Chvatěruby

Komentáře

Transkript

Chvatěruby
! " " " #$ %& '()*+,,- . & /#0$/ %&1,,*+,,- . & $ "%#" ) & $ 2 / $! $3 "# " 04 3"" 56789:; <7= > [email protected]
BCDE?F <G7 @; HA= <AIJ <G 9=6KD?J 8<L HA [email protected] NMJ OGP [email protected]=J <GO CJ HA P D8<QIH7 P87 RQIHP?6S <J TU :V G8JKD?AP? G7 H6AMJ R7 96WJ <G :6AR8L OX T VJ EJ <[email protected] NMJ O<F :8S <[email protected]
=AT9OJ <?7I D @ ?J O7?DI TL O W 8J <F <G
YZBS T87= <G D<[A 6O7IJ
\# ] [email protected]?F 69R;
^/ (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2013)
ARJI
_% %#" (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2013)
`
_% $"# (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2013)
`
a$# !2 (ČSÚ, ÚAP, 2013)
bb` H7
c!2 "2 (ÚAP, část A, jev č. 1, popř. vlastní vymezení IRI)
de Ub H7
_% / (ČSÚ, SLDB 2011)
fgY
h " 04 3""
56789:; <7= > [email protected]
`Z iA 6<D<[email protected] :6AP?VJ= G7 jJA8Aj DJ
kJ 6AP? <L [email protected] D<;
l"$ "3 (ÚAP, část A, jev č. 60)
o! "/ (ÚAP, část A, jev č. 57)
c/ / ! "/ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 57, 118)
a#2# "$# (ÚAP, část A, jev č. 58)
qJA8Aj DI TS 7 ?JIH<DI TS 6DM DT7
.# 3 (ÚAP, část A, jev č. 63)
_# (ÚAP, část A, jev č. 61)
."# (ÚAP, část A, jev č. 62)
eZ>A= <G 6J KDO
nIH67<7 @A= <GI HM=6AC X
h # #" 3 (ÚAP, část A, jev č. 44)
a#2 " 4 $ (ÚAP, část A, jev č. 45)
r4 " (ÚAP, část A, jev č. 46)
s6A?D:[email protected][email protected] S AIH67<7
r## u ',, (ÚAP, část A, jev č. 50)
_ "2 # u ',, (vypočteno)
y$ z/ # u ',, (ÚAP, část A, jev č. 51)
_ "2 $ z2 # u ',, (vypočteno)
| #0 2 (ÚAP, část A, jev č. 53)
_ "2 #0 2 (vypočteno)
| ly_c (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 48, 118)
r"2 2 ly_c (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 48, 118)
r#2 !"/ " # (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 118)
r#2 !"/ } # (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)
s6AR8L O; T VJEJ <[email protected] NMJ O<F :8S <[email protected] =AT9OJ <?7I D
<BsAB~P [email protected] D?J 8<S :8AIH7 M7P7H9CJ =A MS :[email protected]@L HA NMJ OG ~ `YY
<BsABBP [email protected] D?J 8<S :8AIH7 M7P7H9CJ =A NMJ [email protected] 8SE? <G :[email protected]= <F :A= @A= <GO = G8J O
PB€Am~P [email protected] F <L NMJ OGM7P7H9CJ =A [email protected] <GM<; MS :[email protected]@L HA NMJ OG ~ `YY
PB€AB~P [email protected] F <L NMJ OGM7P7H9CJ =A MS :[email protected]@ L HA NMJ OG ~ `YY
PB€ABBP [email protected] <L NMJ OGM7P7H9CJ =A NMJ [email protected] 8SE? <G :[email protected]= <F :A= @A= <GO = G8J O
m kn
kp
kp
kp
kp
kp
kp
kp
kp
m kn
m kn
v Udw x
m kn
`Ug{ x
m kn
df U`e x
kp
kp
kp
kp
b Z i;j DJ <7 [email protected]? <GHA :6AP?VJ= G
i;j DJ <7 [email protected]= 9E G7 J TA8Aj DI TL MS?FKJ
h" " 0 $ 0 $ " 3 (ČHMÚ, tabelární přehled, 2011)
m kn
.# "#$‚ B HA 6EJ <S IJ [email protected] [email protected]?7 [email protected]= 9E [email protected] =J O T DODP <GO 8DOD? XO :6A AIH67<[email protected] Gƒ4 "4 „
. # %02 0 (geoportál, www.cenia.cz)
kp
. $… $ #2 (ÚAP, část A, jev č. 64)
m kn
†‚ B HA 6EJ <GAR;? <L HA :6AP?VJ = GARIJ @MH8J=J O T OAK <Q O <[email protected] <GO :[email protected] XOP?7 6QIHJ TA8Aj DI TQIHMS?FK Gƒ4 "4 „
‡D<[email protected] L M=6ACJ M<JWDE?F <G
o# / " " $ $ %02 0 "2 $" (ÚAP, část A, kp
jev č. 88, 89)
. ˆ& 4/ $ $ %02 0 "2 (ÚAP, část A, jev č. 90)
‰%Š $ $ "2 (ÚAP, část A, jev č. 94, 95)
f ZnIH67<7 :V G6A=;U T67CD<; 7 :7OS?J T
nIH67<7 :V G6A=;
kp
kp
\# $/ (ÚAP, část A, jev č. 25)
a#2 $ " (ÚAP, část A, jev č. 26)
"$/ ! $/ \y^
y +,,, (ÚAP, část A, jev č. 34)
_% " \y^
y +,,, (ÚAP, část A, jev č. 35)
_4 (ÚAP, část A, jev č. 27)
_4 #$/ (ÚAP, část A, jev č. 29, 31)
_4 2 #2 / (ÚAP, část A, jev č. 24)
_# "/ (ÚAP, část A, jev č. 32)
l$/ !"$/ #02 #2! 3 " % 3 (ÚAP, část A, jev č. 36)
MJ O<GP;P?L O J TA8Aj DI TL P?7RD8D?;
\…# (ÚAP, část A, jev č. 21)
\…#$/ (ÚAP, část A, jev č. 21)
…# (ÚAP, část A, jev č. 21)
…#$/ (ÚAP, část A, jev č. 21)
l$# (ÚAP, část A, jev č. 21)
l$#$/ (ÚAP, část A, jev č. 21)
nIH67<7 T67CD<;
_4 $/ (ÚAP, část A, jev č. 30)
.# "#$‚ [email protected]? <G :V G6A= <G :6AP?VJ= G =7<L J DP?J <IG :V G6A= <GHA :7 6T9ƒ4 "4 „
†‚ n OJMJ <G HAP:A=SVPTL HA [email protected] NMJ [email protected] =J O TJ DP?J <I D :V G6A= <GHA :7 6T9ƒ"#4"$! „
#$ z/
(ÚAP, část A, jev č. 7)
c! $ $/ …" (ÚAP, část A, jev č. 22)
nIH67<7 :7OS?J T
_#$/ \ .ah (ÚAP, část A, jev č. 10)
_#$# z (ÚAP, část A, ev č. 5, 6)
\ #$ #$/ (ÚAP, část A, jev č. 9)
\ $ #$/ (ÚAP, část A, jev č. 8)
s6AR8L O; T VJEJ <[email protected] NMJ O<F :8S <[email protected] =AT9OJ <?7I D
<BsA ‡]P [email protected] D?J 8<S :8AIH7 M7P7H9CJ =A 8A TS 8<GHA RDAIJ <?67
<BsA ‡5P [email protected] D?J 8<S :8AIH7 M7P7H9CJ =A 8A TS 8<GHA RDA TA 6D=A 69
<BsA ssP [email protected] D?J 8<S :8AIH7 M7P7H9CJ =A :V G6A= <GHA :7 6T9
d ZBJ OF=F 8P TQ :X= <G [A<= 7 :AMJ OT; 96WJ <L T :8<F <G [ 9<TIG 8JP7
D87 <IJ :8AIH :A= 8J a$# !2 (ČSÚ, ÚAP, 2011)
r22"$# 3 $ (ČSÚ, ÚAP, 2011)
h# 3 (ČSÚ, ÚAP, 2011)
a (ČSÚ, ÚAP, 2011)
c (ČSÚ, ÚAP, 2011)
r/ (ČSÚ, ÚAP, 2011)
h "/ (ČSÚ, ÚAP, 2011)
^ "/ (ČSÚ, ÚAP, 2011)
l" 3 (ČSÚ, ÚAP, 2011)
c / (ČSÚ, ÚAP, 2011)
r"2 / (ČSÚ, ÚAP, 2011)
h" / (ČSÚ, ÚAP, 2011)
D87 <IJ :A= 8J AIH67<; :X= <GHA [A<= 9
_ ˆ& 4/ / $ !2/ 22"$ 3/ (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41)
_ ˆˆ& 4/ / $ !2/ 22"$ 3/ (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41)
_ ˆˆˆ& 4/ / $ !2/ 22"$ 3/ (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41)
_ ˆc& 4/ / $ !2/ 22"$ 3/ (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41)
_ c& 4/ / $ !2/ 22"$ 3/ (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41)
_ $3 %! $ 2 $ " $ !24 (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37, 38, 39)
pTA8Aj DI TS P?7RD8D?7
$… $ "/
(ČSÚ, ÚAP, 2013)
.# "#$‚ kGM TS [email protected] t TAJ[DI DJ <? 9J TA8Aj DI TL P?7RD8D?; ƒ4 "4 „
s6AR8L O; T VJEJ <[email protected] NMJ O<F :8S <[email protected] =AT9OJ <?7I D
<BsA `P [email protected] D?J 8<S :8AIH7 M7P7H9CJ =A MJ OF=F 8P TL :X=; Z?V G=; AIH67<;
<BsAe P [email protected] D?J 8<S :8AIH7 M7P7H9CJ =A MJ OF=F 8P TL :X=; Z?V G=; AIH67<;
gZ>JVJC <S =A:[email protected] <G7 ?JIH<DI TS D<[67P?69T? 967
D8<DW <G =A:[email protected]
kp
kp
kp
kp
kp
kp
kp
kp
kp
kp
m kn
kp
kp
m kn
m kn
m kn
kp
kp
kp
kp
kp
m kn
bb` H7
eeg H7 g{ Ubx $ !2/ `{v H7 {e Uvx $ !2/ &3/
Y H7 Yx $ !2/ &3/
Y H7 Yx $ !2/ &3/
`` H7 f Uwx $ !2/ &3/
eY H7 { U{x $ !2/ &3/
{ H7 b Udx $ !2/ &3/
`Y H7 bx $ !2/ `` H7 b Ubx $ !2/ `Y H7 bx $ !2/ vb H7 ee U`x $ !2/ `Y Ug x
`Y U{ x
Yx
db Ud x
ed U` x
b U` x
Y Uee
. # / " " $" (ÚAP, část A, jev č. 88, 89)
m kn
.# "#$‚ >Q RA 6<L =A:[email protected] <G <7:ACJ <[email protected]=J O T R8GM TAP?D PCJM= 9M =S 8<DIJ <J RA 6;IH8AP? <GP D8<DIJ ƒ"#4"$! „
c/! $ # / " " (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 88, 89, 117)
kp
. ˆ& 4/ (ÚAP, část A, jev č. 90)
kp
kp
c/! $ " ˆ& 4/ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 90, 117)
. ˆˆ& 4/ (ÚAP, část A, jev č. 91)
m kn
c/! $ " ˆˆ& 4/ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117)
m kn
_4" ‚ B 8J :EJ <G [email protected]?; AR;? <L HA :6AP?VJ= [email protected]=J O TJ MOF <F [email protected] <GP D8<DIJ Z?V G=; ƒ4 "4 „
J 8J M<DW <G =A:[email protected]
‰%Š (ÚAP, část A, jev č. 94, 95)
m kn
_4" ‚ [email protected] @ Q6AR; 7 [email protected] <[email protected]=J O TJ DP?J <I DKJ 8JM<DW <G ?67?F ƒ"#4"$! „
‰% " "#$/ (ÚAP, část A, jev č. 94, 95)
m kn
K
W
„
.# "#$‚ p DP?J <IJ J 8J M<D <GP?7<DIJ <J RA [email protected] T; ƒ"" / c/! $ %Š (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 94, 95, 117)
kp
c/! $ /"$/ "Š (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 96, 118)
kp
‡J ?JITS =A:[email protected]
l02 (ÚAP, část A, jev č. 102, 103)
kp
kp
c/# 02 (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 102, 103, 117)
>A= <G =A:6[email protected]
\#$ 4" $" (ÚAP, část A, jev č. 104)
kp
c/# #$ 4" " 4$02 (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 117, 118)
kp
c/! $ " (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118)
m kn
"/ /! 4 $" "2 (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118)
m kn
†‚ n OJMJ <G NMJ O<GHA [email protected] @MH8J=J O TJ DP?J <I D TA 6D=A [email protected]= <GIJP?; ƒ"#4"$! „
JIH<DI TS D<[67P?69T? 967
c4! (ÚAP, část A, jev č. 68)
m kn
c4# $ (ÚAP, část A, jev č. 70)
kp
kp
c" " # % " (ÚAP, část A, jev č. 69)
.# "#$‚ B HA 6EJ <S [email protected]?7 H;j DJ <; :6AP?VJ = [email protected]=J O T7RPJ <I DWDP? G6<; A= :7= <GI [email protected]= ƒ4 "4 „
_/$ (ÚAP, část A, jev č. 75)
kp
.# "#$‚ B HA 6EJ <S [email protected]?7 [email protected]= 9E [email protected] =J O T7RPJ <I D :8; <A[DT7IJ ƒ4 "4 „
c/# 4# " / c^l (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 74, 117)
kp
c/! $ cc^l / (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 75, 117)
kp
c/! $ c^l / (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 75, 117)
m kn
kp
c/# '', $c (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 72, 117)
c/! $ cc\ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 73, 117)
m kn
c/! $ #$ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 76, 77, 117)
m kn
s6AR8L O; T VJEJ <[email protected] NMJ O<F :8S <[email protected] =AT9OJ <?7I D
<e ‡5P 5A 6D=A 6 P D8<DIJ Z?V G=; TVDK 9CJ 8A TS 8<G RDA TA 6D=A 6
<e ‡]P 5A 6D=A 6 P D8<DIJ Z?V G=; :6AIHSMG 8A TS 8<GO RDAIJ <?6J O
<e B~P 5A 6D=A 6 P D8<DIJ Z?V G=; :6AIHSMGMS :[email protected]@Q O NMJ OGO ~ `YY
<p> B€P 5A 6D=A 6 @J=J <G >> k :[email protected] <Q O NMJ OGO
<> B€P 5A 6D=A 6>> ‡ <J RA > ‡ :8; <[email protected]= 9 :[email protected] <Q O NMJ OGO
<e Bs< 5A 6D=A 6 P D8<DIJ Z?V G=; CJ @ TA<[ 8DT? 9PJ [email protected] D?J 8<A9 :8AIHA9
<p> Bs< 5A 6D=A 6 @J =J <G >> kCJ @ TA<[ 8DT? 9PJ [email protected] D?J 8<A9 :8AIHA9
<> Bs< 5A 6D=A 6>> ‡ <J RA > ‡ :8; <[email protected]= 9 CJ @ TA<[ 8DT? 9PJ [email protected] D?J 8<A9 :8AIHA9
PeBpP D8<DIJ Z?V G=; [email protected] [email protected] TVDK 9CJ KJ 8JM<DW <G ?67
v Z AI DA=J OAj 67[DI TL :A= OG<T;
D87 <IJ AR;@7?J 8
_% / ' ' (ČSÚ, SLDB 1991)
_% / +,, ' (ČSÚ, SLDB 2001)
_% / +,,+ (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +,,) (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +,, (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +,,1 (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +,,- (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +,, (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +,,( (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +,, (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +, ', (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +, '' (ČSÚ, průběžná evidence)
bbe
fed
feb
fbb
fff
fbv
ffg
fb{
fdg
fdv
fge
fgY
_% / +, '' (ČSÚ, SLDB 2011)
_% / +, '+ (ČSÚ, průběžná evidence)
_% / +, ') (ČSÚ, průběžná evidence)
#$# 2 % / +, '' +, ')
(ČSÚ, průběžná evidence)
o# 2 % / +,,) +, ') (ČSÚ, průběžná evidence)
.# "#$‚ sV GM <[email protected] = 8A 9HA=ARQ @[email protected] :AW? 9AR;@7?J 8ƒ"" / „
_% / +, ') (aktuální stav)
_4$#! % / +,+( (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)
c%" # +, ', (ČSÚ, volební statistika)
.# "#$‚ kGM TS @A8J R<G NW7P? ƒ"" / „
>F [email protected] S P?69T? 967
_ 2 2$ ' 0 (ČSÚ, SLDB 2011)
_ "3 2$ -1 /00 (ČSÚ, SLDB 2011)
ˆ "#4 (poměr počtu seniorů a dětí)
_4 2 # h
_ "4 $ +,,1 +,, (ČSÚ, výpočet IRI)
{Z ;= 8J <G
D87 <IJ R; = 8J <D
_% /! /3 (ČSÚ, SLDB 1991)
_% /! /3 (ČSÚ, SLDB 2001)
_% /! /3 (ČSÚ, SLDB 2011)
_32# 2" /3 (vypočteno)
_% /3 " (ČSÚ, SLDB 2011)
_% /3 ! (ČSÚ, SLDB 2001)
_ /3 " (vypočteno)
.# "#$‚ >;PATQ :A= G8 R;? [email protected] @ 87P? <GI H =AOJIHƒ"" / „
_ /3 ! (vypočteno)
_ /! /3 (vypočteno)
.# "#$‚ >;PATQ :A= G8 <JAR;= 8J <QIH R; ? Xƒ"" / „
\ // $% +,, ' +, ') (ČSÚ, stavebnictví)
_% ! /3 ',,, / %2 (vypočteno)
.# "#$‚ >;PATS D<?J <M D?7 R;[email protected] L @[email protected] R; ƒ"" / „
iA= <[email protected] @M?7H;
"2 /$ # (IRI, KISEB, 2013)
^ / "0 /3 (IRI, KISEB, 2013)
s6Aj<M7 R;= 8J <G =A 6AT9 eYe{
_4$## % /3 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)
_4$#! /3 $ (vypočteno, kalkulačka URBANKA)
_4$#! % $" 2" /3 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)
_ ! /3 "! # (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)
_ ! /3 ! (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)
_32# $" $ (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)
_ !0 $" $ "$ 0 $%2 ! (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky
d`d
dYb
dYg
`Y x
`g Uw x
dYg
dgb
fv Uvw x
`g Uf x
`f U{ x
wY Uf x
vY
`e `
`gb
`{d
e Uvd AR;@7?J 8 R; ?
`vw
Y
wg U{ x
Yx
eY Ug x
ed
d U{
A= vd =A {w Uw 5W O OFPGI
A= wYY =A `eww ?DP Z 5W
Y Ued x
v R;? X
Y Udv x
{Y x
wY x
`Yee O
eY x
_ $" $ / / 2 $" $ ! 3 (předpoklad IRI, vstupní údaj
URBANKA)
eY x
kalkulačky URBANKA)
eY x
fY R;? X
f Ubd H7
"" $3 (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)
a$# 4 ! /3 (vypočteno, kalkulačka URBANKA)
_4 ! "! / (vypočteno, kalkulačka URBANKA)
n RW7<PTS @; [email protected] <AP?
4"$# 0$ (ORP)
r#$0$ (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011, ORP)
.# "#$‚ p DP?J <IJ MS T87= <G E TA8; ƒ"" / „
.4 /00 /"$# 0$ (ORP)
r $ 4 (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011)
.# "#$‚ p DP?J <IJ [email protected]? <DI TL HA M7V GMJ <Gƒ"" / „
o3 " %"$ " "/ (ORP)
MJ O<G :8S <
_! # #$ %& '()*+,,- . & (ORP, 2014)
.# "#$‚ n RJI OS :87? <Q NMJ O<G :8S < = 8J MS TA<7 WZ `{b eYYg RZ ƒ"#4"$! „
r" / / (ÚAP, část A, jev č. 117)
"2" "! / (doplňuje obec)
m kn
m kn
kp
m kn
kp
m kn
b Ufd H7
Yx
o" / / (vypočteno)
b Ufd H7
$# 2 4/ / (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA)
wf Ub x
.# "#$‚ [email protected] D?J 8<QIH :8AIH :6A R; = 8J <GA= :[email protected] G=7C GI G :6Aj<MJ @[email protected] :AW? 9AR;@7?J 8ƒ"" / „
_ / %"$ / " $ (ÚAP, část A, jev č. 3)
`Ude H7
r" / %"$ / " $ (ÚAP, část A, jev č. 117)
Y U`v H7
"2" "! %"$ / (doplňuje obec)
Yx
o" / %"$ / (vypočteno)
Y U`v H7
_2 " $! %"$ / (porovnání se stavem)
``Ue x
wZ J T6J7IJ 7 [email protected] <G 69IH
€R;[email protected] T7:7I D?;
_% $ / ! $ (ČSÚ, SLDB 1991, odborný odhad IRI)
`g
_ $ / ! $ % /! /3 (vypočteno)
{ Ug x
_% 3$ / 4 (ČSÚ, hromadná ubytovací zařízení v ČR, šetření IRI)
Y
_% 3$ / 4 ',,, /& (vypočteno)
Y
J T6J7W <G7 ? 96DP?DI TQ :A?J <I DS 8
l#}"$# " (ÚAP, část A, jev č. 56)
kp
y $ $ "/ "/ (ÚAP, část A, jev č. 14)
m kn
†" $/ ! "/ "/ (ÚAP, část A, jev č. 13)
m kn
c! " / (ÚAP, část A, jev č. 15)
m kn
" $ /
(ÚAP, část A, jev č. 11)
m kn
c! /$ / (ÚAP, část A, jev č. 20)
m kn
" !! #" (ÚAP, část A, jev č. 19)
m kn
ˆ $% " $ # (předchozích šest jevů - celkem v obci)
g
.# "#$‚ >;PATQ ? 96DP?DI TQ 7 6J T6J7W <G :A?J <I DS 8ƒ"#4"$! „
MJ O<G :8S <
_ / " $ (ÚAP, část A, jev č. 3)
`Ue{ H7
r" / " $ (ÚAP, část A, jev č. 117)
Y Ueg H7
Yx
"2" "! " $ (doplňuje obec)
o" / " $ (vypočteno)
Y Ueg H7
_2 " $! " $ (porovnání se stavem)
eY Ub` x
_4" ‚ >; 9KD? [email protected]; OJMJ <QIH :8AIH :6A P:A 6? 7 6J T6J7I D T [email protected] P:A8JWJ <[email protected] GAR;@7?J 8ƒ"" / „
<[67P?69T? 96<G :A= OG<T; 6J T6J7IJ
a/$"/ (ÚAP, část A, jev č. 106)
m kn
$% 4"/ 4"02 (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI)
kp
l$/ (ÚAP, část A, jev č. 98)
kp
kp
c/! $ $ (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)
.$/ (ÚAP, část A, jev č. 3, 115, šetření IRI)
kp
kp
c/# "$ (ÚAP, část A, jev č. 117, 118)
c / $ $# (šetření IRI, doplňuje obec)
kp
02 kp
(šetření IRI, doplňuje obec)
`YZ iAP:A=SVPTL :A= OG<T;
B7OFP? <7<AP? 7 @M=F 8S <G
_% $ $/ $ / (ČSÚ, SLDB 2011)
edg
_ $ $/ $ / (vypočteno)
fw Uv x
_ 2"! " (ČSU, 2014)
b U{ x
.# "#$‚ kGM TQ :A= G8 <JM7OFP? <7<[email protected] ARI D ƒ"#4"$! „
_ 2"! " $… (ČSU, 2014)
g U` x
_ / " /"$0$"$! 2# (ČSÚ, SLDB 2011)
`Y Ub x
.# "#$‚ >;PATQ :A= G8AR;@7?J 8P @;PATAE TA8P TQ O @M=F 8S <GO C7TA :VJ = :AT87= HAP:A=SVPTL HA [email protected] ƒ"#4"$! „
_ / " #$ 2# (ČSÚ, SLDB 2011)
`v Ug x
MJ O<G :A= OG<T;
"
(ÚAP, část A, jev č. 4)
m kn
_4" ‚ >; 9KD? G :8AIH R6A <[DJ 8=P :6A [email protected] J TA<AODI [email protected] D? ƒ"#4"$! „
†‚ B HA 6EJ <GAR;? <L HA :6AP?VJ = [email protected] =J O TJ DP?J <I D :8AIH R6A <[DJ 8= ƒ4 "4 „
h " # /! " (ÚAP, část A, jev č. 88, 89, 90, 91)
m kn
c/# 3/" z (ÚAP, část A, jev č. 117, 118)
kp
MJ O<G :8S <
_ / !/ "$# (ÚAP, část A, jev č. 117)
e `Ufw H7
r" / !/ "$# (ÚAP, část A, jev č. 2)
bw Uvw H7
"2" "! ! (doplňuje obec)
Yx
o" / ! "$# (vypočteno)
bw Uvw H7
_2 " $! ! "$# (porovnání se stavem)
`{d Ue x
_4" ‚ >; 9KD? [email protected] D?J 8<QIH :8AIH :6A @Q6AR97 [email protected] S <G T [email protected] J TA<AODI [email protected] D? ƒ"#4"$! „
†‚ k7 69EJ <GAR; ? <L HA :6AP?VJ= GARIJ @MH8J=J O TJ :7<M D :[email protected] Q6AR; 7 [email protected] <Gƒ"#4"$! „
s6AR8L O; T VJEJ <[email protected] NMJ O<F :8S <[email protected] =AT9OJ <?7I D
P B€P 6A <[DJ 8= M7?FK 9CJ [email protected] F <L NMJ OG
BCDE?F <G7 @; HA= <AIJ <G 9=6KD?J 8<L HA [email protected] NMJ OGP [email protected]=J <GO CJ HA P D8<QIH7 P87 RQIHP?6S <J TU :V G8JKD?AP? G7 H6AMJ R
D8<L P?6S <T;
4 "4 " 4 $ ƒ4 "4 „
c! $ $" " # / " " ƒ"#4"$! „
" % " "#$/ ƒ"" / „
_4! ! ! % / ƒ"" / „
c/"$! /3 " ƒ"" / „
c/"$# / !"/ ƒ"" / „
" #$0$/ ƒ"" / „
" $ 4 ƒ"" / „
h # ! # #$ %& '()*+,,- . & ƒ"#4"$! „
" "! / …z ! % / ƒ"" / „
c/"$! " $! $% # ƒ"#4"$! „
\$! 2"! " ƒ"#4"$! „
c/"$! / " /"$0$"$! 2# $ 4$ "#4"$ ƒ"#4"$! „
87 RL P?6S <T;
r0# $# $ 0 $ " 3 ƒ4 "4 „
\$# } $ $… $ "/ ƒ4 "4 „
r0# $ /…/ "4 $ " %"/ ƒ4 "4 „
r0# $ 0 $ " /$ ƒ4 "4 „
\$# %" ƒ"" / „
c/"$! /! /3 ƒ"" / „
sV G8J KD?AP?D
r0$/ / "4 $ 22 "# " ˆˆ& 4/ ƒ4 "4 „
!/ "$# $ " %2 ƒ"#4"$! „
c/ /! " $ $ "%" / ƒ"" / „
c/ " $ $! $ ƒ"#4"$! „
c/ "! ! "$#$ $ $! $ ƒ"#4"$! „
i6AMR;
r0 / "4 $ ! … 3 "! $… $! #2 ƒ4 "4 „
h"#4"$ $ " 4 $ ƒ"#4"$! „
h $ " $ "/ ƒ"#4"$! „
r0 / "4 $ " ƒ4 "4 „
\0 / "4 $ !/ "$# ƒ"#4"$! „
>; HA= <AIJ <[email protected];@ SKJ <AP?D @M?7H9 NMJ O<GI H :A= OG<J T :6A :V GM <[email protected] [email protected] A? <G :6AP?VJ= GU :6A HAP:A=SVPTQ [email protected] 7 :6A PA9=6K <AP? P:A8J WJ <[email protected] GAR;@7?J 8 NMJ OG
sV GM <[email protected] L [email protected]? <G :6AP?VJ= G @ S H7 Y Uf
r"$ !$3
>Q6AT;
]J [email protected] Q :AWJ?
sAWJ? MGP T7<QIH
G67 MGP T7<QIH
+1
. "#$/
'
+
_4"
'
1,
sAM D? [email protected] <[email protected]; IJ 8TJ O U
d
`d
bYx
. "#$/
,
',
+
†/
,
1
[email protected] <[email protected] Q6AT; IJ 8TJ O e
U
`d
d
fYx
Příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou
*)
"$! … !$3 ƒ/„ ‚
`Y
c# /‚
f
† $ "2h|_ $ $ |y_ | ‚

iAP:A=SVPTQ [email protected] @S H7 `Uf
r"$ !$3
>Q6AT;
]J [email protected] Q :AWJ?
sAWJ? MGP T7<QIH
G67 MGP T7<QIH
. "#$/
))
'1
1
+,
_4"
)
'1
sAM D? [email protected] <[email protected]; IJ 8TJ O ed
g Ud
egx
. "#$/
,
,
1
†/
)
''
[email protected] <[email protected] Q6AT; IJ 8TJ O `b
`Ud
`ex
Příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou
*)
"$! … !$3 ƒ/„ ‚
`fw g
c# /‚
`U
|
|
|
† $ "2h _ $ $ y_ ‚
A9=6K <AP? P:A8J WJ <[email protected] GAR;@7?J 8 NMJ OG @ S H7 Y Ug
r"$ !$3
>Q6AT;
]J [email protected] Q :AWJ?
sAWJ? MGP T7<QIH
G67 MGP T7<QIH
. "#$/
'1
_4"
)
))
'
sAM D? [email protected] <[email protected]; IJ 8TJ O x
`g Ud
v+Ud
fd
++
. "#$/
†/
,
,
1
[email protected] <[email protected] Q6AT; IJ 8TJ O e
``Ud
`vx
Příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou
*)
"$! … !$3 ƒ/„ ‚
e{
c# /‚
`g U{
† $ "2h|_ $ $ |y_ | ‚
>; HA= <AIJ <[email protected];@ SKJ <AP?D
iA= <AIJ <G :A= 8J OJ?A=DI TL HA P=F 8J <G
sA= OG<T; :6A
A=;
n s T7T? 978DM7I D m s €
:V GM <[email protected] L [email protected] A? <G :6AP?VJ= G
' HAP:A=SVPTQ @[email protected]
'- (
PA9=6K <AP? P:A8J WJ <[email protected] GAR;@7?J 8 NMJ OG
57?JjA 6DJ eI
@;@SKJ <AP?
be Uf
]J [email protected] L HA= <AIJ <[email protected];@ SKJ <AP?D NMJ O<GI H :A= OG<J T <7= :6XOF 6<S
€6WJ <G :6AR8L OX T VJ EJ <[email protected] NMJ O<F :8S <[email protected] =AT9OJ <?7I D
[email protected]=; 96R7<DP?DI TL U =A:[email protected] <GU H;j DJ <DI TL UJ <@ D6A<OJ <?S 8<G7 AH6AKJ <G NMJ OG
A:[email protected] <[email protected]=;
".+ r " . ˆˆ& 4/ }2 $4 %Š
p<@ D6A<OJ <?S 8<[email protected]=;
Žádné závady nebyly nalezeny
i;j DJ <DI TL [email protected]=;
Žádné závady nebyly nalezeny
€6R7<DP?DI TL [email protected]=; 7 AH6AKJ <G NMJ OG
"*r" 2 "2 "ryu" r"2 " $ z/ # u ',,
"rru" r"2 " # u ',,
"rrr" r"2 " #0 2 >MSCJ O<L P?VJ?; MS OF 6X <7 :[email protected] =J <GMOF <@ NMJ OG
>MSCJ O<L P?VJ ?; =A:[email protected] <GHA IH7 67T?J 69
.+ r_ " ˆˆ& 4/ $$ " " >MSCJ O<L P?VJ ?; ?JIH<DI TL HA IH7 67T?J 69
c r_ cc\ $$ " " c^ r_ cc^l c^l / $$ " " >MSCJ O<L P?VJ ?; 96R7<DP?DI TL HA IH7 67T?J 69
Žádné střety nebyly nalezeny
?VJ ?; MS OF 6X <7 :[email protected] =J <GMOF <@ NMJ OGP 8DO D?; @; 9KD? G NMJ OG
?VJ ?; =A:[email protected] <GI HMS OF 6X
.+ l" " ˆˆ& 4/ $4 $#$
.+ la" " ˆˆ& 4/ # $# .+ ru" " ˆˆ& 4/ # #! u ',,
?VJ ?; MS OF 6X ?JIH<DI TL D<[67P?69T? 96;
c r" cc\ # "2! c^ r" cc^l c^l / # "2! 96R7<DP?DI TQIHMS OF 6X
r_'" r"# " 22"$ 3/ ˆ& 4/ /
r_+" r"# " 22"$ 3/ ˆˆ& 4/ /
r_la" r"# " $# r_l" r"# " $# $
r___" r"# " 4 $
r_ru" r"# " # u ',,
r_rr" r"# " #0 2 ?VJ ?;
o !"‚ +( &''&+, '
ˆ "/" \ +, '
ˆ" …# "& & & 0 # /

Podobné dokumenty