Česko-anglický a anglicko-český slovník pro obor konzervování

Komentáře

Transkript

Česko-anglický a anglicko-český slovník pro obor konzervování
Terminologie pro obor konzervátorství-restaurátorství 2014
Lenka Zimková
pro Technické muzeum v Brně
Česko-anglická část
Připomínky či upřesnění prosím na email: [email protected]
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
A
abrazivní pasta
abrasive paste
acetát celulózy
cellulose acetate
achát (odrůda křemene)
agate
achát mechový
moss agate
achát zříceninový
ruin agate
achátové sklo
agate glass [ˈæɡət ɡlɑːs]
akantit - Ag2S
acanthite
akrotérion, architektonická plastika (antika)
acroterion
akrylová barva
acrylic paint
akrylová pryskyřice
acrylic resin
akrylový
acrylic
aldehydy
aldehydes
alkalicko-kyanidový vodný roztok
alkaline cyanide aqueous solution
alkydové pryskyřice
alkyd resins
alpaka (pakfong; asi 21% Zn a 14% Ni)
nickel silver
amalgám, amalgam
amalgam
amfoterní
amphoteric
anoda galvanická
galvanic anode
anoda obětovaná
sacrificial anode
anodická oxidace
anodic oxidation
anodický oxidový povlak
anodic oxide coating
anodická reakce
anodic reaction
anolyt
anolyte
anorganické pojivo
inorganic binder
antimon
antimony, Sb
apoštol
apostle
apsida
apse
ARA = anizotermický rozpad austenitu
nonisothermal austenite decomposition
archeometrie
archaeometry
archivace
filing
arzenit železa
iron arsenite
asfalt
bitumen
austenit
austenite
austenitická litina
austenitic cast iron
austenitické oceli
austenitic steels
α-ferit
α-ferrite, alpha-ferrite
azbest
asbestos
B
bainit
bainite
bakterie redukující sírany
bacteria reducing sulphates
baroko, barokní
baroque
barva, nátěr
paint
barevné kovy
non-ferrous metals
2
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
barvení azobarviny
azoic dying
barvení emailovými barvami
enamel painting
barvení kovů
metal coloration
barvení kyselými barvivy
acid dying
barvířská lázeň
dye bath
běloba olovnatá
white lead
benztriazol, benzotriazol
benzotriazole
besemerování, besemerizace
Bessemer process
Bessemerův konvertor
Bessemer acid converter
betlém s jesličkami
Nativity scene
beton
concrete
bezbarvý
colourless
bezpečnostní opatření
precautions
bez zápachu
odourless
bílá skalice
white vitriol, zinc sulphate ZnSO4
biologicky odbouratelný
biodegradable
biologičtí škůdci
biological pests
bitumen, živice
bitumen, asphalt
blednutí
fading
bledý, světlý
pale
bobtnání
swelling
bobtnavost
swelling power/capacity
bod křehnutí
brittle point
bod tavení/ tání
melting point
bod tuhnutí (odlitku)
solidification point
bod varu
boiling point
bod vzplanutí
flash point
bohatá výzdoba granulací
rich granulation decoration
boj proti škůdcům
pest control
boritan
borate
boritan draselný
potassium borate
boritová modř
woad (wəʊd)
Bresleho metoda
the Bresle method
brnění
(a suit of) armour
bronz
bronze
bronz aluminiový
aluminium bronze
bronz arzenový
arsenical bronze
bronz berylliový
beryllium bronze
bronz cínový
tin bronze
bronz fosforový
phosphor bronze
bronzová patina
bronze patina
bronz olověný
leaded bronze
bronz umělecký
artisan bronze
brousící pás, brusný pás
abrasive belt
broušení
grinding
3
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
broušení diamantů
diamond cutting
broušení drahokamů
gem cutting
broušení faset/ fasetování (drahokamu)
facetting
broušení pískovým papírem
sanding
brož
brooch /brəʊtʃ/
brus, brusný kotouč
grindstone
brusivo
abrasive
bruska
grinding machine
brusný kotouč
grinding wheel
brynýrování
bluing, blueing
brynýrování, hnědění (oceli)
browning
březová kůra
birch bark
břídlice
slate
buben čistící
tumbling barrel
buňka
cell
buňka elementární
elementary cell
C
cech
guild [gɪld]
cechovní číše
guild goblet
cejchování
calibration
cementace (oceli, nauhličení plus kalení)
case-hardening, carburising (Br. English)
cementační pec
carburising furnace
cementit
cementite
cementit sekundární
secondary cementite
cementování
cementing
cer
cerium Ce
cerezín
ceresin
cesium
caesium Cs, cesium
ciničitý
stannic
ciničitan
stannate
cín
tin Sn
cín (slitina s olovem)
pewter
cín anglický
English pewter
cínatá sůl
stannous salt
cínatý
stannous
cín indický
zinc metal
cínová slitina (80-90% Sn a 10-20% Pb) s olovem
old pewter, ancient pewter
cínování
tinning
cizelování
repoussage [répusáž], punching, chasing
ctnosti a neřesti
virtues and vices
cyklododekan
cyclododecane
Č
čakan cizelovací
punch
4
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
částečný
partial
částice
particles
čelenka, diadém
diadem, headdress
černění
blackening, black oxidation, blueing (gunmaking)
černění (kovářské)
smith's black oxide
černění oceli za studena
cold blueing
černění oceli za tepla
hot blueing
černěný
blackened
červotoč
woodworm
činidlo
agent
činidlo dispergační
dispersing agent
činidlo komplexotvorné
complexing agent
číselník (ukazatel)
dial
číselník hodin
clock face
číselník počitadla
counter dial
číselník telefonu (vytáčecí)
telephone dial
číselný
numerical
číslo kyselosti
acid number
čistící prostředek (chem.), detergent
detergent
čistota prostředí
cleanliness of environment
číše, pohár, pohárek (se stopkou)
goblet
čištění anodické (elektrolytické čištění)
anodic cleaning
čištění kovů
cleaning of metals
čištění tryskáním broků/ brokování
shot blasting
čištění tryskáním písku
sandblasting
čištění ultrazvukem
ultrasound cleaning
čištění vodou
hydroblasting
čitelnost
legibility
článek (baterie), komůrka (lab. Přístrojů)
cell
článek bimetalický
bimetallic cell
článek galvanický
galvanic cell, voltaic cell
článek řetězu
chain link
člunek (textil. prům.)
shuttle
čpavek
ammonia
čtyřmocenství
quadrivelency
D
damascénská ocel
Damascus steel
damaskování
pattern welding
dárce
donor
datování radiokarbonovou metodou
radiocarbon dating
dávkovač
dosing device
dávkování
dosing
degradovaná akrylová pryskyřice
degraded acrylic resin
délka (míra)
length
5
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
dělovina
gunmetal, red brass (US)
depasivace
depassivation
depozitář
storage area
derivát celulózový
cellulose derivative
děrování
piercing, perforation
desalinace
desalination
deska hodinového stroje
clock plate
destilovaná voda
distilled water
detergent, chem. čistící prostředek
detergent
dezinfekce
disinfection
dezinsekce
disinfestation
démon, zlý duch
demon, daemon
diafragma
diaphragm
diagram transformační IRA
TTT diagram of isothermal decomposition of austenite
diagram Mollierův
Mollier diagram, enthalpy–entropy chart, the h–s chart
diagram potenciál - pH
Pourbaix diagram
diagram stavový Fe - Fe3C
Fe - Fe3C phase diagram
diagram tahový
stress–strain curve
diagram transformace
transformation diagram
diagram transformační ARA
CCT diagram = continuous cooling transformation of austenite
diagram TTT
isothermal transformation diagram
diapozitiv
slide
dimethyl sulfid
dimethyl disulfide
dláto
chsel
dláto s plochým ostřím
flat chisel
dmýchadlo na vzduch
air blower
doba bronzová
Bronze Age
doba železná
Iron Age
dohotovení
finishing, finish
dochovaný
surviving
dochovaný artefakt
surviving artefact
dórský sloup
Doric column
dozimetr
dosimeter
draselno-vápenaté sklo
potassium-calcium glass
drcení
crushing
drcený malachit
crushed malachite
drsnost povrchu
roughness of surface
drtička
crusher
dural
duralumin
dusík
nitrogen
Ď
ďábel, čert
devil
E
6
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
EDS
EDS = energy-dispersive X-ray spectroscopy
EDTA
EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid
elektrolytické čištění
electrolytic cleaning
elektrolytické leptání
electrolytic etching
elektrolytické leštění
electrolytic polishing
elektrolytické vybarvování
electrolytic colouring
elektrolytický roztok
electrolytic solution
elektron
electron
eloxování, ochrana elektrolytickou oxidací
anodizing, anodising (UK, Australia)
email
enamel
emulgátor
emulsifier
eneolit
the Eneolithic Age, Bronze Age, Chalcolithic Age
energetická náročnost
energy performance , energy consumption (spotřeba)
epoxidová pryskyřice (NYL-1)
epoxy resin
eroze
erosion
etylenoxid
ethylene oxide
eutektický bod
eutectic point
eutektikum
Eutectic system
evangelium
gospel
exponát
exhibit
expozice
exhibition
expoziční prostředí
exhibition environment
F
fajáns
faience
faktis (pryž)
factice
falzifikát
forgery, forged
ferit
ferrite
fermež (ředidlo do barvy)
varnish
filigrán
filigree
fosfatizace, viz fosfátování
phosphate conversion coating
fosfatizační lázeň
phosphating bath
fosfátování
phosphate conversion coating
fotometrie
photometry
frézování
milling
frézování obkročné
straddle milling
frézování rovinné
plain milling
frézování sousledné
parallel milling
frézování odvalovací
hobbing
frézování stupňové
step milling
funerálie
grave goods
funkční průduchy
functional vents
fúze (technika granulace)
fusing (granulation technique)
G
7
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
gallotanin
gallotannin
galvanoplastika
electrotyping, galvanoplastic sculpture, galvanoplasty
grafit
graphite
granulace
granulation
granulace, zrnění
granulation
granulky, granule
granules
gravimetrie
gravimetry
gravírování
engraving
guma
rubber
gutaperča
gutta-percha
H
hexametafosforečnan sodný, tripolyfosforečnan sodný
sodium triphosphate
historický
historical
historicky významný, dějinný
historic
hlavní legující prvek
major alloying element
hlubotisk
gravure printing, intaglio p.
hmotnostní spektroskopie
mass spectroscopy
hmotnostní úbytek
mass decrement
hmotnostního úbytku, metoda
method of mass decrement
hnědění železa
browning of iron
hoblování
planing
hoblovka
planer
hodnota, cena, význam
value
holenice/ náholenice (část brnění)
greave
honování
honing
houba železná
sponge iron, direct reduced iron
houževnatost
toughness
houževnatost lomová
fracture toughness
houževnatost vrubová
notch toughness
hranice zrn
grain boundaries
hřbet knihy
book spine
hřebenový hrací strojek
comb music box
hydrolýza
hydrolysis
hydrolýza korozních produktů
hydrolysis of corrosion products
hydroxid
hydroxide /haɪˈdrɒksaɪd/
CH
chalkantit, skalice modrá, síran měďnatý
copper sulphate
chalkozín - Cu2S
chalcocite
chelaton III.
disodium EDTA
chemická rovnováha
chemical equilibrium
chemicky neupravované
chemically unprocessed
chemiluminiscence
chemiluminescence
chlor obsahující plyny
chlorine-containing gases
8
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
chlorargyrit - AgCl
chlorargyrite
chlorid rtuťnatý
mercury (II) chloride
chlorid rtuťný
mercury (I) chloride
chlorid sodný
sodium chloride
chlorid stříbrný
silver chloride
chlorid železitý
iron (III) chloride, iron perchloride
chlorid/oxid železnatý
ferrous chloride/oxide
chloridová sůl
chloride salt
chloridové anionty
chloride anions
chlornan sodný
sodium hypochlorite
chromatografie
chromatography [krəʊmətɒgrəfi], from Greek
chromatografie na ionexech (IEC)
ion exchange chromatography
chromatografie plynová (GC)
gas chromatography
chromatografie pyrolitická plynová (PyGC)
pyrolysis gas chromatography
chromatografie tenkovrstvá (TLC)
thin layer chromatography
chromatografie vysoce účinná kapalinová (HPLC)
high performance liquid chromatography
chromatogram
chromatogram
chromátování
chromate conversion coating
chronoampérometrie
chronoamperometry
I
ikonostas
iconostasis, pl. Iconostases
impregnace
waterproofing
impregnace dřeva
wood waterproofing
indukčně vázané plazma
inductively coupled plasma
inhibitor koroze
corrosion inhibitor
inkrustace
encrustation, incrustation
inlej (z angl.) tauzování (tauzie, taušování, taušírování)
inlaying
intermediát (tisk použitý jako matrice pro další reprodukci)
intermediate (an)
intarzie (malba dřevem)
intarsia (a form of wood inlaying)
iónský řád
the Ionic order
iónský sloup (iónský řád)
Ionic column (the Ionic order)
iontoměnič
ion-exchange polymer
IRA = izotermický rozpad austenitu
isothermal decomposition of austenite
irizující povlak
iridescent films
J
jednofázová mosaz
single-phase brass
jelenice
deerskin
jemné vyleštění
soft burnishing
K
kalafuna
rosin, colophony, Greek pitch
kalamín
smithsonite
kalení
quenching
9
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
karbonyl sulfid
carbonyl sulphide
karboxyláty
carboxylates
kaše vápenná
lime putty
kepr
twill
keramika
pottery
kladívko cizelovací
chasing hammer
klíh
glue
koloidní pájení
coloidal or eutectic soldering (granulation technique)
konfokální mikroskopie
confocal microscopy
konopná tkanina
hemp fabric
konverzní povlaky
conversion coatings
konzervace
conservation
konzervace preventivní
preventive conservation
konzervace sanační
remedial conservation
konzervátorská praktika
conservation-restoration practical training
kopál
copal
korodující ocel (nízkolegovaná ocel s řízenou korozí)
weathering steel
koroze aktivní
active corrosion
koroze bakteriální
bacterial corrosion
koroze bodová
pitting, pitting corrosion
koroze celková
general corrosion
koroze galvanická
galvanic corrosion
koroze mezikrystalová (interkrystalová)
intergranular corrosion
korozní agresivita
corrosion aggression
korozní produkty kovů
corrosion products of metals
korozní vrstvy, krusty
corrosion layers, crusts
kov Britania
Britannia metal
kov feromagnetický
ferromagnetic metal
kov neželezný
non-ferrous metal
kov žáruvzdorný
refractory metal
kované/tepané za studena
cold working
kování
hardware, builder's hardware
kovárna
smithy
kovářsky zpracovaný povrch
blacksmith-processed surface
kovolitecká dílna
metal-casting workshop
kovolitectví
metal-casting
kovorytectví
metal engraving
kovotepectví
metal beating
kovotlačitelství
metal spinning, metal turning
kovová měď
metallic copper
kovová matrice
metallic substrate
kovový artefakt
metal artefacts
krepelína
(protective) mesh
krizové a mimořádné události
crises and emergencies
krusta, povlak
crust, coating
10
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
křehkost (oceli)
brittleness (of steel)
křehký
brittle
křídla retabula
panel wings
kujná litina (temperovaná)
malleable cast iron
kujný, kovatelný
malleable
kultura zvoncovitých pohárů
Bell Beaker culture
kulturní dědictví
cultural heritage
kyselina dusičná
nitric acid
kyselina fosforečná
phosphoric acid
kyselina salycilová
2-hydroxybenzoic acid
kyselina sírová
sulphuric acid
kyselina sírová H2SO4
sulphuric acid
kyselina siřičitá H2SO3
sulphurous acid
kyselinotvorné materiály
acidic material
L
lak
varnish
lak lihový
spirit varnish
lak olejopryskyřičný
oleoresinous varnish
lak polyurethanový
polyurethane varnish
lak zaponový
(nitro) cellulose lacquer, Zaponlack
lakování
varnishing
langobardské pohřebiště
Langobard burial site
lanolin
lanolin
lapování
lapping
laserové čištění
laser cleaning
latex
latex
ledeburit
ledeburite
legování
alloying
lepení kovů
metal bonding
lepidlo
adhesive
lepidlo akrylátové
acrylic adhesive
lepidlo disperzní
dispersion adhesive
lepidlo epoxidové
epoxy adhesive
lepidlo kontaktní
contact adhesive
lepidlo kyanoakrylátové
cyanoacrylate adhesive
lepidlo polyesterové
polyester adhesive
lepidlo polyuretanové
polyurethane adhesive
lepidlo roztokové
solvent-based adhesive
lepidlo silikonové elastomerní
elastomeric silicone adhesive
lepidlo tavné
hot-melt adhesive
leštění
burnishing (metals)
leštění broušením
abrasive polishing
leštění, jemné (na zrcadlový lesk)
fine polishing
leštítko (nástroj na leštění tlakem)
burnisher
11
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
lihový lak
spirit varnish
lihový roztok
spirit solution
lineární voltametrie (LSV)
linear sweep voltammetry
lisovadlo (lisovník a lisovnice)
complete die
lisování
pressing
lisování tlakové
pressure forming
lisování zastudena
cold pressing
lisování zatepla
hot pressing
lisovnice (spodek razicího nástroje)
counter-die
liteřina
type metal
lití odstředivé
centrifugal casting
lití pod tlakem
die casting
lití, odlévání
casting
litina
cast iron (containing 2-6% of carbon)
litina bílá
white cast iron
litina šedá
grey část iron
litopon
lithopone
louh
lye
louh bělící
bleaching lye
Lumbeho zahrada Pražského hradu
Lumbe´s garden
lůžko prstenu pro drahokamy
bezel
lyofilizační
lyophilisation (freeze dry)
M
malty
mortars
martenzit
martensite
martenzitická oblast, oblast martenzitu
martensite area
mastek (klouzek, křemičitan hořečnatý)
french chalk
mastix
mastic
měď
copper
měď arzenová
arsenical copper
měděná ruda
copper ore
měděné plíšky
copper plates
mědění
copper plating
měděnka
verdigris
merkurosulfátová elektroda
MSE = mercury sulfate electrode
měření
measuring (proces)
měření
measurement (hodnoty)
měření chloridových iontů
chloride ion measuring
metalizace
metallizing
metalografické výbrusy
metallographic samples (Br. E.), m. specimens (Am.E.)
metalografie
metallography
meteorit
meteorite
metoda siřičitanová
alkaline sulfite method (North and Pearson, 1975)
metoda ztraceného vosku
lost wax method
12
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
metrický závit
ISO metric screw thread
mez kluzu
yield point, yield strength
mez pevnosti v tahu
ultimate tensile strength
mez únavy
fatigue limit
mezikrystalové praskání
intergranular embrittlement
mikrotryskání
microblasting
mikrotvrdost
microhardness, microindentation hardness
mincovna
mint
mincovna, královská
royal mint (The Royal Mint - UK)
modření železa
blueing (bluing) of iron
modul pružnosti v tahu
Young's modulus
Mohsova stupnice
Mohs scale of mineral hardness
mokré čištění
wet cleaning
molekulární hmotnost
molecular weight, molecular mass
molekulární hmotnost polymeru
molecular weight of polymer
moleta
colour disk, colour runner
mor cínový
tin pest, tin disease, tin leprosy
mořidlo
mordant
mosaz
brass
mosaz bílá
white brass
mosaz jednofázová
single-phase brass
mosaz žlutá
yellow brass
mrazící kontejner
freezing box
mýdlo olovnaté
lead soap, diachylon
N
nanést impregnační vrstvu
apply a waterproof coaitng
nano-keramický
Nano-ceramic
nano-technologie
Nanotechnology
nástroj
tool
nástroje diamantové
diamond tools
nástroj ražební
punching tool
náušnice
earrings
náušnice hrozníčkové
grape cluster earrings
náušnice kruhovité
hoop earrings
nebělená konopná tkanina
unbleached hemp fabric
nedestruktivní metody
non-destructive methods
nedostatečné proudění vzduchu
lack of airflow/ insufficient airflow
neinvazivní metody
non-invasive methods
nemoc bronzu
bronze disease
nerozpustný
insoluble
nerovný (povrch)
uneven (surface)
niello
niello
niklování
nickel coating, nickel plating
nitrát celulózy
cellulose nitrate
13
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
nízkotlaké plazma
low pressure plasma
novodobé slitiny kovů
modern metal alloys
novolaky (pryskyřice formaldehydové)
resins
nýtování
riveting
nýtování přeplátováním
lap riveting
nýtování za studena
cold riveting
nýtování za tepla
hot riveting
O
objem
volume
obrábění
working
obrábění kovu
metalworking
obrábění dřeva
woodworking
obrábění za studena
cold working
obrábění za tepla
hot working
obrážení
shaping
obrušování
abrasion
ocel
steel
ocel korozivzdorná
stainless steel
ocel svářková
wrought iron
octan sodný
sodium acetate
odlévání kovů
metal casting
odlévání (odlitků)
casting
odlévání šperků
jewelry casting
odlitek
a cast
odmašťování
degreasing, grease extraction (removal)
odmašťování párou
vapour degreasing
odmašťování plamenem
flame cleaning (chem.)
odmašťování rozpouštědly
solvent cleaning, s. degreasing
odolný proti UV záření
UV resistant
odsolení
deionization
odstraněná lepidla
adhesive elimination
odstranění okují
descaling
odstranění stop okují
scale traces removal
odzinkování
dezincification
odzinkování mosazi
brass dezincification
ohýbání
bending
ochrana
protection
ochrana kulturního dědictví
cultural heritage preservation
ochrana anodická
anodic protection
ochrana katodická
cathodic protection
ochranný povlak
protective coating
okuje
(iron) scales
olej lněný
linseed oil
olej minerální
mineral oil
14
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
olej vysychavý
drying oil
olovo
lead
omílání
grinding
omílání v bubnu
barrel tumbling, tumbling
omítky
plasters
opatřit vodoznakem
watermark, v.
organolit (nerost nebo hornina, geol.)
organolite
organicky modifikované silikáty (ORMOCER)
organically modified ceramic
organicky modifikovaný
organically-modified
organický povlak
organic coating
organosilany
organosilanes
osvětová činnost
educational activities
ošetření
treatment
ošetření provést
carry out treatment
ošetření, způsob
treatment method
otryskávání
blast cleaning
ovčí vlna
sheep’s wool
ověřování
verification
oxid měditý Cu2O3
copper (III) oxide, dicopper trioxide
oxid měďný Cu2O
copper (I) oxide, dicopper oxide
oxid stříbra
silver oxide
oxid uhelnatý CO
carbon monoxide, carbon oxide
oxid uhličitý CO2
carbon dioxide
oxid železitý Fe2O3
iron (III) oxide [ˈaɪən traɪˈɒksaɪd]
oxid železnatý FeO
iron (II) oxide [ˈaɪən daɪˈɒksaɪd]
ozokerit
ozokerite
P
pájené
soldered
pájení
soldering
pájení, měkké
(soft) soldering
pájení, tvrdé
brazing, hard soldering (granulation technique)
pájka (materiál), pájecí kov
solder
páječka, pájka hov. (nástroj)
soldering iron
pájka cínová
tin solder
pájka měkká
soft solder
pájka stříbrná
silver solder
pájka tvrdá
hard solder, brazing solder
paličkování
bobbin
papírová podložka
paper base
parafín
paraffin
paraván
(folding) screen
pasivace
passivation
pasivace kovu
metal passivation
pasivace zinku
zinc passivation
15
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
pasivační vrstvy
passivation layers
pasivita kovu
metal passivity
passivation capability
pasivovatelnost
pasty a obklady
pastes and compresses
patina
patina (from Italian)
patina neušlechtilá (divoká)
verdigris (nepravá měděnka)
patina novodobá
modern patina
patina umělá
artificial patina
patina ušlechtilá
noble patina
patinování
patination
pec kupolovací
cupola furnace
pec šachtová
shaft furnace
pec (vypalovací na keramiku apod.)
kiln
pec komorová (sušárna)
chamber kiln
pec vysoká
(blast) furnace
pečeť
seal
pergamen
parchment
perlit
pearlite
pigment, barvivo
pigment
pískování, otryskávání pískem
sandblasting
plán záchrany
rescue plan
plasmochemická metoda
plasmochemical method
plasmochemické ošetření
plasmochemical treatment
plastika
sculpture
plátno (malířské)
canvas
plazmochemické metody
plasmochemical methods
plechová programová deska (hracího stroje)
metal bedplate
plech
sheet metal
ploška, faseta (drahokamu)
facet, facette
plst
felt
plynová chromatografie
gas chromatography
podmalba na skle
reverse painting on glass
podstavec (sochy), patice, podnož
plinth
pohár (bez ouška), odměrka
beaker
pohroma živelná
natural disaster
pojivová báze
binder
pokovené cínem/cínované
plated with tin
pokovování
plating
pokovování autokatalytické
autocatalytic plating
pokovování imerzní
immersion plating
pokovovat
plate
polarizační křivky
polarisation plots
polštářek pozlacovačský, kyst
gilding
polutanty
pollutants
polyakryláty
polyacrylates
16
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
polymerní materiály
polymer materials
polyfosforečnany
polyphosphates
polymethakryláty
polymethacrylates
polysiloxany
polysiloxanes
polyurethany
polyurethanes
polyvinyl chloride (PVC)
polyvinyl chloride
popouštění
tempering
potaš
potash
potenciál
potential
potenciál elektrodový
electrode potential
potenciál oxidačně-redukční
oxidation reduction potential, redox potential
potenciál pasivační
passivation potential
potenciál rovnovážný standardní
standard equilibtium potential
potenciál samovolný korozní
spontaneous corrosion potential
potenciostatická redukce
potentiostatic reduction
používaná receptura
recipe used
povlak
coating
povlak drahých kovů
precious metal coating
povlak chemický
chemical coating
povlak chromu
chromium coating
povlak kadmia
cadmium coating
povlak niklový
nickel coating
povlak slitiny paladium-nikl
palladium-nickel coating
povlak zinku
zinc coating
povlak elektrolytický
electrolytic coating
povlak žárový/ žáruvzdorný
refractory coating
povodeň
flood, flooding
povrchová polychromie
surface polychrome
povrchově aktivní látka/činidlo/prostředek
surfactant
povrchové korozní produkty stříbra a mědi
superficial silver and copper corrosion products
pozdněgotické retabulum
late gothic retabulum, pl. retabula (z Lat.)
pozinkování
zinc plating
pozlacená spona
gilded silver fibula
pozlacování = zlacení
gilding
požáry
fires
produkty sulfidu stříbrného
silver sulphide products
protahování (kovů)
drawing
protikorozní ochrana
anti-corrosion protection
proudová hustota
current density
proudová hustota korozní
corrosion current density
proudová hustota limitní
limiting current density
proudová hustota pasivační
passivation current density
proudová hustota výměnná
exchange current density
prsten
ring
prsten biskupský/arcibiskupský
episcopal ring
17
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
průzkum
investigation
prvková analýza
elemental analysis
pryskyřice alkydová
alkyd resin
pryskyřice borová
pine resin
pryskyřice damarová
damar
pryskyřice epoxidová
epoxy resin
pryskyřice kopálová
copal resin
předmět kulturního dědictví
cultural heritage object/site
předúprava
pre-preparation
přehýbání (skládání do záhybů)
folding
překližka
plywood
přeměňovače rzi
rust converters
přepětí
overvoltage
přepětí elektrodové
electrode overvoltage
putovní výstava
travelling exhibition
pyxida, kalich na posvěcené hostie
pyx
R
razidlo číslicové
number stamp
razidlo písmenové
letter stamp
razit mince
mint coins
raznice
die
ražba do kovu
punching, stamping
ražba mincí
coinage, minting
ražba reliéfní
embossing
ražební /razicí matrice
die
ražební /razicí patrice
plate
redukční vrcholy (píky)
reduction peaks
relikt
relic
relikt, zbytek (látky)
fragment (of a substance)
rentgenová-difrakční analýza
X-ray diffraction (analysis)
rentgenfluorescenční analýza
X-fluorescence analysis
rez (korozní produkt)
rust
rosný bod
the dew point
rovnice Nernstova
Nernst equation
rozklad pyritu
pyrite decay
rozpad
decomposition
rozpad austenitu na martensit teplem
martempering
rozpouštědlo
solvent
rozpouštědlo organické
organic solvent
rozpustnost
solubility
rozpustný
soluble
rozpustný ve vodě
water-soluble
rozpustný v tuku
fat-soluble
roztok
solution
18
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
roztok okludovaný
occlusion solution
roztoky taninů
tannin solutions
RTG fluorescenční spektrometr (XRF)
X-ray fluorescence spectrometer (XRF)
rtuť
mercury
ruda
ore
ručně tištěný
hand-printed
ručně vyrobený
hand-made
rukojeť, klika
handle
rumělka (pigment)
vermilion
rychlořezná ocel
high speed steel, HSS
rychlost korozní
corrosion rate
rytí
engraving
ryzost stříbra
silver fineness
ryzost zlata
gold fineness
Ř
řada granulí umístěných vedle sebe
juxtaposed row of granules
ředidlo
dillutant, dilluting agent
ředidlo barev
paint thinner
ředidlo pokovujících nátěrů (amylacetátové)
banana oil :)
řemeslná technika
craftsmanship technique
řezání
sawing
řezná rychlost
cutting speed
řízení plynů
gas management
S
sanovat
remediate
sbírkotvorné instituce
collection-creating institutions
sbírkový předmět
museum object
sbírky muzejní povahy
museum-type collections
sborník
proceedings
sekundární žár
secondary heat
seskvikarbonát sodný
sodium sesquicarbonate
sherardování
sherardising
silany
silanes
silicic acid esters
organokřemičitany
silikagel
silica gel
silně poleptané
heavily etched (by previous cleaning)
siluminy
silumins
síra
sulphur
síranová sůl
sulphate salt
siřičitanová metoda
sulphite method
skelný (brusný) papír
glass paper
skelný prášek (jako abrazivum), skleněný p., moučka
glass dust, glass powder
slévárna
foundry
19
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
slévárna neželezných kovů
non-ferrous foundry
slévárna železných kovů
ferrous foundry
slitina
alloy
slitina olova
lead alloy
slonovina
ivory
smáčivost
wettability
smalt (email)
enamel
smaltování
enameling
sorpční izotermy
sorption isotherms
soustruh
lathe
soustružení
turning
spona
fibula
spongioza
spongiosis
srovnávací databanka
comparative databank
stabilizace
stabilization
stabilizace elektrolytická
electrolytic stabilization
stabilizace korozních produktů
stabilization of corrosion products
stabilizátory
stabilizers
stabilizátory rzi
rust stabilizers
stálost, trvalost
permanence
steatit
lard stone
stereodiapozitiv, stereosnímek
stereoslide
sterilizační komora
sterilization chamber
sterlingové stříbro
sterling silver
stimulátor koroze
corrosion stimulator
stratigrafie
stratigraphy
struktura
structure
struktura krystalová
crystal structure
struska
slag
stříbření
silver plating
subvalenční elektron
sub-valence electron
suché čištění
dry cleaning
sulfid měděný
copper sulphide
sulphur-containing compounds
sloučeniny obsahující síru
superfinišování
superfinishing
suřík-minium
red lead, lead(II,IV) oxide
svarový spoj
welded joint
svařování
welding
svařování obloukové
arc welding
svařování obloukové uhlíkovou elektrodou
carbon arc welding
svařování tavné
fusion welding
svařování slévárenské (svařování litím)
cast-weld
Š
šedá litina
gray cast iron
20
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
šelak
shellac
šířka (míra)
width
škodlivé plyny
noxious gases
šopování
metal-spraying, metallizing
šperkařství (odvětví)
jeweller's trade
šperkovnice, krabička pro ukládání šperků
jewellery box
T
talek (křemičitan Mg)
talc, soapstone (minerál)
tamponáž elektrolytická
electrolyte tampon method
tanátování
tannating
tanátový roztok
tannate solution
tanáty železa
iron tannates
taniny
tannins
tauzie
inlay
tauzování
inlaying
tavné svařování
fusion welding
tažení
drawing
tažení drátu
wiredrawing
tažení protahovadlem/průvlakem
die drawing
tažení za mokra
wet drawing
tažení zastudena
cold drawing
tažnost
drawability
těkavé organické látky
volatile organic compounds
temperování
tempering
tenzid
tenside
tenzid amfoterní
amphoteric tenside/ surfactant
tenzid anionický
anionic tenside/ surfactant
tenzid kationický
cationic tenside/ surfactant
tenzid neionický
non-ionic detergent
tenzid přírodní - saponin
saponine (natural tenside)
tepání (kovu)
chasing, beating, hammering
tepat, kovat
beat, hammer
tepání zlata
gold beating
tepání ornamentální
hammering into relief
tepání kovu do tenkého lístku
foliation
teplota výpalu
firing temperatures
teplota zeskelnění
glass transition temperature T g
teplovzdušné topení
warm air heating
test Oddyho
Oddy test
těžké kovy
heavy metals
thiomočovina
thiourea
tloušťka
thickness
tloušťka nátěrového systému
coating thickness
tmel
putty
21
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
tmelení
caulking, puttying (skel apod.)
tmel klihový
glue putty
tmel sklenářský
glazing putty
tmel vodou ředitelný
water putty
tombak
tombac
tryskání vodou = otryskávání vodou
hydroblasting, water blasting
tvrdost
hardness
tuhost
toughness
tvárná litina
ductile cast iron
tvárnost
ductility
tvrdé pájení mosazí
brass brazing, hard soldering of brasses
tvrdý cín, anglický cín
French pewter
U
účinnost
efficiency
úhel smáčení
contact angle. wetting angle
úlomky bronzu
fragments of bronze
ultrazvuk
ultrasound
uměleckořemeslné předměty
art-and-craft objects
useň
leather
ústřední heraldický námět
central heraldic theme
ušlechtilé vrstvy
noble layers
ušlechtilý kov
noble metal
uvést do provozu
put into operation
V
váha (hodnota, veličina)
weight
váha (zařízení)
scales
vakuometr
vacuum gauge
vakuová metoda
vacuum method
vazelína
petroleum jelly, petrolatum
venkovní bronz
exterior bronze
vlastnosti
properties
vlhkost
hummidity
vlhkost relativní (vzduchu)
relative hummidity, RH
vodíková plazma
hydrogen plasma
vodoznak
watermark, n.
vosk
wax
vosk karnaubský
carnauba wax, Brazil wax
vosk mikrokrystalický
microcrystalline wax
vosk montánní
montan wax, lignite wax
vosk včelí
beeswax
voskový model
wax model
vrstva
layer
vrstva difuzní (na elektrodě)
diffusion layer (on electrode)
22
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
vrtání
drilling
vyluhování
leaching
vysoušecí komora
drying chamber
vysoušecí pracoviště
desiccation department
vystružování
reaming
vytavitelný model
lost wax casting model
vytvrzení
hardening
vývoj vodíku; vodík se začíná vyvíjet při ......
hydrogen evolution starts at ...
vyvrtávání
drilling
vyvrtávání na větší průměry
boring
výzdobné metody
decorative methods
W
Whiwortův závit
Whitworth thread
Z
zahlubování
countersinking (konické), counterboring (válcové)
zakalující částice
opacifying particles
základní kov
metal base
základní nátěr
primer
základní nátěr reaktivní
wash primer
zákon Hookův
Hooke's law
zákony Faradayovy
Faraday's laws
zápustka (dolní)
bottom die
zápustkové kování
forging
zásada
a base
zásaditý
basic
záušnice
temple rings
zbavený laku
unvarnished
zčernalá vrstva
tarnish layer
zdobení (spony apod.)
ornamentation
zinkování
galvanization, galvanizing
zinkování galvanické
cold galvanizing, electrogalvanizing
zinkování žárové (ponořením do roztaveného kovu)
hot-dip galvanization, hot-dip galvanizing
zinksilikátové nátěrové hmoty
zinc silicate coatings
zkumavka
test tube, culture tube
zlacení
gilding
zlacení, žárové
mercury gilding
zlaticí lázeň
gilding bath
zlato, bílé
white gold
zlato, dukátové
fine gold
zlato, žluté
yellow gold
zlatotepectví
goldbeating
zmírnění
mitigation
zmírnění vlivu polutantů na…
mitigation of pollutant impact on …
23
Česko-anglický terminologický slovník konzervátorství-restaurátorství 2014
znečišťující látky (polutanty)
pollutants
zpevnění
hardening
zpevnění deformační
strain hardening, work hardening
zpevnění hranicemi zrn
grain boundary strengthening
zrcadlovina
speculum metal
ztráta kovové matrice
loss of metallic substrate
zušlechťování (rud)
beneficiation
zušlechťování oceli
steel hardening
zušlechťování kovů
refining
zvonařství
bellfounding
zvonovina
bell metal
zvukové desky varhan
organ soundboards
Ž
žáruvzdorný
refractory, fireproof
želatina
gelatine
železná ruda
iron ore
železný kov
ferrous metal
železo
iron (Fe)
železobeton
reinforced concrete
železitý
ferric
železnatý
ferrous
železo meteoritické
meteoric iron, meteoritic iron
želvovina
tortoiseshell, tortoise shell
žezlo
sceptre
žíhání
annealing
žíhání, teplota
annealing point, annealing temperature
živec
feldspar
24

Podobné dokumenty

i v PDF vydání

i v PDF vydání Prosinec – občas (v posledních letech však již zřídkakdy) měsíc sněhu, vždy ovšem  měsíc oblíbených Vánoc a letos nově i měsíc Drakkaru. Jako každý sudý měsíc, i v prosinci  vám opět přinášíme spou...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení lo pouze 52 osob. * Oprava věže novoměstského kostela byla zadána staviteli Vorlovi. * V Jungmannově ulici se pod chodcem prolomil chodník. Dotyčný pán sklouzl do stoky vedoucí pod chodníkem a pora...

Více

1 Vouilloz, Nicolas FRA FRA19760208 23 1166 2

1 Vouilloz, Nicolas FRA FRA19760208 23 1166 2 Carrick-Anderson, Crawford McCarroll, Sean Engstrom, Johan Voreis, Kirt Warner, Rob De Bever, Bas Herin, Corrado Kirkcaldie, John Klausmann, Marcus Lundmann, Jan King, Mike Oulego Moreno, Ivan Erik...

Více

12. Soils of the World

12. Soils of the World US – according to Soil Taxonomy USDA

Více

OCR Document

OCR Document V takovém uspořádání se pojmy také zpravidla vyskytují v technických textech. Kromě toho takové uspořádání pojmů napomáhá při volbě správného termínu a pomáhá odhalit nejasnosti či nepřesnosti text...

Více

Alchymie - prvky, sloučeniny, chemické reakce a

Alchymie - prvky, sloučeniny, chemické reakce a Obdobnou reakci poskytuje i stříbro. Alchymisté vynaložili mnoho úsilí na amalgamování zlata a stříbra pomocí kapalné rtuti, kdy vzniká tuhý roztok. Amalgam stříbrný je dosud užíván jako podstatná ...

Více

EH 2009 starších - "O POKLAD GIGANTA PORFYRIONA"

EH 2009 starších - Úkolem Římanů je přejít bez ztráty života (pásky) do druhé z pevností. Úkole Galů je získat co nejvíce životů Římanů. (Galové netuší z které pevnosti do které má Římský oddíl přejít, protože vždy v...

Více

Konzervátorské centrum - Šimčík - Příbram 08

Konzervátorské centrum - Šimčík - Příbram 08 trained new generations of museum specialists. Any workshop could by divided in some sections which can respect phases of conservation treatment: - area for documentation and survey - conservation ...

Více