání s maturitou
denní čtyřleté
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Základní všeobecné
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk - AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Chemie
Fyzika
Základy ekologie
Tělesná výchova
Základní odborné
Písemná a elektronická komunikace
Informační a komunikační technologie
Účetnictví
Právní nauka
Aplikovaná psychologie
Dějiny kultury
Zeměpis cestovního ruchu
Technika cestovního ruchu
Ekonomika cestovního ruchu
Ostatní povinně volitelné
Hotelnictví
Průvodcovství
Celkem
CJL
.CJ
.CJ
OBN
DEJ
MAT
CHE
FYZ
ZEK
TEV
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
25
16
16
14
71
3
3
3
4
13
3 (3)
3 (3)
4 (4)
4 (4)
14
3 (3)
3 (3)
4 (4)
4 (4)
14
2
2
4
3
3
3
3
3
9
2
2
2
2
2
2
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8
PEK
IKT
UCE
PRN
PSY
DEK
ZCR
TCR
ECR
8
2 (2)
2 (2)
2
2
16
3 (3)
2 (2)
3
3
3
2
15
2 (2)
3
2
2
2
2
2
14
2 (2)
3
2
2
2
3
53
5
8
9
4
4
4
5
5
9
HOT
PRU
-
-
2
2 (-)
(-) 2
4
4 (-)
(-) 4
6
6 (-)
(-) 6
33
32
33
32
130
10
Poznámky k učebnímu plánu
Cizí jazyky – vyučuje se jazyk anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský – žák si vybírá
z této nabídky, ve skupině musí být minimálně 6 žáků.
Hotelnictví a Průvodcovství – žák si ve 4. ročníku povinně volí jeden z těchto předmětů.
Matematika – výuka končí ve 3. ročníku, v případě zájmu o maturitu z matematiky se ve 4. ročníku
otevře předmět nepovinně volitelná matematika.
Informační a komunikační technologie – v případě zájmu o maturitní zkoušku z IKT se pro zájemce
výuka rozšíří o další 2 h nepovinně volitelné IKT.
V učebním plánu není zařazen předmět praxe.Doba praxe je zahrnuta do časové struktury
školního roku.
11
Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium
RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové
ŠVP
Minimální počet
Skutečný počet
Vyučovací předmět
okruhy
týdenní
celkový
týdenní
23
736
Český jazyk
5
160
Český jazyk a literatura
Cizí jazyky
18
576
Cizí jazyky
5
160
Jazykové vzdělávání
Společensko vědní vzdělávání
Přírodovědní vzdělávání
4
128
celkový
6
194
28
908
Občanská nauka
4
132
Psychologie
4
124
Chemie
2
66
Fyzika
2
66
Základy ekologie
2
66
Matematické vzdělávání
8
256
Matematika
8
264
Estetické vzdělávání
5
160
Český jazyk a literatura
7
219
Dějiny kultury
4
124
Tělesná výchova
8
256
Vzdělávání pro zdraví
8
256
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích
Ekonomika a podnikání
Informační a komunikační
4
128
technologie
8
256
10
320
Ekonomika cestovního ruchu
9
285
Účetnictví
9
285
Právní nauka
4
124
Zeměpis cestovního ruchu
5
165
Geografické a kulturně historické vzdělávání
Služby cestovního ruchu
Komunikace ve službách
Disponibilní hodiny
Celkem
7
224
Dějepis
3
99
10
320
Technika cestovního ruchu
5
165
Průvodcovství
6
182
Hotelnictví
6
182
Písemná a elektronická
komunikace
5
165
4
116
139
4261
4
128
42
1344
Volitelné předměty
128
4096
Celkem
12
Učební osnovy
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Český jazyk a literatura
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
384
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Předmět je formálně členěn na tři oblasti – jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a
literární výchovu. Žák na základě osvojených metod získá v rámci vymezených oblastí nezbytné
množství teoretických znalostí a praktických dovedností. Podstatou vyučování je aktivní rozvoj
vyjadřování žáků s využitím stylistických poznatků a obecnější poznání jazykového systému. Předmět
slouží k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, vede k rozvoji jazykové kultury, pochopení a ke
správné analýze textů. Přispívá k osvojení humanistických a demokratických principů. Celkově kultivuje
žákovu osobnost a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být
žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů.
Předmět se vyučuje v 1. až 3. ročníku po třech hodinách týdně, ve 4. ročníku 4 hodiny týdně.
Obecné cíle
Obecným cílem předmětu je:
- seznámit žáky s efektivními metodami zvládnutí studia a prohloubit jejich celkové znalosti
- umět vyhledávat a používat potřebné informace v rámci daného oboru i mimo něj
- rozšířit jejich jazykovědné a literární vzdělání v kontextu s příbuznými obory
- naučit žáky porozumět čtenému textu jejich rozborem a interpretací, vést žáky k vlastní interpretaci
a ke hledání souvislostí mezi tématy
- prohlubovat komunikační dovednosti žáků, vést je ke kultivovanému projevu a správnému užívání
spisovné podoby jazyka
- prostřednictvím literatury pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, utvářet jejich morální profil,
estetické cítění a vychovávat je k humanitě a demokracii
- formovat kladný vztah žáků k mateřskému jazyku
- vést je k soustavné četbě, k funkční a mediální gramotnosti.
Charakteristika učiva
- obecné výklady o jazyce
- vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků
- práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace
- gramatika
- stylistika
- základy rétoriky a komunikačních dovedností
- základy informační výchovy
- základní poznatky z literární teorie
- vývoj české i světové literatury v kulturních a historických souvislostech.
13
Pojetí výuky
- výklad, vysvětlení, přednáška a řízený rozhovor
- gramatická a stylistická cvičení, diktáty
- společná četba, rozbor a interpretace vybraných textů
- memorování uměleckých textů, řečnická cvičení
- práce s multimediálními pomůckami
- domácí příprava referátů a slohových prací
- seznámení s doporučenou četbou
- návštěva vybraných filmových a divadelních představení
- samostatné vyhledávání informací (odborná literatura a odborné časopisy, vybrané internetové
stránky)
- exkurze (knihovny, galerie)
- projektové vyučování.
Hodnocení výsledků žáků
Bude se provádět ústním a písemným, dílčím i souhrnným zkoušením, hodnocením žákovských projektů
či didaktických testů. Zvláštní pozornost bude věnována klasifikaci slohových prací. Při hodnocení se
bude klást důraz nejen na faktografickou přesnost, ale také na samostatné, správné a logické vyjadřování,
kultivovanost verbálního projevu i sebehodnocení vlastní práce.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí (vzdělávací cíle)
Komunikativní kompetence
Žák by měl umět:
- rozebrat a interpretovat text
- rozpoznat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu
- ústně i písemně vyjádřit své myšlenky jasně, souvisle a jazykově správně
- formulovat, prezentovat a obhajovat své názory a postoje
- aktivně se účastnit diskuzí a vyjadřovat se k cizím názorům a postojům
- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu.
Personální kompetence
Žák by měl být schopen:
- efektivně se učit a pracovat
- vyhodnocovat dosažené výsledky a uvědomit si dosažený pokrok
- kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a vhodným způsobem je předávat dál
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat
- přijímat rady i kritiku.
Sociální a pracovní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
- řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem
- volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni:
- k rozvoji funkční gramotnosti
- k osvojení potřebné dávky sebevědomí
14
- ke schopnosti jednat s lidmi, formulovat a obhajovat vlastní názor, hledat kompromisní řešení
- k úctě k domácím i cizím materiálním a duchovním hodnotám
- k orientaci v masových médiích.
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni :
- k práci s internetem a dalšími informačními zdroji, vyhledávání a zpracování nutných informací a
efektivní práci s nimi.
Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedeni:
- k poznávání a lepšímu pochopení světa
- k úctě k materiálním a duchovním hodnotám
- k úsilí o jejich ochranu a zachování pro další generace
- k ochraně životního prostředí.
Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni:
- k odpovědnosti za vlastní životy, k aktivní profesní kariéře a pochopení významu vzdělání pro
život
- k vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech
- k dovednosti verbální a neverbální komunikace v pracovním styku
- ke spoluutváření pozitivního obrazu firmy na veřejnosti.
Mezipředmětové vztahy:
- dějepis
- dějiny kultury
- občanská nauka
- cizí jazyky
- písemná elektronická komunikace
- průvodcovství
- právní nauka
- zeměpis cestovního ruchu
- aplikovaná psychologie
15
Realizace odborných kompetencí
Český jazyk a literatura - 1. ročník – 99 hodin ročně
Výsledky a kompetence
Tematické celky
Žák
- rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty i
jednotlivé útvary nespisovného jazyka
- rozpozná stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí adekvátní
komunikační prostředky včetně odborné
terminologie
- umí nahradit běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
- zná základní druhy slovníků a umí je
používat
- pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
- vystihne charakteristické znaky
vypravování, jeho kompozici, slovní
zásobu a skladbu
- umí sestavit vypravování
- chápe rozdíly mezi projevem mluveným
a psaným
- ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi, argumentovat a obhajovat svá
stanoviska
- řídí se zásadami správné výslovnosti
- je schopen přednést konkrétní řečnický
projev
- umí sestavit referát
- samostatně vyhledává a zpracovává
informace
Jazyková, slohová a komunikační výchova
- národní jazyk a jeho útvary
- nauka o slovní zásobě, rozdělení slovní
zásoby
- slovo a jeho význam
- používání cizích slov
- slovníky a jejich druhy
- obecné poučení o slohu a funkční styly
- vypravování
- mluvené projevy
- řečnická cvičení
- referát mluvený a psaný
- informatická výchova, knihovny a jejich
služby
- pravidla českého pravopisu
- průběžná pravopisná cvičení
- chápe umění jako specifickou výpověď
o skutečnosti
- odliší umělecký text od neuměleckého,
dovede rozeznat umělecký brak a kýč
- rozebere umělecký text za použití
znalosti z literární teorie a poetiky
- konkrétní literární díla klasifikuje podle
druhů a žánrů
- orientuje se ve folklóru a ústní lidové
slovesnosti - pozná a dovede
charakterizovat
jednotlivé formy ústní lidové slovesnosti
- orientuje se ve vymezených vývojových
etapách literární historie světové i české
Literární výchova
- význam umění
- literatura a její funkce
- základy literární teorie
- folklór a ústní lidová slovesnost
Literatura starověku
- orientální literatury
- bible
- řecká mytologie
- literatura řecká a římská
Literatura raného středověku
- románský styl
- hrdinská epika
- evropská rytířská a dvorská literatura
Hodinová
dotace
33 h
66 h
16
- umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
- zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost
-- soustavně čte zejména doporučenou
literaturu
-- umí vyjádřit vlastní prožitek
z uměleckého díla (knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla aj.).
Počátky literatury na našem území
do 13. stol.
- staroslověnská literatura
- latinská literatura
Písemnictví vrcholného středověku
- gotika
- počátky českého písemnictví
- literatura 14. a 15. století
- literatura v husitském období
Renesanční a humanistická literatura
- evropská renesance a humanismus
- západoevropská renesanční literatura
- renesance a humanismus v české literatuře
Literatura v barokním období a době
pobělohorské
- baroko
- J. A. Komenský
- literatura oficiální a lidová
Klasicismus, osvícenství a preromantismus
v literatuře
- klasicistní umění a osvícenská filozofie
- klasicistní, osvícenská a preromantická
literatura
Romantismus a literatura
- romantické umění
- romantická literatura ve světě a její
nejvýznamnější představitelé
- romantismus v české literatuře
Počátky českého národního obrození
- základní charakteristika a periodizace
17
Český jazyk a literatura - 2. ročník – 99 hodin
Výsledky a kompetence
Tematické celky
Žák
- dokáže zařadit běžná slova k
slovním druhům a určovat jejich
mluvnické významy
- umí využívat tvaroslovných
poznatků v písemném
a mluveném projevu
- orientuje se ve výstavbě textu a
odstraňuje jazykové nedostatky
- vyjadřuje se věcně správně,
jasně a srozumitelně
- dokáže vystihnout
charakteristické znaky
administrativních textů , jejich
kompozici, slovní zásobu a
skladbu
- umí napsat žádost a vlastní
životopis
- dokáže formulovat rozdíly mezi
jednotlivými druhy popisu,
posoudit jejich kompozici,
slovní zásobu a skladbu
- disponuje dostatečnými
znalostmi o výstavbě
publicistických textů, umí
definovat základní
publicistické útvary a rozpoznat
je
- umí napsat reportáž
- má přehled o denním tisku a
tisku své zájmové oblasti
Jazyková, slohová a komunikační
výchova
- tvarosloví, druhy slov
- určování mluvnických kategorií
- podstatná jména, přídavná jména,
zájmena, číslovky a slovesa
- příslovce, předložky, spojky, částice a
citoslovce
- průběžná pravopisná cvičení
- administrativní styl a úřední
korespondence
- žádost
- životopis
- popis (věci a krajiny,charakteristika)
- popis odborný
- publicistický styl
- reportáž
- umí vyložit literární vývoj
vybrané epochy na obecně
historickém pozadí a v kontextu
s vývojem dalších uměleckých
žánrů
- zná základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní
představitele a významná díla
- umí zařadit typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů
a příslušných historických
období
- je schopen interpretovat
literární texty pomocí literární
teorie a poetiky a diskutovat o
Literární výchova
Literatura českého národního obrození
- první generace spisovatelů
- druhá generace spisovatelů
Kritický realismus a naturalismus ve
světové literatuře
- vznik a umělecké zásady
- významní světoví představitelé
Kritický realismus a naturalismus
v české literatuře
- počátky realismu
- májovci
- ruchovci
- lumírovci
- generace Národního divadla
Hodinová
dotace
40 h
59 h
18
nich
- určí charakteristické znaky a
odlišnosti různých literárních
textů
-- soustavně čte zejména
doporučenou literaturu
-- vyjadřuje vlastní prožitky z
uměleckých děl
- novoromantismus
- český kritický realismus a
naturalismus, realistické drama
Umělecké směry na přelomu 19. a 20.
století
-symbolismus, impresionismus aj.
- prokletí básníci
Česká poezie na přelomu 19. a 20. století
- Manifest české moderny
- dekadence
19
Český jazyk a literatura - 3. ročník – 99 hodin
Výsledky a kompetence
Tematické celky
Žák
- se orientuje ve výstavbě textu a
uplatňuje základní principy jeho
výstavby
- používá znalosti ze skladby
v mluveném a psaném projevu
- umí posoudit kompozici textu,
odhaluje a odstraňuje jazykové
a stylizační nedostatky
- dokáže vystihnout
charakteristické znaky
odborných textů, jejich
kompozici, slovní zásobu a
skladbu
- dokáže se odborně vyjádřit
v rámci vybraného oboru
- pořizuje z odborného textu
výpisky a výtah, dělá si
poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
- umí sestavit referát a
přednášku
- umí vyložit literární vývoj
vybrané epochy na obecně
historickém pozadí a
v kontextu s vývojem dalších
uměleckých žánrů
- zná základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní
představitele a stěžejní díla
- dokáže odborně vyložit
literární texty, diskutovat o
nich a zařadit je k příslušným
literárním směrům
- uvědomí si význam daných děl
pro dobu jejich vzniku i pro
přítomnost
- na základě komparace je
schopen postihnout
charakteristické rysy
srovnávaných děl a určit
rozdíly mezi nimi
- soustavně čte zejména
doporučenou literaturu
- umí vyjádřit vlastní umělecké
prožitky
Jazyková, slohová a komunikační
výchova
- větné členy základní a rozvíjející
- shoda podmětu s přísudkem
- větné vztahy a jejich vyjadřování
- interpunkce ve větě jednoduché
- aktuální větné členění a slovosled
- souvětí podřadné a druhy vedlejších vět
- souvětí souřadné a významové poměry
- zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby
- průběžná pravopisná cvičení
- odborný styl a odborná terminologie
- výklad
- referát mluvený a psaný
- přednáška a projev
Literární výchova
Česká literatura mladší generace 90. let
- protispolečenští buřiči
- P. Bezruč
Moderní umělecké směry poč. 20. století
- futurismus, dadaismus, surrealismus aj.
- významní představitelé těchto směrů
První světová válka a její odraz ve
světové literatuře
- významní představitelé světové literatury
- legionářská literatura
Česká poezie první poloviny 20. století
- přehled, charakteristika
- proletářská poezie
- poetismus, surrealismus
Světová próza a drama 20.- 40. let 20.
století
- americká
- anglická
- francouzská
- v německy mluvících zemích
- ruská a sovětská
Pražská německá literatura
-F. Kafka
Divadlo a dramatické umění ve světě
Hodinová
dotace
40 h
59 h
20
v 1. polovině 20. století
Česká meziválečná próza
- přehled, charakteristika
a jednotlivé proudy
-významní představitelé
21
Český jazyk a literatura - 4. ročník - 116 hodin
Výsledky a kompetence
Tematické celky
Žák
- se orientuje v soustavě jazyků,
dokáže zařadit jednotlivé
evropské jazyky do
jazykových větví
- rozlišuje slova podle jejich
příslušnosti k existujícím
jazykovým útvarům
- v mluveném projevu se řídí
zásadami spisovné
výslovnosti
- v písemném projevu uplatňuje
znalosti českého pravopisu
- umí používat příručku Pravidla
českého pravopisu,
- dokáže popsat charakteristické
znaky úvahy a eseje, jejich
kompozici, slovní zásobu a
skladbu
- sestaví úvahu a esej
- umí vyložit literární vývoj
vybrané epochy na obecně
historickém pozadí a
v kontextu s vývojem dalších
uměleckých žánrů
- zná základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní
představitele a stěžejní díla
- umí zařadit typická díla do
jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných
historických období
- zvládne interpretaci vybraných
literárních děl s použitím
znalostí z literární teorie a
poetiky a je schopen o nich
vést diskusi
- dokáže vystihnout shodné a
rozdílné rysy srovnávaných děl
- soustavně čte zejména
doporučenou literaturu
- umí tlumočit vlastní umělecké
zážitky
- sleduje kulturní dění
- navštěvuje divadelní a filmová
představení a dokáže k nim
zaujmout kritický postoj
Jazyková, slohová a komunikační
výchova
- jazyky a jejich rozdělení
- slovanské jazyky
- národní jazyk a jeho útvary (spisovné a
nespisovné)
- proměny slovní zásoby
- vývojové tendence současné češtiny
- norma a kodifikace
- úvaha
- esej
- opakování jazykových a slohových
znalostí
Literární výchova
Česká meziválečná próza
- společenská a sociální
- demokratický proud
- psychologická próza
Divadlo mezi světovými válkami
- moderní a avantgardní
- Osvobozené divadlo
- D 34
Literatura za druhé světové války
- specifika literatury v období druhé
světové války
- významní představitelé
Česká literatura v období okupace
a její specifika
Vývoj české literatury po roce 1945
- poezie, próza a drama v poválečných
letech
- budovatelský román
- vrcholy české literatury v 60. letech
- samizdatová a exilová literatura
- česká literatura po pádu totality
- literární věda a kritika dané doby
- české drama druhé poloviny 20. století
Světová literatura po roce 1945
a její hlavní představitelé
- existencionalismus
Hodinová
dotace
49 h
67 h
22
- neorealismus
- rozhněvaní mladí muži
- beatníci
- magický realismus
- postmoderní literatura
- absurdní drama
23
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Týdenní počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Cizí jazyk: anglický, francouzský, italský
německý, ruský, španělský
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
v každém cizím jazyce 446
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Výuka cizích jazyků je významnou součástí vzdělávání žáků zvláště pak v oboru cestovní ruch. Rozšiřuje
a prohlubuje komunikativní kompetence a celkový kulturní rozhled studentů a také vytváří základ pro
jejich další profesní uplatnění.
Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zvyšování úrovně faktických vědomostí (jazykové vědomosti
gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o
studium cizího jazyka. Je proto vhodné využívat metody které pomohou studentům pochopit souvislosti
mezi teoretickou výukou a využitím jazyků v praxi – využití multimediálních programů a internetu,
organizování výukových a poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží.
Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá
k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť
usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a
nezávislost žáka.
Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle:
- komunikativní, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli,
vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je
k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
- výchovně vzdělávací přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných
národů a jejich respektování.
Charakteristika učiva
Obsahem výuky je systematické rozvíjení:
- řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní,
- přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby
- kulturních, historických a zeměpisných poznatků o zemích příslušné jazykové oblasti a jejich porovnání
s reáliemi České republiky
Řečové dovednosti
- společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování,
rozloučení)
- vyjádření, odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz,
možnost, nemožnost, nutnost, schopnost)
- emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie,
lhostejnost)
morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost)
- pokyn k činnosti ( žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení)
- vlastní písemný projev a odpověď (vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis,
úřední dopis - žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika)
- delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha apod.)
- stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce
24
Tematické okruhy
- domov, rodina
- mezilidské vztahy
- osobní charakteristika
- kultura a umění
- sport, volný čas
- bydlení, obchody a služby
- stravování, péče o zdraví
- cestování, doprava, ubytování
- škola a studium, zaměstnání
- člověk a společnost
- příroda, životní prostředí
- věda a technika
- podnebí, počasí, roční období
- reálie České republiky a porovnání se zeměmi příslušné jazykové oblasti
Reálie zemí příslušné jazykové oblasti
- reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika,
ekonomika a kultura)
- život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas)
- tradice a zvyky
- kultura (významné stavby, architektura)
- literatura a umění
- autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním znění, ITC – aktuální
internetové stránky)
Tématické okruhy odborné
- práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání (inzerce, žádost o
místo, životopis), pracovní hodnocení, nezaměstnanost
- osobní dopis
- fax, e-mail
- základní terminologie z oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, ekonomie apod.
- poptávka a nabídka, odpověď na nabídku
- objednávka, potvrzení objednávky, vyřízení objednávky, avízo
- reklamace, vyřízení reklamace
Pojetí výuky
V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků.
Vyučující se budou orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídající jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody - týmová práce
a kooperace, diskuse, brainstorming, využívání ICT,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží, simulačních metod, veřejné prezentace žáků
Hodnocení výsledků žáků
V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují k omezení
reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci
budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování.
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování a slovního hodnocení.
25
Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice
1 - 5. Definice úrovně vědomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází
z definic klasifikačního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti,
ale zohledňuje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu
s pravidly daného kulturního prostředí,
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně,
- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory
druhých,
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů
- zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata.
Personální kompetence
Žák by měl být připraven:
- sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku,
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace,
- dále se vzdělávat.
Sociální kompetence
Žák by měl být schopen:
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
- pracovat v týmu,
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce
- aby dokázal komunikovat v cizojazyčném prostředí při výkonu svého povolání
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být
odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci,
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení,
- byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy,
- vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace,
- byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí,
- aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie.
Člověk a životní prostředí
Žák je veden k tomu, aby:
- poznával svět a učil se mu rozumět,
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním
v zemích dané jazykové oblasti,
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím.
26
Informační a komunikační technologie
Žák je veden k tomu, aby:
- používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti
společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti,
Mezipředmětové vztahy
- český jazyk a literatura
- dějepis
- zeměpis cestovního ruchu
- informační technologie
- dějiny kultury
- občanská nauka
- ekonomika
27
Anglický jazyk 1. ročník – 99 hodin
Výsledky vzdělávání
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí jednoduchým větám vyučujícího a
je schopen odpovídat na otázky
- v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků dokáže vhodně,
pohotově a jazykově relativně správně
reagovat v běžných situacích
každodenního života,
- umí vést požádat o zpřesňující informace
- dovede sdělit hlavní myšlenky z přečteného
textu obsahujícího známé jazykové prvky,
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů
- čte výrazně, foneticky správně vybrané
texty,
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
všeobecně či odborně orientované texty,
- umí využívat logického odhadu významu
neznámých výrazů či tvarů z kontextu,
- dovede využívat dvojjazyčný slovník i
mluvnické příručky,
- dovede sestavit neformální jednoduchý
dopis i jiná písemná sdělení,
- dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní
myšlenky) informace z přečteného textu,
- je schopen písemně vyjádřit své
myšlenky, - s použitím slovníku dokáže
samostatně sestavit popis, vyprávění,
charakteristiku osoby, jednoduchý
životopis.
1. Země a národnosti, pozdravy
- Osobní a přivlastňovací zájmena
- Sloveso To be
- Slovosled anglické věty
- Pozdravy a uvítání
- Abeceda
Jazykové prostředky
Žák
- systematicky si upevňuje návyky
správné výslovnosti
- aktivně si osvojuje nová slova a slovní
spojení, včetně frazeologie
běžného společenského styku,
- při práci s textem průběžně poznává
základní způsoby tvoření slov
- ovládá základní časy,
- správně tvoří otázky,
Hodinová
dotace
6
2. Bydlení
- Sloveso To have
- Množné číslo podstatných jmen
- Počitatelnost podstatných jmen
- Some a any
- Představování
10
3. Rodina a příbuzní
- There is/There are
- Přivlastňovací pád
- Předložky a předložková spojení
- Rozloučení
- Komunikace v rodině
- Vybavení bytu
10
4. Škola a práce
- Krátké odpovědi se slovesy To be, To
have a To do
- Základní číslovky
- Rod podstatných jmen
- Rozkaz
- Vybavení kanceláře
8
5. Každodenní činnosti
- Sloveso To do (použití v otázce a
záporu)
- Přítomný čas prostý
- Udávání času
- Domácí práce
12
28
- správně používá tázací zájmena a
příslovce.
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- zná základní geografické údaje, hlavní
města, nejvýznamnější kulturní
památky, nejnavštěvovanější města a
oblasti,
- orientuje se v problémech každodenního
života,
- dovede srovnat základní rysy našeho
způsobu života a života zemí daného
jazyka,
- je schopen sledovat významné aktuální
informace z kulturního, společenského
a politického života u nás a v příslušných
zemích.
6. Rekreace a hobby
- Užití sloves To come a To go
- Způsobové sloveso can
- Všeobecný podmět
- Podstatné jméno v přívlastku
- Sporty a rekreace
10
7. Stravování, restaurace
- Would like
- Užití přítomného času prostého
- To bring a To take
- Konverzace v restauraci
- Názvy známých potravin a pokrmů
12
8. Nakupování
- Užití členů
- Nepravidelné tvary množného čísla
- Výrazy množství
- Míry a váhy
- Rozhovor v obchodě
- Přítomný čas průběhový
10
9. Móda a oblékání
- Minulý čas prostý
- Ukazovací zájmena
- Slovesa look, smell, taste
12
10. Kultura a život ve městě
- Stupňování přídavných jmen
- Srovnávání
- Tázací zájmena a příslovce
- Frekvenční příslovce
- Popis cesty
9
29
Anglický jazyk - 2. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího
i reprodukovanému projevu rodilého
mluvčího,
- v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků dokáže vhodně,
pohotově a jazykově správně reagovat
v běžných situacích a vyjádřit své názory a
postoje,
- dovede sdělit hlavní myšlenky z delšího
vyslechnutého či přečteného přiměřeně
náročného textu, umí text komentovat a
hodnotit,
- dokáže volně reprodukovat
nepřipravený vyslechnutý či přečtený text,
- umí souvisle hovořit v rámci
probraných tematických okruhů na
všeobecná témata,
- je schopen aktivně se zúčastnit diskuze,
vyjádřit své názory,
- dovede vyplnit dotazník, či sepsat žádost,
- umí se písemně i ústně prezentovat při
vstupu na trh práce,
- čte s porozuměním přiměřeně
náročné všeobecně či odborně orientované
texty,
- dovede využívat výkladový slovník,
1. Peníze a jejich význam
- Způsobová slovesa „would“, „could“,
„should“
- Tvorba příslovcí
- Číslovky řadové, data
- Časové věty se spojkou „when“
Jazykové prostředky
Žák
- dovede rozlišovat a používat přítomný čas
prostý a průběhový,
- dovede rozlišovat a používat minulý
čas prostý a průběhový,
- umí spojovat věty,
- správně tvoří slova pomocí předpon a
přípon,
- dokáže správně používat zájmena a členy,
- umí spojovat věty v souvětí vhodnými
spojkami,
- dovede formulovat otázky i záporné
věty, ovládá způsob krátkého reagování
Hodinová
dotace
12
2. Restaurace, oblečení
- Minulý čas průběhový
- Neurčitá zájmena
- Přivlastňovací pád- rozšíření
- Zápor modálních sloves
12
3. Austrálie
- Stažené tvary „to be“ a „to have“rozšíření
- Tázací dovětky- rozšíření
- Udávání času- rozšíření
12
4. Cestování, druhy dopravních
prostředků
- Vyjadřování budoucnosti- „going to“
- Způsobová slovesa „must“, „may“,
„might“
- Frázová slovesa
- Řadové číslovky
10
5. Politické instituce
- Minulý čas průběhový a prostý –
rozšíření
- Nepravidelná slovesa- rozšíření
- Různé výrazy „that“
- Vyjadřování míry- „too“
12
30
na otázky,
- zná způsob zapisování i čtení číselných
výrazů.
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- zná základní geografické, historické a
politicko-společenské informace,
- orientuje se v aktuálním kulturním,
politickém a společenském dění i
životě,
- zná významné osobnosti, společenské
zvyklosti a tradice.
6. Počasí a roční období
- Budoucí čas
- Užití infinitivu
- Časové předložky
- Květiny
12
7. Světadíly, světové strany
- Stupňování příslovcí
- Příčestí minulé
- Užití členu v zeměpisných názvech
12
8. Komentování současných událostí
- Záporný rozkazovací způsob
- Zájmena zvratná a zdůrazňovací
- Zájmeno „each other“
- Neformální konverzace
12
9. Lidské tělo
- Nehody a nemoci
- Idiomy a jazykové zvláštnosti
- Podstatná jména a pojící se předložky
12
10. Globální problémy
- Modální slovesa- rozšíření
- Srovnávání
- Slovesa „do“ a „make“ – užití ve větách
- Každodenní problémy
10
31
Anglický jazyk - 3. ročník - 132 h
Hodinová
dotace
Výsledky vzdělávání
Tematické celky
Řečové dovednosti
Žák
- dokáže rozumět souvislému ústnímu
projevu i dialogu rodilých mluvčích i
s méně pečlivou výslovností,
- umí pohotově reagovat v rozhovoru,
v diskusi i v náročnějších situacích
společenského a pracovního styku,
- čte s porozuměním delší náročnější
různorodé profesně orientované texty,
- dokáže písemně zaznamenat základní
myšlenky a údaje z delšího, vyslechnutého i
přečteného textu,
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na profesně zaměřená
témata,
- je schopen vhodně a srozumitelně
zformulovat vlastní myšlenky a názory ve
formě různých slohových útvarů,
- dovede využívat výkladový slovník.
1. Anglická rčení
- Slovesa netvořící průběhové tvary
- Sloveso „have to“
- U lékaře
16
2. Světové tradice a svátky
- Časové věty
- Zkracování vět pomocí infinitivu
- Podmínkové věty 1. typu
- Výlety po České republice
16
3. Londýn a krásy Velké Británie
- Význam slovesa „get“
- Užití výrazu „used to“
- Význam předpon „un“, „dis“, „re“
- Podstatná jména bez členu
- Studium v zahraničí
16
4. Slavné osobnosti
- Vztažné věty
- Výrazy „some“ a „any“- rozšíření
- Životopis
- Průvodní dopis
12
5. Pracovní pohovor
- Předpřítomný čas prostý
- Trh práce
- Plány do budoucna
- Vyjádření budoucnosti - rozšíření
10
Jazykové prostředky
Žák
- orientuje se v odborném názvosloví
a hierarchii anglických slovesných
časů a dokáže je správně používat,
- rozumí frázovým slovesům a je schopen je
používat,
- dokáže vytvořit slova z již známých slov,
- chápe význam trpného rodu a dovede jej
sám vytvářet a používat,
- rozumí symbolům užívaným při opravách
jazykových chyb, dovede relativně
samostatně opravit své i cizí chyby,
- ovládá používání sloves pojící se
s infinitivem a gerundiem,
- zná způsob tvoření vztažných vět a jejich
využití.
32
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- osvojuje si další, detailnější geografická a
demografická fakta a informace o
kulturních památkách a turistických
atrakcích,
- orientuje se ve státním zřízení jednotlivých
zemí,
- je obeznámen s problémy každodenního
života,
- zvládá formální úpravu obchodní
korespondence, umí stylizovat jednoduchý
obchodní dopis, fax i email,
- dovede sestavit poptávku, vyžádanou i
nevyžádanou nabídku, vyplnit formulář
objednávky.
6. Spojené státy americké
- Sloveso „to have“ v různých časech a
tvarech
- Trpný rod
- Lidské pocity
- Popis charakteru lidí
- Popis vzhledu lidí
16
7. New York a další města USA
- Otázky na podmět
- Frázová slovesa - rozšíření
- Opisné tvary způsobových sloves
- Cestování v USA
16
8. Britská a americká literatura
- Nepravidelná slovesa- rozšíření
- Infinitiv a gerundium
- Oblíbená a povinná literatura
- Časopisy a noviny
16
9. Studijní pobyty v zahraničí
- Tvoření slov
- Důležitost výuky cizích jazyků
- Podmínkové věty 2. typu
12
10. Země, národy a jazyky
- Časová souslednost
- Vysněné prázdniny
- Možnosti dnešního světa
10
33
Anglický jazyk - 4. ročník – 116 h
Výsledky vzdělávání
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na vybraná témata,
- je schopen vhodně a srozumitelně
zformulovat vlastní myšlenky a názory ve
formě různých slohových útvarů
- čte s porozuměním delší náročnější
různorodé profesně orientované texty
- dokáže volně reprodukovat jednoduchý
nepřipravený text,
- umí vést přirozený dialog a požádat o
zpřesňující informace
- čte výrazně, foneticky správně
- je schopen aktivně se účastnit diskuse,
vyjádřit své názory
- umí se písemně i ústně prezentovat při
vstupu na trh práce
- dovede využívat výkladový slovník
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému projevu rodilého
mluvčího
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků dokáže vhodně, pohotově a
jazykově správně reagovat v běžných
situacích a vyjádřit své názory a postoje
1. Životopis
- Škola a vzdělání
- Moje prázdniny
- Rodina a přátele
- Předpřítomný čas průběhový
- Otázky, zápor-čas přítomný,
minulý, budoucí, předpřítomný
Jazykové prostředky
Žák
- orientuje se v hierarchii anglických
slovesných časů a dokáže je správně
používat,
- rozlišuje mezi časy prostým a průběhovým
- umí vytvořit podmínková souvětí 1.-3.typu
- umí vytvořit všechny typy souslednosti
časové
- chápe význam trpného rodu a dovede je
vytvářet a používat
- ovládá používání sloves pojících se
s infinitivem a gerundiem
- zná způsob tvoření vztažných vět a jejich
využití
- rozumí frázovým slovesům a je schopen je
používat
- dokáže správně používat zájmena a členy
- umí spojovat věty v souvětí vhodnými
spojkami
Hodinová
dotace
12
2. Anglicky mluvící země :
- Velká Británie
- USA
- Londýn
- Nepřímá řeč
- Čas předminulý
14
3. Anglicky mluvící země :
- Kanada
- Památky a jiné turistické
zajímavosti
- Zajímaví lidé a místa v USA
- Podmínková souvětí 3. typu
- Věty typu-had better, would
rather
- Předložky
- Přací věty
14
4. Tradice, svátky a oslavy
- Zájezd do USA
- Česká republika
- Trpný rod - rozšíření
- Způsobová slovesa
- Tázací dovětky-shrnutí
5. Britská a americká literatura
- Zájezd do Velké Británie
- Oblíbené knihy, časopisy, filmy,
pohádky
- Podmínková souvětí - rozšíření
- Frázová slovesa - opakování
- Předložky - opakování
13
12
34
Použitá literatura:
základní učebnice: Paddy Long, Jana Kmentová, Zdeněk Benedikt, Christopher Koy:
Step by step 1, 2 - učebnice nejen pro samouky, FRAUS Christopher Koy,
R. Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press
L.Prodromou: Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman, 2004
doplňkové studijní materiály:
- časopisy (Bridge, Friendship, Mary Glasgow Magazines apod.)
- konverzační učebnice
- gramatické učebnice
- reálie anglicky mluvících zemí
- filmy anglicky mluvících zemí
35
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost :
Francouzský jazyk
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
446
od 1. 9. 2009
Francouzský jazyk 1. ročník -99 h
Hodinová
dotace
10
Výsledky vzdělávání
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího,
- čte foneticky správně vybrané texty,
- dovede využívat dvojjazyčný slovník i
mluvnické příručky
- umí využívat logického odhadu významu
neznámých výrazů či tvarů z kontextu,
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků dokáže vhodně, pohotově a
jazykově relativně správně reagovat v běžných
situacích každodenního života,
- umí vést přirozený dialog a požádat o
zpřesňující informace,
- dovede sdělit hlavní myšlenky z přečteného
textu obsahujícího známé jazykové prvky,
- čte s porozuměním přiměřené náročné
všeobecně či odborně orientované texty,
- dovede sestavit neformální jednoduchý dopis i
jiná písemná sdělení,
- dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní
myšlenky) informace z přečteného textu,
- s použitím slovníku dokáže samostatně sestavit
popis, vyprávění, charakteristiku osoby,
jednoduchý životopis
- je schopen písemně vyjádřit své myšlenky
1.
-
Pozdrav, oslovení
Představování, uvítání
přízvuk, intonace, vázání
sloveso : mluvit-1.slovesná třída
francouzská abeceda
výslovnost
2.
-
Bydlení
Setkání v Paříži
sloveso „být“- časování
otázka pomocí –est-ce que
rod podstatných jmen a člen
zápor
množné číslo podstatných jmen
10
3.
-
Země, národnost
otázka inverzí
sloveso „mít“,“dělat“
předložka u měst a zemí
člen ve jmenném přísudku
základní typy rozhovoru
otázka intonací
10
4.
-
Rodina a příbuzní
Sloveso „jít“
Přivlastňovací zájmena
Číslovky 1-10
Stažený člen au, aux
Rod podstatných jmen
Člen určitý a neurčitý
10
5.
-
Škola a práce
ženský rod přídavných jmen
přivlastňovací zájmena nesamostatná
opisný budoucí čas
sloveso muset:avoir+ infinitiv
de po výrazech množství
9
Jazykové prostředky
Žák
- systematicky si upevňuje návyky správné
výslovnosti,
- aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní
spojení, včetně frazeologie běžného
společenského styku,
- při práci s textem průběžně poznává základní
způsoby tvoření slov
36
-
ovládá základní časy,
správně tvoří otázky,
správně používá tázací zájmena a příslovce,
6. Každodenní činnosti
- Nakupování
- Cestování – výběr dopravních
prostředků
- výrazy množství
Země příslušné jazykové oblasti
- tvar „ il y a“
Žák
- zná základní geografické údaje zejména Francie - předložky devant, avant
,ale i jiných francouzsky mluvících zemí,
7. Stravování, restaurace
- zná nejvýznamnější kulturní památky,
- Konverzace v restauraci
- zná nejnavštěvovanější města a oblasti,
- Názvy známých potravin a pokrmů
- zná hlavní města , řeky, pohoří
- Zájmena přivlastňovací nesamostatná
- orientuje se v problémech každodenního života,
(množné číslo)
- dovede srovnat základní rysy našeho způsobu
- Přídavné jméno slovesné
života a života zemí daného jazyka,
- Ženský rod přídavných jmen (vieux,
- je schopen sledovat významné aktuální
gentil, bon, fameux)
informace z kulturního, společenského a
- Vázání nosovek,spojování hlásek
politického života u nás a v příslušných zemích. 8. Formality na hranicích a při celní
kontrole
- Udávání času
- Móda a oblékání
- Ukazovací zájmeno nesamostatné
(ce, cet, cette, ces)
- Osobní zájmena samostatná (moi, toi,
lui,….)
- Předložky a, en chez (místo i směr)
- Předložková vazba s „de“
9. Kultura a život ve městě
- Kino, divadlo, knihy, časopisy
- Popis cesty
- Zápor ( personne, rien, jamais, plus)
- Tázací zájmeno quel
- Slovesa 3.slovesné třídy :vzor :
„répondre“
- Rozkazovací způsob
10. Rekreace, hobby
- Volný čas
- Prázdniny
- Sporty
- Stažený člen „du, des“
- Neurčitý podmět „on“
- Číslovky 11-20
Použitá literatura
1. ročník
Pravda Miroslav, Pravdová Marie, Francouzština pro samouky, nakl.Leda, 1995
- Capelle Guy, Gidon Noelle, Espaces I, nakl. Hachette F.L.E., 1990
- časopisy : l´Amitié, Allons-y, Ca-va?…
- dokumenty a výukové materiály na DVD a videu
10
10
10
10
10
37
Francouzský jazyk -2.ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému projevu rodilého mluvčíhozprostředkovaného nahrávkami,
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků dokáže vhodně a správně reagovat
v běžných situacích a vyjádřit své názory a
postoje,
- dovede sdělit hlavní myšlenky a podstatu
z vyslechnutého či přečteného přiměřeně
náročného textu, umí text komentovat a
hodnotit,
- je schopen aktivně se zúčastnit diskuse, vyjádřit
své názory,
- dovede vyplnit dotazník či sepsat žádost,
- umí se písemně i ústně prezentovt při vstupu na
trh práce,
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
všeobecně či odborně orientované texty,
- dovede využívat dvojjazyčný i výkladový
slovník.
Jazykové prostředky
Žák
- dovede rozlišovat a používat přítomný čas ,
- umí vytvořit otázku intonací nebo inverzí,
- umí vytvořit zápor, rozkazovací způsob,
- dovede vytvořit a používat čas budoucí,
- umí používat nepravidelná slovesa v rozsahu
probrané látky,
- dovede vytvořit blízkou minulost
- umí spojovat věty,
- správně používá předložky a odlišuje předložky
časové a místní ,
- dokáže správně používat zájmena a členy,
dovede utvořit a používat minulý čas složený
(passé composé),
1. Prázdniny, cestování
- peníze a jejich význam
- podstatná jména, členy-shrnutí
- přídavná jména(postavení)
- 1+3.slovesná třída
- postavení příslovečného určení
- volný čas, kultura, sporty
Hodinová
dotace
10
2. Restaurace, oblečení
- rozhovor po telefonu,
- adresa, psaní dopisu
- pozvání na oběd
- osobní zájmena nesamostatná
(předmět přímý- v češtině 4.pád):
tvary a postavení
- slovesa „vouloir, venir“
- „si“ po záporné otázce
10
3. Francie - geografické údaje
- mapa, řeky, pohoří, podnebí
- lidé a způsob života
- kulturní památky
- přírodní krásy
- povinné vázání
- blízká minulost
10
4. Doprava
- druhy dopravních prostředků
- osobní zájmena nesamostatná
(předmět nepřímý- v češtině 3.pád),
- osobní zájmena v kladném
rozkazovacím způsobu
- nepravidelná slovesa:“pouvoir“
- číslovky :21-100
10
38
umí časovat slovesa 1. a 2. slovesné třídy,
5. Mezinárodní instituce
zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů,
- Francie: umění stolovat
správně používá zvratná slovesa
- Tradice, svátky, oslavy
- Zájmenné příslovce:“y“
- Nepravidelná slovesa:“prendre“
- Zájmena vztažná :qui,que, ne…quo
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- zná základní geografické, historické a politicko- 6. Počasí a roční období
- omluva, přijetí pozvání
společenské informace o Francii, Belgii,
Švýcarsku a Kanadě,
- dopravní nehoda
- orientuje se v aktuálním, kulturním, politickém - minulý čas složený ( passé composé)
a společenském dění i životě,
- infinitivní vazby
- zná významné osobnosti, společenské zvyklost - nepravidelná slovesa :
a tradice.
“ mettre“
7. Škola a vzdělávání
- trávení volného času, víkend
- hodiny
- minulý čas zvratných sloves
- zdůraznění vazbou c´est…qui,
c´est…que
- nepravidelná slovesa :“dire“, „voir“
- nepravidelné množné číslo (alaux,eau-eaux)
-
8. Lidské tělo
-nehody a nemoci
- tázací zájmena „qui“, „que“
(jednoduché i opisné tvary)
- nepravidelná slovesa
:“devoir“,“appeler“,
“acheter“
- „sans“ s infinitivem
- vazba“facile a….“
9. Globální problémy
-přicházíme na návštěvu
- 2.slovesná třída :“finir“
- slovesa:“sortir“,“ouvrir“
- stupňování
- číslovky řadové
- datum, měsíce
Použitá literatura
- Pravda Miroslav, Pravdová Marie, Francouzština pro samouky, nakl. Leda, 1995
- Sidwell Duncan, Bénitez M., Kavangh B., Voici la France, Chancerel, l994
- Salins Génevieve,Courtillon Janine, Libre Echange , nakl. Hatier/Didier, 1995
Časopisy l´Amitié, výukové materiály na DVD
9
10
10
10
10
39
Francouzský jazyk - 3.ročník – 132 h
Výsledky vzdělávání
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- dokáže rozumět souvislému ústnímu projevu i
dialogu rodilých mluvčích i s méně pečlivou
výslovností,
- umí pohotově reagovat v rozhovoru, v diskusi i
v náročnějších situacích společenského a
pracovního styku,
- čte s porozuměním delší náročnější různorodé
profesně orientované texty,
- dokáže písemně zaznamenat základní myšlenky
a údaje z delšího, vyslechnutého i přečteného
textu,
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na profesně zaměřená
témata,
- je schopen vhodně a srozumitelně zformulovat
vlastní myšlenky a názory ve formě různých
slohových útvarů,
- dovede využívat výkladový slovník,
- je schopen aktivně se zúčastnit diskuse, vyjádřit
své názory,
- dovede vyplnit dotazník či sepsat žádost,
- umí se písemně i ústně prezentovat při vstupu
na trh práce,
- dovede sdělit hlavní myšlenky či z delšího
vyslechnutého či přečteného přiměřeně
náročného textu, umí text komentovat a
hodnotit
1.
-
Hodinová
dotace
12
-
Prázdniny, volný čas
š kola a vzdělávání
restaurace, zásady stolování
dělivý člen
nepravidelná slovesa :“savoir“,
„boire“
minulý čas složený- opakování
2.
-
Francie, zeměpis , počasí
literatura ve Francii
francouzská gastronomie
zájmena:“en“,“y“
vazba „etre en train de“ +infinitiv
číslovky od 100 výše
sloveso „connaitre“
14
3.
-
Paříž
kulturní a historické zajímavosti
pařížské metro
budoucí čas jednoduchý :“futur“
„avant de“ s infinitivem
infinitiv složený
slovesa:“suivre“,“lire“
14
4.
-
Krásy na jihu Francie
Azurové pobřeží
Provence
imperfektum:čas minulý průběhový
přivlastňovací zájmena samostatná
nepravidelné sloveso:“croire“
14
40
Zimní sporty
Světová rekreační střediska
Sever Francie:Normandie, Bretagne
Pohoří ve Francii : Alpy, Pyreneje
Porovnání „passé composé“ a
imperfekta, užití, rozdíly
Dny v týdnu
12
12
-
Prázdniny, volný čas
škola a vzdělávání
restaurace, zásady stolování
dělivý člen
nepravidelná slovesa :“savoir“,
„boire“
minulý čas složený- opakování
7.
-
Francie, zeměpis , počasí
literatura ve Francii
francouzská gastronomie
zájmena:“en“,“y“
vazba „etre en train de“ +infinitiv
číslovky od 100 výše
sloveso „connaitre“
14
Jazykové prostředky
Žák
- se orientuje v odborném názvosloví a hierarchii
francouzských dosud probraných slovesných
časů a dokáže je správně používat,
- umí používat čas přítomný, složený čas minulý,
čas budoucí prostý , blízkou budoucnost a
minulost,
- dokáže rozlišit kdy použít čas minulý složený a
kdy imperfektum
- umí používat infinitivní vazby
Řečové dovednosti
Žák
- dokáže rozumět souvislému ústnímu projevu i
dialogu rodilých mluvčích i
s méně pečlivou výslovností,
- umí pohotově reagovat v rozhovoru,
v diskusi i v náročnějších situacích
společenského a pracovního styku,
- čte s porozuměním delší náročnější různorodé
profesně orientované texty,
- dokáže písemně zaznamenat základní myšlenky
a údaje z delšího, vyslechnutého i přečteného
textu,
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na profesně zaměřená
témata,
- je schopen vhodně a srozumitelně zformulovat
vlastní myšlenky a názory ve formě různých
slohových útvarů,
5.
-
-
6.
-
dovede využívat výkladový slovník,
je schopen aktivně se zúčastnit diskuse, vyjádřit
své názory,
- dovede vyplnit dotazník či sepsat žádost,
- umí se písemně i ústně prezentovat při vstupu
na trh práce,
- dovede sdělit hlavní myšlenky či z delšího
vyslechnutého či přečteného přiměřeně
náročného textu, umí text komentovat a
hodnotit
Jazykové prostředky
Žák
-se orientuje v odborném názvosloví a hierarchii
francouzských dosud probraných slovesných časů a
dokáže je správně používat,
- umí používat čas přítomný, složený čas minulý,
-
41
-
čas budoucí prostý , blízkou budoucnost a
minulost,
dokáže rozlišit kdy použít čas minulý složený a
kdy imperfektum
umí používat infinitivní vazby
8.
-
Paříž
kulturní a historické zajímavosti
pařížské metro
budoucí čas jednoduchý :“futur“
„avant de“ s infinitivem
infinitiv složený
slovesa:“suivre“,“lire“
14
9.
-
Krásy na jihu Francie
Azurové pobřeží
Provence
imperfektum:čas minulý průběhový
přivlastňovací zájmena samostatná
nepravidelné sloveso:“croire“
14
10.
-
Zimní sporty
Světová rekreační střediska
Sever Francie:Normandie, Bretagne
Pohoří ve Francii : Alpy, Pyreneje
Porovnání „passé composé“ a
imperfekta, užití, rozdíly
Dny v týdnu
12
-
Použitá literatura
- Pravda Miroslav, Pravdová Marie, Francouzština pro samouky, nakl. Leda, 1995
- Capelle Guy, Gidon Noelle, Espaces II, nakl. Hachette , 1991
- Girardet Jacky, Dominique P., Le nouveau sans frontieres II , Clé international, 1997
- Čepčányová Jana, Reálie frankofonních zemí, nakl. Fraus, 1997
- Časopisy l´Amitié
42
Francouzský jazyk - 4.ročník – 116 h
Výsledky vzdělávání
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na vybraná témata,
- je schopen vhodně a srozumitelně zformulovat
vlastní myšlenky a názory ve formě různých
slohových útvarů,
- čte s porozuměním delší náročnější , různorodé
profesně orientované texty,
- dokáže volně reprodukovat jednoduchý ,
nepřipravený text,
- čte výrazně a foneticky správně,
- umí vést přirozený dialog a požádat o
zpřesňující informace,
- je schopen aktivně se zúčastnit diskuse, vyjádřit
své názory,
- umí se písemně i ústně prezentovat při vstupu
na trh práce,
- dovede využívat výkladový slovník,
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému projevu rodilého mluvčího,
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků dokáže vhodně, pohotově a
jazykově správně reagovat v běžných situacích
a vyjádřit své názory a postoje.
1. Životopis
- moje rodina a přátele
- zajímavé osobnosti kulturního a
politického života
- prázdniny,volný čas,sporty
- Francie, základní informace
- Imperfektum x passé composé
- Futur x blízká minulost
Jazykové prostředky
Žák
- orientuje se v hierarchii francouzských
slovesných časů a dokáže je správně používat,
- umí používat čas přítomný, minulý čas složený,
čas budoucí prostý, blízkou budoucnost a
minulost, čas podmiňovací, předminulý
,subjunktiv,imperfektum,
- umí rozlišit kdy má použít minulý čas složený a
kdy imperfektum,
- umí utvořit a rozliší kdy má použít subjunktiv
Hodinová
dotace
12
2. Francie a její oblasti
- oblasti Francie, historie, geografie
Podmiňovací způsob
- kondicionál přítomný
- podmínkové souvětí
- Paříž a další turistické zajímavosti
Francie- Azurové pobřeží,
Normandie, Bretaň
14
3.
-
Francie-zámky na Loiře
Gastronomie ve Francii
Zdraví, lidské tělo
Belgie
Subjunktiv přítomný (po výrazech
vůle, rozkazu)
Nepravidelné stupňování
Neurčité zájmeno „tout“
Slovesa na –ayer, oyer,
14
Francouzsky mluvící země
Švýcarsko, Belgie
Kanada (Québec)
Présent du subjonctif
Slovesa:“essayer, payer, pleuvoir“
Ukazovací zájmena samostatná „
celui, celle
Slovesa recevoir, écrire
13
4.
-
43
-
-
přítomný a minulý,
chápe zákonitosti souslednosti časové, umí ji
utvořit a plynule používat,
umí vytvořit všechny 3 základní typy
podmínkových souvětí,
správně časuje probraná nepravidelná slovesa,
umí rozeznat a správně přeložit čas jednoduchý
minulý- passé simple- jako čas používaný
pouze v knižní a literární podobě,
správně používá zájmena přivlastňovací
,osobní, ukazovací, tázací, samostatná i
nesamostatná,
5.
-
-
Lucembursko, Monako
Tradice, svátky, oslavy,
Filmy, knihy, písně
Subjunktiv přítomný (po výrazech
duševního hnutí, pochybnosti,
nejistoty)
Nepravidelné sloveso :“conduire“
12
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- disponuje znalostí geografických a
demografických fakt a informací o kulturních
památkách, turistických atrakcích a
zajímavostech Francie, Belgie, Švýcarska,
Kanadě, Lucembursku a Monaku,
- je schopen sledovat významné aktuální
informace z kulturního, společenského a
politického života u nás a v příslušných zemích,
- dovede srovnat základní rysy našeho způsobu
života a života francouzsky mluvících zemí,
- zná významné osobnosti , společenské
zvyklosti a tradice,
- zvládá formální úpravu obchodní
korespondence, umí stylizovat jednoduchý
obchodní dopis,
- dovede sestavit poptávku, nabídku, vyplnit
formulář nabídky,
- orientuje se ve státním zřízení jednotlivých
zemí.
6. Francouzsky mluvící země-shrnutí
- zdraví a nemoce
- zimní sporty
- Předminulý čas
- plus-que-parfait
- souslednost časů
- pořadí dvou nesamostatných zájmen
- nepravidelná slovesa :“mourir“
12
44
7. Francouzská literatura a historie
- Česká republika ve vztahu k Francii
- Historické památky a zajímavosti
- Praha
- Důležité osobnosti České republiky
- Podmínková souvětí
- Subjunktiv minulý
- Nepřímá otázka
- Vztažné zájmeno:“dont“
14
8. Lucembursko jako klenot
cestovního ruchu
- Monako, malá, ale bohatá země
- Švýcarsko, Belgie-rozšíření, shrnutí
- Souslednost časů-přehled
- Infinitivní vazba nebo věta vedlejší
- Předložková vazba sloves
- Subjunktiv po spojkách
- Trpný rod
14
9.Oblíbený herec, spisovatel,
zpěvák…
- Zájezd do Francie
- „Passé simple“- minulý čas
jednoduchý
- gérondif
- Podmínkové souvětí-přehled
- Shoda příčestí minulého
s předcházejícím předmětem
- Nepravidelná slovesa : vivre, naitre,
courir,
- Faire+ infinitiv
- Participe présent
- Vztažné a tázací zájmeno: lequel
14
Použitá literatura
- Pravda M., Pravdová M,. Francouzština pro samouky, Leda, 1995
- Capelle Guy, Gidon N., Espaces III, Hachette, 1991
- Martini Francine, Le monde francophone, La Spiga languages, 1995
- Časopisy l´Amitié
45
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin:
Platnost:
Italský jazyk
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
446
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Důležitou součástí všeobecného vzdělávání žáků je výuka cizích jazyků, která prohlubuje jejich
komunikativní dovednosti a celkový kulturní rozhled. Současně vytváří základ pro jejich další jazykové a
profesní zdokonalování.
Při výuce cizích jazyků musíme klást důraz nejen na kognitivní znalosti žáků, resp. lexikální, gramatické,
pravopisné, fonetické, ale také na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka. Propojení
izolovaného školního prostředí s reálným okolním prostředím dosáhneme využíváním multimediálních
programů a internetu, organizováním výměnných zájezdů, navazováním kontaktů se školami v zahraničí,
zapojováním žáků do projektů a soutěží.
V současné době je aktivní znalost cizích jazyků nezbytná nejen pro osobní potřebu žáka – přístup k
aktuálním informacím mu umožňuje vyšší nezávislost a mobilitu, ale i pro bezprostřední a účinnější
mezinárodní komunikaci.
Klademe si tedy dva základní cíle výuky cizích jazyků:
• cíl komunikativní, který je dán specifičností předmětu a vede žáky k osvojení klíčových
jazykových kompetencí a připravuje je k aktivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci,
• cíl výchovně vzdělávací, který se podílí na formování žákovy osobnosti, včetně výchovy a
rozvíjení tolerance vůči jiným národům.
Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních kompetencí
A2 Společného evropského referenčního rámce, získanou na ZŠ a směřuje k osvojení takové úrovně ,
která odpovídá stupni B2 Společného evropského referenčního rámce.
Charakteristika učiva
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností, přiměřeného rozsahu slovní zásoby (za 1
vyučovací hodinu si žák osvojí 5-6 lexikálních jednotek, celkem za rok 500-600 lexikálních jednotek),
včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky
jazyka, poznatků z oblasti reálií České republiky a Itálie.
Řečové dovednosti
- seznamovací a zdvořilostní fráze (oslovení, představování, pozdrav, poděkování, rozloučení)
- vlastní postoj a názor (souhlas a nesouhlas, zákaz a odmítnutí, nutnost)
- morální stanovisko (omluva, odpuštění,pochvala a lítost)
- emotivní postoj (zájem, zklamání, překvapení, údiv, sympatie, nelibost)
- různé pokyny (výzva, žádost, nabídka, doporučení, rada, přání)
- písemný projev (pozdrav, blahopřání, dopis soukromý i úřední, pozvánka, žádost,
životopis,charakteristika)
- reprodukce textu
- vypravování, popis, úvaha apod.
46
Tematické okruhy obecné
- moje rodina a domov
- osobní charakteristika
- umění a kultura
- sport, koníčky a volný čas
- mezilidské vztahy
- zdravý styl života a péče o zdraví
- obchody a služby
- škola, studium a zaměstnání
- příroda a životní prostředí
- člověk ve společnosti
- podnebí, počasí a roční doby
- věda a technika
Tematické okruhy odborné
- příprava na budoucí profesi, hledání zaměstnání v rámci cestovního ruchu
a hotelnictví
- typy ubytování a služeb v CR
- různé druhy dopravy (pojištění, ekologické problémy, poruchy a dopravní nehody)
- sportovní turistika vzhledem k ročnímu období (nabídky, možnosti, jednotlivé lokality v obou
zemích)
- lázně a lázeňská turistika
- stavební slohy (románský, gotický, baroko, renesance a slohy 19.a20.století)
a hlavní představitelé
- vzájemná konfrontace české a italské kuchyně, speciality, stravovací zvyky
- zásady zdravé výživy
Reálie České republiky a Itálie
- geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika, ekonomika a kultura)
- život v jednotlivých zemích (rodina,vzdělání,práce,volný čas)
- tradice, svátky, zvyky, folklore
- významné osobnosti v oblasti umění, politiky, vědy
- film, televize a další sdělovací prostředky
- autentické materiály (cestovní průvodci, noviny a časopisy, filmy v původním znění, písně,
aktuální internetové stránky)
Výuková strategie
Abychom akceptovali individuální potřeby žáků, zaměřujeme se na:
autodidaktické metody, kterými si žáci osvojují různé techniky samostatného učení podle jejich
schopností
sociálně komunikativní metody – metody dialogické, týmová práce a kooperace, diskuse,
sebehodnocení žáků pomocí Evropského jazykového portfolia (EJP), přičemž žáci jsou dostatečně
informováni o konkrétním tématu a tak jsou schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení
v hodinách. Jsou vedeni učitelem jevy zobecňovat a objektivně hodnotit. Zdůrazňujeme kultivovaný
projev žáka ve formě mluvené i písemné.
motivační činitele – veřejné prezentace, hry a soutěže.
47
Vzdělávací cíle
Komunikativní kompetence
Žák by měl být schopen:
přiměřeného vyjadřování a jednání v komunikační situaci, aby se vhodně prezentoval v souladu s
pravidly daného kulturního prostředí
aktivně se účastnit diskuzí, obhajovat a formulovat své názory a postoje a přitom respektovat názory
druhých
formulovat souvisle a srozumitelně své myšlenky, jazykově správně a písemně v přehledné formě
zpracovávat texty přiměřené náročnosti na běžná i odborná témata
umět písemně zaznamenat podstatné údaje a myšlenky z textů či projevů jiných lidí
Personální kompetence
Žák se má připravit:
učit se a pracovat efektivně, k tomu umět využívat zkušeností jiných lidí (učit se na základě
zprostředkovaných zkušeností)
přijímat rady a kritiku a sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a podle zájmové a pracovní orientace
neustále se vzdělávat
Sociální kompetence
Žák je veden k tomu, aby uměl:
odpovědně přijímat a plnit svěřené úkoly
pracovat v týmu
nepodléhat stereotypům a předsudkům v přístupu k jiným lidem a kulturám
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Žák by měl:
znát alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na
jazykovou gramotnost
dokázat se seberealizovat při vstupu na trh práce formou písemnou i verbální
Výuka cizích jazyků přispívá také k uskutečnění následujících průřezových témat:
Občan a demokratická společnost
Žák je veden k tomu, aby:
se uměl orientovat v masových médiích, využíval je a zároveň je kriticky hodnotil a uměl být
odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci.
dokázal jednat s lidmi, diskutovat o kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení
vážit si materiálních a duchovních hodnot a snažit se je chránit
byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i ve prospěch ostatních lidí, případně i v
jiných zemích a kontinentech
aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie
respektoval tradice a společenské zvyklosti daného kulturního prostředí a byl tolerantní
Člověk a životní prostředí
Žák by měl směřovat k tomu, aby:
svět nejenom poznával, ale také se snažil mu porozumět
chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím
48
Člověk a komunikační technologie
Žák je připravován k tomu, aby:
používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů
v rámci samostudia využíval samostatně on-line učebnic a testů
Hodnocení výsledků žáků
Důraz klademe na informativní a výchovné funkce hodnocení, které směřují k omezení reproduktivního
pojetí výuky. Žáci by se měli naučit objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování - významnou
metodu hraje kolektivní hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky.
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového
systému, event.procentuálního vyjádření.
Významnější písemné práce - 4 za školní rok, resp.2 za pololetí, z toho 2 písemné práce souvislé a 2 testy
s poslechovým subtestem.
Základní formou výsledků je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1 - 5. Definice úrovně
vědomostí odpovídajících jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při
hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohledňuje se také rozsah a
rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků.
49
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělávání
Forma vzdělávání
Celkový počet vyuč. hodin za studium
Platnost
Italský jazyk
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
446
od 1. 9. 2009
Italský jazyk – 1. ročník – 99 h
Očekávané kompetence žáka
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího
- vyslovuje a čte foneticky správně
- dodržuje základní pravopisné normy
- dovede využívat dvojjazyčný slovník i
mluvnické příručky
- umí vést přirozený dialog a požádat o
zpřesňující informace
- jednoduchými větami konverzuje o
probraných tématech v přítomném čase
- dokáže volně reprodukovat jednoduchý text
- je schopen vyjádřit své myšlenky slovně i
písemně
- s použitím slovníku dokáže samostatně
sestavit popis, charakteristiku osoby,
vyprávění, jednoduchý životopis
Jazykové prostředky
Žák
- upevňuje si systematicky návyky správné
výslovnosti
- aktivně si osvojuje nová slova, slovní spojení
a idiomy, včetně frazeologie běžného
společenského styku
- při práci s textem průběžně poznává základní
způsoby tvoření slov
- dovede vytvořit a používat přítomný čas
sloves 1., 2. a 3. slovesné třídy, sloves
pomocných a probraných sloves
nepravidelných
- správně používá zájmena přízvučná,
nepřízvučná a přivlastňovací
- je schopen dobře užívat předložky a
předložková spojení se členem
Země příslušné jazykové oblasti
Tematické celky
Hodinová
dotace
1. Pozdravy, oslovení, uvítání.
Abeceda, zdvojené souhlásky,
dvojhlásky, trojhlásky.
Přízvuk, délka samohlásek, rod
v italštině, člen, krácení přídavného
jména BUONO.
Výslovnost některých skupin hlásek.
10
2. Seznamovací dialogy. Rodina.
Slovesa 1. třídy, zápor u sloves
a otázka.
Přídavná jména.
Některé předložky a tázací zájmena.
Výslovnost dalších hlásek.
10
3. Číslovky a barvy.
Pomocné sloveso ESSERE,
nepravidelné sloveso ANDARE.
Výrazy, c’é, ci sono.
Přivlastňování. Množné číslo
podstatných a přídavných jmen
a zájmen.
10
4. Představování. Doprava a
cestování.
Množné číslo slov na –cia, -gia.
Podstatná a přídavná jména na –co,
-go. Přivlastňovací zájmeno MIO.
Apostrof.
Výslovnost dalších hlásek.
9
5. Země a národnosti.
Telefonní rozhovory
Slovesa na –ciare, -giare, -care, gare.
Slovesa s posunutým přízvukem.
Zdvořilostní forma (LEI). Jména
označující národnost.
10
50
Žák
- zná základní geografické údaje,
nejvýznamnější kulturní památky,
nejnavštěvovanější města a oblasti
- orientuje se v aktuálním, kulturním,
politickém a společenském dění i životě Itálie
- dovede srovnat základní rysy našeho způsobu
života a života dané země
- poznává významné osobnosti, společenské
zvyklosti a tradice Itálie
Výslovnost dalších hlásek.
6. Škola a vzdělávání.
Nakupování.
Slovesa 2. a 3. třídy. Imperativ pro
zdvořilostní formu. Zájmena osobní
přízvučná.
Výslovnost dalších hlásek.
7. Každodenní činnosti.
Podstatná a přídavná jména na –sco,
-sca.
Výrazy množství – QUANTO,
TANTO, MOLTO, POCO.
NESSUNO.
Výrazy
VICINO, LONTANO.
8. Práce a zábava.
Pomocné sloveso AVERE.
Nepravidelná slovesa FARE,
DOVERE. Slovesa 2. třídy typu
LEGGERE, VINCERE,
CONOSCERE.
Imperativ pro další osoby jednotného
a množného čísla.
9. Pobyt cizince v Praze (nejznámější
památky, kulturní možnosti,
pohostinství).
Zájmena osobní nepřízvučná a jejich
postavení ve větě.
Slovesa VENIRE, USCIRE.
Předložky se členem (preposizioni
articolate).
10. Zkoušky a moje prázdniny.
Přídavné jméno BELLO. Výrazy
QUELLO a LO STESSO.
Zápor NON – PIÚ.
Vyjadřování pádů.
Slovesné vazby.
10
10
10
10
10
51
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělání
Forma vzdělání
Celkový počet vyučovacích hodin za studium
Platnost
Německý jazyk
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
446
od 1. 9. 2009
Německý jazyk – 1. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Řečové dovednosti
Žák/žákyně v průběhu 1. ročníku se dostane
na takovou úroveň, že
rozumí jednoduchým mluveným i psaným
textům v rozsahu probrané slovní zásoby;
vyslovuje a čte foneticky správně; dodržuje
základní pravopisné normy;
vede přirozený dialog a dovede požádat o
zpřesňující informace;
vhodně a pohotově reaguje v běžných situacích
každodenního života;
umí pozdravit, představit sebe a rodinu, přátele,
koníčky;
jednoduchými větami konverzuje o probraných
tématech v přítomném čase;
dovede sdělit hlavní informace z vyslechnutého
či přečteného textu v rozsahu probrané slovní
zásoby a s přiměřeným množstvím neznámých
výrazů;
píše jednoduché texty;
dovede přeložit text a používat slovník
Jazykové prostředky
Žák/žákyně
používá některá zájmena a základní číslovky;
tvoří otázky, věty kladné i záporné; dovede
vyjádřit množství, lokalizovat předměty;
časuje slabá, způsobová, některá silná slovesa a
slovesa s předponami v přítomném čase;
dovede používat neurčitý podmět
Tematické celky
1. Pozdravy a uvítání,
představování
- Abeceda, hláskování
- Osobní a přivlastňovací zájmena
- Záporné zájmeno kein
- Základní číslovky
- Užívání členů
- Sloveso sein a haben
2. Země a národnosti
Slabá slovesa v přítomném čase
Slovosled v jednoduché větě
3. Rodina
Podstatná jména a zájmena
v nominativu a akuzativu v sg. a pl.
Množné číslo podstatných jmen
Odlučitelné a neodlučitelné předpony
Hodinová
dotace
14
12
18
4. Bydlení
Tranzitivní slovesa
Silná slovesa v přítomném čase
Neurčitý podmět man
16
5. Zájmy
Modální slovesa
12
52
15
6. Život ve městě a na venkově
Předložky místní
Předložky s dativem a akuzativem
7. Doprava a cestování, popis cesty
Řadové číslovky
12
53
Německý jazyk – 2. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tematické celky
Hodinová
dotace
Řečové dovednosti
Žák/žákyně
rozumí textům obsahujícím frekventovanou
slovní zásobu z probraných tematických
celků, pracuje se slovníkem;
rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému projevu rodilého
mluvčího v rozsahu probraného učiva;
reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu;
jednoduchým způsobem konverzuje v
dovede se
přítomném i minulém čase;
zapojit do diskuse, souhlasit s názory
ostatních, nebo jim oponovat
Jazykové prostředky
Žák/žákyně
skloňuje podstatná jména, osobní a neurčitá
zájmena (s výjimkou 2. pádu);
používá řadové číslovky, umí vyjádřit
datum;
časuje všechna slovesa v přítomném čase,
umí tvořit perfektum všech probraných
sloves a préteritum sloves sein a haben a
sloves modálních;
tvoří souvětí se spojkami ovlivňujícími i
neovlivňujícími slovosled;
umí skloňovat a stupňovat přídavná jména;
orientuje se v užití směrových a zájmenných
příslovcí;
zná podmiňovací způsob ve zdvořilostních
frázích a rozkazovací způsob
1. Denní režim, škola a práce, volný čas
Perfektum slabých a silných sloves
Préteritum sloves haben a sein
16
2. Roční období, časové údaje
Řadové číslovky v datu
10
3. Svátky a slavnostní příležitosti
Slovesa s předmětnou vazbou v dativu
Podstatná jména a zájmena v dativu
16
4. Jídlo a pití, nakupování
Sloveso mögen
Sloveso werden
Slovosled v souvětí; spojky ovlivňující
slovosled
24
5. Činnosti v domácnosti
Infinitiv s zu
Vedlejší věty účelové
Rozkazovací způsob
Zájmenná příslovce
17
6. Móda a vkus, lidské tělo
Komparativ a superlativ
Skloňování přídavných jmen
Préteritum modálních sloves
16
54
Německý jazyk – 3. ročník – 132 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tematické celky
Hodinová
dotace:
Řečové dovednosti
Žák/žákyně
rozumí mluveným i psaným textům v
rozsahu probraných témat a slovní
zásoby;
rozumí obsahu souvislého projevu i
dialogu rodilých mluvčích, a to i v
rychlejším tempu a s méně pečlivou
výslovností;
čte s porozuměním delší obsahově
různorodé texty, zvláště texty profesně
orientované;
dovede písemně zaznamenat hlavní
myšlenky a údaje z vyslechnutého i
přečteného textu
Jazykové prostředky
Žák/žákyně
umí časovat zvratná slovesa;
zná vazby nejfrekventovanějších sloves
s předložkami;
umí skloňovat podstatná a přídavná
jména ve všech pádech ;
umí tvořit préteritum a perfektum
všech sloves v rozsahu probrané slovní
zásoby;
tvoří vedlejší věty vztažné, používá
výkladový slovník;
dovede vytvořit podmiňovací způsob
přítomného času;
je obeznámen se základními principy
tvoření slov, především podstatných a
přídavných jmen
1. Vzdělání a kariéra
Zvratná slovesa
Vazby sloves s předložkami
Podstatná jména v genitivu
Vedlejší věty časové
36
2. Média a komunikace
Préteritum slabých a silných sloves
Předložky v genitivu
Vztažné věty
24
3. Přání a skutečnost
Podmiňovací způsob přítomného času
Podmínkové věty
24
4. Počasí
Podmět „es“
Přívlastek v komparativu a superlativu
18
5. Zdraví, sport
Tvoření podstatných jmen z infinitivu
Nepřímá otázka
Perfektum modálních sloves
30
55
Německý jazyk – 4. ročník – 116 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Řečové dovednosti
Žák/žákyně
rozumí obsahu souvislého projevu i
dialogu rodilých mluvčích v rychlém
tempu i s méně pečlivou výslovností;
dovede vyhledat určité očekávané
informace v běžných textech, např. v
reklamách, v prospektech, jídelních
lístcích a jízdních řádech;
dokáže odhadnout význam slov v
kontextu;
umí souvisle hovořit na všeobecná
témata i témata týkající se oblasti
německy mluvících zemí;
dovede používat fráze a věty, aby
popsal svou rodinu a jiné lidi, životní
podmínky, své předcházející vzdělání a
své současné nebo poslední
zaměstnání;
správně a stylisticky vhodně formuluje
své myšlenky a názory v rámci různých
slohových útvarů
Tematické celky
Hodinová
dotace:
1. Kultura, významné osobnosti
Pasivum stavové a průběhové
Dílem odlučitelné předpony
Subjektivní význam modálních sloves
32
2. Historie
Vzájemné postavení předmětů
12
3. Politika
Podmiňovací způsob minulého času
Plusquamperfektum
Konjunktiv I
Nepřímá řeč
32
4. Životní prostředí
Vedlejší věty časové
Participium I a II
24
5. Budoucí povolání, komunikace na pracovišti
Dvojčlenné spojovací výrazy
Budoucí čas
16
Jazykové prostředky
Žák/žákyně
dovede tvořit a správně aplikovat trpný
rod;
tvoří výpovědi ve všech slovesných
časech;
používá
věty jednoduché i všechny typy
souvětí;
dbá na
pravidla správného slovosledu;
dovede vytvořit podmiňovací způsob
minulého času;
umí používat přímou a nepřímou řeč
Použitá literatura:
Základní učebnice:
Aufderstraβe H. a kol., Hueber Max, Delfin – Lehrbuch Verlag 2001
Aufderstraβe H. a kol., Max Hueber, Delfin – Arbeitsbuch Verlag 2002
Doplňkové studijní materiály Justová H.: Wir üben deutsche Grammatik, Fragment 1994
Justová H, Wir wiederholen fürs Abitur Fragment 1995
B. Homolková, Reálie německy mluvících zemí, Fraus 2002
Justová H., Deutschsprachige Länder, Fragment 1992
Horstmann, A. Kaier, Maturitní témata v němčině, Fraus 2002
časopis Freundschaft – vybrané texty
56
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyuč. hodin za studium:
Platnost:
Ruský jazyk
65-42-M/Cestovní ruch
denní
446 hodin
od 1.9.2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem výuky je rozšiřovat a prohlubovat komunikativní dovednosti a celkový kulturní rozhled a zároveň
vytvářet základ pro další jazykové i profesní zdokonalování. Důraz je kladen na motivaci žáka a jeho
zájem o studium v cizím jazyce.
Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá
k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť
usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a
nezávislost žáka.
Výuka cizích jazyků si klade dva hlavní cíle:
- Komunikativní – vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a
připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním
zdrojům,
- Výchovně vzdělávací – přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných
národů a respektování.
Charakteristika učiva
Učivo se skládá z těchto hlavních částí:
- Azbuka. Představování – jak se kdo jmenuje, otázky a odpovědi.
- Seznamování – pozdravy při setkání, telefonický rozhovor.
- Bydliště – odkud kdo je, kolik je mu let, kdo zná který jazyk, pozvání na návštěvu,
poděkování, omluva.
- Na návštěvě – vyjádření radosti a údivu, jazyková nedorozumění, jak se řekne rusky…
- Rodina – čím kdo je, kde pracuje.
- Profese - čím kdo chce (nechce) být. Čím se kdo chce (nechce) stát. Jaké povolání kdo má.
- Volný čas - kdo má koho (co) rád. Co kdo rád dělá. Co kdo dělá ve volném čase, zájmová
činnost.
- Inzeráty - kdo se s kým chce seznámit. Kdo si s kým chce dopisovat. Odpověď na seznamovací
inzerát, psaní adresy.
Výuková strategie
Při výuce budou používány tyto metody:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídající jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování – dialogické slovní metody – týmová práce a
kooperace, diskuze….
- motivační činitelé – zařazení her a soutěží, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, sledování
filmů v cizím jazyce, čtení knih v cizím jazyce, podpora aktivit nadpředmětového charakteru.
Hodnocení žáků
Žáci se budou hodnotit způsobem kombinace známkování, slovního hodnocení, využívání bodového
systému, event. Procentuálního vyjádření.
57
Významnější písemné práce:
- 4 za školní rok, resp. 2 za pololetí
Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1 – 5.
Definice úrovně vědomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic
vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohledňuje
se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu
s pravidly daného kulturního prostředí,
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně,
- aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory
druhých,
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí,
- zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata.
Personální kompetence
Žák by měl být připraven:
- efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě
zprostředkovaných zkušeností,
- sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku,
- stanovit si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace,
- dále se vzdělávat.
Sociální kompetence
Žák by měl být schopen:
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
- pracovat v týmu,
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Žák je veden k tomu, aby:
- znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na
jazykovou gramotnost,
- dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce.
Mezipředmětové vztahy
- informační technologie
- společenská kultura
- ekonomika
Výuka cizích jazyků přispívá rovněž k realizaci následujících průřezových témat:
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být
odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci,
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení,
58
-
byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí
v jiných zemích a na jiných kontinentech,
vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace,
byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí,
aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie.
Člověk a životní prostředí
Žák je veden k tomu, aby:
- poznával svět a učil se mu rozumět,
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním
v zemích dané jazykové oblasti,
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím.
Informační a komunikační technologie
Žák je veden k tomu, aby:
- používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti
společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti,
- využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium.
59
Ruský jazyk – 1. ročník – 99 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému
kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v
běžném hovorovém tempu obsahujícímu probrané jazykové
prostředky i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů,
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků
dokáže vhodně, pohotově a jazykově relativně správně
reagovat v běžných situacích každodenního života,
- umí vést přirozený dialog, zeptat se na smysl
nepochopeného výrazu či věty, požádat o zpřesňující
informace a podobné informace podat,
- dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého
či přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál i
přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů,
- dokáže volně reprodukovat jednoduchý nepřipravený text,
- umí souvisle hovořit v rámci probraných tematických
okruhů i na základě vizuální opory (obrázek,
tabulka, formulář apod.),
- čte výrazně, foneticky správně vybrané texty,
- čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně texty,
- dovede využívat dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky,
- dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní myšlenky)
informace z vyslechnutého či přečteného textu,
- je schopen písemně vyjádřit své myšlenky,
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- zná základní geografické údaje, hlavní města,
- orientuje se v problémech každodenního života,
- dovede srovnat základní rysy našeho způsobu života a
života zemí daného jazyka,
- je schopen sledovat významné aktuální informace z
kulturního, společenského a politického života u nás a v
příslušných zemích.
Tématické celky
Azbuka. Představování.
29 h
Azbuka
Jak se kdo jmenuje.
Otázky a odpovědi.
Seznamování.
Pozdravy při setkání.
Telefonický rozhovor.
10 h
Bydliště.
10 h
Odkud kdo je, kolik je mu let, kdo zná který
jazyk.
Pozvání na návštěvu.
Poděkování. Omluva.
Na návštěvě.
Vyjádření radosti a údivu.
Jazyková nedorozumění.
Jak se řekne rusky…
10 h
Naše rodina.
Čím kdo je, kde pracuje.
10 h
Profese.
10 h
Čím kdo chce (nechce) být. Čím se kdo
chce (nechce) stát. Jaké povolání kdo má.
Co koho zajímá (nezajímá). Co se komu
líbí (nelíbí).
Volný čas.
10 h
Kdo má koho (co) rád. Co kdo rád dělá.
Co kdo dělá ve volném čase.
Inzeráty.
10 h
Kdo se s kým chce seznámit. Kdo si s kým
chce dopisovat.
60
Ruský jazyk – 2. ročník – 99 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému kultivovanému projevu
rodilého mluvčího pronášenému v běžném
hovorovém tempu i s méně pečlivou
výslovností /autentické nahrávky/ v rámci
probraného učiva i s přiměřeným množstvím
neznámých výrazů či tvarů,
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků dokáže vhodně, pohotově a
jazykově správně reagovat v běžných
situacích společenského života, v reakcích
vyjádřit i své postoje,
- dovede sdělit hlavní myšlenky či informace
z delšího vyslechnutého či přečteného
přiměřeně náročného textu, umí text
komentovat, hodnotit apod.,
- dokáže volně reprodukovat nepřipravený
vyslechnutý či přečtený text,
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na všeobecná témata,
- je schopen aktivně se zúčastnit diskuze,
vyjádřit své názory, oponovat či souhlasit s
názory ostatních, požádat o zpřesnění údajů
apod.,
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
všeobecně či odborně orientované texty,
- umí využívat logického odhadu významu
neznámých výrazů či tvarů z kontextu,
- dovede využívat výkladový slovník.
Žák
- zná základní geografické, historické a
politicko-společenské informace,
- identifikuje objekty významné z hlediska
kulturního a turistického,
- orientuje se v aktuálním kulturním,
politickém a společenském dění i životě,
- zná významné osobnosti, společenské
zvyklosti a tradice.
Tématické celky
Зузана хочет записаться на
курсы руссого языка.
Jazykový kurz. Studium.
На занятиях. На перемене.
Vyučovací předměty, známky.
Rozvrh hodin. Orientace ve škole.
17 h
17 h
В метро. На улице.
17 h
Orientace ve městě. Dopravní prostředky.
В торговом центре.
Nakupování v obchodech.
16 h
В Москве и Петрограде.
16 h
Cestování.
Vyjádření možnosti… Vyjádření srovnání
Dojmy z prohlídky.
Pamětihodnosti města.
Приезжайте в Прагу!
16 h
Jak informovat o Praze zahraniční hosty.
Která místa jim v Praze ukázat.
61
Ruský jazyk - 3. ročník - 132 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Řečové dovednosti
Žák
- dokáže porozumět obsahu souvislého ústního
projevu i dialogu rodilých mluvčích z různých
oblastí i
v rychlejším tempu a s méně pečlivou
výslovností,
- umí pohotově reagovat v rozhovoru a v
diskusi i v náročnějších situacích
společenského a pracovního styku,
- je schopen vyjadřovat své postoje a obhajovat
své názory,
- čte s porozuměním delší náročnější obsahově
různorodé texty, s důrazem na profesně
orientované texty,
- dokáže písemně zaznamenat podstatné
myšlenky a údaje z delšího vyslechnutého i
přečteného textu,
- je schopen vyjádřit své pocity a názory na
umělecká díla,
- je schopen stylisticky vhodně a srozumitelně
zformulovat vlastní myšlenky a názory ve
formě různých slohových útvarů.
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- osvojuje si další, detailnější geografická a
demografická fakta, informace o kulturních
památkách, turistických atrakcích,
- orientuje se ve státním zřízení jednotlivých
zemí,
- má povědomí o společenských zvycích a
konvencích,
- je obeznámen s problémy každodenního
života,
- orientuje se v nejvýznamnějších historických
Tématické celky
Встреча на улице. Как твои Дела?
Дима звонит Зузане домой.
Setkání přátel po časovém odstupu.Dotazy
A odpovědi, jak se komu daří a co je nového.
19 h
Киностудия «Ритм» объявляет конкурс.
19 h
Таня и Виктор разговаривают о конкурсе.
Таня идёт на конкурс.
Dotazy a odpovědi, jak kdo vypadá, komu je podobný,
jak se obléká. Vyplňování dotazníku.
Письмо в редакцию газеты «Собеседник».
19 h
Мальчиковедение. Юноша вашей мечты
Vyjadřování názorů na osobní vlastnosti lidí. Vyjádření
příčiny, zdůvodňování vlastních stanovisek. Vyjadřování
vzájemnosti. Vyjadřování nutnosti, možnosti (nemožnosti).
Vyjadřování omluvy a politování.
Путешественники по Транссибирской
19 h
железной дороге. После беседы в клубе
движения «Зелёных».
Vyjadřování zeměpisných a časových údajů. Vyjadřování
názorů na ochranu životního prostředí.
В Москву приедет господин Павелка.
19 h
В аэропорту.
Dotazy a odpovědi při objednávání noclehu v hotelu.
Komunikace v různých situacích na letišti (na nádraží),
při celní a pasové kontrole, při uvítání a odjezdu hosta.
Vyjadřování podmínky. Psaní telegramu.
Где мы пообедаем? В «Русском бистро».
19 h
Komunikace v jídelně, bufetu, při nákupu potravin
a při stolování.
Прочь от этих серых будней.
Меня спасла любовь.
Komunikace o životním stylu, o překonávání
jednotvárnosti v životě, o péči o zdraví.
Vyjadřování srovnání a neurčitosti.
18 h
62
Ruský jazyk – 4. ročník – 116 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí obsahu souvislého ústního projevu i
dialogu rodilých mluvčích v rychlém
hovorovém tempu, s méně pečlivou výslovností
a s některými základními sociolingvistickými a
regionálními variantami jazyka,
- umí pohotově, jazykově správně a přirozeně
reagovat i v náročnějších situacích
společenského a pracovního
styku s cizinci,
- v rámci osvojených jazykových prostředků
dovede s předchozí přípravou souvisle hovořit
na přiměřeně náročná témata všeobecná, témata
zeměvědného charakteru i na témata týkající se
vlastní profesní orientace,
- čte s porozuměním texty se stupňující se
náročností, umí se orientovat v různých typech
textů i v odborné literatuře vlastního oboru,
- dokáže odhadnout význam neznámých slov v
kontextu,
- je schopen využívat různých typů čtení
/orientační, informativní, studijní/ podle daného
účelu,
- umí správně, výstižně a stylisticky vhodně
zformulovat vlastní myšlenky a názory ve
formě různých slohových útvarů.
Чехия и Россия: история и
24 h
общество, территория и природа.
Česko a Rusko: historie a společnost,
teritorium a příroda
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- relativně samostatně získává další geografické
a demografické údaje v návaznosti na již
osvojené a utříděné poznatky z předchozích
ročníků,
- osvojuje si další informace z historie a
současnosti zemí s důrazem na významné
aktuální události a jejich hodnocení, výrazné
tendence v myšlení, dějinách a umění daných
zemí,
- seznamuje se s dalšími významnými
představiteli politického života, umění, vědy a
techniky
Экономика и экология.
Ekonomie a ekologie
23
Города Росии и Чехии и их
23
достопримечательности.
Města Ruska a Česka a jejich významnost
Экономика, бизнес, политика
23
Ekonomie, obchod a politika
Россия и россияне глазами
иностранца.
Мы были в России.
Россия- член Совета Европы
Rusko a Rusové očima cizinců.
23
63
Španělský jazyk – 1. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Řečové dovednosti
Žák
- rozlišuje spisovný jazyk a jeho
varianty, rozpoznává stylové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci;
- orientuje se v soustavě jazyka; řídí se
zásadami správné výslovnosti.
- rozumí základním pojmům gramatiky
- dokáže reagovat v běžných situacích
každodenního života,
- vede přirozený dialog a umí požádat o
zpřesňující informace
- dokáže volně tvořit jednoduché věty a
reprodukovat jednoduchý text
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
všeobecně či odborně orientované
texty,
- dovede využívat dvojjazyčný slovník i
mluvnické příručky,
- dovede sestavit neformální
jednoduchý dopis i jiná písemná
sdělení,
- je schopen písemně vyjádřit své
myšlenky,
- s použitím slovníku dokáže
samostatně sestavit popis, vyprávění,
charakteristiku osoby, jednoduchý
životopis.
Jazykové prostředky
Žák
- systematický si upevňuje návyky
správné výslovnosti
- aktivně si osvojuje nová slova, idiomy
a slovní spojení, včetně frazeologie
běžného společenského stylu,
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
najde hlavní a vedlejší myšlenky;
- přeloží jednoduché text a používá
slovníky
Tématické celky
1. Základy španělštiny
-členy
- profese
- časování sloves
- tvoření a užívání přítomných časů
- pozdravy
- sloveso SER
2.Blízká budoucnost
- IR a + infinitiv
- ejemplos – příklady + písemné zkoušky
- ? Cuánto cesta?
3. Sloveso Estar
- porovnání SER – ESTAR – Hay
- nepravidelná slovesa
- Moderno – grande – bonito- tranquilo –
arriba – abajo – izquierda – derecha –
- hodiny
- ? por dónde – De dónde – para dónde?
4. Zeměpis Španělska, nejdůležitější
turistická místa
- Verbo GUSTAR – Gustos – Nombres de
- productos y comidas
- imperativo – utilización
- časování nepravidelných sloves
- relaciones familiares
- zvratná slovesa
- Tener que + infinitivo
5. Česká republika – Praha
Španělsko – Madrid
- nombres de vestidos
- Pretérito perfecto compuesto
- hoy, esta semana, este mes…
- Complemento - directo – indirecto
- Me, te, le – nos – os - les
6. Latinská Amerika
- příroda, problémy, turistika
- opakování gramatiky
- Introducción al gerundio
- jednotlivé vazby
Hodinová
dotace
12
12
39
12
12
12
64
Španělský jazyk – 2. r. – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému kultivovanému projevu
rodilého mluvčího pronášenému v běžném
hovorovém tempu i pečlivou výslovností /
nahrávky/ v rámci probraného učiva i
s přiměřeným množstvím neznámých
výrazů či tvarů,
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků dokáže vhodně, pohotově a
jazykově správně reagovat v běžných
situacích společenského života,
- dovede sdělit hlavní myšlenky či
informace z delšího vyslechnutého či
přečteného přiměřeně náročného textu, umí
text komentovat, apod.,
- dokáže volně reprodukovat nepřipravený
vyslechnutý či přečtený text,
- umí souvisle hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na všeobecná témata,
- je schopen aktivně se zúčastnit diskuze,
vyjádřit své názory, požádat o zpřesnění
údajů apod.,
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
všeobecně či odborně orientované texty,
- umí využívat logického odhadu významu
neznámých výrazů či tvarů z kontextu.
Žák
- zná základní geografické, historické společenské informace,
- identifikuje objekty významné z hlediska
kulturního a turistického,
- orientuje se v aktuálním kulturním, a
společenském dění i životě,
- zná významné osobnosti, společenské
zvyklosti a tradice.
Tématické celky
1.Základy španělštiny
Hodinová
dotace
16
- časování nepravidelných sloves
- tvoření a užívání minulých časů
- pretérito perfecto – compuesto Pretérito
indefinido. Diferencias y utilizaciones.
2. Kultura, video, kino, písemné práce-
16
pretérito, indefinido – ejemplos –příklady –
písemné zkoušky při používání dvou časůtvoření a užívání, vazby sin+ infinitiv, volver
a + infinitiv
3. Architektura, zámky, hrady Španělské a
České republiky-
17
vazba estar + příčestí estar + gerundio – estar
de moda
4. Cesta do Španělska, svatební oznámení,
písemná práce- pretérito imperfecto –
utilización y comparación con los tiempos
pasados
16
5.Česká republika, Španělsko, Madrid –
kultura a témata-
17
konverzační témata – reprodukce textů ve
španělštině – procvičení a opakování
gramatiky – diferentes utilizaciones de la
gramática
6.Latinská Amerika – příroda, problémy
L.A., turistika – referáty- opakování
gramatiky – reprodukce textů – Česko –
Španělsko a L. A., - jednoduché informace o
některých malířích a spisovatelích a
architektech.
17
65
Španělský jazyk – 3. ročník – 132 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák
- dokáže rozumět ústnímu projevu i
dialogu rodilých mluvčích
- umí reagovat v rozhovoru, v diskusi
i v náročnějších situacích
společenského styku,
- čte s porozuměním delší náročnější
profesně orientované texty,
- dokáže písemně zaznamenat základní
myšlenky a údaje z delšího,
vyslechnutého i přečteného textu,
- umí hovořit v rámci probraných
tematických okruhů na profesně
zaměřená témata, - je schopen vhodně
zformulovat vlastní myšlenky a názory
ve formě různých slohových útvarů.
1. Moje prázdniny
- Časování sloves, tvoření a užívání minulých časů
– opakování lekcí 11.
Jazykové prostředky
Žák
- orientuje se v odborném názvosloví
a hierarchii španělských slovesných
časů a dokáže je správně používat,
dovede vyjadřovat podmínku
neskutečnou,
- chápe význam trpného rodu a dovede
jej sám vytvářet a používat,
- rozumí symbolům užívaným při
opravách
jazykových chyb, dovede relativně
samostatně opravit,
- ovládá používání sloves pojící se
s infinitivem a gerundiem,
- zná způsob tvoření vztažných vět a
jejich využití.
2.Kultura – divadlo - kino
Podmiňovací způsob jednoduchý – tvoření a
užívání. Vazby sin + infinitiv, volver a + infinitiv zeměpisná jména
3. Zámky – kultura, hrady – katedrály kuriozity
Tvoření pasivum – estar + příčestí
Llevar + gerundium – Después de + infinitiv,
Postavení přídavného jména, příslovečné spřežky
4. Cesta do Španělska, svatební oznámení
- Repaso de los tiempos pasados, comparación y
relación de cada uno de ellos.
- konjunktiv přítomného času – užití – opisná vazba
ir + gerundium – užití předložky DE.
- porovnání s konjunktivnímu rozkazy
5. Česká republika – Praha
Španělsko – Madrid
- Historie České republiky
- Historie Španělska- Íberos, Celtas, Cartagineses,
Romanos, Visigodos, árabes, tec.
6. Latinská Amerika
- Státy a jejích hlavní města
- Indiánské kultury – Mayas – Aztecas – Incas
- Kultura- principales escritores .
- LLegada de los espaňoles a la América (1492).
- Tiempo de la colonia.
- Simón Bolívar
Hodinová
dotace
12
12
39
12
12
12
66
Španělský jazyk – 4. ročník – 116 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Řečové dovednosti
Žák/žákyně
rozumí obsahu projevu i dialogu
rodilých mluvčích v rychlém tempu i s
méně pečlivou výslovností; dovede
vyhledat určité očekávané informace v
běžných textech, např. v reklamách, v
prospektech, jídelních lístcích a
jízdních řádech; dokáže odhadnout
význam slov v kontextu;
- umí hovořit na všeobecná témata i
témata týkající se oblasti Španělský
mluvících zemí;
- dovede používat fráze a věty, aby
popsal svou rodinu a jiné lidi, životní
podmínky, své předcházející vzdělání a
své zaměstnání;
- správně a vhodně formuluje své
myšlenky.
1. Kultura, významné osobnosti
Pasivum stavové a průběhové
Dílem odlučitelné předpony
Subjektivní význam modálních sloves
Jazykové prostředky
Žák/žákyně
dovede tvořit a správně aplikovat trpný
rod; tvoří výpovědi ve všech
slovesných časech;
- používá věty jednoduché i všechny
typy souvětí; dbá na pravidla
správného slovosledu;
- dovede vytvořit podmiňovací způsob
minulého času;
- umí používat přímou a nepřímou řeč.
Hodinová
dotace
12
2. Historie
Vzájemné postavení předmětů
12
3. Politika
Podmiňovací způsob minulého času
Plusquamperfektum - Konjunktiv SubjuntivoI
Nepřímá řeč. Complemento CD - CI
4. Životní prostředí
Vedlejší věty časové
Participium I a II
39
5. Budoucí povolání, komunikace na pracovišti
Dvojčlenné spojovací výrazy
Budoucí čas
6. Literatura espaňola y de América Latina
+ temática de bachillerato.
- Miguel de Cervantes Saavedra
- Gabriel García Márquez, etc.
- reprodukcí textů – Česko-Španělsko a LA.
12
12
12
67
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyuč. hodin za studium:
Platnost od
Občanská nauka
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
124
1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět Občanská nauka směřuje především k ovlivnění orientace žáků tak, aby byli ve svém životě
slušnými lidmi a aktivními občany, aby jednali odpovědně a uvážlivě vůči sobě i vůči svému okolí.
Občanská nauka má naučit žáky kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce rozumět
současnému světu. Zároveň má připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické
společnosti.
Charakteristika učiva
Učivo je zařazeno do 1. a 2. ročníku s dotací 2 hodiny týdně, celkem 124 hodin za studium.
V 1. ročníku jsou zařazena témata Člověk a jeho postavení ve společnosti, Člověk ve světě spolu
s druhými a Člověk jako občan.
Ve 2. ročníku je zařazeno téma Česká republika a Filosofické a etické otázky v životě člověka.
Pojetí výuky
Základní formou výuky je výklad, dále různé aktivizační metody – skupinová práce, rozbory textů,
referáty, práce s tiskem, internet. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání a zpracování
informací.
Hodnocení výsledků žáků
Především se bude hodnotit ústní projev žáků, jejich samostatné, kultivované, správné a logické
vyjadřování, dále se bude hodnotit schopnost jasně formulovat svůj názor a schopnost samostatně
pracovat s jednoduchým textem.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Absolvent je schopen
- se samostatně vyjadřovat,
- zpracovávat jednoduchý text,
- jasně formulovat vlastní stanoviska a obhájit svůj názor,
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování,
- efektivně pracovat a dále se učit,
- přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku,
- porozumět zadání úkolu, určit jádro problému a získávat potřebné informace pro splnění úkolu.
Průřezová témata
Občanská nauka má svůj význam v tématu Člověk v demokratické společnosti, Člověk a životní
prostředí, Člověk a svět práce.
68
Občanská nauka – 1. ročník – 66 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- charakterizuje současnou českou společnost a
a její strukturu
-vysvětlí funkci kultury, doloží význam vědy a
umění
- objasní vliv prostředí na člověka
- debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního soužití
- vysvětlí význam socializace jako procesu
- vysvětlí sociální nerovnost a chudobu,
rovnocennost pohlaví – posoudí porušování
rovnosti
- objasní příčiny migrace lidí
- debatuje o základních etických otázkách
- vymezí obsah pojmů morálka, mravnost, etika
-vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a
jednání odpovědni druhým lidem
- diskutuje o etice ve vztazích mezi lidmi
(praktické problémy)
- uvádí na modelových situacích rozlišení dobra a
zla
- umí si uvědomit a hodnotit vlastní postoje a
chování
- orientuje se v základních normách a hodnotách
- zhodnotí význam pojmu etiketa
- ukáže na konkrétních příkladech význam
dodržování pravidel společenského chování,
zejména ke studovanému oboru
- umí definovat pojmy stát, národ, funkce státu,
národnost, občanství
- rozlišuje pojmy vlastenectví, nacionalismus,
kosmopolitismus, šovinismus, xenofobie
- charakterizuje demokracii a interpretuje její
fungování a problémy s ní spjaté
- umí uvést příklady demokracií a moderních
podob diktatur: fašismus, nacismus,
komunismus
- vysvětlí význam práv zakotvených českých
zákonech a je si vědom, kam se může obrátit,
jsou-li jeho práva ohrožena
- umí uvést základní dokumenty týkající se
lidských práv
Tématické celky
1.Člověk a jeho postavení ve společnosti 12 h
- společnost, společnost tradiční a moderní
-současná česká společnost, společenské vrstvy
- hmotná a duchovní kultura, estetika
-sociální role, socializace
-sociální nerovnost a chudoba současné
společnosti
- postavení mužů a žen
- multikulturní soužití, migrace
2. Člověk ve světě spolu s druhými
18 h
Etika a její předmět, základní pojmy etiky
- mravní hodnoty a normy, vnitřní normy
- mravní rozhodování a odpovědnost
- dobro a zlo, svědomí, spravedlnost, vina,
odpuštění
- mravní zralost člověka
- křesťanská morálka
Pravidla společenského chování
- etiketa, základní pravidla společenského
chování
- pravidla společenského chování v návaznosti
na studovaný obor: cestovní ruch, hotelnictví
- životní styl
3. Člověk jako občan
36 h
Občan a stát, občan a národ
- historie české státnosti, státní symboly
- občanství ČR, národnost
Demokracie a demokratické hodnoty
- občan v demokratické společnosti
- základní hodnoty a principy demokracie
Lidská práva, jejich obhajování
- základní dokumenty
- veřejný ochránce práv
- boj za lidská práva
Politické strany, volební systémy a volby
Ústava ČR, práva a povinnosti občanů
69
Občan a obec
-struktura veřejné správy
- obecní a krajská samospráva
Politika a politická ideologie
Radikalismus a extremismus v politice
- současná extremistická scéna v ČR
Občanská společnost a participace na jejím
fungování
Občanské ctnosti pro demokracii s soužití
v multikulturním soužití
Masmédia v demokratické společnosti
- maximální využití masmédií v každodenním
životě
- kritický přístup
70
Občanská nauka – 2. ročník - 66 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- je schopen na základě získaných poznatků
reflektovat výsledky války, které vedly
k rozdělení světa do dvou nepřátelských bloků a
příčiny, které zavedly ČSR, Polsko a další státy
do sovětské sféry vlivu
- zná základní fakta o OSN od jejího vzniku
v roce 1945, její řídící orgány a čelné
mezinárodní organizace začleněné do jejího
systému a dokáže rámcově popsat jejich činnost
- ví, kterými opatřeními při ohrožení míru OSN
disponuje a dokáže je specifikovat
- zná postoj koloniálních mocností a sovětského
bloku k národněosvobozeneckému hnutí a
důsledky z toho plynoucí
- ví proč, kdy a kde byla Severoatlantická aliance
založena, které státy jsou jejími členy a jaké
jsou kompetence jejich orgánů
- je schopen popsat důvody, které vedly ke
vzniku Evropské unie, zná členské země,
principy a cíle, řídící orgány a jejich
kompetence
- zná mezinárodněpolitické i vnitropolitické
příčiny, které vedly k rozpadu sovětského bloku
a následně SSSR
- dokáže se rámcově orientovat v zahraniční
politice ČR a ví ve kterých světových,
evropských i regionálních organizacích je
zastoupena
- chápe důsledky globalizace, významné
problémy s tím spojené a její vliv na ČR
- zná význam filosofie a jejího přínosu pro
duchovní vývoj člověka
- dokáže popsat předfilosofický, mýtický postoj
člověka k světu
- je schopen popsat předfilosofické problémy a
disciplíny, které je řeší
- orientuje se v hlavních myšlenkových
pochodech antických filosofií a zná jejich
nejvýznamnější představitele
- dokáže zhruba propojit křesťanskou patristiku
s odkazem antické moudrosti a zná hlavní
problémy a představitele scholastiky
- v hrubých rysech najde společné a rozdílné
mezi křesťanstvím a islámem
- zná hlavní představitele renesanční filosofie a
jejich přínos pro přechod od renesance
Tématické celky
1. Česká republika, Evropa a svět
36 h
- výsledky 2. světové války, vznik supervelmocí,
rozdělený svět
- OSN, vznik, struktura, vliv na světové dění
- velmoci a rozvojové země
- Národně osvobozenecké hnutí
- NATO, vznik, vývoj a význam
- Evropská unie a její role ve světové politice
- rozpad sovětského bloku
- Česká republika a její místo v evropské politice
- globální problémy lidstva a důsledky
globalizace
2.Filosofické a etické otázky v životě 30 h
člověka
- vznik a význam filosofie, hlavní filosofické
směry
- myšlení v předfilosofickém období, mýtus
- hlavní filosofické disciplíny
- proměny filosofie v dějinách
- antická filosofie
- středověká filosofie
- křesťanství
-islám
- renesanční filosofie
- novodobé filosofické směry
- česká filosofie
- shrnutí poznatků
- hlavní etické otázky
- morálka, mravní hodnoty, vnitřní normy
71
k novověku
- dokáže popsat myšlenkové postupy a směry
racionalismu, empirismu a dalších směrů a zná
jejich representanty
- dokáže popsat vývoj českého filosofického
myšlení od středověku do současnosti, jmenovat
jeho představitele a směry, které zastávali
- lidské jednání, vina, svědomí, spravedlnost
- svoboda, vůle a základní mravní povinnosti
člověka
Literatura:
Emmert, Fr. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd Brno, DIDAKTIS 2003
Hořejšová, D.: Občanská nauka Praha, Naše vojsko, 1999
Dodák, V. a kol.: Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU, Praha, SPN 2003
Ineze, G.: Pravidla společenského chování, Praha, IKAR 1999
Špaček, L.: Velká kniha etikety, Praha, Mladá fronta 2005
Likvidační životní styl, Praha, Medea Kultur 2003
Řekni drogám ne (Desatero protidrogové prevence), Praha, Fragment 1996
72
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Dějepis
62-45-M/02 Cestovní ruch
denní čtyřleté
99 hodin (3 hodiny týdně)
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Při výuce dějepisu v naší škole, která je zaměřena na cestovní ruch vycházíme ze dvou cílů. Prvním je
obecný cíl výuky dějepisu, tj. poskytnout žákům základní orientaci ve světových a národních dějinách,
druhým cílem je pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a vést je k ochraně tradic a hodnot
vlastního národa a k úctě národů jiných.
Vzhledem k zaměření školy a malé dotaci hodin dějepisu je nutné žáky vybavit především vědomostmi
potřebnými pro jejich budoucí činnost.
Kulturním dějinám se věnuje ještě další předmět – dějiny kultury (ve 3. a 4. ročníku), v dějepisu
se výuka zaměřuje především na výklad obecných podmínek kulturního života a seznamování
s významnými kulturními památkami, jejichž poznávání bude předmětem poznávacích zájezdů, které
pracovníci cestovního ruchu organizují a provázejí.
Charakteristika učiva
Dějepis se vyučuje v prvním ročníku 3 hodiny týdně, ve školním roce celkem 99 hodin. Učivo
je uspořádáno do chronologicky řazených časových tématických celků. Spočívá ve výběru nejdůležitějších
událostí světových, československých a českých dějin s přihlédnutím k problematice cestovního ruchu.
Pojetí výuky
Při časové omezenosti musí být základem výuky výklad učitele, rozšířený o řízený pohovor. Vzhledem
k charakteru školy je třeba klást důraz na práci s mapou a na samostatné vyhledávání informací v literatuře
i na internetu.
Hodnocení výsledků žáků
se provádí ústním i písemným, dílčím i souhrnným prověřováním znalostí. Při hodnocení se klade důraz
na správné a logické vyjadřování a kultivovanost písemného i verbálního projevu. Obzvláštní pozornost se
věnuje orientaci na mapě.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Absolvent školy by měl být schopen:
- využívat informační a komunikační prostředky a získávat potřebné informace pro zájezdy, na
kterých se bude organizačně podílet a kterých se bude zúčastňovat
kriticky hodnotit uskutečněné turistické akce
- vyjadřovat se kultivovaně a výstižně i vzhledem k rozličnému složení turistických skupin
- napomáhat k ochraně kulturního dědictví a vést k pochopení jednotlivých národních kultur
- hlouběji poznávat kulturu, dějiny a civilizační zvyklosti jednotlivých národů vlastním studiem
literatury, návštěvami muzeí, galerií, kulturních památek atd.
- být tolerantní k odlišným civilizačním projevům
- mít úctu k materiálním a duchovním hodnotám vlastního národa i jiných národů.
73
Průřezová témata
Dějepis se uplatní především v tématu občan v demokratické společnosti, především ve výchově
k aktivnímu občanství, v získávání vědomostí o vývoji společnosti, o historickém vývoji,
o státu a politických systémech, o kultuře a náboženství, morálce, svobodě, toleranci a solidaritě.
Mezipředmětové vztahy
- dějiny kultury
- občanská výchova
- zeměpis cestovního ruchu
- průvodcovství
- český jazyk a literatura
74
Dějepis – 1. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- objasní smysl poznávání minulosti a
jeho význam pro své profesionální
zaměření
Tématické celky
1. Význam vyučování dějepisu pro
vzdělání
2
2. Pravěk
2
3. Starověk
- orientální státy
- starověké Řecko
- antický Řím
4
4. Středověk
- vznik a rozvoj feudálního uspořádání
- role církve
- vznik českého státu
20
5. Raný novověk
- humanismus a renesance
- zámořské objevy
- reformace a protireformace
- rozdílný vývoj západní a východní
Evropy
- složité náboženské a politické poměry
v pohusitských dobách
- různé podoby absolutismu
- 30letá válka a její důsledky
- osvícenství
15
6. Velké občanské revoluce, vznik
národního hnutí a národních států
- Anglická revoluce
- boj amerických osad za nezávislost
- Velká francouzská revoluce
- Napoleon a doba restaurace
- národní hnutí v Evropě a Čechách
- revoluce 1848
- Rakousko-Uhersko v době ústavního
života,
- postavení českého národa
- vznik Německa a Itálie
14
- pozná začátky lidské kultury a
charakter hmotných zdrojů jejího
poznání
- pochopí orientální kořeny lidské vzdělanosti
- uvědomuje si přínos antické kultury pro další
rozvoj Evropy
- chápe význam stěhování národů pro další
národnostní utváření Evropy
- chápe význam křesťanství v dané epoše
- dokáže vysvětlit charakter feudálního
uspořádání
- chápe význam vzniku a rozvoje českého
středověkého státu
- vysvětlí význam humanismu a renesance
pro formování novodobého evropského
člověka
- chápe dosah zámořských objevů
- vysvětlí smysl reformace a protireformace
- vyloží historickou roli absolutismu
- zařadí tyto jevy do proměn českých dějin
- chápe historickou roli osvícenství
- vysvětlí demokratizační smysl velkých revolucí
- umí vysvětlit nástup kapitalismu a rozvoj
průmyslu
- objasní smysl národního hnutí v Evropě a
v Čechách
- osvětlí velký civilizační i kulturní rozmach
českého národa
- objasní postavení dělnictva a důvody rozmachu
dělnického hnutí
75
- vysvětlí rozpory mezi velmocemi a vznik
mocenských bloků
- vysvětlí příčiny, průběh a výsledky 1. světové
války
- vyloží smysl a důsledky ruské revoluce
- objasní vznik ČSR a osobnost TGM
- vyloží politickohospodářské a morální
důsledky války
- vysvětlí rozdíly demokracie a diktatury
- zná rysy komunismu, fašismu a nacismu
- objasní charakter 1. ČSR a jejich vůdčích
osobností
- pohovoří o česko německém napětí a příčinách
konce 1. ČSR
- osvětlí charakter válčících bloků a příčiny
vítězství protifašistického tábora
- osvětlí charakter českého odboje
- vylíčí utrpení Židů v nacistické říši
- objasní vznik bipolárního světa
- vyloží příčiny nastolení komunistického režimu
v ČSR
- objasní rozdílný politický a hospodářský vývoj
Západu a Východu
- charakterizuje vnitřní opozici v zemích
Východu a její zápas proti totalitnímu režimu
- objasní příčiny pádu komunismu na Východě
¨
7. Vztahy mezi velmocemi a první
světová válka
- mezinárodní vztahy počátkem 20. století
- vytváření velmocenských bloků
- vývoj koloniální soustavy
- příčiny první světové války
- průběh a výsledky války
- 1. odboj a vznik ČSR
6
8. Demokracie, diktatura a 2. světová
válka
- Versailleský systém
- revoluční otřesy ve světě
- ČSR v meziválečném období
- velká hospodářská krize
- totalitní režimy ve světě
- zápas ČSR proti nacismu
- Mnichov
- příčiny 2. světové války
- průběh 2. světové války
- české země za 2. světové války
13
9. Svět v blocích
- poválečné uspořádání světa
- ČSR 1945-48
-studená válka ve světě
- ČSR za studené války
- zhroucení sovětského bloku na konci 80.
let
- současný vývoj ve světě a u nás
23
76
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělávání:
Forma vzdělávání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Matematika
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
264
od 1 .9 .2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat
matematiku v různých životních situacích ( v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním
životě, v budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.). Studium matematiky vybavuje žáka schopností
orientovat se v přírodních, technických a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy
z praxe. Matematika se významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především v jejich
logickém myšlení, vytváření úsudků a schopnosti abstrakce.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie a symboliky;
− porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi, užít je při řešení úloh a
problémů;
− provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za použití kalkulátoru;
− používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby;
− provádět odhad a kontrolu správnost výsledků;
− formulovat matematické myšlenky slovně a písemně;
− získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, internetu)
− matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek řešení
vzhledem k realitě.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.
Charakteristika učiva
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu tří vyučovacích hodin za týden v 1. a ve 2. ročníku
a dvou vyučovacích hodin za týden ve 3. ročníku. Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz
zejména na:
− dovednost analyzovat a řešit problémy;
− vhodné a správné numerické zpracování úlohy;
− posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a odpovědnost,
vytrvalost a schopnost překonávat překážky);
− chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky;
− rozvoj představivosti;
− schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky ostatních.
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků a též
jejich intelektuální úroveň. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tématických celků jsou pouze
orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k
úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost učiva.
77
Pojetí výuky
V matematice je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny). Je nutné zohlednit individuální potřeby
žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění výukových cílů a motivace žáků k matematice je vhodné
střídat a kombinovat vyučující metody:
− výklad;
− samostatná práce;
− shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku;
− hry (zařazení zajímavých úloh a rébusů);
− diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.).
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné zkoušení
( orientační testy, čtvrtletní písemné práce, opakovací testy).
Hodnotí se:
− správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh;
− schopnost samostatného úsudku;
− schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Vzdělávání v matematice přispívá k rozvoji těchto klíčových a občanských kompetencí:
− najít vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti;
− být schopen vlastního úsudku;
− umět prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy;
− rozvíjet vyjadřovací schopnosti;
− efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat;
− přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku;
− vystihnout jádro problému;
− pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat;
− provést reálný odhad při řešení praktického úkolu;
− rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce a abstrakce.
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy matematiky jsou široké a prolínají se s předměty:
− fyzika
− chemie
− podniková ekonomika
− ekonomie cestovního ruchu
− účetnictví
− informační a komunikační technologie
−
Průřezová témata
Člověk a svět práce,
Informační a komunikační technologie.
78
Realizace odborných kompetencí
Matematika – 1. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Hodinová
dotace
Žák
- vysvětlí pojem výrok, složený výrok,
- používá výrokové operace,
- používá množinovou terminologii a symboliku,
- provádí množinové operace,
- provádí aritmetické operace v číselných
množinách,
- používá absolutní hodnotu,
- zapíše a znázorní interval, provádí operace s
intervaly,
- řeší praktické úlohy s využitím procentového
počtu,
- provádí operace s mocninami a odmocninami.
1. Shrnutí a prohloubení učiva ZŠ
- výroková logika
- množiny a množinové operace
- intervaly
- absolutní hodnota reálného čísla
- užití procentového počtu
- mocniny s celočíselným exponentem
- odmocniny
15
Žák
- využívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků v početních úlohách,
- řeší pravoúhlý trojúhelník s využitím
Euklidových vět a Pythagorovy věty,
- určí jejich obvod a obsah,
- umí definovat goniometrické funkce
pravoúhlého trojúhelníku.
2. Planimetrie
- základní planimetrické pojmy
- shodnost a podobnost trojúhelníků
- Euklidovy věty
- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
12
Žák
- vysvětlí matematické poznatky jako abstraktní
nástroj pro zjednodušení formálních zápisů,
- vypočítá číselnou hodnotu výrazu,
- vyjádří neznámou z výrazu,
- vysvětlí pojem mnohočlen,
- provádí operace s mnohočleny,
- odvodí a zná základní vzorce pro umocňování a
rozklad dvojčlenu,
- provádí operace s lomenými výrazy.
3. Algebraické výrazy
- výrazy s proměnnými
- počítání s mnohočleny
- úpravy výrazů s využitím vzorců
- lomené výrazy
19
Žák
- vysvětlí pojem funkce,
- určí definiční obor a obor hodnot,
- sestrojí graf funkce v kartézské soustavě
souřadnic,
- rozliší konstantní a lineární funkci,
- umí určit graf lineární funkce s absolutní
hodnotou.
4. Lineární funkce
- pojem funkce, definiční obor a obor
hodnot funkce, graf funkce
- konstantní funkce
- lineární funkce, přímá úměra
- funkce s absolutní hodnotou
5
79
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Žák
- řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
s využitím ekvivalentních úprav,
- ovládá grafické řešení lineárních rovnic a
nerovnic,
- provede rozbor o počtu řešení lineárních rovnic a
nerovnic,
- aplikuje znalosti o absolutní hodnotě výrazu při
řešení rovnic,
5. Lineární rovnice a nerovnice
- řešení lineární rovnice
- řešení lin. rovnice s neznámou ve
jmenovateli
- lineární rovnice s parametrem a s
absolutní hodnotou
- řešení lineárních nerovnic
- řešení soustav lineárních rovnic o dvou a
třech neznámých
Hodinová
dotace
20
- formuluje pojem parametr, parametrické rovnice, - soustavy lineárních nerovnic o jedné
neznámé
- převádí jednoduché reálné situace do
- slovní úlohy
matematických struktur, pracuje s
matematickým modelem a výsledek vyhodnotí
vzhledem k realitě.
Žák
- zná souvislosti mezi kvadratickou funkcí a
kvadratickou rovnicí,
- rozliší druh kvadratické rovnice, rozhodne o
metodě řešení,
- zná vzorec pro řešení obecné kvadratické
rovnice, umí rozhodnout o počtu řešení na
základě hodnoty diskriminantu,
- převede kvadratický trojčlen na součin lineárních
dvojčlenů,
- uvede vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice a použije jich při řešení
úloh,
- umí řešit kvadratické nerovnice početně i
graficky,
- převádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur.
6. Kvadratická funkce, kvadratická
rovnice a nerovnice
20
- graf kvadratické funkce, definiční obor a
obor hodnot
- řešení ryze kvadratické rovnice, rovnice
bez absolutního členu a obecné
kvadratické rovnice
- rozklad kvadratického trojčlenu
- vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice
- kvadratická nerovnice
- soustava kvadratické a lineární rovnice
- slovní úlohy
7. Písemné práce a jejich rozbor
8
80
Matematika – 2. ročník – 99 h
Hodinová
dotace
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Žák
- rozumí pojmu funkce jako předpisu i jako
zobrazení definičního oboru na obor hodnot,
- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
jejich grafy a určí jejich vlastnosti,
- ovládá pojmy: funkce rostoucí, klesající,
sudá, lichá, prostá,
- vyjádří předpis inverzní funkce, její definiční
obor a obor hodnot, načrtne její graf.
1. Funkce a jejich vlastnosti
- shrnutí poznatků o funkcích
- vlastnosti funkce
- funkce lineární, kvadratická, lomená,
inverzní, prostá
6
Žák
- provádí operace s mocninami a odmocninami,
- uvede vztah mezi mocninou s racionálním
exponentem a odmocninou,
- kombinuje pravidla pro počítání s mocninami
a odmocninami při řešení úloh,
- umí řešit iracionální rovnice neekvivalentní
úpravou umocňování, vždy provede zkoušku.
2. Mocniny s racionálním exponentem
- vzorce pro počítání s mocninami
- druhá a n-tá odmocnina
- iracionální rovnice
14
Žák
- použije znalostí o inverzní funkci k
definování funkce logaritmické,
- umí vypočítat logaritmus čísel,
- využívá logaritmů o různých základech,
- používá vzorce pro počítání s logaritmy,
- řeší exponenciální a logaritmické rovnice.
3. Funkce exponenciální a logaritmická
- exponenciální a logaritmická funkce
- logaritmus, věty pro počítání s logaritmy
- exponenciální a logaritmické rovnice
16
Žák
- vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ
funkce,
- určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem pro
n-tý člen, rekurentně, graficky,
- rozliší aritmetickou a geometrickou
posloupnost,
- umí použít vzorce pro posloupnosti při řešení
příkladů,
- provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí a orientuje se v základních
pojmech finanční matematiky.
4. Posloupnosti
- pojem posloupnosti, její vlastnosti
- aritmetická a geometrická posloupnost
- součet prvních n-členů
- úvod do finanční matematiky: úroková míra,
jednoduché a složené úročení, spoření a
splácení dluhů
15
Žák
- rozumí pojmům podobnost a stejnolehlost,
- umí určit obraz bodu v určené stejnolehlosti,
- určí střed stejnolehlosti dvou kružnic,
- umí sestrojit společné tečny dvou
stejnolehlých kružnic.
6. Stejnolehlost kružnic
- podobné zobrazení
- stejnolehlost
- stejnolehlost kružnic
8
81
Žák
- určí vzdálenost 2 bodů, velikost úsečky,
souřadnice středu úsečky,
- popíše vztah mezi orientovanou úsečkou a
vektorem,
- vysvětlí pojmy: rovnost vektorů, jednotkový
vektor, opačný vektor, směrový a normálový
vektor přímky,
- určí souřadnice vektoru a velikost vektoru,
- rozliší různá vyjádření přímky,
- vyjádří rovnici přímky kolmé k dané přímce,
- analyzuje vzájemnou polohu přímek,
- určí vzdálenost bodu od přímky,
- charakterizuje jednotlivé kuželosečky
7. Analytická geometrie v rovině
20
- vzdálenost dvou bodů
- vektor a jeho velikost
- operace s vektory
- parametrická a obecná rovnice přímky
- vzájemná poloha přímek
- vzdálenost bodu od přímky
- kuželosečky
8. Písemné práce a jejich rozbor
8
82
Matematika - 3. ročník – 66 h
Hodinov
á dotace
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Žák
- rozliší velikost úhlu v míře obloukové a
stupňové,
- umí převádět velikost úhlu z míry stupňové do
míry obloukové a naopak,
- určí základní velikost úhlu,
- definuje goniometrické funkce obecného úhlu,
- načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí jejich
vlastnosti,
- uvede vztah mezi goniometrickými funkcemi,
řeší rovnice a upravuje výrazy s využitím
vzorců,
- analyzuje zadání úloh, rozhodne o řešení
obecného trojúhelníku s využitím sinové a
kosinové věty.
1. Goniometrie a trigonometrie
- oblouková míra úhlu, orientovaný úhel a
jeho velikost
- definice goniometrických funkcí, jejich
vlastnosti a grafy,
- vztahy mezi goniometrickými funkcemi
- jednoduché goniometrické rovnice
- sinová a kosinová věta
- řešení obecného trojúhelníku
26
Žák
- určuje povrch a objem základních těles
s využitím funkčních vztahů a trigonometrie.
2. Stereometrie
- povrch a objem těles
- řešení úloh z praxe
14
Žák
- užívá vztahy pro počet variací, permutací a
kombinací
- počítá s faktoriály a kombinačními čísly,
- sestaví Pascalův trojúhelník,
- řeší umocňování dvojčlenu s použitím
binomické věty.
3. Kombinatorika
- variace a permutace
- kombinace
- vlastnosti kombinačních čísel
- binomická věta
12
Žák
- charakterizuje základní statistické pojmy,
- vysvětlí a užívá aritmetický průměr, medián,
modus, směrodatnou odchylku a rozptyl při
řešení úloh z praxe.
4. Statistika
- statistický soubor
- četnost, tabulka rozdělení četností
- charakteristiky polohy a variability
6
5. Písemné práce a jejich rozbor
8
83
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělávání:
Forma vzdělávání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Chemie
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
66
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Výuka chemie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a jejich souvislostí v
přírodě i v každodenním životě.
Chemické vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
− získal základní představy o struktuře látek,
− znal složení vybraných látek,
− prováděl jednoduché chemické výpočty,
− ovládal základní principy názvosloví a byl schopen tvořit vzorce jednoduchých anorganických i
organických sloučenin a naopak ze vzorce určit název látky,
− uměl se orientovat v periodické soustavě prvků,
− znal vlastnosti a užití důležitých přírodních látek,
− posoudil chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na životní prostředí.
Charakteristika učiva
Předmět zahrnuje učivo z obecné chemie, anorganické chemie, organické chemie a biochemie. Učební
osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu dvou hodin týdně za studium. Z hlediska klíčových
dovedností klademe důraz zejména na:
− dovednost analyzovat a řešit problémy;
− posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a odpovědnost,
vytrvalost a schopnost překonávat překážky);
− chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky;
− schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky ostatních.
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků a též
jejich intelektuální úroveň. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tématických celků jsou pouze
orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k
úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost učiva.
Pojetí výuky
V chemii je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny). Je nutné zohlednit individuální potřeby žáků
i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění výukových cílů a motivace žáků k chemii je vhodné střídat a
kombinovat vyučující metody:
− výklad;
− samostatná práce;
− skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročnějších úloh);
− chemické pokusy na videokazetě, chemické testy na PC, exkurze;
− shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku.
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné zkoušení
( orientační testy, čtvrtletní písemné práce, opakovací testy).
Hodnotí se:
− správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh;
− schopnost samostatného úsudku;
− schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie.
84
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Vzdělávání v chemii přispívá k rozvoji těchto klíčových a občanských kompetencí:
− najít vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti;
− být schopen vlastního úsudku;
− umět prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy;
− rozvíjet vyjadřovací schopnosti;
− efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat;
− přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku;
− vystihnout jádro problému;
− pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat;
− vytvářet úctu k živé i neživé přírodě, respektovat život jako nejvyšší hodnotu, aktivně se zapojovat do
ochrany a zlepšování životního prostředí;
− jednat hospodárně;
− učit se poznávat svět a lépe mu rozumět;
− dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Mezipředmětové vztahy
− fyzika
− základy ekologie
− matematika
− informační technologie
Průřezová témata
Člověk a svět práce:
Výuka přírodovědeckých předmětů by měla:
− vést žáky k odpovědnosti za vlastní život a zdraví;
− naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, o vzdělávací nabídce.
Člověk a životní prostředí:
Žák by se měl naučit:
− poznávat svět a lépe mu rozumět;
− vytvářet si úctu k živé a neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi.
85
Realizace odborných kompetencí
Chemie – 1. ročník – 66 h
Hod.
dotace
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Žák
- porovná fyzikální a chemické vlastnosti různých
látek,
- charakterizuje základní metody oddělování
složek ze směsí a jejich využití v praxi,
- provádí jednoduché chemické výpočty, které lze
využít v odborné praxi,
- vyjádří složení roztoku a umí připravit roztok
požadovaného složení,
- umí popsat stavbu atomu a vznik chemické
vazby,
- vysvětlí podstatu chemických reakcí,
- popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a
jejich umístění v PSP,
- je schopen vytvořit vzorce a názvy vybraných
sloučenin.
1. Obecná chemie
- chemické látky a jejich vlastnosti
- částicové složení látek, atom, molekula
- chemické výpočty
- směsi a roztoky, výpočet koncentrace
roztoků
- stavba atomu, chemická vazba
- chemické reakce
- periodická soustava prvků
- názvosloví anorg. sloučenin
22
Žák
- vysvětlí vlastnosti anorganických látek,
- charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné
praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí.
2. Anorganická chemie
- anorganické látky, oxidy, kyseliny,
hydroxidy, soli
- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v
běžném životě a praxi
12
Žák
- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a
jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché
chemické vzorce a názvy,
- uvede významné zástupce jednoduchých
organických sloučenin a zhodnotí jejich využití
v praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a na životní prostředí.
3. Organická chemie
- vlastnosti atomu uhlíku
- třídění a názvosloví organických sloučenin
- přehled běžných uhlovodíků
- ropa, zemní plyn, uhlí, chemie v dopravě
12
Žák
- charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny,
- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky,
- popíše vybrané biochemické děje.
4. Biochemie
- chemické složení živých organismů
- přírodní látky ( tuky, cukry, bílkoviny,
nukleové kyseliny, biokatalyzátory,
vitamíny, hormony)
- biochemické děje
16
Žák
- popíše vlastnosti běžných plastů a vláken,
zhodnotí jejich využití v běžném životě a
posoudí jejich vliv na životní prostředí,
- umí určit základní ekologické problémy, které
přináší aplikovaná chemie.
5. Vybrané kapitoly z chemie
- makromolekulární látky
- chemie a ekologie
4
86
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělání
Forma vzdělávání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Fyzika
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
66
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu:
1. Obecné cíle
- zprostředkovat žákům základní fyzikální poznatky potřebné v praktickém životě i v dalším
odborném vzdělávání. Významnou úlohu má fyzika při rozvíjení logického myšlení, pochopení
souvislostí a představivosti
- žáci používají odborný jazyk fyziky, odpovídající symboliku, vyjadřují se přesně a jasně
- aplikují poznatky získané v matematice, analyzují odborný text, úlohy, postihnou fyzikální
problém a hledají cestu řešení, odhadnou a zdůvodní výsledky
- uplatňují vědomosti, dovednosti a metody řešení problému v odborné složce vzdělání a
praktickém životě, využívají samostatné myšlení a aktivní přístup ke studiu
2. Charakteristika učiva:
- zpracování učiva podle možností vychází z názorných poznatků přístupných přímému
pozorování, nebo z fyzikálního experimentu. Je zdůrazněno pochopení souvislostí jevů v přírodě,
vytvoření vlastního pohledu na jejich podstatu.
- význam fyzikálních vědomostí je dán jejich velmi širokým uplatněním v technické praxi i
v denním životě, možností vyvozování závěrů a aplikací daných postupů pro okruh podobných
typů úloh či situací
3. Vzdělávací cíle
Ve výuce je kladen důraz
- na rozvíjení schopností samostatně myslet, pracovat, tvořit
- na zvládnutí určitého řádu logicky zdůvodněných poznatků
- na přesně a bohatě učleněné představy a pojmy
- na znalost vztahů, zákonů, pravidel a utříděných vědomostí
- na respektování systému vědy a poznání, na přesvědčení, že jisté pravdy jsou hodnotné, platné a
že o nich nelze pochybovat
- na využití vědomostí v praktickém životě, na význam studia odborné literatury, časopisu, na
radost z poznání a objevování
- na rozvoj vědeckých a technických oborů současnosti s využitím subjektivně vymezeného okruhu
zkušeností a znalostí žáků
4. Pojetí výuky:
metody výuky
- motivační – příklady z praktického života, ukázky uplatnění, možnost využití učiva v jiných
předmětech,
- fixační – ústní i písemné opakování, společné otázky a odpovědi, řešení a rozbory úloh, rozbor
textu, domácí cvičení, referáty, tisk, literatura,
- expoziční – využívání zápisů na tabuli, výpisů, výpočtů
- formy výuky – především hromadná výuka, výklad s účastí žáků
- skupinová práce – součástí výuky jsou exkurze, návštěvy výstav, muzeí, filmů, využití literatury,
dějinných událostí a historických doložitelných skutečností
87
5. Hodnocení výsledků žáků:
- průběžné hodnocení práce v hodině
- hodnocení samostatné práce – především prověrky z menších ceků, výpočty
- písemné zkoušení z uzavřených celků učiva
- ústní zkoušení (1x za pololetí), orientační zkoušení
- hodnocení referátů, tvůrčího projevu
- rozbory prací, pracovních výsledků, aktivity
- přípravná část exkurze a provedení exkurze slouží k prohloubení poznatků, nesmí být
předimenzována, musí být diferencována, analytická i syntetická a vždy vyhodnocená, doplněná o
poznatky a závěrečný pohovor
6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí:
- rozvoj a upevňování vědomostí a dovedností s respektem k systému vědy a poznání i
myšlenkových operací (především k analýze, indukci, experimentálnímu myšlení, komparaci,
syntéze, abstrakci, zobecňování, konkretizaci, třídění, rozvoji a nácviku pozorování jevů,
představivosti, pamatování si, učení se)
- využívání nejvhodnější varianty, možnost volby řešení v závislosti na konkrétních příkladech a
uplatnění v praxi v přirozených logických souvislostech
- využívání poznatků z oblasti přírodních a technických věd při náročnosti typu daného učení,
myšlení, při určité dynamičnosti myšlení, při souvislostech teorie a praxe
7. Odborné kompetence:
- přírodovědné zaměření výuky, zákonitosti živé i neživé přírody, tělesa na Zemi i v celé sluneční
soustavě
- využití přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě
- logické uvažování, schopnost analyzovat a řešit přírodovědné problémy s teoretickým
zdůvodněním
- porovnávání a zkoumání fyzikálních dějů, zpracování a vyhodnocení získaných údajů, zaujímání
stanovisek, schopnost diskuse v přírodovědné a odborné tematice
- pozitivní vztah k přírodě, postavení člověka v přírodě, porozumění základním ekologickým
souvislostem a životu na Zemi
88
Fyzika – 1. ročník – 66 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
-
-
-
-
-
pochopí vztah mezi veličinami, určí
síly, které na těleso působí – popíše
účinky těchto sil na těleso
popíše základní druhy pohybu
použije Newtonovy pohybové
zákony
určí a vypočítá mechanickou práci,
výkon
analyzuje jednoduché děje
s použitím zákona zachování
mechanické energie
charakterizuje objekty naší sluneční
soustavy
pojmy hvězda, planeta, galaxie,
měsíce, komety, umělá kosmická
tělesa
Tematické celky
1. Mechanika
- Kinematika (veličiny: dráha,
rychlost, čas, zrychlení), pohyb
posuvný a otáčivý, rovnoměrný,
volný pád, pohyb po kružnici
- Newtonovy pohybové zákony,
Gravitace
- Mechanická práce a energie, výkon,
zákon zachování energie
Hodinová
dotace
20
2. Sluneční soustava, vesmír
Slunce, planety
- Newtonův gravitační zákon,
komety, hvězdy, galaxie
- Kosmický výzkum – od počátku do
současnosti
3
popíše vlastnosti, chápe rozdíly
z nich vyplývající
uvede příklady z praxe
aplikuje Pascalův a Archimédův
zákon
vysvětlí pojem vnitřní energie a
způsoby její změny, přenos
popíše principy tepelných motorů a
jejich užití
popíše význam přeměny skupenství
látek v přírodě i technické praxi
3. Termika
- Mechanika kapalin a plynů
(vlastnosti)
- Tlak v kapalinách a plynech,
využití energie proudících kapalin,
plynů
- Vnitřní energie, teplo, práce
- Tepelné motory
- Struktura látek pevných, kapalných
a plynných, přeměny skupenství
8
rozliší základní druhy mech. vlnění,
jejich vznik a popíše šíření
charakterizuje zvuk a jeho základní
vlastnosti
chápe elektromagnetické vlnění –
sluneční záření
charakterizuje základní optické
zákony, optická prostředí
řeší úlohy s čočkami, zrcadly,
optickými přístroji - využití
popíše lidské oko, korekce vad oka
popíše laser a jeho současné využití
v technické praxi, lékařství.
4. Mechanické vlnění. Optika
- Mechanické vlnění, kmitání,
zvukové vlnění – vlastnosti, šíření;
světelné vlnění – vlastnosti, šíření;
elektromagnetické vlnění a jeho
druhy
- Optické soustavy (zrcadla, čočky,
lidské oko, optické přístroje) a
jejich využití
- Laser
10
89
-
popíše strukturu atomu
vysvětlí podstatu radioaktivity
chápe negativní účinky jaderného
záření a způsob ochrany
popíše způsob získání energie
v jaderném reaktoru – elektrárna
5. Fyzika atomu
- Model atomu – poznatky o
struktuře látek
- Podstata radioaktivity, jádro atomu,
elektronový obal atomu.
Radioaktivita (záření α, β, γ)
- Jaderná energie, jaderný reaktor
2
90
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělání
Forma vzdělání
Celkový počet vyučovacích h za studium
Datum platnosti od
Základy ekologie
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
66
1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle:
Cílem předmětu Základy ekologie je dát žákům základní přírodovědné a ekologické znalosti a
naučit je, aby tyto znalosti, poznatky a dovednosti využívali ve svém osobním životě i v životě
profesním ve svém budoucím zaměstnání v oboru cestovního ruchu. Je nutné, aby porozuměli
základním ekologickým souvislostem, postavení člověka v přírodě, aby si uvědomili nutnost
odpovědného chování a jednání lidí vůči přírodě, aby v rámci svých možností chránili životní
prostředí a své zdraví. Předmět Ekologie motivuje žáky k tomu, aby vedli zdravý způsob života, aby
si uvědomili nebezpečí návykových látek a aby se celoživotně v této oblasti vzdělávali. Vyučování
přispívá k tomu, aby žáci chápali nezbytnost strategie udržitelného vývoje a nutnost ekologické
spolupráce zemí v rámci EU i celého světa.
Charakteristika učiva
Učivo zahrnuje problematiku organismu a prostředí, člověka a prostředí a problematiku ochrany
přírody.
Předmět Základy ekologie se vyučuje 2 h týdně v 1. ročníku.
Pojetí výuky
Ve výuce se bude navazovat na předchozí poznatky a zkušenosti žáků z přírodovědných předmětů,
budou se využívat příklady z praktického života, diskuse, výuka se bude aktualizovat v souladu
s novými poznatky vědy.
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení se používá ústní i písemné zkoušení, průběžně se hodnotí samostatná práce žáků
v hodinách, hodnotí se zvládnutí teoretického základu učiva, schopnost výstižné formulace
s využitím odborné terminologie, schopnost samostatného úsudku, práce se zdroji informací,
aktivita žáků a samostatné získávání informací z internetu i jiných zdrojů.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Předmět přispívá k tomu, aby žák byl schopen
- respektovat život jako nejvyšší hodnotu, zapojit se do ochrany a zlepšování životního prostředí,
- jednat hospodárně a uplatňovat při své činnosti ekologická hlediska,
- rozumět přírodním zákonům a odpovědnosti člověka za zachování přírodního prostředí,
- vlastního úsudku,
- zdůvodnit a prosadit vlastní názor a zároveň uměl přijímat kompromisy,
- rozvíjet vyjadřovací a komunikační schopnosti,
- aby byl motivován k celoživotnímu vzdělávání,
- vystihnout jádro problému,
- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a chápat ji jako součást péče o své zdraví i
svých spolupracovníků,
- vyhledávat a efektivně pracovat s informacemi, kriticky je vyhodnocovat a výsledky své práce
výstižně a srozumitelně prezentovat.
91
Průřezová témata:
Člověk a svět práce:
Výuka ekologie vede žáky
- k celoživotnímu vzdělávání v oblasti ekologie,
- k poznávání světa a k jeho lepšímu porozumění,
- k vytváření citlivého vztahu k přírodě, k uvědomění si významu, důležitosti a nutnosti její
ochrany,
- k odpovědnosti za vlastní život a zdraví,
- učí žáky vyhledávat a posuzovat informace,
Člověk a životní prostředí:
Žák by se měl naučit
- vytvářet si úctu k živé i neživé přírodě,
- respektovat život jako nejvyšší hodnotu,
- seznámit se s významem ekologického zemědělství a biovýrobků,
- získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí,
- vyhodnocovat vliv prostředí na lidské zdraví z hlediska zdravotních rizik,
- aktivně chránit životní prostředí, umět využívat dostupné nástroje pro ochranu přírody a krajiny
ve svém okolí,
Občan v demokratické společnosti
Žák:
- si váží materiálních hodnot a duchovních hodnot a uvědomuje si nutnost jejich zachování,
- toleruje odlišné názory,
- orientuje se v globálních problémech současného světa,
- zná Listinu základních práv a svobod,
- sleduje nejenom osobní, ale i veřejné zájmy při řešení problémů, rozvíjí svou lidskou
individualitu,
- umí komunikovat a jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní řešení.
Informační technologie
Žák je schopen:
- pracovat s internetem, vyhledávat potřebné informace,
- efektivně pracovat s informacemi, umí je získávat kriticky vyhodnocovat,
- rozumí informacím a umí je odečítat z grafů a tabulek.
Mezipředmětové vztahy
Jsou k předmětu fyzika, chemie, informační technologie, občanská nauka, zeměpis.
92
Základy ekologie - 1. ročník – 66 h
Výsledky vzdělávání
Obsah vzdělávání
Žák
- dovede charakterizovat ekologii jako vědní
disciplínu a její vztah k ostatním vědám
exaktním i humanitním,
- dokáže se orientovat v členění ekologie a
její základní problematice.
1. Úvod do problematiky
- člověk a prostředí
- co je ekologie
- vztah ekologie k ostatním vědním
disciplínám
- rozdělení ekologie
Žák dovede pochopit:
- organismus jako systém,
- otázky týkající se populace,
- otázky týkající se společenstva (biocenózy),
- otázky týkající se ekosystému.
2. Organismus a prostředí
23 h
- organismus jako systém
- působení prostředí na organismus
- biotické faktory
- životní prostor pro organismy
- populace
- vlastnosti populace
- vztahy mezi populacemi
- společenstvo
- struktura společenstva
- biomy
- vegetační zóny
- ekosystém
- tok látek a energie v ekosystému
- přírodní a umělé ekosystémy
- produktivita ekosystému
- biosféra
- tok energie
- tok látek – biogeochemické cykly
Žák se naučí základům antroekologie a chápat:
- vývoj vztahů a konflikty člověka s životním
prostředím,
- hlavní zněčišťující faktory a zdroje ovzduší,
vody a půdy a možnosti jejich řízení.
3. Antropoekologie
23 h
- historický vývoj vztahů člověka a
prostředí
-konflikt člověka s životním prostředím
- problémy životního prostředí a jejich
řešení
- ovzduší
- hlavní zněčišťující faktory
- zdroje znečištění ovzduší a možnosti
řešení
- voda
- hlavní znečišťující faktory
- zdroje znečištění vody a možnosti řešení
- změny vodního režimu krajiny
- nároky na vodu
- moře a oceány
- půda
- hlavní zněčišťující faktory
- eroze a zhutňování půd
4h
93
Žák se naučí ochraňovat přírodu:
- znát instituce, světové programy a úmluvy
zabývající se touto problematikou,
- znát instituce a zákony přírody a životního
prostředí v ČR,
- chápat nutnost ochrany přírody pro další
existenci života na Zemi.
Žák v dalším profesním životě:
- bude uplatňovat zásady ekologického
chování a jednání,
- si bude postupně doplňovat přehled a
znalosti o ekologické problematice v ČR i
ve světě.
- odpady
- poškození lesů
- hluk
4. Ochrana přírody
10 h
- ochrana přírody ve světě
- instituce zabývající se ochranou přírody
- světové programy a úmluvy v oblasti
životního prostředí
- světová síť chráněných území
- ochrana biologické rozmanitosti
- ochrana přírody ČR
- charakteristika přírody ČR
- ochrana přírody
- ochrana druhů
- zákony na ochranu přírody a životního
prostředí
- instituce zabývající se ochranou přírody
- nevládní organizace a hnutí
- chráněná území
- ekologie krajiny
- typy krajiny
- stabilita krajiny
5. Současnost a budoucnost ochrany 6 h
přírody a životního prostředí
- ekologické hospodaření
- ekologie a politika
- základní globální konflikty
- globální ekologická politika
- státní ekologická politika
- ekologická hnutí a iniciativy
94
Název vyučovacího předmětu
Tělesná výchova a vzdělávání pro zdraví
Obor vzdělání
Forma vzdělávání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
256
od 1. 9. 2009
-
-
-
-
-
-
-
Protože žáci jsou v současné době vystaveni mnoha nebezpečím, které ohrožují jejich zdraví,
oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k
preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a
postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví.
Navazuje na poznatky žáků získané na základních školách v hodinách tělesné a občanské
výchovy, přírodopisu a výchovy k rodičovství. Proto vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého
těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí,
dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů,
jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti
závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových
hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k
odpovědnému přístupu k sexu. V této oblasti by měly být úzké mezipředmětové vazby
s psychologií, ekologickou výchovou a občanskou naukou.
Na významu nabývají i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při
vzniku mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k
prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke
spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence
úrazů při pohybových aktivitách.
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci, kterých bohužel
stále přibývá a proto by pro tyto žáky měla být zavedena zdravotní tělesná výchova v dostatečném
počtu hodin.
Protože hodiny tělesné výchovy probíhají v pronajatých prostorách, z rozvrhových důvodů jsou
spojeny hodiny tělesné výchovy pro několik ročníků. Z tohoto důvodu není možné rozdělit učivo
podle ročníků. Ze stejných důvodů jsou také tělocvičné jednotky spojovány do dvouhodinových
celků, což sice umožňuje větší rozsah cvičení, ale na druhou stranu, zejména u žáků se slabší
konstitucí je velice únavné.
Jako velmi důležitý prvek tělesné výchovy, který by měl posilovat vztah žáků ke škole, kde
probíhá výuka, je reprezentace školy na soutěžích pořádaných pro žáky středních škol
(POPRASK). Tato reprezentace by měla být i významným prvkem, který by měl integrovat žáky
obou škol (SOŠS a SOU) k hrdosti ke škole, kde se učí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a
cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;
racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka;
znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj
pohybový projev; usilovat o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých
možností;
posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům
kritický odstup;
95
-
vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům
podle zásad fair play;
kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy
a sportu a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminovat zdraví
ohrožující návyky a činnosti.
zapojit nadané žáky do reprezentace školy,
zdravotně oslabené zapojit do povinné zdravotní tělesné výchovy rozdělené podle druhů
zdravotního oslabení
Výsledky vzdělávání
1. Péče o zdraví
Učivo
Žák:
- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti
o stavbě a funkci lidského organismu jako
celku;
- popíše, jak faktory životního prostředí
ovlivňují zdraví lidí;
- zdůvodní význam zdravého životního stylu;
- dovede posoudit vliv pracovních podmínek
a povolání na své zdraví v dlouhodobé
perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat
jejich nežádoucí důsledky;
- dovede posoudit psychické, estetické
a sociální účinky pohybových činností;
- popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus;
- orientuje se v zásadách zdravé výživy
a v jejích alternativních směrech;
- dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a konfliktních
situací;
- objasní důsledky sociálně patologických
závislostí na život jednotlivce, rodiny
a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví;
- diskutuje a argumentuje o etice
v partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu
k pohlavnímu životu;
- kriticky hodnotí mediální obraz krásy
lidského těla a komerční reklamu; dovede
posoudit prospěšné možnosti kultivace
a estetizace svého vzhledu;
- popíše úlohu státu a místní samosprávy při
Tématické celky
Zdraví
- činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity,
- výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
- duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti; rizikové faktory
poškozující zdraví
- odpovědnost za zdraví své i druhých;
- péče o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení
v nemoci;
- práva a povinnosti v případě nemoci
nebo úrazu
- partnerské vztahy; lidská sexualita
- prevence úrazů a nemocí
- mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama
Zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za mimořádných událostí
- mimořádné události (živelní pohromy,
havárie, krizové situace aj.)
- základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace)
První pomoc
- úrazy a náhlé zdravotní příhody
- poranění při hromadném zasažení
obyvatel
- stavy bezprostředně ohrožující život
Hodiny
96
ochraně zdraví a životů obyvatel;
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat;
- prokáže schopnost poskytnout první pomoc
sobě i jiným
-volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat;
2. Tělesná výchova
Teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti; technika
a taktika; zásady sportovního tréninku
- odborné názvosloví; komunikace
- výstroj, výzbroj; údržba
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení –
cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc;
zásady chování a jednání v různém
prostředí; regenerace a kompenzace;
relaxace
- pravidla her, závodů a soutěží
- rozhodování základních her
- pohybové testy; měření výkonů
- komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a používá
odbornou terminologii;
- dovede se zapojit do organizace turnajů
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci;
- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu;
- dovede připravit prostředků
k plánovaným pohybovým činnostem;
- sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej;
- uplatňuje zásady sportovního tréninku;
- dokáže vyhledat potřebné informace
z oblasti zdraví a pohybu;
- dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit;
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost;
- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, uplatňuje
osvojené způsoby relaxace vzhledem
k budoucímu pracovnímu nasazení;
Pohybové dovednosti
Tělesná cviče
- pořadová, všestranně rozvíjející,
kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační aj.
jako součást všech tematických celků
Gymnastika
- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení
na nářadí, akrobacie, šplh
- rytmická gymnastika: pohybové činnosti
a kondiční programy cvičení s hudebním
a rytmickým doprovodem; tanec
Atletika
- běhy (rychlý, vytrvalý); starty a štafety;
skoky do výšky a do dálky; hody a vrh
koulí
Míčové hry
Jako pravidelná součást tělocvičných
jednotek se zaměřením zejména u
Chlapci – kopaná, florbal, basketbal
Dívky – volejbal, basketbal, softbal
Úpoly
- pády
- základní sebeobrana
Plavání*
- adaptace na vodní prostředí
- dva plavecké způsoby
- určená vzdálenost plaveckým způsobem
- dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího
Lyžování*
- formou krátkodobých víkendových
pobytů
Turistika a sporty v přírodě
- příprava turistické akce
- orientace v krajině, mapě a plánu
zájezdu
Testování tělesné zdatnosti
- motorické testy
97
- dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích;
- uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách;
- je schopen sladit pohyb s hudbou
- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví;
- je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit.
3. Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře pro všechny
oslabené)
- speciální korektivní cvičení podle druhu
oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická
cvičení, pohybové hry, plavání, turistika
a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity
*Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (např. plavání, bruslení,
hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků,
klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky
v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat.
98
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Písemná a elektronická komunikace
65-42-M /02 Cestovní ruch
denní
165
od 01. 09. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem předmětu je zvýšení produktivity práce na počítači a zvýšení kvality zacházení s klávesnicí,
vytváření základů klávesnicové gramotnosti. Základním předpokladem pro efektivní ovládání klávesnice
je psaní desetiprstovou hmatovou metodou naslepo.
Výuka rozvíjí kultivovaný písemný projev z hlediska stylizace, logické, věcné a gramatické správnosti.
Studenti stylizují své práce v úpravě se státní normou pro úpravu písemností.
Charakteristika učiva
Látka je rozdělena do dvou ročníků. V 1. ročníku se učí 2 hodiny týdně, ve 2. ročníku 3 hodiny týdně.
První ročník obsahuje tematický celek Základy psaní na klávesnici, který se vyučuje výukovým
programem, korespondujícím s učebnicí. Žák pracuje s klávesnicí počítače a naučí se jí ovládat naslepo
desetiprstovou hmatovou metodou, naučí se pořizovat písemnost podle diktátu a vyhotovovat základní
druhy tabulek.
Ve druhém ročníku jsou zařazeny tematické celky Manipulace s dokumenty se zaměřením na využití
podnikové pošty a Normalizovaná úprava písemností podle ČSN 01 6910, kde se žáci naučí upravovat
obchodní dopisy, psaní adres na obálky a do adresových rámečků, vypracovávat jednoduché právní
písemnosti – stvrzenky, plné moci a dlužní úpisy, životopis a žádost o místo, komunikaci v obchodním
styku a vnitropodnikové písemnosti. Žáci i nadále rozvíjejí přesnost a rychlost psaní.
Pojetí výuky
Žáci zvládnou vyhotovení základních druhů písemností v normalizované úpravě a znají využití a
vyhotovení šablon. Získají vědomosti o obsahové náplni a stylizaci dopisů. Komunikují pomocí
elektronické pošty a pracují s webovými stránkami.
Výuka je realizována v odborné počítačové učebně s výukovými programy (ATF).
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení výkonů se provádí prostřednictvím písemných zkoušek, kde se posuzuje rychlost a přesnost
podle tabulek. U písemností se vyhodnocuje věcný obsah, stylizace, pravopis a úprava podle ČSN. Při
klasifikaci se přihlíží k počtu napsaných cvičení v rámci výukových programů.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Studenti umějí ovládat počítačovou klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a využívají editační
funkce textového editoru, samostatně stylizují standardní písemnosti. Osvojují si poznatky, pracovní
postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro své uplatnění, učí se pracovat a jednat
zodpovědně, vytrvale a pečlivě. .Jsou schopni zpracovávat texty s běžnými i odbornými tématy i různé
pracovní materiály, dodržují jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii.
99
Průřezová témata
Člověk a svět práce
- osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře
Informační a komunikační technologie
- zdokonalování se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky v běžném i
profesním životě
Člověk v demokratické společnosti
- výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku
- dovednost jednat s lidmi
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví
Mezipředmětové vztahy
- český jazyk a literatura
- informační a komunikační technologie
- právní nauka
- účetnictví
- ekonomika
- anglický jazyk
- německý jazyk
100
Realizace odborných kompetencí
Písemná a elektronická komunikace – 1. ročník – 66 h
Výsledky a kompetence
Žák
-
-
-
-
seznámí se s psacím strojem a PC
nacvičuje písmena na střední a
horní písmenné řadě,
nacvičuje písmena na dolní
písmenné řadě, velká písmena,
tečku, pomlčku,
nacvičuje písmena na číselné
řadě a zvyšuje přesnost a rychlost
psaní,
nacvičuje psaní diakritických
znamének a zvyšuje přesnost a
rychlost psaní,
nacvičuje psaní číslic a značek,
zvyšuje přesnost
naučí se ovládat numerickou
klávesnici,
píše podle diktátu,
Žák
-
-
seznámí se s výukovým
programem, přihlásí se do sítě,
volí individuální postup,
je schopen napsat klasifikační
program ve výukovém programu
absolvuje písemnou práci podle
čtvrtletí
Tematické celky
Hodinová
dotace
1. Základy psaní na klávesnici PC
s pomocí učebnice
- psaní na klávesnici všemi deseti a
naslepo
- zvyšování přesnosti a rychlosti psaní
- psaní podle diktátu
- nácvik úpravy textu,
- náležitosti a druhy tabulek
30
2. Základy psaní na klávesnici pomocí
výukového programu
36
101
Písemná a elektronická komunikace – 2. ročník – 99 h
Výsledky a kompetence
Žák
-
pořizuje adresy
zasílá jednoduchá sdělení v příloze
elektronickou poštou
pracuje s prostředky komunikační
techniky
seznámí se s knihou přijaté a
odeslané pošty
zakládá písemnosti vyhotovené ve
škole
Žák
-
zpracuje obchodní dopis podle
ČSN
zpracovává tabulky podle zásad
jejich úpravy na počítači
vypracovává adresy na obálky a na
štítcích
pohybuje se v šabloně pro psaní
obchodních dopisů
Žák
-
vyhotovuje na počítači individuálně
plnou moc, dlužní úpis, potvrzenku
vyhotovuje podnikovou plnou moc
procesní a obchodní
Žák
Žák
-
vyhotovuje životopis formou
vyprávěcí
vypracovává strukturovaný
životopis
stylizuje žádost o místo
zvyšuje přesnost a rychlost psaní
dosahuje 200 a více úhozů za
minutu s přesností do 0,50 %
Žák
-
zpracovává na počítači poptávku,
nabídku, úpravu nabídky, inzerát,
Tematické celky
1. Elektronická komunikace a
komunikační technika,
manipulace s písemnostmi
- dokumenty zasílané elektronickou
poštou
- práce s kancelářskou technikou
2. Normalizovaná úprava písemností
dle ČSN 01 6910
- pravidla stylizace dopisů
- formát papírů a obálek
- psaní adres
3.
-
Jednoduché právní písemnosti
dlužní úpis
potvrzenka
plná moc
prokura
4. Žádost o místo
- žádost o místo
- životopis
5. Zvyšování přesnosti a rychlosti
psaní
- zvyšování přesnosti a rychlosti psaní
- různé techniky nácviku
6.
-
Komunikace v obchodním styku
prodej a nákup zboží a služeb
realizace dodávky
styk s bankou
Hodinová
dotace
8
32
4
6
4
30
102
-
-
objednávku, potvrzení objednávky,
kupní smlouvu,
pomocí tiskopisů na internetu
vyplňuje daňový doklad, dodací
list,
vyhotovuje odvolávku, přepravní
dispozici a avízo
vyhotovuje odmítnutí a storno
objednávky a odpovědi
stylizuje reklamaci, urgenci
vytváří upomínky, pokus o smír a
odpovědi
vyplňuje příkaz k úhradě
sestavuje žádost o úvěr
Žák
-
zpracovává příkazy ředitele,
směrnice, oběžníky a pokyny
vyplňuje formuláře cestovních
příkazů
vypracovává pozvánky na porady,
vyhotovuje prezenční listiny
zpracovává zápisy z porad
připravuje vnitřní sdělení
vedoucích pracovníků
7. Vnitropodnikové písemnosti
- písemnosti při organizaci a řízení
podniku
- písemnosti při pracovních cestách
- organizace porad a jednání
- vnitřní sdělení
15
103
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělávání:
Forma vzdělávání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Informační a komunikační technologie
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
254
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
V předmětu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní technice, naučí se
ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kompetence pro práci s běžným softwarem
pro řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností a vyhledávání informací.
Žák se v tomto předmětu seznámí se základními pojmy z oboru informačních technologií, používají jazyk
informačních technologií, umí se přesně a jasně vyjadřovat. Pozná blokové schéma počítače a význam
jednotlivých bloků, naučí se používat počítač a jeho periférie s vědomím možností a výhod, ale i rizik a
omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií.
Pochopí strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému složek, ovládá operace se
soubory, umí rozpoznat běžné typy souborů a pracovat s nimi. Porozumí principům operačního systému a
naučí se pracovat s operačním systémem, dále pracovat s moderními verzemi kancelářských programů
(textovým a tabulkovým procesorem, grafickým editorem), internetem jako základním otevřeným
informačním zdrojem a bude umět vytvořit a upravit jednoduché webové stránky.
Charakteristika učiva
Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a
komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, v dalším studiu a v soukromém
a občanském životě.
Pojetí výuky
Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění
praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je
uplatňován projektový přístup s důrazem na týmovou práci.
Hodnocení výsledků žáků
Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Důraz je kladen
především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen prověřovací prací, průběžně se
píší orientační testy a opakovací testy. Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou zpracovávány
skupinově a individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na související problémové
okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Občanské kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali
proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci,
- jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot,
- uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní
identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí,
104
-
chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje,
byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a
světovém kontextu,
ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli připraveni řešit
své osobní a sociální problémy,
uměli myslet kriticky – tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se manipulovat,
tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi.
Komunikativní kompetence
Žák je schopen:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i psaných se
vhodně prezentovat,
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,
- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých,
- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat
jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii,
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí,
porad apod.),
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
Sociální kompetence
Žák je schopen:
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky,
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností,
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy
druhých.
Personální kompetence
Žák je připraven:
- reálně posuzovat své duševní možnosti,odhadovat výsledky svého jednání a chování,
- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok,
- využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností,
- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat,
přijímat radu i kritiku,
- dále se vzdělávat.
Řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů
Žák je schopen:
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost
zvoleného postupu a dosažené výsledky,
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické,
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění
jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve.
Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi
Žák umí:
- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií,
- učit se používat nový aplikační software,
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,
105
-
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet,
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line.
Aplikace základních matematických postupů při řešení praktických úkolů
Žák umí:
- zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, používat vhodné algoritmy,
- využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata),
- správně používat a převádět jednotky,
- provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Žák by měl:
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání,
- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní
kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a být schopen srovnávat je se svými
předpoklady; být připraven přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám,
- dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a
zprostředkovatelských služeb,
- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.
Průřezová témata
Člověk a svět práce
- vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro celý život
- motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu
- učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět
- vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život
- vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot
- rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority
- naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
- naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat
Občan v demokratické společnosti
- vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci
- vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky
hodnotit
- naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech
- učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
- vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky
- vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí
- učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
Mezipředmětové vztahy
- písemná a elektronická komunikace¨
- český jazyk
- cizí jazyky
- praxe
- ekonomika
- matematika
- právo
- občanská nauka
106
Realizace odborných kompetencí
Informační a komunikační technologie -1. ročník – 66 h
Výsledky a kompetence
Žák
- zná historii počítačů
- zná základní pojmy z oboru
informačních technologií,
rozlišuje kategorie HW a SW
- umí vysvětlit základní princip
činnosti počítače
- umí pojmenovat základní
elementy počítačové sestavy a
zvládá jejich propojení
- dokáže samostatně používat
počítač a jeho komponenty
- dokáže porovnávat hardware
počítače
- dokáže nakonfigurovat prostředí
operačního systému
- chápe strukturu ukládaných dat,
možností jejich uložení a
- umí pracovat se složkami
- dokáže pracovat se souborovým
manažerem
- zná rizika, která jsou spojena se
zabezpečením a zneužitím dat, - je schopen tato rizika
minimalizovat
- umí nastavit parametry
dokumentu
- zná a používá základní
typografická pravidla
- ovládá editaci, formátování a
styly dokumentu
- zvládne do textu vložit obrázek
a klipart
- dokáže vložit: symboly, horní a
dolní index, iniciálu
- zvládne vložit a nakonfigurovat
tabulku
- umí vytvořit rejstříky a seznamy
- dokáže nakonfigurovat makra a
pracovat s nimi
Tématické celky
Základy informačních technologií
historie počítačů
základní pojmy
principy činností osobního počítače
hardware a jeho rozdělení
software
Hodinová
dotace
12
-
Operační systém
- nastavení
- data, soubor, složka,
- souborový manažer
- průzkumník
- ochrana dat
10
Textový editor
nastavení dokumentu
formátování textu
vkládání objektů
práce se symboly
vkládání tabulek
tvoření rejstříků a seznamů
makra
36
-
107
Žák
- chápe podstatu tabulkového
procesoru, dokáže vyjmenovat
oblasti jeho použití
- orientuje se v prostředí
tabulkového editoru, umí ho
používat
- dokáže pracovat s buňkami
Tabulkový editor
- prostředí tabulkového procesoru
- základní operace
- formátování buněk
8
108
Informační a komunikační technologie – 2. ročník – 66 h
Výsledky a kompetence
Tématické celky
Hodinová
dotace
Žák
- ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické operace,
vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu, databáze,
kontingenční tabulky a grafy, úprava pro
tisk, tisk)
1. Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením
- tabulkový procesor
36
- umí vytvořit jednoduchý multimediální
dokument (tedy dokument, v němž je
spojena textová, zvuková a obrazová složka
informace) v některém vhodném formátu
(HTML dokument, dokument textového
procesoru, dokument vytvořený
specializovaným SW pro tvorbu prezentací)
.
2. Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením
- software pro tvorbu prezentací
30
109
Informační a komunikační technologie – 3. ročník – 66 h
Výsledky a kompetence
Tématické celky
Hodinov
á dotace
Žák
-volí vhodné informační zdroje k vyhledávání
požadovaných informací a odpovídající techniky
(metody, způsoby) k jejich získávání
- využívá další pokročilé funkce poštovního
klienta (organizování, plánování)
- ovládá další běžné prostředky online a offline
komunikace a výměny dat
- získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet,
ovládá jejich vyhledávání
- má vytvořeny předpoklady učit se používat
nové aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, je schopen rozpoznání a využívání
analogií ve funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
1.Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
- organizace času a plánování (chat,
messenger, videokonference,
- telefonie, FTP)
- nápověda, manuál
10
- zná rizika, která jsou spojena se zabezpečením
a zneužitím dat a je schopen tato rizika
minimalizovat
- ovládá principy algoritmizace úloh a je schopen
sestavit algoritmus řešení konkrétní úlohy
- dovede využít nápovědy a manuálu pro práci se
základním a aplikačním programovým
vybavením i běžným hardwarem
2. Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením
- algoritmizace
- databáze
- spolupráce částí balíku kancelářského
softwaru (sdílení a výměna dat, import a
export dat)
- základy tvorby maker
56
110
Informační a komunikační technologie – 4. ročník – 58 h
Výsledky a kompetence
Tématické celky
Žák
- zná veškeré důležité pojmy,
které jsou potřebné při práci s
počítačem
- uvědomuje si fungování
osobního počítače
- zná rozdělení Hardwaru, funkce
jednotlivých komponentů
počítače
- umí nastavit operační systém
Informační technologie
- důležité pojmy
- principy činností osobního počítače
- interní a externí hardware
- operační systém
Žák
- ovládá práci s podoknem úloh,
dokáže v něm formátovat text
- dokáže z textu vytvořit obsah
- zvládne vytvořit vazbu mezi
textovým souborem a zdrojem
dat
- dokáže využít vlastnosti
- hromadné korespondence
Žák
- dokáže vytvořit graf
- zvládá dodatečné úpravy
existujících grafů (dílčí výseče,
vedlejší osy)
- dokáže vytvořit požadované
- výstupy pomocí kontingenční
tabulky
Žák
- zná základní rozdíly mezi
používanými prostředky pro
tvorbu www stránek
- zná rozdíly mezi editory
- dokáže vytvořit jednoduché
www stránky
- dokáže umístit na internetové
stránky hypertextové odkazy
- umí vložit obrázky na www
stránky
- dokáže vložit vytvořené stránky
na internetový server
Textový editor
- pokročilé formátování textu
- tvorba obsahů
- hromadná korespondence
8
Tabulkový editor
- tvorba a úprava grafů
- průvodce grafem
- kontingenční tabulky
6
Tvorba www stránek
prostředky pro tvorbu www stránek
editory pro tvorbu www stránek
tvorba www stránek pomocí www editoru
hypertextové odkazy
obrázky
správa webových stránek
26
-
Hodinová
dotace
12
111
a aktualizovat na nich údaje
Žák
- zvládne doplnit prezentaci o
multimediální prostředky
- umí nastavit předdefinované
- cesty mezi snímky (tlačítka
akcí)
Prezentace
- multimediální prezentace
- skokové prezentace
8
Žák
- dokáže použít internet jako
informační zdroj
- volí vhodné informační zdroje
k vyhledávání informací
- pracuje s elektronickou poštou
Internet
- internetový prohlížeč
- informační zdroje na www
- elektronická komunikace
6
112
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost
Účetnictví
65-42M/02 Cestovní ruch
denní
288
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět účetnictví je odborným integrovaným předmětem, který zahrnuje obecné zásady vedení
účetnictví a daňové evidence podnikatelského subjektu, problematikou tvorby cen, daňovou
problematikou týkající se podnikatelského subjektu v rámci české republiky i Evropské unie. Vychází
z českých a mezinárodních standardů zákona o účetnictví a dalších právních předpisů. Spolu s ostatními
ekonomickými předměty (ekonomika cestovního ruchu a právní nauka) je základem odborného vzdělání.
Předmět účetnictví vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, prakticky vést účetnictví, orientovat
se v účetnictví podnikatelského subjektu s využitím platných právních předpisů, jak v knižní tak
v elektronické podobě (zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o daních z příjmů, české a mezinárodní
standardy…).
Cílem předmětu účetnictví je seznámit žáky s účetní problematikou a naučit je využívat získané znalosti
v praxi, využívat znalosti v souvislosti s právními přepisy se zaměřením na cestovní ruch. Cílem je, aby se
orientovali především v účetnictví podnikatele, který podniká v oblasti cestovního ruchu, své poznatky
prohlubovali a rozšiřovali a dobře se uplatnili ve svém budoucím zaměstnání.
Účetnictví se vyučuje ve 2.- 4. ročníku 3 hodiny týdně.
Charakteristika učiva
Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby ze znalostí mohli
vycházet v podmínkách měnící se praxe a na dané změny dokázali pružně reagovat.
Učivo je rozděleno do 3 ročníků studia.
S výukou se začíná ve 2. ročníku, který je zaměřený na podstatu zpracování informací v účetnictví a jeho
význam, na význam dokladů v účetnictví, účetnictví jako součásti informačního systému, základy
účtování majetku, zdrojů, zúčtovacích vztahů, nákladů a výnosů.
3. ročník je zaměřený na prohloubení získaných znalostí o účtování majetku, zdrojů, zúčtovacích vztahů,
nákladů a výnosů a využití těchto znalostí v praxi, účtování na kapitálových účtech.
4. ročník je zaměřený na účtování nákladů a výnosů včetně časového rozlišení, účetní uzávěrku a závěrku,
kalkulaci cen, daňovou evidenci fyzické osoby.
Probraná látka bude podle možností aplikována na cestovní ruch.
Pojetí výuky
Při výuce se používá:
- výklad
- různé motivační metody
- účtovat různé procvičovací příklady vycházející z praxe
- probrané učivo se bude aplikovat na situaci v podnicích cestovního ruchu
- využívat učebnice účetnictví, platné právní normy v psané i elektronické podobě (např. daňové
zákony, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o silniční dani, české a mezinárodní standardy)
113
-
práce s aktuálními formuláři a účetními doklady - žáci je získají od vyučujícího, příslušných
institucí nebo na internetu
dle možností budu uvádět příklady z praxe
uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů – ekonomika cestovního ruchu, právní nauka,
výpočetní technika
Hodnocení výsledků žáků
Obecně se žáci hodnotí podle ústního a písemného projevu a aktivity.
Při ústním projevu se hodnotí:
- správná formulace z odborného hlediska
- souvislost, srozumitelnost a jazyková správnost projevu
- znalost souvislostí s ostatními probíranými celky
- znalost návaznosti na ostatní odborné předměty
Při písemném projevu se hodnotí:
- přesnost a správnost z odborného hlediska – správné zaúčtování
- samostatnost práce
Mezipředmětové vztahy v účetnictví jsou široké, prolínají se s předmětem ekonomika cestovního ruchu,
obchodní elektronická komunikace, technika cestovního ruchu, hotelnictví a průvodcovství, ze všeobecně
vzdělávacích předmětů s právní naukou a výpočetní technikou.
Přínos předmětu účetnictví při tvorbě kompetencí absolventa
Z klíčových kompetencí výuka účetnictví směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili:
- pozitivní vztah k ekonomickému vzdělávání
- naučili se získané poznatky dávat do souvislostí a sami usilovat o jejich další rozšiřování a
prohlubování
- měli přehled o účetní problematice a naučili se příslušné účetní operace zaúčtovat na správné účty
samostatně i v týmové práci
- uměli vzniklé hospodářské (účetní) operace vyjádřit v praxi
- vytvořili si odpovědný přístup ke svému budoucímu povolání
- byli připraveni se dále vzdělávat a přizpůsobovat měnícím se podmínkám v praktickém životě
- využívali pří studiu i v dalším profesním životě prostředky IKT (programy, které zpracovávaji
účetnictví podnikatelského subjektu)
Z odborných kompetencí, aby uměli:
- zaúčtovat účetní případy obecně se zaměřením na cestovní ruch
- orientovat se v problematice účetnictví cestovního ruchu
- usilovat o nejlepší provedení práce
- účetnictví neohrožuje životní prostředí
Z průřezových témat se účetnictví uplatní především v tématech
- Člověk a svět práce
- Občan v demokratické společností
- Informační a komunikační technologie
114
Účetnictví – 2. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- chápe význam účetnictví
- rozumí podstatě zpravování informací
v účetnictví
- chápe význam dokladů v účetnictví
- ověří náležitosti
- vyhotoví běžné účetní doklady
- definuje odlišnosti oběžného a dlouhodobého
majetku
- chápe zdroje krytí majetku
- sestaví jednoduchou rozvahu
- chápe vztahy mezi aktivy a pasivy
- zachytí změny na účtech
- pochopí podstatu podvojného zápisu
- chápe podstatu inventarizace jako nástroj
kontroly a věcné správnosti
- chápe postup účtování během účetního období
- řeší jednoduché příklady
- chápe účetní doklad jako zdroj informací
- umí vyhotovit odpovídající účetní doklady
- účtuje základní operace v syntetické evidenci
- rozumí základní analytické evidenci
- orientuje se v právních normách o účetnictví
- chápe rozdíl mezi účtovou osnovou a účtovým
rozvrhem
- chápe podstatu inventarizace jako nástroj
kontroly věcné správnosti účetnictví
- provádí úpravy účetních zápisů v souladu se
zákonem o účetnictví
- umí kompletně zpracovat účetní agendy podle
účetních dokladů
- poskytne informace pro řízení podniku
Tématické celky
1. Podstata účetnictví (3)
- podstata, funkce a význam účetnictví
2. Účetní doklady (5)
- podstata a význam účetních dokladů
- druhy, náležitostí, vyhotovování, oběh
3. Základy účetnictví (36)
- majetek podniku, zdroje krytí majetku
- inventarizace majetku – význam, druhy a lhůty
- rozvaha
- vznik rozvahových účtů
- vznik výsledkových účtů
- změny na účtech
- metoda podvojného zápisu
- syntetická a analytická evidence
- soustava účtů, účtový rozvrh
4. Základ účtování na syntetických účtech (45)
- finanční majetek
- materiál a zboží
- dlouhodobý majetek
- účtování mezd
- výkony podniku
- náklady a výnosy
5. Informační systém podniku (5)
- základní právní normy v účetnictví
- účetní zápisy, účetní knihy
- kontrola správnosti účetních zápisů
- opravy účetních zápisů
6. Opakování, souvislý příklad (8)
115
Účetnictví – 3. ročník – 99 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
-orientuje se v předpisech upravujících účetnictví
- orientuje se v základních principech účetnictví
EU
- účtuje způsobem A i B podle dokladů
- vyhotoví účetní doklady a vede analytickou
evidenci
- posoudí vhodnost volby způsobu účtování a
oceňování zásob
- účtuje podle dokladů pořízení a vyřazení
- vyhotoví účetní doklady a vede inventární karty
- provádí běžné výpočty odpisů
- posoudí vhodnost volby způsobu odepisování
- vyhledává a pracuje s příslušnými právními
předpisy
- vyhotoví pokladní doklady
- účtuje podle výpisů z bankovních účtů a
pokladních dokladů
- vypočte a zaúčtuje kurzové rozdíly
- účtuje nákup a prodej krátkodobých cenných
papírů
- zpracuje faktury, vede knihy faktura účtuje
nákup a prodej v cizí měně
- účtuje DPH na vstupu a výstupu při
obchodování v tuzemsku, v EU a s třetími
zeměmi
- účtuje další závazky a pohledávky
z obchodního styku
- vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd
- účtuje mzdy, zákonné pojištění a daň z příjmů
ze závislé činnosti
- chápe vazby na státní rozpočet
- účtuje daňové povinnosti a jejich úhrady
- rozliší zaměstnance a společníka
- podle obsahu je schopen určit pohledávky či
závazek
Tématické celky
1. Právní úprava účetnictví (2)
- zákon o účetnictví – základní ustanovení
- mezinárodní české a účetní standardy
2. Zásoby (27)
- členění a oceňování zásob
- účtování materiálu
- účtování zboží
- účtování zásob vlastní výroby
3. Dlouhodobý majetek (25)
- oceňování a členění dlouhodobého majetku
- výpočet a účtování odpisů
- účtování o pořízení a vyřazení dlouhodobého
majetku hmotného, nehmotného a finančního
4. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé
finanční zdroje (12)
- účtování hotovostního a bezhotovostního
platebního styku v tuzemské i zahraniční měně
- krátkodobý finanční majetek
5. Zúčtovací vztahy (26)
- účtování krátkodobých pohledávek a závazků
z obchodního styku v tuzemské i zahraniční
měně
- výpočet a účtování mezd
- účtování daní a dotací
- pohledávky a závazky ve vztahu ke
společníkům
116
- dokáže pochopit význam vlastních a cizích
zdrojů a důsledky jejich použití pro financování
- účtuje zvýšení a snížení základního kapitálu
- aplikuje ustanovení příslušné právní normy
- vypočte výši vlastního kapitálu
6. Kapitálové účty (20)
- charakteristika vlastních a cizích zdrojů
financování
- změny základního kapitálu
- odlišnosti v účtování u akciové společnosti a ve
společnosti s ručením omezeným
117
Účetnictví – 4. ročník – 90 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- umí rozlišit pojmy náklady a výdaje, výnosy a
příjmy
- aplikuje zásady účtování nákladů a výnosů
- účtuje náklady a výnosy ve finančním
účetnictví
- posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového
v souvislosti se zákonem a daních z příjmů
- pochopí význam časového rozlišení pro správné
zjištění výsledku hospodaření
- účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů
- účtuje finanční leasing
Tématické celky
1. Náklady a výnosy (23)
- členění a účtování nákladů a výnosů
- časové rozlišní nákladů a výnosů v užším a
širším pojetí
- chápe inventarizaci jako nástroj kontroly věcné
správnosti účetnictví
- při účtování uzávěrkových operací respektuje
obecné účetní zásady
- provádí účetní uzávěrku
- vypočte hrubý účetní výsledek hospodaření
v členění potřebném pro účetní výkazy
- transformuje účetní výsledek na daňový základ
a dále upravuje základ daně
- uzavře rozvahové a výsledkové účty
- zaúčtuje rozdělení zisku v příštím roce
2. Účetní uzávěrka (18)
- pojem a postup
- inventarizace
- uzávěrkové operace
- uzavření účtů
- zjištění výsledku hospodaření a zaúčtování jeho
rozdělení
- výpočet daňové povinnosti a její zaúčtování
- orientuje se v účetních výkazech
- sestaví účetní výkazy ve zjednodušeném
rozsahu
3. Účetní závěrka (3)
- účetní výkazy
- příloha k účetním výkazům
- chápe význam manažerského účetnictví jako
zdroje informací pro management
- umí sestavit kalkulaci a jednoduchý rozpočet
zejména pro oblast cestovního ruchu
- účtuje náklady a výnosy hospodářských
středisek
- zjišťuje vnitropodnikové výsledky hospodaření
4. Manažerské účetnictví (22)
- hospodářská střediska
- metody vnitropodnikového účetnictví
- kalkulační vzorec
- rozpočty a kalkulace
- kalkulace v cestovní kanceláři, cena zájezdu a
marže
- kalkulace ceny pokrmu
- kalkulace ceny v ubytovacích zařízeních
118
- chápe podstatu daňové evidence
- má přehled o tom, kdo může daňovou evidenci
vést
- znalosti umí aplikovat podle dokladů v deníku
příjmů a výdajů
- vyplní daňové přiznání daně z příjmu fyzických
osob
- DPH v cestovním ruchu
- samostatně řeší úkoly související s evidencí
jednotlivých složek majetku podniku
- zaúčtuje běžné účetní případy
- vypočte hrubý zisk a transformuje ho na daňový
základ, vypočte a zaúčtuje daňovou povinnost
- vyplní daňové přiznání daně z příjmu fyzických
osob
5. Daňová evidence (12)
- osoby oprávněné vést daňovou evidenci
- deník příjmů a výdajů a pomocné knihy
- zdravotní a sociální pojištění podnikatele
- daňové přiznání daně z příjmu fyzických
osob
6.Opakovací příklady, opakování (12)
119
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet hodin za studium:
Platnost:
Právní nauka
65-42- M/02 Cestovní ruch
denní
124
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obsahová náplň výuky předmětu Právní nauka je orientována na seznámení žáků s právním řádem a
systémem práva v ČR ve spojitosti s komunitárním právem Evropské unie.
Obecné cíle
Základním cílem výuky právní nauky je, aby žák získal přehled o právní úpravě jednotlivých právních
odvětví v oblasti práva soukromého a veřejného s tím, aby získané znalosti formovaly jeho postoje k
hodnotám, které právo upravuje, a orientovaly žáka při vyřizování právních záležitostí v občanském
životě, v zaměstnání i v podnikatelské sféře.
Vysvětlováním jednotlivých institutů práva posilovat u žáků jejich právní vědomí, prohlubovat zájem o
dění ve společnosti a rozšiřovat jejich všeobecný obzor v základních otázkách společenského života.
Charakteristika učiva
Výuka předmětu je zaměřena na získání základních teoretických znalostí z jednotlivých odvětví práva s
důrazem na orientaci a pochopení smyslu právních norem, které upravují práva a povinnosti subjektů
práva v příslušných právních vztazích, zejména v oblasti občanského, obchodního, živnostenského,
pracovního, rodinného, správního a trestního práva.
Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků podle jednotlivých právních odvětví v dotaci 2
týdenních vyučovacích hodin.
Pojetí výuky
Základní metodou výuky je odborný výklad učitele spojený s aktivním zapojením samotných žáků při
řešení typických právních situací a zadáváním samostatných prací ve skupinách, uvádění příkladů z praxe.
Žáci pracují s autentickými dokumenty a vyhotovují písemnosti z jednotlivých právních odvětví (např.
pracovní smlouva, kupní smlouva, smlouva o dílo atd.).Žáci pracují s denním a odborným tiskem a
získávají další informace pomocí internetu.
Hodnocení výsledků žáků
Základem pro hodnocení žáků je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých právních odvětví s
důrazem na pochopení smyslu jednotlivých právních institutů, věcnou správnost a samostatného
uvažování.
Po zvládnutí jednotlivých tematických celků jsou zadávány žákům písemné práce a u písemného projevu
je součástí hodnocení správnost, přesnost a pečlivost zpracování.
Součástí hodnocení je i individuální práce žáků a zohledňuje se činnost žáka v jednotlivých vyučovacích
hodinách a zájem o danou problematiku.
120
Realizace odborných kompetencí
Právní nauka – 3. ročník – 66 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- vysvětlí základní právní pojmy a
systém právního řádu v ČR (pyramida) a
prameny práva
- vyjmenuje základní právní odvětví
- orientuje se ve Sbírce zákonů
- odliší platnost a účinnost zákona a
působnost zákona
- objasní pojem fyzická a právnická
osoba, pochopí pojem právní subjektivita
a způsobilost k právním úkonům
- uvede příklady právních vztahů a jejich
prvků
- dokáže klasifikovat jednotlivé druhy
právních norem
- samostatně pracuje s právní normou a
dovede ji aplikovat na konkrétní případ
- získá přehled o fungování státu, zná
nejvyšší právní orgány, popíše jejich
pravomoci a kompetence
- charakterizuje subjekty státní moci a
vysvětlí jejich funkci
- na konkrétních případech doloží obsah
Listiny základních práv a svobod
- charakterizuje základní znaky
zastupitelské demokracie
- získá povědomí o politickém systému,
- diskutuje o poslání politických stran, umí
popsat průběh legislativního procesu
- zná soustavu soudů, vysvětlí činnost
soudce, advokáta, státního zástupce a
veřejného ochránce práv
- získá přehled o platné právní úpravě
občanského práva
- vysvětlí charakter vlastnictví, obsah a
formy spoluvlastnictví
- uvede předpoklady dědění, druhy dědění
vyhledá v občanském zákoníku
- popíše, jaké závazky vyplývají
z občanskoprávních vztahů
- na příkladech rozliší podstatné a
nepodstatné náležitosti smluv
- zná svá práva a povinnosti jako
Tématické celky
1. Základy práva
- druhy právních norem a jejich
struktura
- platnost a účinnost právních norem
- právní vztahy, prvky, způsobilost
k právním úkonům
- akty aplikace práva (individuální
právní akty) v jednotlivých
odvětvích práva
Hodinová
dotace
16 h
2. Ústavní právo
- Ústava ČR, prameny, struktura
- moc zákonodárná, výkonná a
soudní
- Listina základních práv a svobod
- legislativní proces
- volby a volební systémy
8h
3. Občanské právo
- charakteristika, prameny
občanského práva
- vlastnictví, spoluvlastnictví,
ochrana vlastnictví
- věcná práva k cizím věcem
- závazkové vztahy, vznik, zajištění,
změna a zánik
- kupní smlouva, smlouva o dílo,
darovací smlouva, smlouva o
půjčce a výpůjčce, druhy nájemní
smlouvy
42 h
121
spotřebitel a dovede je uplatnit
- vysvětlí, jak správně postupovat při
reklamaci zboží
- dokáže popsat průběh občanského
soudního řízení a sepsat jednoduchý
právní dokument (žaloba, odvolání)
- má povědomí o právní úpravě
manželství, rodičovských práv a
povinností a způsobech zániku
manželství
- prodej v obchodě, reklamace zboží
- odpovědnost za škodu
- rodinné právo, uzavírání
manželství, rozvod, rodičovství,
náhradní formy rodičovské péče
- základy občanského soudního
řízení
122
Právní nauka – 4. ročník – 58 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Žák
- se orientuje ve světě práce, zná práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
- dokáže aplikovat příslušné právní normy na
praktické situace v zaměstnání
- dodržuje ustanovení zákoníku práce o
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
- zná zákonný postup při odškodňování
pracovních úrazů a nemocí z povolání
- dokáže samostatně vytvořit pracovní
smlouvu a výpověď z pracovního poměru
- na příkladech posoudí oprávněnost důvodů
výpovědi a okamžitého zrušení pracovního
poměru
- posoudí možnosti rozvržení pracovní doby a
přestávek v práci
- na konkrétním případě posoudí nárok
zaměstnance na dovolenou
- umí komunikovat s úřadem práce a získá
potřebné informace o jeho činnosti
1. Pracovní právo
- zákoník práce, prameny a
systematika
- pracovní poměr, vznik, změny,
skončení pracovního poměru
- dohody mimo pracovní poměr
- odměňování pracovníků
- náhrada škody, odpovědnost za
škodu ze strany zaměstnavatele a
zaměstnance
- pracovně právní problematika
pracovních úrazů a nemocí
z povolání
- pracovní doba a doba odpočinku
- pracovní podmínky mladistvých a
žen
- pracovní řád a pracovní kázeň
- vysvětlí základní pojmy obchodního
zákoníku (podnikání, podnikatel, obchodní
firma, obchodní rejstřík, obchodní
tajemství)
- charakterizuje jednotlivé druhy obchodních
společností a družstvo
- dokáže vysvětlit založení, vznik, ručení,
zrušení a zánik obchodní společnosti a
družstva
- vysvětlí práva a povinnosti smluvních stran
u konkrétní smlouvy
- pochopí obecné principy uzavírání
obchodních smluv
- srovná jednotlivé zajišťovací prostředky
obchodních závazkových vztahů
- posoudí důsledky změn závazků na
konkrétním případě
- dokáže posoudit řešení odpovědnosti za
vady a za způsobenou škodu
- vyhotoví jednoduchou kupní smlouvu
- popíše obsah smlouvy o dílo
- vysvětlí právní úpravu bankovních smluv
-charakterizuje jednotlivé druhy živností
2. Obchodní právo
- pojem a prameny obchodního
práva
- vztah občanského a obchodního
práva
- obecná ustanovení obchodního
zákoníku (podnikání, podnikatel,
obchodní firma, obchodní
rejstřík, obchodní tajemství,
prokura)
- zákon o ochraně hospodářské
soutěže a nekalá soutěž
- obchodní společnosti a družstvo založení, vznik, orgány,
majetkové poměry, zrušení, zánik
- obchodní závazkové vztahy,
vznik, zajištění, změna a zánik
- podstatné a nepodstatné
náležitosti jednotlivých druhů
smluv – kupní smlouva, mandátní
a komisionářská smlouva,
smlouva o obchodním
zastoupení, smlouvy o přepravě a
bankovní smlouvy
3. Živnostenské podnikání
- druhy živností
Hodinová
dotace
16 h
27 h
5h
123
- uvede všeobecné a speciální podmínky pro
provozování jednotlivých druhů živností
- vymezí pojem provozovna a její označení
- vysvětlí pojmy překážky, zrušení a
pozastavení provozování živnosti
- vysvětlí důvody ustanovení odpovědného
zástupce a jeho poslání
- na konkrétním případě ukáže postup získání
živnostenského oprávnění u jednotlivých
druhů živností
- charakterizuje živnostenský rejstřík a v čem
spočívá živnostenská kontrola
- posoudí jednotlivé druhy správních deliktů a
za co se ukládají
- objasní strukturu veřejné správy
- získá přehled o územním členění státu a
fungování samosprávních územních
celků
- uvede příklady organizace obecní a krajské
samosprávy
- zná základní údaje o vývoji evropského
komunitárního práva
- umí objasnit strukturu hlavních orgánů
Evropské unie
- chápe význam EAU pro ČR a ostatní
členské státy
- na konkrétním případě demonstruje
konkrétní právní vztah
- na příkladu posoudí postup při jednání se
státní správou a zákonný postup při
projednávání přestupků
- vyhledá příslušnou právní úpravu v trestním
zákoně
- rozliší pojmy trestný čin a přestupek a
dokáže je definovat
- zná předpoklady trestní odpovědnosti
- dokáže popsat činnost orgánů činných
v trestním řízení – policie, státní zástupce,
soudce
- zná základní zásady a stadia trestního řízení
- objasní postup vhodného jednání, stane-li se
obětí či svědkem trestného činu
- podmínky získání
živnostenského oprávnění u
jednotlivých druhů živností
- překážky, zrušení a pozastavení
provozování živnosti
- odpovědný zástupce
- živnostenský rejstřík
- živnostenská kontrola a správní
delikty
4. Správní právo
- pojem, prameny
- zákon o obcích a krajích
- struktura a orgány veřejné správy
- základní zásady správního řízení
- řízení o přestupcích
- hlavní orgány EU a jejich
pravomoci
5h
5. Trestní právo
- pojem, členění, prameny
- zásady trestního práva
- trestní odpovědnost za trestné
činy a přestupky
- systematika trestných činů a
ochranná opatření
- zásady a stadia trestního řízení
- orgány činné v trestním řízení
- trestání mladistvých a jeho
specifika
- druhy a ukládání trestů
5h
124
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělání
Forma vzdělání
Celkový počet vyuč. hodin za studium
Platnost
Aplikovaná psychologie
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
124
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět Aplikovaná psychologie je zaměřen k tomu, aby se žák naučil uvědomovat si jak vlastní
chování, prožívání, vlastní identitu a zaměřenost, tak i chování, prožívání, postoje a vlastnosti jiných
lidí. Stejně tak musí pochopit osobnost člověka a jednotlivé fáze vývoje s jejími přednostmi i
krizemi. Předmět vede k orientaci v prostředí, příjmu a zpracování jednotlivých informací a k jejich
selektivitě. Kultivuje emoční prožívání sebe sama i druhých, rozvíjí psychický proces myšlení, který
umožňuje pochopení vztahů s skrytých souvislostí, Vede k osvojení zásad duševní hygieny a
celoživotní odpovědnosti za své biopsychosociální zdraví, dobrou pracovní výkonnost, fungující
sociální vztahy a svou vlastní subjektivní spokojenost a duševní rovnováhu svého života.
Charakteristika učiva
Předmět vychází ze vzdělávací oblasti RVP společenskovědní vzdělávání. V předmětu se žáci
seznámí se základními pojmy obecné psychologie, která se věnuje základním teoretickým otázkám
psychologie a podává celkový obraz o člověku. Psychologie osobnosti žáka se zaměří na strukturu a
vývoj osobnosti s cílem pochopit jednotlivé podobnosti a různé odlišnostmi mezi lidmi. Žák si
osvojí znalosti v oblasti vývojové psychologie s cílem pochopit jednotlivé charakteristiky
vývojových období člověka. Výuka je zaměřena i na sociální otázky, vztahy, sociální pozice a role,
sociální skupiny a současné problémy společenského života. Vyučování vede žáky k osvojení si
zásad duševní hygieny, zdravého životního stylu a k péči o biopsychosociální zdraví.
Předmět Aplikovaná psychologie je zařazen do 3. a 4. ročníku studia po 2 h týdně.
Vzdělávací cíle
Ve výuce je kladen důraz
- na přípravu jedince pro praktický život osobní, profesní i pro další celoživotní růst a
rozvoj.
- na pochopení vlastní identity i identity druhých,
- na osvojení základů obecné psychologie,
- na rozeznání a pochopení jednotlivých fází lidského života,
- na získání orientace v sociální problematice,
- na osvojení zásad duševní hygieny a zdravého životního stylu,
- na pochopení a osvojení si znalostí psychologie nejen k využití v osobním životě, ale také
v mezilidských vztazích v pracovním prostředí.
Pojetí výuky
Ve výuce je používána forma výkladu, přednášky, opakování a forma individuální – referáty.
Z fixačních metod se provádí ústní i písemné opakování učiva.
Dále se budou zadávat seminární práce, používat dialogické slovní metody – rozhovor, diskuse,
metody expoziční – vyprávění, vysvětlování, práce s učebnicí nebo textem, zápisy na tabuli i využití
internetu.
125
Hodnocení žáků
se provádí ústním zkoušením, písemným zkoušením (maximálně dvakrát za pololetí), písemným
znalostním testem (jednou za pololetí), zadáváním samostatných seminárních prací žákům a
samostatnou prací žáků během zkoušení.
Při hodnocení je kladen důraz na hloubku porozumění učivu, na schopnost aplikovat poznatky
v praxi a samostatně pracovat a tvořit..
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Komunikativní kompetence
Žák
- se umí aktivně účastnit diskusí,
- umí formulovat a obhajovat své názory a postoje,
- souvisle a srozumitelně formulovat svoje myšlenky,
- respektuje názory druhých, vyjadřuje se v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
Sociální kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
- rozpoznat sociální vazby a umět se do nich začlenit,
- odolávat psychicky náročným situacím a umět je řešit,
- navazovat vztahy bez předsudků a stereotypů v přístupu k jiným lidem.
Personální kompetence
Žák je schopen
- efektivně se učit a pracovat,
- vyhodnocovat dosažené výsledky a svůj pokrok,
- přijímat hodnocení výsledků své práce a adekvátně na ně reagovat,
- stanovit si cíle podle svých schopností,
- pečovat o své duševní zdraví,
- přijímat rady i kritiku.
Řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů a využití IKT
Žák umí
- řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně,
- volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit,
- využívat dříve získané vědomosti, zkušenosti i dovednosti,
- získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu.
Předmět Aplikovaná psychologie se uplatní především v průřezových tématech
- Člověk a společnost,
- Člověk a svět práce,
- Informační a komunikační technologie.
Mezipředmětové vztahy
jsou s předmětem Občanská nauka a Informační a komunikační technologie.
126
Aplikovaná psychologie - 3. ročník – 66 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- dovede vysvětlit hlavní
charakteristiky psychologie jako
vědní disciplíny,
- je schopen vysvětlit jednotlivé
psychologické vědy,
- umí definovat předmět psychologie,
- zná výzkumné metody psychologie,
- umí vysvětlit pojem osobnosti,
- dovede porovnat působení
biologických psychosociálních
determinant lidského vývoje
osobnosti,
- umí charakterizovat jednotlivá
vývojová období,
- rozumí pojmu socializace a jeho
významu pro život lidského jedince,
- umí vymezit základní temperamentní
a charakterové rysy osobnosti,
- dovede ilustrovat na příkladech
rozdíly v projevech a v chování
osobnosti a jejich projevy v lidském
chování a jednání,
- rozumí pojmům potřeby, zájmy,
hodnoty, postoje a rozumí na
konkrétně zvolených příkladech jejich
podílu na chování a jednání člověka,
- dovede charakterizovat pojmy
schopnosti a dovednosti a uvést jejich
konkrétní příklady,- umí
charakterizovat schopnosti, nadání a
talent,
- zná znaky emoční inteligence,
- rozumí podílu vnímání na
kognitivním zpracování událostí
kolem nás,
- zná význam paměti pro život člověka,
- umí charakterizovat lidské myšlení,
- zná myšlenkové operace,
- rozumí významu učení pro život,
- dovede charakterizovat efektivní
učení,
- rozumí problematice sociální
percepce,
- určí podíl emocí na chování a jednání
Tématické celky
1. Psychologie jako věda
- psychologické vědy
- metody výzkumu v psychologii
- dějiny psychologie
14
2. Osobnost a její vlastnosti
- psychická struktura osobnosti
- etapy vývoje osobnosti
10
3. Psychické jevy osobnosti
- psychické vlastnosti
- temperament
- schopnosti
- charakter
- motivy a postoje
8
4. Psychické procesy
- vnímání, představy, fantazie
- paměť
- myšlení
- učení
- sociální percepce
- city
- vůle
- volní vlastnosti
- konflikt
10
127
člověka,
- umí identifikovat vliv tvořivosti na
aktivní zvládání úkolů a dovede to
ilustrovat vybranými příklady,
- umí se orientovat v problematice vůle
a volních vlastností
- umí charakterizovat pozornost a její
vliv na poznávání světa kolem nás,
- umí vysvětlit pojem vědomí,
nevědomí,
- chápe důvody, že poznávání sebe a
druhých se podílí na rozvoji
mezilidských vztahů,
- umí charakterizovat úlohu
komunikace ve vztazích mezi
jednotlivci a skupinami,
- vysvětlí na příkladech
psychologickou charakteristiku
sociální skupiny,
- zná zásady duševní hygieny,
- umí vysvětlit předpoklady zdravého
duševního vývoje člověka a uvést
jednotlivé příklady,
- umí vysvětlit systém psychologického
poradenství,
- umí charakterizovat základní náročné
životní situace člověka,
- umí charakterizovat a zhodnotit různé
způsoby řešení náročných životních
situace.
5. Psychické stavy
- pozornost
- vědomí
4
6. Člověk v interpersonálních
vztazích
- sociální poznávání
- postoje
- komunikace
- vztahy mezi lidmi
- sociální skupina
- role
- normy chování
10
7. Duševní hygiena
- duševní poruchy
- psychologická pomoc
4
8. Reakce na zátěžové situace
- deprese
- deprivace
- fobie
- frustrace
- stres.
6
128
Aplikovaná psychologie – 4. ročník – 58 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák
- dovede uvést hlavní charakteristiky
sociologie jako vědní disciplíny,
- orientuje se v základní
problematice předmětu
sociologie,
- zná metody sociologického
výzkumu,
- vysvětlí prvky kultury,
- dovede objasnit vznik a utváření
institucí,
- rozezná druhy komunikace
- je schopný rozlišit pojmy
veřejnost a veřejné hnutí,
- chápe pojem socializace,
- dovede charakterizovat funkci
rodiny,
- vysvětlí problémy sociologie
věkových skupin a fáze životního
cyklu,
- chápe proces socializace
v současné společnosti,
- umí identifikovat význam práce,
kvalifikace, zaměstnání a kariéry,
nezaměstnanost,
- zná zásady sociální struktury,
- chápe úlohu hodnot, norem,
- je schopný vysvětlit sociologické
koncepce společnosti,
- dovede rozlišit skupiny a agregátní
celky,
- je schopný určit zvláštnosti malých
skupin,
- rozumí problematice davu a
kolektivního jednání,
- vysvětlí sociální problémy české
společnosti,
- dovede popsat globální sociální
problémy,
- rozezná hlavní světová
náboženství,
Obsah vzdělávání
1. Sociologie a sociologický výzkum
- sociologie jako věda
- předmět sociologie
- metody sociologického výzkumu
5
2. Kultura jako způsob života
- člověk jako kulturní bytost
- instituce, sociální organizace
- komunikace
- proměny kultury
7
3. Socializace
- člověk v rodině
- vrstevnická skupina
- masmédia
- škola
- církev
- význam práce, kvalifikace
- zaměstnání, kariéra, nezaměstnanost
- sociální deviace a sociální patologie
12
4. Sociální struktura
- sociální pozice a sociální role
- sociální kontrola
- sociální stratifikace
- sociální mobilita
5. Sociální útvary
- sociální vztahy
- sociální skupiny
16
6. Současné sociální problémy
- sociální problémy české společnosti
- globální sociální problémy
4
7. Světová náboženství, religionistika
- věda a víra
- hlavní světová náboženství
10
4
129
- dovede se orientovat
v problematice církví a sekt,
- vysvětlí hlavní charakteristiky
religionistiky.
- hinduismus, buddhismus, konfucionismus,
taoismus
- nová náboženská hnutí
- fundamentalismus
130
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Dějiny kultury
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
124
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět poskytuje žákům základní orientaci ve vývoji světové a české kultury na pozadí jednotlivých
historických epoch. Směřuje žáky k efektivní práci s vědeckými poznatky, aby uměli získávat a kriticky
vyhodnocovat informace, vytvořit si vlastní názor i pochopit smysl kulturních dějin v kontextu se
všeobecnými dějinami. V rámci oboru jsou žáci vychováváni k ochraně a rozvíjení kulturních tradic a
hodnot svého národa i respektu ke kulturám jiných národů. Předmět vedle funkce esteticko-výchovné
vede žáky k získání teoretických i praktických dovedností, které jsou klíčové při průvodcovské činnosti.
Charakteristika učiva
Vyučovací předmět dějiny kultury se vyučuje jako samostatný předmět ve třetím a čtvrtém ročníku
2 a 2 hodiny týdně). Učivo je uspořádáno v chronologicky řazených tematických celcích, které přinášejí
základní charakteristiku světových a českých kulturních dějin se zvýšeným důrazem na dějiny umění.
Výklad je prezentován v širších historických souvislostech politického, hospodářsko sociálního i dalšího
vývoje a formování české kultury je podáno v kontextu s evropským vývojem. Žáci tak snadněji pochopí
mechanismus působení zákonitostí společenského vývoje a vytváření kulturních hodnot.
Pojetí výuky
- výklad, vysvětlení, přednáška a řízený rozhovor
- aktivizační metody: skupinová práce, analýza obrazových materiálů, referáty, práce s audiovizuálními
pomůckami
- samostatná práce s textem, obrazovými pomůckami a mapou, tvorba časové historické přímky
- ústní či písemná prezentace výsledků individuální i týmové práce
- samostatné vyhledávání informací ( knihovní fondy, vybrané internetové stránky)
- exkurze po historických pamětihodnostech, návštěva výstav a muzeí
- kooperativní učení
Hodnocení žáků
Bude se provádět ústním a písemným dílčím i souhrnným zkoušením, hodnocením žákovských projektů
a didaktických testů. Při klasifikaci se bude klást důraz na samostatné, správné a logické vyjadřování,
kultivovanost verbálního projevu i sebehodnocení vlastní práce.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí (vzdělávací cíle)
Absolvent je podle svých schopností schopen:
- využívat informační a komunikační prostředky a získávat potřebné informace
- kriticky je hodnotit a užívat pro řešení úloh a problémů
- porozumět zadání úkolu a určit podstatu problému
-formulovat své myšlenky a názory v logickém sledu
-vyjadřovat se výstižně a kultivovaně v písemném i ústním projevu
-zapojit se do diskuze a obhajovat vlastní názor
- přijímat hodnocení svých výsledků, radu i kritiku
-empatie a respektu k názorům či náboženské orientaci druhých lidí
-napomáhat ochraně našeho i světového kulturního dědictví
131
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Absolvent je veden:
- k vlastní odpovědnosti, k získání potřebné dávky sebevědomí a schopnosti morálního úsudku
- ke správnému jednání s lidmi, schopnosti diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách
k vytváření schopnosti obhajovat vlastní názor a přijímat kompromisní řešení, toleranci k odlišným
názorům
- k orientaci v globálních problémech současného světa
Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
- poznávali svět a lépe mu rozuměli
- měli úctu k materiálním a duchovním hodnotám
- usilovali o jejich zachování pro budoucí generace
- ochraňovali životní prostředí
Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
- si uvědomovali odpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život
- byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře
- naučili se vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
- se naučili efektivně ve své práci i dalším vzdělávání využívat moderních počítačových
technologií, internetové sítě a dalších komunikačních prostředků
Mezipředmětové vztahy
- dějepis
- občanská nauka
- český jazyk a literatura
- zeměpis cestovního ruchu
- průvodcovství
132
Dějiny kultury – 3. ročník – 66 hodin
Výsledky vzdělávání a
kompetence
Žák :
- objasní smysl poznávání
kulturních dějin a variabilitu jejich
výkladu
-definuje druhy umění
-vysvětlí vztahy mezi jednotlivými
odvětvími
- zná a užívá odbornou terminologii
Tématické celky
1. Úvod do problematiky
- kultura a umění – vztahy mezi jednotlivými
odvětvími“ umění, náboženství, filosofie,
morálka
- druhy umění vysokého, umění lidově a
masové
- základní pojmy: obsah, látka, forma,
umělecká hodnota, umělecká pravdivost,
funkce umění a jeho přínos pro rozvoj
osobnosti
- zná základní rysy a periodizaci
2. Pravěk
pravěké kultury
- povaha prvotních lidských společenství,
- objasní smysl jejího poznávání
periodizace vývoje
- vysvětlí přínos pravěkých kultur
- náboženství – základní rysy, fáze vývoje
- pravěké umění, výtvarné památky a jejich
náboženská funkce
- dokáže specifikovat podmínky
3. Starověk
hospodářsko-sociálního, politického - charakteristika období – diferenciace
a kulturního rozvoje starověkých
společnosti, otroctví, vznik států, počátky
civilizací
vzdělanosti, říční civilizace – Egypt,
- zná jejich kulturní přínos
Mezopotamie, Indie, Čína, evropské
- konkrétně doloží jejich technickou
civilizace – Řecko, Řím, vyšší přírodní
vyspělost
náboženství – polyteismus
- dokáže charakterizovat jednotlivá
- Egypt – povaha osídlení, geografické
podmínky, politické dějiny, náboženství
polyteistická náboženství a jejich
dopad na společnost
- egyptské umění – stavitelství, sochařství,
- připomene základní principy
literatura
židovského náboženství,
- Mezopotámie: charakter osídlení –
křesťanství, islámu, buddhismu a
Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané
hinduismu
aj., náboženství, literární památky,
- zná architektonická, literární a
architektura a sochařství, klínové písmo,
právní díla tohoto období
Chammurabiho zákoník
- vysvětlí základní principy, význam - Chetité a Féničané – kultura a písmo,
a přínos judaismu obsažené ve
civilizační význam Féničanů – Kartágo
Starém zákoně
- Izrael – přehled dějin, Starý zákon – vznik
monoteismu, starozákonní příběhy
- Persie – povaha kultury a národa,
Zaroastrovo učení
- Indie – dějiny, kastovní systém, literární
památky, brahmanské náboženství
- další vývoj indického náboženství – Budha,
hinduismus, architektura a sochařství
- Čína – dějiny a umění, Konfucius, LaoC
- objasní vliv antické kultury na
4. Egejská oblast, Řecko, Řím
- Kréta – historický a kulturní vývoj
vývoj evropské civilizace
- zná základní periodizaci dějin
- Řecko – přírodní památky, dějiny,
Hod.
dotace
2
4
18
16
133
v egejské oblasti, Řecka, Říma,
jejich mytologii, filosofii, právo a
hlavní architektonická a výtvarná
díla
- dokáže objasnit okolnosti vzniku
křesťanství, návaznost a rozdíly
Nového a Starého zákona
- zná hlavní kulturní díla křesťanské
antiky
- dokáže objasnit historický vývoj
raně středověké společnosti
- zná kulturní, náboženský a
společenský vývoj Velké Moravy
a její přínos pro šíření křesťanství
- zná okolnosti vzniku a hlavní
představitele islámského
náboženství, jeho spojitost
s judaismem a křesťanstvím a
hlavní rozdíly mezi nimi
- je schopen v hrubých rysech
charakterizovat společenský,
politický a kulturní význam
islámu
- zná základní periodizaci
historického vývoje této epochy,
kulturní, vzdělávací a politickou
roli církve a univerzit
- dokáže popsat základní rysy a
znaky románského slohu
- je schopen objasnit vývoj
gotického umění v širších
souvislostech
- zná vrcholná filosofická a
umělecká díla evropská a česká
obou slohů
náboženství a mytologie, literatura a filosofie
- Etruskové – historický a kulturní vývoj
- Řím – periodizace historického vývoje,
mytologie a náboženství, literatura, filosofie, právo
- Křesťanství- Nový zákon
- Křesťanská antika – architektura, sochařství,
malířství, literatura, teologie
5. Umění raného středověku
- historický vývoj a jeho periodizace
- románsko-germánská oblast –
předrománský sloh
- byzantsko-slovanská oblast, byzantské
umění, kultura, Velká Morava – historický a
kulturní vývoj
- Islám – Korán a jeho kulturní, společenský a
politický význam
6
6. Umění vrcholného středověku
- historický vývoj a jeho periodizace
- specifická kultura měst
- církev, řeholní řády mužské a ženské,
kulturní a vzdělávací význam klášterů
- rytířské a křižácké výpravy
- teologie, filosofie, literatura, hudba
- románský sloh – jeho charakteristika a
znaky, stavitelství, malířství, hudba
- románský sloh v českých zemích
- univerzity
- gotika – znaky a podmínky vzniku,
architektura, sochařství, malířství, literatura,
užité umění
- gotika v českých zemích
20
134
Dějiny kultury – 4. ročník – 58 h
Výsledky vzdělávání a
kompetence
Tématické celky
Hod.
dotace
Žák
- vymezí počátky, místo a příčiny
vzniku renesance v kontextu
stávajících sociálních,
hospodářských a politických změn
- zná hlavní představitele
renesančního umění, vědy a jejich
dílo
- je schopen zdůvodnit cíle
reformačního hnutí,
charakterizovat nové křesťanské
církve a jejich představitele
- orientuje se v zásadních otázkách
humanistické kultury a vědy
s důrazem na české prostředí
1. Renesance a humanismus
- počátky novověku, vznikající kapitalismus,
zámořské objevy
- renesance – historické vymezení, podmínky
vzniku, filosofie, vědní disciplíny, literatura a
hudba
- reformace a protireformace
- humanismus – rozmach kultury a vědy
- renesanční architektura, malířství, sochařství
a užité umění
- renesance a humanismus v českých zemích
6
- umí zdůvodnit příčiny nástupu
absolutismu jako důsledků krize
feudalismu
- je schopen rozlišit absolutismus
v evropských zemích a stanovit
jeho cíle a dopad na společenské a
kulturní dění
- zná podmínky vzniku baroka a
jeho čelné umělecké a vědecké
osobnosti
- umí stanovit rozdíly mezi barokem
protireformačním a protestantským
- je schopen charakterizovat rozvoj a
roli baroka v českých zemích
- umí charakterizovat dobu rokoka a
jeho znaky
2. Absolutismus, krize feudalismu, baroko a rokoko
- nástup absolutismu
- baroko – podmínky vzniku, filosofie,
literatura, divadlo a hudba, architektura,
sochařství a malířství
- baroko v českých zemích
- rokoko – charakteristika slohu, architektura,
malířství, sochařství, užité umění
6
- je schopen charakterizovat
osvícenství jako fenomén dané
historické epochy
- zná základní fakta o josefismu a
jeho vlivu na české národní hnutí
- zdůvodní příčiny nástupu
revolučních sil v Evropě a je
schopen pochopit odklon českých
obrození od idejí Velké rancouzské
revoluce
- zná podmínky vzniku klasicismu a
3. Osvícenství a klasicismus
- osvícenství
- josefismus a jeho vliv na české národní hnutí
- nástup revolučních sil v Evropě
- klasicismus – podmínky vzniku, sloh a jeho
znaky, literatura, divadlo, hudba, stavitelství,
výtvarné a užité umění
6
135
jeho základní znaky a
nejvýznamnější díla
10
- zdůvodní význam, počátky a
rozmach průmyslové revoluce a
následných sociálních konfliktů
včetně postupné demokratizace
západních zemí
- chápe základní změny v evropské
politice v důsledků rozpadu Svaté
aliance, rozdělení habsburské
monarchie, sjednocení německých
zemí, formování vojenskopolitických bloků a jejich dopadů
na kulturní dění
- charakterizuje základní vývoj
realismu ve všech jeho odvětvích
- chápe nástroje historismu
v architektuře
- má znalosti o tehdejším
převratném vývoji vědy a techniky
5. Umělecké slohy 2. poloviny 19. století
- počátky a rozmach průmyslové revoluce,
sociální konflikty, postupná demokratizace
západních zemí
- realismus – literatura, divadlo, sochařství a
malířství
- historismus v architektuře
- hudba- novoromantismus a nástup realismu
- impresionismus
- inženýrská architektura
- české umění této epochy
- zná fakta o příčinách a výsledcích
1. světové války, vzniku
nástupnických států a následně o
nástupu totalitních režimů
- je schopen objasnit podstatu
secese, symbolismu, dadaismu a
dalších progresivních uměleckých
směrů
- zná specifika a společné rysy
bolševismu, fašismu a nacismu a
jejich dopad na kulturu
- dokáže se orientovat v českém
umění dané doby
- zná příčiny, které vedly k
2. světové válce
6. Umělecké směry 1. poloviny 20. století
- příčiny a výsledky 1. světové války
- vznik nástupnických států, úspěchy i úpadek
demokracie
- nástup totalitních systémů – bolševismus,
fašismus, nacismus – jejich specifika i
společné rysy
- secese – základní rysy výtvarného a užitého
umění, architektura
- symbolismus – poezie, hudba
- Individuální moderna, hudba
- dadaismus, kubismus, expresionismus,
fauvismus, futurismus, surrealismus atd.
-skupina Bauhausu
- konstruktivismus a funkcionalismus
v architektuře
- meziválečná avantgarda
- metafyzická hudba
- totalitní umění
- české umění této epochy
20
- má přehled o výsledcích 2. světové
války
- rámcově se orientuje v poválečném
rozdělení světa, problematice tzv.
studené války i stávajících
mezinárodního politických a
válečných konfliktech
- umí vysvětlit podstatu a cíle
7. Umělecké směry 2. poloviny 20. století
- politické a sociální změny po 2. světové
válce, rozdělení světa, studená válka,
rozpad sovětského bloku, demokratizace
Evropy
- socialistický realismus
- západní umění- popart, minimalismus,
kinetismus, op-art
10
136
socialistického realismu
- zná základní fakta o kulturním
dění na Západě a jeho reflexe na
světové dění
- má znalosti o českém umění
- dokáže vysvětlit příčiny pádu
„Železné opony“ i podíl, který na
něm měla kulturní fronta
- Beatnické hnutí
- neofunkcionalismus v architektuře
- postmoderna
- konkrétní hudba
- literární existencionalismus
- české umění této epochy
137
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Zeměpis cestovního ruchu
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
165
od 1. 9. 2009
Zeměpis cestovního ruchu – 1. ročník – 66 hodin
Výsledky a kompetence
Žák
-dokáže zařadit geografii mezi
vědní obory,umí ji rozdělit na
dílčí discipliny,ví,že cestovní
ruch je důležitá součást geografie
i světové ekonomiky,
Tématické celky
Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu
- Geografie-zeměpis
- postavení cestovního ruchu v hospodářství
- předpoklady cestovního ruchu
- oblasti a střediska cestovního ruchu
- druhy a formy cestovního ruchu
Hodinová
dotace
10
-umí cestovní ruch rozdělit na
jeho druhy a formy, dokáže najít
střediska a oblasti cestovního
ruchu u nás i v okolním světe,
- dokáže geograficky zařadit
českou republiku
-získá informace o vodstvu a
povrchu a pohoří ČR,
-zná významné památky, hrady,
zámky městské památkové
rezervace, národní parky
,památky UNESCO,
-dokáže určit podíl cestovního
ruchu na ekonomice našeho
státu,orientuje se v historii
cestovního ruchu na našem území
Zeměpis cestovního ruchu České republiky
- poloha ČR
- přírodní předpoklady cestovního ruchu
- kulturněhistorické předpoklady cestovního ruchu
- socioekonomické předpoklady cestovního ruchu
15
138
Žák
- zná všechny specifika cestovní
ruchu v konkrétních oblastech
ČR,
-umí srovnat jednotlivé regiony
cestovního ruchu mezi sebou,
-chápe ve kterých oblastech je
cestovní ruch větší a ve kterých
menší a proč tomu tak je.
-umí pracovat s mapou, atlasem a
internetem, vyhledat města, řeky,
pohoří ČR i na slepé mapě.
Oblasti cestovního ruchu v České republice
-Praha, střední Čechy
-Šumava a Pošumaví
-Krkonoše a Podkrkonoší
-Západní Čechy
-Jesenická oblast
Beskydy, Slezsko
-Jižní Čechy
-Plzeňsko
-Krušné hory,Poohří
-Polabí
-Severní Čechy
-Východní Čechy
-Jižní a Střední Morav
41
139
Zeměpis cestovního ruchu – 2. ročník – 99 hodin
Výsledky a kompetence
Tématické celky
Žák
Zeměpis cestovního ruchu Evropy
- Střední Evropa
- Jižní Evropa
- Západní Evropa
- Severní Evropa
- Východní Evropa
zná důležité oblasti a střediska
cestovního ruchu v Evropě a
v konkrétních regionech a státech
Evropy.
Hodinová
dotace
73
-ví, které země mají vysoký
cestovní ruch,zná důvody proč
tomu tak je
-umí srovnat jednotlivé státy
podle cestovního ruchu, umí
pracovat s mapou a atlasem a
dokáže najít, případně zakreslit
důležité oblasti a střediska
cestovního ruchu v Evropě.
-chápe provázanost ekonomiky a
cestovního ruchu.
Žák
-ovládá zeměpis států
Severní,Střední a Jižní Ameriky,
umí srovnat cestovní ruch těchto
států a států Evropy
-ovládá místopis Severní, Střední
a Jižní Ameriky
-ví o důležitých oblastech
cestovního ruchu v tomto regionu
Zeměpis cestovního ruchu Ameriky
- Severní Amerika
- Střední Amerika
- Jižní Amerika
13
140
Žák
-
dokáže srovnat cestovní ruch
a jeho význam na všech
kontinentech,
ovládá místopis
umí najít na mapě oblasti
cestovního ruchu Asie,
Afriky, Austrálie.
Zná státy kde se dostává
cestovní ruch do popředí ,
Zeměpis cestovního ruchu ostatních světadílů
-Asie
-Afrika
-Austrálie
13
141
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělání
Forma vzdělání
Celkový počet vyučovacích hodin za studium
Platnost
Technika cestovního ruchu
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
165
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Obsahová náplň předmětu vychází ze skutečnosti, že cestovní ruch představuje širokou škálu profesí, které
se komplexně podílejí na uspokojování potřeb a požadavků účastníků cestovního ruchu. Jde o poskytování
služeb dopravních, ubytovacích, stravovacích, informačních, zprostředkovatelských, průvodcovských,
animačních, kulturně-společenských, sportovně-rekreačních, překladatelských a i o služby infrastruktury –
autopůjčovny, obchodní síť. Každá ze služeb má svá specifika na cíle a obsah vzdělávání.
Charakteristika učiva
Technika cestovního ruchu se vyučuje ve 2. ročníku 3 hodiny týdně a ve 3. ročníku 2 hodiny týdně.
Probíraná látka ve 2. ročníku je zaměřena především na seznámení se s pojmy a základní definice
z členění cestovního ruchu, vysvětlení obsahu zákona 159/1999 Sb. a informace z činnosti cestovní
kanceláře. . ročník již pracuje s užívanou terminologií a zaměřuje se na služby v cestovním ruchu a na
legislativu světového turismu a cestovního ruchu v ČR.
Pojetí výuky
Vzdělání směřuje:
- k charakteristice rozvoje a cílů cestovního ruchu v ČR
- k rozpoznání zásad trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu při zachování životního prostředí
- ke zvládnutí nových trendů v cestovním ruchu
- k odlišení jednotlivých druhů cestovního ruchu (kongresový, venkovský a lázeňský cestovní ruch)
- k rozvoji komunikačních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Provádí se písemným i ústním zkoušením. Při písemném projevu se posuzuje správnost a přesnost
z odborného hlediska, při ústním zkoušení se posuzuje správnost z odborného hlediska, vyjadřovací
schopnost , schopnost logicky myslet a navázat na ostatní odborné předměty z oblasti cestovního ruchu.
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
- znali problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v cestovním ruchu
hygienu práce v cestovním ruchu a dovedli zajišťovat požární prevenci
- znali ekonomicko-právní a organizační předpoklady podnikání v cestovním ruchu
- využívali ke svému vzdělávání různé informační zdroje
- uměli používat internet
- uměli pracovat s informačními technologiemi jako základem pro výuku rezervačních systémů
- znali práci s kancelářskou technikou a uměli vyhotovovat obchodní písemnosti
- znali možnosti svého dalšího uplatnění a vzdělávání.
142
Mezipředmětové vztahy
jsou velmi široké, uplatňují se zejména vztahy s
- českým jazykem a literaturou
- cizími jazyky
- občanskou naukou
- dějepisem
- základy ekologie
- písemnou a elektronickou komunikací
- informační a komunikační technologií
- právní naukou
- aplikovanou psychologií
- ekonomikou cestovního ruchu
- dějinami kultury
- zeměpisem cestovního ruchu
- průvodcovstvím
- hotelnictvím.
Průřezová témata
Předmět technika cestovního ruchu se uplatní ve všech průřezových tématech tzn. v tématu
- Občan v demokratické společnosti
- Člověk a životní prostředí
- Člověk a svět práce
- Informační a komunikační technologie
143
Technika cestovního ruchu – 2. ročník – 99 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Žák:
- charakterizuje cestovní ruch a jeho
specifika
- rozlišuje druhy a formy cestovního ruchu
- definuje zájezd a druhy zájezdů
- umí posoudit využívání moderních forem
CR
- zná základní dokumenty pro rozvoj CR
v EU
- rozlišuje ACR, PCR a DCR a zná jejich
náplň
1.Charakteristika cestovního ruchu
- členění a formy cestovního ruchu
- předpoklady rozvoje cestovního ruchu
- právní úprava cestovního ruchu
- Zákon 159/1999 Sb.
Hodinová
dotace
12
2. Řízení a organizace CR
- řízení a organizace CR v ČR
- orgány a organizace CR ve světě
- WTO
- správa a legislativa
6
3. Turistická a informační centra a
střediska
6
4. Marketing CR
- trh cestovního ruchu
- nabídka a poptávka na trhu CR
- marketing a jeho využití v CR
- péče o zákazníka
- marketingové nástroje v CR
7
20
- charakterizuje cestovní kancelář
- vysvětlí náplň práce a organizační
strukturu cestovní kanceláře
- vysvětlí jak se distribuuje produkt
cestovní kanceláře
- zná doplňkové služby cestovní kanceláře
5. Činnost cestovní kanceláře a cestovní
agentury
- rozdíl mezi CK a CA
- klasifikace cestovních kanceláří a agentur
- požadavky na pracovníky
- nabídka a prodej zájezdů
- druhy služeb a zabezpečení služeb
6. Ubytovací služby
- kategorizace ubytovacích zařízení
- základní a doplňkové služby placené a
neplacené
10
- charakterizuje a rozlišuje ubytovací
zařízení
- orientuje se ve struktuře hotelových
- zná nejvyšší orgán světového turismu
- definuje čím se zabývá IATA, ICAO
- zná hierarchii cestovního ruchu v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace
českých cestovních kanceláří, Asociace
průvodců atd.
- charakterizuje činnost turistických center
- vysvětlí pojem marketing
- zná specifika trhu služeb v CR
- charakterizuje reklamu v CR
- zná význam reklamy v CR
144
služeb
- orientuje se v organizaci hotelu
- orientuje se v kategorizaci stravovacích
zařízení
- dovede popsat stravovací zvyklosti
v různých turistických destinacích
- zná materiálně technické základny
jednotlivých
druhů dopravy
- orientuje se v druzích dopravy
- zná rozdělení lanovek
- má přehled o městské hromadné dopravě
- orientuje se v integrované dopravě
7. Stravovací služby
- charakteristika stravovacích zařízení
- národní kuchyně a stravovací zvyklosti
8
8. Dopravní služby
- charakteristika a členění dopravních služeb
- doprava letecká, silniční, železniční, vodní,
vertikální
- výhody a nevýhody jednotlivých druhů
dopravy
- městská hromadná doprava
- Pražská integrovaná doprava
12
____________________________________ ____________________________________ __________
- zná typy rezervačních systémů pro hotely
a dopravní ceniny
- umí rezervovat letenku
- má přehled o vzniku světových a
evropských rezervačních systémů
- umí je vyjmenovat
- má přehled o práci v cestovní kanceláři a
významu internetu pro tuto činnost
- orientuje se v internetových
vyhledávačích (Google, seznam, atlas)
- umí vyhledat mapy, plány měst, aktuální
počasí v destinacích atd.
- umí vyjmenovat a charakterizovat
jednotlivé atraktivity
- orientuje se v jejich rozdělení
- ví, jaké jsou mezi nimi rozdíly a co do
jednotlivých typů CR patří
9. Informační technologie v CR
- význam informací v cestovním ruchu
- rozdělení informací v cestovním ruchu
- informační a rezervační systémy
- globální distribuční systémy
- internet
10
10. Atraktivity cestovního ruchu
- přírodní, kulturně-historické, sociální a
organizované
4
11. Typy cestovního ruchu
- aktivní, kulturně poznávací, venkovský,
lázeňsko-rekreační, kongresový, incentivní
a specifický
4
145
Technika cestovního ruchu – 3. ročník – 66 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
- má přehled o změření jednotlivých lázní a
chodu lázeňských zařízení
- umí definovat co je spa, welnes a léčebné
lázeňství
1. Lázeňská turistika
- vývoj lázeňství v Evropě a v ČR
- formy a organizace lázeňského pobytu
- význam a technika poskytovaných
služeb
v lázeňské turistice
- rozumí klasifikaci kongresového cestovního
ruchu
- zná obsah pojmu workshop, veletrh, výstava
- zná podstatu incentivního CR, teambuldingové
práce
- zná specifické znaky jednotlivých druhů
venkovské turistiky
- zná moderní formy CR
- zná odlišnosti jednotlivých forem CR
- orientuje se v základních celních, pasových a
a vízových předpisech
- zná postup při ztrátě a získání nových dokladů
Hodinová
dotace
10
2. Kongresová turistika
- význam a technika poskytovaných
služeb v kongresové turistice
- klasifikace kongresových služeb
- organizování kongresových služeb
- incentivní cestovní ruch
- místa kongresové turistiky v ČR a ve
světě
10
3. Venkovská turistika
- ekoturistika
- agroturistika
- ekoagroturistika
4. Specifické formy cestovního ruchu
- CR dětí a mládeže
- seniorský CR
- náboženský CR
- městský CR
- společensky zaměřený CR
- venkovská turistika
- cykloturistika
- lovecký CR
- dobrodružný CR
2
5. Pasová, vízová a celní politika
- druhy cestovních dokladů, jejich
platnost a vydání
- problematika přechodu hranic
- vízum, druhy víz a vízové dohody
- clo a celní předpisy
- dovoz a vývoz zboží účastníky
cestovního ruchu
10
4
146
- umí vysvětlit podstatu směnárenské činnosti
- zná rozdíl mezi devizami a valutami
- zná druhy šeků a možnosti jejich proplácení
- zná rozdíl mezi šekem a akreditivem
- rozlišuje základní druhy pojištění účastníků
CR
- orientuje se v jednotlivých druzích pojištění
- zná podmínky jednotlivých druhů pojištění a
jejich platnost v zahraničí
- popíše povinnosti a úkoly pro zajištění
bezpečnosti a ochrany turistů
- ví, jak zajistit zdravotní služby v tuzemsku i
v zahraničí
- zná odlišnosti gastronomie jednotlivých národů
- chápe odpovědnost a význam průvodcovské
činnosti
- zná povinnosti průvodce
- zná pojem animace a ví co všechno zahrnuje
- umí vyjmenovat druhy animačních činností
6. Směnárenské služby
- kurz měn a kurzovní lístek
- podmínky provozování směnárenské
činnosti podle devizového zákona
4
7. Platební prostředky v cestovním
ruchu
- hotovostní a bezhotovostní platby
- Voucher, cestovní šeky a cestovní
akreditivy
- platební karty a jejich využití
v cestovním ruchu
4
8. Pojištění v cestovním ruchu
- základní pojmy, podstata a
charakteristika pojištění
- hlavní druhy cestovního pojištění
- postup při vzniku pojistných událostí,
hlášení a jejich likvidace
- pojišťovny v ČR zajišťující cestovní
pojištění
- asistenční služba
6
9. Zdravotní služby
- rozdělení světa z hlediska zdravotních
rizik
- základní doporučení před cestou a
a pobytem v zahraničí
- základní očkování při cestách do
zahraničí
10. Gastronomie
- specifika národních gastronomií
11. Průvodcovské služby
- význam průvodcovských služeb
-základní typy průvodců a jejich
povinností
- podmínky při provozování
průvodcovské činnosti
- náplň práce průvodce
12. Animace při pobytových zájezdech
4
2
4
4
147
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyuč. hodin za studium:
Platnost:
Ekonomika cestovního ruchu
65-42-M/02 Cestovní ruch
denní
285
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět ekonomika cestovního ruchu je odborným integrovaným předmětem, jsou v něm zahrnuty obecné
zásady podnikové ekonomiky, ekonomika cestovního ruchu, základy financování podniku, základy
mikroekonomie a makroekonomie, marketing a management cestovního ruchu a základní poznatky o
národním hospodářství, Evropské unii i světové ekonomice. Spolu s ostatními ekonomickými předměty
(účetnictví, právní nauka) je základem odborného vzdělání. Předmět ECR vede k rozvíjení schopností
ekonomicky myslet, uplatňovat kritérium ekonomické efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou
podnikání.
Cílem předmětu je seznámit žáky s ekonomickou problematikou, zaměřenou především na cestovní ruch,
vést je k tomu, aby získané poznatky dovedli využívat a aplikovat, aby se orientovali především
v ekonomice cestovního ruchu, naučili se své poznatky rozšiřovat a prohlubovat a dobře se uplatnili ve
svém budoucím zaměstnání.
ECR se vyučuje v 1. – 3. ročníku 2 h týdně, ve 4. ročníku 3 h týdně.
Charakteristika učiva
Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy především v oboru
cestovního ruchu tak, aby z těchto vědomostí mohli vycházet v podmínkách měnící se praxe.
Učivo je rozvržené do 4 ročníků studia.
1. ročník je zaměřený na základní ekonomické pojmy, základy hospodaření podniku, tržní hospodářství,
základy podnikání a přehled o národním hospodářství.
Ve 2.ročníku jsou zařazeny podnikové činnosti – činnosti personální, zásobovací, investiční, odbytové a
finanční.
Učivo 3. ročníku zahrnuje problematiku bankovnictví, platební a zúčtovací styk, pojišťovnictví, daně a
poplatky.
Obsahem látky 4. ročníku je makroekonomie, zahraniční obchod, marketing a management.
Probíraná látka bude podle možností aplikována na cestovní ruch.
Pojetí výuky
Při výuce se bude používat
- výklad,
- různé motivační metody,
- budou se zadávat referáty a zpracovávat projekty, při jejichž zpracování žáci využijí odbornou
literaturu, denní tisk pro aktualizaci učiva, internet,
- provádět ekonomické propočty přiměřeně vyspělosti žáků,
- probírané učivo se bude aplikovat na ekonomickou situaci v podnicích hlavně cestovního ruchu,
případně ekonomickou situaci státu,
- bude se využívat poznatků žáků z praxe,
- využívat učebnic ekonomiky cestovního ruchu, platné právní normy (např. daňové zákony,
živnostenský zákon, obchodní zákoník apod.).
148
-
ve vhodných tématických celcích se budou využívat konkrétní příklady z praxe,
využívat prostředky výpočetní techniky.
práce s aktuálními formuláři – žáci je získají prostřednictvím příslušných, institucí nebo
internetu,
dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe,
uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů – účetnictví, právní nauka, výpočetní
technika.
Hodnocení výsledků žáků
Obecně se žáci hodnotí podle ústního a písemného projevu a aktivity.
Při ústním projevu se hodnotí:
- správná formulace z odborného hlediska,
- souvislost, srozumitelnost a jazyková správnost projevu,
znalost souvislostí s ostatními probíranými celky,
- znalost návaznosti i na ostatní odborné předměty.
Při písemném projevu se hodnotí:
- přesnost a správnost z odborného hlediska,
- samostatnost práce.
Mezipředmětové vztahy ECR jsou široké, prolínají se s předmětem účetnictví, obchodní elektronická
komunikace, základy ekologie, technika cestovního ruchu, hotelnictví a průvodcovství, ze všeobecně
vzdělávacích předmětů s právní naukou, aplikovanou psychologií a výpočetní technikou.
Přínos předmětu Ekonomika cestovního ruchu při tvorbě kompetencí absolventa
Z klíčových kompetencí výuka ECR směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili:
- pozitivní vztah k ekonomickému vzdělávání,
- naučili se získané poznatky dávat do souvislostí a sami usilovali o jejich další rozšiřování a
prohlubování,
- měli přehled o ekonomické problematice a naučili se hodnotit různé ekonomické jevy a řešit
vzniklé problémy samostatně i v týmové práci,
- uměli se přiměřeně odborně vyjadřovat ústně i písemně,
- vytvořili si odpovědný přístup ke svému budoucímu uplatnění,
- byli připraveni se dále vzdělávat a přizpůsobovat měnícím se podmínkám v praktickém životě,
- využívali při studiu i v dalším profesním životě prostředky IKT.
Z odborných kompetencí aby uměli:
- organizovat a vykonávat odborné služby cestovního ruchu,
- vykonávat obchodně podnikatelské aktivity ve službách cestovního ruchu,
- dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
- usilovali o nejlepší provádění své práce,
- dovedli posuzovat svou činnost vzhledem k životnímu prostředí..
Z průřezových témat se ECR uplatní především v tématu
- Člověk a svět práce,
- Občan v demokratické společnosti,
- Člověk a životní prostředí,
- Informační a komunikační technologie.
149
Ekonomika cestovního ruchu – 1. ročník – 66 h
Výsledky vzdělání a kompetence
Tématické celky
Žák
- chápe základní ekonomické pojmy
a aplikuje je na příkladech
běžného života,
- dokumentuje rozmanitost a vývoj
potřeb,
- uvádí příklady uspokojování
potřeb statky a službami,
- vymezí výrobní faktory pro určité
činnosti,
- srovnává hospodárné a
nehospodárné počínání
- demonstruje dělbu práce a
efektivnost na příkladech z praxe,
1. Základní ekonomické pojmy
- potřeby, statky a služby, spotřeba
-- výroba a výrobní zdroje firmy
- hospodaření, hospodářský proces, hospodářství
- vzácnost, užitek, hranice výrobních možností
- životní úroveň
- chápe pojem výrobek a zboží,
- dokáže vysvětlit nabídku a
poptávku a jejich vzájemné
působení,
- na příkladu popíše fungování
tržního mechanismu,
- posoudí vliv ceny na nabídku a
poptávku
- posuzuje dopad typických událostí
na změnu nabídky, poptávky,
ceny a interpretuje údaje na
grafu nabídky a poptávky,
- vymezí podnikání a charakterizuje
jednotlivé právní formy podnikání
s pomocí obchodního zákoníku a
živnostenského zákona,
- naznačí realizaci jednoduchého
podnikatelského záměru,
- odlišuje ziskové a neziskové
organizace,
- charakterizuje podnik,
- vyjmenuje a stručně popíše funkce
podniku,
Hodinová
dotace
10
2. Trh a tržní mechanismus
- zboží
- trh a tržní subjekty
- poptávka, nabídka, cena
- tržní mechanismus, konkurence
15
3. Podnik
- podnik a podnikání
- podnikatelský záměr
-způsob podnikání v rámci EU
- založení a vznik podniku
- zrušení a zánik podniku
- právní formy podnikání
- živnostenské podnikání
- obchodní společnosti
- družstvo
- státní podnik
- ostatní formy podnikání
20
150
- odlišuje možnosti zániku podniku,
- má přehled o struktuře NH,
- rozlišuje jednotlivé sektory NH,
- chápe začlenění a vliv podniku na
okolí a stejně tak i vliv okolí na
podnik,
- chápe vznik CR jako prostředek
uspokojování lidských potřeb,
- uvědomuje si nutnost splnění a
různorodost podmínek pro CR,
- rozlišuje základní složky CR,
- chápe rozdíl mezi potřebami
účastníků CR a spotřebou v CR,
- uvědomuje si postavení CR
v národním hospodářství
4. Podnik jako součást NH
- struktura NH
- hospodářské sektory
- okolí podniku
3
5. Základy ekonomiky cestovního ruchu
- vznik a základní podmínky vývoje CR
- podstata a funkce CR
- základní složky CR
- charakteristika potřeb a spotřeby v CR
- postavení CR v národním hospodářství
18
151
Ekonomika cestovního ruchu – 2. ročník – 66 h
Výsledky vzdělání a kompetence
Tématické celky
Žák
- orientuje se ve struktuře majetku
a jeho zdrojů
- rozlišuje druhy majetku
- rozlišuje zdroje majetku
- chápe pojem dlouhodobý majetek
- rozlišuje druhy a zdroje investic
- na příkladech uvede jejich
využití
- vypočítá zhodnocení investice
-chápe postupné opotřebení
dlouhodobého
majetku a nutnost technického
rozvoje
- chápe pojem oběžný majetek
- provede jednoduché propočty
spotřeby a
velikosti nákupu
- určí optimální výši zásob
1. Podnikové činnosti
- majetek podniku
- zdroje majetku podniku
Hodinová
dotace
5
2. Investiční činnost
- pořízení dlouhodobého majetku
- odpisy dlouhodobého majetku
- vyřazení dlouhodobého majetku
- technický rozvoj
12
3. Zásobovací činnost
- členění oběžného majetku
- plánování a nákup materiálu
- skladování a výdej materiálu
- inventarizace zásob
- právní stránka obchodních vztahů
12
12
- chápe pojem pracovně právní
vztahy
- dokáže vypočítat hrubou a čistou
mzdu
- umí vypočítat super hrubou mzdu
- zná náležitosti pracovních smluv
- orientuje se ve struktuře
podnikových činností
se zaměřením na cestovní ruch
- chápe problematiku a význam
odbytové innosti
- zná základní pojmy ekonomiky a
marketingu
- vysvětlí co je marketing
- zná nástroje marketingu
- provede jednoduchý průzkum
- určí fáze životního cyklu u
jednotlivých
produktů cestovního ruchu
- stanoví vhodnou úroveň ceny
služeb cestovního ruchu
- vybere vhodný reklamní
prostředek pro určitý produkt
4. Personální činnost
- pracovně právní vztahy
- výpočet hrubé a čisté mzdy, super hrubá mzda
- pracovní poměr – smlouvy, uzavření, ukončení
- evidence pracovníků
- péče o zaměstnance
- vzájemné uznávání kvalifikace občanů EU
5. Hlavní a doplňková činnost podniku
6. Odbytová činnost
- plán prodeje
- expedice
- fakturace
7. Marketing cestovního ruchu
- pojem marketingu
- vývoj marketingu
- marketing a prodej
- segmentace trhu
- strategické plánování v marketingu
- marketingový mix
- prodej
- specifika marketingu v cestovním ruchu
5
3
15
152
cestovního ruchu
- umí využít znalosti psychologie
nabídky, všímá si chování
zákazníka
- je schopný využít metody SWOT
pro činnost hotelu, cestovní
kanceláře nebo agentury
- sestaví marketingový mix
- chápe vztahy podniku k vnějšímu
okolí, zejména dodavatelsko
odběratelské vztahy, vztahy
k zákazníkovi, vztahy ke
státnímu rozpočtu a okolním
institucím
8. Okolí podniku
- dodavatelsko odběratelské vztahy
- vztahy k institucím, bankám, státnímu rozpočtu
2
153
Ekonomika cestovního ruchu – 3. ročník – 66 h
Výsledky vzdělávání kompetence
Žák
- má přehled o zdrojích financování
podniku,
- chápe pojem náklady a výnosy,
- dokáže zjistit a vypočítat
hospodářsky výsledek podniku
- chápe význam finanční analýzy,
- ví, kde získá údaje pro finanční
analýzu,
- z účetnictví zná rozvahu a výkaz
zisku a ztrát,
- chápe význam cash flow a je
schopen cash flow podniku
sestavit,
- zná soustavu ukazatelů finanční
analýzy,
- je schopen sestavit jednoduchý
podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet,
- vysvětlí funkce peněz a jejich
formy,
- jednotlivým bankovkám přiřadí
ochranné prvky (na základě
využití internetu),
- rozdělí finanční trh,
- vysvětlí princip fungování
finančního trhu,
- odliší poslání centrální a
komerčních bank,
- orientuje se v typických
vkladových a úvěrových
produktech a v možnostech
zajištění úvěru
- orientuje se v moderních
metodách komunikace s bankou,
- používá kurzovní lístek – provádí
základní propočty valut a devíz
včetně poplatků,
Tématické celky
1. Finanční činnost podniku
- základní zdroje financování – vlastní a cizí
- finanční hospodaření
- náklady a výnosy
- výsledek hospodaření
Hodinová
dotace
6
2. Finanční analýza
- zdroje údajů
- rozvaha
- výkaz zisku a ztrát
- cash flow
- ukazatelé finanční analýzy
- podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet
12
3. Finanční trh
- peníze
- členění finančního trhu
- banky
- platební a zúčtovací styk
- úročení a diskontování
20
154
- pracuje se základními bankovními
dokumenty při platebním styku,
- orientuje se v platebních kartách a
v elektronickém bankovnictví,
- odliší úročení a diskontování,
- provádí výpočty jednoduchého i
složeného úročení a diskontování
- orientuje se v nabídce
pojišťovacích produktů,
- vysvětlí účel zdravotního
pojištění,
- vypočítá pojistné na konkrétních
příkladech,
- charakterizuje a vyplní příslušné
formuláře,
- vysvětlí účel zdrav. a sociálního
pojištění,
- charakterizuje plátce pojistného,
vyměřovací základy a platby
zdrav. a soc. pojistného,
- vypočítá pojistné na konkrétních
příkladech,
- charakterizuje a vyplní příslušné
formuláře,
- orientuje se v zákonném pojištění
v CR – pojištění proti úpadku,
pojištění zaměstnanců,
- orientuje se v nabídce
pojišťovacích produktů,
- provede jednoduché srovnání
výhodnosti penzijního
připojištění, životního pojištění,
stavebního spoření
- rozumí a pracuje se základními
daňovými pojmy – daňový
subjekt a objekt,
- orientuje se v daňové soustavě
ČR,
- rozlišuje daně přímé a nepřímé,
- orientuje se v zákoně o DPH,
- chápe pojmy: předmět daně,
osoby povinné k dani, osoby
osvobozené, identifikované
k dani, registrace, daňové
4. Pojišťovnictví
- zákonná pojištění – zdravotní, sociální,
v cestovním ruchu
- komerční pojištění
10
5. Daně
- soustava daní
- daně přímě a nepřímé
- DPH
- daň z příjmů fyzických a právnických osob
- ostatní daně
18
155
doklady, evidence DPH,
- orientuje se v zákoně o dani
z příjmů FO a PO,
- chápe pojmy poplatník, předmět
daně, základ daně, slevy na dani a
odečitatelné položky,
- vypočítá daňový základ,
- stručně charakterizuje jednotlivé
daně,
- nalezne potřebné údaje ve
vybraných daňových zákonech.
156
Ekonomika cestovního ruchu - 4. ročník – 87 h
Výsledky vzdělávání a
kompetence
Žák
- se orientuje v základní
problematice ekonomie a
ekonomiky,
- chápe souvislosti hospodářského
procesu a jednotlivé etapy
hospodářského procesu, jejich
prolínání a neustálé opakování,
- zná podmínky a předpoklady pro
správné fungování ekonomiky,
- vysvětlí fungování tržního
mechanismu, zná zákony trhu a
jejich význam pro vytváření
nabídky a poptávky a tvorbu cen,
- dovede vysvětlit případy selhání
trhu a význam státu v těchto
oblastech,
- posoudí úroveň NH, zná způsoby
propočtů HDP a srovnání
ekonomik různých zemí,
- vyhledá na internetu statistické
údaje o výkonnosti NH,
- chápe pojem stínové ekonomiky,
- má základní informace o
hospodářském cyklu, tvorbě cen,
vzniku inflace a nezaměstnanosti.
- chápe důvody existence
mezinárodního obchodu,
- posoudí dopad základních opatření
vnější obchodní a měnové
politiky na ekonomiku,
- posoudí význam společného trhu
EU,
- chápe vliv geografické polohy na
ekonomický rozvoj
světových regionů a důvody
nerovnoměrnosti rozložení světové
ekonomiky,
- zná historii a význam MMF, úlohu
Světové banky a její vliv na
světovou ekonomiku.
- si uvědomuje význam a místo CR
v zahraničním obchodě státu
- vysvětlí pojem management,
Obsah vzdělávání
1. Základy ekonomie a ekonomiky
- ekonomie jako věda, předmět ekonomie,
makroekonomie a mikroekonomie, vztah
k jiným vědám,
- ekonomické systémy, vývoj ekonomických
teorií,
- hospodářský proces – výroba, výrobní faktory,
rozdělování a přerozdělování, směna a
spotřeba,
- trh a jeho zákony – zboží, peníze, zákony trhu,
konkurence, hospodářská soutěž, selhání trhu,
- hodnocení národního hospodářství, hrubý
domácí produkt,
- stínová ekonomika,
- ekonomická rovnováha a ekonomický růst,
hospodářský cyklus,
- ceny a inflace, nezaměstnanost.
Hodinová
dotace
43
2. Světové trhy a mezinárodní obchod
- výhody v mezinárodním obchodě,
- Evropská unie a význam členství v EU,
- Mezinárodní měnový fond,
- Světová banka
- zahraniční cestovní ruch a platební bilance
státu
- vztah zahraničního CR a zahraničního
obchodu
- zahraniční cestovní ruch a devizové
Hospodářství státu
- devizové a platební prostředky v zahraničním
CR
9
3. Management cestovního ruchu
- pojem management,
35
157
- vysvětlí pojem destinace,
- provede jednoduché propočty při
sestavení plánu a kontrole jeho
plnění,
- vytvoří typový příklad organizační
struktury firmy,
- uvede na příkladu rozhodovací
metody,
- hodnotí vhodnost a účinnost
motivačních nástrojů,
- na vzorovém příkladu provede
kontrolní činnosti a z výsledků
vyvodí závěry,
- charakterizuje trh práce ve
službách, popíše možnosti a
metody získávání pracovníků pro
služby,
- na příkladu uvede využití výsledků
finanční analýzy hospodaření,
- orientuje se ve specifických rysech
tržní ekonomiky a služeb
cestovního ruchu
- orientuje se ve statistikách
cestovního ruchu, zná význam
satelitního účtu cestovního ruchu,
- na příkladu uvede způsob vzniku a
vytváření partnerství v cestovním
ruchu.
- management destinací,
- plánování,
- organizování,
- rozhodování,
- motivace a vedení lidí,
- kontrola,
- partnerství subjektů v cestovním ruchu,
- satelitní účet cestovního ruchu a jeho význam
158
Název vyučovacího předmětu
Obor vzdělání
Forma studia
Celkový počet vyuč. hodin za studium
Platnost
Hotelnictví
65- 42- M/02 Cestovní ruch
čtyřleté denní
182
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem předmětu je seznámit žáky s historií, vývojem a současnými trendy v hotelnictví,
seznámit je s problematikou podnikání v hotelnictví a gastronomii a naučit je využívat získané vědomosti
a dovednosti v praxi. Splnění tohoto úkolu předpokládá trvalou spolupráci s hotelovými a
gastronomickými provozy, soustavný zájem studentů o studium nových trendů v naší i zahraniční odborné
literatuře. Úkolem je naučit žáky usilovat o nejvyšší kvalitu práce v oblasti stolničení.
Charakteristika učiva:
Učivo je zaměřeno na získávání vědomostí a dovedností, které jsou nutné pro vykonávání
činností v hotelnictví a gastronomii. Učivo zahrnuje vývoj, problematiku a význam hotelnictví
a gastronomie. Žáci se seznámí s organizací, řízením a poskytovanými službami v hotelnictví a
gastronomii. Naučí se základům stolničení, bezpečnosti práce a hygieny stolování, formy obsluhy a získají
teoretické znalosti z oblasti nápojů.
Pojetí výuky:
Výuka hotelového provozu probíhá formou teoretického vyučování v návaznosti na povinnou hotelovou
praxi. Žáci se naučí využívat získané teoretické poznatky při řešení praktických úkolů v provozní praxi.
Při teoretické výuce bude využívána odborná literatura, audiovizuální technika a příklady hotelové
dokumentace z praxe podle probíraných témat. Je zařazeno řešení praktických úkolů pro jednotlivce i pro
menší skupiny žáků. Kromě samostatnosti a odpovědnosti se posiluje i výuka týmové práce. Využívají se
tyto metody výuky: výklad, práce s knihou a odbornou literaturou, řešení problémových úkolů.
Předmět se vyučuje ve čtvrtém ročníku.
Hodnocení žáků
Hodnocení je zaměřeno na schopnost vyjadřovat se v písemné i ústní formě k různým zadaným otázkám a
úkolům. Podkladem pro hodnocení jsou zejména zpracované práce navazující na jednotlivé tematické
celky. Dále je využíváno písemné zkoušení, ústní zkoušení, prověřování odborných kompetencí při řešení
konkrétních úkolů vyplývajících z praxe.
Přínos předmětu k průřezovým tématům
Žáci si během studia při řešení úkolů rozvíjejí sebevědomí, odpovědnost a umění žít společně s jinými
lidmi. Seznámí se s historií českého hotelnictví v souvislosti s politickou a ekonomickou situací.. Mají
přehled o postavení člověka v přírodě a vlivech prostředí na jeho zdraví a život. Naučí se ovlivňovat
pracovní postupy v oboru tak, aby docházelo k co nejmenšímu poškozování životního prostředí. Naučí se
dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji i v ostatních činnostech lidského konání.
159
Hotelnictví – 3. ročník – 66 hodin
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
1 .Organizace společného stravování
Žák:
- zná význam veřejného stravování a
- historie pohostinství a ubytování
ubytování, orientuje se v historii pohostinství
- společné stravování, členění, význam
a ubytování, zná zásady technických řešení při - zásady technického řešení závodů,
výstavbě gastronomických provozů,
střediska gastronomických podniků,
- zná druhy středisek a jejich zaměření,
-výrobní středisko a jeho dispoziční
- zná základní vybavení kuchyně,
řešení,
- umí popsat spotřebiče, jejich konstrukce,
- základní vybavení kuchyně, strojové
použití v kuchyni, údržbu a bezpečnostní
vybavení kuchyně, tepelné spotřebiče
pravidla při jejich používání,
v kuchyni,
- zná význam chladící a mrazící techniky,
- zařízení pro uchování pokrmů v teple,
způsoby chlazení, zná chladící a mrazící
- vybavení umýváren,
zařízení a jejich údržbu,
- chladící a mrazící technika
- uvede kritéria pro vybavení umýváren a
expedičních prostor kuchyně
2. Odbytová střediska
- kategorie odbytových středisek,
- popíše kategorie a nejdůležitější funkce
odbytových středisek,
- skupiny odbytových středisek,
-zná jejich historický vývoj a současné moderní
- historie, druhy, interiéry, základní
trendy v interiérech podniků,
nabídka,
- umí popsat základní nabídku sortimentu
- inventář na úseku obsluhy
jednotlivých kategorií odbytových středisek,
- orientuje se při rozdělení inventáře, zná druhy
malého stolního inventáře a jeho přípravu na
provoz,
- umí popsat použití velkého stolního inventáře,
jeho údržbu a skladování
3.Obsluha v restauracích
- zásady obsluhy
- vyjmenuje a popíše zásady obsluhy,
- zná společenská pravidla a chování číšníka,
- společenská pravidla obsluhy
- teoreticky ovládá techniku obsluhy,
- chování číšníka
- má znalosti o technice servisu pokrmů a
- pravidla techniky obsluhy
nápojů jednoduché obsluhy,
- jednoduchá obsluha
- snídaně, druhy snídaní, pravidla servise
- zná druhy a význam snídaní včetně nápojů,
- sestaví snídaňový lístek a menu,
pokrmů a nápojů
- popíše pravidla etážového servisu,
- etážový servis
- umí popsat servis přesnídávky a svačin,
- table d’hote
- orientuje se v pravidlech podávání obědů a
- přesnídávky a svačiny
přípravě stolu,
- obědy, aperitivy, studené předkrmy,
- charakterizuje vyšší formy jednoduché
polévky, teplé předkrmy, teplé pokrmy,
obsluhy
deserty
- večeře
-vyšší formy jednoduché obsluhy
4. Příprava provozu
- popíše činnosti při přípravě restaurace na
- příprava restaurace na provoz,
provoz,
- prostírání ubrusů a ubrousků
- popíše způsoby prostírání ubrusů a tvarování
zakládání dekorace a inventáře,
Hod.
20
20
20
6
160
ubrousku,
- zná pravidla zakládání inventáře na stoly,
- popíše pracovní oblečení jednotlivých
pracovníků a jejich pracovní pomůcky,
- popíše vzhled pracovníka a tato pravidla
dodržuje
- pracovní oblečení číšníka,
- pracovní pomůcky číšníka,
- vzhled pracovníka v obsluze
161
Hotelnictví - 4. ročník – 116 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tématické celky
Žák:
-orientuje se v historii a organizaci hotelnictví,
v druzích hotelových a dalších ubytovacích
provozů a v jejich klasifikaci v ČR a ve
světě, uvede příklady a popíše jednotlivé
druhy
-vyjmenuje relevantní materiální vybavení
hotelových provozů dle jejich kategorizace a
popíše personální problematiku
-uvede kritéria pro vytváření kvality řízení a
poskytování služeb
-popíše organizační složky hotelu, personální
obsazení, funkce
-popíše nejdůležitější funkce hotelového
managementu
-vyjmenuje příslušné předpisy a vysvětlí jejich
obsah
-vyjmenuje zdroje informací, najde příslušné
vyhlášky, umí z nich citovat
-popíše vhodné nástroje kontroly kvality
služeb a dodržování ochrany majetku,
hygieny a bezpečnosti práce
-charakterizuje ubytovací a reklamační řád
-orientuje se ve struktuře hotelových služeb,
v jejich náplni, funkci, koordinaci, popíše
činnosti, uvede příklady
-poskytuje hotelové služby a kontroluje jejich
úroveň
-pracuje s rezervačním a registračním
systémem
-vede hotelovou administrativu
-vyjmenuje adekvátní vybavení jednotlivých
úseků hotelu
-vyjmenuje a popíše další služby poskytované
hotelem
-zajišťuje a organizuje další služby hotelu
podle příslušné kategorie a třídy
1. Organizace hotelnictví
-historie hotelnictví
-světové trendy, hotelové řetězce
-klasifikace hotelů a dalších ubyt.zařízení
-kategorizace
-personalistika
-organizační struktury hotelu
-se podílí na komunikaci mezi jednotlivými
úseky hotelu
-uplatňuje hospodárné využívání energie,
vody, materiálu a likvidace odpadu
-vyjmenuje gastronomická pravidla při
sestavování lístků
Hod.
20
2. Hotelový management
6
3. Interní předpisy hotel. provozu
-hygienické předpisy
-bezpečnostní předpisy
-protipožární předpisy
-pojištění hotelu
-ubytovací řád
-reklamační řád
8
4. Struktura a náplň služeb hotel.typu
-stravovací úsek hotelu
-výrobní středisko
-odbytové středisko
-administrativa na stravovacím úseku
-ubytovací úsek
-recepce
-lůžková část hotelu
-administrativa na ubytovacím úseku
22
5. Další významné služby hotelu
-sportovní vyžití
-lázeňské služby
-kongresová turistika
-zábavní centra
-agroturistika
6. Racionalizace
-zadávání služeb
-ekologické trendy
4
7. Gastronomická pravidla
-jídelní lístek
-nápojový lístek
12
4
162
-sestaví jídelní lístek a nápojový lístek
-sestaví vhodné menu pro zadanou příležitost
-popíše jednotlivé systémy a způsoby obsluhy
-určí vhodný systém či způsob pro danou
příležitost, popíše činnost jednotlivých
pracovníků v systému či způsobu
-organizuje systémy a způsoby obsluhy
- rozdělí nápoje
-charakterizuje jednotlivé druhy
-charakterizuje jednotlivé akce
-popíše protokol společenských akcí
-sestaví snídaňový lístek a menu
-založí vhodný inventář na snídani
-popíše pravidla pro etážový servis
-vyjmenuje hygienická, bezpečnostní a
protipožární pravidla a tato pravidla dodržuje
-popíše pracovní oblečení jednotlivých
pracovníků
-popíše vzhled pracovníka a v profesní
činnosti tato pravidla dodržuje
-rozdělí inventář dle druhů
-vyjmenuje jednotlivé druhy inventáře
-charakterizuje jednotlivé skupiny inventáře
-vhodně vybírá inventář dle ukázek
- popíše činnosti při přípravě restaurace na
provoz
-popíše způsoby prostírání ubrusů a tvarování
ubrousků
-menu
8. Systémy a způsoby obsluhy
-francouzský
-vrchního číšníka
-rajonový
-restaurační zp.
-kavárenský zp.
-slavnostní zp.
9. Nápoje
-členění
-způsoby podávání
10. Obsluha při zvláštních příležitostech
-banket
-raut
-recepce
-koktejl
11. Snídaně a zvláštní druhy stravování
-jednoduchá snídaně
-složitá snídaně
-etážový servis
12. Hygiena, estetika, bezpečnost práce
-hygiena a bezpečnost práce
-protipožární předpisy
-pracovní oblečení
-vzhled pracovníka
13. Inventář na úseku obsluhy
-rozdělení
-MSI
-VSI
-stolový a sedací
-pomocné stoly a vozíky
-pomocný inventář
14. Příprava provozu
-příprava restaurace na provoz
-prostírání ubrusů a ubrousků
6
2
6
6
8
6
6
163
Název vyučovacího předmětu
Odbor vzdělání
Forma vzdělání
Celkový počet vyuč. hodin za studium
Platnost
Průvodcovství
65-42-M/02 Cestovní ruch
čtyřleté denní studium
182
od 1. 9. 2009
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb po stránce
teoretické i praktické. Připravuje žáky na poskytování průvodcovských služeb při procházkách městy,
návštěvách kulturněhistorických objektů, při poznávacích zájezdech a technických doprovodech zájezdů.
Charakteristika učiva
Předmět je zaměřen na metodiku průvodcovské činnosti, na její hlavní pravidla s důrazem na
psychologicko-pedagogické aspekty práce průvodce. Zabývá se současným řízením a organizací
průvodcovských služeb u nás. Studenti se seznámí s jednotlivými druhy průvodcovských služeb, zásadami
přípravy průvodce na akci, s povinnostmi průvodce během akce a po ní. Důraz je kladen na přípravu
výkladu a zpracování dostupných informací.
Předmět Průvodcovství je zařazen do 3. ročníku po 2 h týdně a do 4. ročníku studia po 4 hodinách
týdně.
Pojetí výuky
Výuka probíhá následujícími formami:
- skupinové vyučování
- praktická průvodcovská cvičení ve třídě i v terénu – prohlídky měst, památek
- řešení modelových situací v průběhu zájezdu
- využívání informačních a komunikačních technologií
- hry a soutěže
- projektové vyučování
- individuální a skupinové konzultace žáků s vyučujícím při tvorbě žákovských projektů
- další aktivizující metody a formy výuky
- součástí metod výuky je samostatné studium odborné literatury, získávání dovedností a návyků,
vyhledávání a účelné zpracování informací z odborné literatury, tisku
- odborné exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
- písemné testování dílčích schopností a dovedností
- průběžné ověřování ústní individuální prezentace žáků
- samostatná prezentace zvolené problematiky
- projektová práce.
Mezipředmětové vztahy
V rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje s předmětem Technika cestovního ruchu, Ekonomika
cestovního ruchu, Dějiny kultury, Zeměpis cestovního ruchu, Právní nauka, Občanská nauka, Informační a
komunikační technologie, Aplikovaná psychologie, Český jazyk a literatura.
Přínos předmětu Průvodcovství k rozvoji kompetencí absolventa
Z klíčových kompetencí předmět směřuje k tomu, aby žáci
- měli pozitivní vztah k dalšímu vzdělávání,
164
-
využívali při studiu i v dalším profesním životě různé informační zdroje,
naučili se získané poznatky dávat do souvislostí,
souvisle a srozumitelně formulovali své myšlenky,
vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování,
vytvořili si odpovědný přístup ke svému budoucímu uplatnění,
aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás i ve světě.
Z odborných kompetencí předmět směřuje k tomu, aby žáci
- uměli zabezpečit a organizovat odborné průvodcovské služby v cestovním ruchu,
- se orientovali v obchodně-podnikatelských aktivitách subjektů cestovního ruchu,
- využívali informační technologie při vyhledávání a poskytování informací ve službách
cestovního ruchu,
- usilovali o nejvyšší kvalitu své práce, znali její společenský význam a užitečnost,
- dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
- znali základní dějinné etapy vývoje našeho státu,
- měli přehled o kulturněhistorickém a přírodním bohatství České republiky.
Předmětem se prolínají průřezová témata
- Člověk a svět práce,
- Občan v demokratické společnosti,
- Člověk a životní prostředí,
- Informační a komunikační technologie.
165
Průvodcovství - 3. ročník – 66 h
Výsledky vzdělávání a kompetence
Tematické celky
- charakterizuje osobnost průvodce a požadavky
na jeho činnost
- rozumí společenskému a ekonomickému významu
cestovního ruchu
- disponuje slovní, asociační, vyjadřovací
a myšlenkovou pohotovostí
- má přehled o vývoji průvodcovství v České
republice
- ovládá formy spolupráce s cestovními kancelářemi
a dalšími subjekty
- rozlišuje základní typy průvodcovských služeb
(doprovod při zájezdech, delegát v destinaci,
animátor v ubytovacích zařízeních atd.)
- ovládá způsoby provádění průvodcovské činnosti
- zná právní úpravu průvodcovské činnosti,
podnikání jako průvodce CR
- umí zdanit příjem průvodce, platit sociální
a zdravotní pojištění, cestovní náhrady v tuzemsku
a v zahraničí
- dokáže zvládnout přidělený zájezd, sestavit
informační minimum, fotografickou a
chronologickou přípravu zájezdu, itinerář a
připravit průvodcovský výklad a poskytnout ho v
českém (případně cizím) jazyce
1. Význam a vývoj průvodcovské činnosti
v rámci služeb cestovního ruchu
8h
2. Základní typy průvodcovských služeb
8h
3. Podmínky pro provozování
průvodcovské činnosti
10 h
4. Náplň práce průvodce, jeho povinnosti
při přípravě na zájezd, během zájezdu,
po skončení zájezdu - první část 20 h
- dovede aplikovat geografické, historické a
uměleckohistorické znalosti při průvodcovské
činnosti
- dokáže převzít zájezd
- určí charakteristické znaky jednotlivých slohových 5. Uměleckohistorická období
(architektonických) období a časově je vymezí
- románské umění
- gotika
- renesance
- baroko
- klasicismus a empír
- architektura 19. století
- architektura 20. století
20 h
166
Průvodcovství - 4. ročník - 116 h
- ví, jaké jsou povinnosti průvodce při
autobusovém, vlakovém, leteckém a lodním
zájezdu
- ozřejmí, jaké jsou povinnosti při ubytování a
stravování skupiny
- zná povinnosti při přechodu hranic
- dovede vyúčtovat a zhodnotit zájezd z pohledu
průvodce
- zná osobní vybavení průvodce a vedení
dokumentace
- získá teoretické a praktické znalosti nutné
k vyřešení mimořádných situací v průběhu
zájezdu, např. změna programu zájezdu, neúčast
na zájezdu, modelové situace v ubytování a
stravování skupiny, mimořádné situace cestovního
ruchu, řešení pojistných událostí v cestovním
ruchu atd.
- podává informace, vysvětluje, zná systém
naslouchání
- ovládá společenský protokol
- ovládá verbální a nonverbální komunikaci
- zná etické a psychologické aspekty průvodcovské
činnosti
- zvládá jednání průvodce v různých situacích i
s klienty různých národností
- orientuje se v problematice cestovních dokladů,
víz, celního řízení a jiné dokumentace v rámci
přechodu hranic
- má přehled o cestovním pojištění a peněžních
službách
- zná zdravotní zásady
- je schopen pracovat s kartografickými a
informačními materiály
- orientuje se v historii Prahy a českých zemí
- zná specifika a zajímavosti jednotlivých
historických částí
- Staré Město
- Nové Město
- Josefov
- Vyšehrad
- Pražský hrad
- Hradčany
- Malá Strana
- Velká Praha
- připraví vycházky a exkurze
- má přehled o dalších zajímavých místech České
republiky, zejména těch, co jsou na seznamu
1. Náplň práce průvodce, jeho povinnosti
při přípravě na zájezd, během zájezdu,
po skončení zájezdu – druhá část 20 h
2. Povinnosti průvodce při mimořádných
8h
situacích v průběhu zájezdu
3. Zásady chování a komunikace
průvodce s klienty a partnery
8h
4. Administrativní a materiálně-technické zabezpečení akcí CR
20 h
5. Praha
40 h
6. Další památky UNESCO a jiné
zajímavosti České republiky
20 h
167
UNESCO
- střední a východní Čechy (Kutná Hora, Litomyšl)
- jižní Čechy (Český Krumlov, Holašovice)
- Vysočina (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou)
- jižní Morava (Brno, Lednicko-valtický areál)
- střední a východní Morava (Olomouc, Kroměříž)
168
Personální zajištění výuky
Všeobecně vzdělávací předměty
Výuku všeobecně vzdělávacích předmětů zajišťuje celkem 19 vyučujících z toho výuku cizích jazyků 10
pedagogů (3 rodilí mluvčí).
Odborné předměty
Odborné předměty vyučuje 11 pedagogů.
Z celkového počtu 311 vyučovacích týdenních hodin odučí 272 (87,5%) hodin interní učitelé.
Prostorová kapacita školy
Výuka probíhá v odděleném traktu budovy Základní školy v Pertoldově ulici v Praze Modřanech.
K dispozici je 10 učeben.
Objekt byl projektován, zbudován pro potřeby výuky, podle posouzení hygienika je plně způsobilý.
Materiální vybavení školy
učební pomůcky:
39 ks
- výpočetní technika
Pracovní stanice určené pro výuku produktů Microsoft Windows Office a pro moderní způsoby
komunikace.
- videorekordéry a televizní přijímače
8 ks
20 ks
- magnetofonové přehrávače
- diaprojektory
2 ks
- kopírky 2 ks
- odborná knihovna
1250 ks

Podobné dokumenty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert Belgie uzavřela smlouvu o volném obchodu s Francií (po r.1860) a dohodla se na 5% clu na dovoz strojů z Francie. Dotkla se tato smlouva nějakým způsobem zahraničního obchodu VB?

Více

Программа IRFC 2009

Программа IRFC 2009 Tranzitní přeprava kontejnerových vlaků přes Mongolsko Perspektiva multimodální přepravy ve směru Evropa-Asie-Evropa Tranzitní možnosti Kazašské železnice Rozvoj tranzitní dopravy na Uzbecké železn...

Více