program ke stáhnutí

Komentáře

Transkript

program ke stáhnutí
9. roèník (nejen) divadelních setkání
TVÙRÈÍ AFRIKA
aneb Všichni jsme Afrièani
20. - 27. 3. 2010 - Praha, Hradec Králové, Brno, Liberec, Plzeò,
Ostrava, Olomouc
P R A H A
Sobota 20. 3.
20.00 -
HAITI, MÁ LÁSKA
Divadlo Komedie
Úterý 23. 3.
8.30, 9.30, 10.30, 14.00 - MAMA LUNA - MAMA NOCHE
Divadlo Minor-Malá scéna
Haitští, afriètí a èeští umìlci v literárnì hudebním veèeru na podporu
zemìtøesením zasažených haitských autorù ze sdružení ETC Caraibes.
Ve francouzštinì a èeštinì.
Benefièní vstupné: 300,-, 260, 220,- Kè. Slevy pro studenty, seniory, ZTP.
Divadelní snìní s dìvèátkem Nedjmou, Hlídaèem spánku a Paní noci.
Compagnie J. M. Cano Lopez Tours /Francie. Ve francouzštinì. 50,-Kè.
Ve spolupráci s Pøehlídkou ke Svìtovému dni divadla pro dìti a mládež.
Nedìle 21. 3.
Válka znièila celou zemi, jen pivovar jako zázrakem stojí dál. Ujmou se
ho dva týpci a... Èerná komedie v podání Théâtre du Jour Budapest.
V maïarštinì a èeštinì.
14.00 a 18.00 -
AFRICKÉ MECHECHE
Divadlo Minor-Malá scéna
19.00 - KOFFI
Maïarské kulturní støedisko
POHÁDKY PTÁKA AFRIKÁNA (ve 14h)
Pátek 26. 3.
„Proè se støídá den a noc? Co zpùsobí zlost?“ Divadlo bez hranic (Benin, Brazílie, Etiopie a ÈR).
Po pøedstavení tvoøivé dílny a svaèinka. Vstupné 80,-Kè.
R. Kipling - J. Adámek Z KNIHY DŽUNGLÍ (v 18h)
„Poslyšte píseò o stateèném mungovi jménem Riki-tiki-tavi!“
Hraje Divadlo Minor. Vstupné 80,- a 120,-Kè.
19.30 -
DIVADLO S AFRIKOU V SRDCI
17.00 - AFRICKÉ
Pondìlí 22. 3.
17.30 -
KOØENY
Goethe-Institut
Dokumentární „detektivka“ Pavly Frýdlové a Nenada Djapiæe
„Africké koøeny - èeské tanèení“ po stopách afrických pøedkù èeského
taneèníka Jiøího Bartovance pùsobícího v berlínském souboru
Sashy Waltz. Po filmu debata o lidských koøenech ve spolupráci
s iniciativou Èokoládové dìti.
Vstup volný.
Crossclub-kavárna
Debata s haitskými autory Evelyne Trouillot a Jeanem Durosier
Desrivieresem a dramatikem a hercem z Èadu, Koulsy Lamkem.
Ve francouzštinì a èeštinì.
Vstup volný. V rámci projektu Ghettollege.
KWAHULÉ PIVOVAR
Sobota 27. 3.
20.00 -
JIØÍ BARTOVANEC - MUŽ Z TOGA
Divadlo Na Prádle
Taneèní improvizace. „Nezáleží na tom, jak daleko èlovìk dojde,
ale jakým smìrem jde.“ Hudební doprovod Axel Dörner.
Vstupné: 150,- a 200,-Kè.
KOULSY LAMKO
Café 35 Francouzského institutu
Debata s autorem z Èadu, premiérové ètení z pøekladu jeho hry
„Žena z Haiti", kterou vydal Divadelní ústav v edici Souèasná hra.
Ve francouzštinì a èeštinì. Vstup volný.
19.30 -
ABOUNA (OTEC)
Kino 35, Francouzský institut
Dva bratøi se vydají hledat svého otce (Koulsy Lamko). Film èadského režiséra Mahamata Saleha Harouna mj. s hudbou Aliho Farky Touré. (2002, 84´)
Ve francouzštinì, arabštinì a èeštinì. 50,- Kè.
Zdarma pro úèastníky pøedchozí debaty.
Café 35 ve Francouzském institutu nabízí po celý týden výteènou
africkou kuchyni. Elodie z Toga má volné pole pùsobnosti a pøipraví pro vás
kulináøské speciality ze své zemì. Tìšte se na nevšední chutì
a vùnì - 22. bøezna od 17h zveme na speciální menu!
LIBEREC - pondìlí 22. 3.
BRNO - úterý 23. 3.
11.00 KOULSY LAMKO - debata Krajská vìdecká knihovna
11.00 HAITI, MÁ LÁSKA - debata s autory z Haiti
Gymnázium M. Lercha, aula
PLZEÒ - úterý 23. 3.
- støeda 24. 3.
11.00 KOULSY LAMKO - debata Filosofická fakulta
(uèebna PD 110)
16.30 ABOUNA - film
18.00 KOULSY LAMKO - debata Francouzská aliance
HRADEC KRÁLOVÉ - pondìlí 22. 3.
OLOMOUC - støeda 24. 3.
14.00 HAITI, MÁ LÁSKA - debata s autory z Haiti Univerzita HK
(výstavní síò)
18.00 ABOUNA - film Konvikt -Um. centrum UP, kaple Božího tìla
- støeda 24. 3.
11.00 a 14.00 KOULSY LAMKO - debata Konvikt - Um. centrum UP,
kaple Božího tìla
11.00 KOULSY LAMKO - debata Univerzita-výstavní síò
www.afrikaonline.cz
- ètvrtek 25. 3.
OSTRAVA - pátek 26. 3.
11.00 KOULSY LAMKO (debata) - Filosofická fakulta (E224)

Podobné dokumenty

informace k představením - ke stáhnutí

informace k představením - ke stáhnutí KONTAKTY: Divadlo Komedie, Jungmannova 1, Praha 1; Divadlo Minor, Vodièkova 6, Praha 1; Crossclub, Plynární 23, Praha 7; Francouzský institut v Praze, Štìpánská 35, Praha 1; Maïarské kulturní støed...

Více

kapitoly-z-etnomuzik..

kapitoly-z-etnomuzik.. předepsaných textů. Během letního semestru společně postupně přečteme dvě monografie (Literatura, monografie). Kromě toho si ze seznamu (Literatura, referenční texty) po dohodě se mnou vyberete dva...

Více