Bezpečnostní list DISCO VEG Blue L-504

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list DISCO VEG Blue L-504
38.1.3
strana 1/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní označení:
DISCO VEG Blue L-504
Číslo výrobku:
L-504IE
1.2 Příslušná určená použití látky
nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Použití látky / přípravku
Povlak
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Identifikace výrobce/dovozce:
INCOTEC Europe B.V.
Westeinde 107
1601 BL Enkhuizen
Nizozemsko
Tel +31 228 358100
Fax +31 228 358011
Obor poskytující informace:
Pro dotazy týkající se obsahu: [email protected]
Žádost o bezpečnostním listu: prosím kontaktujte náš zákaznický servis
personálu.
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé
situace:
INCOTEC Group BV (během GMT + 1 úřední hodiny).
Tel +31 228 358124
Fax +31 228 358012
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Klasifikace podle směrnice Rady
67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/
ES
Odpadá.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na
zdraví člověka a životní prostředí
při používání látky/přípravku
Odpadá.
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá dohodám dodatku B k rakouskému Nařízení o
chemikáliích, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními
údaji.
2.2 Prvky označení
Označování v souladu s nařízením
(ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS07
Signální slovo
Údaje o nebezpečnosti
Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
(pokračování na straně 2)
38.1.3
strana 2/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Obchodní označení: DISCO
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
VEG Blue L-504
(pokračování strany 1)
Bezpečnostní pokyny
Další údaje:
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT:
vPvB:
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/
ochranné brýle/obličejový štít.
P264
Po manipulaci důkladně omyjte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte
ve vyplachování.
P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
Obsahuje 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on, Směs látek 5-chlor2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s chloridem
hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.
Žádné jiné nebezpečí.
Nedá se použít.
Nedá se použít.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Popis:
Woda ředitelný nátěr.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
CAS: 9043-30-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-isotridecyl-w-hydroxy0,3-<1%
NLP: 500-027-2
Xn R22;
Xi R38-41;
N R51/53
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Chronic 2, H411;
Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315
Dodatečná upozornění:
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Při požití:
Poraďte se s lékařem. Ukažte tento bezpečnostní list k ošetřujícímu
lékaři.
Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody.
Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Vyjměte kontaktní čočky.
Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.
4.2 Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a účinky
Zarudnutí a podráždění očí.
4.3 Pokyn týkající se okamžité
lékařské pomoci a zvláštního
ošetření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Při nadýchání:
Při styku s kůží:
Při zasažení očí:
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně
zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči
alkoholu.
(pokračování na straně 3)
38.1.3
strana 3/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Obchodní označení: DISCO
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
VEG Blue L-504
(pokračování strany 2)
Nevhodná hasiva:
5.2 Zvláštní nebezpečnost
vyplývající z látky nebo směsi
5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro
hasiče:
Další údaje:
Nevztahuje se.
Při požáru se může uvolnit:
Kysličníky dusíku (NOx).
Oxidy mědi.
Použít ochranný dýchací přístroj.
Kontaminovanou vodu odděleně sbírat, voda nesmí vniknout do
kanalizace.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob,
ochranné prostředky a nouzové
postupy
6.2 Opatření na ochranu životního
prostředí:
6.3 Metody a materiál pro omezení
úniku a pro čištění:
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Nosit osobní ochranný oděv.
Používejte osobní ochranné prostředky.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla
kyselin, universální pojidla, piliny).
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné
zacházení
Zamezit vytváření aerosolů.
Kontrolovat hranice emisí.
Upozornění k ochraně před ohněm
a explozí:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory
a nádoby:
Žádné zvláštní požadavky.
Upozornění k hromadnému
skladování:
Není nutné.
Další údaje k podmínkám
skladování:
Žádné
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Technická opatření:
8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry:
Poskytnout oční sprchy.
Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí
kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.
(pokračování na straně 4)
38.1.3
strana 4/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Obchodní označení: DISCO
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
VEG Blue L-504
(pokračování strany 3)
Další upozornění:
8.2 Omezování expozice
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická
opatření:
Ochrana dýchacích orgánů:
Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Filtr P3
Ochrana dýchacích cest doporučuje.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Materiál rukavic
Ochrana očí:
Nitrilkaučuk
Uzavřené ochranné brýle
Ochrana kůže:
Opatření k řízení rizik
Lehké ochranné oblečení
Není nutné.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Všeobecné údaje
Vzhled:
Skupenství:
Tekutina
Barva:
Modrá
Zápach (vůně):
Jemný
Prahová hodnota zápachu:
K dispozici žádné údaje.
Hodnota pH při 20 °C:
7,8
Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:
K dispozici žádné údaje.
100 °C
Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
Zápalnost (tuhé, plynné skupenství):
Nedá se použít.
Zápalná teplota:
Nevztahuje se.
Teplota rozkladu:
K dispozici žádné údaje.
Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Nevztahuje se.
Horní mez:
Nevztahuje se.
Vlastnosti zvyšující nebezpečí vzniku požáru: Výrobek není oxidující.
Tenze par při 20 °C:
23 hPa
Hustota při 20 °C:
Relativní hustota
Hustota par
1,26 g/cm3
Není určeno.
K dispozici žádné údaje.
(pokračování na straně 5)
38.1.3
strana 5/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Obchodní označení: DISCO
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
VEG Blue L-504
(pokračování strany 4)
Rychlost odpařování
K dispozici žádné údaje.
Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě:
Úplně mísitelná.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
K dispozici žádné údaje.
Viskozita:
Dynamicky při 20 °C:
1500 mPas
Obsah ředidel:
Organická ředidla:
VOC (EC)
0,0 %
0,49 %
9.2 Další informace
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Reaktivita je velmi nízká.
10.2 Chemická stabilita
Termický rozklad / Podmínky,
kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
10.6 Nebezpečné produkty
rozkladu:
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita:
Žádné akutní toxické účinky známé.
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
9043-30-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-isotridecyl-w-hydroxyOrálně LD50 >2000 mg/kg (rat)
Primární dráždivé účinky:
na kůži:
Žádné dráždivé účinky
na zrak:
Dráždivé účinky
Senzibilizace:
Není známo žádné senzibilizující působení.
Subchronická - chronická toxicita: K dispozici žádné údaje.
Doplňující toxikologická
upozornění:
Nevztahuje se.
Toxikokinetika, metabolismus a
distribuce
K dispozici žádné údaje.
Účinky CMR (karcinogenita,
mutagenita a toxicita pro
reprodukci)
Žádné Účinky CMR znám.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Aquatická toxicita:
9043-30-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-isotridecyl-w-hydroxyEC50 / 48 h 4,7 mg/l (Daphnia magna)
(pokračování na straně 6)
38.1.3
strana 6/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Obchodní označení: DISCO
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
VEG Blue L-504
(pokračování strany 5)
EC50 / 72 h >10 mg/l (Alg)
LC50 / 96 h 5 - 10 mg/l (Fis)
12 mg/l (Zeb)
12.2 Perzistence a rozložitelnost
12.4 Mobilita v půdě
Chování v ekologickém prostředí:
Ekotoxické účinky:
Další údaje:
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění:
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
K dispozici žádné údaje.
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody,
povodí nebo kanalizace.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT:
Nedá se použít.
vPvB:
Nedá se použít.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Doporučení:
Odstraňte odpad dle příslušných předpisů.
Evropský katalog odpadů
08 00 00 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV,
LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Kontaminované obaly:
Doporučení:
Obaly likvidovat na základě předpisů o obalech.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 Číslo OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA
odpadá
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
ADR, ADN, IMDG, IATA
odpadá
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA
třída
odpadá
14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA
odpadá
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
Látka znečišťující moře:
Ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nedá se použít.
(pokračování na straně 7)
38.1.3
strana 7/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Obchodní označení: DISCO
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
VEG Blue L-504
(pokračování strany 6)
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II
MARPOL73/78 a předpisu IBC
UN "Model Regulation":
Nedá se použít.
-
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
Národní předpisy:
Jiná ustanovení, omezení a zákazy
Látky vzbuzující mimořádné obavy
(SVHC) podle REACH, čl. 57
Nedá se použít.
15.2 Posouzení chemické
bezpečnosti:
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Relevantní věty
H302
H315
H318
H411
Zdraví škodlivý při požití.
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R22
Zdraví škodlivý při požití.
R38
Dráždí kůži.
R41
Nebezpečí vážného poškození očí.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Obor, vydávající bezpečnostní list: INCOTEC Group BV
Enkhuizen, Nederland
Global Chemical Safety Specialist
Poradce:
[email protected]
Zkratky a akronymy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods
by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association"
(IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent mortality of exposed population
LD50: Lethal dose, 50 percent mortality of tested population
EC50: half of the concentration at which the maximum immobilization is reached in the
given time.
IC50: half of the maximum growth inhibiting concentration in the given time
(pokračování na straně 8)
38.1.3
strana 8/8
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.05.2014
Obchodní označení: DISCO
Číslo verze 1
Revize: 28.05.2014
VEG Blue L-504
(pokračování strany 7)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
* Údaje byly oproti předešlé verzi
změněny
První vydání.