Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Komentáře

Transkript

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Strana:
1/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Os. číslo:
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
D13113
PHAMOVÁ Thanh Mai
Všeobecná sestra (VS)
Management ošetřování dekubitů
Dokončená práce zatím bez pokusu o obhajobu
Datum zadání:
Plánované datum odevzdání:
Datum odevzdání:
30.04.2015
28.04.2016
25.04.2016
Údaje o kvalifikační práci
1. Hlavní téma:
Management ošetřování dekubitů
2. Hlavní téma v angličtině:
Management of nursing care for patients with pressure ulcers
3. Název dle studenta:
Management ošetřování dekubitů
4. Název dle studenta v angličtině:
Management of nursing care for patients with pressure ulcers
5. Souběžný název:
6. Podnázev:
7. Anotace (krátký popis práce):
Tématem mé bakalářské práce je Management ošetřování dekubitů. Hlavním cílem je popsání ošetřovatelského procesu u
pacientek s dekubity.
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části: na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní poznatky
týkající se problematiky dekubitů. V praktické části jsem si stanovila hlavní cíl a čtyři dílčí cíle. Pro zpracování praktické části
bakalářské práce jsem si vybrala metodu kvalitativního výzkumu ve formě kazuistik. V kazuistikách popisuji jednotlivé klinické
případy doplněné fotodokumentací dekubitů. Zkoumaný soubor tvoří tři pacientky staršího věku, u kterých vznikly dekubity v
průběhu hospitalizace. Výsledky výzkumu jsem pro lepší přehlednost uvedla do jednotlivých tabulek a v závěru jsem uvedla
doporučení pro praxi.
K realizaci výzkumu jsem si vybrala Oddělení následné péče
Ryjice - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Výzkum probíhal v červenci a srpnu 2015.
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
Dekubitus, prevence dekubitů, hodnotící škály, klasifikace, léčba dekubitů, management dekubitů
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
My thesis is about Management of nursing care for patients with pressure ulcers. The main objective is to describe the nursing
process of patients
with pressure ulcers.
This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains basic knowledge about the isuue of
pressure ulcers. In the practical part, I have determined the main object and four sub-objects. I have chosen the method of
qualitative reserch in the form of case studies for the practical part. Cases describe individual clinical cases with a photo
documentation of pressure ulcers. The research consists of three elderly patients who were affected by pressure ulcers during their
hospitalization. I organised results of the research into their individual table for better lucidity and added recommendations for
practice at the end of my thesis.
For implementation of the research, I chose the Department of subsequent care
at Ryjice - Masarykova nemocnice in Ústí nad Labem, o. z. The research was conducted in July and August 2015.
10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou):
Pressure ulcer, prevention of pressure ulcers, evaluation scales, classification, treatment of pressure ulcers, management of pressure
ulcers
11. Přílohy volně vložené:
12. Přílohy vázané v práci:
13. Rozsah práce:
ilustrace, tabulky
73 s. + 12 s. příloh
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 21:33
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Strana:
2/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Os. číslo:
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
14. Jazyk práce:
D13113
PHAMOVÁ Thanh Mai
Všeobecná sestra (VS)
Management ošetřování dekubitů
Dokončená práce zatím bez pokusu o obhajobu
Datum zadání:
Plánované datum odevzdání:
Datum odevzdání:
30.04.2015
28.04.2016
25.04.2016
CZ
15. Záznam průběhu obhajoby:
16. Zásady pro vypracování:
1. Studium domácích a zahraničních zdrojů, tvorba rešerší
2. Seznámit se se stavem zkoumané problematiky
3. Vymezení výzkumných otázek (hlavní cíl, úkoly práce a stanovení hypotéz)
4. Prostudování metodických východisek a zvolení vhodné metodiky
5. Zpracování teoretické části
6. Sběr a zpracování dat
7. Analýza výsledků
8. Diskuze, komparace výsledků s domácími a zahraničními výzkumy
9. Závěr, doporučení pro praxi
17. Seznam doporučené literatury:
GIAQUINTO-CILLIERS, M. G. C. a J. KOTZÉ. Pressure ulcers: surgical intervention. Wound Healing Southern Africa [online].
2014, vol. 7, issue 2, s. 45-52 [cit. 2015-04-22]. Dostupné z:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=100147771&scope=site
KOUŘILOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 76 s. Sestra (Grada). ISBN 978-8024726-823.
NEILSON, Julie, Liz AVITAL, Jane WILLOCK a Nigel BROAD. Using a national guideline to prevent and manage pressure
ulcers. Nursing Management - UK [online]. 2014, roč. 21, č. 2, s. 18-21 [cit. 2015-04-22]. Dostupné z:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=95828945&scope=site
POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 191 s., 8 s. obr. příl.
Sestra (Grada). ISBN 978-802-4733-715.
STRYJA, Jan. Repetitorium hojení ran. Semily: Geum, 2008, 199 s. ISBN 978-808-6256-603.
18. Osoby VŠKP:
Vedoucí: Libešová Lucie, Mgr.
Oponent: Maniaková Daša, Mgr.
Elektronická forma kvalifikační práce
Název souboru Bakalářská práce-Management ošetřování dekubitů.pdf (3693 KB)
Název souboru Bakalářská práce-Management ošetřování dekubitů.pdf (3693 KB)
Práce může být zveřejněna až po úspěšné obhajobě.
Posudky kvalifikační práce
Posudek(y) oponenta Jen pro přihlášeného uživatele
Hodnocení vedoucího Jen pro přihlášeného uživatele
Soubor s průběhem obhajoby Žádný není vložen
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 21:33

Podobné dokumenty

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o 9. Anotace v angličtině (krátký popis práce): This bachelor thesis deals with always topical issue of new trends in chronic wound healing. The thesis is divided into two parts. The theoretical part...

Více

kniha ve formátu PDF

kniha ve formátu PDF Skoro se lekla, když Doru McNealovou uviděla zblízka; vypadala jako utopenec a byla zraněná na hlavě. Pomáhala ji udržet nad hladinou, než k nim dorazil člun. "Vytáhněte ji nahoru, pospěšte si!" na...

Více

Průvodní strany a obsah periodika

Průvodní strany a obsah periodika Spiš Castle, Spišská Kapitula and Spišské Podhradie. Late 12th century – first half of the 14th century (their building development in the light of the latest research) Zipser Burg, Zipser Kapitel ...

Více

Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2015, roč. 5, č. 1

Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2015, roč. 5, č. 1 general public trusts Dr. Google more than to the experts or authorities. Vocational education, experience, knowledge, professional nursing practice are attacked with flood of information (often fa...

Více

e-SOKOL 7/2011

e-SOKOL 7/2011 Ve dnech 23.–24. listopadu 2011 na půdě univerzity obrany v  brně uspořádaly Československá obec legionářská a ministerstvo obrany Čr mezinárodní vědecké sympozium na téma “přínos armády pro vznik...

Více

Seznam osobností na Chodníku slávy v Los Angeles

Seznam osobností na Chodníku slávy v Los Angeles Boles, John MP 6530 Hollywood Blvd.  Boleslawski, Richard MP 7021 Hollywood Blvd.  Bolger, Ray MP 6788 Hollywood Blvd.  Bolger, Ray TV 6834 Hollywood Blvd.  Bolton Michael. Rec. 7018 Hollywood Blvd...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o 11. Přílohy volně vložené: 1 CD 12. Přílohy vázané v práci:

Více