Prezident republiky Václav Klaus v Kutné Hoře

Komentáře

Transkript

Prezident republiky Václav Klaus v Kutné Hoře
měsíčník :: číslo 11 / 2005 :: vychází 31. 10. 2005
listopad 2005
neprodejné
Prezident republiky Václav Klaus v Kutné Hoře
Fakta o prezidentovi
Výjimečnou událost zažila
ve středu 5. října Kutná Hora.
V rámci třídenní návštěvy Středočeského kraje sem zavítal prezident republiky Václav Klaus.
Ten již Kutnou Horu navštívil
několikrát, jako nejvyšší představitel státu sem ale přijel poprvé.
V doprovodu hejtmana Petra
Bendla, senátora Bedřicha Moldana, starosty Ivo Šalátka a dalších
osobností prezident na Palackého
náměstí pohovořil s občany města a poté se vydal na cestu k Chrámu svaté Barbory, o jehož opravu
se živě zajímal. Návštěvu - stejně
jako v jiných městech – provázel
velký zájem veřejnosti.
Prezident České republiky prof.
Ing. Václav Klaus, CSc se narodil
19. června 1941 v Praze. Roku 1963
absolvoval obor zahraniční obchod
na VŠE, poté působil v Ekonomickém ústavu ČSAV, odkud byl v roce
1970 v rámci normalizačních čistek
vyhozen. Pracoval ve Státní bance, v roce 1987 se vrátil k vědecké
činnosti v Prognostickém ústavu.
V prosinci 1989 byl jmenován ministrem financí ČSFR, čímž začala
jeho politická kariéra. Koncem roku
1990 se stal předsedou Občanského
fóra, po jeho zániku v dubnu 1991
založil Občanskou demokratickou
stranu, jejímž předsedou byl až do
roku 2002. V letech 1992 – 1997 byl
předsedou Vlády České republiky,
1998 – 2002 předsedou Poslanecké sněmovny PČR. 28. února 2003
byl zvolen prezidentem. Hovoří
plynně anglicky, německy a rusky,
publikoval přes dvacet knih a je
nositelem řady čestných doktorátů.
Václav Klaus je ženatý, má dva syny
a pět vnoučat.
Jindřich Bartoň ml.
Listujeme:
na straně 2
Zprávy z rady města
na straně 3
Třídění skla
Jindřich Bartoň ml.
na straně 4
Z úřední desky
na straně 5
Kulturní pozvánka
na straně 6
Intenzifikace ČOV
na straně 7
Krásné město
na straně 8
Den bez aut očima dětí
Partnerství měst pomáhá
Již před prázdninami jsme naše
občany informovali o aktivitě pracovníků letecké základny RAF
Wittering, kteří přijeli v květnu do
Kutné Hory z partnerského města
Stamford s cílem pomoci neziskovým organizacím v obou městech.
Získané finanční prostředky ve výši
90.600,- Kč byly rozděleny a věnovány rovným dílem ve Stamfordu
místní nemocnici a jachtařskému
klubu pro handicapované občany
a v Kutné Hoře Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR – Klub Sluníčko pod vedením
paní Evy Lebedové.
Příspěvek z partnerského města ve výši 45.300,- Kč byl předán
dne 30. 8. 2005 zástupcům Klubu
Sluníčko a předání se zúčastnily
i samotné děti, jimž zejména je určena tato charitativní pomoc. Klub
Sluníčko má kolem 48 členů, kteří
se pravidelně schází a každoročně pořádají řadu akcí a projektů;
a právě na podporu těchto akcí budou věnované finanční prostředky
určeny.
pokračování na str. 3
listopad 2005
strana 2
Zprávy z jednání rady města - 21. 9. a 3. 10.
Osmnácté v pořadí
bylo zasedání rady, které se konalo
21. září. Jednání
bylo
přítomno pět
radních, což
je
nejnižší
možný počet
potřebný pro konání, přičemž usnesení musí být přijata minimálně pěti
hlasy. Rozhodování tedy muselo být
jednomyslné.
Revitalizace sídliště
Jako první bod programu byl projednán zápis z komise pro sídliště.
Komise doporučila užití přebytku
rozpočtu, který vznikl nižšími náklady na projekt revitalizace, než byl
původní rozpočet, na vylepšení dětského hřiště a instalaci bezpečnostní kamery. Rada doporučila zastupitelstvu schválit takto navrženou
rozpočtovou změnu ve výši celkem
půl milionu korun.
Školské záležitosti
Na vlastní žádost byl odvolán
předseda školské komise Petr Blahník, novým předsedou byl jmenován
Vladislav Tuček, zároveň byli delegováni zástupci do školských komisí
škol zřizovaných krajem. Dále rada
povolila výjimku počtu dětí v příspěvkových organizacích Mateřské
školy Kutná Hora a MŠ Pohádka
pro školní rok 2005/2006, v rozsahu
povoleném zákonem o maximálně
čtyři děti navíc v jednotlivé třídě.
S udělenou výjimkou je celkem v
kutnohorských školkách 562 míst.
Návštěva prezidenta republiky
Informoval jsem radu o dopisu
Krajského úřadu, kterým byl oficiálně oznámen termín a čas návštěvy
prezidenta České republiky Václava
Klause. Tato významná návštěva je
velkým uznáním pro naše město,
rada odsouhlasila kroky potřebné
pro přípravu návštěvy, a zároveň
rozhodla o přesunutí termínu konání rady, z pravidelné středy 5. 10. na
pondělí 3. 10.
Správa nemovitostí
V tomto bloku bylo přijato 22
usnesení, většinou doporučení drobných prodejů, odsouhlasení pronájmů. Mezi významnější patřilo zcela
jistě rozhodnutí o zřízení společné
informační kanceláře Okresní hospodářské komory a města. Tak byly
naplněny dva z cílů Strategického
plánu města, vzniklo kontaktní místo pro investory a informační servis
pro podnikatele. Kancelář sídlí na
adrese Šultysova 167. Důležitým
bodem bylo vyhlášení výběrového
řízení na prodej pozemků v lokalitě
Třešňovka-Provaznice, kde by v bu-
doucnu mohlo vzniknout přibližně
čtyřicet rodinných domů. Zde rada
nebyla jednomyslná, a rozhodnutí
bylo odloženo na příští jednání.
Přesunuté v pořadí devatenácté jednání rady bylo zahájeno ve
14 hodin v počtu šesti radních. Prvním bodem jednání bylo různé, ve
kterém byly radními vzneseny připomínky k silnému znečišťování
komunikací v okolí Jezuitské koleje
vozidly stavby, nápravou bylo pověřeno technické oddělení, mezi dalšími podněty bylo např. nebezpečné
parkování u restaurace U Šance,
které bude řešit městská policie,
bylo rozhodnuto o zapůjčení velké
slavnostní síně Vlašského dvora za
účelem pořádání semináře Zdravotní politika Evropské lidové strany – Evropských demokratů, který
se bude konat 20. 10. 2005.
Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Hostem jednání rady města byl
Karel Malý, jednatel a současně
ředitel nemocnice, který předložil radním výkaz zisků a ztrát,
porovnání jednotlivých období
s upraveným plánem hospodaření,
porovnání počtu unicitních pojištěnců dle pojišťoven a druhů péče
a porovnání vykázaných bodů dle
pojišťoven za období 1. 7. - 31. 8. roku
2004 a 2005. Z předložených materiálů je patrné poměrně významné
snižování schodku hospodaření
oproti plánu i srovnatelnému období loňského roku, ředitel nemocnice
navrhl část prostředků investovat
do rekonstrukce sociálních zařízení v nemocnici. Po projednání vzala
rada předložené materiály na vědomí. Převod příspěvkové organizace
na obchodní společnost se ukazuje
jako efektivní, doufejme, že dojde
i ke spojení čáslavské a kutnohorské
nemocnice, a tím trvalé stabilizaci
lůžkové péče v regionu. Na příští
jednání ředitel předloží koncepci
nemocnice a plán investic do roku
2010.
Koncepce rozvoje školství
Rada města vzala na vědomí zápis
komise pro výchovu a vzdělávání.
Při této příležitosti byla projednána
i otázka koncepce rozvoje školství,
analýzu zpracovala firma Eteria.
Na příštím jednání rady bude tato
analýza prezentována, dle názoru
členů komise zatím chybí plán rozvoje škol a potřebných investic.
Oprava Žižkovy brány
Památkovým odborem byl předložen doplněný návrh na výběr dodavatele první etapy prací, jde především o odvedení a odkanalizování
dešťových vod a základních stavebních prací na pochozí ploše brány.
V letošním roce budou prostavěny
finanční prostředky obdržené darem
od společnosti Philip Morris a.s. ve
výši 286.077,- Kč. Finanční prostředky potřebné pro dokončení první
etapy v celkové výši 476.252,50 Kč
včetně DPH budou zahrnuty do rozpočtu na příští rok.
Poděkování
Rada města vzala na vědomí děkovný dopis Stanislavy Nopové
(CHRYSOS 26) za poskytnutí příspěvku na Den zdraví, bezpečí a pohody, který se konal dne 25. 6. 2005.
Archivace
Rada města také vzala na vědomí
informační zprávu správního odboru ohledně pořízení Rotomatu na
archivaci materiálů evidenčních listů občanských průkazů a materiálů
pasové evidence. Pan tajemník okomentoval důvody pro nákup tohoto
zařízení, které má sice pořizovací
náklady cca 750 tis. Kč, ale které
ušetří místo a umožňuje archivovat
efektivním způsobem bez požadavku na nárůst pracovníků.
Prodeje nemovitostí
Rada vyhlásila výběrová řízení na prodej čtyř domů z majetku
města za snížené ceny. Informace
o prodávaných nemovitostech lze
nalézt na úřední desce Vlašského
dvora, webových stránkách nebo
přímo na majetkovém oddělení.
Bylo vyhodnoceno výběrové řízení
na nemovitost Čáslavská č. p. 453-4
a doporučeno zastupitelstvu sou-
hlasit s prodejem za cenu 2,5 mil Kč.
Na základě vyhlášení záměru prodeje domu Sportovců 9 se přihlásili
dva zájemci, proto bylo rozhodnuto
vyhlásit výběrové řízení, kde vedle
ceny bude radou posuzován i záměr
využití.
Správa nemovitostí
Rada doporučila zastupitelstvu
schválit výjimky při průběhu privatizace bytů, a to ve věci nesouladu
podání návratek a placení, a v případě závažných důvodů, např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.
Bylo rozhodnuto o zadání studie
na vyčištění vodní nádrže a příkopu
v Poličanech, kde při větších deštích
dochází k zatopování domů – přijato jednohlasně. Je zde možnost získání dotace.
Třešňovka-Provaznice
Na závěr došlo k vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků
Třešňovka-Provaznice pro přibližně
čtyřicet rodinných domů. Prodej
bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí, aby tak město mělo maximální záruku realizace
v dohodnutých termínech a rozsahu. Pan starosta ukončil jednání
v 16.45 hod pozváním radních na
oficiální program návštěvy prezidenta republiky Václava Klause
s chotí a hejtmana Středočeského
kraje Petra Bendla.
Bohumil Dvořák, zástupce starosty
Vítězství kutnohorských zedníků
Významného úspěchu dosáhli
zástupci kutnohorských žáků učňovského oboru zedník z místní
SOŠ a SOU řemesel. Michal Janeček a Michal Matějka zvítězili ve
finále 9. ročníku Soutěžě učňovských stavebních oborů. 20. – 22.
září 2005 v Pražském veletržním
areálu v Letňanech, prokázali své
výborné znalosti v testu teoretické
části a v části praktické dokázali svou šikovnost při zdění z cihel
POROTHERM a příčných tvárnic
YTONG. Soutěž se konala v rámci
doprovodného programu šestnáctého mezinárodního veletrhu FOR
ARCH Praha 2005.
Vedení školy oběma šikovným
žákům blahopřeje a děkuje za vynikající reprezentaci školy. Mít na
škole zednické „jedničky“ je skvělou vizitkou učitelů odborného výcviku i odborných předmětů.
Antonín Hasík
listopad 2005
strana 3
Co víme a můžeme vám říci o třídění skla, a to nejen v Kutné Hoře
Skleněné střepy z obalů, jako jedna ze složek komunálního odpadu,
se začaly separovat již před 25 lety,
kdy jejich svoz zajišťoval tehdejší státní podnik Sběrné suroviny.
Nyní jsou skleněné střepy tříděny
jak obcemi, tak i podniky, které
s nimi pracují. Svoz pak zajišťují
různé odborné odpadářské firmy.
Pro upřesnění je třeba zdůraznit,
že střepy o kterých mluvíme, jsou
hlavně střepy z lahví, ať již od nápojů či léků nebo drogerie. Ostatní
skla, zejména skla drátěná a lepená,
cylindry lustrů apod., autoskla,
zrcadla, tedy ta skla, která nejsou
obalem, do systému separace na
ulicích měst v žádném případě nepatří. Zajímavostí je pak to, že sklo
tabulové, z výplní dveří či z obrazů,
lze třídit na ulicích měst, ale pro
svůj vysoký obsah železa se neřadí
do skla bílého, ale třídí se jako sklo
barevné. Za naprosto nepřípustnou
nečistotu v tříděném skle je považována keramika. Skleněné střepy
jsou pak jako výrobní surovina
zpracovávány dvěma významnými sklářskými firmami, Avirunionem a.s.Dubí u Teplic, s výrobními
závody v Dubí a v Novém Sedle
u Karlových Varů, a Vetropac-
kem Moravia Glass a.s. se sídlem
v Kyjově. Obě sklárny vyrábějí jak
čiré tak i barevné skleněné obaly.
V začátcích separace byl v ČR zaveden oddělený sběr čirého (bílého)
a barevného skla, přičemž poměr
třídění bílého a barevného skla byl
již tehdy 1:1. Teprve v 90. letech
nastal pokles třídění bílého skla
a dnes se ve většině měst ČR třídí
směsné sklo. To způsobuje značné
problémy se zpracováním. Je třeba
připomenout, že samotné sklárny produkují různě barevné sklo.
Sklárny Kyjov produkují 50% bílého a 50% barevného skla, sklárny
Avirunion 30% bílého a 70% barevného. Obě sklárny mají dostatečné
kapacity, aby zpracovaly zpětně
vytříděné odpady skla z veškeré
své produkce. Proto jsou dnes v ČR
zahajovány rozsáhlé přesvědčovací
akce, aby se opět rozšířilo třídění
obou složek zvlášť. Kutná Hora se
tak řadí k menšímu procentu měst,
které třídí tzv. dvousložkové sklo již
od samého začátku jeho separace
v r. 1994. Tzv. „třídicí hnízda“ jsou
u nás tvořena dvěma kontejnery,
kde se třídí do jednoho kontejneru bílé a do druhého barevné sklo.
Jejich svozem, včetně následného
předání zpracovatelské firmě, je
od samého začátku pověřena firma
Technické služby Kutná Hora spol.
s r.o., kde je jediným zakladatelem
Město Kutná Hora. Bohužel musíme konstatovat, že kontejnery na
třídění jsou stálým zdrojem znečišťování veřejných prostranství ve
všech částech města. Do jejich okolí jsou ukládány směsné a objemné odpady, přesto, že každému by
mělo být jasné, že v těchto místech
se svoz směsných či jiných odpadů
neprovádí. Stejně se nesváží ze stanovišť jiné odpady než ty, pro které
jsou v místě umístěny kontejnery.
Kdyby se občané nad věcí zamysleli, jistě by je napadlo, že když pro
tříděné sklo přijíždí svozové vozidlo svážející sklo, nemůže svézt
jiný odpad. Kam by ho také pracovníci uložili? Nebo opravdu občané
očekávají, že znehodnotí vytříděné sklo směsným či objemným
odpadem, co tam oni bezohledně
zanechali navíc? To samé se pak
týká i ostatních odpadů. Vhledem
k tomu, že svážíme objemné odpady 10 krát do roka přímo od domů
občanů, je to opravdu nepochopitelné. Svoz skla byl dosud prováděn vždy jednorázově ve dvou až
třech dnech a protože jsme neměli
prostor, kde bychom sklo dočasně skladovali, svážel se až tehdy,
když byla převážná většina kontejnerů plná. Občané však třídí jaksi
automaticky, takže je-li kontejner
plný, tak třídí vedle něj na zem,
bez ohledu, zda vznikne nepořádek
či ne. To by se mělo od září letošního roku změnit, protože máme
pronajat pozemek k dočasnému
uskladnění tříděného skla v areálu bývalých Rudných dolů. Nadále
bude dodrženo důsledné třídění bílého a barevného skla zvlášť, tak jak
tomu bylo doposud, i když k tomu
bylo zapotřebí na posledním vozidle vytvořit dva oddělené prostory,
což mnozí občané považovali za
porušení odděleného třídění bílého
a barevného skla. Snad tedy dojde
ke zlepšení alespoň v tom, že už
nebudou na ulicích stát přeplněné
kontejnery a sklo nebude kam dát.
Časem pak snad občané pochopí,
že směsné odpady patří jen do popelnic a objemné odpady se sváží z
míst před domem, nikoliv od kontejnerů na třídění, a to jen ve dnech
určených harmonogramem svozu.
Shyamoli Hájková
Kolik skla jsme vytřídili v minulých letech:
Rok
1997
Firma
TS
TS
Místo separace
Ulice
Ulice
1. Q.
2. Q.
3. Q.
4. Q.
57,128
Třídění Sběr. dvůr
Třídění ulic
Celkem:
1998
69,00
57,128
1999
2000
MVE+
TS
TS
TS
BECKER
TS
Sběr.
dvůr
Ulice
Ulice
Ulice
Sběr.
dvůr
Ulice
Ulice
12,48
10,42
23,38
16,14
13,85
17,73
23,10
19,31
0,213
1,815
0,836
1,28
24,07
7,47
24,29
21,03
0,93
5,80
6,962
11,20
56,23
62,42
73,99
76,86
24,892
56,23
62,42
0,66
0,66
57,788
2001
4,144
78,134
2002
2003
BECKER
103,922
2004
TS
BECER
TS
Sběr.
dvůr
Ulice
Ulice
Ulice
0,97
1,20
-----
24,83
21,14
24,04
15,45
1,10
1,02
3,16
3,511
12,57
28,72
11,32
37,91
85,46
8,791
90,49
2,17
94,251
90,49
Partnerství měst pomáhá
pokračování ze str. 1
Předáním finanční podpory
však pomoc Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí
v ČR – Klubu Sluníčko v Kutné
Hoře neskončila. Ve druhé polovině září se ozval iniciátor celé
akce Ade Lutman se zprávou, že
budou posílat nějaké dárky v podobě videokazet s pohádkami či
hračky přímo Klubu Sluníčko.
Zanedlouho nato se ozvala vedoucí nejmladší skupiny skautské
organizace ve Witteringu Ann
Anderson s nabídkou pomoci.
Děti se již těší, že budou moci za-
slat své dárky našim dětem a připojit i drobná psaníčka, na jejichž
základě se možná do budoucna
naváží i některá nová přátelství.
Věřím, že započatá spolupráce
se bude i nadále rozvíjet a připojí se i další aktivity v rámci společných akcí partnerských měst
Kutné Hory, které budou do budoucna sbližovat nejen samotná
partnerská města, ale hlavně jejich občany.
Eva Hnátková
Foto: archiv
listopad 2005
strana 4
Z ÚŘEDNÍ DESKY
Záměry prodeje a pronájmu majetku města
Odbor správy majetku – oddělení správy nemovitostí, MěÚ Kutná Hora tel.: 327 710 170
Prodej:
1. Dlouhodobý záměr na prodej pozemků p. č. 4283/36 a p. č.
4283/37 o celkové výměře 791 m2
v k.ú. Kutná Hora za kupní cenu
200,- Kč/m2. Pozemky jsou určeny
dle územního plánu ke stavbě rodinného domu o maximální výšce jednoho nadzemního podlaží
mimo střechu. Umístění stavby
bude vyžadovat náročnější projektovou přípravu. Pozemky jsou přístupné po nezpevněné komunikaci.
Sítě nejsou v bezprostřední blízkosti a jejich zajištění bude finančně
náročné.
2. Dlouhodobý záměr na prodej
pozemků p.č. 4283/34 a p. č. 4283/
35 o celkové výměře 780 m2 v k.ú.
Kutná Hora za kupní cenu 200,Kč/m2. Pozemky jsou určeny dle
územního plánu ke stavbě rodinného domu o maximální výšce jednoho nadzemního podlaží mimo
střechu. Umístění stavby bude
vyžadovat náročnější projektovou
přípravu. Pozemky jsou přístupné
po nezpevněné komunikaci. Sítě
nejsou v bezprostřední blízkosti
a jejich zajištění bude finančně náročné.
3. Výběrové řízení č. M 13/05
na prodej pozemků p. č. 4094/10,
4094/12, 4095/7 a dle PK č. 1756
v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře
cca 73.080 m2 v k.ú. Kutná Hora za
kupní cenu celkem cca 32.886.000,Kč (450,-Kč/m2). Pozemky (v lokalitě Třešňovka – Provaznice) jsou
určeny na zástavbu rodinnými
domy. Záměrem města je odprodej
pozemků jako celku jedné developerské organizaci. Uzávěrka VŘ je
dne 21. listopadu 2005 v 16.00 hodin.
4. Výběrové řízení č. M 14/05
na prodej domu č. p. 9 Pobřežní ul.
v Kutné Hoře s pozemky (s podmínkou převzetí nájemních smluv
na 4 byty, v domě je volná jedna
místnost bez příslušenství). Vyvolávací cena je 900.000,- Kč. Uzávěrka VŘ je dne 2. prosince 2005
v 11.00 hodin.
5. Výběrové řízení č. M 15/05 na
prodej domu č. p. 47, Pobřežní ul.
v Kutné Hoře s pozemky (s podmínkou převzetí nájemních smluv
na 6 bytů, všechny byty v domě
jsou obsazeny nájemníky). Vyvolávací cena je 1.145.850,- Kč. Uzávěrka VŘ je dne 2. prosince 2005
v 11.00 hodin.
Barbora k nakousnutí
Město Kutná Hora oslaví v letošním roce 10. výročí zapsání na
Listinu kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
Toto prestižní ocenění bylo uděleno i jedné z nejkrásnějších kutnohorských památek – Chrámu
sv. Barbory, který je známý nejen
v České republice, ale i ve většině zemí světa. Každoročně tento
architektonický skvost navštíví
tisíce turistů a byl již ztvárněn
v mnoha podobách a téměř všemi
uměleckými prostředky.
Přípravný výbor pro konání
oslav se rozhodl vyhlásit soutěž
pod názvem „Barbora k nakousnutí“ aneb o nejkrásnější jedlou podobu Chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře.
Výrobky přihlášené do soutěže
musí být dodány do Kutné Hory
dne 7. 12. 2005, hodnocení proběhne dne 8. 12. 2005 a všechny přihlášené výrobky budou vystaveny
v tento den v I. patře Sankturinovského domu, Palackého nám. 377,
Kutná Hora. K nahlédnutí pro kutnohorskou veřejnost i pozvané hosty budou od 10.00 do 20.00 hodin.
Tři nejlepší výrobky budou finančně oceněny :
1. místo částkou 5.000,- Kč
2. místo částkou 3.000,- Kč
3. místo částkou 1.000,- Kč
Dodání výrobku: 7. 12. 2005
v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin – Informační centrum, Palackého náměstí 377, Kutná Hora.
Do soutěže se mohou přihlásit
právnické i fyzické osoby, dodané
výrobky se nevrací.
Přihlášky do soutěže zasílejte do
30. 11. 2005 včetně (platí otisk poštovního razítka) na adresu: Město
Kutná Hora, Kancelář tajemníka,
Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora. Na obálku jasně vyznačte
„Barbora – soutěž“.
Přeji Vám hodně úspěchů
a v případě zapojení se do soutěže,
mnoho fantazie.
Ivo Šalátek
starosta města
6. Výběrové řízení č. M 16/05 na
prodej domu č. p. 263, Hradební ul.
v Kutné Hoře s pozemkem (s podmínkou převzetí nájemních smluv
na 3 byty, všechny byty v domě jsou
obsazeny nájemníky). Vyvolávací
cena je 550.000,- Kč. Uzávěrka VŘ
je dne 2. prosince 2005 v 11.00 hodin.
7. Výběrové řízení č. M 17/05
na prodej domu č. p. 260, Orelská
ul. v Kutné Hoře s pozemky (s podmínkou převzetí nájemních smluv
na 6 bytů, jeden byt 2+1 je volný,
další 1+1 bude uvolněn). Vyvolávací cena je 1.500.000,- Kč. Uzávěrka
VŘ je dne 2. prosince 2005 v 11.00
hodin.
8. Výběrové řízení č. SN 33/05
na odprodej bytu č. 14 v ul. Masarykova 599 v Kutné Hoře. Byt
o velikosti 1+1 v 4. NP, celková plocha jednotky s příslušenstvím je
30,8 m2. Vyhlašovací cena nemovitosti je 450.000,- Kč. Prohlídka je
možná dne 2. 11. 2005 v 16.00 hod.
a uzávěrka VŘ je dne 10. listopadu
2005 v 11.00 hodin.
Pronájem:
1. Výběrové řízení č. SN 34/05
na pronájem bytové jednotky
v domě č. p. 107, Mincířská ul. v Kutné Hoře o velikosti 3+kk, celkové
výměře 73,65 m2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 5.000,Kč. Uzávěrka přihlášek je dne
14. listopadu 2005 v 11.00 hodin.
2. Záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti
č. p. 154-5 Šultysova ul., Kutná
Hora o celkové výměře cca 42 m2.
Cena minimálního ročního nájemného je 42.840,- Kč.
Program Domu dětí a mládeže na listopad
Dům dětí a mládeže DOMINIK Kutná Hora ,
Kremnická 32, tel: 327512089, fax: 327511797
2. 11. DRAKIÁDA
Soutěž kdo nejdéle udrží draka ve
vzduchu. Pro děti od 7 let s rodiči
i bez nich. Sraz ve 14.30 hod. na zahradě DDM, předpokládaný konec
soutěže o dračí diplomy a drobné
ceny v 16.00 hod. Zápisné: 5,-Kč.
Podmínkou soutěže je vlastní drak
ať už vyrobený nebo zakoupený.
V případě deště se akce odkládá
o týden na 9. 11.
5. 11. PROSTOROVÉ SVÍČKY
si můžete vyrobit s Libuší Křížkovou
a ozdobit si je ubrouskovou technikou. Sraz v sobotu od 9.00 hod.,
pravděpodobný konec akce ve 12.00
hod. S sebou: 2 světlé silnější svíčky,
třívrstvé ubrousky s dvěma stejnými
motivy na každou svíčku. Zápisné:
30,- Kč. Přihlášky předem!
16. 11. KERAMICKÝ VEČER
Akce pro dospělé a mládež na téma:
Variace na zvony a zvonky. Začátek 19.00 hod., konec v 21.00 hod.
Cena: 65,- Kč. S sebou: pracovní
oděv, nápady. Přihlášky předem!
30. 11. KERAMICKÝ VEČER 
GLAZOVÁNÍ ZVONŮ.
Pokračovácí akce pro všechny
z 16. 11. od 19.00 – 20.00 hod.
12. 11. DÁMSKÝ KLUBÍK
„Kouzelná trika“. V sobotu od 14.00
– 17.00 hod. batikujeme savem na
téma: Podzimní listí. S sebou si přineste: 2x tričko (1x barevné, 1x bílé
nebo světlé), pracovní oděv. Zápisné: 60,- Kč. Přihlášky předem!
16. 11. PATSCHWORK
Od 16.00 – 18.00 hod. proběhne
seznámení se zajímavou výtvarnou
technikou pro všechny milovnice
ručních prací. Zápisné: 50,-Kč Přihlášky předem!
16. 11. KOUZELNÉ KAMÍNKY
Na akci si děti od 7 let vyzkouší namalovat kamínek buď vlastní nebo
si vybere u nás. Začátek ve 14.00
hod. ve výtvarné pracovně, konec
v 15.30 hod. Zápisné: 10,- Kč na
materiál. S sebou: přezůvky, pracovní oděv, nápady.
26. 11. ADVENTNÍ VĚNCE
Pro dospělé a velké a šikovné děti je
v sobotu připravena dílna na výrobu a výzdobu vlastního adventního
věnce. Začátek v 9.00 hod. S sebou:
Vše potřebné na výrobu a zdobení kroužek, chvojí, svíčky, mašle, přírodniny. Zápisné: 50,- Kč (drátky,
tavící pistol..). Přihlášky předem!
28. 11. KERAMICKÝ PODVEČER
 ZDOBÍME VÁNOČNÍ STŮL
V pondělí od 16.00 - 18.00 hod. zveme děti i dospělé k práci s keramickou hlínou. Zápisné: děti 35,- Kč,
dospělí: 65,-Kč. S sebou: pracovní
oděv, nápady. Přihlášky předem!
Po celý měsíc - Výstava halloweenských strašidel vyrobených dětmi
o podzimních prázdninách a Výstava paličkované krajky.
listopad 2005
strana 5
POZVÁNKA KUTNOHORSKÝCH LISTŮ
Tylovo divadlo
3. 11. v 9.00 hod.
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Pohádka o dvou ježibabách, které
hledají ženicha.
7. 11. v 17.00 hod.
MTD- modrý salonek
TROJNOŽKA ZDRAVÍ
Přednáška o tom, co je důležité pro
naše zdraví. MUDr. Martin Daniel.
Kino Svět
16. 11. v 19.30 hod.
SLAVNOSTNÍ KONCERT
konaný v předvečer Státního
svátku – Dne boje za svobodu a
demokracii. JAROSLAV SVĚCENÝ - housle, viola. MARIE
SYNKOVÁ - klavír s programem
nazvaným „Slavné české housle v
Evropě“.
8. 11. v 19.30 hod.
JAKUB SMOLÍK
A ZLATÍ PAROHÁČI
Koncert populárního zpěváka
17. 11. v 19.00 hod.
SAMETOVÝ SWING
Účinkuje: Kolínský Big Band.
Hlavní host večera: Jitka Zelenková.
13. 11. v 17.00 hod.
MICHAL K SNÍDANI
Michal Nesvadba a jeho představení předčily všechny současné projekty pro děti.
18. 11. v 8.30 a 10.00 hod.
APRÍLOVÁ ŠKOLA J. ŽÁČKA
E. Hrušková a M. Kopecká vtipnou formou seznámí malé diváky
s tvorbou básníka Jiřího Žáčka.
České muzeum stříbra
Česká 1
HRÁDEK
expozice
1. OKRUH  MĚSTO STŘÍBRA
2. OKRUH  CESTA STŘÍBRA
netradičně otevřeno do konce listopadu: So + Ne 10. 00 hod. – 16. 00
hod., Út – Pá pouze na objednávku
4. 11. ve 21.00 hod.
NIL + CHOCOLATE JESUS
7. – 11. 11.
„DNY HLÍNY“
Praktická ukázka výroby pravěkých
nádob tradiční metodou. Účastníci
si mohou vlastnoručně vyrobenou
nádobu odnést na památku domů
(info. 327 512 159, linka 23).
KAMENNÝ DŮM
září – listopad
STARÁ KAMENICKÁ PRÁCE V KH
výstava kamenných prvků s malou
soutěží
5. 11. ve 21.00 hod.
VITACIT REVIVAL
10. 11. v 18.00 hod.
COUNTRY VEČER
JOHNY CASH + BRZDAŘI
11. 11. ve 21.00 hod.
BANÁNOVÝ RYBIČKY
TROCHU JINAK
12. 11.
NORSKO  ČR
16. 11.
ČR  NORSKO
Přímé přenosy baráže o postup na
MS 2006 ve fotbale.
5. 11., 9.00 – 13.00 hod.
VZPOMÍNKOVÉ SYMPÓZIUM
na kutnohorského rodáka kap.
Emanuela Vosku. Pořádá Masarykův ústav Praha.
25. 11. v 9.00 hod.
O VODĚ
Pořad pro děti ZŠ.
27. 11. v 15.00 hod.
SEN ZIMNÍ NOCI ANEB
POHÁDKA O POPELCE
Klasická pohádka o „krásném snu“,
který se stal skutečností.
28. 11. v 9.00 a 10.30 hod.
OD POHLAVKŮ K POTLES
KŮM
Připravily děti ze ZUŠ K. Hora.
16. 11., 14.00 –18.00 hod.
KAVÁRNIČKA
Zábavné odpoledne pro seniory.
18. 11., 13.00 - 15.00 hod.
CO CHCETE VĚDĚT O ZDRAVÍ
A O ZDRAVOTNICTVÍ
Přednáška MUDr. Františka Vaňouse.
9. 11., 16.00 – 19.00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
pro klienty ÚSP Bartoloměj.
21. 11. v 19.00 hod.
SETKÁNÍ S OPEROU
Guiseppe Verdi: AIDA
Uvádí dr. Karel Bican
10. 11. v 19.00 hod.
DVA MUŽI V ŠACHU  MIRO
SLAV HORNÍČEK.
Divadelní představení v nastudování divadelního spolku KRACH.
24. 11. v 8.45, 10,00 a ve 13.30 hod.
DLOUHÝ, ŠIROKI
A BYSTROOKÝ
Pohádka. Představení pro MŠ, školní družiny a veřejnost.
1.- 3. 11. v 19.30 hod.
DOBLBA
ČR – komedie
5. 11. v 19.30 hod.
TEMNÉ VODY
USA – akční drama/horor
6. 11. v 17.00 hod.
MŮJ AUŤÁK BROUK
USA – komedie
8. - 9. 11. v 19.30 hod.
ŠTĚSTÍ
ČR – tragikomedie
10. 11. v 19.30 hod.
ČTYŘI BRATŘI
USA – akční thriller
12. 11. v 19.30 hod.
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
USA – romantická komedie
17. 11. v 19.00 hod.
STRAKA SPORT
 HORSKÁ KOLA
15. 11. v 19.30 hod.
DISTRIKT
Maďarsko - animovaná komedie
18. 11. ve 21.00 hod.
KARAMEL
17. 11. v 19.30 hod.
PO KRK V EXTÁZI
USA – thriller
23. 11. v 18.00 hod.
DISKUZNÍ FÓRUM S I. ŠALÁT
KEM A T. HOBLEM
24. 11. v 18.00 hod.
TASMÁNIE
+ COUNTRY VEČER
25. 11. ve 21.00 hod.
NENIE + MAURITIUS + ENTER
26. 11. ve 21.00 hod.
MONTY JACK
USPS Tyl
Divadelní klub
2. 11., 14.00 – 18.00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO SENIORY
Pořádá občanské sdružení Život 90.
24. 11. v 19.30 hod.
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠILENSTVÍ
Černá, generační komedie.
Hrají: J. Bartoška, N. Divíšková, P.
Špalková, L. Rybová, I. Trojan...
3. 11. v 19.00 hod.
Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře
PAMÁTKA ZESNULÝCH
JAN EVANGELISTA KYPTA
REQUIEM
účinkují: Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, sbormistr Z. Licek, H.
Škvařilová - soprán, Z. Málková
- alt, Z. Licek - tenor, J. Dvořák bas, J. Škvařil - varhany.
Vstupné: 40 Kč a 60 Kč
Sponzoři koncertu: Středovy pekárny, Elektro Ťoupalík, Mira,
Mediální Partner:
Kutnohorsko.cz.
19. 11. v 17.00 hod.
románský kostel
Jakub u Církvice
KONCERT USPS TYL
19. 11. v 19.30 hod.
LEGENDY Z DOGTOWNU
USA – akční drama
20. 11. v 16.00 hod.
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
Francie – přírodní dokument
22. 11. v 19.30 hod.
OLD BOY
Korejská republika – thriller
24. 11. v 19.30 hod.
NOČNÍ LET
USA – thriller
26. 11. v 19.30 hod.
TĚŽKÁ VÁHA
USA – drama
27. 11. v 16.00 hod.
VALIANT
VB – animovaná komedie
29. 11. v 19.30 hod.
ŘÍŠE VLKŮ
Francie – krimi/thriller
30. 11. v 19.30 hod.
NESVATBOVI
USA - komedie s titulky
Podrobnější informace o kulturních akcích v Kutné Hoře
naleznete v listopadovém čísle
KULTURNÍHO ZPRAVODAJE.
listopad 2005
Vítání občánků
Ve středu
21. září 2005
se ve velké
zasedací síni
V l a š s kého
dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich
nejmenších občánků mezi občany
města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka
Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky,
mnoho zdraví a štěstí v celém jejich
životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli
Aneta Neprašová, Ondřej Brandejský, Martin Frey, Teodor Mann, Matyáš Dostál, Eliška Kutilová, Šimon
Pírko, Tadeáš Chramosta, Tomáš
Balcar, Kristýna Dubská, Štefan Kapišák, Adéla Drahorádová, Aneta Sobotková, Nikola Luňáková, Dominik
Pompa, Aleš Jánský, Kateřina Snížková, Natálie Brichová a Vojtěch Šolta.
I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.
Oznámení záměru „Kutná Hora – intenzifikace ČOV“
Intenzifikace ČOV Kutná Hora
dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Předkladatel:
Krajský úřad Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oprávněný zástupce
předkladatele:
RNDr. Jaroslav Obermajer,
Středočeský kraj, Krajský úřad,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.:
257 280 100, fax: 257 280 170,
www.kr-stredocesky.cz
Rozsah záměru:
Záměr intenzifikace ČOV Kutná Hora zahrnuje částečnou rekonstrukci kalového a plynového
hospodářství a výstavbu plynovodní přípojky, kterou bude do
areálu přiveden zemní plyn.
Rekonstrukce bude probíhat
pouze na ploše stávajícího areá-
lu ČOV. Plynovodní přípojka bude
vedena podél komunikace II. Třídy, která slouží jako příjezdová
komunikace do areálu ČOV, a dále
polem až k současné regulační stanici.
Charakter:
Záměr zahrnuje modernizaci plynového hospodářství (bude
vybudován nový plynojem, plynovodní přípojka, kotel na tuhá paliva bude zrušen a nahrazen kotlem
na plyn) a intenzifikaci kalového
hospodářství, která má zajistit vyšší procento sušiny ve výstupním
kalu.
Projekt rekonstrukce (intenzifikace) ČOV Kutná Hora je součástí
širšího záměru „Projekt Kutnohorsko – Čáslavsko“. Vodohospodářská společnost vrchlice Maleč,
a.s. iniciovala vznik záměru, který by zahrnoval dosud neřešené
problémy v oblasti Kutnohorska
a Čáslavska na úseku vodohospodářské infrastruktury (odvádění a čištění odpadních vod).
V záměru jsou řešeny všechny
aglomerace s počtem ekvivalentních obyvatel vyšším než 2 000,
které se nachází na území bývalého okresu Kutná Hora. V rámci
projektu jsou řešeny aglomerace
Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské
Janovice, Zruč nad Sázavou, Sázava, Vrdy.
Upozornění:
Své písemné vyjádření k výše
uvedenému oznámení můžete
zaslat do 20 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.
Oznámení záměru je uloženo k
nahlédnutí v kanceláři tajemníka
Městského úřadu v Kutné Hoře
(Vlašský Dvůr) v I. patře, dveře
č. 1.
Cimrman má pamětní desku
Blahopřejeme
V měsíci říjnu 2005
oslav i ly
svá životní jubilea
naše spoluobčanky – Libuše Stočková, Alena Svobodová,
Uršula Novotná, Irena Šimánková,
Jarmila Tesařová, Věra Sochorová,
strana 6
Ludmila Štěpničková, Otilie Urbanová, Marie Vošoustová, Božena
Hovorková a pánové Alois Linhart, Luděk Dvořák, Jiří Nováček,
Jan Roženský, Stanislav Lázňovský, Jaroslav Kadlec a Hubert Obr.
Do dalších let jim přejeme zejména
pevné zdraví, spokojenost, životní
optimismus a alespoň trochu toho
vrtkavého štěstí.
Neuznaný český velikán Jára
Cimrman má od 19. října v Kutné Hoře svou pamětní desku. Je
umístěna na budově Gymnázia
Jiřího Ortena. Hlavní zásluha na
jejím vzniku patří studentovi oktávy Tomáši Morawskému, který
také pozval na slavnostní odhalení
desky jednoho z Cimrmanových
duchovních otců Zdeňka Svěráka.
Ten nejprve v zaplněné aule pobesedoval se studenty a poté provedl
samotný slavnostní akt. „My cimr-
manologové se na rozdíl od ptáků
musíme držet při zemi. Nemůžeme
tedy označit každou budovu, ve
které Cimrman byl. Zaměřujeme se
proto na ty, ve kterých nebyl,“ uvedl
Zdeněk Svěrák v krátkém proslovu.
Pamětní deska, která byla plně financována ze sponzorských příspěvků, nese nápis NEJZAPOMENUTĚJŠÍ ČESKÝ VELIKÁN JÁRA
CIMRMAN ZDE PROKAZATELNĚ NIKDY NESTUDOVAL.
jb
Úřad práce informuje
K 30. 9. 2005
bylo evidováno na Úřadu
práce v Kutné
Hoře celkem
3623 osob. Ve
srovnání
se
stejným obdobím minulého roku se
počet uchazečů o zaměstnání snížil
o 329 osob.
Registrováno bylo 2120 nezaměstnaných žen, 297 absolventů
škol všech stupňů a mladistvých,
652 občanů se zdravotním postižením.
Míra registrované nezaměstnanosti činila 9,03 % (před rokem
9,29 %.)
Na dávkách státní sociální podpory bylo vyplaceno za předchozí
měsíc celkem 19,7 milionů korun.
Před rokem činil průměrný věk
uchazečů 37 let, nyní již 39 let.
Mezi nejpočetnější skupinu uchazečů patří nyní osoby od 50 – 54 let.
Před rokem to byla skupina osob ve
věku 20 – 24 let.
Z našeho města bylo evidováno
1130 osob. Míra nezaměstnanosti
9,83 %.
Výročí úřadu práce
Dne 25.10. 2005 uplynulo 15 let
od zřízení Úřadu práce v Kutné
Hoře. Prvním statutárním zástupcem byla PhDr. Běla Hejná. Od
roku 1995 Ing. Jaroslav Chvojka a
od roku 1998 současný ředitel Ing.
Václav Kaše.
Činnost úřadu práce se za uplynulých patnáct let vyvíjela a přešla
od pouhého evidování nezaměstnaných, volných míst a zabezpečování podpor v nezaměstnanosti ke
komplexnímu a aktivnímu ovlivňování zaměstnanosti a vyplácení
dávek státní sociální podpory na
území celého okresu.
Václav Hüttner
Foto: Tomáš Kadečka
Omluva
Do minulého čísla Kutnohorských listů se vloudila chyba do
článku na titulní stránce. V letošním roce jsme si pochopitelně připomněli 87. výročí vyhlášení ne-
závislosti Československa 28. října
1918. Redakce Kutnohorských listů
se za tuto chybu omlouvá.
red
listopad 2005
strana 7
Třetí číslo Krásného města
městě a okolí. Jednomu z nejdůležitějších podniků Kutné Hory
19. století, Tellerově cukrovaru,
se věnuje A. Šimůnková, kdežto H. Pospíchalová se soustředila
na Krupičkovu továrnu na ocet.
R. Štastný se vrátil k tématu již zaniklé čokoládovny Lidka a tentýž
autor spolu s M. Lebedou představují Benešovu pekárnu.
Číslo, jako obvykle bohaté na
historické fotografie a obrázky, je
doplněno článkem E. Hnátkové,
upozorňujícím na 10. výročí zápisu Kutné Hory na seznam památek
UNESCO. Závěrečnou Kroniku,
již tradičně připravuje L. Frankovicová, připomíná nejen úmrtí
Z. Loudy a V. Müllera, požár historického objektu v ul. Sportovců,
ale také například životní jubileum J. Loudy či rekonstrukci Tylova domu. Časopis Krásné město
č. 3/2005 je jako obvykle nabízen v
knihkupectví U Stříbrného groše
nebo na Odboru kultury, školství
a TV Městského úřadu ve Vlašském dvoře.
Lukáš Provaz
V říjnu bylo vydáno letošní třetí
číslo kulturně-historického čtvrtletníku Krásné město, jehož vydavatelem je Zastupitelstvo města
Kutné Hory. Jestliže se letos první
číslo věnovalo hudbě a druhé cestování, rozhodla se redakční rada
tentokrát pro téma blízké snad
všem čtenářům: potravinám a potravinářským podnikům ve městě.
V úvodním článku připomíná
P. Novák, jakými produkty město v dějinách proslulo, přičemž
hlavní důraz klade na potraviny.
V druhém příspěvku pak týž autor představuje veřejné stravování ve středověké Kutné Hoře.
K. Vobořilová seznamuje čtenáře s místními pekaři a perníkáři
a text oživuje dobovými recepty.
Tématicky jako protiklad můžeme chápat zachycené případy travičství v 16. století z pera
M. Bisingerové. Kde se na tržištích v Kutné Hoře potraviny prodávaly, se čtenáři dozví v článku L. Provaze a následující text
M. Hudce je zase podrobně seznámí s dějinami pivovarnictví ve
Jarní prázdniny v Krkonoších
¡!3/0)30±š4%,+54.¢(/29
Dům dětí a mládeže Kutná Hora,
Kremnická 32, tel.: 327 512 089,
pořádá pro děti i rodiče zimní rekreační pobyt „Jarní prázdniny
v Krkonoších“.
Termín: 25. 2. – 4. 3. 2006. Místo: Krkonoše – Zadní Rennerovky
- Strážné. Cena: děti 2 900,-Kč, dospělí 3 300,-Kč (výše cen je ovlivněna nárůstem ceny dopravy a ubytování v důsledku zvýšení DPH!)
Cena zahrnuje ubytování, dopravu, stravu, pitný režim, pedagogický dozor, materiál. Cestovní
(úrazové) připojištění si zajistí rodiče samostatně.
Ubytovací zařízení poskytuje
2-6 lůžkové pokoje , sociální zařízení společné, k vybavení patří
stylová jídelna s krbem, společenská místnost s televizí, herna s kulečníkem a pingpongem, úschovna
lyží a sušárna bot.
Lyžování: poma 400 m dlouhá,
dětský vlek 200 m od boudy, vlek
u Friesovy boudy 800 m (kotva
pro 2 osoby). V blízkosti: Sněžka,
Špindlerův mlýn a Pec pod Sněžkou.
Závazné přihlášky se zálohou
ve výši 1500,- Kč odevzdávejte do
12. 11. 2005 v DDM!
Doplatky: do 14. 1. 2006 v DDM!
Počet účastníků je omezen a zájezd bude obsazován dle termínu
odevzdání přihlášek!
Informace: v kanceláři DDM,
řed. J. Krištofová, nebo D. Pilařová.
listopad 2005
strana 8
Den bez aut očima dětí
Protidrogová prevence
Den bez aut očima našich dětí čili
výstava „Jak si představuješ ekologickou dopravu budoucnosti“
Hodnotit průběh první účasti
města Kutná Hora v celoevropské
akci „Týden mobility a den bez
aut“ není jednoduché. Je však jisté,
že proběhl bez velkých problémů.
Hlavně proběhl bez velkých, ale
i bez malých, negativních reakcí.
Proto se dá říci, že proběhl úspěšně. Mnoha občanům se určitě líbila
veřejná doprava zdarma, což byla ta
nejviditelnější akce. Nejhezčí však
je ta, která je umístěna na MěÚ ve
Vlašském dvoře. Doufám, že přesto,
že je na chodbě úřadu, a nebo i právě proto, nezůstala široké veřejnosti
skryta. Je to výstava dětských kreseb, maleb a koláží na téma „ekologická doprava budoucnosti“, které
se účastnily nejen všechny základní
školy, ale i mateřinky a jedna školní družina. Práce dětí jsou krásné.
Představa, že bych z nich měla vybrat ty nejlepší, je tím největším
bláznovstvím, které mě mohlo
napadnout. Prostě to nejde. Proto jsme se dohodli s vedením škol,
že zveřejníme seznam dětí, jejichž
obrázky byly vystaveny. Vzhledem
k tomu, že počet škol i dětí je dlouhý,
zveřejníme jejich jména postupně.
Proto nebuďte vy malí zúčastnění
výtvarníci, kteří se dnes na seznamu nenajdete, smutní, dostane se
na vás v příštím čísle.
Základní škola J.Palacha:
9.B. Anežka Havlíková, Martin Betuštiak, Barbora Váňová,
8.A. Jaroslava Adamcová,
8.C. Petra Palusková, Miroslav Jo-
nák, Denisa Černá,
7.B. Jaroslav Šmolda. Anna Ficková,
Základní škola Malín:
4.r. Aneta Kličková, Pavel Rezler,
David Hejský, Kalina, Šváb,
3.r. Tereza Micková, Zuzana Krejzová, Nela Čulenová, Martin Jahoda, Michal Timoracký, Petra,
Michalová, Denisa Fialová, Tomáš
Dusil, Anna Kudrnová,
Základní škola Kremnická:
8.B. Kristýna Podeszwová, Alice.
Kafková, Dominik Nekola,
7.B. Denisa Hojdová, Jakub Nepraš,
Petr Sadík, Jakub Jirsa,
7.D. Lucie Beranová, Tereza Seifertová, Anna Vomočilová, Alexander
Udovenko, Aneta Morysková, Michaela Štípková, Lenka Bobková,
Tereza Hornyaková, Markéta Stejskalová, Natálie Tomčíková
6.B. Šárka Sejčková, Vendula Blahová, David Bochníček, Lukáš
Čepeš, Nikola Vostrčilová, Jakub
Vlastník, H. Bartoš, David Vrbický,
Jakub Vrbický
4.C. Aneta Polesná, Veronika Majerčáková, Adéla Straková, Marie
Siváková, Iveta Vonšovská, Hana
Schmidmajerová, Martina Šimůnková, Markéta Marešová,
Školní družina ZŠ Kremnická
s krásnou koláží „Ekologické problémy světa“.
Žáci 6.ročníku ZŠ Kutná Hora,
Kremnická 98 se plavili po mořích
s Kryštofem Kolumbem v rámci
dvoudenního projektu protidrogové prevence, který se uskutečnil
s podporou Středočeského kraje.
Soustředění se každoročně koná
v rekreačním středisku U Starého
rybníku ve Zbraslavicích.
Za vizi lepšího světa, radost
a naději pro budoucnost, kterou jste
nám děti svými obrázky přinesly,
Vám moc děkujeme. Výstava zůstane na svém místě do 15. 11. 2005.
Shyamoli Hájková
Konečná tabulka turnaje:
1. AŠ Mladá Boleslav
4 4 0 0 27:14
2. Sparta Kutná Hora
4 3 0 1 29:16
3. HC Wendy Mělník B
4 2 0 2 21:21
4. HC Wendy Mělník A
4 1 0 3 15:19
5. Sokol Úvaly
4 0 0 4 7:29
Gymnazisté si připomněli demokratizační změny v Evropě
Projektový den věnovaný demokratizačním změnám ve střední a
východní Evropě připravilo pro své
studenty Gymnázium Jiřího Ortena
v Kutné Hoře. Za datum konání byl
zvolen 3. říjen – tedy den, kdy před
patnácti lety došlo k opětovnému
sjednocení Německa, což někdy bývá
považováno za symbolické završení jedné etapy přeměn v naší části
kontinentu. Studenti měli možnost
vyslechnout několik přednášek, ale
také soutěžili v roztlačování druhdy
tak populárního Trabanta, stavěli
vlastní berlínskou zeď, zhlédli film
Good Bye, Lenin! a poslechli si část
legendárního projevu Milouše Jakeše na Červeném Hrádku v roce 1989.
Celý den byl připraven týmem profesorů různých předmětů a ukázal,
že lze používat i jiné než tradiční
formy výuky.
jb
Foto: www.gymkh.cz
Mistrovský turnaj minižáků v házené
V sobotu 8. října proběhl na venkovním hřišti házené v Tyršově
ulici na Žižkově v Kutné Hoře třetí
podzimní mistrovský turnaj oblastního přeboru minižáků, který pořádal oddíl házené TJ Sparta Kutná
Hora. Akce se zúčastnilo všech pět
letošních účastníků této soutěže –
Auto Škoda Mladá Boleslav, Sokol
Úvaly, HC Wendy Mělník A, HC
Wendy Mělník B a domácí Sparta
Kutná Hora. Minižáci kutnohorské
Sparty si vedli na turnaji úspěšně,
ze čtyř utkání 3x zvítězili a 1x prohráli, v celkovém hodnocení obsadili pěkné 2. místo.
Výsledky:
Sparta Kutná Hora Sokol Úvaly
9:2 (8:1)
AŠ Mladá Boleslav
5:6 (2:4)
HC Wendy Mělník A
7:3 (6:2)
HC Wendy Mělník B
8:5 (5:2)
8
6
4
2
0
Sestava a branky Sparty na turnaji:
Karlovský Michal (br), Kačerovský Ondřej (br) – Janoušek Jan
10, Pícha Jiří 8, Koriťák Pavel 5,
Truhlářová Michaela 4, Šimůnková
Martina 2, Petránek Jan, Píchová
Lenka, Veselý Matěj, Žáčková Šárka
Trenéři: Čeloud Karel, Bielický
Igor.
Nábor do družstva minižáků
a mladších žáků:
TJ Sparta Kutná Hora – oddíl házené pořádá od začátku listopadu
ve sportovní hale BIOS v Puškinské ulici ( pod Tylovým divadlem)
nábor do družstva minižáků (ročník narození 1995 -1997) a mladších žáků (ročník narození 1993
a 1994).
Nábor i tréninky probíhají od
začátku listopadu vždy každý pátek od 14.45 hodin do 16.15 hodin
pod vedením zkušených trenérů
mládeže.
Bližší informace získáte na tel.
čísle 327 512 711 – sportovní hala
BIOS, mobil 723 266 082 – Vobořil Petr, nebo v uvedený den přímo
ve sportovní hale BIOS, případně na: e-mailu: [email protected],
či
internetových
stránkách
http://hazena.sajp.cz.
Petr Vobořil
Foto: Alois Salák

Podobné dokumenty