excavation is planned for aurumn 2006 (subject to Obr. 5.

Komentáře

Transkript

excavation is planned for aurumn 2006 (subject to Obr. 5.
Přehled výzkumů 17
(stáří do 2 let)' staršíh<l mláděte (starší než
5 let) a dospělélro jeclince (stáří nad 20 let). Z mamuta se clochoval.t.
kl'r.,
stoličk1., obratle' Žebr4 dlouhé kosti přec1loktí
a kosti nártu.
Zkoně se dochoval.v zttb, žebr4 fragmentt. dlouhýclr
kostí
a clvě metapodia, jejichž <1istální konec je
rrlome ný a nclzc říct.
iest]i tato metapodia slouŽila jako šídla'Ze soba se zaclrovaly
zub}'horní i spodní čelisti. obratle, Žebr4 pánev,
kosti holeně
a náftll. Z vlka poclrází lopatka' obratle a kosti
Z nosoroŽce pcluze Žebro. Sklaclba
zánárti.
kostí ukazuje, že se 1'cdná
brrď o skládku' nebo o centrální část lokality,
kanr si li<té při-
nesli části zslíÍats kr'alitním masem (oblast trupu.
Dlece
a kýt'v).
V rámci nevýrazné kllekce štípanékamcnné irldustrie
zaujme pouze strmě retllšovanéškrabac]lo (obr.
3), které je
.ryrobeno na krátkém
ťrštěprr zelenélro ra<liolaritu se zbytke
m
valounor''ého povrchu (H,2/o5)' ]'ento artefakt
s{.m charakterem odpovídá spíšeaurignacienu než
É.ravettienu a oŽirrr'je
o rnožnékontaminaci souboru z lokality auÍignac.
kÝm materiálem (cÍ. Škfdla 2oo5).
Závěrem je moŽno konstatovat, že sondáž v roce
2005
splnila svůj cíl a ocllralila zachovanou čístlokalit1., kde
bY
bylo moŽné pclkračovat v systematickém odkr1r,rr
sítlliště'
cliskusi
ČnriN (okr. Brno-venkov)
ČebínI\'. Mladý paleolit. SrdliŠtc'Povrclror1. průzkum.
Prrizkumem a ověřováním paleolitických lokalit
na
katastfu obce Čebírrse podařilo najít několik artefaktťr
v nové, dosrrd pravděpodobně neznámé poloze
QTSK
605982'9 1117 6s6'1 )' Vzhleclem k přeclcházeiícím
nálezům
(olir.a 1989) jsme lokalitr.r označili jako
Cebín IV. Nachází se
na SV ťrpatí kopce Dálka v nrístě. kde svah přechází
do
nevýraznélro spočinu (obr. 4). Nelze proto r'yloučit
ani sekundírníredepozici ze sedia mezi vrcholem Dátlq. a výclroclrrím
te me
nerrl
s
vápencovÝm lomem.
Vcdle několika třísek a zlomťt írštěpťrz křídového
rohor,.
ce (obr. 5:2-3) jsmc našli také vo<lící hranrr
materiálr-r (obr. 5:1). Nepočetný kamenný
neobsalru1.e
nenroŽná-
ze steiného
inventář pfozatlm
já<Lra
žádnétyp'l,, takže jeho přesnější klasiÍikace
ie
Výzkum je předběžně plínován rra rok 20()ó, z'á|eŽi
a|e na
získánípovolení (nutného k jeho proveclerrí) ocl
maiitelťr
vinohradu.
Z několika sorrcl b1'ly odctlrány vzorl1 rrhlíkr'i na absolttt.
ní datování. Do laboratoře dosu<I ale zaslány nebyl1.,
čekánre
na rozlrodnutí, zdali brrcle umožněn plánovaný q-zkum
vzork\. z pliinovanélro lÝzkumu by nepoclr1.bně
bvly kvalitnějšía <lator'zly b)'konkrétníná|ezové situace.
SondᎠby1a rea|aovátta a příspěvek vzrrikl
c1íky grantrr
GACR 404-05-0305.
Petr skrdla,
Mirian
Nýultc'ltlcí Fišri,kotú,Danie!
Nýult
Literatufa
Klíma' B. 1965: Výzkurn na paleolitické stanici
v BorŠicích
Obt.4
v r' |961, Archeologické rozhlecty 17, 469-182.
ŠkrdlaP 2oo5: The flpper Paleolithic ott the
]Íic]c1te c|ourse oÍ
the Moraua Rirler. Dolnověstonické
studie 13. Brrro.
ČebínIV. ovrál - poloha lokaliry šipka možný
směr redepozice.
ČebíntV. ovai - location of the site, arrow possible direction of displacement.
Resumé
TIrc site of Bofšice-Chrástka was re-excavated
during
alltumn of 2005. $/e dug a series of 12 test pits
in order to
Klíma's tfench Á (cí Klíma 1965) arrcl to evalr:ate
tlre
cxtent of site destruction caused by archeologically
non_
rel<rcate
supervised agricultural slope terracing. Several trenches
ieldecl knapped stone artifacts (includir-rg a
carinated scraper
made of gre en radiolarite with remants of pebble
cortex) and
f
osteological materials (inclucling mammoth, rhmoceros.
horse, reindeer. and wolf bones) in the geliflucted
loam)r
colluvial sediments underlving thc pleniglacial
loess. .I.hese
Íindings indicate dlat this slte was not destÍoyed
dufing the
terracmg works so it is possible to continue
with systematic
cxcar
ll ions.
\Ve col|ťcted several
charcoaÍ samples. however,
these samples have not been submitte<I for
dating as we
intcnd to use samples from the regular excavation.
The
excavation is planned for aurumn 2006 (subject
to
negotiations with the lancl owner).
Obr. 5.
ČebínIV. 1- vodícíhtana jádra, 2-3 - ztomky ,3štěpů
ČebínIV' 1 - crested blade,2-3 - broken flakes.
8l
Práce byla po<lporována institrrci<lnálním r'ědeckým
záměrem
č. MK00009486202 a pro|ektem
Č.1o1/03/0157,
GACR
Petr Neruda, Zdeňket Nerurlouá
Literatura
oliva M. 1989: Paleolit. In: Belcredi L. - Cižmář M. _ oliva N{. _
Salaš M. ec|s.: Archeokryické lokality a nálezy clkresu
Brnc,yt,enkou, 8-32. Brno.
Resumé
Ncw patinated stone artefacts have been founcl on tl-re
easteťn slope of the ..Dálka.. hill and dlis k)cation has been
designated as ..Cebírr IV''. The pfesence of a creste<l bla<le
suggests Upper Palaeolithic antiqLrir\,.
Čnnn-orÍx(k.
rÍ. HluzoY'
okr. Přerov)
Přehrad4 .,Lipí..' osteologiclý matcriál. Nál-rodný nález.
V srpnu 2005 děti .rrlovil1' z r'ody u zápaclního břel-ru
malé vodní nádrŽe na severoýchodním okraii Hluzova
mamutí stoličku. Nlísto nálezr-r pře<Istavrrje křovinami a strozafostlý břelr nádrŽe, která ie dncs umístěna v místě
původnílrokor.vta Hltrzovskélro potoka. Ohleclárrírn místa
nálezu nebyly zjištěny dalšípředmět1'. Souřadnice lokalit'v
m}-
obr. ó
jsou následující: 49.32.786.N a 77"17,O75'E (wGS-84).
Dolní Věstonice, vých. pfofil. SpIaš píostoupená
jednotliými horizonty v tadloží kulturní vrstvy.
Dolní Věstoníce' eastern section. Layers of loess
overlying the cultural layer.
Marek Kalábek
Resumé
An isolated mammotll molar was Íbuncl on
tlre
northeaste Ín margin of Hlrrzov (Přerov Distfict). on the banks
of a clam.
DoLNÍ ÝŤSToNICE (okr. Břeclav)
Nad cihelrrou, Dolrrí Věstclnice II - temeno. Gravettierr (pavlovien). Sídliště. S1'stematickr. archecllogický'. kr,'artérně geologický a paleobotanický. výzkrrm.
Je<lnou z klíčorých a closud nedostatečně osvětlených
otázek v rámci komplexního ýzkurnu morar.ského gravetti-
enu zťtstává <lynarnika a sezonnost osídlení' ať uŽ
k prostřec1í. klimatr-r, potrar'in<lrým zclrojťrm
r''e
vztalru
či soci.lilrrím
svs-
témůmté dob1'. Přitom některé předběŽné ýsleclky brits|q'clr
paleobotanikťt nazrračol.aly, že klasické jihomoravské lokalitr'
obÍ.7a. Dolní Věstonice,
mohott poterrciálně poskytnout významné paleclbotarrické
nález1' (např. Mason a kol. 1994)' Na toto ténra se nyní
zatněřtt je prr> je kt zeha jcnr. r rocc 2005 r c spoILtpraci s
lrf IrUdovčdci Z L,inivefzit). \. Cambridgc.
Terénníčást projektu probělrJa
Dolní Včstonice II, a to
(jiŽr| okraj polohy
v
v
r^ých.
profil, detail kulturního
souvÍstvÍ.
Dolní Věstonice, easteln section. Detailed view of
the cultural layers.
červenci 2005 na lokalitě
zešikrnenérn profilu
tvořícín l.rorní
(Sl'obocla 2001). Poclstatná část
'.temeno..
teme ne bvla odtěže na r' letech 19861988, kd.v zde byl odkryt mi'
i známý paleolitický trojlrrob. Při jižlrím okraji r1těŽené plochr-
pokračují kulrurní vrsny dále pfoti svahl-l a
'isou tam překfiq'
několika m spraše (obr ó). Plošný wzkum v těchto místeclr jsme
v
roce 1991 při přileŽitosti exkurze kongresrr IJISPP
r'Bratlslavě. N1.r-rí b1'l ví.zkunr <lokončen' soncla rozŠířena vých'
směrem do celkové plochy 4 7 ,5 m a získány tak nové profil-v
"
pror'.edli jiŽ
82
obr.
7b'
Dolní Věstonice, veÍtíkálníÍozptyl artefaktu promítnuý do r".ich. profilu.
Dolní Věstonice' vertical distribution of artifacts
plojected into the easteÍn section.

Podobné dokumenty

3-{-rig ----!-/-!9 rs slls e - g g5s e -l 993-tle -3 :- 33!i -1911`-lg- -!ipt

3-{-rig ----!-/-!9 rs slls e - g g5s e -l 993-tle -3 :- 33!i -1911`-lg- -!ipt 7. Pofiadav:k poi:ictat v sekcj- soDP bryq,;.*&lptutii,g i s'!:ra,,Fir,i ri*ciplfnani a s piisLuFnou riiferenciaci sta.rt,ujiei.ch. 8. Do.ooruduje se tyslat

Více

Prosinec 2008

Prosinec 2008 ØÙÚÛÜÝÞßàáÛÜÙáâ

Více

GD1- GD10 - TECHNOPARK.CZ

GD1- GD10 - TECHNOPARK.CZ (nebo mírně mimo tuto osu) alaci ččela vodícího profilu, zvláštní vhodné podmínky pro instalaci sti jestli je podkladový materiál pozornost věnujte skutečnosti, ktní. ktní dostatečně pevný a kompak...

Více

PDF version

PDF version The site of Boršice-Chrástka was re-excavated during autumn of 2005. We dug a series of 12 test pits in order to relocate Klíma’s trench A (cf. Klíma 1965) and to evaluate the extent of site destru...

Více

rozrod od osob Pavel Němeček a Anna Vacková

rozrod od osob Pavel Němeček a Anna Vacková avPos pí š i l Nar oz ení :z ář1909, Mirotín Ukrajina Úmrtí: 24. lis, 1909, Mirotín Ukrajina

Více